Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΓΥΑΛΙ & ΦΩΣ Τοφωςτουήλιουείναιηπηγήτηςζωήςκαιβασικόστοιχείογιατην ευεξία, ανάπτυξηκαιυγείαµας. Το φυσικό φως µας δίνει την αίσθηση του προσανατολισµού, επηρεάζοντας όσα µας περιβάλλουν και επισηµαίνοντας το πέρασµα του χρόνου. Τογυαλίµαςδίνειτηνδυνατότηταναελέγχουµεκαιναχειριζόµαστετοφώςπροςόφελόςµας. Ένα παράθυρο είναι ένας σύνδεσµος µεταξύ του εσωτερικού χώρου στον οποίο ζούµε και εργαζόµαστε καιτουεξωτερικούκόσµου. Η σπουδαιότητα του φυσικού φωτός για τον άνθρωπο και η επίδρασή του στην καθηµερινή ζωή, συνιστούν δύο από τις βασικότερες παραµέτρους της σύγχρονης αρχιτεκτονικής στον τοµέα κυρίως της άνεσης, όπου ζητούµενα µεταξύ άλλων είναι: 1.Η δηµιουργία ανοιγµάτων σε χώρους καθηµερινής διαβίωσης, µελέτης και εργασίας ώστε να ενισχύεται ο φυσικός φωτισµός και να διασφαλίζεται ο φυσικός αερισµός. 1.Ο σχεδιασµός κτιρίων έτσι ώστε όλοι οι χώροι να έχουν πρόσβαση σε ανοιγόµενα παράθυρα και µάλιστα σε περισσότερες από µία πλευρές ει δυνατόν. 2.Η επιλογή της θέσης και των διαστάσεων των παραθύρων, προκειµένου να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα ως προς την ποσότητα και διάχυση του εισερχόµενου φωτός, ως προςτηνελαχιστοποίησητωναρνητικώνεπιπτώσεων (εισερχόµενηςαντηλιάς, ζέστης, ανέµουκλπ) ανάλογα µε τον προσανατολισµό του παραθύρου, και ως προς την ενεργειακή ισορροπία του κτιρίου. Οι εταιρίες παραγωγής υαλοπινάκων διαθέτουν σήµερα µεγάλη γκάµα προϊόντων µε τα οποία ικανοποιούνταιοιανάγκεςδιαχείρισηςτουφυσικούφωτόςστακτίρια.

2 ΦΩΣ & ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το φως δεν το αντιλαµβανόµαστε µόνο οπτικά, αλλά και θερµικά καθ όσον η µισή σχεδόν θερµότητα που παίρνουµε από τον ήλιο, µεταφέρεται µε το φως. Η ηλιακή ακτινοβολία (ή ηλιακό ενεργειακό φάσµα εκποµπής), είναι ένα µέρος (µικρό) της συνολικής ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας (ή του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος), το οποίο εκτείνεται από τις ακτίνες γ (10-12m) µέχριταραδιοκύµατα (103m).

3 ΓΥΑΛΙ & ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γυαλί & Υπεριώδης (UV) ακτινοβολία Η υπεριώδης ακτινοβολία και κυρίως το τµήµα αυτής nm (UVB & UVA), είναι δυνατόν να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες, όπως ηλιακά εγκαύµατα του δέρµατος και ξεθώριασµα του χρώµατος των αντικειµένων που εκτίθενται στον ήλιο. Παράλληλα, τα εκτιθέµενα αντικείµενα απορροφούν θερµότητα η οποία µπορεί επίσης να προκαλέσει χηµικές αντιδράσεις που βλάπτουν τα χρώµατα. Για την προστασία των αντικειµένων απαιτείται ο αποκλεισµός της υπεριώδους ακτινοβολίας. Σηµαντική συµβολή στην µείωση των βλαβερών συνεπειών, µπορούν να προσφέρουν συγκεκριµένοι υαλοπίνακες όπως: Οι πολυστρωµατικοί (laminated) υαλοπίνακες µε µεµβράνη PVB, οι οποίοι µπορούν να εµποδίσουν την µετάδοση µέχρι και του 99,6% της υπεριώδους ακτινοβολίας. Οι έγχρωµοι (body tinted) υαλοπίνακες µπορούν να φιλτράρουν τµήµατα του ηλιακού φάσµατος επιλεκτικά. π.χ. τα κίτρινα γυαλιά φιλτράρουν το ιώδες (βιολετί) και το µπλέ φως. Οι υαλοπίνακες µε χαµηλό ηλιακό συντελεστή (solar factor), µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την µείωση των θερµικών επιπτώσεων της ακτινοβολίας Σηµειωτέον ότι κανένα γυαλί δεν µπορεί να εγγυηθεί απόλυτη προστασία από το ξεθώριασµα των χρωµάτων.

