ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 08/10/2015 Αρ. Πρωτ. Οικ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού Ταχ. Κώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: Α. Χριστοδουλοπούλου Τηλέφωνο: Ε-mail: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΣΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2015 ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑ ΕΣ: 1) Υπηρεσίες εκτύπωσης Αριθµών Συµµετοχής (bibs) ροµέων στον Α.Μ.Α., που θα συνοδεύονται από 4 παραµάνες και ένα αυτοκόλλητο νούµερο έκαστος (ενδεικτικό κόστος ,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) CPV ) Ενοικίαση ηχητικής υποστήριξης Εκδηλώσεων και Αγώνων του Α.Μ.Α., καθώς και ενοικίαση ενός video wall (ενδεικτικό κόστος ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) CPV Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.3852/ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4071/ (ΦΕΚ 85 Α/ ) και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Π..145/ (ΦΕΚ 238/ ) - Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αρ.162/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής και δηµοσιεύθηκε στο µε αρ. 2494/ φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 3. Το Ν.2286/95 περί «Προµηθειών του ηµοσίου Τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». 4. Το Π..118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)». 5. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 6. Το Ν.4250/2014 «ιοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ηµοσίου Τοµέα Τροποποίηση ιατάξεων του Π.. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθµίσεις» (ΦΕΚ Α 74/ ). 7. Το Π..166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές». 8. Τις διατάξεις του Ν.3886/2010 «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη ηµοσίων Συµβάσεων εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν µε τις Οδηγίες 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11/12/2007 (L335)» (ΦΕΚ 173/Α)

2 9. Το Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160/τ.Α / ). 10. Το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α / ) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Συµβάσεων». 11. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.A/2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ.20 του 1 ου Άρθρου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις». 12. Την µε αρ. πρωτ. Π1/2390/ (ΦΕΚ 2677/τ.Β/2013) Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». 13. Την µε αρ. πρωτ. Π1/542/ (Α Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». 14. Την υπ' αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ 1301/τ.Β/2012) Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης». 15. Την υπ' αρ.υαπ/φ.40.4/3/1031/2012 (ΦΕΚ 1317/τ.Β/2012) Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Ρυθµίσεις για το Ηλεκτρονικό ηµόσιο Έγγραφο». 16. Την υπ' αρ.υαπ/φ.60/86/1435/2012 (ΦΕΚ 1876/τ.Β/2012) Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Καθορισµός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης του ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης µέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών) ως Εντεταλµένων Γραφείων». 17. Την υπ' αρ.υαπ/φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ 401/τ.Β/2013) Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Ρυθµίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήµανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήµατος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙ µε χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων µεταξύ φορέων του δηµοσίου τοµέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙ». 18. Την υπ αρ. πρωτ. οικ / Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισµού Αντιπεριφερειαρχών» (ΦΕΚ 599/ ). 19. Την υπ αρ. πρωτ. οικ / Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισµού Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 599/ ). 20. Την υπ αρ / Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί Μεταβίβασης Αρµοδιότητας σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συµβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταµένους ιεύθυνσης (ΦΕΚ τ.β. 3203/ ). 21. Τις µε αρ.238/ και 968/ αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη συγκρότηση α) Γνωµοδοτικών Επιτροπών Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων ιαγωνισµών και των ιαδικασιών ιαπραγµάτευσης των ιευθύνσεων Οικονοµικών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής και Γνωµοδοτικών Επιτροπών Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π..118/2007 και Προσφυγών του Ν.3886/2010 των ιευθύνσεων Οικονοµικών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής και β) επιτροπών παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών. 22. Την υπ αρ.4/2015 Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισµού και Αθλητισµού µε θέµα «Συνδιοργάνωση µε τον ΣΕΓΑΣ του Κλασικού Μαραθωνίου Αθήνας και του Ηµιµαραθωνίου Αθήνας 2015». 23.Την υπ αρ.464/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, µε θέµα «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για την κάλυψη των αναγκών στο πλαίσιο της - 2 -

3 συνδιοργάνωσης µε τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. του Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών 2015 και του Ηµιµαραθωνίου 2015». 24.Την υπ αρ.πρωτ.51404/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α Α: 7ΥΣ37Λ7-ΤΒΘ). 25. Την υπ αρ.1336/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του δηµόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών και την προµήθεια υλικών για τον Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών 2015». 26. Την υπ αρ.1273/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής µε θέµα «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 500,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για τη δηµοσίευση της περίληψης της διακήρυξης του δηµόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών και την προµήθεια υλικών για τον Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών 2015 σε οικονοµικές εφηµερίδες». 27. Την υπ αρ.πρωτ / Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 28. Την υπ αρ.πρωτ.835/ πρόταση του γραφείου Μαραθωνίου- Ηµιµαραθωνίου Σ.Ε.Γ.Α.Σ., όπου αναφέρονται οι εξής αναγκαίες για το γεγονός υπηρεσίες και προµήθειες ειδών: 1) Υπηρεσίες εκτύπωσης Αριθµών Συµµετοχής (bibs) ροµέων στον Κ.Μ.Α., που θα συνοδεύονται από 4 παραµάνες και ένα αυτοκόλλητο νούµερο έκαστος (ενδεικτικό κόστος ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), CPV ) Ενοικίαση τεντών για την κάλυψη των σχετικών αναγκών των αγώνων του Κ.Μ.Α. (ενδεικτικό κόστος ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), CPV ) Ενοικίαση ηχητικής υποστήριξης Εκδηλώσεων και Αγώνων του Κ.Μ.Α., καθώς και ενοικίαση ενός video wall (ενδεικτικό κόστος ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), CPV ) Προµήθεια αντι-ανεµικών για τις ανάγκες ένδυσης των εθελοντών και εργαζοµένων στον Κ.Μ.Α. (ενδεικτικό κόστος ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), CPV ) Ενοικίαση 270 λεωφορείων για τις ανάγκες της µετακίνησης των ροµέων του Μαραθωνίου από την Αθήνα στην αφετηρία του Μαραθωνίου, στο Μαραθώνα (ενδεικτικό κόστος ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), CPV Τις υπ αρ / Τεχνικές Προδιαγραφές του γραφείου Μαραθωνίου Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 30. Την µε αρ.8/2015 διακήρυξη του ηµόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών και την προµήθεια υλικών για τον Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών Την υπ αρ.1682/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής µε θέµα «Α) Έγκριση του µε αρ.44 Πρακτικού της γνωµοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµών για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών που υποβλήθηκαν στον δηµόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµού για τη παροχή υπηρεσιών και την προµήθεια υλικών για τον Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών 2015, συνολικού προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και Β) επανάληψη του διαγωνισµού για τις οµάδες όπου δεν υπήρξαν προσφορές, µε τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών και µε σύντµηση προθεσµίας». 32. Την µε αρ.8/ διακήρυξη του Επαναληπτικού ηµόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών και την προµήθεια υλικών για τον Μαραθώνιο Αθήνας 2015 για τις εξής οµάδες: 1) Υπηρεσίες εκτύπωσης Αριθµών Συµµετοχής (bibs) ροµέων στον Α.Μ.Α., που θα συνοδεύονται από 4 παραµάνες και ένα αυτοκόλλητο νούµερο έκαστος (ενδεικτικό κόστος ,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) 2) Προµήθεια αντι-ανεµικών για τις ανάγκες ένδυσης των εθελοντών και εργαζοµένων στον Α.Μ.Α. (ενδεικτικό κόστος ,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) - 3 -

4 3) Ενοικίαση 250 λεωφορείων για τις ανάγκες της µετακίνησης των ροµέων του Μαραθωνίου από την Αθήνα στην αφετηρία του Μαραθωνίου, στο Μαραθώνα (ενδεικτικό κόστος ,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) 33. Την υπ αρ.1831/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής µε θέµα «Α) Έγκριση του µε αρ.59 Πρακτικού της γνωµοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµών για τον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών του δηµόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών και την προµήθεια υλικών για τον Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών 2015, συνολικού προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και Β) επανάληψη του διαγωνισµού για τις δύο οµάδες, µε ίδιους όρους και µε σύντµηση προθεσµίας. 34. Την µε αρ.8/ διακήρυξη του Επαναληπτικού ηµόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών και την προµήθεια υλικών για τον Μαραθώνιο Αθήνας 2015 για τις εξής οµάδες: 1) Ενοικίαση τεντών για την κάλυψη των σχετικών αναγκών των αγώνων του Α.Μ.Α. (ενδεικτικό κόστος ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 2) Ενοικίαση ηχητικής υποστήριξης Εκδηλώσεων και Αγώνων του Α.Μ.Α., καθώς και ενοικίαση ενός video wall (ενδεικτικό κόστος ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 35. Την µε αρ.2041/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής µε θέµα «Εξέταση των µε αρ.63/2015 και αρ.65/2015 Πρακτικών της Πενταµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης ιαγωνισµών σχετικά µε τους δύο επαναληπτικούς δηµόσιους ηλεκτρονικούς ανοικτούς µειοδοτικούς διαγωνισµούς για την παροχή υπηρεσιών και την προµήθεια υλικών για τον Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών 2015». Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΕΙ Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που επιθυµούν να συµµετάσχουν στην Ανοικτή Ηλεκτρονική ιαπραγµάτευση για τις παρακάτω δύο οµάδες του ηµόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών και την προµήθεια υλικών για τον Μαραθώνιο Αθήνας 2015, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη συνολικά τιµή σε ευρώ, για τις οποίες δεν υπήρξε προσφορά ή η προσφορά ήταν µη αποδεκτή, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Α της παρούσας: 1) Υπηρεσίες εκτύπωσης Αριθµών Συµµετοχής (bibs) ροµέων στον Α.Μ.Α., που θα συνοδεύονται από 4 παραµάνες και ένα αυτοκόλλητο νούµερο έκαστος (ενδεικτικό κόστος ,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) 2) Ενοικίαση ηχητικής υποστήριξης Εκδηλώσεων και Αγώνων του Α.Μ.Α., καθώς και ενοικίαση ενός video wall (ενδεικτικό κόστος ,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο των ειδών/υπηρεσιών της κάθε οµάδας, στην οποία συµµετέχουν οι ενδιαφερόµενοι, είναι απαράδεκτη. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η..Η.Σ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Η διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ. 08/10/ /10/ :00:00 13/10/ :00:00 16/10/ :00-4 -

5 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα, µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και το άρθρο 6 της υπ αρ. Π1/2390/2013 Υπουργικής Απόφασης µε θέµα «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». ικαίωµα συµµετοχής στη διαπραγµάτευση έχουν: α. Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά β. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά γ. Συνεταιρισµοί Για τη συµµετοχή στη διαπραγµάτευση οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η. Η.Σ. - διαδικτυακή πύλη Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας της διαπραγµάτευσης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑ ΕΚΤΗ. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» (όπως ορίζεται στην µε αρ.8/2015 διακήρυξη και τις επαναληπτικές της) (β) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» (όπως ορίζεται στο Παράρτηµα Β ). Η Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαµβάνει: 1) την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και 2) ψηφιακά υπογεγραµµένο αρχείο, σε µορφή.pdf, όπου θα αναφέρονται οι προδιαγραφές της οµάδας για την οποία προσφέρουν οι συµµετέχοντες, ακριβώς όπως περιγράφονται στο Παράρτηµα Α. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου.pdf και προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Υποβάλλονται σε σφραγισµένους φακέλους µε τα στοιχεία του διαγωνισµού (πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, αριθµός της διακήρυξης και καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών) και την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ». Η πρωτότυπη εγγύηση συµµετοχής θα περιέχεται στο σφραγισµένο φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής. Επισηµαίνεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά του (υπό)φακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε - 5 -

6 την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµιστούν στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας, είναι τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί-συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η εγγύηση συµµετοχής και πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς, αλλά δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στην µε αρ.8/2015 διακήρυξη του ηµόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών και την προµήθεια υλικών για τον Μαραθώνιο Αθήνας 2015 (5 οµάδες υπηρεσιών/υλικών), καθώς και στις µε αρ.8/ και αρ.8/ διακηρύξεις των Επαναληπτικών του ιαγωνισµών (3 οµάδες και 2 οµάδες αντίστοιχα). ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 16/10/2015. Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα, η αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή αποσφραγίζει τους ηλεκτρονικούς (υπο)φάκελους «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά», ελέγχει και αξιολογεί τα δικαιολογητικά των συµµετεχόντων (ελέγχει τη γνησιότητα των εγγυήσεων συµµετοχής, παραλαµβάνει, µονογράφει και ελέγχει το φυσικό αρχείο). Την ίδια µέρα, η Γνωµοδοτική Επιτροπή αποσφραγίζει τους ηλεκτρονικούς (υπο)φάκελους των «Οικονοµικών Προσφορών» των συµµετεχόντων, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές ως προς τα «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά». Στη συνέχεια, συντάσσει και υπογράφει πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε τρία αντίτυπα, όπου τεκµηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και γνωµοδοτεί για την προσωρινή κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον υποψήφιο ανάδοχο, το οποίο και παραδίδει στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, η Οικονοµική Επιτροπή εκδίδει απόφαση έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού, έπειτα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στην µε αρ.8/2015 διακήρυξη του ηµόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών και την προµήθεια υλικών για τον Μαραθώνιο Αθήνας 2015 (5 οµάδες υπηρεσιών/υλικών), καθώς και στις µε αρ.8/ και αρ.8/ διακηρύξεις των Επαναληπτικών του ιαγωνισµών (3 οµάδες και 2 οµάδες αντίστοιχα). Η παρούσα θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη στη ΙΑΥΓΕΙΑ και στη διεύθυνση Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Χ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ - 6 -

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Νο1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (BIBS) Προϋπολογισµός: συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, οι αριθµοί θα πρέπει να είναι διαστάσεων 25Χ21cm, από αδιάβροχο χαρτί (τάϊβεκ / tyvek) να έχουν τύπωµα σε 2 πλευρές, να εµφανίζουν τα λογότυπα των χορηγών σε τετραχρωµία, τον αριθµό συµµετοχής, το ονοµατεπώνυµο του αθλητή και τον αγώνα. Επίσης, τους αριθµούς του Μαραθωνίου, των 5χλµ και των 10χλµ τους συνοδεύουν αντίστοιχα αυτοκόλλητοι χάρτινοι µονόχρωµοι αριθµοί (όπως το αντίστοιχο χρώµα του αριθµού) για τις τσάντες µε τα ρούχα των δροµέων και παραµάνες. Αναλυτικά : Αριθµοί Μαραθωνίου ρόµου Τεµάχια: (10 διαφορετικά χρώµατα/εκτυπώσεις) Αριθµοί 10 km (6 διαφορετικά χρώµατα/εκτυπώσεις) Αριθµοί 5 km (πρωί) (6 διαφορετικά χρώµατα/εκτυπώσεις) Αριθµοί 5 km (απόγευµα) (4 διαφορετικά χρώµατα/εκτυπώσεις) Σύνολο Αριθµών : Παραµάνες για τους αριθµούς Τεµάχια: Αυτοκόλλητοι αριθµοί Σηµείωση: Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν προβεί στην παραγωγή των αριθµών συµµετοχής να προσκοµίσει δείγµα στον υπεύθυνο του ΣΕΓΑΣ για την επιβεβαίωση των προδιαγραφών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας

8 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Νο2 ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΗΧΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Προϋπολογισµός: συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ( ) Αναλυτικά οι ανάγκες και οι προδιαγραφές των µεγαφωνικών συστηµάτων είναι οι εξής: 1 Μεγαφωνικό Σύστηµα µε παροχή γεννήτριας εφόσον χρειαστεί (5χ32A) στις εκκινήσεις των 5 και 10 km (Λεωφ. Αµαλίας ύψος Μεγάρου Μποδοσάκη). Προεργασία τοποθέτησης Σάββατο Λειτουργία Κυριακή από έως και από τις µέχρι τις αντίστοιχα. Το εν λόγω µεγαφωνικό σύστηµα θα πρέπει να καλύπτει όλο το χώρο της Λεωφ. Αµαλίας από Βας. Όλγας έως Ξενοφώντος (9.000 συµµετέχοντες/αγώνα). ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Εγκατάσταση ενός ηχοσυστήµατος για την ηχητική κάλυψη της αφετηρίας το οποίο θα περιλαµβάνει τουλάχιστον: 16 ηχεία line array 1000w έκαστο 4 ηχεία sub 2000w έκαστο Αντίστοιχους ενισχυτές και καλώδια 2 ασύρµατα µικρόφωνα shure 2 ενσύρµατα µικρόφωνα shure Μικροφωνική κονσόλα 10 καναλιών min. 1 DJ Booth από 3 Pioneer CDJ 200 (τουλάχιστον) + µίκτη Αντίστοιχο ηχείο monitor για τον DJ 2 ντουντούκες 2 Μεγαφωνικά Συστήµατα στη Λεωφ. Βασ.Σοφίας (µεταξύ πλαϊνής εισόδου Βουλής και Ηρώδου Αττικού ) για τις εκκινήσεις των Αγώνων 1.000µ Μικρών Παιδιών & Special Olympics. Τοποθέτηση και λειτουργία Κυριακή από έως Τα εν λόγω µεγαφωνικά σύστηµατα πρέπει να καλύπτει τους χώρους εκκίνησης και συγκέντρωσης των συµµετεχόντων. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Εγκατάσταση δύο ηχοσυστηµάτων για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, τα οποία θα περιλαµβάνουν έκαστο από: 4 αυτοόενισχυόµενα ηχεία σε stand (500w έκαστο) 1 ασύρµατo µικρόφωνo 1 Pioneer CDJ 200 (µόνο στο χώρο της εκκίνησης) Μικροφωνική κονσόλα και αντίστοιχα καλώδια ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ( ) 1 Μεγαφωνικό Σύστηµα µεγάλης εµβέλειας στο Παναθηναϊκό Στάδιο για τους τερµατισµούς των αγώνων του ΑΜΑ. Τοποθέτηση Σάββατο Λειτουργία από έως Το εν λόγω µεγαφωνικό σύστηµα πρέπει να καλύπτει όλο το χώρο του Σταδίου (και τις 2 πλευρές) και ιδιαίτερα την πλευρά της ευθείας του τερµατισµού µε το δεδοµένο ότι αναµένεται να προσέλθουν στο Στάδιο θεατές

9 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Εγκατάσταση ενός ηχοσυστήµατος (φορητών ηχείων & σταθερού PA) για την ηχητική κάλυψη της αφετηρίας το οποίο θα περιλαµβάνει τουλάχιστον: PORTABLE P.A. LOUDSPEAKERS (αυτοενισχυόµενα) 4 ηχεία ενδεικτικού τύπου MEYER MSL 4 (1000w έκαστο) 8 ηχεία σε stand ενδεικτικού τύπου EV ZLX-15P (1000w έκαστο) P.A. SYSTEM 16 ηχεία line array 1000w έκαστο 4 ηχεία sub 2000w έκαστο 4xEQ Αντίστοιχους ενισχυτές και καλώδια 2 ασύρµατα µικρόφωνα shure 2 ενσύρµατα µικρόφωνα shure Μικροφωνική κονσόλα αντίστοιχων καναλιών 1 DJ Booth από 3 Pioneer CDJ 200 (τουλάχιστον) + µίκτη Αντίστοιχο ηχείο monitor για τον DJ 5 ντουντούκες Επισηµαίνεται ότι πρέπει να δίνεται η δυνατότητα ελέγχου όλων των ηχείων µέσω κεντρικού χειρισµού της µικροφωνικής κονσόλας καθώς επίσης και διανοµής διαφορετικής έντασης ήχου σε οµάδες ηχείων (master 1,2,3) οι οποίες θα προσυµφωνηθούν µε τον αγωνιστικό τοµέα του ΑΜΑ. LED WALL (προδιαγραφές) 1 LED Wall (Γιγαντοοθόνη LED Display,16:9 Format) για 1 ηµέρα διαστάσεων 4Χ3 µέτρα (12 τετραγωνικά). Τοποθέτηση Σάββατο στο Παναθηναϊκό Στάδιο και λειτουργία Κυριακή από έως Το εν λόγω µηχάνηµα δεν πρέπει να είναι τροχοκινούµενο και να µην µεταφέρεται µε φορτηγό, δεδοµένου ότι δεν θα επιτραπεί η είσοδος και παραµονή του στο Παναθηναϊκό Στάδιο από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Σηµειώνεται ότι οι διαστάσεις των 12 τ.µ. είναι απαραίτητες για τη συµµετρία και την οπτική κάλυψη των κερκίδων του Παναθηναϊκού Σταδίου. ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ) 1 Μεγαφωνικό Σύστηµα στην Αφετηρία του Μαραθωνίου στο Μαραθώνα. Προεργασία τοποθέτησης Παρασκευή Λειτουργία Σάββατο από για τις ανάγκες τελετής ανάµµατος του βωµού (500 άτοµα κοινό καθιστό) ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Εγκατάσταση ενός ηχοσυστήµατος για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, το οποίο θα περιλαµβάνει: 4-6 ηχεία σε stand 2 ενισχυτές και αντίστοιχα καλώδια 2 ασύρµατα µικρόφωνα 1 µικρόφωνο αναλογίου - 9 -

10 1 τ.pioneer CDJ 200 Μικροφωνική κονσόλα Πόντιουµ µε σταθερά µικρόφωνα ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (ΤΥΜΒΟΣ - ΣΑΒΒΑΤΟ ) 1 Μεγαφωνικό Σύστηµα στο χώρο του Τύµβου για τις ανάγκες της Τελετής Έναρξης (παρουσίαση & χορευτικό δρώµενο). Προεργασία τοποθέτησης (πρόβα) από δύο µέχρι και επτά ηµέρες πριν την εκδήλωση - Λειτουργία Σάββατο από έως Το εν λόγω µεγαφωνικό σύστηµα θα πρέπει να καλύπτει έκταση τ.µ. και να έχει ακουστική ευκρίνεια 500 περίπου ατόµων. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Εγκατάσταση ενός ηχοσυστήµατος (Array) για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, το οποίο θα περιλαµβάνει ενδεικτικά: Σύστηµα τύπου Dynacord XA-2, συνολικής ισχύος watts. Κονσόλα 20 καναλιών 4 Πυκνωτικά µικρόφωνα για το δρώµενο Πόντιουµ και 2 πυκνωτικά µικρόφωνα για το πόντιουµ Dj set για την υποστήριξη του δρώµενου 2 ασύρµατα µικρόφωνα για µεταφράσεις και παρουσιαστή Πιθανότητα πρόβας 2-7 ηµέρες πρίν τις 7/11. ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (ΑΦΕΤΗΡΙΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ ) 1 Μεγαφωνικό Σύστηµα µεγάλης εµβέλειας στην Αφετηρία του Μαραθωνίου στο Μαραθώνα. Τοποθέτηση Σάββατο Λειτουργία: Κυριακή από έως Το εν λόγω µεγαφωνικό σύστηµα πρέπει να καλύπτει όλη την ευθεία της εκκίνησης των δροµέων (450µ. διάδροµος περίπου, άτοµα), το Στάδιο του Στίβου, το χώρο των αποδυτηρίων και τα Parking. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Εγκατάσταση ενός ηχοσυστήµατος για την ηχητική κάλυψη της αφετηρίας (450µ. ευθεία χ 10µ πλάτος) το οποίο θα περιλαµβάνει τουλάχιστον: 16 ηχεία line array 1000w έκαστο 4 ηχεία sub 2000w έκαστο 2 ασύρµατα µικρόφωνα shure 2 ενσύρµατα µικρόφωνα shure Μικροφωνική κονσόλα 10 καναλιών min. 1 DJ Booth από 3 Pioneer CDJ 200 (τουλάχιστον) + µίκτη Αντίστοιχο ηχείο monitor για τον DJ 5 ντουντούκες ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΑΣ ΙΑ ΡΟΜΗΣ 6 Μεγαφωνικά Συστήµατα για την κάλυψη των µουσικών δράσεων της διαδροµής τα οποία να περιλαµβάνουν: 6 Ηχεία 500w minimum έκαστο µε αντίστοιχα subwoofer

11 1 κονσόλα DJ Booth µε µίκτη και 2 cdjs pioneer 200 (τουλάχιστον) 1 ενσύρµατο µικρόφωνο DJ για την οργάνωση µουσικού προγράµµατος ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία των καλωδιώσεων σε όσα σηµεία είναι εκτεθειµένα (χρήση cross-cable). Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των µηχανηµάτων του το βράδυ της προηγούµενης ηµέρας τέλεσης των αγώνων αλλά και κατά τη διάρκεια αυτών. Σε περίπτωση βροχής ο ανάδοχος θα πρέπει να µεριµνήσει για την ασφαλή λειτουργία των µηχανηµάτων του προβλέποντας από πριν τις ανάλογες αλλαγές/προσθήκες τις οποίες θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν στην περίπτωση πιθανής βροχόπτωσης. Σηµειώνεται ότι ο ανάδοχος, εξαιτίας του γεγονότος ότι ο αγώνας δεν είναι δυνατόν να αναβληθεί, υποχρεούται να παράσχει τον εξοπλισµό που αναφέρεται στην προκήρυξη - ακόµη και υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες - σε πλήρη λειτουργία, διασφαλίζοντας µε δικά του µέσα τη λειτουργική τους ακεραιότητα. Η οργανωτική επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία παρουσιαστεί εξ αιτίας των καιρικών συνθηκών

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑ Α 1 Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (BIBS) ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΚΜΑ 2015 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (συµπ. ΦΠΑ) Υπηρεσίες εκτύπωσης αριθµών συµµετοχής (bibs) στους αγώνες του ΚΜΑ 2015 Ηµεροµηνία,.. Υπογραφή και Σφραγίδα ΟΜΑ Α 2 Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΜΑ 2015 ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΝΟΣ VIDEO WALL ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΧΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΜΑ 2015 ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΝΟΣ VIDEO WALL (σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην οµάδα 3 στο Παράρτηµα Γ ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (συµπ. ΦΠΑ) Ηµεροµηνία,.. Υπογραφή και Σφραγίδα

15PROC002710889 2015-04-16

15PROC002710889 2015-04-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 77399 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 80-88 Τ.Κ.: 11741 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη:

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10-10-2013 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Οικ.: 196840 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 ΤΚ 11741

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002947048 2015-07-31

15PROC002947048 2015-07-31 15PROC009708 015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31.07.015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 153 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Λ. Συγγρού 80-88 :ΤΚ 117 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 80552 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 80552 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑ: ΩΗΣΨ7Λ7-8ΔΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 80552 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Διακήρυξης: 03 / 2015 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες :B εγαίτη Τηλέφωνο : 23-20636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 2/2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η - 1 -

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 2/2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Βορείου Ηπείρου 20 454 45 Ιωάννινα Τηλεφ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002981350 2015-08-20

15PROC002981350 2015-08-20 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χρυσό, 19 / 08 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ.: - 11801- ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-04-2015 ΑΡ. ΙΑΚ/ΞΗΣ: 7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 30/04/2015 Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής ιακήρυξης: 50937/30-04-2015

Ηράκλειο 30/04/2015 Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής ιακήρυξης: 50937/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟ ΙΟΣ :Τζανιδάκης Βασίλης Τηλ.: 2813409185-186-189-403 Fax: 2810-229207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 5/2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η - 1 -

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 5/2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, 15 Σεπτεµβρίου 2015 Αριθµ.Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002538533 2015-01-23

15PROC002538533 2015-01-23 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ: ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ: ΣΗΤΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859773 2015-06-19

15PROC002859773 2015-06-19 PROC8977-6-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, /6/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 9(76) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Βασ.Όλγας 98 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002942150 2015-07-29. Τηλ. : 23713 51483 Fax : 23713 51292 E-mail : od10@halkidiki.gov.gr

15PROC002942150 2015-07-29. Τηλ. : 23713 51483 Fax : 23713 51292 E-mail : od10@halkidiki.gov.gr 15PROC002942150 2015-07-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πολύγυρος, 29 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. : οίκ. 339424

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα Προµηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τηλ.: 213 2072469 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002792469 2015-05-21

15PROC002792469 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τρίπολη 22100 Πληροφορίες: Κ. Πετρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002556339 2015-02-03

15PROC002556339 2015-02-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002844961 2015-06-12

15PROC002844961 2015-06-12 15POC002844961 2015-06-12 ΑΑΤΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚ ΕΛΛΙΚ ΔΚΑΤΙΑ ΠΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚ ΓΕ. ΙΚΜΙΚ ΙΚΜΙΚ ΤΜΜΑ ΠΜΘΕΙ Ταχ. Δ/νση: Λ.υγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες για τους όρους της Διακήρυξης : Ε. Μαρκάτου Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002912030 2015-07-15

15PROC002912030 2015-07-15 15PROC002912030 2015-07-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002839790 2015-06-11

15PROC002839790 2015-06-11 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 9-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 34678 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ :

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης: Χαµηλότερη Τιµή

Κριτήριο αξιολόγησης: Χαµηλότερη Τιµή 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ηµεροµηνία : 30/12/2014 Αρ. Πρωτ. : 7624 Ταχ. ν/ση : ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9 Τ.Κ. 72300 ΣΗΤΕΙΑ Τηλέφωνο : 28433 40518 Fax : 28430 29243 e-mail : info@sitia.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 14939/3-6-2015 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15 /2015 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προµήθεια:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002912030 2015-07-15

15PROC002912030 2015-07-15 15PROC002912030 2015-07-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα