1 «Ενοικίαση τεντών και σκιάστρων για τον Ηµιµαραθώνιο της Αθήνας 2015» και

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 «Ενοικίαση τεντών και σκιάστρων για τον Ηµιµαραθώνιο της Αθήνας 2015» και"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα Αρ.Πρωτ.Οικ.: Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax Λ. Συγγρού : : Ν.Πάνου, : : : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ για τις οµάδες 1 και 2 της διακ/ξης του Πρόχειρου Επαναληπτικού µειοδοτικού ιαγωνισµού για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ 2015», προϋπολογισµού ,00 συµπ. ΦΠΑ., για τις οποίες δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά. Έχοντας υπόψη : 1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ ,Τεύχος Α ) 2. Το π.δ. 145/2010 «Οργανισµός Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/Α/ ) και την Τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/ ). 3. Τον Ν. 2286/95 «Περί Προµηθειών του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/95). 4. Το Ν.4270/2014 «Περί ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των άλλων διατάξεων» 5. Το Ν.4250/2014 «ιοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ηµοσίου Τοµέα Τροποποίηση ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθµίσεις» (ΦΕΚ Α 74/ ). 6. To N.4257/2014 «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α 93/ ). 7. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/A / ) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 8. Το π.δ. 118/07 «Κανονισµός προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)» (ΦΕΚ 150/Α/ ). 9. Το π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ιατάκτες». 10. Την υπ αρ. 924/2015 (Α Α: 6ΤΒΘ7Λ7-Σ4Λ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί έγκρισης του Πρακτικού 12 της γνωµοδοτικής επιτροπής, που αφορά τη διακ/ξη του Πρόχειρου Επαναληπτικού µειοδοτικού ιαγωνισµού για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ 2015», προϋπολογισµού ,00 συµπ. ΦΠΑ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΕΙ τα Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα, που επιθυµούν να συµµετέχουν στη διαπραγµάτευση και να δηλώσουν την οικονοµική τους προσφορά ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής, για τις παρακάτω οµάδες : 1 «Ενοικίαση τεντών και σκιάστρων για τον Ηµιµαραθώνιο της Αθήνας 2015» και Σελίδα 1 από 8

2 2 «Ενοικίαση ηχητικού εξοπλισµού για την υποστήριξη των εκδηλώσεων του Ηµιµαραθωνίου Αθήνας 2015» να προσέλθουν την Τετάρτη και ώρα στο κτίριο που βρίσκεται επί της Λεωφ. Συγγρού (6 ος όροφος). Μετά την διαδικασία της διαπραγµάτευσης, όσοι συµµετέχοντες κηρυχθούν µειοδότες, υποχρεούνται να καταθέσουν Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχονται όλες τις προδιαγραφές & ελάχιστες απαιτήσεις, όπως αναφέρονται στην διακήρυξη του «Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ 2015» και τα Παραρτήµατά του (αρ.πρωτ. οικ / , Α Α: ΩΙ7ΕΛ7-Ξ38)», και ότι δεσµεύονται για την τήρηση όλων των όρων και ειδικότερα των όρων του Παραρτήµατος Α. O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣ Σελίδα 2 από 8

3 ΟΜΑ Α 1 η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 2015 (προϋπολογισµός 8.000,00 συµπ. ΦΠΑ) ) CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Η µίσθωση τεντών σκιάστρων και οµπρελών που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των αγώνων του Ηµι-µαραθωνίου Αθήνας Οι προδιαγραφές των τεντών και σκιάστρων περιγράφονται λεπτοµερώς παρακάτω. ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΕΝΤΩΝ - ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΤΕΝΤΕΣ - ΣΚΙΑΣΤΡΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ και ΣΥΝΤΑΓΜΑ 2 Τέντες Σκίαστρο (5 Χ 5µ.) συνολικού εµβαδού 50 τετραγωνικών µέτρων για Ιατρείο 2 Τέντ ες (5 Χ 5µ.) συνολικού εµβαδού 50 τετραγωνικών µέτρων για Επιχειρησιακό Κέντρο 1 Τέντα (5 Χ 5µ.) συνολικού εµβαδού 25 τετραγωνικών µέτρων για ΜΜΕ 2 Τέντες (3 Χ 3µ.) συνολικού εµβαδού 18 τετραγωνικών µέτρων για απονοµές 1 Τέντα ( 5 Χ 5µ.) συνολικού εµβαδού 25 τετραγωνικών µέτρων για Χρονοµέτρηση 1 Τέντα (5 Χ 5µ.) συνολικού εµβαδού 25 τετραγωνικών µέτρων για Γραµµατεία 1 Τέντα (3 Χ 3µ.) συνολικού εµβαδού 9 τετραγωνικών µέτρων για Εθελοντές 3 Τέντες - Σκίαστρα( 5 Χ 5µ.) συνολικού εµβαδού 75 τετραγωνικών µέτρων για τροφοδοσία αθλητών 2 Τέντες (5 Χ 5 µ.) συνολικού εµβαδού 50 τετραγωνικών µέτρων για VIP, Πανελλήνιο Πρωτάθληµα 3 Τέντες (3 Χ 3µ.) συνολικού εµβαδού 18 τετραγωνικών µέτρων για διάφορες ανάγκες. 1 Τέντα (5 Χ 5µ.) συνολικού εµβαδού 25 τετραγωνικών µέτρων για Ηχητικά ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 10 Οµπρέλες ( 3Χ3µ) Γενικό Σύνολο Τεντών - Σκιάστρων: 370 τ.µ. Γενικό Σύνολο Οµπρελών : 10 Σελίδα 3 από 8

4 *** Η έναρξη τοποθέτησής τους ορίζεται για την Παρασκευή 01/05/2015 και το Σάββατο 02/05/2015 πριν την κάθε διοργάνωση. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΕΝΤΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ Α.ΤΕΝΤΕΣ 3x3m η 4Χ4m η 5Χ5m (ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ 3X3m η 5Χ5m κλπ) ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ : Τύπου Pagoda (ΤΕΝΤΑ ΘΥΕΛΛΗΣ) ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : Εφελκυόµενη µε µηχανισµό τεντώµατος µεµβράνης οροφής. YΨΟΣ : Μικρότερο εσωτερικό ύψος 2.50m - Μέγιστο εξωτερικό ύψος (κορυφή κατασκευής) m ΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : 3x3m η 4χ4 & 5x5m Με δυνατότητα δηµιουργίας συστοιχίας σε διάσταση πολλαπλάσια των 3m ή 4m η 5m. ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΡΟΦΗΣ & ΠΛΕΥΡΙΚΑ : PVC (POLY RS ADR) βάρους 700gr/m 2 σε απόχρωση λευκή µε αντοχή στην ηλιακή και υπέρυθρη ακτινοβολία( UVA & UVB protection) Αντιβακτηριδιακή προστασία, επεξεργασία µη µετάδοσης της φωτιάς-βραδύκαυστο (FIRE RETARTAD). Συνίσταται να υπάρχουν σε κάθε πλευρά δύο παράθυρα µε διάφανη ζελατίνα. Οι δε πλευρές να δύναται κατ επιλογή να είναι σταθερές ή συρόµενες ανοιγόµενες. Προσοχή: Η στερέωση εντός του Παναθηναϊκού Σταδίου δεν γίνεται µε διάτρηση του εδάφους και µε νεροµπαριέρες αλλά µε άλλο µέσω εφαρµογής βάρους. Επίσης µεταξύ των µεταλλικών τµηµάτων της κατασκευής και του εδάφους, θα πρέπει απαραίτητα να µεσολαβεί µοκέτα ελαστικό η άλλο υλικό προστασίας από φθορές του δαπέδου Β. ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ 5µ ή 15 x 5µ (Η ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ) ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΙΡΙΧΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡA ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ : ίριχτο βαρέως τύπου µε κάλυψη από PVC σε λευκή απόχρωση. YΨΟΣ: Μικρότερο εσωτερικά ύψος 2.50m - Μέγιστο εξωτερικά ύψος (κορυφή κατασκευής) m ΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : 10 η 15 x 5m κλπ. Με δυνατότητα δηµιουργίας µικρότερης ή µεγαλύτερης συστοιχίας πολλαπλάσια των 5m. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ : Από ανοδιωµένο extrude αλουµίνιο βαρέως τύπου Θερµο-γαλβανισµένα κυλινδρικά συνδετήρια και βάσεις στερέωσης ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΡΟΦΗΣ & ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ( ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ): PVC (POLY RS ADR) βάρους 700gr/m 2 σε απόχρωση λευκή µε αντοχή στην ηλιακή και υπέρυθρη ακτινοβολία ( UVA & UVB protection) Αντιβακτηριδιακή προστασία, επεξεργασία µη µετάδοσης της φωτιάς-βραδύκαυστο (FIRE RETARTAD). Αν απαιτείται συνίσταται να υπάρχουν σε κάθε πλευρά 3m ένα τουλάχιστον παράθυρο µε διάφανη ζελατίνα. Οι δε πλευρές να δύναται κατ επιλογή να είναι σταθερές, συρόµενες ανοιγόµενες η εξ ολοκλήρου αφαιρούµενες. ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ (UNI 10949) : 38daN/mq Σελίδα 4 από 8

5 Γ.ΟΜΠΡΕΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3Χ3m Μηχανισµός από προφίλ αλουµινίου η άλλου υλικού βαρέου τύπου. ΙΑΣΤΑΣΗ: 3Χ3m τετράγωνος µε 8 ακτίνες και αντηρίδες διατοµής 15mm Χ 30mm 1.5mm. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΡΜΟΥ: Από γαλβανιζέ σωλήνα ή αλουµίνιο διαµέτρου τουλάχιστον Φ48mmX2mm και ύψους 2,70m η άλλου υλικού βαρέου τύπου ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΧΑΛΙΩΝ : Ανοξείδωτο, για εύκολο άνοιγµα της οµπρέλας. ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: 100% Polyester σε λευκή απόχρωση βάρους 280gr/m 2 (ISO ). αδιάβροχο (cm of column pressure>200mm) ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΠΡΕΛΑΣ Στρογγυλή η τετράγωνη βάση µε έτοιµο τσιµέντο ή κυβόλιθους βάρους περ. 70kgr έως 100kgr. Στερέωση οµπρέλας µε τουλάχιστον 2 σφικτήρες ανά βάση. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1) Τα ανωτέρω περιγραφόµενα τέντες - στέγαστρα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία των λυόµενων µη µόνιµων προκατασκευασµένων στεγάστρων και να υπερκαλύπτουν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας και σταθερότητας όπως περιγράφονται αναλυτικά στην οδηγία UNIEN 13782/06 η οποία ισχύει υποχρεωτικά για όλες τις εγκαταστάσεις στεγάστρων από 25/5/ ) Ο ανωτέρω εξοπλισµός πρέπει να είναι καινούριος, καθαρός και να πληροί τις αισθητικές απαιτήσεις του ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ Σελίδα 5 από 8

6 ΟΜΑ Α 2 η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ TΩN ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (3.5.15) (προϋπολογισµός 5.000,00 συµπ. ΦΠΑ) CPV ΣΥΝΤΑΓΜΑ (ΒΑΣ. ΑΜΑΛΙΑΣ) 1 Μεγαφωνικό Σύστηµα (µε παροχή γεννήτριας εφόσον χρειαστεί (5χ32A)) στις εκκινήσεις του Ηµιµαραθωνίου (Λεωφ. Αµαλίας, ύψος Βουλής). Προεργασία τοποθέτησης Σάββατο Λειτουργία Κυριακή από έως Το εν λόγω µµεγαφωνικό σύστηµα θα πρέπει να καλύπτει όλο το χώρο της Λεωφ. Αµαλίας (τουλάχιστον 400µ µήκος ). ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Εγκατάσταση ενός ηχοσυστήµατος για την ηχητική κάλυψη της αφετηρίας το οποίο θα περιλαµβάνει: 16 ηχεία line array 1000w έκαστο 4 ηχεία sub 2000w έκαστο Αντίστοιχους ενισχυτές και καλώδια 2 ασύρµατα µικρόφωνα shure 2 ενσύρµατα µικρόφωνα shure Μικροφωνική κονσόλα 10 καναλιών min. 1 DJ Booth από 3 τ.pioneer CDJ 200 (τουλάχιστον) + µίκτη Αντίστοιχο ηχείο monitor για τον DJ 5 ντουντούκες ΣΥΝΤΑΓΜΑ (ΚΑΤΩ ΠΛΕΥΡΑ Ο ΟΣ ΦΙΛΛΕΛΗΝΩΝ) 1 Μεγαφωνικό Σύστηµα µε παροχή γεννήτριας εφόσον χρειαστεί (5χ32A) στις εκκινήσεις των αγώνων 5χλµ και 3χλµ (Φιλελλήνων, ύψος Ερµού). Προεργασία τοποθέτησης Σάββατο Λειτουργία Κυριακή από έως Το εν λόγω µµεγαφωνικό σύστηµα θα πρέπει να καλύπτει όλο το χώρο της Φιλελλήνων από το ύψος της οδού Ερµού µέχρι και µέρος της Πανεπιστηµίου για την παράταξη ατόµων). ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Εγκατάσταση ενός ηχοσυστήµατος για την ηχητική κάλυψη της αφετηρίας το οποίο θα περιλαµβάνει: 16 ηχεία line array 1000w έκαστο 4 ηχεία sub 2000w έκαστο Αντίστοιχους ενισχυτές και καλώδια 2 ασύρµατα µικρόφωνα shure 2 ενσύρµατα µικρόφωνα shure Μικροφωνική κονσόλα 10 καναλιών min. 1 DJ Booth τ.pioneer / 2 CDJ 200 (τουλάχιστον) + µίκτη Αντίστοιχο ηχείο monitor για τον DJ Σελίδα 6 από 8

7 ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΤΗΣ ΙΑ ΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 Μεγαφωνικό Συστήµα για την κάλυψη των µουσικών δράσεων της διαδροµής (το ακριβές σηµείο θα οριστεί από το ΣΕΓΑΣ) µε παροχή γεννήτριας εφόσον χρειαστεί τα οποία να περιλαµβάνουν: ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Εγκατάσταση ενός ηχοσυστήµατος για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων κατά µήκους της Μαραθώνιας διαδροµής οποίο θα περιλαµβάνει: 6 ηχεία 1000w έκαστο 2 ηχεία sub 1000w έκαστο Αντίστοιχους ενισχυτές και καλώδια 2 ενσύρµατα µικρόφωνα 1 κονσόλα DJ Booth µε µίκτη και 2 cdjs τ. pioneer 200 (τουλάχιστον) DJ για οργάνωση µουσικού προγράµµατος Αντίστοιχο ηχείο monitor για τον DJ Προεργασία τοποθέτησης Σάββατο Λειτουργία Κυριακή από έως Τα εν λόγω µεγαφωνικά συστήµατα θα πρέπει να καλύπτουν κοινό περί τα 500 άτοµα η να διαθέτουν µια ακτίνα δράσης των 20-25µ Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να προβλέπεται η εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη µε ανάλογο προσωπικό. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία των καλωδιώσεων σε όσα σηµεία είναι εκτεθειµένα (χρήση cross-cable). Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την φύλαξη των µηχανηµάτων του το βράδυ της προηγούµενης ηµέρας τέλεσης των αγώνων αλλά και κατά τη διάρκεια αυτών. Σε περίπτωση βροχής ο ανάδοχος θα πρέπει να µεριµνήσει για την ασφαλή λειτουργία των µηχανηµάτων του προβλέποντας από πριν τις ανάλογες αλλαγές / προσθήκες τις οποίες θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν στην περίπτωση πιθανής βροχόπτωσης. Σηµειώνεται ότι ο ανάδοχος, εξαιτίας του γεγονότος ότι ο αγώνας δεν είναι δυνατόν να αναβληθεί, υποχρεούται να παράσχει τον εξοπλισµό που αναφέρεται στην προκήρυξη - ακόµη και υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες - σε πλήρη λειτουργία, διασφαλίζοντας µε δικά του µέσα την λειτουργική τους ακεραιότητα. Η οργανωτική επιτροπή, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία παρουσιαστεί εξ αιτίας των καιρικών συνθηκών. Σελίδα 7 από 8

8 Σελίδα 8 από 8