4 Γυαλί & ορατό φως Η διαχείριση του ορατού (φυσικού) φωτός, µπορεί να γίνει µε την χρήση έγχρωµων, επιστρωµένων και ηµιδιαφανών υαλοπινάκων. Γυαλί & υπέρυθρη (IR) ακτινοβολία Η υπέρυθρη ηλιακή ακτινοβολία µπορεί να είναι επιθυµητή και ανεπιθύµητη. Είναι επιθυµητή όταν αναζητούµε την ηλιακή ζεστασιά, άνεση και φυσική θέρµανση του χώρου µας. Αντιθέτως είναι ανεπιθύµητη όταν γίνεται ενοχλητική, όταν το δωµάτιό µας ζεσταίνεται θέτοντας σε δοκιµασίαανθρώπουςκαικλιµατιστικάσυστήµατα. Για τον έλεγχο της Ηλιακής ακτινοβολίας µέσω των υαλοστασίων, µπορούν να χρησιµοποιηθούν: Υαλοπίνακες ελέγχου της ηλιακής ακτινοβολίας (solar control) Χαµηλήςθερµικήςεκποµπής (low emissivity) υαλοπίνακες,

5 Υαλοστάσια ελέγχου της ηλιακής ακτινοβολίας και ο µύθος των συντελεστών.

6 ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

7 Πως διαβάζουµε έναν πίνακα µε τις ιδιότητες των υαλοπινάκων

8 ΓΥΑΛΙ & ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

9 Ο µύθος των συντελεστών Ο Ηλιακός Συντελεστής (g-value) ή Solar Factor (SF) Αντιπροσωπεύει την συνολική ποσότητα της ενέργειας που διέρχεται από την υάλωση, ως ποσοστό της συνολικής προσπίπτουσας ηλιακής ενέργειας. Είναι κατά συνέπεια το άθροισµα της άµεσα µεταφερόµενης ακτινοβολίας και αυτής η οποία απορροφάται και επανεκπέµπεται προς τον εσωτερικό χώρο. g = te + qi Στον πίνακα φαίνονται παραδείγµατα τιµών Solar Factor (g) και Light Transmission Solar Factor (g) ιερχόµενοφως Λευκό γυαλί 4mm 0,86 0,90 ιπλό τζάµι ,76 0,81 ΚΡΥΦΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Συντελεστής εκποµπής (emissivity index) (e) Συντελεστής επιλεκτικότητας (selectivity index) (s)

10 Θερµική εκποµπή (emissivity) υαλοπινάκων Τα αντικείµενα ενός χώρου επανεκπέµπουν την θερµότητα που αποκτούν, µε την µορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR). Οι υαλοπίνακες γενικώς, ναι µεν δεν αφήνουν αυτούτουείδουςτηνακτινοβολίαναπεράσεικαιναδιαφύγειπροςταέξω, πληνόµως την απορροφούν όπως και τα υπόλοιπα υλικά, θερµαίνονται και επανεκπέµπουν την θερµότητα που απέκτησαν. Έτσι, ένας κοινός υαλοπίνακας (όχι ανακλαστικός), επανεκπέµπει την θερµότητα που αποκτά, προς την ψυχρότερη περιοχή, π.χ. προς τα έξωτονχειµώνα, µεαποτέλεσµαναχάνεταιενέργεια. Η ιδιότητα αυτή των σωµάτων λέγεται ικανότητα εκποµπής (emissivity) και εκφράζεται από τον συντελεστή εκποµπής e ο οποίος δηλώνει το ποσοστό (%) της επανεκπεµπόµενηςενέργειας. π.χ. η τιµή (e) της δυνατότητας εκποµπής (emissivity) ενός κοινού υαλοπίνακα είναι 0,89. Αυτό µε άλλα λόγια σηµαίνει ότι το 89% της ενέργειας που απορροφάται από την µάζατουγυαλιού, επανεκπέµπεταιπροςτοπεριβάλλον. K-Glass e=0,30 (70%) Sunergy e=0,15 (85%) Top N e=0,10 (90%) Energy N e=0,05 (95%) Stop Ray e=0,03 (97%)

11 Μετάδοση θερµότητας

12 Συντελεστής θερµοπερατότητας U-Value (ή συντελεστής Κ) Η συνολική θερµική µόνωση ενός παραθύρου εξαρτάται από την θερµική µόνωση του πλαισίου, την θερµική µόνωση του υαλοστασίου και τους αποστάτες θερµοδιακοπής και αποδίδεται από τον συντελεστή Uw, ενώ: Η µεταφορά θερµότητας µέσω µιας επιφάνειας και µε τους τρεις τρόπους (επαφή, ανάµειξη και ακτινοβολία), αποδίδεται από τον συντελεστή U-value (γνωστόκαιωςσυντελεστήκ). Πρόκειται για τον βαθµό απώλειας θερµότητας (σε Watt), µέσω επιφάνειας 1m 2, για διαφορά θερµότητας 1 βαθµού Kelvin, µεταξύ τουεσωτερικούκαιεξωτερικούχώρου. η θερµική µόνωση µόνο του υαλοστασίου αποδίδεται από τον συντελεστή Ug

13 Θερµοκρασία υαλοστασίων και θερµική άνεση

14 Εξέλιξη του συντελεστή θερµοπερατότητας των υαλοστασίων Κοινοί υαλοπίνακες

15 Εξέλιξη του συντελεστή θερµοπερατότητας των υαλοστασίων Low-E υαλοπίανκες

16

17 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ ΙΑΚΕΝΟ U - Value 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1, ιάκενο

18 Ο συντελεστής θερµοπερατότητας (U-Value) στην πράξη Εκφράζει τον βαθµό απώλειας σε Watt, ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας υαλοπίνακα, για µια διαφορά ενός βαθµού, µεταξύ του εσωτερικού χώρου και του εξωτερικού περιβάλλοντος. Όσο χαµηλότερη είναι η τιµή U-Value, τόσο µικρότερη είναι ηµεταφορά (απώλεια) θερµότηταςπουδιαφεύγειµέσωτουυαλοστασίου. P (ΙΣΧΥΣ) Ο µαθηµατικός τύπος έχει ως εξής: K (U-Value) = (S x (θ 1 -θ 0 )) Όπου S = η επιφάνεια του υαλοστασίου σε τ.µ. θ 1 = ηθερµοκρασίατουεσωτερικούχώρου θ 0 = ηθερµοκρασίατουεξωτερικούπεριβάλλοντος Λύνοντας την εξίσωση ως προς την Ρ (Ισχύς) έχουµε: Ρ=K x (S x (θ 1 - θ 0 )) που σηµαίνει επί παραδείγµατι ότι, η Ισχύς που χρειαζόµαστε για να διατηρούµε την εσωτερικήθερµοκρασία (θ 1 ) ενόςσπιτιούµευαλοστάσιαεµβαδού 15 τ.µ., µεµονούς υαλοπίνακες και συντελεστή Κ=5,7, στους 20 ο τον χειµώνα, όταν η εξωτερική θερµοκρασία (θ 0 ) είναι 8 ο (θ 1 -θ 0 = 12 ο ), είναι: Ρ=5,7x15m 2 x12 o = 1.026Watt Ενώαντοσπίτιείχεαντίστοιχουςδιπλούςυαλοπίνακες Low-EµεσυντελεστήΚ= 1,4 τότεηαπαιτούµενηισχύςθαήταν: Ρ=1,4x15m 2 x12 o = 252Watt

19 Υπολογισµός απωλειών ενέργειας αποκλειστικά και µόνο από την υάλωση ενόςτυπικούδιαµερίσµατος 140m2, µεδιαφορετικούςτύπουςυαλώσεων. ΕΙ ΟΣ ΥΑΛΩΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ U-Value (K) ΕΜΒΑ ΟΝ ΥΑΛΩΣΗΣ ΙΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟK Ρ. ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕ ΣΑΠΩΛΕΙΕΣ / ΜΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ / ΜΗΝΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΦΕΛΟΣ ΜΟΝΗ ΥΑΛΩΣΗ 5,7 30 m Watt Kwh 233,73 0,00 ΙΠΛΗ ΥΑΛΩΣΗ ΜΕ 12mm ΙΑΚΕΝΟ 2,9 30 m Watt Kwh 118,92 114,82 ΙΠΛΗΜΕ 12mm ΙΑΚΕΝΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ 1,1 30 m Watt 475 Kwh 45,11 188,63

20 Επιλεκτικότητα Η θερµότητα που µπαίνει σ ένα δωµάτιο (άµεσα ή έµµεσα), προέρχεται στο σύνολό της από την ηλιακήακτινοβολία (Ορατόφώς, ΥπεριώδηςακτινοβολίακαιΥπέρυθρεςακτίνες). Η ποσότητα της θερµότητας που µπαίνει σ ένα δωµάτιο, µπορεί να περιοριστεί χωρίς να µειωθεί το εισερχόµενο φώς, µε την χρήση υψηλής αποδοτικότητας επιστρωµένων υαλοπινάκων (highperformance coated glass), οι οποίοι αποτρέπουν την είσοδο της Υπεριώδους και Υπέρυθρης ακτινοβολίας, ενώεπιτρέπουντηνείσοδοτουορατούφωτός. Η ποσότητα του διερχόµενου φωτός, εκφράζεται µε τον συντελεστή φωτοπερατότητας LT (Light Transmission). Η σχέση ανάµεσα στον συντελεστή διερχόµενου φωτός (LT Light Transmission) και στον ηλιακό συντελεστή (g Solar Factor) ενόςυαλοπίνακαείναιαυτόπουαποκαλείται επιλεκτικότητα (selectivity) ενός υαλοπίνακα. Light Transmission (LT) Selectivity = Solar Factor (SFήg) Οι τιµές που µπορεί να πάρει η επιλεκτικότητα ενός υαλοπίνακα κυµαίνονται ανάµεσα στο 0 και το 2. 0 έχει ένας αδιαφανής υαλοπίνακας 2 είναι η καλύτερη δυνατή επιλεκτικότητα αφού το φώς αντιπροσωπεύει το 50% του ηλιακού φάσµατος. Όσο πλησιέστερα προς το 2 είναι η τιµή, τόσο πιο επιλεκτικός είναι ο υαλοπίνακας.

21 Επιλεκτικότητα Οι τιµές που µπορεί να πάρει η επιλεκτικότητα ενός υαλοπίνακα, κυµαίνονται ανάµεσα στο 0 και το 2 0 έχει ένας αδιαφανής υαλοπίνακας 2 είναι η καλύτερη δυνατή τιµή επιλεκτικότητας, δεδοµένου ότι το φώς αντιπροσωπεύει το 50% της µεταφερόµενης από το ηλιακό φάσµα ενέργειας. Όσο πλησιέστερα προς το 2 είναι, τόσο πιο επιλεκτικός είναι ο υαλοπίνακας. Παραδείγµατα: Super Silver Fume =26/26 =1,00 K-glass =74/73 =1,01 Sunergy clear =59/46 =1,28 Top N =78/60 =1,30 Sunergy Azzur =48/32 =1,50 Energy N =71/42 =1,69 Solarban =70/38 =1,84 Stop Ray Galaxy =40/21 =1,90 Το ιδανικό θα ήταν, µια υάλωση, να κόβει όλη τη ζέστηκαινααφήνειόλοτοφωςναπερνά. Φ 2E Φ=2Ε C = = = 2 E E

22 Επιθυµητή απόδοση των υαλοστασίων ιάγραµµα επιλεκτικότητας

23 Παραδείγµατα υαλοπινάκων solar control Οι εταιρίες παραγωγής υαλοπινάκων διαθέτουν ευρεία γκάµα υαλοπινάκων ελέγχου ηλιακης ακτινοβολίας, τόσο πυρολυτικά επιστρωµένων όσο και εν κενώ. Στην εικόνα εµφανίζονται παραδείγµατα διαφορετικών γυαλιών.

24 Το φαινόµενο του θερµοκηπίου

25 Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών ΕΙ ΟΣ mm ΧΡΩΜΑ ΙΑΣΤΑΣΗΠΟΣΟΤΗΤΑΘΕΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ LT LR (EXT) UV EA SF AIR GAS Low e PLANIBEL TOP N ,4 1,1 Low e sol. control 6 Neutral ENERGY 70/ ,4 1,2 Stopray 6 Neutral ELITE 67/ ,2 Stopray 6 Neutral SAFIR 61/ ,2 Stopray 6 Neutral CARAT 52/ ,2 Stopray 6 Neutral GALAXY 40/ ,2 Stopray 6 Neutral CRISTAL 61/ ,3 Stopray 6 NEUTRAL 50/ ,5 Stopray 6 SILVER 43/ ,2 Stopray 6 BRIGHT SILVER 21/ ,2 Stopray 6 Green OASIS 55/ ,2 Stopray 6 Green SELVA 50/ ,3 Stopray 6 Green EMERALDA 36/ ,2 Stopray 6 Green BRIGHT EMERALDA 17/ ,2 Stopray 6 Blue ULTRAMARINE 50/ ,2 Stopray 6 Blue REFLEX BLUE 36/ ,2 Stopray 6 Blue DEEP BLUE 23/ ,2 Stopray 6 INDIGO 48T ,1 Stopray 6 Bronz SIENNA 37/ ,2 Stopray 6 Bronz BRIGHT SEPIA 25/ ,2 Stopray 6 GREY QUARTZ 33/ ,2 Stopray 6 GREY GRANITE 21/ ,2 PLANITHERM 6 ULTRA N ,1 PLANITHERM 6 FUTUR N ,3 Low e solar control 6 PLANISTAR PLANITHERM 6 T ,4 COOL LITE 6 KN ,4 COOL LITE 6 KNT ,4 COOL LITE 6 KN ,4 COOL LITE 6 KN ,3

26 ΤΕΛΙΚΑΠΟΙΟΣ? Solar factor / g-value : SF U- value : K Emissivity index : e Selectivity index : s Light reflection : LR Light transmition : LT Energy absorbtion : EA Ultra Violet Transmission: UV

27 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ Ι ΑΝΙΚΗΣ ΥΑΛΩΣΗΣ

28

29 Κίνδυνος θραύσης από θερµικό σοκ Η θερµοκρασία ενός υαλοστασίου µεταβάλλεται ανάλογα µε την θερµοκρασία του περιβάλλοντος χώρου. Καθώς η θερµοκρασία ενός υαλοπίνακα ανεβαίνει, αυτός διαστέλλεται. Αυτό γίνεται χωρίς πρόβληµα εφ όσον η θερµοκρασία του υαλοπίνακα είναι οµοιόµορφη σ όλη του την έκταση. Αντιθέτως, εάν ένα τµήµα µόνο του υαλοπίνακα θερµαίνεται (π.χ. γιατί το βρίσκει ο ήλιος), ενώ το υπόλοιπο παραµένει κρύο (π.χ. γιατί είναι στη σκιά ή µέσα στο πλαίσιο), εµποδίζεται η ελεύθερη διαστολή του. Αναπτύσσονται έτσι τάσεις εφελκυσµού οι οποίες σε περιπτώσεις µεγάλης διαφοράς της θερµοκρασίας από το ένα σηµείο στο άλλο, µπορεί να ξεπεράσουν το επιτρεπόµενο επίπεδο τάσεωντουυαλοπίνακα, µεαποτέλεσµατηνθραύσητουυαλοπίνακα, λόγω θερµικού σοκ. Τον κίνδυνο µειώνει η τοποθέτηση τροχισµένων υαλοπινάκων και τον ελαχιστοποιείητοποθέτησηθερµικάσκληρυµµένων (securit) υαλοπινάκων

30 Υγροποίηση υδρατµών ( ρόσος) condensation Οι παράγοντες που προκαλούν την εµφάνιση ρόσου στα υαλοστάσια, είναι η σχετική διαφορά θερµοκρασίας εσωτερικού/εξωτερικού χώρου και η υγρασία. 1. Επιφανειακή δρόσος πάνω στην εσωτερική πλευρά του υαλοστασίου (θέση 4): Αυτό συµβαίνει στις περιπτώσεις που η σχετική υγρασία στον εσωτερικό χώρο είναι υψηλήκαιηθερµοκρασίατηςεσωτερικήςπλευράςτουυαλοστασίουείναιχαµηλή, (ένδειξη κακής θερµοµόνωσης). Αυτός ο τύπος υγροποίησης συµβαίνει σπανιότατα σε διπλά τζάµια υψηλής απόδοσης (high-performance). 2. Επιφανειακή δρόσος πάνω στην εξωτερική πλευρά του υαλοστασίου (θέση 1): Αυτό µπορεί να συµβεί σε υψηλής απόδοσης (high-performance) διπλά τζάµια το ξηµέρωµα µιας υγρής µέρας, µετά από µια ξάστερη και ήρεµη νύκτα. Υπό αυτές τις συνθήκες και δεδοµένης της υψηλής απόδοσης θερµικής µόνωσης των διπλών υαλοπινάκων, η εξωτερική πλευρά είναι αρκετά κρύα, ώστε η επαφή της αιρούµενης υγρασίας σε αυτήν, να οδήγει σε υγροποίηση της µε αποτέλεσµα τον σχηµατιστµό δρόσου πάνω στα τζάµια. Το φαινόµενο είναι προσωρινό και αποδεικνύει την αποτελεσµατικότητα της θερµοµόνωσης του υαλοστασίου. 3. ρόσοςµέσαστοδιάκενοτουδιπλούυαλοπίνακα (θέσεις 2 και 3): Αυτό µπορεί να συµβεί όταν τα αφυγραντικά καταστούν αναποτελεσµατικά και όταν χαθεί η ερµητικότητα του σφραγίσµατος. Απαιτείται αντικατάσταση.

31 Σας ευχαριστούµε θερµώς για την συµµετοχή σας. Η ιοίκηση και το προσωπικό των εταιρειών Χ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥΑ.Ε.Β.Ε. καιπρισμαα.ε. είναι πάντοτε στην διάθεσή σας.

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Χανιά 2013 Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια Διπλωματική εργασία Ειρήνη Κρεβατσούλη Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων Περίληψη Ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Τι πάει να πει «Ενεργειακοί Υαλοπίνακες» και τι διαφορά έχουν αυτοί, από τα τζάμια που έχω στο σπίτι μου;

Τι πάει να πει «Ενεργειακοί Υαλοπίνακες» και τι διαφορά έχουν αυτοί, από τα τζάμια που έχω στο σπίτι μου; Τι πάει να πει «Ενεργειακοί Υαλοπίνακες» και τι διαφορά έχουν αυτοί, από τα τζάμια που έχω στο σπίτι μου; Ο όρος «Ενεργειακοί Υαλοπίνακες» χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια ως ελεύθερη μετάφραση του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012 Φυσικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...6 1. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ξέρεις τους 23 τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι; Ποιες κατασκευές ή κτιριακές εγκαταστάσεις βοηθούν το περιβάλλον;

Ξέρεις τους 23 τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι; Ποιες κατασκευές ή κτιριακές εγκαταστάσεις βοηθούν το περιβάλλον; Ξέρεις τους 23 τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι; Ποιες κατασκευές ή κτιριακές εγκαταστάσεις βοηθούν το περιβάλλον; Ομάδα Εργασίας: Γ. Αλέξανδρος, Δ. Λαμπρινή, Κ. Χαραλαμπία, Κ. Θεόδωρος, Κ. Ειρήνη,

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔΡΥ Μ Α Κ Α ΒΑ Λ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Ιανουάριος 2008 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα λαμβάνονται ήδη θεσμικά μέτρα. Η συμβολή των κουφωμάτων αλουμινίου στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Στην Ελλάδα λαμβάνονται ήδη θεσμικά μέτρα. Η συμβολή των κουφωμάτων αλουμινίου στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Η Οδηγία 2002/9/ ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία. Με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΦΕΚ Β 407/200) διαμορφώνεται το πλαίσιο αρχών και

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα:

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση για την Ενέργεια και τις Μεταφορές ΚΑΠΕ, Πικέρµι, Σεπτέµβριος 2 Επιµέλεια σύνταξη κειµένων: Ευγενία Α. Λάζαρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υαλοπίνακες

Ενεργειακοί Υαλοπίνακες Ενεργειακοί Υαλοπίνακες Μπορεί η οικολογική προσέγγιση μιας πιο λελογισμένης χρήσης των ενεργειακών πόρων του πλανήτη να προσπαθεί εδώ και πολλά χρόνια να μας πείσει για μια οικονομικότερη χρήση των πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Νο1 Infrared Heating Film in the World!! Infrared Under Floor Heating

Νο1 Infrared Heating Film in the World!! Infrared Under Floor Heating Νο1 Infrared Heating Film in the World!! Infrared Under Floor Heating H Ενδοδαπέδια Υπέρυθρη Θέρμανση της Heat Plus είναι η πιο αποτελεσματική και υγιεινή μέθοδος θέρμανσης Παγκοσμίως. Εξασφαλίζει μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calorie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη

Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calorie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη 1 K. Κουρκουτάς 3 Θερµότητα 3.1 Μονάδα µέτρησης της θερµότητας Η θερµότητα είναι µια µορφή ενέργειας, η οποία µεταφέρεται από το ένα σώµα στο άλλο. Η αυθόρµητη µεταφορά θερµότητας γίνεται πάντα από το

Διαβάστε περισσότερα

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ Πάτρας τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Έρευνα - επιμέλεια: Στεφανίδης Αλέξανδρος Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Προδιαγραφές ιδιοτήτων θερµοµονωτικών υλικών αποτελεί παραδοτέο της α φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων

Διαβάστε περισσότερα

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Αυτό που προτείνουμε είναι η ενεργειακή θωράκιση του χώρου μας, προκειμένου να πετύχουμε μείωση έως 50% στα έξοδα θέρμανσης. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτηρίων

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτηρίων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτηρίων Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης Ψυχρά Ανακλαστικά Συστήματα BIOCLIMA ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΚΟΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:> ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΕΓΚΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας να χρησιμοποιούμε αποδοτικά την ενέργεια. Εγχειρίδιο για τους μαθητές

Μαθαίνοντας να χρησιμοποιούμε αποδοτικά την ενέργεια. Εγχειρίδιο για τους μαθητές Μαθαίνοντας να χρησιμοποιούμε αποδοτικά την ενέργεια Εγχειρίδιο για τους μαθητές Έκδοση EL 1.0 - Σεπτέμβριος 2010 Δείτε την ιστοσελίδα του έργου IUSES www.iuses.eu για ενημερωμένες εκδόσεις. Αποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!!

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Η σπατάλη ενέργειας γίνεται με τις διάφορες δραστηριότητες που ασχολούμαστε καθημερινά στο σπίτι. Οι ξεχασμένες μπρίζες σε κατάσταση ON, οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Eεντούτοις τα πλεονεκτήματα των ξύλινων κουφωμάτων είναι:

Eεντούτοις τα πλεονεκτήματα των ξύλινων κουφωμάτων είναι: Το τεχνικό εγχειρίδιο που έχετε στα χέρια σας είναι αποτέλεσμα πολυετούς εμπειρίας των στελεχών της SIMPLY WOOD. Σκοπό έχει να παρουσιάσει όλα τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά των κουφωμάτων SIMPLY WOOD

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Συλλέκτες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Συλλέκτες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Συλλέκτες Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Τυπωμένο σε 100% ανακυκλωμένο χαρτί. Travel PLC. Οδηγίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ξενοδοχείων. Μάρτιος 2011

Τυπωμένο σε 100% ανακυκλωμένο χαρτί. Travel PLC. Οδηγίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ξενοδοχείων. Μάρτιος 2011 Τυπωμένο σε 0% ανακυκλωμένο χαρτί Travel PLC Οδηγίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ξενοδοχείων Μάρτιος 0 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Υπεύθυνη Ηγεσία είναι μια από τις τέσσερεις κύριες βασικές αξίες της TUI Travel PLC. Εάν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιπλωµατική εργασία Οι επιδράσεις της ηλιακής δραστηριότητας στη γη ελήµπασης Παναγιώτης Επιβλέπων καθηγητής Βασίλειος Γκέκας ΧΑΝΙΑ 2009 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα