L 267/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "L 267/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.10.2007"

Transcript

1 L 267/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με το ηλεκτρονικό δίκτυο των επίσημα καθορισμένων μηχανισμών κεντρικής αποθήκευσης των ρυθμιζόμενων πληροφοριών που αναφέρονται στην οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 4607] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2007/657/ΕΚ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, (2) Η οδηγία 2004/109/ΕΚ υποχρεώνει τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να εκπονήσουν κατευθυντήριες γραμμές με σκοπό την περαιτέρω διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες που κοινολογούνται βάσει των οδηγιών 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003 ( 2 ), 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003 ( 3 ) και 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς καινα δημιουργήσουν ένα ενιαίο ηλεκτρονικό δίκτυο (στο εξής «ηλεκτρονικό δίκτυο») ή κοινή βάση ηλεκτρονικών δικτύων μεταξύ των κρατών μελών που θα συνδέειτους διάφορους μηχανισμούς που καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο για την αποθήκευση τέτοιου είδους πληροφοριών (στο εξής «μηχανισμοί αποθήκευσης»). Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καιιδίως το άρθρο 211 δεύτερη περίπτωση, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά καιγια την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ ( 1 ) ζητά η πρόσβαση των επενδυτών σε πληροφορίες σχετικά με εκδότες να οργανωθεί περισσότερο σε κοινοτικό επίπεδο προκειμένου να προαχθεί ενεργά η ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. (3) Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ενέκριναν, στο πλαίσιο της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (ΕΕΡΑΑΚΑ) που συστάθηκε με την απόφαση 2001/527/ΕΚ ( 4 ), γνωμοδότηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2006, με την οποία εξέφραζαν την προτίμησή τους για ένα απλό ηλεκτρονικό δίκτυο που θα συνδέει τους μηχανισμούς αποθήκευσης. Η πρόσβαση στο δίκτυο αυτό θα μπορούσε να γίνεται μέσω κοινής διεπαφής, η οποία θα περιελάμβανε κατάλογο με όλες τις εισηγμένες εταιρίες της Κοινότητας καιθα ανακατεύθυνε το χρήστη στον δικτυακό τόπο του σχετικού μηχανισμού αποθήκευσης. Τα συναφή δεδομένα θα παρέμεναν έτσιαποθηκευμένα σε εθνικό επίπεδο χωρίς να απαιτείται η δημιουργία μιας κοινής υποδομής που θα έπρεπε να αναπαράγει όλες τις σχετικές πληροφορίες που τηρούνταισε εθνικό επίπεδο, επισύροντας υπερβολικές πρόσθετες δαπάνες. (4) Κρίνεταισκόπιμο να εφαρμοστούν στην παρούσα φάση εθελοντικά πρότυπα ώστε να διασφαλίζεται η απαραίτητη ευελιξία για τους μηχανισμούς αποθήκευσης στην προσπάθεια προσαρμογής τους στη λειτουργία του ηλεκτρονικού δικτύου. (5) Είναι επιθυμητό να μπορούν οι μηχανισμοί αποθήκευσης να διασυνδέονται ηλεκτρονικά μεταξύ τους προκειμένου οι επενδυτές και λοιποί ενδιαφερόμενοι να μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με εισηγμένες εταιρίες της Κοινότητας. Η ταχεία σύσταση ενός τέτοιου ηλεκτρονικού δικτύου προϋποθέτει την εφαρμογή απλών όρων, όπως αυτών που προτείνουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Ένα απλό δίκτυο θα επέτρεπε επίσης την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στους επενδυτές. ( 1 ) ΕΕ L 390 της , σ. 38. ( 2 ) ΕΕ L96της , σ. 16. ( 3 ) ΕΕ L 345 της , σ. 64. ( 4 ) ΕΕ L 191 της , σ. 43.

2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/17 (6) Προκειμένου να διευκολύνεται η πρόσβαση των επενδυτών σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες για εισηγμένες εταιρίες, οιμηχανισμοί αποθήκευσης πρέπεινα ενσωματώνουν, όποτε αυτό είναιεφικτό, συναφείς χρηματοοικονομικές πληροφορίες που κοινολογούνται από τους εκδότες σύμφωνα με άλλες κοινοτικές ή εθνικές πράξεις. (7) Προκειμένου να δρομολογηθεί αποτελεσματικά η σύσταση του ηλεκτρονικού δικτύου, οιαρμόδιες αρχές των κρατών μελών, στο πλαίσιο της ΕΕΡΑΑΚΑ και σε στενή συνεργασία με τους μηχανισμούς αποθήκευσης, πρέπεινα εκπονήσουν συμφωνία διαχείρισης δικτύου, η οποία θα περιλαμβάνει τις βασικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση του ηλεκτρονικού δικτύου και κυρίως τον διορισμό ενός φορέα που θα επιφορτιστεί με την καθημερινή διαχείριση του δικτύου. (8) Είναι σημαντικό να μπορούν οι μηχανισμοί αποθήκευσης να καθορίζουν ελεύθερα την τιμολογιακή τους πολιτική ώστε να διασφαλίζουν την οικονομική τους βιωσιμότητα. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να κάνουν διακρίσεις στην τιμολογιακή τους πολιτική μεταξύ των χρηστών του ηλεκτρονικού δικτύου και των χρηστών που έχουν πρόσβαση στον μηχανισμό αποθήκευσης σε εθνικό επίπεδο. (10) Μια σταδιακή προσέγγιση φαίνεται να είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το ηλεκτρονικό δίκτυο των μηχανισμών αποθήκευσης θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εκδοτών και επενδυτών σε μακροχρόνια βάση, παρέχοντας κυρίως τη δυνατότητα ενός εικονικού ενιαίου σημείου εξυπηρέτησης για εύκολη πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες που κοινολογούνται από εισηγμένες εταιρίες. Επομένως, κρίνεταισκόπιμο να εξεταστούν πιθανές λύσεις για ενδεχόμενη ενδυνάμωση του δικτύου στο μέλλον. Προκειμένου να διασφαλίζεται συνεκτικότητα με την αρχική σύσταση του δικτύου, οιλύσεις αυτές πρέπει να εξεταστούν από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στο πλαίσιο της ΕΕΡΑΑΚΑ. Το συγκεκριμένο έργο πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον εξέταση της δυνατότητας σύνδεσης του εν λόγω ηλεκτρονικού δικτύου με το ηλεκτρονικό δίκτυο των εθνικών μητρώων εταιρειών βάσει της πρώτης οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1968, περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιριών, κατά την έννοια του άρθρου 58 παράγραφος 2 της συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων καιτων τρίτων με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες σε ολόκληρη την Κοινότητα ( 1 ). (11) Προκειμένου να μπορεί η Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση και να αξιολογεί την ανάγκη για περαιτέρω μέτρα, περιλαμβανομένης της δυνατότητας να εγκρίνειεκτελεστικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ, τα κράτη μέλη πρέπει να παράσχουν στην Επιτροπή τις σχετικές πληροφορίες, ΣΥΝΙΣΤΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (9) Για τη σωστή λειτουργία του ηλεκτρονικού δικτύου, και προκειμένου να διασφαλίζεται η παροχή εφάμιλλων υπηρεσιών σε όλους τους χρήστες του δικτύου εντός της Κοινότητας, απαιτούνται ελάχιστα πρότυπα ποιότητας για την αποθήκευση των ρυθμιζόμενων πληροφοριών σε εθνικό επίπεδο. Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται από τους μηχανισμούς αποθήκευσης επαρκής ασφάλεια σε ό,τιαφορά την ανακοίνωση, αποθήκευση καιπρόσβαση σε στοιχεία. Εξίσου σημαντικό είναι να θεσπιστούν συστήματα που να εγγυώνται με βεβαιότητα την πηγή και το περιεχόμενο των πληροφοριών που καταχωρούνται από τους μηχανισμούς αποθήκευσης. Προκειμένου να διευκολύνεται η αυτόματη ηλεκτρονική καταγραφή, η σήμανση ημερομηνίας καιώρας καιη περαιτέρω επεξεργασία των καταχωρούμενων πληροφοριών, οι μηχανισμοί αποθήκευσης πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο υποχρεωτικής εφαρμογής των κατάλληλων μορφοτύπων και προτύπων. Επιπλέον, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που αποθηκεύονταιαπό τελικούς χρήστες, πρέπεινα προβλέπονταιτα κατάλληλα μέσα αναζήτησης και υποστήριξη συντήρησης. Για να διασφαλίζεται υψηλότερος βαθμός συνεκτικότητας για το σύστημα, τα πρότυπα πρέπει, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, να είναι τα ίδια τόσο για τους μηχανισμούς αποθήκευσης που συμμετέχουν στο δίκτυο όσο και για τον φορέα που θα αναλάβει τη διαχείριση του δικτύου σε καθημερινή βάση. 1. Στόχος της παρούσας σύστασης είναινα ενθαρρύνειτα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποτελεσματική διασύνδεση των επίσημα καθορισμένων μηχανισμών για την κεντρική αποθήκευση των ρυθμιζόμενων πληροφοριών, όπως αναφέρονταιστο άρθρο 21 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ (στο εξής «μηχανισμοί αποθήκευσης»), σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό δίκτυο εντός της Κοινότητας, όπως αναφέρεταιστο άρθρο 22 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) της εν λόγω οδηγίας (στο εξής «ηλεκτρονικό δίκτυο»). ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 2. Η συμφωνία διαχείρισης του ηλεκτρονικού δικτύου 2.1. Τα κράτη μέλη πρέπεινα διευκολύνουν τη σύσταση και ανάπτυξη του ηλεκτρονικού δικτύου στο αρχικό του στάδιο, αναθέτοντας στις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 24 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ να εκπονήσουν, στο πλαίσιο της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (ΕΕΡΑΑΚΑ) που συστάθηκε με την απόφαση 2001/527/ΕΚ, συμφωνία σχετικά με τη διαχείριση του ηλεκτρονικού δικτύου (στο εξής «συμφωνία διαχείρισης»). Οιμηχανισμοί αποθήκευσης πρέπεινα συνεργαστούν στενά για την εκπόνηση της εν λόγω συμφωνίας. Τα κράτη μέλη πρέπεινα ορίσουν τον φορέα που δύναταινα συνάψειτη συγκεκριμένη συμφωνία. Κατά τη διαδικασία αυτή, πρέπει να λάβουν υπόψη τις αντίστοιχες αρμοδιότητες των μηχανισμών αποθήκευσης, των αρμόδιων αρχών ή οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου φορέα. ( 1 ) ΕΕ L65της , σ. 8.Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/99/ΕΚ (ΕΕ L 363 της , σ. 137).

3 L 267/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η συμφωνία διαχείρισης πρέπει να ρυθμίζει τουλάχιστον τα ακόλουθα ζητήματα: α) δημιουργία του δικτύου β) όροισυμμετοχής στο ηλεκτρονικό δίκτυο γ) συνέπειες από τη μη συμμόρφωση με τους όρους συμμετοχής καιτρόπος επιβολής των όρων γ) κατάλογος γλωσσών διεπαφής, διαθέσιμος στους τελικούς χρήστες στο ενιαίο σημείο πρόσβασης, με τις γλώσσες επικοινωνίας που είναι αποδεκτές σε εθνικό επίπεδο από τους μηχανισμούς αποθήκευσης που συμμετέχουν στο ηλεκτρονικό δίκτυο δ) πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που είναι διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο στους μηχανισμούς αποθήκευσης που συμμετέχουν στο ηλεκτρονικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον υπάρχουν, των πληροφοριών που κοινολογούνταιαπό τους εκδότες σύμφωνα με την οδηγία 2003/06/ΕΚ, την οδηγία 2003/71/ΕΚ καιάλλες κοινοτικές πράξεις ή εθνικά νομοθετήματα δ) διορισμός του φορέα διαχείρισης του δικτύου σε καθημερινή βάση και βασικοί όροι που διέπουν τη διαχείριση ε) μηχανισμός σύμφωνα με τον οποίο αποφασίζονται οι αναβαθμίσεις του ηλεκτρονικού δικτύου, ο οποίος πρέπεινα λαμβάνειυπόψη, όπου αυτό είναιεφικτό, τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των τελικών χρηστών στ) όροιχρηματοδότησης ζ) σύστημα επίλυσης διαφορών ε) δυνατότητα περαιτέρω χρήσης των δεδομένων στα οποία υπάρχει πρόσβαση μέσω του ηλεκτρονικού δικτύου, όπου αυτό είναιεφικτό. 4. Τιμολόγηση της πρόσβασης στις πληροφορίες του ηλεκτρονικού δικτύου 4.1. Οιμηχανισμοί αποθήκευσης πρέπεινα καθορίζουν ελεύθερα την τιμολογιακή πολιτική τους. Ωστόσο, δεν πρέπεινα κάνουν διακρίσεις στην τιμολογιακή τους πολιτική μεταξύ των χρηστών που έχουν άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες μέσω των αντίστοιχων εθνικών σημείων πρόσβασης και των χρηστών με έμμεση πρόσβαση μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης που παρέχεταιαπό το ηλεκτρονικό δίκτυο. η) μηχανισμός για την τροποποίηση της ίδιας της συμφωνίας Τα κράτη μέλη πρέπεινα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση των μηχανισμών αποθήκευσης με τη συμφωνία διαχείρισης. 3. Προϋποθέσεις που αφορούν την τεχνική διαλειτουργικότητα του ηλεκτρονικού δικτύου Το ηλεκτρονικό δίκτυο, όπως ορίζεταιβάσειτης συμφωνίας διαχείρισης, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τις ακόλουθες λειτουργικές δυνατότητες: α) κεντρικό διακομιστή και κεντρική βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει κατάλογο με όλους τους εκδότες με κοινή διεπαφή και θα δίνει τη δυνατότητα, για κάθε εκδότη, σύνδεσης του τελικού χρήστη με τον μηχανισμό αποθήκευσης που διαθέτει τις ρυθμιζόμενες πληροφορίες που αφορούν τον συγκεκριμένο εκδότη β) ενιαίο σημείο πρόσβασης για τους τελικούς χρήστες, το οποίο μπορεί να βρίσκεταιείτε κεντρικά είτε σε κάθε επιμέρους μηχανισμό αποθήκευσης 4.2. Οιμηχανισμοί αποθήκευσης πρέπεινα εξετάσουν το ενδεχόμενο να προσφέρουν δωρεάν πρόσβαση σε επενδυτές ή λοιπούς ενδιαφερόμενους για τις ρυθμιζόμενες πληροφορίες, τουλάχιστον για ορισμένο διάστημα μετά την καταχώρησή τους από τον εκδότη Τα σημεία 4.1. και 4.2. δεν αφορούν την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας από τους μηχανισμούς αποθήκευσης ή τυχόν τρίτους που χρησιμοποιούν πληροφορίες προσπελάσιμες μέσω του ηλεκτρονικού δικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τμήμα 1 Γενικά 5. Τα κράτη μέλη πρέπεινα διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των μηχανισμών αποθήκευσης που συμμετέχουν στο ηλεκτρονικό δίκτυο με πρότυπα ισοδύναμα με αυτά που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο. Τα κράτη μέλη πρέπειεπίσης να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση του φορέα που αναφέρεταιστο σημείο 2.2. στοιχείο δ) και διορίζεται βάσει της συμφωνίας διαχείρισης με τα πρότυπα που καθορίζονταιστα τμήματα 2 και 3.

4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/19 6. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα ίδια πρότυπα που εφαρμόζονταιστους εκδότες, όπως ορίζονταιστο άρθρο 2 σημείο 1 στοιχείο δ) της οδηγίας 2004/109/ΕΚ, εφαρμόζονται επίσης σε πρόσωπα που έχουν αιτηθεί εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά χωρίς τη συγκατάθεση του εκδότη, όπως αναφέρεταιστο άρθρο 21 παράγραφος 1 της συγκεκριμένης οδηγίας. 9. Επικύρωση 9.1. Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να μπορεί να επικυρώνει τις καταχωρούμενες πληροφορίες, γεγονός το οποίο σημαίνει ότιθα επιτρέπειτον αυτόματο έλεγχο των καταχωρημένων εγγράφων ως προς την τεχνική συμμόρφωση με τα απαιτούμενα πρότυπα, καθώς καιγια την πληρότητα καιτην ακρίβεια των μορφοτύπων τους. Τμήμα 2 Ασφάλεια 7. Ασφάλεια στην επικοινωνία 7.1. Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να εφαρμόζει τους κατάλληλους μηχανισμούς ασφάλειας, σχεδιασμένους με τρόπο ώστε να διασφαλίζουν την ασφάλεια των μέσων επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση του εκδότη με τον μηχανισμό, καθώς καινα εγγυάταιμε βεβαιότητα την πηγή των καταχωρούμενων πληροφοριών Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει, για λόγους ασφάλειας, να μπορεί να περιορίζει τα χρησιμοποιούμενα μέσα επικοινωνίας αλλά πρέπειταυτόχρονα να μπορεί να λαμβάνειτουλάχιστον ηλεκτρονικές καταχωρίσεις μέσω συστήματος προσπελάσιμου από τον εκδότη. Σε κάθε περίπτωση, οι τύποι των χρησιμοποιούμενων μέσων επικοινωνίας πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμοι, να χρησιμοποιούνται σε ευρεία κλίμακα και να διατίθενται με χαμηλό κόστος. 8. Ακεραιότητα των αποθηκευμένων ρυθμιζόμενων πληροφοριών 8.1. Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να αποθηκεύει τις πληροφορίες σε ασφαλή μορφότυπο καινα εφαρμόζειτους κατάλληλους μηχανισμούς ασφάλειας, σχεδιασμένους με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι καταστροφής δεδομένων καιπρόσβασης χωρίς άδεια Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να διασφαλίζει ότι οι ρυθμιζόμενες πληροφορίες που λαμβάνει από τον εκδότη είναι πλήρεις και ότι το περιεχόμενό τους δεν μπορεί να υποστεί επεξεργασία ενόσω διατηρείται αποθηκευμένο. Σε περίπτωση που ο μηχανισμός αποθήκευσης αποδέχεται καταχώρηση πληροφοριών με τη χρήση μέσων επικοινωνίας πέραν των ηλεκτρονικών, ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να διασφαλίζει, κατά τη μετατροπή των εντύπων σε ηλεκτρονικά έγγραφα, ότι το περιεχόμενο των πληροφοριών είναιπλήρες καιδεν έχειυποστεί επεξεργασία στην αρχική του μορφή, όπως εστάλη από τον εκδότη Οιπληροφορίες που έχουν αποσταλεί στον μηχανισμό αποθήκευσης και έχουν απεικονιστεί δεν πρέπει να αφαιρούνται από τον μηχανισμό αποθήκευσης. Εάν απαιτείται ενδεχόμενη προσθήκη ή διόρθωση, τότε η διόρθωση ή οι πρόσθετες πληροφορίες πρέπει να ορίζουν το στοιχείο που τροποποιείται και πρέπει να επισημαίνονται ως διορθώσεις ή προσθήκες Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα συστήματα ώστε να ανιχνεύει διακοπές στην ηλεκτρονική τροφοδότηση και να ζητά εκ νέου διαβίβαση τυχόν δεδομένων που δεν κατορθώνεινα λάβειαπό τον αποστολέα. 10. Αξιόπιστη πρόσβαση στις υπηρεσίες Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να διαθέτει συστήματα ασφάλειας ώστε να διασφαλίζει ότι η πρόσβαση στις υπηρεσίες του από εκδότες καιχρήστες γίνεταισυνεχώς καιανεμπόδιστα, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα. Κάθε μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να ορίζει τις δικές του απαιτήσεις, με βάση τα χαρακτηριστικά των συστημάτων που χρησιμοποιεί και τις ιδιαίτερες συνθήκες στις οποίες λειτουργεί. Η ικανότητα των συστημάτων, και ειδικότερα η ικανότητα των διακομιστών τους και το διαθέσιμο εύρος ζώνης, πρέπει να είναιεπαρκή ώστε να υποστηρίζουν τα αναμενόμενα αιτήματα των εκδοτών όσον αφορά την καταχώρηση πληροφοριών, καιτων χρηστών όσον αφορά την πρόσβαση στις αποθηκευμένες πληροφορίες Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να μπορεί να απαγορεύει την πρόσβαση στα συστήματά του για σύντομα διαστήματα, όταν αυτό απαιτείται, προκειμένου να εκτελεί βασικές εργασίες συντήρησης ή να αναβαθμίζειτις υπηρεσίες του. Όταν είναιεφικτό, οιδιακοπές αυτού του είδους πρέπεινα ανακοινώνονται εκ των προτέρων. 11. Αποδοχή παραιτήσεων από δικαίωμα και αποκατάσταση Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να διαθέτει διαδικασία αξιολόγησης για την εξέταση και αποδοχή ή απόρριψη παραιτήσεων από δικαίωμα για καθυστερημένες καταχωρήσεις λόγω τεχνικών ζητημάτων που αφορούν τον μηχανισμό αποθήκευσης καιμη προβλεπόμενης υποβολής. Ο μηχανισμός πρέπειεπίσης να παρέχειεργαλεία αποκατάστασης που να επιτρέπουν στον εκδότη να χρησιμοποιεί άλλους μηχανισμούς καταχώρησης αντί του προβλεπόμενου, όταν αυτός δεν λειτουργεί. Ωστόσο, πρέπεινα προβλέπεταιυποχρέωση του εκδότη να καταχωρεί εκ νέου τις πληροφορίες μέσω του κύριου μηχανισμού, αφότου έχειαποκατασταθεί η λειτουργία του.

5 L 267/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εφεδρικά συστήματα αποθήκευσης Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να είναι τεχνολογικά ανεξάρτητος και να διαθέτει επαρκή εφεδρικά συστήματα ώστε να διατηρεί και να αποκαθιστά τις υπηρεσίες του εντός εύλογου χρονικού διαστήματος Η φύση των εφεδρικών αυτών συστημάτων πρέπει να αξιολογείται από κάθε επιμέρους μηχανισμό αποθήκευσης, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών των εφαρμοζόμενων συστημάτων. Τμήμα 3 Βεβαιότητα ως προς την πηγή των πληροφοριών 13. Βεβαιότητα ως προς την πηγή των πληροφοριών και αυθεντική προέλευση Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να διαθέτει κατάλληλα συστήματα, σχεδιασμένα με τρόπο ώστε να εγγυώνται τη βεβαιότητα ως προς την πηγή των καταχωρούμενων πληροφοριών. Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να διαθέτει τη βεβαιότητα ότι οι πληροφορίες που λαμβάνει προέρχονται από αυθεντική πηγή. Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να εξακριβώνει ότι τυχόν ρυθμιζόμενες πληροφορίες που λαμβάνειαπευθείας προέρχονταιαπό το πρόσωπο ή τον φορέα που έχειτην υποχρέωση καταχώρησης ή από πρόσωπο ή φορέα εξουσιοδοτημένο προς τούτο Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να μπορεί να βεβαιώνει ηλεκτρονικά την παραλαβή εγγράφων. Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει είτε να επιβεβαιώνει την καταχώρηση είτε να απορρίπτειτα προς υποβολή έγγραφα παρέχοντας εξήγηση για τη σχετική απόρριψη και πρέπει να διαθέτει λειτουργία «μη αποποίησης» Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει την καταχώρηση των πληροφοριών σε προκαθορισμένους μορφότυπους καιπρότυπα επιτρέποντας τη χρήση τεχνολογίας αυτόματης επεξεργασίας. Εάν επιβάλλονται συγκεκριμένοι μορφότυποι, ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να χρησιμοποιεί συστήματα ανοιχτής αρχιτεκτονικής για την καταχώρηση των πληροφοριών και πρέπειτουλάχιστον να αποδέχεται: α) μορφότυπους αρχείων καιπρωτόκολλα μετάδοσης μη αποκλειστικής εκμετάλλευσης, που αποτρέπουν τη χρήση εφαρμογών λογισμικού μονοπωλιακής διάθεσης β) μορφότυπους αποκλειστικής εκμετάλλευσης, ευρέως χρησιμοποιούμενους και γενικά αποδεκτούς. Εάν επιβάλλονται συγκεκριμένα πρότυπα, ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπεινα διασφαλίζειότιείναιεύκολα προσπελάσιμα και, όπου υπάρχειδυνατότητα, πρέπεινα ευθυγραμμίζονται με εκείνα που χρησιμοποιούνται από την αρμόδια αρχή για την καταχώρηση των ίδιων ρυθμιζόμενων πληροφοριών Οιπληροφορίες πρέπεινα λαμβάνουν σήμανση ημερομηνίας καιώρας καθώς καταχωρούνταιστον μηχανισμό αποθήκευσης, ανεξάρτητα από το εάν οιπληροφορίες ελέγχονταιαπό την αρμόδια αρχή πριν (εκ των προτέρων έλεγχος) ή αφότου (εκ των υστέρων έλεγχος) καταχωρηθούν στον μηχανισμό αποθήκευσης. 14. Αναγνώριση της ταυτότητας του χρήστη Τα μέτρα ασφάλειας του μηχανισμού αποθήκευσης πρέπει να είναι σχεδιασμένα με τρόπο ώστε να διασφαλίζουν την εγκυρότητα του προσώπου ή φορέα από τον οποίο προέρχονται οιπληροφορίες, ή να επιτρέπουν την εξακρίβωση της δυνατότητας ενός ατόμου να αποστέλλεισυγκεκριμένες πληροφορίες. Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να μπορεί να επιβάλλει τη χρήση ψηφιακών υπογραφών, κωδικών πρόσβασης ή άλλων κατάλληλων μέτρων που παρέχουν επαρκή βεβαιότητα. 15. Ανάγκη να διασφαλίζεται η ακεραιότητα του περιεχομένου των ρυθμιζόμενων πληροφοριών Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν υπάρχεισημαντικός κίνδυνος καταστροφής ή τροποποίησης των αρχικών πληροφοριών είτε τυχαία είτε από δόλο, καθώς και να διαπιστώνει τυχόν αλλοιώσεις. Τμήμα 4 Χρονική καταγραφή 16. Ηλεκτρονική καταγραφή καισήμανση ημερομηνίας καιώρας Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να μπορεί να καταγράφει αυτόματα τα έγγραφα που καταχωρούνταιηλεκτρονικά και να προσθέτεισήμανση ημερομηνίας καιώρας. Τμήμα 5 Εύκολη πρόσβαση για τους τελικούς χρήστες 17. Παρουσίαση των πληροφοριών Στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τις υπηρεσίες του στους τελικούς χρήστες, ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να διακρίνει μεταξύ ρυθμιζόμενων χρηματοοικονομικών πληροφοριών που καταχωρούνται βάσει νομικής υποχρέωσης και τυχόν επιπλέον υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που προσφέρονταιαπό τον μηχανισμό αποθήκευσης. 18. Γλωσσικό καθεστώς Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να καταχωρεί και να διευκολύνει την πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες γλωσσικές εκδοχές των πληροφοριών όπως υποβάλλονται από τον εκδότη. Ωστόσο, η πρόσβαση σε όλες τις γλωσσικές εκδοχές δεν σημαίνειότιοιπληροφορίες πρέπεινα μεταφράζονται από τον μηχανισμό αποθήκευσης σε γλώσσες διαφορετικές από εκείνες στις οποίες υποβάλλονται από τον εκδότη Τα μέσα αναζήτησης στον μηχανισμό αποθήκευσης πρέπει να είναι διαθέσιμα στη γλώσσα που αποδέχονται οι αρμόδιες αρχές στο κράτος μέλος και, τουλάχιστον, σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα.

6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/ Τεχνική δυνατότητα πρόσβασης Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να χρησιμοποιεί συστήματα ανοιχτής αρχιτεκτονικής για την πρόσβαση στις αποθηκευμένες πληροφορίες. Κατά τον σχεδιασμό των συστημάτων αυτών, ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να διασφαλίζει τη δυνατότητα ή την ικανότητα των συστημάτων του για τεχνική διαλειτουργικότητα με άλλους μηχανισμούς αποθήκευσης στο ίδιο ή σε άλλα κράτη μέλη. γ) τίτλος του εγγράφου δ) χρόνος και ημερομηνία κοινοποίησης των ρυθμιζόμενων πληροφοριών ε) γλώσσα του εγγράφου Οι πληροφορίες πρέπει να είναι προσπελάσιμες για τους τελικούς χρήστες του μηχανισμού αποθήκευσης, στον βαθμό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό από την καταχώρησή τους, λαμβανομένων υπόψη των δομών και των λειτουργικών διαδικασιών του μηχανισμού αποθήκευσης. Ο μηχανισμός αποθήκευσης δεν πρέπεινα καθυστερεί εσκεμμένα τη διαδικασία. στ) τύπος των ρυθμιζόμενων πληροφοριών. Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να οργανώνει και να κατηγοριοποιεί τις ρυθμιζόμενες πληροφορίες τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πρώτου εδαφίου Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να παρέχει στους τελικούς χρήστες πρόσβαση σε όλες τις αποθηκευμένες ρυθμιζόμενες πληροφορίες σε συνεχή βάση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο σημείο 10. Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να μπορεί να ζητά από τους εκδότες να υποβάλλουν τα απαραίτητα στοιχεία αναφοράς για τις ρυθμιζόμενες πληροφορίες που καταχωρούν Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να προσφέρει υποστήριξη συντήρησης για τους χρήστες του. Το επίπεδο υποστήριξης που αποφασίζεινα προσφέρεικάθε μηχανισμός αποθήκευσης πρέπεινα αποφασίζεταισε εθνικό επίπεδο. Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να ευθυγραμμίζει τις κατηγορίες αυτές με τις αντίστοιχες των άλλων μηχανισμών αποθήκευσης, ιδίως σε ό,τιαφορά τον τύπο των ρυθμιζόμενων πληροφοριών, βάσειτης συμφωνίας που αναφέρεταιστο κεφάλαιο II της παρούσας σύστασης. 20. Μορφότυπος πληροφοριών προσπελάσιμος για τους τελικούς χρήστες Οι ρυθμιζόμενες πληροφορίες που διατηρεί ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπεινα φυλάσσονταισε μορφότυπο που να επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν, να τηλεφορτώνουν καινα εκτυπώνουν με άμεσο τρόπο το πλήρες περιεχόμενο των ρυθμιζόμενων πληροφοριών, ανεξάρτητα από το σημείο στο οποίο βρίσκεταιο χρήστης. Ωστόσο, η δυνατότητα πρόσβασης στις ρυθμιζόμενες πληροφορίες δεν σημαίνει ότι ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να διαθέτει εκτυπωμένα αντίγραφα των πληροφοριών αυτών Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να παρέχει στους τελικούς χρήστες τη δυνατότητα αναζήτησης, παραγγελίας και υποβολής ερωτημάτων σχετικά με τις αποθηκευμένες ρυθμιζόμενες πληροφορίες Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να καταγράφει επαρκή στοιχεία αναφοράς για τις ρυθμιζόμενες πληροφορίες που λαμβάνει. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) προσδιορισμός των πληροφοριών ως ρυθμιζόμενων β) όνομα του εκδότη από τον οποίο προέρχονταιοιρυθμιζόμενες πληροφορίες Ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να μπορεί να ζητά από τους εκδότες να χρησιμοποιούν προκαθορισμένους μορφότυπους καιπρότυπα αρχείων. Σε κάθε περίπτωση, ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπειτουλάχιστον να αποδέχεται: α) μορφότυπους αρχείων καιπρωτόκολλα μετάδοσης μη αποκλειστικής εκμετάλλευσης, που αποτρέπουν τη χρήση εφαρμογών λογισμικού μονοπωλιακής διάθεσης β) μορφότυπους αποκλειστικής εκμετάλλευσης, ευρέως χρησιμοποιούμενους και γενικά αποδεκτούς. Εάν επιβάλλεται η χρήση προτύπων, ο μηχανισμός αποθήκευσης πρέπει να διασφαλίζει ότι είναι εύκολα προσπελάσιμα καιπρέπεινα ευθυγραμμίζονταιμε εκείνα που χρησιμοποιούνται από την αρμόδια αρχή για την καταχώρηση των ίδιων ρυθμιζόμενων πληροφοριών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 21. Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν τις αρμόδιες αρχές να συντάξουν, μέχριτις 30 Σεπτεμβρίου 2010, στο πλαίσιο της ΕΕΡΑΑΚΑ, τις απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές για τη μελλοντική ανάπτυξη του ηλεκτρονικού δικτύου.

7 L 267/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να εξετάζουν ιδιαίτερα τη σκοπιμότητα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης κόστους-οφέλους, των ακόλουθων μέτρων: α) χρήση, σε όλα τα σημεία πρόσβασης του ηλεκτρονικού δικτύου, εναρμονισμένων μέσων αναζήτησης με βάση ένα σύνολο κοινών κλειδιών αναζήτησης και στοιχείων αναφοράς, γεγονός το οποίο σημαίνειεναρμόνιση των μεθόδων ταξινόμησης και προσδιορισμού των πληροφοριών προς αποθήκευση β) χρήση κοινών μορφότυπων εισαγωγής και προτύπων για την υποβολή ρυθμιζόμενων πληροφοριών στον μηχανισμό αποθήκευσης γ) χρήση από τον μηχανισμό αποθήκευσης κοινού καταλόγου με τους τύπους των ρυθμιζόμενων πληροφοριών δ) τεχνική διασύνδεση με το ηλεκτρονικό δίκτυο των εθνικών μητρώων εταιριών που καλύπτεται από την οδηγία 68/151/ΕΟΚ ε) ανάθεση της εποπτείας των υπηρεσιών που θα παρέχονται από τυχόν νομικό πρόσωπο που θα αναλάβει τη λειτουργία των κοινών στοιχείων του ηλεκτρονικού δικτύου σε ενιαίο φορέα αποτελούμενο από τους εκπροσώπους των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 24 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ. α) αναζητήσεις με χρήση κοινών ετικετών κατηγορίας, οι οποίες προσαρτώνται στις ρυθμιζόμενες χρηματοοικονομικές πληροφορίες που καταχωρούνται στον μηχανισμό αποθήκευσης, όπως: όνομα του εκδότη, ημερομηνία καταχώρησης, χώρα του εκδότη, τίτλος του εγγράφου, τομέας/κλάδος δραστηριότητας και τύπος των ρυθμιζόμενων πληροφοριών β) δυναμικές ή αλυσιδωτές αναζητήσεις γ) αναζητήσεις σε περισσότερες της μίας χώρες μέσω του ίδιου αιτήματος. Οικατευθυντήριες γραμμές πρέπειεπίσης να προβλέπουν τη σύνταξη κοινών καταλόγων για τη δημιουργία ετικετών για επιμέρους κατηγορίες που αφορούν τον τομέα/κλάδο δραστηριότητας και τον τύπο των ρυθμιζόμενων πληροφοριών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 23. Τα κράτη μέλη καλούνταινα ενημερώσουν την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που θα έχουν λάβει υπό το φως της παρούσας σύστασης μέχριτις 31 Δεκεμβρίου Η παρούσα σύσταση απευθύνεταιστα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 11Οκτωβρίου Τα εναρμονισμένα μέσα αναζήτησης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α) πρέπεινα παρέχουν τουλάχιστον τη δυνατότητα για: Για την Επιτροπή Charlie McCREEVY Μέλος της Επιτροπής

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, 20.2.2015 Ν. 18(Ι)/2015 18(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.3.2016 L 58/13 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/301 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση των βασικών παραμέτρων για τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού και τα μητρώα συμπληρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11

18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11 18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 827/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2012 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211, ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 18ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ONLINE) ΜΟΥΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές 19 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/04 Κατευθυντήριες γραμμές για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει της σύστασης Α4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/27 ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/27 ΟΔΗΓΙΕΣ 9.3.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/14/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2007 σχετικά με τον καθορισμό αναλυτικών κανόνων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.9.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 247/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 885/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαΐου 2013 σχετικά με τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος 2016 1. Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill 1.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις VIP») ισχύουν για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26.1.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 23/21 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 70/2008/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 24/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 24/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0034 (COD) LEX 1682 PE-CONS 24/1/16 REV 1 EF 118 ECOFIN 396 CODEC 652 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9941/15 EF 116 ECOFIN 487 DELACT 69 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1 Κ.Δ.Π Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα αναφορικά με τη Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/109/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/109/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 259/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.10.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/109/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την τροποποίηση των οδηγιών 77/91/ΕΟΚ, 78/855/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu 1/7 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι όροι που περιγράφονται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις και /ή στους Κανόνες Επίλυσης Διαφορών.eu χρησιμοποιούνται στο παρόν με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 15-01-2010 Α.Π.: 548/19 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό των Υποχρεώσεων των Φορέων Εκμετάλλευσης σχετικά με την Πρόσβαση στις Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API) και στους Ηλεκτρονικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2016 COM(2016) 56 final 2016/0033 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/EΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.7.2016 COM(2016) 438 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 186(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2014

Ν. 186(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ. 4544, 16.12.2015 Ν. 186(I)/2015 Ν. 186(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2014 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία και σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (API) ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των ενηλίκων

Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των ενηλίκων ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.7.2005. Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

5725/17 ΘΛ/ακι 1 DG D 1 A

5725/17 ΘΛ/ακι 1 DG D 1 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0354 (NLE) 5725/17 SCH-EVAL 31 COMIX 66 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (CON/2012/14) Εισαγωγή και νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟ ----------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 27(1) του 1996 62(1)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4588, (I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2010

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4588, (I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2010 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4588, 3.2.2017 Ν. 3(Ι)/2017 3(I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2010 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το Παράρτημα ΙΙ, σημείο 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 310/29 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ

31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ 31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2009 για τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/50/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 17ης Οκτωβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/50/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 17ης Οκτωβρίου 2013. 6.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 294/13 ΟΔΗΓΙΑ 2013/50/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Οι διευκρινίσεις που περιλαμβάνει η παρούσα οδηγία δεν

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Οι διευκρινίσεις που περιλαμβάνει η παρούσα οδηγία δεν 20.3.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/16/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Μαρτίου 2007 για την εφαρμογή της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον συντονισμό των νομοθετικών,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς 10/11/2016 ESMA/2016/1477 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) 8991/15 ENV 314 SAN 145 CONSOM 84 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Μαΐου 2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

141(Ι)/2012. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 και 2009

141(Ι)/2012. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 και 2009 Αρ. 4359, 26.10.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 και 2009 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L331, 15.12.2010, σ. 120.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να λάβει η Ένωση όσον αφορά τις τροποποιήσεις των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 216(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα 6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα «Εισαγωγή στην νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες αμυντικού υλικού στην

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το κείμενο του παρόντος εγγράφου είναι ίδιο με αυτό της προηγούμενης έκδοσης.

Το κείμενο του παρόντος εγγράφου είναι ίδιο με αυτό της προηγούμενης έκδοσης. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 13546/1/15 REV 1 DCL 1 SCH-EVAL 42 SIRIS 76 COMIX 528 AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ του εγγράφου: 13546/1/15 REV 1 RESTREINT UE/EU RESTRICTED της:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2010(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2010(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2016/2010(INI) 18.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες (2016/2010(INI)) Επιτροπή Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 247/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 247/3 9.9.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 247/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1329/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2006 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός προστασίας προσωπικών δεδομένων. SaaS ΕΚΤ Οδηγός προστασίας προσωπικών δεδομένων

Οδηγός προστασίας προσωπικών δεδομένων. SaaS ΕΚΤ Οδηγός προστασίας προσωπικών δεδομένων Οδηγός προστασίας προσωπικών δεδομένων 1 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 231/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.8.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Αυγούστου 2012 για τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα