Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 Θεσσαλονίκη Αριθμ.πρωτ.915 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Σας κοινοποιούμε το υπ αριθμ. πρωτ / έγγραφο της Κτηματολόγιο Α.Ε. σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 13 α του Ν. 2664/1998 και του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 3481/2006 (προσθήκη εδαφίου στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 651/1977), για να λάβετε γνώση. Με το παραπάνω έγγραφο η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. μας γνωρίζει, για τους λόγους που αναπτύσσονται στο έγγραφό της, ότι στην παρούσα φάση δεν απαιτείται στο τοπογραφικό που επισυνάπτεται σε καταχωριστέα στο κτηματολόγιο πράξη δήλωση μηχανικού περί συμβατότητας κατά τα προαναφερόμενα άρθρα. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Η Πρόεδρος Η Γεν.Γραμματέας Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση Πολυξένη Παρατήρα Αριστοτέλους 22, Θεσσαλονίκη, τηλ , fax ,

2 Αθήνα, Α.Π.: Πληροφορίες: Δικηγόρος κα Ρ. Κουκούτση ( ) Προς Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Θεσσαλονίκης Αριστοτέλους αρ.22 ΤΚ Θεσσαλονίκη Τηλ.: , Fax.: Υπόψη: κας. Ιωάννας Χρουσαλά-Μπιλίση, Πρόεδρος Σε απάντηση του υπ αρ. πρωτ. 911/ (αρ. πρωτ. εισερχ. εγγράφου / ) εγγράφου που μας αποστείλατε, με το οποίο ερωτώμεθα, εάν απαιτείται στο τοπογραφικό διάγραμμα, που επισυνάπτεται σε καταχωριστέα στο κτηματολόγιο πράξη, δήλωση μηχανικού περί συμβατότητας, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 13 α του ν. 2664/1998, επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα: 1) Στο άρθρο 13 α του ν. 2664/1998, όπως αυτό προστέθηκε μετά την τροποποίηση με το νόμο 3481/2006 (ΦΕΚ τ.α, 162/ ) προβλέπεται, ότι με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού, επί το μείζον ή επί το έλασσον, της «αποδεκτής αποκλίσεως» της τιμής του καταχωρισθέντος στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου εμβαδού, σε σχέση προς την τιμή που προκύπτει από την εμβαδομέτρηση με μέθοδο ακριβέστερη από την προβλεπόμενη στις τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου. Η «αποδεκτή απόκλιση» αποτελεί στοιχείο του αποσπάσματος του κτηματολογικού διαγράμματος και του κτηματογραφικού 1

3 διαγράμματος του ακινήτου, που προβλέπονται στο άρθρο 14 παρ. 4 του ιδίου νόμου. Εντός του ως άνω πλαισίου της αποδεκτής αποκλίσεως η καταχωρισθείσα στο Κτηματολόγιο τιμή του εμβαδού και η προκύπτουσα από ακριβέστερη εμβαδομέτρηση τιμή αυτού θεωρούνται συμβατές. Στο άρθρο 3 3 του ν. 3481/2006 προβλέπεται η προσθήκη εδαφίου στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 651/1977 ως εξής: «Στα τοπογραφικά διαγράμματα που συντάσσονται για ακίνητα, τα οποία ευρίσκονται σε περιοχές που έχουν κτηματογραφηθεί και στις οποίες λειτουργεί Κτηματολόγιο, ο συντάσσων μηχανικός υποχρεούται να βεβαιώνει αν το διάγραμμα είναι συμβατό ως προς το σχήμα, τα όρια και το εμβαδόν του ακινήτου, προς τις αντίστοιχες καταχωρίσεις στο κτηματογραφικό διάγραμμα του ακινήτου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 α του ν. 2664/1998.». 2) Με την της υπ αρ. 461/03/ απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε. (ΦΕΚ τ. Β, 1510/ ), η οποία εξεδόθη σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 13 α του ν. 2664/1998, και ειδικότερα στο άρθρο 2 αυτής καθορίστηκε ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού της αποδεκτής απόκλισης εμβαδού ανά ακίνητο. Στο άρθρο 3 της απόφασης αυτής ορίστηκε ότι για τις υπό κτηματογράφηση περιοχές η αποδεκτή απόκλιση δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά ποσοστό 7% το εμβαδόν του συγκεκριμένου γεωτεμαχίου, όπως αυτό έχει συμπεριληφθεί στην κτηματολογική βάση. 3) Με την υπ αρ. 462/3/ απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε. τροποποιείται η προαναφερόμενη απόφαση και προβλέπεται, ότι στις κτηματογραφούμενες κατά το νόμο 2308/1995 περιοχές μετά την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου η αποδεκτή απόκλιση, που υπολογίζεται σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο του άρθρου 2 της προαναφερόμενης απόφασης για κάθε ακίνητο χωριστά, δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά ποσοστό 10% το εμβαδόν του συγκεκριμένου γεωτεμαχίου, όπως αυτό έχει συμπεριληφθεί στην κτηματολογική βάση. Στο άρθρο 2 της απόφασης αυτής ορίστηκε ρητά: «Αναβάλλεται η δημοσίευση της τροποποιητικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η 2

4 έναρξη ισχύος της έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων από την πιλοτική εφαρμογή της.». 4) Με την υπ αρ. πρωτ / επιστολή της Δ/νσης Λειτουργούντος Κτηματολογίου προς τα Λειτουργούντα Κτηματολογικά Γραφεία ενημερώθηκαν οι υπηρεσίες τους για τα προαναφερόμενα γεγονότα και καταστήσαμε σαφές ότι: Μέχρι τη δημοσίευση της δεύτερης τροποποιητικής απόφασης η εξαγόμενη απόκλιση ανά ακίνητο κατά τον προαναφερόμενο τρόπο στο Λειτουργούν Κτηματολόγιο θα εξακολουθήσει να είναι ενδεικτική και μη δεσμευτική για τις συναλλαγές. Κατά το διάστημα που θα ακολουθήσει θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα από την πιλοτική εφαρμογή της ρύθμισης. Τα πλήρη αποτελέσματα και οι έννομες συνέπειες, που ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 13 α του ν. 2664/1998( π.χ. αποδοχή/απόρριψη πράξεων, βεβαίωση των μηχανικών περί συμβατότητας κ.λ.π), θα επέλθουν μετά την κατά νόμο δημοσίευση της δεύτερης τροποποιητικής απόφασης. Επιστολή με το ίδιο περιεχόμενο κοινοποιήθηκε και στους Συμβολαιογραφικούς και Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας (αρ. πρωτ / ) στο πλαίσιο της πάγιας τακτικής των φορέων σύνταξης και λειτουργίας του Κτηματολογίου, του Ο.Κ.Χ.Ε. και της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής της νομοθεσίας για το Εθνικό Κτηματολόγιο, που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους. 5) Τις προηγούμενες ημέρες η Νομική Δ/νση και η Δ/νση Λειτουργούντος Κτηματολογίου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. κατέστη αποδέκτης πληροφοριών ότι σε Λειτουργούντα Κτηματολογικά Γραφεία ζητείται από τους συναλλασσομένους να βεβαιώνεται από τον τοπογράφο μηχανικό, που έχει συντάξει το προσαρτώμενο στην εγγραπτέα πράξη τοπογραφικό διάγραμμα, η συμβατότητα της τιμής του εμβαδού που έχει μετρήσει ο ίδιος με εκείνη που αναγράφεται στα κτηματολογικά στοιχεία. Με αφορμή το γεγονός αυτό θέλουμε να επαναλάβουμε, ότι η ρύθμιση για την αποδεκτή απόκλιση του εμβαδού στις ήδη κτηματογραφημένες περιοχές τελεί στην 3

5 παρούσα φάση σε καθεστώς πιλοτικής εφαρμογής, που δεν επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της διατάξεως του άρθρου 13 α και της συναφούς του άρθρου 5 του ν. 651/1977 περί υποχρέωσης του μηχανικού για δήλωση βεβαίωσης συμβατότητας. Τούτο συνιστά συνειδητή επιλογή των φορέων σύνταξης και λειτουργίας του Κτηματολογίου με το σκεπτικό της αποφυγής πρόκλησης οιασδήποτε διατάραξης στις συναλλαγές, προτού ολοκληρωθεί η υπηρεσιακή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, ώστε να καταστεί δυνατή η τυχόν αναγκαία αναπροσαρμογή των δεδομένων υπολογισμού και η προετοιμασία τόσο των υπηρεσιών του Κτηματολογίου (συμπεριλαμβανομένων των Κτηματολογικών Γραφείων), όσο και των συναλλασσομένων και των εμπλεκομένων επαγγελματιών, για να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις, που θα επάγεται η οριστική και δεσμευτική εφαρμογή του μέτρου μετά την τήρηση των κατά νόμο απαιτούμενων διατυπώσεων για την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων από τις εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως είναι εν προκειμένω η δημοσίευση της δεύτερης τροποποιητικής απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου απόκλισης, η οποία έχει αναβληθεί για χρόνο μεταγενέστερο. Στην πράξη η ενδεικτική και μη δεσμευτική για τις συναλλαγές απόκλιση, που είχε συμπεριληφθεί στην κτηματολογική βάση ως προερχόμενη από την κτηματογράφηση, όπου εχρησιμοποιείτο για τις ανάγκες εξέτασης των ενστάσεων και των προσφυγών με αίτημα την διόρθωση του εμβαδού των ακινήτων, αντικαταστάθηκε από νεότερη ένδειξη, υπολογισθείσα με τον τρόπο που ειδικότερα περιγράφεται στις εκδοθείσες αποφάσεις του Ο.Κ.Χ.Ε., πλην όμως η εξαγόμενη τοιαύτη απόκλιση δεν είναι δεσμευτική, ούτε ικανή να παράξει τα έννομα αποτελέσματα της διατάξεως του άρθρου 13 α, αφού δεν έχει ακολουθήσει η δημοσίευση της δευτέρας τροποποιητικής απόφασης. Για το λόγο αυτό η υπολογιζόμενη εντός της κτηματολογικής βάσης απόκλιση δεν αναγράφεται στο απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος του ακινήτου, ή στο κτηματογραφικό διάγραμμα, που συνοδεύει την προς καταχώριση πράξη κατά το άρθρο 14 του ν. 2664/1998. Επιπροσθέτως, για τον πλήρη καθορισμό της έννοιας της συμβατότητας είναι απαραίτητο να εκδοθεί απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. για τον τρόπο καθορισμού επί του 4

6 κτηματογραφικού διαγράμματος της «ζώνης κανονισμού ορίων», εντός της οποίας το κτηματογραφικό διάγραμμα του ακινήτου θεωρείται συμβατό, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 13 α 1εδ. ε και στ. Συνακολούθως, η υποχρέωση των μηχανικών περί δήλωσης βεβαίωσης συμβατότητας κατά το άρθρο 5 του ν. 651/1977 επί των τοπογραφικών διαγραμμάτων που συντάσσουν δεν ενεργοποιείται στην παρούσα φάση, αφού δεν έχει ολοκληρωθεί κατά τρόπο οριστικό ο καθορισμός της έννοιας της συμβατότητας. Θα πρέπει δε να επισημανθεί, ότι η εν λόγω υποχρέωση αφορά στη σύγκριση της συμβατότητας των γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου, που αποδίδει ο μηχανικός επί του τοπογραφικού του και εκείνων που περιέχονται στο κτηματογραφικό διάγραμμα κατά το άρθρο 13 α. Εφόσον λοιπόν τα στοιχεία που συνθέτουν την οριζόμενη στο άρθρο 13 α συμβατότητα δεν συμπεριλαμβάνονται στα εκδιδόμενα αποσπάσματα και κτηματογφραφικά διαγράμματα για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, δεν μπορεί να απαιτηθεί ή να συνταχθεί δήλωση συμβατότητας και η τυχόν γενόμενη θα είναι τουλάχιστον αβάσιμη και ανίσχυρη. Κατόπιν τούτων καθιστούμε σαφές εκ νέου ότι στην παρούσα φάση δεν απαιτείται στο τοπογραφικό διάγραμμα, που επισυνάπτεται σε καταχωριστέα στο κτηματολόγιο πράξη, δήλωση μηχανικού περί συμβατότητας. 6) Οι φορείς σύνταξης και λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου επεξεργάζονται την προοδευτική εισαγωγή της έννοιας της συμβατότητας στις συναλλαγές στις κτηματογραφημένες περιοχές, αντιλαμβανόμενοι την αυξημένη ευθύνη που συνεπάγεται η εφαρμογή ρυθμίσεων σχετιζομένων με τις δικαιοπραξίες των ακινήτων στα πλαίσια της μετάβασης από το σύστημα μεταγραφών και υποθηκών στο σύστημα του Κτηματολογίου. Στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο ο νομοθέτης επεφύλαξε υπέρ των ως άνω φορέων την αποκλειστική αρμοδιότητα να ρυθμίσουν με κανονιστικές τους πράξεις και εν γένει διαδικαστικές ενέργειες ζητήματα, που άπτονται των ειδικότερων τεχνικών λεπτομερειών εφαρμογής του θεσμού. Οι πράξεις που εκδίδονται εντός των σχετικών εξουσιοδοτικών διατάξεων είναι εφαρμοστέες από τους συναλλασσομένους και τα Κτηματολογικά Γραφεία, ανεξάρτητα εάν αυτά τελούν σε 5

7 μεταβατική ή οριστική μορφή. Οι ίδιοι φορείς διατηρούν το δικαίωμα να θέτουν σε ισχύ τις εν λόγω πράξεις τους σε χρόνο που κρίνουν πρόσφορο και ήδη κατά το παρελθόν παρόμοια τακτική επιλέχθηκε για το θέμα της εφαρμογής της απόφασης για τον καθορισμό του εντύπου της περίληψης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης, η οποία δημοσιεύτηκε σε χρόνο μεταγενέστερο της εκδόσεώς της για την προετοιμασία των υπηρεσιών των Κτηματολογικών Γραφείων και των συναλλασσομένων. Η ερμηνεία της βούλησης των φορέων του Κτηματολογίου contra στην εκπεφρασμένη δημόσια έγγραφη τοποθέτησή τους για ζητήματα εφαρμογής του θεσμού, όπως εν προκειμένω η ισχύς των αποφάσεων του Ο.Κ.Χ.Ε. για τον καθορισμό της ανεκτής απόκλισης εμβαδού, προκαλεί ανεπίτρεπτη και αδικαιολόγητη αναστάτωση στις συναλλαγές και συνακολούθως αποδυναμώνει την αξιοπιστία του θεσμού του Κτηματολογίου. Κατόπιν τούτων και για την αποφυγή των προαναφερομένων, οι αποδέκτες προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται για την άμεση εφαρμογή και τήρηση των όσων αναφέρονται στις υπ αρ. πρωτ / και / επιστολές της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., που έχουν σταλεί. Με εκτίμηση, Για την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Ρένα Κουκούτση Υποδιευθύντρια Νομικής Δ/νσης Δημήτριος Καλημέρης Δ/ντής Δ/νσης Λειτουργούντος Κτηματολογίου Κοινοποίηση [Πίνακας Αποδεκτών] 1. Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι 2. Δικηγορικοί Σύλλογοι 3. Λειτουργούντα Κτηματολογικά Γραφεία 6

και άλλες ρυθµίσεις»

και άλλες ρυθµίσεις» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις» Άρθρο 1 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ Α, 275/1998), όπως έχει τροποποιηθεί µε τους νόµους 3127/2003

Διαβάστε περισσότερα

- h --:~-l.'ο./ /. Α.Π.:Οικ.1505826IΝΔ748

- h --:~-l.'ο./ /. Α.Π.:Οικ.1505826IΝΔ748 1,., ~ Ε8ΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΜΟΓΟΣ AOHllQtl & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. APIn. ΠΡΟΤ. ιj.[2.~._. - h --:~-l.'ο./ /. Α.Π.:Οικ.1505826IΝΔ748..--U ι "1d~~tA Νομική Δ/νση ~δ/νση Λειτουργούντος Κτηματολογίου,

Διαβάστε περισσότερα

«Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2

«Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2 «Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2 1 Συνοπτικός Οδηγός Συναλλαγών µε τα Λειτουργούντα Κτηµατολογικά Γραφεία Έκδοση Ιούλιος 2005 Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚ ΟΣΗ 2 η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2/75 Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ...5 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επαγγελματικά δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων.

Θέμα: Επαγγελματικά δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων. Θεσσαλονίκη 28-7-2011 Αριθμ.πρωτ.630 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Επαγγελματικά δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων. Σας αποστέλλουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 11-07-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 162 NOMΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3481 Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματο λόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 162 NOMΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3481 Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματο λόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...9 1. Υποβολή δήλωσης και συνυποβαλλόμενων εγγράφων... 9 α. Ποιοι έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174/13 (ΦΕΚ 170 Α/26-7-2013) : Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αραχώβης 61. ΠΡΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αραχώβης 61. ΠΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF RURAL & SURVEYING ENGINEERS Αθήνα, 20.02.12 Αρ. Πρωτ.: 050 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας»)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών Πράξεων Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Έκδοση 2.0 ΜΑΪΟΣ 2014 ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 218/2011 Αριθμός κατάθεσης αίτησης - προσφυγής /ΕΜ /2011 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή

ΑΡΙΘΜΟΣ 218/2011 Αριθμός κατάθεσης αίτησης - προσφυγής /ΕΜ /2011 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή ΑΡΙΘΜΟΣ 218/2011 Αριθμός κατάθεσης αίτησης - προσφυγής /ΕΜ /2011 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Σεμέλη Ορφανίδου, Πρωτοδίκη, Κτηματολογική Δικαστή, που

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών Πράξεων Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Έκδοση 1.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Προμήθεια: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Προμήθεια: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ : ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΗΡ: Παυλίδου Βάσω ΤΗΛ: 2373350258 FAX: 2373065791 ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ2 /2015

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ2 /2015 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕ ΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕ ΤΕ ΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: dls.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΘΩ-ΛΗΓ ΑΔΑΜ: 13PROC001651737

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΘΩ-ΛΗΓ ΑΔΑΜ: 13PROC001651737 ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΘΩ-ΛΗΓ ΑΔΑΜ: 13PROC001651737 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Αργύρης. Αργυρίου Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 19/12-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμός απόφασης 293 / 2013 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003007421 2015-09-01

15PROC003007421 2015-09-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 Η Υ. ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΤΑΥΡΩΠΟΥ Τ.Κ. 43100,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ :4700/694076 25/04 /2012. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπ/νου ΦΠΑ) 1.000.000,00

ΑΡ. ΠΡΩΤ :4700/694076 25/04 /2012. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπ/νου ΦΠΑ) 1.000.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΑΙΔΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 12461 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ ΣΠ. ΤΗΛ. 213 2046170-171 ΦΑΞ 213

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 27/07/2012 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ.Διακήρυξης: 14/2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 89598/01-08-2012 Ταχ. Δ/νση : Μάρνη 22

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός/ ΤΕΥΧΟΣ 4. Ιούλιος 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Δ Ε Υ Α Ρ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός/ ΤΕΥΧΟΣ 4. Ιούλιος 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: prom.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα