ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.Ε.Υ.Α.Γ. 1 ο χιλ Γρεβενών - Κοζάνης, Τ.Κ 51100, Γρεβενά Τηλ fax Γρεβενά: 09/02/2015 Αρ. πρωτ. 222 Φορέας:.Ε.Υ.Α.Γ. Εργασία: ασφαλιστική κάλυψη των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου της ΕΥΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Εργασία «ασφαλιστική κάλυψη των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου της ΕΥΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» Ο Πρόεδρος του.σ. της ΕΥΑ Γρεβενών, κ. Γεώργιος ασταµάνης, έχοντας υπ όψη: Α) Τις διατάξεις : 1. Τον Ν. 1069/80 2. Το Π.. 28/80 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (.Κ.Κ) 4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 6. Την υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονοµικών 7. Την παρ. 14 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 Β) Την τεχνική περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας καθώς τους συνηµµένους σε αυτήν όρους Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «ασφαλιστική κάλυψη των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου της ΕΥΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», Γ) Τον προϋπολογισµό της ΕΥΑΓ έτους 2015, στον οποίο θα υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση 4.500,00 στον Κωδικό Εξόδων «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ» ) Η ασφάλιση των αυτοκινήτων θα καλύπτει τις σωµατικές βλάβες και τις υλικές ζηµιές που προβλέπονται µε τις διατάξεις του Ν.3746/2009 ο οποίος τροποποιεί την ασφαλιστική σύµβαση και αναπροσαρµόζει τα κατώτατα όρια των καλύψεων Αστικής Ευθύνης και Αστικής Ευθύνης Εργαλείων από 1/6/2012. Τα νέα κατώτατα όρια Αστικής Ευθύνης οχηµάτων θα είναι για σωµατικές βλάβες σε ευρώ ανά θύµα και για υλικές ζηµιές σε ευρώ ανά ατύχηµα (Ν. 3746/2009 άρθρο 33 παράγραφος 2). Στα επιµέρους θέµατα ασφάλισης έχουν ισχύ και οι διατάξεις του Ν.. 400/70, του Ν. 489/76, του Ν. 2496/97 καθώς και οι διατάξεις της αριθµ. Κ4/585/ Απόφασης του Υπουργείου Εµπορίου, όπου δεν έχει τροποποιηθεί από τους ανωτέρω Νόµους και τους επισυναπτόµενους Γενικούς όρους. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µε σφραγισµένες προσφορές για την εργασία «ασφαλιστική κάλυψη των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου της ΕΥΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» και καλεί τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόµιµα στην Ελλάδα δραστηριότητες ασφάλισης αυτοκινήτων, είναι µέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύµβασης, καθώς επίσης και διαµεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα σύµφωνα µε τον Ν.1569/1982 όπως ισχύει αποδεικνυόµενης της ιδιότητας των ενδιαφεροµένων µε επίσηµα έγγραφα, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισµένες οικονοµικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης στα υπηρεσιακά οχήµατα της ΕΥΑΓ. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, για όλο το χρονικό διάστηµα που θα καλύπτει η ασφάλιση και για το σύνολο των υπηρεσιακών οχηµάτων. εκτές γίνονται προσφορές που καλύπτουν την ασφάλιση όλων των οχηµάτων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσης. Ο συνολικός προϋπολογισµός είναι 6.100,00. Η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης στα υπηρεσιακά οχήµατα της ΕΥΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνει τις ακόλουθες καλύψεις και στα ελάχιστα ποσά που προβλέπονται από τους ισχύοντες νόµους και ειδικότερα: Ασφαλιστική κάλυψη οχηµάτων (επιβατικών-φορτηγών) µε τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης: Σελίδα 1 από 7

2 1. Σωµατικές βλάβες τρίτων ανά θύµα 2. Υλικές ζηµιές τρίτων ανά ατύχηµα 3. Υλικές ζηµιές από ανασφάλιστο όχηµα Ασφαλιστική κάλυψη µηχανηµάτων έργου κατά τη χρήση τους ως εργαλεία (µε τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης): 1. Σωµατικές βλάβες τρίτων ανά θύµα 2. Υλικές ζηµιές τρίτων ανά ατύχηµα 3. Υλικές ζηµιές από ανασφάλιστο όχηµα 4. Σωµατικές βλάβες τρίτων ανά θύµα ως εργαλείο 5. Υλικές ζηµιές τρίτων ανά ατύχηµα ως εργαλείο Σε περίπτωση που τα αναφερόµενα ποσά είναι κατώτερα των ελάχιστων που προβλέπονται από τον Νόµο, τότε ισχύουν τα κατά Νόµο ελάχιστα προβλεπόµενα. Σε κάθε περίπτωση θα ισχύουν οι υποχρεωτικές καλύψεις του Π.. 237/1996, όπως ισχύει σήµερα, ανεξαρτήτως του αν αναφέρονται παραπάνω. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει δωρεάν τα ακόλουθα: Προστασία bonus malus (να µην ανεβαίνουν τα ασφάλιστρα, σε περίπτωση ατυχήµατος). Υπαγωγή στη διαδικασία του φιλικού διακανονισµού (σηµαίνει ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του άλλου, η ΕΥΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ πληρώνεται από τη δική της ασφαλιστική εταιρεία). Κάθε νέο όχηµα το οποίο θα ενταχθεί στη δύναµη των οχηµάτων της ΕΥΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, θα ασφαλιστεί µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν όλα τα υπόλοιπα αντίστοιχα, ήδη ασφαλισµένα οχήµατα, αναλόγως εφαρµοζόµενους. Σε περίπτωση απόσυρσης για οποιοδήποτε λόγο κάποιων οχηµάτων θα ακυρώνονται τα ασφαλιστήρια συµβόλαια αζηµίως για την ΕΥΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ και θα επιστρέφονται τα αναλογούντα ασφάλιστρα. Άρθρο 1/. Χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής προσφορών Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης µετά από κατάθεση κλειστών προσφορών, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο της ΕΥΑΓ 1ο χλµ. Εθνικής Οδού Γρεβενών - Κοζάνης τηλ έως την 16/02/2015, ηµέρα ευτέρα και ώρα Άρθρο 2/. ικαιολογητικά Συµµετοχής - Φάκελος Προσφοράς Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτές αναγνωρισµένες ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικά πρακτορεία και ασφαλιστές που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα δια των νοµίµων αντιπροσώπων τους δεόντως εξουσιοδοτηµένων. Είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από κάθε ενδιαφερόµενο διαµεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, µεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κλπ.) για λογαριασµό ποιας ή ποιών ασφαλιστικών εταιρειών διαµεσολαβούν και η προσκόµιση αντιγράφου σύµβασης συνεργασίας µε αυτήν ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσότερων της µίας προσφοράς από την αυτή Ασφαλιστική Επιχείρηση. Α) Ο φάκελος εξωτερικά θα αναγράφει αναλυτικά όλα τα στοιχεία του προσφέροντος και την ένδειξη «Προσφορά για την ασφαλιστική κάλυψη των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου της ΕΥΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»και θα περιέχει: 1. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου ή επαγγελµατικής οργάνωσης. 2. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 3. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµερος ως προς τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 4. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων και γενικά των λοιπών στοιχείων της µελέτης, ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς των ΟΤΑ και του ηµοσίου, ότι ασκεί νόµιµα τα την επιχειρηµατική του δραστηριότητα και ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικά µε αυτήν. 5. Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόµενο διαµεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, µεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κλπ.) για λογαριασµό ποιας ή ποιών ασφαλιστικών εταιρειών διαµεσολαβούν. 6. Αντιγράφο σύµβασης συνεργασίας µε ασφαλιστική εταιρεία που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. 7. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε το συνηµµένο παράρτηµα. 8. Φάκελο καλά σφραγισµένο περιέχοντα την οικονοµική προσφορά, ο οποίος εξωτερικά θα γράφει τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου. Η προσφορά θα αποτελείται από το έντυπο της υπηρεσίας συµπληρωµένο. Τα επί µέρους ποσά και Σελίδα 2 από 7

3 τα αθροίσµατα θα περιλαµβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις. Η µη υποβολή του εντύπου της Οικονοµικής Προσφοράς σύµφωνα µε τα παραπάνω αποτελεί αιτία αποκλεισµού. Η επίδοση της προσφοράς από τον διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο (απόδειξη) ότι έλαβε υπόψη κατά την σύνταξη της προσφοράς αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες και τα συµβατικά στοιχεία της αντίστοιχης µελέτης και τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία µας ( ΕΥΑ Γρεβενών, 1 ο χιλ. Γρεβενών - Κοζάνης, Τ.Κ.51100, Γρεβενά, πρώην κτίριο ΕΟΜΜΕΧ, 1ος όροφος) και θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µέχρι την 16/02/2015 ηµέρα ευτέρα και ώρα Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την ανωτέρω ορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα, δεν γίνονται δεκτές. Η τιµή θα δίνεται αναλυτικά ανά υπηρεσιακό όχηµα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) και θα έχει υπολογισθεί µε βάση το ισχύον bonus malus. Η προσφερόµενη τιµή θα πρέπει να είναι η τελική µετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή µείωση και δεν θα υπόκειται σε µεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση του χρόνου ισχύος αυτής. Στην τιµή θα περιλαµβάνονται, οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Μειοδότης θα αναδειχτεί ο προσφέρων την χαµηλότερη τιµή για την ασφαλιστική κάλυψη του συνόλου των οχηµάτων, για όλο το χρονικό διάστηµα ασφάλισής τους, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης. Άρθρο 3/. Χρόνος Ισχύος Προσφοράς Οι προσφορές ισχύουν 3 µήνες από την ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών δηλαδή µέχρι 15/05/2015 Άρθρο 4/. Γλώσσα Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισµού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Τα έγγραφα των Συµβάσεων καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών ή δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας γίνονται δεκτά, µόνο εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα θεωρηµένη από τα κατά τόπους προξενεία ή το Υπουργείο Εξωτερικών. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Άρθρο 5/. Αξιολόγηση Προσφορών-Κριτήριο Κατακύρωσης-Ποσότητες κατακύρωσης Αποκλίσεις από όρους που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι ή όροι επί ποινή αποκλεισµού, είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν λόγο απόρριψης των προσφορών. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον ανάδοχο µε τη χαµηλότερη τιµή επί του συνολικού προϋπολογισµού, µεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και που είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης. Στην περίπτωση που θα υπάρξουν ισότιµες προσφορές η προς προµήθεια ποσότητα θα κατανεµηθεί, στους µειοδότες µε τις ισότιµες προσφορές. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος για µέρος των εργασιών. Άρθρο 6/. Σύµβαση-Ισχύς Σύµβασης Ο ανάδοχος - ανάδοχοι στον οποίο κατακυρώνεται η εργασία καλείται εγγράφως, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Π.. 28/1980, να προσέλθει εντός πέντε (5) ηµερών για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας Φορολογική και Ασφαλιστική ενηµερότητα και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο µε το 5% του προϋπολογισµού της σύµβασης. ιάρκεια ισχύος της σύµβασης ορίζεται µέχρι 31/12/2015. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση, καλείται ο επόµενος µειοδότης, κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας επιτροπής και απόφασης του Προέδρου του Σ της ΕΥΑΓ. Για τον προµηθευτή ο οποίος δεν προσήλθε για την υπογραφή της σύµβασης, το θέµα διαβιβάζεται στο Σ της επιχείρησης προκειµένου να αποφασίσει για την επιβολή ή µη κυρώσεων. Άρθρο 7/. Παραλαβή- ιαδικασία Παραλαβής-Αντικατάσταση Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ασφαλιστηρίων θα γίνεται κατά την παράδοση, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Π.. 28/1980. Εάν διαπιστωθούν παραλήψεις - διαφορές, κατά τη διάρκεια της παράδοσης - ασφάλισης τότε Σελίδα 3 από 7

4 εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα του Π.. 28/1980. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που κατά την παραλαβή του ασφαλιστηρίου διαπιστωθεί ασυµφωνία µε τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προβεί σε αντικατάσταση του συγκεκριµένου ασφαλιστηρίου. Τα ανωτέρω θα εκτελεστούν εντός µίας εβδοµάδας από την γραπτή κλήση του αναδόχου προµηθευτή. Άρθρο 8/. Χρόνος & Τόπος παροχής Ο ανάδοχος υποχρεούται σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε οι νέες ασφάλειες, για τα υπηρεσιακά οχήµατα της ΕΥΑΓ του Παραρτήµατος Α της παρούσης, να ξεκινάνε αµέσως µετά την λήξη της παλιάς ασφάλειας. Τόπος παράδοσης των ασφαλιστηρίων συµβολαίων και των ειδικών σηµάτων ορίζεται τα γραφεία της ΕΥΑΓ 1 ο χιλ. Γρεβενών Κοζάνης, 1 ος όροφος.. Άρθρο 9/. Πληρωµή α) Η πληρωµή της αξίας των εργασιών θα γίνεται τµηµατικά (αντίστοιχα µε την τµηµατική παράδοσή τους). β) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και ελέγχονται από την αρµόδια οικονοµική υπηρεσία της ΕΥΑΓ είναι τα παρακάτω: Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο (πρωτότυπο). Ειδικό Σήµα Βεβαίωση ασφάλισης του άρθρου 5, παρ. 2 του Ν. 489/1976 Αποδεικτικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας. γ) Η πληρωµή θα γίνεται µετά την πάροδο του χρόνου που απαιτείται για την σύνταξη του εντάλµατος πληρωµής (ενδεικτικά 45 ηµερών από την παραλαβή). Άρθρο 10/. Πληροφορίες- ηµοσιότητα Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν σχετικά µε την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από την Τεχνική Υπηρεσία (αρµόδιοι: κ. Πούλιος Θεόδωρος ή Ξάνθος Κων/νος), προσερχόµενοι όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο κτίριο της ΕΥΑΓ,στο 1 ο χλµ. Εθν. Οδού Γρεβενών - Κοζάνης και στο τηλέφωνο και φαξ Η παρούσα, µαζί µε τα συνοδευτικά έγγραφα της, θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Επιχείρησης. Άρθρο 11/. ιαφορές Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Νόµων Τυχόν διαφορές που µπορεί να προκύψουν µετά την υπογραφή της σχετικής µεταξύ ΕΥΑΓ και προµηθευτή σύµβασης, θα επιλύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 28/1980. Όταν η παρούσα παρουσιάζει ασάφεια ή δεν αναφέρεται σε συγκεκριµένο άρθρο, υπερισχύει το Π.. 28/1980 O ΠΡΟΕ ΡΟΣ του Σ της ΕΥΑ Γρεβενών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΑΜΑΝΗΣ ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Σελίδα 4 από 7

5 Π Α Ρ Α ΡΤΗΜΑ Α ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΥΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ α/α Αριθµός κυκλ/ρίας Έτος 1 ης άδειας Είδος Εργοστάσιο κατασκευής Τύπος- Κυβισµός Φορολ. Ισχύς Ηµ/νία λήξης υφιστάµενου ασφαλιστηρίου συµβολαίου ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΥΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1 ΡΝΑ /11/1999 Ηµιφορτηγό 2 ΡΝΑ /05/2000 Van 3 ΡΝΑ /08/1997 Ηµιφορτηγό NISSAN PICK UP 4X4 DIESEL TD 25 SEAT INCA VAN DIESEL 1Y MAZDA B X4 ΑΜΟΛΥΒ Η G HP 23/11/ HP 11/05/ HP 23/05/ ΡΝΑ /08/2001 Επιβατικό HONDA HR-V 1590 CC 11 HP 30/07/ ΡΝΑ /06/2005 Ηµιφορτηγό NISSAN 4X4 ΑΜΟΛΥΒ Η ΚΑ24 16 HP 06/07/ ΡΝΕ /09/2007 Επιβατικό AUDI A6.S HP 18/05/ ΡΝΕ /03/1977 (Ανατρεπόµενο) MERCEDES LP HP 17/02/ ΡΝΕ 82 02/07/2004 ΙΚΥΚΛΟ C.P.I. MOTOR CO TRACKER CC 2 HP 06/07/2015 ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 9 ΚΗΙ /09/2000 Ηµιφορτηγό 10 KHI /01/2001 Ηµιφορτηγό 11 ΚΗΙ /02/2001 Ηµιφορτηγό 12 ΚΗY /08/1998 Ηµιφορτηγό 13 ΚΗY /05/1999 Ηµιφορτηγό 14 ΚΗΙ /05/2002 EΠIBATIKO 15 ΚΗΙ /07/2004 (Ανατρεπόµενο) MITSUBISHI L200 4X4 DIESEL 4D56 NISSAN PICK UP 4X4 DIESEL TD 25 MITSUBISHI L200 4X4 DIESEL 4D56 VOLKS VAGEN TARO 4X4 DIESEL 2L MAZDA B2600 4X4 ΑΜΟΛΥΒ Η G6 MITSUBISHI PAJERO (ΤΥΠΟΥ J) 4X4 ΑΜΟΛΥΒ Η 1999CC IVECO-MAGIRUS MP 190 E35W 14HP 25/04/ HP 25/04/ ME /03/ ΜΕ /05/2003 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 3D-4/ HP 25/04/2015 KOMATSU WB93R-2/ HP 25/04/ ME /04/2009 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 19 ME /05/2002 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ VENIERI VF 10.23C/ HP 25/04/2015 ΟΧΗΜΑ / ΜΗΧΑΝΗΜΑ IVECO / HEPHAESTUS 227HP 25/04/ E23 / 03090SA2 Σελίδα 5 από 7

6 Π Α Ρ Α ΡΤΗΜΑ Β Υ Π Ο Ε Ι Γ Μ Α Α Ι Τ Η Σ Η Σ Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΡΟΣ : Την ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Γρεβενών ( ΕΥΑΓ) ΕΠΩΝΥΜΙΑ :.... ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :.... ΕΙ ΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:.... Α. Φ. Μ..Ο.Υ. :..... ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ. Κ. :.... ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ :.... Η παρούσα προσφορά µου αφορά την ασφάλιση του συνόλου των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου της.ε.υ.α. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, µε κάλυψη από την λήξη της υφιστάµενης ασφάλισης κάθε οχήµατος, έως και 31/12/2015 και για τους κάτωθι ασφαλιζόµενους κινδύνους: 1. Ασφαλιστική κάλυψη οχηµάτων (επιβατικών-φορτηγών) µε τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης: 1.1. Σωµατικές βλάβες τρίτων ανά θύµα 1.2. Υλικές ζηµιές τρίτων ανά ατύχηµα 1.3. Υλικές ζηµιές από ανασφάλιστο όχηµα 2. Ασφαλιστική κάλυψη για τα µηχανήµατα έργου κατά τη χρήση τους ως εργαλεία (µε τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης): 2.1. Σωµατικές βλάβες τρίτων ανά θύµα 2.2. Υλικές ζηµιές τρίτων ανά ατύχηµα 2.3. Υλικές ζηµιές από ανασφάλιστο όχηµα 2.4. Σωµατικές βλάβες τρίτων ανά θύµα ως εργαλείο 2.5. Υλικές ζηµιές τρίτων ανά ατύχηµα ως εργαλείο Επίσης, η προσφορά µου περιλαµβάνει δωρεάν τα ακόλουθα: Προστασία bonus malus Υπαγωγή στη διαδικασία του φιλικού διακανονισµού Έλαβα γνώση των όρων της αρ. πρωτ πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχοµαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως. Η προσφορά µου ισχύει για τρείς (3) µήνες.. Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Σελίδα 6 από 7

7 α/α Αριθµός κυκλ/ρίας Έτος 1ης άδειας Είδος Εργοστάσιο κατασκευής Τύπος- Κυβισµός ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΥΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Φορολ. Ισχύς Ηµ/νία έναρξης ασφαλιστηρίου συµβολαίου Ηµ/νία λήξης ασφαλιστηρίου συµβολαίου 1 ΡΝΑ /11/1999 Ηµιφορτηγό NISSAN PICK UP 4X4 DIESEL TD HP 23/11/ /12/ ΡΝΑ /5/2000 Van SEAT INCA VAN DIESEL 1Y 13 HP 11/5/ /12/ ΡΝΑ /8/1997 Ηµιφορτηγό MAZDA B X4 ΑΜΟΛΥΒ Η G HP 23/5/ /12/ ΡΝΑ /8/2001 Επιβατικό HONDA HR-V 1590 CC 11 HP 30/7/ /12/ ΡΝΑ /6/2005 Ηµιφορτηγό NISSAN 4X4 ΑΜΟΛΥΒ Η ΚΑ24 16 HP 6/7/ /12/ ΡΝΕ /9/2007 Επιβατικό AUDI A6.S HP 18/5/ /12/ ΡΝΕ /3/1977 (Ανατρεπόµενο) MERCEDES LP HP 17/2/ /12/2015 C.P.I. MOTOR CO TRACKER ΡΝΕ 82 2/7/2004 ΙΚΥΚΛΟ 124CC 2 HP 6/7/ /12/2015 ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 9 ΚΗΙ /9/2000 Ηµιφορτηγό MITSUBISHI L200 4X4 DIESEL 4D56 17HP 25/4/ /12/ KHI /1/2001 Ηµιφορτηγό NISSAN PICK UP 4X4 DIESEL TD 25 17HP 25/4/ /12/ ΚΗΙ /2/2001 Ηµιφορτηγό MITSUBISHI L200 4X4 DIESEL 4D56 17HP 25/4/ /12/ ΚΗY /8/1998 Ηµιφορτηγό VOLKS VAGEN TARO 4X4 DIESEL 2L 17HP 25/4/ /12/ ΚΗY /5/1999 Ηµιφορτηγό MAZDA B2600 4X4 ΑΜΟΛΥΒ Η G6 17HP 25/4/ /12/2015 MITSUBISHI PAJERO (ΤΥΠΟΥ J) 4X4 14 ΚΗΙ /5/2002 EΠIBATIKO ΑΜΟΛΥΒ Η 1999CC 14HP 25/4/ /12/ ΚΗΙ /7/ ME /3/ ΜΕ /5/2003 ME /4/ ME /5/2002 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ (Ανατρεπόµενο) IVECO-MAGIRUS MP 190 E35W 47HP 25/4/ /12/2015 ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 3D-4/ HP 25/4/ /12/2015 ΦΟΡΤΩΤΗΣ KOMATSU WB93R-2/ HP 25/4/ /12/2015 ΦΟΡΤΩΤΗΣ VENIERI VF 10.23C/ HP 25/4/ /12/2015 ΟΧΗΜΑ / ΜΗΧΑΝΗΜΑ IVECO / HEPHAESTUS 170E23 / 03090SA2 227HP 25/4/ /12/2015 Ποσό ασφάλισης ( ) Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ

14PROC002371630 2014-10-31

14PROC002371630 2014-10-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μύρινα, 29 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 18919 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή, 23/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Αρ.πρωτ. : 47896 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π..28/80 & ΚΚ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Αρ. Μελέτης: 1/2012 Προϋπολογισµός : 50.000.00 Πίστωση:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772309 2015-05-13

15PROC002772309 2015-05-13 15PROC002772309 2015-05-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο 13/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:16317 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων».

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001741538 2013-11-27

13PROC001741538 2013-11-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 26/11/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 458547(15462) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 10026/3-7-2013

: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 10026/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 0026/3-7-203 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002840998 2015-06-11

15PROC002840998 2015-06-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ιονύσου & Μυρσίνης 2 τ.κ. 145 63 Τηλ.: 213.2007185-108 Κηφισιά, 11/06/2015 Αρ.Πρωτ.: 25100 ΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελετη: Ασφάλιση οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και του ηµαρχιακού Καταστήµατος ήµου Αλεξ/πολης

Μελετη: Ασφάλιση οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και του ηµαρχιακού Καταστήµατος ήµου Αλεξ/πολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 96/2012 Μελετη: Ασφάλιση οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και του ηµαρχιακού Καταστήµατος ήµου Αλεξ/πολης 1 Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ : 45 2- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΑΙΑ 12/12/2011 1 : 45 2- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 17 06 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 10894 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014

Διαβάστε περισσότερα

204/Α/19.07.1974) 3918/2011.

204/Α/19.07.1974) 3918/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Aριστοτέλους αρ. 16, 546 23 Θεσσαλονίκη ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. (η) Την αριθµ. 35130/739 (ΦΕΚ 1291 τ. Β) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. (η) Την αριθµ. 35130/739 (ΦΕΚ 1291 τ. Β) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 12 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 32526 Ταχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας: 71201

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. (ι) Την αριθμ. 35130/739 (ΦΕΚ 1291 τ. Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. (ι) Την αριθμ. 35130/739 (ΦΕΚ 1291 τ. Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 27 Μαρτίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 39059 Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001713187 2013-11-12

13PROC001713187 2013-11-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 11 Νοεµβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 3438 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφ. : Α. ΚΟΛΙΟΥ Τηλ. :26813-61044 Fax : 26810-27515

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο προς Ξηρόβρυση, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ :

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ Ω ΩΝΗΣ [Αρ. Πρωτ.: 454/19.1.2015] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ Ω ΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 157.570,73

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα Προµηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τηλ.: 213 2072469 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002839790 2015-06-11

15PROC002839790 2015-06-11 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 9-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 34678 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2015. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: Αλεξανδρούπολη 11-3-2015 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 1071

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2015. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: Αλεξανδρούπολη 11-3-2015 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 1071 Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: 2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026, Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 09 Ιουλίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 15521 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΩΡΓ-ΦΟΓ. Ελεούσα 28-11-2013 Αριθ.πρωτ: 23298

ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΩΡΓ-ΦΟΓ. Ελεούσα 28-11-2013 Αριθ.πρωτ: 23298 Ελεούσα 28-11-2013 Αριθ.πρωτ: 23298 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδου Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 εσωτ.208 FAX.: 2651062794

Διαβάστε περισσότερα

T αχ. Δ/ νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού. Φαξ : 22310-67454

T αχ. Δ/ νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού. Φαξ : 22310-67454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία: 4-11-2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρ. 4559 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ T αχ. Δ/ νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014

Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15PROC002527679 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2015-01-15 ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα