ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ"

Transcript

1 17

2 1.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Κοι.Σ.Π.Ε. 18 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΥΡΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: FAX: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Το ιοικητικό Συµβούλιο του υπό σύσταση Συνεταιρισµού µετά από εξέταση των οικονοµικών παραµέτρων και δυνατοτήτων του Συνεταιρισµού, αποφασίζει και συγκεκριµενοποιεί το είδος και την έκταση της ασκούµενης κάθε φορά δραστηριότητας, αντικείµενο της οποίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά µπορεί να είναι: Η κοινή οργάνωση παραγωγής. Η προµήθεια αγαθών για την κάλυψη επαγγελµατικών, βιοτικών και άλλων αναγκών των µελών του. Η παροχή στα µέλη τεχνικής ή οργανωτικής βοήθειας. Η µεταποίηση ή και η διάθεση προϊόντων των µελών. Η επαγγελµατική, συνεταιριστική και πολιτιστική εκπαίδευση των µελών. Η ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών των µελών. Η παροχή προς τρίτους ή στα µέλη εκπαιδευτικών προγραµµάτων

3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ Κοι.Σ.Π.Ε. Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του Άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 µέλη του Κοι.Σ.Π.Ε. µπορούν να γίνουν: 1. Φυσικά πρόσωπα, ενήλικες ή ανήλικοι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών, οι οποίοι λόγω ψυχικής διαταραχής έχουν ανάγκη αποκατάστασης, όπως αυτή προσδιορίζεται από την αντίστοιχη Τοµεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας, ανεξάρτητα από τη διαγνωστική κατηγορία, το στάδιο της νόσου και τη διαµονή (Προσωπική Κατοικία, Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του παρόντος νόµου, νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., κυρίως ψυχιατρικά, Πανεπιστηµιακά Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία ή άλλες Μ.Ψ.Υ.), χωρίς να απαιτείται να έχουν την ικανότητα για δικαιοπραξία, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και των νόµων Περί Συνεταιρισµών. Τα µέλη αυτής της κατηγορίας αποτελούν τουλάχιστον το 35% του συνόλου των µελών. Tα µέλη της συγκεκριµένης κατηγορίας δύναται να παρέχουν εργασία στους Κοι.Σ.Π.Ε. και να αµείβονται ανάλογα µε τον χρόνο εργασίας τους και την παραγωγικότητά τους. Σε περίπτωση που τα συγκεκριµένα απασχολούµενα µέλη λαµβάνουν οποιασδήποτε µορφής σύνταξη ή επίδοµα ή νοσήλειο ή παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα µε την αµοιβή τους από τον συνεταιρισµό. Σε περίπτωση δε που τα απασχολούµενα µέλη της συγκεκριµένης κατηγορίας δεν είναι ασφαλισµένα και επιπλέον δεν καλύπτονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 & 2 του Άρθρου 18 του Ν. 2072/1992, ασφαλίζονται από τους Κοι.Σ.Π.Ε. στους αντίστοιχους ασφαλιστικούς οργανισµούς των κλάδων τους. 2. Ενήλικες που εργάζονται στο χώρο της ψυχικής υγείας, όπως εργοθεραπευτές, εκπαιδευτές και άλλες κατηγορίες επαγγελµατιών της ψυχικής υγείας. Επιτρέπεται η συµµετοχή των δηµοσίων υπαλλήλων ή ψυχιάτρων ή ψυχολόγων κλάδου Ε.Σ.Υ. Τα µέλη αυτής της κατηγορίας δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των µελών. Τα µέλη αυτής της κατηγορίας δύναται να παρέχουν υπηρεσία στους συνεταιρισµούς µε πλήρη ή µερική απασχόληση σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται από το καταστατικό και τον κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας τους. Τα απασχολούµενα µέλη αυτής της κατηγορίας δεν αµείβονται από τους Κοι.Σ.Π.Ε. Οι συνεταιρισµοί

4 20 οφείλουν µόνο να καταβάλουν σε αυτά τις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν λόγω της εργασίας τους σε αυτούς. 3. ήµοι, Κοινότητες ή άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό των συνεταιρισµών, και ειδικότερα τα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., κυρίως τα Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία, τα Γενικά Νοσοκοµεία, τα Πανεπιστήµια Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία, τα Ν.Π.Ι.. τα οποία έχουν αναπτύξει Μονάδες Ψυχικής Υγείας και υπάγονται στον κατά περίπτωση Τοµέα Ψυχικής Υγείας. Τα µέλη αυτής της κατηγορίας δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των µελών. Το Συνεταιριστικό σχήµα του Κοι.Σ.Π.Ε. στην Κέρκυρα διαµορφώνεται ως εξής: ΕΤΑΙΡΟΙ 1 Ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Οι εταίροι της 1 ης κατηγορίας, δηλαδή ψυχικά ασθενείς που έχουν ανάγκη αποκατάστασης, µέσα από τις διάφορες ενέργειες κινητοποίησης που έχουν υλοποιηθεί στα προπαρασκευαστικά στάδια της δηµιουργίας του Κοι.Σ.Π.Ε. στην Κέρκυρα, έχουν προσδιοριστεί αριθµητικά στα 24 µέλη. Η εφαρµογή του εφαρµογή του προγράµµατος Ψυχαργώς Α Φάση, έχει δώσει την δυνατότητα σε ψυχικά ασθενείς να διεκδικήσουν την ιδιότητα του ενεργού πολίτη. Έτσι, η λειτουργία αποκεντρωµένων ξενώνων από το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας, αλλά και η αποθεραπεία, έχει οδηγήσει ένα σηµαντικό αριθµό ψυχικά ασθενών στο κατώφλι της κοινωνικής επανένταξής του. Προκειµένου να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία, είναι απαραίτητη η οικονοµική δραστηριοποίηση των ατόµων αυτών. Οι παρασκευαστικές ενέργειες για τη συµµετοχή των συγκεκριµένων 24 ατόµων που έχουν προσδιορισθεί ως αρχικά µέλη της 1 ης κατηγορίας, έχουν πραγµατοποιηθεί µέσα από την συµµετοχή τους σε διάφορες δραστηριότητες που έχει αναπτύξει το Ψ.Ν.Κ. Σηµειώνεται ότι ως εταίροι της 1 ης κατηγορίας µπορούν να είναι και οι εξωτερικοί ασθενείς Σε ότι αφορά τις συνεταιριστικές µερίδες των µελών της 1 ης κατηγορίες, όπως ορίζεται από το ισχύον νοµικό πλαίσιο, προβλέπεται η απόκτηση 1 υποχρεωτικής συνεταιριστικής µερίδας και µέχρι 5 προαιρετικές µερίδες. ΕΤΑΙΡΟΙ 2 Ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Οι εταίροι της 2 ης Κατηγορίας, δηλαδή οι επαγγελµατίες και το προσωπικό ψυχικής υγείας, έχουν προσδιοριστεί αριθµητικά στα 25 µέλη, ύστερα από τις διάφορες ενέργειες ενηµέρωσης που έχουν υλοποιηθεί. Η πολυετής εµπειρία των ατόµων της

5 21 συγκεκριµένης κατηγορίας, επιτρέπει την ανάληψη από την πλευρά τους του υποστηρικτικού ρόλου που καλούνται να διαδραµατίσουν κατά τη µελλοντική λειτουργία του Κοι.Σ.Π.Ε. Σε ότι αφορά δε τις συνεταιριστικές µερίδες της συγκεκριµένης κατηγορίας, όπως ορίζεται από το ισχύον νοµικό πλαίσιο, προβλέπεται η απόκτηση µιας υποχρεωτικής µερίδας και µέχρι 5 προαιρετικές µερίδες. ΕΤΑΙΡΟΙ 3 ΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Τα µέλη της συγκεκριµένης κατηγορίας µέσα από διάφορες επαφές αλλά κυρίως µέσα από την έρευνα αγοράς έχουν προσδιοριστεί αριθµητικά στα 11 µέλη. Ενδεικτικά, επισήµως έχουν δηλώσει τη µελλοντική συµµετοχή τους 9 φορείς, και πιο συγκεκριµένα: Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας ήµος Κερκυραίων ήµος Αχιλλείων ήµος Θιναλίων Ιόνιο Πανεπιστήµιο ικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας Μεγάλη ξενοδοχειακή µονάδα το νησιού Σε ότι αφορά δε τις υποχρεωτικές συνεταιριστικές µερίδες των µελών της συγκεκριµένης κατηγορίας, προβλέπεται η απόκτηση 1 µερίδας για κάθε µέλος. Σε ότι αφορά τις προαιρετικές συνεταιριστικές µερίδες, προβλέπεται η απόκτηση µέχρι 500 µερίδων. Για τις ανάγκες της µελέτης σχετικά µε τον αριθµό των προαιρετικών Συνεταιριστικών µερίδων έχουν γίνει οι παραδοχές ότι α)τα µέλη της 1 ης κατηγορίας θα αποκτήσουν κατά µέσο όρο από 1 προαιρετική µερίδα, (άρα 24 προαιρ. Μερίδες) β)τα µέλη της 2 ης κατηγορίας κατά Μ.Ο. από 2 προαιρετικές µερίδες, (άρα 50 προαιρ. Μερίδες) και γ) τα µέλη της 3 ης κατηγορίας (και µε δεδοµένο το µεγάλο αριθµό µερίδων που θα αποκτηθούν τόσο από το ΨΝΚ, όσο και από το ΠεΣΥΠ, αλλά και από τους άλλους φορείς) εκτιµάται σε 900 προαιρ. µερίδες

6 22 Έτσι µε την παραδοχή ότι το ύψος της κάθε συνεταιριστικής µερίδας ορίζεται στα 100, το συνεταιριστικό σχήµα διαµορφώνεται ως εξής: Συνεταιριστικές Μερίδες Υποχρεωτικές Προαιρετικές Σύνολο Κατηγορία Αριθµός µελών Μερίδες Κόστος Μερίδας Έσοδα Μερίδες Έσοδα εταιρικού κεφαλαίου Α Β Γ Σύνολα ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στη συγκεκριµένη παράγραφο παρουσιάζεται ένα σύντοµο ιστορικό της δηµιουργίας του Κοι.Σ.Π.Ε., στις ευκαιρίες και τις προοπτικές του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος καθώς και στις προοπτικές επιτυχούς εφαρµογής του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Κοι.Σ.Π.Ε. στους βασικούς στρατηγικούς στόχους του Κοι.Σ.Π.Ε., στη συγκέντρωση κεφαλαίου και στη καταβολή των συνεταιριστικών µερίδων και στην παρουσίαση του συνεταιριστικού σχήµατος Ιστορικό ανάπτυξης του Κοι.Σ.Π.Ε. στην Κέρκυρα Το 2002 το Πε.Σ.Υ.Π. Ιονίων και διαµέσου αυτού το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας συµµετέχει στην εταιρική σύµπραξη «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της λειτουργίας Κοινωνικού Συνεταιρισµού Περιορισµένης Ευθύνης στην Κέρκυρα. Με. απόφαση του Προέδρου του Πε.Σ.Υ.Π. συγκροτήθηκε η «Επιτροπή Πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη του Κοι.Σ.Π.Ε. στην Κέρκυρα». Στη συνέχεια, εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση του Έργου «ραστηριότητες Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας για την Υποστήριξη Ψυχικά πασχόντων Ασθενών» της εταιρικής σύµπραξης «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» υποέργο του οποίου είναι η Υποστήριξη της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας πιλοτικού Κοινωνικού Συνεταιρισµού στην περιοχή της Κέρκυρας Βασικοί στρατηγικοί στόχοι

7 23 Οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι του Κοι.Σ.Π.Ε. είναι: Ανάπτυξη, λειτουργία και εδραίωση της κοινωνικής επιχείρησης στην τοπική οικονοµία Παροχή συνθηκών πραγµατικής εργασίας, ικανοποιητικής αµοιβής και αξιοπρεπούς διαβίωσης στους ψυχικά ασθενείς που συµµετέχουν και που εργάζονται στον Κοι.Σ.Π.Ε. Εξασφάλιση χρηµατοοικονοµικής βιωσιµότητας και κοινωνικής αποτελεσµατικότητας Συµβολή στην κοινωνικο - οικονοµική ενσωµάτωση και επαγγελµατική ένταξη των ατόµων µε σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήµατα

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network. Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Αθήνα, 21 Μαρτίου 2013 1

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network. Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Αθήνα, 21 Μαρτίου 2013 1 Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Αθήνα, 21 Μαρτίου 2013 1 Περιεχόμενα 1. Παρουσίαση των δράσεων της Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;...

1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;... ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;... 2 2. Ποιές είναι οι κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας Σε πολλές προηγμένες αλλά και αναπτυσσόμενες οικονομίες έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ένας τρίτος τομέας ανάμεσα στο Κράτος και στην αγορά,

Διαβάστε περισσότερα

επί του Σχεδίου Νόμου: "Για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας"

επί του Σχεδίου Νόμου: Για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου: "Για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας" Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 1998 Διαδικασία Στις 9 Ιουλίου 1998, ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση H Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ύφεσης, της διευρυνόμενης ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ. Εισηγητής : Δρ.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ. Εισηγητής : Δρ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Περιεχόμενα 1. Αστικοί Συνεταιρισμοί 2. Ευρωπαϊκή Ένωση και Συνεταιριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ν. 4019/2011)

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ν. 4019/2011) (Ν. 4019/2011) ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ»» Γιώργος Μπιθυμήτρης Σύμβουλος συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας 306 68100 Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΡΑΞΗ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network. Θεσμικό και Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν.Σ.ΕΠ στην Ελλάδα

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network. Θεσμικό και Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν.Σ.ΕΠ στην Ελλάδα Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Θεσμικό και Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν.Σ.ΕΠ στην Ελλάδα ΗΠράξη«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» υλοποιείται στο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα. Κοινωνική Οικονοµία. Κοινωνικός επιχειρηµατίας

Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα. Κοινωνική Οικονοµία. Κοινωνικός επιχειρηµατίας Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεΠ ΚοινΣεΠ) ελληνικές πρακτικές Νάξος 8 εκεµβρίου 2014 Κωνσταντίνος Α. Μοράρος Σύµβουλος Ανάπτυξης Να γίνεις γάτα! Κοινωνική Οικονοµία & Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Εκθεση. Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης

Πρώτη Εκθεση. Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης Πρώτη Εκθεση Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης Μετά από πρόταση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας που έγινε αποδεκτή από το Συνήγορο του Πολίτη συγκροτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο. για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Αθήνα

Στρατηγικό Σχέδιο. για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Αθήνα Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Αθήνα Φεβρουάριος 2013 Το Στρατηγικό Σχέδιο συντάχθηκε από την Ομάδας Διοίκησης Έργου για την Κοινωνική Οικονομία και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network. Εισαγωγή στην Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network. Εισαγωγή στην Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Εισαγωγή στην Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ΗΠράξη«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» υλοποιείται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ Επιστημονικός Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Πολυχρονιάδης Νίκος

Επιµέλεια: Πολυχρονιάδης Νίκος Κέντρο Ηµέρας ΕΣΤΙΑ 2002-2008 Επιµέλεια: Πολυχρονιάδης Νίκος ΣΥΝΘΕΣΗ Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρία Έρευνας Εκπαίδευσης & Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Μαρασλή 51 & Ζουµετίκου 9 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54249

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΠΑΣΙΘΕΑ» Σε αυτό το Δελτίο:

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΠΑΣΙΘΕΑ» Σε αυτό το Δελτίο: Κρέστενα Ηλείας Τ.Κ. 27055 2625024990, 2625024289, 2625024991 2625024991 anol@otenet.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No 2 Newsletter 2 Σε αυτό το Δελτίο: «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΠΑΣΙΘΕΑ» Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2005 2009 20 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 2.1: ραστηριότητες Παρεχόµενες Υπηρεσίες Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006», Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2002

«Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006», Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2002 1. «Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006», Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2002 7 «Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων κατά GRI

Πίνακας περιεχομένων κατά GRI ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 2009 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Πίνακας περιεχομένων κατά GRI ΟΔΗΓΙΕΣ G3 GRI 1.1 Δήλωση του ανώτατου ιεραρχικά υπεύθυνου λήψης αποφάσεων της εταιρείας (π.χ. Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου ή ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αλυκές Ποταμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΗΜΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ... 2 ΜΈΡΟΣ Α : ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΏΝ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ... 3 Εισαγωγή... 3 Σύντοµη περιγραφή υφιστάµενων δοµών...

Διαβάστε περισσότερα

2. Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

2. Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΩΣ ΔΙΑΔΟΧΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ Το θέμα της λειτουργίας του Γηροκομείου Ικαρίας αποζητά μια άμεση λύση, η οποία θα προέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κλεισόβης 12 Αθήνα, Τ.Κ. 10677 TΗΛ: 210-3303060 FΑΧ: 210-3801777 mail: epeksa@otenet.gr Website:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ «ΕΛΛΑΔΑ π.γ.δ.μ.» Θεσσαλονίκη, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΆΡΘΡΟ 1: Ο ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ-Π.Γ.Δ.Μ. 6 1.1 ΣΚΟΠΟΣ 6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Κωδικός Ε.Π.: 5 CCI: 2007GR05UPO001 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... II ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ :Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ :Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Α.Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝ/ΚΩΝ ΟΡΓ/ΣΕΩΝ & ΕΚΜ/ΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ :Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μπάρκουλα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις

Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΣΙΣΤ, 20 Σεπτεµβρίου 2011, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Κοινωνική Οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα