ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩΚΑ-ΧΥΧ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩΚΑ-ΧΥΧ ΑΠΟΣΠΑΣΜA"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γκίνη Ειρήνη Τηλ.: , 129 Fax: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜA Από τα πρακτικά της με αρ. 2 ης / έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. α/α: 3/ ΘΕΜΑ 1o: «Απόφαση σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπών για τη διενέργεια Δημοσίων Πρόχειρων διαγωνισμών και την ανάθεση και την αξιολόγηση προσφορών και αποτελεσμάτων, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών και υπηρεσιών με κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/11καθώς και για τις επιτροπές καλής εκτέλεσης (Π.Δ.28/80) και για τις επιτροπές εκτίμησης- καταλληλότητας ακινήτων (άρθρα 194 Ν.3463/06) και εκποίησης αγοράς και εκμίσθωσης κινητής και ακίνητης περιουσίας (άρθρα 186,192,191 &199 του Ν 3463/06 και Π.Δ.270/81)». Στο Δήμο Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σήμερα την 10 η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, ύστερα από την υπ αρ. πρωτ. 1105/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(άρθρα 67 & 75). Η σύγκληση της έκτακτης συνεδρίασης, κρίθηκε αναγκαία και απαραίτητη διότι πρέπει να προβούμε στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την έγκριση και διάθεση των αναγκαίων και υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου Νίκαιας Αγ.Ι. Ρέντη, οι οποίες περιγράφονται στο Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α/ ) περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις και ειδικότερα στο άρθρο 21 παρ.9 και στον Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/ ) περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και ειδικότερα του άρθρου 158 παρ.5 οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 8 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη και ονομαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.Τούντας Σ. Κανέλλος (Πρόεδρος) 2.Αδαμπασίδης Αθανάσιος 3. Λαγουμιτζής Μιχαήλ 4. Ρουμιάν Ελένη 5. Βαλλιανάτου Ειρήνη 6. Αλιμπέρτης Ιορδάνης 7. Λάσκαρη Κρασοπούλου Β. (Αντιπρόεδρος) ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Μπακατσέλος Ιωάννης

2 Παρούσα στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου ήταν η Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής, Κα Γκίνη Ειρήνη, για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Οικονομικών, εισηγούμενος το αναφερόμενο θέμα και σύμφωνα με την υπ αρ. 28/ εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών Υλικών και Εξοπλισμού Υπηρεσιών, πρότεινε τη συγκρότηση επιτροπών για τη διενέργεια Δημόσιων Πρόχειρων Διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση προσφορών και αποτελεσμάτων, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών και υπηρεσιών με κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, για το έτος Ανάφερε δε και σύμφωνα με το υπ αρ. πρωτ / Πρακτικό κλήρωσης, ότι την 18 η ημέρα Τετάρτη, και ώρα 11:00, στο Δημαρχείο Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη (Γραφείο Διεύθυνσης Διοίκησης), διενεργήθηκε κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011, για την επιλογή δημοτικών υπαλλήλων, τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών που θα συμμετέχουν σε κάθε Επιτροπή που θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή και στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο θα ορίσει κατά την ισχύουσα σχετική νομοθεσία α) για τις Επιτροπές καλής Εκτέλεσης Εργασιών (Π.Δ.28/80) έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ως τακτικό μέλος καθώς και το αναπληρωματικό του, με τη διαδικασία της κλήρωσης. β) για τις Επιτροπές Εκτίμησης- Καταλληλότητας Ακινήτων ( Άρθρα 194 Ν.3463/06) και Εκποίησης-Αγοράς και Εκμίσθωσης Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας (άρθρα 186,192,191 & 199 του Ν 3463/06 και του Π.Δ.270/81), δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως τακτικά μέλη καθώς και τα αναπληρωματικά τους με τη διαδικασία της κλήρωσης. Η κλήρωση έγινε ύστερα από την υπ αρ. πρωτ / Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Οικονομικών, η οποία τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, όπως ο νόμος ορίζει. Για την ορθή λειτουργία των Επιτροπών, διαχωρίστηκαν οι επιτροπές ΕΚΠΟΤΑ σε κατηγορίες ανάλογα με τη φύση του υλικού και την ιδιαιτερότητα της κάθε προμήθειας ενώ λήφθηκε υπόψη ότι θα πρέπει να οριστεί ως μέλος υπάλληλος με αντίστοιχη ειδικότητα ανά κατηγορία προμήθειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας (ΕΚΠΟΤΑ, Ν.3463/06 όπως ισχύουν). Μετά την συμπλήρωση της ώρας διεξαγωγής, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών κ. Γούναρη Ευαγγελία, παρουσία του Προϊσταμένου του τμήματος Λογιστηρίου κ. Σπεντζούρη Κων/νου και της υπαλλήλου του τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας κ. Σώτου Ειρήνης, προχώρησε στην κλήρωση των μελών των Επιτροπών από τους αναφερόμενους στη σχετική λίστα δημοτικών υπαλλήλων (μόνιμοι και με σχέση Ι.Δ.Α.Χ.) του γραφείου Προσωπικού. Δεν συμμετείχαν στην κλήρωση το προσωπικό που απουσιάζει με μακροχρόνιες άδειες (άδειες λοχείας, συνδικαλιστική, ανατροφής κ.λ.π.) Πρώτα διενεργήθηκε η κλήρωση για τα τακτικά μέλη κάθε επιτροπής και μετά για τα αναπληρωματικά της, ενώ με σκοπό τη διασφάλιση της Διαφάνειας της σχετικής διαδικασίας παραβρέθηκε στην κλήρωση και η Διευθύντρια Διοίκησης κ. Καραγιάννη Ελένη. Από την ανωτέρω κλήρωση προέκυψαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη όπως αναλυτικά αναφέρονται ως κάτωθι: Α. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΕΚΠΟΤΑ, ΑΡΘΡΟ 46): 1.Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης Πρόχειρων-Δημοσίων Διαγωνισμών (Διοικητικών, Οικονομικών, κ.λ.π.) Ζαρώμας Αντώνης (ΤΕ Μηχ/γος Μηχ/κος) Ιωαννίδου Ευαγγελία (ΠΕ Διοικητικών) Μπουτσικάρη Κρυστάλλω (ΔΕ Διοικητικών) Κοτούλα Βασιλική (ΔΕ Διοικητικών) Γεμιστού Ιωάννα (ΔΕ Διοικητικών) Παπαστεφανάκη Ελένη (ΔΕ Διοικητικών) 2.Επιτροπή Διενέργειας Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων Προμηθειών για πάσης φύσεως προμήθειες. Κρίθαρης Νικόλαος (ΔΕ Διοικητικών) Τσότρα Μαρία (ΔΕ Διοικητικών) Στεφανάτου Κυριακή (ΔΕ Διοικητικών) Μαρκουλή Μαρία(ΔΕ Λογιστικών) Αντωνακάκη Μαρία(ΔΕ Διοικητικών) Ιακωβίδου Ευαγγελία (ΔΕ Διοικητικών) 3. Επιτροπή Διενέργειας Αξιολόγησης Πρόχειρων-Δημοσίων Διαγωνισμών (ΕΚΠΟΤΑ) για την προμήθεια πάσης φύσεως οχημάτων, κάδων απορριμμάτων, σαρώθρων και λοιπού εξοπλισμού της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Μητρόπουλος Νικόλαος (ΠΕ Μηχανολόγων Γιαννουλάκη Χριστίνα (ΤΕ Διοικητικών Λογιστικών) Κωνσταντινίδης Παυλος (ΤΕ Μηχ/γων Μαγκανάρης Δημήτριος (ΤΕ Ηλεκ/γων Παπανικολάκη Μαριορίτσα (ΔΕ Διοικητικών) Παγώνης Στυλιανός (ΔΕ Μηχ/γων Αυτ/των) 4. Επιτροπή για την προμήθεια γενικών υλικών, αναλώσιμων ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση όλων των αυτ/των οχημάτων των υπηρεσιών του Δήμου, επισώτρων, λιπαντικών, καυσίμων, κ.λ.π. καθώς και για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης σε ιδιωτικά συνεργεία. (ΦΕΚ Β 349/ ), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 4993/745/ όμοια. Πούτου Βασιλική (ΔΕ Διοικητικών) Παπαγιάννης Δημήτριος (ΠΕ Μηχ/γων Νικολαϊδης Νικόλαος (ΔΕ Οδηγών) Ανδρεωσάτος Γεώργιος(ΔΕ Μηχ/κων αυτ/των) Σεραφετινίδου Λευκοθέα (ΔΕ Διοικητικός) Παρλιάρος Νικόλαος (ΔΕ Μηχ/κων αυτ/των) 5. Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης Πρόχειρων-Δημοσίων Διαγωνισμών για την προμήθεια σπόρων, φυτών, Φυτοφαρμάκων, παιδικών χαρών και λοιπού εξοπλισμού υλικών και μηχανημάτων της Διεύθυνσης Πρασίνου και Ποιότητας Ζωής.

4 Φραγκούλη Αθηνά (ΤΕ Γεωπόνων) Καλομενίδης Παρ. (ΤΕ Γεωπόνων) Κουβάτσος Νίκος (ΤΕ Γεωπόνων) Σουγκλάκος Κυριάκος(ΔΕ Κηπουρών) Τσακλίδης Ανδρέας(ΤΕ Γεωπόνων) Ζωϊδης Σπύρος (ΔΕ Κηπουρών) 6. Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης Πρόχειρων-Δημοσίων Διαγωνισμών για την προμήθεια μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ηλεκτρικών λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ανταλλακτικών, μηχανημάτων πάσης φύσεως, εξοπλισμός μηχανημάτων, οικοδομικών, σιδερικών, υλικά μικροεπισκευών και συντηρήσεων, παροχών σε είδος του προσωπικού και κάθε άλλη προμήθεια της Τεχνικής Υπηρεσίας. Κέντζογλου Γεώργιος (ΠΕ Αρχ/νων Ταμπάκης Βασίλης (ΤΕ Τεχν/γων Ρηγοπούλου Ειρήνη (ΤΕ Μηχ/γων Βαλής Κων/νος (ΔΕ Διοικητικών) Σουσαμλής Βασίλειος(ΔΕ Ηλεκτρολόγων) Μανάβης Νικόλαος (ΠΕ Διοικητικών) 7. Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης Πρόχειρων-Δημοσίων Διαγωνισμών για την προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων, fax, φωτοτυπικών μηχ/των, ανταλλακτικών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Μπαμπούκης Απόστολος (ΤΕ Πατάκας Νικόλαος (ΔΕ Προγ//των Η/Υ) Πληροφορικής) Δεληγιάννης Νικόλαος (ΔΕ ΧΕΙΡ.Η/Υ) Παπαδοκοτσώλη Κων/να (ΔΕ Προγρ. Η/Υ) Βουρλίτου Μαρία (ΔΕ Διοικητικών) Χανιώτη Πολυξένη (ΔΕ Διοικητικών) Β. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ(ΕΚΠΟΤΑ, ΑΡΘΡΟ 28): 1. Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ κ.λ.π.). Νέζης Μελέτιος (ΤΕ Πληροφορικής) Μπουράνης Ευάγγελος(ΤΕ Διοικητικών- Λογιστικών) Μακρής Ιωάννης( ΔΕ Διοικητικών) Κοκορόγιαννης Γεώργιος (ΤΕ Μηχ/γων Μαλαματινάκη Μαρία (ΔΕ Διοικητικών) Κολυτού Γεωργία(ΔΕ Διοικητικών) 2. Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Μακαλιά Βασιλική (ΔΕ Διοικητικών) Καρανικολοπούλου Ελένη (ΔΕ Διοικητικών) Καμμένος Ανδρέας (ΔΕ Ηλεκ/γων) Βασιλείου Κων/να (ΔΕ Διοικητικών) Κατσαφάνας Νικόλαος(ΔΕ Διοικητικών) Φράγκου Ευγενία (ΔΕ Διοιητικών)

5 3. Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών Δ/νσης Πρασίνου και Ποιότητας Ζωής. Καπίρη Αικατερίνη(ΠΕ Γεωπόνων) Βαμβακούλια Αναστασία (ΤΕ Τροφίμων) Δούρα Αικατερίνη (ΤΕ Εποπτών Δ. Υγείας) Καριοφύλλη Βαρβάρα (ΔΕ Διοικητικών) Τρούλη Αικατερίνη (ΔΕ Διοικητικών) Χαλβατζάρας Ξενοφών (ΔΕ Διοικητικών) Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Δ. 28/80): 1.Επιτροπή Καλής Εκτέλεσης εργασιών και υπηρεσιών. Ρηγοπούλου Ειρήνη (ΤΕ Μηχ/γων Τσιοβόλα Φιλιώ (ΔΕ Διοικητικών) Μάνου Αλεξάνδρα (ΔΕ Διοικητικών) Φραγκοπούλου Όλγα (ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού) 2. Επιτροπή Καλής Εκτέλεσης εργασιών Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Ηλιόπουλος Σταύρος(ΔΕ Μηχ/κων Αυτ/των) Παγώνης Στυλιανός (ΔΕ Μηχ/κων Αυτ/των) Μολιός Θεόδωρος (ΔΕ Μηχ/κων αυτ/των) Λαζαρίδης Γεώργιος (ΔΕ Μηχ/των) 3. Επιτροπή Καλής Εκτέλεσης Εργασιών Δ/νσης Πρασίνου και Ποιότητας Ζωής. Αντωνάκος Ιωάννης (ΤΕ Γεωπόνων) Καπάνταης Μανώλης (ΠΕ Δασολόγων) Στάμος Ιωάννης (ΤΕ Διοικητικών) Σομπόνης Κων/νος (ΔΕ Διοικητικών) Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΆΡΘΡΑ 194 Ν.3463/06). Κουβά Αναστασία (ΠΕ Αρχ/νων Πετρίδης Γεώργιος (ΤΕ Τεχν. Πολ. Ε. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (άρθρα 186,192,191 & 199 του Ν. 3463/06 και Π.Δ. 270/81) Κέντζογλου Γεώργιος (ΠΕ Αρχ/νων Πουλίδης Νικόλαος (ΤΕ Τοπογράφων) Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ όψιν της την πρόταση του Προέδρου της, καθώς και τις αναφερόμενες διατάξεις:

6 1. To Ν.3852/ άρθρο 72, παρ.1 περί συγκρότησης επιτροπών για την αξιολόγηση προσφορών για την διεξαγωγή όλων των διαγωνισμών από την Οικονομική επιτροπή. 2. Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114Α/ περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 3. Το Ν. 3852/ άρθρο 58, παρ.6 περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους. 4. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/ ) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις. 5. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α/ ) περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 6. Το Ν. 1797/ΦΕΚ164Α/1988 και το Ν. 2286/ΦΕΚ 19Α/ περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 7. Την υπ αρ. 30/19664/ εγκύκλιο περί εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194Α/ ) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 8. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της Διοίκησης. 9. Τις διατάξεις της υπ' αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ / Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/ τεύχος Β ). 10. Την υπ' αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί της νόμιμης συγκρότησης των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης σχετικά με την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών, την ανάθεση και την αξιολόγηση, την παρακολούθηση και παραλαβή προμηθειών μετά από διαδικασία κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών των επιτροπών διαγωνισμών. 11. Την υπ αριθμ. Εγκύκλιο του ΥΠ.Δ.Μ.ΗΛ.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/ΟΙΚ.23243/ με ΑΔΑ 457ΚΧ-ΤΧΩ περί Διενέργειας της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών υπηρεσιών ή έργων. 12. Την υπ αρ. Εγκύκλιο του ΥΠ.Δ.Μ.ΗΛ.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/ με ΑΔΑ Β4ΘΟΧ-ΖΕ2 περί εφαρμογής του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της Διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση.» 13. Την ανάγκη ανάδειξης μελών των επιτροπών κατόπιν κληρώσεως και τη ανάγκη συγκρότησης επιτροπών του Δήμου για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών υπηρεσιών. 14. Την υπ αρ. 2/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2013 έως και Την υπ αρ. 1/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εκλογής Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου για την περίοδο 2013 έως και Την υπ αρ. πρωτ / ανακοίνωση της Διεύθυνσης Οικονομικών περί συγκρότησης Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών κατόπιν κληρώσεως. 17. Την υπ αρ. 54/ απόφαση Δημάρχου περί ορισμού του κ. Τούντα Κανέλλου ως προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, από έως και την

7 18. Την με αριθ. Πρωτ / ανακοίνωση της Δ/νσης Οικονομικών περί συγκρότησης Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών κατόπιν κληρώσεως. 19. Το υπ αρ. πρωτ / Πρακτικό Κλήρωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών. 20. Την υπ αρ. πρωτ. 28/ εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών Υλικών και Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1) Την αποδοχή του υπ αρ / Πρακτικού Κλήρωσης περί συγκρότησης επιτροπών για τη διενέργεια Δημόσιων Πρόχειρων Διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση προσφορών και αποτελεσμάτων, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, για το έτος 2014, το οποίο συνετάχθη από την Διευθύντρια Οικονομικών του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη. 2) Ορίζει σε κάθε επιτροπή για τη διενέργεια Δημόσιων Πρόχειρων Διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση προσφορών και αποτελεσμάτων, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, για το έτος 2014 τους Προέδρους αυτών και τα αναπληρωτές τους. Α. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΕΚΠΟΤΑ, ΑΡΘΡΟ 46): 1.Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης Πρόχειρων-Δημοσίων Διαγωνισμών (Διοικητικών, Οικονομικών, κ.λ.π.) Ζαρώμας Αντώνης (ΤΕ Μηχ/γος Μηχ/κος) Μπουτσικάρη Κρυστάλλω (ΔΕ Διοικητικών) Κοτούλα Βασιλική (ΔΕ Διοικητικών) Ιωαννίδου Ευαγγελία (ΠΕ Διοικητικών) Γεμιστού Ιωάννα (ΔΕ Διοικητικών) Παπαστεφανάκη Ελένη (ΔΕ Διοικητικών) Πρόεδρος ορίζεται ο Κος Ζαρώμας Αντώνης και αναπληρώτριά του η Κα Ιωαννίδου Ευαγγελία. 2.Επιτροπή Διενέργειας Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων Προμηθειών για πάσης φύσεως προμήθειες. Κρίθαρης Νικόλαος (ΔΕ Διοικητικών) Στεφανάτου Κυριακή (ΔΕ Διοικητικών) Αντωνακάκη Μαρία(ΔΕ Διοικητικών) Τσότρα Μαρία (ΔΕ Διοικητικών) Μαρκουλή Μαρία(ΔΕ Λογιστικών) Ιακωβίδου Ευαγγελία (ΔΕ Διοικητικών)

8 Πρόεδρος ορίζεται ο κος Κρίθαρης Νικόλαος και αναπληρώτριά του η Κα Τσότρα Μαρία. 3. Επιτροπή Διενέργειας Αξιολόγησης Πρόχειρων-Δημοσίων Διαγωνισμών (ΕΚΠΟΤΑ) για την προμήθεια πάσης φύσεως οχημάτων, κάδων απορριμμάτων, σαρώθρων και λοιπού εξοπλισμού της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Μητρόπουλος Νικόλαος (ΠΕ Μηχανολόγων Γιαννουλάκη Χριστίνα (ΤΕ Διοικητικών Λογιστικών) Κωνσταντινίδης Παυλος (ΤΕ Μηχ/γων Μαγκανάρης Δημήτριος (ΤΕ Ηλεκ/γων Παπανικολάκη Μαριορίτσα (ΔΕ Διοικητικών) Παγώνης Στυλιανός (ΔΕ Μηχ/γων Αυτ/των) Πρόεδρος ορίζεται ο Κος Μητρόπουλος Νικόλαος και αναπληρωτής του ο Κος Μαγκανάρης Δημήτριος. 4. Επιτροπή για την προμήθεια γενικών υλικών, αναλώσιμων ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση όλων των αυτ/των οχημάτων των υπηρεσιών του Δήμου, επισώτρων, λιπαντικών, καυσίμων, κ.λ.π. καθώς και για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης σε ιδιωτικά συνεργεία. (ΦΕΚ Β 349/ ), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 4993/745/ όμοια. Πούτου Βασιλική (ΔΕ Διοικητικών) Νικολαϊδης Νικόλαος (ΔΕ Οδηγών) Ανδριωσάτος Γεώργιος(ΔΕ Μηχ/κων αυτ/των) Παπαγιάννης Δημήτριος (ΠΕ Μηχ/γων Σεραφετινίδου Λευκοθέα (ΔΕ Διοικητικός) Παρλιάρος Νικόλαος (ΔΕ Μηχ/κων αυτ/των) Πρόεδρος ορίζεται η κα Πούτου Βασιλική και αναπληρωτής της ο κος Παπαγιάννης Δημήτριος. 5. Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης Πρόχειρων-Δημοσίων Διαγωνισμών για την προμήθεια σπόρων, φυτών, Φυτοφαρμάκων, παιδικών χαρών και λοιπού εξοπλισμού υλικών και μηχανημάτων της Διεύθυνσης Πρασίνου και Ποιότητας Ζωής. Φραγκούλη Αθηνά (ΤΕ Γεωπόνων) Καλομενίδης Παρ. (ΤΕ Γεωπόνων) Κουβάτσος Νίκος (ΤΕ Γεωπόνων) Σουγκλάκος Κυριάκος(ΔΕ Κηπουρών) Τσακλίδης Ανδρέας(ΤΕ Γεωπόνων) Ζωϊδης Σπύρος (ΔΕ Κηπουρών)

9 Πρόεδρος ορίζεται η κα Φραγκούλη Αθηνά και αναπληρωτής της ο Κος Σουγκλάκος Κυριάκος. 6. Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης Πρόχειρων-Δημοσίων Διαγωνισμών για την προμήθεια μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ηλεκτρικών λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ανταλλακτικών, μηχανημάτων πάσης φύσεως, εξοπλισμός μηχανημάτων, οικοδομικών, σιδερικών, υλικά μικροεπισκευών και συντηρήσεων, παροχών σε είδος του προσωπικού και κάθε άλλη προμήθεια της Τεχνικής Υπηρεσίας. Κέντζογλου Γεώργιος (ΠΕ Αρχ/νων Ρηγοπούλου Ειρήνη (ΤΕ Μηχ/γων Βαλής Κων/νος (ΔΕ Διοικητικών) Ταμπάκης Βασίλης (ΤΕ Τεχν/γων Σουσαμλής Βασίλειος(ΔΕ Ηλεκτρολόγων) Μανάβης Νικόλαος (ΠΕ Διοικητικών) Πρόεδρος ορίζεται ο Κος Κέντζογλου Γεώργιος και αναπληρωτής του ο Κος Ταμπάκης Βασίλης. 7. Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης Πρόχειρων-Δημοσίων Διαγωνισμών για την προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων, fax, φωτοτυπικών μηχ/των, ανταλλακτικών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Μπαμπούκης Απόστολος (ΤΕ Πληροφορικής) Δεληγιάννης Νικόλαος (ΔΕ ΧΕΙΡ.Η/Υ) Βουρλίτου Μαρία (ΔΕ Διοικητικών) Πατάκας Νικόλαος (ΔΕ Προγ//των Η/Υ) Παπαδοκοτσώλη Κων/να (ΔΕ Προγρ. Η/Υ) Χανιώτη Πολυξένη (ΔΕ Διοικητικών) Πρόεδρος ορίζεται ο Κος Μπαμπούκης Απόστολος και αναπληρωτής του ο Κος Πατάκας. Β. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ(ΕΚΠΟΤΑ, ΑΡΘΡΟ 28): 1.Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ κ.λ.π.). Νέζης Μελέτιος (ΤΕ Πληροφορικής) Μακρής Ιωάννης( ΔΕ Διοικητικών) Μαλαματινάκη Μαρία (ΔΕ Διοικητικών) Μπουράνης Ευάγγελος(ΤΕ Διοικητικών- Λογιστικών) Κοκορόγιαννης Γεώργιος (ΤΕ Μηχ/γων Κολυτού Γεωργία(ΔΕ Διοικητικών) Πρόεδρος ορίζεται ο Κος Νέζης Μελέτιος και αναπληρωτής του ο Κος Μπουράνης Ευάγγελος. 2.Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

10 Μακαλιά Βασιλική (ΔΕ Διοικητικών) Καρανικολοπούλου Ελένη (ΔΕ Διοικητικών) Καμμένος Ανδρέας (ΔΕ Ηλεκ/γων) ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩΚΑ-ΧΥΧ Βασιλείου Κων/να (ΔΕ Διοικητικών) Κατσαφάνας Νικόλαος(ΔΕ Διοικητικών) Φράγκου Ευγενία (ΔΕ Διοιητικών) Πρόεδρος ορίζεται η Κα Μακαλιά Βασιλική και αναπληρώτρια της η Κα Βασιλείου Κωνσταντίνα. 3.Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών Δ/νσης Πρασίνου και Ποιότητας Ζωής. Καπίρη Αικατερίνη(ΠΕ Γεωπόνων) Βαμβακούλια Αναστασία (ΤΕ Τροφίμων) Δούρα Αικατερίνη (ΤΕ Εποπτών Δ. Υγείας) Καριοφύλλη Βαρβάρα (ΔΕ Διοικητικών) Τρούλη Αικατερίνη (ΔΕ Διοικητικών) Χαλβατζάρας Ξενοφών (ΔΕ Διοικητικών) Πρόεδρος ορίζεται η Κα Καπίρη Αικατερίνη και αναπληρώτριά της η Κα Βαμβακούλια Αναστασία. Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Δ. 28/80): 1.Επιτροπή Καλής Εκτέλεσης εργασιών και υπηρεσιών. Ρηγοπούλου Ειρήνη (ΤΕ Μηχ/γων Τσιοβόλα Φιλιώ (ΔΕ Διοικητικών) Μάνου Αλεξάνδρα (ΔΕ Διοικητικών) Φραγκοπούλου Όλγα (ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού) Πρόεδρος ορίζεται ένας (1) εκ των Δημοτικών Συμβούλων, ενώ οι υπάλληλοι θα ορισθούν με απόφαση Δημάρχου. 2. Επιτροπή Καλής Εκτέλεσης εργασιών Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Ηλιόπουλος Σταύρος(ΔΕ Μηχ/κων Αυτ/των) Παγώνης Στυλιανός (ΔΕ Μηχ/κων Αυτ/των) Μολιός Θεόδωρος (ΔΕ Μηχ/κων αυτ/των) Λαζαρίδης Γεώργιος (ΔΕ Μηχ/των) Πρόεδρος ορίζεται ένας (1) εκ των Δημοτικών Συμβούλων, ενώ οι υπάλληλοι θα ορισθούν με απόφαση Δημάρχου. 3. Επιτροπή Καλής Εκτέλεσης Εργασιών Δ/νσης Πρασίνου και Ποιότητας Ζωής. Αντωνάκος Ιωάννης (ΤΕ Γεωπόνων) Καπάνταης Μανώλης (ΠΕ Δασολόγων) Στάμος Ιωάννης (ΤΕ Διοικητικών) Σομπόνης Κων/νος (ΔΕ Διοικητικών)

11 Πρόεδρος ορίζεται ένας (1) εκ των Δημοτικών Συμβούλων, ενώ οι υπάλληλοι θα ορισθούν με απόφαση Δημάρχου. Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΆΡΘΡΑ 194 Ν.3463/06). Κουβά Αναστασία (ΠΕ Αρχ/νων Πετρίδης Γεώργιος (ΤΕ Τεχν. Πολ. Πρόεδρος ορίζεται ένας (1) εκ των Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 186 παρ.5 του Ν.3463/06), ενώ οι υπάλληλοι θα ορισθούν με απόφαση Δημάρχου. Ε. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (άρθρα 186,192,191 & 199 του Ν. 3463/06 και Π.Δ. 270/81) Κέντζογλου Γεώργιος (ΠΕ Αρχ/νων Πουλίδης Νικόλαος (ΤΕ Τοπογράφων) Ο Πρόεδρος της ανωτέρω επιτροπής θα ορισθεί Πρόεδρος ένας (1) εκ των Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 186 παρ.5 του Ν.3463/06) ενώ οι υπάλληλοι θα ορισθούν με απόφαση Δημάρχου. 3) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα κάτωθι: α) Για τις ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Δ. 28/80), να οριστεί ένας (1) Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας ως τακτικό μέλος (με το αναπληρωματικό του) με τη διαδικασία της κλήρωσης από το Δημοτικό Συμβούλιο. β) Για τις ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΆΡΘΡΑ 194 Ν.3463/06) και ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (άρθρα 186 παρ.5, 192, 191 & 199 του Ν. 3463/06, Π.Δ. 270/81 και του Ν.2690/99 άρθρο 13-15) να οριστούν δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι με τους αναπληρωματικούς τους, με τη διαδικασία της κλήρωσης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaia-rentis.gov.gr). Η Συντάσασα Καμίτση Παρασκευή Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ Σ. ΚΑΝΕΛΛΟΣ Τα Μέλη ΑΔΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΥΜΙΑΝ ΕΛΕΝΗ Η Προϊσταμένη Γκίνη Ειρήνη ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗ-ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Β. (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά:

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 29 ης /20-5-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 29 ης /20-5-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 23 ης /17-5-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 23 ης /17-5-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 15 ης Ιουλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 194/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 50 ης /11-11-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 50 ης /11-11-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:ΒΕΝΝΩΚΑ-ΜΨΚ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Α Α:ΒΕΝΝΩΚΑ-ΜΨΚ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 32ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 32ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΨΕΟΚ67-ΖΤΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 6 ης /6-2-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 6 ης /6-2-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 27 ης /6-6-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 27 ης /6-6-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 T.K: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 76ΠΥΩΚΑ-ΛΒΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Α Α: 76ΠΥΩΚΑ-ΛΒΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη Χριστίνα Τηλ.: 213-2075320,-213-2075329 fax:

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΘΕΜΑ: 55 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση συγκρότησης συλλογικού οργάνου

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4133/18-10-2013. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4133/18-10-2013. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: ΑΔΑ: ΒΛΛ0ΩΚΑ-ΨΩΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 858-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΦΓΑΟΚ67-6ΣΞ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013 Αριθμός Απόφασης 254/2013 Θέμα 5 ο : Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 24 η Απόφαση υπ αριθ. 1140/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩΨ8-3ΛΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/17-01-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/17-01-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/17-01-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα