ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση: ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΠΥΛΗ Ε1-Ε2/ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλέφωνο: Websites: Fax: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2015 Πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει το έργο με τίτλο «Τεχνικός σύμβουλος επιστημονικής υποστήριξης για την αξιολόγηση, παρακολούθηση και παραλαβή του έργου Ανάπτυξη Διαλειτουργικής Γεωπληροφοριακής Υποδομής για την παρακολούθηση, διαχείριση και εφαρμογή πολιτικής του θαλάσσιου χώρου από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΑΔΑ6ΠΙ9ΟΠ-2ΤΖ)» Προϋπολογισμός: «50.000,00 (πενήντα χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% στο πλαίσιο του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ » Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Αναθέτουσα Αρχή: Δράσεων (ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ) Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων 1

2 Α Π Ο Φ Α Σ Η O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α 247), όπως ισχύει. β) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α 143). γ) του ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α 19). δ) του ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (Α 267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ε) του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α 112) και τις σχετικές εγκυκλίους. στ) του ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α 204) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4072/2012 (Α 86). ζ) του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ( )» (Α 226). η) του άρθρου 21 («Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ») του ν.4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α 18). θ) της Παραγράφου Ζ του ν.4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α 107). ι) του ν.2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας Δημοσίων συμβάσεων προμηθειών» (A 139). 2

3 ια) του ν.4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α 102). ιβ) του άρθρου 8 του ν.4242/2014 «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» (Α 50). ιγ) των άρθρων 1, 2 και 3 του ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις.» (Α 74). ιδ) του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.» (Α 160). ιε) του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α 86). ιστ) Του ν.4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο , Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/ ) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.» (Α 265). ιζ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). ιη) του π.δ.60/2007 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και Υπηρεσιών» (Α 64), όπως ισχύει. ιθ) του π.δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (Α 150), όπως ισχύει. κ) του π.δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α 194). κα) του π.δ.85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (Α 141), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (Α 149) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012 (Α 160). κβ) του π.δ.103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α 170). κγ) του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 153). κδ) της με αριθμ. πρωτ /45/2012/ απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΥΟΔΔ 353). κε) της με αριθμ /ΕΥΘΥ521/2010 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Διαχείριση Συστήματος και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (Β 415), ως ισχύει, καθώς και το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας, «Ελλάδα-Κύπρος ». κστ) της υπ αριθμ. 122/2012 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου 3

4 με τίτλο Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων δράσεων στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ)» (Β 2662), Διόρθωση Σφαλμάτων στο ΦΕΚ 2880Β/ κζ) της με αριθμ. Π1/2380/ απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Β 3400). 2. Τους Κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων, και ιδίως: α. Τον Κανονισμό (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. β. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5 ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999. γ. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8 ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 3. Την με αριθ.c(2008)1131/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα Κύπρος » καθώς και την 3 η τροποποίησή της με αριθμό Ε(2011)2115/ Την απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Πράξεων της 4 Ιουλίου 2013 (Παράρτημα 1) και την εγκεκριμένη Αίτηση υποβολής πρότασης έργου (Παράρτημα 2). 5. Τον ισχύοντα Οδηγό του Προγράμματος (Οδηγό Εκτέλεσης έργων). 6. Το με Α.Π.: /ΨΣ4187-Γ / έγγραφο Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχ. Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" με θέμα "Διαβίβαση Εγγράφου Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας για πράξεις τύπου Β, για την "Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων δράσεων στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. 7. Την από Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και των λοιπών Εταίρων του έργου Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα Κύπρος ». 8. Τη με αριθ.: Κ05_03_02 από 19 Φεβρουαρίου 2014 Σύμβαση Χρηματοδότησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος

5 9. Το με αρ. πρωτ /ΥΔ 4785/12/7/2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». 10. To με αρ. πρωτ /ΥΔ 3051/27/05/2014 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» περί κατάρτισης Π.Δ.Ε της ΣΑΕ 089/ Την από απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2014, στη ΣΑΕ 089/8 του έργου «ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» (ΑΔΑ: 68ΥΞΦ-ΡΨΖ) με κωδικό έργου 2014ΣΕ Tην από απόφαση της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος» περί εγκρίσεως από τη Διαχειριστική Αρχή της 1ης Τροποποίησης του Εταιρικού Σχήματος. Προκηρύσσουμε 1. Τη διενέργεια Πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει το έργο με τίτλο «Τεχνικός σύμβουλος επιστημονικής υποστήριξης για την αξιολόγηση, παρακολούθηση και παραλαβή του έργου Ανάπτυξη Διαλειτουργικής Γεωπληροφοριακής Υποδομής για την παρακολούθηση, διαχείριση και εφαρμογή πολιτικής του θαλάσσιου χώρου από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου». 2. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (40.650,41) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι ,00 (πενήντα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20%. Οι δαπάνες του έργου βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ 089/8 με κωδικό έργου 2014ΣΕ Η αποσφράγιση των προσφορών που θα κατατεθούν, θα πραγματοποιηθεί στις 11 Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα μ.μ., σύμφωνα με το άρθρο 35 της υπ αριθμ /ΕΥΘΥ521/2010 απόφασης (Β 415), ως ισχύει. 5

6 4. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΩΡΑ Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων (ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ) 10/02/2015, ημέρα Τρίτη 14.30μ.μ. Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2 Λιμάνι Πειραιά, 5 ος όροφος ΤΚ Τηλ: Fax Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων χωρίς να αποσφραγιστούν. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙI. 5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, γ) συνεταιρισμοί, δ) κοινοπραξίες προμηθευτών, που προέρχονται από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), κράτη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων και τρίτες χώρες που συνδέονται με την Ε.Ε. με διμερείς συμφωνίες, εφόσον δραστηριοποιούνται νόμιμα στον τομέα των προμηθειών, διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και γνώση για τις προμήθειες του παρόντος διαγωνισμού, ικανοποιούν τους γενικούς και ειδικούς όρους ως και τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στην Πρόσκληση. 6. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα Παραρτήματα I-V που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας: Παράρτημα I Συνοπτικά στοιχεία έργου Παράρτημα ΙΙ Αντικείμενο του έργου Παράρτημα ΙΙΙ Γενικοί όροι διενέργειας του διαγωνισμού 6

7 Παράρτημα IV Τεχνικές προδιαγραφές Παράρτημα V Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής 7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 60 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο του έργου. Στην αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 8. Η πρόσκληση παρέχεται στους ενδιαφερόμενους από τις ηλεκτρονικές σελίδες του Υπουργείου Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις κατά τις πρώτες δέκα (10) ημέρες από την επομένη της δημοσίευσης του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και την 5/02/2015. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ολόκληρο το κείμενο της Πρόσκλησης θα αναρτηθεί στη Διαύγεια και για διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (www.yen.gr, www. hcg.gr). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Εσωτερική Διανομή 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 3. Προϊσταμένη ΕΥΣΕΔ-ΥΝΑ 4. Μονάδα Β, αρχείο φακέλου 7

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι... 9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ/ ΙΣΧΥΣ/ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΥΘΥΝΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ/ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Έργο: Προϋπολογισμός: Χρηματοδότηση: Χρόνος υλοποίησης-διάρκεια Εκτέλεσης έργου: - Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων (ΕΥΣΕΔ-ΥΝΑ) Επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο «Τεχνικός σύμβουλος επιστημονικής υποστήριξης για την αξιολόγηση, παρακολούθηση και παραλαβή του έργου Ανάπτυξη Διαλειτουργικής Γεωπληροφοριακής Υποδομής για την παρακολούθηση, διαχείριση και εφαρμογή πολιτικής του θαλάσσιου χώρου από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα- Κύπρος ». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε σαράντα χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (40.650,41) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι πενήντα χιλιάδες ευρώ ( ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20%. Οι δαπάνες του έργου βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ 089/8 με κωδικό έργου 2014ΣΕ Καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Στρατηγικού Έργου «Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού/ΘΑΛ-ΧΩΡ», μέρος του οποίου είναι το έργο «Ανάπτυξη Διαλειτουργικής Γεωπληροφοριακής Υποδομής για την παρακολούθηση, διαχείριση και εφαρμογή πολιτικής του θαλάσσιου χώρου από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου». Το Στρατηγικό Έργο εκτελείται στο πλαίσιο του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ». Η προβλεπόμενη ολοκλήρωση του έργου είναι 30/09/2015, η οποία δύναται να παραταθεί έως και δύο (2) μήνες, με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος «Ελλάδα-Κύπρος ». Τόπος Παράδοσης: ΕΥΣΕΔ- ΥΝΑ -Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά 9

10 Κριτήριο ανάθεσης: Κρατήσεις: Καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφοράς: Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού Τόπος υποβολής προσφορών: Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή 20% για τα φυσικά πρόσωπα (αναλόγως της παρεχόμενης υπηρεσίας) επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών. 0,10% επί της καθαρής συμβατικής αξίας βάσει του ν.4013/2011 (Α 204) και επί της ανωτέρω κράτησης του ν.4013/ Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση όπως εκάστοτε ισχύει. 10/02/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή την 11/02/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00μ.μ. στα γραφεία της ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ, γρ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων (ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ)/Ακτή Βασιλειάδη/Πύλη Ε1-Ε2, 5 ος όροφος, γραφείο 538, Πειραιάς. 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΕΥΣΕΔ-ΥΝΑ) συμμετέχει στο στρατηγικό έργο «Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» (με το ακρωνύμιο «ΘΑΛ-ΧΩΡ») το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ». Κεντρικός στόχος του στρατηγικού έργου είναι η από κοινού ανάπτυξη μεθοδολογίας, διαδικασίας και κατάλληλου πλαισίου για την εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ), προετοιμάζοντας την Ελλάδα και την Κύπρο για την έγκαιρη εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για το ΘΧΣ, αλλά και για τη στήριξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» μέσω ενός ισχυρού θαλάσσιου πυλώνα. Για την υλοποίηση του στρατηγικού έργου και σύμφωνα με την υπ αριθμ. 5/2014 Διακήρυξη (ΑΔΑ: 6ΠΙ9ΟΠ-2ΤΖ), θα αναπτυχθεί για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου Εξειδικευμένη και Διαλειτουργική Γεωπληροφοριακή Υποδομή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΕΔΓΥΘΧΣ), η οποία θα βασίζεται σε διαθέσιμα τεχνολογικά εργαλεία με στόχο την αξιοποίηση πολυθεματικών χωροχρονικών δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά, στην πράξη, παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα ετερογένειας (π.χ. ως προς την κλίμακα, την προέλευση κ.λπ.) και η ορθολογική χρήση τους απαιτεί εξειδικευμένες και διαλειτουργικές μεθόδους ολοκλήρωσης, βασισμένες στις τεχνολογίες των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS - Geographical Information Systems). Στο πλαίσιο της ως άνω πράξης και λόγω του εξειδικευμένου χαρακτήρα της, θεωρείται αναγκαία η υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής από Τεχνικό Σύμβουλο, κατά τη φάση υλοποίησης και δοκιμαστικής λειτουργίας της εξειδικευμένης γεωπληροφοριακής υποδομής. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Α. Αντικείμενο του έργου Οι εργασίες του Αναδόχου περιλαμβάνουν: : 1. Εργασίες πριν από τη συμβασιοποίηση του έργου του γεωπληροφοριακού συστήματος: - Κατά τη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα υποστηρίζει την Αναθέτουσα στην αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων ως προς το τεχνικό μέρος προκειμένου να συμβάλλει στη λεπτομερή ανάλυση οποιουδήποτε τεχνικού ζητήματος τεθεί από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών της υπ αριθμ. 5 /2014 Διακήρυξης. 2. Εργασίες κατά τη φάση υλοποίησης και παραλαβής του έργου: Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή καθ όλη τη φάση υλοποίησης και δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΔΓΥΘΧΣ, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα: Υποσύστημα επεξεργασίας, παραγωγής και διαχείρισης Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΥΣ-ΓΠ). 11

12 Υποσύστημα Διάχυσης Πληροφοριών μέσω Διαδικτύου (ΥΣ-ΔΠΔ). Σημειώνεται ότι τα αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προς ανάπτυξη γεωπληροφοριακού συστήματος περιγράφονται στην προαναφερόμενη 05/2014 Διακήρυξη. Σε κάθε περίπτωση και με βάση τη γενική περιγραφή του συστήματος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του με τους εξής τρόπους : i. Υπηρεσίες υποστήριξης κατά την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής (Φάση Α της υπ αριθμ. 05/2014 Διακήρυξης) για την ανάπτυξη της ΕΔΓΥΘΧΣ. Αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου είναι να υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή και να συμβάλει, σε συνεργασία με τον Ανάδοχο του έργου «Ανάπτυξη Διαλειτουργικής Γεωπληροφοριακής Υποδομής για την παρακολούθηση, διαχείριση και εφαρμογή πολιτικής του θαλάσσιου χώρου από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου», στην ολοκλήρωση της Μελέτης Εφαρμογής (Παραδοτέο Φάσης Α της υπ αριθμ. 05/2014 Διακήρυξης). Ειδικότερα, ο Ανάδοχος πρέπει να υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή για τον ολοκλήρωση, έλεγχο και αποδοχή της μελέτης και ειδικότερα των ακόλουθων επιμέρους σχεδίων/ παραδοτέων: Σχέδιο Διοίκησης και επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Επικαιροποίηση του εξοπλισμού και των εκδόσεων λογισμικού. Ανάλυση απαιτήσεων χρηστών. Ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων του συστήματος (διαδικασίες, αναγκαία έντυπα, κωδικοποιήσεις, στατιστικές αναφορές, πρωτόκολλα ποιοτικού ελέγχου, κ.λπ.). Αρχιτεκτονική Συστήματος - Μελέτη Εγκατάστασης. Ανάλυση απαιτήσεων διεπαφής και διαλειτουργικότητας με συστήματα άλλων φορέων. Πλήρης εννοιολογικός σχεδιασμός του συστήματος (διαγράμματα οντοτήτων ροών entity relationship diagrams, αρχιτεκτονική συστήματος, ρόλοι χρηστών, ασφάλεια συστήματος, διασυνδεσιμότητα εφαρμογών, κ.λπ.). Τεχνικά Μέτρα Ασφάλειας. Επικαιροποιημένο Πλάνο Εκπαίδευσης. ii. Υπηρεσίες Υποστήριξης κατά την ανάπτυξη του γεωπληροφοριακού συστήματος Ο Ανάδοχος πρέπει να υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή, ούτως ώστε το προς ανάπτυξη γεωπληροφοριακό σύστημα να πληροί τα προδιαγραφέντα στη Μελέτη Εφαρμογής τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά και να ικανοποιεί πλήρως του στόχους του Έργου. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος πρέπει να υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή, ελέγχοντας και λειτουργώντας υποστηρικτικά στην παραλαβή του έργου κατά τις ακόλουθες φάσεις: Ανάπτυξη/παραμετροποίηση, εγκατάσταση και ενεργοποίηση των υποσυστημάτων Λογισμικού. 12

13 Εγκατάσταση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού (Η/W και S/W συστήματος, δικτυακά, παραμετροποίηση). Εγκατάσταση και Δοκιμές Ελέγχου. Εκπαίδευση (σε μορφή Σεμιναρίων). iii. Υπηρεσίες Επιστημονικής και Τεχνικής υποστήριξης κατά τη Δοκιμαστική λειτουργία του γεωπληροφοριακού συστήματος. Αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου είναι η παρακολούθηση της δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος, η υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά τους ελέγχους του εν λόγω συστήματος και η παρακολούθηση ενδεχόμενων αλλαγών ή/ και βελτιώσεων στις οποίες οφείλει να προβεί ο Ανάδοχος της 05/2014 Διακήρυξης (Φάση Γ). Ειδικότερα, ο Τεχνικός Σύμβουλος πρέπει να συμμετέχει στο σύνολο των δοκιμών ελέγχων του ΥΣ-ΓΠ, στην επιτόπια εκπαίδευση και να υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή κατά την παραλαβή των σχετικών παραδοτέων. iv. Υπηρεσίες Επιστημονικής και Τεχνικής Υποστήριξης κατά τη διάρκεια της παραγωγικής λειτουργίας του γεωπληροφοριακού συστήματος. Ο Ανάδοχος (Τεχνικός Σύμβουλος) πρέπει να υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή και το help-desk ως προς τη λειτουργία του συστήματος. Επιπλέον, ο Ανάδοχος καλείται να προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες: Παρακολούθηση της καλής λειτουργίας, καθημερινή διαχείριση και παροχή υπηρεσιών για την αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας όλων των υποσυστημάτων (Εξοπλισμός, εφαρμογές και λογισμικό, κ.λπ.) με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος. Μεταφορά τεχνογνωσίας από τα στελέχη του Αναδόχου στους κεντρικούς διαχειριστές του συστήματος Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην προσφορά του καλείται να παρουσιάσει τη μεθοδολογία παρακολούθησης και υποστήριξης του γεωπληροφοριακού συστήματος. 3. Εργασίες για την περαιτέρω ανάπτυξη του γεωπληροφοριακού συστήματος Ειδικότερα, ο Ανάδοχος πρέπει να προβεί στη σύνταξη προτάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη του γεωπληροφοριακού συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τα συμπεράσματα της Τεχνικής έκθεσης αξιολόγησης της περιόδου δοκιμαστικής / παραγωγικής λειτουργίας όπως αναφέρεται στο στοιχείο 2.Β της παρούσας, αφετέρου τις ανάγκες των χρηστών (εσωτερικών/ εξωτερικών) του γεωπληροφοριακού συστήματος κατά τη διάρκεια της παραγωγικής του λειτουργίας. Β. Παραδοτέα Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει τις προαναφερόμενες εργασίες κατά τα διάφορα στάδια, υπό τη μορφή παραδοτέων: 13

14 1. Εργασίες πριν από τη συμβασιοποίηση του έργου του γεωπληροφοριακού συστήματος: Υπηρεσίες κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ αριθμ. 5/2014 Διακήρυξης, ως προς το τεχνικό τους μέρος. Παραδοτέο: Κάθε τεχνική κρίση κατά τη φάση αξιολόγησης υπό μορφή εγγράφου υπομνήματος 2. Εργασίες κατά τη φάση υλοποίησης του έργου: - Υπηρεσίες υποστήριξης για την ανάπτυξη, δοκιμαστική/ παραγωγική λειτουργία του γεωπληροφοριακού συστήματος. - Παρακολούθηση του γεωπληροφοριακού συστήματος από τη φάση της σύνταξης της μελέτης εφαρμογής έως και τη θέση σε παραγωγική λειτουργία. Παραδοτέα: Μηνιαίες συνοπτικές αναφορές - εκθέσεις καταγραφής οι οποίες θα αποτυπώνουν την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου του γεωπληροφοριακού συστήματος και τις τυχόν δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις του και κάθε τεχνική επισήμανση κατά την κρίση του αναδόχου. Τεχνική έκθεση που να περιγράφει τις δράσεις που έλαβαν χώρα κατά την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης. Τεχνική έκθεση αξιολόγησης της περιόδου δοκιμαστικής/ παραγωγικής λειτουργίας του γεωπληροφοριακού συστήματος και σύνταξη προτάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη του γεωπληροφοριακού συστήματος. Εκθέσεις αξιολόγησης και ελέγχου μελετών, λοιπών παραδοτέων ή/και αιτημάτων του Αναδόχου του γεωπληροφοριακού συστήματος εντός δεκαημέρου από την υποβολή τους. Έκτακτες εκθέσεις θα υποβάλλονται για κάθε θέμα που είτε απαιτεί άμεση ενέργεια, είτε ζητείται από την Αναθέτουσα Αρχή, είτε αφορά εκτεταμένο μεμονωμένο αντικείμενο. 3. Εργασίες για την περαιτέρω ανάπτυξη του γεωπληροφοριακού συστήματος Παραδοτέο: Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να καταρτίσει πρόταση για την οργάνωση της λειτουργίας της υποδομής μετά από τη φάση της δοκιμαστικής λειτουργίας, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του φορέα λειτουργίας της υποδομής. Τα παραδοτέα υποβάλλονται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ), στους εξής χρόνους που αντιστοιχούν και στην τμηματική καταβολή πληρωμής σύμφωνα με το σημείο 11, σελ 37, «Τρόπος πληρωμής αναδόχου»: - μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή της φάσης Α της υπ αριθμ. 5/2014 Διακήρυξης. - με την ολοκλήρωση του Στρατηγικού Έργου «ΘΑΛ-ΧΩΡ» Τα παραδοτέα υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα,σε τρία (3) αντίτυπα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε επεξεργάσιμο και ελέγξιμο περιβάλλον-format. 14

15 Κόστος μετακίνησης και διαμονής Το κόστος μετακίνησης και διαμονής του Αναδόχου και των συνεργατών του σε συναντήσεις του έργου εντός και εκτός της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής βαρύνουν τον Ανάδοχο. 3. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Το παρόν έργο ολοκληρώνεται όταν ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του Στρατηγικού Έργου «ΘΑΛ- ΧΩΡ», στο σύνολό του, ήτοι 30/09/2015. Η διάρκεια του Στρατηγικού Έργου δύναται να παραταθεί έως και δύο (2) μήνες με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος ». Η ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου πραγματοποιείται με την οριστική παραλαβή των παραδοτέων από την ΕΠΠΕ και την καταβολή της τελευταίας δόσης της αμοιβής του αναδόχου. 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά ή γ) συνεταιρισμοί ή δ) κοινοπραξίες προμηθευτών που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης και συνεργασίας με την Ε.Ε., και δραστηριοποιούνται νόμιμα στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού, και τα οποία: - πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας και - διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και γνώση, καθώς και την απαραίτητη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την υλοποίηση του έργου όπως αναφέρεται στο στοιχείο 3.3 της παρούσας. 1.2 Κάθε υποψήφιος δικαιούται να συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο διαγωνισμό. Εφόσον υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποβάλλει ατομικά προσφορά, δεν δύναται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ως μέλος ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας. Σε αυτήν την περίπτωση θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί δύο προσφορές και απορρίπτονται αμφότερες ως απαράδεκτες. 1.3 Αποκλεισμός υποψηφίων: Αποκλείεται από το διαγωνισμό υποψήφιος, όταν έχει εκδοθεί εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα παρακάτω αδικήματα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του π.δ. 60/2007 [και άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ] ήτοι: i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1), ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2), iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48), iν) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76). 16

17 1.3.2 Αποκλείονται επίσης: α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν υποβάλλουν όλα τα έγγραφα των προσφορών επισήμως μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, β) όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου 1.1, γ) οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος τους. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού πρέπει να πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και ως προς την προσωπική τους κατάσταση. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15, παρ. 2, περίπτωση α, του π.δ. 118/2007 κατά της Πρόσκλησης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να τους αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως. Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού θα πρέπει να διαθέτει και τις προϋποθέσεις ως προς την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως ορίζονται στο στοιχείο ΣΥΝΤΑΞΗ/ ΙΣΧΥΣ/ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Σύνταξη Προσφορών Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην τεχνική προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις, διαγραφές. Αν υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, κ.λπ. πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή αποσφράγισης των προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη κ.λπ. και επιβεβαιώνει ότι έγινε πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο του έργου. Αντιπροσφορές, προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου έργου και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της παρούσας ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 17

18 2.2. Ισχύς Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 60 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των εξήντα ημερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της ισχύος τους, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα εξήντα ημερών ημερών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης των προσφορών τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται υποχρεωτικά, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Σε αυτήν την περίπτωση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την ισχύ της προσφοράς τους, εφόσον τους ζητηθεί, πριν από την πάροδο του προαναφερόμενου ανωτάτου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 2.3 Υποβολή προσφορών Οι προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων (ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ), Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2 Λιμένος Πειραιά, , 5 ος όροφος, γραφείο 538, τηλ , μέχρι την 10/02/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30μ.μ. καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δυο δακτυλογραφημένα αντίτυπα στο ένα εκ των οποίων αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» το οποίο είναι και επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα μέσα σε ενιαίο και σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς) ο οποίος περιέχει τους επιμέρους φακέλους που προβλέπονται κατωτέρω αναλυτικά. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, να γράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", και αυτό θα είναι το επικρατέστερο σε περίπτωση διαφοράς με το άλλο αντίγραφο Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς, καθώς και οι επιμέρους φάκελοι των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζομένου [σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία αυτά για όλα τα μέλη της], καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 18

19 Προκήρυξη Νο: 1/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει το έργο με τίτλο «Τεχνικός σύμβουλος επιστημονικής υποστήριξης για την αξιολόγηση, παρακολούθηση και παραλαβή του έργου Ανάπτυξη Διαλειτουργικής Γεωπληροφοριακής Υποδομής για την παρακολούθηση, διαχείριση και εφαρμογή πολιτικής του θαλάσσιου χώρου από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου» στο πλαίσιο του έργου «Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος » ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων (ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : / /2015 «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» Δεν πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει ειδικότερα τους ακόλουθους τρεις (3) σφραγισμένους επιμέρους φακέλους, οι οποίοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του ενιαίου φακέλου: Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που περιέχει δύο (2) υποφακέλους, ένα φάκελο με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής και ένα φάκελο με αντίγραφα αυτών. Το περιεχόμενο του ορίζεται κατωτέρω στις παραγράφους του στοιχείου 3. Ο πρωτότυπος φάκελος υπερισχύει του αντιγράφου σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους. Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει δύο (2) υποφακέλους, ένα φάκελο με την τεχνική προσφορά με την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα φάκελο με την τεχνική προσφορά με την ένδειξη ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ. Η πρωτότυπη τεχνική προσφορά υπερισχύει του αντιγράφου σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους. Το περιεχόμενο της ορίζεται κατωτέρω στο στοιχείο 4. Στον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς «Αντίγραφο» θα περιλαμβάνεται και η τεχνική προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (cd μη επανεγγράψιμο). Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει δύο (2) υποφακέλους, ένα φάκελο με την οικονομική προσφορά με την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα φάκελο με την οικονομική προσφορά με την ένδειξη ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ. Η πρωτότυπη οικονομική προσφορά υπερισχύει του αντιγράφου σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους. Το περιεχόμενο της ορίζεται κατωτέρω στο στοιχείο 5. Στον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς «Αντίγραφο» θα περιλαμβάνεται και η οικονομική προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (cd μη επανεγγράψιμο). Οι προσφέροντες δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών δια των εκπροσώπων τους, οι οποίοι θα πρέπει να κατέχουν τη σχετική προς αυτό εξουσιοδότηση. 19

20 3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 3.1 Εκτός του ενιαίου φακέλου, κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο (αίτηση συμμετοχής) σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, για την πρωτοκόλλησή του, στο οποίο θα αναγράφεται οπωσδήποτε α) ο τίτλος του έργου και β) ότι το σύνολο της προσφοράς ισχύει και δεσμεύει αυτόν για 60 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Επίσης εκτός του ενιαίου φακέλου θα προσκομιστεί: Το παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλλει την προσφορά του μέσω αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του. Με το ίδιο παραστατικό μπορεί να δοθεί και εξουσιοδότηση σε αντιπρόσωπο των διαγωνιζομένων να παρίσταται κατά την αποσφράγιση της προσφοράς και σε όλα τα στάδια αυτής. Το παραστατικό εκπροσώπησης θα πρέπει να είναι: Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά, είτε απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, Α.Ε., Συνεταιρισμοί: απόφαση ΔΣ εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: εταιρικό ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης, Ενώσεις προσώπων/ Κοινοπραξίες: η προβλεπόμενη στην περίπτωση Β 3. του στοιχείου 3.2 συμβολαιογραφική πράξη με την οποία εξουσιοδοτείται εκπρόσωπος και για την υποβολή της προσφοράς. Λοιπά νομικά πρόσωπα : απόφαση αρμοδίου οργάνου που δεσμεύει το νομικό πρόσωπο. 3.2 Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά: Α. Φυσικά και Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία : α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. β. Να δηλώνεται ότι δεν συμμετέχουν με οποιοδήποτε σχήμα ή νομική μορφή ούτε συνδέονται με καθοιονδήποτε τρόπο (συνδεδεμένη ή συνεργαζόμενη επιχείρηση) με τον προσφέροντα στην υπ αριθμ. 5/2014 Διακήρυξη. Σε αντίθετη περίπτωση, αποκλείονται από την παρούσα πρόσκληση τόσο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όσο και όλα τα διαγωνιζόμενα σχήματα στα οποία συμμετέχουν το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. γ. Να δηλώνεται ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου. δ. Να δηλώνεται ότι συνέταξαν την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 20

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γυάλινων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ.

Θέμα: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γυάλινων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. Α.Δ.Α. περίληψης: ΩΓΧΕΗ-Δ4Τ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002440965 2014-12-01

14PROC002440965 2014-12-01 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων για το έργο: «Προκλινική και Τοξικολογική Αξιολόγηση Πεπτιδικών / Μιμητών Αναλόγων των Ανοσοκυρίαρχων Επιτόπων της Μυελίνης Συζευγμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα