1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/ ) «Ίδρυση και μετονομασία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21-6-2012) «Ίδρυση και μετονομασία"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Διεύθυνση: Κοραή 4 Τ.Κ: , Αθήνα Τηλέφωνο: Fax: Πληροφορίες: Ν. Καρεγλά, Α.Καζά ΑΔΑΜ: 14PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Αρ. πρωτ /οικ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου: «Σύμβουλος εκ των προτέρων Αξιολόγησης (ex ante evaluation) του Ε. Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση », στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης με κωδικό MIS «Σύμβουλος εκ των προτέρων Αξιολόγηση (ex ante evaluation) του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση "» της ΣΑΕ 034/8, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 3/Α/ ) και τη με αρ. πρωτ.51540/ευσσααπ/3628/ (ΦΕΚ 1856/Β/ ) ΥΑ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/ ) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/ ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την αριθμ. C/2007/5534/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001) όπως ισχύει. 4. Την αριθμ. πρωτ /2235/ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 603/Β/ ) με την οποία τροποποιείται η υπ αριθ. αριθμ / Κ.Υ.Α. Σύστασης και 1

2 Λειτουργίας της ΕΥΔ του Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ», και η οποία, με βάση το άρθρο 6 του Ν. 3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. πρωτ /οικ.6.129/ (ΦΕΚ 126/Β/2011) και /οικ / (ΦΕΚ1395/Β/ ) όμοιες αποφάσεις. 5. Την αριθμ. πρωτ / εξουσιοδοτική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Την αριθμ /Δ1.5161/ (ΦΕΚ 295/Υ.Ο.Δ.Δ./ ) απόφαση «περί ορισμού της Γενικής Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων». 7. Την αριθμ /110/ (ΦΕΚ 1877/Β / ) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στους Προϊσταμένους των Ειδικών Υπηρεσιών και σε Προϊσταμένους Μονάδων». 8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας-στήριξης και διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 3/Α/ ). 9. Την αριθμ. πρωτ /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/ (ΦΕΚ 1856/Β/ ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισή τους». 10. Την αριθμ. πρωτ. 9382/ΕΥΣΣΑΑΠ 387/ Ερμηνευτική Εγκύκλιο για την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης με αρ /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/ (ΦΕΚ Β 1856/ ) περί καθορισμού των στοιχείων των προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της Διαδικασίας Υποβολής και έγκρισης τους. 11. Την από η απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας. 12. Την αριθμ /ΕΥΣΣΑΑΠ 3505/ Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών έγκρισης τροποποίησης ετησίου προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» για το έτος Την υπ αριθμ. πρωτ /οικ / (ΑΔΑ: ΒΕΑΣΛ-ΡΧΜ) Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων για 2

3 συγκρότηση και τήρηση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και δυνητικών προμηθευτών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. Τις υπ αριθμ πρωτ /6.1888/ (CITLOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ OUTSOURCING), /6.1909/ (EUROPEAN PROFILES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) και /6.1887/ (PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) βεβαιώσεις εγγραφής στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ. 15. Tον Κανονισμό (ΕΚ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 ης Δεκεμβρίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/ Την με αρ. πρωτ /οικ / (ΑΔΑ: ΒΙΞΕΛ-Ρ51) Απόφαση για την ένταξη της πράξης με τίτλο «Σύμβουλος εκ των προτέρων Αξιολόγησης (ex ante evaluation) του Ε. Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση » στο Ε.Π. ΕΠΑΝΑΔ Το έργο 2014ΣΕ της ΣΑΕ 034/8 με κατονομασία «Σύμβουλος εκ των προτέρων Αξιολόγησης (ex ante evaluation) του Ε. Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση » που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 16, 17 & 18 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (κωδικός MIS ). 18. Το γεγονός ότι με την παρούσα προκαλείται συνολική δαπάνη, η οποία δεν θα ξεπεράσει το ποσό των εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών (ενέργεια B.5 Αξιολόγηση) του Υποπρογράμματος Α) του προγράμματος της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ». 19. Την με αρ. πρωτ. 885/ΕΥΣΣΑΑΠ 74/ η Εγκύκλιο για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου Τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης. 3

4 Καλούμε τους κάτωθι φορείς: 1. CITLOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ OUTSOURCING 2. EUROPEAN PROFILES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3. PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 4Β της αριθ /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/ (ΦΕΚ 1856/Β/ ) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισή τους» όπως ισχύει, να υποβάλουν προσφορές (σε έντυπη μορφή ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή ως προς την τεχνική και οικονομική προσφορά), στο πλαίσιο της ανάθεσης μέσω επιλογής από κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσιών της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» για την υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος εκ των προτέρων Αξιολόγησης (ex ante evaluation) του Ε. Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση » με κωδικό MIS , της ΣΑΕ 034/8, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου και τα κριτήρια επιλογής επισυνάπτονται στο Παράρτημα Α «Αναλυτική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές του έργου», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου δεν θα ξεπεράσει το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) πλέον του νομίμου ΦΠΑ. Η παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα συνημμένα Παραρτήματα αυτής, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση: τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η κατάθεση των προσφορών των ενδιαφερομένων (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), με ισχύ τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών, θα πραγματοποιείται καθημερινά, κατά τις ώρες 9.00 π.μ. έως μ.μ., στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Κοραή 4 Αθήνα, Τ.Κ , 5ος όροφος, Γραφείο πρωτοκόλλου, έως και (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών). 4

5 Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις και ώρα μ.μ. στην ίδια διεύθυνση. Η τελική επιλογή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από γνωμοδότηση τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών, που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, βασιζόμενη αποκλειστικά στα κριτήρια που αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσας πρόσκλησης. Συνημμένα: Παράρτημα Α - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. CITLOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ OUTSOURCING 2. EUROPEAN PROFILES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3. PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 5. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ 6. ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Γεν. Γραμμ. Δ.Κ.&Α.Π 3. Δ20/ Μονάδα Δ, Α 4. Δ20/ Κ.Φ. 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στις 17 Δεκεμβρίου 2013, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε τον Κανονισμό 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΑ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006. Στο άρθρο 55 του Κανονισμού περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΣ, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ, αναφέρεται η υποχρέωση των κρατών μελών να πραγματοποιούν εκ των προτέρων αξιολογήσεις για τη βελτίωση του σχεδιασμού κάθε προγράμματος. Οι εκ των προτέρων αξιολογήσεις εκτελούνται υπό την ευθύνη της αρχής που είναι αρμόδια για την εκπόνηση των προγραμμάτων. Υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και περιλαμβάνουν (κατά περίπτωση) τις απαιτήσεις για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (οδηγία 2001/42/ΕΚ). Το Έγγραφο οδηγιών για την εκ των προτέρων αξιολόγηση ( The programming period Monitoring and evaluation of European Cohesion Policy. ERDF,ESF,CF. Guidance document on ex-ante evaluation, January ) περιλαμβάνει τις αναλυτικές προδιαγραφές της εκ των προτέρων αξιολόγησης για τα 3 αυτά Ταμεία. Tο έγγραφο οδηγιών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Programming Period Monitoring and evaluation of European cohesion policy. European Social Fund.Draft Guidance document 2 ), αναφέρεται σε επιμέρους οδηγίες της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΕΕ. Το σχέδιο Τεχνικού Εγγράφου της Ε.Ε. για τους πιθανούς δείκτες ενός προγράμματος του ΕΚΤ ( POSSIBLE ESF PROGRAMME SPECIFIC INDICATORS.DRAFT TECHNICAL DOCUMENT ) παρέχει πρόσθετες κατευθύνσεις για τη διαμόρφωση δεικτών του κάθε προγράμματος με συγχρηματοδότηση ΕΚΤ. Τα ζητήματα του αποθεματικού επίδοσης αναλύονται σε σχετικά σχέδια τεχνικής οδηγίας με τίτλο FICHE ON THE CONSTITUTION AND THE ALLOCATION OF THE

7 PERFORMANCE RESERVE. Fiche no 33, Brussels, 19 March 2013 και Guidance Fiche.Performance framework review and reserve in April To μεθοδολογικό Έγγραφο «Design and Commissioning Counterfactual Impact Evaluations Practical Guidance for ESF Managing Authorities (ΓΔ Απασχόλησης Ευρ.Επιτροπής), παρέχει κατευθύνσεις για το σχεδιασμό αξιολογήσεων παρεμβάσεων ΕΚΤ. Τα μεθοδολογικά έγγραφα κατευθύνσεων της Επιτροπής για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ). Τα σχετικά με την εκ των προτέρων αξιολόγηση έγγραφα αναφοράς, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπ. Ανάπτυξης για το ΕΣΠΑ, στον ειδικό χώρο που έχει δημιουργηθεί για την προγραμματική περίοδο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στόχος της εκ των προτέρων αξιολόγησης είναι η βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού του Προγράμματος. Πραγματοποιείται υπό την ευθύνη της αρχής που είναι αρμόδια για την εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος (Αναθέτουσα Αρχή). Βασικό χαρακτηριστικό της είναι ότι αποτελεί διαδραστική και επαναληπτική διαδικασία σε σχέση με το σχεδιασμό του Προγράμματος, με τον Σύμβουλο Αξιολόγησης (Σ.Α.) να διατυπώνει σταδιακά αξιολογικές κρίσεις αναφορικά με το σχεδιασμό του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση », ώστε οι αρμόδιες αρχές για το σχεδιασμό (Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος, Υπουργεία κλπ) να είναι σε θέση να τις λαμβάνουν υπόψη κατά τα επόμενα διαδοχικά σχέδια των εγγράφων προγραμματισμού που καταρτίζουν. Ο Ανάδοχος Σύμβουλος Αξιολόγησης θα πρέπει να συνεργαστεί στενά με την Αναθέτουσα Αρχή και τους αρμόδιους φορείς για το σχεδιασμό, προσεγγίζοντας τις απαιτούμενες αναλύσεις κατ αντιστοιχία με τις εργασίες σχεδιασμού του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση », παρέχοντας τις απαραίτητες εισροές στην Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος. Σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΣ, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ, οι εκ των προτέρων αξιολογήσεις θα εκτιμούν: α) τη συμβολή στην επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σε σχέση με τους επιλεγέντες θεματικούς στόχους και τις προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες και την εμπειρία από τις προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού. β) την εσωτερική συνοχή του προτεινόμενου προγράμματος ή της δραστηριότητας και τις σχέσεις του με άλλα συναφή μέσα

8 γ) τη συμμόρφωση της διάθεσης των πόρων του προϋπολογισμού με τους στόχους του προγράμματος. δ) τη συνέπεια των επιλεγέντων θεματικών στόχων, προτεραιοτήτων και αντίστοιχων στόχων των προγραμμάτων με το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο, το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης και τις σχετικές ανά χώρα συστάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 2ΣΛΕΕ και κατά περίπτωση, σε εθνικό επίπεδο, με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. ε) τη συνάφεια και σαφήνεια των προτεινόμενων δεικτών του προγράμματος. στ) τον τρόπο με τον οποίο οι αναμενόμενες εκροές θα συμβάλουν σε αποτελέσματα. ζ) αν οι ποσοτικές τιμές στόχου για τους δείκτες είναι ρεαλιστικές, σε σχέση με την προβλεπόμενη υποστήριξη από τα ΕΔΕΤ. η) την αιτιολόγηση της προτεινόμενης μορφής υποστήριξης. θ) την επάρκεια των ανθρώπινων πόρων και της διοικητικής ικανότητας για τη διαχείριση του προγράμματος. ι) την καταλληλότητα των διαδικασιών παρακολούθησης του προγράμματος και συλλογής των αναγκαίων δεδομένων για τη διενέργεια των αξιολογήσεων. ια) την καταλληλότητα των ορόσημων που επελέγησαν για το πλαίσιο επίδοσης. ιβ) την επάρκεια των προγραμματιζόμενων μέτρων για την προώθηση ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και την πρόληψη των οποιονδήποτε διακρίσεων, ιδίως όσον την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες.. ιγ) την επάρκεια των προγραμματισμένων μέτρων για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. ιδ) τα σχεδιαζόμενα μέτρα για τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των δικαιούχων. Για την πληρότητα της εικόνας του υποψηφίου Αναδόχου - Συμβούλου Αξιολόγησης αναφέρεται ακολούθως η δομή οργάνωσης και συντονισμού της διεξαγωγής της εκ των προτέρων αξιολόγησης (στάδιο σχεδιασμού): Η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Ε.Υ.Σ.Σ.Α.Α.Π., Μονάδα Β - Σχεδιασμού και Αξιολόγησης) είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για τη διενέργεια των αξιολογήσεων της περιόδου Για τις παρεμβάσεις των νέων ΕΠ που θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η ΕΥΣΣΑΑΠ συνεργάζεται με την ΕΥΣΕΚΤ. Η Ειδική Τεχνική Επιτροπή για την Αξιολόγηση (ΕΤΕΑ), αποτελούμενη από υπηρεσιακούς παράγοντες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) και εκπροσώπους της Ε.Ε., υποστηρίζει την Ε.Υ.Σ.Σ.Α.Α.Π. στο συντονιστικό της ρόλο με σχετικές εισηγήσεις. Αντίστοιχα η «Ειδική Επιτροπή για την αξιολόγηση των παρεμβάσεων Ανθρωπίνων Πόρων στο ΕΣΠΑ και στα Επιχειρησιακά Προγράμματα για την προγραμματική περίοδο » (ΕΑΠΑΠ) υποστηρίζει την ΕΥΣΕΚΤ στο 8

9 συντονιστικό της ρόλο με τις αρμόδιες ΕΥΔ-ΕΚΤ σε ό,τι αφορά τη διαβούλευση των επιχειρησιακών και στρατηγικών μελετών των προγραμμάτων ΕΚΤ». Στο Δίκτυο Αξιολόγησης που συντονίζει η ΕΥΣΣΑΑΠ εκπροσωπούνται όλες οι Διαχειριστικές Αρχές των ΕΠ/ΠΕΠ με τα αρμόδια στελέχη που είναι υπεύθυνα για την αξιολόγηση. Οι εκ των προτέρων αξιολογήσεις πραγματοποιούνται υπό την ευθύνη των αρχών που είναι αρμόδιες για την εκπόνηση των προγραμμάτων. Οι ανάδοχοι Σ.Α. συνεργάζονται στενά με την Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος καθ όλη τη διάρκεια του έργου. Η εκπόνηση των αξιολογήσεων, το έργο και τα παραδοτέα του Συμβούλου Αξιολόγησης παρακολουθούνται από Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής που συγκροτούνται από την αναθέτουσα αρχή. Ειδικότερα, κατ αντιστοιχία με τις απαιτήσεις του σχετικού εγγράφου εργασίας της Ε.Ε., το έργο του Σ.Α. θα καλύψει κατ ελάχιστον τις ακόλουθες αναλύσεις, που ομαδοποιούνται σε τέσσερις (4) βασικές ενότητες: ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Αξιολόγηση της Στρατηγικής του Προγράμματος 1.1 Συνεκτικότητα των στόχων του Προγράμματος Ο Ανάδοχος Σύμβουλος της εκ των προτέρων αξιολόγησης θα αξιολογήσει τη συνέπεια των επιλεγέντων θεματικών στόχων, προτεραιοτήτων και αντίστοιχων ειδικών στόχων του Προγράμματος με το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ), το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ), το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) και τις συστάσεις για τη χώρα. Θα αποτιμήσει το βαθμό που οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι συνεπείς με τις προκλήσεις και ανάγκες που εντοπίσθηκαν, σε σχέση με την στρατηγική "Ευρώπη 2020", καθώς και τη βαρύτητα που τους αποδίδεται στο πρόγραμμα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα βασικά έγγραφα αναφοράς (ΕΣΠΑ , ΕΠΜ, συστάσεις για τη χώρα, Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο) καθώς και άλλα σχετικά δεδομένα που αφορούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πολιτικές του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ». Ειδικότερα, στην ενότητα αυτή ο Ανάδοχος θα εξετάσει: Εάν οι προσδιορισθείσες ανάγκες και προκλήσεις είναι συνεπείς ως προς τους στόχους της στρατηγικής "Ευρώπη 2020", τις συστάσεις για τη χώρα, το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης και το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων. Εάν οι επενδυτικές προτεραιότητες (investment priorities) και ειδικοί στόχοι (specific objectives) αντανακλούν αυτές τις προκλήσεις και ανάγκες. Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα αξιολογήσει: Το βαθμό που οι οριζόντιες αρχές (ισότητας φύλων, μη διάκρισης) έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον εντοπισμό προκλήσεων και αναγκών. Εάν οι ανάγκες και προκλήσεις μεταφράζονται με ένα συνεπή τρόπο σε θεματικούς στόχους, επενδυτικές προτεραιότητες και ειδικούς στόχους. Θα εκτιμήσει εάν τους 9

10 αποδίδεται ανάλογο βάρος στις επενδυτικές προτεραιότητες του ΕΠ και εάν οι ειδικοί στόχοι είναι επαρκώς διατυπωμένοι ώστε να καταδεικνύουν πως το ΕΠ θα συνεισφέρει στους στόχους του ΕΠΜ, της Ε2020, καθώς και στην αντιμετώπιση εθνικών/περιφερειακών αναγκών. Έχοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους και την ανάγκη παραγωγής συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, καθώς και τους περιορισμούς που προκύπτουν από τη θεματική συγκέντρωση (άρθρο 18 ΓΚ), θα απαιτηθεί η λήψη αποφάσεων αναφορικά με τις ανάγκες που το πρόγραμμα θα αντιμετωπίσει. Εάν βασικές ανάγκες αποκλεισθούν από την στρατηγική του ΕΠ, ο Σ.Α. θα πρέπει να αξιολογήσει το σκεπτικό της επιλογής αυτής, αναφερόμενος σε άλλες εθνικές/περιφερειακές παρεμβάσεις/προγράμματα που θα τις προσεγγίσουν, παραπέμποντας εάν χρειασθεί σε συμπληρωματική ανάλυση εθνικών ή περιφερειακών αρχών. 1.2 Εκτίμηση της εσωτερικής και εξωτερικής συνοχής του Προγράμματος Η εκ των προτέρων αξιολόγηση θα εξετάσει την εσωτερική συνοχή (internal coherence) του προτεινόμενου προγράμματος καθώς και τις σχέσεις του με άλλα συναφή μέσα και προγράμματα (external coherence). Ειδικότερα ο Ανάδοχος: θα αναλύσει τη σχέση μεταξύ των ειδικών στόχων του κάθε άξονα προτεραιότητας και τη σχέση με ειδικούς στόχους των λοιπών αξόνων προτεραιότητας. Θα επιβεβαιώσει τη συμπληρωματικότητα και πιθανές συνέργειες, αλλά και την πιθανότητα αντικρουόμενων προτεραιοτήτων ή ειδικών στόχων. Θα πρέπει να αποτιμήσει, εάν είναι απαραίτητο, επίσης τη συνοχή μεταξύ της αναπτυξιακής στρατηγικής μίας περιοχής που θα καλύπτεται από Ολοκληρωμένη Εδαφική Επένδυση (Ιntegrated Τerritorial Ιnvestment) και των ειδικών στόχων κάθε άξονα προτεραιότητας που συνεισφέρει στην Ολοκληρωμένη Εδαφική Επένδυση (ΙΤΙ). Θα αποτιμήσει εάν το ΕΠ προτείνει τους κατάλληλους μηχανισμούς συντονισμού για τη διασφάλιση μίας αποτελεσματικής εφαρμογής των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Θα αποτιμήσει τη σχέση του ΕΠ με άλλα σχετικά μέσα και Προγράμματα σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα αξιολογήσει την ανάλυση του Προγράμματος που αναφέρεται στη συμβολή του ΕΠ σε άλλες εθνικές-περιφερειακές-τομεακές πολιτικές (πχ Στρατηγική για την έξυπνη εξειδίκευση, Εθνική Στρατηγική για την ενσωμάτωση των ROMA, HORIZON 2020, πρόγραμμα για την αγροτική ανάπτυξη, σύνδεση ΥΕΙ με YG κλπ). Θα εξετάσει εάν το ΕΠ λαμβάνει υπόψη την επιρροή άλλων πολιτικών και προγραμμάτων (συμπεριλαμβανομένων και άλλων Ε.Π. του ΕΣΠΑ ) στα αναμενόμενα αποτελέσματά του. Η αξιολόγηση θα εξετάσει πώς το ΕΠ τεκμηριώνει το ρόλο του στο πλαίσιο των διαφορετικών αυτών παρεμβάσεων. 10

11 Στο πλαίσιο αυτό ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει εφόσον απαιτηθεί την Αναθέτουσα Αρχή στην αξιολόγηση της επιτευξιμότητας των αιρεσιμοτήτων (ex ante conditionalities) που ενδεχομένως εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος, παρέχοντας συστάσεις εφόσον κριθεί απαραίτητο. 1.3 Αξιολόγηση της λογικής της παρέμβασης του ΕΠ (σύνδεση παρεμβάσεων/αναμενόμενων εκροών και αποτελεσμάτων) Ο Σ.Α. θα αποτιμήσει τη λογική της παρέμβασης (intervention logic) του ΕΠ και του κάθε άξονα προτεραιότητας. Θα κάνει αναφορά στις αλλαγές που το πρόγραμμα στοχεύει για τις περιφέρειες και τη χώρα. Οι αλλαγές αναμενόμενα αποτελέσματα (results) θα πρέπει να επιτυγχάνονται μέσω των παρεμβάσεων που συνδέονται με συγκεκριμένες εκροές (outputs). Η ανάλυση λογικού πλαισίου αποτελεί καλή πρακτική προκειμένου να αποσαφηνισθεί η λογική της παρέμβασης της κάθε επενδυτικής προτεραιότητας (investment priority) και του κάθε άξονα προτεραιότητας, παρουσιάζοντας τις αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ παρεμβάσεων/σχεδιαζόμενων εκροών και εκτιμώμενων αποτελεσμάτων. Βοηθά επίσης στη διαμόρφωση κοινής κατανόησης μεταξύ των φορέων που συγκροτούν την εταιρική σχέση αναφορικά με τους στόχους του προγράμματος και τα είδη των παρεμβάσεων για την επίτευξή τους. Συγκριτικά με τους Κανονισμούς της περιόδου , το θεσμικό πλαίσιο για την περίοδο , απαιτεί μία περισσότερο ακριβή και τυποποιημένη περιγραφή των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων και του τρόπου που θα οδηγήσουν σε αποτελέσματα. Ο Σ.Α. θα αξιολογήσει : τον τρόπο με τον οποίο οι αναμενόμενες εκροές θα συμβάλουν σε αποτελέσματα. τη λογική και αιτιολόγηση της προτεινόμενης μορφής υποστήριξης. Η αξιολόγηση θα περιλάβει μια επισκόπηση των παρεμβάσεων που υποστηρίζει κάθε άξονας προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένης και της αναφοράς σε βασικές ομάδες στόχου, ειδικές περιοχές και τύπους ωφελουμένων όπου απαιτείται και τη σχεδιαζόμενη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων (άρθρο 37, παρ.2 ΓΚ). Ο Σ.Α. θα εξετάσει επίσης σε ποιο βαθμό έχουν εντοπισθεί εξωτερικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων (πχ. Εθνικές πολιτικές, οικονομικές τάσεις, αλλαγές στην περιφερειακή ανταγωνιστικότητα κλπ). Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να εξετασθεί εάν οι παραδοχές πολιτικής που βασίζεται η προγραμματική λογική του ΕΠ τεκμηριώνονται και υποστηρίζονται από δεδομένα (πχ αξιολογήσεις ή μελέτες). Ο Σ.Α. μπορεί να εκτιμήσει εάν άλλες πιθανές εκροές θα μπορούσαν να οδηγήσουν στα αποτελέσματα ή εάν διαφορετικές παρεμβάσεις από τις 11

12 προτεινόμενες μπορούν περισσότερο αποτελεσματικά να οδηγήσουν σε αυτές τις εκροές. Εάν διαπιστώσει κάτι τέτοιο μπορεί να προτείνει και διαφορετικές παρεμβάσεις για χρηματοδότηση από το ΕΠ, βασιζόμενος σε σχετική τεκμηρίωση και δεδομένα. Επιπλέον, η εκ των προτέρων αξιολόγηση θα αποτιμήσει το σκεπτικό των προτεινόμενων μορφών υποστήριξης που αφορούν επιχορηγήσεις (grants), επιστρεπτέες ενισχύσεις (repayable assistance), χρηματοδοτικά εργαλεία ή συνδυασμό τους (άρθρο 56 ΓΚ). Τα είδη των ενισχύσεων θα πρέπει να σχετίζονται με τα είδη των ωφελουμένων και τους ειδικούς στόχους του προγράμματος. Η επιλογή τους θα πρέπει να υποστηρίζεται από μία ανάλυση των σχετικών προβλημάτων (failures) που θα αντιμετωπίζουν (πχ έλλειψη τραπεζικής χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις κλπ). Στη βάση αυτών των αναλύσεων, ο Σ.Α. θα εκτιμήσει εάν ένα διαφορετικό μίγμα παρεμβάσεων (action mix) μπορεί να συμβάλλει καλύτερα στην επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων και στόχων του προγράμματος. 1.4 Οριζόντιες αρχές Ο Ανάδοχος θα εξετάσει την επάρκεια των προγραμματιζόμενων μέτρων για την προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, την προώθηση της ισότητας ευκαιριών για όλους και την απαγόρευση των διακρίσεων. Τα άρθρα 7 και 8 του ΓΚ αναφέρονται στο περιεχόμενο των οριζόντιων αυτών αρχών, ενώ το άρθρο 96 θέτει αναλυτικότερες απαιτήσεις για τα ΕΠ. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση θα εξετάσει πως ο στόχος για την προώθηση ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει ληφθεί υπόψη στην προετοιμασία του προγράμματος (πχ εάν η διάσταση του φύλου ελήφθη υπόψη στην κοινωνικοοικονομική ανάλυση, εάν η ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών ελήφθη σαφώς υπόψη κατά το σχεδιασμό του ΕΠ, εάν υπήρξε διαβούλευση με φορείς και οργανισμούς ισότητας). Στη συνέχεια θα αξιολογηθεί η περιγραφή της συνεισφοράς του προγράμματος στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και όπου είναι απαραίτητο οι ρυθμίσεις για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο επίπεδο του Προγράμματος και των πράξεων. Σημειώνεται ότι η συνεισφορά αυτή δεν θα πρέπει να διατυπώνεται γενικά αλλά να υπάρχει σαφής εξήγηση (πχ ύπαρξη σαφών στόχων και συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, εάν το έγγραφο του ΕΠ περιλαμβάνει επαρκείς ρυθμίσεις για την ενσωμάτωση της ισότητας στην διαδικασία εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης). Για τις αρχές ισότητας και μη διάκρισης η αξιολόγηση θα αποτιμήσει την περιγραφή συγκεκριμένων δράσεων κατά την προετοιμασία, σχεδιασμό και εφαρμογή του προγράμματος (πχ βήματα που έγιναν για την συμμετοχή αρμοδίων φορέων στον 12

13 εντοπισμό προκλήσεων/αναγκών, καθορισμό στόχων, απόφαση κατανομής πόρων, επιλογή δράσεων, ρυθμίσεις για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ρυθμίσεις για τη διασφάλιση προσβασιμότητας των ΑμΕΑ). Σημειώνεται ότι για τα μέτρα που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων δίνεται η δυνατότητα (άρθρο 96) υποβολής γνωμοδότησης των αρμοδίων αρχών σε εθνικό επίπεδο ταυτόχρονα με την υποβολή του προγράμματος. Ο Σ.Α. μπορεί να κάνει σχετική αναφορά στα βήματα που έχουν γίνει για την κάλυψη αυτής της απαίτησης, καθώς και συμπληρωματικές ενέργειες διαβούλευσης με λοιπούς φορείς. Αναφορικά με την συμμετοχή των εταίρων στην υλοποίηση των Επιχειρησιακών προγραμμάτων (Άρθρο 6 του Καν. ΕΚΤ), ο Σ.Α λαμβάνει υπόψη την ενσωμάτωσή του κατά την διαδικασία σχεδιασμού του Ε.Π. ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Αξιολόγηση του συστήματος δεικτών, του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης Το άρθρο 27 του Γενικού Κανονισμού καθώς και το άρθρο 5 του Καν. ΕΚΤ, αναφέρονται στις απαιτήσεις για τους δείκτες των ΕΠ. Με την προσέγγιση βασισμένη στα αποτελέσματα της περιόδου τα ζητήματα δεικτών, παρακολούθησης και συλλογής δεδομένων αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα. Ο Σ.Α. θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι οι δείκτες αποτελέσματος εκφράζουν τα σημαντικότερα αποτελέσματα των προτεραιοτήτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 2.1 Καταλληλότητα (relevance) και σαφήνεια των προτεινόμενων δεικτών του προγράμματος Οι δείκτες του προγράμματος είναι κατάλληλοι εφόσον αντανακλούν τις παρεμβάσεις και τους στόχους των αξόνων προτεραιότητας. Θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα ανταπόκρισης στην πολιτική του προγράμματος (responsive), δηλαδή η τιμή τους θα πρέπει να επηρεάζεται άμεσα από τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτεί ο αντίστοιχος άξονας προτεραιότητας. Η ανταπόκριση αυτή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της λογικής του προγράμματος (intervention logic). Οι δείκτες αποτελέσματος θα πρέπει να καλύπτουν την σημαντικότερη επιδιωκόμενη αλλαγή του ΕΠ. Ο Σ.Α. θα αξιολογήσει εάν οι δείκτες εκροών είναι συναφείς με τις παρεμβάσεις του προγράμματος και εάν είναι πιθανόν να συνεισφέρουν στην αλλαγή των δεικτών αποτελέσματος. Οι κοινοί δείκτες ΕΚΤ (και ΠΑΝ) είναι δείκτες εκροών και αποτελέσματος (για την ΠΑΝ κοινοί δείκτες αποτελέσματος) και επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ι και ΙΙ του Καν. ΕΚΤ. Ο Σ.Α. θα εξετάσει εάν στο Πρόγραμμα περιλαμβάνονται όλοι οι απαραίτητοι κοινοί 13

14 δείκτες και θα συμβάλλει στη συμπλήρωσή τους, ενδεχομένως και με ειδικούς δείκτες προγράμματος, στις περιπτώσεις που διαπιστώσει ελλείψεις. Συστήνεται ο σχεδιασμός περιορισμένου αριθμού ειδικών δεικτών προγράμματος (programme-specific result indicators) για τα αποτελέσματα και εστίασή τους στους βασικούς στόχους του προγράμματος. Για το ΕΚΤ, εφόσον όλοι οι κοινοί δείκτες θα παρακολουθούνται υποχρεωτικά σε όλες τις επενδυτικές προτεραιότητες, ο Σ.Α. θα αξιολογήσει την καταλληλότητα των προτεινόμενων ειδικών δεικτών του Ε.Π. (programme specific indicators) και των δεικτών αποτελέσματος. Εάν ο Σ.Α. συμπεράνει ότι σημαντικές πτυχές μίας επενδυτικής προτεραιότητας δεν καλύπτονται από κοινούς ή ειδικούς δείκτες προγράμματος, μπορεί να προτείνει πρόσθετους. 2.2 Σαφήνεια δεικτών του προγράμματος Ο Σ.Α. θα πρέπει να εξετάσει εάν οι δείκτες του Ε.Π., έχουν καθορισθεί με σαφήνεια. Θα πρέπει να εκτιμήσει εάν οι ειδικοί δείκτες του προγράμματος (programme specific indicators) έχουν σαφή τίτλο και ορισμό. Στην περίπτωση ειδικών δεικτών αποτελέσματος θα εξετάσει την σταθερότητα (robustness, πχ εάν η τιμή του δείκτη μπορεί να επηρεασθεί υπερβολικά από ακραίες τιμές) και τη στατιστική επικύρωση (statistical validation, στην περίπτωση που οι τιμές ενός δείκτη ποσοτικοποιούνται μέσω ερευνών, η αντιπροσωπευτικότητα των δειγμάτων θα πρέπει να είναι στατιστικά επικυρωμένη). Μπορεί επίσης να επιβεβαιώσει εάν έχουν καθορισθεί και εάν θα είναι δημόσια διαθέσιμες οι πηγές των δεικτών αποτελέσματος. Και επίσης μπορεί να προτείνει την ανάγκη υποστήριξης της Διαχειριστικής Αρχής από ειδική τεχνογνωσία σε θέματα στατιστικής ανάλυσης, ως προαπαιτούμενο για το σχεδιασμό ερευνών που θα τεκμηριώσουν τον προσδιορισμό τιμών βάσης και στόχου των δεικτών. 2.3 Τιμές στόχου-βάσης Ο Σ.Α. οφείλει να παρέχει προτάσεις για τις πηγές και τις μεθόδους ποσοτικοποίησης των τιμών βάσης, ή και να διεξάγει πρόσθετη έρευνα όπου αυτές δεν είναι διαθέσιμες. Αναφορικά με τις τιμές στόχου, όπου έχουν τεθεί ποσοτικές τιμές στόχου για κοινούς δείκτες και ειδικούς δείκτες προγράμματος, η εκ των προτέρων αξιολόγηση θα εκτιμήσει εάν είναι ρεαλιστικές και εάν μπορούν να επιτευχθούν. Ο Σ.Α. θα εκτιμήσει τις τιμές στόχου έχοντας υπόψη τις σχετικές παρεμβάσεις, μορφές υποστήριξης, χρηματοδοτικές 14

15 κατανομές στους άξονες προτεραιότητας και τις ενδεικτικές κατανομές στις κατηγορίες παρέμβασης/επενδυτικές προτεραιότητες. Για τους δείκτες εκροών ο Σ.Α. θα πρέπει να εκτιμήσει εάν οι τιμές στόχου τους βασίζονται σε υπολογισμό μοναδιαίου κόστους ίδιων ή ομοειδών παλαιότερων παρεμβάσεων (πχ ΠΕΠ, ΕΠ) ή άλλη ανάλυση. Εάν μία παρέμβαση είναι νέα, ο Σ.Α. θα εκτιμήσει την ποιότητα των εκτιμήσεων της αρχής προγραμματισμού αναφορικά με τις τιμές αυτές. Στις τιμές στόχου δεικτών αποτελέσματος (στο ΕΚΤ είναι υποχρεωτικά ποσοτικοί για τους κοινούς δείκτες) ο Σ.Α. θα αξιολογήσει εάν αντανακλούν τις αναμενόμενες επιδράσεις των παρεμβάσεων και τις εξωτερικές εξελίξεις που πιθανόν να τις επηρεάσουν, την εφικτότητα τους σε σχέση με τις τιμές βάσης, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη εμπειρία και τις σχετικές οικονομικές τάσεις. 2.4 Καταλληλότητα των οροσήμων του πλαισίου επίδοσης Ο Σ.Α. θα αξιολογήσει την καταλληλότητα των οροσήμων (milestones) που επελέγησαν για το πλαίσιο επίδοσης. Θα αναλύσει τη συνάφειά τους, το βαθμό δηλαδή που μπορούν να καταγράφουν ουσιαστική πληροφόρηση αναφορικά με την πρόοδο μιας προτεραιότητας, εάν τα ορόσημα (milestones) μπορούν ρεαλιστικά να επιτευχθούν το 2018 (ενδιάμεση εξέταση του 2019) και οι σωρευτικοί στόχοι το Για την ανάλυση αυτή μπορεί να λάβει υπόψη το ρυθμό εφαρμογής παρόμοιων παρεμβάσεων της τρέχουσας περιόδου. Θα αξιολογήσει επίσης εάν είναι ρεαλιστικό και εφικτό να υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία το για την εκτίμηση των οροσήμων στις σχετικές εκθέσεις προόδου. Μπορεί επίσης να συνδράμει την Αναθέτουσα Αρχή στην επιλογή των κατάλληλων οροσήμων και στόχων. Εάν σε αυτά περιλαμβάνονται και δείκτες αποτελέσματος (πχ στο ΕΚΤ) ο Σ.Α. μπορεί να εκτιμήσει το βαθμό που μπορούν να επηρεαστούν από άλλους παράγοντες εκτός του ελέγχου της Διαχειριστικής Αρχής (θέτοντας έτσι μελλοντικά το πρόγραμμα σε κίνδυνο μέσω της πιθανής μη επίτευξης οροσήμων και στόχων). 2.5 Ποιότητα-αξιοπιστία του συστήματος παρακολούθησης-συλλογής δεδομένων, επάρκεια ανθρώπινων πόρων - διοικητική ικανότητα Ο Γενικός Κανονισμός. προβλέπει τη δυνατότητα αναστολής πληρωμών όταν υπάρχει σοβαρή ανεπάρκεια όσον αφορά στην ποιότητα και αξιοπιστία του συστήματος παρακολούθησης ή των δεδομένων για κοινούς και ειδικούς δείκτες (άρθρο 142 του Καν.1303/2013). Επίσης τα άρθρα 50 του Καν.1303/2013 και 19 του Καν. 1304/2013, προσδιορίζουν τις απαιτήσεις του περιεχομένου των Ετήσιων Εκθέσεων υλοποίησης για τα δεδομένα των δεικτών αλλά και των διαθέσιμων πορισμάτων αξιολογήσεων. 15

16 Προκειμένου να διασφαλισθεί η αξιοπιστία των δεδομένων και η ποιότητα της ανάλυσης των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης των προγραμμάτων, η εκ των προτέρων αξιολόγηση θα πρέπει να αξιολογήσει την επάρκεια των ανθρώπινων πόρων και της διοικητικής ικανότητας για τη διαχείριση του προγράμματος, καθώς και την καταλληλότητα των διαδικασιών παρακολούθησης του προγράμματος και της συλλογής των αναγκαίων δεδομένων για τη διενέργεια των αξιολογήσεων. Ο Ανάδοχος μπορεί να λάβει υπόψη την προηγούμενη εμπειρία και πιθανά προβλήματα στη διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος, καθώς και προβλήματα και ανεπάρκειες που μπορεί να οφείλονται στη διοικητική ικανότητα των υπηρεσιών αναφορικά με τις υπηρεσίες παρακολούθησης και αξιολόγησης σύμφωνα με τις αυξημένες κανονιστικές απαιτήσεις και να προτείνει προληπτικά μέτρα όπως ενημέρωση και κατάρτιση. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση πρέπει να εξετάσει εάν οι διαδικασίες παρακολούθησης εξασφαλίζουν την έγκαιρη συλλογή στοιχείων προκειμένου να τροφοδοτήσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, την εκπόνηση εκθέσεων και τις αξιολογήσεις. Εδώ ο Σ.Α. μπορεί να λάβει υπόψη, τις απαιτήσεις υποβολής των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης, να αξιολογήσει τις πηγές και μεθόδους συλλογής δεδομένων (πχ με συμβατική υποχρέωση για τροφοδότηση ερευνών πεδίου με αντιπροσωπευτικό δείγμα, ατομικά στοιχεία ωφελουμένων κλπ). Ο Σ.Α. θα εκτιμήσει εάν τα απαραίτητα στοιχεία για την μέτρηση δεικτών αποτελέσματος θα είναι διαθέσιμα εγκαίρως. Λαμβάνοντας υπόψη την βασική υποχρέωση μείωσης του διοικητικού βάρους στους Δικαιούχους (αρ. 4., παρ.5 ΓΚ), ο Σ.Α. μπορεί να επιβεβαιώσει εάν υπάρχουσες βάσεις δεδομένων (πχ των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης, σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, στατιστική υπηρεσία κλπ) μπορούν να ληφθούν υπόψη ως πιθανές πηγές, π.χ για το εργασιακό καθεστώς των ωφελουμένων ορισμένο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Ο Σ.Α. θα επιβεβαιώσει εάν έχουν θεσπισθεί διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας των δεδομένων (όπως καθορισμός πηγών και ορισμών δεικτών σε ένα εγχειρίδιο χρηστών του πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης, διαδικασίες συστηματικών και δειγματοληπτικών ελέγχων ποιότητας των δεδομένων παρακολούθησης) και μπορεί να προτείνει περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση προβλημάτων και λαθών της τρέχουσας περιόδου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή στην εκτίμηση πιθανών αναγκών σε στοιχεία και πληροφορίες για τη διεξαγωγή μελλοντικών on going αξιολογήσεων και κυρίως αξιολογήσεων επιπτώσεων (impact evaluations) του άρθρου 56 ΓΚ. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις αξιολογήσεις με τη χρήση counterfactuals, 16

17 όπου θα απαιτηθεί η συλλογή δεδομένων (treatment group/control group) από δείγμα ωφελουμένων και μη ωφελουμένων στο επίπεδο μεμονωμένων επιχειρήσεων ή συμμετεχόντων ατόμων πριν και μετά από μια παρέμβαση. Ο Σ.Α. μπορεί να παρέχει συστάσεις αναφορικά με τις κυριότερες αξιολογήσεις που θα πρέπει να διενεργηθούν, το χρονισμό τους, τις ανάγκες πληροφοριών και μεθόδων, πιθανές δράσεις κατάρτισης εάν κριθεί απαραίτητο, συμβάλλοντας έτσι στην ποιότητα του σχεδίου αξιολόγησης που θα καταρτίσει κάθε Διαχειριστική Αρχή (αρ. 114 ΓΚ). Ο Σ.Α. μπορεί τέλος να υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή αναφορικά με τις μεθόδους των σχεδιαζόμενων αξιολογήσεων επιπτώσεων, την επιβεβαίωση διαθεσιμότητας στοιχείων του συστήματος παρακολούθησης, διοικητικών δεδομένων, εθνικών ή περιφερειακών στατιστικών στοιχείων, προτείνοντας σχετικές πηγές, διαδικασίες και χρονικά σημεία συλλογής τους. ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Αξιολόγηση της συνέπειας των χρηματοδοτικών κατανομών Η εκ των προτέρων αξιολόγηση θα πρέπει να αποτιμά τη συνέπεια (consistency) της κατανομής του προϋπολογισμού σε σχέση με τους στόχους του προγράμματος. Ο αξιολογητής θα εξετάσει εάν οι χρηματοδοτικές κατανομές συγκεντρώνονται στους σημαντικότερους στόχους κατ αντιστοιχία με τις προσδιορισθείσες προκλήσεις / ανάγκες, και σε σχέση με τις απαιτήσεις θεματικής συγκέντρωσης πόρων (βλ. άρθρο 18 ΓΚ, και άρθρο 4 Καν.ΕΚΤ). Ο Σ.Α. μπορεί να εξετάσει, εάν είναι απαραίτητο, επίσης το βαθμό που οι πόροι από τα επιμέρους Ταμεία συνδυάζονται επαρκώς προκειμένου να συνεισφέρουν στις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την αστική ανάπτυξη (συμπεριλαμβανομένων και των πόρων που εκχωρούνται σε αστικές ή άλλες περιοχές μέσω Ολοκληρωμένων Εδαφικών Επενδύσεων ΙΤΙs, και των περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια, των ομάδων σε κίνδυνο διακρίσεων/αποκλεισμού και των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων). ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Αξιολόγηση της συνεισφοράς του Προγράμματος στη στρατηγική "Ευρώπη 2020" Ο Σ.Α. θα αξιολογήσει τη συμβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος στην επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σε σχέση με τους επιλεγέντες θεματικούς στόχους και τις προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες και την εμπειρία από τις προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού. Εκτός από την επιβεβαίωση συνάφειας της στρατηγικής του προγράμματος με την Ε2020, τη λογική της παρέμβασης και τα αποτελέσματα, θα πρέπει να αξιολογηθεί ο βαθμός που το πρόγραμμα είναι πιθανόν να συμβάλει στους ποσοτικούς στόχους της στρατηγικής αυτής όπως εξειδικεύονται στο ΕΠΜ και στους πρωταρχικούς της 17

18 στόχους (headline targets). Στο πλαίσιο αυτό μπορεί με τη μέθοδο λογικού πλαισίου (logical framework) να συνδεθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος με τους σχετικούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους. Ο Ανάδοχος Σ.Α. προτείνεται να ενσωματώνει σε κάθε επιμέρους ενότητα την εμπειρία από προηγούμενες αναλύσεις και αξιολογήσεις (πχ αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου , εκ των προτέρων αξιολογήσεις της περιόδου , θεματικές αξιολογήσεις και λοιπές μελέτες). Ο Ανάδοχος Σ.Α. θα πρέπει επίσης να εξετάσει το βαθμό ουσιαστικής εμπλοκής των εταίρων (δηλ. περιφερειακών και τοπικών αρχών, οικονομικών και κοιν. εταίρων κλπ, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΓΚ και του Σχεδίου τεχνικών οδηγιών - Ευρωπαϊκός κώδικας δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στην Πολιτική Συνοχής ) στο σχεδιασμό του προγράμματος. Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα σχεδιασμού των προγραμμάτων, ο ρόλος του αξιολογητή θα πρέπει να είναι κατ εξοχήν υποστηρικτικός (με προτάσεις, αναλύσεις κλπ) και όχι εκ των υστέρων αιτιολογικός, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αφίσταται της ανεξαρτησίας του έργου του, που εφόσον απαιτηθεί θα πρέπει να αποτυπώνεται στις εκθέσεις του. 3.ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 3.1 Παραδοτέα για το παρόν έργο αποτελούν σε έντυπη και ηλεκτρονική: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Α «Προσχέδια κεφαλαίων 1-4 της Τελικής εκ των προτέρων αξιολόγησης του ΕΠ » Ο Ανάδοχος υποβάλλει τμηματικά ή και συνολικά παραδοτέα με τις παραπάνω ενότητες Α.1-Α.4, με προθεσμίες που θέτει γραπτώς η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την πρόοδο κατάρτισης και τις ανάγκες σχεδιασμού του ΕΠ, τα οποία αποτελούν προσχέδια των κεφαλαίων 1-4 της τελικής εκ των προτέρων αξιολόγησης του ΕΠ (δηλ. του παραδοτέου Β κατωτέρω): Παραδοτέο Α1: Προσχέδιο Ενότητας 1. Αξιολόγηση της Στρατηγικής του Προγράμματος. Παραδοτέο Α2: Προσχέδιο Ενότητας 2. Αξιολόγηση του συστήματος δεικτών, του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης. Παραδοτέο Α3: Προσχέδιο Ενότητας 3. Αξιολόγηση της συνέπειας των χρηματοδοτικών κατανομών. Παραδοτέο Α4: Προσχέδιο Ενότητας 4. Αξιολόγηση της συνεισφοράς του προγράμματος στη στρατηγική Ευρώπη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β «Τελική εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΕΠ » 18

19 Υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή με την οριστικοποίηση του σχεδίου του ΕΠ και προ της επίσημης υποβολής (formal submission) του στην Ε.Ε. Στην περίπτωση που απαιτηθούν επανυποβολές του σχεδίου ΕΠ, ο Ανάδοχος επικαιροποιεί και επανυποβάλλει το παραδοτέο αυτό στη βάση των σχετικών τροποποιήσεων του ΕΠ και των σχολίων της Αναθέτουσας Αρχής, (προ των επίσημων υποβολών). Θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτική προσέγγιση όλων των σημείων που αναφέρονται στις ενότητες 1-4 ανωτέρω, επιτελική σύνοψη (στα ελληνικά και στα αγγλικά), παράρτημα της μεθοδολογίας αξιολόγησης που ακολούθησε ο Ανάδοχος, καθώς και να παρουσιάζει τις αλλαγές και βελτιώσεις που έγιναν στο σχέδιο του ΕΠ ως αποτέλεσμα της διαδικασίας της εκ των προτέρων αξιολόγησης. Θα πρέπει να είναι επαρκώς αναλυτικό ώστε να υποστηρίξει την αιτιολόγηση των στρατηγικών επιλογών του Προγράμματος, την καταλληλότητα των δεικτών και του πλαισίου επίδοσης κλπ. κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης του ΕΠ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιλαμβάνει κατ ελάχιστον, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο εργασίας της Ε.Ε., αναλύσεις που ομαδοποιούνται σε 4 βασικές ενότητες: Επιτελική Σύνοψη (ελληνικά, αγγλικά) Ενότητα 1. Αξιολόγηση της Στρατηγικής του Προγράμματος: συνεκτικότητα θεματικών στόχων/επενδυτικών προτεραιοτήτων/ειδικών στόχων ΕΠ με ΚΣΠ/ΣΕΣ/ανά χώρα συστάσεις/επμ/εu2020, εσωτερική και εξωτερική συνοχή του ΕΠ, αξιολόγηση της λογικής της παρέμβασης του ΕΠ, οριζόντιες αρχές. Ενότητα 2. Αξιολόγηση του συστήματος δεικτών, του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης: συνάφεια-σαφήνεια δεικτών ΕΠ, τιμές στόχουβάσης, καταλληλότητα οροσήμων του πλαισίου επίδοσης, ποιότητα-αξιοπιστία συστήματος παρακολούθησης-συλλογής δεδομένων, επάρκεια ανθρώπινων πόρων-διοικητική ικανότητα, Ενότητα 3. Αξιολόγηση της συνέπειας των χρηματοδοτικών κατανομών: αξιολόγηση της συνέπειας των χρηματοδοτικών κατανομών με τους στόχους του ΕΠ Ενότητα 4. Αξιολόγηση της συνεισφοράς του προγράμματος στη στρατηγική Ευρώπη Παραρτήματα Ι. Συνοπτική περιγραφή της μεθοδολογίας αξιολόγησης. ΙΙ. Σύνοψη αλλαγών και βελτιώσεων που έγιναν στο τελικό σχέδιο του ΕΠ ως αποτέλεσμα της διαδικασίας της εκ των προτέρων αξιολόγησης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ «Ειδικές Αναφορές» 19

20 Η ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ δύναται να ζητήσει από τον Ανάδοχο εφόσον απαιτηθεί, την εκπόνηση περιορισμένου αριθμού πρόσθετων συνοπτικών ειδικών αναφορών που θα συνδέονται με το αντικείμενο του έργου. Ειδικές εκθέσεις, το περιεχόμενο των οποίων είναι συμβατό με το έργο του Συμβούλου Αξιολόγησης, μπορούν να υποβληθούν όποτε ο Ανάδοχος κρίνει ότι οι περιστάσεις επιβάλλουν ή όποτε του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Ειδικότερα, μεταξύ των «Ειδικών αναφορών» θα ζητηθεί το «Σχέδιο αξιολόγησης (Εvaluation Plan)» του ΕΠ για το τμήμα εκείνο του ΕΠ που αφορά στην Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ -ΥΕΙ) και το οποίο θα υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή έως τις 31/12/2014. Οι απαιτήσεις αξιολόγησης γενικά απορρέουν από το άρθρο 55 του Γενικού Κανονισμού 1303/2013, ενώ ειδικά για την ΠΑΝ από το άρθρο 19 του Κανονισμού 1304/2013 του ΕΚΤ. Το συγκεκριμένο σχέδιο αξιολόγησης θα περιέχει κατάλογο και χρονοδιάγραμμα των αξιολογήσεων που θα γίνουν κατά την πρώτη διετία υλοποίησης της ΠΑΝ (1/9/ /12/2015), συμπεριλαμβανομένης της αιτιολόγησης για την επιλογή των θεμάτων. Στην ΠΑΝ, εκτός από τις αυξημένες και πρωθύστερες απαιτήσεις παρακολούθησης που ισχύουν (έναρξη ισχύος 1/9/2013), υπάρχουν και αυξημένες απαιτήσεις αξιολόγησης: Δύο εκθέσεις αξιολόγησης στο τέλος του 2015 και Επίσης οι Εκθέσεις υλοποίησης το 2016 και το 2019 μοιάζουν περισσότερο με εκθέσεις αξιολόγησης, καθώς αξιολογούν την ποιότητα των «προσφορών απασχόλησης» για τους ωφελούμενους της ΠΑΝ και την πρόοδό τους στη συνέχιση της εκπαίδευσης, στην ανεύρεση βιώσιμων και αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης ή στην ένταξή τους στη μαθητεία ή στην άσκηση ποιότητας (apprenticeships or quality traineeships). Συνεπώς, το παρόν Σχέδιο αξιολόγησης θα συνδράμει στην πρώτη έκθεση αξιολόγησης που πρέπει η ΕΥΔ να υποβάλλει έως τις 31/12/2015. Επιπρόσθετα λοιπόν, κάθε θέμα (αξιολόγησης) θα εξειδικεύεται στα εξής: Αντικείμενο και στόχευση (rationale): ιστορικό, πεδίο κάλυψης, αξιολογητικά ερωτήματα. Μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν και στις απαιτήσεις των στοιχείων (data requirements) που θα χρησιμοποιηθούν. Χρονική διάρκεια. Εκτιμώμενο προϋπολογισμό. Σχετικό υποστηρικτικό υλικό θα δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την κατάρτιση των ανωτέρω Παραδοτέων να λαμβάνει υπόψη ενδεχόμενες πρόσθετες οριζόντιες κατευθύνσεις και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής στη βάση σχετικών ενδεχομένων οδηγιών από την ΕΥΣΣΑΑΠ/Β και της ΕΥΣΕΚΤ (για τα ζητήματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου). 20

21 Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να προτείνουν και να περιγράψουν τη μεθοδολογία για την προσέγγιση του έργου στο πλαίσιο των τεχνικών προσφορών τους (στο πλαίσιο αυτό απαιτείται αναλυτική αποτύπωση της προτεινόμενης μεθοδολογίας ανά Ενότητα της αξιολόγησης. Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνεται στις μεθόδους που θα εφαρμοσθούν για τη στοχοθεσία δεικτών, στις πρόσθετες αναλύσεις/έρευνες που θα διενεργηθούν για να καλύψουν τις ελλείψεις στοιχείων). Τα παραδοτέα υποβάλλονται από τους Αναδόχους στην οικεία Αναθέτουσα Αρχή, ενώ παράλληλα κοινοποιούνται και σε ηλεκτρονική μορφή σε τυποποιημένο περιβάλλον που θα είναι πλήρως επεξεργάσιμο και ελέγξιμο με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής στην Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, στην ΕΥΣΕΚΤ και στο ΥΠΑΑΤ. Ως αρχικός χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζονται οι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, όμως η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα μονομερώς να παρατείνει τη διάρκεια της, μέχρι την ολοκλήρωση της έγκρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση », από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρ. 29 του ΕΚ 1303/2013, δίχως αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, προκειμένου να υπάρχει χρόνος για πιθανές βελτιώσεις -προσαρμογές (επομένως και της εκ των προτέρων αξιολόγησης), στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης του Ε.Π. από την ΕΕ). 3.2 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη επαγγελματική ενασχόληση σε παρόμοια έργα που συνδυάζουν ενέργειες όπως αξιολόγησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και θεματικών αξιολογήσεων που συγχρηματοδοτούνται από διαρθρωτικά ταμεία, εκπόνησης μελετών/ εμπειρογνωμοσυνών/ συμβουλευτικών υπηρεσιών/σχεδιασμού διαχείρισης και διοίκησης έργων και προγραμμάτων. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και έγκαιρη υλοποίηση του Έργου, ο Σύμβουλος Αξιολόγησης, στελεχώνεται ως εξής: i. Υπεύθυνος Σύμβουλος Αξιολόγησης (ΥΣΑ): έχει τη συνολική ευθύνη των εργασιών του Συμβούλου και είναι ένας για το σύνολο του ΕΠ. Θα πρέπει να διαθέτει δίπλωμα πανεπιστημίου και επταετή (7) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε τομείς που έχουν συνάφεια με το έργο του Σ.Α. όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση. Θα συνεκτιμηθεί η αποδεδειγμένη γνώση ή/και εμπειρία με συμμετοχή σε παρόμοια έργα, του τρόπου λειτουργίας των διαρθρωτικών πολιτικών της ΕΕ, σε θέματα σχετικά με τις θεματικές προτεραιότητες και τη στοχοθεσία του Ε.Π. ii. Ομάδα Έργου: θα απαρτίζεται από τρία (3) τουλάχιστον στελέχη τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν δίπλωμα Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου και πενταετή (5) εμπειρία σε παρόμοια έργα. 21

22 Επισημαίνεται ότι ο συνολικός αριθμός των απαιτούμενων ανθρωπομηνών προβλέπεται τουλάχιστον σε είκοσι (20) εκ των οποίων οι πέντε (5) τουλάχιστον θα διατεθούν με φυσική παρουσία στους χώρους της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ. 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός του παρόντος έργου δεν θα υπερβεί το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) πλέον του νομίμου ΦΠΑ. Στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας. 5.ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Διευκρινίζεται ότι, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, προσφέρων ή οποιοδήποτε μέλος του σε περίπτωση ένωσης εταιρειών, κοινοπραξίας κ.λ.π., ο οποίος έχει αναλάβει το έργο της κατάρτισης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση ». Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά την υποβολή τους οι προσφορές συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για πρωτοκόλλησή τους. Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Αναθέτουσας αρχής όπου γίνεται και χρονοσήμανση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τους. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. Οι προσφορές πρέπει να έχουν τα παρακάτω στοιχεία και να περιλαμβάνουν τα κατωτέρω έγγραφα με ποινή αποκλεισμού: 22

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Προϋπολογισμού: 30.750,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Προϋπολογισμού: 30.750,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταµείο Συνοχής Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Παροχή υπηρεσιών για την εξειδίκευση των βιοκλιµατικών στοιχείων και του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Το προβλεπόµενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3840/30-3-2010 και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Το προβλεπόµενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3840/30-3-2010 και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση :. Μποφώρ 7, Ηράκλειο Ταχ. Κώδικας : 71202 Πληρ. Αλ. Χοχλιδάκη, Όλγα Σηφάκη Τηλ. : 2813-404546, 2813-404504 Fax : 2810-335040

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003601180 2015-12-31

15PROC003601180 2015-12-31 15PROC003601180 2015-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Καλλιθέα 29/12/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣH :Οικονομική ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 998 ΤΜΗΜΑ :Προμηθειών & Αποθηκών ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΔΓ-ΓΓ0. Η 6 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΑΔΑ: Β4ΛΔΓ-ΓΓ0. Η 6 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 6 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟΝ Πάτρα 22/6/2012 Αρ. Πρωτ.: 3065 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (Υποέργα 2 & 3) Νάουσα, 5-6-2013 Αρ.Πρωτ. 16134 ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: 204.436,77

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΚΥΡΗ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΝΕΑ ΑΡ 17/13 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 08 Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ CPV: 31000000-6, 16311100-9, 44510000-8, 44211500-7, 42622000-2, 38341310-3, 38341320-6, 38510000-3, 33123100-9, 39711110-3, 39711500-4,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΛ7ΛΚ-ΡΩΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖΛ7ΛΚ-ΡΩΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ» ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ: 448143 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 26/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #60.000,00 # (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 22-7-2009 Αριθμ.πρωτ.710 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 23 και 24 ν.3763/2009. Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.1066343/536/πολ.1088/3-7-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15.

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 29013/8-12-2014 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΗ Φ. ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΗ Φ. ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 09/10/ 2015 Αριθ. πρωτ. 1818 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002327954 2014-10-08

14PROC002327954 2014-10-08 - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Πληροφορίες: Σοφία Μαρκοπούλου Ταχ.Δ/νση: Μεταμορφώσεως Σωτήρος Τ.Κ. 24200 Μεσσήνη Τηλέφωνο: 27223-60131 Fax.: 27220-22752 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 2/7/2014 4/7/2014 7 9/7/2014. Ημέρα Τετάρτη 27/8/2014 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 2/7/2014 4/7/2014 7 9/7/2014. Ημέρα Τετάρτη 27/8/2014 11:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοζάνη, 2/7//2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 67071/4229 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, /10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13436 Δ/νση: Ταχ. Δ/νση: Αβάντων 18 Τ.Κ: 34400 Τηλ: 22283-50219, 50212 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.56/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.56/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 215(Ι)/2012 215(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 Άρθρο: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 23/01-12-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 19-12-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 26984

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΙΑ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΙΑ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 14PROC002477206 ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2014-12-15 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΙΑ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003210990 2015-10-23

15PROC003210990 2015-10-23 15PROC003210990 2015-10-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 23/10/2015 Αρ. Διακήρυξης: 03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ο β ΜΑΙ^ΒΚ' ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ Ταχ.Δνση:Καραολή & Δημητρίου 40 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 1 Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση :. Μποφώρ 7, 71202 Ηράκλειο Πληρ.: Αλκ. Χοχλιδάκη, Ολ. Σηφάκη Τηλ.: 2813-404546, 2843404504 Fax : 2810-335040 Email : achochli@mou.gr,

Διαβάστε περισσότερα

α) του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27-11-95) «Περί ηµόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους & άλλες διατάξεις»

α) του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27-11-95) «Περί ηµόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους & άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ) /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013» Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013» Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013» Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002918649 2015-07-17 ΑΔΑ: 7Ζ8Ρ469ΗΡ8-9ΝΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

15PROC002918649 2015-07-17 ΑΔΑ: 7Ζ8Ρ469ΗΡ8-9ΝΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: 7Ζ8Ρ469ΗΡ8-9ΝΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 7 ΟΥ & 22 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 7 ΟΥ & 22 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΠΔΔ) ΤΗΛ. 24210-28517 Βόλος, 4-7-2014 Αριθ. Πρωτ.300 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ηροδότου 28 Κομοτηνή Ταχ.Κώδικας : 69100 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηγουμενίτσα, 27/02/2015

Ηγουμενίτσα, 27/02/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: κα Ειρήνη Γρίβα Τηλ. Επικοιν.:26653 61213 Τηλ. Φαξ: 26650 29119 Ηγουμενίτσα, 27/02/2015 Αρ. πρωτ. 4213 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015

Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015 Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 154(I)/2015 Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 2137/85 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, ΑΡΙΘ.ΑΠ. : ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Κανονισμός διαδικασίας χορήγησης άδειας για την εγκατάσταση σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, κεραιοσυστημάτων και υποστηρικτικού εξοπλισμού εντός των πάρκων κεραιών, κατ'

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 16-10-2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 15-10-2015

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 16-10-2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 15-10-2015 Ημερ. 9/9/015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΥΣΜΑ/64594/89 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015. ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή αναδόχου για το Έργο:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015. ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή αναδόχου για το Έργο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 24.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03.

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 24.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03. Κέρκυρα, 27.02.2015 Αρ. Πρωτ. 914 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 15PROC002806809

Α ΑΜ: 15PROC002806809 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ********* ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ----------- Πληροφ: Σ.Χαριζάνη Τηλ.: 2262 350618 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. /νση: Κύπρου 3 Ταχ. Κώδικας: 32 200, Θήβα Αρ.Πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aποφαση 256276: Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και του τρόπου πληρωμής της επιχορήγησης των δράσεων: Ι.Γ.α: Διοργάνωση και πραγματοποίηση ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων Ι.Γ.β: Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------------------- ΙΔΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

χρωμάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2015 και λοιπές ανάγκες προϋπολογισμού

χρωμάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2015 και λοιπές ανάγκες προϋπολογισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 25/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 25940 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ χρωμάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2015 και λοιπές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ.Β.Μ.Α. / Ε.Ε.Α.Μ.Μ. Ταχ.Δ/νση: Λεωνίδου 96 Ταχ.Κώδικας: 23100 Πληροφορίες: κα Παρ. Ζαβογιάννη Τηλ.: 2731020991 Fax.: 2731020991 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 07-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ: 15441. Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 07-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ: 15441. Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 07-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ: 15441 Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (όπως ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002854434 2015-06-17

15PROC002854434 2015-06-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 17/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθ. Πρωτ. Οικ. 125027 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας...1 Άρθρο1 Θεμελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 116(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ.

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 116(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 116(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) TOY 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 118(I) του 2002 230(Ι) του 2002

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 112/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κρατικής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002526932 2015-01-15

15PROC002526932 2015-01-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η ΜΟ Κ Ρ ΑΤ Ι Α Λαμία 15-1-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 148 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρθμ. Απόφασης Προέδρου: 07 /2015 EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. Άρθρο 27 -Έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων 1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 30-09-204 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.:83 ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Π/ΣΜΟΥ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις Αρ. 1 Ίδρυση Αποστολή 1. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ιδρύεται αυτοτελής Υπηρεσία με τον τίτλο «Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23-6-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 528/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706826 2015-04-15

15PROC002706826 2015-04-15 15PROC276826 215-4-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 15 Απριλίου 215 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 14536(473) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 14 / 10 /2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 64127 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Αποθηκών, Προμηθειών υλικών Εξοπλισμού Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Διαγωνισμών Προμηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΓΧ-ΧΤΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4ΜΓΧ-ΧΤΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµός-Α/Α Συστήµατος : 13142

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµός-Α/Α Συστήµατος : 13142 Αναρτητέα στο µητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαµάτα, 15 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18487 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1439 17 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33759/Φ.710 Κανονισμός Ειδικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22/739 Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπλοκή των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας 1. Η Ελλάδα υπέγραψε το Προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014

121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 121(Ι)/2014 121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 169(I)/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4422 Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013 1489 Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η Διεύθυνση Οικονομικού-Διοικητικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, έχοντας υπόψη :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η Διεύθυνση Οικονομικού-Διοικητικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, έχοντας υπόψη : AΔΑ : 7ΠΟΣ7ΛΚ-Ω1Λ ΑΔΑΜ :.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ρέθυμνο 24/11/2015 Αρ. Πρωτ. : οικ. 145905 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ e-mail:heretaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002825553 2015-06-05

15PROC002825553 2015-06-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 05/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 1 2 Πίνακας περιεχοµένων ΜΕΡΟΣ Α : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... 5 Βασικές Αρχές του Κανονισµού Καθαριότητας ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων... 5 Στόχοι του κανονισµού... 5 Νοµικό Πλαίσιο... 7 ΜΕΡΟΣ Β

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002289536 2014-09-15

14PROC002289536 2014-09-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 8 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 338472 (10814) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14PROC002289536

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ22/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ22/2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μαρούσι 1/8/2013 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ 19004 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 29/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) : 24/ 02/2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) : 24/ 02/2015 ΑΔΑ: 7ΥΟΛ469Η25-ΒΙΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002899067 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ) - Ν.Π.Δ.Δ Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 284,15562 Χολαργός Χολαργός, 8 / 07 /2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Δρ. Νικόλαος Καραϊβάζογλου Προϊστάμενος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Σερρών (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ Σερρών) 1 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 4403/12.07.2012 Η 10 η Εφορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 Από το Πρακτικό 2/2016 της συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 1950/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 1950/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ---------------- Ταχ. δ/νση: 85100 Ρόδος Τ.Θ. 138 - Ρόδος Πληροφορίες:ΠΙΕΡΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τηλέφωνο: (22410)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Θ9-ΔΣ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49Θ9-ΔΣ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β49Θ9-ΔΣ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ AΘΗΝΑ, 10 / 06 /2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π. : 2679 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Δ.Α. : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια μίας (1) συσκευής αέριας χρωματογραφίας

Διεθνής Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια μίας (1) συσκευής αέριας χρωματογραφίας ΑΔΑ περίληψης: ΒΛ4ΧΗ-ΨΩΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1089 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 26 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκτέλεση Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή....

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003520455 2015-12-17

15PROC003520455 2015-12-17 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 529 4926, 4209, 4046 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001604412 2013-09-04

13PROC001604412 2013-09-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Αριθμός Διακήρυξης ΔΙΕΦΕΣ/ΣΜΕΑ/ΔΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 9-12-2015. Αρ. Πρωτ.: 54442. «Εξοπλισµός παιδικής χαράς»

Κηφισιά, 9-12-2015. Αρ. Πρωτ.: 54442. «Εξοπλισµός παιδικής χαράς» Κηφισιά, 9-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 54442 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Όλη η χώρα. Νέοι γεωργοί. Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό

Όλη η χώρα. Νέοι γεωργοί. Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 «ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΙΜΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2/10 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚEΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΛΜΕ Αγαπητή/αγαπητέ Συνάδελφε, Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, με τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 04/2014

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 04/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ Διακήρυξη με αριθμό 04/2014 Ανακοινώνεται ότι στις 11 Απριλίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 189

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 189 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4779 Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 189 Aριθμός 278 Η Νάσω Θεμιστοκλέους, μόνιμος Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίες Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ορεστιάδα 16/01/2015. Αρ.πρωτ.369

Ορεστιάδα 16/01/2015. Αρ.πρωτ.369 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ.Ο.Υ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 30 Τ.Κ. : 68200 Πληροφ. : Κος Πάλλας Δ. Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. περίληψης Β436Η-3ΩΘ Αθήνα, 12/10/2012 Αρ.Πρωτ.: 30/002/9066

Α.Δ.Α. περίληψης Β436Η-3ΩΘ Αθήνα, 12/10/2012 Αρ.Πρωτ.: 30/002/9066 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & Τ.Υ.-Τμ.Β Ταχ. δ/νση: Αν. Τσόχα 16 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδικός : 104 42 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμό Απόφασης: 722

Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδικός : 104 42 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμό Απόφασης: 722 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427 Αριθμό Απόφασης: 722 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα