L 267/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "L 267/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.10.2007"

Transcript

1 L 267/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με το ηλεκτρονικό δίκτυο των επίσημα καθορισμένων μηχανισμών κεντρικής αποθήκευσης των ρυθμιζόμενων πληροφοριών που αναφέρονται στην οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 4607] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2007/657/ΕΚ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, (2) Η οδηγία 2004/109/ΕΚ υποχρεώνει τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να εκπονήσουν κατευθυντήριες γραμμές με σκοπό την περαιτέρω διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες που κοινολογούνται βάσει των οδηγιών 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003 ( 2 ), 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003 ( 3 ) και 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς καινα δημιουργήσουν ένα ενιαίο ηλεκτρονικό δίκτυο (στο εξής «ηλεκτρονικό δίκτυο») ή κοινή βάση ηλεκτρονικών δικτύων μεταξύ των κρατών μελών που θα συνδέειτους διάφορους μηχανισμούς που καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο για την αποθήκευση τέτοιου είδους πληροφοριών (στο εξής «μηχανισμοί αποθήκευσης»). Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καιιδίως το άρθρο 211 δεύτερη περίπτωση, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά καιγια την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ ( 1 ) ζητά η πρόσβαση των επενδυτών σε πληροφορίες σχετικά με εκδότες να οργανωθεί περισσότερο σε κοινοτικό επίπεδο προκειμένου να προαχθεί ενεργά η ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. (3) Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ενέκριναν, στο πλαίσιο της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (ΕΕΡΑΑΚΑ) που συστάθηκε με την απόφαση 2001/527/ΕΚ ( 4 ), γνωμοδότηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2006, με την οποία εξέφραζαν την προτίμησή τους για ένα απλό ηλεκτρονικό δίκτυο που θα συνδέει τους μηχανισμούς αποθήκευσης. Η πρόσβαση στο δίκτυο αυτό θα μπορούσε να γίνεται μέσω κοινής διεπαφής, η οποία θα περιελάμβανε κατάλογο με όλες τις εισηγμένες εταιρίες της Κοινότητας καιθα ανακατεύθυνε το χρήστη στον δικτυακό τόπο του σχετικού μηχανισμού αποθήκευσης. Τα συναφή δεδομένα θα παρέμεναν έτσιαποθηκευμένα σε εθνικό επίπεδο χωρίς να απαιτείται η δημιουργία μιας κοινής υποδομής που θα έπρεπε να αναπαράγει όλες τις σχετικές πληροφορίες που τηρούνταισε εθνικό επίπεδο, επισύροντας υπερβολικές πρόσθετες δαπάνες. (4) Κρίνεταισκόπιμο να εφαρμοστούν στην παρούσα φάση εθελοντικά πρότυπα ώστε να διασφαλίζεται η απαραίτητη ευελιξία για τους μηχανισμούς αποθήκευσης στην προσπάθεια προσαρμογής τους στη λειτουργία του ηλεκτρονικού δικτύου. (5) Είναι επιθυμητό να μπορούν οι μηχανισμοί αποθήκευσης να διασυνδέονται ηλεκτρονικά μεταξύ τους προκειμένου οι επενδυτές και λοιποί ενδιαφερόμενοι να μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με εισηγμένες εταιρίες της Κοινότητας. Η ταχεία σύσταση ενός τέτοιου ηλεκτρονικού δικτύου προϋποθέτει την εφαρμογή απλών όρων, όπως αυτών που προτείνουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Ένα απλό δίκτυο θα επέτρεπε επίσης την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στους επενδυτές. ( 1 ) ΕΕ L 390 της , σ. 38. ( 2 ) ΕΕ L96της , σ. 16. ( 3 ) ΕΕ L 345 της , σ. 64. ( 4 ) ΕΕ L 191 της , σ. 43.

2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/17 (6) Προκειμένου να διευκολύνεται η πρόσβαση των επενδυτών σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες για εισηγμένες εταιρίες, οιμηχανισμοί αποθήκευσης πρέπεινα ενσωματώνουν, όποτε αυτό είναιεφικτό, συναφείς χρηματοοικονομικές πληροφορίες που κοινολογούνται από τους εκδότες σύμφωνα με άλλες κοινοτικές ή εθνικές πράξεις. (7) Προκειμένου να δρομολογηθεί αποτελεσματικά η σύσταση του ηλεκτρονικού δικτύου, οιαρμόδιες αρχές των κρατών μελών, στο πλαίσιο της ΕΕΡΑΑΚΑ και σε στενή συνεργασία με τους μηχανισμούς αποθήκευσης, πρέπεινα εκπονήσουν συμφωνία διαχείρισης δικτύου, η οποία θα περιλαμβάνει τις βασικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση του ηλεκτρονικού δικτύου και κυρίως τον διορισμό ενός φορέα που θα επιφορτιστεί με την καθημερινή διαχείριση του δικτύου. (8) Είναι σημαντικό να μπορούν οι μηχανισμοί αποθήκευσης να καθορίζουν ελεύθερα την τιμολογιακή τους πολιτική ώστε να διασφαλίζουν την οικονομική τους βιωσιμότητα. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να κάνουν διακρίσεις στην τιμολογιακή τους πολιτική μεταξύ των χρηστών του ηλεκτρονικού δικτύου και των χρηστών που έχουν πρόσβαση στον μηχανισμό αποθήκευσης σε εθνικό επίπεδο. (10) Μια σταδιακή προσέγγιση φαίνεται να είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το ηλεκτρονικό δίκτυο των μηχανισμών αποθήκευσης θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εκδοτών και επενδυτών σε μακροχρόνια βάση, παρέχοντας κυρίως τη δυνατότητα ενός εικονικού ενιαίου σημείου εξυπηρέτησης για εύκολη πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες που κοινολογούνται από εισηγμένες εταιρίες. Επομένως, κρίνεταισκόπιμο να εξεταστούν πιθανές λύσεις για ενδεχόμενη ενδυνάμωση του δικτύου στο μέλλον. Προκειμένου να διασφαλίζεται συνεκτικότητα με την αρχική σύσταση του δικτύου, οιλύσεις αυτές πρέπει να εξεταστούν από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στο πλαίσιο της ΕΕΡΑΑΚΑ. Το συγκεκριμένο έργο πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον εξέταση της δυνατότητας σύνδεσης του εν λόγω ηλεκτρονικού δικτύου με το ηλεκτρονικό δίκτυο των εθνικών μητρώων εταιρειών βάσει της πρώτης οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1968, περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιριών, κατά την έννοια του άρθρου 58 παράγραφος 2 της συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων καιτων τρίτων με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες σε ολόκληρη την Κοινότητα ( 1 ). (11) Προκειμένου να μπορεί η Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση και να αξιολογεί την ανάγκη για περαιτέρω μέτρα, περιλαμβανομένης της δυνατότητας να εγκρίνειεκτελεστικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ, τα κράτη μέλη πρέπει να παράσχουν στην Επιτροπή τις σχετικές πληροφορίες, ΣΥΝΙΣΤΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (9) Για τη σωστή λειτουργία του ηλεκτρονικού δικτύου, και προκειμένου να διασφαλίζεται η παροχή εφάμιλλων υπηρεσιών σε όλους τους χρήστες του δικτύου εντός της Κοινότητας, απαιτούνται ελάχιστα πρότυπα ποιότητας για την αποθήκευση των ρυθμιζόμενων πληροφοριών σε εθνικό επίπεδο. Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται από τους μηχανισμούς αποθήκευσης επαρκής ασφάλεια σε ό,τιαφορά την ανακοίνωση, αποθήκευση καιπρόσβαση σε στοιχεία. Εξίσου σημαντικό είναι να θεσπιστούν συστήματα που να εγγυώνται με βεβαιότητα την πηγή και το περιεχόμενο των πληροφοριών που καταχωρούνται από τους μηχανισμούς αποθήκευσης. Προκειμένου να διευκολύνεται η αυτόματη ηλεκτρονική καταγραφή, η σήμανση ημερομηνίας καιώρας καιη περαιτέρω επεξεργασία των καταχωρούμενων πληροφοριών, οι μηχανισμοί αποθήκευσης πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο υποχρεωτικής εφαρμογής των κατάλληλων μορφοτύπων και προτύπων. Επιπλέον, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που αποθηκεύονταιαπό τελικούς χρήστες, πρέπεινα προβλέπονταιτα κατάλληλα μέσα αναζήτησης και υποστήριξη συντήρησης. Για να διασφαλίζεται υψηλότερος βαθμός συνεκτικότητας για το σύστημα, τα πρότυπα πρέπει, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, να είναι τα ίδια τόσο για τους μηχανισμούς αποθήκευσης που συμμετέχουν στο δίκτυο όσο και για τον φορέα που θα αναλάβει τη διαχείριση του δικτύου σε καθημερινή βάση. 1. Στόχος της παρούσας σύστασης είναινα ενθαρρύνειτα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποτελεσματική διασύνδεση των επίσημα καθορισμένων μηχανισμών για την κεντρική αποθήκευση των ρυθμιζόμενων πληροφοριών, όπως αναφέρονταιστο άρθρο 21 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ (στο εξής «μηχανισμοί αποθήκευσης»), σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό δίκτυο εντός της Κοινότητας, όπως αναφέρεταιστο άρθρο 22 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) της εν λόγω οδηγίας (στο εξής «ηλεκτρονικό δίκτυο»). ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 2. Η συμφωνία διαχείρισης του ηλεκτρονικού δικτύου 2.1. Τα κράτη μέλη πρέπεινα διευκολύνουν τη σύσταση και ανάπτυξη του ηλεκτρονικού δικτύου στο αρχικό του στάδιο, αναθέτοντας στις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 24 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ να εκπονήσουν, στο πλαίσιο της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (ΕΕΡΑΑΚΑ) που συστάθηκε με την απόφαση 2001/527/ΕΚ, συμφωνία σχετικά με τη διαχείριση του ηλεκτρονικού δικτύου (στο εξής «συμφωνία διαχείρισης»). Οιμηχανισμοί αποθήκευσης πρέπεινα συνεργαστούν στενά για την εκπόνηση της εν λόγω συμφωνίας. Τα κράτη μέλη πρέπεινα ορίσουν τον φορέα που δύναταινα συνάψειτη συγκεκριμένη συμφωνία. Κατά τη διαδικασία αυτή, πρέπει να λάβουν υπόψη τις αντίστοιχες αρμοδιότητες των μηχανισμών αποθήκευσης, των αρμόδιων αρχών ή οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου φορέα. ( 1 ) ΕΕ L65της , σ. 8.Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/99/ΕΚ (ΕΕ L 363 της , σ. 137).

3 L 267/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η συμφωνία διαχείρισης πρέπει να ρυθμίζει τουλάχιστον τα ακόλουθα ζητήματα: α) δημιουργία του δικτύου β) όροισυμμετοχής στο ηλεκτρονικό δίκτυο γ) συνέπειες από τη μη συμμόρφωση με τους όρους συμμετοχής καιτρόπος επιβολής των όρων γ) κατάλογος γλωσσών διεπαφής, διαθέσιμος στους τελικούς χρήστες στο ενιαίο σημείο πρόσβασης, με τις γλώσσες επικοινωνίας που είναι αποδεκτές σε εθνικό επίπεδο από τους μηχανισμούς αποθήκευσης που συμμετέχουν στο ηλεκτρονικό δίκτυο δ) πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που είναι διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο στους μηχανισμούς αποθήκευσης που συμμετέχουν στο ηλεκτρονικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον υπάρχουν, των πληροφοριών που κοινολογούνταιαπό τους εκδότες σύμφωνα με την οδηγία 2003/06/ΕΚ, την οδηγία 2003/71/ΕΚ καιάλλες κοινοτικές πράξεις ή εθνικά νομοθετήματα δ) διορισμός του φορέα διαχείρισης του δικτύου σε καθημερινή βάση και βασικοί όροι που διέπουν τη διαχείριση ε) μηχανισμός σύμφωνα με τον οποίο αποφασίζονται οι αναβαθμίσεις του ηλεκτρονικού δικτύου, ο οποίος πρέπεινα λαμβάνειυπόψη, όπου αυτό είναιεφικτό, τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των τελικών χρηστών στ) όροιχρηματοδότησης ζ) σύστημα επίλυσης διαφορών ε) δυνατότητα περαιτέρω χρήσης των δεδομένων στα οποία υπάρχει πρόσβαση μέσω του ηλεκτρονικού δικτύου, όπου αυτό είναιεφικτό. 4. Τιμολόγηση της πρόσβασης στις πληροφορίες του ηλεκτρονικού δικτύου 4.1. Οιμηχανισμοί αποθήκευσης πρέπεινα καθορίζουν ελεύθερα την τιμολογιακή πολιτική τους. Ωστόσο, δεν πρέπεινα κάνουν διακρίσεις στην τιμολογιακή τους πολιτική μεταξύ των χρηστών που έχουν άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες μέσω των αντίστοιχων εθνικών σημείων πρόσβασης και των χρηστών με έμμεση πρόσβαση μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης που παρέχεταιαπό το ηλεκτρονικό δίκτυο. η) μηχανισμός για την τροποποίηση της ίδιας της συμφωνίας Τα κράτη μέλη πρέπεινα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση των μηχανισμών αποθήκευσης με τη συμφωνία διαχείρισης. 3. Προϋποθέσεις που αφορούν την τεχνική διαλειτουργικότητα του ηλεκτρονικού δικτύου Το ηλεκτρονικό δίκτυο, όπως ορίζεταιβάσειτης συμφωνίας διαχείρισης, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τις ακόλουθες λειτουργικές δυνατότητες: α) κεντρικό διακομιστή και κεντρική βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει κατάλογο με όλους τους εκδότες με κοινή διεπαφή και θα δίνει τη δυνατότητα, για κάθε εκδότη, σύνδεσης του τελικού χρήστη με τον μηχανισμό αποθήκευσης που διαθέτει τις ρυθμιζόμενες πληροφορίες που αφορούν τον συγκεκριμένο εκδότη β) ενιαίο σημείο πρόσβασης για τους τελικούς χρήστες, το οποίο μπορεί να βρίσκεταιείτε κεντρικά είτε σε κάθε επιμέρους μηχανισμό αποθήκευσης 4.2. Οιμηχανισμοί αποθήκευσης πρέπεινα εξετάσουν το ενδεχόμενο να προσφέρουν δωρεάν πρόσβαση σε επενδυτές ή λοιπούς ενδιαφερόμενους για τις ρυθμιζόμενες πληροφορίες, τουλάχιστον για ορισμένο διάστημα μετά την καταχώρησή τους από τον εκδότη Τα σημεία 4.1. και 4.2. δεν αφορούν την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας από τους μηχανισμούς αποθήκευσης ή τυχόν τρίτους που χρησιμοποιούν πληροφορίες προσπελάσιμες μέσω του ηλεκτρονικού δικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τμήμα 1 Γενικά 5. Τα κράτη μέλη πρέπεινα διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των μηχανισμών αποθήκευσης που συμμετέχουν στο ηλεκτρονικό δίκτυο με πρότυπα ισοδύναμα με αυτά που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο. Τα κράτη μέλη πρέπειεπίσης να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση του φορέα που αναφέρεταιστο σημείο 2.2. στοιχείο δ) και διορίζεται βάσει της συμφωνίας διαχείρισης με τα πρότυπα που καθορίζονταιστα τμήματα 2 και 3.

4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/19 6. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα ίδια πρότυπα που εφαρμόζονταιστους εκδότες, όπως ορίζονταιστο άρθρο 2 σημείο 1 στοιχείο δ) της οδηγίας 2004/109/ΕΚ, εφαρμόζονται επίσης σε πρόσωπα που έχουν αιτηθεί εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά χωρίς τη συγκατάθεση του εκδότη, όπως αναφέρεταιστο άρθρο 21 παράγραφος 1 της συγκεκριμένης οδηγίας. 9. Επικύρωση 9.1. Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να μπορεί να επικυρώνει τις καταχωρούμενες πληροφορίες, γεγονός το οποίο σημαίνει ότιθα επιτρέπειτον αυτόματο έλεγχο των καταχωρημένων εγγράφων ως προς την τεχνική συμμόρφωση με τα απαιτούμενα πρότυπα, καθώς καιγια την πληρότητα καιτην ακρίβεια των μορφοτύπων τους. Τμήμα 2 Ασφάλεια 7. Ασφάλεια στην επικοινωνία 7.1. Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να εφαρμόζει τους κατάλληλους μηχανισμούς ασφάλειας, σχεδιασμένους με τρόπο ώστε να διασφαλίζουν την ασφάλεια των μέσων επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση του εκδότη με τον μηχανισμό, καθώς καινα εγγυάταιμε βεβαιότητα την πηγή των καταχωρούμενων πληροφοριών Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει, για λόγους ασφάλειας, να μπορεί να περιορίζει τα χρησιμοποιούμενα μέσα επικοινωνίας αλλά πρέπειταυτόχρονα να μπορεί να λαμβάνειτουλάχιστον ηλεκτρονικές καταχωρίσεις μέσω συστήματος προσπελάσιμου από τον εκδότη. Σε κάθε περίπτωση, οι τύποι των χρησιμοποιούμενων μέσων επικοινωνίας πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμοι, να χρησιμοποιούνται σε ευρεία κλίμακα και να διατίθενται με χαμηλό κόστος. 8. Ακεραιότητα των αποθηκευμένων ρυθμιζόμενων πληροφοριών 8.1. Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να αποθηκεύει τις πληροφορίες σε ασφαλή μορφότυπο καινα εφαρμόζειτους κατάλληλους μηχανισμούς ασφάλειας, σχεδιασμένους με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι καταστροφής δεδομένων καιπρόσβασης χωρίς άδεια Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να διασφαλίζει ότι οι ρυθμιζόμενες πληροφορίες που λαμβάνει από τον εκδότη είναι πλήρεις και ότι το περιεχόμενό τους δεν μπορεί να υποστεί επεξεργασία ενόσω διατηρείται αποθηκευμένο. Σε περίπτωση που ο μηχανισμός αποθήκευσης αποδέχεται καταχώρηση πληροφοριών με τη χρήση μέσων επικοινωνίας πέραν των ηλεκτρονικών, ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να διασφαλίζει, κατά τη μετατροπή των εντύπων σε ηλεκτρονικά έγγραφα, ότι το περιεχόμενο των πληροφοριών είναιπλήρες καιδεν έχειυποστεί επεξεργασία στην αρχική του μορφή, όπως εστάλη από τον εκδότη Οιπληροφορίες που έχουν αποσταλεί στον μηχανισμό αποθήκευσης και έχουν απεικονιστεί δεν πρέπει να αφαιρούνται από τον μηχανισμό αποθήκευσης. Εάν απαιτείται ενδεχόμενη προσθήκη ή διόρθωση, τότε η διόρθωση ή οι πρόσθετες πληροφορίες πρέπει να ορίζουν το στοιχείο που τροποποιείται και πρέπει να επισημαίνονται ως διορθώσεις ή προσθήκες Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα συστήματα ώστε να ανιχνεύει διακοπές στην ηλεκτρονική τροφοδότηση και να ζητά εκ νέου διαβίβαση τυχόν δεδομένων που δεν κατορθώνεινα λάβειαπό τον αποστολέα. 10. Αξιόπιστη πρόσβαση στις υπηρεσίες Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να διαθέτει συστήματα ασφάλειας ώστε να διασφαλίζει ότι η πρόσβαση στις υπηρεσίες του από εκδότες καιχρήστες γίνεταισυνεχώς καιανεμπόδιστα, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα. Κάθε μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να ορίζει τις δικές του απαιτήσεις, με βάση τα χαρακτηριστικά των συστημάτων που χρησιμοποιεί και τις ιδιαίτερες συνθήκες στις οποίες λειτουργεί. Η ικανότητα των συστημάτων, και ειδικότερα η ικανότητα των διακομιστών τους και το διαθέσιμο εύρος ζώνης, πρέπει να είναιεπαρκή ώστε να υποστηρίζουν τα αναμενόμενα αιτήματα των εκδοτών όσον αφορά την καταχώρηση πληροφοριών, καιτων χρηστών όσον αφορά την πρόσβαση στις αποθηκευμένες πληροφορίες Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να μπορεί να απαγορεύει την πρόσβαση στα συστήματά του για σύντομα διαστήματα, όταν αυτό απαιτείται, προκειμένου να εκτελεί βασικές εργασίες συντήρησης ή να αναβαθμίζειτις υπηρεσίες του. Όταν είναιεφικτό, οιδιακοπές αυτού του είδους πρέπεινα ανακοινώνονται εκ των προτέρων. 11. Αποδοχή παραιτήσεων από δικαίωμα και αποκατάσταση Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να διαθέτει διαδικασία αξιολόγησης για την εξέταση και αποδοχή ή απόρριψη παραιτήσεων από δικαίωμα για καθυστερημένες καταχωρήσεις λόγω τεχνικών ζητημάτων που αφορούν τον μηχανισμό αποθήκευσης καιμη προβλεπόμενης υποβολής. Ο μηχανισμός πρέπειεπίσης να παρέχειεργαλεία αποκατάστασης που να επιτρέπουν στον εκδότη να χρησιμοποιεί άλλους μηχανισμούς καταχώρησης αντί του προβλεπόμενου, όταν αυτός δεν λειτουργεί. Ωστόσο, πρέπεινα προβλέπεταιυποχρέωση του εκδότη να καταχωρεί εκ νέου τις πληροφορίες μέσω του κύριου μηχανισμού, αφότου έχειαποκατασταθεί η λειτουργία του.

5 L 267/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εφεδρικά συστήματα αποθήκευσης Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να είναι τεχνολογικά ανεξάρτητος και να διαθέτει επαρκή εφεδρικά συστήματα ώστε να διατηρεί και να αποκαθιστά τις υπηρεσίες του εντός εύλογου χρονικού διαστήματος Η φύση των εφεδρικών αυτών συστημάτων πρέπει να αξιολογείται από κάθε επιμέρους μηχανισμό αποθήκευσης, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών των εφαρμοζόμενων συστημάτων. Τμήμα 3 Βεβαιότητα ως προς την πηγή των πληροφοριών 13. Βεβαιότητα ως προς την πηγή των πληροφοριών και αυθεντική προέλευση Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να διαθέτει κατάλληλα συστήματα, σχεδιασμένα με τρόπο ώστε να εγγυώνται τη βεβαιότητα ως προς την πηγή των καταχωρούμενων πληροφοριών. Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να διαθέτει τη βεβαιότητα ότι οι πληροφορίες που λαμβάνει προέρχονται από αυθεντική πηγή. Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να εξακριβώνει ότι τυχόν ρυθμιζόμενες πληροφορίες που λαμβάνειαπευθείας προέρχονταιαπό το πρόσωπο ή τον φορέα που έχειτην υποχρέωση καταχώρησης ή από πρόσωπο ή φορέα εξουσιοδοτημένο προς τούτο Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να μπορεί να βεβαιώνει ηλεκτρονικά την παραλαβή εγγράφων. Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει είτε να επιβεβαιώνει την καταχώρηση είτε να απορρίπτειτα προς υποβολή έγγραφα παρέχοντας εξήγηση για τη σχετική απόρριψη και πρέπει να διαθέτει λειτουργία «μη αποποίησης» Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει την καταχώρηση των πληροφοριών σε προκαθορισμένους μορφότυπους καιπρότυπα επιτρέποντας τη χρήση τεχνολογίας αυτόματης επεξεργασίας. Εάν επιβάλλονται συγκεκριμένοι μορφότυποι, ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να χρησιμοποιεί συστήματα ανοιχτής αρχιτεκτονικής για την καταχώρηση των πληροφοριών και πρέπειτουλάχιστον να αποδέχεται: α) μορφότυπους αρχείων καιπρωτόκολλα μετάδοσης μη αποκλειστικής εκμετάλλευσης, που αποτρέπουν τη χρήση εφαρμογών λογισμικού μονοπωλιακής διάθεσης β) μορφότυπους αποκλειστικής εκμετάλλευσης, ευρέως χρησιμοποιούμενους και γενικά αποδεκτούς. Εάν επιβάλλονται συγκεκριμένα πρότυπα, ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπεινα διασφαλίζειότιείναιεύκολα προσπελάσιμα και, όπου υπάρχειδυνατότητα, πρέπεινα ευθυγραμμίζονται με εκείνα που χρησιμοποιούνται από την αρμόδια αρχή για την καταχώρηση των ίδιων ρυθμιζόμενων πληροφοριών Οιπληροφορίες πρέπεινα λαμβάνουν σήμανση ημερομηνίας καιώρας καθώς καταχωρούνταιστον μηχανισμό αποθήκευσης, ανεξάρτητα από το εάν οιπληροφορίες ελέγχονταιαπό την αρμόδια αρχή πριν (εκ των προτέρων έλεγχος) ή αφότου (εκ των υστέρων έλεγχος) καταχωρηθούν στον μηχανισμό αποθήκευσης. 14. Αναγνώριση της ταυτότητας του χρήστη Τα μέτρα ασφάλειας του μηχανισμού αποθήκευσης πρέπει να είναι σχεδιασμένα με τρόπο ώστε να διασφαλίζουν την εγκυρότητα του προσώπου ή φορέα από τον οποίο προέρχονται οιπληροφορίες, ή να επιτρέπουν την εξακρίβωση της δυνατότητας ενός ατόμου να αποστέλλεισυγκεκριμένες πληροφορίες. Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να μπορεί να επιβάλλει τη χρήση ψηφιακών υπογραφών, κωδικών πρόσβασης ή άλλων κατάλληλων μέτρων που παρέχουν επαρκή βεβαιότητα. 15. Ανάγκη να διασφαλίζεται η ακεραιότητα του περιεχομένου των ρυθμιζόμενων πληροφοριών Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν υπάρχεισημαντικός κίνδυνος καταστροφής ή τροποποίησης των αρχικών πληροφοριών είτε τυχαία είτε από δόλο, καθώς και να διαπιστώνει τυχόν αλλοιώσεις. Τμήμα 4 Χρονική καταγραφή 16. Ηλεκτρονική καταγραφή καισήμανση ημερομηνίας καιώρας Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να μπορεί να καταγράφει αυτόματα τα έγγραφα που καταχωρούνταιηλεκτρονικά και να προσθέτεισήμανση ημερομηνίας καιώρας. Τμήμα 5 Εύκολη πρόσβαση για τους τελικούς χρήστες 17. Παρουσίαση των πληροφοριών Στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τις υπηρεσίες του στους τελικούς χρήστες, ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να διακρίνει μεταξύ ρυθμιζόμενων χρηματοοικονομικών πληροφοριών που καταχωρούνται βάσει νομικής υποχρέωσης και τυχόν επιπλέον υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που προσφέρονταιαπό τον μηχανισμό αποθήκευσης. 18. Γλωσσικό καθεστώς Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να καταχωρεί και να διευκολύνει την πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες γλωσσικές εκδοχές των πληροφοριών όπως υποβάλλονται από τον εκδότη. Ωστόσο, η πρόσβαση σε όλες τις γλωσσικές εκδοχές δεν σημαίνειότιοιπληροφορίες πρέπεινα μεταφράζονται από τον μηχανισμό αποθήκευσης σε γλώσσες διαφορετικές από εκείνες στις οποίες υποβάλλονται από τον εκδότη Τα μέσα αναζήτησης στον μηχανισμό αποθήκευσης πρέπει να είναι διαθέσιμα στη γλώσσα που αποδέχονται οι αρμόδιες αρχές στο κράτος μέλος και, τουλάχιστον, σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα.

6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/ Τεχνική δυνατότητα πρόσβασης Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να χρησιμοποιεί συστήματα ανοιχτής αρχιτεκτονικής για την πρόσβαση στις αποθηκευμένες πληροφορίες. Κατά τον σχεδιασμό των συστημάτων αυτών, ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να διασφαλίζει τη δυνατότητα ή την ικανότητα των συστημάτων του για τεχνική διαλειτουργικότητα με άλλους μηχανισμούς αποθήκευσης στο ίδιο ή σε άλλα κράτη μέλη. γ) τίτλος του εγγράφου δ) χρόνος και ημερομηνία κοινοποίησης των ρυθμιζόμενων πληροφοριών ε) γλώσσα του εγγράφου Οι πληροφορίες πρέπει να είναι προσπελάσιμες για τους τελικούς χρήστες του μηχανισμού αποθήκευσης, στον βαθμό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό από την καταχώρησή τους, λαμβανομένων υπόψη των δομών και των λειτουργικών διαδικασιών του μηχανισμού αποθήκευσης. Ο μηχανισμός αποθήκευσης δεν πρέπεινα καθυστερεί εσκεμμένα τη διαδικασία. στ) τύπος των ρυθμιζόμενων πληροφοριών. Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να οργανώνει και να κατηγοριοποιεί τις ρυθμιζόμενες πληροφορίες τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πρώτου εδαφίου Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να παρέχει στους τελικούς χρήστες πρόσβαση σε όλες τις αποθηκευμένες ρυθμιζόμενες πληροφορίες σε συνεχή βάση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο σημείο 10. Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να μπορεί να ζητά από τους εκδότες να υποβάλλουν τα απαραίτητα στοιχεία αναφοράς για τις ρυθμιζόμενες πληροφορίες που καταχωρούν Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να προσφέρει υποστήριξη συντήρησης για τους χρήστες του. Το επίπεδο υποστήριξης που αποφασίζεινα προσφέρεικάθε μηχανισμός αποθήκευσης πρέπεινα αποφασίζεταισε εθνικό επίπεδο. Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να ευθυγραμμίζει τις κατηγορίες αυτές με τις αντίστοιχες των άλλων μηχανισμών αποθήκευσης, ιδίως σε ό,τιαφορά τον τύπο των ρυθμιζόμενων πληροφοριών, βάσειτης συμφωνίας που αναφέρεταιστο κεφάλαιο II της παρούσας σύστασης. 20. Μορφότυπος πληροφοριών προσπελάσιμος για τους τελικούς χρήστες Οι ρυθμιζόμενες πληροφορίες που διατηρεί ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπεινα φυλάσσονταισε μορφότυπο που να επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν, να τηλεφορτώνουν καινα εκτυπώνουν με άμεσο τρόπο το πλήρες περιεχόμενο των ρυθμιζόμενων πληροφοριών, ανεξάρτητα από το σημείο στο οποίο βρίσκεταιο χρήστης. Ωστόσο, η δυνατότητα πρόσβασης στις ρυθμιζόμενες πληροφορίες δεν σημαίνει ότι ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να διαθέτει εκτυπωμένα αντίγραφα των πληροφοριών αυτών Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να παρέχει στους τελικούς χρήστες τη δυνατότητα αναζήτησης, παραγγελίας και υποβολής ερωτημάτων σχετικά με τις αποθηκευμένες ρυθμιζόμενες πληροφορίες Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να καταγράφει επαρκή στοιχεία αναφοράς για τις ρυθμιζόμενες πληροφορίες που λαμβάνει. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) προσδιορισμός των πληροφοριών ως ρυθμιζόμενων β) όνομα του εκδότη από τον οποίο προέρχονταιοιρυθμιζόμενες πληροφορίες Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να μπορεί να ζητά από τους εκδότες να χρησιμοποιούν προκαθορισμένους μορφότυπους καιπρότυπα αρχείων. Σε κάθε περίπτωση, ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπειτουλάχιστον να αποδέχεται: α) μορφότυπους αρχείων καιπρωτόκολλα μετάδοσης μη αποκλειστικής εκμετάλλευσης, που αποτρέπουν τη χρήση εφαρμογών λογισμικού μονοπωλιακής διάθεσης β) μορφότυπους αποκλειστικής εκμετάλλευσης, ευρέως χρησιμοποιούμενους και γενικά αποδεκτούς. Εάν επιβάλλεται η χρήση προτύπων, ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να διασφαλίζει ότι είναι εύκολα προσπελάσιμα καιπρέπεινα ευθυγραμμίζονταιμε εκείνα που χρησιμοποιούνται από την αρμόδια αρχή για την καταχώρηση των ίδιων ρυθμιζόμενων πληροφοριών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 21. Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν τις αρμόδιες αρχές να συντάξουν, μέχριτις 30 Σεπτεμβρίου 2010, στο πλαίσιο της ΕΕΡΑΑΚΑ, τις απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές για τη μελλοντική ανάπτυξη του ηλεκτρονικού δικτύου.

7 L 267/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να εξετάζουν ιδιαίτερα τη σκοπιμότητα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης κόστους-οφέλους, των ακόλουθων μέτρων: α) χρήση, σε όλα τα σημεία πρόσβασης του ηλεκτρονικού δικτύου, εναρμονισμένων μέσων αναζήτησης με βάση ένα σύνολο κοινών κλειδιών αναζήτησης και στοιχείων αναφοράς, γεγονός το οποίο σημαίνειεναρμόνιση των μεθόδων ταξινόμησης και προσδιορισμού των πληροφοριών προς αποθήκευση β) χρήση κοινών μορφότυπων εισαγωγής και προτύπων για την υποβολή ρυθμιζόμενων πληροφοριών στον μηχανισμό αποθήκευσης γ) χρήση από τον μηχανισμό αποθήκευσης κοινού καταλόγου με τους τύπους των ρυθμιζόμενων πληροφοριών δ) τεχνική διασύνδεση με το ηλεκτρονικό δίκτυο των εθνικών μητρώων εταιριών που καλύπτεται από την οδηγία 68/151/ΕΟΚ ε) ανάθεση της εποπτείας των υπηρεσιών που θα παρέχονται από τυχόν νομικό πρόσωπο που θα αναλάβει τη λειτουργία των κοινών στοιχείων του ηλεκτρονικού δικτύου σε ενιαίο φορέα αποτελούμενο από τους εκπροσώπους των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 24 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ. α) αναζητήσεις με χρήση κοινών ετικετών κατηγορίας, οι οποίες προσαρτώνται στις ρυθμιζόμενες χρηματοοικονομικές πληροφορίες που καταχωρούνται στον μηχανισμό αποθήκευσης, όπως: όνομα του εκδότη, ημερομηνία καταχώρησης, χώρα του εκδότη, τίτλος του εγγράφου, τομέας/κλάδος δραστηριότητας και τύπος των ρυθμιζόμενων πληροφοριών β) δυναμικές ή αλυσιδωτές αναζητήσεις γ) αναζητήσεις σε περισσότερες της μίας χώρες μέσω του ίδιου αιτήματος. Οικατευθυντήριες γραμμές πρέπειεπίσης να προβλέπουν τη σύνταξη κοινών καταλόγων για τη δημιουργία ετικετών για επιμέρους κατηγορίες που αφορούν τον τομέα/κλάδο δραστηριότητας και τον τύπο των ρυθμιζόμενων πληροφοριών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 23. Τα κράτη μέλη καλούνταινα ενημερώσουν την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που θα έχουν λάβει υπό το φως της παρούσας σύστασης μέχριτις 31 Δεκεμβρίου Η παρούσα σύσταση απευθύνεταιστα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 11Οκτωβρίου Τα εναρμονισμένα μέσα αναζήτησης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α) πρέπεινα παρέχουν τουλάχιστον τη δυνατότητα για: Για την Επιτροπή Charlie McCREEVY Μέλος της Επιτροπής

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73 28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 910/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.5.2014 L 133/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

20.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 159/5

20.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 159/5 20.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 159/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 520/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τη διενέργεια των δραστηριοτήτων φαρμακοεπαγρύπνησης

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/12 19 Δεκεμβρίου 2014 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 150/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές L 13/12 Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1235/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Νοεμβρίου 2010.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1235/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Νοεμβρίου 2010. 31.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1235/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Δεκεμβρίου 2010 για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 7ης Απριλίου 2004.

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 7ης Απριλίου 2004. 30.4.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008 Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 173/84 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.6.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 600/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

L 172/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2012

L 172/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2012 L 172/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 531/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουνίου 2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών

Διαβάστε περισσότερα

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012. L 201/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.7.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα