ΘΕΜΑ: Έγκριση διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για το έργο: «Προμήθεια μηχανισμού ελέγχου αποσκευών και αλληλογραφίας (συσκευή Χ Ray)».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Έγκριση διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για το έργο: «Προμήθεια μηχανισμού ελέγχου αποσκευών και αλληλογραφίας (συσκευή Χ Ray)»."

Transcript

1 Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax : : : : : Βασ. Σοφίας Αθήνα Παπαβασιλείου Δ / Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΟΙΚ/Φ.358/7/24561 ΘΕΜΑ: Έγκριση διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για το έργο: «Προμήθεια μηχανισμού ελέγχου αποσκευών και αλληλογραφίας (συσκευή Χ Ray)». Α Π Ο Φ Α Σ Η H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις: α) Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους» και ειδικότερα του άρθρου 83, παρ.3. β) Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». δ) Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» και ειδικότερα του άρθρο 22. ε) Του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/1994) σχετικά με την «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και ειδικότερα του άρθρου 24. στ) Την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων. ζ) Την με αριθμ /808/0026 (ΦΕΚ 433/Β/1996) Υπουργική απόφαση: Καθορισμός του επιτοκίου των προκαταβολών που δίδονται από το Δημόσιο για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» [1]

2 2. Τις διατάξεις: α) Του Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/ ), όπως συμπληρώθηκε με τον Ν.2081(ΦΕΚ154/Α) και τροποποιήθηκε με το Ν.2469/97 (ΦΕΚ38/Α ). β) Του Π.Δ. 320/88 (ΦΕΚ 149/Α/88) "Οργανισμός Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης", όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. γ) Του Π.Δ. 400/95 (ΦΕΚ 226/Α/95) "Σύσταση Γεν. Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της". δ) Του Ν. 3200/2003 Άρθρο 24, περ.1 (ΦΕΚ 281/Α/2003) Θέματα Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και λοιπές διατάξεις. ε) Του Π.Δ. 205/2007(ΦΕΚ231/Α/2007) Συγχώνευση Υπουργείων με το οποίο συγχωνεύεται το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης στο Υπουργείο Εσωτερικών. στ) Της υπ αριθμ. 2876/ Πρωθυπουργικής Απόφασης Αλλαγή Τίτλων Υπουργείων (ΦΕΚ 2234/Β/ ). ζ) Της με αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/27098 (ΦΕΚ/Β/2023/ ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών για τη «μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.λ.π.» 3. α) Το από Υπηρεσιακό Σημείωμα του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την αναγκαιότητα προμήθειας μηχανισμού ελέγχου αποσκευών και αλληλογραφίας (συσκευή X-Ray) για την ασφάλεια του κτιρίου β) Το με αριθμ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ1Π/2/51/18429/ έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού της ΓΓΔΔ κ ΗΔ για την μεταφορά πίστωσης στον ΚΑΕ 1729 του φορέα 07/150. γ) Το με αριθμ. πρωτ. 2/59673/ έγγραφο του ΓΛΚ. με θέμα: Mεταβολές εκτελούμενου Προϋπολογισμού για την μεταφορά πίστωσης στον ΚΑΕ 1729 του φορέα 07/150. δ) Το με αριθμ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/5/22156/ έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Γ.Γ.Δ.Δ. κ Η.Δ. του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τη συνδρομή στη σύνταξη σχετικών προδιαγραφών ε) Το με αριθμ. πρωτ. 8028/ α/ έγγραφο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε έντυπο τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανισμού ελέγχου αποσκευών και αλληλογραφίας (συσκευή Χ Ray). στ) Το από έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης με θέμα : Διαδικασία διαχείρισης αλληλογραφίας και ύποπτου ταχυδρομείου με τα σε αυτό συνημμένα, το οποίο αναφέρεται σε μια σειρά σοβαρών περιστατικών ασφαλείας που συνέβησαν στην Αθήνα (διαδοχικές εκρήξεις [2]

3 αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών που βρίσκονταν εντός δεμάτων που αποστέλλονταν μέσω αλληλογραφίας) και επισημαίνεται η αναγκαιότητα άμεσης διαχείρισης της αλληλογραφίας και του υπόπτου ταχυδρομείου σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον οδηγό ενεργειών που εξέδωσε τον Αύγουστο του 2010 η Ελληνική Αστυνομία με τίτλο «Διαδικασίες Ασφάλειας Πρόσβασης σε Εγκαταστάσεις». Στην ενότητα Δ του εν λόγω οδηγού περί Ελέγχου Αλληλογραφίας ως τεχνικά μέσα ελέγχου ορίζονται τα μέσα (ειδικές λάμπες φωτός, συστήματα ελέγχου χειραποσκευών με ακτίνες Χ, κτλ) που πρέπει να έχει στη διάθεσή του ο χειριστής για διακρίβωση-διάγνωση του περιεχομένου ενός φακέλου ή δέματος. ζ) Το με αριθμ πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/6/ υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικού προς την Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτημάτων Προμηθειών, Εκτέλεσης Εργασιών και Υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ.Α.ΗΔ. αναφορικά με τη σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης για το έργο: «Προμήθεια μηχανισμού ελέγχου αποσκευών και αλληλογραφίας (συσκευή Χ Ray)». η) Το από Πρακτικό της 9ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Προμηθειών, Εκτέλεσης Εργασιών και Υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ.Α.ΗΔ με το οποίο κρίνει ομόφωνα ότι συντρέχει εν προκειμένω έκτακτη και φανερά κατεπείγουσα ανάγκη, πλήρως αιτιολογημένη από την αρμόδια υπηρεσία, η οποία καθιστά αδύνατη την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη διενέργεια διαγωνισμού, χωρίς το επείγον να απορρέει από ευθύνη της υπηρεσίας, καθώς και ότι για λόγους επείγουσας ανάγκης, που οφείλεται σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες καταστάσεις, δεν είναι δυνατό να τηρηθούν οι προθεσμίες που προβλέπονται από τον Κανονισμό Προμηθειών και συνεπώς επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης για την προμήθεια συσκευής Χ Ray με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 παρ. 3 και 4 του Ν.2362/1995 και 22 του Π.Δ. 118/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 13 περ. 13 περ. V. του Ν.2286/ Εγκρίνουμε, βάσει: Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε α) του πρακτικού 9/ της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Προμηθειών, Εκτέλεσης Εργασιών και Υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ.Α.ΗΔ με διαπραγμάτευση και β) των διατάξεων: του άρθρου 83, παρ.3 του Ν.2362/95 περί δημοσίου λογιστικού του άρθρου 22 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/2007) τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση για το έργο: «Προμήθεια μηχανισμού ελέγχου αποσκευών και αλληλογραφίας (συσκευή Χ [3]

4 Ray)», σύμφωνα με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β. Η προϋπολογιζόμενη του έργου δαπάνη θα ανέλθει μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ ( ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και ειδικότερα του ΚΑΕ 1729 του φορέα 07/150, του οικονομικού έτους 2010 με ημερομηνία παράδοσης ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και σύμφωνα με την διαθεσιμότητα της εταιρείας. 2. Ο ανάδοχος μειοδότης επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες έχουν ως εξής: 3% υπέρ ΜΤΠΥ στην καθαρή αξία 2% χαρτόσημο επί του ΜΤΠΥ 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 8% για την παροχή υπηρεσιών και 4% για την προμήθεια αγαθών (άρθρο 55 παρ. 1 εδ. στ του Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α/94). Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. 3) Tην ανάρτηση της παρούσας στο διαδικτυακό τόπο στη διαδρομή Νέα έργα Προκηρύξεις Διαγωνισμοί με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τις δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της παρούσας Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΕΡΓΕΛΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Απαραίτητα δικαιολογητικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : Τεχνικές προδιαγραφές ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : Γραφείο κ. Υπουργού Α. Γρίβα, Πρόεδρο Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών ή απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών αρμοδιότητας Διεύθυνσης Οικονομικού της ΓΓΔΔ & ΗΔ (ΔΙΔΚ/Φ.38/1/3120/ ). [4]

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α1. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς των ενδιαφερόμενων προμηθευτών πρέπει να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις : α) τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα β) τον πλήρη τίτλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό γ) τον αριθμό της προκήρυξης δ) τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα Οι προσφορές πρέπει: Ι. να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα ΙΙ. να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ., θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια επιτροπή διενέργειας κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής. ΙΙΙ. να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (σε οπτικό δίσκο CD), που θα τεθούν μέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η αρίθμηση των σελίδων είναι υποχρεωτική. ΙV. να υποβληθούν προς την Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα, 1ος όροφος, Γραφείο (υπόψιν του κου Γρίβα, Προέδρου της επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας) έως την και ώρα.. μ.μ. Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς των ενδιαφερόμενων προμηθευτών θα περιλαμβάνει (δικαιολογητικά συμμετοχής) : [5]

6 Α) Yπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986(Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία : ί) να αναγράφονται τα στοιχεία της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης στη οποία συμμετέχουν, ίί) να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ίίί) να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας, ιv) να δηλώνεται ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, v) να δηλώνεται ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία σύνταξης της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ώστε να καλύπτει και την ημερομηνία αυτή. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία προγενέστερη εκείνης της υποβολής της προσφοράς δεν καλύπτει της απαιτήσεις της προκήρυξης, αφού βεβαιώνοντας την ανυπαρξία καταδικών, κτλ σε μελλοντική ημερομηνία είναι αυτονόητα ανακριβής. Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος μπορεί να γίνει και πριν την ημερομηνία της υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης, αφού κρίσιμο είναι ποιος είναι ο υπογράφων και όχι πότε υπογράφει ενώπιον του βεβαιούντος το γνήσιο της υπογραφής. Β) Έγγραφο Εκπροσώπησης, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης με εκπρόσωπό του. Γ) φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου (αναλυτικά οι τεχνικές απαιτήσεις χωρίς αναγραφή τιμών), όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Β της παρούσας Δ) φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα περιλαμβάνει: 1) τη συνολική προσφερόμενη τιμή της προσφοράς καθώς και 2) το ποσοστό ΦΠΑ και 3) το χρόνο ισχύος της προσφοράς. Α2. Δικαιολογητικά κατακύρωσης [6]

7 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν : 1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας 2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 3)Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. [7]

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β B1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗΣ (ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ { ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΩΝ (X-RAY) ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΥΠΟΠΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ TIP}) ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:. 1. ΣΚΟΠΟΣ: Ο έλεγχος των χειραποσκευών - αποσκευών για την ανίχνευση εκρηκτικών μηχανισμών και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων, με πλήρη διαχωρισμό αυτών σε μεταλλικά, πλαστικά και μικτά (organics inorganics mixed). ανάλογα με την ύλη κατασκευής τους. Σημείωση: Προσφορές που αναφέρονται σε συσκευές οι οποίες ανιχνεύουν μόνο μέταλλα δεν καλύπτουν τον εν λόγω σκοπό και δεν γίνονται αποδεκτές στον παρόντα διαγωνισμό. 2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1 Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα είναι εμπεριστατωμένες και θα περιλαμβάνουν: Πλήρεις και επεξηγηματικές απαντήσεις ή σχόλια (πέραν της απλής ένδειξης συμμόρφωσης ή διαφοροποίησης) σε κάθε παράγραφο και υποπαράγραφο των τεχνικών προδιαγραφών, που θα αναγράφονται στο Φύλλο Συμμόρφωσης Τυχόν πρόσθετες δυνατότητες, οι οποίες παρέχονται από το προσφερόμενο είδος και δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις τεχνικές προδιαγραφές Πλήρη περιγραφή των χαρακτηριστικών του προσφερόμενου είδους, τεχνικές, λειτουργικές και [8]

9 κατασκευαστικές λεπτομέρειες Τον τύπο της προσφερόμενης συσκευής Οι προσφορές να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Το συναφές έντυπο τεχνικό υλικό (τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης), πρέπει να έχει συνταχθεί στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα, τα δε λοιπά τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα Στην αξία κάθε μίας πλήρους προσφερόμενης συσκευής να συμπεριλαμβάνονται και τα εξής : α. Βοηθητική προέκταση ιμάντα εισόδου β. Βοηθητική προέκταση ιμάντα εξόδου. γ. Ξεχωριστό Control Desk για την τοποθέτηση χειριστηρίου και Monitor. δ. Παρελκόμενα Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορές που περιλαμβάνουν συσκευές διαφορετικής σχεδίασης, οι οποίες να καλύπτουν τις απαιτήσεις της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής. Η αρχή λειτουργίας και οι επιδόσεις θα αναφέρονται στις προσφορές αναλυτικά Πλεονεκτήματα ή αποκλίσεις του προσφερόμενου είδους ή των όρων της προσφοράς, από τα οριζόμενα με αυτές τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να σημειώνονται με παρατήρηση στην αντίστοιχη παράγραφο της προδιαγραφής, με συγκεκριμένη παραπομπή στο κείμενο, το οποίο μπορεί να περιληφθεί σε χωριστό τμήμα της προσφοράς ή προσάρτημά της Προσφορές που παρέχουν ελλιπείς πληροφορίες και που δεν περιγράφουν με σαφήνεια τις ικανότητες, πλεονεκτήματα ή παρεκκλίσεις του προσφερόμενου είδους σε σχέση με τις παρούσες προδιαγραφές, θα απορρίπτονται. 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.1. Η κατασκευή του προς προμήθεια είδους να είναι πρόσφατη και να έχει βασιστεί στις σύγχρονες τεχνολογικές αντιλήψεις σχετικές με την κατασκευή X-RAY Η σχεδίαση του προς προμήθεια είδους θα βασίζεται σε ολοκληρωμένα κυκλώματα (IC s) Το προσφερόμενο είδος πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω απαιτήσεις σχεδίασης (design considerations) : α. Γρήγορη και επιτυχή αναγνώριση (εντοπισμό) [9]

10 βλαβών, με χρήση κατάλληλου λογισμικού. β. Να παρέχεται ένδειξη του τμήματος στο οποίο υπάρχει βλάβη, με την χρήση ειδικού ενσωματωμένου διαγνωστικού συστήματος. Ειδικότερα θα παρέχεται η ένδειξη τουλάχιστον για τα κάτωθι : Σήμα ανιχνευτών με και χωρίς ακτινοβολία. Κανάλια ανιχνευτών που παρουσιάζουν βλάβη με ευδιάκριτη απεικόνιση αυτών. Σήματα εισόδου εξόδου. Ταχύτητα του ιμάντα. Γεννήτρια ακτίνων Χ. Τάση τροφοδοσίας διαφόρων πλακετών της συσκευής. γ. Να παρέχεται κατά το μέγιστο δυνατό ποσοστό φατνωτή κατασκευή (modular construction) Να υπάρχουν ειδικά συστήματα ασφάλειας όπως προστατευτικά μολυβδοκαλύμματα και πολλαπλά συστήματα ενδοασφάλισης τα οποία και θα περιγράφονται οπωσδήποτε στις προσφορές Το προσφερόμενο είδος θα είναι κατάλληλο για συνεχή 24ωρη λειτουργία, καθόλη τη διάρκεια της μίσθωσης, χωρίς καμία μεταβολή των λειτουργικών του επιδόσεων και ειδικά κατασκευασμένο ώστε να λειτουργεί ομαλά για όσο το δυνατόν μακρό χρονικό διάστημα χωρίς την ανάγκη τεχνικής επίβλεψης Να απαιτεί την ελάχιστη πρακτικά προληπτική συντήρηση. Στις προσφορές θα αναγράφεται ο απαιτούμενος χρόνος συντήρησης, καθώς και το είδος αυτής. Ο προμηθευτής θα πρέπει να δηλώσει και τα τυχόν προστατευτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνει το προσωπικό συντήρησης για αποφυγή παρενεργειών από την ακτινοβολία Χ Να έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται η ομαλή του λειτουργία από την συνήθη συσσώρευση σκόνης στις επί μέρους μονάδες του Να είναι όσο το δυνατό αξιόπιστο με επιθυμητό μέσο χρόνο μεταξύ βλαβών (Mean Time Between Failures MTBF) ώρες σε προηγούμενες εγκαταστάσεις του. Να δηλωθούν επίσης : α. Το MTBF της γεννήτριας ακτινών Χ. β. Το MTTR (Mean Time To Repair) της συσκευής. γ. Το ποσοστό διαθεσιμότητας (availability) της συσκευής. [10]

11 3.9. Οι εξωτερικές πηγές ηλεκτρομαγνητικού θορύβου (noise sources) θα έχουν την ελάχιστη πρακτική επίδραση επάνω στην συσκευή Οι πηγές θορύβου διακοπτόμενων ανωμαλιών όπως π.χ. κακές επαφές αγωγών, κλπ θα πρέπει να περιορίζονται πρακτικά στο ελάχιστο Όλες οι συσκευές θα είναι πρόσφατης κατασκευής Είναι απαραίτητη η συμμόρφωση του κατασκευαστή με τα ακόλουθα standards : α. Της σειράς ISO 9001:2000 (για τον οίκο κατασκευής), ή νεότερο. β. CE-MARK (για κάθε συσκευή). Να δηλωθούν αναλυτικά τα standards κατασκευής και ασφάλειας με τα οποία συμφωνεί το προσφερόμενο είδος Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει επίσης πιστοποίηση σύμφωνα με ISO 9001:2000 (ή νεώτερη) και σύμφωνα με το Εναλλακτικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων Ειδών, Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2002/96/EC και του Π.Δ. 117/ Ο προσφερόμενος τύπος συσκευής να είναι δοκιμασμένος εγκατεστημένος σε Αερολιμένα χώρας της ΕΕ ή άλλους διεθνείς Αερολιμένες ή σε εγκαταστάσεις όπου διενεργήθηκαν διεθνείς αγώνες. Αυτό θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων των φορέων που τα έχουν χρησιμοποιήσει. 4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Κάθε πλήρης προσφερόμενη συσκευή X-RAY θα πρέπει να καλύπτει τα εξής : 4.1. Η τάση τροφοδοσίας θα είναι 220 V / 50 Hz και για μεταβολή της τάσης ±15% και της συχνότητας ± 5Hz δεν θα επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία της συσκευής Η συσκευή θα λειτουργεί ομαλά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 0 0 C έως 40 0 C και με σχετική υγρασία 90% στους 30 0 C Ο όγκος της συσκευής πρέπει να είναι κατά το δυνατό περιορισμένος. Να δηλωθούν οι διαστάσεις και το βάρος αυτής Οι συσκευές θα επιτρέπουν την διέλευση με χρήση ταινιόδρομου αντικειμένων προς έλεγχο, διαστάσεων το μέγιστο: 60 cm πλάτος x 40 cm ύψος. [11]

12 4.5. Το συνολικό βάρος των αντικειμένων, κατανεμημένα σε όλο το μήκος του ταινιόδρομου, που θα μπορούν να δέχονται οι συσκευές χωρίς προβλήματα (μηχανικά και ηλεκτρονικά) στην λειτουργία τους πρέπει να δηλωθεί στην τεχνική προσφορά Να παρέχεται η δυνατότητα κίνησης του ταινιόδρομου πέρα από την ορθή φορά και αντίστροφα κατά την επιθυμία του χειριστή Ο θόρυβος του συστήματος κίνησης του ταινιόδρομου θα είναι ο ελάχιστος δυνατός και μέσα στα διεθνώς αποδεκτά όρια. Να δηλωθούν : α. Η ταχύτητα του ιμάντα. β. Το χρησιμοποιούμενο σύστημα κίνησης (αλυσίδες, drummotor). γ. Ο τύπος και η ισχύς του χρησιμοποιούμενου μοτέρ. δ. Η στάθμη θορύβου (db) σε απόσταση 1 m από την συσκευή (κίνηση FW / BW) Το σύστημα κίνησης του ταινιόδρομου θα παρέχει ασφάλεια ώστε να καθίσταται αδύνατη η παρεμβολή μέλους του σώματος (χέρια) εντός των κινουμένων μερών της συσκευής κατά την λειτουργία του Τόσο η βοηθητική προέκταση ιμάντα εισόδου, όσο και η βοηθητική προέκταση ιμάντα εξόδου θα είναι αρίστης ποιότητας, από ανοξείδωτο ατσάλινο σκελετό, θα εφαρμόζουν ακριβώς στην είσοδο και έξοδο της συσκευής και δεν θα δημιουργούν κανένα πρόβλημα στην κίνηση των αντικειμένων κατά την κίνησή τους επάνω στα ράουλα λόγω κακής κατασκευής και ποιότητας. Όλη η κατασκευή, θα είναι αρίστης ποιότητας και υψηλής αντοχής. Μήκος προέκταση ιμάντα: εισόδου 60 εκατοστά και εξόδου 100 εκατοστά τουλάχιστον Το CONTROL DESK στο οποίο θα τοποθετούνται το χειριστήριο και το Monitor θα είναι αρίστης ποιότητας, με σκελετό από κατάλληλο ανθεκτικό υλικό, για την τοποθέτηση του χειριστηρίου, εμφανίσιμο, σε κατάλληλο ύψος για τον χειριστή και τέτοιας κατασκευής ώστε να εμποδίζεται η συσσώρευση σκόνης Σε όλο το χρόνο της συνεχούς επί 24ώρου βάσεως (100% duty cycle) λειτουργίας δεν θα παρουσιάζονται φαινόμενα υπερθέρμανσης, αποκλίσεων από τα χαρακτηριστικά της συσκευής [12]

13 και κακής λειτουργίας / απόδοσης σε οποιαδήποτε από τις υπομονάδες της συσκευής Η ύπαρξη τροχών για μετακίνηση της συσκευής θεωρείται απαραίτητη Η συσκευή θα είναι εφοδιασμένη με σύστημα ενδοασφάλισης για να τίθεται OFF τουλάχιστον στις κάτωθι περιπτώσεις : α. Όταν αφαιρεθούν από αυτή τμήματα της εσωτερικής μολυβδοεπένδυσης. β. Όταν η τιμή της παραγόμενης δόσης υπερβεί το προκαθορισμένο όριο ασφαλείας. γ. Όταν ο χειριστής το θελήσει, για οποιοδήποτε λόγο, από το πληκτρολόγιό του Το ικρίωμα θα ασφαλίζεται με πόρτες ασφαλείας Θα παρέχεται ασφάλεια, ώστε να είναι αδύνατη η παρεμβολή μέλους του σώματος στην πρωτογενή ακτινοβολία Θα υπάρχει ενδεικτικό μηχανικό όργανο όσο αναφορά τις ώρες λειτουργίας της συσκευής, καθώς και τουλάχιστον ένας μετρητής διερχόμενων αντικειμένων Θα υπάρχουν ευδιάκριτες οπτικές ή / και ηχητικές ενδείξεις που θα δείχνουν την ενεργοποίηση της γεννήτριας κατά τον χρόνο ακτινοβολίας της Η δόση ακτινοβολίας στο προς ανίχνευση αντικείμενο θα είναι τέτοια ώστε να μην επηρεάζει : Ιατρικά φίλμ για 25 τουλάχιστον διελεύσεις. Φωτογραφικά (έγχρωμα και ασπρόμαυρα) φίλμ των 1600 ASA και για 25 διελεύσεις μέσα από την συσκευή. Τρόφιμα και φάρμακα. Στις προσφορές να δηλωθούν απαραίτητα : Το ποσοστό ακτινοβολίας (Dose / Inspection) στο υπό έλεγχο αντικείμενο. Ανώτερο επιτρεπτό όριο 0,2 mr / inspection. Να κατατεθούν με την τεχνική δηλώσεις από αναγνωρισμένο οίκο κατασκευής φίλμ ή άλλα επίσημα πιστοποιητικά ή επίσημες μελέτες από αναγνωρισμένες αρχές και οργανισμούς στις οποίες να φαίνεται ότι οι προσφερόμενες συσκευές δεν επηρεάζουν ούτε τα φίλμ και ούτε φάρμακα και τροφές Η διαρρέουσα ακτινοβολία σε οποιοδήποτε σημείο γύρω από την συσκευή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δεδομένα του Ελληνικού Υπουργείου [13] ΑΔΑ: 4Ι0ΡΚ-84

14 Υγείας και άλλων Διεθνών Οργανισμών ήτοι, τα 500 mr ανά έτος συνεχούς λειτουργίας ή τα 10 mr για επτά συνεχείς ημέρες λειτουργίας ή τα 0,2 mr σε απόσταση 5 cm από την συσκευή Ο έλεγχος των αντικειμένων θα είναι πλήρης σε ποσοστό 100%, χωρίς να υπάρχουν κενά (cut off) σε οποιαδήποτε από τις πλευρές του και χωρίς να απαιτείται η τοποθέτησή τους στον ιμάντα σε ορισμένη θέση Η αρχή λειτουργίας της συσκευής θα είναι total scanning (slice by slice) με ηλεκτρονικό τρόπο Για τον Dedector να δοθούν τα εξής στοιχεία: O αριθμός φωτοδιόδων που φέρει και ο μέσος όρος της ζωής τους λόγω της έκθεσής τους στην ακτινοβολία της γεννήτριας και η απαιτούμενη συντήρηση (μηνιαία ετήσια). Ο χρόνος εγγύησης Για την γεννήτρια ακτινών Χ, είναι επιθυμητό να είναι μονομπλόκ με ενσωματωμένη την λυχνία, τον μετασχηματιστή Υ/Τ., το ανορθωτικό κ.λ.π. και να δοθούν : Ο τύπος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά της και ο κατασκευαστής της. Η τάση λειτουργίας της σε kv. Ο κατασκευαστής και ο τύπος του ψυκτικού υλικού το οποίο θα είναι μη τοξικό (PCB free) έλαιο. Ο χρόνος εγγύησης Το περιεχόμενο του ελεγχόμενου αντικειμένου θα απεικονίζεται σε Monitor με πλήρη διαχωρισμό σε οργανικά ανόργανα μικτά, ανάλογα με τον ατομικό τους αριθμό και ανάλογα με το πάχος τους Το Monitor θα έχει : α. Μέγεθος οθόνης: 17 τουλάχιστον. β. Resolution τουλάχιστον 1024 x 768 pixels/75 Hz. γ. Εικόνα απηλλαγμένη κυμάτωσης (flicker free) με κάθετη σάρωση τουλάχιστον 75 Hz. δ. Ρυθμιστικά κομβία φωτεινότητας, αντίθεσης και αποκλίσεων Κατά την ανίχνευση : α. Ο διαχωρισμός των αντικειμένων σε οργανικά (organics), μέταλλα (inorganics) και μικτά (mixed) θα γίνεται με βάση τον ατομικό αριθμό της συστατικής ύλης κάθε αντικειμένου. β. Η απεικόνιση των αντικειμένων στο Monitor [14]

15 μετά τον διαχωρισμό θα γίνεται με ξεχωριστό χρώμα για κάθε κατηγορία υλικού π.χ. πορτοκαλί για τα οργανικά, μπλε για τα μέταλλα και πράσινο για τα μικτά. Κοινές περιοχές αντικειμένων που επικαλύπτονται (π.χ. οργανικό επάνω σε μέταλλο και το αντίστροφο), θα πρέπει να απεικονίζονται ως μικτές (πράσινο χρώμα). γ. Η φωτεινότητα των χρωμάτων για κάθε κατηγορία υλικού θα υποδεικνύει το πάχος του. Η φωτεινότητα των χρωμάτων θα είναι ανεξάρτητη από τον ατομικό αριθμό του αντικειμένου (έτσι π.χ. λεπτά τμήματα μετάλλων, με μικρή απορρόφηση στην ακτινοβολία, θα συνεχίζουν να απεικονίζονται με μπλε χρώμα). δ. Κατά την αλλαγή της εικόνας με την διέλευση νέου αντικειμένου, δεν θα πρέπει να παρουσιάζεται τρέμουλο στο Monitor. ε. Η εικόνα του νέου αντικειμένου που παρουσιάζεται στα Monitors, θα πρέπει να εμφανίζεται ομαλά. στ. Η ποιότητα της εικόνας στο Monitor για όλες τις κατηγορίες των υλικών θα είναι άριστη και τόσο η φωτεινότητα όσο και η διαύγεια των διαφόρων χρωμάτων θα πρέπει να έχει προσαρμοσθεί στην ευαισθησία του ανθρώπινου ματιού για την άνετη και ξεκούραστη παρακολούθηση της εικόνας από τον χειριστή. ζ. Κατά την διέλευση της ειδικής βαλίτσας ελέγχου (test case) θα πρέπει να επιτυγχάνονται τα εξής : Διακριτικότητα (Resolution) τουλάχιστον 36 AWG χωρίς κάλυψη αλουμινίου και τουλάχιστον 32 AWG πίσω από πλάκα αλουμινίου πάχους 7/16. Διαπερατότητα (Penetration) τουλάχιστον 30 mm ατσάλι. Διάκριση λεπτών χαλύβδινων φύλλων πάχους έως και 0,10mm. Χάλκινες σχισμές (παράλληλα και κάθετα) έως και 1,5mm Η ανίχνευση, ο διαχωρισμός των αντικειμένων σε οργανικά ανόργανα μικτά και ο εντοπισμός των υπόπτων αντικειμένων θα ολοκληρώνεται αυτόματα, χωρίς την παρέμβαση του χειριστή με μία και μοναδική διέλευση του αντικειμένου μέσα από την συσκευή Η μονάδα zoom της συσκευής να παρέχει δυνατότητα επισταμένης εξέτασης του υπό ελέγχου [15] ΑΔΑ: 4Ι0ΡΚ-84

16 αντικειμένου όταν είναι επιθυμητό και σε βήματα από Χ1 έως Χ8 τουλάχιστον, χωρίς αλλοίωση της εικόνας. Να δηλωθεί στις προσφορές εάν η συσκευή μπορεί να δώσει επιπρόσθετες πληροφορίες στον χειριστή την ώρα που αυτός μεγεθύνει την εικόνα Να δηλωθεί η χωρητικότητα της μνήμης που διαθέτει η συσκευή για την αποθήκευση της εικόνας, η οποία και θα παραμένει στο monitor για απεριόριστο χρόνο μέχρι τη διέλευση νέου αντικειμένου, καθώς επίσης και εάν υπάρχει δυνατότητα επέκτασής της Η συσκευή να πραγματοποιεί επεξεργασία εικόνας τουλάχιστον σε επίπεδο 24 bit και ο μετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό σήμα πρέπει να είναι δυναμικής ευκρίνειας τουλάχιστον 14 bit για αυξημένη ποσοτικά και ποιοτικά ροή πληροφοριών (άριστη ποιότητα εικόνας) προς τον χειριστή Κατά την εφαρμογή διαφόρων εργαλείων ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας π.χ. παρουσίαση αρνητικού, για λόγους ταχύτητας ελέγχου, η ανταπόκριση του μηχανήματος πρέπει να είναι άμεση, χωρίς να παρουσιάζεται η παραμικρή καθυστέρηση στην εμφάνιση της επεξεργασμένης εικόνας Οποιαδήποτε φίλτρα που εφαρμόζονται στην εικόνα π.χ. ενίσχυσης άκρου άκρου, πρέπει να είναι πραγματικού χρόνο (real time) και on line (δηλαδή με προεπιλογή οποιουδήποτε φίλτρου, η εικόνα κάθε νέου αντικειμένου να εμφανίζεται με το προεπιλεχθέν φίλτρο Η εικόνα που θα εμφανίζεται στα Monitors να διαθέτει όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία εργονομίας για τον χειριστή π.χ., αναγραφή του τρόπου αξιολόγησης της εικόνας, συνεχής απεικόνιση της ημερομηνίας / ώρας κλπ Η συσκευή να διαθέτει αυτόματο σύστημα εντοπισμού υπόπτων αντικειμένων, οργανικών και ανόργανων ουσιών, το οποίο θα είναι πραγματικού χρόνου (real time) και on- line (με την παρουσίαση της εικόνας ενός νέου αντικειμένου θα υπάρχουν ήδη μαρκαρισμένα τα ύποπτα αντικείμενα). Το σύστημα θα πρέπει να έχει εκτός από οπτικό σήμα συναγερμού και αυτόματο σταμάτημα του ταινιόδρομου κατά την επιθυμία του χειριστή. Επίσης να διαθέτει και λογισμικό TIP (Threat Image Protection), με βιβλιοθήκη [16]

17 τουλάχιστον 1000 εικόνων με επικίνδυνα αντικείμενα (εκρηκτικοί μηχανισμοί, όπλα διαφόρων τύπων κ.λ.π. σε διαφορετικές γωνίες) και μηνύματα ορθής ή όχι ανίχνευσης φανταστικών αντικειμένων του TIP στην Ελληνική γλώσσα. Το προσφερόμενο λογισμικό TIP με τις ζητούμενες βιβλιοθήκες να έχει γίνει αποδεκτό από τουλάχιστον μία Κρατική Αρχή Ασφαλείας του Εσωτερικού ή Εξωτερικού Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που είναι εγκατεστημένος εντός της συσκευής για την επεξεργασία των δεδομένων θα είναι τελευταίας γενιάς. Ελάχιστες απαιτήσεις: Επεξεργαστής 1GHz, σκληρός δίσκος 40GB, RAM 128MB, τουλάχιστον 2 USB θύρες, 1 θύρα Ethernet και flash μνήμη 512 MB Η συσκευή θα διαθέτει σύστημα ψηφιακής καταγραφής και αρχειοθέτησης (με δυνατότητα ανάκλησης) τουλάχιστον ακτινοσκοπικών εικόνων (είτε όλων αυτόματα, είτε μόνο αυτών που θεωρεί ύποπτες ο χειριστής) στον εσωτερικό υπολογιστή της. Οι αποθηκευμένες εικόνες θα μπορούν και να μεταφέρονται σε κοινές μνήμες USB του εμπορίου προς χρήση της υπηρεσίας Να δηλώνεται στις προσφορές ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να γίνει αναβάθμιση του λογισμικού της συσκευής και η εισαγωγή νέων επιχειρησιακών δυνατοτήτων Το εξειδικευμένο λογισμικό της συσκευής θα πρέπει να ανιχνεύει εκρηκτικές ύλες σε ποσότητες και μορφές που θα καθορίζονται ανάλογα με το επιλεγόμενο πρόγραμμα με οπτική ένδειξη (τοποθετημένη με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια πάνω στο ύποπτο αντικείμενο) και ηχητική ένδειξη. Το λογισμικό θα πρέπει να παρουσιάζει υψηλό POD, (Probability Of Detection), τουλάχιστον για τις ελάχιστες ανιχνεύσιμες ποσότητες κάθε εκρηκτικού και ελάχιστο PFA (Probability of False Alarm). Να δηλωθούν οι κατηγορίες και οι ελάχιστες ποσότητες ανιχνεύσιμων εκρηκτικών Το εξειδικευμένο λογισμικό αυτόματου εντοπισμού υπόπτων αντικειμένων πρέπει να έχει ελεγχθεί και δοκιμαστεί από τουλάχιστον μία Κρατική Αρχή Ασφαλείας του Εσωτερικού ή Εξωτερικού. Να δοθεί αναλυτική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του λογισμικού (ο τρόπος με τον οποίο η συσκευή αποφασίζει για ένα ύποπτο [17]

18 αντικείμενο) καθώς και οι διαφορετικές ομάδες των εκρηκτικών που μπορούν να ανιχνευθούν ανάλογα με το επιλεγόμενο πρόγραμμα. Η δυνατότητα ανίχνευσης δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από την θέση του εκρηκτικού εντός της αποσκευής (π.χ. εάν βρίσκεται πίσω από άλλα αντικείμενα). Θα δίδεται επίσης η δυνατότητα γρήγορης αλλαγής του επιλεγόμενου προγράμματος καθώς και δυνατότητα κλειδώματος του προγράμματος για την αποφυγή αλλαγής του από μη εξουσιοδοτημένα άτομα Να δηλωθεί στην τεχνική προσφορά η ύπαρξη ανάλογου λογισμικού για την αυτόματη ανίχνευση και τον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών με αντίστοιχο μαρκάρισμα αυτών. Να αναφερθεί αναλυτικά ο τρόπος λειτουργίας του Ο χειριστής θα πρέπει να έχει την δυνατότητα γρήγορης απενεργοποίησης και ενεργοποίησης (χωρίς να απαιτείται η εισαγωγή σε menu, εισαγωγή password, κ.λ.π. του αυτόματου συστήματος εντοπισμού εκρηκτικών ουσιών, χωρίς καμία παρενέργεια στη συνολική λειτουργία της συσκευής. Η λειτουργία της συσκευής δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επηρεάζει την υπόλοιπη λειτουργία (π.χ. σταθερότητα γεννήτριας, ποιότητα χρωμάτων, σταθερότητα σήματος κ.λ.π) ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ Το προς προμήθεια είδος θα παραδοθεί με όλα τα ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ (καλώδια σύνδεσης, connectors, πινακίδες πληροφόρησης στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, για την μη επικινδυνότητα των συσκευών και του τρόπου τοποθέτησης των αντικειμένων) που είναι αναγκαία για την εγκατάσταση και θέση σε κανονική λειτουργία. 5. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ 5.1. Η προμηθεύτρια Εταιρεία υποχρεούται να παρέχει τεχνική εξυπηρέτηση - συντήρηση με άρτια οργανωμένο συνεργείο καθώς και ανταλλακτικά και παρελκόμενα, για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από της οριστικής παραλαβής των μηχανημάτων και να ικανοποιεί τις αιτήσεις χορήγησης ανταλλακτικών- αν τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία (μέγιστος χρόνος 30 ημέρες ) με λογική αναπροσαρμογή των τιμών ( κατά τα κρατούντα στην Ελληνική αγορά ). Σε περίπτωση μη διαθέσεως από τον προμηθευτή [18]

19 των ζητηθέντων από την Υπηρεσία ανταλλακτικών σε 30 ημέρες από την πρώτη ζήτησή τους, η Εταιρεία αυτή θα υπόκειται σε ανάλογη (σύμφωνα με τις συναλλαγές ) ποινική ρήτρα και το ολικό ποσό της τιμής των ανταλλακτικών αυτών θα εκπίπτει υπέρ του Δημοσίου, μέχρι της ανευρέσεώς τους. Επίσης ο φορέας θα κινεί διαδικασίες αποκλεισμού του προμηθευτή, ο οποίος θα φανεί ασυνεπής ως προς την τήρηση της συμβάσεως, από τις μελλοντικές προμήθειες του Δημοσίου O χρόνος ανταπόκρισης για παροχή τεχνικής βοήθειας - συντήρησης - επισκευής θα είναι εντός δύο (2) ημερών από της ειδοποιήσεως εκ μέρους της Υπηρεσίας. Η προμηθεύτρια Εταιρεία, υποχρεούται σε κάθε περίπτωση εντός δέκαι (10) ημερών από της ειδοποιήσεως εκ μέρους της Υπηρεσίας να προβεί στην επισκευή του μηχανήματος, διαφορετικά πρέπει να το αντικαταστήσει αμέσως μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, με άλλο του ιδίου ή ίσων δυνατοτήτων τύπου, μέχρι την επισκευή του Η προμηθεύτρια Εταιρεία, να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας : α) Δύο (2) ετών για την συσκευή, και β) Τριών (3) ετών για το Detector και την γεννήτρια ακτίνων Χ, από της οριστικής παραλαβής των μηχανημάτων από την Επιτροπή Παραλαβής, με την υποχρέωση του προμηθευτή να αντικαθιστά τα φθειρόμενα εξαρτήματα ή μέρη, λόγω κακής κατασκευής, χωρίς καμία επιβάρυνση του Δημοσίου εντός δέκα (10) ημερών από της σχετικής ειδοποιήσεως της Υπηρεσίας. Μετά την Τρίτη επισκευή, εάν εμφανισθεί η ίδια βλάβη εντός ενός (1) έτους από την οριστική παραλαβή τους, η συσκευή θα επιστρέφεται στον προμηθευτή με την υποχρέωση της αντικαταστάσεώς της με άλλη καινούργια. Ως βλάβες για τις οποίες ισχύει η παραπάνω δέσμευση, δεν νοούνται εκείνες που οφείλονται στον κακό χειρισμό της συσκευής. Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να την αντικαταστήσει, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει στο Υ.Δ.Τ., τη συμβατική αξία της συσκευής και των παρελκομένων της. 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΣΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ [19]

20 6.1. Οι προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από φύλλο συμμορφώσεως στην Ελληνική Γλώσσα και να ακολουθείται η ίδια σειρά και αρίθμηση. Σε κάθε παράγραφο ή υποπαράγραφο να γράφεται η λέξη ΣΥΜΦΩΝΩ όταν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και καλύπτει τα ζητούμενα στοιχεία και γνωρίσματα. Αν το είδος εκτρέπεται τότε πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά η εκτροπή ή ασυμφωνία για να σχηματίζεται με σαφήνεια, η γνώμη για την περαιτέρω εκτίμηση Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εκπαιδεύσει στη χρήση και λειτουργία των συσκευών, αδαπάνως για το Δημόσιο, διπλάσιο των συσκευών άτομα της Υπηρεσίας, για χρονικό διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών. Επίσης να εκπαιδεύσει δύο τεχνικούς της Υπηρεσίας στη συντήρηση και επισκευή των συσκευών για χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, ομοίως ως ανωτέρω, αδαπάνως για το Δημόσιο Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστή με όλες τις λεπτομέρειες για τη λειτουργία των συσκευών. Για κάθε συσκευή και παρελκόμενο, πρέπει να επισυνάπτεται λεπτομερές περιγραφικό φυλλάδιο με εικόνες που καλύπτουν όλες τις πλευρές των συσκευών. Υλικό που προσφέρεται με απλή αναφορά χωρίς περιγραφή δε θα λαμβάνεται υπόψη και θα θεωρείται ότι, δε περιλαμβάνεται στην προσφορά. Ολα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και στοιχεία που ζητούνται από τις παρούσες προδιαγραφές πρέπει να προκύπτουν από το τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστικού Οίκου, το οποίο απαραιτήτως να συνυποβάλλεται μαζί με τη τεχνική προσφορά. Στη τεχνική προσφορά για κάθε τεχνική απάντηση που ζητείται από τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, να δίδεται η παράγραφος και η σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου ή του τεχνικού φυλλαδίου του κατασκευαστή Οίκου που καλύπτει το αντίστοιχο σημείο της απάντησης. Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει επίσης απαραιτήτως να αναγράφεται η μάρκα, το μοντέλο ο τύπος, το εργοστάσιο κατασκευής και η Χώρα καταγωγής των προσφερομένων συσκευών και των παρελκομένων τους. [20]

21 6.4. Κατά την παραλαβή να διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι : α)μακροσκοπικός έλεγχος προς διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων, κακώσεων του επιμελημένου της κατασκευής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής, της πληρότητας των τεχνικών όρων της σύμβασης καθώς και της πληρότητας από πλευράς εξαρτημάτων και του καινουργούς του υλικού. β) Λειτουργικός έλεγχος, προς διαπίστωση του κανονικού της λειτουργίας Η ενδιαφερόμενη Υπηρεσία θα δεχθεί και προσφορές με περισσότερες δυνατότητες από τις ζητούμενες στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή, τις οποίες θα κρίνει τεχνικοοικονομικά Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται Η παράδοση και εγκατάσταση των συσκευών θα πραγματοποιηθεί, με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή ως ακολούθως : 6.8. ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και σύμφωνα με την διαθεσιμότητα της εταιρείας Το υπό προμήθεια είδος θα παραδοθεί ενώπιον ειδικής επιτροπής παραλαβής προς την οποία και θα επιδειχθούν όλες οι επιδόσεις με κάθε δυνατή λεπτομέρεια και χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας. B2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ του έργου: «Προμήθεια μηχανισμού ελέγχου αποσκευών και αλληλογραφίας (συσκευή Χ Ray)». Αξιολόγηση Προσφορών Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης και περιλαμβάνει τα παρακάτω αναφερόμενα στάδια βήματα. (Κριτήρια ποιοτικής επιλογής, 1ο στάδιο, κριτήρια σύναψης σύμβασης, 2 ο και 3 ο ) α. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής [21]

22 1 ο στάδιο - βήμα. Διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Δικαιολογητικά για τον έλεγχο είναι τα αναφερόμενα στο κύριο μέρος της παρούσας. Αξιολόγηση βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς γίνεται μόνο για τους υποψήφιους, που σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και τα πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής, εκπληρώνουν τα παραπάνω κριτήρια. Σε αντίθετη περίπτωση, η προσφορά απορρίπτεται ως μη έχουσα εκπληρώσει τις ελάχιστες τιθέμενες προϋποθέσεις. β. Κριτήρια σύναψης σύμβασης (άρθρο 53 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για τη κατακύρωση της συμφερότερης προσφοράς έχουν ως εξής: 2 ο στάδιο βήμα. Βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς Η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς βασίζεται στο περιεχόμενο του σχετικού Φακέλου σε σχέση με τα ακόλουθα επί μέρους κριτήρια. Α/ Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗΣ (ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ {ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΩΝ (X- RAY) ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΥΠΟΠΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ TIP}) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Σ ΟΜΑΔΑ Α Βάρος αντικειμένων. 4% Δόση ακτινοβολίας. 5% Monitor. 4% Διαχωρισμός, χρώματα, φωτεινότητα 30% χρωμάτων, τρέμουλο εικόνας, ποιότητα εικόνας και ταυτόχρονη μέτρηση διαπερατότητας, διακριτικότητας και ευαισθησίας αντίθεσης Μονάδα Zoom. 4% Χωρητικότητα μνήμης. 4% Επεξεργασία εικόνας 4% , 4.38 Αυτόματο σύστημα ανίχνευσης υπόπτων 20% αντικειμένων και TIP Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 5% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α : 80% ΟΜΑΔΑ Β 1 Τεχνική εξυπηρέτηση-επισκευή-συντήρηση. 6% [22]

23 2 Εκπαίδευση 5% 3 Εγγύηση καλής λειτουργίας 6% 4 Χρόνος παράδοσης 3% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β : 20% Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι αιτούμενες προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι αιτούμενες προδιαγραφές. 3 ο στάδιο - βήμα: Αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς τελικό αποτέλεσμα: Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου σημειώνεται η συνολική προσφερόμενη (αιτούμενη) αμοιβή του Διαγωνιζόμενου. Η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται με φθίνουσα σειρά του Α που προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: Όπου: A j = 0,80 x T j / T max + 0,20 x K min / K j T max η μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών T j το σταθμισμένο άθροισμα της τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς K min η ελάχιστη προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Kj η τιμή της προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α., όπως αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά του Υποψηφίου. Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. [23]

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Η Σ Ε Π Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Α Σ Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Η Σ Ε Π Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Α Σ Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Η Σ Ε Π Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Α Σ Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. πρωτ.: Γ 403/2013 Διακήρυξη για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Παπαβασιλείου Δημήτρης 213 1313354 213 1313390 d.papavassiliou@ypes.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Παπαβασιλείου Δημήτρης 213 1313354 213 1313390 d.papavassiliou@ypes.gov.gr Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2011 Αρ. πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Φ.358/7/2357 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ.πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Φ.358/42/23435 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Ε-mail ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιοποίηση του Αρχείου της ΓΓΠΠ».

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιοποίηση του Αρχείου της ΓΓΠΠ». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ40Ι-ΦΞΟ ΑΔΑΜ: 13PROC001541412 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. πρωτ. : 3963 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΠΙ-ΙΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΓΠΙ-ΙΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΠΙ-ΙΣΗ ΑΔΑΜ: 13PROC001766525 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. πρωτ. : 7186 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : E-mail : Ταχ. Δ/νση : Γεωργιάδου Χρύσα (Δικαιολογητικά) Κυρίτση Σοφία (Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΑΔΑ: ΩΜΡ1Χ-5ΒΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 09 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.937/1/17190 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,15-10-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ. :657 ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. /νση : Αναπαύσεως 10 Ταχ. Κώδικας: 116 36 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΑΔΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΑΔΑ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & Αριθμ. πρωτ. : 1946 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ.&

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 20 Ιουλίου 2011 Αρ. πρωτ.:γ-9699 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Παπαβασιλείου Δ. 213 1313354 / 367 213 1313390 d.papavassiliou@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Παπαβασιλείου Δ. 213 1313354 / 367 213 1313390 d.papavassiliou@ydmed.gov.gr Αθήνα, 26-4-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΟΙΚ/Φ. 326/24 /12231 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Ε-mail ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ TΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ για την υλοποίηση του υποέργου 2 με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ.-Τμ.Α Α.Δ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 251ΓΝΑ υπ αριθμ. 4/2012 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 251 ΓΝΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003056072 2015-09-16

15PROC003056072 2015-09-16 15PROC003056072 2015-09-16 Κεντρική Υπηρεσία / Τμήμα Διαχείρισης & Εφαρμογής Προγραμμάτων, Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα Πληροφορίες: Βασιλική Κακοσίμου Τ. 2106988602 / F. 2106988586, e-mail: v.kakosimou@asylo.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 27/07/2012 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ.Διακήρυξης: 14/2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 89598/01-08-2012 Ταχ. Δ/νση : Μάρνη 22

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003163355 2015-10-14

15PROC003163355 2015-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 12 Οκτωβρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 382704/12552 ΑΔΑ:71247ΛΛ-46Ξ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 11-02-2014 Αριθμ. Πρωτ: 4072 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Του Ν.1481/1984 (Α - 152) Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας», όπως ισχύουν.

1.1. Του Ν.1481/1984 (Α - 152) Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας», όπως ισχύουν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΑΔΑ ΒΕΔΔΙ-ΤΝ5 ΑΔΑΜ: 13PROC000123602

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΑΔΑ ΒΕΔΔΙ-ΤΝ5 ΑΔΑΜ: 13PROC000123602 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΑΔΑ ΒΕΔΔΙ-ΤΝ5 ΑΔΑΜ: 13PROC000123602 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Μαρτίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & Αριθμ. πρωτ. : 1357 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ. Κ.: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 16-12-2013 Αρ. Πρωτ.: οικ.89276/6764 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 16-12-2013 Αρ. Πρωτ.: οικ.89276/6764 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:ΚΡΟΚΙΔΑ 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ.:20100 ΤΗΛ.:2741360752 e-mail: promith@pekorinthias.gr

Διαβάστε περισσότερα