Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα"

Transcript

1 1995L0045 EL Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ95/45/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Ιουλίου 1995 περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τις χρωστικές ουσίες που χρησιµοποιούνται στα τρόφιµα (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (ΕΕ L 226 της , σ. 1) Τροποποιείται από: Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. σελίδα ηµεροµηνία M1 Οδηγία 1999/75/ΕΚ της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 1999 L

2 1995L0045 EL Ο ΗΓΙΑ95/45/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Ιουλίου 1995 περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τις χρωστικές ουσίες που χρησιµοποιούνται στα τρόφιµα (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 89/107/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα πρόσθετα που µπορούν να χρησιµοποιούνται στα τρόφιµα τα οποία προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή ( 1 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 94/34/ΕΚ ( 2 ), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α), Μετά από γνώµη της Επιστηµονικής Επιτροπής Τροφίµων, Εκτιµώντας: ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστούν κριτήρια καθαρότητας για όλες τις χρωστικές ουσίες που αναφέρονται στην οδηγία 94/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 30ής Ιουνίου 1994 για τις χρωστικές που µπορούν να χρησιµοποιούνται στα τρόφιµα ( 3 ) ότι είναι αναγκαίο να αναθεωρηθούν τα κριτήρια καθαρότητας για τις χρωστικές ουσίες που αναφέρονται στην οδηγία του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 1962 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις χρωστικές ύλες που επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται στα τρόφιµα ( 4 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 85/7/ΕΟΚ ( 5 ) ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη οι προδιαγραφές και οι αναλυτικές τεχνικές για τις χρωστικές ουσίες του Codex Alimentarius και της κοινής επιτροπής εµπειρογνωµόνων των FAO/ΠΟΥ για τα πρόσθετα τροφίµων (JECFA) ότι τα πρόσθετα τροφίµων που παρασκευάζονται µε µεθόδους παραγωγής ή από πρώτες ύλες αισθητά διαφορετικές από εκείνες που καλύπτει η αξιολόγηση της επιστηµονικής επιτροπής τροφίµων ή διαφορετικές από τις αναφερόµενες στην παρούσα οδηγία, πρέπει να παραπέµπονται στην εν λόγω επιτροπή για πλήρη αξιολόγηση, µε ιδιαίτερη έµφαση στα κριτήρια καθαρότητας ότι τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της Μόνιµης Επιτροπής Τροφίµων, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Τα κριτήρια καθαρότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 89/107/ΕΟΚ για τις χρωστικές ουσίες που περιλαµβάνονται στην οδηγία 94/36/ΕΟΚ, καθορίζονται στο παράρτηµα. Το άρθρο 8 και το παράρτηµα III της οδηγίας της 23ης Οκτωβρίου 1962 διαγράφονται. ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 40 της , σ. 27. ( 2 ) ΕΕ αριθ. L 237 της , σ. 1. ( 3 ) ΕΕ αριθ. L 237 της , σ. 13. ( 4 ) ΕΕ αριθ. 115 της , σ. 2645/62. ( 5 ) ΕΕ αριθ. L 2 της , σ. 22.

3 1995L0045 EL Άρθρο 2 1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Ιουλίου Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά. Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη. 2. Επιτρέπεται ωστόσο, µέχρι να εξαντληθούν τα αποθέµατα, η εµπορία των προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται µεν στην παρούσα οδηγία αλλά έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά ή επιση- µανθεί πριν από την παραπάνω ηµεροµηνία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στη Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

4 1995L0045 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γενικές προδιαγραφές για τις λάκκες αργιλίου των χρωστικών υλών Οι λάκκες αργιλίου παρασκευάζονται µε χηµική αντίδραση χρωστικών υλών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια καθαρότητας που καθορίζονται στις αντίστοιχες µονογραφίες προδιαγραφών, µε οξείδιο του αργιλίου (αλουµίνα) σε υδατικό περιβάλλον. Η αλουµίνα είναι συνήθως υλικό που έχει παρασκευασθεί πρόσφατα, χωρίς να ξηρανθεί, µε χηµική αντίδραση θειικού ή χλωριούχου αργιλίου µε ανθρακικό ή όξινο ανθρακικό νάτριο ή αµµωνία. Μετά το σχηµατισµό της λάκκας, το προϊόν διηθείται, εκπλύνεται µε νερό και ξηραίνεται. Το τελικό προϊόν ενδέχεται να περιέχει αλουµίνα που δεν έχει αντιδράσει. Ύλες αδιάλυτες σε HCl 0,5 % κατ ανώτατο όριο Ύλες εκχυλίσιµες µε αιθέρα (σε ουδέτερο περιβάλλον) Ισχύουν επίσης τα ειδικά κριτήρια καθαρότητας για την εκάστοτε χρωστική ύλη. Β. Ειδικά κριτήρια καθαρότητας E 100 ΚΟΥΡΚΟΥΜΙΝΗ Συνώνυµα CI Φυσικό κίτρινο 3, κίτρινο κουρκούµης, διφεροϋλο-µεθάνιο Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS Η κουρκουµίνη λαµβάνεται µε εκχύλιση µε διαλύτες της κουρκούµης, δηλαδή του ριζώµατος φυσικών ποικιλιών του φυτού Curcuma longa L. Για να ληφθεί συµπυκνωµένη σκόνη κουρκουµίνης, το εκχύλισµα καθαρίζεται µε κρυστάλλωση. Το προϊόν συνίσταται κυρίως από κουρκουµίνες, δηλαδή τη χρωµοφόρο ένωση [1,7- δις(4-υδροξυ-3-µεθοξυ-φαινυλ)επταδιενο-1,6- διόνη-3,5] και τα δύο διµεθοξυπαράγωγά της σε διάφορες αναλογίες. Ενδέχεται επίσης να περιέχει µικρές ποσότητες ελαίων και ρητινών που απαντούν στην κουρκούµη. Για την εκχύλιση επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνον οι εξής διαλύτες: οξικός αιθυλεστέρας, ακετόνη, διοξείδιο του άνθρακα, διχλωροµεθάνιο, n-βουτανόλη, µεθανόλη, αιθανόλη, εξάνιο. ικινναµοϋλο-µεθάνιο Χηµικός τύπος IC 21 H 20 O 6 II C 20 H 18 O 5 III C 19 H 16 O 4 I 1,7- ις-(4-υδροξυ-3-µεθοξυφαινυλ)επταδιενο- 1,6-διόνη-3,5 II 1-(4-Υδροξυ-φαινυλ)-7-(4-υδροξυ-3-µεθοξυ- φαινυλ)επταδιενο-1,6-διόνη-3,5- III 1,7- ις(4-υδροξυ-φαινυλ)επταδιενο-1,6-διόνη-3,5 Μοριακό βάρος I: 368,39 II: 338,39 III: 308,39 90 % 1 cm σε µήκος κύµατος περίπου 426 nm σε αιθανόλη

5 1995L0045 EL Πορτοκαλοκίτρινη κρυσταλλική σκόνη Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε αιθανόλη στα 426 nm Β. Σηµείο τήξεως 179 C 182 C Κατάλοιπα διαλυτών Οξικός αιθυλεστέρας Ακετόνη n-βουτανόλη Μεθανόλη Αιθανόλη Εξάνιο ιχλωροµεθάνιο 50 mg/kg κατ ανώτατο όριο µόνοι ή σε συνδυασµό Ε 101 (i) ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗ Συνώνυµα Λακτοφλαβίνη Ισοαλλοξαζίνη Αριθ. EINECS Χηµικός τύπος C 17 H 20 N 4 O 6 Μοριακό βάρος 376,37 7,8- ιµεθυλο-10-( D-ριβοζο-2,3,4,5-τετραϋδροξυπεντυλο)βενζο( g)πτεριδινο-διόνη-2,4 (3H, 10H)- 7,8-διµεθυλο-10-(1 -D-ριβιτυλ)ισοαλλοξαζίνη Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98 % επί άνυδρης ουσίας 1 cm περίπου 328 σε µήκος κύµατος 444 nm σε υδατικό διάλυµα Κίτρινη έως πορτοκαλοκίτρινη κρυσταλλική σκόνη µε ελαφρά οσµή Α. Φασµατοµετρία Ο λόγος A 375 /A 267 κυµαίνεται µεταξύ 0,31 και 0,33 σε υδατικό διά- Ο λόγος A 444 /A 267 κυµαίνεται λυµα µεταξύ 0,36 και 0,3 Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα. 444 nm περίπου 20 % Β. Ειδική στροφική ικανότητα [α] Dcm : µεταξύ 115 και 140 σε διάλυµα υδροξειδίου του νατρίου 0,05 N Απώλειες κατά την ξήρανση Θειική τέφρα 1,5 % κατ ανώτατο όριο µετά από ξήρανση στους 105 C για4ώρες 0,1 % κατ ανώτατο όριο Πρωτοταγείς αρωµατικές αµίνες 100 mg/kg κατ ανώτατο όριο (υπολογιζόµενες ως ανιλίνη)

6 1995L0045 EL Ε 101 (ii) 5 -ΦΩΣΦΟΡΙΚΗ ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗ Συνώνυµα Άλας µε νάτριο της 5 -φωσφορικής ριβοφλαβίνης Οι προδιαγραφές αυτές ισχύουν για τα µείγµατα 5 -φωσφορικής ριβοφλαβίνης µε µικρές ποσότητες ελεύθερης ριβοφλαβίνης και διφωσφορικής ριβοφλαβίνης Ισοαλλοξαζίνη Αριθ. EINECS Άλας µε νάτρ ιο του φωσφορικού (2R,3R,4S)-5-(3 )10 -διυδρο-7,8 -διµεθυλο-2,4 - διοξο-10 -βενζο[ g]πτεριδινυλο-(-δινυλο)-2,3,4- τριυδροξυ-πεντελεστέρα άλας µε νάτριο του 5 - φωσφορικού εστέρα της ριβοφλαβίνης Χηµικός τύπος Ένυδρη ουσία: C 17 H 20 N 4 NaO 9 P.2H 2 O Άνυδρη ουσία: C 17 H 20 N 4 NaO 9 P Μοριακό βάρος 541,36 95 %, υπολογιζόµενη σε C 17 H 20 N 4 NaO 9 P.2H 2 O 1 cm 250 σε µήκος κύµατος περίπου 375 nm σε υδατικό διάλυµα Κίτρινη έως πορτοκαλί κρυσταλλική υγροσκοπική σκόνη µε ελαφρά οσµή και δριµεία γεύση Α. Φασµατοµετρία Ο λόγος A 375 /A 267 κυµαίνεται µεταξύ 0,30 και 0,34 Ο λόγος A 444 /A 267 κυµαίνεται µεταξύ 0,35 και 0,40 σε υδατικό διάλυµα Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 375 nm περίπου 20 % Β. Ειδική στροφική ικανότητα [α] : µεταξύ + 38 και + 42 σε διάλυµα Dcm HCI 5M Απώλεια κατά την ξήρανση Θειική τέφρα 8,0 % κατ ανώτατο όριο (100 C, πέντε ώρες υπό κενό επάνω από P 2 O 5 ) για την ένυδρη ουσία 25 % κατ ανώτατο όριο Ανόργανες φωσφορικές ενώσεις 1,0 % κατ ανώτατο όριο (υπολογιζόµενες ως PO 4 επί άνυδρης ουσίας) Βοηθητικές χρωστικές ύλες Ριβοφλαβίνη (ελεύθερη) ιφωσφορική ριβοφλαβίνη Πρωτοταγείς αρωµατικές αµίνες 70 mg/kg κατ ανώτατο όριο (υπολογιζόµενες ως ανιλίνη) E 102 ΤΑΡΤΡΑΖΙΝΗ Συνώνυµα CI Κίτρινο τροφίµων 4 Η ταρτραζίνη συνίσταται κυρίως από 5-υδροξυ-1- (4-σουλφοφαινυλο)-4-(4-σουλφοφαι-νυλαζω)- H-πυραζολο-3-καρβονικό νάτριο και βοηθητικές χρωστικές ύλες, µαζί µε χλωριούχο ή/και θειικό νάτριο ως το κύριο άχρωµο συστατικό.

7 1995L0045 EL Η ταρτραζίνη περιγράφεται ως το άλας µε νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων µε ασβέστιο και κάλιο. Αζόχρωµα Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS υδροξυ-1-(4-σουλφοφαινυλο)-4-(4-σουλφοφαινυλαζω)-H-πυραζολο-3-καρβονικό νάτριο. Χηµικός τύπος C 16 H 9 N 4 Na 3 O 9 S 2 Μοριακό βάρος 534,37 85 %, υπολογιζόµενη σε άλας µε νάτριο 1 cm 530 σε µήκος κύµατος περίπου 426 nm σε υδατικό διάλυµα Σκόνη ή κόκκοι χρώµατος ανοικτού πορτοκαλί, κίτρινο υδατικό διάλυµα. Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 426 nm περίπου Β. Κίτρινο υδατικό διάλυµα Ύλες αδιάλυτες στο νερό Βοηθητικές χρωστικές ύλες Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών: 4-υδραζινο-βενζολοσουλφονικό 4-αµινο-βενζολο-1-σουλφονικό 5-οξο-1-(4-σουλφοφαινυλο)-2-πυραζολινο-3-καρβονικό 4,4 -διαζωαµινο-δι(βενζολοσουλφονικό) Τετραϋδροξυ-ηλεκτρικό η σουλφωµένες πρωτοταγείς αρω- µατικές αµίνες Ύλες εκχυλίσιµες µε αιθέρα 1,0 % κατ ανώτατο όριο Ολικές, 0,5 % κατ ανώτατο όριο 0,01 % κατ ανώτατο όριο (υπολογιζόµενες ως ανιλίνη) σε ουδέτερο περιβάλλον E 104 ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΙΝΟΛΙΝΗΣ Συνώνυµα CI Κίτρινο τροφίµων 13 Το κίτρινο κινολίνης παρασκευάζεται µε σούλφωση της 2-(2-κινολυλ)ινδανο-διόνης-1,3 ή µείγµατος περιέχοντος 2-(2-κινολυλ)ινδανο-διόνη-1,3 και 2-(2-6-µεθυλο-κινολυλ)ινδανο-διόνη-1,3 σε αναλογία 2:1. Το κίτρινο κινολίνης συνίσταται κατά βάση από τα άλατα µε νάτριο µείγµατος δισουλφονικών (κυρίως), µονοσουλφονικών και τρισουλφονικών οξέων των παραπάνω ενώσεων και από βοηθητικές χρωστικές ύλες, µαζί µε χλωριούχο ή/και θειικό νάτριο ως το κύριο άχρωµο συστατικό. Το κίτρινο κινολίνης περιγράφεται ως το άλας µε νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων µε ασβέστιο και κάλιο.

8 1995L0045 EL Ισχύουν οι γενικές προδιαγραφές για τις λάκκες αργιλίου των χρωστικών υλών. Κινοφθαλόνη Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS Άλατα µε νάτριο των δισουλφονικών οξέων της 2- (2-κινολυλ)ινδανο-διόνης-1,3 (κύριο συστατικό) Χηµικός τύπος C 18 H 9 NNa 2 O 8 S 2 (κύριο συστατικό) Μοριακό βάρος 477,38 (κύριο συστατικό) 70 %, υπολογιζόµενη σε άλας µε νάτριο Το κίτρινο κινολίνης πρέπει να έχει την ακόλουθη σύνθεση: Από το σύνολο των περιεχοµένων χρωστικών υλών: τουλάχιστον το 80 % πρέπει να είναι άλας µε νάτριο του δισουλφονικού οξέος της 2-(2-κινολυλ)ινδανο-διόνης-1,3 το 15 % κατ ανώτατο όριο πρέπει να είναι άλας µε νάτριο του σουλφονικού οξέος της 2-(2-κινολυλ)ινδανο-διόνης-1,3 το 7,0 % κατ ανώτατο όριο πρέπει να είναι άλας µε νάτριο του τρισουλφονικού οξέος της 2-(2- κινολυλ)ινδανο-διόνης-1,3 1 cm 865 (κύριο συστατικό) σε µήκος κύµατος 411 nm περίπου σε υδατικό διάλυµα και διάλυµα οξικού οξέος Σκόνη ή κόκκοι κίτρινου χρώµατος Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε υδατικό διάλυµα οξικού οξέος µε ph 5 στα 411 nm περίπου Β. Κίτρινο υδατικό διάλυµα Ύλες αδιάλυτες στο νερό Βοηθητικές χρωστικές ύλες Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών: 2-µεθυλο-κινολίνη Σουλφονικό της 2-µεθυλοκινολίνης Φθαλικό 2,6-διµεθυλο-κινολίνη Σουλφονικό της 2,6-διµεθυλοκινολίνης 2-(2-κινολυλ)ινδανο-διόνη-1,3 Μη σουλφωµένες πρωτοταγείς αρωµατικές αµί νες Ύλες εκχυλίσιµες µε αιθέρα 4,0 % κατ ανώτατο όριο Ολικές, 0,5 % κατ ανώτατο όριο 4 mg/kg κατ ανώτατο όριο 0,01 % κατ ανώτατο όριο (υπολογιζόµενες ως ανιλίνη) σε ουδέτερο περιβάλλον E 110 SUNSET YELLOW FCF Συνώνυµα CI Κίτρινο τροφίµων 3, Πορτοκαλοκίτρινο S

9 1995L0045 EL Το κίτρινο Sunset συνίσταται κυρίως από 2-υδροξυ- 1(4-σουλφοφαινυλαζω)ναφθαλινο-6-σουλφονικό νάτριο και βοηθητικές χρωστικές ύλες, µαζί µε χλωριούχο ή/και θειικό νάτριο ως το κύριο άχρωµο συστατικό. Το Sunset Yellow FCF περιγράφεται ως το άλας µε νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων µε ασβέστιο και κάλιο. Αζόχρωµα Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS υδροξυ-1-(4-σουλφοφαινυλαζω)ναφθαλινο-6-σουλφονικό νάτριο Χηµικός τύπος C 16 H 10 N 2 Na 2 O 7 S 2 Μοριακό βάρος 452,37 85 %, υπολογιζόµενη σε άλας µε νάτριο 1 cm 555 σε µήκος κύµατος 485 nm περίπου σε υδατικό διάλυµα µε ph 7 Σκόνη ή κόκκοι πορτοκαλοκόκκινου χρώµατος Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 485 nm περίπου σε ph 7 Β. Πορτοκαλί υδατικό διάλυµα Ύλες αδιάλυτες στο νερό Βοηθητικές χρωστικές ύλες Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών: 4-αµινο-βενζολο-1-σουλφονικό 3-υδροξυ-ναφθαλινο-2,7-δισουλφονικό 6-υδροξυ-ναφθαλινο-2-σουλφονικό 7-υδροξυ-ναφθαλινο-1,3-δισουλφονικό 4,4 -διαζωαµινο-δι(βενζολοσουλφονικό) 6,6 - οξυ-δι(ναφθαλινο-2-σουλφονικό) Μη σουλφωµένες πρωτοταγείς αρωµατικές αµίνες Ύλες εκχυλίσιµες µε αιθέρα 5,0 % κατ ανώτατο όριο Ολικές, 0,5 % κατ ανώτατο όριο 0,01 % κατ ανώτατο όριο (υπολογιζόµενες ως ανιλίνη) σε ουδέτερο περιβάλλον 1 mg/kg κατ ανώτατο όριο E 120 ΚΟΧΕΝΙΛΗ, ΚΑΡΜΙΝΙΚΟ ΟΞΥ, ΚΑΡΜΙΝΕΣ Οι καρµίνες και το καρµινικό λαµβάνονται από υδατικά, υδατικά-αλκοολικά ή αλκοολικά εκχυλίσµατα κοχενίλης, η οποία συνίσταται σε αποξηρα- µένα σώµατα θηλυκών εντόµων του είδους Dactylopius coccus Costa.

10 1995L0045 EL Η χρωµοφόρος ένωση είναι το καρµινικό. Το καρµινικό σχηµατίζει λάκκες αργιλίου (καρµίνες), στις οποίες η µοριακή αναλογία αργιλίου/καρµινικού οξέος θεωρείται ότι είναι 1:2. Τα προϊόντα του εµπορίου περιέχουν τη χρωµοφόρο ένωση συνδεδεµένη µε κατιόντα αµµωνίου, ασβεστίου, καλίου ή νατρίου, µόνα ή σε συνδυασµό, τα οποία ενδέχεται να απαντούν σε περίσσεια. Τα προϊόντα του εµπορίου ενδέχεται να περιέχουν επίσης πρωτεϊνικό υλικό προερχόµενο από το έντοµο και, ενδεχοµένως, ελεύθερο καρµινικό ή µικρή ποσότητα καταλοίπων µη δεσµευµένων κατιόντων αργιλίου. Ανθρακινόνη Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS Κοχενίλη: , καρµινικό : , καρµίνες: β-D-γλυκοπυρανοζυλο-3,5,6,8-τετραϋδροξυ-1- µεθυλο-9,10-διοξο-ανθρακενο-2-καρβονικό η καρµίνη είναι το εφυδατωµένο χηµικό σύµπλοκο του οξέος αυτού µε αργίλιο Χηµικός τύπος C 22 H 20 O 13 (καρµινικό ) Μοριακό βάρος 492,39 (καρµινικό ) Περιεκτικότητα σε καρµινικό τουλάχιστον 2,0 % προκειµένου για εκχυλίσµατα που περιέχουν καρµινικό και τουλάχιστον 50 % προκειµένου για χηµικά σύµπλοκα. Εύθρυπτο στερεό ή σκόνη κόκκινου έως βαθυκόκκινου χρώµατος. Το εκχύλισµα κοχενίλης είναι συνήθως βαθυκόκκινο υγρό αλλά µπορεί επίσης να έχει αποξηρανθεί, λαµβάνοντας τη µορφή σκόνης. Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε υδατικό διάλυµα αµµωνίας στα 518 nm περίπου Μέγιστο απορρόφησης σε διάλυµα αραιού υδροχλωρικού οξέος στα 494 nm περίπου για το καρµινικό E 122 ΑΖΩΡΟΥΜΠΙΝΗ, ΚΑΡΜΟΪΣΙΝΗ Συνώνυµα CI Κόκκινο Τροφίµων 3 Η αζωρουµπίνη συνίσταται κυρίως από 4-υδροξυ-3- (4-σουλφο-1-ναφθυλαζω) ναφθαλινο-1-σουλφονικό νάτριο και βοηθητικές χρωστικές ύλες, µαζί µε χλωριούχο ή/και θειικό νάτριο ως το κύριο άχρωµο συστατικό. Η αζωρουµπίνη περιγράφεται ως το άλας µε νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων µε ασβέστιο και κάλιο. Αζόχρωµα Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS υδροξυ-3-(4-σουλφο-1-ναφθυλαζω)ναφθαλινο- 1-σουλφονικό νάτριο

11 1995L0045 EL Χηµικός τύπος C 20 H 12 N 2 Na 2 O 7 S 2 Μοριακό βάρος 502,44 85 %, υπολογιζόµενη σε άλας µε νάτριο 1 cm 510 σε µήκος κύµατος περίπου 516 nm σε υδατικό διάλυµα Σκόνη ή κόκκοι χρώµατος κόκκινου έως καστανού Β. Κόκκινο υδατικό διάλυµα Ύλες αδιάλυτες στο νερό Βοηθητικές χρωστικές ύλες Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 516 nm περίπου Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών: 4-αµινο-ναφθαλινο-1-σουλφονικό 4-υδροξυ-ναφθαλινο-1-σουλφονικό Μη σουλφωµένες πρωτοταγείς αρωµατικές αµί νες Ύλες εκχυλίσιµες µε αιθέρα 2,0 % κατ ανώτατο όριο Ολικές, 0,5 % κατ ανώτατο όριο 0,01 % κατ ανώτατο όριο (υπολογιζόµενες ως ανιλίνη) σε ουδέτερο περιβάλλον E 123 ΑΜΑΡΑΝΘΗ Συνώνυµα CI Κόκκινο τροφίµων 9, Naphtholrot 5 Η αµαράνθη συνίσταται κυρίως από 2-υδροξυ-1-(4- σουλφο-1-ναφθυλαζω)ναφθαλινο-3,6-δισουλφονικό νάτριο και βοηθητικές χρωστικές ύλες, µαζί µε χλωριούχο ή/και θειικό νάτριο ως το κύριο άχρωµο συστατικό. Η αµαράνθη περιγράφεται ως το άλας µε νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων µε ασβέστιο και κάλιο. Αζόχρωµα Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS υδροξυ-1-(4-σουλφο-1-ναφθυλαζω)ναφθαλινο-3,6-δισουλφονικό νάτριο Χηµικός τύπος C 20 H 11 N 2 Na 3 O 10 S 3 Μοριακό βάρος 604,48 85 %, υπολογιζόµενη σε άλας µε νάτριο 1 cm 440 σε µήκος κύµατος περίπου 520 nm σε υδατικό διάλυµα Σκόνη ή κόκκοι χρώµατος καστανοκόκκινου Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 520 nm περίπου

12 1995L0045 EL Β. Κόκκινο υδατικό διάλυµα Ύλες αδιάλυτες στο νερό Βοηθητικές χρωστικές ύλες Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών: 4-αµινο-ναφθαλινο-1-σουλφονικό 3-υδροξυ-ναφθαλινο-2,7-δισουλφονικό 6-υδροξυ-ναφθαλινο-2-σουλφονικό 7-υδροξυ-ναφθαλινο-1,3-δισουλφονικό 7-υδροξυ-ναφθαλινο-1,3,6-τρισουλφονικό Μη σουλφωµένες πρωτοταγείς αρωµατικές αµί νες Ύλες εκχυλίσιµες µε αιθέρα 3,0 % κατ ανώτατο όριο Ολικές, 0,5 % κατ ανώτατο όριο 0,01 % κατ ανώτατο όριο (υπολογιζόµενες ως ανιλίνη) σε ουδέτερο περιβάλλον E 124 ΠΟΝΣΩ 4R, ΕΡΥΘΡΟ ΚΟΧΕΝΙΛΗΣ Α Συνώνυµα CI Κόκκινο τροφίµων 7, Νέα κοξίνη Το Πονσώ 4R συνίσταται κυρίως από 2-υδροξυ-1- (4-σουλφο-1-ναφθυλαζω)ναφθαλινο-6,8-δισουλφονικό νάτριο και βοηθητικές χρωστικές ύλες, µαζί µε χλωριούχο ή/ και θειικό νάτριο ως το κύριο άχρωµο συστατικό. Το Πονσώ 4R περιγράφεται ως το άλας µε νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων µε ασβέστιο και κάλιο. Αζόχρωµα Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS υδροξυ-1-(4-σουλφο-1-ναφθυλαζω)ναφθαλινο- 6,8-δισουλφονικό νάτριο Χηµικός τύπος C 20 H 11 N 2 Na 3 O 10 S 3 Μοριακό βάρος 604,48 80 %, υπολογιζόµενη σε άλας µε νάτριο 1 cm 430 σε µήκος κύµατος περίπου 505 nm σε υδατικό διάλυµα Σκόνη ή κόκκοι χρώµατος υπερύθρου Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 505 nm περίπου Β. Κόκκινο υδατικό διάλυµα Ύλες αδιάλυτες στο νερό Βοηθητικές χρωστικές ύλες Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών: 1,0 % κατ ανώτατο όριο

13 1995L0045 EL αµινο-ναφθαλινο-1-σουλφονικό 7-υδροξυ-ναφθαλινο-1,3-δισουλφονικό 3-υδροξυ-ναφθαλινο-2,7-δισουλφονικό 6-υδροξυ-ναφθαλινο-2-σουλφονικό 7-υδροξυ-ναφθαλινο-1,3,6-τρισουλφονικό Μη σουλφωµένες πρωτοταγείς αρωµατικές αµί νες Ύλες εκχυλίσιµες µε αιθέρα Ολικές, 0,5 % κατ ανώτατο όριο 0,01 % κατ ανώτατο όριο (υπολογιζόµενες ως ανιλίνη) σε ουδέτερο περιβάλλον E 127 ΕΡΥΘΡΟΣΙΝΗ Συνώνυµα CI Κόκκινο τροφίµων 14 Η ερυθροσίνη συνίσταται κυρίως από ένυδρο 2- (2,4,5,7-τετραϊωδο-3-οξειδο-6-οξοξανθεν-9- υλο)βενζοϊκό νάτριο και βοηθητικές χρωστικές ύλες, µαζί µε νερό και χλωριούχο ή/και θειικό νάτριο ως τα κύρια άχρωµα συστατικά. Η ερυθροσίνη περιγράφεται ως το άλας µε νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων µε ασβέστιο και κάλιο. Ξανθένιο Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS Ένυδρο 2-(2,4,5,7-τετραϊωδο-3-οξειδο-6-οξοξανθεν- 9-υλο)βενζοϊκό νάτριο Χηµικός τύπος C 20 H 6 I 4 Na 2 O 5.H 2 O Μοριακό βάρος 897,88 87 %, υπολογιζόµενη σε άνυδρο άλας µε νάτριο 1 cm σε µήκος κύµατος περίπου 526 nm σε υδατικό διάλυµα µε ph 7 Σκόνη ή κόκκοι χρώµατος κόκκινου Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 526 nm περίπου σε ph 7 Β. Κόκκινο υδατικό διάλυµα Ανόργανα ιωδιούχα άλατα υπολογιζόµενα ως ιωδιούχο νάτριο Ύλες αδιάλυτες στο νερό Βοηθητικές χρωστικές ύλες (πλην φλουορεσκεΐ νης) Φλουορεσκεΐνη Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών: Τριιωδο-ρεσορκινόλη 2-(2,4-διϋδροξυ-3,5-διιωδοβενζοϋλο) βενζοϊκό 0,1 % κατ ανώτατο όριο 4,0 % κατ ανώτατο όριο 20 mg/kg κατ ανώτατο όριο

14 1995L0045 EL Ύλες εκχυλίσιµες µε αιθέρα από διάλυµα µε ph 7-8 Λάκκες αργιλίου Η προδιαγραφή για τις αδιάλυτες σε υδροχλωρικό ύλες δεν ισχύει, αντικαθιστάµενη, µόνο γι αυτή τη χρωστική ύλη, από αδιάλυτες σε υδροξείδιο του νατρίου ύλες σε αναλογία 0,5 % κατ ανώτατο όριο E 128 RED 2G Συνώνυµα CI Κόκκινο τροφίµων 10, Αζωγερανίνη Το ερυθρό 2G συνίσταται κυρίως από 8-ακεταµιδο- 1-υδροξυ-2-φαινυλαζω-ναφθαλινο-3,6-δισουλφονικό νάτριο και βοηθητικές χρωστικές ύλες, µαζί µε χλωριούχο ή/και θειικο νάτριο ως το κύριο άχρωµο συστατικό. Το ερυθρό 2G περιγράφεται ως το άλας µε νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων µε ασβέστιο και κάλιο. Αζόχρωµα Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS ακεταµιδο-1-υδροξυ-2-φαινυλαζω-ναφθαλινο-3,6- δισουλφονικό νάτριο Χηµικός τύπος C 18 H 13 N 3 Na 2 O 8 S 2 Μοριακό βάρος 509,43 80 %, υπολογιζόµενη σε άνυδρο άλας µε νάτριο 1 cm 620 σε µήκος κύµατος περίπου 532 nm σε υδατικό διάλυµα Σκόνη ή κόκκοι χρώµατος κόκκινου Β. Κόκκινο υδατικό διάλυµα Ύλες αδιάλυτες στο νερό Βοηθητικές χρωστικές ύλες Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 532 nm περίπου Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών: 5-ακεταµιδο-4-υδροξυ-ναφθαλινο- 2,7-δισουλφονικό 5-αµινο-4-υδροξυ-ναφθαλινο-2,7- δισουλφονικό Μη σουλφωµένες πρωτοταγείς αρωµατικές αµί νες Ύλες εκχυλίσιµες µε αιθέρα 2,0 % κατ ανώτατο όριο Ολικές, 0,5 % κατ ανώτατο όριο, υπολογιζόµενες ως ανιλίνη 0,01 % κατ ανώτατο όριο σε ουδέτερο περιβάλλον

15 1995L0045 EL E 129 ALLURA RED AC Συνώνυµα CI Κόκκινο τροφίµων 17 Το Allura Red AC συνίσταται κυρίως από 2-υδροξυ- 1-(2-µεθοξυ-5-µεθυλο-4-σουλφοφαινυλαζω) ναφθαλινο-6-σουλφονικό νάτριο και βοηθητικές χρωστικές ύλες, µαζί µε χλωριούχο ή/και θειικό νάτριο ως το κύριο άχρωµο συστατικό. Το Allura Red AC περιγράφεται ως το άλας µε νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων µε ασβέστιο και κάλιο. Αζόχρωµα Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS Χηµικός τύπος C 18 H 14 N 2 Na 2 O 8 S 2 Μοριακό βάρος 496,42 2-υδροξυ-1-(2-µεθοξυ-5-µεθυλο-4-σουλφοφαινυλαζω)ναφθαλινο-6-σουλφονικό νάτριο 85 %, υπολογιζόµενη σε άλας µε νάτριο 1 cm 540 σε µήκος κύµατος περίπου 504 nm σε υδατικό διάλυµα µε ph 7 Σκόνη ή κόκκοι χρώµατος βαθυκόκκινου Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 504 nm περίπου Β. Κόκκινο υδατικό διάλυµα Ύλες αδιάλυτες στο νερό Βοηθητικές χρωστικές ύλες Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών: 6-υδροξυ-2-ναφθαλινο-σουλφονικό νάτριο 4-αµινο-5-µεθοξυ-2-µεθυλο-βενζολο-σουλφονικό 6,6-οξυδις(2-ναφθαλινο-σουλφονικό)νάτριο Μη σουλφωµένες πρωτοταγείς αρωµατικές αµί νες Ύλες εκχυλίσιµες µε αιθέρα 3,0 % κατ ανώτατο όριο 0,3 % κατ ανώτατο όριο 1,0 % κατ ανώτατο όριο 0,01 % κατ ανώτατο όριο (υπολογιζόµενες ως ανιλίνη) σε ουδέτερο περιβάλλον από διάλυµα µε ph 7 E 131 ΜΠΛΕ ΠΑΤΕΝΤΕ V Συνώνυµα CI Μπλε τροφίµων 5 Το µπλε τροφίµων V συνίσταται κυρίως από την ένωση µε ασβέστιο ή νάτριο του εσωτερικού άλατος [4-[α-(4-διαιθυλαµινοφαινυλ)-5-υδροξυ- 2,4-δισουλφοφαινυλο-µεθυλιδενο]-2,5- κυκλοεξαδιεν-1-υλιδενο]διαιθυλίου-υδροξειδίου του αµµωνίου και από βοηθητικές χρωστικές ύλες µαζί µε χλωριούχο νάτριο ή/και θειικό νάτριο ή/και θειικό ασβέστιο ως κύρια άχρωµα συστατικά.

16 1995L0045 EL Αριθ. Colour Index Επιτρέπεται επίσης η χρήση του άλατος µε κάλιο. Τριαρυλοµεθάνιο Αριθ. EINECS Ένωση µε ασβέστιο ή νάτριο του εσωτε-ρικού άλατος [4-[α-(4-διαιθυλαµινοφαινυλ)-5-υδροξυ- 2,4-δισουλφοφαινυλο-µεθυλιδενο]-2,5- κυκλοεξαδιεν-1-υλιδενο] διαιθυλίου-υδροξειδίου του αµµωνίου Χηµικός τύπος Ένωση µε ασβέστιο: (C 27 H 31 N 2 O 7 S 2 ) 2 Ca 1/2 Ένωση µε νάτριο: C 27 H 31 N 2 O 7 S 2 Na Μοριακό βάρος Ένωση µε ασβέστιο: 579,72 Ένωση µε νάτριο: 582,67 85 %, υπολογιζόµενη σε άλας µε νάτριο 1 cm σε µήκος κύµατος περίπου 638 nm σε υδατικό διάλυµα µε ph 5 Σκόνη ή κόκκοι χρώµατος βαθυµπλέ Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 638 nm σε ph 5 Β. Μπλε υδατικό διάλυµα Ύλες αδιάλυτες στο νερό Βοηθητικές χρωστικές ύλες 2,0 % κατ ανώτατο όριο Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών: 3-υδροξυ-βενζαλδεΰδη 3-υδροξυ-βενζοϊκό 3-υδροξυ-4-σουλφοβενζοϊκό Ολικές, 0,5 % κατ ανώτατο όριο N,N -διαιθυλαµινο-βενζολοσουλφονικό Λευκοένωση 4,0 % κατ ανώτατο όριο Μη σουλφωµένες πρωτοταγείς 0,01 % κατ ανώτατο όριο (υπολογιζόµενες ως ανιλίνη) αρωµατικές αµί νες Ύλες εκχυλίσιµες µε αιθέρα από διάλυµα µε ph 5 E 132 ΙΝ ΙΚΟΤΙΝΗ, ΙΝ ΙΚΟΚΑΡΜΙΝΗ Συνώνυµα CI Μπλε τροφίµων 1 Η ινδικοτίνη συνίσταται κυρίως από µείγµα 3,3 - διοξο-2,2 -διινδολυλιδενο-5,5 -δισουλφονικού νατρίου µε 3,3 -διοξο-2,2 -διινδολυλιδενο-5,7 - δισουλφονικό νάτριο και από βοηθητικές χρωστικές ύλες, µαζί µε χλωριούχο ή/και θειικό νάτριο ως το κύριο άχρωµο συστατικό. Η ινδικοτίνη περιγράφεται ως το άλας µε νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων µε ασβέστιο και κάλιο. Ινδικοειδές χρώµα Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS ,3 -διοξο-2,2 -διινδολυλιδενο-5,5 -δισουλφονικό νάτριο

17 1995L0045 EL Χηµικός τύπος C 16 H 8 N 2 Na 2 O 8 S 2 Μοριακό βάρος 466,36 85 %, υπολογιζόµενη σε άλας µε νάτριο. 3,3 -διοξο-2,2 -διινδολυλιδενο-5,7 -δισουλφονικό νάτριο: 18 % κατ ανώτατο όριο 1 cm 480 σε µήκος κύµατος περίπου 610 nm σε υδατικό διάλυµα Σκόνη ή κόκκοι χρώµατος βαθυµπλέ Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 610 nm περίπου Β. Μπλε υδατικό διάλυµα Ύλες αδιάλυτες στο νερό Βοηθητικές χρωστικές ύλες Εκτός από 3,3 -διοξο-2,2 -διινδολυλιδενο-5,7 - δισουλφονικό νάτριο: 1,0 % κατ ανώτατο όριο Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών: Ισατινο-5-σουλφονικό 5-σουλφο-ανθρανιλικό Ανθρανιλικό Μη σουλφωµένες πρωτοταγείς αρωµατικές αµί νες Ύλες εκχυλίσιµες µε αιθέρα Ολικές, 0,5 % κατ ανώτατο όριο 0,01 % κατ ανώτατο όριο (υπολογιζόµενες ως ανιλίνη) σε ουδέτερο περιβάλλον E 133 ΛΑΜΠΡΟΝ ΚΥΑΝΟΥΝ FCF Συνώνυµα CI Μπλε τροφίµων 2 Το λαµπρόν κυανούν συνίσταται κυρίως από α- [[(4-N-αιθυλο-3-σουλφοβενζυλα- µινο)φαινυλ]-α-(4-n-αιθυλο-3-σουλφοβενζυλαµινο) κυκλοεξαδιεν-2,5-υλιδενο]τολουολο-2-σουλφονικό νάτριο και τα ισοµερή του καθώς και από βοηθητικές χρωστικές ύλες, µαζί µε χλωριούχο ή/και θειικό νάτριο ως το κύριο άχρωµο συστατικό. Το λαµπρόν κυανούν FCF περιγράφεται ως το άλας µε νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων µε ασβέστιο και κάλιο. Τριαρυλοµεθάνιο Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS α-[[(4-n-αιθυλο-3-σουλφοβενζυλαµινο)φαινυλ]- α-(4-n-αιθυλο-3-σουλφοβενζυλαµινο)κυκλοεξαδιεν- 2,5-υλιδενο]τολουολο-2-σουλφονικό νάτριο Χηµικός τύπος C 37 H 34 N 2 Na 2 O 9 S 3 Μοριακό βάρος 792,84 85 %, υπολογιζόµενη σε άλας µε νάτριο 1 cm σε µήκος κύµατος περίπου 630 nm σε υδατικό διάλυµα

18 1995L0045 EL Σκόνη ή κόκκοι χρώµατος κοκκινοµπλέ Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 630 nm περίπου Β. Μπλε υδατικό διάλυµα Ύλες αδιάλυτες στο νερό Βοηθητικές χρωστικές ύλες Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών: Άθροισµα 2-, 3- και 4-φορµυλοβενζολο-σουφονικού οξέος 3- [(αιθυλο)(4-σουλφοφαινυλ)αµινο]- µεθυλο-βενζολο-σουλφονικό Λευκοένωση Μη σουλφωµένες πρωτοταγείς αρωµατικές αµί νες 6,0 % κατ ανώτατο όριο 1,5 % κατ ανώτατο όριο 0,3 % κατ ανώτατο όριο 5,0 % κατ ανώτατο όριο 0,01 % κατ ανώτατο όριο (υπολογιζόµενες ως ανιλίνη) Ύλες εκχυλίσιµες µε αιθέρα σε ph 7 E 140 (i) ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΕΣ Συνώνυµα CI Φυσικό πράσινο 3, µαγνησιοχλωροφύλλη, µαγνησιοφαιοφυτίνη Οι χλωροφύλλες λαµβάνονται µε εκχύλιση µε διαλύτες φυσικών ποικιλιών βρωσίµων φυτικών υλών, αγρωστωδών, τριφυλλιού και τσουκνίδας. Ακολουθεί αποµάκρυνση του διαλύτη, κατά την οποία µπορεί επίσης να αποµακρυνθεί, πλήρως ή µερικώς, το φυσικώς συµπλοκοποιηµένο µαγνήσιο, οπότε προκύπτουν οι αντίστοιχες φαιοφυτίνες. Οι κύριες χρωστικές ύλες είναι οι φαιοφυτίνες και οι µαγνησιοχλωροφύλλες. Το εκχύλισµα, από το οποίο έχει αποµακρυνθεί ο διαλύτης, περιέχει επίσης άλλες χρωστικές, όπως καροτενοειδή, καθώς και έλαια, λίπη και κηρούς προερχόµενα από την πρώτη ύλη. Για την εκχύλιση επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνο οι εξής διαλύτες: ακετόνη, µεθυλ-αιθυλ-κετόνη, διχλωροµεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα, µεθανόλη, αιθανόλη, προπανόλη- 2 και εξάνιο. Πορφυρίνη Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS Χλωροφύλλες: , χλωροφύλλη α: , χλωροφύλλη β: Οι κύριες χρωµοφόρες ενώσεις είναι: (13 2 R,17S,18S)-3-[8-αιθυλ µεθοξυκαρβονυλο- 2,7,12,18-τετραµεθυλ-13 -οξο-3-βινυλο- 13 1,13 2,17,18-τετραϋδρο-κυκλοπεντα( at)-πορφυριν- 17-υλο]προπιονικό φυτύλιο (φαιοφυτίνη α) ή µε τη µορφή συµπλόκου µε µαγνήσιο (χλωροφύλλη α) (13 2 R,17S,18S)[8-αιθυλο-7-φορµυλο µεθοξυκαρβονυλο-2,12,18-τριµεθυλ-13 -οξο-3- βινυλο-13 1,13 2,17,18-τετραϋδρο-κυκλοπεντα(at)-πορφυριν-17-υλο]προπιονικό φυτύλιο (φαιοφυτίνη β) ή µε τη µορφή συµπλόκου µε µαγνήσιο (χλωροφύλλη β)

19 1995L0045 EL Χηµικός τύπος Χλωροφύλλη α, σύµπλοκο µε µαγνήσιο: C 55 H 72 MgN 4 O 5 Χλωροφύλλη α: C 55 H 74 N 4 O 5 Χλωροφύλλη β, σύµπλοκο µε µαγνήσιο: C 55 H 70 MgN 4 O 6 Χλωροφύλλη β: C 55 H 72 N 4 O 6 Μοριακό βάρος Χλωροφύλλη α, σύµπλοκο µε µαγνήσιο (χλωροφύλλη α): 893,51 Χλωροφύλλη α: 871,22 Χλωροφύλλη β, σύµπλοκο µε µαγνήσιο (χλωροφύλλη β): 907,49 Χλωροφύλλη β: 885,20 Περιεκτικότητα σε συνδυασµό ολικών χλωροφυλλών και των συµπλόκων τους µε µαγνήσιο τουλάχιστον 10 % 1 cm 700 σε µήκος κύµατος 409 nm περίπου σε χλωροφόρµιο Κηρώδες στερεό, του οποίου το χρώµα ποικίλλει από πράσινο της ελιάς έως βαθύ πράσινο ανάλογα µε την περιεκτικότητα σε συµπλοκοποιηµένο µαγνήσιο. Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε χλωροφόρµιο στα 409 nm περίπου Κατάλοιπα διαλυτών Ακετόνη Μεθυλ-αιθυλκετόνη Μεθανόλη 50 mg/kg κατ ανώτατο όριο, µόνοι ή σε συνδυασµό Αιθανόλη Προπανόλη-2 Εξάνιο ιχλωροµεθάνιο E 140 (ii) ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΙΝΕΣ Συνώνυµα CI Φυσικό πράσινο 5, χλωροφυλλινικό νάτριο, χλωροφυλλινικό κάλιο Τα άλατα των χλωροφυλλινών µε αλκάλια λαµβάνονται µε σαπωνοποίηση εκχυλισµάτων µε διαλύτες φυσικών ποικιλιών βρώσιµων φυτικών υλών, αγρωστωδών, τριφυλλιού και τσουκνίδας. Με τη σαπωνοποίηση αποµακρύνονται οι µεθυλεστερικές και φυτολεστερικές οµάδες ενώ είναι δυνατόν να διασπαστεί µερικώς ο κυκλοπεντενικός δακτύλιος. Οι προκύπτουσες όξινες οµάδες εξουδετερώνονται προς σχηµατισµό των αλάτων µε κάλιο ή/και νάτριο. Τα προϊόντα του εµπορίου έχουν τη µορφή υδατικών διαλυµάτων ή αποξηραµένων σκονών. Για την εκχύλιση επιτρέπεται να χρησιµποιούνται µόνον οι εξής διαλύτες: ακετόνη, µεθυλ-αιθυλκετόνη, διχλωροµεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα, µεθανόλη, αιθανόλη, προπανόλη-2 και εξάνιο.

20 1995L0045 EL Πορφυρίνη Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS Οι κύριες χρωµοφόρες ενώσεις σε µορφή οξέος είναι: 3-Προπιονικό 10-καρβοξυλ-4-αιθυλο-1,3,5,8-τετρα- µεθυλ-9-οξο-2-βινυλοφορβιν-7-ύλιο (χλωροφυλλίνη α) και 3-Προπιονικό 10-καρβοξυλ-4-αιθυλο-3-φορµυλο- 1,5,8-τριµεθυλ-9-οξο-2-βινυλοφορβιν-7-ύλιο (χλωροφυλλίνη β) Ανάλογα µε το βαθµό υδρόλυσης, είναι δυνατόν να διασπαστεί ο κυκλοπεντενικός δακτύλιος, οπότε ελευθερώνεται και τρίτη καρβοξυλοµάδα. Είναι επίσης δυνατόν να απαντούν τα σύµπλοκα µε µαγνήσιο. Χηµικός τύπος Χλωροφυλλίνη α (σε µορφή οξέος): C 34 H 34 N 4 O 5 893,51 Χλωροφυλλίνη β (σε µορφή οξέος): C 34 H 32 N 4 O 6 Μοριακό βάρος Χλωροφυλλίνη α: 578,68 Χλωροφυλλίνη β: 592,66 Σε περίπτωση διάσπασης του κυκλοπεντενικού δακτυλίου, το µοριακό βάρος της κάθε χλωροφυλλίνης αυξάνεται κατά 18 Dalton. Περιεκτικότητα σε ολικές χλωροφυλλίνες τουλάχιστον 95 %, προσδιοριζόµενη σε δείγµα που έχει ξηρανθεί στους 100 C περίπου µια ώρα 1 cm 700 σε µήκος κύµατος περίπου 405 nm σε υδατικό διάλυµα µε ph 9 1 cm 140 σε µήκος κύµατος περίπου 653 nm σε υδατικό διάλυµα µε ph 9 Βαθυπράσινη έως κυανόµαυρη σκόνη Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε υδατικό ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών ιόντων µε ph 9 στα 405 nm και 653 nm περίπου Κατάλοιπα διαλυτών Μόλυβδρος Ακετόνη Μεθυλ-αιθυλκετόνη Μεθανόλη 50 mg/kg κατ ανώτατο όριο, µόνοι ή σε συνδυασµό Αιθανόλη Προπανόλη-2 Εξάνιο ιχλωροµεθάνιο E 141 (i) ΣΥΜΠΛΟΚΑΧΑΛΚΟΥ ΤΩΝ ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΩΝ Συνώνυµα CI Φυσικό πράσινο 3, χαλκοχλωροφύλλη, χαλκοφαιοφυτίνη Οι χαλκοχλωροφύλλες λαµβάνονται µε την προσθήκη αλάτων χαλκού στην ουσία που προκύπτει από την εκχύλιση µε διαλύτες φυσικών ποικιλιών βρωσίµων φυτικών υλών, αγρωστωδών, τριφυλλιού και τσουκνίδας. Το προϊόν, από το οποίο έχει απο- µακρυνθεί ο διαλύτης, περιέχει επίσης άλλες

21 1995L0045 EL χρωστικές, όπως καροτενοειδή, καθώς και λίπη και κηρούς προερχόµενα από την πρώτη ύλη. Οι κύριες χρωστικές ύλες είναι οι χαλκοφαιοφυτίνες. Για την εκχύλιση επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνον οι εξής διαλύτες: ακετόνη, µεθυλ-αιθυλ-κετόνη, διχλωροµεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα, µεθανόλη, αιθανόλη, προπανόλη-2 και εξάνιο. Πορφυρίνη Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS Χαλκοχλωροφύλλη α: , χαλκοχλωροφύλλη β: Σύµπλοκο χαλκού (II) µε(13 2 R,17S,18S)-3- [8-αιθυλ µεθοξυκαρβονυλο-2,7,12,18-τετρα- µεθυλ-13 -οξο-3-βινυλο-13 1,13 2,17,18-τετραϋδροκυκλοπενταν( at)-πορφυριν-17-υλο] προπιονικό φυτύλιο (χαλκοχλωροφύλλη α) Σύµπλοκο χαλκού (II) µε(13 2 R,17S,18S)-3-[8- αιθυλο-7-φορµυλο µεθοξυκαρβονυλο- 2,12,18-τριµεθυλ-13 -οξο-3-βινυλο-13 1,13 2,17,18- τετραϋδρο-κυκλοπενταν(ατ)-πορφυριν-17-υλο] προπιονικό φυτύλιο (χαλκοχλωροφύλλη β) Χηµικός τύπος Χαλκυκοχλωροφύλλη α: C 55 H 72 CuN 4 O 5 Χαλκοχλωροφύλλη β: C 55 H 70 CuN 4 O 6 Μοριακό βάρος Χαλκοχλωροφύλλη α: 932,75 Χαλκοχλωροφύλλη β: 946,73 Περιεκτικότητα σε ολικές χαλκοχλωροφύλλες τουλάχιστον 10 % 1 cm 540 σε µήκος κύµατος περίπου 422 nm σε χλωροφόρµιο 1 cm 300 σε µήκος κύµατος περίπου 652 nm σε χλωροφόρµιο Κηρώδες στερεό, του οποίου το χρώµα ποικίλλει από κυανοπράσινο έως βαθύ πράσινο ανάλογα µε την πρώτη ύλη Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε χλωροφόρµιο στα 422 nm περίπου και στα 652 nm περίπου Κατάλοιπα διαλυτών Ιόντα χαλκού Ολικός χαλκός Ακετόνη Μεθυλ-αιθυλκετόνη Μεθανόλη 50 mg/kg κατ ανώτατο όριο, µόνοι ή σε συνδυασµό Αιθανόλη Προπανόλη-2 Εξάνιο ιχλωροµεθάνιο 10 mg/kgκατ ανώτατο όριο 200 mg/kg κατ ανώτατο όριο 8,0 % των ολικών χαλκοχλωροφυλλινών κατ ανώτατο όριο E 141 (ii) ΣΥΜΠΛΟΚΑΧΑΛΚΟΥ ΤΩΝ ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΙΝΩΝ Συνώνυµα Χαλκοχλωροφυλλινικό νάτριο, χαλκοχλωροφυλλινικό κάλιο, CI Φυσικό Πράσινο S Τα άλατα των χαλκοχλωροφυλλινών µε αλκάλια λαµβάνονται µε την προσθήκη χαλκού στο προϊόν που προκύπτει από τη σαπωνοποίηση εκχυλισµάτων µε διαλύτες φυσικών ποικιλιών βρωσίµων φυτικών υλών, αγρωστωδών, τριφυλλιού και τσου-

22 1995L0045 EL κνίδας. Με τη σαπωνοποίηση αποµακρύνονται οι µεθυλεστερικές και φυτολεστερικές οµάδες ενώ είναι δυνατόν να διασπαστεί µερικώς ο κυκλοπεντενικός δακτύλιος. Μετά την προσθήκη του χαλκού στις καθαρές χλωροφυλλίνες, οι όξινες οµάδες εξουδετερώνονται προς σχηµατισµό των αλάτων µε κάλιο ή/και νάτριο. Για την εκχύλιση επιτρέπεται να χρησιµποιούνται µόνον οι εξής διαλύτες: ακετόνη, µεθυλ-αιθυλκετόνη, διχλωροµεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα, µεθανόλη, αιθανόλη, προπανόλη-2 και εξάνιο. Πορφυρίνη Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS Οι κύριες χρωµοφόρες ενώσεις σε µορφή οξέος είναι: σύµπλοκο χαλκού µε 3-προπιονικό 10-καρβοξυλο- 4-αιθυλ-1,3,5,8-τετραµεθυλ-9-οξο-2-βινυλοφορβιν- 7-ύλιο (χαλκοχλωροφυλλίνη α) και σύµπλοκο χαλκού µε 3-προπιονικό 10-καρβοξυλ-4- αιθυλο-3-φορµυλο-1,5,8-τριµεθυλ-9-οξο-2-βινυλοφορβιν-7-ύλιο (χαλκοχλωροφυλλίνη β) Χηµικός τύπος Χαλκοχλωροφυλλίνη α (σε µορφή οξέος): C 34 H 32 CuN 4 O 5 Χαλκοχλωροφυλλίνη β (σε µορφή οξέος): C 34 H 30 CuN 4 O 6 Μοριακό βάρος Χαλκοχλωροφυλλίνη α: 640,20 Χαλκοκλωροφυλλίνη β: 654,18 Σε περίπτωση διάσπασης του κυκλοπεντενικού δακτυλίου, κάθε µοριακό βάρος αυξάνεται κατά 18 Dalton Περιεκτικότητα σε ολικές χαλκοκλωροφυλλίνες τουλάχιστον 95 %, προσδιοριζόµενη σε δείγµα που έχει ξηρανθεί στους 100 C µια ώρα 1 cm 565 σε µήκος κύµατος περίπου 405 nm σε υδατικό ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών ιόντων µε ph 7,5 1 cm 145 σε µήκος κύµατος περίπου 630 nm σε υδατικό ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών ιόντων µε ph 7,5 Βαθυπράσινη έως κυανόµαυρη σκόνη Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε υδατικό ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών ιόντων µε ph 7,5 στα 405 nm περίπου και στα 630 nm περίπου Κατάλοιπα διαλυτών Ιόντα χαλκού Ολικός χαλκός Ακετόνη Μεθυλ-αιθυλκετόνη Μεθανόλη 50 mg/kg κατ ανώτατο όριο, µόνοι ή σε συνδυασµό Αιθανόλη Προπανόλη-2 Εξάνιο ιχλωροµεθάνιο 200 mg/kg κατ ανώτατο όριο 8,0 % των ολικών χαλκοχλωροφυλλινών κατ ανώτατο όριο

23 1995L0045 EL E 142 ΠΡΑΣΙΝΟ S Συνώνυµα CI Πράσινο τροφίµων 4, Λαµπρό πράσινο BS Το πράσινο S συνίσταται κυρίως από άλας µε νάτριο του N-[4-[[4-(διµεθυλ- αµινο)-φαινυλο](2-υδροξυ-3,6-δισουλφο-ναφθαλεν- 1-υλο)-µεθυλενο]-2,5-κυκλοεξαδιεν-1-υλιδενο]- N- µεθυλοµεθαναµινίου και βοηθητικές χρωστικές ύλες, µαζί µε χλωριούχο ή/και θειικό νάτριο ως το κύριο άχρωµο συστατικό. Το πράσινο S περιγράφεται ως το άλας µε νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων µε ασβέστιο και κάλιο. Τριαρυλοµεθάνιο Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS Χηµικός τύπος C 27 H 25 N 2 NaO 7 S 2 Μοριακό βάρος 576,63 Άλας µε νάτριο του N-[4-[[4-(διµεθυλ-αµινο)- φαινυλο](2-υδροξυ-3,6-δισουλφο-ναφθαλεν- 1-υλο)-µεθυλενο]-2,5-κυκλοεξαδιεν-1-υλιδενο]- N- µεθυλοµεθαναµινίου 5-[4-διµεθυλ-αµινο-α-(4-διµεθυλ-ιµινιο-κυκλοεξαδιεν-2,5-υλιδενο)βενζυλ]-6-υδροξυ-7-σουλφοναφθαλινο-2-σουλφονικό νάτριο (εναλλακτική χηµική ονοµασία) 80 %, υπολογιζόµενη σε άλας µε νάτριο 1 cm σε µήκος κύµατος περίπου 632 m σε υδατικό διάλυµα Σκόνη ή κόκκοι χρώµατος βαθυµπλέ ή βαθυπράσινου Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 632 nm περίπου Β. Μπλε ή πράσινο υδατικό διάλυµα Ύλες αδιάλυτες στο νερό Βοηθητικές χρωστικές ύλες Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών: 4,4 - δις(διµεθυλαµινο)-βενζυδρόλη 4,4 -δις(διµεθυλαµινο)- βενζοφαινόνη 3-υδροξυ-ναφθαλινο-2,7-δισουλφονικό Λευκοένωση Μη σουλφωµένες πρωτοταγείς αρωµατικές αµίνες Ύλες εκχυλίσιµες µε αιθέρα 1,0 % κατ ανώτατο όριο 0,1 % κατ ανώτατο όριο 0,1 % κατ ανώτατο όριο 5,0 % κατ ανώτατο όριο 0,01 % κατ ανώτατο όριο (υπολογιζόµενες ως ανιλίνη) σε ουδέτερο περιβάλλον

24 1995L0045 EL E 150a ΑΠΛΟ ΚΑΡΑΜΕΛΟΧΡΩΜΑ Το απλό καραµελόχρωµα παρασκευάζεται µε ελεγχόµενη θερµική κατεργασία υδατανθράκων (θρεπτικές γλυκαντικές ύλες του εµπορίου, ποιότητας τροφίµων, που είναι τα µονοµερή γλυκόζη και φρουκτόζη ή/και τα πολυµερή τους, π.χ. σιρόπια γλυκόζης, σακχαρόζη ή/και σιρόπια ιµβερτοσακχάρου και δεξτρόζη). Για να υποβοηθηθεί η καραµελοποίηση, µπορούν να χρησιµοποιηθούν οξέα, αλκάλια και άλατα, εκτός από ενώσεις του αµµωνίου και του θειώδους οξέος. Αριθ. EINECS Υγρά ή στερεά χρώµατος σκοτεινού καστανού έως µαύρου Χρωστική ύλη δεσµευόµενη από κυτταρίνη DEAE Χρωστική ύλη δεσµευόµενη από φωσφορυλιωµένη κυτταρίνη Χρωµατική ένταση( 1 ) 0,01-0,12 Ολικό άζωτο Ολικό θείο 50 % κατ ανώτατο όριο 50 % κατ ανώτατο όριο 0,1 % κατ ανώτατο όριο 2 mg/kg κατ ανώτατο όριο 25 mg/kg κατ ανώτατο όριο ( 1 ) Η χρωµατική ένταση ορίζεται ως η απορρόφηση υδατικού διαλύµατος στερεών υλών καραµελοχρώµατος συγκεντρώσεως 0,1 % (W/V) στα 610 nm µέσα σε κυψελίδα του 1 cm. E 150β ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΘΕΙΩ ΕΣ ΚΑΡΑΜΕΛΟΧΡΩΜΑ Το καυστικό θειώδες καραµελόχρωµα παρασκευάζεται µε ελεγχόµενη θερµική κατεργασία υδατανθράκων (θρεπτικές γλυκαντικές ύλες του εµπορίου ποιότητας τροφίµων, που είναι τα µονοµερή γλυκόζη και φρουκτόζη ή/και τα πολυµερή τους, π.χ. σιρόπια γλυκόζης, σακχαρόζη ή/και σιρόπια ιµβερτοσακχάρου και δεξτρόζη), µε ή χωρίς οξέα ή αλκάλια, παρουσία θειωδών ενώσεων (θειώδες, θειώδες και όξινο θειώδες κάλιο, θειώδες και όξινο θειώδες νάτριο). εν χρησιµοποιούνται ενώσεις του αµµωνίου. Αριθ. EINECS Υγρά ή στερεά χρώµατος σκοτεινού καστανού έως µαύρου Χρωστική ύλη δεσµευόµενη από κυτταρίνη DEAE Άνω του 50 % Χρωµατική ένταση( 1 ) 0,05-0,13 Ολικό άζωτο ιοξείδιο του θείου Ολικό θείο 0,3-3,5 %( 2 ) Θείο δεσµευόµενο από κυτταρίνη DEAE Λόγος απορρόφησης της χρωστική ύλης που δεσµεύεται από κυτταρίνη DEAE 0,3 %( 2 ) κατ ανώτατο όριο 0,2 %( 2 ) κατ ανώτατο όριο Άνω του 40 % 19-34

25 1995L0045 EL Λόγος απορρόφησης (A280/A560) Μεγαλύτερος από 50 2 mg/kg κατ ανώτατο όριο 25 mg/kg κατ ανώτατο όριο ( 1 ) Η χρωµατική ένταση ορίξεται ως η απορρόφηση υδατικού διαλύµατος στερεών υλών καραµελοχρώµατος συγκεντρώσεως 0,1 % (W/V) στα 610 nm µέσα σε κυψελίδα του 1 cm. ( 2 ) Εκφραζόµενη σε ισοδύναµη χρωστική ύλη, δηλαδή σε προϊόν του οποίου η χρωµατική ένταση είναι 0,1 µονάδες απορρόφησης. E150γ ΕΝΑΜΜΩΝΙΟ ΚΑΡΑΜΕΛΟΧΡΩΜΑ Το εναµµώνιο καραµελόχρωµα παρασκευάζεται µε ελεγχόµενη θερµική κατεργασία υδατανθράκων (θρεπτικές γλυκαντικές ύλες του εµπορίου ποιότητας τροφίµων, που είναι τα µονοµερή γλυκόζη και φρουκτόζη ή/και τα πολυµερή τους, π.χ. σιρόπια γλυκόζης, σακχαρόζη ή/και σιρόπια ιµβερτοσακχάρου και δεξτρόζη), µε ή χωρίς οξέα ή αλκάλια, παρουσία ενώσεων του αµµωνίου (υδροξείδιο του αµµωνίου, ανθρακικό και όξινο ανθρακικό αµµώνιο και φωσφορικό αµµώνιο). εν χρησιµοποιούνται θειώδεις ενώσεις. Αριθ. EINECS Υγρά ή στερεά χρώµατος σκοτεινού καστανού έως µαύρου Χρωστική ύλη δεσµευόµενη από κυτταρίνη DEAE Χρωστική ύλη δεσµευόµενη από φωσφορυλιωµένη κυτταρίνη 50 % κατ ανώτατο όριο Άνω του 50 % Χρωµατική ένταση( 1 ) 0,08-0,36 Αµµωνιακό άζωτο 4-µεθυλ-ιµιδαζόλιο 2-ακετυλ-4-τετραϋδροξυ-βουτυλιµιδαζόλιο Ολικό θείο Ολικό άζωτο 0,7-3,3 %( 2 ) Λόγος απορρόφησης της χρωστικής ύλης που δεσµεύεται από φωσφορυλιωµένη κυτταρίνη 0,3 %( 2 ) κατ ανώτατο όριο 250 mg/kg( 2 ) κατ ανώτατο όριο 10 mg/kg( 2 ) κατ ανώτατο όριο 0,2 %( 2 ) κατ ανώτατο όριο mg/kg κατ ανώτατο όριο 25 mg/kg κατ ανώτατο όριο ( 1 ) Η χρωµατική ένταση ορίζεται ως η απορρόφηση υδατικού διαλύµατος στερεών υλών καραµελοχρώµατος συγκεντρώσεως 0,1 % (W/V) στα 610 nm µέσα σε κυψελίδα του 1 cm. ( 2 ) Εκφραζόµενη σε ισοδύναµη χρωστική ύλη, δηλαδή σε προϊόν του οποίου η χρωµατική ένταση είναι 0,1 µονάδες απορρόφησης. E 150δ ΕΝΑΜΜΩΝΙΟ ΘΕΙΩ ΕΣ ΚΑΡΑΜΕΛΟΧΡΩΜΑ Το εναµµώνιο θειώδες καραµελόχρωµα παρασκευάζεται µε ελεγχόµενη θερµική κατεργασία υδατανθράκων (θρεπτικές γλυκαντικές ύλες του εµπορίου ποιότητας τροφίµων, που είναι τα µονοµερή γλυκόζη και φρουκτόζη ή/και τα πολυµερή τους, π.χ. σιρόπια γλυκόζης, σακχαρόζη ή/και σιρόπια ιµβερτοσακχάρου και δεξτρόζη), µε ή χωρίς οξέα ή αλκάλια, παρουσία και θειωδών και εναµµωνίων ενώσεων (θειώδες, θειώδες και όξινο θειώδες κάλιο, θειώδες και όξινο θειώδες νάτριο, υδροξεί -

26 1995L0045 EL διο του αµµωνίου, ανθρακικό και όξινο ανθρακικό αµµώνιο, φωσφορικό αµµώνιο, θειικό αµµώνιο, θειώδες και όξινο θειώδες αµµώνιο). Αριθ. EINECS Υγρά ή στερεά χρώµατος σκοτεινού καστανού έως µαύρου Χρωστική ύλη δεσµευόµενη από κυτταρίνη DEAE Άνω του 50 % Χρωµατική ένταση( 1 ) 0,10-0,60 Αµµωνιακό άζωτο ιοξείδιο του θείου 4-µεθυλ-ιµιδαζόλιο Ολικό άζωτο 0,3-1,7 %( 2 ) Ολικό θείο 0,8-2,5 %( 2 ) Λόγος αζώτου προς θείο του ιζήµατος που λαµβάνεται µε αλκοόλη Λόγος απορρόφησης του ιζήµατος που λαµβάνεται µε αλκοόλη( 3 ) Λόγος απορρόφησης (A 280/Α560) 0,6 %( 2 ) κατ ανώτατο όριο 0,2 %( 2 ) κατ ανώτατο όριο 250 mg/kg( 2 ) κατ ανώτατο όριο 0,7-2, κατ ανώτατο όριο 2 mg/kg κατ ανώτατο όριο 25 mg/kg κατ ανώτατο όριο ( 1 ) Η χρωµατική ένταση ορίζεται ως η απορρόφηση υδατικού διαλύµατος στερεών υλών καραµελοχρώµατος συγκεντρώσεως 0,1 % (W/V) στα 610 nm µέσα σε κυψελίδα του 1 cm. ( 2 ) Εκφραζόµενη σε ισοδύναµη χρωστική ύλη, δηλαδή σε προϊόν του οποίου η χρωµατική ένταση είναι 0,1 µονάδες απορρόφησης. ( 3 ) Ο λόγος απορρόφησης του ιζήµατος που λαµβάνεται µε αλκοόλη ορίζεται ως το πηλίκο της απορρόφησης του ιζήµατος στα 280 nm διά της απορρόφησής του στα 560 nm (κυψελίδα 1 cm). E 151 ΛΑΜΠΡΟ ΜΑΥΡΟ BM, ΜΑΥΡΟ PN Συνώνυµα CI Μαύρο τροφίµων 1 Το λαµπρό µαύρο BN συνίσταται κυρίως από 4-ακεταµιδο-5-υδροξυ-6[7-σουλφο-4-(4-σουλφοφαινυλαζω)-1-ναφθυλαζω]ναφθαλινο-1,7-δισουλφονικό νάτριο και βοηθητικές χρωστικές ύλες, µαζί µε χλωριούχο ή/και θειικό νάτριο ως το κύριο άχρωµο συστατικό. Το λαµπρό µαύρο BN περιγράφεται ως το άλας µε νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων µε ασβέστιο και κάλιο. ιαζώσωµα Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS Χηµικός τύπος C 28 H 17 N 5 Na 4 O 14 S 4 Μοριακό βάρος 867,69 4-ακεταµιδο-5-υδροξυ-6-[7-σουλφο-4-(4-σουλφοφαινυλαζω)-1-ναφθυλαζω]ναφθαλινο-1,7-δισουλφονικό νάτριο 80 %, υπολογιζόµενη σε άλας µε νάτριο 1 cm 530 σε µήκος κύµατος περίπου 570 nm σε υδατικό διάλυµα Σκόνη ή κόκκοι χρώµατος µαύρου Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 570 nm περίπου

27 1995L0045 EL Β. Μαύρο-υποκύανο υδατικό διάλυµα Ύλες αδιάλυτες στο νερό Βοηθητικές χρωστικές ύλες 10 % κατ ανώτατο όριο (εκφραζόµενη επί της περιεκτικότητας σε χρώµα) Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών: 4-ακεταµιδο-5-υδροξυ-ναφθαλινο- 1,7-δισουλφονικό 4-αµινο-5-υδροξυ-ναφθαλινο-1,7- δισουλφονικό Ολικές, 0,8 % κατ ανώτατο όριο 8-αµινο-ναφθαλινο-2-σουλφονικό 4,4 -διαζωα- µινο-δι(βενζολοσουλφονικό) Μη σουλφωµένες πρωτοταγείς αρωµατικές αµί νες Ύλες εκχυλίσιµες µε αιθέρα Βαρέα µέταλλα (όπως Pb) 0,01 % κατ ανώτατο όριο (υπολογιζόµενες ως ανιλίνη) σε ουδέτερο περιβάλλον 40mg/kg κατ ανώτατο όριο E 153 ΦΥΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Συνώνυµα Φυτικό µαύρο Ο φυτικός άνθρακας παράγεται µε απανθράκωση φυτικών υλών, όπως ξύλο, κατάλοιπα κυτταρίνης, τύρφη και φλοιός κοκκοκαρύου και άλλων καρπών. Η πρώτη ύλη απανθρακώνεται σε υψηλές θερµοκρασίες. Αποτελείται κυρίως από λεπτοµερισµένο άνθρακα και µπορεί να περιέχει µικρές ποσότητες αζώτου, υδρογόνου και οξυγόνου. Μετά την παρασκευή, το προϊόν ενδέχεται να απορροφήσει κάποιο ποσοστό υγρασίας. Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS Άνθρακας Χηµικός τύπος C Μοριακό βάρος 12,01 Περιεκτικότητα σε άνθρακα τουλάχιστον 95 %, υπολογιζόµενη επί άνυδρης και απαλλαγµένης από τέφρα ουσίας Μαύρη σκόνη, άοσµη και άγευστη Α. ιαλυτότητα Αδιάλυτη στο νερό και στους οργανικούς διαλύτες Β. Καύση Όταν πυρακτώνεται, καίεται αργά χωρίς φλόγα Τέφρα (ολική) 4,0 % κατ ανώτατο όριο (θερµοκρασία ανάφλεξης: 625 C)

28 1995L0045 EL Πολυαρωµατικοί υδρογονάνθρακες Απώλεια κατά την ξήρανση Ύλες διαλυτές σε αλκάλια Το εκχύλισµα που λαµβάνεται µε εκχύλιση 1 g του προϊόντος µε 10 g καθαρού κυκλοεξανίου σε συσκευή συνεχούς εκχυλίσεως, πρέπει να είναι άχρωµο, ο δε φθορισµός του εκχυλίσµατος σε υπεριώδες φως δεν πρέπει να είναι εντονότερος από το φθορισµό διαλύµατος 0,100 mg θειικής κινίνης σε ml θειικού οξέος 0,01 M 12 % κατ ανώτατο όριο (120 C, 4 ώρες) Το διήθηµα που λαµβάνεται µε βρασµό 2 g δείγµατος µε 20 ml κανονικού διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου και διήθηση, πρέπει να είναι άχρωµο E 154 ΚΑΣΤΑΝΟ FK Συνώνυµα CI Καστανό τροφίµων 1 Το καστανό FK συνίσταται από µείγµα: I 4-(2,4-διαµινο-φαινυλαζω)βενζολοσουλφονικού νατρίου II 4-(4,6-διαµινο-m-βενζυλαζω)βενζολοσουλφονικού νατρίου III δινατρίου άλατος του 4,4 -(4,6-διαµινο-1,3-φαινυλενοδιαζω)δι(βενζολοσουλφονικού)οξέος IV δινατρίου άλατος του 4,4 -(2,4-διαµινο-1,3-φαινυλενοδιαζω)δι(βενζολοσουλφονικού)οξέος V δινατρίου άλατος του 4,4 -(2,4-διαµινο-5- µεθυλο-1,3-φαινυλενοδιαζω)δι(βενζολοσουλφονικού)οξέος VI τρινατρίου άλατος του 4,4,4 -(2,4-διαµινοβενζε- νυλ-1,3,5- τριαζω)τρι(βενζολοσουλφονικού)οξέος και από βοηθητικές χρωστικές ύλες, µαζί µε νερό καθώς και χλωριούχο ή/και θειικό νάτριο ως τα κύρια άχρωµα συστατικά. Το καστανό FK περιγράφεται ως το άλας µε νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων µε ασβέστιο και κάλιο καθώς και της αντίστοιχης λάκκας αργιλίου. Ισχύουν οι γενικές προδιαγραφές για τις λάκκες αργιλίου των χρωστικών υλών. Αζόχρωµα (µείγµα αζω-, διαζω- και τριαζωχρω- µάτων) Αριθ. EINECS Μείγµα: I 4-(2,4-διαµινο-φαινυλαζω)βενζολοσουλφονικού νατρίου II 4-(4,6-διαµινο-m-βενζυλαζω)βενζολοσουλφονικού νατρίου III δινατρίου άλατος του 4,4 -(4,6-διαµινο-1,3-φαινυλενοδιαζω)δι(βενζολοσουλφονικού)οξέος IV δινατρίου άλατος του 4,4 -(2,4-διαµινο-1,3-φαινυλενοδιαζω)δι(βενζολοσουλφονικού)οξέος V δινατρίου άλατος του 4,4 -(2,4-διαµινο-5- µεθυλο-1,3-φαινυλενοδιαζω)δι(βενζολοσουλφονικού)οξέος VI τρινατρίου άλατος του 4,4,4 -(2,4-διαµινοβενζενυλ-1,3,5-τριαζω)τρι(βενζολοσουλφονικού) οξέος Χηµικός τύπος IC 12 H 11 N 4 NaO 3 S II C 13 H 13 N 4 NaO 3 S III C 18 H 14 N 6 Na 2 O 6 S 2 IV C 18 H 14 N 6 Na 2 O 6 S 2 VC 19 H 16 N 6 Na 2 O 6 S 2 VI C 24 H 17 N 8 Na 3 O 9 S 3 Μοριακό βάρος I 314,30 II 328,33 III 520,46 IV 520,46

29 1995L0045 EL Πορτοκαλί έως υπέρυθρο διάλυµα V 534,47 VI 726,59 70 %. Επί του συνόλου των περιεχοµένων χρωστικών υλών, οι αναλογίες των συστατικών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα εξής ποσοστά: I 26 % II 17 % III 17 % IV 16 % V 20 % VI 16 % Σκόνη ή κόκκοι καστανοκόκκινου χρώµατος Ύλες αδιάλυτες στο νερό Βοηθητικές χρωστικές ύλες Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών: 4-αµινοβενζολο-1-σουλφονικό m-φαινυλενοδιαµίνη και 4- µεθυλ-m-φαινυλενοδιαµίνη Μη σουλφωµένες πρωτοταγείς αρωµατικές αµίνες εκτός από m- φαινυλενοδιαµίνη και 4-µεθυλ-mφαινυλενοδιαµίνη 3,5 % κατ ανώτατο όριο 0,7 % κατ ανώτατο όριο 0,35 % κατ ανώτατο όριο 0,007 % κατ ανώτατο όριο (υπολογιζόµενες ως ανιλίνη) Ύλες εκχυλίσιµες µε αιθέρα από διάλυµα µε ph 7 E 155 ΚΑΣΤΑΝΟ HT Συνώνυµα CI Καστανό τροφίµων 3, Chocolate brown HT Το καστανό HT συνίσταται κυρίως από 4,4 -(2,4- διυδροξυ-5-υδροξυµεθυλο-1,3-φαινυλενοδιαζω)-δι(ναφθαλινο-1-σουλφονικό) νάτριο και βοηθητικές χρωστικές ύλες, µαζί µε χλωριούχο ή/ και θειικό νάτριο ως το κύριο άχρωµο συστατικό. Το καστανό HT περιγράφεται ως το άλας µε νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων µε ασβέστιο και κάλιο. ιαζώσωµα Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS Χηµικός τύπος C 27 H 18 N 4 Na 2 O 9 S 2 Μοριακό βάρος 652,57 4,4 -(2,4-διυδροξυ-5-υδροξυµεθυλο-1,3-φαινυλενοδιαζω)-δι(ναφθαλινο-1-σουλφονικό) νάτριο 70 %, υπολογιζόµενη σε άλας µε νάτριο 1 cm 403 σε µήκος κύµατος περίπου 460 nm σε υδατικό διάλυµα µε ph 7

30 1995L0045 EL Σκόνη ή κόκκοι χρώµατος καστανοκόκκινου Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε νερό µε ph 7 στα 460 nm περίπου Β. Καστανόχρωµο υδατικό διάλυµα M1 Ύλες αδιάλυτες στο νερό Βοηθητικές χρωστικές ύλες Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών: 4-αµινο-ναφθαλινο-1-σουλφονικό αξύ Μη σουλφωµένες πρωτοταγείς αρωµατικές αµίνες 10 % κατ ανώτατο όριο (µέθοδος TLC) 0,7 % κατ ανώτατο όριο 0,01 % κατ ανώτατο όριο (υπολογιζόµενες ως ανιλίνη) Ύλες εκχυλίσιµες µε αιθέρα από διάλυµα µε ph 7 E 160a περίπτωση i) Μείγµατα καροτενίων 1. ΦΥΤΙΚΑ ΚΑΡΟΤΕΝΙΑ Συνώνυµα CI Food Orange (πορτοκαλί τροφίµων) 5 Μείγµατα καροτενίων λαµβάνονται από φυσικές ποικιλίες εδώδιµων φυτών, καρότα, φυτικά έλαια, χορτάρι, ήµερο τριφύλλι (µηδική η ήµερος) και τσουκνίδα (κνίδη) δι εκχυλίσεως αυτών µε διαλύτη. Η κύρια χρωστική ουσία αποτελείται από καροτενοειδή, µεταξύ των οποίων υπερισχύει το β-καροτένιο, ενώ ενδέχεται να περιέχονται επίσης α- καροτένιο, γ-καροτένιο και άλλες χρωστικές. Επιπλέον των χρωστικών, η εν λόγω ουσία ενδέχεται να περιέχει έλαια, λίπη και κηρούς που απαντούν ως φυσικά συστατικά στο πρωτογενές υλικό. Για την εκχύλιση µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνο οι εξής διαλύτες: ακετόνη, µεθυλοαιθυλοκετόνη, µεθανόλη, αιθανόλη, προπανόλη-2, εξάνιο, διχλωροµεθάνιο και διοξείδιο τον άνθρακα. Τάξη Καροτενοειδή Αριθµός Colour Index EINECS Χηµικός τύπος β-καροτένιο: C 40 H 56 Μοριακό βάρος β-καροτένιο: 536,88 Περιεκτικότητα σε καροτένια (υπολογιζόµενη σε β-καροτένιο) όχι µικρότερη από 5 %. Για προϊόντα λαµβανόµενα µε εκχύλιση φυτικών ελαίων: όχι µικρότερη από 0,2 % σε εδώδιµα λίπη. 1 cm σε 440 έως 457 nm σε κυκλοεξάνιο. Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο σε κυκλοεξάνιο και σε µήκη κύµατος 440 nm 457 nm και 470 nm 486 nm

Άρθρο 35 MEPOΣ B (1)

Άρθρο 35 MEPOΣ B (1) Άρθρο 35 MPOΣ B (1) ιδικά κριτήρια καθαρότητας για τις χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα. Tα κριτήρια καθαρότητας που εφαρμόζονται στις χρωστικές που αναφέρονται στο MPOΣ A του άρθρου αυτού,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Μαρτίου 2012 σχετικά με τη θέσπιση προδιαγραφών για

Διαβάστε περισσότερα

ξπlbλιjiί 151(1) του 2001 153(1) τόυ 2002 132(1) του 2003 67(1) του 2004 20.4.2004,

ξπlbλιjiί 151(1) του 2001 153(1) τόυ 2002 132(1) του 2003 67(1) του 2004 20.4.2004, Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 3197 Κ.Δ.Π. 353/2005 Αρ. 4019,29.7.2005 Αριθμός 353 Οι περί Χρωστικών Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Ε Όνομα Συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο

Αριθ. Ε Όνομα Συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο ΜΕΡΟΣ Γ ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 1. Ομάδα I Συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο E 170 Ανθρακικό ασβέστιο E 260 Οξικό οξύ E 261 Οξικά κάλια E 262 Οξικά άλατα του νατρίου E 263 Οξικό ασβέστιο E 270 Γαλακτικό οξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2011/3/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2011/3/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 18.1.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/59 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/3/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιανουαρίου 2011 για τροποποίηση της οδηγίας 2008/128/ΕΚ για τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών L 6/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.1.200 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/128/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2008 για τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τις χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια

Ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια 09 Ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1 Μη επεξεργασμένα προϊόντα αλιείας 09.1.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια Ομάδα IV Πολυόλες μόνο κατεψυγμένα και βαθείας κατάψυξης, μη επεξεργασμένα ψάρια, για άλλους σκοπούς εκτός

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 816/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την τροποποίηση, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής. Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/45/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής. Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/45/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) 3186 Κ.Λ.Π. 352/2005 Αρ. 4019, 29.7.2005 Αριθμός 352 Οι περί Ποικίλων Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ. ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα- Ιδιότητες - είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ. ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα- Ιδιότητες - είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ 1.1 Τα οξέα ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα Ιδιότητες είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Ποιες χηµικές ενώσεις ονοµάζονται οξέα; Με ποιόν χηµικό τύπο παριστάνουµε γενικά τα οξέα; Οξέα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/79

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/79 EL 7.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/79 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1274/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση και τη διόρθωση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός E. κατηγορίας

Αριθμός E. κατηγορίας Αριθμός E Όνομα Ανώτατα επίπεδα (mg/l 01 Γαλακτοκομικά προϊόντα και ανάλογα προϊόντα 01.1 Μη αρωματισμένο παστεριωμένο και αποστειρωμένο γάλα (συμπεριλαμβανομένου του αποστειρωμένου σε εξαιρετικά υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ

ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ Πρόκειται για αλκοόλες που διαθέτουν µόνο ένα υδροξύλιο και η ανθρακική τους αλυσίδα είναι κορεσµένη (µόνο απλοί δεσµοί). Ο γενικός τους τύπος είναι C ν ν+1 H ή R-H (όπου

Διαβάστε περισσότερα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Οξέα Είναι οι χημικές ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου (Η + ) Ιδιότητες Οξέων 1. Έχουν όξινη γεύση. 2. Επιδρούν με τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

7795 Κ.Δ.Π. 817/2004

7795 Κ.Δ.Π. 817/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) 7794 Κ.Δ.Π. 817/2004 Αρ. 3930, 3.12.2004 Αριθμός 817 Οι περί Ποικίλων Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014

L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014 L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 298/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαρτίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά 13 Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Τα υποδεικνυόμενα ανώτατα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.1.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 25/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιανουαρίου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

3011 Σύνθεση του ερυθρο-9,10-διυδροξυστεατικού οξέος από ελαϊκό οξύ

3011 Σύνθεση του ερυθρο-9,10-διυδροξυστεατικού οξέος από ελαϊκό οξύ 311 Σύνθεση του ερυθρο-9,1-διυδροξυστεατικού οξέος από ελαϊκό οξύ COOH KMnO 4 /NaOH HO HO COOH C 18 H 34 O 2 (282.5) KMnO 4 (158.) NaOH (4.) C 18 H 36 O 4 (316.5) Βιβλιογραφία A. Lapworth und E. N. Mottram,

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 16. Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) 13. Αριθμός κατηγορίας Αριθμός E Όνομα

Σελίδα 1 από 16. Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) 13. Αριθμός κατηγορίας Αριθμός E Όνομα 13 Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 13.1.1 Παρασκευάσματα για

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε EL 31.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 739/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα 23-1. Τι εκφράζουν οι συντελεστές μιας χημικής αντίδρασης; Οι συντελεστές σε μία χημική εξίσωση καθορίζουν την αναλογία mol των αντιδρώντων και προϊόντων στην αντίδραση.

Διαβάστε περισσότερα

E 553α Ε 352. Άγαρ -άγαρ Αδιπικό κάλιο Αδιπικό νάτριο. Αδιπικό οξύ Αζωρουμπίνη, Καρμοϊσίνη

E 553α Ε 352. Άγαρ -άγαρ Αδιπικό κάλιο Αδιπικό νάτριο. Αδιπικό οξύ Αζωρουμπίνη, Καρμοϊσίνη E101 E 586* E 553α Ε 425 Ε 920 Ε 214 Ε 216 Ε955 Ε 406 Ε 357 Ε 356 (i) Ριβοφλαβίνη (ii) 5 φωσφορική ριβοφλαβίνη 4-Εξυλορεσορκινόλη i) Ορθοπυριτικό µαγνήσιο ii) Τριπυριτικό µαγνήσιο Konjac ι) Κόμμι konjac

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΩΝ Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών. Αντιδρούν με μέταλλα και παράγουν αέριο υδρογόνο (δες απλή αντικατάσταση) Αντιδρούν με ανθρακικά άλατα και παράγουν αέριο CO2. Έχουν όξινη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19505

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19505 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19505 Αριθμ. 257 (2) Αντικατάσταση του Παραρτήματος του Μέρους Β του Άρθρου 35 «ιδικά κριτήρια καθαρότητας για τις χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα τρό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το ιόν 56 Fe +2 περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05 /06 /15 ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Χημεία Βιολογία 2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (με Αρ. Πρωτ. 150022/Δ2/15-9-2016) Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. 1.1 Γνωριμία με το εργαστήριο του Χημικού Από τον εργαστηριακό οδηγό να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2001 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚεΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2001 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚεΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 60/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3475 της 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2001 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚεΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 60 Οι περί Χρωστικών Ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ πρωτονίων. ηλεκτρονίω Γ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ πρωτονίων. ηλεκτρονίω Γ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΘΕΜΑ 1 Ο : 1. Ποια είναι η δοµή του ατόµου; ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 2. Ποιος αριθµός ονοµάζεται ατοµικός και ποιος µαζικός; Ποιος από τους δύο αποτελεί την ταυτότητα του χηµικού

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 18.5.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 134/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 463/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

(EE L 052 της 22.2.2001, σ. 19)

(EE L 052 της 22.2.2001, σ. 19) 2001L0015 EL 11.04.2006 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΊΑ 2001/15/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 15ης Φεβρουαρίου 2001 σχετικά με τις ουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. 82 / 2016 Κατάργηση της υπ αριθ. 1901/85 απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 49/Β/19.02.1986), τροποποίηση του άρθρου 80 «Είδη γάλακτος» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (ΦΕΚ 788/Β/31.12.1987),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-14 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΑΞΗ :Γ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΒΑΘΜΟΣ:.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 04/06/14 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ (Βιολογία Χημεία) Αριθμός σελίδων γραπτού:7

Διαβάστε περισσότερα

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 EL L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 438/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός E. κατηγορίας

Αριθμός E. κατηγορίας Αριθμός E Όνομα Ανώτατα επίπεδα (mg/l 17 διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ, εξαιρουμένων των συμπληρωμάτων διατροφής για βρέφη και μικρά παιδιά 17.1 στερεά μορφή, και συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. Οι μεταξύ τους μεταβολές εξαρτώνται από τη θερμοκρασία και την πίεση και είναι οι παρακάτω: ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός E. κατηγορίας

Αριθμός E. κατηγορίας ή mg/kg ανάλογα με την Υποσημειώσεις 04 Φρούτα και λαχανικά 04.1 Μη επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά 04.1.1 Ολόκληρα νωπά φρούτα και λαχανικά E 172 Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου 6 Μόνο ως ενισχυτικό

Διαβάστε περισσότερα

3033 Σύνθεση του ακετυλενοδικαρβοξυλικού οξέος από το µεσοδιβρωµοηλεκτρικό

3033 Σύνθεση του ακετυλενοδικαρβοξυλικού οξέος από το µεσοδιβρωµοηλεκτρικό 3033 Σύνθεση του ακετυλενοδικαρβοξυλικού οξέος από το µεσοδιβρωµοηλεκτρικό οξύ HOOC H Br Br H COOH KOH HOOC COOH C 4 H 4 Br 2 O 4 C 4 H 2 O 4 (275.9) (56.1) (114.1) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

καρβοξυλικά οξέα μεθυλοπροπανικό οξύ

καρβοξυλικά οξέα μεθυλοπροπανικό οξύ 112 4.1. Κορεσμένα μονο - Αιθανικό οξύ Γενικά Τα κορεσμένα μονο προκύπτουν θεωρητικά από τα αλκάνια, αν αντικαταστήσουμε ένα άτομο υδρογόνου με τη ρίζα καρβοξύλιο -COOH. Έχουν το γενικό τύπο: C ν H 2ν+1

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. L 314/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1170/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1) Το άτοµο του καλίου (Κ) έχει µαζικό

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη

4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη 4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη H VCl 3 + 1 / 2 2 + 1 / 2 H 2 C 14 H 12 2 C 14 H 10 2 (212.3) 173.3 (210.2) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών οξείδωση αλκοόλη, κετόνη, καταλύτης µεταβατικού

Διαβάστε περισσότερα

29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7

29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7 29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 817/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Αυγούστου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 69 (1) Eιδικά κριτήρια καθαρότητας για τα γλυκαντικά που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα

Άρθρο 69 (1) Eιδικά κριτήρια καθαρότητας για τα γλυκαντικά που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα Άρθρο 69 (1) Eιδικά κριτήρια καθαρότητας για τα γλυκαντικά που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα Tα κριτήρια καθαρότητας που εφαρμόζονται στα γλυκαντικά που αναφέρονται στο άρθρο 68 του Kώδικα Tροφίμων, περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών 06.1 Δημητριακά αναποφλοίωτα, θραυσμένα ή σε νιφάδες

Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών 06.1 Δημητριακά αναποφλοίωτα, θραυσμένα ή σε νιφάδες mg/kg ανάλογα με την Υποσημειώσεις 06 Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών 06.1 Δημητριακά αναποφλοίωτα, θραυσμένα ή σε νιφάδες E 220 228 Διοξείδιο του θείου - θειώδη άλατα 30 (3) μόνο σάγο και κριθάρι

Διαβάστε περισσότερα

(3) Είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστούν τα πρόσθετα που. (4) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 πρέπει να

(3) Είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστούν τα πρόσθετα που. (4) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 πρέπει να 25.5.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 137/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 780/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Μαΐου 2006 για την τροποποίηση του παρατήματος VI του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του

Διαβάστε περισσότερα

14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1

14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1 14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1 Νερό, συμπεριλαμβανομένων του φυσικού μεταλλικού νερού όπως ορίζεται στην οδηγία 2009/54/ΕΚ και του νερού πηγής και όλων των λοιπών εμφιαλωμένων ή συσκευασμένων νερών

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 8.10.2016 L 273/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1784 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια 07.1.1 Άρτος παρασκευασμένος μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, μαγιά ή προζύμι, αλάτι

Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια 07.1.1 Άρτος παρασκευασμένος μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, μαγιά ή προζύμι, αλάτι 07 Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια Ομάδα I Πρόσθετα εκτός από προϊόντα που εμπίπτουν στις κατηγορίες 7.1.1 και 7.1.2 E 150a-d Καραμελοχρώματα quantum satis μόνο άρτος βύνης E 200 203 Σορβικό οξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στον. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στον. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 ANNEX (POOL/E3/2013/10387/10387R1-EN ANNEX.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για

Διαβάστε περισσότερα

MAΘΗΜΑ 7 ο MEΘΟ ΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

MAΘΗΜΑ 7 ο MEΘΟ ΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ MAΘΗΜΑ 7 ο MEΘΟ ΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ Δρα. Κουκουλίτσα Αικατερίνη Χημικός Εργαστηριακός Συνεργάτης Τ.Ε.Ι Αθήνας ckoukoul@teiath.gr ΜΕΘΟ ΟΙ Ανάλογα με τη φυσική κατάσταση των 2 φάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4η. Ανίχνευση χημικών της καθημερινής ζωής

Άσκηση 4η. Ανίχνευση χημικών της καθημερινής ζωής Άσκηση 4η Ανίχνευση χημικών της καθημερινής ζωής 2 Θεωρητικό μέρος Αναλυτική Χημεία ονομάζεται ο κλάδος της Χημείας που αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθόδους, όργανα και στρατηγικές για να δώσει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΤΡΟΦΙΜΑ. ΠΛΕΣΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, PhD

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΤΡΟΦΙΜΑ. ΠΛΕΣΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, PhD ΑΣΚΗΣΗ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΙΠΩΝ & ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΛΕΣΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, PhD Εργαστήριο Μικροβιολογίας Τροφίµων, Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής, Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Λίπη & έλαια (Λιπίδια)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα Πρόλογος 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 1. Χηµικές ουσίες 14 1.1 Γενικά 14 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 14 2. Μορφή και τύπος των χηµικών ουσιών στο εργασιακό περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 1. Χρωστικές ουσίες Αριθ. Ε E 100 E 101 E 102 E 104 E 110 E 120 E 122 E 123 E 124 E 127 E 129 E 131 E 132 E 133 E 140 E 141 E 142 E 150a E 150b E 150c Όνομα Κουρκουμίνη Ριβοφλαβίνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος πρόσθετων τροφίμων που επιτρέπεται η χρήση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κατάλογος πρόσθετων τροφίμων που επιτρέπεται η χρήση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κατάλογος πρόσθετων τροφίμων που επιτρέπεται η χρήση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση Γλυκαντικά Ε 420 Ε 421 Ε 953 Ε 965 Ε 966 Ε 967 Ε 950 Ε 951 Ε 952 Ε 954 Ε 955 Ε 957 Ε 959 E 962 Ε 968* Σορβιτόλη (i) σορβιτόλη

Διαβάστε περισσότερα

Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων

Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων για κάθε μάθημα, τα οποία θα βασίζονται στο ίδιο Αναλυτικό Πρόγραμμα και θα παρουσιάζουν τα ίδια θέματα από μια άλλη ίσως σκοπιά.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Μεταθετικές αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης οι οποίες οδηγούν σε σχηματισμό ιζήματος. Το ίζημα σε πολλές περιπτώσεις επιτρέπει την ταυτοποίηση ενός αντιδρώντος σώματος

Διαβάστε περισσότερα

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων 6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων Από τις οργανικές ενώσεις, όξινες ιδιότητες παρακάτω: κατά Brönsted - Lowry παρουσιάζουν οι 1. Τα οργανικά οξέα: RCOOH. Είναι ασθενή οξέα. Δίνουν τις τυπικές αντιδράσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.11.2003 L 285/33 Ο ΗΓΙΑ 2003/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Οκτωβρίου 2003 για την τροποποίηση του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις ανεπιθύµητες

Διαβάστε περισσότερα

Edited by Jimlignos. 0 ph οξέος < 7 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Edited by Jimlignos. 0 ph οξέος < 7 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να αναφέρετε το σύνολο εκείνων των ιδιοτήτων που ονοµάζονται όξινος χαρακτήρας. Ποιες ενώσεις λέγονται οξέα κατά Arrhenius; Απάντηση: Το σύνολο τον κοινών ιδιοτήτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: (μονάδες 4) Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες. Ερώτηση 1

ΜΕΡΟΣ Α: (μονάδες 4) Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες. Ερώτηση 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA (20/100) ΤΑΞΗ: Γ Γυμνασίου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/6/2015 ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Βιολογία) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αριθμητικά:.

Διαβάστε περισσότερα

L 119/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 119/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.5.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 380/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαΐου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Aγίων Αναργύρων Υπεύθυνος Εργ. Κέντρου : Χαρακόπουλος Καλλίνικος Επιµέλεια Παρουσίαση : Καραγιάννης Πέτρος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου.

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. 1. α) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. β) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA (35/100) ΤΑΞΗ: Β Γυμνασίου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8/6/2015. ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αριθμητικά:.

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 295/178 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1130/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Νοεμβρίου 2011 για τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική ΟΙΝΟΣ ΑΛΚΟΟΛΗ Με απόσταξη 200 ml οίνου συλλέγονται 133-150 ml αποστάγματος. Για την εξουδετέρωση της οξύτητας του οίνου, για να μη ληφθούν στο απόσταγμα πτητικά οξέα (οξικό, ανθρακικό και θειώδες), στα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΙΟΝΤΑ

ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΙΟΝΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΙΟΝΤΑ Α. ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚO ΔΙΑΛΥΜΑ Λίγα λόγια πριν από το πείραμα. Η σόδα περιέχει διαλυμένο αέριο διοξείδιο του άνθρακα το οποίο προστίθεται κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και κατάρτιση φακέλου, Μέρος III

Βασικές έννοιες και κατάρτιση φακέλου, Μέρος III Βασικές έννοιες και κατάρτιση φακέλου, Μέρος III Ουσίες UVCB Gabriele CHRIST http://echa.europa.eu 1 Ουσίες UVCB Άγνωστης (U) ή Ασταθούς σύνθεσης (V) Προϊόντα πολύπλοκων αντιδράσεων (C) ή Βιολογικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΑΞΗ: Γ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες (μαζί με τη Βιολογία) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2014

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΑΞΗ: Γ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες (μαζί με τη Βιολογία) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2014 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013 2014 Γ Ρ Α Π Τ Ε Σ Α Π Ο Λ Υ Τ Η Ρ Ι Ε Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ 2 0 1 4 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Γ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες (μαζί με τη Βιολογία) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ποια στοιχεία ονομάζονται αλογόνα; Ποια η θέση τους στον Περιοδικό πίνακα;

Ποια στοιχεία ονομάζονται αλογόνα; Ποια η θέση τους στον Περιοδικό πίνακα; ΧΗΜΕΙΑ: Οξέα - Βάσεις - Άλατα - Περιοδικός πίνακας - Αλκάλια- Χημικά στοιχεία - Άνθρακας - Πυρίτιο - Αλογόνα 127 Αλογόνα: Ποια στοιχεία ονομάζονται αλογόνα; Ποια η θέση τους στον Περιοδικό πίνακα; Στα

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

1004 Νίτρωση του πυριδινο-ν-οξειδίου σε 4-νιτροπυριδινο-Νοξείδιο

1004 Νίτρωση του πυριδινο-ν-οξειδίου σε 4-νιτροπυριδινο-Νοξείδιο 1004 Νίτρωση του πυριδινο-ν-οξειδίου σε 4-νιτροπυριδινο-Νοξείδιο O N HNO 3 /H 2 SO 4 O N NO 2 C 5 H 5 NO (95.1) (63.0) (98.1) C 5 H 4 N 2 O 3 (140.1) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών Ηλεκτρονιόφιλη

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε τον όξινο χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τα οξέα κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÌÁÔÁ 2011 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d

ÈÅÌÁÔÁ 2011 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

C x H y -OH. C x H 2x+2 y (OH) y. C x H 2x+1 OH

C x H y -OH. C x H 2x+2 y (OH) y. C x H 2x+1 OH 8 ο ΓΕΛ Πειραιά Χημεία Β Λυκείου. 49 ονομάζεται η τάξη των Οργανικών Ενώσεων με Χαρακτηριστική Ομάδα το υδροξύλιο Γενικός τύπος : C x H y () ν Μονοσθενείς Μονοσθενείς αλκοόλες ονομάζονται οι αλκοόλες εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Οξέα - Βάσεις Άλατα Σελίδα 15 1. Τι ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης.

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης. Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης Προσδιορισμοί Αλκοόλη Ολική οξύτητα Πτητική οξύτητα Ελεύθερος θειώδης ανυδρίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Τάξη : Β Λυκείου Ηµεροµηνία : 8/06/2005 ιάρκεια : 2,5 ώρες Αριθµός σελίδων: 5 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÊÏÌÏÔÇÍÇ. 3. Ένα διάλυµα µεθοξειδίου του νατρίου CH3ONa συγκέντρωσης 0,1M σε θερµοκρασία 25 ο C έχει: α. ph= β. ph> γ. ph< δ.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÊÏÌÏÔÇÍÇ. 3. Ένα διάλυµα µεθοξειδίου του νατρίου CH3ONa συγκέντρωσης 0,1M σε θερµοκρασία 25 ο C έχει: α. ph= β. ph> γ. ph< δ. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 ΘΕΜΑ A Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της διαλυτότητας στο νερό στερεών ουσιών - Φύλλο εργασίας

Προσδιορισμός της διαλυτότητας στο νερό στερεών ουσιών - Φύλλο εργασίας Προσδιορισμός της διαλυτότητας στο νερό στερεών ουσιών - Φύλλο εργασίας Γνωστικό αντικείμενο: Τάξη Διδακτική ενότητα Απαιτούμενος χρόνος Διαλυτότητα ουσιών σε υγρούς διαλύτες B Γυμνασίου Ενότητα 2: ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

3021 Οξείδωση του ανθρακενίου σε ανθρακινόνη

3021 Οξείδωση του ανθρακενίου σε ανθρακινόνη Οξείδωση του ανθρακενίου σε ανθρακινόνη Ce(IV)(NH ) (N ) 6 C H CeH 8 N 8 8 C H 8 (78.) (58.) (8.) Βιβλιογραφία Tse-Lok Ho et al., Synthesis 97, 6. Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών Οξείδωση.

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Σχολική χρονιά: Μάθημα: Χημεία Όνομα μαθητή/τριας: Ημερομηνία:

Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Σχολική χρονιά: Μάθημα: Χημεία Όνομα μαθητή/τριας: Ημερομηνία: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Σχολική χρονιά: 202-203 Μάθημα: Χημεία Τάξη Γ Όνομα μαθητή/τριας: Ημερομηνία: ) Να γράψετε τι ονομάζεται όξινος χαρακτήρας. Να αναφέρεται τρεις κοινές ιδιότητες των οξέων. 2) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

... Κατά τη διάλυση του υδροξειδίου του νατρίου στο νερό σχηματίζονται ιόντα σύμφωνα με το σχήμα της αντίδρασης :

... Κατά τη διάλυση του υδροξειδίου του νατρίου στο νερό σχηματίζονται ιόντα σύμφωνα με το σχήμα της αντίδρασης : Διαγώνισμα στο μάθημα της Χημείας της Γ / Γυμνασίου Οξέα Βάσεις Εξουδετέρωση 1.1 Να κυκλώσετε από τους παρακάτω τύπους τα οξέα και στη συνέχεια να τα ονομάσετε: HNO 3 NH 3 HCl Ca(OH) 2 BaCl 2 H 2 O KOH...

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΟΞΕΑ. Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/)

KΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΟΞΕΑ. Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/) KΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΟΞΕΑ Λυμένες ασκήσεις 1. Σ ένα μπουκάλι περιέχεται 1 L κρασιού 11,5 (11,5% v/v). Το κρασί αυτό μετατρέπεται με οξική ζύμωση σε ξίδι σε ποσοστό 75%. Να υπολογιστεί η μάζα του CH 3 COOH που παράγεται.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα Εισαγωγή Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και των εδαφών από βιομηχανικά απόβλητα είναι ένα από τα καίρια περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας. Ειδικά η απόρριψη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΑ Φ ΝΕΙ Ε ΕΣ Ε ΧΗΜΕ Μ Ι Ε ΑΣ ΓΥΜΝ Μ ΑΣΙΟΥ

ΙΑΦΑ Φ ΝΕΙ Ε ΕΣ Ε ΧΗΜΕ Μ Ι Ε ΑΣ ΓΥΜΝ Μ ΑΣΙΟΥ Οξέα Βάσεις Άλατα τάξη Γ γυµνασίου Τα οξέα έχουν ξινή γεύση Οξέα και ανθρακικό ασβέστιο Τα οξέα µεταβάλλουν το χρώµα των δεικτών Οξέα και µέταλλα Τα οξέα αντιδρούν µε πολλά µέταλλα και πολλές φορές παράγεται

Διαβάστε περισσότερα