ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ"

Transcript

1 Αρείου Πάγου 22/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 63/2004, σελ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Πρόστηση Ο προστήσας ευθύνεται αντικειμενικώς προς αποζημίωση του τρίτου, ο οποίος ζημιώθηκε από αδικοπραξία του προστηθέντος. Εάν με τη βούληση του προστήσαντος ο αρχικός προστηθείς έχει δυνατότητα να χρησιμοποιεί τρίτους, δηλαδή υποπροστηθέντες, στη διεκπαιρέωση της υποθέσεως του προστήσαντος, ο τελευταίος ευθύνεται και για τις αδικοπραξίες των υποπροστηθέντων, χωρίς να απαιτείται να ασκεί έλεγχο ή να δίδει εντολές και οδηγίες σε αυτούς. Εργατικό ατύχημα το οποίο υπέστη εργαζομένη σε κρεοπωλείο ευρισκόμενο εντός καταστήματος υπεραγοράς τροφίμων (super market), του οποίου την εκμετάλλευση είχε παραχωρήσει η επιχείρηση της υπεραγοράς τροφίμων σε τρίτη εταιρεία έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Κρίση ότι η αναληφθείσα υποχρέωση από την επιχείρηση εκμεταλλεύσεως του ανωτέρου κρεοπωλείου έναντι της παραχωρήσασας την εκμετάλλευσή του ως άνω επιχειρήσεως υπεραγοράς, να ακολουθεί τις διδόμενες από την τελευταία οδηγίες ως προς τη μέθοδο λειτουργίας και εκμεταλλεύσεως του κρεοπωλείου, στοιχειοθετεί σχέση προστήσεως μεταξύ των δύο αυτών επιχειρήσεων. Αποκλειστική ευθύνη στην επέλευση του ανωτέρω ατυχήματος του υπευθύνου υπαλλήλου της επιχειρήσεως που εκμεταλλεύετο το ανωτέρω κρεοπωλείο.- Κρίση ότι η υπαίτια συμπεριφορά του υποπροστηθέντος ως άνω υπαλλήλου της προστηθείσας επιχειρήσεως κρεοπωλείου, ευρίσκεται σε αιτιώδη σχέση με τη λειτουργία του κρεοπωλείου, δηλαδή τη διεκπεραίωση της υποθέσεως την οποία είχε αναλάβει η προστηθείσα έναντι της προστήσασας επιχειρήσεως υπεραγοράς τροφίμων και θεμελιώνει, ως εκ τούτου, ευθύνη προς χρηματική ικανοποίηση της παθούσας και της τελευταίας επιχειρήσεως.- Απόρριψη λόγων αναιρέσεως εκ της Κ. Πολ. Δ. 559 αριθμ. 11 και 20. Δεν παράγεται δεδικασμένο από τελεσίδικη απόφαση εκδοθείσα μεταξύ άλλων προσώπων, όπως είναι η απόφαση η οποία εκδίδεται σε δίκη μεταξύ του δανειστή και ενός εκ των εις ολόκληρον συνοφειλετών. Επί αγωγής διώκουσας την επιδίκαση χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης, δεν έχει ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ο ισχυρισμός εις ολόκληρον συνοφειλέτη, ότι άλλοι εις ολόκληρον συνοφειλέτες του έχουν υποχρεωθεί με δικαστικές αποφάσεις σε καταβολή ποσών για χρηματική ικανοποίηση του ενάγοντος. Κυριότερες διατάξεις: Α.Κ. άρθρα 481, 483 παρ.1, 486, 914 επ., 922 και 932. Κ. Πολ. Δ. άρθρα 321, 324, 325 παρ.1 και 559 αρθιμ. 1, 8, 19 και 20. Πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, κ. Αρχ. Ντόβας Εισηγητής, ο αρεοπαγίτης, κ. Σπυρ. Κολυβάς Δικηγόροι οι κ.κ. Νικ. Σωτηρίου, Γ. Λεβέντης, Θεοδ. Θεοδωρόπουλος, Θαλ. Πολυχρονάκος Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 922 Α.Κ. προστήσας είναι εκείνος, ο οποίος με τη βούλησή του δέχεται τις υπηρεσίες του προστηθέντος, που απασχολείται διαρκώς ή παροδικά στη διεκπεραίωση υποθέσεως και γενικά στην εξυπηρέτηση επαγγελματικών, οικονομικών ή κοινωνικών συμφερόντων του προστήσαντος και

2 συνήθως υπόκειται στον έλεγχο ή απλώς στις γενικές οδηγίες και εντολές ή στην επίβλεψη του προστήσαντος. Ο προστήσας ευθύνεται αντικειμενικά προς αποζημίωση του τρίτου, ο οποίος ζημιώθηκε από αδικοπραξία τελεσθείσα από τον προστηθέντα και ευρισκόμενη σε εσωτερική αιτιώδη σχέση με την εκτέλεση της υπό διεκπεραίωση υποθέσεως του προστήσαντος. Εξάλλου, αν με τη βούληση του προστήσαντος ο αρχικός προστηθείς έχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τρίτους (υποπροστηθέντες) στη διεκπεραίωση της υποθέσεως του προστήσαντος, ο τελευταίος ευθύνεται και για τις αδικοπραξίες των υποπροστηθέντων χωρίς να προσαπαιτείται να ασκεί έλεγχο ή να δίδει οδηγίες και εντολές σ αυτούς. Στην προκειμένη περίπτωση από την προσβαλλομένη απόφαση προκύπτει ότι το Εφετείο κατά την ανέλεγκτη επί της ουσίας κρίση του δέχθηκε τα ακόλουθα: Η αναιρεσείουσα ανώνυμη εταιρεία διατηρεί στη Σπάρτη κατάστημα υπεραγοράς τροφίμων. Με το από ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησε μαζί με τον εξοπλισμό τους στην Ομόρρυθμη Εταιρεία Γ.Κ. και Σία το τμήμα του καταστήματός της που είχε διαμορφώσει σε κρεοπωλείο. Σύμφωνα με τον όρο 5 του συμφωνητικού η ομόρρυθμη εταιρεία υποχρεούτο να καταβάλλει στην αναιρεσείουσα κατά μήνα ποσοστό επί των εκάστοτε γενομένων από αυτή πωλήσεων. Με τον όρο 8 η ομόρρυθμη εταιρεία ανέλαβε την υποχρέωση, καθόλη τη διάρκεια της συμβάσεως, να ακολουθεί τις οδηγίες της αναιρεσείουσας «δια την εν γένει εφαρμοστέαν εκάστοτε μέθοδο λειτουργίας και εκμεταλλεύσεως». Τέλος, με τον όρο 10 του συμφωνητικού η αναιρεσείουσα διατήρησε δικαίωμα καταγγελίας της συμβάσεως, εκτός των άλλων και όταν «κατά την κρίση της η από τον χρησάμενο εκμετάλλευσις του καταστήματος θεωρείται ανεπαρκούς αποδόσεως, δεδομένου ότι η λειτουργία του καταστήματος αποβλέπει εις την όσο το δυνατόν προσέλευσιν περισσοτέρων πελατών επ ωφελεία και των άλλων τμημάτων του σούπερ μάρκετ». Τη κατόπιν συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου η αναιρεσίβλητη προσελήφθη ως πωλήτρια στο τμήμα του κρεοπωλείου από τον Α.Α. υπάλληλο της Ομόρρυθμης Εταιρείας και υπεύθυνο του κρεοπωλείου. Ο τελευταίος την ανέθεσε στην αναιρεσίβλητη την κοπή ποσότητος κρέατος σε κιμά με τη χρησιμοποίηση της ειδικής μηχανής που υπήρχε, μολονότι εγνώριζε ότι η αναιρεσίβλητη δεν είχε την απαιτούμενη εμπειρία για την εκτέλεση της εργασίας αυτής, καθόσον είχε προσληφθεί μόλις προ 12 ημερών και αγνοούσε το χειρισμό της μηχανής αυτής. Έτσι, η αναιρεσίβλητη κατά την τοποθέτηση ποσότητος κρέατος μέσα στην οπή της μηχανής χρησιμοποίησε με μεγαλύτερη πίεση την ξύλινη λαβή προωθήσεως του κρέατος προς τον περιστρεφόμενο κοχλία, με συνέπεια να γλιστρήσει το χέρι της μέσα στην οπή και να υποστεί ακρωτηριασμό του δεξιού της χεριού από το ύψος του άνω τριτημορίου του αντιβραχίου. Ειδικότερα, ο παραπάνω Α.Α. προστηθείς από τη ρηθείσα ομόρρυθμη εταιρεία από αμέλεια του δεν έδωσε στην αναιρεσίβλητη τις απαραίτητες οδηγίες χρήσεως της παραπάνω μηχανής και δε επέβλεψε για την ασφαλή εκ μέρους της εργαζομένης εκτέλεση της ανατεθείσας επικίνδυνης εργασίας. Αδικοπρακτική ευθύνη για το παραπάνω ατύχημα φέρουν κατ άρθρο 922 Α.Κ. η αναιρεσείουσα και η Ομόρρυθμη Εταιρεία. Ειδικότερα αποδείχθηκε, ότι μεταξύ αυτών υφίσταται σχέση προστήσεως, δεδομένου ότι η αναιρεσείουσα βάσει του παραπάνω ιδιωτικού συμφωνητικού είχε διατηρήσει το δικαίωμα διεύθυνσης και επίβλεψης της λειτουργίας του τμήματος κρεοπωλείου και συνεπώς έπρεπε να μεριμνήσει για την ασφάλεια των υπαλλήλων του κρεοπωλείου και να ελέγξει εάν ανατίθενται πράγματι σ αυτούς καθήκοντα ανάλογα της ειδικότητας, για την οποία προσελήφθησαν σύμφωνα με την εκπαίδευση τους και την επαγγελματική τους πείρα. Επιπλόν, η τοποθέτηση της Ομόρρυθμης Εταιρείας από την αναιρεσειούσα στο τμήμα του κρεοπωλείου έγινε προς το σκοπό εξυπηρετήσεως των επαγγελματικών

3 και οικονομικών συμφερόντων της τελευταίας, η οποία και ωφελείται από τη δραστηριότητα της προστηθείσας εταιρείας και ως εκ τούτου ευθύνεται για τη ζημιά που προξένησε η προστειθήσα Ομόρρυθμη Εταιρεία στην αναιρεσίβλητη. Το γεγονός ότι η άδεια λειτουργίας του καταστήματος υπεραγοράς τροφίμων, και του τμήματος κρεοπωλείου, είχε εκδοθεί στο όνομα της αναιρεσείουσας, ως και το ότι απαγορεύεται στο πρόσωπο, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, να εκχωρήσει με ενοίκιο την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων σε άλλο πρόσωπο, δεν αναιρεί την ύπαρξη σχέσεως σε άλλο πρόσωπο, δεν αναιρεί την ύπαρξη σχέσεως προστήσεως, αφού είναι αδιάφορο, εάν σχέση στην οποία βασίζεται η πρόστηση είναι νόμιμη ή παράνομη. Σύμφωνα με τις παραπάνω πραγματικές παραδοχές το Εφετείο δεν παραβίασε ευθέως ή εκ πλαγίου με ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες τη διάταξη ουσιαστικού δικαίου του άρθρου 922 Α.Κ., αφού η έναντι χρηματικού ανταλλάγματος παραχώρηση από την αναιρεσείουσα στη ρηθείσα ομόρρυθμη εταιρεία της οικονομικής εκμεταλλεύσεως του ευρισκομένου μέσα στο κατάστημα σούπερ μάρκετ της αναιρεσείουσας κρεοπωλείου και η αναληφθείσα από την Ομόρρυθμη Εταιρεία υποχρέωση να ακολουθεί τις δεδομένες από την αναιρεσείουσα οδηγίες ως προς τη μέθοδο λειτουργίας και εκμεταλλεύσεως του κρεοπωλείου στοιχειοθετεί σχέση προστήσεως μεταξύ των δύο εταιρειών, δοθέντος ότι η λειτουργία του κρεοπωλείου εντάσσεται στον κύκλο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της αναιρεσείουσας, η οποία εξακολούθησε να έχει την εκμετάλλευση των λοιπών τμημάτων του σούπερ μάρκετ και ωφελείτο από τη δραστηριότητα της προστηθείσας, ώστε να είναι εύλογο να φέρει ευθύνη για κινδύνους προερχομένους από τη δραστηριότητα αυτή. Επίσης, κατά τις παραπάνω παραδοχές η υπαίτια συμπεριφορά του υποπροστηθέντος υπαλλήλου της προστηθείσας εταιρείας, που προκάλεσε ζημιά στην αναιρεσίβλητη, βρίσκεται σε αιτιώδη σχέση με τη λειτουργία του κρεοπωλείου, δηλαδή τη διεκπεραίωση της υποθέσεως που είχε αναλάβει η προστηθείσα έναντι της αναιρεσείουσας. Επομένως, ο πρώτος λόγος αναιρέσεως από τους αριθμούς 1 και 19 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. με τον οποίο υποστηρίζονται τα αντίθετα πρέπει να απορριφθεί, ως αβάσιμος στην ουσία του. Από τα άρθρα 335 και 559 αριθμ. 11 εδ. γ Κ.Πολ.Δ. προκύπτει ότι η μη λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας αποδεικτικών μέσων, που οι διάδικοι προσκόμισαν και επικαλέστηκαν, δεν ιδρύει λόγο αναιρέσεως, όταν ο ισχυρισμός ή τα πραγματικά γεγονότα για την απόδειξη των οποίων έγινε η επίκληση και προσκομιδή των αποδεικτικών αυτών μέσων, δεν έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Εν προκειμένω, με τον δεύτερο λόγο αναιρέσεως από τον αριθμό 11 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. προβάλλεται η αιτίαση ότι το Εφετείο δεν έλαβε υπόψη του το επικληθέν και προσκομισθέν αντίγραφο αποφάσεως ποινικού δικαστηρίου που κήρυξε αθώο τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναρεσειούσας της κατηγορίας της σωματικής βλάβης εξ αμελείας της αναιρεσίβλητης. Το επικαλούμενο ως προκύπτον από την ποινική απόφαση γεγονός δεν έχει επιρροή στην έκβαση της δίκης, αφού η υποχρέωση της αναιρεσείουσας για καταβολή χρηματικής ικανοποιήσεως στην αναιρεσίβλητη στηρίζεται πλήρως στην παραδοχή ότι προέστησε την Ομόρρυθμη Εταιρεία, της οποίας υπάλληλος κρίθηκε ως υπαίτιος του ατυχήματος. Επομένως, πρέπει να απορριφθεί ο λόγος αυτός ως αβάσιμος στην ουσία του. Ο προβλεπόμενος από τον αριθμό 20 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. λόγος αναιρέσεως ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας υποπίπτει σε λάθος ως προς την ανάγνωση αποδεικτικού εγγράφου, δηλαδή αποδίδει στο έγγραφο περιεχόμενο διαφορετικό από εκείνο που πραγματικά έχει, με αποτέλεσμα να καταλήξει σε αποδεικτικό πόρισμα επιζήμιο για τον αναιρεσείοντα, στηρίζοντας την κρίση του αποκλειστικά ή κατά

4 κύριο λόγο στο, κατ αυτό τον τρόπο, παραμορφωθέν περιεχόμενο του εγγράφου. Αντίθετα, ο παραπάνω λόγος δεν ιδρύεται όταν το δικαστήριο σχημάτισε την κρίση του από τη συνεκτίμηση περισσοτέρων αποδεικτικών μέσων, μεταξύ των οποίων και το επίμαχο έγγραφο, χωρίς όμως τούτο να εξαίρεται ιδιαιτέρως. Εν προκειμένω, με τον τρίτο λόγο αναιρέσεως από τον αριθμό 20 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. προβάλλεται η αιτίαση παραμορφώσεως του περιεχομένου του από , ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ της αναιρεσείουσας και της ομόρρυθμης εταιρείας, με το οποίο συμφωνήθηκε η παραχώρηση της εκμεταλλεύσεως του τμήματος κρεοπωλείου στην τελευταία εταιρεία, ως προς το ότι με το συμφωνητικό αυτό η αναιρεσείουσα είχε διατηρήσει το δικαίωμα διεύθυνσης και επίβλεψης της λειτουργίας του τμήματος του κρεοπωλείου. Ο λόγος αυτός πρέπει να απορριφθεί, ως αβάσιμος στην ουσία του, καθόσον η κρίση του Εφετείου περί υπάρξεως σχέσεως προστήσεως μεταξύ της αναιρεσείουσας και της Ομόρρυθμης Εταιρείας στηρίζεται σε συνεκτίμηση των μνημονευομένων στην προσβαλλόμενη απόφαση αποδεικτικών μέσων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το παραπάνω έγγραφο, αφού η σχέση προστήσεως στηρίζεται και στην παραδοχή ότι η τοποθέτηση της Ομόρρυθμης Εταιρείας στο τμήμα κρεοπωλείου έγινε προς το σκοπό εξυπηρετήσεως των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων της αναιρεσείουσας η οποία ως ωφελούμενη από τη δραστηριότητα της προστηθείσας ευθύνεται για τη ζημιά που η τελευταία προξένησε στην αναιρεσίβλητη. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω ο κρινόμενος λόγος είναι απορριπτέος ως αβάσιμος στην ουσία του και για τον επιπρόσθετο λόγο ότι από την επισκόπηση του ιδιωτικού συμφωνητικού προκύπτει ότι στην προσβαλλομένη έγινε κατά λέξη παράθεση αποσπασμάτων των όρων του συμφωνητικού αυτού και ιδιαίτερα του όρου με αριθμό 8, που έχει εν προκειμένω ενδιαφέρον, και δεν αποδόθηκε στο συμφωνητικό αυτό περιεχόμενο διαφορετικό από εκείνο που πραγματικά έχει. Από τις διατάξεις των άρθρων 321, 324, 325 αριθμ.1 Κ.Πολ.Δ. και 486 Α.Κ. προκύπτει ότι δεν παράγεται δεδικασμένο από τελεσίδικη απόφαση εκδοθείσα μεταξύ άλλων προσώπων, όπως είναι η απόφαση που εκδίδεται σε δίκη μεταξύ του δανειστή και ενός από τους εις ολόκληρον συνοφειλέτες. Εν προκειμένω, με τον τέταρτο λόγο αναιρέσεως από τον αριθμό 16 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. προβάλλεται ως πλημμέλεια ότι το Εφετείο δεν δέχθηκε το με λόγο εφέσεως προταθέν δεδικασμένο που προέκυπτε από τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου, με την οποία ο καταδικασθείς κατηγορούμενος Α.Α., δηλαδή ο αδικοπραγήσας υπάλληλος της προστηθείσας Ομόρρυθμης Εταιρείας, υποχρεώθηκε σε καταβολή στην αναιρεσίβλητη ποσού δρχ. για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης της τελευταίας από τον ένδικο τραυματισμό της. Ο λόγος αυτός πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος στην ουσία του, διότι από την παραπάνω απόφαση δεν παράγεται δεδικασμένο για την αναιρεσείουσα, η οποία ευθύνεται παραλλήλως εις ολόκληρον με τον παραπάνω υποπροστηθέντα για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης της αναιρεσίβλητης. Από τα άρθρα 481 και 483 παρ. 1 Α.Κ. προκύπτει ότι επί παθητικής εις ολόκληρον οφειλής η καταβολή που έγινε από ένα των συνοφειλετών απαλλάσσει και τους λοιπούς. Επομένως, επί αγωγής διώκουσας την επιδίκαση χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης δεν έχει ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ο ισχυρισμός εναγομένου εις ολόκληρον συνοφειλέτη ότι άλλοι εις ολόκληρον συνοφειλέτες έχουν υποχρεωθεί με δικαστικές αποφάσεις σε καταβολή ποσών για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του ενάγοντος, αφού προκειμένου να αφαιρεθούν τα ποσά αυτά από το ποσό της χρηματικής ικανοποιήσεως που θα επιδικαστεί, πρέπει να προβληθεί

5 και να αποδειχθεί ισχυρισμός περί καταβολής των ποσών αυτών από τους υπόχρεους εις ολόκληρον συνοφειλέτες. Συνεπώς, ο πέμπτος λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο προβάλλεται ως πλημμέλεια η μη λήψη υπόψη από το Εφετείο ισχυρισμού της αναιρεσείουσας περί αφαιρέσεως από το επιδικαστέο ποσό χρηματικής ικανοποιήσεως των ποσών εκείνων, τα οποία με άλλες αποφάσεις άλλοι σε ολόκληρον συνοφειλέτες υποχρεώθηκαν να καταβάλουν ως χρηματική ικανοποίηση της αναιρεσίβλητης, πρέπει να απορριφθεί, ως απαράδεκτος, διότι ο ισχυρισμός αυτός, ως μη έχον ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, δεν συνιστά «πράγμα» κατά την έννοια του εξεταζόμενου από τον αριθμό 8 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. πέμπτου λόγου αναιρέσεως. (Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης της 456/2002 αποφάσεως του Εφετείου Ναυπλίου).

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.ΚΑ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Αρείου Πάγου: 1438/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 64/2005, σελ. 1212 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Εργατικό ατύχημα εργαζόμενου υπαγομένου στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.- Απαλλαγή του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Θωµά Ιωάννα: Τα πολιτικά κόµµατα ως νοµικά πρόσωπα µεταξύ του ιδιωτικού δικαίου και της συνταγµατικής τους αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Απόφαση 1059 / 2013 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αριθμός 1059/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β2' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αντώνιο Αθηναίο,

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου: 1502/2001 Τµήµα Β 2 Πολιτικό Πηγή: Ε.Ε. 62/03 σελ. 810

Αρείου Πάγου: 1502/2001 Τµήµα Β 2 Πολιτικό Πηγή: Ε.Ε. 62/03 σελ. 810 Αρείου Πάγου: 1502/2001 Τµήµα Β 2 Πολιτικό Πηγή: Ε.Ε. 62/03 σελ. 810 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αγωγή µε την οποία ζητείται η επιδίκαση χρηµατικής ικανοποίησης της ηθικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου 814/2011, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 158

Αρείου Πάγου 814/2011, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 158 Αρείου Πάγου 814/2011, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 158 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ Εργατικό ατύχημα οικοδόμου κατά την ανέγερση οικοδομής.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 www.inlaw.gr Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Απόσβεση υποχρέωσης απόδοσης του πλουτισµού Αριθµός απόφασης: 361 Έτος: 2010 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 67

Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 67 www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 67 [ 2 ] ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Schwenzer Ingeborg: Ευθύνη των µετόχων για χρέος-πρόστιµο που επιβάλλεται στην ΑΕ ηµοσίευση: ίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών,

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου 260/2011, Τμ. Β/ΙI Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 147

Αρείου Πάγου 260/2011, Τμ. Β/ΙI Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 147 Αρείου Πάγου 260/2011, Τμ. Β/ΙI Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 147 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥ ΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ ΕΝΝΟΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ ΝΗΠΙΟΥ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ Αν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: 1739/2000 Πηγή: ΕΕΔ 61/2002, σελ. 31 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ευθύνη του εργοδότη από το εργατικό ατύχημα εργαζομένου του είναι αντικειμενική. Απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Περίληψη Μονομερής βλαπτική μεταβολή συντρέχει όταν ο εργοδότης αναθέτει στο μισθωτό καθήκοντα υποδεέστερης θέσης, σε σχέση με τη συμβατική, με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Αρείου Πάγου 804/2008, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 68/2009, σελ. 510 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του παθόντος από εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ Αρείου Πάγου: 2014/2007, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 68/2009, σελ. 370 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ Εργατικό ατύχημα. Ο παθών ή, σε περίπτωση θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Επίσχεση εργασίας για καθυστέρηση καταβολής δεδουλευµένων αποδοχών ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Πρωτοψάλτης Νικόλαος: Η αναγκαστική εκτέλεση και η λήψη ασφαλιστικών µέτρων εις βάρος αλλοδαπού ηµοσίου κατά

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ούβλης Βασίλης: Ο Ν. 1387/1983 για τον έλεγχο των οµαδικών απολύσεων και πάλι ενώπιον του Αρείου Πάγου ηµοσίευση:

Διαβάστε περισσότερα

9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο

9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο 456 ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο 42/2009 (Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Γεωργία Βενέτη, Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή Κακοδικίας - Κατά δικηγόρων, συµβολαιογράφων & δικαστικών επιµελητών Αριθµός απόφασης: 161 Έτος: 2013 - Αγωγή κακοδικίας

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54 www.inlaw.gr Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικοπραξία - Αιτιώδης συνάφεια µεταξύ γεγονότος και αποτελέσµατος ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 999 Έτος: 2010 - Αδικοπραξία.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201

Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 [ 2 ] Αδικοπραξία - Αναπηρία και παραµόρφωση του παθόντος ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας Αριθµός απόφασης: 221 Έτος: 2012 - Αδικοπραξία. Αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρείου Πάγου 1090/2010, Τμ. Α/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 70/2011, σελ. 268 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εκείνος που ως

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΑΠ 1227/2007

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΑΠ 1227/2007 ΑΠ 1227/2007 Ιατρική ευθύνη για εξ αμελείας θάνατο ασθενούς. Κατανομή βάρους απόδειξης. Ο ασθενής που υπέστη βλάβη της υγείας του από πράξεις ή παραλείψεις ομάδας ιατρών οφείλει να αποδείξει την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 05 06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 136

Newsletter 05 06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 136 www.inlaw.gr Newsletter 05 06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 136 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αξιόγραφα - Επιταγή ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Αριθµός απόφασης: 7968 Έτος: 2013 Περίληψη: - Ακάλυπτη επιταγή.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-300

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-300 www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-300 [ 2 ] Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Γενικά Αριθµός απόφασης: 1076 Έτος: 2010 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Άκυρη σύµβαση εργασίας. Αναιρετικοί λόγοι

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός αποφάσεως 1957/2006

Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός αποφάσεως 1957/2006 Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός αποφάσεως 1957/2006 Περίληψη: Εμπορική μίσθωση - Μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης από το μισθωτή σε τρίτο, με συνδυασμό εκχώρησης και αναδοχής χρέους - Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 1 2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 77

Newsletter 1 2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 77 www.inlaw.gr Newsletter 1 2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 77 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Βελλής Γεώργιος: Ευθύνη για πρόκληση αφερεγγυότητας Δημοσίευση: Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου, 2010, σελίδα 801 Καλλινίκου

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 115

Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 115 www.inlaw.gr Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 115 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αθέµιτος Ανταγωνισµός - Περιπτώσεις αθέµιτου ανταγωνισµού ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 870 Έτος: 2008 - Αθέµιτος

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 59

Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 59 www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 59 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αξιόγραφα - Επιταγή ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 370 Έτος: 1993 - Ακάλυπτη επιταγή. προσωπικές ενστάσεις του οφειλέτη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ * ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ * ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ * ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Επίκουροι Καθηγητές Λ. Κιτσαράς Σ. Τσαντίνης 1 Η ΆΣΚΗΣΗ Ο Ματθαίος Μ. εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

1 2. α υ τ ο κ ι ν η τ α

1 2. α υ τ ο κ ι ν η τ α 447 1 2. α υ τ ο κ ι ν η τ α 39/2011 (Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Κωνσταντίνα Ράπτη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δημήτριος Πιστιόλας, Παντελής

Διαβάστε περισσότερα