TBOS-II Control Module (1, 2, 4, 6)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TBOS-II Control Module (1, 2, 4, 6)"

Transcript

1 Technotes TBOS-II Control Module (1, 2, 4, 6) FRANCAIS ENGLISH ESPAÑOL PORTUGUÊS ITALIANO ΕΛΛΗΝΙΚΑ DEUTSCH TÜRKÇE

2 B 1 9 V 9V 6LR61-6AM6 (Duracell, Varta...) C D15

3 "King" "King" "King" "King" "King"

4 FRANÇAIS A / SPÉCIFICATIONS - Fonctionne avec les solénoïdes à impulsion TBOS de RAIN BIRD. - 3 programmes (A, B, C) indépendants, jusqu à 8 départs par jour. - Durée d arrosage de 1 mn à 12h par station et par programme. - Cycle d arrosage : personnalisable (semaine), jours pairs, impairs, jour impairs avec 31 (pas d arrosage ce jour là), cyclique. - Possibilité de commande manuelle de l arrosage. - Ajustement saisonnier affectant les programmes ou mensuel (0 à 300%). - Rain Delay (1 à 14 jours). - Sauvegarde des programmes d irrigation. - Possibilité de nommer les voies. - Possibilité de connecter une vanne maîtresse (sauf module 1 station). - Possibilité de connecter une sonde (sonde pluie ou sonde de débit). - Transmission infrarouge : connexion et programmation du boîtier possibles même s il est immergé. - Optionnel : connexion radio possible en ajoutant un adaptateur radio TBOS-II TM. - Température de fonctionnement : de -10 C à 65 C. - Pression de fonctionnement : jusqu à 10 bars. Référez-vous au manuel d instruction de la Console de Programmation TBOS-II TM pour les paramètres de configuration et la programmation. B / INSTALLATION DE LA PILE 9V (non incluse) Voir schéma 2 - Alimentation par une pile 9V alcaline-type 6AM6 (norme Internationale) ou 6LR61 (norme Européenne). Marques haut de gamme conseillées : Varta ou équivalent. Pile non incluse. - Affichage du niveau pile lors d une connexion à une console TBOS-II TM (nécessaire après un changement de pile) C / INSTALLATION DU SOLENOïDE Voir schémas 5 et Installation du, solénoïde sur la vanne : visser à la main et sans forcer le solénoïde à impulsion à la place du solénoïde fourni avec la vanne. 2 - Pour connecter le solénoïde au boîtier de commande, nous vous recommandons d utiliser les connexions étanches «King» RAIN BIRD fournies. Remarque importante : la longueur des fils entre le boîtier de commande et le solénoïde ne doit pas dépasser 10 m avec une section de fil de 0,75 mm². Assurez-vous du fonctionnement de l installation en lançant un démarrage manuel. En cas de non fonctionnement, resserrer légèrement le solénoïde. D / MAINTENANCE - Remplacer une fois par an la pile 9V alcaline (réf. 6LR61 ou équivalent). - Veiller à ce que le connecteur optique ne soit pas souillé par de la terre au moment de la connexion. Pour cela, le nettoyer avec un peu d eau. E / DECLARATION DE CONFORMITÉ AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES - Le produit est destiné à fonctionner dans un regard fermé, hermétique aux rayons UV. - Etanchéité IP68.

5 DECLARATION DECLARATION FCC L utilisateur est averti que toute modification apportée à ce produit sans autorisation du fabricant peut le priver du droit de faire fonctionner ce produit. DECLARATION IC Cet appareil numérique de la classe (B) respecte toutes les exigences de la norme NMB-003 du Canada. NOTE : Ce matériel a été soumis à des essais et a été déclaré conforme aux limites pour les appareils numériques de Classe B conformément à la section 15 de la réglementation FCC. Ce règlement a pour but d établir des normes visant à protéger les installations domestiques contre toute perturbation de ce type. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l énergie de fréquence radio et, s il n est pas installé et utilisé correctement, il peut causer des interférences avec des radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit l absence d interférences dans tous les types d environnement. Si ce matériel cause des interférences pour la réception de votre radio ou de votre téléviseur, ce que vous pouvez déterminer en l éteignant puis en l allumant à nouveau, l utilisateur doit essayer de corriger les interférences en utilisant une ou plusieurs des mesures suivantes: Réorientez ou déplacez l antenne de réception. Éloignez l appareil de l antenne du téléviseur ou de la radio. Adressez-vous à un technicien radio/télévision expérimenté pour lui demander assistance. Conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE et à la norme EN50419:2005, cet équipement ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l objet d une collecte sélective appropriée afin de permettre sa valorisation. Par ce geste, vous contribuerez au respect de l environnement et à la protection des ressources naturelles.

6 ENGLISH A / SPECIFICATIONS - Operates with the RAIN BIRD TBOS latching solenoid. - 3 independent programs (A, B, C) with up to 8 start times per day and per program. Stations can be assigned to several programs with different watering run time. - Watering time from 1 minute to 12 hours per station. - Watering cycle: customized cycle (7 days), even, odd, odd-31 (no watering on 31), cyclical. - Manual watering capabilities. - Program level and global Monthly Seasonal Adjust (0 à 300%). - Rain Delay (1 to 14 days). - Watering programs backup. - Station names capabilities. - Master Valve connection (not available on 1-station module). - Sensor connection (Rain sensor or Flow sensor). - Infrared transmission: the connection to the control module and programming is possible even if the module is submerged in water. - Option: Radio connection with addition of a TBOS-II TM Radio Adaptor. - Operating temperature range: 14 F to 149 F. - Operating pressure: up to 10 Bars. See TBOS-II Field Transmitter instruction Manual for set-up and program. B / 9V BATTERY INSTALLATION (not included) See diagram 2 - Powered by a new 9V alkaline battery type 6AM6 (international standard) or 6LR61 (European standard) - Top quality brands recommended : Varta or equivalent. Battery not included. - Low battery icon displays on TBOS-II TM Field Transmitter (necessary after battery replacement). C / SOLENOID INSTALLATION See diagrams Mounting the solenoid on the valve: remove the existing solenoid on the valve and replace it with the latching solenoid. Gently screw it hand-tight. 2 - Connect the latching solenoid to the control module. Use the Rain Bird Quick Connect «King» wire connectors supplied with the module. Important : the wire run between the control module and the solenoid must not exceed 10 m using 0.75 mm² wire. Check the system by using the manual start function. If the system does not turn on, screw the solenoid a little tighter to the valve. D / MAINTENANCE - Replace the 9V battery (alkaline : type 6LR61 or equivalent) once a year. - Make sure that the optical connector is clean when the connection is made. Use water to clean it if needed. E / DECLARATION OF CONFORMITY TO EUROPEAN DIRECTIVES - The device shall be placed on a closed valve box, isolated from UV. - IP68 sealing.

7 STATEMENT FCC STATEMENT The user s manual or instruction manual for an intentional or unintentional radiator shall caution the user that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user s authority to operate the equipment. IC STATEMENT This class (B) digital apparatus complies with Canadian ICES-003. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver.- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. In accordance with European Directive 2002/96/EC and EN50419: 2005, this equipment must not be disposed of with household waste. It must be collected separately to allow its proper valuation. By this gesture, you will contribute to environmental protection and protection of natural resources.

8 ESPAÑOL A / ESPECIFICACIÓN - Funciona con los solenoides a impulso TBOS de RAIN BIRD. - 3 programas independientes (A, B, C), hasta 8 inicios al día y por programa. Las estaciones pueden ser asignadas a varios programas con diferente tiempos de riego. Tiempo de riego de 1 minuto a 12 horas por estación. - Ciclo de riego: personalizado (por semana), impares, ciclo de 1 a 31 días(sin riego el 31), pares y cíclico. - Posibilidad de encargo manual del riego. - Ajuste estacional mensual y a nivel del programa (0 à 300%). - Parada por lluvia (1 a 14 dias). - Salva guardar los programas de riego. - Posibilidad de nombrar las válvulas. - Posibilidad de conectar una válvula maestra (no está disponible en el módulo 1 estación). - Posibilidad de conectar una sonda (Rain sensor or Flow sensor). - Transmisión infrarrojo: Conexión y programación posible del modulo siendo sumergido. - Opcional: Posibilidad de conexión radio con un TBOS-II TM Radio Adaptor. - Temperatura de funcionamiento: de-10 C a 65 C - Presión de funcionamiento: hasta 10 bares. Ver el manual de instrucciones del Transmisor de Campo TBOS-II para la configuración y el programa. B / INSTALACION DE LA PILA 9V (no incluida) Ver esquema 2 - Alimentación con una pila 9V alcalina tipo 6AM6 (norma Internacional) o 6LR61 (norma europea). Marca de alta categoria aconsejada : Varta o equivalente. Pila no incluida. - Pantalla de nivel de autonomía de la pila durante una conexión con un Transmisor de Campo TBOS-II TM (necesaria después de la sustitución de la batería). C / INSTALACION DEL SOLENOIDE Ver esquemas 5 y Para instalar el solenoide en la válvula: atornillar con la mano y sin forzar el solenoide de impulsión en cambio del solenoide incluido con la válvula. 2 - Para conectar el solenoide, le recomendamos utilizar las conexiones estancas «King» RAIN BIRD incluidas. Observación importante: el tamaño de los hilos entre la consola de cargo y el solenoide no debe sobrepasar 10 m con una sección de hilo de 0,75 mm 2. Asegurarse del buen funcionamiento de la instalación lanzando un inicio manual. En caso de que no funcione, debe de manera ligera apretar el solenoide. D / MANTENIMIENTO - Cambiar una vez al año, la pila alcalina de 9V (referencia 6LR61 o equivalente). - Asegurarse de que el conector óptico no este sucio de tierra en el momento de la conexión. Para evitarlo, limpiarlo con un poco de agua. E / DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS EUROPEAS - El producto TBOS-II TM está pensado para operar en un sitio cerrado y hermético a los rayos UV. - Estanqueidad IP68.

9 AVISO AVISO DE LA FCC Cualquier cambio o modificación realizados en el equipo sin la aprobación expresa del fabricante puede anular el derecho del usuario a utilizar el equipo. AVISO IC Este aparato digital de la clase (B) cumple todos los requisitos de la norma ICES-003 de Canadá. NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, según la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo funciona en un entorno residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa siguiendo las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no se produzca una interferencia en una instalación en particular. Si este equipo produce interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar poniendo el equipo en marcha o apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia realizando una o más de las acciones siguientes: Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora. Aumente la separación entre el equipo y la antena. Consulte con el distribuidor o un técnico especializado en radio/tv para obtener sugerencias adicionales. De acuerdo con la Directiva Europea 2002/96/CE y EN50419: 2005, este equipo no se puede desechar con la basura doméstica. Debe ser una colección apropiada para permitir su recuperación. Con este gesto, que contribuirá a la protección del medio ambiente y la protección de los recursos naturales.

10 PORTUGUÊS A ESPECIFICAÇÕES - Funciona com os solenóides de impulsão TBOS da RAIN BIRD. - 3 programas (A, B, C) independentes, até 8 inícios por dia - Duração de rega de 1 min. a 12h por estação e por programa - Ciclo de rega: personalizável (semana), dias pares, ímpares, dias ímpares com 31 (sem rega nesse dia), cíclico - Possibilidade de comando manual da rega - Ajuste sazonal que afecta os programas ou mensal (0 a 300%) - Rain Delay (1 a 14 dias) - Armazenamento dos programas de irrigação - Possibilidade de dar nomes às válvulas - Possibilidade de ligar uma válvula principal (excepto modelo 1 estação) - Possibilidade de ligar um sensor (sensor de chuva ou sensor de caudal) - Transmissão infravermelhos: ligação e programação possíveis da caixa mesmo que esteja submersa. - Opcional: ligação rádio possível ao adicionar um adaptador de rádio TBOS-II TM - Temperatura de funcionamento: de -10 C a 65 C - Pressão de funcionamento: até 10 bars. Consulte o manual de instruções da Consola de programação TBOS-II TM para os parâmetros de configuração e de programação. B - INSTALAÇÃO DA PILHA 9V (não incluída) Ver esquema 2 - Alimentação por uma pilha 9V alcalina 6AM6 (norma Internacional) ou 6LR61 (norma Europeia). Marcas topo de gama aconselhadas: Varta ou equivalente. Pilha não incluída. - Apresentação da nova pilha aquando de uma ligação a uma consola TBOS-II TM (necessária a substituição da bateria) C - INSTALAÇÃO DO SOLENÓIDE Ver esquema 5 e Instalação do solenóide na válvula: apertar à mão e sem forçar o solenóide e impulsão no lugar do solenóide fornecido com a válvula. 2 - Para ligar o solenóide à caixa de controlo, é aconselhável utilizar as ligações estanques «King» RAIN BIRD fornecidas. Observação importante: o comprimento dos fios entre a caixa de controlo e o solenóide não deve ultrapassar 10 m com um secção de fio de 0,75 mm². Certifique-se do funcionamento da instalação ao efectuar um arranque manual. No caso de não funcionamento, reapertar ligeiramente o solenóide. D MANUTENÇÃO - Substituir uma vez por uma pilha 9V alcalina (ref. 6LR61 ou 6AM6). - Certificar-se de que o conector óptico não está sujo de terra aquando da ligação. Se estiver, limpá-lo com um pano húmido. E - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS DIRECTIVAS EUROPEIAS - O produto destina-se a funcionar num visor fechado, hermético contra os raios UV. - Estanquicidade IP68.

11 Declaração DECLARAÇÃO FCC Qualquer modificação efectuada neste produto sem a autorização do fabricante pode privá-lo da utilização do mesmo. DECLARAÇÃO IC Este aparelho digital de classe (B) respeita todas as exigências da norma NMB-003 do Canadá. NOTA: Este material foi submetido a testes e foi declarado em conformidade com os limites para os aparelhos digitais de Classe B, em conformidade com a secção 15 da regulamentação FCC. Esta regulamentação tem como objectivo estabelecer normas que visam proteger as instalações domésticas contra qualquer perturbação deste tipo. Este material gera, utiliza e pode emitir a energia de frequências rádio e, se não for instalado e utilizado correctamente, pode causar interferências com as radiocomunicações. No entanto, nada garante a ausência de interferências em qualquer tipo de ambiente. Se este material causar interferências na recepção do seu rádio ou do seu televisor, o que pode determinar ao desligar e ao ligar novamente, o utilizador deve tentar corrigir as interferências ao utilizar uma ou mais das medidas seguintes: Reoriente ou mova a antena de recepção. Afaste o aparelho da antena do televisor ou do rádio. Contacte um técnico de rádio/televisão qualificado para assistência. Em conformidade com a Directiva Europeia 2002/96/CE e com a norma EN50419:2005, este equipamento não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Deve ser efectuada uma recolha selectiva adequada de modo a permitir a sua valorização. Ao fazer isto, contribui para a preservação do ambiente e para a protecção dos recursos naturais.

12 ITALIANO A SPECIFICHE - Funziona con i solenoidi ad impulso TBOS di RAIN BIRD. - Tre programmi (A, B, C) indipendenti, fino ad un massimo di otto avvii al giorno - Durata di irrigazione compresa tra 1 minuto e 12 ore per stazione e per programma - Ciclo di irrigazione: personalizzabile (settimana), giorni pari, giorni dispari, giorni dispari escluso il 31 (nessuna irrigazione in questo giorno), ciclico - Possibilità di comando manuale dell irrigazione - Adeguamento stagionale o mensile dei programmi (da 0% a 300%) - Rain Delay (da 1 a 14 giorni) - Salvataggio dei programmi di irrigazione - Possibilità di nominare i canali - Possibilità di collegare una valvola master (eccetto modulo a stazione singola) - Possibilità di collegare una sonda (sonda pioggia o sonda di portata) - Trasmissione agli infrarossi: possibilità di connessione e programmazione dell unità di controllo anche in caso di immersione. - A richiesta: possibilità di connessione radio aggiungendo un adattatore radio TBOS-II TM - Temperatura operativa: da -10 C a 65 C - Pressione operativa: fino a 10 bar. Per i parametri di configurazione e la programmazione, fare riferimento al Manuale di Istruzioni della Console di Programmazione TBOS-II TM. B INSTALLAZIONE DELLA PILA 9V (non inclusa) Cf. schema 2 - Alimentazione tramite una pila 9V alcalina-tipo 6AM6 (norma internazionale) o 6LR61 (norma europea). Marche di alta qualità consigliate: Varta o equivalente. Pila non inclusa. - Visualizzazione del livello di carica della pila al momento della connessione ad una console TBOS-II TM (necessario dopo la sostituzione della batteria) C INSTALLAZIONE DEL SOLENOIDE Cf. schemi 5 e 6 1 Installazione del solenoide sulla valvola: avvitare manualmente, senza forzare, il solenoide ad impulsi al posto del solenoide fornito in dotazione con la valvola. 2 - Per collegare il solenoide all unità di controllo, si raccomanda di utilizzare le connessioni a tenuta stagna «King» RAIN BIRD fornite in dotazione. Nota importante: la lunghezza dei fili tra l unità di controllo e il solenoide non deve superare 10 m, con una sezione del filo di 0,75 mm². Verificare il funzionamento dell impianto lanciando un avvio manuale. In caso di mancato funzionamento, serrare leggermente il solenoide. D MANUTENZIONE - Sostituire la pila 9V alcalina (rif. 6LR61 o 6AM6) una volta all anno. - Provvedere affinché il connettore ottico non sia sporco di terra al momento della connessione. A tale scopo, pulirlo con acqua. E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE EUROPEE - Il prodotto è destinato a funzionare all interno di un pozzetto chiuso, ermetico ai raggi UV. - Tenuta stagna IP68.

13 dichiarazione DICHIARAZIONE FCC Si informa l utente che qualunque modifica apportata a questo prodotto senza l autorizzazione del costruttore può privarlo del diritto di servirsi del prodotto stesso. DICHIARAZIONE IC Questo apparecchio digitale, appartenente alla Classe (B), rispetta tutti i requisiti della norma NMB-003 del Canada. NOTA: questo apparecchio è stato sottoposto a collaudi ed è stato dichiarato conforme ai limiti previsti per gli apparecchi digitali di Classe B, nel rispetto della sezione 15 della regolamentazione FCC. Tale regolamento si propone di stabilire norme tese a salvaguardare gli impianti domestici da qualunque disturbo di questo tipo. Questo apparecchio genera, utilizza e può emettere energia da radiofrequenza e, se non correttamente installato ed utilizzato, può provocare interferenze con le comunicazioni radio. Nulla garantisce comunque l assenza di interferenze in qualunque tipo di ambiente. Se l apparecchio provoca interferenze che disturbano la ricezione della radio o della televisione, cosa che è possibile verificare spegnendolo e riaccendendolo, l utente deve cercare di porre rimedio al problema adottando uno o più dei seguenti provvedimenti: Riorientare o spostare l antenna ricevente. Allontanare l apparecchio dall antenna del televisore o della radio. Rivolgersi ad un tecnico radio/tv esperto per chiedere assistenza. Conformemente alla Direttiva Europea 2002/96/CE e alla norma EN50419:2005, questa apparecchiatura non deve essere smaltita insieme ai rifiuti domestici. Deve essere oggetto di un adeguata raccolta differenziata per permetterne la successiva valorizzazione. In tal modo, si contribuirà a rispettare l ambiente e a salvaguardare le risorse naturali.

14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - Λειτουργεί με τα πηνία παλμού TBOS της RAIN BIRD. - 3 ανεξάρτητα προγράμματα (A, B, Γ), μέχρι 8 ενάρξεις ανά ημέρα - Διάρκεια ποτίσματος από 1 λεπτό έως 12 ώρες ανά στάση και ανά πρόγραμμα - Κύκλος ποτίσματος: δυνατότητα εξατομίκευσης (εβδομάδα), ζυγές ημέρες, μονές ημέρες, μονές ημέρες μαζί με την 31η (χωρίς πότισμα εκείνη την ημέρα), κυκλικό - Δυνατότητα χειροκίνητης εντολής ποτίσματος - Εποχιακή προσαρμογή που επηρεάζει τα προγράμματα ή μηνιαία (0 έως 300%) - Rain Delay (1 έως 14 ημέρες) - Αποθήκευση των προγραμμάτων ποτίσματος - Δυνατότητα απόδοσης ονομάτων στις στάσεις - Δυνατότητα σύνδεσης κύριας βάνας (εκτός από τη μονάδα 1 στάσης) - Δυνατότητα σύνδεσης αισθητήρα (αισθητήρα βροχής ή αισθητήρα ροής) - Αναμετάδοση μέσω υπέρυθρων ακτίνων: δυνατότητα σύνδεσης και προγραμματισμού ακόμα και κάτω από το νερό. - Προαιρετικό: δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης προσθέτοντας έναν ραδιοφωνικό μετασχηματιστή TBOS-II TM - Θερμοκρασία λειτουργίας: από -10 C έως 65 C - Πίεση λειτουργίας: έως 10 bar. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών της κονσόλας προγραμματισμού TBOS-II TM για τις παραμέτρους διαμόρφωσης και για τον προγραμματισμό. B ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 9V (δεν συμπεριλαμβάνεται) Βλ. σχήμα 2 - Τροφοδοσία από αλκαλική μπαταρία 9V τύπου 6AM6 (διεθνές πρότυπο) ή 6LR61 (ευρωπαϊκό πρότυπο). Προτεινόμενες μάρκες υψηλής ποιότητας: Varta ή ισοδύναμη. Δεν συμπεριλαμβάνεται μπαταρία. - Εμφάνιση της στάθμης μπαταρίας κατά τη σύνδεση με μια κονσόλα TBOS-II TM (απαιτείται μετά την αντικατάσταση της μπαταρίας) Γ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΗΝΙΟΥ Βλ. σχήματα 5 και 6 1 Τοποθέτηση του πηνίου στη βάνα: βιδώστε με το χέρι και χωρίς πίεση το πηνίο παλμού στη θέση του πηνίου που παρέχεται μαζί με τη βάνα. 2 Για να συνδέσετε το πηνίο στον τοπικό προγραμματιστή, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τους στεγανούς συνδέσμους «King» της RAIN BIRD που παρέχονται γι αυτόν το σκοπό. Σημαντική σημείωση: το μήκος των καλωδίων που συνδέουν τον τοπικό προγραμματιστή και το πηνίο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10 m με διατομή καλωδίου 0,75 mm². Βεβαιωθείτε για την καλή λειτουργία της εγκατάστασης εκτελώντας μια χειροκίνητη έναρξη. Σε περίπτωση μη λειτουργίας, σφίξτε ελαφρά το πηνίο. Δ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - Συνιστάται να αντικαθιστάτε κάθε χρόνο την αλκαλική μπαταρία 9V (πρβλ. 6LR61 ή 6AM6). - Κατά τη σύνδεση, φροντίστε να μην είναι λερωμένος ο οπτικός σύνδεσμος. Για τον σκοπό αυτό, καθαρίστε τον με λίγο νερό. E ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - Το προϊόν προορίζεται να λειτουργεί μέσα σε ερμητικά κλεισμένη θυρίδα παρατήρησης, προστατευμένη από την ακτινοβολία UV. - Στεγανότητα IP68.

15 δήλωση ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FCC) Ενημερώνουμε τον χρήστη ότι κάθε τροποποίηση που γίνεται στο προϊόν αυτό χωρίς την εξουσιοδότηση του κατασκευαστή μπορεί να του αφαιρέσει το δικαίωμα χρήσης του προϊόντος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο εξοπλισμός αυτός ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές κλάσης B, δυνάμει της ενότητας 15 των κανονισμών της FCC. Οι κανονισμοί αυτοί αποσκοπούν στη θέσπιση προτύπων με σκοπό την προστασία των οικιακών εγκαταστάσεων από κάθε διαταραχή τέτοιου τύπου. Ο εξοπλισμός αυτός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε οποιονδήποτε τύπο περιβάλλοντος. Εάν ο εξοπλισμός αυτός προκαλεί παρεμβολές στη λήψη του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασής σας, γεγονός το οποίο μπορείτε να διαπιστώσετε απενεργοποιώντας τον και ενεργοποιώντας τον ξανά, καλείστε να προσπαθήσετε να διορθώσετε τις παρεμβολές χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: Αλλάξτε προσανατολισμό ή θέση στην κεραία λήψης. Απομακρύνετε τη συσκευή από την κεραία της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου. Απευθυνθείτε σε έναν ειδικευμένο τεχνικό συσκευών ραδιοφώνου/τηλεόρασης για τεχνική υποστήριξη. ΔΗΛΩΣΗ IC Αυτή η ψηφιακή συσκευή κλάσης B τηρεί όλες τις απαιτήσεις του προτύπου NMB-003 του Καναδά. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ και το πρότυπο EN50419:2005, ο εξοπλισμός αυτός δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να αποτελεί αντικείμενο κατάλληλης επιλεκτικής συλλογής έτσι ώστε να επιτρέπεται η αξιολόγησή του. Με την ενέργεια αυτή, δείχνετε σεβασμό στο περιβάλλον και συμβάλλετε στην προστασία των φυσικών πόρων.

16 DEUTSCH A / SPEZIFIKATIONEN - Funktioniert mit den impulsgesteuerten Magnetspulen TBOS von RAIN BIRD. - 3 unabhängige Programme (A, B, C) bis zu 8 Starts pro Tag - Beregnungsdauer von 1 Minute bis zu 12 Stunden pro Station und Programm - Beregnungszyklus: Personalisierbar (Woche), gerade Tage und ungerade Tage mit 31. (keine Beregnung an diesem Tag), zyklisch - Manuelle Beregnungssteuerung möglich - Saisonale Anpassungen der Programme oder monatlich (0 bis 300 %) - Rain Delay (1 bis 14 Tage) - Speicherung der Beregnungsprogramme - Stationen können angegeben werden - Es kann ein Masterventil angeschlossen werden (außer Stationen mit nur 1 Modul) - Ein Sensor kann angeschlossen werden (Regensensor oder Durchflusssensor) - Infrarotübertragung: Anschluss und Programmierung an das Steuermodul ist auch unter Wasser möglich. - Optional: Funkverbindung durch Aufrüsten mit einem TBOS-II TM -Funkmodul möglich - Betriebstemperatur: von -10 C bis 65 C - Betriebsdruck: bis zu 10 bar. Die Konfigurationseinstellungen und die Programmierung finden Sie im Anweisungshandbuch der TBOS-II TM -Feldbedienungseinheit. B / EINSETZEN DES 9V-BATTERIE- BLOCKS (nicht im Lieferumfang) Siehe Abbildung 2 - Spannungsversorgung über einen alkalinen 9V-Block 6AM6 (nach internationaler Normung) oder auch 6LR61 (nach europäischer Normung). Wir empfehlen qualitativ hochwertige Markenprodukte: Varta oder gleichwertige. Batterie nicht im Lieferumfang. - Anzeige des Batteriestands bei Anschluss an eine TBOS-II-Feldbedienungseinheit TM (notwendig nach dem Batteriewechsel) C / INSTALLATION DER MAGNETSPULE Siehe Abbildungen 5 und Installation der Magnetspule auf dem Ventil: Ersetzen Sie die mit dem Ventil mitgelieferte Magnetspule, indem Sie die impulsgesteuerte Magnetspule von Hand und ohne Druck auf sie auszuüben aufschrauben. 2 - Wir empfehlen zum Anschließen der Magnetspule am Steuermodul die dichten «King»-Verbindungen von RAIN BIRD. Wichtiger Hinweis: Die Leitungslänge zwischen Steuermodul und Magnetspule darf bei einem Leiterquerschnitt von 0,75 mm² nicht mehr als 10 m betragen. Vergewissern Sie sich, dass die Anlage korrekt funktioniert, indem Sie sie manuell starten. Sollte sie nicht funktionieren, ziehen Sie die Magnetspule wieder leicht an. D - Wartung - Ersetzen Sie einmal jährlich den alkalinen 9V-Block (Typ 6LR61 oder 6AM6). - Achten Sie darauf, dass die optische Verbindung beim Anschließen nicht mit Erde verschmutzt ist. Reinigen Sie sie gegebenenfalls mit etwas Wasser. E / KONFORMITÄTSERKLÄRUNG MIT DEN EUROPÄISCHEN RICHTLINIEN - Das Gerät ist für den Betrieb im geschlossenen Ventilkasten, wo es keiner UV-Strahlung ausgesetzt ist, ausgelegt. - Schutzart IP68.

17 ERKLÄRUNG FCC-EKLÄRUNG Alle Änderungen des Produkts, die nicht vom Hersteller genehmigt sind, können die Betriebserlaubnis unwirksam machen. IC-ERKLÄRUNG Dieses Digitalgerät der Klasse B erfüllt alle Bestimmungen der kanadischen Verordnung NMB-003. HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B entsprechend Abschnitt 15 der FCC- Vorschriften. Diese Verordnung soll Normen zum Schutz von privaten Anlagen gegen Störungen durch Funkstrahlung festlegen. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen und kann, wenn es nicht korrekt installiert und verwendet wird, Funkkommunikationsstörungen verursachen. Es kann aber nicht garantiert werden, dass in keiner Umgebung nicht doch Störungen auftreten können. Wenn dieses Produkt Störungen im Empfang Ihres Radios oder Fernsehers verursacht, die durch Ein- und Ausschalten des Produkts ermittelt werden können, muss der Benutzer die folgenden Schritte durchführen, um diese Störungen zu beheben: Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einem anderen Standort auf. Vergrößern Sie die Entfernung zwischen dem Gerät und der Antenne des Fernsehers oder des Radios. Wenden Sie sich an einen erfahrenen Funk- oder TV-Techniker, um weitere Hilfe zu erhalten. Gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/EG und der Norm EN50419:2005 muss dieses Gerät gesondert und nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Es muss getrennt gesammelt werden, damit es verwertet werden kann. Wenn Sie sich an diese Anweisungen halten, tragen Sie zum Umweltschulz und dem Erhalt natürlicher Rohstoffe bei.

18 TÜRKÇE A-TEKNİK ÖZELLİKLER - RAIN BIRD TBOS latching solenoidlerle çalışır - 3 bağımsız program (A, B, C) ve günde 8 başlatma - Her istasyon ve program için 1 dakikadan 12 saate kadar sulama süresi - Sulama döngüsü: kişiselleştirilebilir (haftalık), tek günler, çift günler, 31 dâhil tek günler (o gün sulama yapılmaz), döngüsel - Sulamaya manüel kumanda etme imkânı - Programları değiştirerek mevsimsel veya aylık ayarlama (%0 ila 300) - Yağmur gecikmesi (1-14 gün) - Sulama programlarının kaydedilmesi - Hatları adlandırma imkânı - Bir ana vana bağlama imkânı (modül 1 istasyonu hariç) - Sensör bağlama imkanı (yağmur sensörü veya debi sensörü) - Kızılötesi iletim: kumanda kutusu suya batmış da olsa bağlantı ve programlama - Opsiyonel: TBOS-II TM radyo adaptörü bağlanarak radyo bağlantısı yapma imkanı - Çalışma sıcaklığı: -10 C ila 65 C - Çalışma basıncı: azami 10 bar Yapılandırma ve programlama ayarları için TBOS-II TM programlama konsolu kullanım kılavuzuna bakın: B / 9V PİLİ TAKMAK ( dâhil dahil değildir) Çizim 2 bakın - Güç beslemesi 9V alkalin pil, tip: 6AM6 (uluslararası standart) veya 6LR61 (AB standardı) Tavsiye edilen iyi bir marka olmalıdır: Varta veya eşdeğeri Pil dâhil değildir. - TBOS-II TM konsoluna bağlanıldığında pil seviyesi bildirimi (pil değiştirme sonra gerekli) C / SOLENOİDİN MONTAJI 5 ve 6 çizimlerine bakın 1 -Solenoidin vanaların üstüne montajı: Latching solenoidi elinizle ve fazla zorlamadan, vanayla birlikte sağlanan solenoidin yerine vidalayın. 2 - Solenoidi kumanda kutusuna bağlamak için birlikte sağlanan RAIN BIRD King sızdırmaz bağlantı elemanlarını kullanmanızı öneririz. Önemli Uyarı: kumanda kutusu ile solenoid arasındaki kablonun kesiti 0,75 mm² olup uzunluğu 10 m yi aşmamalıdır. Manüel başlatarak montajın doğru olup olmadığından emin olun. Çalışmıyorsa solenoidi hafifçe sıkın. D / BAKIM 9V alkalin pili yılda bir kez değiştirin (ref. 6LR61 veya 6AM6). - Optik bağlantının bağlantı esnasında toprakla kirlenmemiş olmasına dikkat edin. Bunun için biraz suyla temizleyin. E / AVRUPA YÖNERGELERİNE UYGUNLUK BEYANI - Bu ürün kapalı, UV ışıklarını sızdırmaz bir rögarda çalışmak üzere tasarlanmıştır. - Sızdırmazlık sınıfı-ip68.

19 UYGUNLUK BEYANI FFC BEYANI Qualquer modificação efectuada neste produto sem a autorização do fabricante pode privá-lo da utilização do mesmo. UYGUNLIK BEYANI B sınıfı bu dijital alet Kanada nın e NMB-003 normuna uygundur. NOT: Bu malzeme testlere tabi tutulmuş ve FCC talimatları bölüm 15 kapsamında B sınıfı dijital aletler için getirilmiş normlara uygun bulunmuştur. Bu talimatın amacı meskûn yerleri bu türlü zararlı etkilere karşı korumayı sağlayacak normlar tesis etmektir. Bu cihaz radyo dalgaları üretir, kullanır ve yayar doğru şekilde monte edilmemesi veya kullanılmaması halinde radyo iletişimine zararlı parazit üretebilir Ancak bu parazitlerin hiçbir ortamda oluşmayacağı garanti edilemez. Cihazın radyo ve televizyon yayınlarında parazit oluşturduğu, cihaz kapatıldığında parazitlerin yok olması ve açıldığında yeniden oluşmasıyla belirlendiyse, kullanıcının aşağıda belirtilen önlemleri almak suretiyle parazitleri gidermeye çalışması önerilir: Alıcı antenin yönünü veya konumunu değiştirin. Televizyonun veya radyonun antenini uzaklaştırın. Yardım almak üzere radyo/televizyon konusunda uzman bir teknisyene danışın. 2002/96/CE sayılı Avrupa Direktifi ve EN50419:2005 normları uyarınca bu ekipman evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Geri dönüştürülmesini mümkün kılacak şekilde ayrıca toplanması gerekir. Bu davranışınızla çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmuş olursunuz.

20 RAIN BIRD CORPORATION 6991 E.Southpoint Road Tucson, AZ USA Rain Bird Europe SNC 900, rue Ampère, B.P Aix-en-Provence Cedex 3 FRANCE Registered Trademark of Rain Bird Corporation Rain Bird Corporation. 07/12 RBE-12-TM-53

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. USB Charger UCH20

Οδηγός χρήστη. USB Charger UCH20 Οδηγός χρήστη USB Charger UCH20 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Πληροφορίες για το φορτιστή USB Charger...3 Χρήση του φορτιστή USB...4 Φόρτιση της συσκευής σας... 4 Νομικές πληροφορίες...5 Declaration of Conformity...6

Διαβάστε περισσότερα

Magnetic Charging Dock DK30/DK31

Magnetic Charging Dock DK30/DK31 Οδηγός χρήστη Magnetic Charging Dock DK30/DK31 Περιεχόμενα Οδηγός χρήστη Magnetic Charging Dock...3 Εισαγωγή...4 Η φόρτιση έγινε εύκολη υπόθεση...4 Χρήση της μαγνητικής βάσης φόρτισης...5 Χρήση των προσαρτήσεων...5

Διαβάστε περισσότερα

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του SmartDock...3 Φόρτιση του SmartDock...3 Οδηγός έναρξης...5 Διαχείριση LiveWare...5 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...5

Διαβάστε περισσότερα

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Οδηγός χρήστη Magnetic Charging Dock DK48 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Πληροφορίες για τη μαγνητική βάση φόρτισης...3 Χρήση της μαγνητικής βάσης φόρτισης...4 Επιλογή προσάρτησης για το τηλέφωνό σας...4 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Ασύρματη συσκευή προβολής Miracast IM10

Οδηγός χρήστη. Ασύρματη συσκευή προβολής Miracast IM10 Οδηγός χρήστη Ασύρματη συσκευή προβολής Miracast IM10 Περιεχόμενα Οδηγός χρήστη ασύρματης συσκευής προβολής Miracast...3 Ρύθμιση ασύρματης συσκευής προβολής Miracast...4 Επισκόπηση υλικού...4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κάλυμμα τροφοδοσίας CP12

Κάλυμμα τροφοδοσίας CP12 Οδηγός χρήστη Κάλυμμα τροφοδοσίας CP12 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η φόρτιση έγινε εύκολη υπόθεση...3 Προδιαγραφές...3 Χρήση της θήκης τροφοδοσίας...4 Φόρτιση του τηλεφώνου σας...4 Νομικές πληροφορίες...7

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Quick Charger UCH10

Οδηγός χρήστη. Quick Charger UCH10 Οδηγός χρήστη Quick Charger UCH10 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η φόρτιση είναι πλέον εύκολη...3 Χρήση της βάσης Quick Charger...4 Φόρτιση της συσκευής σας...4 Νομικές πληροφορίες...5 Declaration of Conformity

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Γρήγορος φορτιστής αυτοκινήτου AN420

Οδηγός χρήστη. Γρήγορος φορτιστής αυτοκινήτου AN420 Οδηγός χρήστη Γρήγορος φορτιστής αυτοκινήτου AN420 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η φόρτιση είναι πλέον εύκολη υπόθεση...3 Χρήση της βάσης Γρήγορος φορτιστής αυτοκινήτου...4 Φόρτιση των συσκευών σας...4 Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Presenter SNP6000. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Presenter SNP6000. Register your product and get support at  Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Presenter SNP6000 EL Εγχειρίδιο χρήσης 1 a b c d e 2 3 4 Federal Communication Commission Interference Statement This equipment has been

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Charging Plate WCH10

Wireless Charging Plate WCH10 Οδηγός χρήστη Wireless Charging Plate WCH10 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η φόρτιση έγινε εύκολη υπόθεση...3 Χρήση της βάσης ασύρματης φόρτισης...4 Φόρτιση της συσκευής σας...4 Κατάσταση λυχνίας ειδοποίησης...4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Μονοφωνικό ακουστικό

Οδηγός χρήστη. Μονοφωνικό ακουστικό Οδηγός χρήστη Μονοφωνικό ακουστικό Περιεχόμενα Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση αξεσουάρ...4 Βασικά στοιχεία...5 Φόρτιση της μπαταρίας...5 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ακουστικού...5 Αντιστοίχιση

Διαβάστε περισσότερα

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Οδηγός χρήστη Magnetic Charging Dock Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η φόρτιση έγινε εύκολη υπόθεση...3 Χρήση της μαγνητικής βάσης φόρτισης...4 Χρήση των προσαρτήσεων...4 Φόρτιση του τηλεφώνου σας...4 Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Bluetooth Keyboard BKB10

Οδηγός χρήστη. Bluetooth Keyboard BKB10 Οδηγός χρήστη Bluetooth Keyboard BKB10 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Επισκόπηση...3 Φόρτιση του πληκτρολογίου...4 Ενεργοποίηση του πληκτρολογίου...5 Ρύθμιση του πληκτρολογίου...6 Υποστήριξη στο web...7

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Δέκτης μουσικής Bluetooth BM10

Οδηγός χρήστη. Δέκτης μουσικής Bluetooth BM10 Οδηγός χρήστη Δέκτης μουσικής Bluetooth BM10 Περιεχόμενα Επισκόπηση αξεσουάρ...3 Βασικά στοιχεία...4 Αντιστοίχιση και σύνδεση...5 Αποσύνδεση και επανασύνδεση...6 Smart Connect...7 Νομικές πληροφορίες...8

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. SmartTags

Οδηγός χρήστη. SmartTags Οδηγός χρήστη SmartTags Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...3 Χρήση ετικετών SmartTags...4 Νομικές πληροφορίες...5 2 Εισαγωγή Τι είναι οι ετικέτες SmartTags; Οι ετικέτες SmartTags χρησιμοποιούν τις

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να φορέσετε το ακουστικό...10 Κλήσεις...11 Μεταφορά του ήχου...11

Πώς να φορέσετε το ακουστικό...10 Κλήσεις...11 Μεταφορά του ήχου...11 VH110 Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Γενική επισκόπηση ακουστικού...5 Εισαγωγή...6 Φόρτιση...7 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση...8 Αντιστοίχιση του ακουστικού...9 Αντιστοίχιση του ακουστικού με ένα τηλέφωνο...9

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth SBH20

Στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth SBH20 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth SBH20 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση αξεσουάρ...3 Βασικά στοιχεία...4 Κλήσεις...6 Ακρόαση μουσικής...7 Τεχνολογία πολλαπλών σημείων...7 Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Οδηγός χρήστη. Smart Imaging Stand IPT-DS10M Οδηγός χρήστη Smart Imaging Stand IPT-DS10M Περιεχόμενα Οδηγός χρήστη έξυπνης βάσης για φωτογραφίες...3 Εισαγωγή...4 Επισκόπηση λειτουργίας...4 Επισκόπηση υλικού...4 Βασικά στοιχεία...5 Συναρμολόγηση...5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Mono Bluetooth Headset MBH20

Οδηγός χρήστη. Mono Bluetooth Headset MBH20 Οδηγός χρήστη Mono Bluetooth Headset MBH20 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση αξεσουάρ...3 Βασικά στοιχεία...4 Φόρτιση της συσκευής...4 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ακουστικού...4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Style Cover Window SCR24

Οδηγός χρήστη. Style Cover Window SCR24 Οδηγός χρήστη Style Cover Window SCR24 Περιεχόμενα Οδηγός έναρξης...3 Εισαγωγή...3 Επισκόπηση...3 Φόρτιση...3 Ρύθμιση λειτουργίας One-touch...4 Εκμάθηση των βασικών λειτουργιών...5 Αλληλεπίδραση με το

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth Speaker with Magnetic Charging Pad BSC10

Bluetooth Speaker with Magnetic Charging Pad BSC10 Οδηγός χρήστη Bluetooth Speaker with Magnetic Charging Pad BSC10 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση...3 Κατάσταση λυχνίας ειδοποίησης...3 Χρήση των προσαρτήσεων...5 Φόρτιση...6 Οδηγός έναρξης...7 Αποσύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Οδηγός χρήστη. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Οδηγός χρήστη Stereo Bluetooth Headset SBH60 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Βασικά στοιχεία...5 Φόρτιση της μπαταρίας...5 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Οδηγός χρήστη. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Οδηγός χρήστη Stereo Bluetooth Headset SBH50 Περιεχόμενα Οδηγός χρήστη Stereo Bluetooth Headset...3 Εισαγωγή...4 Επισκόπηση λειτουργίας...4 Επισκόπηση υλικού...4 Επισκόπηση εικονιδίου κατάστασης...5 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

MINI USB ADAPTER WIRELESS 300N

MINI USB ADAPTER WIRELESS 300N MINI USB ADAPTER WIRELESS 300N 300 MBPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ NI-707542 ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 4 - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4 - ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 4 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth SBH80

Στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth SBH80 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth SBH80 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Βασικά στοιχεία...5 Φόρτιση της μπαταρίας...5 Κατάσταση μπαταρίας...5 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη M12AD M52AD GK9559 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Πληκτρολόγιο Bluetooth BKB50

Πληκτρολόγιο Bluetooth BKB50 Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγιο Bluetooth BKB50 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Γενική επισκόπηση...3 Επισκόπηση πληκτρολογίου...3 Φόρτιση του πληκτρολογίου...4 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση...5 Οδηγός έναρξης...6

Διαβάστε περισσότερα

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο N I - 7 0 7 5 4 7 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ά n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s Αρχικά, θα

Διαβάστε περισσότερα

P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο N I - 7 0 7 5 2 9

P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο N I - 7 0 7 5 2 9 P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο N I - 7 0 7 5 2 9 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ά - Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε ΥΑ Σ Ι Ά Σ 4 - Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α ΡΑ Κ Τ Η Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Βάση φόρτισης Micro USB DK52

Βάση φόρτισης Micro USB DK52 Οδηγός χρήστη Βάση φόρτισης Micro USB DK52 Περιεχόμενα Βάση φόρτισης Micro USB Οδηγός χρήστη...3 Εισαγωγή...4 Πληροφορίες για τη βάση Βάση φόρτισης Micro USB...4 Χρήση της βάσης Βάση φόρτισης Micro USB...5

Διαβάστε περισσότερα

Εξάρτημα επίπεδης επιφάνειας για έγγραφα μεγέθους A3 για σαρωτές Kodak

Εξάρτημα επίπεδης επιφάνειας για έγγραφα μεγέθους A3 για σαρωτές Kodak Εξάρτημα επίπεδης επιφάνειας για έγγραφα μεγέθους A3 για σαρωτές Kodak Οδηγός χρήσης A-61793_el 5K3028 Ασφάλεια Προφυλάξεις για τους χρήστες Χρησιμοποιείτε το σαρωτή και το τροφοδοτικό μόνο σε εσωτερικούς

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DESIGNJET T7100 και T7100 Monochrome

Σειρά εκτυπωτών DESIGNJET T7100 και T7100 Monochrome T7100 Σειρά εκτυπωτών & DESIGNJET T7100 Monochrome T7100 και Printer T7100 Monochrome Series Χρήση του εκτυπωτή 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. First edition. HP. Hewlett-Packard ELWW Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Φορτιστής USB UCH20C

Οδηγός χρήστη. Φορτιστής USB UCH20C Οδηγός χρήστη Φορτιστής USB UCH20C Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Πληροφορίες για το Φορτιστής USB...3 Χρήση του φορτιστή USB...4 Φόρτιση...4 Νομικές πληροφορίες...5 Sony UCH20C...5 Declaration of Conformity

Διαβάστε περισσότερα

www1philips1com/welcome

www1philips1com/welcome Register your product and get support at www1philips1com/welcome Wi-Fi USB adapter WUB1110/00 EL Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά Ασφάλεια Τα μικρά εξαρτήματα αυτού του προϊόντος μπορούν να καταποθούν από βρέφη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Συσκευή Smart

Οδηγός χρήστη. Συσκευή Smart Οδηγός χρήστη Συσκευή Smart Περιεχόμενα Οδηγός χρήστη Συσκευή Smart Bluetooth...3 Εισαγωγή...4 Επισκόπηση λειτουργίας...4 Επισκόπηση υλικού...4 Επισκόπηση εικονιδίου κατάστασης...5 Βασικά στοιχεία...6

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS Essentio CP3130 Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS Essentio CP3130 Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS Essentio CP3130 Εγχειρίδιο χρήστη GK7727 Δεύτερος έκδοση Σεπτέμβριος 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Ηχείο Bluetooth BSP10

Οδηγός χρήστη. Ηχείο Bluetooth BSP10 Οδηγός χρήστη Ηχείο Bluetooth BSP10 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Κατάσταση λυχνίας ειδοποίησης... 3 Φόρτιση...4 Φόρτιση του αξεσουάρ σας... 4 Οδηγός έναρξης...

Διαβάστε περισσότερα

Μονοφωνικό ακουστικό Bluetooth MBH10

Μονοφωνικό ακουστικό Bluetooth MBH10 Οδηγός χρήστη Μονοφωνικό ακουστικό Bluetooth MBH10 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Βασικά στοιχεία...3 Χρήση του ακουστικού σας...5 Αντιμετώπιση προβλημάτων...6 Νομικές πληροφορίες...7 2 Εισαγωγή Επισκόπηση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRR25ZM-S SRR35ZM-S SRR50ZM-S SRR60ZM-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Style Cover Window SCR42

Οδηγός χρήστη. Style Cover Window SCR42 Οδηγός χρήστη Style Cover Window SCR42 Περιεχόμενα Οδηγός έναρξης... 3 Εισαγωγή...3 Επισκόπηση... 3 Ρύθμιση λειτουργίας One-touch... 3 Φόρτιση... 4 Εκμάθηση των βασικών λειτουργιών... 5 Αλληλεπίδραση με

Διαβάστε περισσότερα

ULX Wireless System USER GUIDE SUPPLEMENT RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRES INFORMACION ADICIONAL. M1 ( MHz)

ULX Wireless System USER GUIDE SUPPLEMENT RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRES INFORMACION ADICIONAL. M1 ( MHz) ULX Wireless System USER GUIDE SUPPLEMENT RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRES INFORMACION ADICIONAL M1 (662 698 MHz) 2003, Shure Incorporated 27B8733A (Rev. 4) Printed in U.S.A. SPECIFICATIONS ULX1 Transmitter

Διαβάστε περισσότερα

Κομψό κάλυμμα με παράθυρο SCR46

Κομψό κάλυμμα με παράθυρο SCR46 Οδηγός χρήστη Κομψό κάλυμμα με παράθυρο SCR46 Περιεχόμενα Οδηγός έναρξης... 3 Εισαγωγή...3 Επισκόπηση... 3 Ρύθμιση λειτουργίας "Με ένα άγγιγμα"...3 Φόρτιση... 4 Εκμάθηση των βασικών λειτουργιών...5 Αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Κομψό κάλυμμα με παράθυρο SCR46

Οδηγός χρήστη. Κομψό κάλυμμα με παράθυρο SCR46 Οδηγός χρήστη Κομψό κάλυμμα με παράθυρο SCR46 Περιεχόμενα Οδηγός έναρξης...3 Εισαγωγή... 3 Επισκόπηση...3 Ρύθμιση λειτουργίας "Με ένα άγγιγμα"... 3 Φόρτιση... 4 Εκμάθηση των βασικών λειτουργιών... 5 Αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Κομψό κάλυμμα με παράθυρο SCR44

Κομψό κάλυμμα με παράθυρο SCR44 Οδηγός χρήστη Κομψό κάλυμμα με παράθυρο SCR44 Περιεχόμενα Οδηγός έναρξης... 3 Εισαγωγή...3 Επισκόπηση... 3 Ρύθμιση λειτουργίας "Με ένα άγγιγμα"...3 Φόρτιση... 4 Εκμάθηση των βασικών λειτουργιών...5 Αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ TV-DEX

ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ TV-DEX ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ TV-DEX 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ... 5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ... 7 ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ TV II... 9 ΒΆΣΗ TV... 10 ΔΊΟΔΟΙ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΉΣ... 12 ΕΚΚΊΝΗΣΗ... 13 Σύνδεση των μονάδων:....13 Όταν

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

Ηχείο Smart Bluetooth BSP60

Ηχείο Smart Bluetooth BSP60 Οδηγός χρήστη Ηχείο Smart Bluetooth BSP60 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλισμικού... 3 Βασικά στοιχεία...4 Φόρτιση... 4 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση...4 Επαναφορά της

Διαβάστε περισσότερα

4K HDMI Splitter 1x4. User s Guide / Bedienungsanleitung / Εγχειρίδιο Χρήστη

4K HDMI Splitter 1x4. User s Guide / Bedienungsanleitung / Εγχειρίδιο Χρήστη 4K HDMI Splitter 1x4 User s Guide / Bedienungsanleitung / Εγχειρίδιο Χρήστη INTRODUCTION The EDISION 4K HDMI Splitter 1x4 uses a single HDMI input source, to distribute it to 4 HDMI outputs. The splitter

Διαβάστε περισσότερα

GIGABIT ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ NI-707540

GIGABIT ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ NI-707540 GIGABIT ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ NI-707540 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4 ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ROUTER 6 WPS 11 CE/FCC 12

Διαβάστε περισσότερα

!Stato di tensione triassiale!stato di tensione piano!cerchio di Mohr

!Stato di tensione triassiale!stato di tensione piano!cerchio di Mohr !Stato di tensione triassiale!stato di tensione piano!cerchio di Mohr Stato di tensione F A = F / A F Traione pura stato di tensione monoassiale F M A M Traione e torsione stato di tensione piano = F /

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

90ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

90ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 90ΚΥΡΙΟΣΟΔΗΓΟΣ ΤοRazerNagaείναιτοαπόλυτοποντίκιγιαMassivelyMultiplayerOnlineGamingτοοποίομετατοπίζει τηνισορροπίαμεταξύτουπληκτρολογίουκαιτουποντικιούτοποθετώνταςένανπρωτόγνωροαριθμό εσωτερικώνεντολώντουπαιχνιδιούσεμιαθέση.έναπλέγμααντίχειραπολλαπλώνκουμπιώνμε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA. Eλληνικά ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA. Eλληνικά ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚ ΔΙΑΙΡΥΜΕΝΥ ΤΥΠΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΑΔΑ ΜΝΤΕΛ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΑΔΑ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA Instruction manual Page 1~12 To obtain the best performance

Διαβάστε περισσότερα

Efecto Perlado. Colores. Efectos. by Osaka

Efecto Perlado. Colores. Efectos. by Osaka Efecto Perlado Colores & Efectos by Osaka 2 EFECTO PERLADO Τεχνοτροπία με βάση την άμμο με χρυσή και ασημή πέρλα. Πολύ γρήγορη εφαρμογή, με μια στρώση χρώματος. Έτοιμο να χρησιμοποιηθεί η χρωματίζεται

Διαβάστε περισσότερα

FILTRO DE RED METÁLICA

FILTRO DE RED METÁLICA FILTRO DE RED METÁLICA Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado el accesorio. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y a REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Wide Transport Stretcher Model 738

Parts Manual. Wide Transport Stretcher Model 738 Wide Transport Stretcher Model 738 Modèle 738 De Civière Large Pour Le Transport Breites Transport-Bahre-Modell 738 Breed Model 738 van de Brancard van het Vervoer Modello Largo 738 Della Barella Di Trasporto

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Bluetooth Remote with Handset Function BRH10

Οδηγός χρήστη. Bluetooth Remote with Handset Function BRH10 Οδηγός χρήστη Bluetooth Remote with Handset Function BRH10 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Βασικά στοιχεία...5 Φόρτιση του τηλεχειριστηρίου Bluetooth... 5 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

PLUGIN BASIC TS (en) indication, that electrical appliance is switched on

PLUGIN BASIC TS (en) indication, that electrical appliance is switched on PLUGIN BASIC TS (en) indication, that electrical appliance is switched on after pressing the ON button, will be the connected appliance permantely switched on. after pressing the button, will be the connected

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado este Kit. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

Hunter ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μοντέλα 2,4,6,8 στάσεων INDOOR & OUTDOOR.

Hunter ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μοντέλα 2,4,6,8 στάσεων INDOOR & OUTDOOR. XC Hunter ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6,8 στάσεων INDOOR & OUTDOOR. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1. Βιδώστε μία βίδα στον τοίχο. 2. Κρεμάστε τον

Διαβάστε περισσότερα

ViewSonic. VX1932wm LCD Display. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. VX1932wm LCD Display. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic VX1932wm LCD Display - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Podręcznik użytkownika

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΧΟΥΜ ΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ TOTAL CONTROL Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ η ποιότητα στην άρδευση 1. LCD Display : Οθόνη υγρών κρυστάλλων. 2. Πλήκτρα +/- : Για ρύθμιση των παραμέτρων του προγραμματιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΣΎΣΤΗΜΑ FM SCOLA. ΔΕΚΤΗΣ SCOLA FLEX και ΔΕΚΤΗΣ SCOLA FLEX-i

ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΣΎΣΤΗΜΑ FM SCOLA. ΔΕΚΤΗΣ SCOLA FLEX και ΔΕΚΤΗΣ SCOLA FLEX-i ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΣΎΣΤΗΜΑ FM SCOLA ΔΕΚΤΗΣ SCOLA FLEX και ΔΕΚΤΗΣ SCOLA FLEX-i ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ... 4 ΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ FM SCOLA... 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ... 10 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΤΟΥ ΔΈΚΤΗ SCOLA... 11 Πληροφορίες μπαταρίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ. Μοντέλο CROS-FS

ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ. Μοντέλο CROS-FS ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ Μοντέλο CROS-FS 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Ο ΠΟΜΠΟΣ CROS ΤΗΣ WIDEX... 4 Η μπαταρία... 8 Τοποθέτηση της μπαταρίας... 8 Υποδοχή μπαταριών χωρίς λαβή ανοίγματος... 11 Προσδιορισμός δεξιά/αριστερά... 13

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου 22 Έλα τώρα, κουνήσου Η Άννα µεταφέρεται στο Βερολίνο του έτους 1989, όπου κυριαρχεί ο ενθουσιασµός για την πτώση του Τείχους. Πρέπει να περάσει µέσα από το πλήθος και να πάρει τη θήκη. Θα τα καταφέρει;

Διαβάστε περισσότερα

ASUS Transformer Pad QSG TF300TG 3G Connection Manager

ASUS Transformer Pad QSG TF300TG 3G Connection Manager QSG TF300TG 3G Connection Manager Εγκατάσταση κάρτας SIM GK7210 1. Χρησιμοποιήστε έναν ισιωμένο συνδετήρα για να πατήσετε το κουμπί εξαγωγής του δίσκου κάρτας SIM. 2. Αφαιρέστε τον δίσκο από την υποδοχή.

Διαβάστε περισσότερα

TBOS-II Radio Adaptor

TBOS-II Radio Adaptor Technotes TBOS-II Radio Adaptor ENGLISH FRANCAIS ESPAÑOL PORTUGUESE ITALIANO GERMAN TURKISH GREEK ENGLISH / STATEMENT Applicable for U.S.A & Canada: RF EXPOSURE This device complies with FCC RF and Industry

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή Sehr geehrter Herr Präsident, Sehr geehrter Herr Präsident, Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του Sehr geehrter

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Stereo Bluetooth Headset SBH54

Οδηγός χρήστη. Stereo Bluetooth Headset SBH54 Οδηγός χρήστη Stereo Bluetooth Headset SBH54 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Επισκόπηση εικονιδίων κατάστασης... 4 Βασικά στοιχεία...6 Φόρτιση... 6 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικά μοντέλα 3 στάσεων INDOOR & OUTDOOR με πλακέτες επέκτασης των 3 στάσεων για την δημιουργία μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ APPLICAZIONE APPLICATION APPLICATION. Sublime Colours 2,5L (10-12m2/L) Esencia 25 ml 100 ml. Damasco 2,5L (6-8m2/L)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ APPLICAZIONE APPLICATION APPLICATION. Sublime Colours 2,5L (10-12m2/L) Esencia 25 ml 100 ml. Damasco 2,5L (6-8m2/L) DAMASCO Διακριτική και κομψή διακόσμηση εμπνευσμένη από τα πολυτελή υφάσματα της αρχαιότητας, για όσους επιθυμούν οι τοίχοι να είναι επενδεδυμένοι με ένα προϊόν που παρέχει μεταξένια και βελούδινη αντανάκλαση.

Διαβάστε περισσότερα

SmartBand 2 (για ios) SWR12

SmartBand 2 (για ios) SWR12 Οδηγός χρήστη SmartBand 2 (για ios) SWR12 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Εισαγωγή...3 Επισκόπηση υλικού...3 Φόρτιση του SmartBand 2... 4 Συναρμολόγηση... 4 Πώς να φοράτε το SmartBand 2... 5 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Wireless 150Mbps USB Adapter. Kurzanleitung

Wireless 150Mbps USB Adapter. Kurzanleitung WU150N Wireless 150Mbps USB Adapter Kurzanleitung Produkt-Eigenschaften 802.11a/b/g/n Unterstützung Höchstgeschwindigkeit bis zu 150 Mbps Windows 8.1/8/7/XP 32/64bit Unterstützung Treiber- und Dienstprogramm-Installation

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες ασφάλειας και κανονισµών

Πληροφορίες ασφάλειας και κανονισµών Πληροφορίες ασφάλειας και κανονισµών Επαγγελµατικοί υπολογιστές Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Style Cover Window SCR30

Οδηγός χρήστη. Style Cover Window SCR30 Οδηγός χρήστη Style Cover Window SCR30 Περιεχόμενα Οδηγός έναρξης... 3 Εισαγωγή...3 Επισκόπηση... 3 Ρύθμιση λειτουργίας One-touch... 3 Φόρτιση... 4 Εκμάθηση των βασικών λειτουργιών... 5 Αλληλεπίδραση με

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού 13 Βοήθεια εκ Θεού Η εκκλησία φαίνεται πως είναι το σωστό µέρος για να πάρει κανείς πληροφορίες. Ο πάστορας εξηγεί στην Άννα τη µελωδία και της λέει ότι είναι το κλειδί για µια µηχανή του χρόνου. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. SmartWatch MN2

Οδηγός χρήστη. SmartWatch MN2 Οδηγός χρήστη SmartWatch MN2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση...3 Φόρτιση...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση...4 Ρύθμιση...4 Εγκατάσταση της εφαρμογής Smart Connect...4 Αντιστοίχιση

Διαβάστε περισσότερα

Finite Field Problems: Solutions

Finite Field Problems: Solutions Finite Field Problems: Solutions 1. Let f = x 2 +1 Z 11 [x] and let F = Z 11 [x]/(f), a field. Let Solution: F =11 2 = 121, so F = 121 1 = 120. The possible orders are the divisors of 120. Solution: The

Διαβάστε περισσότερα

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 HELLENIC CULTURE CENTRE - Education, Language and Culture www.hcc.edu.gr, e-mail: Ifigenia@hcc.edu.gr, Tel.: (+30) 210 5238149, Fax: (+30) 210 8836494 Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 Οδηγίες Πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Always there to help you Register your product and get support at HTB5260G. Question? Contact Philips.

Always there to help you Register your product and get support at  HTB5260G. Question? Contact Philips. Always there to help you Register your product and get support at www.philips.com/support Question? Contact Philips HTB5260G Quick start guide EN Before using your product, read all accompanying safety

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Wireless Headset pro Οδηγός χρήστη

Smart Wireless Headset pro Οδηγός χρήστη Smart Wireless Headset pro Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Εισαγωγή...4 Επισκόπηση αξεσουάρ...4 Επισκόπηση εικονιδίων...5 Βασικά στοιχεία...7 Φόρτιση της μπαταρίας...7 Κάρτα μνήμης...7 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση...7

Διαβάστε περισσότερα

Académico Introducción

Académico Introducción - Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... general para un ensayo/tesis Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα... Para introducir un área específica

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων Εξάμηνο 7 ο Procedures and Functions Stored procedures and functions are named blocks of code that enable you to group and organize a series of SQL and PL/SQL

Διαβάστε περισσότερα