ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου ( ) φύλλων λευκού χαρτιού Α4»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) φύλλων λευκού χαρτιού Α4»"

Transcript

1 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου ( ) φύλλων λευκού χαρτιού Α4» ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2015

2 2 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 05/05/2015 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 33271/9930/ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Λυκούργου Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : FAX : E mail : Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την επιλογή αναδόχου για την προµήθεια ενός εκατοµµυρίου ( ) φύλλων λευκού χαρτιού Α4 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Τρίτη 19 Μαΐου 2015 ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ΚΑΕ 1731 ΩΡΑ: ΤΟΠΟΣ: π.µ. ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 12, ΑΘΗΝΑ 6 ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Μ.Τ.Π.Υ ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ «Προµήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού» ΜΑΙΟΣ 2015

3 3 Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες ιατάξεις». 2. Τις διατάξεις του Π.. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07) Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..). 3. Το Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» (ΦΕΚ 248 Α ) όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α / ) σχετικά µε την αύξηση συντελεστών Φ.Π.Α. από 1/7/ Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 5. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ κλπ.». 6. Το Π.. 113/2010 «Περί Αναλήψεως Υποχρεώσεων από τους ιατάκτες». 7. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισµού των διαδικασιών συνάψεων συµβάσεων Κρατικών Προµηθειών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου Τον Κανονισµό 1251/2011 για την τροποποίηση των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων. 9. Την Οδηγία 2007/66/ΕΚ για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τοµέα σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. 10. Την αναγκαιότητα πραγµατοποίησης της δαπάνης για την προµήθεια ενός εκατοµµυρίου ( ) φύλλων λευκού χαρτιού Α4 για το έτος Την Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου που λήφθηκε κατά τη µε αρ. 12 η / Συνεδρίασή του και αφορά την έγκριση της διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, µε δηµοσίευση, για την επιλογή αναδόχου για την ως άνω προµήθεια. 12. Τη µε αριθ. πρωτ / Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία αφορά την έγκριση δέσµευσης πίστωσης ποσού ύψους 6.500,00 (Α Α 7ΩΨ1Η- ΑΙΙ) σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 1731 «Προµήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015 του ΜΤΠΥ. 13. Γενικότερα, κάθε νοµοθετική ή κανονιστική διάταξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω.

4 4 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την επιλογή αναδόχου για την προµήθεια ενός εκατοµµυρίου ( ) φύλλων λευκού χαρτιού Α4, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Μ.Τ.Π.Υ. Το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (6.500,00 ) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α και θα βαρύνει την πίστωση του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ΜΤΠΥ -ΚΑΕ 1731 «Προµήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού»- του οικονοµικού έτους Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του ιαγωνισµού Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την Τρίτη 19 Μαΐου 2015 και ώρα 10:00 π.µ στο Γραφείο του Συλλόγου στον 6 ο όροφο του κτιρίου του ΜΤΠΥ επί της οδού Λυκούργου 12, στην Αθήνα. Η παρούσα ιακήρυξη βρίσκεται αναρτηµένη στην Ιστοσελίδα του ΜΤΠΥ (www.mtpy.gr). 2. Τρόπος Υποβολής των προσφορών Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό θα πρέπει να υποβάλουν ή αποστείλουν τις προσφορές τους (τεχνικές και οικονοµικές) εγγράφως, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.. 118/07, µε οποιονδήποτε τρόπο, στο Μ.Τ.Π.Υ., (Λυκούργου 12, Τ.Κ , Αθήνα). Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχονται σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίγραφα και θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί το αργότερο έως την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού. Όσες προσφορές κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν από την Υπηρεσία. Στον ενιαίο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ του διαγωνιζόµενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: - ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - Μ.Τ.Π.Υ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. - Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 19/5/ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προµήθεια ενός εκατοµµυρίου ( ) φύλλων λευκού χαρτιού Α4 Ο ενιαίος φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνει τους δύο παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισµένους φακέλους: Α. Φάκελο µε την ένδειξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαµβάνει:

5 5 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986/Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι για τον εν λόγω διαγωνισµό: - δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους - δεν τελούν σε αποκλεισµό µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του Π.. 118/2007 κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού - αποδέχονται όλους τους όρους της ιακήρυξης πλήρως και ανεπιφυλάκτως και θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη, την προσφορά και την σύµβαση. - αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόµενη υπεύθυνη δήλωση. Η ανωτέρω Υπεύθυνη δήλωση δύναται να φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 2. Ένα (1) δείγµα δεσµίδας του προσφερόµενου χαρτιού µεγέθους Α4 που πρέπει να πληρεί τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές και προϋποθέσεις: α) ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 21,0 x 29,7 cm (A4) ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ : 100% Χηµικός, µε ανοχή ± 5% ΜΑΖΑ (ΒΑΡΟΣ) : 80 gr/m 2 ± 4% ΠΑΧΟΣ : 100 ± 10mm Α ΙΑΦΑΝΕΙΑ : µεγαλύτερη από 90% ΛΕΥΚΟΤΗΤΑ : µεγαλύτερη από 90% β) Το χαρτί να είναι κατάλληλο για εκτυπώσεις σε εκτυπωτές laser και inkjet, σε φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα και συσκευές fax και να έχει την δυνατότητα εκτύπωσης και στις 2 όψεις. γ) Η επιφάνεια των φύλλων πρέπει να είναι µατ, λεία, χωρίς τσαλακώµατα, µηχανικές κακώσεις, στίγµατα, σχισµές, ώστε να περνάει χωρίς προβλήµατα από τα µηχανήµατα. δ) Το κόψιµο των φύλλων κάθε δεσµίδας θα πρέπει να έχει γίνει έτσι ώστε να είναι τελείως λείο και να µην παρουσιάζει επικολληµένα ρινίσµατα χαρτιού (γρέζια). ε) Πρέπει να είναι συσκευασµένο σε δεσµίδες των 500 φύλλων, περιτυλιγµένες σε ειδικό περιτύλιγµα το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία αδιαβροχοποίησης για την προστασία του χαρτιού από την υγρασία του περιβάλλοντος και κάθε 5 δεσµίδες σε χαρτοκιβώτια, σφραγισµένα καταλλήλως και δεµένα µε υλικό που να αντέχει σε συνηθισµένες µετακινήσεις και χειρισµούς.

6 6 στ) Στο περιτύλιγµα κάθε δεσµίδας πρέπει να αναγράφονται οπωσδήποτε µε τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο: α) το είδος του περιεχοµένου χαρτιού, β) το όνοµα ή το εµπορικό σήµα του προµηθευτή ή του κατασκευαστή, γ) οι διαστάσεις των φύλλων, δ) το πλήθος των φύλλων, ε) το βάρος του χαρτιού (gr/m2). ζ) Στο κιβώτιο να αναγράφονται οπωσδήποτε όλες οι ανωτέρω αναγραφόµενες ενδείξεις των δεσµίδων και επιπλέον ο αριθµός των περιεχόµενων δεσµίδων. 3. Πιστοποιητικό του εργοστασίου παραγωγής (brand name, χώρα προέλευσης κλπ) ή αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση, καθώς και πίνακα αποτελεσµάτων εξέτασης από πιστοποιηµένη Ελληνική Αρχή σε πρωτότυπο ή επικυρωµένο αντίγραφο. 4. Πιστοποιητικό ποιότητας του χαρτιού, γνωστό ως ISO ή ισοδύναµο. Σηµειώνουµε ότι δείγµα του χαρτιού που θα προµηθευτεί το ΜΤΠΥ εφόσον προκύψει πρόβληµα στη χρήση του, θα µπορεί να αποσταλεί στο Γενικό Χηµείο του Κράτους, προκειµένου να βεβαιωθεί η συµφωνία των συστατικών του µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Το κόστος της ανάλυσης αυτής θα βαρύνει τον προµηθευτή. Η διαφοροποίηση των συστατικών του µε τις τεχνικές προδιαγραφές, θα έχει ως αποτέλεσµα την αντικατάστασή του µε χαρτί σύµφωνο µε τις τεχνικές προδιαγραφές, χωρίς να δηµιουργεί πρόβληµα στις µηχανές κατά τη χρήση του. Σε περίπτωση µη προσκόµισης των ως άνω δικαιολογητικών, ο συµµετέχων στο διαγωνισµό αποκλείεται. Β. Φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαµβάνει: - την τιµή ανά φύλλο φωτοτυπικού χαρτιού Α4 χωρίς ΦΠΑ - το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό της ανωτέρω τιµής - το συνολικό ποσό του υπό προµήθεια είδους µε ΦΠΑ. Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή µέχρι την οριστική παραλαβή του συνόλου του υπό προµήθεια είδους. 3. Ισχύς Προσφορών α) Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ηµέρες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. β) Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. γ) Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ιαγωνισµού στον ανάδοχο µπορεί να γίνεται και µετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί εγγράφως.

7 7 4. ιαδικασία διενέργειας διαγωνισµού Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ιενέργειας του διαγωνισµού που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τα στοιχεία των προσφορών και τη συµφωνία αυτών µε τους όρους του παρόντος, προβαίνει στην οριστική κατάταξη των προσφορών και γνωµοδοτεί για την κατακύρωση του διαγωνισµού υπέρ του τελικά επικρατέστερου προµηθευτή. Η κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, στον κατά την κρίση της Επιτροπής ανάδοχο, γίνεται από το ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου. 5. Κατάρτιση Σύµβασης Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται η προµήθεια του ως άνω είδους, υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης στα γραφεία του ΜΤΠΥ προσκοµίζοντας πρόσφατη βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 6. Παράδοση-Παραλαβή Η παράδοση των ανωτέρω υλικών θα γίνει στο κτίριο του ΜΤΠΥ επί της οδού Λυκούργου 12 στην Αθήνα και στον χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής που θα συσταθεί µε απόφαση του.σ. του ΜΤΠΥ, ειδικά για το σκοπό αυτό. Η παράδοση του ως άνω είδους θα γίνει τµηµατικά. Η πρώτη παραλαβή θα πραγµατοποιηθεί εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης, η δεύτερη µέχρι 30/9/2015 και η τελευταία µέχρι 10/12/2015. Όλα τα σχετικά µε την παράδοση έξοδα (π.χ. µεταφορά, φορτοεκφορτωτικά κ.λ.π.) µέχρι και εντός του χώρου του Μ.Τ.Π.Υ, που θα υποδειχθεί, βαρύνουν τον ανάδοχο. Αν οι ανωτέρω προθεσµίες παρέλθουν άπρακτες, το ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου κηρύσσει έκπτωτο τον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο και στη συνέχεια εφαρµόζονται οι διατάξεις του Π 118/ Ενστάσεις Προσφυγές Ενστάσεις προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Π.. 118/ Πληρωµή Επιβαρύνσεις Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει τµηµατικά µετά την πιστοποίηση της κάθε παραλαβής του είδους, από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, µε χρηµατικό ένταλµα που θα εκδοθεί στο όνοµά του από την αρµόδια Υ Ε, µε βάσει το τιµολόγιό του και µετά την εφαρµογή όλων των κρατήσεων που προβλέπονται από Νόµο.

8 8 Ειδικότερα ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε κράτηση: α) 0,10% επί της αξίας του τιµολογίου προ ΦΠΑ, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων (Ν. 4146/2013), β) 4% επί της αξίας του τιµολογίου προ ΦΠΑ, αφαιρούµενης της κράτησης (α), καθώς και κάθε άλλη κράτηση που προβλέπεται από Νόµο. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ. ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΡΡΑΤΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΩ- ΡΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕ ΟΥ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑΣ. Π. 1/09 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002776429 2015-05-14

15PROC002776429 2015-05-14 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.14 17:09:55 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΘΣΡΙΜΞ-ΧΝΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002183008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Α ΑΜ: 14PROC002183008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ (Α) ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Α. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002804718 2015-05-27

15PROC002804718 2015-05-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,08-08-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.830/Α.44/353 Σ.101 Τρίπολη, 21 Ιανουαρίου 2015

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.830/Α.44/353 Σ.101 Τρίπολη, 21 Ιανουαρίου 2015 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 124ΠΒΕ/ΜΕΕΠ/Σµ.Τροφ. (άνευ Παραρτηµάτων) ΚΟΙΝ : 124ΠΒΕ/ΤΜ.ΟΙΚ 124 ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» Γρ. ΕΟΥ Τηλεφ. 2710375040 Φ.830/Α.558/2451 Σ.706 Τρίπολη, 13 Ιουνίου 2014

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» Γρ. ΕΟΥ Τηλεφ. 2710375040 Φ.830/Α.558/2451 Σ.706 Τρίπολη, 13 Ιουνίου 2014 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 124ΠΒΕ/ΜΕΕΠ/Σµ.Τροφ. (άνευ Παραρτηµάτων) ΚΟΙΝ : 124ΠΒΕ/ΤΜ.ΟΙΚ./ΕΟΥ 124 ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. ΕΟΥ Τηλεφ. 2710375040 Φ.830/Α.558/2451 Σ.706 Τρίπολη,

Διαβάστε περισσότερα

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001628159 2013-09-23

13PROC001628159 2013-09-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 20/09/2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/111/4872 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες: Αθ. Μαλλούχος Τηλέφωνο: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 -Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Δ. Κίκερη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΟΥ LASER ΣΑΡΩΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΤΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα