ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 14PROC Αθήνα, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αρ. πρωτ /οικ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Διεύθυνση: Κοραή 4 Τ.Κ: , Αθήνα Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Τηλέφωνο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ Fax: Πληροφορίες: Ν. Καρεγλά, Α.Καζά ΠΡΟΝΟΙΑΣ gr, mou. gr, http :// www. epanad. gov. gr ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου: «Σύμβουλος εκ των προτέρων Αξιολόγησης (ex ante evaluation) του Ε. Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση », στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης με κωδικό MIS «Σύμβουλος εκ των προτέρων Αξιολόγηση (ex ante evaluation) του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση "» της ΣΑΕ 034/8, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 3/Α/ ) και τη με αρ. πρωτ.51540/ευσσααπ/3628/ (ΦΕΚ 1856/Β/ ) ΥΑ. Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/ ) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/ ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την αριθμ. C/2007/5534/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001) όπως ισχύει. 4. Την αριθμ. πρωτ /2235/ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 603/Β/ ) με την οποία τροποποιείται η υπ αριθ. αριθμ / Κ.Υ.Α. Σύστασης και 1

2 Λειτουργίας της ΕΥΔ του Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ», και η οποία, με βάση το άρθρο 6 του Ν. 3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. πρωτ /οικ.6.129/ (ΦΕΚ 126/Β/2011) και /οικ / (ΦΕΚ1395/Β/ ) όμοιες αποφάσεις. 5. Την αριθμ. πρωτ / εξουσιοδοτική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Την αριθμ /Δ1.5161/ (ΦΕΚ 295/Υ.Ο.Δ.Δ./ ) απόφαση «περί ορισμού της Γενικής Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων». 7. Την αριθμ /110/ (ΦΕΚ 1877/Β / ) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στους Προϊσταμένους των Ειδικών Υπηρεσιών και σε Προϊσταμένους Μονάδων». 8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας-στήριξης και διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 3/Α/ ). 9. Την αριθμ. πρωτ /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/ (ΦΕΚ 1856/Β/ ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισή τους». 10. Την αριθμ. πρωτ. 9382/ΕΥΣΣΑΑΠ 387/ Ερμηνευτική Εγκύκλιο για την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης με αρ /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/ (ΦΕΚ Β 1856/ ) περί καθορισμού των στοιχείων των προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της Διαδικασίας Υποβολής και έγκρισης τους. 11. Την από η απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας. 12.Την αριθμ /ΕΥΣΣΑΑΠ 3505/ Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών έγκρισης τροποποίησης ετησίου προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» για το έτος Την υπ αριθμ. πρωτ /οικ / (ΑΔΑ: ΒΕΑΣΛ-ΡΧΜ) Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων για 2

3 συγκρότηση και τήρηση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και δυνητικών προμηθευτών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. Τις υπ αριθμ πρωτ /6.1888/ (CITLOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ OUTSOURCING), /6.1909/ (EUROPEAN PROFILES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) και /6.1887/ (PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) βεβαιώσεις εγγραφής στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ. 15. Tον Κανονισμό (ΕΚ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 ης Δεκεμβρίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/ Την με αρ. πρωτ /οικ / (ΑΔΑ: ΒΙΞΕΛ-Ρ51) Απόφαση για την ένταξη της πράξης με τίτλο «Σύμβουλος εκ των προτέρων Αξιολόγησης (ex ante evaluation) του Ε. Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση » στο Ε.Π. ΕΠΑΝΑΔ Το έργο 2014ΣΕ της ΣΑΕ 034/8 με κατονομασία «Σύμβουλος εκ των προτέρων Αξιολόγησης (ex ante evaluation) του Ε. Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση » που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 16, 17 & 18 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (κωδικός MIS ). 18. Το γεγονός ότι με την παρούσα προκαλείται συνολική δαπάνη, η οποία δεν θα ξεπεράσει το ποσό των εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών (ενέργεια B.5 Αξιολόγηση) του Υποπρογράμματος Α) του προγράμματος της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ». 19. Την με αρ. πρωτ. 885/ΕΥΣΣΑΑΠ 74/ η Εγκύκλιο για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου Τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης. 3

4 Καλούμε τους κάτωθι φορείς: 1. CITLOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ OUTSOURCING 2. EUROPEAN PROFILES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3. PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 4Β της αριθ /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/ (ΦΕΚ 1856/Β/ ) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισή τους» όπως ισχύει, να υποβάλουν προσφορές (σε έντυπη μορφή ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή ως προς την τεχνική και οικονομική προσφορά), στο πλαίσιο της ανάθεσης μέσω επιλογής από κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσιών της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» για την υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος εκ των προτέρων Αξιολόγησης (ex ante evaluation) του Ε. Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση » με κωδικό MIS , της ΣΑΕ 034/8, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου και τα κριτήρια επιλογής επισυνάπτονται στο Παράρτημα Α «Αναλυτική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές του έργου», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου δεν θα ξεπεράσει το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) πλέον του νομίμου ΦΠΑ. Η παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα συνημμένα Παραρτήματα αυτής, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση: τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η κατάθεση των προσφορών των ενδιαφερομένων (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), με ισχύ τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών, θα πραγματοποιείται καθημερινά, κατά τις ώρες 9.00 π.μ. έως μ.μ., στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Κοραή 4 Αθήνα, Τ.Κ , 5ος όροφος, Γραφείο πρωτοκόλλου, έως και (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών). 4

5 Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις και ώρα μ.μ. στην ίδια διεύθυνση. Η τελική επιλογή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από γνωμοδότηση τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών, που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, βασιζόμενη αποκλειστικά στα κριτήρια που αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσας πρόσκλησης. Συνημμένα: Παράρτημα Α - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. CITLOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ OUTSOURCING 2. EUROPEAN PROFILES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3. PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 5. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ 6. ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Γεν. Γραμμ. Δ.Κ.&Α.Π 3. Δ20/ Μονάδα Δ, Α 4. Δ20/ Κ.Φ. 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στις 17 Δεκεμβρίου 2013, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε τον Κανονισμό 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΑ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006. Στο άρθρο 55 του Κανονισμού περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΣ, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ, αναφέρεται η υποχρέωση των κρατών μελών να πραγματοποιούν εκ των προτέρων αξιολογήσεις για τη βελτίωση του σχεδιασμού κάθε προγράμματος. Οι εκ των προτέρων αξιολογήσεις εκτελούνται υπό την ευθύνη της αρχής που είναι αρμόδια για την εκπόνηση των προγραμμάτων. Υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και περιλαμβάνουν (κατά περίπτωση) τις απαιτήσεις για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (οδηγία 2001/42/ΕΚ). Το Έγγραφο οδηγιών για την εκ των προτέρων αξιολόγηση ( The programming period Monitoring and evaluation of European Cohesion Policy. ERDF,ESF,CF. Guidance document on ex-ante evaluation, January ) περιλαμβάνει τις αναλυτικές προδιαγραφές της εκ των προτέρων αξιολόγησης για τα 3 αυτά Ταμεία. Tο έγγραφο οδηγιών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Programming Period Monitoring and evaluation of European cohesion policy. European Social Fund.Draft Guidance document 2 ), αναφέρεται σε επιμέρους οδηγίες της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΕΕ. Το σχέδιο Τεχνικού Εγγράφου της Ε.Ε. για τους πιθανούς δείκτες ενός προγράμματος του ΕΚΤ ( POSSIBLE ESF PROGRAMME SPECIFIC INDICATORS.DRAFT TECHNICAL DOCUMENT ) παρέχει πρόσθετες κατευθύνσεις για τη διαμόρφωση δεικτών του κάθε προγράμματος με συγχρηματοδότηση ΕΚΤ. Τα ζητήματα του αποθεματικού επίδοσης αναλύονται σε σχετικά σχέδια τεχνικής οδηγίας με τίτλο FICHE ON THE CONSTITUTION AND THE ALLOCATION OF THE

7 PERFORMANCE RESERVE. Fiche no 33, Brussels, 19 March 2013 και Guidance Fiche.Performance framework review and reserve in April To μεθοδολογικό Έγγραφο «Design and Commissioning Counterfactual Impact Evaluations Practical Guidance for ESF Managing Authorities (ΓΔ Απασχόλησης Ευρ.Επιτροπής), παρέχει κατευθύνσεις για το σχεδιασμό αξιολογήσεων παρεμβάσεων ΕΚΤ. Τα μεθοδολογικά έγγραφα κατευθύνσεων της Επιτροπής για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ). Τα σχετικά με την εκ των προτέρων αξιολόγηση έγγραφα αναφοράς, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπ. Ανάπτυξης για το ΕΣΠΑ, στον ειδικό χώρο που έχει δημιουργηθεί για την προγραμματική περίοδο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στόχος της εκ των προτέρων αξιολόγησης είναι η βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού του Προγράμματος. Πραγματοποιείται υπό την ευθύνη της αρχής που είναι αρμόδια για την εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος (Αναθέτουσα Αρχή). Βασικό χαρακτηριστικό της είναι ότι αποτελεί διαδραστική και επαναληπτική διαδικασία σε σχέση με το σχεδιασμό του Προγράμματος, με τον Σύμβουλο Αξιολόγησης (Σ.Α.) να διατυπώνει σταδιακά αξιολογικές κρίσεις αναφορικά με το σχεδιασμό του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση », ώστε οι αρμόδιες αρχές για το σχεδιασμό (Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος, Υπουργεία κλπ) να είναι σε θέση να τις λαμβάνουν υπόψη κατά τα επόμενα διαδοχικά σχέδια των εγγράφων προγραμματισμού που καταρτίζουν. Ο Ανάδοχος Σύμβουλος Αξιολόγησης θα πρέπει να συνεργαστεί στενά με την Αναθέτουσα Αρχή και τους αρμόδιους φορείς για το σχεδιασμό, προσεγγίζοντας τις απαιτούμενες αναλύσεις κατ αντιστοιχία με τις εργασίες σχεδιασμού του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση », παρέχοντας τις απαραίτητες εισροές στην Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος. Σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΣ, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ, οι εκ των προτέρων αξιολογήσεις θα εκτιμούν: α)τη συμβολή στην επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σε σχέση με τους επιλεγέντες θεματικούς στόχους και τις προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες και την εμπειρία από τις προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού. β)την εσωτερική συνοχή του προτεινόμενου προγράμματος ή της δραστηριότητας και τις σχέσεις του με άλλα συναφή μέσα

8 γ) τη συμμόρφωση της διάθεσης των πόρων του προϋπολογισμού με τους στόχους του προγράμματος. δ)τη συνέπεια των επιλεγέντων θεματικών στόχων, προτεραιοτήτων και αντίστοιχων στόχων των προγραμμάτων με το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο, το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης και τις σχετικές ανά χώρα συστάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 2ΣΛΕΕ και κατά περίπτωση, σε εθνικό επίπεδο, με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. ε) τη συνάφεια και σαφήνεια των προτεινόμενων δεικτών του προγράμματος. στ) τον τρόπο με τον οποίο οι αναμενόμενες εκροές θα συμβάλουν σε αποτελέσματα. ζ) αν οι ποσοτικές τιμές στόχου για τους δείκτες είναι ρεαλιστικές, σε σχέση με την προβλεπόμενη υποστήριξη από τα ΕΔΕΤ. η) την αιτιολόγηση της προτεινόμενης μορφής υποστήριξης. θ)την επάρκεια των ανθρώπινων πόρων και της διοικητικής ικανότητας για τη διαχείριση του προγράμματος. ι) την καταλληλότητα των διαδικασιών παρακολούθησης του προγράμματος και συλλογής των αναγκαίων δεδομένων για τη διενέργεια των αξιολογήσεων. ια) την καταλληλότητα των ορόσημων που επελέγησαν για το πλαίσιο επίδοσης. ιβ) την επάρκεια των προγραμματιζόμενων μέτρων για την προώθηση ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και την πρόληψη των οποιονδήποτε διακρίσεων, ιδίως όσον την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες.. ιγ) την επάρκεια των προγραμματισμένων μέτρων για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. ιδ) τα σχεδιαζόμενα μέτρα για τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των δικαιούχων. Για την πληρότητα της εικόνας του υποψηφίου Αναδόχου - Συμβούλου Αξιολόγησης αναφέρεται ακολούθως η δομή οργάνωσης και συντονισμού της διεξαγωγής της εκ των προτέρων αξιολόγησης (στάδιο σχεδιασμού): Η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Ε.Υ.Σ.Σ.Α.Α.Π., Μονάδα Β - Σχεδιασμού και Αξιολόγησης) είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για τη διενέργεια των αξιολογήσεων της περιόδου Για τις παρεμβάσεις των νέων ΕΠ που θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η ΕΥΣΣΑΑΠ συνεργάζεται με την ΕΥΣΕΚΤ. Η Ειδική Τεχνική Επιτροπή για την Αξιολόγηση (ΕΤΕΑ), αποτελούμενη από υπηρεσιακούς παράγοντες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) και εκπροσώπους της Ε.Ε., υποστηρίζει την Ε.Υ.Σ.Σ.Α.Α.Π. στο συντονιστικό της ρόλο με σχετικές εισηγήσεις. Αντίστοιχα η «Ειδική Επιτροπή για την αξιολόγηση των παρεμβάσεων Ανθρωπίνων Πόρων στο ΕΣΠΑ και στα Επιχειρησιακά Προγράμματα για την προγραμματική περίοδο » (ΕΑΠΑΠ) υποστηρίζει την ΕΥΣΕΚΤ στο 8

9 συντονιστικό της ρόλο με τις αρμόδιες ΕΥΔ-ΕΚΤ σε ό,τι αφορά τη διαβούλευση των επιχειρησιακών και στρατηγικών μελετών των προγραμμάτων ΕΚΤ». Στο Δίκτυο Αξιολόγησης που συντονίζει η ΕΥΣΣΑΑΠ εκπροσωπούνται όλες οι Διαχειριστικές Αρχές των ΕΠ/ΠΕΠ με τα αρμόδια στελέχη που είναι υπεύθυνα για την αξιολόγηση. Οι εκ των προτέρων αξιολογήσεις πραγματοποιούνται υπό την ευθύνη των αρχών που είναι αρμόδιες για την εκπόνηση των προγραμμάτων. Οι ανάδοχοι Σ.Α. συνεργάζονται στενά με την Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος καθ όλη τη διάρκεια του έργου. Η εκπόνηση των αξιολογήσεων, το έργο και τα παραδοτέα του Συμβούλου Αξιολόγησης παρακολουθούνται από Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής που συγκροτούνται από την αναθέτουσα αρχή. Ειδικότερα, κατ αντιστοιχία με τις απαιτήσεις του σχετικού εγγράφου εργασίας της Ε.Ε., το έργο του Σ.Α. θα καλύψει κατ ελάχιστον τις ακόλουθες αναλύσεις, που ομαδοποιούνται σε τέσσερις (4) βασικές ενότητες: ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Αξιολόγηση της Στρατηγικής του Προγράμματος 1.1 Συνεκτικότητα των στόχων του Προγράμματος Ο Ανάδοχος Σύμβουλος της εκ των προτέρων αξιολόγησης θα αξιολογήσει τη συνέπεια των επιλεγέντων θεματικών στόχων, προτεραιοτήτων και αντίστοιχων ειδικών στόχων του Προγράμματος με το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ), το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ), το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) και τις συστάσεις για τη χώρα. Θα αποτιμήσει το βαθμό που οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι συνεπείς με τις προκλήσεις και ανάγκες που εντοπίσθηκαν, σε σχέση με την στρατηγική "Ευρώπη 2020", καθώς και τη βαρύτητα που τους αποδίδεται στο πρόγραμμα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα βασικά έγγραφα αναφοράς (ΕΣΠΑ , ΕΠΜ, συστάσεις για τη χώρα, Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο) καθώς και άλλα σχετικά δεδομένα που αφορούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πολιτικές του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ». Ειδικότερα, στην ενότητα αυτή ο Ανάδοχος θα εξετάσει: Εάν οι προσδιορισθείσες ανάγκες και προκλήσεις είναι συνεπείς ως προς τους στόχους της στρατηγικής "Ευρώπη 2020", τις συστάσεις για τη χώρα, το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης και το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων. Εάν οι επενδυτικές προτεραιότητες (investment priorities) και ειδικοί στόχοι (specific objectives) αντανακλούν αυτές τις προκλήσεις και ανάγκες. Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα αξιολογήσει: Το βαθμό που οι οριζόντιες αρχές (ισότητας φύλων, μη διάκρισης) έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον εντοπισμό προκλήσεων και αναγκών. Εάν οι ανάγκες και προκλήσεις μεταφράζονται με ένα συνεπή τρόπο σε θεματικούς στόχους, επενδυτικές προτεραιότητες και ειδικούς στόχους. Θα εκτιμήσει εάν τους 9

10 αποδίδεται ανάλογο βάρος στις επενδυτικές προτεραιότητες του ΕΠ και εάν οι ειδικοί στόχοι είναι επαρκώς διατυπωμένοι ώστε να καταδεικνύουν πως το ΕΠ θα συνεισφέρει στους στόχους του ΕΠΜ, της Ε2020, καθώς και στην αντιμετώπιση εθνικών/περιφερειακών αναγκών. Έχοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους και την ανάγκη παραγωγής συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, καθώς και τους περιορισμούς που προκύπτουν από τη θεματική συγκέντρωση (άρθρο 18 ΓΚ), θα απαιτηθεί η λήψη αποφάσεων αναφορικά με τις ανάγκες που το πρόγραμμα θα αντιμετωπίσει. Εάν βασικές ανάγκες αποκλεισθούν από την στρατηγική του ΕΠ, ο Σ.Α. θα πρέπει να αξιολογήσει το σκεπτικό της επιλογής αυτής, αναφερόμενος σε άλλες εθνικές/περιφερειακές παρεμβάσεις/προγράμματα που θα τις προσεγγίσουν, παραπέμποντας εάν χρειασθεί σε συμπληρωματική ανάλυση εθνικών ή περιφερειακών αρχών. 1.2 Εκτίμηση της εσωτερικής και εξωτερικής συνοχής του Προγράμματος Η εκ των προτέρων αξιολόγηση θα εξετάσει την εσωτερική συνοχή (internal coherence) του προτεινόμενου προγράμματος καθώς και τις σχέσεις του με άλλα συναφή μέσα και προγράμματα (external coherence). Ειδικότερα ο Ανάδοχος: θα αναλύσει τη σχέση μεταξύ των ειδικών στόχων του κάθε άξονα προτεραιότητας και τη σχέση με ειδικούς στόχους των λοιπών αξόνων προτεραιότητας. Θα επιβεβαιώσει τη συμπληρωματικότητα και πιθανές συνέργειες, αλλά και την πιθανότητα αντικρουόμενων προτεραιοτήτων ή ειδικών στόχων. Θα πρέπει να αποτιμήσει, εάν είναι απαραίτητο, επίσης τη συνοχή μεταξύ της αναπτυξιακής στρατηγικής μίας περιοχής που θα καλύπτεται από Ολοκληρωμένη Εδαφική Επένδυση (Ιntegrated Τerritorial Ιnvestment) και των ειδικών στόχων κάθε άξονα προτεραιότητας που συνεισφέρει στην Ολοκληρωμένη Εδαφική Επένδυση (ΙΤΙ). Θα αποτιμήσει εάν το ΕΠ προτείνει τους κατάλληλους μηχανισμούς συντονισμού για τη διασφάλιση μίας αποτελεσματικής εφαρμογής των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Θα αποτιμήσει τη σχέση του ΕΠ με άλλα σχετικά μέσα και Προγράμματα σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα αξιολογήσει την ανάλυση του Προγράμματος που αναφέρεται στη συμβολή του ΕΠ σε άλλες εθνικές-περιφερειακές-τομεακές πολιτικές (πχ Στρατηγική για την έξυπνη εξειδίκευση, Εθνική Στρατηγική για την ενσωμάτωση των ROMA, HORIZON 2020, πρόγραμμα για την αγροτική ανάπτυξη, σύνδεση ΥΕΙ με YG κλπ). Θα εξετάσει εάν το ΕΠ λαμβάνει υπόψη την επιρροή άλλων πολιτικών και προγραμμάτων (συμπεριλαμβανομένων και άλλων Ε.Π. του ΕΣΠΑ ) στα αναμενόμενα αποτελέσματά του. Η αξιολόγηση θα εξετάσει πώς το ΕΠ τεκμηριώνει το ρόλο του στο πλαίσιο των διαφορετικών αυτών παρεμβάσεων. 10

11 Στο πλαίσιο αυτό ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει εφόσον απαιτηθεί την Αναθέτουσα Αρχή στην αξιολόγηση της επιτευξιμότητας των αιρεσιμοτήτων (ex ante conditionalities) που ενδεχομένως εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος, παρέχοντας συστάσεις εφόσον κριθεί απαραίτητο. 1.3 Αξιολόγηση της λογικής της παρέμβασης του ΕΠ (σύνδεση παρεμβάσεων/αναμενόμενων εκροών και αποτελεσμάτων) Ο Σ.Α. θα αποτιμήσει τη λογική της παρέμβασης (intervention logic) του ΕΠ και του κάθε άξονα προτεραιότητας. Θα κάνει αναφορά στις αλλαγές που το πρόγραμμα στοχεύει για τις περιφέρειες και τη χώρα. Οι αλλαγές αναμενόμενα αποτελέσματα (results) θα πρέπει να επιτυγχάνονται μέσω των παρεμβάσεων που συνδέονται με συγκεκριμένες εκροές (outputs). Η ανάλυση λογικού πλαισίου αποτελεί καλή πρακτική προκειμένου να αποσαφηνισθεί η λογική της παρέμβασης της κάθε επενδυτικής προτεραιότητας (investment priority) και του κάθε άξονα προτεραιότητας, παρουσιάζοντας τις αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ παρεμβάσεων/σχεδιαζόμενων εκροών και εκτιμώμενων αποτελεσμάτων. Βοηθά επίσης στη διαμόρφωση κοινής κατανόησης μεταξύ των φορέων που συγκροτούν την εταιρική σχέση αναφορικά με τους στόχους του προγράμματος και τα είδη των παρεμβάσεων για την επίτευξή τους. Συγκριτικά με τους Κανονισμούς της περιόδου , το θεσμικό πλαίσιο για την περίοδο , απαιτεί μία περισσότερο ακριβή και τυποποιημένη περιγραφή των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων και του τρόπου που θα οδηγήσουν σε αποτελέσματα. Ο Σ.Α. θα αξιολογήσει : τον τρόπο με τον οποίο οι αναμενόμενες εκροές θα συμβάλουν σε αποτελέσματα. τη λογική και αιτιολόγηση της προτεινόμενης μορφής υποστήριξης. Η αξιολόγηση θα περιλάβει μια επισκόπηση των παρεμβάσεων που υποστηρίζει κάθε άξονας προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένης και της αναφοράς σε βασικές ομάδες στόχου, ειδικές περιοχές και τύπους ωφελουμένων όπου απαιτείται και τη σχεδιαζόμενη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων (άρθρο 37, παρ.2 ΓΚ). Ο Σ.Α. θα εξετάσει επίσης σε ποιο βαθμό έχουν εντοπισθεί εξωτερικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων (πχ. Εθνικές πολιτικές, οικονομικές τάσεις, αλλαγές στην περιφερειακή ανταγωνιστικότητα κλπ). Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να εξετασθεί εάν οι παραδοχές πολιτικής που βασίζεται η προγραμματική λογική του ΕΠ τεκμηριώνονται και υποστηρίζονται από δεδομένα (πχ αξιολογήσεις ή μελέτες). Ο Σ.Α. μπορεί να εκτιμήσει εάν άλλες πιθανές εκροές θα μπορούσαν να οδηγήσουν στα αποτελέσματα ή εάν διαφορετικές παρεμβάσεις από τις 11

12 προτεινόμενες μπορούν περισσότερο αποτελεσματικά να οδηγήσουν σε αυτές τις εκροές. Εάν διαπιστώσει κάτι τέτοιο μπορεί να προτείνει και διαφορετικές παρεμβάσεις για χρηματοδότηση από το ΕΠ, βασιζόμενος σε σχετική τεκμηρίωση και δεδομένα. Επιπλέον, η εκ των προτέρων αξιολόγηση θα αποτιμήσει το σκεπτικό των προτεινόμενων μορφών υποστήριξης που αφορούν επιχορηγήσεις (grants), επιστρεπτέες ενισχύσεις (repayable assistance), χρηματοδοτικά εργαλεία ή συνδυασμό τους (άρθρο 56 ΓΚ). Τα είδη των ενισχύσεων θα πρέπει να σχετίζονται με τα είδη των ωφελουμένων και τους ειδικούς στόχους του προγράμματος. Η επιλογή τους θα πρέπει να υποστηρίζεται από μία ανάλυση των σχετικών προβλημάτων (failures) που θα αντιμετωπίζουν (πχ έλλειψη τραπεζικής χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις κλπ). Στη βάση αυτών των αναλύσεων, ο Σ.Α. θα εκτιμήσει εάν ένα διαφορετικό μίγμα παρεμβάσεων (action mix) μπορεί να συμβάλλει καλύτερα στην επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων και στόχων του προγράμματος. 1.4 Οριζόντιες αρχές Ο Ανάδοχος θα εξετάσει την επάρκεια των προγραμματιζόμενων μέτρων για την προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, την προώθηση της ισότητας ευκαιριών για όλους και την απαγόρευση των διακρίσεων. Τα άρθρα 7 και 8 του ΓΚ αναφέρονται στο περιεχόμενο των οριζόντιων αυτών αρχών, ενώ το άρθρο 96 θέτει αναλυτικότερες απαιτήσεις για τα ΕΠ. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση θα εξετάσει πως ο στόχος για την προώθηση ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει ληφθεί υπόψη στην προετοιμασία του προγράμματος (πχ εάν η διάσταση του φύλου ελήφθη υπόψη στην κοινωνικοοικονομική ανάλυση, εάν η ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών ελήφθη σαφώς υπόψη κατά το σχεδιασμό του ΕΠ, εάν υπήρξε διαβούλευση με φορείς και οργανισμούς ισότητας). Στη συνέχεια θα αξιολογηθεί η περιγραφή της συνεισφοράς του προγράμματος στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και όπου είναι απαραίτητο οι ρυθμίσεις για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο επίπεδο του Προγράμματος και των πράξεων. Σημειώνεται ότι η συνεισφορά αυτή δεν θα πρέπει να διατυπώνεται γενικά αλλά να υπάρχει σαφής εξήγηση (πχ ύπαρξη σαφών στόχων και συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, εάν το έγγραφο του ΕΠ περιλαμβάνει επαρκείς ρυθμίσεις για την ενσωμάτωση της ισότητας στην διαδικασία εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης). Για τις αρχές ισότητας και μη διάκρισης η αξιολόγηση θα αποτιμήσει την περιγραφή συγκεκριμένων δράσεων κατά την προετοιμασία, σχεδιασμό και εφαρμογή του προγράμματος (πχ βήματα που έγιναν για την συμμετοχή αρμοδίων φορέων στον 12

13 εντοπισμό προκλήσεων/αναγκών, καθορισμό στόχων, απόφαση κατανομής πόρων, επιλογή δράσεων, ρυθμίσεις για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ρυθμίσεις για τη διασφάλιση προσβασιμότητας των ΑμΕΑ). Σημειώνεται ότι για τα μέτρα που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων δίνεται η δυνατότητα (άρθρο 96) υποβολής γνωμοδότησης των αρμοδίων αρχών σε εθνικό επίπεδο ταυτόχρονα με την υποβολή του προγράμματος. Ο Σ.Α. μπορεί να κάνει σχετική αναφορά στα βήματα που έχουν γίνει για την κάλυψη αυτής της απαίτησης, καθώς και συμπληρωματικές ενέργειες διαβούλευσης με λοιπούς φορείς. Αναφορικά με την συμμετοχή των εταίρων στην υλοποίηση των Επιχειρησιακών προγραμμάτων (Άρθρο 6 του Καν. ΕΚΤ), ο Σ.Α λαμβάνει υπόψη την ενσωμάτωσή του κατά την διαδικασία σχεδιασμού του Ε.Π. ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Αξιολόγηση του συστήματος δεικτών, του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης Το άρθρο 27 του Γενικού Κανονισμού καθώς και το άρθρο 5 του Καν. ΕΚΤ, αναφέρονται στις απαιτήσεις για τους δείκτες των ΕΠ. Με την προσέγγιση βασισμένη στα αποτελέσματα της περιόδου τα ζητήματα δεικτών, παρακολούθησης και συλλογής δεδομένων αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα. Ο Σ.Α. θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι οι δείκτες αποτελέσματος εκφράζουν τα σημαντικότερα αποτελέσματα των προτεραιοτήτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 2.1 Καταλληλότητα ( relevance ) και σαφήνεια των προτεινόμενων δεικτών του προγράμματος Οι δείκτες του προγράμματος είναι κατάλληλοι εφόσον αντανακλούν τις παρεμβάσεις και τους στόχους των αξόνων προτεραιότητας. Θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα ανταπόκρισης στην πολιτική του προγράμματος (responsive), δηλαδή η τιμή τους θα πρέπει να επηρεάζεται άμεσα από τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτεί ο αντίστοιχος άξονας προτεραιότητας. Η ανταπόκριση αυτή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της λογικής του προγράμματος (intervention logic). Οι δείκτες αποτελέσματος θα πρέπει να καλύπτουν την σημαντικότερη επιδιωκόμενη αλλαγή του ΕΠ. Ο Σ.Α. θα αξιολογήσει εάν οι δείκτες εκροών είναι συναφείς με τις παρεμβάσεις του προγράμματος και εάν είναι πιθανόν να συνεισφέρουν στην αλλαγή των δεικτών αποτελέσματος. Οι κοινοί δείκτες ΕΚΤ (και ΠΑΝ) είναι δείκτες εκροών και αποτελέσματος (για την ΠΑΝ κοινοί δείκτες αποτελέσματος) και επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ι και ΙΙ του Καν. ΕΚΤ. Ο Σ.Α. θα εξετάσει εάν στο Πρόγραμμα περιλαμβάνονται όλοι οι απαραίτητοι κοινοί 13

14 δείκτες και θα συμβάλλει στη συμπλήρωσή τους, ενδεχομένως και με ειδικούς δείκτες προγράμματος, στις περιπτώσεις που διαπιστώσει ελλείψεις. Συστήνεται ο σχεδιασμός περιορισμένου αριθμού ειδικών δεικτών προγράμματος (programme-specific result indicators) για τα αποτελέσματα και εστίασή τους στους βασικούς στόχους του προγράμματος. Για το ΕΚΤ, εφόσον όλοι οι κοινοί δείκτες θα παρακολουθούνται υποχρεωτικά σε όλες τις επενδυτικές προτεραιότητες, ο Σ.Α. θα αξιολογήσει την καταλληλότητα των προτεινόμενων ειδικών δεικτών του Ε.Π. (programme specific indicators) και των δεικτών αποτελέσματος. Εάν ο Σ.Α. συμπεράνει ότι σημαντικές πτυχές μίας επενδυτικής προτεραιότητας δεν καλύπτονται από κοινούς ή ειδικούς δείκτες προγράμματος, μπορεί να προτείνει πρόσθετους. 2.2 Σαφήνεια δεικτών του προγράμματος Ο Σ.Α. θα πρέπει να εξετάσει εάν οι δείκτες του Ε.Π., έχουν καθορισθεί με σαφήνεια. Θα πρέπει να εκτιμήσει εάν οι ειδικοί δείκτες του προγράμματος (programme specific indicators) έχουν σαφή τίτλο και ορισμό. Στην περίπτωση ειδικών δεικτών αποτελέσματος θα εξετάσει την σταθερότητα (robustness, πχ εάν η τιμή του δείκτη μπορεί να επηρεασθεί υπερβολικά από ακραίες τιμές) και τη στατιστική επικύρωση (statistical validation, στην περίπτωση που οι τιμές ενός δείκτη ποσοτικοποιούνται μέσω ερευνών, η αντιπροσωπευτικότητα των δειγμάτων θα πρέπει να είναι στατιστικά επικυρωμένη). Μπορεί επίσης να επιβεβαιώσει εάν έχουν καθορισθεί και εάν θα είναι δημόσια διαθέσιμες οι πηγές των δεικτών αποτελέσματος. Και επίσης μπορεί να προτείνει την ανάγκη υποστήριξης της Διαχειριστικής Αρχής από ειδική τεχνογνωσία σε θέματα στατιστικής ανάλυσης, ως προαπαιτούμενο για το σχεδιασμό ερευνών που θα τεκμηριώσουν τον προσδιορισμό τιμών βάσης και στόχου των δεικτών. 2.3 Τιμές στόχου-βάσης Ο Σ.Α. οφείλει να παρέχει προτάσεις για τις πηγές και τις μεθόδους ποσοτικοποίησης των τιμών βάσης, ή και να διεξάγει πρόσθετη έρευνα όπου αυτές δεν είναι διαθέσιμες. Αναφορικά με τις τιμές στόχου, όπου έχουν τεθεί ποσοτικές τιμές στόχου για κοινούς δείκτες και ειδικούς δείκτες προγράμματος, η εκ των προτέρων αξιολόγηση θα εκτιμήσει εάν είναι ρεαλιστικές και εάν μπορούν να επιτευχθούν. Ο Σ.Α. θα εκτιμήσει τις τιμές στόχου έχοντας υπόψη τις σχετικές παρεμβάσεις, μορφές υποστήριξης, χρηματοδοτικές 14

15 κατανομές στους άξονες προτεραιότητας και τις ενδεικτικές κατανομές στις κατηγορίες παρέμβασης/επενδυτικές προτεραιότητες. Για τους δείκτες εκροών ο Σ.Α. θα πρέπει να εκτιμήσει εάν οι τιμές στόχου τους βασίζονται σε υπολογισμό μοναδιαίου κόστους ίδιων ή ομοειδών παλαιότερων παρεμβάσεων (πχ ΠΕΠ, ΕΠ) ή άλλη ανάλυση. Εάν μία παρέμβαση είναι νέα, ο Σ.Α. θα εκτιμήσει την ποιότητα των εκτιμήσεων της αρχής προγραμματισμού αναφορικά με τις τιμές αυτές. Στις τιμές στόχου δεικτών αποτελέσματος (στο ΕΚΤ είναι υποχρεωτικά ποσοτικοί για τους κοινούς δείκτες) ο Σ.Α. θα αξιολογήσει εάν αντανακλούν τις αναμενόμενες επιδράσεις των παρεμβάσεων και τις εξωτερικές εξελίξεις που πιθανόν να τις επηρεάσουν, την εφικτότητα τους σε σχέση με τις τιμές βάσης, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη εμπειρία και τις σχετικές οικονομικές τάσεις. 2.4 Καταλληλότητα των οροσήμων του πλαισίου επίδοσης Ο Σ.Α. θα αξιολογήσει την καταλληλότητα των οροσήμων (milestones) που επελέγησαν για το πλαίσιο επίδοσης. Θα αναλύσει τη συνάφειά τους, το βαθμό δηλαδή που μπορούν να καταγράφουν ουσιαστική πληροφόρηση αναφορικά με την πρόοδο μιας προτεραιότητας, εάν τα ορόσημα (milestones) μπορούν ρεαλιστικά να επιτευχθούν το 2018 (ενδιάμεση εξέταση του 2019) και οι σωρευτικοί στόχοι το Για την ανάλυση αυτή μπορεί να λάβει υπόψη το ρυθμό εφαρμογής παρόμοιων παρεμβάσεων της τρέχουσας περιόδου. Θα αξιολογήσει επίσης εάν είναι ρεαλιστικό και εφικτό να υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία το για την εκτίμηση των οροσήμων στις σχετικές εκθέσεις προόδου. Μπορεί επίσης να συνδράμει την Αναθέτουσα Αρχή στην επιλογή των κατάλληλων οροσήμων και στόχων. Εάν σε αυτά περιλαμβάνονται και δείκτες αποτελέσματος (πχ στο ΕΚΤ) ο Σ.Α. μπορεί να εκτιμήσει το βαθμό που μπορούν να επηρεαστούν από άλλους παράγοντες εκτός του ελέγχου της Διαχειριστικής Αρχής (θέτοντας έτσι μελλοντικά το πρόγραμμα σε κίνδυνο μέσω της πιθανής μη επίτευξης οροσήμων και στόχων). 2.5 Ποιότητα-αξιοπιστία του συστήματος παρακολούθησης-συλλογής δεδομένων, επάρκεια ανθρώπινων πόρων - διοικητική ικανότητα Ο Γενικός Κανονισμός. προβλέπει τη δυνατότητα αναστολής πληρωμών όταν υπάρχει σοβαρή ανεπάρκεια όσον αφορά στην ποιότητα και αξιοπιστία του συστήματος παρακολούθησης ή των δεδομένων για κοινούς και ειδικούς δείκτες (άρθρο 142 του Καν.1303/2013). Επίσης τα άρθρα 50 του Καν.1303/2013 και 19 του Καν. 1304/2013, προσδιορίζουν τις απαιτήσεις του περιεχομένου των Ετήσιων Εκθέσεων υλοποίησης για τα δεδομένα των δεικτών αλλά και των διαθέσιμων πορισμάτων αξιολογήσεων. 15

16 Προκειμένου να διασφαλισθεί η αξιοπιστία των δεδομένων και η ποιότητα της ανάλυσης των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης των προγραμμάτων, η εκ των προτέρων αξιολόγηση θα πρέπει να αξιολογήσει την επάρκεια των ανθρώπινων πόρων και της διοικητικής ικανότητας για τη διαχείριση του προγράμματος, καθώς και την καταλληλότητα των διαδικασιών παρακολούθησης του προγράμματος και της συλλογής των αναγκαίων δεδομένων για τη διενέργεια των αξιολογήσεων. Ο Ανάδοχος μπορεί να λάβει υπόψη την προηγούμενη εμπειρία και πιθανά προβλήματα στη διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος, καθώς και προβλήματα και ανεπάρκειες που μπορεί να οφείλονται στη διοικητική ικανότητα των υπηρεσιών αναφορικά με τις υπηρεσίες παρακολούθησης και αξιολόγησης σύμφωνα με τις αυξημένες κανονιστικές απαιτήσεις και να προτείνει προληπτικά μέτρα όπως ενημέρωση και κατάρτιση. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση πρέπει να εξετάσει εάν οι διαδικασίες παρακολούθησης εξασφαλίζουν την έγκαιρη συλλογή στοιχείων προκειμένου να τροφοδοτήσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, την εκπόνηση εκθέσεων και τις αξιολογήσεις. Εδώ ο Σ.Α. μπορεί να λάβει υπόψη, τις απαιτήσεις υποβολής των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης, να αξιολογήσει τις πηγές και μεθόδους συλλογής δεδομένων (πχ με συμβατική υποχρέωση για τροφοδότηση ερευνών πεδίου με αντιπροσωπευτικό δείγμα, ατομικά στοιχεία ωφελουμένων κλπ). Ο Σ.Α. θα εκτιμήσει εάν τα απαραίτητα στοιχεία για την μέτρηση δεικτών αποτελέσματος θα είναι διαθέσιμα εγκαίρως. Λαμβάνοντας υπόψη την βασική υποχρέωση μείωσης του διοικητικού βάρους στους Δικαιούχους (αρ. 4., παρ.5 ΓΚ), ο Σ.Α. μπορεί να επιβεβαιώσει εάν υπάρχουσες βάσεις δεδομένων (πχ των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης, σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, στατιστική υπηρεσία κλπ) μπορούν να ληφθούν υπόψη ως πιθανές πηγές, π.χ για το εργασιακό καθεστώς των ωφελουμένων ορισμένο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Ο Σ.Α. θα επιβεβαιώσει εάν έχουν θεσπισθεί διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας των δεδομένων (όπως καθορισμός πηγών και ορισμών δεικτών σε ένα εγχειρίδιο χρηστών του πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης, διαδικασίες συστηματικών και δειγματοληπτικών ελέγχων ποιότητας των δεδομένων παρακολούθησης) και μπορεί να προτείνει περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση προβλημάτων και λαθών της τρέχουσας περιόδου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή στην εκτίμηση πιθανών αναγκών σε στοιχεία και πληροφορίες για τη διεξαγωγή μελλοντικών on going αξιολογήσεων και κυρίως αξιολογήσεων επιπτώσεων (impact evaluations) του άρθρου 56 ΓΚ. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις αξιολογήσεις με τη χρήση counterfactuals, 16

17 όπου θα απαιτηθεί η συλλογή δεδομένων (treatment group/control group) από δείγμα ωφελουμένων και μη ωφελουμένων στο επίπεδο μεμονωμένων επιχειρήσεων ή συμμετεχόντων ατόμων πριν και μετά από μια παρέμβαση. Ο Σ.Α. μπορεί να παρέχει συστάσεις αναφορικά με τις κυριότερες αξιολογήσεις που θα πρέπει να διενεργηθούν, το χρονισμό τους, τις ανάγκες πληροφοριών και μεθόδων, πιθανές δράσεις κατάρτισης εάν κριθεί απαραίτητο, συμβάλλοντας έτσι στην ποιότητα του σχεδίου αξιολόγησης που θα καταρτίσει κάθε Διαχειριστική Αρχή (αρ. 114 ΓΚ). Ο Σ.Α. μπορεί τέλος να υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή αναφορικά με τις μεθόδους των σχεδιαζόμενων αξιολογήσεων επιπτώσεων, την επιβεβαίωση διαθεσιμότητας στοιχείων του συστήματος παρακολούθησης, διοικητικών δεδομένων, εθνικών ή περιφερειακών στατιστικών στοιχείων, προτείνοντας σχετικές πηγές, διαδικασίες και χρονικά σημεία συλλογής τους. ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Αξιολόγηση της συνέπειας των χρηματοδοτικών κατανομών Η εκ των προτέρων αξιολόγηση θα πρέπει να αποτιμά τη συνέπεια (consistency) της κατανομής του προϋπολογισμού σε σχέση με τους στόχους του προγράμματος. Ο αξιολογητής θα εξετάσει εάν οι χρηματοδοτικές κατανομές συγκεντρώνονται στους σημαντικότερους στόχους κατ αντιστοιχία με τις προσδιορισθείσες προκλήσεις / ανάγκες, και σε σχέση με τις απαιτήσεις θεματικής συγκέντρωσης πόρων (βλ. άρθρο 18 ΓΚ, και άρθρο 4 Καν.ΕΚΤ). Ο Σ.Α. μπορεί να εξετάσει, εάν είναι απαραίτητο, επίσης το βαθμό που οι πόροι από τα επιμέρους Ταμεία συνδυάζονται επαρκώς προκειμένου να συνεισφέρουν στις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την αστική ανάπτυξη (συμπεριλαμβανομένων και των πόρων που εκχωρούνται σε αστικές ή άλλες περιοχές μέσω Ολοκληρωμένων Εδαφικών Επενδύσεων ΙΤΙs, και των περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια, των ομάδων σε κίνδυνο διακρίσεων/αποκλεισμού και των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων). ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Αξιολόγηση της συνεισφοράς του Προγράμματος στη στρατηγική "Ευρώπη 2020" Ο Σ.Α. θα αξιολογήσει τη συμβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος στην επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σε σχέση με τους επιλεγέντες θεματικούς στόχους και τις προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες και την εμπειρία από τις προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού. Εκτός από την επιβεβαίωση συνάφειας της στρατηγικής του προγράμματος με την Ε2020, τη λογική της παρέμβασης και τα αποτελέσματα, θα πρέπει να αξιολογηθεί ο βαθμός που το πρόγραμμα είναι πιθανόν να συμβάλει στους ποσοτικούς στόχους της στρατηγικής αυτής όπως εξειδικεύονται στο ΕΠΜ και στους πρωταρχικούς της 17

18 στόχους (headline targets). Στο πλαίσιο αυτό μπορεί με τη μέθοδο λογικού πλαισίου (logical framework) να συνδεθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος με τους σχετικούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους. Ο Ανάδοχος Σ.Α. προτείνεται να ενσωματώνει σε κάθε επιμέρους ενότητα την εμπειρία από προηγούμενες αναλύσεις και αξιολογήσεις (πχ αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου , εκ των προτέρων αξιολογήσεις της περιόδου , θεματικές αξιολογήσεις και λοιπές μελέτες). Ο Ανάδοχος Σ.Α. θα πρέπει επίσης να εξετάσει το βαθμό ουσιαστικής εμπλοκής των εταίρων (δηλ. περιφερειακών και τοπικών αρχών, οικονομικών και κοιν. εταίρων κλπ, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΓΚ και του Σχεδίου τεχνικών οδηγιών - Ευρωπαϊκός κώδικας δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στην Πολιτική Συνοχής ) στο σχεδιασμό του προγράμματος. Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα σχεδιασμού των προγραμμάτων, ο ρόλος του αξιολογητή θα πρέπει να είναι κατ εξοχήν υποστηρικτικός (με προτάσεις, αναλύσεις κλπ) και όχι εκ των υστέρων αιτιολογικός, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αφίσταται της ανεξαρτησίας του έργου του, που εφόσον απαιτηθεί θα πρέπει να αποτυπώνεται στις εκθέσεις του. 3.ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 3.1 Παραδοτέα για το παρόν έργο αποτελούν σε έντυπη και ηλεκτρονική: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Α «Προσχέδια κεφαλαίων 1-4 της Τελικής εκ των προτέρων αξιολόγησης του ΕΠ » Ο Ανάδοχος υποβάλλει τμηματικά ή και συνολικά παραδοτέα με τις παραπάνω ενότητες Α.1-Α.4, με προθεσμίες που θέτει γραπτώς η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την πρόοδο κατάρτισης και τις ανάγκες σχεδιασμού του ΕΠ, τα οποία αποτελούν προσχέδια των κεφαλαίων 1-4 της τελικής εκ των προτέρων αξιολόγησης του ΕΠ (δηλ. του παραδοτέου Β κατωτέρω): Παραδοτέο Α1: Προσχέδιο Ενότητας 1. Αξιολόγηση της Στρατηγικής του Προγράμματος. Παραδοτέο Α2: Προσχέδιο Ενότητας 2. Αξιολόγηση του συστήματος δεικτών, του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης. Παραδοτέο Α3: Προσχέδιο Ενότητας 3. Αξιολόγηση της συνέπειας των χρηματοδοτικών κατανομών. Παραδοτέο Α4: Προσχέδιο Ενότητας 4. Αξιολόγηση της συνεισφοράς του προγράμματος στη στρατηγική Ευρώπη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β «Τελική εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΕΠ » 18

19 Υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή με την οριστικοποίηση του σχεδίου του ΕΠ και προ της επίσημης υποβολής ( formal submission ) του στην Ε.Ε. Στην περίπτωση που απαιτηθούν επανυποβολές του σχεδίου ΕΠ, ο Ανάδοχος επικαιροποιεί και επανυποβάλλει το παραδοτέο αυτό στη βάση των σχετικών τροποποιήσεων του ΕΠ και των σχολίων της Αναθέτουσας Αρχής, (προ των επίσημων υποβολών). Θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτική προσέγγιση όλων των σημείων που αναφέρονται στις ενότητες 1-4 ανωτέρω, επιτελική σύνοψη (στα ελληνικά και στα αγγλικά), παράρτημα της μεθοδολογίας αξιολόγησης που ακολούθησε ο Ανάδοχος, καθώς και να παρουσιάζει τις αλλαγές και βελτιώσεις που έγιναν στο σχέδιο του ΕΠ ως αποτέλεσμα της διαδικασίας της εκ των προτέρων αξιολόγησης. Θα πρέπει να είναι επαρκώς αναλυτικό ώστε να υποστηρίξει την αιτιολόγηση των στρατηγικών επιλογών του Προγράμματος, την καταλληλότητα των δεικτών και του πλαισίου επίδοσης κλπ. κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης του ΕΠ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιλαμβάνει κατ ελάχιστον, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο εργασίας της Ε.Ε., αναλύσεις που ομαδοποιούνται σε 4 βασικές ενότητες: Επιτελική Σύνοψη (ελληνικά, αγγλικά) Ενότητα 1. Αξιολόγηση της Στρατηγικής του Προγράμματος: συνεκτικότητα θεματικών στόχων/επενδυτικών προτεραιοτήτων/ειδικών στόχων ΕΠ με ΚΣΠ/ΣΕΣ/ανά χώρα συστάσεις/επμ/εu2020, εσωτερική και εξωτερική συνοχή του ΕΠ, αξιολόγηση της λογικής της παρέμβασης του ΕΠ, οριζόντιες αρχές. Ενότητα 2. Αξιολόγηση του συστήματος δεικτών, του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης: συνάφεια-σαφήνεια δεικτών ΕΠ, τιμές στόχουβάσης, καταλληλότητα οροσήμων του πλαισίου επίδοσης, ποιότητα-αξιοπιστία συστήματος παρακολούθησης-συλλογής δεδομένων, επάρκεια ανθρώπινων πόρων-διοικητική ικανότητα, Ενότητα 3. Αξιολόγηση της συνέπειας των χρηματοδοτικών κατανομών: αξιολόγηση της συνέπειας των χρηματοδοτικών κατανομών με τους στόχους του ΕΠ Ενότητα 4. Αξιολόγηση της συνεισφοράς του προγράμματος στη στρατηγική Ευρώπη Παραρτήματα Ι. Συνοπτική περιγραφή της μεθοδολογίας αξιολόγησης. ΙΙ. Σύνοψη αλλαγών και βελτιώσεων που έγιναν στο τελικό σχέδιο του ΕΠ ως αποτέλεσμα της διαδικασίας της εκ των προτέρων αξιολόγησης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ «Ειδικές Αναφορές» 19

20 Η ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ δύναται να ζητήσει από τον Ανάδοχο εφόσον απαιτηθεί, την εκπόνηση περιορισμένου αριθμού πρόσθετων συνοπτικών ειδικών αναφορών που θα συνδέονται με το αντικείμενο του έργου. Ειδικές εκθέσεις, το περιεχόμενο των οποίων είναι συμβατό με το έργο του Συμβούλου Αξιολόγησης, μπορούν να υποβληθούν όποτε ο Ανάδοχος κρίνει ότι οι περιστάσεις επιβάλλουν ή όποτε του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Ειδικότερα, μεταξύ των «Ειδικών αναφορών» θα ζητηθεί το «Σχέδιο αξιολόγησης (Εvaluation Plan)» του ΕΠ για το τμήμα εκείνο του ΕΠ που αφορά στην Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ -ΥΕΙ) και το οποίο θα υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή έως τις 31/12/2014. Οι απαιτήσεις αξιολόγησης γενικά απορρέουν από το άρθρο 55 του Γενικού Κανονισμού 1303/2013, ενώ ειδικά για την ΠΑΝ από το άρθρο 19 του Κανονισμού 1304/2013 του ΕΚΤ. Το συγκεκριμένο σχέδιο αξιολόγησης θα περιέχει κατάλογο και χρονοδιάγραμμα των αξιολογήσεων που θα γίνουν κατά την πρώτη διετία υλοποίησης της ΠΑΝ (1/9/ /12/2015), συμπεριλαμβανομένης της αιτιολόγησης για την επιλογή των θεμάτων. Στην ΠΑΝ, εκτός από τις αυξημένες και πρωθύστερες απαιτήσεις παρακολούθησης που ισχύουν (έναρξη ισχύος 1/9/2013), υπάρχουν και αυξημένες απαιτήσεις αξιολόγησης: Δύο εκθέσεις αξιολόγησης στο τέλος του 2015 και Επίσης οι Εκθέσεις υλοποίησης το 2016 και το 2019 μοιάζουν περισσότερο με εκθέσεις αξιολόγησης, καθώς αξιολογούν την ποιότητα των «προσφορών απασχόλησης» για τους ωφελούμενους της ΠΑΝ και την πρόοδό τους στη συνέχιση της εκπαίδευσης, στην ανεύρεση βιώσιμων και αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης ή στην ένταξή τους στη μαθητεία ή στην άσκηση ποιότητας (apprenticeships or quality traineeships). Συνεπώς, το παρόν Σχέδιο αξιολόγησης θα συνδράμει στην πρώτη έκθεση αξιολόγησης που πρέπει η ΕΥΔ να υποβάλλει έως τις 31/12/2015. Επιπρόσθετα λοιπόν, κάθε θέμα (αξιολόγησης) θα εξειδικεύεται στα εξής: Αντικείμενο και στόχευση (rationale): ιστορικό, πεδίο κάλυψης, αξιολογητικά ερωτήματα. Μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν και στις απαιτήσεις των στοιχείων (data requirements) που θα χρησιμοποιηθούν. Χρονική διάρκεια. Εκτιμώμενο προϋπολογισμό. Σχετικό υποστηρικτικό υλικό θα δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την κατάρτιση των ανωτέρω Παραδοτέων να λαμβάνει υπόψη ενδεχόμενες πρόσθετες οριζόντιες κατευθύνσεις και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής στη βάση σχετικών ενδεχομένων οδηγιών από την ΕΥΣΣΑΑΠ/Β και της ΕΥΣΕΚΤ (για τα ζητήματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου). 20

21 Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να προτείνουν και να περιγράψουν τη μεθοδολογία για την προσέγγιση του έργου στο πλαίσιο των τεχνικών προσφορών τους (στο πλαίσιο αυτό απαιτείται αναλυτική αποτύπωση της προτεινόμενης μεθοδολογίας ανά Ενότητα της αξιολόγησης. Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνεται στις μεθόδους που θα εφαρμοσθούν για τη στοχοθεσία δεικτών, στις πρόσθετες αναλύσεις/έρευνες που θα διενεργηθούν για να καλύψουν τις ελλείψεις στοιχείων). Τα παραδοτέα υποβάλλονται από τους Αναδόχους στην οικεία Αναθέτουσα Αρχή, ενώ παράλληλα κοινοποιούνται και σε ηλεκτρονική μορφή σε τυποποιημένο περιβάλλον που θα είναι πλήρως επεξεργάσιμο και ελέγξιμο με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής στην Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, στην ΕΥΣΕΚΤ και στο ΥΠΑΑΤ. Ως αρχικός χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζονται οι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, όμως η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα μονομερώς να παρατείνει τη διάρκεια της, μέχρι την ολοκλήρωση της έγκρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση », από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρ. 29 του ΕΚ 1303/2013, δίχως αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, προκειμένου να υπάρχει χρόνος για πιθανές βελτιώσεις -προσαρμογές (επομένως και της εκ των προτέρων αξιολόγησης), στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης του Ε.Π. από την ΕΕ). 3.2 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη επαγγελματική ενασχόληση σε παρόμοια έργα που συνδυάζουν ενέργειες όπως αξιολόγησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και θεματικών αξιολογήσεων που συγχρηματοδοτούνται από διαρθρωτικά ταμεία, εκπόνησης μελετών/ εμπειρογνωμοσυνών/ συμβουλευτικών υπηρεσιών/σχεδιασμού διαχείρισης και διοίκησης έργων και προγραμμάτων. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και έγκαιρη υλοποίηση του Έργου, ο Σύμβουλος Αξιολόγησης, στελεχώνεται ως εξής: i. Υπεύθυνος Σύμβουλος Αξιολόγησης (ΥΣΑ): έχει τη συνολική ευθύνη των εργασιών του Συμβούλου και είναι ένας για το σύνολο του ΕΠ. Θα πρέπει να διαθέτει δίπλωμα πανεπιστημίου και επταετή (7) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε τομείς που έχουν συνάφεια με το έργο του Σ.Α. όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση. Θα συνεκτιμηθεί η αποδεδειγμένη γνώση ή/και εμπειρία με συμμετοχή σε παρόμοια έργα, του τρόπου λειτουργίας των διαρθρωτικών πολιτικών της ΕΕ, σε θέματα σχετικά με τις θεματικές προτεραιότητες και τη στοχοθεσία του Ε.Π. ii. Ομάδα Έργου: θα απαρτίζεται από τρία (3) τουλάχιστον στελέχη τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν δίπλωμα Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου και πενταετή (5) εμπειρία σε παρόμοια έργα. 21

22 Επισημαίνεται ότι ο συνολικός αριθμός των απαιτούμενων ανθρωπομηνών προβλέπεται τουλάχιστον σε είκοσι (20) εκ των οποίων οι πέντε (5) τουλάχιστον θα διατεθούν με φυσική παρουσία στους χώρους της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ. 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός του παρόντος έργου δεν θα υπερβεί το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) πλέον του νομίμου ΦΠΑ. Στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας. 5.ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Διευκρινίζεται ότι, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, προσφέρων ή οποιοδήποτε μέλος του σε περίπτωση ένωσης εταιρειών, κοινοπραξίας κ.λ.π., ο οποίος έχει αναλάβει το έργο της κατάρτισης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση ». Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά την υποβολή τους οι προσφορές συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για πρωτοκόλλησή τους. Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Αναθέτουσας αρχής όπου γίνεται και χρονοσήμανση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τους. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. Οι προσφορές πρέπει να έχουν τα παρακάτω στοιχεία και να περιλαμβάνουν τα κατωτέρω έγγραφα με ποινή αποκλεισμού: 22

13PROC

13PROC Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ι Α Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 16/07/2013 Αριθμ.πρωτ. 3281 13PROC001543588 2013-07-16 Ταχ. Δ/νση : Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΧ-ΗΧΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΧ-ΗΧΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.06 15:03:55 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω6ΤΕ465ΦΘΘ-ΡΦΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α ΤΙ Α Λαμία 9-9-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4827 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Ταχ. Κωδ. : 35100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΦ-Χ87 1 / 30

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΦ-Χ87 1 / 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ Μονάδα Δ Πληροφορίες: Ελ. Πουλακάκη, Θ. Καραντανά Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210-7450864

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 20/5/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κοµοτηνή, 26/07/2013 Αριθ. Πρωτ.: 5255 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. (Κωδικός Ο.Π.Σ : «Σύµβουλοι υποστήριξης Περιφέρειας Αττικής και της Ε Α για την προετοιµασία της προγραµµατικής περιόδου »

ΑΠΟΦΑΣΗ. (Κωδικός Ο.Π.Σ : «Σύµβουλοι υποστήριξης Περιφέρειας Αττικής και της Ε Α για την προετοιµασία της προγραµµατικής περιόδου » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. /νση Τ. Κ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax : : : : : Λ. Συγγρού 98-100 117 41 Αθήνα Μ. Μπετζέλου 213 150 1540 213 050

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ37ΛΛ-Η0Ρ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Θεσσαλονίκη, 21/8/2013 Αριθµ. Πρωτ.: PROC

ΑΔΑ: ΒΛΩ37ΛΛ-Η0Ρ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Θεσσαλονίκη, 21/8/2013 Αριθµ. Πρωτ.: PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Πληρ.: Τηλ.: Fax: e-mail: Χατζηκρανιώτης. 2313 321771 2313 321701-2 dxatzikraniotis@mou.gr Θεσσαλονίκη, 21/8/2013 Αριθµ. Πρωτ.: 7649 13PROC001587326 2013-08-21 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Σύµβουλος εκ των προτέρων αξιολόγησης και στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020» Πράξη: Μελέτες-Εµπειρογνωµοσύνες της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΛ-ΠΞΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΛ-ΠΞΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π. Πόλη: Λαμία Ταχ. Διεύθυνση : Υψηλάντη 12 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΠΧ-1Ψ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΠΧ-1Ψ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3196 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΧ-1ΝΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΧ-1ΝΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 21/12/2015 Α.Π. : 3623 Προς: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 8, , ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 21/12/2015 Α.Π. : 3623 Προς: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 8, , ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου &

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 20-5-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4.15028 / οικ.3.752 ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕΧ-ΔΩΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕΧ-ΔΩΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι η επιλογή και ο ορισμός ικανού Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) για να ασκήσει αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΟΧ-ΜΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΟΟΧ-ΜΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Βάσει του άρθρου 65, παρ. 1, εδάφιο α) του Καν. 1083/2006, τα κριτήρια επιλογής πράξεων θα πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Θεσσαλονίκη Ταχ.Κώδικας : 570 01 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ»

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 20, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΡΛ-Σ02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β41ΡΛ-Σ02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πόλη: Λαμία Ταχ. Διεύθυνση : Υψηλάντη 12 Ημερομηνία : 28-4-2015 Ταχ. Κώδικας : 35100 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΞΧ-8Ξ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΨΞΧ-8Ξ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, Αριθ,.Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ

Τρίπολη, Αριθ,.Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΆ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΊΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τρίπολη, 18-3-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 14-10- 2014 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» Παρασκευή 03 Ιουλίου 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» Παρασκευή 03 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 Παρασκευή 03 Ιουλίου 2015 Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Υψηλάντη 12 Ημερομηνία : 30/7/2015. Ταχ. Κώδικας : 35100 Αρ. Πρωτ. 3901

Ταχ. Διεύθυνση : Υψηλάντη 12 Ημερομηνία : 30/7/2015. Ταχ. Κώδικας : 35100 Αρ. Πρωτ. 3901 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πόλη: Λαμία Ταχ. Διεύθυνση : Υψηλάντη 12 Ημερομηνία : 30/7/2015 Ταχ. Κώδικας : 35100 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 03 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

3 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 03 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΜΟΝΑΔΑ Α2 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΓΧ-Ρ7Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΓΧ-Ρ7Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21-6-2012) «Ίδρυση και μετονομασία

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21-6-2012) «Ίδρυση και μετονομασία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ν7ΛΗ-9ΧΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Ν7ΛΗ-9ΧΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΔΕΝΔΡΗ Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖΧ-Μ4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖΧ-Μ4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706577 2015-04-15

15PROC002706577 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 10:56:27 EEST Reason: Location: Athens

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 23/9/2011 Αριθ. διακήρυξης 6/2011 Αριθ. πρωτ.: οικ

Αθήνα 23/9/2011 Αριθ. διακήρυξης 6/2011 Αριθ. πρωτ.: οικ Αθήνα 23/9/2011 Αριθ. διακήρυξης 6/2011 Αριθ. πρωτ.: οικ. 25202 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax : E-mail: Παπαναστασίου & Βελή, 41222 Λάρισα Κ. Πούλιου 2413

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας Θράκης »

Προς: Κοιν: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας Θράκης » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 20, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Ταχ. Κώδικας: 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Ψαράκης Αντώνης Κούτρης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΖΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΖΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΧ-ΖΦ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΧ-ΖΦ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΥΣΧ-ΖΦ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε. - ΡΟΖΑΝΑΣ Η. ΙΚΕ

Προς: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε. - ΡΟΖΑΝΑΣ Η. ΙΚΕ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π. Πόλη: Λαμία Ταχ. Διεύθυνση : Υψηλάντη 12 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ2Λ-ΑΞΠ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΝ2Λ-ΑΞΠ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΕΝ2Λ-ΑΞΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 15/05/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 3.16727/οικ.3.964 ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΗΥ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΗΥ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ90Χ-ΘΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ90Χ-ΘΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ : ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 02/06/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 4303 Πληρ.: Χριστίνα Εδιππίδη Τηλ.: 2313 321723 Fax: 2313 321701-2 e-mail: cedippidi@mou.gr ΠΡΟΣ : Κωδικός Πρόσκλησης: 46 1. ΝΑ Χαλκιδικής 2. ΝΑ Θεσσαλονίκης ΑΝΟΙΧΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΜΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΜΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΗ-136 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΗ-136 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Τηλέφωνο : 22313-50900

Διαβάστε περισσότερα

με βάση το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

με βάση το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.29 10:35:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 759ΜΟΡΙΝ-ΡΥΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). ΣΧΕΔΙΟ- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 A ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Διεύθ. : 1ο χιλ. Μυτιλήνης Λουτρών Α.Π.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 4 ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ 14PROC002097291 2014-06-10 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 28 / 12/ 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρ. Πρωτ. 5828 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας Θράκης »

Προς: Κοιν: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας Θράκης » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 20, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Χριστίνα Εδιππίδη 231 33 217 23 231 33 217 01-02 cedippidi@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 1-6-2009 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Τροποποίηση της συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Τροποποίηση της συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο, 13-09 - 2016 71202 - Ηράκλειο Γραφείο Προϊσταμένης Τηλ.: 2813-404500 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 3775/2016, ΦΕΚ 3291/Β/

Αριθμ. 3775/2016, ΦΕΚ 3291/Β/ 1 Αριθμ. 3775/2016, ΦΕΚ 3291/Β/13.10.2016 Τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 77ΞΙΛ-1ΙΩ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 14:17:20 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: - Το Ν.Δ. ΔΡΑΜΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης »

Προς: - Το Ν.Δ. ΔΡΑΜΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: 1. Φίλιππος Χανοζίδης 231 33 217 47 231 33 217 01-02 fxanozidis@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΑΝΔΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 23/10/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 23/10/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Α.Π.: Κωδικός Πρόσκλησης: 30. Προς: ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία Α.Π.: Κωδικός Πρόσκλησης: 30. Προς: ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Π.Καραγεώργος Τηλέφωνο : 2231350922 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 1-6-2009 Αρ.Πρωτ.: 5818 Κωδικός Πρόσκλησης: 11 Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Χριστίνα Εδιππίδη 231 33 217 23 231

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ AΘΗΝΑ, 27/08/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π. : 3754 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Δ.Α. : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Δ. Κολιός Π. Καραγεώργος Τηλέφωνο 2231350926

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΧ-Υ21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΧ-Υ21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη της Πράξης "ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής" ΑΠΟΦΑΣΗ

Ένταξη της Πράξης ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 24

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

Σελίδα 1 από 6 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα