Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜOI / NATIONAL ACCOUNTS OΙK O N O M I Κ Ο Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ E C O N O M I C A C C O U N T S F O R A G R I C U L T U R E σ τ ο ι χ ε ι α. d a t a ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ/ HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY ΠEIPAIAΣ / PIRAEUS ISSN

2

3

4

5 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY X:34 EΘNIKO EIΣOΔHMA KAI ΔAΠANH NATIONAL ACCOUNTS OIKONOMIKOI ΛOΓAPIAΣMOI ΓEΩPΓIAΣ ECONOMIC ACCOUNTS FOR AGRICULTURE ΠEIPAIAΣ 2011 PIRAEUS

6 ISSN:

7 ΠINAKAΣ ΠEPIEXOMENΩN TABLE OF CONTENTS Εισαγωγή Πίνακες Α. Σε τρέχουσες τιμές 1. Συνολική παραγωγή γεωργικού κλάδου Φυτική παραγωγή Δημητριακά (περιλαμβανομένων των σπόρων) 3. Φυτική παραγωγή Βιομηχανικά φυτά 4. Φυτική παραγωγή Κτηνοτροφικά φυτά Λαχανικά και καλλωπιστικά φυτά Πατάτες (περιλαμβανομένων των σπόρων) 5. Φυτική παραγωγή Φρούτα 6. Φυτική παραγωγή Κρασί Ελαιόλαδο Άλλα φυτικά προϊόντα 7. Ζωική παραγωγή Ζώα 8. Ζωική παραγωγή Ζωικά προϊόντα 9. Μη γεωργικές δευτερεύουσες δραστηριότητες Συνολική ενδιάμεση ανάλωση Λογαριασμός παραγωγής Λογαριασμός δημιουργίας εισοδήματος Λογαριασμός επιχειρηματικού εισοδήματος Λογαριασμός κεφαλαίου Β. Σε σταθερές τιμές προηγούμενου έτους 15. Συνολική παραγωγή γεωργικού κλάδου Φυτική παραγωγή Δημητριακά (περιλαμβανομένων των σπόρων) 17. Φυτική παραγωγή Βιομηχανικά φυτά 18. Φυτική παραγωγή Κτηνοτροφικά φυτά Λαχανικά και καλλωπιστικά φυτά Πατάτες (περιλαμβανομένων των σπόρων) 19. Φυτική παραγωγή Φρούτα 20. Φυτική παραγωγή Κρασί Ελαιόλαδο Άλλα φυτικά προϊόντα 21. Ζωική παραγωγή Ζώα 22. Ζωική παραγωγή Ζωικά προϊόντα 23. Μη γεωργικές δευτερεύουσες δραστηριότητες Συνολική ενδιάμεση ανάλωση Λογαριασμός παραγωγής Λογαριασμός κεφαλαίου Παράρτημα Κατηγορίες και αντίστοιχες ονομασίες των κωδικών New Cronos... Σελίδα Page Introduction Tables A. At current prices 1. Total output of the agricultural industry 2. Crop output Cereals (including seeds) 3. Crop output Industrial crops 4. Crop output Forage plants Vegetables and ornamental plants Potatoes (including seeds) 5. Crop output Fruits 6. Crop output Wine Olive oil Other crop products 7. Animal output Animals 8. Animal output Animal products 9. Non-agricultural secondary activities 10. Total intermediate consumption 11. Production account 12. Generation of income account 13. Entrepreneurial income account 14. Capital account B. At constant prices of the previous year 15. Total output of the agricultural industry 16. Crop output Cereals (including seeds) 17. Crop output Industrial crops 18. Crop output Forage plants Vegetables and ornamental plants Potatoes (including seeds) 19. Crop output Fruits 20. Crop output Wine Olive oil Other crop products 21. Animal output Animals 22. Animal output Animal products 23. Non-agricultural secondary activities 24. Total intermediate consumption 25. Production account 26. Capital account Annex Items and corresponding descriptions of the New Cronos codes 5

8

9 EIΣAΓΩΓH INTRODUCTION Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Οι Οικονομικοί Λογαριασμοί Γεωργίας αποτελούν ένα δορυφορικό λογαριασμό του κεντρικού συστήματος Εθνικών Λογαρια σμών, ο οποίος παρέχει συμπληρωματικά στοιχεία και χρησιμοποιεί έννοιες προσαρμοσμένες στην ιδιαίτερη φύση των κλάδων δραστηριότητας της γεωργίας. Η δομή τους είναι, σε μεγάλο βαθμό, όμοια με αυτήν των Εθνικών Λογαριασμών. Ισχύουν, δηλαδή, οι ίδιες αρχές, έννοιες και δομές, η κατάρτισή τους, όμως, προϋποθέτει τη χρησιμοποίηση εννοιών κατάλληλα προσαρμοσμένων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δραστηριότητας του γεωργικού κλάδου. Σκοπός των Οικονομικών Λογαριασμών Γεωργίας είναι η ανάλυση της παραγωγικής διαδικασίας και η μέτρηση του πρωτογενούς εισοδήματος που δημιουργείται από αυτή. ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η προσέγγιση των Οικονομικών Λογαριασμών Γεωργίας στην Ελλάδα άρχισε από το έτος Η Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δημο - σιεύει Οικονομικούς Λογαριασμούς Γεωργίας από το έτος Τα πρώτα χρόνια οι έννοιες, οι ορισμοί και οι κανόνες των Λογαριασμών δεν ήταν ομοιόμορφοι. Το έτος 1969, τα έξι αρχικά κράτη μέλη άρχισαν να χρησιμο - ποιούν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Λογαριασμών. Η αναθεώρηση του συστήματος των Εθνικών Λογαριασμών, το έτος 1995, και οι οικονομικές και δομικές εξελίξεις στον τομέα της γεωργίας οδήγησαν σε ανάλογες προσαρμογές στη μεθοδολογία, που χρησιμοποιείται για τους Οικονομικούς Λογαριασμούς Γεωργίας. Έτσι, από το Σεπτέμβριο του 1999, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζουν τη νέα μεθοδολογία για τους Οικονομικούς Λογαριασμούς Γεωργίας, η οποία βασίζεται στους κανόνες του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Ολοκληρωμένων Οικονομικών Λογαριασμών (ESA 95), με πρώτο έτος αναφοράς το Το αναθεωρημένο αυτό σύστημα, με τις θεσμοθετημένες τροποποιήσεις του, εφαρμόζεται και στην Ελλάδα. Τα στοιχεία, τα οποία παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν, αφορούν στα έτη Για τα έτη τα στοιχεία είναι οριστικά, ενώ για τα έτη είναι προσωρινά. Τα στοιχεία έχουν υπολογιστεί σε τρέχουσες τιμές και σε τιμές του προηγούμενου έτους, από το έτος αναφοράς (σταθερές τιμές). ΙΙΙ. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Οι Οικονομικοί Λογαριασμοί Γεωργίας βασίζονται σε μία ακολουθία αλληλένδετων λογαριασμών, για να καταγράψουν τις συναλλαγές που συνδέονται με τις διάφορες πτυχές της γεωργικής δραστηριότητας. Στα πλαίσια των Οικονομικών Λογαριασμών Γεωργίας, η ακολουθία λογαριασμών αποτελείται από τους τρέχοντες λογαριασμούς και το λογαριασμό κεφαλαίου (έναν από τους λογαριασμούς συσσώρευσης). Οι τρέχοντες λογαριασμοί ασχολούνται με την παραγωγή, τη δημιουργία, τη διανομή και τη χρήση του εισοδήματος που προέρχεται από αυτή, ενώ ο λογαριασμός κεφαλαίου καταγράφει τις μεταβολές των μη χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. I. ECONOMIC ACCOUNTS FOR AGRICULTURE The Economic Accounts for Agriculture constitute a satellite account of the central framework of National Accounts, which provides complementary information and uses concepts adapted to the particular nature of the agricultural industries. Their structure closely matches that of the National Accounts. That is, it implements the same principles, concepts and structures, but their compilation requires the formulation of concepts suitably adapted to the particular characteristics of the agricultural industry. The purpose of the Economic Accounts for Agriculture is the analysis of the production process and the measurement of the income generated by it. II. HISTORICAL BACKGROUND The approach of the Economic Accounts for Agriculture in Greece has started since The Statistical Office of the European Communities has been publishing Economic Accounts for Agriculture since For the first years the concepts, the definitions and the rules of accounting were not uniform. In 1969 the six original member states began to use the European System of Integrated Accounts. The revision of the System of National Accounts in 1995 and the economic and structural developments in the agricultural sector have led to changes in the methodology used for the Economic Accounts for Agriculture. Thus, since September 1999 the member states of the European Union have been implementing the new methodology of Economic Accounts for Agriculture, which is based on the rules of the new European System of Integrated Economic Accounts (ESA 95), with 1995 as the first reference year. This revised system with the legislated amendments is also implemented in Greece. Data presented in the following tables refer to the years For the years data are final, while for , they are provisional. The data have been calculated at current prices as well as at prices of the previous year from the reference year (constant prices). III. SEQUENCE OF ACCOUNTS The Economic Accounts for Agriculture are based on a sequence of interrelated accounts, in order to record transactions linked with the various aspects of the agricultural activity. In the context of the Economic Accounts for Agriculture the sequence of accounts includes the current accounts and the capital account (one of the accumulation accounts). The current accounts deal with the production, generation, distribution and use of income that emanates from it, while the capital account records the changes in the non-financial assets and liabilities. 7

10 Ειδικότερα, η ακολουθία των τρεχόντων λογαριασμών δίνει τη δυνατότητα υπολογισμού τριών εξισωτικών μεγεθών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μακροοικονομικό μέγεθος του εισοδήματος για το γεωργικό κλάδο: Tην καθαρή προστιθέμενη αξία Tο καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα (καθαρό μεικτό εισόδημα) Tο καθαρό επιχειρηματικό εισόδημα Η σχέση μεταξύ των τριών αυτών εισοδηματικών μεγεθών απεικονίζεται παρακάτω: Ακαθάριστη αξία παραγωγής Ενδιάμεση ανάλωση = Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε βασικές τιμές Ανάλωση πάγιου κεφαλαίου = Καθαρή προστιθέμενη αξία σε βασικές τιμές Λοιποί φόροι παραγωγής + Λοιπές επιδοτήσεις παραγωγής = Καθαρή προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους των συντελεστών (εισόδημα των συντελεστών στη γεωργία) Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας = Καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα (καθαρό μεικτό εισόδημα) Καταβληθέντες τόκοι Πληρωτέα γαιοπρόσοδος = Καθαρό επιχειρηματικό εισόδημα IV. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τα στοιχεία για την ακαθάριστη αξία παραγωγής δημοσιεύονται αναλυτικά σε τιμές παραγωγού και σε βασικές τιμές. Συγκεκριμένα: Αξία παραγωγής σε βασικές τιμές = Αξία παραγωγής σε τιμές παραγωγού + Επιδοτήσεις προϊόντων (εισπρακτέες επιδοτήσεις που χο ρηγούνται στους παραγωγούς ως συνέπεια της παραγωγής ή των πωλήσεών τους) Φόροι επί των προϊόντων (φόροι πληρωτέοι από τους παραγωγούς ως συνέπεια της παραγωγής ή των πωλήσεών τους), όπου η τιμή παραγωγού (ή τιμή εξόδου από το αγρόκτημα) είναι η τιμή που εισπράττει ο παραγωγός από τον αγοραστή για μία μονάδα αγαθού. More specifically, the sequence of current accounts makes it possible to calculate three balancing items that can be used as an income aggregate for the agricultural industry: The net value added The net operating surplus (net mixed income) The net entrepreneurial income The relation between these three items is set out in the following: Output Intermediate consumption = Gross value added at basic prices Consumption of fixed capital = Net value added at basic prices Other taxes on production + Other subsidies on production = Net value added at factor cost (factor income) Compensation of employees = Net operating surplus (net mixed income) Interest paid Rents paid = Net entrepreneurial income IV. VALUATION OF OUTPUT The data on the value of output are published analytically at producer prices and at basic prices. Specifically: Value of output at basic prices = Value of output at producer prices + Subsidies on products (receivable subsidies that are granted to the producers as a consequence of their production or sales) s (taxes payable by the producers as a consequence of their production or sales), where the producer price (or ex-farm price) is the price receivable by the producer from the purchaser for a unit of a product. 8

11 ΠΙΝΑΚΕΣ Α. Σε τρέχουσες τιμές TABLES A. At current prices

12 1. Συνολική παραγωγή γεωργικού κλάδου Tρέχουσες τιμές, εκατομμύρια ευρώ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (01 09, Πίνακες 2 6) 6.446, , , , , , , , , , , ,76 13 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (11+12, Πίνακες 7 8) 2.469, , , ,33 198,86 140,40 260,74 258, , , , ,35 14 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ (10+13, Πίνακες 2 8) 8.916, , , , , , , , , , , ,11 15 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 363,20 335,13 376,99 345,47 363,20 335,13 376,99 345,47 16 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (14+15) 9.279, , , , , , , , , , , ,58 17 MH ΓEΩPΓIKEΣ ΔEYTEPEYOYΣEΣ ΔPAΣTHPIO - TH TEΣ (MH ΔIAXΩPIΣIMEΣ) 450,85 421,54 401,70 408,66 450,85 421,54 401,70 408,66 18 ΠΑΡΑΓΩΓΗ TOY ΓEΩPΓIKOY KΛAΔOY ΔΡΑΣΤΗ - ΡΙΟ ΤΗΤAΣ (16+17, Πίνακες 2 9) 9.730, , , , , , , , , , , ,24 * Προσωρινά στοιχεία. 10

13 1. Total output of the agricultural industry Current prices, million euro 2004* 2005* 2006* 2007* 2008* DESCRIPTION CATEGORIES CROP OUTPUT (01 09, Tables 2 6) , , , , , , ,94 470,06 491,86 358,40 0, , , , , ,23 ANIMAL OUTPUT (11+12, Tables 7 8) , , , , ,40 266,54 267,81 43,49 20,95 20,95 0, , , , , ,36 AGRICULTURAL GOODS OUTPUT (10+13, Tables 2 8) , , , , , , ,74 513,55 512,81 379,36 0, , , , , ,58 AGRICULTURAL SERVICES OUTPUT ,36 395,28 409,60 417,03 424,60 0,00 0,00 347,36 395,28 409,60 417,03 424,60 AGRICULTURAL OUTPUT (14+15) , , , , , , ,74 513,55 512,81 379,36 0, , , , , ,18 NON-AGRICULTURAL SECONDARY ACTIVITIES (INSEPARABLE) ,68 442,26 462,25 493,47 522,06 0,00 0,00 433,68 442,26 462,25 493,47 522,06 OUTPUT OF THE AGRICULTURAL ''INDUSTRY'' (16+17, Tables 2 9) , , , , , , ,74 513,55 512,81 379,36 0, , , , , ,24 * Provisional data. 11

14 Tρέχουσες τιμές, εκατομμύρια ευρώ 2. Φυτική παραγωγή Δημητριακά (περιλαμβανομένων των σπόρων) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ /1 01.1/ ΔΗΜΗΤΡΙΑKΑ (περιλαμβανομένων των σπόρων) Σιτάρι και όλυρα Μαλακό σιτάρι και όλυρα Σκληρό σιτάρι Σίκαλη και σμιγός Κριθάρι Βρώμη και μείγματα θερινών δημητριακών Αραβόσιτος σε κόκκους Ρύζι Άλλα δημητριακά 689,62 752,11 745,63 717,90 475,46 497,76 494,84 486, , , , ,50 306,52 336,58 306,91 272,09 332,50 345,90 340,35 333,27 639,03 682,47 647,27 605,36 64,56 72,23 56,88 49,53 29,17 24,55 22,77 19,25 93,72 96,78 79,64 68,79 241,96 264,34 250,04 222,56 303,34 321,35 317,59 314,01 545,30 585,69 567,62 536,57 4,21 5,07 3,51 3,74 1,75 2,04 1,65 1,50 5,96 7,10 5,16 5,23 44,09 40,93 40,22 30,38 16,96 17,61 16,77 14,37 61,05 58,54 57,00 44,75 17,07 17,82 15,55 16,84 7,08 7,17 7,33 6,75 24,15 24,99 22,88 23,59 282,78 310,85 332,97 350,65 109,47 116,85 119,82 120,57 392,25 427,70 452,79 471,23 34,95 40,86 46,47 44,20 7,69 8,20 8,91 10,15 42,65 49,07 55,38 54,34 * Προσωρινά στοιχεία. 12

15 2. Crop output Cereals (including seeds) Current prices, million euro 2004* 2005* 2006* 2007* 2008* DESCRIPTION CATEGORIES CEREALS (including seeds) ,68 679,99 647, , ,14 485,69 478,95 74,25 79,74 79,75 0, , ,94 721, , ,90 Wheat and spelt ,64 269,51 217,10 360,62 452,20 313,72 312,56 49,60 55,12 53,54 0,00 594,36 582,07 266,70 415,74 505,74 Soft wheat and spelt 01.1/1 52,10 45,80 47,03 98,20 117,30 14,26 21,07 0,00 0,00 0,00 0,00 66,36 66,88 47,03 98,20 117,30 Durum wheat 01.1/2 228,54 223,71 170,06 262,42 334,90 299,46 291,48 49,60 55,12 53,54 0,00 528,00 515,19 219,66 317,54 388,44 Rye and meslin ,38 3,92 4,13 6,53 7,78 1,21 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 5,59 5,61 4,13 6,53 7,78 Barley ,05 30,71 33,24 58,50 69,71 11,09 15,12 0,00 0,00 0,00 0,00 38,13 45,83 33,24 58,50 69,71 Oats and summer cereal mixtures ,86 16,28 19,93 21,33 22,89 5,21 7,01 0,00 0,00 0,00 0,00 24,07 23,29 19,93 21,33 22,89 Grain maize ,47 331,30 329,93 524,27 452,75 127,22 116,12 13,02 13,29 14,88 0,00 446,69 447,42 342,95 537,56 467,63 Rice ,29 28,27 43,14 44,36 45,83 27,23 26,45 11,63 11,33 11,33 0,00 62,53 54,72 54,77 55,69 57,16 Other cereals 01.7 * Provisional data. 13

16 Tρέχουσες τιμές, εκατομμύρια ευρώ 3. Φυτική παραγωγή Βιομηχανικά φυτά ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ /1 02.1/2 02.1/3 02.1/ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ Ελαιούχοι σπόροι και καρποί (περιλαμβανομένων των σπόρων) Σπόροι ελαιοκράμβης και αγριογογγύλης Ηλίανθος Σόγια Άλλα ελαιούχα προϊόντα Πρωτεϊνούχα φυτά (περιλαμβανομένων των σπόρων) Ακατέργαστος καπνός Ζαχαρότευτλα 1.419, , , ,49 386,16 376,94 373,52 354, , , , ,28 9,35 7,32 7,20 4,34 6,96 4,04 2,47 1,24 16,31 11,36 9,67 5,58 7,12 5,19 5,33 2,49 6,96 4,04 2,47 1,24 14,08 9,23 7,80 3,73 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 2,21 2,12 1,86 1,83 2,21 2,12 1,86 1,83 7,66 7,11 6,94 10,85 2,45 2,56 2,05 1,03 10,11 9,67 8,99 11,88 141,52 140,05 169,80 143,76 375,40 369,33 367,69 351,43 516,91 509,37 537,50 495,19 141,35 130,64 111,68 89,81 141,35 130,64 111,68 89,81 14

17 3. Crop output Industrial crops Current prices, million euro 2004* 2005* 2006* 2007* 2008* DESCRIPTION CATEGORIES INDUSTRIAL CROPS , ,46 434,40 518,47 398,59 362,60 351,85 201,44 211,36 212,82 0, , ,31 635,84 729,83 611,40 Oil seeds and oleaginous fruits (including seeds) ,24 3,47 5,35 6,54 7,91 1,48 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 4,72 4,14 5,35 6,54 7,91 Rape and turnip rape seed Sunflower 02.1/1 02.1/2 1,27 1,54 3,19 4,41 5,53 1,48 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 2,75 2,21 3,19 4,41 5,53 Soya 02.1/3 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 Other oleaginous products 02.1/4 1,96 1,92 2,16 2,13 2,37 0,00 0,00 1,96 1,92 2,16 2,13 2,37 Protein crops (including seeds) ,87 9,83 9,80 11,86 19,33 1,65 1,25 0,22 0,27 0,23 0,00 10,52 11,09 10,02 12,13 19,55 Raw tobacco ,75 136,49 40,85 75,40 94,49 356,79 347,05 7,17 7,20 7,20 0,00 517,54 483,55 48,02 82,59 101,69 Sugar beet ,78 109,62 53,33 36,13 41,24 0,00 0,00 1,67 7,47 8,97 0,00 100,78 109,62 55,00 43,59 50,21 15

18 Tρέχουσες τιμές, εκατομμύρια ευρώ 3. Φυτική παραγωγή (συνέχεια) Βιομηχανικά φυτά ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ /1 02.5/2 02.5/3 Άλλα βιομηχανικά φυτά Φυτά που καλλιεργούνται για τις ίνες τους (βαμβάκι) Λυκίσκος Λοιπά 1.119,49 908, , ,73 1,36 1,01 1,30 1, ,85 909, , , ,06 870, , , ,06 870, , ,03 39,43 38,17 38,87 37,70 1,36 1,01 1,30 1,10 40,79 39,18 40,17 38,80 * Προσωρινά στοιχεία. 16

19 3. Crop output(continued) Industrial crops Current prices, million euro 2004* 2005* 2006* 2007* 2008* DESCRIPTION CATEGORIES Other industrial crops , ,04 325,07 388,54 235,61 2,68 2,87 192,38 196,43 196,42 0, , ,91 517,45 584,98 432,04 Fibre plants (cotton) 02.5/1 968, ,26 279,92 336,01 176,00 0,00 0,00 191,31 195,60 195,59 0,00 968, ,26 471,23 531,61 371,59 Hops Other 02.5/2 02.5/3 40,09 39,79 45,15 52,53 59,61 2,68 2,87 1,07 0,83 0,83 0,00 42,76 42,65 46,22 53,37 60,45 * Provisional data. 17 2

20 4. Φυτική παραγωγή Kτηνοτροφικά φυτά, λαχανικά και καλλωπιστικά φυτά, πατάτες (περιλαμβανομένων των σπόρων) Tρέχουσες τιμές, εκατομμύρια ευρώ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ /1 04.1/2 04.1/ /1 04.2/2 04.2/3 05 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ KAΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ Νωπά λαχανικά Κουνουπίδια Tομάτες Άλλα νωπά λαχανικά Φυτά και λουλούδια Φυτάρια φυτωρίων Καλλωπιστικά φυτά και λουλούδια (περιλαμβανο - μένων των δένδρων Xριστουγέννων) Φυτείες ΠΑΤΑΤΕΣ (περιλαμβανομένων των σπόρων) 433,57 402,80 366,39 364,46 433,57 402,80 366,39 364, , , , ,19 0,00 32,25 29,68 32, , , , , , , , ,70 0,00 32,25 29,68 32, , , , ,69 39,06 44,17 49,30 60,05 39,06 44,17 49,30 60,05 545,55 499,51 473,38 588,32 0,00 32,25 29,68 32,99 545,55 531,76 503,06 621,31 835,22 953,97 841, ,33 835,22 953,97 841, ,33 123,42 90,08 147,65 131,48 123,42 90,08 147,65 131,48 11,39 9,54 10,56 8,96 11,39 9,54 10,56 8,96 96,18 67,05 119,74 98,12 96,18 67,05 119,74 98,12 15,85 13,49 17,35 24,40 15,85 13,49 17,35 24,40 259,11 333,66 216,41 368,11 259,11 333,66 216,41 368,11 * Προσωρινά στοιχεία. 18

21 4. Crop output Forage plants, vegetables and ornamental plants, potatoes (including seeds) Current prices, million euro 2004* 2005* 2006* 2007* 2008* DESCRIPTION CATEGORIES 375,08 366,89 360,37 404,03 471,74 0,00 0,00 375,08 366,89 360,37 404,03 471, , , , , ,30 40,96 30,36 24,84 28,00 10,18 0, , , , , , , , , , ,96 40,96 30,36 24,84 28,00 10,18 0, , , , , ,14 52,93 51,58 56,44 55,12 50,49 0,00 0,00 52,93 51,58 56,44 55,12 50,49 464,48 504,15 429,70 541,41 553,56 40,96 30,36 24,84 28,00 10,18 0,00 505,44 534,51 454,54 569,41 563,74 990,42 944,54 927, , ,92 0,00 0,00 990,42 944,54 927, , ,92 152,18 149,61 176,36 170,79 195,34 0,00 0,00 152,18 149,61 176,36 170,79 195,34 4,11 6,05 4,43 5,21 4,50 0,00 0,00 4,11 6,05 4,43 5,21 4,50 128,68 126,11 153,65 145,71 170,04 0,00 0,00 128,68 126,11 153,65 145,71 170,04 19,38 17,45 18,28 19,87 20,81 0,00 0,00 19,38 17,45 18,28 19,87 20,81 226,73 262,49 349,15 325,50 295,93 0,00 0,00 226,73 262,49 349,15 325,50 295,93 FORAGE PLANTS VEGETABLES AND ORNAMENTAL PLANTS Fresh vegetables Cauliflower Tomatoes Other fresh vegetables Plants and flowers Nursery plants Ornamental plants and flowers (including Christmas trees) Plantations POTATOES (including seeds) /1 04.1/2 04.1/ /1 04.2/2 04.2/ * Provisional data.

22 Tρέχουσες τιμές, εκατομμύρια ευρώ 5. Φυτική παραγωγή Φρούτα ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΡΟΥΤΑ 1.227, , , ,93 144,76 151,93 148,72 158, , , , , Νωπά φρούτα 574,54 679,60 693,80 663,50 0,55 0,47 0,58 0,72 575,10 680,07 694,38 664, /1 Επιτραπέζια μήλα 91,09 101,84 127,82 100,12 91,09 101,84 127,82 100, /2 Επιτραπέζια αχλάδια 61,47 60,02 42,94 44,95 61,47 60,02 42,94 44, /3 Ροδάκινα 144,79 217,60 213,87 208,28 144,79 217,60 213,87 208, /4 Άλλα νωπά φρούτα 277,19 300,14 309,17 310,15 0,55 0,47 0,58 0,72 277,74 300,62 309,76 310, Εσπεριδοειδή 194,06 268,39 295,33 283,38 27,88 27,16 35,65 33,56 221,94 295,54 330,98 316, /1 Πορτοκάλια 126,27 181,32 203,03 199,21 27,88 27,16 35,65 33,56 154,15 208,48 238,69 232, /2 Μανταρίνια 32,25 42,24 48,53 46,21 32,25 42,24 48,53 46,21 20

23 5. Crop output Fruits Current prices, million euro 2004* 2005* 2006* 2007* 2008* DESCRIPTION CATEGORIES FRUITS , , , , ,82 164,67 146,87 155,21 151,86 34,56 0, , , , , ,38 Fresh fruits ,65 699,27 852,88 900,14 979,94 4,61 4,64 5,10 4,71 4,72 0,00 674,26 703,91 857,98 904,85 984,65 Dessert apples 06.1/1 99,76 76,16 96,79 132,49 152,52 0,00 0,00 99,76 76,16 96,79 132,49 152,52 Dessert pears 06.1/2 44,25 50,53 71,71 70,49 71,53 0,00 0,00 44,25 50,53 71,71 70,49 71,53 Peaches 06.1/3 194,42 211,28 298,74 291,94 311,42 0,00 0,00 194,42 211,28 298,74 291,94 311,42 Other fresh fruits 06.1/4 331,22 361,29 385,65 405,22 444,47 4,61 4,64 5,10 4,71 4,72 0,00 335,83 365,93 390,75 409,93 449,19 Citrus fruits ,11 213,87 218,27 230,40 268,11 27,81 33,21 41,60 39,15 29,85 0,00 274,92 247,09 259,87 269,54 297,96 Sweet oranges 06.2/1 171,69 139,31 143,77 134,80 135,80 27,81 33,21 41,60 39,15 29,85 0,00 199,50 172,52 185,37 173,95 165,65 Mandarins 06.2/2 36,75 38,51 37,93 46,62 46,61 0,00 0,00 36,75 38,51 37,93 46,62 46,61 21

24 Tρέχουσες τιμές, εκατομμύρια ευρώ 5. Φυτική παραγωγή (συνέχεια) Φρούτα ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ /3 Λεμόνια 32,87 42,04 40,25 34,71 32,87 42,04 40,25 34, /4 Άλλα εσπεριδοειδή 2,68 2,79 3,52 3,26 2,68 2,79 3,52 3, Τροπικά φρούτα 36,23 33,54 35,58 37,85 36,23 33,54 35,58 37, Σταφύλια 347,68 360,45 242,69 361,62 102,18 102,39 94,81 109,55 449,86 462,84 337,51 471, /1 Επιτραπέζια σταφύλια 128,11 143,33 104,00 143,09 128,11 143,33 104,00 143, /2 Άλλα σταφύλια 219,57 217,12 138,69 218,52 102,18 102,39 94,81 109,55 321,75 319,51 233,51 328, Eλιές 74,58 105,91 140,92 119,58 14,15 21,90 17,67 15,02 88,73 127,81 158,59 134, /1 Επιτραπέζιες ελιές 74,58 105,91 140,92 119,58 14,15 21,90 17,67 15,02 88,73 127,81 158,59 134, /2 Άλλες ελιές * Προσωρινά στοιχεία. 22

25 5. Crop output (continued) Fruits Current prices, million euro 2004* 2005* 2006* 2007* 2008* DESCRIPTION CATEGORIES Lemons 06.2/3 35,38 32,45 32,98 44,16 80,70 0,00 0,00 35,38 32,45 32,98 44,16 80,70 Other citrus fruits 06.2/4 3,29 3,61 3,59 4,82 5,00 0,00 0,00 3,29 3,61 3,59 4,82 5,00 Tropical fruits ,71 46,61 47,80 49,88 43,22 0,00 0,00 31,71 46,61 47,80 49,88 43,22 Grapes ,26 308,03 296,17 402,77 444,32 114,10 107,16 108,51 108,00 0,00 0,00 400,36 415,19 404,68 510,77 444,32 Dessert grapes 06.4/1 93,81 102,45 122,07 171,35 145,87 0,00 0,00 93,81 102,45 122,07 171,35 145,87 Other grapes 06.4/2 192,44 205,58 174,10 231,42 298,45 114,10 107,16 108,51 108,00 0,00 0,00 306,55 312,74 282,61 339,42 298,45 Olives ,77 159,34 107,60 148,30 189,24 18,15 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 172,92 161,19 107,60 148,30 189,24 Table olives 06.5/1 154,77 159,34 107,60 148,30 189,24 18,15 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 172,92 161,19 107,60 148,30 189,24 Other olives 06.5/2 * Provisional data. 23

26 Tρέχουσες τιμές, εκατομμύρια ευρώ 6. Φυτική παραγωγή Κρασί, ελαιόλαδο, άλλα φυτικά προϊόντα ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΑΣΙ 39,23 41,91 46,62 51,25 39,23 41,91 46,62 51,25 08 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 816,33 734,16 885,76 757,75 525,94 507,31 521,91 456, , , , ,59 09 ΑΛΛΑ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 19,16 20,54 19,71 24,62 19,16 20,54 19,71 24, Φυτικά υλικά που χρησιμοποιούνται, κυρίως, στην πλεκτική 0,04 0,03 0,04 0,02 0,04 0,03 0,04 0, Σπόροι 7,24 6,79 7,50 7,62 7,24 6,79 7,50 7, Λοιπά 11,87 13,72 12,17 16,98 11,87 13,72 12,17 16,98 * Προσωρινά στοιχεία. 24

27 6. Crop output Wine, olive oil, other crop products Current prices, million euro 2004* 2005* 2006* 2007* 2008* DESCRIPTION CATEGORIES WINE 07 55,85 60,71 56,18 51,00 60,17 0,00 0,00 55,85 60,71 56,18 51,00 60,17 OLIVE OIL , , ,60 940,50 836,25 537,80 175,92 14,32 20,90 21,09 0, , , ,92 961,40 857,34 OTHER CROP PRODUCTS 09 21,82 23,83 23,95 25,31 27,88 0,00 0,00 21,82 23,83 23,95 25,31 27,88 Vegetable materials used, primarily, for plaiting ,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 Seeds ,05 7,82 8,67 8,85 10,15 0,00 0,00 8,05 7,82 8,67 8,85 10,15 Other ,75 16,00 15,27 16,46 17,73 0,00 0,00 13,75 16,00 15,27 16,46 17,73 * Provisional data. 25

28 7. Ζωική παραγωγή Ζώα Tρέχουσες τιμές, εκατομμύρια ευρώ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΑ 1.359, , , ,17 198,73 140,16 260,47 257, , , , , Βοοειδή 232,56 230,55 237,23 207,25 49,37 63,02 70,23 70,14 281,93 293,57 307,46 277, Χοιροειδή 273,42 291,22 209,54 234,89 273,42 291,22 209,54 234, Ιπποειδή 0,68 0,59 0,63 0,68 0,68 0,59 0,63 0, Αιγοπρόβατα 673,58 711,06 698,96 704,57 149,35 77,14 190,24 187,58 822,93 788,20 889,20 892, Πουλερικά 144,12 139,59 135,80 185,96 144,12 139,59 135,80 185, Άλλα ζώα 35,05 39,90 40,56 42,82 35,05 39,90 40,56 42,82 * Προσωρινά στοιχεία. 26

29 7. Animal οutput Animals Current prices, million euro 2004* 2005* 2006* 2007* 2008* DESCRIPTION CATEGORIES ANIMALS , , , , ,83 258,84 252,87 21,58 20,35 20,35 0, , , , , ,18 Cattle ,98 211,59 241,13 208,23 226,47 71,58 73,84 9,62 8,37 8,37 0,00 309,56 285,42 250,75 216,60 234,84 Pigs ,81 233,42 245,40 244,86 255,67 0,00 0,00 214,81 233,42 245,40 244,86 255,67 Equines ,57 0,58 0,58 0,55 0,55 0,00 0,00 0,57 0,58 0,58 0,55 0,55 Sheep and goats ,82 769,75 813,88 760,10 743,28 187,26 179,03 11,96 11,98 11,98 0,00 895,08 948,78 825,84 772,08 755,27 Poultry ,70 187,49 125,21 146,10 160,09 0,00 0,00 173,70 187,49 125,21 146,10 160,09 Other animals ,75 39,74 38,54 39,33 37,76 0,00 0,00 42,75 39,74 38,54 39,33 37,76 * Provisional data. 27

30 8. Ζωική παραγωγή Ζωικά προϊόντα Tρέχουσες τιμές, εκατομμύρια ευρώ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.109, , , ,16 0,13 0,24 0,26 0, , , , , Γάλα 891,04 977,47 958,78 982,86 891,04 977,47 958,78 982, Αυγά 150,24 146,94 128,85 133,18 150,24 146,94 128,85 133, Άλλα ζωικά προϊόντα 68,64 73,67 71,80 67,11 0,13 0,24 0,26 0,31 68,77 73,91 72,06 67, /1 Ακατέργαστο μαλλί 4,19 5,45 4,76 3,84 4,19 5,45 4,76 3, /2 Κουκούλια μεταξοσκώληκα 0,03 0,05 0,04 0,05 0,13 0,24 0,26 0,31 0,16 0,29 0,31 0, /3 Λοιπά 64,42 68,17 67,00 63,22 64,42 68,17 67,00 63,22 * Προσωρινά στοιχεία. 28

31 8. Animal οutput Animal products Current prices, million euro 2004* 2005* 2006* 2007* 2008* DESCRIPTION CATEGORIES ANIMAL PRODUCTS , , , , ,57 7,70 14,93 21,91 0,60 0,60 0, , , , , ,17 Milk , , , , ,80 7,33 14,50 21,35 0,00 0,00 0,00 997, , , , ,80 Eggs ,83 116,75 116,84 120,06 132,23 0,00 0,00 119,83 116,75 116,84 120,06 132,23 Other animal products ,88 99,43 94,81 111,01 104,54 0,37 0,44 0,56 0,60 0,60 0,00 76,25 99,86 95,37 111,61 105,14 Raw wool 12.3/1 4,07 4,60 3,25 3,77 3,35 0,00 0,00 4,07 4,60 3,25 3,77 3,35 Silkworm cocoons 12.3/2 0,04 0,09 0,10 0,10 0,10 0,37 0,44 0,56 0,60 0,60 0,00 0,41 0,53 0,66 0,70 0,70 Other 12.3/3 71,77 94,74 91,46 107,14 101,09 0,00 0,00 71,77 94,74 91,46 107,14 101,09 * Provisional data. 29

32 9. Μη γεωργικές δευτερεύουσες δραστηριότητες Tρέχουσες τιμές, εκατομμύρια ευρώ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ- ΤΗΤΕΣ (MH ΔIAXΩPIΣIMEΣ) 450,85 421,54 401,70 408,66 450,85 421,54 401,70 408, Επεξεργασία γεωργικών προϊόντων 450,85 421,54 401,70 408,66 450,85 421,54 401,70 408, /1 Δημητριακών 17.1/2 Λαχανικών 17.1/3 Φρούτων 17.1/4 Kρασιού 17.1/5 Zώων 17.1/6 Zωικών προϊόντων 412,98 385,03 365,83 371,72 412,98 385,03 365,83 371, /6/1 Γάλακτος 412,98 385,03 365,83 371,72 412,98 385,03 365,83 371, /6/2 Άλλων ζωικών προϊόντων 17.1/7 Άλλων 37,87 36,51 35,87 36,94 37,87 36,51 35,87 36, Άλλες μη διαχωρίσιμες δευτερεύουσες δραστηριότητες (αγαθά και υπηρεσίες) * Προσωρινά στοιχεία. 30

33 9. Non-agricultural secondary activities Current prices, million euro 2004* 2005* 2006* 2007* 2008* DESCRIPTION CATEGORIES NON-AGRICULTURAL SECONDARY ACTIVITIES (INSEPARABLE) ,68 442,26 462,25 493,47 522,06 0,00 0,00 433,68 442,26 462,25 493,47 522,06 Processing of agricultural products ,68 442,26 462,25 493,47 522,06 0,00 0,00 433,68 442,26 462,25 493,47 522,06 Cereals 17.1/1 Vegetables 17.1/2 Fruits 17.1/3 Wine 17.1/4 Animal 17.1/5 Animal products 17.1/6 394,92 398,77 411,67 439,90 465,80 0,00 0,00 394,92 398,77 411,67 439,90 465,80 Milk 17.1/6/1 394,92 398,77 411,67 439,90 465,80 0,00 0,00 394,92 398,77 411,67 439,90 465,80 Other animal products 17.1/6/2 Other 17.1/7 38,76 43,50 50,58 53,58 56,26 0,00 0,00 38,76 43,50 50,58 53,58 56,26 Other inseparable secondary activities (goods and services) * Provisional data.

34 10. Συνολική ενδιάμεση ανάλωση Tρέχουσες τιμές, εκατομμύρια ευρώ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΝΑΛΩΣΗ , , , , Σπόροι και δενδρύλλια ,67 270,72 304,46 265, /1 Σπόροι και δενδρύλλια αγορασμένα από άλλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις 42,58 44,97 54,23 65, /2 Σπόροι και δενδρύλλια αγορασμένα εκτός γεωργικού κλάδου 228,09 225,75 250,23 200, Ενέργεια, λιπαντικά ,81 662,38 700,66 793, /1 Hλεκτρική ενέργεια ,52 97,00 90,88 101, /2 Aέριο 19.02/3 Άλλα καύσιμα και προωθητικά ,30 565,38 609,77 691, /4 Άλλα Λιπάσματα και βελτιωτικά εδάφους ,90 230,16 235,27 232, /1 Λιπάσματα αγορασμένα από άλλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις 19.03/2 Λιπάσματα αγορασμένα εκτός γεωργικού κλάδου 228,90 230,16 235,27 232, Προϊόντα φυτοπροστασίας και παρασιτοκτόνα.. 211,27 205,86 200,84 217, Kτηνιατρικές δαπάνες ,37 76,69 83,34 79, Zωοτροφές , , , , /1 Zωοτροφές αγορασμένες από άλλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις 485,80 490,32 380,11 410, /2 Zωοτροφές αγορασμένες εκτός γεωργικού κλάδου 822,50 772,29 894,28 910, /3 Zωοτροφές που παράγονται και καταναλώνονται από την ίδια την εκμετάλλευση Συντήρηση υλικών ,91 70,09 79,94 91, Συντήρηση κτιρίων ,59 5,42 7,32 9, Γεωργικές υπηρεσίες ,84 408,54 465,57 421, Yπηρεσίες χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης 143,01 180,30 157,10 198, Άλλα αγαθά και υπηρεσίες ,78 283,80 278,41 302,36 * Προσωρινά στοιχεία. 32

35 10. Total intermediate consumption Current prices, million euro 2004* 2005* 2006* 2007* 2008* DESCRIPTION CATEGORIES 4.049, , , , ,94 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION ,94 309,61 246,39 314,42 327,67 Seeds and planting stock ,59 64,86 59,38 79,57 72,77 Seeds and planting stock supplied by other agricultural holdings 19.01/1 206,35 244,75 187,02 234,85 254,90 Seeds and planting stock purchased from outside the agricultural ''industry'' 19.01/2 750,51 868,35 943,56 902, ,04 Energy, lubricants ,61 112,04 105,26 117,82 139,90 Electricity 19.02/1 Gas 19.02/2 643,89 756,31 838,31 785,04 965,14 Other fuels and propellants 19.02/3 Other 19.02/4 242,66 245,15 211,55 245,67 258,69 Fertilisers and soil improvers Fertilisers supplied by other agricultural holdings 19.03/1 242,66 245,15 211,55 245,67 258,69 Fertilisers purchased from outside the agricultural ''industry'' 19.03/2 236,95 219,42 184,18 195,31 193,75 Plant protection products and pesticides ,52 80,26 82,46 85,37 83,44 Veterinary expenses , , , , ,28 Animal feedingstuffs ,35 440,50 472,32 581,02 651,09 Feedingstuffs supplied by other agricultural holdings 19.06/1 975,95 914,07 906, , ,18 Feedingstuffs purchased from outside the agricultural ''industry'' 19.06/2 Feedingstuffs produced and consumed by the same holding 19.06/3 78,58 91,57 103,88 111,99 120,31 Maintenance of materials ,43 11,89 13,91 16,28 19,04 Maintenance of buildings ,74 518,77 536,66 511,08 508,22 Agricultural services ,90 147,71 159,60 140,70 142,48 329,27 286,46 308,94 315,85 323,01 Financial intermediation services indirectly measured (FISIM) Other goods and services * Provisional data. 33 3

36 11. Λογαριασμός παραγωγής Tρέχουσες τιμές, εκατομμύρια ευρώ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ TOY ΓΕΩΡΓΙΚOY KΛAΔOY ΔPAΣTH - PIOTHTAΣ (16+17, Πίνακες 2 9) Aξία σε τιμές παραγωγού Eπιδοτήσεις προϊόντων Aξία σε βασικές τιμές ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΝΑΛΩΣΗ (Πίνακας 10) ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑξΙΑ ΣΕ ΒΑΣΙ- ΚΕΣ ΤΙΜΕΣ (18-19) ΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΠΡΟΣΤΙΘEMENH ΑξΙΑ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ (20-21) 9.730, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92 830,56 862,66 884,81 909, , , , ,53 * Προσωρινά στοιχεία. 12. Λογαριασμός δημιουργίας εισοδήματος Tρέχουσες τιμές, εκατομμύρια ευρώ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕξΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ( ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/ΜEΙΚΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ( ) 529,71 619,44 756,25 912,89 108,44 95,47 100,88 104,30 377,34 348,40 403,47 501, , , , , , , , ,49 * Προσωρινά στοιχεία. 13. Λογαριασμός επιχειρηματικού εισοδήματος Tρέχουσες τιμές, εκατομμύρια ευρώ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΓΑΙΟΠΡΟΣΟΔΟΣ KAI ΛOIΠEΣ ΔAΠANEΣ MIΣΘΩΣHΣ ΓHΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ EIΣΠPAXΘENTEΣ TOKOI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ( ) ,80 401,05 446,24 497,45 328,69 281,73 337,82 345, , , , ,21 * Προσωρινά στοιχεία. 34

37 11. Production account Current prices, million euro 2004* 2005* 2006* 2007* 2008* DESCRIPTION CATEGORIES OUTPUT OF THE AGRICULTURAL ''INDUSTRY'' (16+17, Tables 2 9) , , , , , , ,74 513,55 512,81 379,36 0, , , , , , , , , , , , , , , ,30 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION (Table 10) GROSS VALUE ADDED AT BASIC PRICES (18-19) ,43 966,34 996, , , , , , , ,08 FIXED CAPITAL CONSUMPTION NET VALUE ADDED AT BASIC PRICES (20-21) * Provisional data. 12. Generation of income account Current prices, million euro 2004* 2005* 2006* 2007* 2008* DESCRIPTION CATEGORIES 950,58 980, , , ,14 110,87 150,97 170,02 127,28 171,13 COMPENSATION OF EMPLOYEES OTHER TAXES ON PRODUCTION ,41 769, , , , , , , , ,02 OTHER SUBSIDIES ON PRODUCTION FACTOR INCOME ( ) , , , , ,88 OPERATING SURPLUS / MIXED INCOME ( ) * Provisional data Entrepreneurial income account Current prices, million euro 2004* 2005* 2006* 2007* 2008* DESCRIPTION CATEGORIES 514,68 517,51 532,56 541,78 538,00 363,33 479,38 398,12 449,87 498, , , , , ,88 RENTS AND OTHER REAL ESTATE RENTAL CHARGES TO BE PAID INTEREST PAID INTEREST RECEIVED ENTREPRENEURIAL INCOME ( ) * Provisional data. 35

38 14. Λογαριασμός κεφαλαίου Tρέχουσες τιμές, εκατομμύρια ευρώ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ /1 33.1/ /1 33.2/ /1 33.3/2 33.3/2/1 33.3/2/ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙ- ΟΥ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Aκαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου σε φυτείες Aκαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου σε ζώα ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙ- ΟΥ ΣΕ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Aκαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου σε υλικά Aκαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου σε μηχανήματα και σε λοιπό εξοπλισμό Aκαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου σε εξοπλισμό μεταφορών Aκαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου σε κτίρια Aκαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου σε γεωργικά κτίρια (εκτός κατοικιών) Aκαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου σε άλλα έργα, εκτός από έγγειες βελτιώσεις (άλλα κτίρια, κατασκευές κλπ.) Άλλες ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου Aκαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου σε άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία (π.χ. λογισμικό υπολογιστών) Προσθήκη στην αξία των μη χρηματοπιστωτικών μη παραχθέντων περιουσιακών στοιχείων Aκαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου σε σημαντικές έγγειες βελτιώσεις Δαπάνες που συνδέονται με τη μεταβίβαση γης και δικαιωμάτων παραγωγής ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙ- ΟΥ (EKTOΣ EKΠEΣTEOY ΦΠA) (32+33) ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (EKTOΣ EKΠEΣTEOY ΦΠA) (34-21) AYξOMEIΩΣH AΠOΘEMATΩN ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Eπιχορηγήσεις επενδύσεων Λοιπές μεταβιβάσεις κεφαλαίου ,04 77,30 75,80 76,44 15,85 13,49 17,35 24,40 51,20 63,81 58,45 52, ,38 952, , ,34 735,27 670,92 834,00 973,53 358,19 183,56 239,00 358,73 377,08 487,36 595,00 614,80 162,93 153,04 97,95 135,25 162,93 153,04 97,95 135,25 109,18 128,60 93,30 106,56 0,30 0,21 0,22 0,00 108,89 128,39 93,08 106,56 26,66 39,73 32,39 37,19 82,22 88,66 60,70 69, , , , ,78 243,87 167,21 216,24 382,39 7,63 4,53 5,04 17,13 215,61 78,51 62,51 84,64 126,25 47,08 21,23 7,08 89,36 31,44 41,28 77,56 * Προσωρινά στοιχεία. 36

39 14. Capital account Current prices, million euro 2004* 2005* 2006* 2007* 2008* DESCRIPTION CATEGORIES 71,10 88,80 101,02 72,31 85,97 19,38 17,45 18,28 19,87 20,81 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION IN AGRICULTURAL PRODUCTS Gross fixed capital formation in plantations ,72 71,35 82,73 52,44 65,17 Gross fixed capital formation in animals , , , , , , , , , ,57 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION IN NON- AGRICULTURAL PRODUCTS Gross fixed capital formation in materials ,14 619,69 675,45 658,14 777,35 617,97 953,27 954, , ,22 Gross fixed capital formation in machines and other equipment Gross fixed capital formation in transport equipment 33.1/1 33.1/2 174,59 262,69 248,81 260,20 303,67 Gross fixed capital formation in buildings ,59 262,69 248,81 260,20 303,67 0,00 111,96 124,25 127,59 139,23 144,83 0,00 Gross fixed capital formation in farm buildings (nonresidential) Gross fixed capital formation in other works, except land improvements (other buildings, structures, etc.) Other gross fixed capital formation Gross fixed capital formation in intangible fixed assets (e.g. computer software) 33.2/1 33.2/ /1 111,96 124,25 127,59 139,23 144,83 35,29 39,87 37,79 39,52 38,37 76,67 84,38 89,80 99,71 106, , , , , ,04 471, , , , ,82-5,16 14,95 0,32 3,36 1,11 81,29 91,16 196,84 190,39 154,06 16,22 16,26 82,45 132,97 130,76 65,07 74,90 114,39 57,42 23,31 Addition to the value of non-financial non-produced assets Gross fixed capital formation in major land impro - vements Costs linked to the purchase of land and production rights GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (EXCLUD - ING DEDUCTIBLE VAT) (32+33) NET FIXED CAPITAL FORMATION (EXCLU DING DEDUCTIBLE VAT) (34-21) CHANGES IN STOCKS CAPITAL TRANSFERS Investment grants Other capital transfers 33.3/2 33.3/2/1 33.3/2/ * Provisional data.

40

41 ΠΙνακες B. ςε σταθερές τιμές προηγούμενου έτους TaBles B. at constant prices of the previous year

42 15. ςυνολική παραγωγή γεωργικού κλάδου Σταθερές τιμές προηγούμενου έτους, εκατομμύρια ευρώ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΙκΗ ΠαΡαΓΩΓΗ (01 09, Πίνακες 16 20) 6.174, , , , , , , , , , , ,68 13 ΖΩΙκΗ ΠαΡαΓΩΓΗ (11+12, Πίνακες 21 22) 2.337, , , ,31 224,63 198,02 143,23 254, , , , ,55 14 ΓεΩΡΓΙκΗ ΠαΡαΓΩΓΗ αγαθων (10+13, Πίνακες 16 22) 8.511, , , , , , , , , , , ,23 15 ΓεΩΡΓΙκΗ ΠαΡαΓΩΓΗ ΥΠΗΡεςΙΩν 341,84 321,22 345,69 321,90 341,84 321,22 345,69 321,90 16 ΓεΩΡΓΙκΗ ΠαΡαΓΩΓΗ (14+15) 8.853, , , , , , , , , , , ,13 17 MH ΓeΩPΓIKeς ΔeYTePeYOYςeς ΔPaςTHPIO - TH Teς (MH ΔIaXΩPIςIMeς) 439,32 400,90 426,35 402,07 439,32 400,90 426,35 402,07 18 ΠαΡαΓΩΓΗ TOY ΓeΩPΓIKOY KΛaΔOY ΔΡαςΤΗ - ΡΙΟ ΤΗΤaς (16+17, Πίνακες 16 23) 9.292, , , , , , , , , , , ,20 * Προσωρινά στοιχεία. 40

43 15. Total output of the agricultural industry Constant prices of the previous year, million euro 2004* 2005* 2006* 2007* 2008* DESCRIPTION CATEGORIES CROP OUTPUT (01 09, Tables 16 20) , , , , , , ,19 905,05 427,90 472,93 0, , , , , ,93 animal OUTPUT (11+12, Tables 21 22) , , , , ,14 257,48 260,34 280,61 43,09 21,03 0, , , , , ,17 agricultural GOODs OUTPUT (10+13, Tables 16 22) , , , , , , , ,66 470,99 493,96 0, , , , , ,10 agricultural services OUTPUT ,86 373,83 375,92 404,92 415,51 0,00 0,00 321,86 373,83 375,92 404,92 415,51 agricultural OUTPUT (14+15) , , , , , , , ,66 470,99 493,96 0, , , , , ,62 NON-aGRICUlTURal secondary activities (INsePaRaBle) ,03 451,35 443,04 468,75 492,12 0,00 0,00 395,03 451,35 443,04 468,75 492,12 OUTPUT OF THe agricultural "INDUsTRY" (16+17, Tables 16 23) , , , , , , , ,66 470,99 493,96 0, , , , , ,74 41 * Provisional data.

44 Σταθερές τιμές προηγούμενου έτους, εκατομμύρια ευρώ 16. Φυτική παραγωγή Δημητριακά (περιλαμβανομένων των σπόρων) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ /1 01.1/ ΔΗΜΗΤΡΙαKα (περιλαμβανομένων των σπόρων) ςιτάρι και όλυρα Μαλακό σιτάρι και όλυρα Σκληρό σιτάρι ςίκαλη και σμιγός κριθάρι Βρώμη και μείγματα θερινών δημητριακών αραβόσιτος σε κόκκους Ρύζι Άλλα δημητριακά 678,48 687,77 737,36 729,27 489,75 463,01 481,31 452, , , , ,87 299,60 290,25 313,26 257,51 356,64 314,86 326,92 286,63 656,24 605,11 640,18 544,14 66,80 61,11 61,53 46,50 14,61 27,61 20,91 18,62 81,42 88,72 82,44 65,12 232,80 229,13 251,73 211,01 342,02 287,25 306,01 268,02 574,82 516,38 557,74 479,02 4,86 5,19 4,26 3,16 0,95 2,15 1,71 1,49 5,81 7,34 5,97 4,65 40,50 41,97 41,69 32,34 9,04 16,14 17,93 13,49 49,54 58,11 59,62 45,83 18,20 16,87 18,43 15,02 3,56 7,00 7,41 7,08 21,76 23,87 25,84 22,11 279,10 296,06 314,68 375,63 113,23 114,61 118,29 135,17 392,33 410,67 432,97 510,80 36,23 37,44 45,05 45,59 6,32 8,24 9,04 8,74 42,55 45,68 54,09 54,34 * Προσωρινά στοιχεία. 42

45 16. Crop output Cereals (including seeds) Constant prices of the previous year, million euro 2004* 2005* 2006* 2007* 2008* DESCRIPTION CATEGORIES 775,76 685,60 629,35 641, ,82 565,70 479,79 429,07 67,35 95,39 0, , , ,42 708, ,21 333,47 270,66 237,94 202,02 447,77 413,61 304,08 267,49 42,61 68,04 0,00 747,08 574,74 505,43 244,63 515,82 55,66 48,79 50,46 55,93 123,82 21,63 13,36 23,22 0,00 0,00 0,00 77,29 62,15 73,68 55,93 123,82 277,81 221,87 187,48 146,09 323,96 391,98 290,72 244,27 42,61 68,04 0,00 669,79 512,60 431,75 188,70 392,00 4,38 4,25 4,13 4,12 7,42 1,75 1,17 1,78 0,00 0,00 0,00 6,13 5,42 5,91 4,12 7,42 31,28 26,53 33,24 38,82 73,51 14,80 10,87 16,36 0,00 0,00 0,00 46,08 37,40 49,60 38,82 73,51 16,74 18,40 16,95 19,45 22,36 6,71 5,08 7,30 0,00 0,00 0,00 23,45 23,49 24,25 19,45 22,36 344,05 331,17 306,35 333,67 632,46 118,30 131,88 107,38 13,17 16,03 0,00 462,35 463,05 413,74 346,84 648,48 45,83 34,59 30,73 42,93 44,31 10,52 26,69 28,75 11,58 11,32 0,00 56,36 61,28 59,49 54,51 55,63 CeReals (including seeds) Wheat and spelt Soft wheat and spelt Durum wheat Rye and meslin Barley Oats and summer cereal mixtures Grain maize Rice Other cereals /1 01.1/ * Provisional data.

46 Σταθερές τιμές προηγούμενου έτους, εκατομμύρια ευρώ 17. Φυτική παραγωγή Βιομηχανικά φυτά ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ /1 02.1/2 02.1/3 02.1/ ΒΙΟΜΗΧανΙκα ΦΥΤα ελαιούχοι σπόροι και καρποί (περιλαμβανομένων των σπόρων) Σπόροι ελαιοκράμβης και αγριογογγύλης Ηλίανθος Σόγια Άλλα ελαιούχα προϊόντα Πρωτεϊνούχα φυτά (περιλαμβανομένων των σπόρων) ακατέργαστος καπνός Ζαχαρότευτλα Άλλα βιομηχανικά φυτά 1.275, , , ,96 356,34 358,56 357,07 347, , , , ,70 9,14 6,76 6,75 4,51 9,82 4,64 3,88 1,24 18,96 11,40 10,64 5,75 6,85 4,74 4,99 2,67 9,82 4,64 3,88 1,24 16,67 9,38 8,87 3,91 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 2,28 2,01 1,76 1,82 2,28 2,01 1,76 1,82 7,59 7,13 7,64 9,10 0,50 2,44 2,52 1,98 8,09 9,57 10,16 11,08 147,80 132,01 132,61 158,47 343,62 350,18 349,71 343,15 491,41 482,20 482,32 501,62 134,02 135,73 128,06 86,96 134,02 135,73 128,06 86,96 977, ,65 854,98 900,91 2,41 1,30 0,95 1,38 979, ,95 855,93 902,28 44

47 17. Crop output Industrial crops Constant prices of the previous year, million euro 2004* 2005* 2006* 2007* 2008* DESCRIPTION CATEGORIES 1.419, ,64 997,63 376,87 475,38 354,87 347,32 126,69 178,90 180,37 0, , , ,32 555,77 655,74 INDUsTRIal CROPs Oil seeds and oleaginous fruits (including seeds) ,06 3,37 5,24 6,35 5,95 0,56 1,82 1,46 0,00 0,00 0,00 3,62 5,18 6,70 6,35 5,95 1,13 1,57 3,35 4,38 4,05 0,56 1,82 1,46 0,00 0,00 0,00 1,68 3,39 4,80 4,38 4,05 0,01 0,00 0,00 0,01 1,93 1,79 1,89 1,96 1,89 0,00 0,00 1,93 1,79 1,89 1,96 1,89 9,58 9,18 8,99 9,54 16,91 1,09 1,63 1,29 0,22 0,28 0,00 10,66 10,81 10,27 9,76 17,19 144,06 153,76 47,61 41,39 83,36 352,16 341,28 121,06 7,27 7,96 0,00 496,22 495,04 168,67 48,66 91,32 93,25 114,51 80,22 25,28 36,16 0,00 0,00 0,00 0,79 7,47 0,00 93,25 114,51 80,22 26,08 43, , ,83 855,58 294,31 333,00 1,06 2,59 2,89 170,62 164,65 0, , ,42 858,46 464,93 497,65 Rape and turnip rape seed Sunflower Soya Other oleaginous products Protein crops (including seeds) Raw tobacco sugar beet Other industrial crops 02.1/1 02.1/2 02.1/3 02.1/

Geotechnical Chamber of Greece (GCG) EMPLOYMENT SITUATION of the members of G.C.G.

Geotechnical Chamber of Greece (GCG) EMPLOYMENT SITUATION of the members of G.C.G. Geotechnical Chamber of Greece (GCG) EMPLOYMENT SITUATION of the members of G.C.G. GEOTECHNICAL CHAMBER OF GREECE (GCG) Total Number of Members: 32.591 (Sept 2010) FIVE MAJOR SCIENTIFIC FIELDS-SECTORS:

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2011

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2011 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 211 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Πρωτογενούς Τομέα Τμήμα: Ετήσιων Στατιστικών Γεωργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία της Ελλάδος Το κείµενο αυτό προέρχεται από έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Μάιο του 2012 µε τίτλο: Agricultural Policy Perspectives, Member States factsheets

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2014

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2014 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 214 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Πρωτογενούς Τομέα Τμήμα: Ετήσιων Στατιστικών Γεωργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 27 Ιουλίου 2012 27 July ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Οκτωβρίου 2014 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αύγουστος 2014 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 15 Νοεµβρίου 2013 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Σεπτέµβριος 2013 Η εξέλιξη των Αναθεωρηµένων εικτών Τιµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 7 Αυγούστου 2015 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2015 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Σχεδόν σταθερή παραμένει η αυτάρκεια αγροτικών διατροφικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής για το έτος 2011, σε σχέση με τη προηγούμενη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 07:30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Πειραιασ, αυγουστοσ 2011 EΛΛΗΝιΚΗ στατιστικη αρχη ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Τρέχουσες τιμές, σε εκατομμύρια ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ, 2000 2010 2000 2001 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές της Αγροτικής Οικονομίας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας υπό το πρίσμα των πρόσφατων κρίσεων στις Διεθνείς Αγορές Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Προοπτικές της Αγροτικής Οικονομίας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας υπό το πρίσμα των πρόσφατων κρίσεων στις Διεθνείς Αγορές Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Προοπτικές της Αγροτικής Οικονομίας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας υπό το πρίσμα των πρόσφατων κρίσεων στις Διεθνείς Αγορές Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Παράγοντες που επηρεάζουν την διαμόρφωση των διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 19 Οκτωβρίου 2012 19 October ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 18 Οκτωβρίου 2013 18 October ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 7 Οκτωβρίου 2011 7 October ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) 0,5 0,8 1,0 1,2 120% ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ (101) 572,58 70,00 12,50 20,00 25,00

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY Αύγουστος 2011 August ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας

Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Χ. Ζιωγάνας, Γ. Κιτσοπανίδης και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 17 Απριλίου 2014 17 April ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Οικονομία στοχεύει να

Διαβάστε περισσότερα

Note 2: The exam is part of the Business Certificate of ECDL Cyprus suite of exams. Σελίδα: 1/5

Note 2: The exam is part of the Business Certificate of ECDL Cyprus suite of exams. Σελίδα: 1/5 Module 1 Computerized Bookkeeping/Accounting The following is the Syllabus for Computerized Bookkeeping/Accounting, which provides the basis for the practical based test in this module domain. Module Goals

Διαβάστε περισσότερα

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Expenses Extra Solidarity Tax 87,156 Operating Expenses 33,637 15,300 Interests 39,777 Depreciation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης, Στατιστικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62 3 Κριθάρι

Διαβάστε περισσότερα

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες Intellectual Capital for Communities A. Bounfour & L. Edvinsson, Elsevier, 2005 Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 23 Νοεµβρίου 2007 ιανοητικό κεφάλαιο για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 13,51 35,16 14,20 35,49 11,36 28,39 8,52 21,29 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ Ν. Βοιωτίας ΠΕΔΙΝΗ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14.69 38.22 42.25 33.80 25.35 2 Βρώμη - Σίκαλη 13.78 15.62 3 Κριθάρι 15.54 12.57 12.09 9.67 7.25 4 Ρύζι 46.19 5 Σιτάρι μαλακό

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 17 Απριλίου 2015 17 April ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Οικονομία στοχεύει να

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΠΕ ΙΝΗ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώµη - Σίκαλη 13,78 15,62 3

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES

For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES YEAR END RESULTS FOR 2003 Hatzioannou, the leading European group in the second skin manufacturing and retailing, announced its year-end 2003

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής: Πρόεδρος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής, Novartis Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό έτος 2012

Οικονομικό έτος 2012 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ α/α ΝΟΜΟΣ Σελ. 1 Αθηνών 133 2 Αιτωλοακαρνανίας 113 3 Αν. Αττικής 129 4 Αργολίδος 177 5 Αρκαδίας 165 6 Αρτας 85 7 Αχαϊας 149 8 Βοιωτίας 121 9 Γρεβενών 53 10 Δράμας 13 11 Δυτ. Αττικής 141

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες περίπτωσης στην Ελλάδα. Θέρμανση με στερεά βιοκαύσιμα

Μελέτες περίπτωσης στην Ελλάδα. Θέρμανση με στερεά βιοκαύσιμα Μελέτες περίπτωσης στην Ελλάδα Θέρμανση με στερεά βιοκαύσιμα Ιωάννης Ελευθεριάδης Τμήμα βιομάζας ΚΑΠΕ http://www.eubionet.net EUBIONET III - Στόχοι Αύξηση της χρήσης των καυσίμων βιομάζας στην ΕΕ Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΚΟΛΑΨΗ ΚΑΙ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1999. Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΚΟΛΑΨΗ ΚΑΙ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1999. Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 296/99 Οι περί Παραγωγής και Χρήσης Αυγών προς Εκκόλαψη και των Νεοσσών Πουλερικών Κανονισµοί του 1999 οι οποίοι εκδόθηκαν µε την έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου µε βάση το άρθρο 19 του περί Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΩΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Σ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ / ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. «Ηµερίδα για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα στην περιοχή της Παιονίας»

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. «Ηµερίδα για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα στην περιοχή της Παιονίας» ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ «Ηµερίδα για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα στην περιοχή της Παιονίας» ιοργάνωση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουµένισσα, 10 Ιουλίου 2013 Τεχνικός Σύµβουλος: Θάνος Παπότης

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινό πρωινό και προσφορές αυξάνουν την κατανάλωση!

Υγιεινό πρωινό και προσφορές αυξάνουν την κατανάλωση! Υγιεινό πρωινό και προσφορές αυξάνουν την Ανάλυση της κατηγορίας δημητριακά πρωινού στο οργανωμένο λιανεμπόριο και νέες τάσεις Δεκέμβριος 2014 Εισαγωγή Τα δημητριακά πρωινού είναι επεξεργασμένα δημητριακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1 1. ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012 Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 212 Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την Αυστραλία κατά το α εξάμηνο 212 ανήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 9 Ταχ. Κώδικας: 10110 FAX: 10 595400 THΛ:

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι Κοστολόγησης. Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Τύποι Κοστολόγησης. Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Τύποι Κοστολόγησης Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Βασικές Έννοιες Χρησιμότητα της Κοστολόγησης Τύποι Κοστολόγησης Τυπολογία Κοστολόγησης Είδη Κοστολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020

Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020 Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020 Χατζηλιάδης Γεώργιος ιευθυντής Υπηρεσιών-Πληροφορικής 1 οµή παρουσίασης Εκκρεµότητες ΟΣ Ε έτους 2014 Αλλαγή Υποβάθρου Τηλεπισκόπηση Τεχνική Λύση Έναρξη ΟΣ Ε 2015 Φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017 GRC-Δ6.3-ΒΙΟ/02/00 To ALGI S.A., INPECTION AND CERTIFICATION ORGANIZATION OF ORGANIC AGRICULTURE PRODUCTS GREEN CONTROL 10 ο klm. Veroia Skydra, P. C. 59035, P. O. B. 50, Tel. 0030-2332043508, Fax 0030-2332043509,

Διαβάστε περισσότερα

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment 2011 HWEA Wind Statistics Total installed MW per year 1626,5 1320,4 1154,6 996,0 748,9 849,5 602,5

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΧΟΙ Το γνωστικό αντικείµενο της Αναπτυξιακής Οικονοµικής ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Αρδευόμενα 13.22 22.14 69.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Αρδευόμενα 13.22 22.14 69. Οικονομικό έτος 2012 Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14.69 38.22 2 Βρώμη - Σίκαλη 13.78 15.62 3 Κριθάρι 15.54 12.57 4 Ρύζι 46.19 5 Σιτάρι μαλακό 15.56 14.66 6 Σιτάρι σκληρό 26.09 38.40 11 Αραβόσιτος

Διαβάστε περισσότερα

βοτσαλα / sweet pebbles

βοτσαλα / sweet pebbles βοτσαλα / sweet pebbles βότσαλα / sweet pebbles Η νέα κατηγορία προϊόντων βότσαλα, αποτελεί μια σημαντική καινοτομία της εταιρίας στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Εμπνευσμένη από τα ελληνικά νησιά, η κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Προσφέροντας Εύκολα και Αποτελεσματικά Giving Easily and Efficiently ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ www.desmos.org info@desmos.org T: 2108119365 Μάρτιος 2013 Πώς γεννήθηκε ο Δεσμός; Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στατιστικού σχεδίου δράσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο.

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο. 7 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Λονδίνο και Παρίσι Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής Είναι το πρώτο κεφάλαιο που εξετάζει τα οικονομικά φαινόμενα από μια διαφορετική οπτική, τη μακροοικονομική, και προσεγγίζει

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015 30 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αντώνης Γεωργόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Main literature on Investment Development Path RAJNEESH

Διαβάστε περισσότερα

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS As per attachments A.G.M. Decisions Attachments: 1. Dilosi Katochis 2. Dilosi Katochis 3. Dilosi Katochis 4. Announcement Non Regulated

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων 123α -1 φυτικής και ζωικής παραγωγής

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων 123α -1 φυτικής και ζωικής παραγωγής ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων 123α -1 φυτικής και ζωικής παραγωγής ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 41 Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα;

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Βασίλης Θεοχαράκης Assistant Professor of Marketing & Entrepreneurship Ποια είναι τα ερωτήµατα; Είναι η ελληνική αγορά πραγµατικά τόσο διαφορετική;

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Κεφάλαιο 2o (συνέχεια) b) Υπολογισμός των βασικών Μακροοικονομικών μεγεθών Συνολικό εισόδημα και συνολική δαπάνη! Για μια οικονομία συνολικά, το εισόδημα πρέπει να είναι ίσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Θ. Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιοδιύλιση ως Αειφόρος Μέθοδος Παραγωγής Ενέργειας και Χημικών Εφοδίων από Βιομάζα

Η Βιοδιύλιση ως Αειφόρος Μέθοδος Παραγωγής Ενέργειας και Χημικών Εφοδίων από Βιομάζα Η Βιοδιύλιση ως Αειφόρος Μέθοδος Παραγωγής Ενέργειας και Χημικών Εφοδίων από Βιομάζα Ειρήνη Αγγελιδάκη Department of Environmental Engineering, Technical University of Denmark Περιεχόμενα της Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ Στέφανη Χατζηπροκοπίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (1957-1999)

Η ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (1957-1999) Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2004), σελ. 407-414 Η ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (1957-1999) Σωτηρόπουλος Ι.-Μυγδάκος Ε. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων-Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Παραγωγή, ιαχείριση και Επεξεργασία της Βιοµάζας για την Παραγωγή Βιοκαυσίµων Συµβουλές Μελέτες Εφαρµογές Κατασκευές Αυγεροπούλου 1 173 42 Άγ. ηµήτριος Αττική Τηλ.: 210 9915300, 210 9939100 Fax: 210 9960150

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα Leader άξονας 4 με στόχο την παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 (προηγ.) (νέο) Η παράγραφος 1 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται σε κανονικό Η παράγραφος 2 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα