Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε απαιτείται ελάχιστη φοίτηση διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων. Η φοίτηση μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) εξάμηνα, κατόπιν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε απαιτείται ελάχιστη φοίτηση διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων. Η φοίτηση μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) εξάμηνα, κατόπιν"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) Γενική διάταξη Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί από τα ακαδημαϊκά έτη αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με θέμα: «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη γλώσσα και τα κείμενα», η λειτουργία του οποίου διέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και αποτελεί συνέχεια του Π.Μ.Σ που λειτούργησε κατά τη διετία (Υ.Α /Β7, ΦΕΚ 2566/τ.Β / ). Η λειτουργία του Π.Μ.Σ. εποπτεύεται από επταμελή Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Μ.Σ) η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φιλολογίας, με διετή θητεία. Αντικείμενο Σκοπός Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην ανάπτυξη της έρευνας, βασικής και εφαρμοσμένης, στα αντίστοιχα πεδία ειδίκευσης που προσφέρει (Κλασικές Σπουδές, Nεοελληνική Φιλολογία, Γλωσσολογία), στην προαγωγή και προώθηση της διεπιστημονικής συζήτησης, στην ανάπτυξη και δημιουργική αξιοποίηση του ακαδημαϊκού δυναμικού του Τμήματος και στη διεύρυνση των ικανοτήτων των νέων επιστημόνων για βελτιστοποίηση της επαγγελματικής απόδοσής τους. Το Π.M.Σ. αποσκοπεί, επίσης, στην ανάπτυξη επιστημονικού διαλόγου και συνεργασίας με αναγνωρισμένα ομοταγή Ιδρύματα, Κέντρα και Ινστιτούτα της Eλλάδας, χωρών-μελών της E.E. και άλλων χωρών του εξωτερικού. Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις εξής ειδικεύσεις: 1. Kλασικών Σπουδών 2. Nεοελληνικής Φιλολογίας 3. Γλωσσολογίας Κατηγορίες πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών και σχετικών τμημάτων άλλων σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Ιστορικών Σπουδών (π.χ. του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών και του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, του Τμήματος Ιστορίας και Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ.λπ.) των ελληνικών Α.Ε.Ι. και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων του εξωτερικού, καθώς και απόφοιτοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. Χρονική Διάρκεια Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε απαιτείται ελάχιστη φοίτηση διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων. Η φοίτηση μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) εξάμηνα, κατόπιν 1

2 τεκμηριωμένης αιτιολόγησης και απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ. Σε κάθε περίπτωση η φοίτηση δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Αριθμός εισακτέων Για τη διετία προκηρύσσονται έως σαράντα πέντε (45) θέσεις για το Μ.Δ.Ε με την εξής κατανομή: έως δέκα πέντε() στις Κλασικές Σπουδές, έως δέκα πέντε() στη Νεοελληνική Φιλολογία και έως δέκα πέντε() στη Γλωσσολογία Επιλογή υποψηφίων Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις και τα προσόντα που ορίζονται στην προκήρυξη και έχουν ως εξής: Απαραίτητοι όροι τυπικά προσόντα: ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ α) Να έχουν γενικό βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν καλώς». β) Να γνωρίζουν μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα: Αγγλικά (επίπεδο Lower ή TOEFL [500+]), Γαλλικά (επίπεδο Delf 2), Γερμανικά (επίπεδο Mittelstufe), Ιταλικά (επίπεδο Diploma di Lingua Italiana). ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ α) Να έχουν γενικό βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν καλώς». β) Να γνωρίζουν μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα: Αγγλικά (επίπεδο Lower ή TOEFL [500+], Γαλλικά (επίπεδο Delf 2), Γερμανικά (επίπεδο Mittelstufe), Ιταλικά (επίπεδο Diploma di Lingua Italiana). ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ α) Να έχουν γενικό βαθμό πτυχίου τουλάχιστον επτά (7). β) Να έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας στα μαθήματα ειδίκευσης τουλάχιστον 7,5 γ) Να γνωρίζουν άριστα Αγγλικά (κατά προτίμηση επιπέδου Proficiency) Η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται από τα υποβαλλόμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά. Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας μπορούν να προέρχονται από οποιονδήποτε αναγνωρισμένο ελληνικό ή ξένο φορέα. Αν ο υποψήφιος δε διαθέτει το απαιτούμενο δίπλωμα γλωσσομάθειας, υποβάλλεται σε σχετική εξέταση υπό την εποπτεία της Ειδίκευσης. Κριτήρια επιλογής-συντελεστές βαρύτητας. Ο πίνακας επιτυχόντων καταρτίζεται με τους εξής συντελεστές: ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης: 25% ως μαθήματα ειδίκευσης ορίζονται όσα αφορούν στην Αρχαία Ελληνική και Λατινική Γραμματεία, Ιστορία και Πολιτισμό Προφορική συνέντευξη: 40% (στη συνέντευξη εξετάζεται μεταξύ άλλων και η γνώση της αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής γραμματείας βλ. ύλη εξετάσεων). 2

3 Ξένες γλώσσες: % [πρώτη γλώσσα 10%, δεύτερη γλώσσα 5%] Γενικός βαθμός πτυχίου: 10% Συγγραφική/ερευνητική δραστηριότητα: 10% (Επίδοση σε διπλωματική εργασία ή άλλες εργασίες, ερευνητική δραστηριότητα, άλλα ειδικά προσόντα όπως συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, συμμετοχή σε Summer Schools, δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus κ.ά.) Συνολικός κατώτερος βαθμός επιτυχίας: 60% ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΉ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις: % Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης: 20% ως μαθήματα ειδίκευσης ορίζονται όσα αφορούν στη Βυζαντινή, Νεοελληνική, Ευρωπαϊκή Φιλολογία και Πολιτισμό και Συγκριτική Γραμματολογία Προφορική συνέντευξη: % Ξένες γλώσσες: % [πρώτη γλώσσα 10%, δεύτερη γλώσσα 5%] Γενικός βαθμός πτυχίου: 10% Συγγραφική/ερευνητική δραστηριότητα: 10% (Επίδοση σε διπλωματική εργασία ή άλλες εργασίες, ερευνητική δραστηριότητα, άλλα ειδικά προσόντα όπως συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, συμμετοχή σε Summer Schools, δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus κ.ά.) Συνολικός κατώτερος βαθμός επιτυχίας: 60% ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Συνέντευξη: % Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης: % ως μαθήματα ειδίκευσης ορίζονται όσα υπάγονται στους τομείς της Γενικής, Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας Γνώση Ξένων Γλωσσών: % Γενικός βαθμός πτυχίου: 10% Επίδοση σε διπλωματική εργασία άλλες εργασίες: 10% Ερευνητική δραστηριότητα άλλα ειδικά προσόντα: 5% (Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, συμμετοχή σε Summer Schools, δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus κ.ά). Συνολικός κατώτερος βαθμός επιτυχίας: 60% Tα παραπάνω κριτήρια επιλογής δεν ισχύουν για τους ημεδαπούς και αλλοδαπούς υποτρόφους του Ι.Κ.Υ., που κρίνονται κατά περίπτωση, βάσει κυρίως των όρων της υποτροφίας τους. Στο Π.Μ.Σ. επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν περιστασιακά ως υπεράριθμοι και φοιτητές του εξωτερικού μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ERASMUS). Αν η ειδίκευση κρίνει ότι κάποιος επιτυχών/κάποια επιτυχούσα χρειάζεται ενίσχυση των γνώσεων υποδομής μπορεί να ζητήσει την υποχρεωτική παρακολούθηση των απαιτούμενων προπτυχιακών μαθημάτων, με τη σύμφωνη γνώμη και έγκριση από τη Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Μ.Σ). 3

4 Ο πίνακας εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ μετά από σχετική εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ. Παρακολούθηση μαθημάτων για το Μ.Δ.Ε. Τα όρια των εξαμήνων ορίζονται ως εξής (καλύπτονται τουλάχιστον 11 εβδομάδες διδασκαλίας): Χειμερινό εξάμηνο: Οκτώβριος Φεβρουάριος Εαρινό εξάμηνο: Μάρτιος Ιούνιος Για το ακαδημαϊκό έτος ορίζονται ως εξής: 20 Οκτωβρίου Φεβρουαρίου 20 (χειμερινό) 2 Μαρτίου Ιουνίου 20 (εαρινό). Για το ακαδημαϊκό έτος ορίζονται ως εξής: 12 Οκτωβρίου Φεβρουαρίου 2016 (χειμερινό) 29 Φεβρουαρίου 2016 Ιουνίου 2016 (εαρινό). Τα μαθήματα έχουν τη μορφή σεμιναρίων ή και παραδόσεων και είναι δυνατόν να πλαισιώνονται με σεμινάρια και διαλέξεις προσκεκλημένων επιστημόνων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να αποφεύγεται η καθυστερημένη προσέλευση ή πρόωρη αποχώρηση των φοιτητών. Μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από περισσότερες των δύο συναντήσεων διαγράφονται από το μάθημα. Επίσης, οι φοιτητές/-τριες διαγράφονται από μάθημα εάν ο μέγιστος αριθμός των δικαιολογημένων απουσιών τους υπερβεί το 1/3 των μαθημάτων που πραγματοποιήθηκαν. Για ειδικές περιπτώσεις και αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, αρμόδια είναι η Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από σχετική εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή που παρακολουθεί του Π.Μ.Σ. (για απόκτηση Μ.Δ.Ε.), ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από πρόταση της Σ.Ε.Μ.Σ., ένα μέλος Δ.Ε.Π. ως ακαδημαϊκός σύμβουλος. Η Σ.Ε.Μ.Σ και ο ακαδημαϊκός σύμβουλος έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του/της μεταπτυχιακού/-ής φοιτητή/τριας. Αξιολόγηση φοιτητών του Μ.Δ.Ε. Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών γίνεται με εξετάσεις ή/και με εργασίες (γραπτές ή προφορικές) σύμφωνα με την απόφαση του/της διδάσκοντος/- ουσας. Η έκταση των σεμιναριακών εργασιών ορίζεται στις με λέξεις, συνολικά. Η ακριβής έκταση καθορίζεται για κάθε μάθημα από τον/την διδάσκοντα/-ουσα, αλλά πρέπει να βρίσκεται εντός των παραπάνω ορίων. Στα όρια αυτά συμπεριλαμβάνονται οι υποσημειώσεις, αλλά εξαιρούνται η βιβλιογραφία και τα παραρτήματα που περιλαμβάνουν σώματα δεδομένων, κείμενα, εικονογράφηση κ.ά., εκτός εάν πρόκειται για βιβλιογραφικού τύπου εργασία, οπότε η έκταση καθορίζεται από τον επιβλέποντα καθηγητή. Εργασίες που υπερβαίνουν το προκαθορισμένο όριο λέξεων δε γίνονται δεκτές. Η προθεσμία παράδοσης των σεμιναριακών εργασιών δεν πρέπει να ξεπερνά, κατ ανώτατο όριο τις 10 ημέρες μετά τη λήξη των μαθημάτων του κάθε εξαμήνου. Για το ακαδημαϊκό έτος ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των 4

5 σεμιναριακών εργασιών ορίζεται η 20 η Φεβρουαρίου 20 για το χειμερινό εξάμηνο και η 26 η Ιουνίου 20 για το εαρινό, ενώ για το ακαδημαϊκό έτος ορίζονται η 12 η Φεβρουαρίου 2016 για το χειμερινό εξάμηνο και η η Ιουνίου 2016 για το εαρινό. Οι προθεσμίες υποβολής των εργασιών τηρούνται αυστηρά. Για σοβαρούς και τεκμηριωμένους λόγους και μόνο μετά από ατομική συνεννόηση με τον/την διδάσκοντα/-ουσα επιτρέπεται παράταση της προθεσμίας μέχρι το πολύ 10 μέρες μετά το τέλος του εξαμήνου. Σε περίπτωση μη έγκαιρης κατάθεσης, η εργασία δεν προσμετράται στην τελική αξιολόγηση του/της φοιτητή/τριας. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των σεμιναριακών εργασιών και/ή των γραπτών ή προφορικών εξετάσεων ανακοινώνονται μέσα σε διάστημα ημερών από τις εξετάσεις ή από τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των εργασιών. Η βαθμολογική κλίμακα είναι από 0 έως 10. Προβιβάσιμος βαθμός για κάθε μάθημα αλλά και για τη μεταπτυχιακή διατριβή- είναι οι ακέραιοι αριθμοί από το 5 μέχρι το 10 και τα μεταξύ τους ημίσεα. Αν κάποιος/κάποια φοιτητής/φοιτήτρια αποτύχει σε ένα μάθημα, επαναλαμβάνει την εξέταση του μαθήματος σε χρόνο και με τρόπο που καθορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από πρόταση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Αν κάποιος/κάποια φοιτητής/φοιτήτρια αποτύχει σε δύο ή περισσότερα μαθήματα, διαγράφεται αυτομάτως από το Π.Μ.Σ. Μεταπτυχιακή διατριβή Το θέμα της μεταπτυχιακής διατριβής και ο επιβλέπων καθηγητής, που πρέπει να είναι διδάσκων του Π.Μ.Σ, ορίζεται στο τέλος του τρίτου εξαμήνου μετά από σχετική συνεννόηση των δύο πλευρών. Τα θέματα των μεταπτυχιακών διατριβών και οι επιβλέποντες καθηγητές τους εγκρίνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από σχετική εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Η έκταση της μεταπτυχιακής διατριβής περιορίζεται στις με λέξεις. Στα όρια αυτά συμπεριλαμβάνονται οι υποσημειώσεις και η βιβλιογραφία, αλλά εξαιρούνται τα παραρτήματα που περιλαμβάνουν σώματα δεδομένων, κείμενα, εικονογράφηση κ.ά., εκτός εάν πρόκειται για βιβλιογραφικού τύπου εργασία, οπότε η έκταση καθορίζεται από τον επιβλέποντα καθηγητή. Διατριβές που υπερβαίνουν το προκαθορισμένο όριο λέξεων δεν γίνονται δεκτές. Προθεσμία παράδοσης παράταση της προθεσμίας- διόρθωση Ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των μεταπτυχιακών διατριβών ορίζεται η η Σεπτεμβρίου 2016, ενώ η αξιολόγηση των διατριβών και η κατάθεση της σχετικής βαθμολογίας στη Γραμματεία του Τμήματος ολοκληρώνεται μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την παράδοση. Για σοβαρούς και τεκμηριωμένους λόγους (όπως υγείας ή οικογενειακούς) και εφόσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντα/-ουσας, ο/ή φοιτητής/-τρια μπορεί να ζητήσει παράταση της ημερομηνίας υποβολής της διατριβής, οπότε παρατείνεται ανάλογα και η αξιολόγησή της. Η παράταση αυτή δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει τα δυο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ο συνολικός χρόνος σπουδών (μαζί με την παράταση) δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει το ανώτατο όριο διάρκειας της φοίτησης για την απόκτηση του ΜΔΕ, δηλαδή τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για την παράταση απαιτείται έγκριση από τη Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ. Για την εξέταση της μεταπτυχιακής διατριβής ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος τριμελής επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ο/ή επιβλέπων/-ουσα και δύο (2) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α, Β, Γ, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και διαθέτουν συναφή επιστημονική δραστηριότητα. Η 5

6 μεταπτυχιακή διατριβή παραδίδεται σε τρία αντίτυπα, βαθμολογείται από την τριμελή επιτροπή και η βαθμολογία κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος. Παρασιώπηση βιβλιογραφικών ή άλλων πηγών, υιοθέτηση απόψεων τρίτων χωρίς σχετική αναφορά στα ονόματα και τα έργα τους, μεταφορά αυτούσιου κειμένου αντλημένου από βιβλία, άρθρα ή άλλα δημοσιεύματα (συμβατικά ή ηλεκτρονικά) χωρίς τη χρήση εισαγωγικών (), οικειοποίηση ανέκδοτων μελετών χωρίς τη σύμφωνη γραπτή εξουσιοδότηση του συγγραφέα τους, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μορφή λογοκλοπής συνεπάγεται απόρριψη της σεμιναριακής εργασίας ή της μεταπτυχιακής διατριβής και διαγραφή του/της φοιτητή/τριας από το Π.Μ.Σ. Τη διαγραφή εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ κομίζοντας απαραιτήτως και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και επικυρώνει υποχρεωτικά η Γ.Σ.Ε.Σ., εκτός αν κρίνει ότι τα προσκομισθέντα στοιχεία δεν είναι επαρκή. Μετά την έγκριση της μεταπτυχιακής διατριβής και την καταχώρηση των διορθώσεων, αλλά πριν από την καθομολόγηση, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες υποχρεούνται να καταθέσουν ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο(cd-rom) σε μορφή που δεν επιδέχεται επεμβάσεις (pdf) στη Γραμματεία του Τμήματος συνοδευόμενο από σχετική αίτηση, ένα (1) αντίτυπο στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, η οποία το καταχωρεί υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της, και ένα στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος. Προσωρινή Διακοπή Φοίτησης Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής (συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων διδακτόρων) μπορεί με σχετική αίτησή του στη Γραμματεία του Τμήματος να ζητήσει τη διακοπή της φοίτησής του για διάστημα μέχρι και δώδεκα (12) μήνες, αν είναι μέλος του Μ.Δ.Ε. και μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες, αν είναι υποψήφιος διδάκτωρ. Το διάστημα προσωρινής διακοπής της φοίτησης δεν συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο διάρκειας της φοίτησης για την απόκτηση του ΜΔΕ. Την αίτηση διακοπής φοίτησης εξετάζει η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., η οποία και εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος την αποδοχή ή την απόρριψή της. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της αίτησης διακοπής σπουδών ενός μεταπτυχιακού φοιτητή είναι η ανυπαρξία λόγων οριστικής διαγραφής του από το Π.Μ.Σ Μαθήματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Το κάθε μάθημα του Μ.Δ.Ε. αντιστοιχεί σε 3 διδακτικές μονάδες και δεκαπέντε() πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η κατανομή των προσφερόμενων μαθημάτων ανά εξάμηνο (και για τις τρεις ειδικεύσεις) είναι δυνατόν να αλλάξει με εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ. και κατόπιν έγκρισης της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Η αξιολόγηση του κάθε μαθήματος και του/της διδάσκοντος/-ουσας γίνεται στο τέλος κάθε εξαμήνου με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους φοιτητές. Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων αναρτάται κάθε εξάμηνο στον ιστότοπο του Τμήματος. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ή ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 120 ECTS. Η διδασκαλία των μαθημάτων καθώς και η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική Γλώσσα. Για τη λήψη του Mεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά 6 εξαμηνιαία μαθήματα κατά τα 3 πρώτα εξάμηνα (δηλ. 2 μαθήματα στο Α εξάμηνο, 2 στο Β εξάμηνο και 2 στο Γ εξάμηνο) και να εκπονήσουν επιτυχώς Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ερ.) ειδίκευσης κατά το 4ο εξάμηνο. Τα 6

7 μαθήματα πιστώνονται με συνολικό φόρτο εργασίας 90 ECTS και η Μ.Δ.Ερ. με συνολικό φόρτο εργασίας ECTS. Όλα τα προσφερόμενα μαθήματα του Μ.Δ.Ε. είναι επιλογής. Τα προσφερόμενα μαθήματα του M.Δ.E. ανά ειδίκευση και ανά εξάμηνο σπουδών είναι τα εξής: ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (επιλέγονται 2) Kλασικές Σπουδές: με θέμα «Αρχαίες και σύγχρονες αναγνώσεις της αρχαιότητας: κατοπτρισμοί και προσλήψεις» A εξάμηνο Β εξάμηνο Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας Έπος, λυρική ποίηση και δράμα ΙΙ Έπος, λυρική ποίηση και δράμα Ι Λατινική Φιλολογία ΙΙ Πεζογραφία Ι Ερευνητικά θέματα κλασικής φιλολογίας ΙΙ Λατινική Φιλολογία Ι Μύθος και θρησκεία Ι Ερευνητικά θέματα κλασικής Κριτική και σχολιασμός κειμένου φιλολογίας Ι (χειρόγραφα, πάπυροι, επιγραφές) Ι ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ Γ εξάμηνο ΜΟΝΑΔΩΝ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ Δ εξάμηνο Λατινική Φιλολογία ΙΙΙ Ερευνητικά θέματα κλασικής φιλολογίας ΙΙΙ Μύθος και θρησκεία ΙΙ Πεζογραφία ΙΙ Κριτική και σχολιασμός κειμένου (χειρόγραφα, πάπυροι, επιγραφές) ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Νεοελληνική Φιλολογία: με θέμα «Νεοελληνική φιλολογία: ιστορικές, θεωρητικές, συγκριτολογικές προσεγγίσεις» A εξάμηνο Β εξάμηνο Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας Συγκριτική φιλολογία ΙΙ Συγκριτική Φιλολογία Ι Ρεύματα και κινήματα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας Ζητήματα νεοελληνικής φιλολογίας ΙΙ: Λογοτεχνικά είδη και θέματα 19ος-20ός αι. Κριτική και θεωρία της λογοτεχνίας Νεοελληνική κριτική ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 7

8 Γ εξάμηνο Δ εξάμηνο Ερευνητικά θέματα της νεοελληνικής φιλολογίας Σχέσεις διακειμενικότητας Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Ζητήματα νεοελληνικής φιλολογίας Ι: Διπλωματικής Εργασίας ος -18 ος αι. Εκδοτική κειμένων ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Γλωσσολογία: με θέμα «Γλωσσολογία: θεωρία και εφαρμογές» A εξάμηνο Β εξάμηνο Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας Σχηματισμός και ανάλυση λέξεων: θεωρητικές προσεγγίσεις στη γλωσσική ποικιλία Προσωδιακή φωνολογία και γλωσσική Ερευνητικά θέματα στη γλωσσολογία ποικιλία Κοινωνιογλωσσολογική ποικιλία και Συντακτική θεωρία και διαγλωσσικές ανάλυση λόγου διαφορές Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία Γλωσσολογική ανάλυση και εφαρμογές ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ Γ εξάμηνο Δ εξάμηνο Επιλεγμένα θέματα λεξικολογικής ανάλυσης Μελέτη νεοελληνικών διαλέκτων Διαχρονική γλωσσολογία και γλωσσική αλλαγή Ψυχογλωσσολογία: γλωσσολογική θεωρία, γλωσσική επεξεργασία και ανθρώπινος εγκέφαλος ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Αποφοίτηση Οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 6 (έξι) μαθήματα, τα οποία κατανέμονται ισόποσα στα τρία πρώτα εξάμηνα φοίτησης, ενώ στο τέταρτο εξάμηνο εκπονείται η μεταπτυχιακή διατριβή. Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις υποχρεώσεις τους απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης(Μ.Δ.Ε) Η αποφοίτηση των φοιτητών και ο τελικός βαθμός που συγκέντρωσαν στο Μ.Δ.Ε. εγκρίνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Μεταβατικές Διατάξεις Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι εισήχθησαν στο πρόγραμμα μέχρι και το 8

9 ακαδημαϊκό έτος εφαρμόζονται οι διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης /Β7 (ΦΕΚ 2566/τ.Β / ). Λοιπές διατάξεις Επιμέρους λεπτομέρειες που αφορούν στη λειτουργία του Π.Μ.Σ. ρυθμίζονται με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών και την ισχύουσα νομοθεσία. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (ΔΔ) Για το Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι: α) του ανωτέρω Μ.Δ.Ε. ή β) άλλου Μ.Δ.Ε. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επιλογή υποψηφίων διδακτόρων Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα εκπόνησης Δ.Δ. αποτελεί η κατοχή τίτλου Μ.Δ.Ε. Οι υποψήφιοι/-ες μαζί με την αίτησή τους καλούνται να υποβάλουν μια εμπεριστατωμένη πρόταση θέματος διδακτορικής διατριβής, η οποία θα περιλαμβάνει τους στόχους της έρευνας, την πρωτοτυπία της, τη μεθοδολογία και μια αρχική βιβλιογραφία. Εξυπακούεται ότι θα πρέπει να έχει προηγηθεί επαφή με ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού της Ειδίκευσης, που δέχεται να επιβλέψει τη διατριβή. Το προτεινόμενο επιβλέπον μέλος καταθέτει επιστολή όπου πιστοποιεί ότι δέχεται να αναλάβει την επίβλεψη. Τα κριτήρια αξιολόγησης με φθίνουσα βαρύτητα είναι: Ερευνητική πρόταση υποψηφίου Συνέντευξη Βαθμός Μ.Δ.Ε. (από 7,5 και πάνω) σε συνάρτηση με τη συνάφεια των πτυχίων ή προηγουμένων σπουδών. Ειδικά προσόντα (γλωσσομάθεια, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια κτλ.) Συστατικές επιστολές. Εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/-ή στο Πρόγραμμα, η Ειδίκευση με βάση την αρχική πρόταση προτείνει στη Σ.Ε. και έπειτα στη Γ.Σ.Ε.Σ, το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. και τη συμβουλευτική επιτροπή απαρτιζόμενη από άλλα δύο μέλη Δ.Ε.Π. σχετικής ειδικότητας. Προσωρινή Διακοπή Φοίτησης Κάθε υποψήφιος διδάκτορας μπορεί με σχετική αίτησή του στη Γραμματεία του Τμήματος να ζητήσει τη διακοπή της φοίτησής του για διάστημα μέχρι και είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Ο χρόνος αυτός δε συνυπολογίζεται στο χρόνο ολοκλήρωσης του διδακτορικού. Για τους υποψήφιους διδάκτορες ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3685/2008, άρθρο 9. 9

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩN ΣΠOΥΔΩN ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ O Eσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις σπουδές και τίτλους μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά.

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά. IΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.1.1 Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού. Τα προγράμματα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» Αθήνα 2008 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

β) Η δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική

β) Η δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Π-Μ) ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ(ΚΣ/ΑΕΝ) Συντάσσεται και εγκρίνεται κατ επιταγή του άρθρου 22 παρ. 3 του Νόμου 2638/98 (ΦΕΚ Α 204/2-9-1998) Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των εξής Σχολών του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών (Συντονίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1597 11 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β1/14 (ΦΕΚ 786/τ.Β / 6.10.1993) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΥΔ.Α.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ομάδα Εργασίας Δρ. Κων/νος Μπαταργιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Ίδρυμα Ωνάση παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε πρόσωπα που έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Η λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

A. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Η ΤΕΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016 Σελίδα 1 από 11 Η Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, στο πλαίσιο της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα