Οικονομοτεχνική Μελέτη για την Αξιοποίηση του Κέντρου Αποθεραπείας Βούλας κατά την Δ Προγραμματική Περίοδο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονομοτεχνική Μελέτη για την Αξιοποίηση του Κέντρου Αποθεραπείας Βούλας κατά την Δ Προγραμματική Περίοδο"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» Οικονομοτεχνική Μελέτη για την Αξιοποίηση του Κέντρου Αποθεραπείας Βούλας κατά την Δ Προγραμματική Περίοδο ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

2 HIGH TECHNOLOGY MANAGEMENT & ENGINEERING EN ISO 9001 : 2000 ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΒΟΥΛΑΣ (Κ.Α.Α.Π.Β) ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Ρίζου Νερουλού 11, 11141, Αθήνα, Άνω Πατήσια, Τηλ.: , Fax: ,

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παίδων Βούλας Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας Επενδυτικών Κινήτρων Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα Συμβάσεων Παραχώρησης Προδιαγραφών (κτιριολογικές και εξοπλισμού) Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Υφιστάμενες Δομές Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, προς τα παιδιά Συχνότητα περιστατικών και κίνηση των μονάδων υγείας ανά κατηγορία παρεχομένων υπηρεσιών Εκτίμηση της ζήτησης τέτοιων υπηρεσιών, σε βάθος 10ετίας Παρεπόμενες ανάγκες που προκύπτουν από τα διάφορα περιστατικά και υφιστάμενη κάλυψή τους Αντίστοιχα με τα ως άνω στοιχεία από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διερεύνηση τιμών για κάθε κατηγορία υπηρεσιών, που ισχύουν στην ελληνική αγορά Αποτελέσματα Έρευνας Αγοράς - Προτάσεις ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Κόστος Υλοποίησης 1 ου Σεναρίου

4 3.1.2 Χρηματοδότηση Κόστους Υλοποίησης του 1 ου Σεναρίου Εκτίμηση Κόστους Λειτουργίας 1 ου Σεναρίου Εκτίμηση Βιωσιμότητας 1 ου Σεναρίου ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Κόστος Υλοποίησης 2 ου Σεναρίου Χρηματοδότηση Κόστους Υλοποίησης του 2 ου Σεναρίου Εκτίμηση Κόστους Λειτουργίας 2 ου Σεναρίου Εκτίμηση Βιωσιμότητας 2 ου Σεναρίου ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Κόστος Υλοποίησης 3 ου Σεναρίου Χρηματοδότηση Κόστους Υλοποίησης του 3 ου Σεναρίου Εκτίμηση Κόστους Λειτουργίας 3 ου Σεναρίου Εκτίμηση Βιωσιμότητας 3 ου Σεναρίου ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

5 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Οικονομοτεχνική Μελέτη αφορά στην μελέτη λύσεων για την αξιοποίηση του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παίδων Βούλας (ΚΑΑΠΒ) και εκπονήθηκε στα πλαίσια της από 14/06/2007 Σύμβασης Ανάθεσης από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Υγεία Πρόνοια», προς την Τεχνική Μελετητική Συμβουλευτική & Εμπορική Εταιρεία, με την επωνυμία «Κολιούσης Ψαρουδάκης Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Η.Τ.Μ.Ε. Ο.Ε». Η παρούσα μελέτη αναπτύσσεται σε 6 Κεφάλαια, στα οποία περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες από την Σύμβαση ανάθεσής της, φάσεις. Ειδικότερα, τα Κεφάλαια στα οποία είναι δομημένη η παρούσα μελέτη είναι : 1. Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης : Στο εν λόγω κεφάλαιο παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά στο ΚΑΑΠΒ και όσον αφορά στην αγορά και στα διάφορα επιμέρους στοιχεία που είναι αναγκαία για την μελέτη. Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης βασίστηκε σε δημοσιευμένα διαθέσιμα στοιχεία, από διάφορες πηγές και κυρίως από το Διαδίκτυο και από τον Φορέα Ανάθεσης της μελέτης. Με δεδομένο τον εξειδικευμένο χαρακτήρα της εν λόγω μελέτης, τα ζητούμενα στοιχεία ήταν επίσης εξειδικευμένου χαρακτήρα και ως εκ τούτου αφενός μεν ο εντοπισμός τους ήταν δύσκολος, αφετέρου δε, σε πολλές περιπτώσεις, δεν υπήρχαν καθόλου διαθέσιμα στοιχεία. Για τις εν λόγω περιπτώσεις οι μελετητές στηρίχθηκαν είτε σε εκτιμήσεις της αγοράς, όπου αυτό ήταν δυνατόν, είτε έκαναν παραδοχές με βάση την εμπειρία τους. 2. Εναλλακτικές Επιλογές Αξιοποίησης : Με βάση τα στοιχεία του προηγούμενου Κεφαλαίου, στο παρόν κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση των εναλλακτικών επιλογών αξιοποίησης του ΚΑΑΠΒ. Στις εν λόγω εναλλακτικές επιλογές, μεταξύ 5

6 των άλλων, οι μελετητές έλαβαν υπόψη τους και τις απόψεις και προτάσεις της Διοίκησης του ΚΑΑΠΒ. 3. Βιωσιμότητα κάθε εναλλακτικής λύσης : στο παρόν κεφαλαίο γίνεται προσέγγιση αφενός μεν του κόστους υλοποίησης κάθε μιας από τις προτεινόμενες λύσεις, αφετέρου δε του κόστους εφαρμογής / λειτουργίας της και άρα της βιωσιμότητά της. Η ανάλυση του εν λόγω κεφαλαίου είναι καθαρά προσεγγιστική, δεδομένου ότι, προκειμένου να εκτιμηθεί το κόστος υλοποίησης μιας λύσης ή αλλιώς το κόστος επένδυσης, θα πρέπει να υπάρξει αναλυτική αρχιτεκτονική και στατική μελέτη, με τους απαραίτητους προϋπολογισμούς κατασκευής. 4. Επιλογή της Βέλτιστης Λύσης : Στο εν λόγω κεφάλαιο καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής και γίνεται η επιλογή της βέλτιστης λύσης. 5. Χρηματοοικονομικό Μοντέλο : Στο εν λόγω κεφάλαιο αναπτύσσεται το κατάλληλο χρηματοοικονομικό για την παρακολούθηση των εισροών και εκροών μιας επένδυσης. Το χρηματοοικονομικό μοντέλο που προτείνεται είναι μια εφαρμογή σε MS Excel. 6. Τρόπος Επιλογής Υποψηφίων Επενδυτών : Εδώ αναπτύσσεται ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να γίνει η επιλογή των υποψηφίων επενδυτών. 7. Προδιαγραφές Πρόσκλησης εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : Τέλος, στο εν λόγω κεφάλαιο δίνονται οι προδιαγραφές που θα πρέπει ν ακολουθήσει μια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους υποψήφιους επενδυτές. 6

7 1. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.1 ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παίδων Βούλας (ΚΑΑΠΒ) έχει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του μια έκταση ,10 μ 2 όπως αποτυπώνεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα της 30 ης / 9 ου / 2005 του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Σεϊταρίδη Ηλία (βλ. Παράρτημα 1 και αεροφωτογραφία της υφιστάμενης κατάστασης). Η ως άνω έκταση περιήλθε στο ΚΑΑΠΒ, ως εξής : Το 1929, με το Π.Δ. της 30/10/29, κηρύχθηκε απαλλοτριωτέα ιδιωτική δασική έκταση μ 2 περίπου, για την ίδρυση θερινής αποικίας για φυματικά παιδιά, υπέρ και με δαπάνες του ΠΙΚΠΑ. Το 1934, με το Π.Δ. της 9/05/34, κηρύχθηκε επίσης απαλλοτριωτέα ιδιωτική δασική έκταση μ 2, για τον ίδιο ως άνω λόγο, υπέρ και με δαπάνες του ΠΙΚΠΑ. Η εν λόγω έκταση βρίσκεται στη χερσόνησο Πούντα, στα όρια των Δήμων Γλυφάδας και Βούλας και συνορεύει Βόρεια, με τις εγκαταστάσεις του Ε.Ο.Τ. «ΑΣΤΕΡΙΑ», Νοτιοανατολικά, με εγκαταστάσεις πάλι του Ε.Ο.Τ, πρώην «camping», Ανατολικά με την παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, νυν Κ. Καραμανλή και Δυτικά και Νοτιοδυτικά περιβάλλεται από τον Σαρωνικό Κόλπο. Η εν λόγω περιοχή του ΚΑΑΠΒ διακρίνεται για το φυσικό της κάλλος και τις εναλλασσόμενες θέες προς όλα τα σημεία του ορίζοντα, το ήπιο κλίμα της και την μικρή αμμώδη παραλία της που αποτελεί την φυσική συνέχεια της πλαζ του ΕΟΤ. Στην εν λόγω έκταση, υπάρχουν διάσπαρτες κτιριακές εγκαταστάσεις, της περιόδου 1925 έως , που λειτουργούσαν αρχικά ως παιδικές κατασκηνώσεις. 7

8 Τα περισσότερα από τα υφιστάμενα κτίρια σχεδιάστηκαν και κτίστηκαν από τους διάσημους αρχιτέκτονες του μεσοπολέμου Π. Τζελέπη και Κιτσίκη, σαν μέρος μιας πρότυπης παιδούπολης που ποτέ δεν ολοκληρώθηκε. Ειδικότερα, σύμφωνα με το ως άνω αναφερόμενο Τοπογραφικό Διάγραμμα, στην εν λόγω έκταση βρίσκονται σήμερα, 27 κτίρια, μερικά από τα οποία έχουν υποστεί σοβαρές φθορές από τους σεισμούς και την έλλειψη συντήρησης. Σε όσα απ αυτά χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των βασικών αναγκών του ΚΑΑΠΒ, σ άλλα έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες ανακαίνισης τους, ενώ σ άλλα έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εν λόγω εργασίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τα τέλη του 2006 το ΚΑΑΠΒ έδινε την εικόνα μιας παντελούς εγκατάλειψης. Από τις αρχές όμως του 2007 και μέχρι σήμερα, το σύνολο σχεδόν των κτιρίων που είναι απαραίτητα για την λειτουργία του και την εξυπηρέτηση του σημαντικού του ρόλου στον τομέα της Κοινωνικής Φροντίδας, έχουν ήδη ανακαινιστεί πλήρως και σ όσα κτίρια δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, έχουν διασφαλιστεί οι πόροι και προχωρούν με γοργό ρυθμό. Εκτιμάται ότι μέχρι τα τέλη του 2008 το ΚΑΑΠΒ θ αναδεικνύει την εικόνα που αξίζει στον σκοπό του και στο περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Γενικά, τους τελευταίους μήνες έχει γίνει τεράστια προσπάθεια αλλαγής και τροποποίησης της εικόνας του ΚΑΑΠΒ και ειδικότερα : έχει ξεκινήσει και ολοκληρώνεται ο καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου από άχρηστα αντικείμενα και απορρίμματα αλλά και ο καθαρισμός των κτιρίων που βρίσκονται ακόμα σε κατάσταση εγκατάλειψης αναμορφώνεται πλήρως η κεντρική είσοδος στο Κέντρο, με παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο της αλλά και στα φυλάκια εισόδου, τα οποία αναδομήθηκαν και εγκαταστάθηκαν στην σωστή τους θέση. διαμορφώθηκε πλήρως η παραλία του Κέντρου και είναι πλέον προσπελάσιμη και ασφαλής για την χρήση της από ΑΜΕΑ, αφού διαθέτει όλον τον απαιτούμενο σύγχρονο εξοπλισμό. Επίσης, κατασκευάστηκαν ξύλινοι οικίσκοι 8

9 με όλον τον απαιτούμενο εξοπλισμό διαμονής των ΑΜΕΑ, για τα θαλάσσια μπάνια τους. ανακαινίζεται πλήρως το κτίριο Ζηρίνειο, από τη ΔΕΠΑΝΟΜ έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνιση στο ένα από τα δύο κτίρια «Μπάκαλα» ανακαινίστηκαν οι θάλαμοι των παιδιών, ως προς τα βασικά τους στοιχεία ανακαινίσθηκαν και εκσυγχρονίσθηκαν πλήρως οι βοηθητικοί χώροι (μαγειρία, πλυντήρια, αποθήκες κλπ.) Εγκαταστάθηκαν σε όλους τους χώρους κλιματιστικά μηχανήματα, ψύξης θέρμανσης Ανακαινίστηκε το Πεσμαζόγλειο κτίριο και ανακτήθηκε η χρήση του από το ΚΑΑΠΒ Έχουν εξευρεθεί οι πόροι για την επικάλυψη του παλαιού Κεντρικού Διοικητηρίου του Κέντρου, το οποίο είναι διατηρητέο αλλά δυστυχώς έχει υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές από τους σεισμούς και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τα παιδιά και τους επισκέπτες του Κέντρου. Έτσι, πλέον φαίνεται ότι το ΚΑΑΠΒ αρχίζει να αποδίδει μια εικόνα αναδόμησης και αντάξιας αυτής του φυσικού του περιβάλλοντος. Τέλος, το σύντομο ιστορικό λειτουργίας των ως άνω εγκαταστάσεων του ΚΑΑΠΒ, έχει ως εξής: 1. Το 1954, το ΠΙΚΠΑ εγκαθιστά το Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παιδιών, για παιδιά, που κατ αρχήν έπασχαν από πολυομελίτιδα και, στη συνέχεια, μονάδα για σπαστικά παιδιά 2. Το 1977, το ως άνω Κέντρο μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις του ΠΙΚΠΑ στην Πεντέλη 3. Το 1983, αποφασίζεται, από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΙΚΠΑ, η επαναλειτουργία του ΚΑΑΠΒ και η επιδιόρθωση κάποιων κτιρίων, που εν τω μεταξύ είχαν υποστεί φθορές από το πέρασμα του χρόνου, την έλλειψη συντήρησης, τη γειτνίαση με την θάλασσα και τους σεισμούς του

10 4. Το 1985 το ΠΙΚΠΑ προχωρεί στην επιδιόρθωση τεσσάρων θαλάμων 5. Το 1990, με απόφαση του ΠΙΚΠΑ, κατεδαφίζονται επτά συνολικά κτίρια, τα οποία είχαν πληγεί από τον σεισμό του 1981 και είχαν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνα. 6. Το 2003, τελειώνει η επισκευή του διωρόφου κτιρίου, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει το ΕΚΑΚΒ, ως χώρο φιλοξενίας. Στη συνέχεια, όσον αφορά στο ισχύον πολεοδομικό και κτιριακό καθεστώς του ΚΑΑΠΒ, αυτό έχει ως εξής : 1. Πολεοδομικό Καθεστώς : Οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης που ισχύουν στο ΚΑΑΠΒ καθορίζονται από το ΠΔ (ΦΕΚ 254Δ ).Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα και τα διαγράμματα που το συνοδεύουν η ιδιοκτησία του ΚΑΑΠΒ ανήκει στις ζώνες 1β και 2 α. Οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης που καθορίζονται στις παραπάνω ζώνες είναι οι εξής: Ζώνη 1β: Πρόκειται για περιοχή αποκατάστασης φυσικού τοπίου και αττικής χλωρίδας και πανίδας, καθώς και προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων. Διατηρείται το φυσικό ανάγλυφο και απαγορεύεται κάθε δόμηση. Επιτρέπονται μόνο διαμορφώσεις διαδρομών περιπάτου και ποδηλάτου. Ζώνη 2α: Πρόκειται για περιοχή προστασίας φυσικού τοπίου και αρχαιοτήτων και λειτουργεί ως υπερτοπικός πόλος αναψυχής,πολιτισμού, κατάρτισης και αποκατάστασης για άτομα με ειδικές ανάγκες. Επιτρέπεται η ανακαίνιση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων και η επέκταση αυτών, μέγιστης ωφέλιμης επιφάνειας μέχρι 500μ 2 και μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους 4,50 μέτρα. Στους ακάλυπτους και κοινόχρηστους χώρους επιτρέπονται ήπιες διαμορφώσεις, διαδρομές περιπάτου, ποδηλάτου και χώροι στάθμευσης χωρίς κοπή δένδρων. 2. Κτιριακό Καθεστώς : Τα κτίρια, που αναφέρονται παρακάτω, έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία με τα ΦΕΚ 728Β / και 10

11 ΦΕΚ 635Β / και, ως εκ τούτου, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, για οποιαδήποτε επέμβαση στα κτίρια απαιτείται έγκριση της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων. Τα κτίρια αυτά είναι, με βάση τον αριθμό που έχουν στο Τοπογραφικό, : Τα δύο κτίρια 7 α και 7β (Μπάκαλα) Το κτίριο κοιτώνων 9γ Τα κτίρια κοιτώνων 10α, 10β, 10γ, 10δ Τα κτίρια κοιτώνων 11 α, 11β Το κτίριο κοιτώνων 12δ Το κτίριο εστιατορίου 15 και οι ομπρέλες της παραλίας μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο και την κεντρική πλατεία Το κτίριο 8 του αρχιτέκτονα Π. Τζελέπη Τέλος, σημειώνεται ότι η ανωτέρω αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης είναι σημαντική διότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην όποια πρόταση αξιοποίησης του ΚΑΑΠΒ. 11

12 1.2 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ Στα πλαίσια της διερεύνησης των τρόπων αξιοποίησης του ΚΑΑΠΒ, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί, για τα σενάρια που τελικώς θα επικρατήσουν, η δυνατότητα χρηματοδότησή τους. Μεταξύ των μέσων χρηματοδότησης, συμπεριλαμβάνονται και τα επενδυτικά κίνητρα, που κάθε φορά ισχύουν και που αφορούν στην επιχορήγηση μέρους του κόστους μιας επένδυσης. Στόχος της παρούσης φάσης της μελέτης, είναι να καταδείξει τις πιθανές πηγές επιχορήγησης, που ισχύουν ή θα ισχύσουν, για την επένδυση αξιοποίησης του ΚΑΑΠΒ, προκειμένου αυτές να αποτελέσουν κριτήριο κατά την φάση επιλογής των σεναρίων αξιοποίησης που τελικώς θα προταθούν. Έτσι, στα πλαίσια της εν λόγω διερεύνησης και με δεδομένο ότι κατά τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσης φάσης της μελέτης, δεν υπήρχαν οριστικά κίνητρα επιχορήγησης δράσεων σχετικών με την αξιοποίηση του ΚΑΑΠΒ, έγινε προσπάθεια να καταγραφούν οι δυνατότητες με βάση το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, για την Δ Προγραμματική Περίοδο και τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε. Ειδικότερα, : Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, για την Δ Προγραμματική Περίοδο : Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο (ΕΣΣ) του Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την Δ Προγραμματική Περίοδο (όπως αυτό είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου), περιλαμβάνει 4 βασικούς στόχους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι εξής, σχετικές με τις ανάγκες της παρούσης μελέτης, δράσεις : Η Διευκόλυνση της διακρατικής παροχής υπηρεσιών υγείας και φροντίδας Η Επίτευξη Συμπράξεων Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), 12

13 Η Δια βίου ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την : o o o Κατάρτιση προσωπικού υγείας και κοινωνικής φροντίδας Πιστοποίηση δεξιοτήτων κατάρτισης Αναμόρφωση και διεύρυνση προγραμμάτων ιατρικών και παραϊατρικών σπουδών Ο Αποϊδρυματισμός ΑμεΑ και οι Πολιτικές προώθησης στην αυτόνομη διαβίωση, με : o o o o o o τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ατόμων που εξυπηρετούνται σε δομές ιδρυματικής περίθαλψης την προώθηση των διαδικασιών εργασιακής και κοινωνικής ένταξης ατόμων που εγκαταλείπουν δομές ιδρυματικής περίθαλψης την πρόληψη του ιδρυματισμού και του στιγματισμού ατόμων με προβλήματα αναπηρίας την αντιμετώπιση των διακρίσεων, των στερεοτυπικών προκαταλήψεων και του στιγματισμού των ΑμεΑ και της προάσπισης των κοινωνικών και ατομικών δικαιωμάτων τους την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του τομέα κοινωνικής φροντίδας και την ενδυνάμωση της εθελοντικής συμμετοχής τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων και μηχανισμών σχεδιασμού και διανομής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας Η Κοινωνική Αλληλεγγύη - Προώθηση ισότητας και προστασία ευπαθών ομάδων, μέσω της λειτουργίας των δομών Κοινωνικής Φροντίδας (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Παιδικοί Σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας, κλπ.), Από την ως άνω επιλεκτική περιγραφή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την Δ Προγραμματική Περίοδο, γίνεται 13

14 φανερό ότι υπάρχουν οι δυνατότητες για την υπαγωγή στα επιμέρους Προγράμματα, που θα σχεδιαστούν και αναπτυχθούν, κατά την εφαρμογή του εν λόγω ΕΣΣ, πολλών μορφών και σεναρίων αξιοποίησης του ΚΑΑΠΒ. Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε : Ο εν λόγω Νόμος, όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα με τα άρθρα 25 του Νόμου 3470/ και 37 του Νόμου 3522/ , αφορά στην επιχορήγηση των ιδιωτικών επενδύσεων που πραγματοποιούνται στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Βασικές προϋποθέσεις ένταξης μιας επένδυσης στον εν λόγω νόμο είναι μεταξύ άλλων, και η νομική μορφή του Φορέα που προτείνει την επένδυση. Ειδικότερα, μεταξύ των περιπτώσεων εκείνων που δεν υπάγονται στον εν λόγω νόμο, συμπεριλαμβάνονται και οι εξής (Άρθρο 3 4) : «... (β) Επενδυτικά σχέδια δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών. Η απαγόρευση δεν αφορά τις θυγατρικές τους εταιρίες, καθώς και τις εταιρίες των Ο.Τ.Α. α και β βαθμού. (γ) Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρίας του αστικού δικαίου ή της κοινοπραξίας. (δ) Επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (ε) ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου από ιδιώτη βάσει σχετικής συμβάσεως εκτελέσεως έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών....» Η ως άνω παράθεση των απαγορευτικών διατάξεων του εν λόγω νόμου έγινε προκειμένου να τονιστεί το γεγονός ότι, για να ενταχθεί το όποιο σχέδιο αξιοποίησης του ΚΑΑΠΒ στον εν λόγω νόμο και να τύχει επιχορήγησης, θα πρέπει να προταθεί από Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο όμως δεν θα το έχει αναλάβει μέσω ΣΔΙΤ. 14

15 Στη συνέχεια, δίνεται η καταγραφή των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον εν λόγω νόμο για επιχορήγηση και τα οποία προσιδιάζουν περισσότερο σε πιθανά σενάρια αξιοποίησης του ΚΑΑΠΒ, με βάση τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά του αλλά και τον στόχο του. Τέτοια επενδυτικά σχέδια θα μπορούσαν να είναι : Επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία κέντρων θαλασσοθεραπείας Επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία κέντρων τουρισμού υγείας Επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία θεματικών πάρκων που αποτελούν οργανωμένες μορφές τουρισμού οι οποίες διαφοροποιούν ή διευρύνουν το τουριστικό προϊόν και παρέχουν ολοκληρωμένης μορφής υποδομές και υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων κατ ελάχιστον των υπηρεσιών στέγασης σίτισης, στέγασης ψυχαγωγίας και κοινωνικής μέριμνας Επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 10 του Ν. 2072/1992 και επενδυτικά σχέδια για την παροχή στέγης αυτόνομης διαβίωσης, σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ίδιου νόμου Το ποσοστό επιχορήγησης στο κόστος της επένδυσης μπορεί να είναι από 20% έως 40% και εξαρτάται από το μέγεθος του Φορέα που θα πραγματοποιήσει την επένδυση αλλά και από το είδος της επένδυσης. Βασική προϋπόθεση, για τη χρήση του εν λόγω νόμου, είναι το όποιο σενάριο αξιοποίησης του ΚΑΑΠΒ να υλοποιηθεί από ιδιώτη, ο οποίος θα ενοικιάσει τον αντίστοιχο χώρο από το ΚΑΑΠΒ και δεν θα του παραχωρηθεί μέσω της διαδικασίας των ΣΔΙΤ. 15

16 1.3 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παίδων Βούλας Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παίδων Βούλας, συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της ΥΑ /1952 (ΦΕΚ 178Β ) και του Β.Δ. 170/1960 (ΦΕΚ 40Α ). Το 2003, με την αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας, το ΚΑΑΠΒ εντάσσεται στο Β Περιφερειακό Σύστημα Υγείας και Πρόνοιας Αττικής, μέσω του Νόμου 3106/ (ΦΕΚ 30 Α ). Μετά από την ένταξη του στο ως άνω Περιφερειακό Σύστημα Υγείας και Πρόνοιας, η μορφή και λειτουργία του διέπεται πλέον από τις διατάξεις του Ν.3106/2003, ο οποίος προβλέπει μεταξύ άλλων και τα εξής : 1. Το ΚΑΑΠΒ χαρακτηρίζεται πλέον μονάδα κοινωνικής φροντίδας και αποτελεί ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα του ΠΕΣΥΠ. 2. Το ΠΕΣΥΠ υπεισέρχεται αυτοδικαίως στα δικαιώματα και υποχρεώσεις του ΚΑΑΠΒ 3. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΚΑΑΠΒ περιέρχεται στο Β ΠΕΣΥΠ Αττικής, ενώ το ΚΑΑΠΒ συνεχίζει να έχει την αποκλειστική χρήση και διαχείριση της περιουσίας του. 4. Η Διοίκηση του ΚΑΑΠΒ αποτελείται πλέον από δυο Όργανα, την Επιτροπή Διοίκησης και τον Πρόεδρο Στη συνέχεια, με τον Νόμο 3329/2005 για την «Περιφερειακή Συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» το ΚΑΑΠΒ εντάσσεται στην Β Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής και τέλος, με τον Νόμο 3527/2007 με τον οποίο έγινε συγχώνευση των Δ.Υ.ΠΕ., το ΚΑΑΠΒ εντάσσεται στην 1 η Δ.Υ.ΠΕ. 16

17 Με την τελευταία αυτή τροποποίηση, η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΚΑΑΠΒ περιέρχεται στην 1 η Δ.Υ.ΠΕ., ενώ το ΚΑΑΠΒ συνεχίζει να έχει την αποκλειστική χρήση και διαχείριση της περιουσίας του. Επιπλέον σημειώνονται και τα εξής : Το ΚΑΑΠΒ συνεχίζει να λειτουργεί ως ΝΠΔΔ Τα όργανα διοίκησής του είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διοικητής Για κάθε πρόγραμμα έργων άνω των η αρμοδιότητα της εκτέλεσής του ανήκει στο ΥΥΚΑ Στο σημείο αυτό, αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο Διοικητής του ΚΑΑΠΒ, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ολοκλήρωσε τη σύνταξη του εσωτερικού Οργανισμού του ΚΑΑΠΒ, θεσπίζοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, νέες θέσεις εξειδικευμένων ειδικοτήτων ιατρικής (περίπου 10 ιατρούς) και νοσηλευτικού προσωπικού, οι οποίες θα αναβαθμίσουν το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών από το ΚΑΑΠΒ και θα το φέρουν πιο κοντά στον αντικειμενικό του σκοπό. 17

18 1.3.2 Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας (ΜΚΦ) είναι, ανά Τομέα αναφοράς τους, οι εξής: Οικογένεια και Παιδί : Παιδικοί Σταθμοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Κέντρα Παιδικής Μέριμνας Παιδοπόλεις Ιατροκοινωνικά Κέντρα Κατασκηνώσεις Κέντρα Κοινωνικής Φροντίδας Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Ηλικιωμένοι : Βοήθεια στο σπίτι ΚΑΠΗ Γηροκομεία Κατασκηνώσεις Λουτροθεραπεία Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Κέντρα Αποθεραπείας Φυσικής Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΚΑΦΚΑ) Θεραπευτήρια Χρόνιων Παθήσεων (ΘΧΠ) ΑΜΕΑ : Κέντρα Αποκατάστασης Αποθεραπείας Κοινωνικής Υποστήριξης ΑΜΕΑ (ΚΑΑΚΥ ΑΜΕΑ) ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Κέντρα Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΚΑΦΚΑ) Κέντρα Περίθαλψης Παιδιών (ΚΕΠΕΠ) 18

19 Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών (ΚΑΑΠ) Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού : Τσιγγάνοι Μ.Κ.Ο ΜΠΙΔ Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων Λαυρίου Κέντρα Παλιννοστούντων Από τις ως άνω ΜΚΦ και για τις κυριότερες απ αυτές, ισχύουν τα εξής : 1. ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΕ.Κ.Υ.Κ.Α.ΜΕ.Α) : Ιδρύθηκαν με το νόμο 2646/98 και αριθμούνται σε 24 Πανελλαδικά. Σκοπός τους είναι η πρώιμη διάγνωση, η συμβουλευτική στήριξη, η ενημέρωση των ΑΜΕΑ και των οικογενειών τους, η παραπομπή τους σε εξειδικευμένες υπηρεσίες νοσηλείας και αποκατάστασης και η υποστήριξη για την ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό. 2. ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Στα εν λόγω Κέντρα περιλαμβάνονται τα εξής : o Κέντρα Αποθεραπείας, Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (Κ.Α.Φ.Κ.Α) o o o o o o Κέντρα Αποθεραπείας, Αποκατάστασης και Κοινωνικής Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Α.Α.Κ.Υ.Α.ΜΕ.Α), Κέντρα Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Α.Α.ΜΕ.Α), Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων (Ε.Ι.Α.Α), Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία, Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παιδιών (Κ.Α.Α.Π ΒΟΥΛΑΣ), Κέντρο Αυτιστικών Βόλου. Τα εν λόγω Κέντρα απευθύνονται σε άτομα με Αναπηρίες και ειδικότερα σε άτομα με συγγενείς διαταραχές ή βλάβες μόνιμες ή προσωρινές του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφορικού, αναπνευστικού συστήματος καθώς και σε άτομα με νοητική 19

20 υστέρηση, τα οποία έχουν ανάγκη φυσικής και κοινωνικής αποκατάστασης, με στόχο την πρόληψη της αναπηρίας ή τη μείωσή της. Στα Κέντρα αυτά, στην πλήρη μορφή τους (κλειστή περίθαλψη-νοσηλεία) υπάρχει η δυνατότητα διανυκτέρευσης ή νοσηλείας των ασθενών στις εγκαταστάσεις τους. Ο σκοπός των εν λόγω Κέντρων είναι : o o o o o Η παροχή υπηρεσιών αποθεραπείας, φυσικής και κοινωνικής αποκατάστασης στα ανωτέρω άτομα, ανεξαρτήτως ηλικίας (ή οριζόμενης εκ των οργανισμών της εκάστοτε Υπηρεσίας), Η παροχή ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης των ιδίων και των οικογενειών τους, Η εκπαίδευση του ατόμου στο να αυτοεξυπηρετείται και να εργάζεται έπειτα από την ασθένεια ή το ατύχημα, Η λειτουργία προστατευμένων εργαστηρίων και κινητών μονάδων αποθεραπείας, φυσικής και κοινωνικής αποκατάστασης, για την κατ οίκον περίθαλψη των ΑΜΕΑ και την επανένταξή τους στην κοινότητα, Η υλοποίηση προγραμμάτων για έρευνα, θεμάτων που αφορούν τα ΑΜΕΑ. 3. ΠΑΙΔΟΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ: Λειτουργούν 13 Κέντρα Παιδικής Μέριμνας και φιλοξενούνται παιδιά και 6 Παιδοπόλεις και φιλοξενούν παιδιά. Με το νόμο 2851/1922 ιδρύθηκαν τα Εθνικά Οικοτροφεία Απόρων Μαθητών. Στη συνέχεια, με το Βασιλικό Διάταγμα 273/1973, τα ανωτέρω Ορφανοτροφεία και Οικοτροφεία μετετράπησαν σε Κέντρα Παιδικής Μέριμνας και με την Γ2β/ΟΚ/8291/ απόφαση, εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας των Κέντρων Παιδικής Μέριμνας. Ο σκοπός των Κέντρων Παιδικής Μέριμνας και των Παιδοπόλεων είναι η περίθαλψη, μόρφωση και επαγγελματική εκπαίδευση των παιδιών που αποδεδειγμένα είναι απροστάτευτα και στερούνται οικογενειακής φροντίδας. 20

21 Φιλοξενούν παιδιά ηλικίας από 6-16 ετών, αλλά παρέχεται η δυνατότητα να παραμείνουν στο Κέντρο έως περατώσεως των σπουδών τους. 4. ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ και ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ Ή ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΗΡΑΤΟΣ : Συνεστήθησαν με το νομοθετικό διάταγμα 162/1973 και Πανελλαδικά λειτουργούν 23. Ο σκοπός των ανωτέρω είναι η ιδρυματική περίθαλψη των ατόμων που πάσχουν από χρόνιες (ανίατες) ασθένειες πνευματικές ή κινητικές και δε μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν αλλά είναι άνω των 65 ετών και έχουν ανάγκη Ιδρυματικής προστασίας. Γενικότερα, ο σκοπός τους είναι η αποκατάσταση ιατρική, κοινωνική, προεπαγγελματική και επαγγελματική - των περιθαλπομένων καθώς και άλλων ατόμων χρονίως πασχόντων. 5. ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΕ.ΠΕ.Π) : Με διάφορα διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις μετετράπησαν αναρρωτήρια ή άλλα κέντρα περίθαλψης του ΠΙΚΠΑ ΣΕ ΚΕΠΕΠ. Σκοπός τους είναι η περίθαλψη παιδιών τα οποία πάσχουν από ανίατες ασθένειες, σωματικές αναπηρίες ή βαριά νοητική υστέρηση. Πανελλαδικά λειτουργούν 5 ΚΕΠΕΠ που φιλοξενούν περίπου 300 παιδιά με νοητική υστέρηση και σωματικές αναπηρίες. 6. ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ (Ε.Ι.Κ) : Ιδρύθηκε με τον αναγκαστικό νόμο 726/1937, με τον οποίο συγχωνεύθηκαν ο «Εθνικός Οίκος Κωφαλάλων» και ο «Οίκος Κωφαλάλων Σπηλιοπούλου», με αρχικό τίτλο «Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας Κωφαλάλων». Με το νόμο 2646/98 μετονομάσθηκε σε «Εθνικό Ίδρυμα Κωφών». Σκοπός του είναι η αντιμετώπιση και ο κατά το δυνατόν περιορισμός της βαρηκοΐας και των συνεπειών της, η διόρθωσή της με την κατάλληλη ιατροπαιδαγωγική αντιμετώπιση και η αντιμετώπιση της κωφαλαλίας, με την έγκαιρη διάγνωση και την κατάλληλη εκπαίδευση για την επαγγελματική αποκατάσταση των πασχόντων ατόμων. 21

22 7. ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ (Κ.Ε.Α.Τ) : Ιδρύθηκε με το Π.Δ. 265/1979, ως διάδοχος του «Οίκου Τυφλών Καλλιθέας», και σκοποί του είναι : o Η κάλυψη και η αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών επαγγελματικών πνευματικών αναγκών των τυφλών, από βρεφικής ηλικίας και μέχρι την πλήρη αποκατάσταση με την ένταξή τους στην κοινωνία ως ανεξάρτητων και παραγωγικών μελών αυτής, o o o o o Η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και προγραμμάτων εκπαιδεύσεως, φυσικής και κοινωνικής προσαρμογής, καθώς και η χρησιμοποίηση και η χορήγηση ειδικών μέσων και οργάνων της σύγχρονης τεχνολογίας και επιστήμης, για την επίτευξη του σκοπού, Η έρευνα για τη βελτίωση μεθόδων αποκαταστάσεως και η επιστημονική αντιμετώπιση των οικογενειακών και κοινωνικών επιπτώσεων της τυφλότητας, Η καταπολέμηση των πάσης φύσεως ως προς αυτούς προκαταλήψεων, Η πρόληψη και η έγκαιρη θεραπεία οφθαλμολογικών παθήσεων (εάν είναι εφικτό), Γενικά, κάθε άλλη φροντίδα ή ενέργεια που θα απέβαινε προς όφελος των τυφλών. 22

23 1.3.3 Επενδυτικών Κινήτρων Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα επενδυτικά κίνητρα είναι το εξής : Α Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Κοινωνικής Φροντίδας : Όλες οι προαναφερθείσες σε προηγούμενη παράγραφο Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, εντάσσονταν σε αντίστοιχα συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα μέσω του Γ ΚΠΣ. Ο εντοπισμός των Προγραμμάτων Κοινωνικής Φροντίδας, που συγχρηματοδοτήθηκαν ή συνεχίζουν να συγχρηματοδοτούνται από το Γ Κ.Π.Σ, στηρίχθηκε στις Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας, υπ αριθμ. 4035/ και 4036/ όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα. Ειδικότερα, με τις εν λόγω Αποφάσεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθορίστηκε το Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Προγραμμάτων / Ενεργειών Κοινωνικής Φροντίδας, που συγχρηματοδοτήθηκαν και συνεχίζουν να συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Γ ΚΠΣ. Από τα Προγράμματα Κοινωνικής Φροντίδας, που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, τα συγχρηματοδοτούμενα, με βάση τις ως άνω Αποφάσεις, είναι τα εξής : Κ.Υ.Απόφαση 4035/27/7/2001 (όπως τροποποιήθηκε) 1. Βοήθεια στο σπίτι 2. Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Κ.Υ.Απόφαση 4036/27/7/2001 (όπως τροποποιήθηκε) 3. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) 23

24 4. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Ειδικές Ανάγκες (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) 5. Παιδικοί Σταθμοί 6. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 7. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας 8. Βρεφικοί Σταθμοί Επίσης, εκτός των ανωτέρω, με βάση την περιγραφή των Μέτρων του Άξονα 3 του Ε.Π. «Υγεία Πρόνοια», εντάσσονται στα συγχρηματοδοτούμενα, και οι προβλεπόμενες Δομές Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του Μέτρου 3.1. Τέλος, στον Πίνακα που ακολουθεί, δίνεται η πρόοδος του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υγεία Πρόνοια, στο Γ Κ.Π.Σ με βάση τα όσα κοινοποιήθηκαν κατά την 10 η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Β Επενδυτικών κινήτρων Αναπτυξιακού Νόμου Τέλος, όσον αφορά στο θεσμικό πλαίσιο των επενδυτικών κινήτρων, τα οποία παρέχονται μέσω του Εθνικού Αναπτυξιακού Νόμου, αυτό, όπως ήδη αναφέρθηκε, διέπεται από τον Νόμο 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα. 24

Ο βασικός σκοπός του μέτρου είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η επέκταση των υποδομών όλων των βαθμίδων περίθαλψης και πρόνοιας.

Ο βασικός σκοπός του μέτρου είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η επέκταση των υποδομών όλων των βαθμίδων περίθαλψης και πρόνοιας. 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Υπάρχουσα κατάσταση Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί τον τόπο συγκέντρωσης του κύριου όγκου των υπηρεσιών υγείας πρόνοιας καθώς και του ιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΡΓΩΣ Γ (2011-2020) Σχέδιο αναθεώρησης του Προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΨΥΧΑΡΓΩΣ Γ (2011-2020) Σχέδιο αναθεώρησης του Προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ Γ (2011-2020) Σχέδιο αναθεώρησης του Προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ Νοέμβριος 2011 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΑΡΓΩΣ Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ... 4 Α.0

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακό Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

Φροντιστηριακό Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Φροντιστηριακό Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας ΑΘΗΝΑ Πρόγραμμα Grundtvig : 2009-1-LT1-GRU06- ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ επιμέλεια Εξάρχου Ζωή, Κοινωνιολόγος με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή Υπεύθυνη του «Θεοδωρίδειου Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ISEDENET/SOUTH EAST» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ISEDENET/SOUTH EAST» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ISEDENET/SOUTH EAST» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το αντικείμενο της μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ιούλιος 2012 Το παρόν κείμενο παρουσιάζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για την Κοινωνική Ανασυγκρότηση της Πόλης των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7

Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7 Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΗΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 72 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΟΜΩΝ -ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Των Ευστρ. Χατζηχαραλάµπους, Aλ. Kατσαρού, Xρ. Kοτρώτσου 1. ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αντωνιάδου Ιωάννα Κούτης Αντώνης Λιονής Χρήστος Μυλωνέρος Θάνος Παναγιωτόπουλος Τάκης Μπένος Αλέξης, συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» EL11 - Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki πρόγραμμα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» EL11 - Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki πρόγραμμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR05M2OP001 Τίτλος Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Έκδοση 1.2 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Σελίδα 1 από 20 From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Ο θεσμός των ΣΔΙΤ Η ανάπτυξη μιας χώρας και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της συνδέονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (23ΣΕ45372) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Κ.Κ.Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Κ.Κ.Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Κ.Κ.Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2012 ΑΘΗΝΑ 2013 Πρόλογος Η παρούσα έκθεση απολογισμού των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα