34.800,00 Ευρώ (ΚΑΕ 9523:9.800,00 &ΚΑΕ0863:25.000,00)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "34.800,00 Ευρώ (ΚΑΕ 9523:9.800,00 &ΚΑΕ0863:25.000,00)"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1. ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 2. ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 3. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ΡΟΔΟΣ: ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Ταχ.Δ/νση: ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ Τηλ: Fax: Πληροφορίες: Ζαγουρής Ε. ΕΡΓΟ: << ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΠ, ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ >> ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 Ευρώ (ΚΑΕ 9523:9.800,00 &ΚΑΕ0863:25.000,00) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΕΤΥ 3.14) πρόχειρου διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Π.Δ.102/87 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.103/97 και την Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.αρ.Δ17γ/14/7/ΦΝ294/2002 για μικρά έργα (μέχρι Ευρώ). ΕΤΥ 3 / 2014 Σελίδα 1

2 Το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου (Γ.Ν.Ρ.) προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΠ, ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ». Το έργο θα υλοποιηθεί από το Γ.Ν.Ρ. σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ102/87 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΠΔ103/97 (Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας) και την Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. αρ. Δ17/γ/14/7/ΦΝ294/2002 (Καθορισμός ποσού για απ ευθείας ανάθεση ή διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων για την εκτέλεση μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας (ΠεΣΥ) ή άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας). Το έργο έχει προϋπολογισμό ,00. Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται τα απρόβλεπτα, το εργολαβικό όφελος, ο Φ.Π.Α. (16%), καθώς και όλες οι νόμιμες κρατήσεις δηλαδή: Α. Φόρος Εισοδήματος. 3% Β. i. ΜΤΠΥ. 3 % ΔΟΥ, ΚΑΕ: ii. ΕΤΑΚΔΕ 2 % ΔΟΥ, ΚΑΕ: 1528 iii. ΤΠΕΔΕ... 1 % ΔΟΥ, ΚΑΕ: iv. ΤΣΜΕΔΕ 1 % ΕΘΝ. μαζί με το v. v. ΤΣΜΕΔΕ. 0,2 % ΕΘΝ. μαζί με το iv. vi. ΤΣΜΕΔΕ. 0,6 % ΕΘΝ. vii. ΕΜΠ 0,5 % ΔΟΥ, ΚΑΕ: Γ.Χαρτόσημο 2% επί του ποσού που προκύπτει από τις κρατήσεις του Β και επί του χαρτοσήμου αυτού 20% υπέρ ΟΓΑ. Δ. Υπέρ ψυχικής υγείας 2% επί του καθαρού ποσού (άρθρο 3, παρ.ε, εδ.εε Ν.3580/2007). Ε. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10% επί του καθαρού ποσού (παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011(Α204)) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν προαιρετικά τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), χωρίς οικονομική επιβάρυνση, από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Γ.Ν.Ρ. ή να τα εκτυπώσουν από το ΔΙΑΥΓΕΙΑ όπου έχει αναρτηθεί. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα «κατ αποκοπή εργολαβικού ανταλλάγματος» και θα διεξαχθεί την 13 η /10/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00. O φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα απευθύνεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και θα υποβάλλεται στην γραμματεία του Νοσοκομείου με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΠ, ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ» Η προθεσμία υποβολής λήγει την 13 η /10/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισμού (περιγραφές, σχέδια κλπ) και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. Ειδικότερα οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να ενημερωθούν πλήρως και λεπτομερώς, και κατόπιν επισκέψεως στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Γ.Ν.Ρόδου, για την κατάσταση των κτιριακών και Η/Μ Εγκαταστάσεων, τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας των χώρων, τις προσβάσεις τους, τη δυνατότητα εισόδου στους χώρους στους οποίους θα γίνει η εκτέλεση του έργου, τις απαιτούμενες παροχές και τα σημεία σύνδεσης τους με το έργο κ.λ.π. ΕΤΥ 3 / 2014 Σελίδα 2

3 Οι προμετρήσεις που υπάρχουν στην μελέτη είναι ενδεικτικές. Ρητώς αναφέρεται ότι σε περίπτωση που κάποιες προμετρήσεις εργασιών υπολείπονται της πραγματικότητας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις εκτελέσει χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Το ίδιο ισχύει και για εργασίες που δεν επισημαίνονται στις προμετρήσεις ή στην ανάλυση οικοδομικών εργασιών αλλά αναφέρονται σε κάποιο άλλο σημείο της Τεχνικής Περιγραφής. Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς: Επί ποινή αποκλεισμού ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να συμπεριλάβει στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς του τα ακόλουθα: 1) Έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα αναγράφει αριθμητικώς και ολογράφως το εργολαβικό αντάλλαγμα κατ αποκοπή για ολόκληρο το έργο. 2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 επικυρωμένη που να δηλώνει ότι: α. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων όρων έλαβε γνώση και τους αποδέχεται ανεπιφύλαχτα και θα εφαρμόσει πλήρως την εγκεκριμένη μελέτη. β. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Φορέα Κατασκευής του Έργου, αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού, για λόγους δημοσίου συμφέροντος. γ. Έχει επισκεφτεί το χώρο εργασιών στο Γ.Ν.Ρόδου, και έχει λάβει γνώση όλων των ιδιαιτεροτήτων και λεπτομερειών των εργασιών. δ. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία. ε. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. 3) Αν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι εργολήπτης δημοσίων έργων τότε αρκεί να συμπεριλάβει στο φάκελο, αντίγραφο του Εργοληπτικού του πτυχίου. Σε διαφορετική περίπτωση οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να συμπεριλάβουν στον φάκελο αντίγραφα τριών (3) τουλάχιστον συμβάσεων με νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα με αντικείμενο οικοδομικές εργασίες προϋπολογισμού πάνω από ,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και τα αντίστοιχα τιμολόγια τους. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου Α)Η ανακαίνιση των χρωματισμών, δαπέδων και ψευδοροφών των εξεταστηρίων του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου καθώς έχουν υποστεί έντονη φθορά, Β)Η αντικατάσταση των δύο (2) θυρών αλέ ρετούρ που είναι σχεδόν κατεστραμμένες, Γ)Η διάνοιξη παραθύρου προς τον εξωτερικό χώρο σε ένα εξεταστήριο, Δ)Η συντήρηση του χωροδικτυώματος του μεταλλικού στεγάστρου στην είσοδο του ΤΕΠ, με χρωματισμό προκειμένου να προστατευθεί από την διάβρωση. Ε) Η αντικατάσταση της υγρομόνωσης των δωμάτων των κλιμακοστασίων Α1,Α2 και Α3 διότι έχει πλήρως καταστραφεί με αποτέλεσμα την είσοδο μεγάλης ποσότητας υδάτων στο κτίριο κατά την διάρκεια των βροχοπτώσεων. ΣΤ)Η αντικατάσταση των τεσσάρων μεγάλων εξωτερικών μεταλλικών θυρών του μηχανόροφου, διότι έχουν υποστεί έντονη διάβρωση. Z) H τοποθέτηση τριών μεταλλικών θυρών με συρματόπλεγμα στο υδροστάσιο και λεβητοστάσιο του Νοσοκομείου. Οι εργασίες στο ΤΕΠ θα εκτελεσθούν τμηματικά (σε δύο ή περισσότερες φάσεις), οποιεσδήποτε ώρες και ημέρες ώστε να μην διακοπεί η λειτουργία του, σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπεύθυνων του τμήματος. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα ΕΤΥ 3 / 2014 Σελίδα 3

4 μέτρα προστασίας-ασφαλείας για την ασφαλή και απρόσκοπτη παράλληλη λειτουργία του ΤΕΠ καθώς και για την μη διάδοσης σκόνης στους όμορους χώρους των εργασιών. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης-χρόνος εγύησης Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1500,00). Ο χρόνος εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης του έργου ορίζεται σε 15 μήνες, χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγμα προς τον ανάδοχο. Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών αρχομένης από την υπογραφή της σύμβασης. Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους του Νοσοκομείου. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Δ.Σ. του Γ.Ν.Ρόδου. Εσωτερική διανομή Γραμματεία Τ.Υ. Ο Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Βασίλειος Παπανικόλας ΕΤΥ 3 / 2014 Σελίδα 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛ/ΓΥΗΣ 2 η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΠ, ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΥ 3 / 2014 Σελίδα 5

6 Περιεχόμενα 1.ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2.1 ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 2.2 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 2.3 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 2.4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΦΑΣΕΣ 2.5 ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ 2.6 ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ 2.7 ΔΑΠΕΔΑ 2.8 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕΙΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.10 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 2.11 ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3. ΣΧΕΔΙΑ ΕΤΥ 3 / 2014 Σελίδα 6

7 1.ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σκοπός του έργου είναι: Α)Η ανακαίνιση των χρωματισμών, δαπέδων και ψευδοροφών των εξεταστηρίων του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου καθώς έχουν υποστεί έντονη φθορά, Β)Η αντικατάσταση των δύο (2) θυρών αλέ ρετούρ που είναι σχεδόν κατεστραμμένες, Γ)Η διάνοιξη παραθύρου προς τον εξωτερικό χώρο σε ένα εξεταστήριο, Δ)Η συντήρηση του χωροδικτυώματος του μεταλλικού στεγάστρου στην είσοδο του ΤΕΠ, με χρωματισμό προκειμένου να προστατευθεί από την διάβρωση. Ε) Η αντικατάσταση της υγρομόνωσης των δωμάτων των κλιμακοστασίων Α1,Α2 και Α3 διότι έχει πλήρως καταστραφεί με αποτέλεσμα την είσοδο μεγάλης ποσότητας υδάτων στο κτίριο κατά την διάρκεια των βροχοπτώσεων. ΣΤ)Η αντικατάσταση των τεσσάρων μεγάλων εξωτερικών μεταλλικών θυρών του μηχανόροφου, διότι έχουν υποστεί έντονη διάβρωση. Z) H τοποθέτηση τριών μεταλλικών θυρών με συρματόπλεγμα στο υδροστάσιο και λεβητοστάσιο του Νοσοκομείου 2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2.1 ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Θα αποξηλωθούν οι ψευδοροφές και τα δάπεδα από τους χώρους που προβλέπεται από την μελέτη (βλέπε προμέτρηση) να αντικατασταθούν. Θα καθαιρεθεί τοίχος εξωτερικός από οπτόπλινθους σε εξεταστήριο προκειμένου να διανοιχθεί παράθυρο. Θα αποξηλωθούν οι δύο θύρες αλέ ρετούρ εισόδου των εξεταστηρίων. Θα αποξηλωθούν οι μεμβράνες υγρομόνωσης των δωμάτων των κλιμακοστασίων Α1, Α2, και Α3. Θα αποξηλωθούν οι τέσσερις (4) εξωτερικές μεταλλικές θύρες του μηχανόροφου του Νοσοκομείου. 2.2 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Θα αντικατασταθούν οι δύο θύρες αλέ ρετούρ εισόδου των εξεταστηρίων οι οποίες θα επενδυθούν περίπου μέχρι την μέση με ανοξείδωτη λαμαρίνα για επιπλέον προστασία. Θα τοποθετηθεί ένα (1) αλουμίνιο ανακλινόμενο παράθυρο με φεγγίτη και διπλούς υαλοπίνακες σε εξεταστήριο με σταθερή σίτα. Θα τοποθετηθούν (2) σταθερές σίτες σε υφιστάμενα παράθυρα των εξεταστηρίων. Θα τοποθετηθούν στον Μηχανόροφο του Νοσοκομείου τέσσερις (4) καινούριες μεταλλικές δίφυλλες θύρες διάστασης 4,00μx2,90μ με σταθερό τμήμα 1,80x2,90μ, από στραντζαριστούς δοκούς Βαρέως Τύπου και λαμαρίνα με διαμορφωμένες περσίδες, όλα γαλβανισμένα. Θα τοποθετηθούν στο υδροστάσιο και λεβητοστάσιο του Νοσοκομείου τρεις (3) καινούριες μεταλλικές δίφυλλες θύρες διάστασης 2,00μx3,00m η κάθε μία, από στραντζαριστούς δοκούς ενισχυμένου τύπου, όλα γαλβανισμένα. 2.3 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Θα χρωματιστούν οι τοίχοι των χώρων που προβλέπεται να χρωματισθούν με ριπολίνη νερού. Θα επισκευασθούν τοπικές φθορές ζημιές στοιχείων από γυψοσανίδα. Θα χρωματιστεί το χωροδικτύωμα (οι μεταλλικές ράβδοι και οι διατομές п στις οποίες εδράζονται οι λαμαρίνες επιστέγασης) στην είσοδο του ΤΕΠ. Μεταλλικά στοιχεία του χωροδικτυώματος τα οποία θα διαπιστωθεί ότι έχουν υποστεί έντονη διάβρωση και έχουν απολέσει μέρος της αντοχής τους θα επισκευασθούν (ενισχυθούν) ή θα αντικατασταθούν. Θα χρωματισθούν οι τέσσερις νέες θύρες που θα τοποθετηθούν στον μηχανόροφο και οι τρεις καινούριες μεταλλικές δίφυλλες θύρες στο υδροστάσιο και λεβητοστάσιο του Νοσοκομείου. ΕΤΥ 3 / 2014 Σελίδα 7

8 2.4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΦΑΣΕΣ Θα τοποθετηθούν προστατευτικές φάσες από PVC περιμετρικά των τοίχων δύο εξεταστηρίων. Θα τοποθετηθούν γωνίες από PVC σε όλες τις γωνίες (εξοχές) των εξεταστηρίων. 2.5 ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ Θα αντικατασταθούν ψευδοροφές από τους χώρους που προβλέπεται από την μελέτη (βλέπε προμέτρηση). Αντί για μεταλλικές που είναι οι υφιστάμενες θα τοποθετηθούν ψευδοροφές από γυψοσανίδα 60x60 τύπου Hygena της Κnauf με τον κατάλληλο σκελετό και στήριξη. 2.6 ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ Θα αντικατασταθεί η μεμβράνη υγρομόνωσης των δωμάτων των κλιμακοστασίων Α1,Α2 και Α3 με ασφαλτική μεμβράνη με ψηφίδες. 2.7 ΔΑΠΕΔΑ Θα αντικατασταθούν δάπεδα από τους χώρους που προβλέπεται από την μελέτη (βλέπε προμέτρηση) με τάπητα από pvc κατάλληλου τύπου για Νοσοκομειακή χρήση. 2.8 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕΙΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Όλα τα άχρηστα υλικά που θα καθαιρεθούν ή θα αποξηλωθούν θα απομακρυνθούν από τον χώρο του Νοσοκομείου προς χώρο που επιτρέπεται από τις Αρχές. Θα αποξηλωθούν (αν απαιτείται) και θα μεταφερθούν τα έπιπλα και ο πάσης φύσεως εξοπλισμός των χώρων σε όμορους χώρους ώστε να εκτελεστούν απρόσκοπτα οι εργασίες και μετά το πέρας των εργασιών θα επανατοποθετηθούν στην θέση τους ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ Ένα τεμάχιο κατ αποκοπή για το σύνολο του έργου. Οι προμετρήσεις που υπάρχουν στην μελέτη είναι ενδεικτικές. Ρητώς αναφέρεται ότι σε περίπτωση που κάποιες προμετρήσεις εργασιών υπολείπονται της πραγματικότητας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις εκτελέσει χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Το ίδιο ισχύει και για εργασίες που δεν επισημαίνονται στις προμετρήσεις αλλά αναφέρονται σε κάποιο άλλο σημείο της Τεχνικής Περιγραφής ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Οι εργασίες στο ΤΕΠ θα εκτελεσθούν τμηματικά, οποιεσδήποτε ώρες και ημέρες ώστε να μην διακοπεί η λειτουργία του, σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπεύθυνων του τμήματος. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας-ασφαλείας για την ασφαλή και απρόσκοπτη παράλληλη λειτουργία του ΤΕΠ καθώς και για την μη διάδοσης σκόνης στους όμορους χώρους των εργασιών. Όλες οι εργασίες και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ (Τεύχος Β 2221/ ). ΕΤΥ 3 / 2014 Σελίδα 8

9 3. ΣΧΕΔΙΑ Επισυνάπτονται τα πιο κάτω σχέδια: 1)ΚΑΤΟΨΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΠ 2)ΚΑΤΟΨΗ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ 3)ΚΑΤΟΨΗ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ Α1 4)ΚΑΤΟΨΗ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ Α2 5)ΚΑΤΟΨΗ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ Α3 6)ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Ο Συντάξας Ευάγγελος Ζαγουρής ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ΕΤΥ 3 / 2014 Σελίδα 9

10 ΕΤΥ 3 / 2014 Σελίδα 10

11 ΚΑΤΟΨΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΠ ΕΤΥ 3 / 2014 Σελίδα 11

12 ΚΑΤΟΨΗ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ ΕΤΥ 3 / 2014 Σελίδα 12

13 ΚΑΤΟΨΗ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ Α1 ΕΤΥ 3 / 2014 Σελίδα 13

14 ΚΑΤΟΨΗ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ Α2 ΕΤΥ 3 / 2014 Σελίδα 14

15 ΚΑΤΟΨΗ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ Α3 ΕΤΥ 3 / 2014 Σελίδα 15

16 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΤΥ 3 / 2014 Σελίδα 16

17 ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΠ, ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Τ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α.Τ.1 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές για ανοίγματα τεμ 1,00 επιφανείας άνω του 1,00 m2 και έως 1,50 m2 Α.Τ.2 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου m2 107,40 Α.Τ.3 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων m2 344,67 Α.Τ.4 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων m2 74,00 Α.Τ.5 Θύρες αλέ - ρετούρ πρεσσαριστές m2 6,72 Α.Τ.6 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής kg 214,80 Α.Τ.7 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή ανακλινόμενα με φεγγίτη m2 1,12 Α.Τ.8 Σταθερές σίτες αερισμού m2 6,40 Α.Τ.9 Προστατευτικές φάσες από ενισχυμένο upvc μμ 26,55 Α.Τ.10 Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) m2 128,60 Α.Τ.11 Γωνίες προστασίας ακμών τοίχων μμ 6,00 Α.Τ.12 Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm m2 0,35 Α.Τ.13 Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm) m2 1,12 Α.Τ.14 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με ριπολίνη νερού m2 312,62 Α.Τ.15 Χρωματισμοί σιδηρών γαλβανισμένων επιφανειών m2 162,56 Α.Τ.16 Χρωματισμοί γαλβανισμένων σωληνών μμ 640,00 Α.Τ.17 Ψευδοροφή από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm διαστάσεων 600x600 mm, m2 107,40 ΕΤΥ 3 / 2014 Σελίδα 17

18 Α.Τ.18 Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με ανοξείδωτη λαμαρίνα m2 6,40 Α.Τ.19 Επιστρώσεις με πλαστομερείς μεμβράνες m2 216,07 Α.Τ.20 Φωτιστικά ψευδοροφής 60x60εκ. τεμ 18,00 Α.Τ.21 Μικροεργασίες -Αποκαταστάσεις - Επισκευές κατ'αποκ 1,00 Α.Τ.22 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες m2 67,28 Α.Τ.23 Θύρες σιδηρές με γαλβανισμένο πλέγμα m2 18,00 ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ( ) ,00 ΦΠΑ 16% 4.800,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ( ) ,00 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΖΑΓΟΥΡΗΣ Ε. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΟΣ Σ. ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΤΥ 3 / 2014 Σελίδα 18

19 ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΠ, ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Αριθ. Σύντομη περιγραφή αντικειμένου Τιμολ. Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές για ανοίγματα Α.Τ.1 επιφανείας άνω του 1,00 m2 και έως 1,50 m2 Α.Τ.2 Α.Τ.3 Α.Τ.4 Α.Τ.5 Α.Τ.6 Α.Τ.7 Α.Τ.8 Α.Τ.9 Διάνοιξη παραθύρου στον χώρο = 1,00 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου ΣΥΝΟΛΟ 1,00 τεμ Χώρος 3 = 107,40 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων Αποξήλωση τάπητα δαπέδου ΣΥΝΟΛΟ 107,40 m2 Χώρος 1 = 11,94 Χώρος 2 = 9,26 Χώρος 3 = 107,40 Αποξήλωση μεμβράνης υγρομόνωσης Δώμα κλιμακοστασίου Α1 (7,35*2,85+4,20*(7,35+2,3)+4,8*(9,3-2,85-72,28 4,20) = Δώμα κλιμακοστασίου Α2 8,75*6,9+2,4*4,80.. = 71,90 Δώμα κλιμακοστασίου Α3 8,75*6,9+2,4*4,80.. = 71,90 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 344,67 m2 θύρες εισόδου χώρου 3 2*1,6*2,1... = 6,72 4 Θύρες στον β Όροφο (Μηχανόροφο) 67,28 4*(4+1,8)*2,90... = Θύρες αλέ - ρετούρ πρεσσαριστές ΣΥΝΟΛΟ 74,00 m2 θύρες εισόδου χώρου 3 2*1,6*2,1... = 6,72 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής ΣΥΝΟΛΟ 6,72 m2 Χώρος μ2*2kgr/μ2. = 214,80 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή ανακλινόμενα με φεγγίτη ΣΥΝΟΛΟ 214,80 kgr Νέο παράθυρο στον χώρο 2 0,70*1,60 = 1,12 Σταθερές σίτες αερισμού ΣΥΝΟΛΟ 1,12 m2 Σίτα σε παράθυρο στον χώρο 3 και 5 2* 1,65*1,60 = 5,28 Σίτα στο νέο παράθυρο στον χώρο 2 0,70*1,60 = 1,12 Προστατευτικές φάσες από ενισχυμένο upvc ΣΥΝΟΛΟ 6,40 m2 Χώρος 1 = 14,35 Χώρος 2 = 12,20 ΕΤΥ 3 / 2014 Σελίδα 19

20 Α.Τ.10 Α.Τ.11 Α.Τ.12 Α.Τ.13 Α.Τ.14 Α.Τ.15 Α.Τ.16 Α.Τ.17 Α.Τ.18 Α.Τ.19 Α.Τ.20 Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ΣΥΝΟΛΟ 26,55 μμ Χώρος 1 = 11,94 Χώρος 2 = 9,26 Χώρος 3 = 107,40 Γωνίες προστασίας ακμών τοίχων ΣΥΝΟΛΟ 128,60 m2 Στις γωνίες του χώρου 3 10τεμχ*0,60μ. = 6,00 Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm ΣΥΝΟΛΟ 6,00 μμ Ποδιά νέου παράθυρου στον χώρο 2 0,70*0,50 = 0,35 Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm) ΣΥΝΟΛΟ 0,35 m2 Νέο παράθυρο στον χώρο 2 0,70*1,60 = 1,12 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με ριπολίνη νερού ΣΥΝΟΛΟ 1,12 m2 Χώρος 1 = 41,62 Χώρος 2 = 35,38 Χώρος 3 = 201,06 Χώρος 4 = 34,57 Χρωματισμοί σιδηρών γαλβανισμένων επιφανειών Διατομές п πάνω από τα χωροδικτυώματα 0,35m2/m*80m 4 Θύρες στον β Όροφο (Μηχανόροφο) (4+1,8)*2,90*2*4τεμχ.... Χρωματισμοί γαλβανισμένων σωληνών Σωλήνες χωροδικτυώματος ΣΥΝΟΛΟ 312,62 m2 = 28,00 = 134,56 ΣΥΝΟΛΟ 162,56 m2 Χωροδικτύωμα 12 (8*10)m2*8m/m2.. = 640,00 Ψευδοροφή από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm διαστάσεων 600x600 mm, ΣΥΝΟΛΟ 640,00 μμ Χώρος 3 = 107,40 Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με ανοξείδωτη λαμαρίνα ΣΥΝΟΛΟ 107,40 m2 θύρες εισόδου εξεταστηρίων 2*1,6*2*1... = 6,40 Επιστρώσεις με πλαστομερείς μεμβράνες ΣΥΝΟΛΟ 6,40 m2 Δώμα κλιμακοστασίου Α1 7,35*2,85+4,20*(7,35+2,3)+4,8*(9,3-2,85-72,28 4,20) = Δώμα κλιμακοστασίου Α2 8,75*6,9+2,4*4,80.. = 71,90 Δώμα κλιμακοστασίου Α3 8,75*6,9+2,4*4,80.. = 71,90 Φωτιστικά ψευδοροφής 60x60εκ. ΣΥΝΟΛΟ 216,07 m2 Χώρος = 18,00 ΕΤΥ 3 / 2014 Σελίδα 20

21 Α.Τ.21 Α.Τ.22 Α.Τ.23 Μικροεργασίες -Αποκαταστάσεις - Επισκευές 1) Αποκομοιδή μπαζών 2) Αποκατάσταση λαμπάδων 3) Τοπικές επισκευές-χρωματισμοί 4)Αποξήλωση και μεταφορά επίπλων και πάσης φύσεως εξοπλισμού 5) Επισκευή - αντικατάσταση στοιχείων χωροδικτυώματος Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες 4 Θύρες στον β Όροφο (Μηχανόροφο) 4*(4+1,8)*2,90 Θύρες σιδηρές με γαλβανισμένο πλέγμα 3 Θύρες στο υδροστάσιο και λεβητοστάσιο του Νοσοκομείου 3*2*3 ΣΥΝΟΛΟ 18,00 τεμ = 1,00 ΣΥΝΟΛΟ 1,00 = = 67,28 κατ' αποκ 67,28 m2 18,00 18,00 m2 ΟΙ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΡΗΤΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ. ΑΛΛΩΣΤΕ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕIΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΝΗ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΖΑΓΟΥΡΗΣ Ε. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΟΣ Σ. ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΤΥ 3 / 2014 Σελίδα 21

22 ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛ/ΓΥΗΣ 2 η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΠ, ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΥ 3 / 2014 Σελίδα 22

23 AT 1 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές επιφανείας άνω του 1,00 m2 και έως 1,50 m2 Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως. AT 2 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετού ανάρτησής τους και του μονωτικού υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, με την μεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση. AT 3 AT 4 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (μοκέτες κλπ), με πλήρη απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία και μεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. AT 5 Θύρες αλέ - ρετούρ πρεσσαριστές Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων:κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών ανάρτησης θυροφύλλων, οιουδήποτε σχεδίου, από στραντζαριστή λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης (DKP) πάχους 1,5mm. Συμπεριλαμβάνεται η πάκτωση της κάσας περιμετρικά στον τοίχο, η σφράγιση των αρμών με πολυουρεθανική μαστίχη ή σιλικόνη, και γενικά τα πάσης φύσεως υλικά κατασκευής και πληρωσης και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης, και ελαιοχρωματισμού. AT 6 Θυρόφυλλα: Παλινδρομικά (αλέ - ρετούρ) πρεσσαριστά, συνολικού πάχους 5 cm, με ή χωρίς υαλωτό ή περσιδωτό άνοιγμα στο κάτω ή πάνω τμήμα, αποτελούμενα από πλαίσιο καδρονίων από ξυλεία λευκή και κόντρα πλακέ πάχους 5 mm, σκελετό κυψελωτό από πηχάκια και επένδυση πρεσσαριστη και στις δύο πλευρές από κόντρα πλακέ και φύλλο φορμάικα και περιθώρια από πηχάκια σκληρής ξυλείας (οξιάς, δρυός, καστανιάς) και γενικά ξυλεία λευκή, κόντρα πλακέ, φορμάικα υλικά συνδέσεως, τοποθετήσεως και λειτουργίας, χειρολαβές, κλειδαριές και ειδικοί στροφείς (μεντεσέδων) βαρέως τύπου inox ή ορειχάλκινων 15 εκατοστών (τρεις ανά θυρόφυλλο) και της εργασίας για πλήρη λειτουργία. Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής Κατασκευή εμφανούς ή μή, επιπέδου ή βαθμιδωτού μεταλλικού σκελετού ελαφράς ψευδοροφής οποιουδήποτε σχήματος και μεγέθους και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου μορφοσίδηρου ή ΕΤΥ 3 / 2014 Σελίδα 23

24 διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης, αναρτημένου με γαλβανισμένους ήλους μηχανικά ή χημικά αγκυρωμένους, και γενικά μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, ήλοι ενδεικτικού τύπου 'HILTI', σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. AT 7 AT 8 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή ανακλινόμενα με φεγγίτη Τυποποιημένα κουφώματα, βιομηχανικής κατασκευής, από διατομές αλουμινίου προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους χαρακτηριστική της σειράς, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα. Περιλαμβάνεται πόμολο μεντεσέδες και γενικά υλικά, μικρο υλικά και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και λειτουργίας. Σταθερές σίτες αερισμού Σταθερές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση εισόδου, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Υλικά, μικροϋλικά και εργασία κατασκευής και τοποθέτησης. AT 9 AT 10 Προστατευτικές φάσες από ενισχυμένο upvc Προστατευτικές φάσες σε οποιαδήποτε επιφάνεια και ύψος, από ενισχυμένο upvc, διαστάσεων 250x3 mm, που στερεώνεται στον τοίχο με κατάλληλη κόλλα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προμηθεύτριας εταιρείας. Περιλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης. Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ή παρόμοιο, πάχους 2 mm, μονοπαγούς υφής (ουχί πολλαπλών στρώσεων) οποιουδήποτε χρωματισμού επικολλούμενου με ειδική κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. Περιλαμβάνονται, η εργασία στοκαρίσματος, ο τάπητας, το κορδόνι για την αρμοκόλληση τα σοβατεπιά με καπέλο και διαμορφωτή, η ειδική κόλλα, η εργασία πλήρους τοποθέτησης του τάπητα και των σοβατεπιών, καθώς και η προμήθειατοποθέτηση ανοξείδωτων αρμοκάλυπτρων στις ενώσεις του νέου τάπητα με τον παλαιό. AT 11 AT 12 AT 13 Γωνίες προστασίας ακμών τοίχων Γωνίες προστασίας ακμών τοίχων από ενισχυμένο upvc πάχους 3mm μετά των υλικών στερεώσεως. Περιλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης. Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 50 cm, με την μόρφωση εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο τους. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, τσιμεντοκονιαμάτων ή γενικά κονιαμάτων, στρώσεως και καθαρισμού και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm) ΕΤΥ 3 / 2014 Σελίδα 24

25 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED), oποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. AT 14 ΑT 15 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με ριπολίνη νερού Χρωματισμοί με 100% ακρυλικό βερνικόχρωμα νερού (χωρίς μόλυβδο). Λύανση επιφανείας με κατάλληλο γυαλόχαρτο, καθαρισμός της επιφανείας με βρεγμένο πανί,αστάρι ενδεικτικού τύπου multi primer της εταιρείας ΒΙΒΕΧΡΩΜ, και 2 στρώσεις χρώματος ενδεικτικού τύπου aquachrom της ΒΙΒΕΧΡΩΜ. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. Χρωματισμοί σιδηρών γαλβανισμένων επιφανειών Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο. Υπόστρωμα (αστάρι) χρωματισμού επιφανειών γαλβανισμένων στοιχείων, με βάση εποξειδικές ρητίνες δύο συστατικών ή πολυουρεθανικές δύο συστατικών ή με ειδικό αστάρι βάσεως φωσφορικού οξέος (Etch Primer), δύο συστατικών, συμβατά με την τελική βαφή. Δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Περιλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία, και τα απαιτούμενα ικριώματα μέχρι ύψους 6,00μ. χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. ΑT 16 Χρωματισμοί σωληνώσεων Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο. Υπόστρωμα (αστάρι) χρωματισμού επιφανειών γαλβανισμένων στοιχείων, με βάση εποξειδικές ρητίνες δύο συστατικών ή πολυουρεθανικές δύο συστατικών ή με ειδικό αστάρι βάσεως φωσφορικού οξέος (Etch Primer), δύο συστατικών, συμβατά με την τελική βαφή. Δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Περιλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία, και τα απαιτούμενα ικριώματα μέχρι ύψους 6,00μ. χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. AT 17 Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm,,διαστάσεων 600x600 mm, επενδεδυμένες στο κάτω μέρος με λευκή,βινυλική πλενόμενη ταπετσαρία (pvc) τύπου KNAUF TILES Hygena, αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη. Περιλαμβάνονται: α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής. β) Η τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος γ) Η τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της Υπηρεσίας. δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων και αεραγωγών. AT 18 Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με ανοξείδωτη λαμαρίνα ΕΤΥ 3 / 2014 Σελίδα 25

26 Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με επίπεδη ή στραντζαριστή ανοξείδωτη λαμαρίνα ποιότητας AISI 316 πάχους 1,0 mm, επί υπάρχοντος ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, και στερέωση αυτής με ανοξείδωτους κοχλιοφόρους ήλους στην περίπτωση ξυλίνου σκελετού, σε πυκνό κάνναβο σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία κοπής, τοποθέτησης, στερέωσης. ΑT 19 ΑT 20 AT 21 ΑΤ 22 Επιστρώσεις με πλαστομερείς μεμβράνες Επίστρωση με πλαστομερή ασφαλτική μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστέρα υψηλής διαστασιολογικής σταθερότητας με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων και ευκαμψία σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-10 ο C) (τύπου eshagum 4037), μετά από επιμελή καθαρισμό της επιφάνειας εφαρμογής και επάλειψη με θερμή ασφαλτόκολλα για την επικόλληση αυτής. Οι λωρίδες της μεμβράνης θα αλληλοκαλύπτονται κατά 15 cm και τα άκρα τους θα θερμοκολλούνται. Θερμοκόλληση θα εφαρμόζεται επίσης στα σημεία που διατρυπάται η υγρομόνωση (πχ δίοδοι σωλωνώσεων) καθώς και στις ακμές, γωνίες, συναρμογές, και απολήξεις. Συμπεριλαμβάνεται, η κατασκευή των γωνιών (γύρισμα μεμβράνης στο στηθαίο) η προμήθεια των υλικών και αναλωσίμων επί τόπου και η εργασία πλήρους τοποθέτησης της μεμβράνης. Φωτιστικά ψευδοροφής 60x60 εκ. Φωτιστικά κατάλληλα για ψευδοροφή 60X60εκ. με λάμπες φθορίου 4x18 watt ενεργειακής κλάσης Α. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτησή τους, η προμήθεια και τοποθέτηση των υλικών σύνδεσης μέχρι την λειτουργία τους. Μικροεργασίες Αποκαταστάσεις -Επισκευές Περιλαμβάνεται: 1) Αποκομοιδή μπαζών Συλλογή άχρηστων υλικών και μπαζών από όλες τις εργασίες σε ειδικούς κάδους και απομάκρυνση από τον χώρο του Νοσοκομείου. Τα υλικά που θα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν θα μεταφερθούν σε αποθήκη του Νοσοκομείου. 2) Αποκατάσταση λαμπάδων Θα αποκατασταθούν οι λαμπάδες από τις εργασίες καθαίρεσης για την διάνοιξη του παραθύρου στον χώρο 2 με επιχρίσματα. 3) Τοπικές επισκευές Τοπικές επισκευές τοίχου από γυψοσανίδα στους χώρους που θα χρωματισθούν. 4) Αποξήλωση και Μεταφορά επίπλων και πάσης φύσεως εξοπλισμού Θα αποξηλωθούν (αν απαιτείται) και θα μεταφερθούν τα έπιπλα και ο πάσης φύσεως εξοπλισμός των χώρων που θα γίνουν οι εργασίες σε όμορους χώρους ώστε να εκτελεστούν απρόσκοπτα οι εργασίες και μετά το πέρας των εργασιών θα επανατοποθετηθούν στην θέση τους 5) Επισκευή - αντικατάσταση στοιχείων χωροδικτυώματος Θα επισκευασθούν (ενισχυθούν) ή θα αντικατασταθούν μεταλλικά στοιχεία του χωροδικτυώματος τα οποία θα διαπιστωθεί ότι έχουν υποστεί έντονη διάβρωση και έχουν απολέσει μέρος της αντοχής τους. Επίσης θα αντικατασταθούν οι λαμπτήρες (Οικονομίας 14W -Ε27, 8 τεμάχια) των φωτιστικών και οι σπασμένοι γλόμποι του χωροδικτυώματος. Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων, με θυρόφυλλα από στραντζαριστά γαλβανισμένα ορθογωνικής διατομής και ένα φύλλο λαμαρίνας γαλβανιζέ πάχους 1,5 mm με διαμορφωμένες περσίδες, και κάσσα από στραντζαριστά γαλβανισμένα ορθογωνικής διατομής. ΕΤΥ 3 / 2014 Σελίδα 26

27 Περιλαμβάνονται υλικά, μικρο υλικά κατασκευής και τοποθέτησης και λειτουργίας με κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερούς), μεντεσέδες βαρέως τύπου, σύρτες πάνω και κάτω με πύρο 18mm τουλάχιστον και μήκους 1,00μ ο πάνω και 0,50μ ο κάτω, και χειρολαβές καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. ΑΤ 23 Θύρες σιδηρές με γαλβανισμένο πλέγμα Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων, με θυρόφυλλα από στραντζαριστά γαλβανισμένα ορθογωνικής διατομής τουλάχιστον 30x20 ενισχυμένους, με διάσταση κανάβου 1,00μx0,70μ περίπου και γαλβανισμένο πλέγμα (κουνελόσυρμα) με βρόγχο 25mm x 12mm πάχους 1,5mm, με κάσσα από στραντζαριστά γαλβανισμένα ορθογωνικής διατομής βαρέως τύπου. Περιλαμβάνονται υλικά,μικρο υλικά κατασκευής και τοποθέτησης και λειτουργίας με μεντεσέδες βαρέως τύπου, σύρτες στην κάτω πλευρά και χειρολαβές καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ε.ΖΑΓΟΥΡΗΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΤΥ 3 / 2014 Σελίδα 27

28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛ/ΓΥΗΣ 2 η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΠ, ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΤΥ 3 / 2014 Σελίδα 28

29 ΑΡΘΡΟ 1o: Αντικείμενο και αρχική συμβατική δαπάνη της εργολαβίας 1.1 Στην παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων καθορίζονται οι όροι σύμφωνα με τους οποίους, βάσει μελέτης και συμβατικών τευχών (Τεχνική Περιγραφή, Τεχνικές Προδιαγραφές για Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες κλπ) θα εκτελεσθούν οι προβλεπόμενες εργασίες έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΠ, ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ» 1.2. Ο προϋπολογισμός κατά τη μελέτη του έργου ανέρχεται στο ποσό των ,00 Ευρώ Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται: α. η αξία των εκτελεσθέντων εργασιών (υλικά και εργασίες) β. Γ.Ε. και Ο.Ε. γ. Ποσό αναθεώρησης δ. Φ.Π.Α. (16%) ε. Ασφαλίσεις Κοινωνικές και ιδιωτικές από παντός κινδύνου υπέρ προσώπων, υλικών και εγκαταστάσεων καθώς και η ασφάλιση κατά παντός κινδύνου του υπό κατασκευή έργου. ΑΡΘΡΟ 2o : Ισχύουσες Διατάξεις 2.1 Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις: Του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116 Α/ ) : Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων. 2.2 Ισχύοντες Κανονισμοί και Τεχνικές Προδιαγραφές Τα Π.Δ. 778/80 και 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδομικών Εργασιών» (ΦΕΚ 193/Α/ και 260/Α/ αντίστοιχα) Οι τοπικές δεσμεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Δασικής Υπηρεσίας, γειτνίασης με αγωγούς υψηλής τάσης της Δ.Ε.Η., κ.λπ Οι Ευρωκώδικες ή αντίστοιχοι κανονισμοί άλλων χωρών σε θέματα που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κανονισμούς και αποφάσεις Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός (Φ.Ε.Κ. 59 Δ/ ) Οι κανονισμοί που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης της Δημοπρασίας Οι ΕΤΕΠ (Τεύχος Β 2221/ ) Το Π.Δ. 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/ ) «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών» Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/ ), περί ελάχιστων προδιαγραφών ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια Ν. 1396/83 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα» (ΦΕΚ 1264/83) ΑΡΘΡΟ 3o: Στοιχεία του έργου Τα συμβατικά τεύχη, κατά σειρά προτεραιότητας ισχύος σε περίπτωση ασυμφωνίας όρων μεταξύ τους, είναι τα ακόλουθα: 1. Η Εργολαβική Σύμβαση ανάθεσης του έργου, όπως θα υπογραφεί μετά την απόφαση κατακύρωσης της Δημοπρασίας. 2. Η Διακήρυξη Δημοπρασίας. 3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 4. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 5. Τα εγκεκριμένα τεύχη μελέτης. 6. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 7. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα : (1) Οι Ευρωκώδικες. (2) Οι ΕΤΕΠ (Τεύχος Β 2221/ ) ΕΤΥ 3 / 2014 Σελίδα 29

30 (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. Σε περίπτωση που παρουσιάζονται διαφορές για ένα και το αυτό θέμα σε κάποια από τα συμβατικά τεύχη, επικρατεί η ανωτέρω σειρά προτεραιότητας για κάθε ένα από τα αμφισβητούμενα στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 4o: Σύμβαση κατασκευής του έργου Η Σύμβαση του υπ όψη έργου θα καταρτισθεί με βάση την απόφαση για έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και ανάθεσης του έργου και με συμβατική δαπάνη το αναφερόμενο στο άρθρο 1 της παρούσας ποσό. Ο ανακηρυχθείς από τη δημοπρασία προσωρινός ανάδοχος του έργου, με την κοινοποίηση σε αυτόν της έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας καλείται για την υπογραφή της Σύμβασης ανάθεσης του έργου, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών αρχόμενης από την επόμενη ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης του από το ΓΝ Ρόδου για την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν εμφανισθεί μέσα σε αυτό το διάστημα, κηρύσσεται έκπτωτος, η δε εγγύηση συμμετοχής του στη δημοπρασία καταπίπτει υπέρ του Κυρίου του Έργου. ΑΡΘΡΟ 5o: Εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον ανάδοχο σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν.3669/2008 για την ανάληψη του έργου εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού 1500,00 Ευρώ δηλαδή σε ποσοστό (5%) του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, που δεν περιλαμβάνει τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου, πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της Κοινοπραξίας (άρθρο 39 του Ν. 3669/2008). ΑΡΘΡΟ 6o: Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής - Προθεσμίες - Πρόγραμμα Ποιότητας Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας 6.1. Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών αρχομένης από την υπογραφή της σύμβασης Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, το Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του έργου. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, προτού προβεί στην έγκριση του τελικού Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής του έργου, μπορεί να επιφέρει τροποποιήσεις, μετά από συνεννόηση με τον ανάδοχο, εάν το κρίνει συμφέρον για το έργο. Μετά την έγκρισή του από την Υπηρεσία, γίνεται υποχρεωτικό για τον ανάδοχο, που υποχρεούται στην πιστή εφαρμογή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/ Το Χρονοδιάγραμμα, όπως αναφέρεται και πιο πάνω, θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης του έργου και θα καλύπτει όλες τις αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου αναθεώρησης και έκδοσης κάθε απαιτούμενης άδειας, των παραγγελιών και της μεταφοράς στο εργοτάξιο υλικών, μηχανημάτων κ.λ.π.). Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πορείας των εργασιών του έργου θα γίνεται κάθε εβδομάδα βάσει του Χρονοδιαγράμματος. Ο έλεγχος τηρήσεως και η τυχόν απαιτούμενη προσαρμογή και ανασύνταξη του Χρονοδιαγράμματος, με σταθερές τις ημερομηνίες ολικής παράδοσης του έργου, θα γίνεται από τον ανάδοχο κάθε τρεις εβδομάδες. ΕΤΥ 3 / 2014 Σελίδα 30

31 Εφιστάται η προσοχή του αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου με απόλυτη ακρίβεια. Παράταση των προθεσμιών δεν θα αναγνωρισθεί στον Ανάδοχο αν αυτός επικαλεσθεί άγνοια εδαφικών συνθηκών ή άλλων συνθηκών του έργου ή δυσχερειών κατά την κατασκευή ή εξ αιτίας άλλων πιθανών ιδιαιτεροτήτων του έργου. Για το σκοπό αυτό, θα προβλεφθεί από τον ανάδοχο η δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη βάρδια αν δεν επαρκέσει η κανονική βάρδια με ή χωρίς υπερωρίες καθώς και η δυνατότητα εργασίας σε ημέρες αργίας και εορτών. Οποιαδήποτε επιβάρυνση από την υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία, θα βαρύνει τον ανάδοχο χωρίς απαίτηση οποιασδήποτε αποζημίωσης Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 και το Ν. 1396/83. ΑΡΘΡΟ 7o: Χρόνος εγγύησης και συντήρησης του έργου Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και συντήρηση του όλου έργου για τους επόμενους δεκαπέντε (15) μήνες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 74 του Ν. 3669/2008. ΑΡΘΡΟ 8o: Σχέδια Ο ανάδοχος υποχρεούται να ζητήσει εγγράφως οδηγίες κ.λ.π. από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκαίρως και πριν από κάθε, κατά την κρίση του, ανάγκη τροποποιήσεως σχεδίων της μελέτης. Διαφορετικά, υποχρεούται όπως, οποτεδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο, εφαρμόσει την επί του θέματος απόφαση της Υπηρεσίας, με δικά του μέσα και δαπάνες. ΑΡΘΡΟ 9o : Ποινικές ρήτρες Τονίζεται ότι, για κάθε καθυστέρηση στο έργο, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 49 του Ν 3669/2008. Την ευθύνη για τις οποιεσδήποτε ανωμαλίες που τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου, όπως και τις οποιεσδήποτε ποινικές ρήτρες επιβληθούν στον Ανάδοχο από καταστρατήγηση των προθεσμιών θα φέρει εξ ολοκλήρου ο Ανάδοχος. ΑΡΘΡΟ 10o: Αρτιότητα κατασκευών Ο καθορισμός από τα σχέδια της μελέτης, των οποιωνδήποτε στοιχείων καθώς και οι οδηγίες που περιέχονται στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων και στην Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας για την εκτέλεση των εργασιών, δεν απαλλάσσουν τον ανάδοχο από την υποχρέωση να λάβει κατά την κατασκευή κάθε απαιτούμενο μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των επί μέρους στοιχείων και της όλης κατασκευής. Για την εφαρμογή των ανωτέρω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν κάτι δεν ορίζεται από τα σχέδια της μελέτης ή από τα στοιχεία της εργολαβίας, είτε τέλος από τις οδηγίες ή εντολές της Υπηρεσίας, κάθε εργασία πρέπει να είναι άρτια ως προς την κατασκευή, την εμφάνιση, τη λειτουργικότητα και την αισθητική σύνδεση του κτιρίου προς το περιβάλλον. Γενικά, το έργο θα παραδοθεί στην Υπηρεσία πλήρως περαιωμένο ("με το κλειδί στο χέρι"). Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη και δεσμεύεται ότι συνεχώς θα παρακολουθεί την ορθή, επιμελή και ακριβή εκτέλεση του έργου. σύμφωνα με τους υπολογισμούς της μελέτης. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλες τις εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου, έστω και αν αυτές δεν αναφέρονται ρητά στα συμβατικά τεύχη και επιφέρουν τυχόν αυξομειώσεις ποσοτήτων οφειλόμενες σε οποιοδήποτε λόγο ΑΡΘΡΟ 11o : Γενικά έξοδα - όφελος κ.λπ. αναδόχου - εργολαβικά ποσοστά Στην προκειμένη εργολαβία τα γενικά έξοδα και το όφελος του εργολάβου καθώς και Ασφαλίσεις κατά παντός κινδύνου του έργου, οι Κοινωνικές ή Ιδιωτικές από παντός κινδύνου υπέρ προσώπων, υλικών, μηχανημάτων και εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται στο ποσό του προϋπολογισμού της προσφοράς του Αναδόχου. ΕΤΥ 3 / 2014 Σελίδα 31

32 ΑΡΘΡΟ 12o : Τελικός Λογαριασμός - Παραλαβές Ο Τελικός Λογαριασμός εκδίδεται βάσει του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου και της σχετικής εγκριτικής απόφασης αυτού. Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν τα μόνα δικαιολογητικά για την έκδοση του εξοφλητικού λογαριασμού, αντίτυπα δε ή αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται σε αυτόν. Με την Οριστική Παραλαβή των εργασιών και την έγκριση του σχετικού Πρωτοκόλλου, επιστρέφεται στον ανάδοχο η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου. ΑΡΘΡΟ 13o : Εκπροσώπηση του Αναδόχου Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τη νόμιμη εκπροσώπησή του ή τους τυχόν πληρεξουσίους του, δηλώνοντας τον τόπο και την διεύθυνση διαμονής των κατά τη διάρκεια του έργου, προκειμένου να τους κοινοποιούνται τα έγγραφα της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3669/2008. ΑΡΘΡΟ 14o: Ποιότητα και προέλευση υλικών και ετοίμων ή ημικατεργασμένων Προϊόντων Όλα τα υλικά, προϊόντα, μηχανήματα κ.λ.π. που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι της αρίστης ποιότητας της αγοράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι κατά προτίμηση από την εγχώρια βιομηχανία και σύμφωνα με τις προδιαγραφές, με εξαίρεση εκείνα που δεν προσφέρονται στην Ελλάδα. Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύμφωνα με τα συμβατικά δεδομένα της εργολαβίας και τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές των Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ και Ανάπτυξης, άριστης ποιότητας και της απολύτου εγκρίσεως του αρμόδιου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση, την ανταπόκριση στις προδιαγραφές κ.λ.π. Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για την εκτέλεση των έργων, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας των, ούτε αποζημίωσης για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. Ο εργολάβος δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που παραδίδονται σ' αυτόν από τον εργοδότη, εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Τα προαναφερόμενα υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο με πρωτόκολλο, μετά δε την παραλαβή των από τον εργολάβο, αυτός φέρει ακεραία την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζημιά ή απώλεια που τυχόν συμβούν στα υλικά αυτά. Σε ότι αφορά στις παραγγελίες των διαφόρων υλικών, μηχανημάτων και συσκευών, θα τηρηθεί η ακόλουθη διαδικασία : Για τις Οικοδομικές εργασίες ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία σειρά δειγμάτων και πληροφοριακών εντύπων των υλικών που θα χρησιμοποιήσει. Σε περίπτωση μη έγκρισης των υλικών (αιτιολογημένης μερικής ή ολικής απόρριψης) ή διατύπωσης παρατηρήσεων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα (μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία), αντικαθιστώντας ανάλογα το δείγμα ή τα PROSPECTUS. Τα παραπάνω δείγματα κ.λ.π. που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία, θα φυλάσσονται από αυτήν μέχρι την παραλαβή του έργου. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό, μηχάνημα ή συσκευή που δεν θα είναι σύμφωνα τις προδιαγραφές της μελέτης Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των κατασκευών, η Επίβλεψη δικαιούται να ζητήσει από τον ανάδοχο να προβεί στην κατασκευή δειγμάτων σύνθετων κατασκευών επί τόπου του έργου για τη λήψη αποφάσεων. Όλα τα παραπάνω δείγματα υλικών, δείγματα κατασκευών, μηχανήματα και συσκευές, πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα με πιστοποιητικά ελέγχου των κατασκευαστικών οίκων, η δε επίβλεψη μπορεί να τα παραπέμπει για εργαστηριακούς ελέγχους με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου. ΕΤΥ 3 / 2014 Σελίδα 32

33 Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών, μηχανημάτων, συσκευών κ.λ.π. να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία υλικών για έγκριση, γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ημερομηνία παραγγελίας των ανωτέρω υλικών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει για τα στελέχη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και τα μέλη της Ομάδας Επίβλεψης του έργου, την ελεύθερη είσοδο και δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου στα εργοστάσια παραγωγής των υλικών καθώς επίσης και στα εργοστάσια υπεργολαβικής παραγωγής σύνθετων επιμέρους κατασκευών. Η επίσκεψη της επίβλεψης στα παραπάνω εργοστάσια δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τη διαδικασία της επί τόπου του έργου ποιοτικής παραλαβής των διαφόρων αντίστοιχων κατασκευών. ΑΡΘΡΟ 15o: Τρόπος επιμέτρησης των εργασιών Το έργο δημοπρατείται με το σύστημα «κατ αποκοπή εργολαβικού ανταλλάγματος». Άρα δεν πραγματοποιείται επιμέτρηση των εργασίων αλλά ισχύει το κατ αποκοπή τίμημα. Οι προμετρήσεις είναι ενδεικτικές. Ρητώς αναφέρεται ότι σε περίπτωση που κάποιες προμετρήσεις εργασιών υπολοίπονται της πραγματικότητας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις εκτελέσει χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Άλλωστε προκειμένου να κατατεθεί η προσφορά ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επισκεπτεί τον τόπο εργασιών και να κάνει προμετρήσεις με δική του ευθύνη. Συνεπώς όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στην Ανάλυση Οικοδομικών Εργασιών θα εκτελεστούν στο ακέραιο ακόμα και αν οι ποσότητες των εργασιών είναι τελικά μεγαλύτερες από αυτές που εμφανίζονται στο τεύχος των προμετρήσεων, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. ΑΡΘΡΟ 16o: Ημερολόγιο έργου - Λοιπές υποχρεώσεις - Αφανείς εργασίες Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ημερολόγιο έργου, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 3669/2008. Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει και να υποβάλει για έλεγχο λεπτομερή διαγράμματα των εγκαταστάσεων σε κάτοψη και σχηματική τομή, όπως εκτελούνται, επί των οποίων θα σημειώνονται οι διαστάσεις ή το βάθος των εκάστοτε εκτελουμένων τμημάτων, είτε είναι εμφανή είτε αφανή. Για τις αφανείς εργασίες που ενσωματώνονται συμβατικά στο έργο, θα καταρτίζονται κατά το χρόνο εκτέλεσής των και ποτέ εκ των υστέρων, πρωτόκολλα αφανών εργασιών όπου θα βεβαιώνεται ότι αυτές εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη μελέτη, αλλιώς οι εργασίες θα θεωρούνται άκυρες, δηλαδή ότι δεν εκτελέσθηκαν και συνεπώς δεν δύνανται να πιστοποιηθούν. ΑΡΘΡΟ 17o: Ευθύνη του αναδόχου για την εφαρμογή της μελέτης για την ποιότητα του έργου Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, τόσο για την εφαρμογή της μελέτης όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Οι πάσης φύσεως έλεγχοι που ασκούνται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσουν τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη του. Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα χρησιμοποιήσει και για την εκτέλεση γενικά της εργολαβίας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων. Για τον έλεγχο της πιστής τήρησης των προβλεπόμενων από την μελέτη, η επίβλεψη διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων αντοχής υλικών, τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών εργασιών κ.λ.π. με δαπάνη του αναδόχου. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν καταβάλλει την σχετική δαπάνη στο εργαστήριο που πραγματοποίησε τις δοκιμές, ο ΕΤΥ 3 / 2014 Σελίδα 33