ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών » Εθνικής Άμυνας » Δικαιοσύνης Περιφέρειες Οργανισμοί Λοιποί Φορείς Πίνακες Διοριστέων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (1) Με την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονο μικών και της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 3536/2007 «Ειδικές Ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρ μοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη σης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42/τ.Α / ), η Μαρία Ηλιάκη του Γεωργίου υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΠΕ Διοι κητικού Οικονομικού του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφα λίσεων ΕΤΑΜ (Υποκατάστημα Ρεθύμνου), μεταφέρεται στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Κρήτης του Ν. Ρε θύμνου, με την ίδια σχέση εργασίας, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με ταυτόχρονη μεταφορά της προσωποπαγούς θέσης που κατέχει. (Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου: 6788/ ). ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΘ. ΝΑΚΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚ. ΛΕΓΚΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (2) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 1. Με την υπ αριθμ. Φ.414.2/42/09/ απόφαση ΑΔ Φ /18/09/Σ.2250/ /ΔΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟ ΔΡΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ απόφαση Διοικητού Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 272/ ΦΕΚ τεύχος Γ, που αφορά στην αποστρατεία, λόγω αποδοχής της αιτήσεως παραι τήσεως του Αρχικελευστή (Τ/ΠΒ) Γεωργίου Διαμαντή του Αθανασίου (Υ 05249), που γεννήθηκε το έτος 1980 και είναι γραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Κομοτηνής του Νομού Ροδόπης, επειδή με το πρακτικό υπ αριθμ. 8/ του Συμβουλίου Κρίσεων Ανθυπα σπιστών Υπαξιωματικών και ΕΠ.ΟΠ., κρίθηκε κατάλλη λος για την απονομή του αποστρατευτικού βαθμού του Ανθυπασπιστή. 2. Τίθεται σε αποστρατεία μετά από αίτησή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 του α.ν. 1101/1938 και των άρθρων 39, 40 του ν.δ. 445/1974, ως επίσης και την αποδοχή της αιτήσεως παραιτήσεώς του από τον Υφυπουργό Εθνικής Αμύνης, με το βαθμό του Ανθυπασπιστή εν αποστρατεία, ο Αρχικελευστής (Τ/ΠΒ) Γεώργιος Διαμαντής του Αθανασίου (Υ 05249), που γεννήθηκε το έτος 1980 και είναι γραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Κομοτηνής του Νομού Ρο δόπης, της απολύσεώς του λογιζόμενης από 30 Απριλίου 2009 που αρχικώς είχε απολυθεί των τάξεων του ΠΝ. 1. Με την υπ αριθμ. Φ.414.2/44/09/ απόφαση

2 6822 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΑΔ Φ /19/09/Σ.2251/ /ΔΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟ ΔΡΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ απόφαση Διοικητού Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 272/ ΦΕΚ τεύχος Γ, που αφορά στην αποστρατεία, λόγω αποδοχής της αιτήσεως παραιτή σεως του Επικελευστή (ΗΝ/ΣΝ) Αλέξανδρου Κουφαδά κη του Μιλτιάδη (Υ 05902), που γεννήθηκε το έτος 1982 και είναι γραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Περάματος του Νομού Αττικής, επειδή με το πρακτι κό υπ αριθμ. 8/ του Συμβουλίου Κρίσεων Ανθυ πασπιστών Υπαξιωματικών και ΕΠ.ΟΠ., κρίθηκε κατάλ ληλος για την απονομή του αποστρατευτικού βαθμού του Αρχικελευστή. 2. Τίθεται σε αποστρατεία μετά από αίτησή του, σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 του α.ν. 1101/1938 και των άρθρων 39, 40 του ν.δ. 445/1974, ως επίσης και την αποδοχή της αιτήσεως παραιτήσεώς του από τον Υφυπουργό Εθνικής Αμύνης, με το βαθμό του Αρχικε λευστή εν αποστρατεία, ο Επικελευστής (ΗΝ/ΣΝ) Αλέ ξανδρος Κουφαδάκης του Μιλτιάδη (Υ 05902), που γεν νήθηκε το έτος 1982 και είναι γραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Περάματος του Νομού Αττικής, της απολύσεώς του λογιζόμενης από 30 Απριλίου 2009 που αρχικώς είχε απολυθεί των τάξεων του ΠΝ. 1. Με την υπ αριθμ. Φ.414.2/43/09/ απόφαση ΑΔ Φ /20/09/Σ.2252/ /ΔΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟ ΔΡΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ απόφαση Διοικητού Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 272/ ΦΕΚ τεύχος Γ, που αφορά στην αποστρατεία, λόγω αποδοχής της αιτήσεως παραιτή σεως του Αρχικελευστή (Τ/Τ) Χρήστου Ανδριανόπουλου του Λάμπρου (Υ 05592), που γεννήθηκε το έτος 1980 και είναι γραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Τίρυνθας του Νομού Αργολίδος, επειδή με το πρακτι κό υπ αριθμ. 8/ του Συμβουλίου Κρίσεων Ανθυ πασπιστών Υπαξιωματικών και ΕΠ.ΟΠ., κρίθηκε κατάλ ληλος για την απονομή του αποστρατευτικού βαθμού του Ανθυπασπιστή. 2. Τίθεται σε αποστρατεία μετά από αίτησή του, σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 του α.ν. 1101/1938 και των άρθρων 39, 40 του ν.δ. 445/1974, ως επίσης και την αποδοχή της αιτήσεως παραιτήσεώς του από τον Υφυπουργό Εθνικής Αμύνης, με το βαθμό του Ανθυπα σπιστή εν αποστρατεία, ο Αρχικελευστής (Τ/Τ) Χρήστος Ανδριανόπουλος του Λάμπρου (Υ 05592), που γεννήθηκε το έτος 1980 και είναι γραμμένος στα Μητρώα Αρρέ νων του Δήμου Τίρυνθας του Νομού Αργολίδος, της απολύσεώς του λογιζόμενης από 30 Απριλίου 2009 που αρχικώς είχε απολυθεί των τάξεων του ΠΝ. 1. Τίθεται σε αποστρατεία μετά από αίτησή του, σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 του α.ν. 1101/1938 και των άρθρων 39, 40 του ν.δ. 445/1974, ως επίσης και την αποδοχή της αιτήσεως παραιτήσεώς του από τον Υφυπουργό Εθνικής Αμύνης, με το βαθμό του Αρχικε λευστή εν αποστρατεία, ο Επικελευστής (ΗΝ/ΡΕ) Άγγε λος Βασίλειος Καλέντζος του Κωνσταντίνου (Υ 05860), που γεννήθηκε το έτος 1983 και είναι γραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Αθηναίων του Νομού Αττι κής, της απολύσεώς του λογιζόμενης από 7 Μαΐου 2009 που αρχικώς είχε απολυθεί των τάξεων του ΠΝ. 2. Ο ανωτέρω εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας 1. Με την υπ αριθμ. Φ.414.7/42/09/ απόφαση ΑΔ Φ /55/08/Σ.3871/ /ΔΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΔΙ ΟΔΡΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ απόφαση Διοικητού Διοίκη σης Ναυτικής Εκπαίδευσης, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 343/ ΦΕΚ τεύχος Γ, που αφορά στην αποστρατεία, λόγω αποδοχής της αιτήσεως παραιτή σεως του Κελευστή ΕΜΘ (Τ/ΣΥΓΚ) Χρήστου Γκέλη του Ιωάννη (Ο 03982), με ΣΑ: 153/8356/2001, που γεννήθηκε το έτος 1980 και είναι γραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Μεγαρέων του Νομού Αττικής, επειδή με το πρακτικό υπ αριθμ. 8/ του Συμβουλίου Κρίσε ων Ανθυπασπιστών Υπαξιωματικών και ΕΠ.ΟΠ, κρίθη κε κατάλληλος για την απονομή του αποστρατευτικού βαθμού του Επικελευστή. 2. Τίθεται σε αποστρατεία μετά από αίτησή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 του α.ν. 1101/1938 και των άρθρων 39, 40 του ν.δ. 445/1974, ως επίσης και την αποδοχή της αιτήσεως παραιτήσεώς του από τον Υφυπουργό Εθνικής Αμύνης, με το βαθμό του Επικελευστή εν αποστρατεία, ο Κελευστής ΕΜΘ (Τ/ΣΥΓΚ) Χρήστος Γκέλης του Ιωάννη (Ο 03982), με ΣΑ: 153/8356/2001, που γεννήθηκε το έτος 1980 και είναι γραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Μεγαρέων του Νομού Αττικής, της απολύσεώς του λογιζόμενης από 23 Μαΐου 2009 που αρχικώς είχε απολυθεί των τάξεων του ΠΝ. 1. Με την υπ αριθμ. Φ.414.7/44/09/ απόφαση ΑΔ Φ /7/09/Σ.408/ /ΔΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟ ΔΡΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ απόφαση Διοικητού Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 100/ ΦΕΚ τεύχος Γ, που αφορά στην αποστρατεία, λόγω αποδοχής της αιτήσεως παραιτή σεως του Επικελευστή ΕΜΘ (Τ/ΠΒ) Χρήστου Παπαβα σιλείου του Δημητρίου (Ο 00812), με ΣΑ: 141/6709/1993, που γεννήθηκε το έτος 1972 και είναι γραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας του Νο μού Αττικής, επειδή με το πρακτικό υπ αριθμ. 8/ του Συμβουλίου Κρίσεων Ανθυπασπιστών Υπαξιωματι κών και ΕΠ.ΟΠ., κρίθηκε κατάλληλος για την απονομή του αποστρατευτικού βαθμού του Αρχικελευστή. 2. Τίθεται σε αποστρατεία μετά από αίτησή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 του α.ν. 1101/1938 και των άρθρων 39, 40 του ν.δ. 445/1974, ως επίσης και την αποδοχή της αιτήσεως παραιτήσεώς

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6823 του από τον Υφυπουργό Εθνικής Αμύνης, με το βαθ μό του Αρχικελευστή εν αποστρατεία, ο Επικελευστής ΕΜΘ (Τ/ΠΒ) Χρήστος Παπαβασιλείου του Δημητρίου (Ο 00812), με ΣΑ: 141/6709/1993, που γεννήθηκε το έτος 1972 και είναι γραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας Νομού Αττικής, της απολύσεώς του λογιζόμενης από 26 Φεβρουαρίου 2009 που αρχικώς είχε απολυθεί των τάξεων του ΠΝ. 1. Με την υπ αριθμ. ΑΔ Φ.415/20/09/ /ΔΝΕ/ΤΜΗ ΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ απόφαση του Δι οικητού Διοίκησης Ναυτικής Εκπαιδεύσεως που εκδόθη κε στο Σκαραμαγκά, ανακαλείται οριστικά η υπ αριθμ. Φ /458/07/ /ΔΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙ ΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ απόφαση Διοικητού Διοίκησης Ναυτι κής Εκπαίδευσης, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 1087/ ΦΕΚ τεύχος Γ, που αφορά στην από λυση του Διόπου ΕΠ.ΟΠ. (ΗΝ/ΣΝ) Κωνσταντίνο Κουντή του Πέτρου (Ο 04635), που γεννήθηκε το έτος 1982, ΣΑ: 148/1248/2003 και είναι γραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Νάουσας του Νομού Ημαθίας, επειδή κρίθηκε ως μη διατηρητέος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρα γράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 2936/2001 (ΦΕΚ 166 Α), σε συνδυασμό με την παράγραφο 1γ του άρθρου 5 της υπ αριθμ. Φ. 416/205235/ (ΦΕΚ 1610Β / ) απόφασης ΥΕΘΑ. 2. Ο ανωτέρω επανέρχεται στις τάξεις του ΠΝ, ως μη δέποτε απομακρυνθείς, με το βαθμό του Διόπου ΕΠ.ΟΠ., καθότι κατά την επανάληψη της κρίσης του από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων για το έτος 2004, μετά την αναβαθμολόγηση των ουσιαστικών του προσόντων, κρίθηκε με το υπ αριθ. 8/ πρακτικό του, κρίθηκε αυτός ως διατηρητέος. 1. Με την υπ αριθμ. Φ.414.7/43/09/ απόφαση ΑΔ Φ /24/09/Σ.2249/ /ΔΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΔΙ ΟΔΡΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ απόφαση Διοικητού Διοίκη σης Ναυτικής Εκπαίδευσης, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 272 από 15 Απριλίου 2009 ΦΕΚ τεύχος Γ, που αφορά στην αποστρατεία, λόγω αποδοχής της αι τήσεως παραιτήσεως του Επικελευστή ΕΜΘ (ΗΝ/AY) Φιλίππου Ακτύπη του Χαραλάμπους (Ο 02916), με ΣΑ: 141/8807/1999, που γεννήθηκε το έτος 1978 και είναι γραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Νέας Σμύρνης του Νομού Αττικής, επειδή με το πρακτικό υπ αριθμ. 8/ του Συμβουλίου Κρίσεων Ανθυπασπι στών Υπαξιωματικών και ΕΠ.ΟΠ., κρίθηκε κατάλληλος για την απονομή του αποστρατευτικού βαθμού του Αρ χικελευστή ΕΜθ. 2. Τίθεται σε αποστρατεία μετά από αίτησή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 του α.ν. 1101/1938 και των άρθρων 39, 40 του ν.δ. 445/1974, ως επίσης και την αποδοχή της αιτήσεως παραιτήσεώς του από τον Υφυπουργό Εθνικής Αμύνης, με το βαθ μό του Αρχικελευστή εν αποστρατεία, ο Επικελευστής ΕΜΘ (ΗΝ/AY) Φίλιππος Ακτύπης του Χαραλάμπους (Ο 02916), με ΣΑ: 141/8807/1999, που γεννήθηκε το έτος 1978 και είναι γραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Νέας Σμύρνης του Νομού Αττικής, της απολύσεώς του λογιζόμενης από 30 Απριλίου 2009 που αρχικώς είχε απολυθεί των τάξεων του ΠΝ. Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 1. Με την υπ αριθμ. Φ.421.6/ΑΔ /Σ.183/ / ΓΕΑ/Β2/2 απόφαση του Αρχηγού ΓΕΑ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποφασίζουμε: Την απόλυση από τις τάξεις της ΠΑ λόγω παραί τησης του Υσμία (ΟΑΦΜΣ) Αλεξόπουλου Ιωάννη του Θεόδωρου, (95810), ΣΑ: 122/1187/98, σύμφωνα με τις δι ατάξεις των παραγράφων 1ζ και 6 του άρθρου 13 του ν. 2936/ Ο παραπάνω απολυόμενος, που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, διαγράφεται από την κατηγορία των ΕΠ.ΟΠ την 15η ημέρα από τη δημοσί ευση της παρούσας απόφασης και εγγράφεται στην εφεδρεία της ΠΑ. Ο Αρχηγός ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΓΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (3) Με την υπ αριθμ / απόφαση της Προ ϊσταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήμα τος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 19 και 20 του ν.δ/τος 3026/1954 «Περί του Κώδικος των Δικηγόρων», διορίζονται δικηγόροι οι παρακάτω πτυχιούχοι της Νο μικής Σχολής, που πέτυχαν στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων του Εφετείου Αθηνών, Α εξεταστικής πε ριόδου 2009 και έχουν και τα λοιπά νόμιμα προσόντα, ως ακολούθως: Στο Πρωτοδικείο Αθηνών με βαθμό «καλά» Παναγιώτης ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ του Νικολάου 7,60 Φωτεινή Χριστίνα ΓΚΙΝΤΩΝΗ του Σταύρου 7,52 Στυλιανή Αγγελική ΧΑΛΙΑΣΟΥ του Γεωργίου 7,40 Σοφία ΡΕΤΣΑ του Αποστόλου 7,32 Μαρία ΜΑΛΙΚΟΥΤΗ του Σταύρου 7,16 Νικόλαος ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ του Μιχαήλ 7,12 Δήμητρα ΚΑΤΣANIKA του Αποστόλου 7,12 Μιχαήλ ΚΟΥΒΑΡΗΣ του Ιωάννη 7,08 Ιωάννα ΜΠΡΕΑΝΟΥ του Λάμπρου 7 Αικατερίνη ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ του Ιωάννη 7 Ελένη ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ του Αναστάσιου 6,92 Ευαγγελία ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ του Νικολάου 6,88 Αλεξάνδρα ΜΠΟΥΣΙΟΥ του Νικολάου 6,88 Κωνσταντίνος ΚΟΥΒΕΛΑΣ του Σπυρίδωνος 6,84 Γεωργία ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ του Βασιλείου 6,80

4 6824 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Αιμιλία ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ του Γεωργίου 6,76 Κανέλλα ΚΟΤΤΟΥ του Παναγιώτη 6,76 Μιλένα ΠΑΡΒΑΝΟΒΑ του Χρήστο 6,64 Χρήστος ΚΡΕΜΑΣΤΑΣ του Αποστόλου 6,56 Μαρία ΓΡΥΠΑΡΗ του Αρτέμη 6,52 Ιωάννα ΜΑΛΛΗ του Πέτρου 6,20 Ελισσάβετ ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗ του Ευστράτιου 6,16 Στο Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας με βαθμό «καλά» Ελευθέριος ΚΡΗΤΙΚΟΣ του Γερασίμου 6,52 Στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου με βαθμό «καλά» Όλγα ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ του Μιχαήλ 6,48 Στο Πρωτοδικείο Κω με βαθμό «καλά» Μαρία ΔΑΝΑ του Αριστείδη Ηλία 6,32 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΜΑΡΙΑ ΡΩΜΑΝΤΖΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 39/2009 απόφαση του Δημάρχου Κ. Νευροκοπίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων και του ν. 3584/2007, του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 και της παρ. 4 του άρ θρου 7 του ν. 3051/2002 και ύστερα από την υπ αριθ. 2946/ απόφαση του ΑΣΕΠ σύμφωνα με την υπ αριθμ. 1/252Μ/2007 προκήρυξη του Δήμου Κ. Νευροκο πίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 492/ διορί ζεται σε κενή οργανική θέση με εισαγωγικό βαθμό Δ, η Χαρισμίδου Ευθυμία του Δημητρίου του κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών. Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου ύψους ,00. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 4288/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Διευθύντρια Μ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 6835/ πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη νών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 17 του ν. 2839/2000, τροποποιείται η υπ αριθμ / (ΦΕΚ 43/ τ. Ν.Π.Δ.Δ.) πρυτανική πράξη κατάταξης της Ασημίνας Αγγελοπούλου του Γε ωργίου σε προσωρινή συνιστώμενη θέση υπαλλήλου Πληροφορικής TE κατηγορίας με σύμβαση εργασίας (4) (5) ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και κατατάσσεται η παραπάνω σε προσωρινή συνιστώμενη θέση Μηχα νικού Αυτοματισμού TE κατηγορίας με την ίδια σχέση εργασίας, επειδή κατέχει πτυχίο του Τμήματος Αυτο ματισμού της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά και ασκεί καθήκοντα ανάλογα των τυπικών της προσόντων. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΕΠΘ 16237/ ). Ο Πρύτανης ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την υπ αριθμ. 1177/ πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 394/1983, διορίζονται οι: α) Βάβουλας Αλέξανδρος του Βασιλείου και Βαϊόπουλος Νικόλαος του Ευσταθίου σε κενές θέσης Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου II του Τμήματος Πληρο φορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστη μίου Στερεάς Ελλάδας, για την εκτέλεση εργαστηρια κού/ εφαρμοσμένου διδακτικού έργου που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών και πρακτικών ασκήσεων του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και χρήση προγραμμάτων Η/Υ στο Τμήμα, στην κατηγορία ΠΕ με Δ εισαγωγική βαθμίδα και πενταετή θητεία, επειδή έχουν τα νόμιμα προσόντα. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΕΠΘ 16652/ ). Ο Πρόεδρος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΚΑΛΚΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2824/ πράξη του Πρύτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 16 παρ. 6 του Συντάγ ματος, του αρ. 45 του ν. 2413/1996, του αρ. 7 παρ. 4 του ν. 3194/2003, του αρ. 3 παρ. 1 εδάφιο στ του ν. 2083/1992, διαπιστώνεται ότι ο Καθηγητής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Θεόδωρος Παπαγιάννης του Νικολάου, απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία στις λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας εξηκοστού εβδόμου (67ου) έτους. Ο Πρύτανης ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΤΡΑΣΚΙΔΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Με την υπ αριθμ. Β / πράξη του Διοικητή σης από τον Οργανισμό του υπαλλήλου του εκπαιδευτι κού προσωπικού Παπαγεωργίου Ευθυμίου του Λάμπρου με Α βαθμό του κλάδου ΔΕ3 Πρ. εκπαιδ. με ειδικότητα μηχανοτεχνίτη (AM 3612) με την συμπλήρωση του 67ου

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6825 έτους ηλικίας του και τη λήξη του διδακτικού έτους στις , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155 του ν. 3528/2007 και του άρθρου 53 εδ. β του ν. 2721/1999. (Αριθμ. βεβ Υ.Δ..Ε. Υπ.. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 22019/955/ ). Με την υπ αριθμ. Β / πράξη του Δι οικητή του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ ληλικής σχέσης από τον Οργανισμό της τ. υπαλλήλου Ιωάννας Καλφιώτη του Σταύρου με Δ βαθμό του κλάδου ΠΕ Δ/κού Οικονομικού την , ημερομηνία που ορκίστηκε και ανέλαβε υπηρεσία στο Δήμο Ανδραβίδας κατόπιν της υπ αριθ. 54/2009 αποφάσεως του Δημάρ χου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 226/Γ/ (Αριθμ. βεβ.υ.δ.ε. Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 21559/921/ ). Με την υπ αριθμ. Β113898/ πράξη του Διοικητή σης από τον Οργανισμό του υπαλλήλου του εκπαιδευ τικού προσωπικού Τσαούση Κανέλλου του Αργυρίου με Α βαθμό του κλάδου ΤΕ 1 Πτ. ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ με ει δικότητα Μηχανολόγου (Α.Μ 2686) την επει δή κατά την ημερομηνία αυτή έχει συμπληρώσει το 60 έτος του ηλικίας του και πλέον των 35 ετών πραγμα τικής συντάξιμης υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007. Απονέμεται η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας για την ευ δόκιμο παραμονή του σ αυτήν, καθ όλη τη διάρκεια της υπαλληλικής του σταδιοδρομίας σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 3528/2007. Ο ανωτέρω υπάλληλος διατηρεί επί τιμή και μετά τη λήξη της υπαλληλικής του σχέσης τον τίτλο της θέσης που κατείχε κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή του (άρθρο 96 του ν. 3528/2007). (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 22021/956/ ) Με την υπ αριθμ. Β128857/ πράξη του Διοικητή σης από τον Οργανισμό του υπαλλήλου του εκπαιδευ τικού προσωπικού Γεωργαντή Ιωάννη του Ισίδωρου με Α βαθμό του κλάδου ΔΕ 1 Πτυχιούχων Κατωτέρων Τε χνικών και Επαγγ/κων Σχολών με ειδικότητα μηχανο τεχνίτη (Α.Μ. 6125) με την συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας του και τη λήξη του διδακτικού έτους στις , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155 του ν. 3528/2007 και του άρθρου 53 εδ. β του ν. 2721/1999. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ.. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 21889/940/ ). Με την υπ αριθμ. Β126810/ πράξη του Διοικητή σης από τον Οργανισμό του υπαλλήλου του εκπαιδευτι κού προσωπικού Σαλαπάτα Δημητρίου του Νικολάου με Α βαθμό του κλάδου ΤΕ 1 Πτ. ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ με ειδικότητα ηλεκτρολόγου (Α.Μ. 3616) την ημερομηνία υπο βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 20382/880/ ). Με την υπ αριθμ. Β / πράξη του Διοικητή σης από τον Οργανισμό του υπαλλήλου του εκπαιδευ τικού προσωπικού Μάρκου Λάμπρου του Γεωργίου με Α βαθμό του κλάδου ΠΕ 17 Τεχνολόγων με ειδικότητα μηχανολόγου (Α.Μ. 3619) με τη συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας του και τη λήξη του διδακτικού έτους στις , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155 του ν. 3528/2007 και του άρθρου 53 εδ. Β του ν. 2721/1999. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 21891/942/ ). Με την υπ αριθμ. Β / πράξη του Διοικητή δι απιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από τον Οργανισμό της υπαλλήλου του εκπαιδευτικού προ σωπικού Βαρδακή Κωνσταντινιάς Ονουφρίας του Μιχαήλ με Α βαθμό του κλάδου ΔΕ Εμπειροτεχνιτών με ειδικότητα υφαντικής (Α.Μ. 6036) με την συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας της και τη λήξη του διδακτικού έτους στις , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155 του ν.3528/2007 και του άρθρου 53 εδ. β του ν. 2721/1999. (Αριθμ. βεβ.υ.δ.ε. Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 21887/939/ ). Με την υπ αριθμ. Β113900/ πράξη του Δι οικητή του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ ληλικής σχέσης από τον Οργανισμό του υπαλλήλου του εκπαιδευτικού προσωπικού Παπαδοχριστόπουλου Κων σταντίνου του Γεωργίου με Α βαθμό του κλάδου ΠΕ 17 Τεχνολόγων με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου (Α.Μ 2345) την επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έχει συ μπληρώσει το 60ο έτος του ηλικίας του και πλέον των 35 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007. Απονέμεται η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας για την ευ δόκιμο παραμονή του σ αυτήν, καθ όλη τη διάρκεια της υπαλληλικής του σταδιοδρομίας σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 3528/2007. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 22017/954/ ). Γ. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Π.Α.Δ.) Με την υπ αριθμ. Δ1Α/οικ / απόφαση του Προέδρου του ΟΠΑΔ, που εκδόθηκε σύμφωνα με: 1) τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 52/2001 (ΦΕΚ 41/ , τ.α), 2) τις διατάξεις του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α/ ) «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργα νισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου Ο.Π.Α.Δ.,... και άλλες διατάξεις», 3) τις διατάξεις των άρθρων 95, 100, 152, 153, 165 και 167 του ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007) «Κύρωση του Κώ δικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», 4) το υπ αριθμ. Δ1α/12025/ έγγραφό μας «Γνω στοποίηση Γνωμοδότησης Β Βάθμιας Υγειονομικής Επι τροπής»,

6 6826 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5) την υπ αριθμ. 1387/ , αρ. συνεδρίασης 23, γνωμάτευση της Δευτεροβάθμιας Υπηρεσιακής Υγειο νομικής Επιτροπής Αθηνών, 6) την υπ αριθμ. 22/ απόφαση του Υ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ., διαπιστώνεται η απόλυση του Ιατρού 3 ετούς θητείας του ΟΠΑΔ/ΥΠΑΔ Κεντρικής Αθήνας, Κανέλλου Δημητρίου του Πέτρου, λόγω σωματικής ανικανότητας απορρέουσας από μη ιάσιμο νόσημα, ρητώς προσδι ορισθέν στην με αριθμό Πρωτοκόλλου 1387/ , αρ. συνεδρίασης 23, γνωμάτευση της Δευτεροβάθμιας Υπηρεσιακής Υγειονομικής Επιτροπής Αθηνών, το οποίο δεν του επιτρέπει να συνεχίσει να εκτελεί απρόσκοπτα για την Υπηρεσία τα ανατεθέντα σε αυτόν καθήκοντα ή να ασκήσει άλλα. 7) Την υπ αριθμ. 22/ απόφαση του Υ.Σ του Ο.Π.Α.Δ (Θέμα 6 ). Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την υπ αριθμ. 508/ κοινή απόφαση του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοπον νήσου Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και του Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πει ραιώς και Αιγαίου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3329/2005 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Τρίτου άρθρου του ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/ ), τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 1199/1981 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1288/1982, τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 2515/1997, τις διατάξεις του άρ θρου 32 του π.δ. 410/1988 και τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3599/2007 (ΦΕΚ176/Α/ ) και κατόπιν της υπ αριθμ. 41/ γνωμοδότησης του Υπηρεσια κού Συμβουλίου του Ψ.Ν. Αττικής και της υπ αριθμ. 4/ γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, μετατάσσεται η ΔΑΛΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, υπάλληλος του Ψ.Ν. Αττικής κατηγορίας TE κλάδου Νοσηλευτριών από οργανική θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε συνιστώμενη προσωρινή θέση της ίδιας κατηγορίας και κλάδου Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης: 8386/ ). Οι Διοικητές 6ης Υ.Πε. Πελοποννήσου, 2ης Υ.Πε. Πειραιώς Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Αιγαίου και Δυτικής Ελλάδας ΙΩΑΝ. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΚΑΡΑΝΤΑΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, η οποία εκδό θηκε μετά την υπ αριθμ. 10/ γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70 και 73 του ν. 3528/2007, μετατάσσεται ο ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης Τραπεζοκόμων, σε κενή ορ γανική θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού του Νοσοκομείου μας, με τον βαθμό Β που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλλη λεγγύης: 8219/ ). Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, η οποία εκδό θηκε μετά την υπ αριθμ. 12/ γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70 και 73 του ν. 3528/2007, μετατάσσεται ο ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑ ΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης Τραπεζοκόμων, σε κενή οργανι κή θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού του Νο σοκομείου μας, με τον βαθμό Γ που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 8219/ ). Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικη τή του Γενικού Νοσοκομείου Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, η οποία εκδόθηκε μετά την υπ αριθμ. 10/ γνωμοδότηση του Υπηρεσια κού Συμβουλίου του Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70 και 73 του ν. 3528/2007, μετατάσσεται η ΜΟΥΣΑΗΛΙΔΟΥ ΡΟΥΝΤΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης Λαντζέρηδων, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Μα γείρων, με τον Γ βαθμό που κατέχει (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 8219/ ). Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, η οποία εκδό θηκε μετά την υπ αριθμ. 10/ γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70 και 73 του ν. 3528/2007, μετατάσσεται η ΜΙΣΤΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΥΕ Προσωπι κού Εστίασης Λαντζέρηδων, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Μαγείρων, με τον Γ βαθμό που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 8219/ ). ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Με την υπ αριθμ. 3595/ απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», που εκδόθηκε σύμφωνα με το ν. 2190/1994 (ΦΕΚ: 28/ τ.α ), ν. 3528/2007 (ΦΕΚ: 26/ τ.α ), την 11Κ/2006 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ: 578/ τ.προκηρύξεων ΑΣΕΠ και την διατιθεμένη προς διορισμό με την υπ αριθ. 3397/ απόφαση του Ε Τμήματος του ΑΣΕΠ διορίζεται η ΛΕΚΚΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Λέκα σε κενή οργανική θέση του Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» στον κλάδο TE Μαιευτικής με τον Δ εισαγωγικό του κλάδου βαθμό. (Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης: 8721/ ). ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6827 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» Με την υπ αριθμ. 350/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ «της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με το ν. 2190/1994 όπως τροποποιή θηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 3051/2002, διορίζεται σε κενή οργανική θέση του ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ, σύμφωνα με την 1/750Μ/2006 προκήρυξη πλήρωσης δεκατεσσάρων (14) θέσεων με σειρά προτεραιότητας τακτικού Προσωπικού στο Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» της 2ης Υ.ΠΕ Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών του ξενώνα Βραχείας Παρα μονής της Ψυχιατρικής Κλινικής (ΦΕΚ 604/ τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) ο εξής: 1. ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, κατηγορία ΔΕ, κλάδος ΑΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ, βαθμός Δ. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 9265/ ). Με την υπ αριθμ. 342/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» της 2ης Υγει ονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, που εκδόθη κε σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5, 6, 7, 8, 10 του ν. 3528/2007, διορίζεται σε κενή οργανική θέση του ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ σύμ φωνα με την υπ αριθμ. 11 Κ/2006 προκήρυξη του ΑΣΕΠ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 578/ (τ. Προκηρύξε ων Α.Σ.Ε.Π.) η εξής: 1. ΚΟΝΤΟΥ ΟΛΓΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, κατηγορία ΔΕ, κλά δος ΑΔ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ, βαθμός Δ. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης: 9265/ ). ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» Με την υπ αριθμ. 391/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑ ΝΑΝΕΙΟ» διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλλη λικής σχέσης της Καβουσάκη Ελένης του Ιωάννη, μόνι μης υπαλλήλου του Νοσοκομείου μας κατηγορίας ΥΕ του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας ειδικότητα Σιδερώτρια με Β βαθμό και 5 Μ.Κ. από ημε ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του ν. 3528/2007. Με την υπ αριθμ. 392/ απόφαση του Διοικη τή του Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο Πανάνειο» διαπιστώ νεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Ξυλούρη Ειρήνης του Κωνσταντίνου, μόνιμης υπαλλή λου του Νοσοκομείου μας με ασφαλιστικό και συντα ξιοδοτικό φορέα το ΙΚΑ, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Κα θαριότητας ειδικότητα Σιδερώτρια με Β βαθμό και 6ο Μ.Κ., από , ημερομηνία υποβολής δεύτερης αί τησης παραίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ θρων 147, 148 και 156 του ν. 3528/2007. ΜΑΝΟΛΗΣ ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Με την υπ αριθμ. 1989/ απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν. 3528/2007, διορίζεται στο Γενικό Νοσοκομείου Ρεθύμνου σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση, ο παρακάτω υπάλληλος: ΔΟΞΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κατηγορία TE, κλάδος TE ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, βαθμός Δ. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης: 8619/ ). Με την υπ αριθμ. 1758/ απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν. 3528/2007, διορίζεται στο Γενι κό Νοσοκομείου Ρεθύμνου σε αντίστοιχη κενή οργανι κή θέση, η παρακάτω υπάλληλος: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, κλάδος TE ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, βαθμός Δ. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης: 8619/ ). κ.α.α. Ο Αναπληρωτής Διοικητής ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Με την υπ αριθμ. 328/ πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν.3528/2007, λύεται η υπαλληλική σχέση από της πρώην μονίμου υπαλλήλου Χριστακοπούλου Φωτει νής του Σταύρου κλάδου TE Παρασκευαστριών με βαθ μό Α και Μ.Κ. 1 TE, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΙΩΑΝΝΟΥ & ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» Με την υπ αριθμ. Φ/ΤΠ/11/2767/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης «ΙΩΑΝΝΟΥ & ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», διορίζεται ως δόκιμη υπάλληλος στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης βάσει των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, σε θέση που έχει προ κηρυχθεί με την υπ αριθμ. 11 Κ/2006 προκήρυξη (ΦΕΚ 578/ τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και διατέ θηκε για διορισμό με την αριθμ. 293/ απόφαση του Ε Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. η: 1. Χαραμή Κανέλλα του Θεόδωρου, κατηγορία TE Νο σηλευτικής, βαθμός Δ. (Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης 8619/ ). κ.α.α. Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

8 6828 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΠΙΝΑΚΕΣ διοριστέων με την υπ αριθμ. 1667/ απόφαση του 1ου τμήματος διακοπών του Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με την υπ αριθμ. 1/50Μ/2008 προκήρυξη του Δήμου Μουζα κίου, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. αριθμός φύλλου 206/ (τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) ως εξής: 1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε. ΚΛΑΔΟΣ Π.Ε.11 Πληροφορικής (Hardware) α/α Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο 1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε. ΚΛΑΔΟΣ Τ.Ε. 17 Διοικητικών Λογιστών (Λογιστών) α/α Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο 1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε. ΚΛΑΔΟΣ Τ.Ε. 22 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης α/α Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο 1. ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ (6) 4) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε. ΚΛΑΔΟΣ Δ.Ε.38 Χειριστών Η/Υ α/α Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο 1. ΑΝΝΑ ΜΠΟΥΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η Επιτροπή ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΝΑΚΟΥΠΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΕΣ διοριστέων με την υπ αριθμ. 1814/ από φαση του 1ου Τμήματος Διακοπών του Α.Σ.Ε.Π. που εκδόθηκε σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 1172/2008 αμε τάκλητης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθη νών, διατίθεται σε διορισμό η ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, του κλάδου ΥΕ 16 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑ ΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων), στο ενιαίο ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟ ΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ», κατ εφαρμογή του άρθρου 17 παρ. 17 του ν. 2190/1994, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 1/10Μ/2005 προκήρυξη (ΦΕΚ 464/ , τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ). Η Επιτροπή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 263 13 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 549 20 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1124 23 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 829 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................... 1 Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 632 9 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1109 31 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 197 12 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 899 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης............. 1 Οικονομικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 390 29 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 585 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 788 27 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής................... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 203 17 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 873 7 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 857 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 2» Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 892 28 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 1» Δημόσιας Τάξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1279 3 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών... 1» Εθνικής Άμυνας... 2» Εσωτερικών... 3» Παιδείας και Θρησκευμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 569 18 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιφέρειες..................................... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 880 22 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 735 17 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 977 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας............................. 1»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 12 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 366 18 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1129 25 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...........1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 733 27 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Εξωτερικών... 2» Οικονομικών... 3»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1203 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 2» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9241 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1139 29 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................... 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 990 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων..................... 1» Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα