ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Α '-'\!"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Α '-'\!""

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Α '-'\!" ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡ ΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ «Τηλε-επιτήρηση μέσω διαδικτύου ασύρματου συστήματος ελέγχου δονήσεων υψηλής ακριβεία9> ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΗΣ Εισηγητής : Ιωάννης Αγγελόπουλος Αθήνα2012 Β! ΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της υποχρεωτικής πτυχιακής εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στο ΤΕΙ Πειραιά, στο τμήμα Αυτοματισμού, κατά το Ακαδημαϊκό Έτος υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Ιωάννη Αγγελόπουλου. Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η ανάπτυξη συστήματος μετρήσεων και ελέγχου δονήσεων, του οποίου τα δεδομένα συλλέγονται ασύρματα και λαμβάνονται μέσω του διαδικτύου. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που συνέβαλαν στο να φέρω εις πέρας την παρούσα εργασία. Η ανάθεση και επίβλεψη της εργασίας έγινε από τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Αγγελόπουλο, τον οποίο ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε με την ανάθεση του θέματος της εργασίας αυτής, την εποπτεία και την πολύτιμη επιστημονική συμβολή του. Ιδιαιτέρως, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον επιβλέποντα της εργασίας, τον κ. Τάσο Τζεράχογλου, από τον οποίο δέχτηκα επιστημονική καθοδήγηση και διαρκή υποστήριξη κατά την υλοποίηση της εργασίας. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη μητέρα μου για την πολύτιμη υποστήριξή της κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της πτυχιακής μου εργασίας, καθώς και σε όλη τη διάρκεια των σπουδών μου. Β!Β ΛΙΟΘΗΚ Η τ Ε ι netp AIA

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ Γενικά Θεωρητικό Υπόβαθρο Επιταχυνσιόμετρα Μικροελεγκτές Ασύρματη Τηλεπικοινωνία Τηλεμετρία Σειριακή Επικοινωνία Διαδικτυακοί Εξυπηρετητές Ιστότοποι 8 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 1 Ο 2.1. Ορισμός του προβλήματος 1 Ο 2.2. Hardware 1 Ο Επιταχυνσιόμετρο 1 Ο Μικροελεγκτής Wireless Modules Software Ανάκτηση Εγκατάσταση Web Serνer 13 1

4 Γλώσσες προγραμματισμού ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Λίστα εξοπλισμού Λίστα λογισμικού Κατασκευή και εκτέλεση της εργασίας Ρύθμιση των πομποδεκτών Ρύθμιση του μικροελεγκτή Προγραμματισμός του μικροελεγκτή Προώθηση των δεδομένων Κατασκευή ιστοσελίδας Αποτελέσματα ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 50 2 Β Ι Β ΛΙ ΟΘΗΚΗ π ειραiα LT E '

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ 1.1 Γενικά Ο στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός συστήματος μετρήσεων με επιταχυνσιόμετρο τριών αξόνων, του οποίου τα δεδομένα συλλέγονται ασύρματα και λαμβάνονται μέσω του διαδικτύου. Το σύστημα έχε ι εφαρμογή για τον έλεγχο διατάξεων σε εργαστηριακά και βιομηχανικά περιβάλλοντα, όπου δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε ενσύρματη διασύνδεση εξοπλισμού, ή απλά συμφέρει η ασύρματη, αλλά και παρουσία προσωπικού. Ζητούμενο ήταν η συλλογή δεδομένων μέσω του αισθητήρα (επιταχυνσιόμετρο), η μεταφορά αυτών χρησιμοποιώντας ασύρματη δικτύωση μέσης εμβ έ λειας σ ε ηλεκτρονικό υπολογιστή με web serνer, και τέλος η απεικόνιση των δεδομένων σ ε ιστοσ ελίδα με γραφικό περιβάλλον. Το σύστημά αυτό βρίσκει εφαρμογές σε πολλές πε ριπτώσεις. Για παράδειγμα, μπορ ε ί να χρησιμοποιηθεί για παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας μηχανικού εξοπλισμού, παρουσιάζοντας τις δονήσεις και τις αλλαγ ές τους στην πορεία του χρόνου σε περιστροφικούς μηχανισμούς όπως τουρμπίνες, αντλίες, αν ε μιστήρες, συμπιεστές, και συστήματα ψύξης. Τα συστήματα ελέγχου δονήσεων έ χουν αποδειχτεί ότι προστατεύουν απο βλάβες, εξοικονομούν χρήματα και βελτιώνουν τις συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις εντοπίζοντας συνθήκες φθοράς και δυσλειτουργίας, οι οποίες αν δεν αντιμετωπιστούν, μπορεί να οδηγήσουν σ ε πολυδάπανες επισκευές. Τέ τοιου είδους υλοποιήσεις χρησιμοποιούνται σ ε βιομηχανίες όπως κατασκευής αυτοκινήτων, εργαλειομηχανών, φαρμακευτικ ές εταιρίες, παροχή και εγκαταστάσεις ενέργειας, παραγωγή χαρτικών, παραγωγή τροφίμων, υδροηλεκτρισμός, πετροχημικά, μεταλλικές κατασκευές κτλ. 3

6 1.2 Θεωρητικό Υπόβαθρο Επιταχυνσιόμετρα Το επιταχυνσιόμετρο είναι μια συσκευή που μετράει στατική (π.χ. βαρύτητα) και δυναμική (π.χ. γρήγορη εκκίνηση) επιτάχυνση. Μία από τις πιο διαδ ε δομένε ς εφαρμογές για επιταχυνσιόμετρα είναι η ανίχνευση δονήσε ων. Καθ ώς αυτά επηρεάζονται από την επιτάχυνη της βαρύτητας, μπορούν να μας υποδείξουν τον προσανατολισμό τους σε σχέση με την επιφάνεια της Γης. Για παράδ ε ιγμα, το επιταχυνσιόμετρο ενός κινητού τηλεφώνου καθορίζει την κλίση στην οθόνη του κινητού ανάλογα με τη θέση του στο χέρι του χρήστη. Ένα επιταχυνσιόμ ετρο μπ ο ρ ε ί επίσης να χρησιμοποιηθεί για ανίχνευση κίνησης. Για παράδειγμα το επιταχυνσιόμετρο στο τηλεχειριστήριο μιας παιχνιδομηχανής, μπορεί να εξομοιώσ ε ι τη λειτουργία μιας ρακέτας τέννις. Επίσης, ένα επιταχυνσιόμετρο μπορ ε ί να χρησιμοποιηθ ε ί για να ανιχνεύσει αν μια συσκευή είναι σ ε κατάσταση ελεύθ ε ρη ς πτώσης. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που ενσωματών εται σε δ ιάφορου ς σκληρού ς δίσκους. Αν εντοπιστεί μια πτώση, ο σκληρός δίσκος γρήγορα απενεργοποιε ίται με σκοπό την αποφυγή απώλειας δεδομένων. Η επιτάχυνση που μετράει το επιταχυνσιόμετρο είναι η επιτάχυνση που αντιλαμβάνεται αυτό σχετικά με την ελεύθ ε ρη πτώση και είναι αισθητή από ανθρώπους και αντικείμενα. Με άλλα λόγια, σε κάθε σημείο του χωροχρόνου, η αρχή της ισοδυναμίας εγγυάται την ύπαρξη ενός τοπικού αδραν ε ιακού συστήματος αναφοράς και το επιταχυνσιόμετρο μετράει τη επιτάχυνση σε σχέση με αυτό το σύστημα. Τέτοιες επιταχύνσεις συνήθως μετρούνται με μονάδες g-force. Ένα επιταχυνσιόμετρο σε ηρεμία σχετικά με την επιφάνεια της Γης θα δ ε ίξει περίπου lg σε όρθια θέση, επειδή κάθε σημείο στην επιφάνεια της Γης επιταχύνει προς τα πάνω σχετικά με ένα αδραν ε ιακό σύστημα αναφοράς. Για πρακτικούς λόγους, για την εύρεση της επιτάχυνσης αντικε ιμένων σε σχέση με τη Γη, όπως για τις ανάγκε ς ε νό ς συστήματος προσανατολισμού, είναι απαραίτητη η γνώση της τοπικής βαρύτητας. Αυτό μπορεί να βρεθεί είτε από ρύθμιση της συσκευής σε κατάσταση ηρεμ ίας, είτε από ένα γνωστό μοντέλο βαρύτητας στην ευρύτερη τοποθεσία. 4

7 1.2.2 Μικροελεγκτές Ο μικρο ελεγκτής (MCU) ε ίναι ένας μικροεπεξεργαστής με μορφή ενός ολοκληρωμένου κυκλώματος που περιέχει ένα πυρήνα επεξεργασίας, μνήμη, και προγραμματιζόμενες εισόδους και εξόδους. Περιλαμβάνει συνήθως μνήμη ROM, καθώς και μια μικρή ποσότητα μνήμης RAM. Οι μικροελεγκτές χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένες εφαρμογ έ ς, σε αντίθεση με τους μικροεπεξ ε ργαστές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλες ε φαρμογές γενικού σκοπού. Μικροελεγκτές χρησιμοποιούνται σε αυτόματα ελεγχόμενα προϊόντα και συσκευές, όπως συστήματα ελέγχου αυτοκινητομηχανών, ιατρικά εμφυτεύματα, τηλεχειριστήρια, μηχανήματα γραφείου, συσκευές, ε ργαλεία, παιχνίδια και ά λλα συστήματα με ενσωματωμένα συστήματα ελέγχου. Μ ε ιώνοντας το μ έγ ε θο ς και το κόστος σε σύγκριση με ένα σύστημα που χρησιμοποιεί ξεχωριστό μικρο επ εξε ργαστή, μνήμη και εισόδους/εξόδους, οι μικροελεγκτές κάνουν τον ψηφιακό έλεγχο ακόμα περισσότερων συσκευών και λειτουργιών, αρκετά οικονομικό. Μικροελεγκτές μικτού σήματος είναι συνηθισμένοι, ενσωματώνοντας αναλογικά μέρη που χρειάζονται για τον έλεγχο μη ψηφιακών ηλεκτρονικών συστημάτων. Συνήθως τα προγράμματα των μικροελεγκτών θα πρέπει να χωράνε στη διαθέσιμη μνήμη του κυκλώματος, επειδή ένα σύστημα με εξωτερική επεκτάσιμη μνήμη θα κόστιζε περισσότερο. Μεταγλωττιστές (compilers) και συναρμολογητές (assemblers) χρησιμοποιούνται για να μετατρέψουν κώδικα γλώσσας προγραμματισμού υψη λού επιπέδου σε γλώσσα μηχανής για να αποθηκευθ ε ί στη μνήμη του μικροελεγκτή. Ανάλογα με τη συσκευή, η μνήμη που περιέχε ι το πρόγραμμα μπορεί να είναι μόνιμη, δηλαδή μνήμη ROM που μπορεί να προγραμματιστεί μόνο από το εργοστάσιο ή κάποια μνήμη flash ή κάποια erasable ROM. Οι μικροελεγκτές αρχικά προγραμματίζονταν με γλώσσα assembly, αλλά πλέον χρησιμοποιούνται αρκετά γλώσσες προγραμμτισμού υψηλού επιπέδου. Αυτ ές οι γλώσσες είτε σχεδιάζονται ειδικά για αυτό το σκοπό, είτε χρησιμοποιούνται γλώσσε ς γενικής χρήσης όπως C++ με compilers που περιέχουν περιορισμούς και 5

8 τροποποιήσεις για να υποστηρίζουν καλύτερα τα εξειδικευμένα χαρακτηριστικά των μικροελεγκτών Ασύρματη Τηλεπικοινωνία Η ασύρματη τηλεπικοινωνία αφορά τη μεταφορά πληροφοριών με ταξύ δύο ~Ί περισσότερων σημείων τα οποία δε συνδέονται ενσύρματα. Οι αποστάσεις μεταξύ τους μπορεί να είναι μικρές, όπως μερικά μέτρα για το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, μέχρι και χιλιάδες ή και εκατομμύρια χιλιόμετρα για επικοινωνία στο διάστημα. Περιλαμβάνει διάφορα είδη εφαρμογών, όπως ασύρματους πομποδέκτ ε ς, κινητά τηλέφωνα και ασύρματη δικτύωση. Αλλά παραδείγματα ασύρματης τεχνολογίας είναι συσκευές εντοπισμού (GPS), τηλεχειριστήρια πορτών, ασύρματα περιφερ ειακά εξαρτήματα ηλεκτρονικού υπολογιστή όπως ποντίκια, πληκτρο λόγια και ακουστικά, δορυφορική τηλεόραση, επίγεια τηλεόραση και ασύρματα τη λέ φωνα. Οι ασύρματες λειτουργίες επιτρέπουν επικοινωνία μεγάλων αποστάσ ε ων, που θα ήταν αδύνατη ή μη συμφέρουσα με χρήση καλωδίων. Οι ασύρματες τηλεπικοινωνίες επιτυγχάνονται με τη μέθοδο ραδιοκυμάτων (RF), με επικοινωνία μικροκυμάτων, με υπέρυθρές ακτίν ε ς για κοντινές αποστάσ ε ις (IR, IrDA) και με άλλες τεχνολογίες όπως BLUETOOTH. Οι διάφορες εφαρμογές ε μπε ριέχουν επικοινωνία σημείου με σημείο, σημείου με πολλά σημεία, μετάδοση, κυψελωτά δίκτυα και άλλα ασύρματα δίκτυα Τηλεμετρία Η τηλεμετρία είναι μια τεχνολογία που επιτρέπε ι τη μέτρηση δεδομ ένων από απόσταση. Αν και ο όρος συνήθως αφορά την ασύρματη μεταφορά δ ε δομ ένων, συμπεριλαμβάνει επίσης τη μεταφορά δεδομένων μέσω άλλων μέσων όπως το τηλέφωνο ή το δίκτυο υπολογιστών και άλλα ενσύρματα μέ σα. Εφαρμογές τηλεμετρίας εμφανίζονται συχνά σε μετε ωρολογία, βιομηχανία καυσίμων, μηχανοκίνητο αθλητισμό, αγροτικές καλλιέργειες, δοκιμές πτήσεων, στρ ατιωτικά προγράμματα, φαρμακοβιομηχανίες, έρευνα της ζωής ζώων, εμπόριο, αστυνομία, παρόχους εν έ ργειας, δοκιμές και τηλεπικοινωνίες γενικότερα. 6

9 1.2.5 Σειριακή Επικοινωνία Στις τηλεπικοινωνίες και στην επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η σ ε ιριακή επικοινωνία είναι η διαδικασία της μετάδοσης δεδομένων bit προ ς bit, μέσω ενό ς καναλιού επικοινωνίας ή ενός διαύλου. Αυτό συμβαίν ε ι σε αντίθ εση με την παράλληλη επικοινωνία, όπου πολλά bit αποστέλλονται σα σύνολο, σε σύνδ εση με διάφορα παράλληλα κανάλια. Η σ ε ιριακή επικοινωνία χρησιμοποιε ίται για επικοινωνία μεγάλων αποστάσεων και για τα περισσότερα δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπου το κόστος των καλωδίων και οι δυσκολίες συγχρονισμού κάνουν την παράλληλη επικοινωνία μη πρακτική. Η σειριακοί δίαυλοι δεδομένων γίνονται όλοι και πιο συνηθισμένοι σε μικρότερες αποστάσεις, όσο η βελτιωμένη ακεραιότητα του σήματος και η ταχύτητες μετάδοσης σε νεότερες σειριακές τεχνολογίες έ χουν αρχίσει να ξεπερνούν τα πλεονεκτήματα της παράλληλης θύρας. Η μετάβαση από PCI σε PCI Express στους σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι ένα καλό παράδειγμα. Διάφορα χαρακτηριστικά παραδείγματα σειριακής διασύνδεσης με υπολογιστέ ς τα RS-232, FireWire, Ethernet, USB, SCSI, Serial ΑΤΑ, PCI Express. ε ίναι Διαδικτυακοί Εξυπηρετητές (Web Servers) Ως web server ορίζουμε τον εξοπλισμό (Η/Υ) είτε το λογισμικό που επιτρ έπε ι διαδικτυακό υλικό να γίνεται διαθέσιμο μέσω του του διαδικτύου. Η πιο συνηθισμένη χρήση των εξυπηρετητών είναι η φιλοξενία ιστοσε λ ίδων, αλλά υπάρχουν και άλλες χρήσεις όπως το gaming, η αποθήκευση δεδομ ένων ή η εκτέλεση εφαρμογών. Η βασική λειτουργία ενός web serνer είναι να εμφανίζει ιστοσελίδες μέσω αιτημάτων, χρησιμοποιώντας το Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένου (Hypertext Transfer Protocol,HTTP). Αυτό σημαίνει παράδοση εγγράφων HTML και κάθ ε επιπρόσθετο στοιχείο που μπορεί να περιλαμβάνεται σε ένα έγγραφο, όπως εικόν ες και scripts. 7

10 Ένας παράγοντας από τη μεριά του χρήστη, συνήθως ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο (web browser), αρχικοποιεί την επικοινωνία πραγματοποιώντας ένα αίτημα με ΗΤΤΡ και ο εξυπηρετητής απαντά με το περιεχόμενο που ζητήθηκε ή με ένα μήνυμα λάθους, αν δεν καταφέρει να απαντήσει στο συγκεκριμένο αίτημα. Το ζητούμενο υλικό είναι συνήθως ένα αρχείο αποθηκευμένο στο serνer. Αν και συνήθως η βασική λειτουργία είναι να εξυπηρετεί περιεχόμενο, η πλήρης ενσωμάτωση του ΗΤΤΡ συμπεριλαμβάνει επίσης τρόπους αποδοχή περιεχομένου από clients. Αυτό το χαρακτηριστικό χρησιμοποιείται για να καταχωρεί ο χρήστης περιεχόμενο σε φόρμες ή να ανεβάζει ακόμα και αρχεία. Πολλοί εξυπηρετητές υποστηρίζουν επίσης δυναμικό περιεχόμενο και serνer-side scripting χρησιμοποιώντας γλώσσες όπως ΡΗΡ και ASP. Οι διαδικτυακοί εξυπηρετητές δε χρησιμοποιούνται μόνο για το διαδίκτυο. Μπορούν επίσης να ενσωματωθούν σε λειτουργίες συσκευών όπως εκτυπωτές, δρομολογητές, κάμερες, εξυπηρετώντας μόνο το τοπικό δίκτυο. Οι Apache serνers είναι αυτοί που κυριαρχούν στο μερίδιο της αγοράς. οι IIS της Microsoft, οι NGINX και οι GWS της Google. Ακολουθούν Ιστότοποι Ένας ιστότοπος (website) είναι ένα σύνολο σχετικών μεταξύ τους ιστοσελίδων που περιέχουν περιεχόμενο όπως κείμενο, εικόνες, βίντεο, ήχους κτλ. Ο ιστότοπος φιλοξενείται σε ένα τουλάχιστον διαδικτυακό εξυπηρετητή, προσβάσιμο από το διαδίκτυο ή από ένα τοπικό δίκτυο, μέσω μιας διεύθυνσης γνωστής ως Uniform Resource Locator (URL). Όλοι οι δημόσια διαθέσιμοι ιστότοποι συγκεντρωτικά αποτελούν το διαδίκτυο. Η ιστοσελίδα (webpage) είναι ένα αρχείο, συνήθως γραμμένο ως απλό κείμενο σύμφωνα με τα πρότυπα της HTML. Μια ιστοσελίδα μπορεί να εμπεριέχει στοιχεία από άλλους ιστότοπους όπως συνδέσμους..~--b-l τε\ _B_f\_I 0=-=0 Η ΚΓ Ι ne\ P A\A

11 Οι ιστοσελίδες είναι προσβάσιμες και μεταφέρονται μέσω του πρωτοκόλλου ΗΤΤΡ, το οποίο μπορεί προαιρετικά να περιέχει κρυπτογράφηση (HTTPS) για να παρέχει ασφάλεια και προστασία για το χρήστη. Η εφαρμογή του χρήστη, συνήθως ένας browser, εμφανίζει τη σελίδα σύμφωνα με τον HTML κώδικα στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι σελίδες ενός ιστότοπου είναι προσβάσιμες συνήθως από ένα απλό URL που ονομάζεται διεύθυνση. Τα URL οργανώνουν τις σελίδες με μια ιεραρχία, παρόλο που οι σύνδεσμοι (hyperlinks) είναι αυτοί που καθορίζουν τη δομή που αντιλαμβάνεται ο χρήστης και τον καθοδηγούν. Πολλοί ιστότοποι απαιτούν εγγραφή για πρόσβαση σε κάποιο ή όλο τους το περιεχόμενο. Οι ιστοσελίδες κατασκευάζονται συνήθως με τη γλώσσα HTML. Με τη γλώσσα αυτή απεικονίζεται συνήθως στατικό, μη δυναμικό περιεχόμενο όπως εικόνες και κείμενο. Για την ενσωμάτωση πιο δυναμικών στοιχείων χρησιμοποιούνται scripts (Flash, Java). Υπάρχουν όμως και γλώσσες που υποστηρίζουν δυναμικό περιεχόμενο, όπως η ΡΗΡ και η ASP, που ενσωματώνονται και συνεργάζονται πλήρως με την HTML. 9

12 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2.1 Ορισμός του προβλήματος Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη συστήματος μ έτρηση ς δονήσ ε ων με επιταχυνσιόμετρο τριών αξόνων, του οποίου τα δ εδομένα συ λλέγονται ασύρματα και λαμβάνονται μέσω του διαδικτύου. Η ανάπτυξη του συστήματος κινήθηκε στο θεωρητικό υπόβαθρο του προηγούμενου κεφαλαίου. Τα δεδομένα συλλέγονται μέσω του επιταχυνσιομέτρου, το οποίο ελέγχεται από ένα μικροελεγκτή συνδεδεμ ένο ασύρματα με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το λογ ισμικό που επιλέχθηκε και αναπτύχθηκε συλλέγει τα δεδομένα από τη σε ιριακή θύρα του υπολογιστή και τα απεικονίζει σε ιστοσελίδα προσβάσιμη από το διαδίκτυο. 2.2 Hardware Επιταχυνσιόμετρο Σίγουρα χρειάζεται ένα επιταχυνσιόμετρο. Τα χαρακτηριστικά που πρ έπ ε ι να ληφθούν υπόψιν είναι: Εύρος ευαισθησίας - Ένα από τα πιο κύρια χαρακτηριστικά είναι το πλήρ ες εύρος λειτουργίας του επιταχυνσιομέτρου. Το ανώτατο και το κατώτατο όριο επιτάχυνσης που η συσκευή μπορ ε ί να μετρήσ ε ι. Στις π ε ρισσότερε ς περιπτώσεις, το μικρότερο εύρος σημαίνει μεγαλύτε ρη ακρίβεια στα αποτελέσματα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται πιο ακριβής ανάγνωση των δεδομένων με ένα επιταχυνσιόμετρο μικρού εύρους. Για την ανίχν ευση δονήσεων δε θα χρειαστεί κάτι μεγαλύτερο από μερικά g. Διεπαφή Αυτό είναι άλλη μία σημαντική προδιαγραφή. Τα επιταχυνσιόμετρα θα έχουν είτε αναλογική, είτε ψηφιακή διασύνδεση. Το επιταχυνσιόμετρο με αναλογική έξοδο θα παράγει μία τάση η οποία θα ε ίναι άμεσα ανάλογη με την αισθανόμ ενη επιτάχυνση. Στα Og, η τάση εξό δ ου θα 10

13 είναι περίπου στο μισό της τάσης λειτουργίας (1.65V για λειτουργία στα 3.3V). Σε γενικές γραμμές τα αναλογικά επιταχυνσιόμετρα είναι τα πιο εύκολα στη διαχείριση γιατί υπάρχουν μετατροπείς αναλογικού σήματος σε ψηφιακό, ενσωματωμένοι στους περισσότερους μικροελεγκτές. Τα ψηφιακά επιταχυνσιόμετρα είναι συνήθως πιο δύσχρηστα και λιγότερο διαδεδομένα. Αριθμός αξόνων - Αν και υπάρχουν επιταχυνσιόμετρα που μετράνε επιτάχυνση σε δύο άξονες, τα πιο συνηθισμένα είναι τα επιταχυνσιόμετρα τριών αξόνων. Η διαφορά στην τιμή είναι ελάχιστη και η παραπάνω πληροφορίες είναι πάντα χρήσιμες. Κατανάλωση ενέργειας - Κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψιν αν το συστημά μας ώς ασύρματο τροφοδοτείται με μπαταρία είναι η κατανάλωση. Κάποιοι αισθητήρες έχουν λειτουργία αναμονής σε περίπτωση που το επιταχυνσιόμετρο δε χρειάζεται μια δεδομένη στιγμή. Επιπλέον χαρακτηριστικά - Πολλά προσφάτως ανεπτυγμένα επιταχυνσιόμετρα μπορεί να περιέχουν χαρακτηριστικά πέρα από τη μέτρηση επιτάχυνσης όπως ορισμός εύρους μέτρησης, λειτουργία αναμονής και άλλες ρυθμίσεις. Το επιταχυνσιόμετρο που θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να είναι μόνο ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα, αλλά μπορεί και να είναι σε μορφή πλακέτας, για ευκολότερη χρήση και διασύνδεση με μικροελεγκτές και άλλα εξαρτήματα Μικροελεγκτής Ένας ή περισσότεροι μικροελεγκτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της εργασίας. Η λειτουργία που καλείται να πραγματοποιήσει ο μικροελ εγ κτής που χρειαζόμαστε είναι αρκετά απλή, πράγμα που σημαίνει ότι δε χρειάζεται να γίνει ιδιαίτερη έρευνα στα χαρακτηριστικά του, ούτε χρειάζεται κάτι ιδιαίτερα εξειδικευμένο. Όπως και στο επιταχυνσιόμετρο βέβαια υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψιν: 11

14 Συνδεσμολογία - Όπως και στην περίπτωση του επιταχυνσιομέτρου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ένας μικροελεγκτής αυτούσιος, είτε μια υλοποίηση του σε πλακέτα. Η πλακέτα προσφέρει ευκολία, αξιοπιστία, καλύτερη διασύνδεση και μειώνει τις εργασίες, αλλά κοστίζει περισσότερο. Υποστήριξη - Πολλά μοντέλα είναι πιο διαδεδομένα από άλλα και έτσι έχουν καλύτερη συμβατότητα και υποστήριξη, με δεκάδες πληροφορίες στο διαδίκτυο και σε βιβλία, με παραθέσεις χρηστών αναφορικά στις εμπειρίες τους και στην ανάπτυξη των δικών τους έργων. Περιφερειακά - Σε περίπτωση επιλογής πλακέτας, υπάρχουν πολλές δυνατότητες διασύνδεσης όπως USB, Ethernet. Επίσης χρήσιμοι είναι κάποιοι επιπλέον controllers και μνήμη. Κατανάλωση -Όπως και με την περίπτωση του επιταχυνσιόμετρου πρέπει να ληφθεί υπόψιν το θέμα της κατανάλωσης αν ο μικροελεγκτής χρησιμοποιείται ασύρματα. Λογισμικό - Επιπροσθέτως, πρέπει να ληφθεί υπόψιν το θέμα του προγραμματισμού του μικροελεγκτή. Οι μικροελεγκτές προγραμματίζονται με διάφορες γνωστές γλώσσες υψηλού επιπέδου ή κάποιες εκδόσεις τους ειδικά κατασκευασμένες για αυτούς Wireless Modules Το τελευταίο βασικό κομμάτι της κατασκευής είναι η συσκευή που θα πραγματοποιήσει την ασύρματη δικτύωση. Χρειάζεται ένας πομποδέκτης που πρέπει να είναι συμβατός και να συνδέεται εύκολα με το μικροελεγκτή. Μπορεί να επιτρέπει σύνδεση σημείου προς σημείου (point to point), όπως στην παρούσα εργασία, ή να είναι πολλαπλών σημείων (multipoint) για να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης σε δίκτυο αισθητήρων. 12

15 2.3 Software Όταν τα δεδομένα αρχίσουν να μεταδίδονται στον υπολογιστή ξε κινά η διαδικασία της αξιοποίησής τους Ανάκτηση Τα δεδομένα μπορούν να ανακτηθούν με κάποιο πρόγραμμα, για παράδ ε ιγμα ένα logger που διαβάζει τη σειριακή πόρτα και καταγράφει τα δ ε δομένα σ ε ένα αρχείο txt. Το πρόγραμμα αυτό πορεία να καθορίζει κάποιε ς παραμ έτρου ς για τη ροή των δεδομένων, όπως τη συχνότητα με την οποία θα διαβάζεται η πόρτα, για να έχουμε διαχείριση σε πραγματικό χρόνο. Αν το σύστημα είναι συνδ ε δεμένο με θύρα Ethernet μπορεί να στέλνει τα δ ε δομένα κατευθείαν σε μια βάση δεδομένων από την οποία θα τα κάν ε ι διαθέσιμα στο web serνer και το site Εγκατάσταση Web Server Θα πρέπει να εγκατασταθεί στον υπολογιστή λογισμικό serνer. Για τις πιο διάσημε ς υλοποιήσεις όπως Apache και IIS υπάρχουν έτοιμες λύσεις με προγράμματα όπως το ΧΑΜΡΡ (Apache, MySQL, ΡΗΡ, Perl) Γλώσσες προγραμματισμού Για την απεικόνιση των δεδομένων, καθώς και για τη δημιουργία της ιστοσελίδας χρειάζονται κώδικες στις κατάλληλες γλώσσες και για αυτό πρέπε ι να χρησιμοποιείται και ανάλογο λογισμικό. Προτιμάται η χρήση γλωσσών ευρ ε ίας χρήσης που συνεργάζονται μεταξύ τους και διευκολύνουν την κατασκευή του έ ργου. 13

16 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σε συνάρτηση με το θεωρητικό υπόβαθρο, τις πιθανές μεθόδους, τις διαθέσιμες γνώσεις, τις δυνατότητες και τους όποιους περιορισμούς υπήρξαν, επιλέχθηκε η συγκεκριμένη επίλυση του προβλήματος. 3.1 Λίστα εξοπλισμού Επιταχυνσιόμετρο ADXL 335 Breakout board επιταχυνσιομέτρου 3 αξόνων με μία είσοδο για τάση λειτουργίας 3.3V, εύρος ευαισθησίας ±3g, γείωση, 3 εξόδους (χ, y, z) και Reset. Μικροελεγκτής Arduino Uno R3 - Πλακέτα Arduino με το μικροελεγκτή ATmega328, είσοδο τάσης λειτουργίας 7-12V, 14 ψηφιακές εξόδους, 6 αναλογικές εισόδους, μνήμη flash 32kb και ταχύτητα ρολογιού 16Mhz. 2 Ασύρματα rnodules XBee 2rn W Chip Antenna Series 2 Ασύρματοι πομποδέκτες με 3.3V τάση εισόδου, 250kbps μέγιστο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων, 2rnW σήμα, περίπου 100 μέτρα εμβέλεια, κεραία μικροτσίπ, 6 εισόδους αναλογικού σήματος σε ψηφιακό 1 Obit, 8 ψηφιακές εισόδους/εξόδους, 128bit κρυπτογράφηση, δυνατότητα σύνδεσης σημείου προς σημείο και δυνατότητα σύνδεσης δικτύου πομποδεκτών. Διάφορα περιφερειακά - Explorer USB για τη σύνδεση των XBee με τον υπολογιστή, XBee shield πλακέτα βοηθητική για τη διασύνδεση του μικροελεγκτή Arduino με τους πομποδέκτες, καλώδια USB, ακροδέκτες, μπαταρίες. Επιλέχθηκε επιταχυνσιόμετρο τριών αξόνων ευαισθησίας ±3g που κρίνεται αρκετή για το σκοπό της εργασίας. Η υλοποίηση του σε μια μικρή πλακέτα δεν ανέβασε 14

17 ιδιαίτερα το κόστος και ωφέλησε στην ευχρηστία του. Η τάση λειτουργίας του είναι αρκετά συνηθισμένη. Οι μικροελεγκτές Arduino είναι εξαιρετικά διαδεδομένοι. Χρησιμοποιούνται σε ένα τεράστιο εύρος κατασκευών, από χόμπυ μέχρι εξειδικευμένες επαγγελματικές χρήσεις. Η υλοποίηση που επελέγη είναι ίσως η πιο διαδεδομένη και κρίθηκε κατάλληλη για τη συγκεκριμένη εργασία, παρέχοντας ευχρηστία, συνδεσιμότητα, υποστήριξη και επεκτασιμότητα. Ο προγραμματισμός του μικροελεγκτή πραγματοποιείται από λογισμικό που παρέχει η εταιρία κατασκευής του, χρησιμοποιώντας μια γλώσσα προγραμματισμού με βάση τη γλώσσα Processing και C++. Πληροφορίες και υποστήριξη για το συγκεκριμένο εξάρτημα υπάρχουν σε πλεονασμό στο διαδίκτυο λόγω της ευρείας χρήσης του. Επίσης παρέχει εξόδους με την ακριβή τάση λειτουργίας του επιταχυνσιομέτρου και των πομποδεκτών. Θα μπορούσε να είχε προτιμηθεί κάποιος πιο εικονομικός και εξίσου διαδεδομένος μικροελεγκτής της οικογένειας των PIC για παράδειγμα, αλλά αυτό θα προσ έ θετε δυσκολία και ώρες εργασίας για την πραγματοποίηση της εργασίας, καθώς και ίσως επιβάρυνση στο τελικό κόστος λόγω πιθανής αγοράς κάποιας έξτρα πλακέτας/breadboard και υλικών για τη σύνδεση των απαραίτητων κυκλωμάτων. Οι πομποδέκτες XBee που προτιμήθηκαν χαρακτηρίζονται από τα περισσότερα πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν και για τους μικροελεγκτές Arduino. Η συνεργασία των εξαρτημάτων αυτών είναι άψογη και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα και υλοποιήσεις βασισμένες σε αυτό το συνδυασμό. Οι συγκεκριμένοι πομποδέκτες ρυθμίζονται με λογισμικού της εταιρίας παραγωγής του με σαφή και εύκολο τρόπο. Το συγκεκριμένο μοντέλο, εκτός από σύνδεση σημείου προς σημείο (point to point), παρέχει και δυνατότητα δημιουργίας δικτύου αισθητήρων (rnesh network). Αυτό αφήνει ανοιχτή την πιθανότητα επέκτασης αν και σε αυτή την εργασία ασχολούμαστε μόνο με επικοινωνία σημείου προς σημείο. Το παραπάνω κόστος σε σχέση με ένα απλούστερο point to point μοντέλο ήταν ελάχιστο. Η εμβέλεια λειτουργίας ε ίναι υπεραρκετή για την κατασκευή μας. Τέλος χρειάστηκαν κάποια υλικά και καλώδια για τη σύνδεση των εξαρτημάτων μεταξύ τους και τον προγραμματισμό τους. Το ασύρματο σύστημα μέτρησης 15

18 δονήσεων θα τροφοδοτείται από μια μπαταρία 9V που είναι μια σωστή τάση λειτουργίας για το μικροελεγκτή πάνω στον οποίο συνδέουμε και τα υπόλοιπα. Η μπαταρία μπορεί να αντικατασταθεί με κάποιο τροφοδοτικό αν είναι διαθέσιμο ή μια άλλη μπαταρία ή κάποιο μετασχηματιστή τάσης ανάλογα με της ανάγκες μας. 3.2 Λίστα λογισμικού Arduino - Το εργαλείο προγραμματισμού του μικροελεγκτή X-CTU - Το πρόγραμμα ρύθμισης και προετοιμασίας των πομποδεκτών XBee RS232 Data Logger Πρόγραμμα ανάγνωσης και αποτύπωσης των δεδομένων της σειριακής θύρας (COM) του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Bloom - Εξειδικευμένη εφαρμογή που μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα της σειριακής θύρας σε server τον οποίο χρησιμοποιούμε. ΧΑΜΡΡ Πακέτο προγραμμάτων ελεύθερου λογισμικού, λογισμικού ανοικτού κώδικα και ανεξαρτήτου πλατφόρμας το οποίο περιέχει τον εξυπηρετητή ιστοσελίδων http Apache, την βάση ιστοσελίδων MySQL και ένα διερμηνέα για σενάρια γραμμένα σε γλώσσες προγραμματισμού ΡΗΡ και Perl. Notepad++ - Πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και κώδικα Processing - γλώσσα προγραμματισμού ανοικτού κώδικα και παράλληλα ένα προγραμματιστικό περιβάλλον για ανθρώπους που θέλουν να προγραμματίσουν εικόνες, animation και ήχο, με βάση τη γλώα α προγραμματισμού Java. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό του μικροελεγκτ' και για τους πομποδέκτες είναι συγκεκριμένο. Το ΧΑΜΡΡ είναι μια πολύ καλή λύση κυρίως για πειραματικούς σκοπούς αλλά αι για κάτι μόνιμο. Καταλήξαμε στη χρήση του διαδεδομένου συνδυασμού serve 16

19 Apache, βάσης δεδομένων MySQL και τη γλώσσα κατασκευής ιστοσ ελ ίδων δυναμικού περιεχομένου ΡΗΡ σε περιβάλλον Windows λόγω καλύτερης εξοικείωσης σε σχέση για παράδειγμα με περιβάλλον Linux. Η ΡΗΡ ε ίναι μια γλώσσα προγραμματισμού που εξελίσσεται συνεχώς και χιλιάδες άνθρωποι ασχο λούνται μ ε αυτή καθημερινά. Μπορεί να συνεργαστεί με html, java, flash και ό,τι άλλο χρειάζεται για την κατασκευή ενός διαδραστικού και σύγχ,ρονου ιστότοπου. Το ΧΑΜΡΡ προτιμήθηκε ως πολύ βολική λύση όντας ένα εύχρηστο πακέτο εγκατάστασης εξυπηρετητή. Το Notepad++ όπως υπονοεί το όνομά του είναι μια βελτιωμένη έκδοση τη ς γνωστής εφαρμογής Notepad των Windows. Χρησιμοποιείται κυρίως για συγγραφή κώδικα υποστηρίζοντας πολλές γλώσσες προγραμματισμού και προσφέροντας ευκολίες στη σύνθεση και τη διατύπωση του κώδικα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε κυρίως για ΡΗΡ και html. Το Bloom είναι μια εφαρμογή η οποία διαβάζει τα δεδομένα που λαμβάνονται από τη σειριακή θύρα και τα προωθεί σε έναν εξωτερικό server που θα χρησιμοποιήσουμε ο οποίος με τη σειρά του τα κάνει stream σε πραγματικό χρόνο. Η συγκεκριμένη λύση ίσως δεν είναι η πιο αξιόπιστη γιατί εξαρτώμεθα από ένα τρίτο εξυπηρετητή που αν και πιθανότατα θα λειτουργεί για πάντα μπορεί κάποια στιγμή να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά προτιμήθηκε λόγω προβλημάτων και έλλειψης χρόνου ως μια αποδεκτή λύση. 3.3 Κατασκεύη και εκτέλεση της εργασίας Αρχικά πραγματοποιήθηκαν κάποιες απαραίτητες κολλήσεις και συναρμολογήσεις. Κολλήθηκαν headers στο XBee shield και στο επιταχυνσιόμετρο. Τοποθετήθηκε ο ένας XBee πομποδέκτη στο XBee shield το οποίο με τη σειρά του εφαρμόστηκε στον μικροελεγκτή. Στη συνέχεια κολλήθηκε το επιταχυνσιόμετρο σε διαθέσιμο χώρο στο shield και συνδέθηκε με τον Arduino με headers και μικρά καλώδια. Το άρθρωμα μικροεπεξεργαστή - πομποδέκτη - αισθητηρίου θα είναι έτοιμο προς χρήση με τά την κατάλληλη ρύθμιση των 2 πομποδεκτών. 17

20 Από τη μεριά του υπολογιστή το μόνο που χρειάστηκε ήταν η σύνδεση του άλλου πομποδέκτη σε θύρα USB. Αυτό επετεύχθη μέσω ενός ειδικού Xbee explorer adapter Ρύθμιση των πομποδεκτών Μέσω του περιφερειακού Xbee Explorer και του προγράμματος X-CTU συνδ έ θηκαν και ρυθμίστηκαν οι δύο πομποδέκτες. Για επικοινωνία σημείου προς σημείο θα πρέπει να ορίσουμε τον ένα πομποδέκτη ως router και τον άλλο ως coordinator στα Xbee Series 2. Ανοίγοντας το X-CTU, έχοντας συνδέσει το ένα από τα δύο ασύρματα module, στην επιλογή Select Com Port θα πρέπει να επιλεγεί η κατάλληλη θύρα. Στην περίπτωσή μας είναι η σειριακή θύρα 3 (COM 3). 18

21 Ab 0 01Jt PC Settings j Range Τ est! Τ erminal j Modem Configuration j :- Com Port S etup ommunications Port COM1 Baud j ' Flow Control Data Bits Parity t~one 8 ΝΟΝΕ Stop Bits Test / Query Host Setup 1 User Com Ports j Network lnterface j ΑΡΙ EnableAPI R eponse Τ imeout Timeout 1000,. Α Τ command S etup ASCll Hex i Command Char acter (CC) Γ+ 28 G uard Τ ime Β efore [Β Τ) Modem Flash Update ' 1 Νο baud change! Εικόνα 3.1 Πατώντας το κουμπί Test Ι Query αν έχουμε κάνει τη σωστή επιλογή θα εμφανιστεί το εξής παράθυρο που παραθέτει κάποιες βασικές πληροφορίες για τον πομποδέκτη. Το Serial Number θα πρέπει να σημειωθεί γιατί χρειάζεται να οριστεί στις ρυθμίσεις του άλλου πομποδέκτη για να επικοινωνούν μεταξύ τους. 19

22 Baud j9600 :Ξ ] Communication with modem.. OK Modem type = Χ Β24-Β Modem firmware ν ersion = 20Α7 S erial Ν umber = 13.Δ Ι' - -;-i J Host Retry οκ ~ ΑΡ ~ ! Γ ~E! Jn!! ab!ii:! le!ea!p~i ΞΞΞΞΞΞΞΞji' T!!im Eeg;;ou ;;;:: t ~ "'Ξf., 5\f "'G: ::: ::::t ~ ΞΞ -, c:::::::: :::1Jt ~Ξ Oj ΑΤ command Setup! ASCll ; Command Character [CC) r:- Guard Time Before [ΒΤ) j 1000 Modem Flash Update Γ Νο baud change Εικόνα 3.2 Επιλέγοντας την καρτέλα Modem Configuration ορίζουμε τον πομποδέκτη ως coordinator 20 ΒΙΒ Λ ΙΟΘΗ Η Τ Ε Ι ΠΕΙ ΡΑIΑ

23 r. ~c:::ι:rn Profile P, erηote Configuratio11... PC Settings j Range Τ est j Τ erminal Modem Configuration 1 Modem Parameter and Firmware Parameter View Profile Read. j ~rite.1 Restore J Clear Screen Always Update Firmware f:;:j -\~ Networking l:!j [1234) 10 - ΡΑΝ 10. t1 [FΠΤ) Sϊ:: - Sc.11r, C:l-:aηnel~ ~ [3) Ξ;D - :3c.. 5Γι Dur-5tion t1 [Ο) z~; -ZigE:ee St<Jck. Prcfi!e ΞJ tj (ΓF ) tjj - Node.. loiπ T1 rr1e< ;.. t1 [1234) ΟΡ - Operating ΡΑΝ 10 l:!j (88CD) ΟΙ - Operating 16-bit ΡΑΝ 10.!a (12) CH - Operating Channel t1 [Α) NC - Number of Remaining Children -(~ Addressing ~ [13Α200) SH - Serial Number High l:!j [ ) SL - Serial Number Low tj (0) ΜΥ - 16-bit Network Address.. t1 [13Α200) DH - Destination,Δ,ddress High t) [ ) DL - Destination Address Lo N k!j [COORDINATOR1) ΝΙ - Node ldentifier t1 (1Ε) ΝΗ - Hsx1πur11 Ηο;:κ 1i!1 "'"' ι r1)... Ι ()! "' 1 - ο J f0.3()c:."!~, 1 [ ; - t<jιu:',.. ίchange Mtworking settings Ν-1 FLOW:NONE Εικόνα

24 Επίσης πρέπει να οριστεί ένα ID (στη συγκεκριμένη περίπτωση 1234), καθώς και το Node Identifier, το οποίο ορίστηκε ως COORDINATORl. Η τελική απαραίτητη ρύθμιση είναι το Destination Address High και Low στα οποία πρέπει να τοποθετηθεί το serial nurnber του άλλου πομποδέκτη. Οι αλλαγές αποθηκεύονται πατώντας το πλήκτρο Write. Συνδέοντας το δεύτερο πομποδέκτη αρχίζουμε τη διαδικασία με τον ίδιο τρόπο, πατάμε Test Ι Queπy και εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο. Communication with modem.. OK Modem type = ΧΒ24-Β Modem firmware version = 22ΑΟ Serial Number = Retry ΟΚ Εικόνα

25 Στην καρτέλα Modem Configuration ο πομποδέκτης ορίζεται ως router. Mc cie.rn Paran1eter Prcfile P,en1cte Configuration... PC Settings! Range Test 1 Terminal Modem Configuration J Veroicπ s.... Modem Parameter and Firmware 11 Parameter View ; Profile Versions Download new ι Γ Always Update Firmware Sflow Default:J νer s ion s ,,,,,,.. 1 Υ. Γ- R~~ ~J]~Writej - ~ e s to~ ' Clear Screen Versίoη ~! [ 2 2Δ.7. 11!1 p., ι::τη:-, ::[". ::. (. "'!' 1 "r "'1,.-... j: ι r,. J -..<- ~ - ~ "" '-f, ~~.,.,.,, ~ "' ~ SO,. S ζ;ό () Uurό~ί: n ~ foj ~=s Λ.~. ι~.:)~ Γ tι:,tiί~ ~ NJ - NodeJoin Time : l:ij NW - Ν etwork Watchdog Τ imeout ~ JV - Channel Verification ~ iui,}j -Jσιη HoU:c:.. ;itιo> kίι ΟΡ - Operating ΡΑΝ ID ~ ΟΙ - Operating 16-bit ΡΑΝ ID ~ CH - Ο per ating Channel : ~ Ν C - Ν umber of R emaining Children Ξ1.ςΞj Addressing Ga SH - Serial Number High : ~ SL - Serial Number Low :!:!! Μ Υ - 16-bit Network Address ~ Ι ί)η - υ e:,t!:'1'itl(h' Λπ Jισ.~.': : ~ f.1\0:'%θ74) Ο ι D3.;ct i 1 -.σtiσ r. /\ddrs;;~ ισ 11! ~ :set/read the ιιpper 32 bits of the 64 bit de s tirιatiorι extended address. OxOOOOOOOOOOOOFFFF!is the broadcast address for the ΡΑΝ. ΟχΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ can be used to address tf1e ;Pan Coordinator. 1 ΆΑΝ G Ε: 0-α><FFFFFFFF 1...;;:;:;;...=;;;;;;;:_=:;;;:.-==-= ---- =,;;;;;..-=-.--;;;,;;;;;~ :-.. ~--... Γ96δb8:Νϊ F'Cdw:NδNE x824-z8 \ter:22aδ. Γ ! Εικόνα 3.5 Επίσης δίνεται το τυπικό ΡΑΝ ID 1234, το Node Identifier ορίζεται ως ROUTERl και το Destination Address παίρνει τις κατάλληλες τιμές, σύμφωνα με το serial number του coordinator. Τέλος, επανασυνδέοντας τον πρώτο πομποδέκτη ορίζουμ ε το Destination Address μ ε τον ίδιο τρόπο. Οι ρυθμίσεις επαληθεύονται και από την καρτέλα Terminal με εντολές που εμφανίζουν την κατάσταση, την έκδοση του firmware, το Ρ ΑΝ ID, το 23

26 Node Identifier και τα χαμηλότερα ψηφία του destination αλλά και του source serial number. ~.. ~ [COM3J X-CTU A. b σut XMσden1 PC Settings j Range Test Line Status Assert Terminal j Modem Configuration j,'ξ1 5 - ' DTR f ;,; RTS 1'1, Break Γ, c;~~eort :+ + +δι< "-~ "~.ΑΤν R 20Α 7 ΆΤΙ D 1234 ΑΤΝ Ι :COOR.DI~,J ATOR.1 ΆTD l [ iatsl! Assemble j Clear : Show! Packet 1 Screen 1 Hex! /,,,.,,,,..,..,,,..,,,,_ ~,, _,;,.,,,,u,,,~.,.,.q"-h"' -,,,.-.-,,.,,,_..~,.,.,,,,_,,.,;..,c,;-.,,,,_;uu,~m - "" " "'..- '""'- -,.,,,,_,.,,,._,,,-.<-.,,,,,..,..,..,._,,.,_,,,,,_,.,,,,,., ~ -"'-ώλ"'"""-"-;w". """...,.,.,...,,,,...,,..,,,,_,,.,.,.,.,..,-.=.,-,..,-.,-.,.-.-.-,.,,..,,,..,..,..., ,.,-,..,..,-..,- Γs6οδ 8- Ν - 1 FLDW:NδNE.. irx: 44 b,yles. _:J Εικόνα Ρύθμιση του μικροελεγκτή Ο μικροελεγκτής, μέσω μιας πλακέτας/αντάπτορα (xbee shield) συνδέεται εύκολα με τον πομποδέκτη. Το επιταχυνσιόμετρο συνδ έ θηκε με καλώδια στις κατάλλη λες υποδοχές του μικροελεγκτή - τάση 3.3V, γ είωση, αναλογικές είσοδοι 0,1 και 2. 24

27 Για τον προγραμματισμό του μικροελεγκτή χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή που παρέχεται από την εταιρία Arduino, βασισμένη στη γλώσσα Processing. Εικόνα Προγραμματισμός του μικροελεγκτή Σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα που χρειαζόμαστε είναι απλό. Πρέπει να διαβάζει τις 3 αναλογικές εισόδους του μικροελεγκτή που είναι συνδεδεμένες με τις εξόδους ΙΟ ΘΗ: Η 1 ΤΕΙ Π ΕΙ ΡΑΙΑ

28 των αξόνων του επιταχυνσιομέτρου, να παρουσιάζει ως έξοδο τις τρεις αυτές τιμές και να τις μεταδίδει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω USB και της σειριακ1ίς θύρας επικοινωνίας. Η έξοδος του επιταχυνσιομέτρου εκφράζεται σε μονάδες τάσης (m V). Αυτό θα μπορούσε να μείνει έτσι και η περαιτέρω επεξεργασία για την ορθή οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων να πραγματοποιηθεί από το λογισμικό απεικόνισης ή από κώδικα στην ιστοσελίδα. Θα παρουσιαστούν 2 περιπτώσεις προγράμματος που χρησιμοποιήθηκαν, ανάλογα με τη μέθοδο αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. Ο μικροελεγκτής μπορεί μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να προγραμματιστεί μ έσω καλωδίου USB ανάλογα με τις ανάγκες μας. Στην πρώτη περίπτωση επελέγη να γίνει άμεσα η μετατροπή στην πιο συνηθισμένη μονάδα επιτάχυνσης G. Δεδομένης της τροφοδοσίας των 3.3V, η αναλογία των εξόδων του επιταχυνσιομέτρου είναι 330mν/g. Καταλήξαμε στον εξής κώδικα: const ίnt xpίn = Ο; const ίnt ypίn = 1; const ίnt zpίn = 2; const float arduίno _power _supply = 5; constfloat sensor _power _supply = 3.3; const float zero _g_ bias = sensor _power _supply / 2, void setupo { Serial. begίn (9600), 26

29 } νοίd loopo { float voltage _x = (analogread(xpίn)) * arduίno _power _supply / 1024; float χ = (voltage _x - zero _g_bίas) * 1000 / 330; Serίal.prίnt(x) ; Serίal.prίnt (", "); float voltage _y = (analogread(ypίn)) * arduίno _power _supply / 1024; float y = (voltage _y - zero _g_ bίas) * 1000 / 330; Serίal.prίnt(y); Serίal.prίnt (", "); float voltage _z = (analogread(zpίn)) * arduίno _power _supply / 1024; float z = (voltage_j - zero_g_bίas) * 1000 / 330; Serίal.prίnt(z); Serίal.prίntlnO; delay(500); } 27

30 Όπως προαναφέρθη ο κώδικας είναι πολύ απλός. Αντιστοιχεί τις αναλογικές εισόδους του Arduino ΑΟ,Α 1,Α2 σε χ, y και z αντίστοιχα. Έπειτα κάνει τις αριθμητικές μετατροπές σε μονάδες g σύμφωνα με δεδομένα και στοιχεία από το spreadsheet και μεταδίδει τα αποτελέσματα στη σειριακή θύρα με ρυθμό μετάδοσης που ορίζεται από την καθυστέρηση (delay) που επιλέγουμε. Στη δεύτερη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε κώδικας με σκοπό τη συνεργασία μ ε το λογισμικό SensorMonkey, το οποίο χρησιμοποιώ για να μεταδίδ ε ι τα αποτελέσματα στο server μας. νοίd _s etup(j { 1 J 8aίal.hegίn(9600 ); νοίd lοορο { un.s-ίgned ίnf χ '' analo,gπ.ead( Ο); ιιn8ψ;neιl ίηt γ = analogreaψ 1 ); un.~ ίgned ίnt z "' analogreacl( 2 ): 8et'ial ίfe( ΟχΑ5 ): 8aίal.11;; ite( Οχ5Α ); 8αίαl. 1νrίte ( hίghbyte (χ) ) : 8erίal.11!l'ίte( lov1 1 Bγte( χ)) ; 8aίal.111r ίte( h(gi113γte( γ) ): 8αίαl. νvι-ίte( lιnνbyte(y )): Ξαiαl. Η'Γίle( fιίg11l3γte(::) ): 8αία!. 11rite( lowbjhe( z)): clelay( 20 ); } 28

31 Το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί στην ίδια λογική με το προηγούμενο αντιστοιχώντας τις αναλογικές εισόδους με άξονες χ, y και z. Τα ADC pins είναι μήκους 1 Obit οπότε καταγράφονται ως 16bit σταθερές πριν σταλούν στη σειριακή πόρτα. Τέλος, πά λ ι ορίζεται μια καθυστέρηση που ορίζει το ρυθμό δειγματοληψίας. Το κομμάτι του Hardware έχει τελειώσει και το ασύρματο σύστημα είναι έτοιμο και λειτουργεί. Ακολουθεί στιγμιότυπο από την καρτέλα terrninal του προγράμματος X CTU που εμφανίζει τα δεδομένα που μεταδίδονται ασύρματα στον πομποδ έκτη από το άρθρωμα του μικροελεγκτή και του επιταχυνσιόμετρου με τον έτερο πομποδέκτη. PC S ettings! R ange Τ est Line S tatus CTS li!idlld Assert DTR ~ RΤS ϊ...ι '.. c 7...,...')... o "i "' :. 2.41,L.Ll,.l.L /.-0.18, ,0.27, Ο. 58, -Ο. 87, Ο ,0.84, ,4.16, ,0.25,0. 70 ~.- Ο. 03, ().. 2 5,. Ο. 68. Ο. 71, -Ο. 81,. Ο ,-1. 08,, Ο. 37, -Ο. 35, Ο. 89 n 1 ~ -n 7 0 R Qι ςι~ ~,,,./. J ι.._,.,.. ~.- ο. 84 ' , ο. i ο.-0.81, 0.15, , -Ο. 53, Ο. 61, - Ο. 66, ,0. 08, ο. 59' 'ο ,-0.24,0.33 Γι t1 2 -Γι :17 ο :ιο "-'; -- _1 v _.,, J.. ''.... J......, , Ο. 03 ~ -1.36,0.00. Ο. 33, -Ο. 64, -Ο , , -0.44, ,-0. 64, , , , -0.47, , , ι Clear Screen ~~--~~~~-~~---:-' ~ - -.-~ -~" ' ~ ~ 'tom Ν-1 FΊOW : NONE. R χ: bytes Εικόνα

32 Τα δεδομένα είναι οι τιμές των εξόδων των αξόνων χ, y και z αντίστοιχα και παρουσιάζονται σε μονάδες g. Οι μετρήσεις έγιναν ασύρματα, ανακινώντας το άρθρωμα του επιταχυνσιομέτρου με τυχαίο τρόπο Προώθηση των δεδομένων Τα δεδομένα συλλέγονται από την εφαρμογή Bloom. ~;,S l o:: V~: :ns::cn f!ash..,.--::; ==-= -= ! ''-~= -i~_ _:\!;fl, (_O_N _-~C-DO_n_l _ ι TCPi!P port: Datό bίts:, ~,~~ e ~ t~.n.si.tjs P oι~ :f"!.i f:eαj~rκy [Hz): Ρaπtγ bit: ; μ.:ceptεd f:co rι'l!f';g ι: :Y.Ί~ 1e ct~! ; from :: ~er: t 1 2::r.ο. σ. 1: 56 }-+S'... ll StoP $eria! pcι r t: Sb::i bί ~ : θγtes ser:t ον ε r ΤCΡ_ι1 Ρ S:oc.~ e t : Baud rc.te (bps): 1 Cor.nectivn 2 τσ.νw port: Oata bits: ~ ~ -...,..,..., Par;ty b;t: i N~.,. ί Connectiorι 5tatus :1 1! Ι 1 Stc.pbόts: i 1! 1 ~ 1 Start.::,. ) i 1 TCP ;ΊΡ port: Oa t~ bits: C on."lεction StaM! 1 11 Po!!:ng freqιerκ y (Ηι): 1 ι 1 J SeΓ~ i oort: f(.6;:.;γ"...! '~" bίts :... ~ Baud raίe {bpsj: r96(~ -~ -~-..,., Flc Λ' ::o ntro! : 1 1! 1 Εικόνα

33 Έπειτα, όπως φαίνεται στην εικόνα, επιλέγοντας το κατάλληλο baud rate, serial port και διαλέγοντας ένα TCP/IP port που δε χρησιμοποιείται, δημιουργ ε ί μια σύνδ εση περιμένοντας αιτήματα στο συγκεκριμένο port. Η σύνδεση θα γίνει με την εφαρμογή SensorMonkey χρησιμοποιώντας την τοπική διεύθυνση του υπολογιστή (localhost ). Στην καρτέλα Configure ορίζεται η διεύθυνση και το port, καθώς και ένα μικρό κομμάτι κώδικα που συντονίζε ι τις μεταβλητές των τριών αξόνων. 31

34 local SeHsors ρ,dd Se πsoι- R.emc -:e Sensoι- 12ϊ.Ο.Ο c:onfigure ~Δ;_ ddr e ss : ~ 0. 1 Ρ ο ιt; F σ πη a t D esa i i:1t i o π: v <b -γt estι-e a πι> <foπηat e πdi a π = H b ίg '' >,< cο π stϊ3 Γιt > ~;5</ c. o π st. a nt > < coηstaγιt>5a< / co π sta n I: > <ν a ι iab l e t ype ="L!l6" > Ar:c e le!όπeteι- X< /'/aγ i ati l e > <\' a Γi ab l e t γ pe = "υ16 " >Acc e l e ro1η e ter Y< / «aπab!e > <ν a Γi a b l e tγp e = ''u.1 6 " > Acc e! e r-oγnete r- Z <./\ a ι-ίab le > </foππat> </ b γt est Γθaπ1. > Coππ e: t Εικόνα Πατώντας Connect πηγαίνουμε έπειτα στην καρτέλα Stream και απο εκεί επιλέγουμε τους 3 άξονες του επιταχνυσιομέτρου και πατάμε Publish. Από το ξεχωριστό παράθυρο κάθε άξονα διαπιστώνεται η λειτουργία του επιταχυνσιομέτρου γραφικά. 32 θ - - I BΛ100tc 1< υ Τ.,,. ι Ε ι Π ΕΙΡΑι ' /J,

35 ιcκal.s.erι!>ors N a rη e Ηγ Arduirιo (A cce:le rσ111e te r Υ} :::. ο χ St:-cΨe: P,ed v Fill Re d N a ιn e, ί:l] Acce! eγom ε: t ε:γ Χ LlJ Acc ε: le r on 1 e t e 1 Υ 1ξ7.09 N.y Aι duirιo (Aα:elerome t er Ζ) ~ ο χ Stι-.::Ψe: Re d v FiH: Red 1ue ij1 A cce i e Γ ometeι Ζ :) Εικόνα 3.11 Παράλληλα τα δεδομένα γίνονται διαθέσιμα για εμφάνιση σ ε ιστοσελίδα και είναι έτοιμα για περαιτέρω επεξεργασία. 33

36 3.3.4 Κατασκευή ιστοσελίδας Όπως προαναφέρθη εγκαταστάθηκε Apache Server μέσω του πακέτου ΧΑΜΡΡ. Ανοίγοντας τα κατάλληλα ports για http και ftp κατασκευάστηκε ιστοσ ελίδα διαθέσιμη στο διαδίκτυο. Για τις ανάγκες της εργασίας δεν κατοχυρώθηκε κάποιο domain name, απλά χρειάζεται να πληκτρολογηθεί η ΙΡ και το κατάλληλο path που είναι αποθηκευμένη η σελίδα. Για τη σελίδα χρησιμοποιήθηκε γλώσσα HTML και ΡΗΡ, καθώς και ένα Javascript, το οποίο παρουσιάζει τα δεδομένα σε δυναμικό γραφικό περιβάλλον. Ακολουθεί ο κώδικας HTML και ΡΗΡ: <! DOCTYP Ε html> <html> <head> < tίtle > Drίve α webpage ίn real-tίme usίng Arduίno, SensorMonkey and Processίng.js </tίtle > < scrίpt type= "textljavascrίpt" src= "http://sensormonkey. eeng. nuίm. ίels ocket. ίols ocket. ίo.js "> </scrίpt > <s crίpt type= "text(javascrίpt" src= "http://sensormonkey. eeng. nuίm. ίe/js/clίent. mίn.js "> </scrίpt> <scrίpt type= "text/javascrίpt" src= ''processίng js"> </sc rίpt> <style type = "text/css ">.sensor-name { text-alίgn: center; wίdth: 300px; } canvas { 34

37 border: lpx solίd grey; } </style> </head> <body onload= 11 settίmeout( run, 100); 11 > < dίν class= 11 sensor-name 11 > Accelerometer Χ </dίν > <canvas data-processίng-sources= 11 Graph.pde 11 ίd= ''AccelX 11 > </canvas > < dίν class= 11 sensor-name 11 > Accelerometer Υ</dίν > <canvas data-processίng-sources = 11 Graph.pde 11 ίd= ''AccelY 11 > </canvas> < dίν class= 11 sensor-name 11 > Accelerometer Ζ</dίν > <canvas data-processίng-sources= 11 Graph.pde 11 ίd= 11 Ac ce!z 11 > </canvas> <scrίpt type= 11 textljavascrίpt 11 > functίon runo { var accelxgraph = Processίng. getlnstanceby!d( ''AccelX 11 ); var accelygraph = Processίng.getlnstanceBy!d( ''AccelY 11 ); var accelzgraph = Processίng. getlnstanceby!d( ''AccelZ 11 ); accelxgraph.setcolor( 255, Ο, Ο, 100 ) ; 11 Red. accelygraph.setcolor( Ο, 128, Ο, 100 ); 11 Green. accelzgraph.setcolor( Ο, Ο, 255, 100 ) ; 11 Blue Connect to SensorMonkey 35

38 11 2. Joίn namespace Subscrίbe to stream Lίstenfor 'publίsh' and 'bulkpublίsh' events var clίent = new Sensor Monkey. Clίent( "http://sensormonkey. eeng. nuίm. ίe "); clίent.on( "connect", functίono { clίent.joίnnamespace( "Constantίnos Lίvadarίs's Namespace 267", "d833400alafe2c64e3bfa14cf5j874le24cdffae", functίon( e) { ίf( e) { } alert( "Faίled to joίn namespace: "+ e ); return; clίent.subscrίbetostream( ''lpublίc/my Arduίno ", functίon( e) { ίf( e) { alert( "Faίled to subscrίbe to stream: " + e ); return; } clίent. on( ''publίsh ", functίon( name, fields) { if( name === ' 'lpublίc/my Arduίno") { acce!xgraph. update( fields[ ''Accelerometer Χ"}) ; acce!ygraph. update( fields[ ''Accelerometer Υ"}) ; 36

39 accelzgraph. update( fields[ 'Άccelerometer Ζ''] ); } })," clίent. on( "bulkpublίsh ", functίon( name, fields) { if( name === ''lpublίc/my Arduίno") { for( var ί =Ο, len = fields[ ''Accelerometer Χ" ].length; ί < len; ί++) { accelxgraph. update( fields[ ''Accelerometer Χ"] [ ί] ): accelygraph. update( fields[ ''Accelerometer Υ"] [ ί]); accelzgraph. update( fields[ ''Accelerometer Ζ"] [ ί]) ; } } } ) ; } ); } ); clίent. on( "dίsconnect", functίonq { alert( "Clίent has been dίsconnected!" ); } ); } ) ; } 37

40 </scrίpt> </body> </html> Ακολουθεί το Javascript, γραμμένο στο πρόγραμμα Processing. lij Grapl1 Ι Processing 2.0b3 int, ymin Ο; lω.t.. ymax 1023; // Η:~:ιχ:ιΔιυ.:ι... t-::+:;:.:;;:;(;(.tξ'~i.j=-.. ~ = : :ι ~~ -' ':~ cc.lo ϊ c; ::.' ;3ti:o1-: ~:: colωr: \..i-3~6 ι:ο :J.f: ::ιπ ί,/j,ζ:. ~;.ό.,..:jμ 1,.,. 1Jιi setcoloi: ( :ιηt:. i:, i rιt : g, :i.nt, b, j nt. a. ) { c = color ( i:, g, b, a. ); 'o"old zetul) () s1ze ( 300, 200 ); fnuι,erac:e ( 50 ) ; setcoloi:( 255, Ο, Ο, 100 ); di:a.wgi:id () ; '\Π;~Ι1.r1.. r.atoj.f!.ri.. r1 (). [ ( fh 1 ~ Ι 1 Εικόνα 3.12 ίnt xpos =Ο; 11 Οριζόντιες συντεταγμένες χρησιμοποιούμενες για σχεδιαση σημ ε ίου. 38

41 ίnt ymίn =Ο; 11 Ελάχιστη αναμενόμενη μονάδα δεδομένων. ίnt ymax = 1023; 11 Ελάχιστη αναμενόμενη μονάδα δεδομένων. color c; 11 Χρώμα σχεδίασης γραφικής παράστασης. 11 Ορίζεται το χρώμα σχεδίασης της γραφικής παράστασης. νοίd setcolor( ίnt r, ίnt g, ίnt b, ίnt α) { c = color( r, g, b, α ); } νοίd setupo { sίze( 300, 200 ) ; framerate( 50 ); setcolor( 255, Ο, Ο, 100); drawgridq; } νοίd drawo {} 11 Άδεια συνάρτηση drawo. νοίd drawgrido { ίnt h = heίght; ίnt w = wίdth; 39

42 background( 255 ); stroke( 127, 127, 127, 127 ); 11 Σχεδίαση οριζόντιων γραμμών. lίne(o, h l 4, w, h / 4 ); lίne( Ο, h / 2, w, h / 2); lίne( Ο, h * 3 / 4, w, h * 3 / 4 ); 11 Σχεδίαση κάθετων γραμμών. lίne(w / 4, Ο, w / 4, h); lίne( w / 2, Ο, w / 2, h ); lίne( w * 3 / 4, Ο, w * 3 / 4, h ); 11 Σχεδίαση ετικετών. jill( ο); text( str( ymίn ), 5, h - 5 ); text( str( ymax ), 5, 12 ); } νοίd update( float data) { 11 Όταν φτάνει στην άκρη της οθόνης να επιστρέφει στην αρχή. 40

43 if( xpos > = wίdth) { xpos = Ο ; drawgrίdq; } 11 Παρουσίαση της γραφικής παράστασης και άυξηση της οριζόντιας συντεταγμ ένης. data = map( data, ymίn, ymax, Ο, heίght ) ; stroke( c ); lίne( xpos, heίght, xpos, heίght - data ) ; xpos++; } 41

44 3.3.5 Αποτελέσματα Εικόνα του επιταχυνσιομέτρου σε κατάσταση ηρεμίας: 'Νi Γεlεπ Tilt 5εnsCΙ"ί119 χ ; "ϊ 1023 Accelerσnιeter Χ Accelerσineter Υ 1023 Accele1-oωeter Ζ Εικόνα

45 Εικόνα των αξόνων του επιταχυνσιομέτρου με μικρές δονήσεις: e c, Acce.leroιneter Χ 1023 Acceleroιne.ter Υ... Ί 1 1 ο 1023 Accelerσrneter Ζ Εικόνα

46 Εικόνα των αξόνων του επιταχυνσιομέτρου υπό έντονες δονήσεις: Acceleroιneter Χ 1023 Accelerσιne.ter Υ Εικόνα

47 Δονήσεις στον άξονα z (πάνω - κάτω): (- c ' :3 Accelerσ111eter Χ ο Acceleωtneter Υ Accelerσωeter Ζ Εικόνα

48 Δονήσεις στον άξονα χ (μπρος - πίσω): Ni Γeleoo Tilt Seπscι iπg χ 1023 A cceleroωeter Χ : 1023 Acceleroιneter Υ 1.! ο 1023 Acceleronιeter Ζ i! Εικόνα

49 Δονήσεις στον άξονα y (αριστερά - δεξιά): Y./ iγe les:; Tilt Senscι iπ9 χ c / /J, ~; (')': : 1023 Acceler0111eter Χ 1023 AcceletΌιneter Υ 1023 Accelerσmeter Ζ Εικόνα

50 Η διεύθυνση της ιστοσελίδας απεικονίζεται με τη μορφή της τρέχουσας ΙΡ με την οποία είναι συνδεδεμένος ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση υλοποίησης του έργου σε μη πειραματική μορφή μπορεί να επιλεγεί κάποιο domain name, δωρεάν ή όχι, ή πολύ απλά να συμπεριληφθεί η σελίδα σε υπάρχων domain του ενδιαφερόμενου για την εφαρμογή. 48

51 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Καταλήγοντας, τα αποτελέσματα αξιολογούνται ως αρκετά ικανοποιητικά. Τα ζητούμενα δεδομένα ικανοποιούνται αφού εγκαθιστώντας το σύστημα σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, το περιβάλλον αυτό δύναται να ελέγχεται ανά πάσα στιγμή από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή, συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Οι συνθήκες που επικρατούν, καθώς και οι τυχόν ανεπιθύμητες δονήσεις μπορούν εύκολα να εντοπισθούν και να αναγνωσθούν από το γραφικό περιβάλλον της απεικόνισης των τριών αξόνων του επιταχυνσιομέτρου. Μπορεί να ανιχνευθεί η επιτάχυνση, η ένταση της καθώς και η κατεύθυνση της. Ένα ζήτημα που καλύπτεται επίσης είναι η επεκτασιμότητα. Το σύστημα μπορεί εύκολα να επεκταθεί με περισσότερα αισθητήρια, δονήσεων ή άλλου είδους (πχ. θερμοκρασίας) και όλα τα δεδομένα να συλλέγονται εύκολα με τον ίδιο τρόπο. Ανάλογα με τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, μπορούν με κάποιες προσθήκες και τροποποιήσεις στους κώδικες, να επισημανθούν τυχόν επιτρεπτά όρια δονήσε ων καθώς και πολλά άλλα χαρακτηριστικά. Με τη χρήση της εγκατεστημένης βάσης δεδομένων μπορεί να δημιουργηθεί εύκολα βάση δεδομένων χρηστών με κωδικούς πρόσβασης αν αυτό ζητηθεί. 49

52 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Axelson, Jan (1994) 8052-Basic Microcontrollers Accelerometer and Gyro Buying Guide - SparkFun Electronics Sparkfun.com Arduino - ADXL3xx Arduino.cc Cailliau, Robert. 'Ά Little History ofthe World Wide Web", Einstein, Albert (1920). "20". Relatίvίty: The Specίal and General Theory. New York: Henry Holt. p ISBN Heath, Steve (2003). Embedded systems desίgn. EDN series for design engineers (2 ed.). Newnes. pp ISBN _ uart.shtml, ( ) ( ) mps.pdf, ( ) ( ) %20sensors%20on%20fans. pdf, ( ) ( ) 04%20VM%20of>/o20cooling%20towers%2 Oand%20fans.pdf, ( ) pdf, ( ) wilcoxon. com/knowdesk/v i bration%20moni toring%2 Oof>/o2 Oslow%2 Osp eed%20rollers.pdf, ( ) 50

53 Microchip unveils PIC16C84, a reprogrammable EEPROM-based 8-bit microcontroller 1993 Penrose, Roger (2005) [2004]. "17.4 The Principle of Equivalence". The Road to Realίty. New York: Κnopf. pp ISBN Tech Target - Definition of Wireless - Posted by Margaret Rouse What is wireless?, Telemetry: Summary of concept and rationale". NASA. NASA Technical Reports Server, Tsai, Allen. ΑΤ &Τ Releases Navigator GPS Service with Speech Recognition. Telecom Industry News Vertical Speed Measurement, by Ed Hahn in sci.aeronautics.airliners, ΤΕΙ ΒΙΒΛ Ι Ο ΘΗ ΚΗ Π Ε ΙΡΑi Λ 51

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠIΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠIΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠIΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΟΙΚΟΝOΜΟΥ ΧΑΡΗΣ (6424) ΦΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(6592) ΚΑΜΒΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(7178) 2013-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της εργασίας Ανάλυση Arduino Uno Δημιουργία πληροφορίας Αποστολή και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 Εισαγωγή στο υλικό Εξωτερική περιγραφή ΔΙΑΦΟΡΕΣ Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Δίκτυα ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Εισαγωγή Η επικοινωνία, ως ανταλλαγή πληροφοριών, υπήρξε ένας από τους θεμέλιους λίθους της ανάπτυξης του ανθρώπινου πολιτισμού Η μετάδοση πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμο ς σε Arduino

Προγραμματισμο ς σε Arduino Προγραμματισμο ς σε Arduino Arduino UNO & Innoesys Educational Shield www.devobox.com Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα & Υλικά Κατασκευής Πρωτοτύπων Λέανδρου 79, 10443, Κολωνός +30 210 51 55 513, info@devobox.com

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ασύγχρονη σειριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 7 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας.

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας. Δεδομένα Πληροφορίες Δεδομένα: Μια ομάδα από σύμβολα, αριθμούς, λέξεις που αντιπροσωπεύουν κάτι και θα χρησιμοποιηθούν σε μια επεξεργασία. Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα,

Διαβάστε περισσότερα

Web and HTTP. Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol

Web and HTTP. Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol HTTP Protocol Web and HTTP Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol Web Servers (1/2) Ένα πρόγραμμα (λογισμικό) που έχει εγκατασταθεί σε ένα υπολογιστικό σύστημα (έναν ή περισσότερους υπολογιστές)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. Ασύρματη κάμερα. IP MJPEGγια εξωτερικούς χώρους V3.14

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. Ασύρματη κάμερα. IP MJPEGγια εξωτερικούς χώρους V3.14 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης Ασύρματη κάμερα IP MJPEGγια εξωτερικούς χώρους V3.14 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 Εισαγωγή στο υλικό Εξωτερική περιγραφή ΔΙΑΦΟΡΕΣ Μοντέλο Pan/Tilt Κεραία POE FI8904W FI8905W FI8905E

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.7 Θύρες περιφερειακών

Μάθημα 4.7 Θύρες περιφερειακών Μάθημα 4.7 Θύρες περιφερειακών - Εισαγωγή - Η σειριακή θύρα - Η παράλληλη θύρα - Οι θύρες πληκτρολογίου και ποντικιού τύπου PS/2 - Ο διάδρομος USB Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς: Να αναφέρεις

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Το εσωτερικό ενός PC. Τεχνολογία Η/Υ & Πληροφοριών - 05 Κεντρική μονάδα Χουρδάκης Μανόλης

Το εσωτερικό ενός PC. Τεχνολογία Η/Υ & Πληροφοριών - 05 Κεντρική μονάδα Χουρδάκης Μανόλης Το εσωτερικό ενός PC 1 Το κουτί του PC (περίβλημα) περιέχει όλα τα βασικά μέρη του συστήματος Δύο κατηγορίες κουτιών: Desktop και Tower Mini tower Midi tower Full tower Κεντρική μονάδα Ο τύπος του κουτιού

Διαβάστε περισσότερα

0 Οδηγίες σύνδεσης στο Π.Σ. - Λειτουργικό Σύστηµα Win XP 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 4 2. Σύνδεση του netmod µε τον Η/Υ... 5 3. Εγκατάσταση του netmod σε windows XP... 8 4 Οδηγίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ MODEM Το Κέντρο Λειτουργίας και ιαχείρισης ικτύου του Πανεπιστηµίου Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα Dial-up σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ. Υλοποίηση Γέφυρας με την Χρήση Σημείου Πρόσβασης

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ. Υλοποίηση Γέφυρας με την Χρήση Σημείου Πρόσβασης Εργαστήριο 8-9α ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Υλοποίηση Γέφυρας με την Χρήση Σημείου Πρόσβασης Στόχος Ο στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PROΩΘΗΣΗ" PROώθηση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PROΩΘΗΣΗ PROώθηση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PROΩΘΗΣΗ" PROώθηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 3 ΡΥΘΜΙΣΗ Wi-Fi... 4 ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΗ... 6 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαίες λειτουργίες

Κορυφαίες λειτουργίες Κορυφαίες λειτουργίες Περιεχόμενα Κοινή χρήση συσκευής USB στο δίκτυο...3 Κοινή χρήση εκτυπωτή USB...5 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του υπολογιστή Mac με το Time Machine...6 Εφαρμογή NETGEAR genie...8

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 10 ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (INPUT/OUTPUT)

Μάθημα 10 ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (INPUT/OUTPUT) Μάθημα 10 ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (INPUT/OUTPUT) Τι είναι Είσοδος και τι Έξοδος Με τον όρο Είσοδο (Input) αναφερόμαστε στη ροή δεδομένων προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), ενώ με τον όρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος με Μικροϋπολογιστές Εργαστήριο ενσωματωμένων συστημάτων

Έλεγχος με Μικροϋπολογιστές Εργαστήριο ενσωματωμένων συστημάτων Εργαστήριο ενσωματωμένων συστημάτων Παρουσίαση 1: Εισαγωγή στα ενσωματωμένα συστήματα (embedded systems) Εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου Ενσωματωμένα συστήματα (Embedded Systems) Ενσωματωμένα συστήματα (Embedded

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ. Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ. Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη Εργαστήριο 9β-10 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη Στόχος Ο στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μάθημα 9

Πληροφορική Μάθημα 9 Πληροφορική Μάθημα 9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ WAN Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση υπολογιστών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή ακόμη και σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών Διδάσκων: Απόστολος Γκάμας (Διδάσκων ΠΔ 407/80) Ενδεικτική Λύση 3 ης Εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών Διδάσκων: Απόστολος Γκάμας (Διδάσκων ΠΔ 407/80) Ενδεικτική Λύση 2 ης Εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp XAMPP Το xampp είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση τον Apache, τη MySQL και την PHP. Apache. Ο Apache είναι ένας Web Server. Είναι δηλαδή πρόγραμμα το οποίο τρέχει μόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ιαδικασία δικτύωσης PC µέσω modem Στις επόµενες παραγράφους περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσετε προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ NETMOD ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ

2. ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ NETMOD ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 Σύνδεση του netmod me ton Η/Υ... 3 Εγκατάσταση του netmod σε win 9x/me... 5 Εγκατάσταση µε υποστήριξη pnp... 5 Χειροκίνητη εγκατάσταση netmod...10 Οδηγίες σύνδεσης στο

Διαβάστε περισσότερα

FHL Wind Data Logger By FURUNO Hellas SA

FHL Wind Data Logger By FURUNO Hellas SA FHL Wind Data Logger By FURUNO Hellas SA FHL Wind Data logger. Γενικά Το FHL Wind Data logger ειναι ενα προγραμμα που λαμβάνει, απεικονίσει και καταγραφει δεδομενα μέρους του ναυτιλιακού εξοπλισμου γέφυρας.

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής Smart WiFi AC1600

Δρομολογητής Smart WiFi AC1600 Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Δικτύωση υπολογιστών

Δικτύωση υπολογιστών Δικτύωση υπολογιστών Από το 1985 αρχίζει η δικτύωση των υπολογιστών Επικοινωνία μεταξύ των συνδεδεμένων Η/Υ για μεταφορά αρχείων και δεδομένων Διαχειριστής δικτύου (Server) Εκτυπωτής 1 Πλεονεκτήματα δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Version 2.00 Επιμέλεια Σημειώσεων: Δημήτρης Κόγιας Πατρικάκης Χαράλαμπος Πίνακας περιεχομένων TELNET... 2 PING...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μάθημα 0.2: Το Λογισμικό (Software) Δίκτυα υπολογιστών Αντώνης Χατζηνούσκας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος

Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος Φοιτητής Φετινίδης Αναστάσιος Επιβλέπων Δασυγένης Μηνάς Μάρτιος 2014 1 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή Θεωρητικό υπόβαθρο Υλικό μέρος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ADB P.RG A4201G. 2play Internet & Σταθερή 1play Internet

ADB P.RG A4201G. 2play Internet & Σταθερή 1play Internet ADB P.RG A4201G 2play Internet & Σταθερή 1play Internet Καλώς όρισες στη Cyta! Ευχαριστούμε που επέλεξες τις υπηρεσίες μας. Ακολούθησε τον οδηγό βήμα-βήμα και σύντομα θα νιώσεις την ελευθερία της επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης.

Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης. Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης. 1. SMART BOARD SERIAL NUMBER: Ο σειριακός αριθμός του Διαδραστικού πίνακα βρίσκεται στην δεξιά πλαϊνή μεριά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Δομή Παρουσίασης Συνολική Εικόνα Συστήματος Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού Οχήματος Τεχνικές Προδιαγραφές Λογισμικού Κέντρου Ελέγχου Τελική Επιλογή Εξοπλισμού/ Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Bread Online Σχεδιασμός και μετατροπή μιας απλής οικιακής συσκευής σε επαναπρογραμματιζόμενη συσκευή IP Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 η Τοπικά Δίκτυα Δεδομένων (LANs)

Άσκηση 1 η Τοπικά Δίκτυα Δεδομένων (LANs) Άσκηση 1 η Τοπικά Δίκτυα Δεδομένων (LANs) 1. Σκοπός της άσκησης Η τεχνική CSMA εφαρμόζεται σήμερα στα περισσότερα ενσύρματα πολλαπλής πρόσβασης τοπικά δίκτυα - μικρής έκτασης - ως η οικονομικότερη και

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5 Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής DC Κινητήρα. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Υλοποίηση δικτύου ασύρματης ραδιοεπικοινωνίας μεταξύ δύο ενσωματωμένων κόμβων (κόμβος ταυτοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Εργασία 2013 Προγραμματίζοντας τον Arduino στη C Μέρος Α : Υλικά

Εξαμηνιαία Εργασία 2013 Προγραμματίζοντας τον Arduino στη C Μέρος Α : Υλικά Σκοπός Εξαμηνιαία Εργασία 2013 Προγραμματίζοντας τον Arduino στη C Μέρος Α : Υλικά Μικροελεγκτές Πλακέτα Arduino Προσομοίωση Μικροελεγκτών Προγραμματισμός Μικροελεγκτών στη C. 7.1 ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού 1. ΑΣΚΗΣΗ 1 Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού Προϋποθέσεις Το εργαστήριο αυτό προϋποθέτει το διάβασμα και χρήση των εξής: Αρχείο mcbstr9.chm HTML, που δίδεται με τα υπόλοιπα αρχεία του εργαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Β Γυμνασίου Σχολικό έτος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Β Γυμνασίου Σχολικό έτος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Β Γυμνασίου Σχολικό έτος 2009-2010 Γνωρίζω το υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα Ψηφιακός Κόσμος Το Εσωτερικό του Υ. Σ. Πολυμέσα Δίκτυα Η / Υ Ψηφιακός Κόσμος Ψηφιακό Αναλογικό Με τον όρο Ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση εδοµένων και ίκτυα υπολογιστών ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 3. Σύνδεση υπολογιστών στα Windows

Μετάδοση εδοµένων και ίκτυα υπολογιστών ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 3. Σύνδεση υπολογιστών στα Windows Μετάδοση εδοµένων και ίκτυα υπολογιστών ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 3 Σύνδεση υπολογιστών στα Windows Όπως γνωρίζουµε από προηγούµενες τάξεις, κάθε υπολογιστής PC διαθέτει τουλάχιστον µία παράλληλη θύρα και

Διαβάστε περισσότερα

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x Περιεχόμενα 1 Εγκατάσταση του WordPress... 11 Ελάχιστες απαιτήσεις... 11 Easy PHP... 12 Εγκατάσταση Easy PHP... 12 Βήματα εγκατάστασης EasyPHP με εικόνες... 13 Το EasyPHP στα Ελληνικά... 17 Κατέβασμα και

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Παπαζώης. Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ανδρέας Παπαζώης. Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Ανδρέας Παπαζώης Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Περιεχόμενα Εργ. Μαθήματος Διεύθυνση MAC Πρωτόκολλο DNS Πρωτόκολλο DHCP Σχετικές ρυθμίσεις στον «Πίνακα Ελέγχου» των Windows 2/10 Διεύθυνση MAC Είναι ένας μοναδικός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 5 Ε Ύ Ρ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν 6 Κ Ά Ρ Τ Α P C / P C I 6

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 5 Ε Ύ Ρ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν 6 Κ Ά Ρ Τ Α P C / P C I 6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο N I - 7 0 7 5 0 3 N I - 7 0 7 5 0 7 N I - 7 0 7 5 0 8 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 5 Ε Ύ Ρ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν 6

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Εστίασης Win XP:

Σενάριο Εστίασης Win XP: Σενάριο Εστίασης Win XP: Υλικό: 1 Η/Υ (backoffice), 1 POS, 1 router Motorola, 1 PDA. Σενάριο: Sync του backoffice με το POS και merge του POS με το PDA. Προϋποθέσεις Software: 1) BACK OFFICE : WIN XP pro,.net

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Α ) Ενσωματωμένα Συστήματα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 16/11/2011 10:31 (31) καθ. Τεχνολογίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ (ANALOGUE) ΨΗΦΙΑΚΟ (DIGITAL) 16/11/2011 10:38 (38) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ)

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) Συσκευές αποθήκευσης Ένας υπολογιστής προκειµένου να αποθηκεύσει δεδοµένα χρησιµοποιεί δύο τρόπους αποθήκευσης: Την Κύρια Μνήµη Τις συσκευές µόνιµης αποθήκευσης (δευτερεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΕΓΕΡΓΑΣΙΑ. (Είναι οι σκέψεις και οι πράξεις που κάνουμε για να λυθεί το πρόβλημα) ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΕΓΕΡΓΑΣΙΑ. (Είναι οι σκέψεις και οι πράξεις που κάνουμε για να λυθεί το πρόβλημα) ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ Μάθημα: Ενότητα: Πληροφορική Α' Γυμν. Το Υλικό του Υπολογιστή ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (Είναι τα στοιχεία που δίνουμε για λυθεί το πρόβλημα) ΕΠΕΓΕΡΓΑΣΙΑ (Είναι οι σκέψεις και οι πράξεις που

Διαβάστε περισσότερα

Τροφοδοσία : 3,3V, 5V Αυτή η πινακίδα επιτρέπει τη σύνδεση και των 8 απολήξεων (pins) μίας θύρας E- blocks με καλώδια με τη χρήση τερματισμών με

Τροφοδοσία : 3,3V, 5V Αυτή η πινακίδα επιτρέπει τη σύνδεση και των 8 απολήξεων (pins) μίας θύρας E- blocks με καλώδια με τη χρήση τερματισμών με ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΒ002 Αυτή η πινακίδα επιτρέπει τη σύνδεση και των 8 απολήξεων (pins) μίας θύρας E- blocks με καλώδια με τη χρήση τερματισμών με βίδες. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΕΒ003 Αυτή η πινακίδα E-block

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού

ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2007 Η Άσκηση 8 του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Η/Υ Μ.ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ο ΕΠΑΛ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Είδος συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

Electronics μαζί με τα συνοδευτικά καλώδια και το αισθητήριο θερμοκρασίας LM335 που περιέχονται

Electronics μαζί με τα συνοδευτικά καλώδια και το αισθητήριο θερμοκρασίας LM335 που περιέχονται Τομέας: Ηλεκτρονικός Εκπαιδευτικός: Μπουλταδάκης Στέλιος Μάθημα: Συλλογή και μεταφορά δεδομένων μέσω Η/Υ, Αισθητήρες-Ενεργοποιητές Αντικείμενο: α) Μέτρηση θερμοκρασίας με το αισθητήριο LM335 και μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Arduino Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα

Εφαρμογές Arduino Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα Εφαρμογές Arduino Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα 1ο ΕΠΑΛ Περάματος 7ο ΕΚ Πειραιά Πλακέτα Arduino Το 2005 oι Massimo Banzi και David Cueartielles στο Ivrea Δημιουργούν την υπολογιστική πλατφόρμα Arduino.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα - Εισαγωγή - Οι βάσεις του επεξεργαστή και της μνήμης - Οι υποδοχές της μητρικής πλακέτας - Άλλα μέρη της μητρική πλακέτας - Τυποποιήσεις στην κατασκευή μητρικών πλακετών Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ARDUINO Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. World Wide Web. Παγκόσμιος Ιστός

Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. World Wide Web. Παγκόσμιος Ιστός Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων World Wide Web Παγκόσμιος Ιστός Internet - WWW Internet: παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών που βασίζεται στο πρωτόκολο επικοινωνίας TCP/IP και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ. (c) Αμπατζόγλου Γιάννης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, καθηγητής ΠΕ17

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ. (c) Αμπατζόγλου Γιάννης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, καθηγητής ΠΕ17 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ Μνήμες (Memory) - Είναι ημιαγώγιμα κυκλώματα που μπορούν να αποθηκεύσουν ένα σύνολο από δυαδικά ψηφία (bit). - Μια μνήμη αποθηκεύει λέξεις (σειρές από bit). - Σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής Wifi Smart R6300v2 Οδηγός εγκατάστασης

Δρομολογητής Wifi Smart R6300v2 Οδηγός εγκατάστασης Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ 2.3 Εξελιγμένες υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ

ΠΕ 2.3 Εξελιγμένες υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Υποέργο 5 Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ - εργασίες αρμοδιότητας Πανεπιστημίου Κρήτης Υλοποίηση Δράσης Α2 ΠΕ 2.3 Εξελιγμένες υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Εγχειρίδιο Ζωντανών Μεταδόσεων Εξελιγμένων Υπηρεσιών Βίντεο Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ Στην πρώτη εκκίνηση του καταγραφικού πατάμε ΕΞΟΔΟΣ στο παράθυρο με τον «ΟΔΗΓΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ» 1) Κάνουμε δεξί κλικ και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης η μπάρα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 2. Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων. Συστήματα Πραγματικών Εφαρμογών. Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα

Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 2. Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων. Συστήματα Πραγματικών Εφαρμογών. Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα Σκοπός Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ. Ψηφιακά Αντικείμενα Μικροελεγκτής Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων Συστήματα Πραγματικών Εφαρμογών Νέα Ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

Lab 1: Experimenting on Arduino & AI Sense

Lab 1: Experimenting on Arduino & AI Sense Lab 1: Experimenting on Arduino & AI Sense 1. Εισαγωγή A. Arduino Robokit Το Robokit, όπως και όλες οι πλακέτες τύπου Arduino, λειτουργεί χάρη σε έναν μικροελεγκτή. Ως μικροελεγκτή μπορούμε να φανταστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1 1.1.1 Αναλογικά σήματα 1 1.1.2 Οι αντιστάσεις 3 1.1.3 Οι πυκνωτές 7 1.1.4 Τα πηνία 11 1.1.5 Οι δίοδοι 13 1.1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ 1) Τι είναι μητρική πλακέτα; Είναι η βασική ηλεκτρονική πλακέτα ενός Η/Υ πάνω στην οποία συνδέονται όλα τα εξαρτήματα ενός Η/Υ όπως ο επεξεργαστής, η μνήμη, οι κάρτες επέκτασης,

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα.1/1 www.1999.gr

Σελίδα.1/1 www.1999.gr Σελίδα.1/1 LXT-4 WATCH GPS GSM TRACKER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεφάλαιο 1 γενική εισαγωγή 1.1 Εμφάνιση 1.2 Λειτουργίες Ο κάθε επιλεγμένος αριθμός μπορεί να πάρει τις πληροφορίες θέσης άμεσα μέσω της ερώτησης SMS,

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε περισσότερα. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6200

Κάντε περισσότερα. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6200 Κάντε περισσότερα Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6200 Απολαύστε το WiFi επόμενης γενιάς Η νέα επέκταση εμβέλειας WiFi υποστηρίζει το πρότυπο δικτύωσης 802.11ac. Αυτό το νέο πρότυπο προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θαλάμων συντήρησης»

«Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θαλάμων συντήρησης» «Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θαλάμων συντήρησης» K Y R O S ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Sensor type : Digital Resolution : 14bit Accuracy : ± 1.8 Response time : τ 63% Operating range : -40 C - 125 C ΥΓΡΑΣΙΑ Sensor

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης και προγραμματισμού Grandstream IP Video Phone

Οδηγός εγκατάστασης και προγραμματισμού Grandstream IP Video Phone Οδηγός εγκατάστασης και προγραμματισμού Grandstream IP Video Phone Ο προγραμματισμός του Grandstream IP Video Phone γίνεται είτε με τη χρήση του πληκτρολογίου της συσκευής, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Υλοποίηση οχήματος ελεγχόμενου μέσω Bluetooth

Σχεδιασμός και Υλοποίηση οχήματος ελεγχόμενου μέσω Bluetooth ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Σχεδιασμός και Υλοποίηση οχήματος ελεγχόμενου μέσω Bluetooth Design and Implementation of a remote control vehicle using Bluetooth ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Arduino applications for drone development & programming. 18 th Panhellenic Conference in Informatics 2 nd 4 th of October, 2014

Arduino applications for drone development & programming. 18 th Panhellenic Conference in Informatics 2 nd 4 th of October, 2014 Arduino applications for drone development & programming 18 th Panhellenic Conference in Informatics 2 nd 4 th of October, 2014 Η Ομάδας μας Παπαδόπουλος Παναγιώτης Γουλής Γεώργιος Τσαγκρινός Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ (COOKIES)

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ (COOKIES) ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ (COOKIES) ΣΕΡΕΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ Α.Μ 1999 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κος ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΔΩΡΟ -ΕΚΠΛΗΞΗ COOKIES ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal)

Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal) Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal) Ένα σειριακό τερματικό είναι ο απλούστερος τρόπος για να συνδέσουμε πολλαπλές μονάδες εξόδου (οθόνες) και εισόδου (πληκτρολόγια) σε ένα μηχάνημα UNIX

Διαβάστε περισσότερα

Siemens CL-110 & CL-110i - Συνδεσμολογία μέσω θύρας ETHERNET

Siemens CL-110 & CL-110i - Συνδεσμολογία μέσω θύρας ETHERNET Siemens CL-110 & CL-110i - Συνδεσμολογία μέσω θύρας ETHERNET Το Siemens CL-110 είναι ADSL2+ router. Για την εγκατάσταση του router στον υπολογιστή σας ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Προτείνουμε να ακολουθήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Υλικό Υπολογιστών (Hardware) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και Πληροφορική

Υλικό Υπολογιστών (Hardware) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και Πληροφορική Υλικό Υπολογιστών (Hardware) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και Πληροφορική Κύρια μέρη υπολογιστή Υπάρχουν διάφορα είδη υπολογιστών προσωπικοί (επιτραπέζιοι, φορητοί,...), ενσωματωμένοι, εξυπηρετητές (servers)

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα