14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002398358 2014-11-12"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Καλαμάτα Τηλ : FAX : Πληροφορίες: Κων/να Ανδριανοπούλου ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Βαθμός Ασφαλείας Καλαμάτα 11 Νοεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 3711 ΠΡΟΣ: - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ KOIN.: - Αναρτητέο: 1. στην ιστοσελίδα 2. ΔΙΑΥΓΕΙΑ 3. Ηλεκτρονικό Μητρώο Συμβάσεων (promitheus.gov.gr) Προτεινόμενη ημερομηνία δημοσίευσης: 14/11/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το ΤΕΙ Πελοποννήσου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την: α/α Αιτιολογία: 1. Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4, Προϋπολογισμός ,00 με ΦΠΑ CPV: Πληροφορίες κ. Γεώργιος Κωνσταντακόπουλος Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από το Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας καθώς και από το Διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΤΕΙ Πελοποννήσου: Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες και να κατατεθούν μέχρι τις 26/11/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου (γραφείο 25) (τηλ: φαξ: ). Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Πελοποννήσου Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. Δημήτριος Βελισσαρίου Καθηγητής 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ./νση : Αντικάλαμος Καλαμάτα Τηλ : , FAX : Πληροφορίες : Κων/να Ανδριανοπούλου ΘΕΜΑ: Πρόχειρος Μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 Βαθμός Ασφαλείας Καλαμάτα 11 Νοεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 3711 Βαθμός Προτεραιότητας : ΠΡΟΣ: KOIN.: Δ I A K H P Y Ξ H Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 98 του νέου Αναθεωρημένου Συντάγματος, 2. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/τ. Α /1.2.95) «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 3. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/τ. Α / )«Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2741/ Το Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α.», (ΦΕΚ 125 Α ), 6. Το Π.Δ. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» άρθρο 2, 7. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4250/2014 και ισχύει. 8. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ. Α / ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4250/ Το Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204/τ. Α / ) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, 10. Το Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/τ. Α / ) «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 11. Την Ε5/1585/84 (ΦΕΚ 191/τ. Β / ) απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων «Περί Εσωτερικής Διάρθρωσης Οργάνωσης και Λειτουργίας των Τ.Ε.Ι.». 12. Το Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 195/Α /2011), 13. Το Ν. 2198/1994 ΦΕΚ 43/Α /1994, άρθρο 24 «Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις», 2

3 14. Το Ν. 4013/2011 ΦΕΚ 204/Α/2011 περί «σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4072/2012 ΦΕΚ 86/Α/2012 άρθρο Το Ν. 3861/2010 «ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», 16. Ν. 4013/2011, άρθρο 11, «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 17. Το Π.Δ. 122/2012 «Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 18. Το Π.Δ. 91/2013 (ΦΕΚ Α 131/2013) «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας σε Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου Μετονομασία Σχολής Συγχωνεύσεις κ.α.» 19. Την αριθμ. 14/ θέμα 7.16 Απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας εκτυπωτικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες εκτυπώσεων του ΤΕΙ Πελοποννήσου για ένα έτος. (CPV: ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την προμήθεια του εκτυπωτικού χαρτιού ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ και δεκαέξι λεπτών (16.260,16) χωρίς το ΦΠΑ (20.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A 23%), και θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος, οικονομικού έτους Η ποσότητα του χαρτιού που τελικά θα προμηθευθεί το ΤΕΙ Πελοποννήσου θα είναι ανάλογη της τελικής προσφερόμενης χαμηλότερης τιμής και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των ,00 με το ΦΠΑ. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν στις 27/11/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο του ΤΕΙ Πελοποννήσου, Αντικάλαμος , Καλαμάτα, αίθουσα 33 - ισόγειο, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί, ειδικά για το σκοπό αυτό. Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΤΕΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και την 20/11/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και ειδικότερα στην κα Κωνσταντίνα Ανδριανοπούλου (τηλ: , teikal.gr ) Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει τους υποψήφιους αναδόχους για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού μόνο μετά την παραλαβή γραπτής αίτησης από μέρους τους. 3

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην προμήθεια χαρτιού Α4, για χρήση σε φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, εκτυπωτές και φαξ. Τα είδη για τα ζητούμενα είδη χαρτιού καθορίζονται στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α, που αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Οι προδιαγραφές για τα είδη χαρτιού αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, η οποία θα εξακριβωθεί με έλεγχο που θα πραγματοποιήσει η αρμόδια επιτροπή. Για τη διενέργεια του ελέγχου απαιτείται να προσκομισθεί δείγμα για κάθε προσφερόμενο είδος, επί ποινή αποκλεισμού. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών. Προσφορές οι οποίες δεν καλύπτουν το σύνολο των ζητούμενων ειδών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 1.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 1. Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 2. Συνεταιρισμοί 3. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Για τη συμμετοχή του υποψηφίου ανάδοχου στο διαγωνισμό απαιτούνται: 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με ημερομηνία υπογραφής εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στην οποία θα αναφέρονται, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής: ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, την οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο, ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση του ΤΕΙ Πελοποννήσου ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του ΤΕΙ Πελοποννήσου ή της κρίσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης. 2. Νομιμοποιητικά έγγραφα (τελευταία τροποποίηση του ΦΕΚ ίδρυσης, απόσπασμα καταστατικού ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων σύμβουλος και τα λοιπά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο). 3. Βεβαίωση εκπροσώπησης, εφ όσον ο ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ και ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες, υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές πρέπει να φέρουν την υπογραφή και την σφραγίδα του υποψηφίου. Στο εξωτερικό του ΚΥΡΙΩΣ φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα 4

5 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες διαρθρώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης. Ο ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ θα πρέπει να περιέχει, επί ποινής αποκλεισμού, τους 3 υποφακέλους σφραγισμένους, α) υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, β) υποφάκελο Τεχνικής προσφοράς και γ) υποφάκελο Οικονομικής προσφοράς οι οποίοι θα φέρουν εξωτερικά και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Α) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο φάκελος των δικαιολογητικών περιλαμβάνει αυτά που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 1.2. Β) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στο συγκεκριμένο φάκελο τοποθετείται η τεχνική προσφορά. Η τεχνική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού τον ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του παραρτήματος Α συμπληρωμένο ευκρινώς με τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους που προσφέρει ο υποψήφιος ανάδοχος. Η τεχνική προσφορά δεν θα πρέπει να αναφέρει τιμές για τα προσφερόμενα είδη, επί ποινή αποκλεισμού. Στην τεχνική προσφορά του ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα ότι τα είδη που προσφέρει είναι καινούρια και αμεταχείριστα. Γ) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στο συγκεκριμένο φάκελο τοποθετείται η οικονομική προσφορά. Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, τον ΠΙΝΑΚΑ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β συμπληρωμένο ευκρινώς με: Την τιμή μονάδας του προσφερόμενου είδους χωρίς Φ.Π.Α. Την τιμή μονάδας του είδος συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. Στην οικονομική του προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς του, που θα πρέπει να είναι σύμφωνος με όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Σε περίπτωση που η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου έχει χρονική διάρκεια μικρότερη της ζητούμενης από τη διακήρυξη, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι τιμές της προσφοράς, θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε ευρώ ( ). Στις τιμές χωρίς Φ.Π.Α., θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Το ΤΕΙ Πελοποννήσου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, τα οποία και αυτοί υποχρεούνται να παρέχουν, επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης, δεν θα απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι, οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις, από την αρμόδια Eπιτροπή. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης, αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. Oι προσφορές κατά φύλλο θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα του υποψηφίου αναδόχου και την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του. Μαζί με το φάκελο της προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν δείγματα των ζητούμενων ειδών ώστε να εξακριβωθεί η ποιότητα και η καταλληλότητά τους με έλεγχο που θα διενεργήσει η αρμόδια επιτροπή. Λεπτομέρειες για τα ζητούμενα δείγματα αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας διακήρυξης. 5

6 Το ΤΕΙ Πελοποννήσου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, τα οποία και αυτοί υποχρεούνται να παρέχουν, επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η διάρκεια ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 2.3 ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2.4 ΤΙΜΕΣ Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών, θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ ( ). Στις τιμές χωρίς Φ.Π.Α., θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Οι τιμές των ειδών παραμένουν οι ίδιες καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο υποψήφιο ανάδοχο δεν θα γίνονται αποδεκτές. 2.5 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ιδιοχείρως ή να αποστέλλονται μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού 26/11/2014 ημέρα Τετάρτη και ως ώρα μμ. στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου του ΤΕΙ Πελοποννήσου, Γραφείο 25, Αντικάλαμος Μεσσηνίας, ΤΚ Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των προσφορών είναι η κα Ευγενία Αγγελοπούλου (τηλ.: , Fax: ). Υπεύθυνος για πληροφορίες που αφορούν στις Τεχνικές Προδιαγραφές είναι ο κ. Γεώργιος Κωνσταντακόπουλος, τηλ Προσφορά που υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα λαμβάνεται υπόψη, και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής που έχει καθοριστεί από το ΤΕΙ Πελοποννήσου. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων εταιρειών ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους. Η διαδικασία αποσφράγισης είναι αυτή που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση. 3.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η οικονομική αξιολόγηση και κατακύρωση των προσφορών θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών. Η σύγκριση θα γίνει επί των τιμών προ Φ.Π.Α. Εάν από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή αν αυτή δεν αναγράφεται ευκρινώς, τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Η κατακύρωση θα 6

7 γίνει σε ένα μόνο προμηθευτή, βάσει της χαμηλότερης συγκριτικής τιμής ανά δεσμίδα χαρτιού των 500 φύλλων. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας, αποδεκτών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, προσφορών για το σύνολο των ειδών με την ίδια τιμή, η κατακύρωση γίνεται με κλήρωση, παρουσία των υποψηφίων αναδόχων που μειοδότησαν. Παρεκκλίσεις από τις τεχνοοικονομικές απαιτήσεις του διαγωνισμού, δεν είναι δεκτές, εκτός αν α) αυτές θεωρηθούν από την αρμόδια Επιτροπή ως ευνοϊκές για το ΤΕΙ Πελοποννήσου ή β) κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια επιτροπή. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ.118/ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προσφορές που δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού, αποκλίσεις από τους ουσιώδεις όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3.4 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το Π.Δ.118/2007. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ.118/07 για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0.10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων ευρώ. 3.5 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η κατακύρωση θα γίνει σε έναν ανάδοχο, βάσει της χαμηλότερης προσφοράς. Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από το Αρμόδιο Διοικητικό Όργανο του ΤΕΙ σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση του έργου μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία που θα του κοινοποιηθεί η ανακοίνωση της κατακύρωσης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση στην οριζόμενη προθεσμία, το ΤΕΙ έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στον επόμενο στην κατάταξη μειοδότη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ 4.1 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ H παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του ΤΕΙ στη διάρκεια ενός (1) έτους, κατόπιν παραγγελίας από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του ΤΕΙ Πελοποννήσου. Ο τόπος παράδοσης του χαρτιού βρίσκεται στον υπόγειο χώρο της Βιβλιοθήκης, όπου δηλαδή στεγάζεται η Εκτυπωτική Μονάδα, και δεν υπάρχει πρόσβαση ώστε να χρησιμοποιηθεί παλετοφόρο όχημα. Ως εκ τούτου η εκφόρτωση γίνεται χειρονακτικά ένα ένα κιβώτιο. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Κατά την παράδοση των ειδών, αυτά θα εξετάζονται από αρμόδια επιτροπή παραλαβής του ΤΕΙ η οποία θα ελέγχει την καταλληλότητά τους σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την αντιστοιχία τους με την προσφορά του αναδόχου και θα συντάσσει σχετικό πρακτικό. 4.2 ΠΛΗΡΩΜΗ 7

8 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με χρηματικά εντάλματα που θα εκδίδονται για κάθε παραγγελία στο όνομά του, βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών (Τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα όπου απαιτείται, δελτίο φορολογικής ενημερότητας). Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή των ειδών που αποστέλλει με κάθε σταδιακή παράδοση ο ανάδοχος. 4.3 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων (ΜΤΠΥ 3% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, καθώς και χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 2,4% επί του ποσού της κράτησης του ΜΤΠΥ). Επίσης κράτηση 0,10% επί της αξίας, πλέον ΦΠΑ, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2198/ άρθρο 24, θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό συναλλαγής του εκάστοτε τιμολογίου (το ποσοστό του φόρου ορίζεται σε 4% για τιμολόγια πώλησης, και 8% για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών) και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση. O Φ.Π.A. βαρύνει το ΤΕΙ Πελοποννήσου. 4.4 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ.) καθώς και των διατάξεων του Ν. 2286/95 (Περί προμηθειών του Δημοσίου) και του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου). 3. Σε περίπτωση που κάποιος ανάδοχος είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος και ο μοναδικός μεταπωλητής στην Ελλάδα για την προώθηση και πώληση των προς προμήθεια ειδών, μπορεί με την οικονομική του προσφορά να επισυνάψει σχετική βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας με επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. 4. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο η Εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των υποχρεώσεων ή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί, χωρίς την έγκριση του ΤΕΙ Πελοποννήσου. 5. Kάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του αναδόχου και του ΤΕΙ Πελοποννήσου από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στην Καλαμάτα αρμόδια δικαστήρια, τα οποία θα δικάζουν αμετάκλητα. 6. Τα έξοδα δημοσίευσης στον Τύπο βαρύνουν τον προμηθευτή, σύμφωνα με τον Ν.3548/07 άρθρ.4 παραγρ.3, έτσι όπως συμπληρώθηκε, με το Ν.3801/09. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Πελοποννήσου Δημήτριος Βελισσαρίου Καθηγητής 8

9 ΠAPAPTHMA A ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Πίνακας 1 Γενικά χαρακτηριστικά ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Χρώμα χαρτιού Λευκό Υφή επιφάνειας Λεία matte Να είναι κατάλληλο για φωτοτυπίες και εκτυπώσεις σε ΝΑΙ εκτυπωτή laser, inkjet, φωτοτυπικά μηχανήματα υψηλής ταχύτητας και fax Τα φύλλα θα πρέπει να είναι λεία χωρίς στίγματα, αποξέσεις, ΝΑΙ τσαλακώματα ή άλλες ατέλειες και να περνούν από τα μηχανήματα χωρίς να αφήνουν χνούδι Η επιφάνεια των πλευρών να είναι τέλεια χωρίς υπολείμματα ΝΑΙ κοπής (ξεφτίσματα) Να είναι κατάλληλο για εκτύπωση και στις δύο όψεις ΝΑΙ Η κοπή των φύλλων κάθε δεσμίδας να είναι εντελώς λεία και ΝΑΙ να μην παρουσιάζει επικολλημένα ρινίσματα χαρτιού Συσκευασία Αποθήκευση Το χαρτί θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των ΝΑΙ 500 φύλλων, ο αριθμός των φύλλων να είναι ακριβής, χωρίς σχισμένα ή ελαττωματικά, να είναι όλα της ίδιας διάστασης, ποιότητας και κατηγορίας Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με αδιάβροχο ΝΑΙ υλικό (πλαστικοποιημένο χαρτί) για την προφύλαξη του χαρτιού από την υγρασία περιβάλλοντος Οι δεσμίδες να είναι συσκευασμένες κατά πεντάδες σε ΝΑΙ κιβώτια από χαρτόνι Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας θα πρέπει να αναγράφεται με ΝΑΙ τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο: 1. Το είδος του χαρτιού 2. Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του χαρτιού 3. Οι διαστάσεις και ο αριθμός των φύλλων 4. Το βάρος σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (g/m 2 ) 5. Στο εξωτερικό κιβώτιο, εκτός από τις παραπάνω ενδείξεις που θα αναφέρονται οπωσδήποτε, θα αναγράφεται ο αριθμός των δεσμίδων που περιέχονται Τεχνικές Προδιαγραφές Βάρος 80 gr/m 2 +/- 4% Σύσταση 100% χημικός πολτός Λευκότητα Άνω του 90% Αδιαφάνεια Άνω του 90% Να είναι τύπου Long Grain (με τις ίνες στη μεγαλύτερη ΝΑΙ διάσταση) Πάχος 100 μm +/-4% Ανθεκτικότητα σε υγρασία Έως 65% Περιεκτικότητα σε υγρασία 4,7 ± 0,9% Διαστάσεις 210mmx297mm 9

10 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ : Πριν την κατακύρωση του διαγωνισμού θα προηγηθεί μακροσκοπικός έλεγχος και πρακτική δοκιμασία σε φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και εκτυπωτές του ΤΕΙ ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητά του. Η επιτροπή αξιολόγησης δύναται κατά την κρίση της, κατόπιν των ελέγχων, να απορρίψει δείγματα τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα. Για τη διενέργεια των ελέγχων, κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει 1 κιβώτιο των 5 δεσμίδων των 500 φύλλων χαρτιού Α4 ως δείγμα του χαρτιού που προσφέρει. Ένα μέρος του δείγματος θα χρησιμοποιηθεί για να εξεταστεί η συσκευασία του, να εξεταστεί η συμπεριφορά του στα φωτοτυπικά μηχανήματα και στους εκτυπωτές και ένα μικρό μέρος θα διατηρηθεί για να συγκριθεί με την τελική ποσότητα που θα παραδώσει ο προμηθευτής στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός. Επίσης, τον έλεγχο του χαρτιού για τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα διενεργήσει το Εργαστήριο Βιοχημείας και Ενόργανης Χημείας του ΤΕΙ Πελοποννήσου με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Καπόλο. Το δείγμα κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο δεν θα πρέπει να παρουσιάζει ελαττώματα όπως: Σκόνη/ίνες χαρτιού Ενωμένα φύλλα Τσαλακωμένα/σχισμένα φύλλα Οπές/ρυτίδες στην επιφάνεια του χαρτιού Ξένα υλικά (κόλλες κλπ) Ανομοιόμορφο κόψιμο στις άκρες Ανομοιόμορφο μέγεθος στα φύλλα Οποιοδήποτε ελάττωμα όπως τα παραπάνω αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό, κατά την κρίση της επιτροπής. Στο εξωτερικό κιβώτιο, εκτός από τις παραπάνω ενδείξεις που θα αναφέρονται οπωσδήποτε, θα αναγράφεται και ο αριθμός των δεσμίδων που περιέχονται, καθώς και ο κωδικός προϊόντος του χαρτιού. Σε περίπτωση παράδοσης χαρτιού με άλλο κωδικό δεν θα γίνεται η παραλαβή και αυτό θα επιστρέφεται. Ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει εγγύηση ποιότητας για το παραδιδόμενο υλικό. Η εγγύηση θα πρέπει να διασφαλίζει ότι σε περίπτωση που κάποια δεσμίδα χαρτιού δεν ανταποκρίνεται στην ποιότητα (π.χ έχει ελαττώματα στην επιφάνεια, οι άκρες δεν είναι κομμένες σωστά, υπάρχουν κατεστραμμένα/ελαττωματικά φύλλα ή προκαλούνται προβλήματα τροφοδοσίας στους εκτυπωτές/φωτοαντιγραφικά), αυτή θα επιστρέφεται και θα πρέπει να αντικαθίσταται με νέα. Σε περίπτωση που εξαιτίας της κακής ποιότητας του χαρτιού δημιουργηθούν βλάβες στα εκτυπωτικά ή φωτοαντιγραφικά μηχανήματα του ΤΕΙ, ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται με το κόστος επισκευής τους. Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του χαρτιού: Γεώργιος Κωνσταντακόπουλος Τηλ: Fax: Ταχ. Δ/ση : Αντικάλαμος Καλαμάτα 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ/δεσμίδα προ ΦΠΑ 1 ΧΑΡΤΙ Α4 (210mm x 297mm), συμβατό με τις προδιαγραφές του Πίνακα Συμμόρφωσης του Παραρτήματος Α ΤΙΜΗ/δεσμίδα με ΦΠΑ 23% Η προσφορά ισχύει για 120 ημέρες. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 11