90ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "90ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 90ΚΥΡΙΟΣΟΔΗΓΟΣ ΤοRazerNagaείναιτοαπόλυτοποντίκιγιαMassivelyMultiplayerOnlineGamingτοοποίομετατοπίζει τηνισορροπίαμεταξύτουπληκτρολογίουκαιτουποντικιούτοποθετώνταςένανπρωτόγνωροαριθμό εσωτερικώνεντολώντουπαιχνιδιούσεμιαθέση.έναπλέγμααντίχειραπολλαπλώνκουμπιώνμε πλήρηνέααντιστοίχισηκαιηλειτουργικότηταμακροεντολώνφέρνουνκάθεεντολήπουχρειάζεστε στηνπαλάμησας.ηεργονομικήμορφήτουσχεδιασμένηώστεναμεγιστοποιείτηνευκολίαχρήσης σάςεπιτρέπειναπαίζετεμεάνεσηκαιγιαπολλέςώρες.μετοrazernagaθαγίνετεφοβερόςπαίκτης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιεχόμενασυσκευασίας/Απαιτήσειςσυστήματος 2. Βασικάχαρακτηριστικά 3. Εγκατάσταση/Δήλωση/Τεχνικήυποστήριξη 4. ΔιαμόρφωσητουRazerNaga 5. ΧρήσητουRazerNaga 6. Οδηγόςρυθμίσεωνγιαπροχωρημένους 7. ΑσφάλειακαιΣυντήρηση 8. Νομικά 9. ΔιακήρυξηΣυμμόρφωσηςFCC/ΠληροφορίεςγιατηνWEEE

2 1.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠοντίκιRazerNagaγιαπαιχνίδια Πιστοποιητικόγνησιότητας Σύντομοςοδηγόςγιαταπρώταβήματα ΚύριοςΟδηγός ΠρόγραμμαεκπαίδευσηςπλέγματοςRazerNaga ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PC/Mac μεθύραusb Windows 7/WindowsVista /Windows XPήMacOS X(v10.4καιμεταγενέστερο) ΣύνδεσηΊντερνετ(γιαεγκατάστασηπρογράμματοςοδήγησης) 35MBελεύθερουχώρουστοσκληρόδίσκο 2.ΒΑΣΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ AΚουμπίποντικιού1 Κλικ ΒΚουμπίποντικιού2 Μενού CΚουμπίποντικιού3 Τροχόςκύλισηςκαικουμπί

3 DΚουμπίποντικιού4 Κίνησηπίσω ΕΚουμπίποντικιού5 Κίνησημπροστά FΠλέγμααντίχειρα 12πλήρωςπρογραμματιζόμενακουμπιάμελειτουργικότηταμακροεντολών GΑισθητήραςλέιζερRazerPrecision 3.5G HΔιακόπτηςΒασικής/Γιαπροχωρημένους ΙΠόδιαUltraslick Teflon J1000HzUltrapolling /1msχρόνοςαπόκρισης Κ16 bitυπερευρείαδιαδρομήδεδομένων 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΔΗΛΩΣΗ/ΤΕΧΝΙΚΗΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟδηγίεςεγκατάστασηςγιαWindows 7/WindowsVista /Windows XP Βήμα1:ΣυνδέστετοRazerNagaστηθύραUSBτουυπολογιστήσας. Βήμα2:Λάβετετοπρόγραμμαεγκατάστασηςπρογραμμάτωνοδήγησηςαπότηδιεύθυνση Βήμα3:Εκτελέστετοπρόγραμμαεγκατάστασης. Βήμα4:Επιλέξτετηγλώσσαεγκατάστασης.ΚάντεκλικστοOKγιανασυνεχίσετε.

4 Βήμα5:ΕμφανίζεταιηοθόνηεγκατάστασηςτουRazerNaga.ΚάντεκλικστοNEXT(ΕΠΟΜΕΝΟ)γιανα συνεχίσετε. Βήμα6:Διαβάστετηνάδειαχρήσης.Ανσυμφωνείτεμετουςόρους,επιλέξτε"Iacceptthetermsinthe licenseagreement"(αποδέχομαιτουςόρουςτηςάδειαςχρήσης).κάντεκλικστοnext(επομενο)για νασυνεχίσετε. Βήμα7:Πληκτρολογήστετοόνομαχρήστηκαιτονοργανισμόσας.ΚάντεκλικστοNEXT(ΕΠΟΜΕΝΟ)για νασυνεχίσετε. Βήμα8:Επιλέξτετηρύθμισητηςεγκατάστασηςσας.ΚάντεκλικστοNEXT(ΕΠΟΜΕΝΟ)γιανα συνεχίσετε. Βήμα9:Ελέγξτεότιόλαείναισωστά.ΚάντεκλικστοINSTALL(ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)γιαναξεκινήσειη εγκατάσταση. Βήμα10:Στοτέλοςτηςεγκατάστασης,κάντεκλικστοFINISH(ΤΕΛΟΣ)γιαναολοκληρωθείη εγκατάσταση. Βήμα11:Ακολουθήστετιςοδηγίεςστηνοθόνηγιανακάνετεεπανεκκίνησητουυπολογιστήσας.Κάντε κλικστοyes(ναι). ΟδηγίεςεγκατάστασηςγιαMacOSX(v10.4καιμεταγενέστερο) Βήμα1:ΣυνδέστετοRazerNagaστηθύραUSBτουυπολογιστήMac.

5 Βήμα2:Κλείστετο KeyboardSetupAssistant (Βοηθόςρύθμισηςπληκτρολογίου)ανεμφανιστεί. Βήμα3:Λάβετετοπρόγραμμαεγκατάστασηςπρογραμμάτωνοδήγησηςαπότηδιεύθυνση Βήμα4:Εκτελέστετοπρόγραμμαεγκατάστασης. Βήμα5:Θαεμφανιστείμιαοθόνηπροειδοποίησηςεγκατάστασης.ΚάντεκλικστοCONTINUE(ΣΥΝΕΧΕΙΑ) γιανασυνεχίσειηεγκατάσταση. Βήμα6:ΕμφανίζεταιηεισαγωγικήοθόνητουRazerNaga.ΚάντεκλικστοCONTINUE(ΣΥΝΕΧΕΙΑ)γιανα συνεχίσετε. Βήμα7:ΔιαβάστετηνάδειαχρήσηςλογισμικούκαικάντεκλικστοCONTINUE(ΣΥΝΕΧΕΙΑ). Βήμα8:Θαεμφανιστείμιααναδυόμενηοθόνηεπιβεβαίωσης.Ανδέχεστετουςόρουςτηςάδειας,κάντε κλικστοagree(συμφωνω). Βήμα9:Ανθέλετεναεπιλέξετετοφάκελοπροορισμούόπουθαεγκατασταθείτολογισμικότου προγράμματοςοδήγησης,κάντεκλικστοchangeinstalllocation(αλλαγηθεσησεγκαταστασησ). Διαφορετικά,κάντεκλικστοINSTALL(ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)γιαναξεκινήσειηεγκατάσταση. Βήμα10:Πληκτρολογήστετονκωδικόπρόσβασήςσας,ανσαςζητηθεί. Βήμα11:Ότανολοκληρωθείηεγκατάσταση,ακολουθήστετιςοδηγίεςστηνοθόνηγιανακάνετε επανεκκίνησητουυπολογιστήσας.κάντεκλικστοrestart(επανεκκινηση). ΔήλωσητουRazerNaga Επισκεφθείτετηδιεύθυνση Τιθαλάβετε: 2έτηπεριορισμένηεγγύησητουκατασκευαστή Δωρεάνonlineτεχνικήυποστήριξηστηδιεύθυνση

6 4.ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΤΟΥRAZERNAGA Βασικήδιαμόρφωση[123] ΤοRazerNagaπαρέχειέναπλέγμακουμπιώναντίχειραδώδεκακουμπιών[1 12]σεδύοδιαμορφώσεις: Βασική[123]καιΓιαπροχωρημένους[Num].ΣτηΒασικήδιαμόρφωση[123],ταδώδεκακουμπιά[1 12] εκχωρούνταιαντίστοιχαστα1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,,=τουπληκτρολογίου.αυτόσαςεπιτρέπεινα δημιουργήσετεαντίγραφοτηςπροεπιλεγμένηςγραμμήςενεργειώνγιαταπερισσότεραπαιχνίδιαμμο στοπλέγμακουμπιώναντίχειρα.μεαυτήτηλειτουργία,έχετεκαλύτεροέλεγχοτηςκίνησηςτου χαρακτήρασαςστοπαιχνίδι.

7 Διαμόρφωσηγιαπροχωρημένους[Num] ΣτηνλειτουργίαΓιαπροχωρημένους[Num],ταδώδεκακουμπιά[1 12]εκχωρούνταιστα 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,,+τουαριθμητικούπληκτρολογίουαντίστοιχαγιατοπληκτρολόγιο.Εκτόςαπότην προεπιλεγμένηγραμμήενεργειών,μετηνεκχώρησηλειτουργιώντουπαιχνιδιούστοαριθμητικό πληκτρολόγιοτουπληκτρολογίουσαςθααποκτήσετεπρόσβασησεπερισσότερεςλειτουργίεςτου παιχνιδιού.σημείωση:ηενεργοποίησητουnumlockστοπληκτρολόγιοεπηρεάζειτηλειτουργίατου πλέγματοςκουμπιώναντίχειραόταντοrazernagaβρίσκεταιστηδιαμόρφωσηγιαπροχωρημένους [Num]. ΓιαεναλλαγήμεταξύτηςΒασικήςδιαμόρφωσης[123]καιτηςδιαμόρφωσηςΓιαπροχωρημένους[Num], απλάρυθμίστετοδιακόπτηπουβρίσκεταιστηνκάτωπλευράτουrazernaga.

8 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΟΔΗΓΗΣΗΣ Ταχαρακτηριστικάπουαναφέρονταιεδώαπαιτούντηνεγκατάστασητουλογισμικούτου προγράμματοςοδήγησηςrazernagaκαιτηνενεργοποίησητουεικονιδίουτουrazernagaστην περιοχήειδοποιήσεων.ηκάθερύθμισηθααποθηκευτείστοτρέχονπροφίλμόνογιατουφιστάμενο μηχάνημα. ΚΑΡΤΕΛΑASSIGNBUTTONS(ΑΝΑΘΕΣΗΚΟΥΜΠΙΩΝ) ΣτηνκαρτέλαAssignButtons(ΑνάθεσηΚουμπιών),μπορείτενααναθέσετεδιάφορεςλειτουργίεςσε κάθεκουμπίβάσειτωνδικώνσαςπροτιμήσεων.

9 Είναιδυνατέςοιακόλουθεςλειτουργίες: Click(Κλικ): Εκτελέστεκανονικόκλικτουποντικιού. Menu(Μενού): Άνοιγμαενόςσχετικούμενού. UniversalScrolling(Γενικήκύλιση): Ενεργοποιήστετηγενικήκύλισηκάνονταςκλικκαικρατώνταςτοαντιστοιχισμένοκουμπίπουέχει αντιστοιχιστεί.σύρετετοrazernagaγιαναπραγματοποιήσετεκύλισηπροςτηνκατεύθυνσητης κίνησηςτουποντικιού. DoubleClick(Διπλόκλικ): Εκτελέστεδιπλόκλικμετοαντιστοιχισμένοκουμπί. Macro(Μακροεντολή): Ανδεναναφέρεταιηλειτουργίαγιατοκουμπίήτοπλήκτροήανθέλετενααναθέσετεμια μακροεντολή,επιλέξτεmacroαπότοαναπτυσσόμενομενού.επιπλέον,όλεςοιαποθηκευμένες μακροεντολέςθαεμφανιστούνσεένααναπτυσσόμενουπομενούγιαγρήγορηεπιλογήόταν τοποθετείταιτοποντίκιπάνωαπότηνεπιλογήmacro. SensitivityStageUp(Αύξησηβαθμούευαισθησίας): Αυξήστετηντρέχουσαευαισθησίαστονεπόμενοβαθμό. SensitivityStageDown(Μείωσηβαθμούευαισθησίας): Μειώστετηντρέχουσαευαισθησίαστονπροηγούμενοβαθμό. ProfileSettings(Ρυθμίσειςπροφίλ): Άμεσηαλλαγήσεπροφίλκαιάμεσηφόρτωσηόλωντωνπροτιμήσεώνσαςγιατιςρυθμίσειςτου ποντικιού.ότανεπιλέγετερυθμισεισπροφιλαπότοαναπτυσσόμενομενού,έναυπομενούθα εμφανιστείκαισαςεπιτρέπειναεπιλέξετετοεπιθυμητόπροφίλπροςαλλαγή.

10 Forward(Κίνησημπροστά): Έκδοσηεντολής Κίνησηςμπροστά στοwindowsexplorer/internetexplorer. Backward(Κίνησηπροςταπίσω): Έκδοσηεντολής Κίνησηςπροςταπίσω στοwindowsexplorer/internetexplorer. On The FlySensitivity: Ενεργοποιείτηνάμεσηαλλαγήτωνρυθμίσεωνευαισθησίαςχωρίςναχρειαστείναανοίξετετομενού διαμόρφωσης.

11 SingleKey(Μονόπλήκτρο): Ενεργοποίησηπλήκτρουστοπληκτρολόγιόσας. ScrollUp(Κύλισηεπάνω): Εκτελείκίνησηπροςταπάνωστησελίδαπουπροβάλλεται. ScrollDown(Κύλισηκάτω): Εκτελείκίνησηπροςτακάτωστησελίδαπουπροβάλλεται. ButtonOff(Απενεργοποίησηκουμπιού): Απενεργοποιείόλεςτιςλειτουργίεςγιατοαντιστοιχισμένοκουμπί.

12 ΕπιλέξτετοTHUMBGRIDVIEW(ΠΡΟΒΟΛΗΠΛΕΓΜΑΤΟΣΑΝΤΙΧΕΙΡΑ)γιανααποκτήσετεπρόσβασηστο πλέγμααντίχειρα12κουμπιών.καιτα12κουμπιάμπορούννααντιστοιχιστούνσεδιάφορες λειτουργίεςμεβάσητιςπροτιμήσειςσας.επίσης,μπορείτεναπραγματοποιείτεεναλλαγήμεταξύτης Βασικήςδιαμόρφωσης[123]καιτηςδιαμόρφωσηςΓιαπροχωρημένους[Num]γιανααντιστοιχίσετε έναδιαφορετικόσύνολολειτουργιώνστοπλέγμααντίχειρα.

13 Ανδενθέλετεναχρησιμοποιήσετετοκουμπίπλέγματοςαντίχειρα,κάντεκλικστοκουμπίDISABLEALL (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΟΛΩΝ)γιανααπενεργοποιήσετετακουμπιάτουπλέγματοςαντίχειρακαινα αποφύγετετηντυχαίαενεργοποίησητωνδιάφορωνκουμπιώνστοπλέγμααντίχειρα.

14 ΚΑΡΤΕΛΑADJUSTPERFORMANCE(ΡΥΘΜΙΣΗΑΠΟΔΟΣΗΣ) 1.Τρέχουσαευαισθησία Ευαισθησίασημαίνειπόσοκινείταιοδείκτηςσαςστηνοθόνησεσχέσημετηφυσικήκίνησητου ποντικιού.υψηλότερητιμήευαισθησίαςσημαίνειλιγότερηφυσικήκίνησητουποντικιούκαιτο αντίστροφο. ΣτηνκαρτέλαADJUSTPERFORMANCE(ΡΥΘΜΙΣΗΑΠΟΔΟΣΗΣ),ητρέχουσαευαισθησίαγιατοRazerNaga εμφανίζεταισεκουκκίδεςανάίντσα(dpi)καιμπορείναρυθμιστείεύκολαμετακινώνταςτοβέλοςκατά μήκοςτουρυθμιστικούμεβήματα100dpi.γιαμεγαλύτερηευελιξίαστηρύθμιση,μπορείτενα

15 επιλέξετεenableindependentx YSENSITIVITY(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑΣX Y)και ναμετακινήσετεταμεμονωμέναβέληxκαιyκατάμήκοςτουρυθμιστικού. ΓιαεμφάνισητουδείκτηευαισθησίαςOn The Flyστηνοθόνηόποτεκάνετεάμεσεςαλλαγές,επιλέξτε ENABLEON THE FLYSENSITIVITYONSCREENDISPLAY(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΤΗΣΠΡΟΒΟΛΗΣON THE FLY SENSITIVITYΣΤΗΝΟΘΟΝΗ). 2.Acceleration(Επιτάχυνση) Ηεπιτάχυνσησάςεπιτρέπεινααυξήσετετηφυσικήκίνησητουποντικιούστηναναλογίακίνησηςδείκτη στηνοθόνημεβάσητονρυθμόαλλαγήςτηςταχύτηταςκίνησήςσας.όσοπιουψηλήείναιητιμή

16 επιτάχυνσης,τόσοπιουψηλήθαείναιηαναλογία.μπορείτεναενεργοποιήσετετηνεπιτάχυνση κάνονταςκλικστοπλαίσιοenableacceleration(ενεργοποιησηεπιταχυνσησ)καιμετακινώνταςτο βέλοςστορυθμιστικό. 3.PollingRate(Ρυθμόςανίχνευσης) ΟρυθμόςανίχνευσηςκαθορίζειταχρονικάδιαστήματασταοποίαοΗ/Υανακτάδεδομένααπότο ποντίκισας.μιαυψηλότερητιμήθασήμαινεπιοσύντομαδιαστήματακαισυνεπώςoλανθάνων χρόνοςθαείναιλιγότερος.μπορείτενακάνετεεναλλαγήμεταξύ125hz,500hzκαι1000hz.

17 ΚΑΡΤΕΛΑMANAGEPROFILES(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΠΡΟΦΙΛ) Έναπροφίλσάςεπιτρέπεινααποθηκεύετετιςδιάφορεςρυθμίσειςτουποντικιούόπωςευαισθησία, αναθέσειςπλήκτρωνκαιμακροεντολώνωςενιαίαομάδαγιατηνευκολίασας. ΣτηνκαρτέλαManageProfiles(ΔιαχείρισηΠροφίλ),μπορείτεναδημιουργήσετεκαιναεκκινήσετε προσαρμοσμέναπροφίλβάσειτηςεφαρμογήςπουενεργοποιήσατε. α.profile(προφίλ):αναφέρειτοναριθμότουπροφίλ

18 β.profilename(όνομαπροφίλ):κάντεδιπλόκλικσεαυτότοπεδίογιαναεισάγετεέναόνομαπροφίλ τηςεπιλογήςσας. γ.application(εφαρμογή):κάντεδεξίκλικσεαυτότοπεδίοκαιεπιλέξτε AssignApplication (ΑνάθεσηΕφαρμογής)γιαναανοίξετετηνπεριήγησηκαταλόγου.Επιλέξτετοεκτελέσιμοαρχείοτου προγράμματοςπουθέλετενασυνδέσετεστοπροφίλ. δ.autoswitch(αυτόματηαλλαγή):ενεργοποιήστεαυτήτηνεπιλογήγιαναορίσετετοτρέχονπροφίλ ωςπροφίλon The Fly. ΚάνονταςδεξίκλικμέσαστηνκαρτέλαManageProfile(ΔιαχείρισηΠροφίλ)μπορείτεναέχετεάμεση πρόσβασησεμιαλίσταεπιπλέονεντολών.

19 ΚΑΡΤΕΛΑMANAGEMACROS(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΩΝ) Μιαμακροεντολήείναιμιαακολουθίαπατημάτωνπλήκτρωνπουεκτελείταισεσυγκεκριμένησειράκαι χρόνο.σαςεπιτρέπειναεκτελέσετεμιααλυσίδαεντολών,μετοπάτημαενόςμόνοκουμπιού,γιανα βελτιστοποιήσετετοπαιχνίδισας. ΣτηνκαρτέλαManageMacros(ΔιαχείρισηΜακροεντολών),μπορείτεναεγγράψετεάπειραπατήματα πλήκτρων(ανάλογαμετηπόρουςμνήμηςσας).αυτέςοιμακροεντολέςμπορούνεπίσηςναεισαχθούν καιναεξαχθούνστονσκληρόσαςδίσκογιαμελλοντικήχρήση.

20 LIGHTINGANDMAINTAINENCE(ΦΩΤΙΣΜΟΣΚΑΙΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) Lighting(Φωτισμός) Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστετιςλυχνίεςτουκουμπιούκύλισης,τουπλέγματοςαντίχειρακαιτου λογότυπουrazerστοrazernaga. Maintenance(Συντήρηση) Ενημερώστετοπρόγραμμαοδήγησης RazerκαιτουλικολογισμικόκάνονταςκλικστοκουμπίCHECK FORUPDATES(ΕΛΕΓΧΟΣΓΙΑΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ).Μεαυτήντηνενέργειαθαμεταβείτεστηδιεύθυνση

21 οδήγησης/υλικολογισμικού/πρόσθετων.μπορείτεεπίσηςναεπαναφέρετετοrazernagaστις προεπιλεγμένεςρυθμίσειςπατώνταςτοκουμπίrestoreallsettingstodefault(επαναφορα ΟΛΩΝΤΩΝΡΥΘΜΙΣΕΩΝΣΤΙΣΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ). ΧΡΗΣΗΤΟΥRAZERNAGA Ρύθμισηβαθμώνευαισθησίας Οβαθμόςευαισθησίαςείναιμιαπροκαθορισμένητιμήευαισθησίαςτηνοποίαμπορείτενα ενεργοποιήσετεάμεσα.αυτόσημαίνειότιμπορείτενααλλάξετετηνεπιλεγμένησαςευαισθησίαάμεσα κάνονταςεναλλαγήμεταξύτωνβαθμώνευαισθησίας.

22 Γιαναπροκαθορίσετεένανβαθμόευαισθησίας: 1. ΦορτώστετοπρόγραμμαδιαμόρφωσηςτουRazerκαικάντεκλικστηνκαρτέλαΡύθμισης Απόδοσης. 2. ΚάντεκλικστοκουμπίSENSITIVITYSTAGE(ΒΑΘΜΟΣΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ).Εμφανίζεταιένα αναδυόμενοπλαίσιοsensitivitystagesettings(ρυθμίσειςβαθμούευαισθησίας). 3. Επιλέξτετοναριθμότουβαθμούευαισθησίαςπουαπαιτείται. 4. Επιλέξτετοβαθμόπουθέλετεναπροκαθορίσετεκαιρυθμίστεχρησιμοποιώνταςτοβέλοςστο ρυθμιστικό. 5. Γιαεναλλαγήμεταξύδιαφορετικώνβαθμώνευαισθησίας,απλώςαναθέστετιςλειτουργίες αύξησηςκαιμείωσηςβαθμούευαισθησίαςσταεπιθυμητάκουμπιά.

23 Δημιουργίαμακροεντολών A. ΦορτώστετοπρόγραμμαδιαμόρφωσηςτουRazerκαικάντεκλικστηνκαρτέλαΔιαχείρισης μακροεντολών. B. ΚάντεκλικστοNEW(ΝΕΑ)καιπληκτρολογήστεέναόνομαγιατηνέαμακροεντολή. C. ΚάντεκλικστοRECORD(ΕΓΓΡΑΦΗ)γιαναξεκινήσετετηδημιουργίαμακροεντολής. D. ΠληκτρολογήστετηνεπιθυμητήακολουθίαπατημάτωνπλήκτρωνκαικάντεκλικστοSTOP (ΤΕΛΟΣ)γιαναολοκληρώσετετηνεγγραφή. E. Κάντεδεξίκλικστοκαταγραμμένοπάτημαπληκτρολογίουγιαπρόσβασησεπερισσότερες επιλογές.

24 F. ΜπορείτεεπίσηςναεισάγετεπερισσότερεςεντολέςκάνονταςκλικστοκουμπίADVANCED(ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ). On The FlySensitivity Ηάμεσηευαισθησία,On The FlySensitivity,είναιμιαλειτουργίαπουσαςεπιτρέπεινακάνετελεπτή ρύθμισητωνρυθμίσεωνευαισθησίαςακόμηκαιστημέσηενόςπαιχνιδιού.αντοon The FlySensitivity έχειανατεθείσεένακουμπί,τοπάτημαεκείνουτουκουμπιούκαιημετακίνησητουτροχούκύλισηςθα εμφανίσειμιαγραμμήστηνκάτωδεξιάγωνίατηςοθόνηςσας.ανκαιαυτήηλειτουργίασάςεπιτρέπει νακαθορίσετεδυναμικάτιςρυθμίσειςευαισθησίας,είναιπροσβάσιμημόνοανέχειεγκατασταθείτο πρόγραμμαοδήγησης.

25 ΑΣΦΑΛΕΙΑΚΑΙΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟδηγίεςΑσφαλείας Γιαναεπιτευχθείημέγιστηδυνατήασφάλειακατάτηχρήσητουποντικιούσας,προτείνουμενα ακολουθήσετετιςπαρακάτωοδηγίες: 1. Αποφεύγετενακοιτάτεαπευθείαςστηνακτίναπαρακολούθησηςτουποντικιούσαςήνα στοχεύετετηνακτίνασταμάτιατρίτων.σημειώστεπωςηακτίναπαρακολούθησηςδενείναι ορατήστογυμνόανθρώπινομάτικαιπωςείναιρυθμισμένησελειτουργίασυνεχούς ενεργοποίησης. 2. Αναντιμετωπίσετεπροβλήματαστησωστήλειτουργίατουποντικιούκαιδενσαςβοηθήσειη αντιμετώπισηπροβλημάτων,αποσυνδέστετησυσκευήκαιεπικοινωνήστεμετηγραμμή υποστήριξηςτηςrazerήεπισκεφτείτετηδιεύθυνση Μηνεπιχειρήσετενασυντηρήσετεήναεπισκευάσετεοιίδιοιτησυσκευή.

26 3. Μηναποσυναρμολογήσετετοποντίκι(διαφορετικάθαακυρωθείηεγγύησήσας)καιμην επιχειρήσετενατοσυντηρήσετεοιίδιοι,ούτενατολειτουργήσετεμεμηφυσιολογικάφορτία ρεύματος. 4. Φυλάσσετετοποντίκισαςμακριάαπόυγράκαιυγρασία.Λειτουργείτετοποντίκισαςμόνο εντόςτουκαθορισμένουεύρουςθερμοκρασίας0 C(32 F)έως40 C(104 F).Αντολειτουργήσετε σεθερμοκρασίαπουυπερβαίνειαυτότοεύρος,αποσυνδέστεκαιαπενεργοποιήστετη συσκευήώστενασταθεροποιηθείηθερμοκρασίαεντόςτουεύρουςτηςβέλτιστης θερμοκρασίας. ΑΝΕΣΗ Ακολουθούνορισμένεςσυμβουλέςγιαναδιασφαλίσετετηνάνεσήσαςκατάτηχρήσητουποντικιού.Οι έρευνεςέχουνδείξειπωςταπαρατεταμέναδιαστήματαεπαναλαμβανόμενωνκινήσεων,ηλάθοςθέση τωνπεριφερειακώντουυπολογιστή,ηλάθοςθέσητουσώματοςκαιοικακέςσυνήθειεςενδέχεταινα σχετίζονταιμεσωματικήδυσφορίακαιτραυματισμόστανεύρα,τουςτένοντεςκαιτουμύες. Παρακαλούμεακολουθήστετιςπαρακάτωοδηγίεςγιαναδιασφαλίσετετηνάνετηχρήσητουποντικιού σαςκαινααποφύγετετουςτραυματισμούς. 1. Τοποθετήστετοπληκτρολόγιοκαιτηνοθόνησαςακριβώςμπροστάσας,μετοποντίκισας δίπλατου.τοποθετήστετουςαγκώνεςσαςδίπλασταπλευράσας,όχιπολύμακριάαπότο ποντίκισαςώστενατοφτάνετεεύκολα. 2. Ρυθμίστετούψοςτηςκαρέκλαςκαιτουτραπεζιούσαςώστετοπληκτρολόγιοκαιτοποντίκινα βρίσκονταιστούψοςτουαγκώναήπιοκάτω. 3. Έχετεκαλήυποστήριξηγιαταπόδιασας,ίσιαστάσηστοσώμασαςκαιχαλαρούςτουςώμους σας. 4. Κατάτηδιάρκειατουπαιχνιδιού,χαλαρώστετονκαρπόσαςκαικρατήστετονίσιο.Αν επαναλαμβάνετετιςίδιεςεργασίεςμεταχέριασας,προσπαθήστεναμηλυγίζετε,εκτείνετεή στρέφετεταχέριασαςγιαμεγάλαχρονικάδιαστήματα. 5. Μηνακουμπάτετουςκαρπούςσαςσεσκληρέςεπιφάνειεςγιαμεγάλαχρονικάδιαστήματα. Χρησιμοποιήστεμιαυποστήριξηκαρπών,όπωςτοeXactRest τηςrazerμεγέμισηαπότζελ, γιατηνυποστήριξητωνκαρπώνσαςκατάτηδιάρκειατουπαιχνιδιού.

27 6. Προσαρμόστετακουμπιάστοποντίκισαςώστεναταιριάζουνστοστυλτουπαιχνιδιούσας,για ναελαχιστοποιήσετετιςεπαναλαμβανόμενεςήπερίεργεςκινήσειςκατάτηδιάρκειατου παιχνιδιού. 7. Βεβαιωθείτεότιτοποντίκισαςχωράειάνετασταχέριασας. 8. Μηνκάθεστεστηνίδιαθέσηόλημέρα.Σηκωθείτε,απομακρυνθείτεαπότογραφείοσαςκαι κάνετεασκήσειςγιανατεντώσετεταχέριασας,τουςώμους,τοναυχένακαιταπόδια. 9. Αναισθανθείτεδυσφορίαενώχρησιμοποιείτετοποντίκισας,όπωςπόνο,μούδιασμαή μυρμήγκιασμασταχέρια,τουςκαρπούς,τουςαγκώνες,τουώμους,τοναυχέναήτημέσησας, παρακαλούμεσυμβουλευτείτεαμέσωςέναγιατρό. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΚΑΙΧΡΗΣΗ ΤοRazerNagaείναιεξοπλισμένομεαισθητήραλέιζερ,οοποίοςέχειμιαακτίναπαρακολούθησηςη οποίαείναιαόρατηστογυμνόμάτι.υπάρχουνπολύλίγεςεργασίεςτακτικήςσυντήρησηςπου απαιτούνταιγιαναδιατηρήσετετοrazernagaσαςσεβέλτιστηκατάσταση.συνιστούμεμιαφοράτο μήνανααποσυνδέετετοποντίκιαπότηθύραusbκαινακαθαρίζετετουςφακούςστοκάτωμέροςτου RazerNagaμεένααπαλόπανίήμιαμπατονέτα.Χρησιμοποιήστελίγοζεστόνερό,αλλάκαθόλου σαπούνιήδυνατάαπορρυπαντικά. Γιαναέχετετηβέλτιστηεμπειρίαστηνκίνησηκαιτονέλεγχο,συνιστούμειδιαίτεραναπρομηθευτείτε μιαεπιφάνειαγιαποντίκιααπότηrazer.ορισμένεςεπιφάνειεςθαπροκαλέσουνυπερβολικήφθορά σταπόδιαπουαπαιτούνσυνεχήφροντίδακαιτελικάαντικατάσταση. ΣημειώστεπωςοαισθητήραςτουRazerNagaείναι ρυθμισμένος ήβελτιστοποιημένοςειδικάγιατις επιφάνειεςγιαποντίκιατηςrazer.αυτόσημαίνειότιοαισθητήραςέχειδοκιμαστείεκτεταμέναγιανα επιβεβαιωθείότιτοrazernagaδιαβάζεικαιανιχνεύει καλύτερατιςεπιφάνειεςγιακίνησητουποντικιούrazer. Άλλεςκαλέςεπιφάνειεςγιαποντίκιααπόεταιρίεςόπωςη Everglide ενδέχεταιναλειτουργήσουνεξίσουκαλά. Προϊόνταλέιζερκλάσης1M Διεθνήπρότυπακαιασφάλεια.ΑΟΡΑΤΗΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΙΖΕΡ:ΜΗΝΚΟΙΤΑΤΕΑΠΕΥΘΕΙΑΣΜΕΟΠΤΙΚΑΟΡΓΑΝΑ.Τα προϊόνταλέιζερκλάσης1mσυμμορφώνονταιμετοδιεθνές

28 πρότυποiec Ed2:2007,Κλάση1MΠροϊόνΑόρατουΛέιζερκαισυμμορφώνεταιεπίσηςμετο21 CFR και εκτόςαπότιςαποκλίσεις σύμφωναμετηνειδοποίησηλέιζεραρ.50,της24ηςιουνίου,2007. Οδηγίεςασφαλείαςκαιχρήσηςγιαπροϊόνταλέιζερ Μηνκατευθύνετετηνακτίναλέιζερστομάτι.Γιαπροϊόνταλέιζερκλάσης1M,ηεπισκόπησητηςεξόδου λέιζερμεοπτικάόργανα(π.χ.,οπτικούςφακούςκοσμηματοπωλών,μεγεθυντικούςφακούςκαιμικροσκόπια) απόαπόστασηέως100mmμπορείναενέχεικίνδυνογιαταμάτια. ΝΟΜΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝΚΑΙΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 2009 Razer USA Ltd. Εκκρεμεί ευρεσιτεχνία. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Η ονομασίαrazer,τολογότυποrazerμετοφίδιμετατρίακεφάλια,τολογότυποτηςrazer,ηονομασία Naga καιταυπόλοιπαεμπορικάσήματαπουπεριέχονταιστοπαρόνέγγραφοαποτελούνιδιοκτησία της Razer USA Ltd ή/και των θυγατρικών ή συγγενών εταιριών της, κατοχυρωμένα στις Ηνωμένες Πολιτείεςή/καισεάλλεςχώρες.ΟισημάνσειςMacOS,MacκαιτολογότυποMacαποτελούνεμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της εταιρείας Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. World of Warcraft και Blizzard Entertainment είναι εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Blizzard Entertainment, Inc. στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.warhammer, Warhammer Online, Age of Reckoning, και όλα τα συγγενή με αυτά σήματα, ονόματα, αγώνες, σήματα αγώνων, χαρακτήρες,οχήματα,τοποθεσίες,μονάδες,εικόνεςκαιφωτογραφίεςαπότονκόσμοτουwarhammer είναιείτε, TM ή/και τηςgamesworkshopltd Aion,NCsoft,τολογότυποΝCκαιόλατα συγγενή λογότυπα και σχέδια είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα κατοχυρωμένα της NCsoft Corporation. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Η εταιρεία Razer USA Ltd ("Razer") ενδέχεται να διαθέτει ευρεσιτεχνίες, αιτήσεις για ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά μυστικά ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας (είτε κατοχυρωμένα είτε μη κατοχυρωμένα), δικαιώματα σχετιζόμενα με πνευματική ιδιοκτησία και άλλα που αφορούν με οποιοδήποτε τρόπο το προϊόν, ως αντικείμενο του παρόντος εγχειριδίου και λογισμικού.εκτόςανπροβλέπεταισεέγγραφηάδειαπουπαρέχεταιαπότηνrazer,ηπροσκόμισητου παρόντοςεγχειριδίουδενσαςπαρέχειάδειασεοποιοδήποτετέτοιοδίπλωμαευρεσιτεχνίας,εμπορικό

29 σήμα, πνευματικό δικαίωμα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, κατατεθέντα ή άλλα. Το προϊόν Razer Naga (το "Προϊόν") ενδέχεται να διαφέρει από τις εικόνες που εμφανίζονται στη συσκευασίαήαλλού.ηrazerδεναναγνωρίζεικαμίαευθύνηγιατέτοιεςδιαφορέςήγιαοποιαδήποτε σφάλματα που ενδέχεται να υπάρχουν στο παρόν λογισμικό, στο εγχειρίδιο χρήσης ή στο αρχείο βοήθειας.οιπληροφορίεςπουπεριέχονταιεδώυπόκεινταισεαλλαγέςχωρίςπροειδοποίηση. ΑΔΕΙΑΧΡΗΣΗΣΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Η Razer ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΘΥΜΗ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ("Λογισμικό")ΣΕΕΣΑΣΜΟΝΟΥΠΟΤΗΝΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗΠΩΣΘΑΑΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕΟΛΟΥΣΤΟΥΣΟΡΟΥΣΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΣΤΗΝΠΑΡΟΥΣΑΑΔΕΙΑΧΡΗΣΗΣ.Ηπαρούσααποτελείμιανόμιμησυμφωνίαμεταξύ υμών(είτε ένας τελικός χρήστης, μια εταιρική ή άλλη οντότητα) και της Razer. Με την εγκατάσταση, φόρτωση, αντιγραφή ή χρήση του Λογισμικού με οποιονδήποτε τρόπο, συμφωνείτε πως θα δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας. Αν δε συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, μην εγκαταστήσετε το Λογισμικό και επιστρέψτε αμέσως τη συσκευασία του Λογισμικού και τα άλλα αντικείμενα που αποτελούν κομμάτι αυτού του προϊόντος, στηναρχικήτουςσυσκευασία,μαζίμετηναπόδειξηπληρωμήςστοκατάστημααγοράςγιανασαςγίνει πλήρηςεπιστροφήτωνχρημάτωνσας. Χορήγηση άδειας χρήσης. Η Razer σας εκχωρεί μη αποκλειστική, ανακλητή άδεια χρήσης ενός αντιγράφουτουλογισμικούσεένανυπολογιστήκαιμόνοσυνδυαστικάμετοπροϊόνπουαγοράσατε. Δε σας χορηγείται κανένα άλλο δικαίωμα. Το Λογισμικό θεωρείται πως χρησιμοποιείται αν είναι εγκαταστημένο, περιλαμβανομένης, ενδεικτικά, και της φόρτωσής του στη μόνιμη ή την προσωρινή μνήμη του υπολογιστή. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του Λογισμικού, μόνο ως αντίγραφο ασφαλείας, για προσωπική σας χρήση. Θα πρέπει να συμπεριλάβετε με το αντίγραφο ασφαλείαςόλεςτιςειδοποιήσειςγιαταπνευματικάδικαιώματακαθώςκαιτιςυπόλοιπεςειδοποιήσεις πουπεριλαμβάνονταιμετολογισμικό,όπωςαυτέςπαρέχονταιαπότηνrazer.ηεγκατάστασησεένα διακομιστήδικτύουαποκλειστικάγιατοσκοπότηςεσωτερικήςδιανομήςτουλογισμικούεπιτρέπεται μόνοανέχετεαγοράσειτησχετικήάδειαγιακάθεδικτυωμένουπολογιστήστονοποίοδιανέμεταιστο Λογισμικό.

30 Περιορισμοί.ΗRazerδιατηρείτηνπλήρηιδιοκτησίατουΛογισμικού.Δεπρέπειναεπιχειρήσετεάμεσα ή/και έμμεσα να κάνετε ανακατασκευή πηγαίου ή αντικειμενικού κώδικα (decompilation ή disassembly),αποσυμπίλιση(reverseengineering)ήτροποποίησηήναπραγματοποιήσετεπαράγωγες εργασίες από το Λογισμικό για το οποίο σας έχει δοθεί άδεια χρήσης, με οποιοδήποτε τρόπο εκτός εκείνωνπουεπιτρέπονταιαπότηνομοθεσία.απαγορεύεταινακάνετεμετάδοσητουλογισμικούμέσω δικτύου(εκτός όπως επιτρέπεται ρητά από την Razer) ή ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μέσα.απαγορεύεταιναμεταφέρετεάμεσαή/καιέμμεσατολογισμικόεκτόςκατάτημόνιμημεταφορά τουπροϊόντοςκαιμόνοεφόσονστημεταφοράπεριλαμβάνονταιόλεςοιενημερώσειςτουλογισμικού, εφόσον δε διατηρήσετε αντίγραφο του Λογισμικού και ο παραλήπτης δεχτεί τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της άδειας. Με την παραβίαση οποιαδήποτε από τις διατάξεις της Συμφωνίας, ακυρώνεται αυτόματα το δικαίωμα χρήσης του Λογισμικού και θα πρέπει να επιστρέψετε όλα τα αντίγραφατουλογισμικούστηνrazerήνατακαταστρέψετε.ηrazerπαρέχειτολογισμικόόπωςέχει και δεν παρέχει εγυήσεις ότι η χρήση του Λογισμικού δεν θα παραβιάσει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας(συμπεριλαμβανομένωντωνδικαιωμάτωνοποιοδήποτεάλλωντρίτωνμερών).ηrazerδεν πραγματοποιείήδενπαρέχειυποσχέσειςεγγυήσεωνήδεσμεύσειςαναφορικάμετολογισμικόήτην αποτελεσματικότητα, την ποιότητα, την καταλληλότητα για οποιαδήποτε χρήση, την ικανοποιητική ποιότητα ή ότι δεν διαθέτει κανένα ελάττωμα ή σφάλμα. Οι όροι που εκφράζονται ρητά σε αυτό το τμήμα σχετίζονται με όλες τις εγγυήσεις, τις προϋποθέσεις, τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις που υπονοούνταιαπότουςνόμους,τοκοινόδίκαιο,τουςκαθιερωμένουςτρόπουςεμπορικώνσυναλλαγών, τα εμπορικά έθιμα ή οτιδήποτε άλλο, όλα εκ των οποίων εξαιρούνται δια του παρόντος στη μέγιστη έκτασηπουεπιτρέπειονόμος. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΕΓΓΥΗΣΗΠΡΟΪΟΝΤΟΣΔΥΟ(2)ΕΤΩΝ("ΠεριορισμένηΕγγύηση") Περιορισμένηεγγύηση.ΗRazerεγγυάταιότιτοΠροϊόνδενθαπαρουσιάσειελαττώματαστουλικόκαι στην εργασία (υπόκειται στους όρους και στις προϋποθέσεις που ορίζονται ακολούθως) για μια περίοδοδύο(2)ετώναπότηνημερομηνίααγοράς,δεδομένουότιτοπροϊόνχρησιμοποιείταισύμφωνα με όλες τις διαδικασίες ασφαλείας και λειτουργίας που συνιστώνται στο παρόν έγγραφο και με τον ενδεδειγμένο τρόπο με τον οποίο το Προϊόν οφείλει να χρησιμοποιηθεί και με την απαραίτητη συντήρηση.

31 Εξαιρέσεις και περιορισμοί. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει αν μια αξίωση που υποβάλλεται προέρχεται από λανθασμένη χρήση, κακομεταχείριση, αμέλεια, ανωτέρα βία, πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούςήάλλεςεξωτερικέςαιτίες,ατυχήματα,μηεξουσιοδοτημένηεμπορικήχρήση,λειτουργίατου Προϊόντος εκτός των συνιστώμενων παραμέτρων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο, τροποποίηση του Προϊόντος, χρήση του Προϊόντος με ελαττωματικά προϊόντα τρίτων κατασκευαστών, μη τήρηση των οδηγιών του Προϊόντος ή εσφαλμένη λειτουργία, αποθήκευση, συντήρηση ή εγκατάσταση. ΕπισκευέςήπροσπάθειεςεπισκευήςπουδενπροέρχονταιαπότηνίδιατηνRazerήεξουσιοδοτημένο από την Razer αντιπρόσωπο επισκευών θα ακυρώσουν επίσης αυτή την εγγύηση. Η εγγύηση θα ακυρωθείεπίσηςανοσειριακόςαριθμόςήησήμανσηημερομηνίαςέχειτροποποιηθεί,απαλειφτείή αφαιρεθεί από το Προϊόν. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αισθητικές ζημιές, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι μόνο των αμυχών ή βαθουλωμάτων που δεν θα επηρέαζαν τη λειτουργίατουπροϊόντοςήδενθαεμπόδιζανυλικάτηχρήσητου.ηrazerδενπαρέχεικαμίαεγγύηση ότιηλειτουργίατουπροϊόντοςθαείναιαδιάλειπτηκαιχωρίςσφάλματα.στοβαθμόπουεπιτρέπεται απότηνισχύουσανομοθεσία,ηrazerπαρέχειτοπροϊόν"ωςέχει"καιχωρίςοποιεσδήποτευποσχέσεις. Εξαιρέσεις αποζημίωσης. Εντούτοις, αν εμφανιστεί ελάττωμα και η Razer λάβει μια αξίωση στα πλαίσιατηςεγγύησηςμέσαστηνισχύουσαπερίοδοτηςεγγύησης,ηrazer(κατάτηνκρίσητης)είτε(α) θα επισκευάσει το Προϊόν ή τα ελαττωματικά τμήματα χωρίς κόστος, με χρήση καινούριων ή ανασκευασμένων τμημάτων, (β) θα ανταλλάξει το Προϊόν με ένα Προϊόν το οποίο είναι καινούριο ή έχει κατασκευαστεί από καινούρια ή μεταχειρισμένα εξαρτήματα και το οποίο θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμο λειτουργικά με το αρχικό Προϊόν, ή (γ) θα επιστρέψει την χρηματική αξία αγοράς του Προϊόντος. Αυτού του είδους οι επισκευές, ανταλλαγές ή επιστροφές χρημάτων όπως αναφέρονται στοπαρόνείναιοιαποκλειστικέςσαςαποζημιώσειςγιατοπροϊόν.θαχρειαστείαποδεικτικόστοιχείο τηςαγοράςόπωςαπόδειξη,τιμολόγιοήάλλοπαρόμοιοέγγραφοτοοποίοθαχρησιμεύσειωςαρχικό αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας αγοράς και ως ενδεικτικό της ισχύουσας περιόδου εγγύησης. Οταν ένα Προϊόν ή τμήμα ανταλλάσεται ή αντικαθίσταται, το Προϊόν που προκύπτει από την αντικατάστασηήτηνανταλλαγήθαανήκειστηνιδιοκτησίασαςκαιτοπροϊόνπουπαρέλαβεηrazerθα ανήκειστηνιδιοκτησίατηςrazer. Πλήρης εγγύηση. Ηεγγύησηπουορίζεταιστηνπαρούσασυμφωνίααντικαθιστάή/καικαταργείόλες τις άλλες εγγυήσεις και/η αποζημίωσή σας για την παραβίαση της εγγύησης περιορίζονται ρητώς σε αυτά που αναφέρονται στην παρούσα. Κανένας προμηθευτής, αντιπρόσωπος, μεταπωλητής ή

32 υπάλληλος προϊόντων της Razer δεν διαθέτει εξουσιοδότηση για να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε τροποποίηση,επέκτασηήμεταβολήτωνόρωντηςπαρούσαςεγγύησηςήνααντικαταστήσειπροϊόντα ήυπηρεσίεςήναπαρέχειοποιεσδήποτευποσχέσεις. Πηγέςβοήθειας.Πρινυποβάλλετεμιααξίωσησταπλαίσιατηςεγγύησης,παρακαλούμεανατρέξτεστις διαδικτυακές πηγές βοήθειας στη διεύθυνση Αν το Προϊόν συνεχίζει να μη λειτουργεί σωστά μετά τη χρήση της βοήθειας από αυτές τις πηγές, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τηνrazerστηδιεύθυνση Ενδέχεται να σας ζητηθεί να συνεισφέρετε στη διαδικασία διάγνωσης για να επιβεβαιώσετε ή πιστοποιήσετε προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε με το Προϊόν. Οι επιλογές επισκευής, η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και οι χρόνοι απόκρισης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία υποβάλλεται η αξίωση στα πλαίσια της εγγύησης. Ενδέχεται να αναλάβετε τα κόστη μεταφοράς και διακίνησης καθώς και τυχόν κόστη τελωνείων, δασμούς ή φόρους αν απαιτηθεί μεταφοράκαιδιακίνησητουπροϊόντοςκαιισχύουνπαρόμοιεςχρεώσεις. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣΕΥΘΥΝΗΣ ΗRazerαποποιείταιρητάόλεςτιςάλλεςεγγυήσειςστομεγαλύτεροβαθμόπουαυτόεπιτρέπεταιαπό το νόμο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι μόνο, των υπονοούμενων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη προσβολής δικαιωμάτων τρίτων αναφορικά με την τεκμηρίωση και το υλικό. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Razer για οποιαδήποτε διαφυγόντα κέρδη, απώλεια πληροφοριών ή δεδομένων, ειδικές, τυχαίες, έμμεσες, ποινικές ή επακόλουθες ή τυχαίες ζημιές, που μπορεί να προκύψουν με οποιοδήποτε τρόπο από τη διανομή, πώληση, επαναπώληση, χρήση, ή μη ικανότητα χρήσης οποιουδήποτε Προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εγγύησης. Η Razer δεν αναγνωρίζει ευθύνη για οποιονδήποτε προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο, ακόμη κι αν η Razer είχε ενημερωθεί για την πιθανότητα αυτή. Στην περίπτωση που ορισμένες δικαιοδοσίες κρατών δεν επιτρέπουν περιορισμό ή αποκλεισμό των εγγυήσεωνπουαναφέρθηκανπαραπάνω,οιπαραπάνωπεριορισμοίήαποκλεισμοίενδέχεταιναμην ισχύουν ή όποτε αυτό επιτρέπεται θα ισχύουν στο μέγιστο βαθμό που είναι αυτό επιτρεπτό. Οι παραπάνω περιορισμοί ή αποκλεισμοί δεν εξαιρούν, περιορίζουν, αναστέλλουν ή προσπαθούν να εξαιρέσουν, να περιορίσουν ή να αναστείλουν οποιαδήποτε ευθύνη είναι υποχρεωτική από το νόμο. Οι παραπάνω περιορισμοί ή αποκλεισμοί δεν θα ισχύουν επίσης σε περίπτωση προσωπικού

33 τραυματισμούήθανάτουμόνοεκείόπουκαιστηνέκτασηεκείνηπουοιισχύοντεςνόμοιεπιβάλλουν αυτή την ευθύνη. Σε καμία περίπτωση η ευθύνη της Razer δεν υπερβαίνει την τιμή αγοράς του Προϊόντος. ΓΕΝΙΚΑ Αν οποιοσδήποτε όρος του παρόντος αποδειχτεί άκυρος ή μη εφαρμόσιμος το υπολειπόμενο τμήμα του άρθρου που επηρεάζεται θα παραμείνει έγκυρο και εφαρμόσιμο. Η παρούσα Συμφωνία θα διέπεταικαιθαερμηνεύεταιαπότουςνόμουςτηςχώραςστηνοποίααγοράστηκετοπροϊόν. ΚΟΣΤΟΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΠΡΟΪΟΝΤΟΣΉΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Προς αποφυγή αμφιβολιών, σε καμία περίπτωση δε θα είναι υπεύθυνη η Razer για το κόστος προμήθειας,εκτόςανέχειειδοποιηθείγιατηνπιθανότητααυτώντωνζημιώνκαισεκαμίαπερίπτωση δεθαείναιυπεύθυνηηrazerγιακόστοςπρομήθειαςπουυπερβαίνειτηντιμήτωνπροϊόντωνγιατα οποίαυπάρχειεγγύηση. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΤΩΝΗ.Π.Α. Το λογισμικό παρέχεται στην κυβέρνηση των Η.Π.Α. μόνο με περιορισμένα δικαιώματα. Η χρήση, αντιγραφή ή αποκάλυψη από την Κυβέρνηση των Η.Π.Α. υπόκειται στους περιορισμούς που καθορίζονται στο 48 C.F.R (Οκτώβριος 1995), που αποτελείται από το "Εμπορικό λογισμικό υπολογιστών"καιτην'τεκμηρίωσηεμπορικούλογισμικούυπολογιστώνμετηνέννοιαπουέχουναυτοί οιόροιστο48c.f.r (σεπτέμβριος1995)καιστοfarενότητες και rDFARS Ενότητα (1)(ii)ήτωνεπόμενωνεκδόσεώντους,όπωςισχύει.Σύμφωναμετο48C.F.R και48C.F.R έως (Ιούνιος1995)ήοποιονδήποτεεπακόλουθοκανονισμό, αυτό το Λογισμικό παρέχεται σε χρήστες της Κυβέρνησης των Η.Π.Α. σύμφωνα τους όρους και τις προϋποθέσειςπουαναφέρονταιστηνπαρούσα. FCCΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣWEEE

ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΝΕΤΕ ΦΟΒΕΡΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΝΕΤΕ ΦΟΒΕΡΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ RAZER NAGA 5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 6. ΝΟΜΙΚΑ ΓΙΝΕΤΕ ΦΟΒΕΡΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΑΙΝ. Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί.

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί. Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,, Η «AMAZON» Ή «ΕΜΕΙΣ»).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (Σ.Α.Χ.Τ.Χ.). ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ «I AGREE» Ή

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή προγράμματος οδήγησης. Οδηγός διαχειριστή

Αποστολή προγράμματος οδήγησης. Οδηγός διαχειριστή Αποστολή προγράμματος οδήγησης Οδηγός διαχειριστή Ιανουάριος 2013 www.lexmark.com Επισκόπηση 2 Επισκόπηση Η επιλογή Αποστολή προγράμματος οδήγησης σάς επιτρέπει να λαμβάνετε εύκολα ένα πρόγραμμα οδήγησης

Διαβάστε περισσότερα

e-genius.gr 2006 All rights reserved.

e-genius.gr 2006 All rights reserved. e-genius.gr 2006 All rights reserved. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατα παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500 Περιορισμένη εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση HP Προϊόν HP Εκτυπωτής Λογισμικό Κεφαλή εκτύπωσης Δοχείο μελανιού Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης 1 έτος 90 ημέρες από

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση Σαρωτής Designjet SD Pro Περιορισμένη εγγύηση 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1: Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media Όροι Χρήσης Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.rash.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης

Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης Δήλωση Εγγύησης Άδεια χρήσης τελικού χρήστη Πληροφορίες ασφάλειας Πληροφορίες Yποστήριξης Πριν επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της HP είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα

2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα Λήψη! Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη Άδεια χρήσης τελικού χρήστη Το λογισμικό που είναι ενσωματωμένο στο προϊόν Garmin που έχετε στη διάθεσή σας (εφεξής το "Λογισμικό") ανήκει στην Garmin Ltd. ή στις θυγατρικές της (εφεξής "Garmin"). Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης

Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης Δήλωση Εγγύησης Άδεια χρήσης τελικού χρήστη Πληροφορίες ασφάλειας Πληροφορίες Yποστήριξης Πριν επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της HP είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποδοχή όρων χρήσης. 2. Δικαιώματα χρήσης και περιορισμοί. 3. Περιορισμοί

1. Αποδοχή όρων χρήσης. 2. Δικαιώματα χρήσης και περιορισμοί. 3. Περιορισμοί 1. Αποδοχή όρων χρήσης Το παρόν προϊόν λογισμικού (εφεξής, Λογισμικό) συνιστά λογισμικό συστήματος τεκμηρίωσης ερευνητικής δραστηριότητας και ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες χρήσης τελικού χρήστη

Άδειες χρήσης τελικού χρήστη Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη για το λογισμικό KODAK Adaptive Picture Exchange και KODAK Picture Kiosk EASTMAN KODAK COMPANY ("EKC") ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ -- ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Πρόσθετα Δικαιώματα δυνάμει των Νόμων περί Προστασίας Καταναλωτών. Εάν ΕΣΕΙΣ είστε καταναλωτής, ενδέχεται να έχετε έννομα (κατοχυρωμένα) δικαιώματα επιπλέον αυτών που καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών. Περιορισμένη εγγύηση

Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών. Περιορισμένη εγγύηση Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών Περιορισμένη εγγύηση Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Έκδοση 1: Νομικές σημειώσεις Η HP δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα και παραλείψεις στον

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υπηρεσίες HP Care Pack Η Υποστήριξη Υλικού HP με μεταφορά σε άλλο χώρο είναι μια ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ των Διαδικτυακών Τοποθεσιών της TomTom

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ των Διαδικτυακών Τοποθεσιών της TomTom ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ των Διαδικτυακών Τοποθεσιών της TomTom 1 Αντικείμενο Οι παρόντες Όροι χρήσης διέπουν τη χρήση των Διαδικτυακών Τοποθεσιών της TomTom και περιλαμβάνουν τα δικαιώματά σας, τις υποχρεώσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓOΣ ΓΡHΓΟΡΗΣ ΕΚΚIΝΗΣΗΣ

ΟΔΗΓOΣ ΓΡHΓΟΡΗΣ ΕΚΚIΝΗΣΗΣ ΟΔΗΓOΣ ΓΡHΓΟΡΗΣ ΕΚΚIΝΗΣΗΣ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ SPRK APP 1 ΒΑΡΥ ΤΜΗΜΑ 5 δευτ. 2 3 ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΑΦΟΤΟΥ ΑΝΑΨΕΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ SPHERO. ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ, ΤΟ SPHERO ΚΟΙΜΑΤΑΙ. ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή

Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή Έκδοση 3.0 Οδηγός διαχειριστή Ιανουάριος 2016 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Ιστορικό αλλαγών...3 Επισκόπηση... 4 Λίστα ελέγχων ετοιμότητας για μαζική

Διαβάστε περισσότερα

Φόρμες και αγαπημένα. Έκδοση 5.1. Οδηγός διαχειριστή

Φόρμες και αγαπημένα. Έκδοση 5.1. Οδηγός διαχειριστή Φόρμες και αγαπημένα Έκδοση 5.1 Οδηγός διαχειριστή Ιούλιος 2016 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Ιστορικό αλλαγών...3 Επισκόπηση... 4 Ρύθμιση παραμέτρων της εφαρμογής... 5 Πρόσβαση στον Embedded

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή. Οδηγός διαχειριστή

Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή. Οδηγός διαχειριστή Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή Οδηγός διαχειριστή Απρίλιος 2013 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Επισκόπηση... 3 Διαμόρφωση ασφαλών εργασιών εκτύπωσης σε αναμονή...4 Διαμόρφωση και ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

CREATIVE COMMONS CC0 1.0 UNIVERSAL

CREATIVE COMMONS CC0 1.0 UNIVERSAL CREATIVE COMMONS CC0 1.0 UNIVERSAL ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ CREATIVE COMMONS CORPORATION ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ/ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινό online 3.1. Τεύχος 1

Κοινό online 3.1. Τεύχος 1 Κοινό online 3.1 Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750 Περιορισμένη εγγύηση 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1 Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση TM Norton AntiVirus Online Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

EPSON COVERPLUS Όροι

EPSON COVERPLUS Όροι EPSON COVERPLUS Όροι 1. Ορισμοί Ερμηνείες όρων: «Δήλωση» είναι η διαδικασία που ακολουθείτε στην ιστοσελίδα εγγραφής CoverPlus της EPSON, εισάγοντας τον αριθμό ενεργοποίησης που προμηθευτήκατε (ή σας παρασχέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις λειτουργίας Eco

Ρυθμίσεις λειτουργίας Eco Ρυθμίσεις λειτουργίας Eco Έκδοση 5.1 Οδηγός χρήσης Ιούλιος 2016 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Ιστορικό αλλαγών...3 Επισκόπηση... 4 Χρήση της εφαρμογής... 5 Χρήση της λειτουργίας Eco-Mode...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή κάρτας. Έκδοση 4.1. Οδηγός διαχειριστή

Αντιγραφή κάρτας. Έκδοση 4.1. Οδηγός διαχειριστή Αντιγραφή κάρτας Έκδοση 4.1 Οδηγός διαχειριστή Ιούλιος 2016 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Ιστορικό αλλαγών...3 Επισκόπηση... 4 Ρύθμιση παραμέτρων της εφαρμογής... 5 Πρόσβαση στον Embedded Web

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Fast-Track Dispatch

Περιγραφή Υπηρεσίας Fast-Track Dispatch ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ FAST-TRACK DISPATCH (FTD ή το Πρόγραμμα ) Λαμβάνοντας υπόψη τους κάτωθι όρους -, τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι συμφωνούν και αποδέχονται τα εξής: Για την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Online Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΒΒ. Προμήθεια Εξοπλισμού και Συστημάτων. 1. Γενικά

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΒΒ. Προμήθεια Εξοπλισμού και Συστημάτων. 1. Γενικά ΑΒΒ Προμήθεια Εξοπλισμού και Συστημάτων 1. Γενικά 1.1. Πωλήσεις που εκτελούνται από την ΑBB ΑΕ (αναφερόμενη στο εξής ως ΠΩΛΗΤΗΣ) υπόκεινται στους παρόντες ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, εξαιρουμένων όσων έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση Επισκόπηση Υπηρεσίας Η Dell παρέχει την Υπηρεσία ς (η Υπηρεσία ) σύμφωνα με τους κάτωθι όρους ( Περιγραφή Υπηρεσίας ). Με την υπηρεσία αυτή παρέχεται η δυνατότητα επιτόπιας διάγνωσης τυχόν προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Η Research in Motion Limited (η "RIM"),η κατασκευάστρια και μέσω της θυγατρικής της εταιρίας, της Research In Motion UK Limited, με αριθμό εταιρίας 4022422, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

Yahoo! Messenger για Έξυπνα τηλέφωνα BlackBerry

Yahoo! Messenger για Έξυπνα τηλέφωνα BlackBerry Yahoo! Messenger για Έξυπνα τηλέφωνα BlackBerry Οδηγός χρήσης Έκδοση: 3.0 SWDT396851-1764696-1109044741-019 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία... 3 Πληροφορίες για το Yahoo! Messenger για BlackBerry smartphone...

Διαβάστε περισσότερα

bugaboo cameleon, bugaboo gecko, και bugaboo frog σκίαστρο

bugaboo cameleon, bugaboo gecko, και bugaboo frog σκίαστρο bugaboo cameleon, bugaboo gecko, και bugaboo frog σκίαστρο ελληνικά 2 source of translation: Z50123 rv04 Copyright 2008 Z50209 rv00 Bugaboo International BV. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται

Διαβάστε περισσότερα

(Για Eee PC με Λειτουργικό Σύστημα Linux)

(Για Eee PC με Λειτουργικό Σύστημα Linux) U3000/U3100 Mini (Για Eee PC με Λειτουργικό Σύστημα Linux) Γρήγορος Οδηγός ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 3:56:58 PM GK3656 Πρώτη Έκδοση Ιανουάριος 2008 Κοπιράιτ 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη

ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη Η παρούσα εγγύηση καλύπτει προϊόντα, τα οποία καθορίζονται στο παρόν έγγραφο και αγοράστηκαν µετά την 1η Μαρτίου 2003. Γενικοί όροι ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΑ ΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση online 4.0. Τεύχος 1

Εκτύπωση online 4.0. Τεύχος 1 Εκτύπωση online 4.0 Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές BT100. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές ΒΤ100 S W E E X.

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές BT100. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές ΒΤ100 S W E E X. BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex Bluetooth Adapter. Με αυτό τον προσαρμογέα μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

bugaboo bee bugaboo cameleon bugaboo gecko bugaboo frog επένδυση καθίσματος

bugaboo bee bugaboo cameleon bugaboo gecko bugaboo frog επένδυση καθίσματος bugaboo bee bugaboo cameon bugaboo gecko bugaboo frog επένδυση καθίσματος χρήση του παρόντος οδηγού Η επένδυση καθίσματος μπορεί να τοποθετηθεί στο κάθισμα Bugaboo απλά και σε ελάχιστο χρόνο. Σας παρέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

(α) να εγκαταστήσετε και να χρησιµοποιήσετε ένα αντίγραφο του Λογισµικού σε έναν προσωπικό υπολογιστή ή άλλη συσκευή και

(α) να εγκαταστήσετε και να χρησιµοποιήσετε ένα αντίγραφο του Λογισµικού σε έναν προσωπικό υπολογιστή ή άλλη συσκευή και Α ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη ( Άδεια ) αποτελεί νοµικά δεσµευτική συµφωνία ανάµεσα σε εσάς (είτε είστε φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης της εφαρμογής Home Connect

Όροι χρήσης της εφαρμογής Home Connect Όροι χρήσης της εφαρμογής Home Connect 1. Συμβατική βάση Με το παρόν, η εταιρεία Home Connect GmbH, με έδρα στη διεύθυνση Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Μόναχο, Γερμανία (εφεξής "φορέας λειτουργίας") σας

Διαβάστε περισσότερα

Για τους Χρήστες του RICOH Smart Device Connector: Διαμόρφωση του Μηχανήματος

Για τους Χρήστες του RICOH Smart Device Connector: Διαμόρφωση του Μηχανήματος Για τους Χρήστες του RICOH Smart Device Connector: Διαμόρφωση του Μηχανήματος ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Για όλους τους χρήστες Εισαγωγή... 3 Τρόπος ανάγνωσης του παρόντος εγχειριδίου...3 Εμπορικά σήματα...4

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Κλότσκι i. Εγχειρίδιο Κλότσκι

Εγχειρίδιο Κλότσκι i. Εγχειρίδιο Κλότσκι i Εγχειρίδιο Κλότσκι ii Copyright 2002 Andrew Sobala Copyright επισκεφθείτε την σελίδα http://www.gnome.gr/ Για περισσότερες πληροφορίες Χορηγείται άδεια αντιγραφής, διανομής και/ή τροποποίησης του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Σύζευξη Bluetooth. Οδηγός χρήσης

Σύζευξη Bluetooth. Οδηγός χρήσης Σύζευξη Bluetooth Οδηγός χρήσης Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές BT210 - Sweex Bluetooth 2.0 Class I Adapter USB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex Bluetooth 2.0 Adapter. Με αυτό τον προσαρμογέα μπορείτε να συνδεθείτε εύκολα σε μια άλλη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Αυτοί οι Συγκεκριμένοι Όροι και Προϋποθέσεις συμφωνούνται ανάμεσα στην Parrot Drones, γαλλική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ( ΣΥΜΒΑΣΗ ) ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

DRAFT ΑΔΕΙΑ CREATIVE COMMONS -- COMMONS DEED ATTRIBUTION 2.5

DRAFT ΑΔΕΙΑ CREATIVE COMMONS -- COMMONS DEED ATTRIBUTION 2.5 Attribution 2.5 Είναι ελεύθερη Η αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό και δημόσια εκτέλεση του Έργου Η δημιουργία Παραγώγων Έργων Η χρησιμοποίηση του Έργου για εμπορικούς σκοπούς Υπό τους εξής όρους:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ RCI EUROPE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ RCI EUROPE RCI Weeks - Όροι χρήσης Όροι χρήσης ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ RCI EUROPE Αυτή η τοποθεσία Web προσφέρεται από την RCI Europe («RCI», «εμείς», «εμάς» ή «μας»). Η χρήση αυτής της τοποθεσίας Web ή/και η

Διαβάστε περισσότερα

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη Όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες περιεχομένου της της International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Ολλανδία ( ) 1) Ορισμοί Άδεια Άδεια χρήσης του περιεχομένου της και του κουμπιού όπως

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωση GNOME Nettool V2.7

Τεκμηρίωση GNOME Nettool V2.7 i Τεκμηρίωση GNOME Nettool ii Copyright 2006 GNOME Foundation Χορηγείται άδεια αντιγραφής, διανομής και/ή τροποποίησης του παρόντος εγγράφου υπό τους όρους της έκδοσης 1.1 της Ελεύθερης Άδειας Τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

bugaboo cameleon, bugaboo gecko, και bugaboo frog τροχήλατη τσάντα μεταφοράς

bugaboo cameleon, bugaboo gecko, και bugaboo frog τροχήλατη τσάντα μεταφοράς bugaboo cameon, bugaboo gecko, και bugaboo frog τροχήλατη τσάντα μεταφοράς eλληνικά 2 source of translation: Z26008 rv02 Copyright 2008 Z50214 rv00 Bugaboo International BV. Οι πληροφορίες που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Panasonic RF-P150. Ραδιοφωνικός δέκτης AM/FM. Οδηγίες χρήσης

Panasonic RF-P150. Ραδιοφωνικός δέκτης AM/FM. Οδηγίες χρήσης Panasonic Ραδιοφωνικός δέκτης AM/FM RF-P150 Οδηγίες χρήσης Πριν συνδέσετε, χειριστείτε ή ρυθμίσετε αυτό το προϊόν, σας παρακαλούμε να διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και να τις φυλάξτε για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex 1 Port Parallel PCI Card. Αυτή η κάρτα σας επιτρέπει να προσθέσετε εύκολα μια παράλληλη θύρα στον Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συμβατότητας εκτυπωτή, προαιρετικού εξαρτήματος και βάσης. Εκτυπωτές λέιζερ

Οδηγός συμβατότητας εκτυπωτή, προαιρετικού εξαρτήματος και βάσης. Εκτυπωτές λέιζερ Οδηγός συμβατότητας εκτυπωτή, προαιρετικού εξαρτήματος και βάσης Εκτυπωτές λέιζερ Ιανουάριος 2015 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Μέγιστες υποστηριζόμενες διαμορφώσεις...4 Lexmark CS310, CS410

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

MF667. Σύντομος Οδηγός Χρήσης. USB Modem ΖΤΕ ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. Γρανικού 7, 151 25 Μαρούσι. Τηλ: 210 6146179, Φαξ: 210 6146178

MF667. Σύντομος Οδηγός Χρήσης. USB Modem ΖΤΕ ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. Γρανικού 7, 151 25 Μαρούσι. Τηλ: 210 6146179, Φαξ: 210 6146178 MF667 USB Modem Σύντομος Οδηγός Χρήσης ΖΤΕ ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε Γρανικού 7, 151 25 Μαρούσι Τηλ: 210 6146179, Φαξ: 210 6146178 URL: http://www.zte.com.cn ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Copyright 2012 ZTE CORPORATION.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαδικτυακών Πωλήσεων της TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Άµστερνταµ, Ολλανδία ( TomTom )

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαδικτυακών Πωλήσεων της TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Άµστερνταµ, Ολλανδία ( TomTom ) Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαδικτυακών Πωλήσεων της TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Άµστερνταµ, Ολλανδία ( TomTom ) 1) Αντικείµενο Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα εφαρµόζονται

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης

Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης Οι παρόντες όροι χρήσης ("Όροι") ισχύουν ανάμεσα σε εσάς ("Εσείς") και την Aegate Limited της Aegate Ltd, H9 The Courtyard, Melbourn Science Park, Melbourn, Herts, SG8 6HB,

Διαβάστε περισσότερα

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ Αυτή η συμφωνία συνδρομής ("Συμφωνία") στο Mobile RTK Signal Network είναι ανάμεσα σε "Εσάς" (τον χρήστη του John Deere Mobile RTK Signal Network)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος 2016 1. Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill 1.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις VIP») ισχύουν για το

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας.

Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας. Όροι και κανονισμοί του site Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας. Όροι υπηρεσιών Προσφέρουμε σε εσάς τις υπηρεσίες μας που υπόκεινται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Συνήθη εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Συνήθη εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Συνήθη εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις Σημείωση: Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί πρότυπο, εν είδει οδικού χάρτη, με βάση το οποίο παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της υπηρεσίας Copilot Optimize - Reporting

Αντικείμενο της υπηρεσίας Copilot Optimize - Reporting Περιγραφή υπηρεσίας Copilot Optimize - Reporting CAA-1013 Επισκόπηση υπηρεσίας Η περιγραφή για την εν λόγω υπηρεσία («Περιγραφή υπηρεσίας») αποτελεί συμφωνία που συνάπτεται από εσάς, τον πελάτη («εσείς»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ Καλώς ήλθατε στον δικτυακό τόπο της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας http://dasta.teiath.gr. Η επίσκεψη και χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

APC Smart-UPS XL SUA48XLBP. Επιδαπέδια/Rack 5U Εξωτερική μπαταρία

APC Smart-UPS XL SUA48XLBP. Επιδαπέδια/Rack 5U Εξωτερική μπαταρία Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά APC Smart-UPS XL SUA48XLBP Επιδαπέδια/Rack 5U Εξωτερική μπαταρία 990-2650 09/2006 Εισαγωγή Πληροφορίες για αυτή τη μονάδα Η εξωτερική μπαταρία SUA48XLBP της American Power Conversion

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ WEBINARS και στα διαδικτυακά µαθήµατα. Τα webinars και τα διαδικτυακά µαθήµατα πραγµατοποιούνται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο ιαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Twitter for BlackBerry Smartphones. Έκδοση: 4.4. Οδηγός χρήστη

Twitter for BlackBerry Smartphones. Έκδοση: 4.4. Οδηγός χρήστη Twitter for BlackBerry Smartphones Έκδοση: 4.4 Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2013-12-17 SWD-20131217102604197 Περιεχόμενα Γρήγορα αποτελέσματα:... 5 Πληροφορίες για την εφαρμογή Twitter για BlackBerry smartphone...

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος Οδηγίες χρήσης Μια συσκευή που έχει παραμείνει συνδεδεμένη αλλά δεν χρησιμοποιεί, μπορεί να εξακολουθεί να καταναλώνει ρεύμα. Ο χρονοδιακόπτης ρεύματος Conserve

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. PU003 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. PU003 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU003 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Αυτή η κάρτα σας επιτρέπει να προσθέσετε εύκολα

Διαβάστε περισσότερα