Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα"

Transcript

1 1995L0045 EL Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ95/45/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Ιουλίου 1995 περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τις χρωστικές ουσίες που χρησιµοποιούνται στα τρόφιµα (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (ΕΕ L 226 της , σ. 1) Τροποποιείται από: Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. σελίδα ηµεροµηνία M1 Οδηγία 1999/75/ΕΚ της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 1999 L

2 1995L0045 EL Ο ΗΓΙΑ95/45/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Ιουλίου 1995 περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τις χρωστικές ουσίες που χρησιµοποιούνται στα τρόφιµα (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 89/107/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα πρόσθετα που µπορούν να χρησιµοποιούνται στα τρόφιµα τα οποία προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή ( 1 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 94/34/ΕΚ ( 2 ), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α), Μετά από γνώµη της Επιστηµονικής Επιτροπής Τροφίµων, Εκτιµώντας: ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστούν κριτήρια καθαρότητας για όλες τις χρωστικές ουσίες που αναφέρονται στην οδηγία 94/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 30ής Ιουνίου 1994 για τις χρωστικές που µπορούν να χρησιµοποιούνται στα τρόφιµα ( 3 ) ότι είναι αναγκαίο να αναθεωρηθούν τα κριτήρια καθαρότητας για τις χρωστικές ουσίες που αναφέρονται στην οδηγία του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 1962 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις χρωστικές ύλες που επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται στα τρόφιµα ( 4 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 85/7/ΕΟΚ ( 5 ) ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη οι προδιαγραφές και οι αναλυτικές τεχνικές για τις χρωστικές ουσίες του Codex Alimentarius και της κοινής επιτροπής εµπειρογνωµόνων των FAO/ΠΟΥ για τα πρόσθετα τροφίµων (JECFA) ότι τα πρόσθετα τροφίµων που παρασκευάζονται µε µεθόδους παραγωγής ή από πρώτες ύλες αισθητά διαφορετικές από εκείνες που καλύπτει η αξιολόγηση της επιστηµονικής επιτροπής τροφίµων ή διαφορετικές από τις αναφερόµενες στην παρούσα οδηγία, πρέπει να παραπέµπονται στην εν λόγω επιτροπή για πλήρη αξιολόγηση, µε ιδιαίτερη έµφαση στα κριτήρια καθαρότητας ότι τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της Μόνιµης Επιτροπής Τροφίµων, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Τα κριτήρια καθαρότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 89/107/ΕΟΚ για τις χρωστικές ουσίες που περιλαµβάνονται στην οδηγία 94/36/ΕΟΚ, καθορίζονται στο παράρτηµα. Το άρθρο 8 και το παράρτηµα III της οδηγίας της 23ης Οκτωβρίου 1962 διαγράφονται. ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 40 της , σ. 27. ( 2 ) ΕΕ αριθ. L 237 της , σ. 1. ( 3 ) ΕΕ αριθ. L 237 της , σ. 13. ( 4 ) ΕΕ αριθ. 115 της , σ. 2645/62. ( 5 ) ΕΕ αριθ. L 2 της , σ. 22.

3 1995L0045 EL Άρθρο 2 1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Ιουλίου Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά. Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη. 2. Επιτρέπεται ωστόσο, µέχρι να εξαντληθούν τα αποθέµατα, η εµπορία των προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται µεν στην παρούσα οδηγία αλλά έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά ή επιση- µανθεί πριν από την παραπάνω ηµεροµηνία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στη Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

4 1995L0045 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γενικές προδιαγραφές για τις λάκκες αργιλίου των χρωστικών υλών Οι λάκκες αργιλίου παρασκευάζονται µε χηµική αντίδραση χρωστικών υλών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια καθαρότητας που καθορίζονται στις αντίστοιχες µονογραφίες προδιαγραφών, µε οξείδιο του αργιλίου (αλουµίνα) σε υδατικό περιβάλλον. Η αλουµίνα είναι συνήθως υλικό που έχει παρασκευασθεί πρόσφατα, χωρίς να ξηρανθεί, µε χηµική αντίδραση θειικού ή χλωριούχου αργιλίου µε ανθρακικό ή όξινο ανθρακικό νάτριο ή αµµωνία. Μετά το σχηµατισµό της λάκκας, το προϊόν διηθείται, εκπλύνεται µε νερό και ξηραίνεται. Το τελικό προϊόν ενδέχεται να περιέχει αλουµίνα που δεν έχει αντιδράσει. Ύλες αδιάλυτες σε HCl 0,5 % κατ ανώτατο όριο Ύλες εκχυλίσιµες µε αιθέρα (σε ουδέτερο περιβάλλον) Ισχύουν επίσης τα ειδικά κριτήρια καθαρότητας για την εκάστοτε χρωστική ύλη. Β. Ειδικά κριτήρια καθαρότητας E 100 ΚΟΥΡΚΟΥΜΙΝΗ Συνώνυµα CI Φυσικό κίτρινο 3, κίτρινο κουρκούµης, διφεροϋλο-µεθάνιο Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS Η κουρκουµίνη λαµβάνεται µε εκχύλιση µε διαλύτες της κουρκούµης, δηλαδή του ριζώµατος φυσικών ποικιλιών του φυτού Curcuma longa L. Για να ληφθεί συµπυκνωµένη σκόνη κουρκουµίνης, το εκχύλισµα καθαρίζεται µε κρυστάλλωση. Το προϊόν συνίσταται κυρίως από κουρκουµίνες, δηλαδή τη χρωµοφόρο ένωση [1,7- δις(4-υδροξυ-3-µεθοξυ-φαινυλ)επταδιενο-1,6- διόνη-3,5] και τα δύο διµεθοξυπαράγωγά της σε διάφορες αναλογίες. Ενδέχεται επίσης να περιέχει µικρές ποσότητες ελαίων και ρητινών που απαντούν στην κουρκούµη. Για την εκχύλιση επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνον οι εξής διαλύτες: οξικός αιθυλεστέρας, ακετόνη, διοξείδιο του άνθρακα, διχλωροµεθάνιο, n-βουτανόλη, µεθανόλη, αιθανόλη, εξάνιο. ικινναµοϋλο-µεθάνιο Χηµικός τύπος IC 21 H 20 O 6 II C 20 H 18 O 5 III C 19 H 16 O 4 I 1,7- ις-(4-υδροξυ-3-µεθοξυφαινυλ)επταδιενο- 1,6-διόνη-3,5 II 1-(4-Υδροξυ-φαινυλ)-7-(4-υδροξυ-3-µεθοξυ- φαινυλ)επταδιενο-1,6-διόνη-3,5- III 1,7- ις(4-υδροξυ-φαινυλ)επταδιενο-1,6-διόνη-3,5 Μοριακό βάρος I: 368,39 II: 338,39 III: 308,39 90 % 1 cm σε µήκος κύµατος περίπου 426 nm σε αιθανόλη

5 1995L0045 EL Πορτοκαλοκίτρινη κρυσταλλική σκόνη Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε αιθανόλη στα 426 nm Β. Σηµείο τήξεως 179 C 182 C Κατάλοιπα διαλυτών Οξικός αιθυλεστέρας Ακετόνη n-βουτανόλη Μεθανόλη Αιθανόλη Εξάνιο ιχλωροµεθάνιο 50 mg/kg κατ ανώτατο όριο µόνοι ή σε συνδυασµό Ε 101 (i) ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗ Συνώνυµα Λακτοφλαβίνη Ισοαλλοξαζίνη Αριθ. EINECS Χηµικός τύπος C 17 H 20 N 4 O 6 Μοριακό βάρος 376,37 7,8- ιµεθυλο-10-( D-ριβοζο-2,3,4,5-τετραϋδροξυπεντυλο)βενζο( g)πτεριδινο-διόνη-2,4 (3H, 10H)- 7,8-διµεθυλο-10-(1 -D-ριβιτυλ)ισοαλλοξαζίνη Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98 % επί άνυδρης ουσίας 1 cm περίπου 328 σε µήκος κύµατος 444 nm σε υδατικό διάλυµα Κίτρινη έως πορτοκαλοκίτρινη κρυσταλλική σκόνη µε ελαφρά οσµή Α. Φασµατοµετρία Ο λόγος A 375 /A 267 κυµαίνεται µεταξύ 0,31 και 0,33 σε υδατικό διά- Ο λόγος A 444 /A 267 κυµαίνεται λυµα µεταξύ 0,36 και 0,3 Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα. 444 nm περίπου 20 % Β. Ειδική στροφική ικανότητα [α] Dcm : µεταξύ 115 και 140 σε διάλυµα υδροξειδίου του νατρίου 0,05 N Απώλειες κατά την ξήρανση Θειική τέφρα 1,5 % κατ ανώτατο όριο µετά από ξήρανση στους 105 C για4ώρες 0,1 % κατ ανώτατο όριο Πρωτοταγείς αρωµατικές αµίνες 100 mg/kg κατ ανώτατο όριο (υπολογιζόµενες ως ανιλίνη)

6 1995L0045 EL Ε 101 (ii) 5 -ΦΩΣΦΟΡΙΚΗ ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗ Συνώνυµα Άλας µε νάτριο της 5 -φωσφορικής ριβοφλαβίνης Οι προδιαγραφές αυτές ισχύουν για τα µείγµατα 5 -φωσφορικής ριβοφλαβίνης µε µικρές ποσότητες ελεύθερης ριβοφλαβίνης και διφωσφορικής ριβοφλαβίνης Ισοαλλοξαζίνη Αριθ. EINECS Άλας µε νάτρ ιο του φωσφορικού (2R,3R,4S)-5-(3 )10 -διυδρο-7,8 -διµεθυλο-2,4 - διοξο-10 -βενζο[ g]πτεριδινυλο-(-δινυλο)-2,3,4- τριυδροξυ-πεντελεστέρα άλας µε νάτριο του 5 - φωσφορικού εστέρα της ριβοφλαβίνης Χηµικός τύπος Ένυδρη ουσία: C 17 H 20 N 4 NaO 9 P.2H 2 O Άνυδρη ουσία: C 17 H 20 N 4 NaO 9 P Μοριακό βάρος 541,36 95 %, υπολογιζόµενη σε C 17 H 20 N 4 NaO 9 P.2H 2 O 1 cm 250 σε µήκος κύµατος περίπου 375 nm σε υδατικό διάλυµα Κίτρινη έως πορτοκαλί κρυσταλλική υγροσκοπική σκόνη µε ελαφρά οσµή και δριµεία γεύση Α. Φασµατοµετρία Ο λόγος A 375 /A 267 κυµαίνεται µεταξύ 0,30 και 0,34 Ο λόγος A 444 /A 267 κυµαίνεται µεταξύ 0,35 και 0,40 σε υδατικό διάλυµα Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 375 nm περίπου 20 % Β. Ειδική στροφική ικανότητα [α] : µεταξύ + 38 και + 42 σε διάλυµα Dcm HCI 5M Απώλεια κατά την ξήρανση Θειική τέφρα 8,0 % κατ ανώτατο όριο (100 C, πέντε ώρες υπό κενό επάνω από P 2 O 5 ) για την ένυδρη ουσία 25 % κατ ανώτατο όριο Ανόργανες φωσφορικές ενώσεις 1,0 % κατ ανώτατο όριο (υπολογιζόµενες ως PO 4 επί άνυδρης ουσίας) Βοηθητικές χρωστικές ύλες Ριβοφλαβίνη (ελεύθερη) ιφωσφορική ριβοφλαβίνη Πρωτοταγείς αρωµατικές αµίνες 70 mg/kg κατ ανώτατο όριο (υπολογιζόµενες ως ανιλίνη) E 102 ΤΑΡΤΡΑΖΙΝΗ Συνώνυµα CI Κίτρινο τροφίµων 4 Η ταρτραζίνη συνίσταται κυρίως από 5-υδροξυ-1- (4-σουλφοφαινυλο)-4-(4-σουλφοφαι-νυλαζω)- H-πυραζολο-3-καρβονικό νάτριο και βοηθητικές χρωστικές ύλες, µαζί µε χλωριούχο ή/και θειικό νάτριο ως το κύριο άχρωµο συστατικό.

7 1995L0045 EL Η ταρτραζίνη περιγράφεται ως το άλας µε νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων µε ασβέστιο και κάλιο. Αζόχρωµα Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS υδροξυ-1-(4-σουλφοφαινυλο)-4-(4-σουλφοφαινυλαζω)-H-πυραζολο-3-καρβονικό νάτριο. Χηµικός τύπος C 16 H 9 N 4 Na 3 O 9 S 2 Μοριακό βάρος 534,37 85 %, υπολογιζόµενη σε άλας µε νάτριο 1 cm 530 σε µήκος κύµατος περίπου 426 nm σε υδατικό διάλυµα Σκόνη ή κόκκοι χρώµατος ανοικτού πορτοκαλί, κίτρινο υδατικό διάλυµα. Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 426 nm περίπου Β. Κίτρινο υδατικό διάλυµα Ύλες αδιάλυτες στο νερό Βοηθητικές χρωστικές ύλες Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών: 4-υδραζινο-βενζολοσουλφονικό 4-αµινο-βενζολο-1-σουλφονικό 5-οξο-1-(4-σουλφοφαινυλο)-2-πυραζολινο-3-καρβονικό 4,4 -διαζωαµινο-δι(βενζολοσουλφονικό) Τετραϋδροξυ-ηλεκτρικό η σουλφωµένες πρωτοταγείς αρω- µατικές αµίνες Ύλες εκχυλίσιµες µε αιθέρα 1,0 % κατ ανώτατο όριο Ολικές, 0,5 % κατ ανώτατο όριο 0,01 % κατ ανώτατο όριο (υπολογιζόµενες ως ανιλίνη) σε ουδέτερο περιβάλλον E 104 ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΙΝΟΛΙΝΗΣ Συνώνυµα CI Κίτρινο τροφίµων 13 Το κίτρινο κινολίνης παρασκευάζεται µε σούλφωση της 2-(2-κινολυλ)ινδανο-διόνης-1,3 ή µείγµατος περιέχοντος 2-(2-κινολυλ)ινδανο-διόνη-1,3 και 2-(2-6-µεθυλο-κινολυλ)ινδανο-διόνη-1,3 σε αναλογία 2:1. Το κίτρινο κινολίνης συνίσταται κατά βάση από τα άλατα µε νάτριο µείγµατος δισουλφονικών (κυρίως), µονοσουλφονικών και τρισουλφονικών οξέων των παραπάνω ενώσεων και από βοηθητικές χρωστικές ύλες, µαζί µε χλωριούχο ή/και θειικό νάτριο ως το κύριο άχρωµο συστατικό. Το κίτρινο κινολίνης περιγράφεται ως το άλας µε νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων µε ασβέστιο και κάλιο.

8 1995L0045 EL Ισχύουν οι γενικές προδιαγραφές για τις λάκκες αργιλίου των χρωστικών υλών. Κινοφθαλόνη Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS Άλατα µε νάτριο των δισουλφονικών οξέων της 2- (2-κινολυλ)ινδανο-διόνης-1,3 (κύριο συστατικό) Χηµικός τύπος C 18 H 9 NNa 2 O 8 S 2 (κύριο συστατικό) Μοριακό βάρος 477,38 (κύριο συστατικό) 70 %, υπολογιζόµενη σε άλας µε νάτριο Το κίτρινο κινολίνης πρέπει να έχει την ακόλουθη σύνθεση: Από το σύνολο των περιεχοµένων χρωστικών υλών: τουλάχιστον το 80 % πρέπει να είναι άλας µε νάτριο του δισουλφονικού οξέος της 2-(2-κινολυλ)ινδανο-διόνης-1,3 το 15 % κατ ανώτατο όριο πρέπει να είναι άλας µε νάτριο του σουλφονικού οξέος της 2-(2-κινολυλ)ινδανο-διόνης-1,3 το 7,0 % κατ ανώτατο όριο πρέπει να είναι άλας µε νάτριο του τρισουλφονικού οξέος της 2-(2- κινολυλ)ινδανο-διόνης-1,3 1 cm 865 (κύριο συστατικό) σε µήκος κύµατος 411 nm περίπου σε υδατικό διάλυµα και διάλυµα οξικού οξέος Σκόνη ή κόκκοι κίτρινου χρώµατος Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε υδατικό διάλυµα οξικού οξέος µε ph 5 στα 411 nm περίπου Β. Κίτρινο υδατικό διάλυµα Ύλες αδιάλυτες στο νερό Βοηθητικές χρωστικές ύλες Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών: 2-µεθυλο-κινολίνη Σουλφονικό της 2-µεθυλοκινολίνης Φθαλικό 2,6-διµεθυλο-κινολίνη Σουλφονικό της 2,6-διµεθυλοκινολίνης 2-(2-κινολυλ)ινδανο-διόνη-1,3 Μη σουλφωµένες πρωτοταγείς αρωµατικές αµί νες Ύλες εκχυλίσιµες µε αιθέρα 4,0 % κατ ανώτατο όριο Ολικές, 0,5 % κατ ανώτατο όριο 4 mg/kg κατ ανώτατο όριο 0,01 % κατ ανώτατο όριο (υπολογιζόµενες ως ανιλίνη) σε ουδέτερο περιβάλλον E 110 SUNSET YELLOW FCF Συνώνυµα CI Κίτρινο τροφίµων 3, Πορτοκαλοκίτρινο S

9 1995L0045 EL Το κίτρινο Sunset συνίσταται κυρίως από 2-υδροξυ- 1(4-σουλφοφαινυλαζω)ναφθαλινο-6-σουλφονικό νάτριο και βοηθητικές χρωστικές ύλες, µαζί µε χλωριούχο ή/και θειικό νάτριο ως το κύριο άχρωµο συστατικό. Το Sunset Yellow FCF περιγράφεται ως το άλας µε νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων µε ασβέστιο και κάλιο. Αζόχρωµα Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS υδροξυ-1-(4-σουλφοφαινυλαζω)ναφθαλινο-6-σουλφονικό νάτριο Χηµικός τύπος C 16 H 10 N 2 Na 2 O 7 S 2 Μοριακό βάρος 452,37 85 %, υπολογιζόµενη σε άλας µε νάτριο 1 cm 555 σε µήκος κύµατος 485 nm περίπου σε υδατικό διάλυµα µε ph 7 Σκόνη ή κόκκοι πορτοκαλοκόκκινου χρώµατος Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 485 nm περίπου σε ph 7 Β. Πορτοκαλί υδατικό διάλυµα Ύλες αδιάλυτες στο νερό Βοηθητικές χρωστικές ύλες Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών: 4-αµινο-βενζολο-1-σουλφονικό 3-υδροξυ-ναφθαλινο-2,7-δισουλφονικό 6-υδροξυ-ναφθαλινο-2-σουλφονικό 7-υδροξυ-ναφθαλινο-1,3-δισουλφονικό 4,4 -διαζωαµινο-δι(βενζολοσουλφονικό) 6,6 - οξυ-δι(ναφθαλινο-2-σουλφονικό) Μη σουλφωµένες πρωτοταγείς αρωµατικές αµίνες Ύλες εκχυλίσιµες µε αιθέρα 5,0 % κατ ανώτατο όριο Ολικές, 0,5 % κατ ανώτατο όριο 0,01 % κατ ανώτατο όριο (υπολογιζόµενες ως ανιλίνη) σε ουδέτερο περιβάλλον 1 mg/kg κατ ανώτατο όριο E 120 ΚΟΧΕΝΙΛΗ, ΚΑΡΜΙΝΙΚΟ ΟΞΥ, ΚΑΡΜΙΝΕΣ Οι καρµίνες και το καρµινικό λαµβάνονται από υδατικά, υδατικά-αλκοολικά ή αλκοολικά εκχυλίσµατα κοχενίλης, η οποία συνίσταται σε αποξηρα- µένα σώµατα θηλυκών εντόµων του είδους Dactylopius coccus Costa.

10 1995L0045 EL Η χρωµοφόρος ένωση είναι το καρµινικό. Το καρµινικό σχηµατίζει λάκκες αργιλίου (καρµίνες), στις οποίες η µοριακή αναλογία αργιλίου/καρµινικού οξέος θεωρείται ότι είναι 1:2. Τα προϊόντα του εµπορίου περιέχουν τη χρωµοφόρο ένωση συνδεδεµένη µε κατιόντα αµµωνίου, ασβεστίου, καλίου ή νατρίου, µόνα ή σε συνδυασµό, τα οποία ενδέχεται να απαντούν σε περίσσεια. Τα προϊόντα του εµπορίου ενδέχεται να περιέχουν επίσης πρωτεϊνικό υλικό προερχόµενο από το έντοµο και, ενδεχοµένως, ελεύθερο καρµινικό ή µικρή ποσότητα καταλοίπων µη δεσµευµένων κατιόντων αργιλίου. Ανθρακινόνη Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS Κοχενίλη: , καρµινικό : , καρµίνες: β-D-γλυκοπυρανοζυλο-3,5,6,8-τετραϋδροξυ-1- µεθυλο-9,10-διοξο-ανθρακενο-2-καρβονικό η καρµίνη είναι το εφυδατωµένο χηµικό σύµπλοκο του οξέος αυτού µε αργίλιο Χηµικός τύπος C 22 H 20 O 13 (καρµινικό ) Μοριακό βάρος 492,39 (καρµινικό ) Περιεκτικότητα σε καρµινικό τουλάχιστον 2,0 % προκειµένου για εκχυλίσµατα που περιέχουν καρµινικό και τουλάχιστον 50 % προκειµένου για χηµικά σύµπλοκα. Εύθρυπτο στερεό ή σκόνη κόκκινου έως βαθυκόκκινου χρώµατος. Το εκχύλισµα κοχενίλης είναι συνήθως βαθυκόκκινο υγρό αλλά µπορεί επίσης να έχει αποξηρανθεί, λαµβάνοντας τη µορφή σκόνης. Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε υδατικό διάλυµα αµµωνίας στα 518 nm περίπου Μέγιστο απορρόφησης σε διάλυµα αραιού υδροχλωρικού οξέος στα 494 nm περίπου για το καρµινικό E 122 ΑΖΩΡΟΥΜΠΙΝΗ, ΚΑΡΜΟΪΣΙΝΗ Συνώνυµα CI Κόκκινο Τροφίµων 3 Η αζωρουµπίνη συνίσταται κυρίως από 4-υδροξυ-3- (4-σουλφο-1-ναφθυλαζω) ναφθαλινο-1-σουλφονικό νάτριο και βοηθητικές χρωστικές ύλες, µαζί µε χλωριούχο ή/και θειικό νάτριο ως το κύριο άχρωµο συστατικό. Η αζωρουµπίνη περιγράφεται ως το άλας µε νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων µε ασβέστιο και κάλιο. Αζόχρωµα Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS υδροξυ-3-(4-σουλφο-1-ναφθυλαζω)ναφθαλινο- 1-σουλφονικό νάτριο

11 1995L0045 EL Χηµικός τύπος C 20 H 12 N 2 Na 2 O 7 S 2 Μοριακό βάρος 502,44 85 %, υπολογιζόµενη σε άλας µε νάτριο 1 cm 510 σε µήκος κύµατος περίπου 516 nm σε υδατικό διάλυµα Σκόνη ή κόκκοι χρώµατος κόκκινου έως καστανού Β. Κόκκινο υδατικό διάλυµα Ύλες αδιάλυτες στο νερό Βοηθητικές χρωστικές ύλες Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 516 nm περίπου Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών: 4-αµινο-ναφθαλινο-1-σουλφονικό 4-υδροξυ-ναφθαλινο-1-σουλφονικό Μη σουλφωµένες πρωτοταγείς αρωµατικές αµί νες Ύλες εκχυλίσιµες µε αιθέρα 2,0 % κατ ανώτατο όριο Ολικές, 0,5 % κατ ανώτατο όριο 0,01 % κατ ανώτατο όριο (υπολογιζόµενες ως ανιλίνη) σε ουδέτερο περιβάλλον E 123 ΑΜΑΡΑΝΘΗ Συνώνυµα CI Κόκκινο τροφίµων 9, Naphtholrot 5 Η αµαράνθη συνίσταται κυρίως από 2-υδροξυ-1-(4- σουλφο-1-ναφθυλαζω)ναφθαλινο-3,6-δισουλφονικό νάτριο και βοηθητικές χρωστικές ύλες, µαζί µε χλωριούχο ή/και θειικό νάτριο ως το κύριο άχρωµο συστατικό. Η αµαράνθη περιγράφεται ως το άλας µε νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων µε ασβέστιο και κάλιο. Αζόχρωµα Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS υδροξυ-1-(4-σουλφο-1-ναφθυλαζω)ναφθαλινο-3,6-δισουλφονικό νάτριο Χηµικός τύπος C 20 H 11 N 2 Na 3 O 10 S 3 Μοριακό βάρος 604,48 85 %, υπολογιζόµενη σε άλας µε νάτριο 1 cm 440 σε µήκος κύµατος περίπου 520 nm σε υδατικό διάλυµα Σκόνη ή κόκκοι χρώµατος καστανοκόκκινου Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 520 nm περίπου

12 1995L0045 EL Β. Κόκκινο υδατικό διάλυµα Ύλες αδιάλυτες στο νερό Βοηθητικές χρωστικές ύλες Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών: 4-αµινο-ναφθαλινο-1-σουλφονικό 3-υδροξυ-ναφθαλινο-2,7-δισουλφονικό 6-υδροξυ-ναφθαλινο-2-σουλφονικό 7-υδροξυ-ναφθαλινο-1,3-δισουλφονικό 7-υδροξυ-ναφθαλινο-1,3,6-τρισουλφονικό Μη σουλφωµένες πρωτοταγείς αρωµατικές αµί νες Ύλες εκχυλίσιµες µε αιθέρα 3,0 % κατ ανώτατο όριο Ολικές, 0,5 % κατ ανώτατο όριο 0,01 % κατ ανώτατο όριο (υπολογιζόµενες ως ανιλίνη) σε ουδέτερο περιβάλλον E 124 ΠΟΝΣΩ 4R, ΕΡΥΘΡΟ ΚΟΧΕΝΙΛΗΣ Α Συνώνυµα CI Κόκκινο τροφίµων 7, Νέα κοξίνη Το Πονσώ 4R συνίσταται κυρίως από 2-υδροξυ-1- (4-σουλφο-1-ναφθυλαζω)ναφθαλινο-6,8-δισουλφονικό νάτριο και βοηθητικές χρωστικές ύλες, µαζί µε χλωριούχο ή/ και θειικό νάτριο ως το κύριο άχρωµο συστατικό. Το Πονσώ 4R περιγράφεται ως το άλας µε νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων µε ασβέστιο και κάλιο. Αζόχρωµα Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS υδροξυ-1-(4-σουλφο-1-ναφθυλαζω)ναφθαλινο- 6,8-δισουλφονικό νάτριο Χηµικός τύπος C 20 H 11 N 2 Na 3 O 10 S 3 Μοριακό βάρος 604,48 80 %, υπολογιζόµενη σε άλας µε νάτριο 1 cm 430 σε µήκος κύµατος περίπου 505 nm σε υδατικό διάλυµα Σκόνη ή κόκκοι χρώµατος υπερύθρου Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 505 nm περίπου Β. Κόκκινο υδατικό διάλυµα Ύλες αδιάλυτες στο νερό Βοηθητικές χρωστικές ύλες Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών: 1,0 % κατ ανώτατο όριο

13 1995L0045 EL αµινο-ναφθαλινο-1-σουλφονικό 7-υδροξυ-ναφθαλινο-1,3-δισουλφονικό 3-υδροξυ-ναφθαλινο-2,7-δισουλφονικό 6-υδροξυ-ναφθαλινο-2-σουλφονικό 7-υδροξυ-ναφθαλινο-1,3,6-τρισουλφονικό Μη σουλφωµένες πρωτοταγείς αρωµατικές αµί νες Ύλες εκχυλίσιµες µε αιθέρα Ολικές, 0,5 % κατ ανώτατο όριο 0,01 % κατ ανώτατο όριο (υπολογιζόµενες ως ανιλίνη) σε ουδέτερο περιβάλλον E 127 ΕΡΥΘΡΟΣΙΝΗ Συνώνυµα CI Κόκκινο τροφίµων 14 Η ερυθροσίνη συνίσταται κυρίως από ένυδρο 2- (2,4,5,7-τετραϊωδο-3-οξειδο-6-οξοξανθεν-9- υλο)βενζοϊκό νάτριο και βοηθητικές χρωστικές ύλες, µαζί µε νερό και χλωριούχο ή/και θειικό νάτριο ως τα κύρια άχρωµα συστατικά. Η ερυθροσίνη περιγράφεται ως το άλας µε νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων µε ασβέστιο και κάλιο. Ξανθένιο Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS Ένυδρο 2-(2,4,5,7-τετραϊωδο-3-οξειδο-6-οξοξανθεν- 9-υλο)βενζοϊκό νάτριο Χηµικός τύπος C 20 H 6 I 4 Na 2 O 5.H 2 O Μοριακό βάρος 897,88 87 %, υπολογιζόµενη σε άνυδρο άλας µε νάτριο 1 cm σε µήκος κύµατος περίπου 526 nm σε υδατικό διάλυµα µε ph 7 Σκόνη ή κόκκοι χρώµατος κόκκινου Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 526 nm περίπου σε ph 7 Β. Κόκκινο υδατικό διάλυµα Ανόργανα ιωδιούχα άλατα υπολογιζόµενα ως ιωδιούχο νάτριο Ύλες αδιάλυτες στο νερό Βοηθητικές χρωστικές ύλες (πλην φλουορεσκεΐ νης) Φλουορεσκεΐνη Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών: Τριιωδο-ρεσορκινόλη 2-(2,4-διϋδροξυ-3,5-διιωδοβενζοϋλο) βενζοϊκό 0,1 % κατ ανώτατο όριο 4,0 % κατ ανώτατο όριο 20 mg/kg κατ ανώτατο όριο

14 1995L0045 EL Ύλες εκχυλίσιµες µε αιθέρα από διάλυµα µε ph 7-8 Λάκκες αργιλίου Η προδιαγραφή για τις αδιάλυτες σε υδροχλωρικό ύλες δεν ισχύει, αντικαθιστάµενη, µόνο γι αυτή τη χρωστική ύλη, από αδιάλυτες σε υδροξείδιο του νατρίου ύλες σε αναλογία 0,5 % κατ ανώτατο όριο E 128 RED 2G Συνώνυµα CI Κόκκινο τροφίµων 10, Αζωγερανίνη Το ερυθρό 2G συνίσταται κυρίως από 8-ακεταµιδο- 1-υδροξυ-2-φαινυλαζω-ναφθαλινο-3,6-δισουλφονικό νάτριο και βοηθητικές χρωστικές ύλες, µαζί µε χλωριούχο ή/και θειικο νάτριο ως το κύριο άχρωµο συστατικό. Το ερυθρό 2G περιγράφεται ως το άλας µε νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων µε ασβέστιο και κάλιο. Αζόχρωµα Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS ακεταµιδο-1-υδροξυ-2-φαινυλαζω-ναφθαλινο-3,6- δισουλφονικό νάτριο Χηµικός τύπος C 18 H 13 N 3 Na 2 O 8 S 2 Μοριακό βάρος 509,43 80 %, υπολογιζόµενη σε άνυδρο άλας µε νάτριο 1 cm 620 σε µήκος κύµατος περίπου 532 nm σε υδατικό διάλυµα Σκόνη ή κόκκοι χρώµατος κόκκινου Β. Κόκκινο υδατικό διάλυµα Ύλες αδιάλυτες στο νερό Βοηθητικές χρωστικές ύλες Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 532 nm περίπου Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών: 5-ακεταµιδο-4-υδροξυ-ναφθαλινο- 2,7-δισουλφονικό 5-αµινο-4-υδροξυ-ναφθαλινο-2,7- δισουλφονικό Μη σουλφωµένες πρωτοταγείς αρωµατικές αµί νες Ύλες εκχυλίσιµες µε αιθέρα 2,0 % κατ ανώτατο όριο Ολικές, 0,5 % κατ ανώτατο όριο, υπολογιζόµενες ως ανιλίνη 0,01 % κατ ανώτατο όριο σε ουδέτερο περιβάλλον

15 1995L0045 EL E 129 ALLURA RED AC Συνώνυµα CI Κόκκινο τροφίµων 17 Το Allura Red AC συνίσταται κυρίως από 2-υδροξυ- 1-(2-µεθοξυ-5-µεθυλο-4-σουλφοφαινυλαζω) ναφθαλινο-6-σουλφονικό νάτριο και βοηθητικές χρωστικές ύλες, µαζί µε χλωριούχο ή/και θειικό νάτριο ως το κύριο άχρωµο συστατικό. Το Allura Red AC περιγράφεται ως το άλας µε νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων µε ασβέστιο και κάλιο. Αζόχρωµα Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS Χηµικός τύπος C 18 H 14 N 2 Na 2 O 8 S 2 Μοριακό βάρος 496,42 2-υδροξυ-1-(2-µεθοξυ-5-µεθυλο-4-σουλφοφαινυλαζω)ναφθαλινο-6-σουλφονικό νάτριο 85 %, υπολογιζόµενη σε άλας µε νάτριο 1 cm 540 σε µήκος κύµατος περίπου 504 nm σε υδατικό διάλυµα µε ph 7 Σκόνη ή κόκκοι χρώµατος βαθυκόκκινου Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 504 nm περίπου Β. Κόκκινο υδατικό διάλυµα Ύλες αδιάλυτες στο νερό Βοηθητικές χρωστικές ύλες Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών: 6-υδροξυ-2-ναφθαλινο-σουλφονικό νάτριο 4-αµινο-5-µεθοξυ-2-µεθυλο-βενζολο-σουλφονικό 6,6-οξυδις(2-ναφθαλινο-σουλφονικό)νάτριο Μη σουλφωµένες πρωτοταγείς αρωµατικές αµί νες Ύλες εκχυλίσιµες µε αιθέρα 3,0 % κατ ανώτατο όριο 0,3 % κατ ανώτατο όριο 1,0 % κατ ανώτατο όριο 0,01 % κατ ανώτατο όριο (υπολογιζόµενες ως ανιλίνη) σε ουδέτερο περιβάλλον από διάλυµα µε ph 7 E 131 ΜΠΛΕ ΠΑΤΕΝΤΕ V Συνώνυµα CI Μπλε τροφίµων 5 Το µπλε τροφίµων V συνίσταται κυρίως από την ένωση µε ασβέστιο ή νάτριο του εσωτερικού άλατος [4-[α-(4-διαιθυλαµινοφαινυλ)-5-υδροξυ- 2,4-δισουλφοφαινυλο-µεθυλιδενο]-2,5- κυκλοεξαδιεν-1-υλιδενο]διαιθυλίου-υδροξειδίου του αµµωνίου και από βοηθητικές χρωστικές ύλες µαζί µε χλωριούχο νάτριο ή/και θειικό νάτριο ή/και θειικό ασβέστιο ως κύρια άχρωµα συστατικά.

16 1995L0045 EL Αριθ. Colour Index Επιτρέπεται επίσης η χρήση του άλατος µε κάλιο. Τριαρυλοµεθάνιο Αριθ. EINECS Ένωση µε ασβέστιο ή νάτριο του εσωτε-ρικού άλατος [4-[α-(4-διαιθυλαµινοφαινυλ)-5-υδροξυ- 2,4-δισουλφοφαινυλο-µεθυλιδενο]-2,5- κυκλοεξαδιεν-1-υλιδενο] διαιθυλίου-υδροξειδίου του αµµωνίου Χηµικός τύπος Ένωση µε ασβέστιο: (C 27 H 31 N 2 O 7 S 2 ) 2 Ca 1/2 Ένωση µε νάτριο: C 27 H 31 N 2 O 7 S 2 Na Μοριακό βάρος Ένωση µε ασβέστιο: 579,72 Ένωση µε νάτριο: 582,67 85 %, υπολογιζόµενη σε άλας µε νάτριο 1 cm σε µήκος κύµατος περίπου 638 nm σε υδατικό διάλυµα µε ph 5 Σκόνη ή κόκκοι χρώµατος βαθυµπλέ Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 638 nm σε ph 5 Β. Μπλε υδατικό διάλυµα Ύλες αδιάλυτες στο νερό Βοηθητικές χρωστικές ύλες 2,0 % κατ ανώτατο όριο Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών: 3-υδροξυ-βενζαλδεΰδη 3-υδροξυ-βενζοϊκό 3-υδροξυ-4-σουλφοβενζοϊκό Ολικές, 0,5 % κατ ανώτατο όριο N,N -διαιθυλαµινο-βενζολοσουλφονικό Λευκοένωση 4,0 % κατ ανώτατο όριο Μη σουλφωµένες πρωτοταγείς 0,01 % κατ ανώτατο όριο (υπολογιζόµενες ως ανιλίνη) αρωµατικές αµί νες Ύλες εκχυλίσιµες µε αιθέρα από διάλυµα µε ph 5 E 132 ΙΝ ΙΚΟΤΙΝΗ, ΙΝ ΙΚΟΚΑΡΜΙΝΗ Συνώνυµα CI Μπλε τροφίµων 1 Η ινδικοτίνη συνίσταται κυρίως από µείγµα 3,3 - διοξο-2,2 -διινδολυλιδενο-5,5 -δισουλφονικού νατρίου µε 3,3 -διοξο-2,2 -διινδολυλιδενο-5,7 - δισουλφονικό νάτριο και από βοηθητικές χρωστικές ύλες, µαζί µε χλωριούχο ή/και θειικό νάτριο ως το κύριο άχρωµο συστατικό. Η ινδικοτίνη περιγράφεται ως το άλας µε νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων µε ασβέστιο και κάλιο. Ινδικοειδές χρώµα Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS ,3 -διοξο-2,2 -διινδολυλιδενο-5,5 -δισουλφονικό νάτριο

17 1995L0045 EL Χηµικός τύπος C 16 H 8 N 2 Na 2 O 8 S 2 Μοριακό βάρος 466,36 85 %, υπολογιζόµενη σε άλας µε νάτριο. 3,3 -διοξο-2,2 -διινδολυλιδενο-5,7 -δισουλφονικό νάτριο: 18 % κατ ανώτατο όριο 1 cm 480 σε µήκος κύµατος περίπου 610 nm σε υδατικό διάλυµα Σκόνη ή κόκκοι χρώµατος βαθυµπλέ Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 610 nm περίπου Β. Μπλε υδατικό διάλυµα Ύλες αδιάλυτες στο νερό Βοηθητικές χρωστικές ύλες Εκτός από 3,3 -διοξο-2,2 -διινδολυλιδενο-5,7 - δισουλφονικό νάτριο: 1,0 % κατ ανώτατο όριο Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών: Ισατινο-5-σουλφονικό 5-σουλφο-ανθρανιλικό Ανθρανιλικό Μη σουλφωµένες πρωτοταγείς αρωµατικές αµί νες Ύλες εκχυλίσιµες µε αιθέρα Ολικές, 0,5 % κατ ανώτατο όριο 0,01 % κατ ανώτατο όριο (υπολογιζόµενες ως ανιλίνη) σε ουδέτερο περιβάλλον E 133 ΛΑΜΠΡΟΝ ΚΥΑΝΟΥΝ FCF Συνώνυµα CI Μπλε τροφίµων 2 Το λαµπρόν κυανούν συνίσταται κυρίως από α- [[(4-N-αιθυλο-3-σουλφοβενζυλα- µινο)φαινυλ]-α-(4-n-αιθυλο-3-σουλφοβενζυλαµινο) κυκλοεξαδιεν-2,5-υλιδενο]τολουολο-2-σουλφονικό νάτριο και τα ισοµερή του καθώς και από βοηθητικές χρωστικές ύλες, µαζί µε χλωριούχο ή/και θειικό νάτριο ως το κύριο άχρωµο συστατικό. Το λαµπρόν κυανούν FCF περιγράφεται ως το άλας µε νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων µε ασβέστιο και κάλιο. Τριαρυλοµεθάνιο Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS α-[[(4-n-αιθυλο-3-σουλφοβενζυλαµινο)φαινυλ]- α-(4-n-αιθυλο-3-σουλφοβενζυλαµινο)κυκλοεξαδιεν- 2,5-υλιδενο]τολουολο-2-σουλφονικό νάτριο Χηµικός τύπος C 37 H 34 N 2 Na 2 O 9 S 3 Μοριακό βάρος 792,84 85 %, υπολογιζόµενη σε άλας µε νάτριο 1 cm σε µήκος κύµατος περίπου 630 nm σε υδατικό διάλυµα

18 1995L0045 EL Σκόνη ή κόκκοι χρώµατος κοκκινοµπλέ Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 630 nm περίπου Β. Μπλε υδατικό διάλυµα Ύλες αδιάλυτες στο νερό Βοηθητικές χρωστικές ύλες Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών: Άθροισµα 2-, 3- και 4-φορµυλοβενζολο-σουφονικού οξέος 3- [(αιθυλο)(4-σουλφοφαινυλ)αµινο]- µεθυλο-βενζολο-σουλφονικό Λευκοένωση Μη σουλφωµένες πρωτοταγείς αρωµατικές αµί νες 6,0 % κατ ανώτατο όριο 1,5 % κατ ανώτατο όριο 0,3 % κατ ανώτατο όριο 5,0 % κατ ανώτατο όριο 0,01 % κατ ανώτατο όριο (υπολογιζόµενες ως ανιλίνη) Ύλες εκχυλίσιµες µε αιθέρα σε ph 7 E 140 (i) ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΕΣ Συνώνυµα CI Φυσικό πράσινο 3, µαγνησιοχλωροφύλλη, µαγνησιοφαιοφυτίνη Οι χλωροφύλλες λαµβάνονται µε εκχύλιση µε διαλύτες φυσικών ποικιλιών βρωσίµων φυτικών υλών, αγρωστωδών, τριφυλλιού και τσουκνίδας. Ακολουθεί αποµάκρυνση του διαλύτη, κατά την οποία µπορεί επίσης να αποµακρυνθεί, πλήρως ή µερικώς, το φυσικώς συµπλοκοποιηµένο µαγνήσιο, οπότε προκύπτουν οι αντίστοιχες φαιοφυτίνες. Οι κύριες χρωστικές ύλες είναι οι φαιοφυτίνες και οι µαγνησιοχλωροφύλλες. Το εκχύλισµα, από το οποίο έχει αποµακρυνθεί ο διαλύτης, περιέχει επίσης άλλες χρωστικές, όπως καροτενοειδή, καθώς και έλαια, λίπη και κηρούς προερχόµενα από την πρώτη ύλη. Για την εκχύλιση επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνο οι εξής διαλύτες: ακετόνη, µεθυλ-αιθυλ-κετόνη, διχλωροµεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα, µεθανόλη, αιθανόλη, προπανόλη- 2 και εξάνιο. Πορφυρίνη Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS Χλωροφύλλες: , χλωροφύλλη α: , χλωροφύλλη β: Οι κύριες χρωµοφόρες ενώσεις είναι: (13 2 R,17S,18S)-3-[8-αιθυλ µεθοξυκαρβονυλο- 2,7,12,18-τετραµεθυλ-13 -οξο-3-βινυλο- 13 1,13 2,17,18-τετραϋδρο-κυκλοπεντα( at)-πορφυριν- 17-υλο]προπιονικό φυτύλιο (φαιοφυτίνη α) ή µε τη µορφή συµπλόκου µε µαγνήσιο (χλωροφύλλη α) (13 2 R,17S,18S)[8-αιθυλο-7-φορµυλο µεθοξυκαρβονυλο-2,12,18-τριµεθυλ-13 -οξο-3- βινυλο-13 1,13 2,17,18-τετραϋδρο-κυκλοπεντα(at)-πορφυριν-17-υλο]προπιονικό φυτύλιο (φαιοφυτίνη β) ή µε τη µορφή συµπλόκου µε µαγνήσιο (χλωροφύλλη β)

19 1995L0045 EL Χηµικός τύπος Χλωροφύλλη α, σύµπλοκο µε µαγνήσιο: C 55 H 72 MgN 4 O 5 Χλωροφύλλη α: C 55 H 74 N 4 O 5 Χλωροφύλλη β, σύµπλοκο µε µαγνήσιο: C 55 H 70 MgN 4 O 6 Χλωροφύλλη β: C 55 H 72 N 4 O 6 Μοριακό βάρος Χλωροφύλλη α, σύµπλοκο µε µαγνήσιο (χλωροφύλλη α): 893,51 Χλωροφύλλη α: 871,22 Χλωροφύλλη β, σύµπλοκο µε µαγνήσιο (χλωροφύλλη β): 907,49 Χλωροφύλλη β: 885,20 Περιεκτικότητα σε συνδυασµό ολικών χλωροφυλλών και των συµπλόκων τους µε µαγνήσιο τουλάχιστον 10 % 1 cm 700 σε µήκος κύµατος 409 nm περίπου σε χλωροφόρµιο Κηρώδες στερεό, του οποίου το χρώµα ποικίλλει από πράσινο της ελιάς έως βαθύ πράσινο ανάλογα µε την περιεκτικότητα σε συµπλοκοποιηµένο µαγνήσιο. Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε χλωροφόρµιο στα 409 nm περίπου Κατάλοιπα διαλυτών Ακετόνη Μεθυλ-αιθυλκετόνη Μεθανόλη 50 mg/kg κατ ανώτατο όριο, µόνοι ή σε συνδυασµό Αιθανόλη Προπανόλη-2 Εξάνιο ιχλωροµεθάνιο E 140 (ii) ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΙΝΕΣ Συνώνυµα CI Φυσικό πράσινο 5, χλωροφυλλινικό νάτριο, χλωροφυλλινικό κάλιο Τα άλατα των χλωροφυλλινών µε αλκάλια λαµβάνονται µε σαπωνοποίηση εκχυλισµάτων µε διαλύτες φυσικών ποικιλιών βρώσιµων φυτικών υλών, αγρωστωδών, τριφυλλιού και τσουκνίδας. Με τη σαπωνοποίηση αποµακρύνονται οι µεθυλεστερικές και φυτολεστερικές οµάδες ενώ είναι δυνατόν να διασπαστεί µερικώς ο κυκλοπεντενικός δακτύλιος. Οι προκύπτουσες όξινες οµάδες εξουδετερώνονται προς σχηµατισµό των αλάτων µε κάλιο ή/και νάτριο. Τα προϊόντα του εµπορίου έχουν τη µορφή υδατικών διαλυµάτων ή αποξηραµένων σκονών. Για την εκχύλιση επιτρέπεται να χρησιµποιούνται µόνον οι εξής διαλύτες: ακετόνη, µεθυλ-αιθυλκετόνη, διχλωροµεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα, µεθανόλη, αιθανόλη, προπανόλη-2 και εξάνιο.

20 1995L0045 EL Πορφυρίνη Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS Οι κύριες χρωµοφόρες ενώσεις σε µορφή οξέος είναι: 3-Προπιονικό 10-καρβοξυλ-4-αιθυλο-1,3,5,8-τετρα- µεθυλ-9-οξο-2-βινυλοφορβιν-7-ύλιο (χλωροφυλλίνη α) και 3-Προπιονικό 10-καρβοξυλ-4-αιθυλο-3-φορµυλο- 1,5,8-τριµεθυλ-9-οξο-2-βινυλοφορβιν-7-ύλιο (χλωροφυλλίνη β) Ανάλογα µε το βαθµό υδρόλυσης, είναι δυνατόν να διασπαστεί ο κυκλοπεντενικός δακτύλιος, οπότε ελευθερώνεται και τρίτη καρβοξυλοµάδα. Είναι επίσης δυνατόν να απαντούν τα σύµπλοκα µε µαγνήσιο. Χηµικός τύπος Χλωροφυλλίνη α (σε µορφή οξέος): C 34 H 34 N 4 O 5 893,51 Χλωροφυλλίνη β (σε µορφή οξέος): C 34 H 32 N 4 O 6 Μοριακό βάρος Χλωροφυλλίνη α: 578,68 Χλωροφυλλίνη β: 592,66 Σε περίπτωση διάσπασης του κυκλοπεντενικού δακτυλίου, το µοριακό βάρος της κάθε χλωροφυλλίνης αυξάνεται κατά 18 Dalton. Περιεκτικότητα σε ολικές χλωροφυλλίνες τουλάχιστον 95 %, προσδιοριζόµενη σε δείγµα που έχει ξηρανθεί στους 100 C περίπου µια ώρα 1 cm 700 σε µήκος κύµατος περίπου 405 nm σε υδατικό διάλυµα µε ph 9 1 cm 140 σε µήκος κύµατος περίπου 653 nm σε υδατικό διάλυµα µε ph 9 Βαθυπράσινη έως κυανόµαυρη σκόνη Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε υδατικό ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών ιόντων µε ph 9 στα 405 nm και 653 nm περίπου Κατάλοιπα διαλυτών Μόλυβδρος Ακετόνη Μεθυλ-αιθυλκετόνη Μεθανόλη 50 mg/kg κατ ανώτατο όριο, µόνοι ή σε συνδυασµό Αιθανόλη Προπανόλη-2 Εξάνιο ιχλωροµεθάνιο E 141 (i) ΣΥΜΠΛΟΚΑΧΑΛΚΟΥ ΤΩΝ ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΩΝ Συνώνυµα CI Φυσικό πράσινο 3, χαλκοχλωροφύλλη, χαλκοφαιοφυτίνη Οι χαλκοχλωροφύλλες λαµβάνονται µε την προσθήκη αλάτων χαλκού στην ουσία που προκύπτει από την εκχύλιση µε διαλύτες φυσικών ποικιλιών βρωσίµων φυτικών υλών, αγρωστωδών, τριφυλλιού και τσουκνίδας. Το προϊόν, από το οποίο έχει απο- µακρυνθεί ο διαλύτης, περιέχει επίσης άλλες

21 1995L0045 EL χρωστικές, όπως καροτενοειδή, καθώς και λίπη και κηρούς προερχόµενα από την πρώτη ύλη. Οι κύριες χρωστικές ύλες είναι οι χαλκοφαιοφυτίνες. Για την εκχύλιση επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνον οι εξής διαλύτες: ακετόνη, µεθυλ-αιθυλ-κετόνη, διχλωροµεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα, µεθανόλη, αιθανόλη, προπανόλη-2 και εξάνιο. Πορφυρίνη Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS Χαλκοχλωροφύλλη α: , χαλκοχλωροφύλλη β: Σύµπλοκο χαλκού (II) µε(13 2 R,17S,18S)-3- [8-αιθυλ µεθοξυκαρβονυλο-2,7,12,18-τετρα- µεθυλ-13 -οξο-3-βινυλο-13 1,13 2,17,18-τετραϋδροκυκλοπενταν( at)-πορφυριν-17-υλο] προπιονικό φυτύλιο (χαλκοχλωροφύλλη α) Σύµπλοκο χαλκού (II) µε(13 2 R,17S,18S)-3-[8- αιθυλο-7-φορµυλο µεθοξυκαρβονυλο- 2,12,18-τριµεθυλ-13 -οξο-3-βινυλο-13 1,13 2,17,18- τετραϋδρο-κυκλοπενταν(ατ)-πορφυριν-17-υλο] προπιονικό φυτύλιο (χαλκοχλωροφύλλη β) Χηµικός τύπος Χαλκυκοχλωροφύλλη α: C 55 H 72 CuN 4 O 5 Χαλκοχλωροφύλλη β: C 55 H 70 CuN 4 O 6 Μοριακό βάρος Χαλκοχλωροφύλλη α: 932,75 Χαλκοχλωροφύλλη β: 946,73 Περιεκτικότητα σε ολικές χαλκοχλωροφύλλες τουλάχιστον 10 % 1 cm 540 σε µήκος κύµατος περίπου 422 nm σε χλωροφόρµιο 1 cm 300 σε µήκος κύµατος περίπου 652 nm σε χλωροφόρµιο Κηρώδες στερεό, του οποίου το χρώµα ποικίλλει από κυανοπράσινο έως βαθύ πράσινο ανάλογα µε την πρώτη ύλη Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε χλωροφόρµιο στα 422 nm περίπου και στα 652 nm περίπου Κατάλοιπα διαλυτών Ιόντα χαλκού Ολικός χαλκός Ακετόνη Μεθυλ-αιθυλκετόνη Μεθανόλη 50 mg/kg κατ ανώτατο όριο, µόνοι ή σε συνδυασµό Αιθανόλη Προπανόλη-2 Εξάνιο ιχλωροµεθάνιο 10 mg/kgκατ ανώτατο όριο 200 mg/kg κατ ανώτατο όριο 8,0 % των ολικών χαλκοχλωροφυλλινών κατ ανώτατο όριο E 141 (ii) ΣΥΜΠΛΟΚΑΧΑΛΚΟΥ ΤΩΝ ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΙΝΩΝ Συνώνυµα Χαλκοχλωροφυλλινικό νάτριο, χαλκοχλωροφυλλινικό κάλιο, CI Φυσικό Πράσινο S Τα άλατα των χαλκοχλωροφυλλινών µε αλκάλια λαµβάνονται µε την προσθήκη χαλκού στο προϊόν που προκύπτει από τη σαπωνοποίηση εκχυλισµάτων µε διαλύτες φυσικών ποικιλιών βρωσίµων φυτικών υλών, αγρωστωδών, τριφυλλιού και τσου-

22 1995L0045 EL κνίδας. Με τη σαπωνοποίηση αποµακρύνονται οι µεθυλεστερικές και φυτολεστερικές οµάδες ενώ είναι δυνατόν να διασπαστεί µερικώς ο κυκλοπεντενικός δακτύλιος. Μετά την προσθήκη του χαλκού στις καθαρές χλωροφυλλίνες, οι όξινες οµάδες εξουδετερώνονται προς σχηµατισµό των αλάτων µε κάλιο ή/και νάτριο. Για την εκχύλιση επιτρέπεται να χρησιµποιούνται µόνον οι εξής διαλύτες: ακετόνη, µεθυλ-αιθυλκετόνη, διχλωροµεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα, µεθανόλη, αιθανόλη, προπανόλη-2 και εξάνιο. Πορφυρίνη Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS Οι κύριες χρωµοφόρες ενώσεις σε µορφή οξέος είναι: σύµπλοκο χαλκού µε 3-προπιονικό 10-καρβοξυλο- 4-αιθυλ-1,3,5,8-τετραµεθυλ-9-οξο-2-βινυλοφορβιν- 7-ύλιο (χαλκοχλωροφυλλίνη α) και σύµπλοκο χαλκού µε 3-προπιονικό 10-καρβοξυλ-4- αιθυλο-3-φορµυλο-1,5,8-τριµεθυλ-9-οξο-2-βινυλοφορβιν-7-ύλιο (χαλκοχλωροφυλλίνη β) Χηµικός τύπος Χαλκοχλωροφυλλίνη α (σε µορφή οξέος): C 34 H 32 CuN 4 O 5 Χαλκοχλωροφυλλίνη β (σε µορφή οξέος): C 34 H 30 CuN 4 O 6 Μοριακό βάρος Χαλκοχλωροφυλλίνη α: 640,20 Χαλκοκλωροφυλλίνη β: 654,18 Σε περίπτωση διάσπασης του κυκλοπεντενικού δακτυλίου, κάθε µοριακό βάρος αυξάνεται κατά 18 Dalton Περιεκτικότητα σε ολικές χαλκοκλωροφυλλίνες τουλάχιστον 95 %, προσδιοριζόµενη σε δείγµα που έχει ξηρανθεί στους 100 C µια ώρα 1 cm 565 σε µήκος κύµατος περίπου 405 nm σε υδατικό ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών ιόντων µε ph 7,5 1 cm 145 σε µήκος κύµατος περίπου 630 nm σε υδατικό ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών ιόντων µε ph 7,5 Βαθυπράσινη έως κυανόµαυρη σκόνη Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε υδατικό ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών ιόντων µε ph 7,5 στα 405 nm περίπου και στα 630 nm περίπου Κατάλοιπα διαλυτών Ιόντα χαλκού Ολικός χαλκός Ακετόνη Μεθυλ-αιθυλκετόνη Μεθανόλη 50 mg/kg κατ ανώτατο όριο, µόνοι ή σε συνδυασµό Αιθανόλη Προπανόλη-2 Εξάνιο ιχλωροµεθάνιο 200 mg/kg κατ ανώτατο όριο 8,0 % των ολικών χαλκοχλωροφυλλινών κατ ανώτατο όριο

23 1995L0045 EL E 142 ΠΡΑΣΙΝΟ S Συνώνυµα CI Πράσινο τροφίµων 4, Λαµπρό πράσινο BS Το πράσινο S συνίσταται κυρίως από άλας µε νάτριο του N-[4-[[4-(διµεθυλ- αµινο)-φαινυλο](2-υδροξυ-3,6-δισουλφο-ναφθαλεν- 1-υλο)-µεθυλενο]-2,5-κυκλοεξαδιεν-1-υλιδενο]- N- µεθυλοµεθαναµινίου και βοηθητικές χρωστικές ύλες, µαζί µε χλωριούχο ή/και θειικό νάτριο ως το κύριο άχρωµο συστατικό. Το πράσινο S περιγράφεται ως το άλας µε νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων µε ασβέστιο και κάλιο. Τριαρυλοµεθάνιο Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS Χηµικός τύπος C 27 H 25 N 2 NaO 7 S 2 Μοριακό βάρος 576,63 Άλας µε νάτριο του N-[4-[[4-(διµεθυλ-αµινο)- φαινυλο](2-υδροξυ-3,6-δισουλφο-ναφθαλεν- 1-υλο)-µεθυλενο]-2,5-κυκλοεξαδιεν-1-υλιδενο]- N- µεθυλοµεθαναµινίου 5-[4-διµεθυλ-αµινο-α-(4-διµεθυλ-ιµινιο-κυκλοεξαδιεν-2,5-υλιδενο)βενζυλ]-6-υδροξυ-7-σουλφοναφθαλινο-2-σουλφονικό νάτριο (εναλλακτική χηµική ονοµασία) 80 %, υπολογιζόµενη σε άλας µε νάτριο 1 cm σε µήκος κύµατος περίπου 632 m σε υδατικό διάλυµα Σκόνη ή κόκκοι χρώµατος βαθυµπλέ ή βαθυπράσινου Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 632 nm περίπου Β. Μπλε ή πράσινο υδατικό διάλυµα Ύλες αδιάλυτες στο νερό Βοηθητικές χρωστικές ύλες Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών: 4,4 - δις(διµεθυλαµινο)-βενζυδρόλη 4,4 -δις(διµεθυλαµινο)- βενζοφαινόνη 3-υδροξυ-ναφθαλινο-2,7-δισουλφονικό Λευκοένωση Μη σουλφωµένες πρωτοταγείς αρωµατικές αµίνες Ύλες εκχυλίσιµες µε αιθέρα 1,0 % κατ ανώτατο όριο 0,1 % κατ ανώτατο όριο 0,1 % κατ ανώτατο όριο 5,0 % κατ ανώτατο όριο 0,01 % κατ ανώτατο όριο (υπολογιζόµενες ως ανιλίνη) σε ουδέτερο περιβάλλον

24 1995L0045 EL E 150a ΑΠΛΟ ΚΑΡΑΜΕΛΟΧΡΩΜΑ Το απλό καραµελόχρωµα παρασκευάζεται µε ελεγχόµενη θερµική κατεργασία υδατανθράκων (θρεπτικές γλυκαντικές ύλες του εµπορίου, ποιότητας τροφίµων, που είναι τα µονοµερή γλυκόζη και φρουκτόζη ή/και τα πολυµερή τους, π.χ. σιρόπια γλυκόζης, σακχαρόζη ή/και σιρόπια ιµβερτοσακχάρου και δεξτρόζη). Για να υποβοηθηθεί η καραµελοποίηση, µπορούν να χρησιµοποιηθούν οξέα, αλκάλια και άλατα, εκτός από ενώσεις του αµµωνίου και του θειώδους οξέος. Αριθ. EINECS Υγρά ή στερεά χρώµατος σκοτεινού καστανού έως µαύρου Χρωστική ύλη δεσµευόµενη από κυτταρίνη DEAE Χρωστική ύλη δεσµευόµενη από φωσφορυλιωµένη κυτταρίνη Χρωµατική ένταση( 1 ) 0,01-0,12 Ολικό άζωτο Ολικό θείο 50 % κατ ανώτατο όριο 50 % κατ ανώτατο όριο 0,1 % κατ ανώτατο όριο 2 mg/kg κατ ανώτατο όριο 25 mg/kg κατ ανώτατο όριο ( 1 ) Η χρωµατική ένταση ορίζεται ως η απορρόφηση υδατικού διαλύµατος στερεών υλών καραµελοχρώµατος συγκεντρώσεως 0,1 % (W/V) στα 610 nm µέσα σε κυψελίδα του 1 cm. E 150β ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΘΕΙΩ ΕΣ ΚΑΡΑΜΕΛΟΧΡΩΜΑ Το καυστικό θειώδες καραµελόχρωµα παρασκευάζεται µε ελεγχόµενη θερµική κατεργασία υδατανθράκων (θρεπτικές γλυκαντικές ύλες του εµπορίου ποιότητας τροφίµων, που είναι τα µονοµερή γλυκόζη και φρουκτόζη ή/και τα πολυµερή τους, π.χ. σιρόπια γλυκόζης, σακχαρόζη ή/και σιρόπια ιµβερτοσακχάρου και δεξτρόζη), µε ή χωρίς οξέα ή αλκάλια, παρουσία θειωδών ενώσεων (θειώδες, θειώδες και όξινο θειώδες κάλιο, θειώδες και όξινο θειώδες νάτριο). εν χρησιµοποιούνται ενώσεις του αµµωνίου. Αριθ. EINECS Υγρά ή στερεά χρώµατος σκοτεινού καστανού έως µαύρου Χρωστική ύλη δεσµευόµενη από κυτταρίνη DEAE Άνω του 50 % Χρωµατική ένταση( 1 ) 0,05-0,13 Ολικό άζωτο ιοξείδιο του θείου Ολικό θείο 0,3-3,5 %( 2 ) Θείο δεσµευόµενο από κυτταρίνη DEAE Λόγος απορρόφησης της χρωστική ύλης που δεσµεύεται από κυτταρίνη DEAE 0,3 %( 2 ) κατ ανώτατο όριο 0,2 %( 2 ) κατ ανώτατο όριο Άνω του 40 % 19-34

25 1995L0045 EL Λόγος απορρόφησης (A280/A560) Μεγαλύτερος από 50 2 mg/kg κατ ανώτατο όριο 25 mg/kg κατ ανώτατο όριο ( 1 ) Η χρωµατική ένταση ορίξεται ως η απορρόφηση υδατικού διαλύµατος στερεών υλών καραµελοχρώµατος συγκεντρώσεως 0,1 % (W/V) στα 610 nm µέσα σε κυψελίδα του 1 cm. ( 2 ) Εκφραζόµενη σε ισοδύναµη χρωστική ύλη, δηλαδή σε προϊόν του οποίου η χρωµατική ένταση είναι 0,1 µονάδες απορρόφησης. E150γ ΕΝΑΜΜΩΝΙΟ ΚΑΡΑΜΕΛΟΧΡΩΜΑ Το εναµµώνιο καραµελόχρωµα παρασκευάζεται µε ελεγχόµενη θερµική κατεργασία υδατανθράκων (θρεπτικές γλυκαντικές ύλες του εµπορίου ποιότητας τροφίµων, που είναι τα µονοµερή γλυκόζη και φρουκτόζη ή/και τα πολυµερή τους, π.χ. σιρόπια γλυκόζης, σακχαρόζη ή/και σιρόπια ιµβερτοσακχάρου και δεξτρόζη), µε ή χωρίς οξέα ή αλκάλια, παρουσία ενώσεων του αµµωνίου (υδροξείδιο του αµµωνίου, ανθρακικό και όξινο ανθρακικό αµµώνιο και φωσφορικό αµµώνιο). εν χρησιµοποιούνται θειώδεις ενώσεις. Αριθ. EINECS Υγρά ή στερεά χρώµατος σκοτεινού καστανού έως µαύρου Χρωστική ύλη δεσµευόµενη από κυτταρίνη DEAE Χρωστική ύλη δεσµευόµενη από φωσφορυλιωµένη κυτταρίνη 50 % κατ ανώτατο όριο Άνω του 50 % Χρωµατική ένταση( 1 ) 0,08-0,36 Αµµωνιακό άζωτο 4-µεθυλ-ιµιδαζόλιο 2-ακετυλ-4-τετραϋδροξυ-βουτυλιµιδαζόλιο Ολικό θείο Ολικό άζωτο 0,7-3,3 %( 2 ) Λόγος απορρόφησης της χρωστικής ύλης που δεσµεύεται από φωσφορυλιωµένη κυτταρίνη 0,3 %( 2 ) κατ ανώτατο όριο 250 mg/kg( 2 ) κατ ανώτατο όριο 10 mg/kg( 2 ) κατ ανώτατο όριο 0,2 %( 2 ) κατ ανώτατο όριο mg/kg κατ ανώτατο όριο 25 mg/kg κατ ανώτατο όριο ( 1 ) Η χρωµατική ένταση ορίζεται ως η απορρόφηση υδατικού διαλύµατος στερεών υλών καραµελοχρώµατος συγκεντρώσεως 0,1 % (W/V) στα 610 nm µέσα σε κυψελίδα του 1 cm. ( 2 ) Εκφραζόµενη σε ισοδύναµη χρωστική ύλη, δηλαδή σε προϊόν του οποίου η χρωµατική ένταση είναι 0,1 µονάδες απορρόφησης. E 150δ ΕΝΑΜΜΩΝΙΟ ΘΕΙΩ ΕΣ ΚΑΡΑΜΕΛΟΧΡΩΜΑ Το εναµµώνιο θειώδες καραµελόχρωµα παρασκευάζεται µε ελεγχόµενη θερµική κατεργασία υδατανθράκων (θρεπτικές γλυκαντικές ύλες του εµπορίου ποιότητας τροφίµων, που είναι τα µονοµερή γλυκόζη και φρουκτόζη ή/και τα πολυµερή τους, π.χ. σιρόπια γλυκόζης, σακχαρόζη ή/και σιρόπια ιµβερτοσακχάρου και δεξτρόζη), µε ή χωρίς οξέα ή αλκάλια, παρουσία και θειωδών και εναµµωνίων ενώσεων (θειώδες, θειώδες και όξινο θειώδες κάλιο, θειώδες και όξινο θειώδες νάτριο, υδροξεί -

26 1995L0045 EL διο του αµµωνίου, ανθρακικό και όξινο ανθρακικό αµµώνιο, φωσφορικό αµµώνιο, θειικό αµµώνιο, θειώδες και όξινο θειώδες αµµώνιο). Αριθ. EINECS Υγρά ή στερεά χρώµατος σκοτεινού καστανού έως µαύρου Χρωστική ύλη δεσµευόµενη από κυτταρίνη DEAE Άνω του 50 % Χρωµατική ένταση( 1 ) 0,10-0,60 Αµµωνιακό άζωτο ιοξείδιο του θείου 4-µεθυλ-ιµιδαζόλιο Ολικό άζωτο 0,3-1,7 %( 2 ) Ολικό θείο 0,8-2,5 %( 2 ) Λόγος αζώτου προς θείο του ιζήµατος που λαµβάνεται µε αλκοόλη Λόγος απορρόφησης του ιζήµατος που λαµβάνεται µε αλκοόλη( 3 ) Λόγος απορρόφησης (A 280/Α560) 0,6 %( 2 ) κατ ανώτατο όριο 0,2 %( 2 ) κατ ανώτατο όριο 250 mg/kg( 2 ) κατ ανώτατο όριο 0,7-2, κατ ανώτατο όριο 2 mg/kg κατ ανώτατο όριο 25 mg/kg κατ ανώτατο όριο ( 1 ) Η χρωµατική ένταση ορίζεται ως η απορρόφηση υδατικού διαλύµατος στερεών υλών καραµελοχρώµατος συγκεντρώσεως 0,1 % (W/V) στα 610 nm µέσα σε κυψελίδα του 1 cm. ( 2 ) Εκφραζόµενη σε ισοδύναµη χρωστική ύλη, δηλαδή σε προϊόν του οποίου η χρωµατική ένταση είναι 0,1 µονάδες απορρόφησης. ( 3 ) Ο λόγος απορρόφησης του ιζήµατος που λαµβάνεται µε αλκοόλη ορίζεται ως το πηλίκο της απορρόφησης του ιζήµατος στα 280 nm διά της απορρόφησής του στα 560 nm (κυψελίδα 1 cm). E 151 ΛΑΜΠΡΟ ΜΑΥΡΟ BM, ΜΑΥΡΟ PN Συνώνυµα CI Μαύρο τροφίµων 1 Το λαµπρό µαύρο BN συνίσταται κυρίως από 4-ακεταµιδο-5-υδροξυ-6[7-σουλφο-4-(4-σουλφοφαινυλαζω)-1-ναφθυλαζω]ναφθαλινο-1,7-δισουλφονικό νάτριο και βοηθητικές χρωστικές ύλες, µαζί µε χλωριούχο ή/και θειικό νάτριο ως το κύριο άχρωµο συστατικό. Το λαµπρό µαύρο BN περιγράφεται ως το άλας µε νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων µε ασβέστιο και κάλιο. ιαζώσωµα Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS Χηµικός τύπος C 28 H 17 N 5 Na 4 O 14 S 4 Μοριακό βάρος 867,69 4-ακεταµιδο-5-υδροξυ-6-[7-σουλφο-4-(4-σουλφοφαινυλαζω)-1-ναφθυλαζω]ναφθαλινο-1,7-δισουλφονικό νάτριο 80 %, υπολογιζόµενη σε άλας µε νάτριο 1 cm 530 σε µήκος κύµατος περίπου 570 nm σε υδατικό διάλυµα Σκόνη ή κόκκοι χρώµατος µαύρου Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 570 nm περίπου

27 1995L0045 EL Β. Μαύρο-υποκύανο υδατικό διάλυµα Ύλες αδιάλυτες στο νερό Βοηθητικές χρωστικές ύλες 10 % κατ ανώτατο όριο (εκφραζόµενη επί της περιεκτικότητας σε χρώµα) Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών: 4-ακεταµιδο-5-υδροξυ-ναφθαλινο- 1,7-δισουλφονικό 4-αµινο-5-υδροξυ-ναφθαλινο-1,7- δισουλφονικό Ολικές, 0,8 % κατ ανώτατο όριο 8-αµινο-ναφθαλινο-2-σουλφονικό 4,4 -διαζωα- µινο-δι(βενζολοσουλφονικό) Μη σουλφωµένες πρωτοταγείς αρωµατικές αµί νες Ύλες εκχυλίσιµες µε αιθέρα Βαρέα µέταλλα (όπως Pb) 0,01 % κατ ανώτατο όριο (υπολογιζόµενες ως ανιλίνη) σε ουδέτερο περιβάλλον 40mg/kg κατ ανώτατο όριο E 153 ΦΥΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Συνώνυµα Φυτικό µαύρο Ο φυτικός άνθρακας παράγεται µε απανθράκωση φυτικών υλών, όπως ξύλο, κατάλοιπα κυτταρίνης, τύρφη και φλοιός κοκκοκαρύου και άλλων καρπών. Η πρώτη ύλη απανθρακώνεται σε υψηλές θερµοκρασίες. Αποτελείται κυρίως από λεπτοµερισµένο άνθρακα και µπορεί να περιέχει µικρές ποσότητες αζώτου, υδρογόνου και οξυγόνου. Μετά την παρασκευή, το προϊόν ενδέχεται να απορροφήσει κάποιο ποσοστό υγρασίας. Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS Άνθρακας Χηµικός τύπος C Μοριακό βάρος 12,01 Περιεκτικότητα σε άνθρακα τουλάχιστον 95 %, υπολογιζόµενη επί άνυδρης και απαλλαγµένης από τέφρα ουσίας Μαύρη σκόνη, άοσµη και άγευστη Α. ιαλυτότητα Αδιάλυτη στο νερό και στους οργανικούς διαλύτες Β. Καύση Όταν πυρακτώνεται, καίεται αργά χωρίς φλόγα Τέφρα (ολική) 4,0 % κατ ανώτατο όριο (θερµοκρασία ανάφλεξης: 625 C)

28 1995L0045 EL Πολυαρωµατικοί υδρογονάνθρακες Απώλεια κατά την ξήρανση Ύλες διαλυτές σε αλκάλια Το εκχύλισµα που λαµβάνεται µε εκχύλιση 1 g του προϊόντος µε 10 g καθαρού κυκλοεξανίου σε συσκευή συνεχούς εκχυλίσεως, πρέπει να είναι άχρωµο, ο δε φθορισµός του εκχυλίσµατος σε υπεριώδες φως δεν πρέπει να είναι εντονότερος από το φθορισµό διαλύµατος 0,100 mg θειικής κινίνης σε ml θειικού οξέος 0,01 M 12 % κατ ανώτατο όριο (120 C, 4 ώρες) Το διήθηµα που λαµβάνεται µε βρασµό 2 g δείγµατος µε 20 ml κανονικού διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου και διήθηση, πρέπει να είναι άχρωµο E 154 ΚΑΣΤΑΝΟ FK Συνώνυµα CI Καστανό τροφίµων 1 Το καστανό FK συνίσταται από µείγµα: I 4-(2,4-διαµινο-φαινυλαζω)βενζολοσουλφονικού νατρίου II 4-(4,6-διαµινο-m-βενζυλαζω)βενζολοσουλφονικού νατρίου III δινατρίου άλατος του 4,4 -(4,6-διαµινο-1,3-φαινυλενοδιαζω)δι(βενζολοσουλφονικού)οξέος IV δινατρίου άλατος του 4,4 -(2,4-διαµινο-1,3-φαινυλενοδιαζω)δι(βενζολοσουλφονικού)οξέος V δινατρίου άλατος του 4,4 -(2,4-διαµινο-5- µεθυλο-1,3-φαινυλενοδιαζω)δι(βενζολοσουλφονικού)οξέος VI τρινατρίου άλατος του 4,4,4 -(2,4-διαµινοβενζε- νυλ-1,3,5- τριαζω)τρι(βενζολοσουλφονικού)οξέος και από βοηθητικές χρωστικές ύλες, µαζί µε νερό καθώς και χλωριούχο ή/και θειικό νάτριο ως τα κύρια άχρωµα συστατικά. Το καστανό FK περιγράφεται ως το άλας µε νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων µε ασβέστιο και κάλιο καθώς και της αντίστοιχης λάκκας αργιλίου. Ισχύουν οι γενικές προδιαγραφές για τις λάκκες αργιλίου των χρωστικών υλών. Αζόχρωµα (µείγµα αζω-, διαζω- και τριαζωχρω- µάτων) Αριθ. EINECS Μείγµα: I 4-(2,4-διαµινο-φαινυλαζω)βενζολοσουλφονικού νατρίου II 4-(4,6-διαµινο-m-βενζυλαζω)βενζολοσουλφονικού νατρίου III δινατρίου άλατος του 4,4 -(4,6-διαµινο-1,3-φαινυλενοδιαζω)δι(βενζολοσουλφονικού)οξέος IV δινατρίου άλατος του 4,4 -(2,4-διαµινο-1,3-φαινυλενοδιαζω)δι(βενζολοσουλφονικού)οξέος V δινατρίου άλατος του 4,4 -(2,4-διαµινο-5- µεθυλο-1,3-φαινυλενοδιαζω)δι(βενζολοσουλφονικού)οξέος VI τρινατρίου άλατος του 4,4,4 -(2,4-διαµινοβενζενυλ-1,3,5-τριαζω)τρι(βενζολοσουλφονικού) οξέος Χηµικός τύπος IC 12 H 11 N 4 NaO 3 S II C 13 H 13 N 4 NaO 3 S III C 18 H 14 N 6 Na 2 O 6 S 2 IV C 18 H 14 N 6 Na 2 O 6 S 2 VC 19 H 16 N 6 Na 2 O 6 S 2 VI C 24 H 17 N 8 Na 3 O 9 S 3 Μοριακό βάρος I 314,30 II 328,33 III 520,46 IV 520,46

29 1995L0045 EL Πορτοκαλί έως υπέρυθρο διάλυµα V 534,47 VI 726,59 70 %. Επί του συνόλου των περιεχοµένων χρωστικών υλών, οι αναλογίες των συστατικών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα εξής ποσοστά: I 26 % II 17 % III 17 % IV 16 % V 20 % VI 16 % Σκόνη ή κόκκοι καστανοκόκκινου χρώµατος Ύλες αδιάλυτες στο νερό Βοηθητικές χρωστικές ύλες Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών: 4-αµινοβενζολο-1-σουλφονικό m-φαινυλενοδιαµίνη και 4- µεθυλ-m-φαινυλενοδιαµίνη Μη σουλφωµένες πρωτοταγείς αρωµατικές αµίνες εκτός από m- φαινυλενοδιαµίνη και 4-µεθυλ-mφαινυλενοδιαµίνη 3,5 % κατ ανώτατο όριο 0,7 % κατ ανώτατο όριο 0,35 % κατ ανώτατο όριο 0,007 % κατ ανώτατο όριο (υπολογιζόµενες ως ανιλίνη) Ύλες εκχυλίσιµες µε αιθέρα από διάλυµα µε ph 7 E 155 ΚΑΣΤΑΝΟ HT Συνώνυµα CI Καστανό τροφίµων 3, Chocolate brown HT Το καστανό HT συνίσταται κυρίως από 4,4 -(2,4- διυδροξυ-5-υδροξυµεθυλο-1,3-φαινυλενοδιαζω)-δι(ναφθαλινο-1-σουλφονικό) νάτριο και βοηθητικές χρωστικές ύλες, µαζί µε χλωριούχο ή/ και θειικό νάτριο ως το κύριο άχρωµο συστατικό. Το καστανό HT περιγράφεται ως το άλας µε νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων µε ασβέστιο και κάλιο. ιαζώσωµα Αριθ. Colour Index Αριθ. EINECS Χηµικός τύπος C 27 H 18 N 4 Na 2 O 9 S 2 Μοριακό βάρος 652,57 4,4 -(2,4-διυδροξυ-5-υδροξυµεθυλο-1,3-φαινυλενοδιαζω)-δι(ναφθαλινο-1-σουλφονικό) νάτριο 70 %, υπολογιζόµενη σε άλας µε νάτριο 1 cm 403 σε µήκος κύµατος περίπου 460 nm σε υδατικό διάλυµα µε ph 7

30 1995L0045 EL Σκόνη ή κόκκοι χρώµατος καστανοκόκκινου Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρόφησης σε νερό µε ph 7 στα 460 nm περίπου Β. Καστανόχρωµο υδατικό διάλυµα M1 Ύλες αδιάλυτες στο νερό Βοηθητικές χρωστικές ύλες Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών: 4-αµινο-ναφθαλινο-1-σουλφονικό αξύ Μη σουλφωµένες πρωτοταγείς αρωµατικές αµίνες 10 % κατ ανώτατο όριο (µέθοδος TLC) 0,7 % κατ ανώτατο όριο 0,01 % κατ ανώτατο όριο (υπολογιζόµενες ως ανιλίνη) Ύλες εκχυλίσιµες µε αιθέρα από διάλυµα µε ph 7 E 160a περίπτωση i) Μείγµατα καροτενίων 1. ΦΥΤΙΚΑ ΚΑΡΟΤΕΝΙΑ Συνώνυµα CI Food Orange (πορτοκαλί τροφίµων) 5 Μείγµατα καροτενίων λαµβάνονται από φυσικές ποικιλίες εδώδιµων φυτών, καρότα, φυτικά έλαια, χορτάρι, ήµερο τριφύλλι (µηδική η ήµερος) και τσουκνίδα (κνίδη) δι εκχυλίσεως αυτών µε διαλύτη. Η κύρια χρωστική ουσία αποτελείται από καροτενοειδή, µεταξύ των οποίων υπερισχύει το β-καροτένιο, ενώ ενδέχεται να περιέχονται επίσης α- καροτένιο, γ-καροτένιο και άλλες χρωστικές. Επιπλέον των χρωστικών, η εν λόγω ουσία ενδέχεται να περιέχει έλαια, λίπη και κηρούς που απαντούν ως φυσικά συστατικά στο πρωτογενές υλικό. Για την εκχύλιση µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνο οι εξής διαλύτες: ακετόνη, µεθυλοαιθυλοκετόνη, µεθανόλη, αιθανόλη, προπανόλη-2, εξάνιο, διχλωροµεθάνιο και διοξείδιο τον άνθρακα. Τάξη Καροτενοειδή Αριθµός Colour Index EINECS Χηµικός τύπος β-καροτένιο: C 40 H 56 Μοριακό βάρος β-καροτένιο: 536,88 Περιεκτικότητα σε καροτένια (υπολογιζόµενη σε β-καροτένιο) όχι µικρότερη από 5 %. Για προϊόντα λαµβανόµενα µε εκχύλιση φυτικών ελαίων: όχι µικρότερη από 0,2 % σε εδώδιµα λίπη. 1 cm σε 440 έως 457 nm σε κυκλοεξάνιο. Α. Φασµατοµετρία Μέγιστο σε κυκλοεξάνιο και σε µήκη κύµατος 440 nm 457 nm και 470 nm 486 nm

ξπlbλιjiί 151(1) του 2001 153(1) τόυ 2002 132(1) του 2003 67(1) του 2004 20.4.2004,

ξπlbλιjiί 151(1) του 2001 153(1) τόυ 2002 132(1) του 2003 67(1) του 2004 20.4.2004, Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 3197 Κ.Δ.Π. 353/2005 Αρ. 4019,29.7.2005 Αριθμός 353 Οι περί Χρωστικών Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Οξέα Είναι οι χημικές ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου (Η + ) Ιδιότητες Οξέων 1. Έχουν όξινη γεύση. 2. Επιδρούν με τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά 13 Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Τα υποδεικνυόμενα ανώτατα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1

14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1 14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1 Νερό, συμπεριλαμβανομένων του φυσικού μεταλλικού νερού όπως ορίζεται στην οδηγία 2009/54/ΕΚ και του νερού πηγής και όλων των λοιπών εμφιαλωμένων ή συσκευασμένων νερών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. L 314/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1170/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών 06.1 Δημητριακά αναποφλοίωτα, θραυσμένα ή σε νιφάδες

Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών 06.1 Δημητριακά αναποφλοίωτα, θραυσμένα ή σε νιφάδες mg/kg ανάλογα με την Υποσημειώσεις 06 Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών 06.1 Δημητριακά αναποφλοίωτα, θραυσμένα ή σε νιφάδες E 220 228 Διοξείδιο του θείου - θειώδη άλατα 30 (3) μόνο σάγο και κριθάρι

Διαβάστε περισσότερα

Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια 07.1.1 Άρτος παρασκευασμένος μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, μαγιά ή προζύμι, αλάτι

Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια 07.1.1 Άρτος παρασκευασμένος μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, μαγιά ή προζύμι, αλάτι 07 Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια Ομάδα I Πρόσθετα εκτός από προϊόντα που εμπίπτουν στις κατηγορίες 7.1.1 και 7.1.2 E 150a-d Καραμελοχρώματα quantum satis μόνο άρτος βύνης E 200 203 Σορβικό οξύ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα Πρόλογος 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 1. Χηµικές ουσίες 14 1.1 Γενικά 14 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 14 2. Μορφή και τύπος των χηµικών ουσιών στο εργασιακό περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 1. Χρωστικές ουσίες Αριθ. Ε E 100 E 101 E 102 E 104 E 110 E 120 E 122 E 123 E 124 E 127 E 129 E 131 E 132 E 133 E 140 E 141 E 142 E 150a E 150b E 150c Όνομα Κουρκουμίνη Ριβοφλαβίνη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου.

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. 1. α) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. β) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη

4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη 4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη H VCl 3 + 1 / 2 2 + 1 / 2 H 2 C 14 H 12 2 C 14 H 10 2 (212.3) 173.3 (210.2) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών οξείδωση αλκοόλη, κετόνη, καταλύτης µεταβατικού

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε τον όξινο χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τα οξέα κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

Οι βάσεις 65. Εκπαιδευτικός Οργανισμός δ. τσιάρας & σια ε.ε.

Οι βάσεις 65. Εκπαιδευτικός Οργανισμός δ. τσιάρας & σια ε.ε. Οι βάσεις 65 1. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται διάφορα διαλύματα ή γαλακτώματα και οι αντίστοιχες τιμές ph. Να τα διατάξετε από το περισσότερο όξινο προς το πλέον βασικό. Διάλυμα / γαλάκτωμα ph 1. διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική ΟΙΝΟΣ ΑΛΚΟΟΛΗ Με απόσταξη 200 ml οίνου συλλέγονται 133-150 ml αποστάγματος. Για την εξουδετέρωση της οξύτητας του οίνου, για να μη ληφθούν στο απόσταγμα πτητικά οξέα (οξικό, ανθρακικό και θειώδες), στα

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Οξέα - Βάσεις Άλατα Σελίδα 15 1. Τι ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Για τους διαγωνιζόµενους Αγαπητοί µαθητές και µαθήτριες, κατ αρχήν σας συγχαίρουµε για την εξαιρετική επίδοσή σας στην α φάση του 17 ου Πανελλήνιου Μαθητικού ιαγωνισµού Χηµείας, βάσει των αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας:

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: 12 Κεφάλαιο 1ο 1.2 ΟΞΕΑ ΚΑΤΑ ARRHENIUS Που οφείλεται ο όξινος χαρακτήρας; Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: Τα γράμματα είναι τα σύμβολα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε το βασικό χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τις βάσεις κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός ΕΟΚ 2568/1991, Ε.Ε., όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό Ε.Κ. 177/1994.

Κανονισμός ΕΟΚ 2568/1991, Ε.Ε., όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό Ε.Κ. 177/1994. Άρθρο71 (1) Ελαιόλαδο 1. «Ελαιόλαδο» χαρακτηρίζεται το έλαιο που λαμβάνεται από τους καρπούς της ελαίας της Ευρωπαϊκής (OLEA EUROPEA) με μέσα αποκλειστικά μηχανικά και μεθόδους ή επεξεργασίες οπωσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (5) Η μέθοδος προσδιορισμού της μη μεταναστευτικότητας των

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (5) Η μέθοδος προσδιορισμού της μη μεταναστευτικότητας των 30.6.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 172/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/42/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2007 περί των υλικών και των αντικειμένων από μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2 Εργαστηριακή άσκηση 3: Επεξήγηση πειραμάτων: αντίδραση/παρατήρηση: Μέταλλο + νερό Υδροξείδιο του μετάλλου + υδρογόνο Νa + H 2 0 NaOH + ½ H 2 To Na (Νάτριο) είναι αργυρόχρωμο μέταλλο, μαλακό, κόβεται με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12.7.2002 L 183/51 Ο ΗΓΙΑ 2002/46/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Ιουνίου 2002 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί των συµπληρωµάτων διατροφής (Κείµενο που

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 93 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 3.2 Οξυγόνο 2-1. Ποιο είναι το οξυγόνο και πόσο διαδεδομένο είναι στη φύση. Το οξυγόνο είναι αέριο στοιχείο με μοριακό τύπο Ο 2. Είναι το πλέον διαδεδομένο στοιχείο στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΛΙΠΩΝ, ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ, ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΥΛΟΥ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ (άσκηση 10 του εργαστηριακού οδηγού) Μέσος χρόνος πειράματος:

Διαβάστε περισσότερα

Στην συγκεκριμένη εργαστηριακή δραστηριότητα θα μετρήσουμε 4 παραμέτρους για την ποιότητα του νερού που προέρχεται από το δίκτυο του σχολείου μας,

Στην συγκεκριμένη εργαστηριακή δραστηριότητα θα μετρήσουμε 4 παραμέτρους για την ποιότητα του νερού που προέρχεται από το δίκτυο του σχολείου μας, Σχολείο: Ημερομηνία Δειγματοληψίας.. Φύλλο Εργασίας Έλεγχος της Ποιότητας του Πόσιμου Νερού του Σχολείου μας Γενικές πληροφορίες Τα φυσικά νερά περιέχουν διάφορες ουσίες οι οποίες είναι διαλυμένες και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 36. Eιδικά κριτήρια καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών

Άρθρο 36. Eιδικά κριτήρια καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών Άρθρο 36 Eιδικά κριτήρια καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών Τα κριτήρια καθαρότητας που εφαρμόζονται στα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση του άνθρακα στον περιοδικό πίνακα. Να ταξινομούμε τα διάφορα είδη άνθρακα σε φυσικούς

Διαβάστε περισσότερα

Με την κλίμακα ph μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα.

Με την κλίμακα ph μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα. Ουδέτερα Οξέα Με την κλίμακα ph μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα. Βάσεις Για να δείτε περίπου πως μετριέται η ποσότητα οξέος ή βάσης στα διαλύματα, σε σχέση με το ph, δείτε αυτό τον πινάκα!!!

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/84/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27ης Αυγούστου 2008

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/84/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27ης Αυγούστου 2008 20.9.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 253/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/84/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :...ΤΜΗΜΑ :...Αρ:... Βαθμολογία εξεταστικού δοκιμίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση της Αρχής Le Chatelier και η μελέτη της διαλυτότητας των ιοντικών ενώσεων Θεωρητικό Μέρος Αρχή Le Chatelier Οι

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο μελέτης του ph, ηλεκτρολυτικών δεικτών και εξουδετέρωσης.

Εργαστήριο μελέτης του ph, ηλεκτρολυτικών δεικτών και εξουδετέρωσης. Εργαστήριο μελέτης του ph, ηλεκτρολυτικών δεικτών και εξουδετέρωσης. Ονοματεπώνυμο:.............................................. Ερωτήματα πριν την εκτέλεση των πειραμάτων: 1. Ποιο είναι το εύρος της

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 35 (1) ΜΕΡΟΣ Α (2) Χρωστικές ουσίες τροφίμων

Αρθρο 35 (1) ΜΕΡΟΣ Α (2) Χρωστικές ουσίες τροφίμων Αρθρο 35 (1) ΜΕΡΟΣ Α (2) Χρωστικές ουσίες τροφίμων 1. Ως «χρωστικές» νοούνται οι ουσίες που προσθέτουν ή αποκαθιστούν το χρώμα ενός τροφίμου και περιλαμβάνουν φυσικά συστατικά τροφίμων και φυσικές ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Χρίστος Λενή Χρίστου Λειτουργός Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση του αυγού Λευκό Κρόκος Βάρος 38 g 17 g Πρωτείνη 3,9 g 2,7 g Υδατάνθρακες 0,3 g 0,3 g Λίπος 0 6 g Χοληστερόλη 0 213 mg

Σύσταση του αυγού Λευκό Κρόκος Βάρος 38 g 17 g Πρωτείνη 3,9 g 2,7 g Υδατάνθρακες 0,3 g 0,3 g Λίπος 0 6 g Χοληστερόλη 0 213 mg Αυγό Τα αυγά αποτελούνται από το κέλυφος (10 %), το ασπράδι ή λευκό (50-60 %), τον κρόκο ή κίτρινο (30 %). Το κέλυφος αποτελείται κατά 95 % από ανόργανα συστατικά όπως ανθρακικό ασβέστιο, ανθρακικό μαγνήσιο

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Σηµειώσεις για τον καθηγητή Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Βασικές γνώσεις Ο όρος γάλα, ως βασικό τρόφιµο, χωρίς κανένα προστεθειµένο επίθετο, ισχύει συνήθως για το αγελαδινό γάλα που είναι φρέσκο, πλήρες,

Διαβάστε περισσότερα

4009 Σύνθεση του αδιπικού οξέος από κυκλοεξένιο

4009 Σύνθεση του αδιπικού οξέος από κυκλοεξένιο 4009 Σύνθεση του αδιπικού οξέος από κυκλοεξένιο C 6 H 10 (82.2) + 4 H H 2 2 H + 4 H 2 (34.0) + sodium tungstate dihydrate + Aliquat 336. Na 2 W 4 2 H 2 (329.9) C 6 H 10 4 C 25 H 54 ClN (404.2) (146.1)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 31-7-14 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 Στο σχήμα 1 του άρθρου που δημοσιεύσαμε την προηγούμενη φορά φαίνεται η καθοριστικός ρόλος των μικροοργανισμών για την ύπαρξη της ζωής, αφού χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΞΗ Υ.Σ. 144 ΤΗΣ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1987 Προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται σ αυτό και ειδικότερα καθορισµός οριακών τιµών ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 10 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012.

ΧΗΜΕΙΑ. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 10 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 10 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012 ΧΗΜΕΙΑ Σχολείο: 1) Ονομ/επώνυμα μαθητών: 2)... 3) Το Παγκόσµιο Πείραµα για

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17740-18017) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015 Ελένη Γ. Παλούμπα, Χημικός, Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Λακωνίας, 2014-2015 Αθήνα, 16-09-2014 Αρ. Πρωτ. 147346/Γ2 ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ Το χρώμα είναι ένας βασικός παράγοντας στη εκτίμηση της ποιότητας ενός τροφίμου. Το χρώμα των τροφίμων οφείλεται σε φυσικές ή

ΦΥΣΙΚΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ Το χρώμα είναι ένας βασικός παράγοντας στη εκτίμηση της ποιότητας ενός τροφίμου. Το χρώμα των τροφίμων οφείλεται σε φυσικές ή ΦΥΣΙΚΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ Το χρώμα είναι ένας βασικός παράγοντας στη εκτίμηση της ποιότητας ενός τροφίμου. Το χρώμα των τροφίμων οφείλεται σε φυσικές ή τεχνητές χρωστικές. Οι πιο σημαντικές φυσικές χρωστικές είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 01/06/2012 Αριθµ.Πρωτ.: 9593

Αθήνα, 01/06/2012 Αριθµ.Πρωτ.: 9593 Αθήνα, 01/06/2012 Αριθµ.Πρωτ.: 9593 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 ΠΡΟΣ : Ταχ. Κώδικας : 115 26 Αµπελόκηποι Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργούνται πολλές ποικιλίες σιταριών, οι οποίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) σε σκληρά σιτάρια τα οποία έχουν υψηλότερο ποσοστό σε πρωτεΐνη

Καλλιεργούνται πολλές ποικιλίες σιταριών, οι οποίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) σε σκληρά σιτάρια τα οποία έχουν υψηλότερο ποσοστό σε πρωτεΐνη Δημητριακά Δημητριακά ή σιτηρά είναι αποξηραμένοι ώριμοι καρποί φυτών. Τα πιο σημαντικά δημητριακά είναι το σιτάρι ή σίτος, το ρύζι, το καλαμπόκι ή αραβόσιτος, το κριθάρι, η σίκαλη και η βρώμη. Ο κόκκος

Διαβάστε περισσότερα

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων 5. Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Η ταξινόμηση των οργανικών αντιδράσεων μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους : α.

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Πέµπτη, 8 Ιουνίου 2006 7:30-10:30 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Εντεροκοκκοι Pseudomonas aeruginosa Αριθμός αποικιών σε 37 C. Πίνακας 1:Μικροβιολογικές παράμετροι. Ακρυλαμίδιο Αντιμώνιο

Κεφάλαιο 1 ο. Εντεροκοκκοι Pseudomonas aeruginosa Αριθμός αποικιών σε 37 C. Πίνακας 1:Μικροβιολογικές παράμετροι. Ακρυλαμίδιο Αντιμώνιο Κεφάλαιο 1 ο 1.Τεχνολογία-2.Πόσιμο νερό Πόσιμο νερό ορίζεται το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.αυτό μπορεί να είναι στην φυσική του κατάσταση είτε να προέρχεται από επεξεργασία ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Ταξινόμηση της ύλης

1.5 Ταξινόμηση της ύλης 1.5 Ταξινόμηση της ύλης Θεωρία 5.1. Πως ταξινομείται η ύλη; Η ύλη ταξινομείται σε καθαρές ή καθορισμένες ουσίες και μίγματα. Τα μίγματα ταξινομούνται σε ομογενή και ετερογενή. Οι καθορισμένες ουσίες ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007.

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2007 7:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων ΑΣΚΗΣΗ 4η Οξύτητα (Acidity) Θεωρητικό υπόβαθρο Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων Εκφράζει την ποσοτική ικανότητα του νερού στην εξουδετέρωση ισχυρής βάσεως µέχρι επιθυµητής τιµής ph Οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ. Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ. Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων 1/3/2013 και 6/3/2013 Μάντζιου Μαρία χημικός ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος του πειράματος αυτού θα πρέπει να μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1)

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1) Άρθρο 11α Διαθρεπτική Επισήμανση (1) 1. α) Το παρόν άρθρο αφορά στην διαθρεπτική επισήμανση των τροφίμων που προορίζονται να διατεθούν ως έχουν στον τελικό καταναλωτή. Εφαρμόζεται, επίσης, σε τρόφιμα που

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2004

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2004 ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

5. Εφαρμογές των οξέων, βάσεων και αλάτων στην καθημερινή ζωή. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

5. Εφαρμογές των οξέων, βάσεων και αλάτων στην καθημερινή ζωή. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 5. Εφαρμογές των οξέων, βάσεων και αλάτων στην καθημερινή ζωή Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να αναφέρουμε οξέα και βάσεις που σχετίζονται με τη ζωή Nα

Διαβάστε περισσότερα

All from a Single Source

All from a Single Source All from a Single Source Το PeKacid TM είναι μια νέα, καινοτόμος λύση για τον φώσφορο σε ασβεστούχα εδάφη και νερά με μεγάλη σκληρότητα. Στερεό φωσφορικό οξύ σε σάκους Μονοκρυσταλλικό, με χαμηλό ph (2.2)

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα. Ευγενόλη (Ι), καρβακρόλη (ΙΙ), θυμόλη (ΙΙΙ). Σχήμα. Εστραγκόλη (αριστερά), ανηθόλη (κέντρο), μυριστισίνη (δεξιά).

Σχήμα. Ευγενόλη (Ι), καρβακρόλη (ΙΙ), θυμόλη (ΙΙΙ). Σχήμα. Εστραγκόλη (αριστερά), ανηθόλη (κέντρο), μυριστισίνη (δεξιά). ΑΡΤΥΜΑΤΑ Κάποια φυτά/τμήμα φυτών με έντονες και χαρακτηριστικές γεύσεις και αρώματα χρησιμοποιούνται αποξηραμένα είτε νωπά ως καρυκεύματα ή μπαχαρικά. Σε αυτά περιλαμβάνονται καρποί, σπόροι, φλοιοί δένδρων.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗ Καύση & εύρεση σύστασης βιοαερίου 1. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 8,96L (σε STP) που αποτελείται µόνο από CH4 και CO2, καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν 10,8g Η2Ο.

Διαβάστε περισσότερα

L 268/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.10.2008

L 268/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.10.2008 L 268/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.10.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Οκτωβρίου 2008 περί τροποποίησης των παραρτημάτων IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους.

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. Διαλύτης: η ουσία που βρίσκεται σε μεγαλύτερη αναλογία

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης.

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης. Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης Προσδιορισμοί Ειδικό βάρος Οξύτητα Στερεό υπόλειμμα Λακτόζη Έλεγχος παστερίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1988L0388 EL 07.02.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουνίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου.

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος αυτού του πειράματος θα πρέπει ο μαθητής: Να περιγράφει τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ. Humus Vita Stallatico Super

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ. Humus Vita Stallatico Super ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ Humus Vita Stallatico Super ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΡ O χούμος προέρχεται αποκλειστικά από την ανάμειξη εκλεκτής κοπριάς (βοοειδών και πουλερικών) αφού υποστεί μία διαδικασία ζύμωσης

Διαβάστε περισσότερα

(αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο)

(αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο) ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο) Η θερμικη επεξεργασία έχει επιζημια επίδρση στα θρεπτικα συστατικά. Στοχος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ Το χρώμα είναι ένας βασικός παράγοντας στη εκτίμηση της ποιότητας ενός τροφίμου. Το χρώμα των τροφίμων οφείλεται σε φυσικές ή

ΦΥΣΙΚΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ Το χρώμα είναι ένας βασικός παράγοντας στη εκτίμηση της ποιότητας ενός τροφίμου. Το χρώμα των τροφίμων οφείλεται σε φυσικές ή ΦΥΣΙΚΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ Το χρώμα είναι ένας βασικός παράγοντας στη εκτίμηση της ποιότητας ενός τροφίμου. Το χρώμα των τροφίμων οφείλεται σε φυσικές ή τεχνητές χρωστικές. Οι πιο σημαντικές φυσικές χρωστικές είναι

Διαβάστε περισσότερα

(EE L 49 της 28.2.1996, σ. 17)

(EE L 49 της 28.2.1996, σ. 17) 1996L0005 EL 06.03.2003 003.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 96/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 1996 για τις μεταποιημένες τροφές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2013 7:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%)

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Φυσικό αέριο Βιοαέριο Αλκάνια ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Χρησιµοποιείται ως: Καύσιµο Πρώτη ύλη στην πετροχηµική βιοµηχανία Πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

The fresher company. Andreas Thiel

The fresher company. Andreas Thiel 1 Επαγγελµατική φροντίδα ιµατισµού, φιλική προς το περιβάλλον Σεµινάριο για τα πλυντήρια του 2 Επαγγελµατική φροντίδα ιµατισµού, φιλική προς το περιβάλλον Σεµινάριο για τα πλυντήρια Μέρος 1ο: Σεµινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών

Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών ημητριάδης Γεώργιος 2310688380 caohellas@the.forthnet.gr Λυματολάσπη Στόχοι της επεξεργασίας της

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Εργασία Βιολογίας Καθηγητής: Πιτσιλαδής Β. Μαθητής: Μ. Νεκτάριος Τάξη: Β'2 Υλικό: Κεφάλαιο 3 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Με τον όρο αυτό ονοµάζουµε την τεχνική ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης ουσιών µε βάση το µήκος κύµατος και το ποσοστό απορρόφησης της ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Εδαφολογίας. Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Εδαφολογίας. Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου Για την κανονική ανάπτυξη των φυτών είναι απαραίτητα ορισμένα θρεπτικά στοιχεία, τα οποία προσλαμβάνονται είτε από το έδαφος είτε από την ατμόσφαιρα. Τα μακροστοιχεία είναι: C,H, O,N, P, K, Ca, Mg, S Ιχνοστοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας παναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας ωρης διάρκειας 1 ΘΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1. έως Α.. να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρύ φάσμα από βιομηχανικά μαντηλάκια

Ευρύ φάσμα από βιομηχανικά μαντηλάκια 492 IW30 IW40 IW50 IW10 Ευρύ φάσμα από βιομηχανικά μαντηλάκια Για τον καθαρισμό των χεριών, τα εργαλεία εργασίας και επιφάνειες με αντι-βακτηριακά πρόσθετα για την προστασία του εργαζόμενου EN 12054 Χημικά

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις. 2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 3-1. Τι ονομάζεται περιεκτικότητα ενός διαλύματος; Είναι μία έκφραση που δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ισχυρισμοί διατροφής «ισχυρισμός» αναφερόμενος σε τρόφιμο: Κάθε μήνυμα ή απεικόνιση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την κοινοτική ή εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2 78 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (μακροφύκη φυτοπλαγκτόν) ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠAΡΑΓΩΓΟΙ ( μετατρέπουν ανόργανα συστατικά σε οργανικές ενώσεις ) φωτοσύνθεση 6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12

Διαβάστε περισσότερα