ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις"

Transcript

1 Κ.Λ.Π. 160/2005 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 160 Ο ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤ\ΚΟ ΕΜπορlα ΚΑϊ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ 2ΩΙΚΩΝ ΠΡΟίΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣγΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤ Α ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Διάταγμα δυνάμεί του άρθρου 37 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρ121, 29.7".1964, σελ.1977, Ι 109, , «Οδηγία 64/432 του Συμβουλίου της 26ης lουνίου 1964 περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 97/12ίΕΚ μέχρι και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1226/2002, σελ.1, Ι 179, , σελ.13. (1291 )

2 1292 Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 37 του περί 98 (Ι) του Κτηνιατρικών Ελέγχων στο Ενδοκοινοτικό Εμπόριο και την Εισαγωγή από Τρίτες Χώρες Ζώων και Ζωικών Προϊόντων καθώς και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2002, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα. Συνοπτικός τίτλος. 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Κτηνιατρικών Ελέγχων στο Ενδοκοινοτικό Εμπόριο (Υγειονομικοί Όροι που διέπουν το Εμπόριο Βοοειδών και Χοίρων) Διάταγμα του Ερμηνεία (1) Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- «αγέλη» σημαίνει ζώο ή το σύνολο των ζώων που διατηρούνται σε εκμετάλλευση ως επιδημιολογική μονάδα όταν δε, στην ίδια εκμετάλλευση υπάρχουν περισσότερες από μία αγέλες, απαρτίζουν υποχρεωτικά χωριστή μονάδα με ενιαίο υγειονομικό καθεστώς

3 1293 «αγέλη βοοειδών απάλλαγμένη βρουκέλλωσης» σημαίνει αγέλη Παράρτημα ι. βοοειδών απαλλαγμένη ατϊό βρουκέλλωση σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του Μέρους.'! του Παραρτήματος \. ~<αγέλη βοοειδών επισήμως απαλλαγμένη βρουκέλλωσηζ» σημαίνει αγέλη βοοειδών επίσημα απαλλαγμένη από βρουκέλλωση σύμφωνα Παράρτημα Ι. με τις διατάξεις τωυ παραγράφω\{ 1 και 2 του Μέρους 11 του Παραρ~ήματoς Ι «αγέλη επισήμως απαλλαγμένη της ενζωοτικής λεύκωσης βοοειδών» σημαίνει αγέλη βοοειδών επίσημα απαλλαγμένη από ενζωοτική λεύκωση σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων Α και Β του Παράρτημα Iv. Μέρους Ι του Παραρτήματος IV' «αγέλη βοοειδών επισήμως απαλλαγμένη φυματίωσης» σημαίνει αγέλη βοοειδων επίσημα απαλλαγμένη από φυματίωση σύμφωνα με Παράρτημα Ι. τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του Μέρους Ι του Παραρτήματος Ι. Παράρτημα V. «ασθένειες υποχρεωτικής δήλωσης» σημαίνει τις ασθένειες που απαριθμούνται στο Μέρος Α, του Παραρτήματος V' «εγκεκριμένος κτηνίατρος» σημαίνει κτηνίατρο εγκεκριμένο από την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 18 «έμπορος» άημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προβαίνεί αμέσώς ή εμμέσως σε αγοραπωλησίες ζώων για εμπορικούς σκοπούς και παρουσιάζει κανονικό κύκλο ε ργασιών από τα ζώq αυτά, και το οποίο, εντός 30 το πολύ ημερών από την αγορά, τα μεταπωλεί.. ή τα μεταφέρει από την πρώτη εγκατασταση σε άλλες εγκαταστάσεις που δεν του ανήκουν και πληροί ης απαιτήσεις της παραγράφου 15

4 1294 «ζωα» σημαίνει βοοειδή, συμπεριλαμβανομένων των ειδών bison bison και Bubalus bubalus, και χοιροειδή πλην των άγριων χοίρων «ζώο σφαγής» σημαίνει βοοειδές, συμπεριλαμβανομένων των ειδών Bison bison και Bubalus Bubalus, και χοίρους που πρόκειται να μεταφερθούν σε σφαγείο ή κέντρο συγκέντρωσης από το οποίο. μπορούν να εξέλθουν μόνο για να σφαγούν «ζώο αναπαραγωγής ή αποδόσεων» σημαίνει βοοειδές, συμπεριλαμβανομένων των ειδών Bi.son 'bison και Bubalus bubalus, και χοίρους, πλην των ζώων σφαγής, και συγκεκριμένα εκείνα που προορίζονται για αναπαραγωγή, γαλακτοπαραγωγή, κρεατομαραγωγή ή για έλξη, εκθέσεις ή διαγωνισμούς, εξαιρουμένων των ζώων που συμμετέχουν σε πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις «κέντρο συγκέντρωσης» σημαίνει κάθε χώρο, συμπεριλαμβανομένων των εkμεταλλεύσεων,~ των κέντρων συλλογής και των αγορών, στον οποίο συγκεντρώνονται βοοειδή ή χοίροι από διάφορες εκμεταλλεύσεις με σκοπό τη σύσταση παρτίδων ζώων που προορίζονται για το εμπόριο' και εγκρίνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 12 και 13 «κράτος επίσημα απαλλαγμένο βρουκέλλωσης» σημαίνει κράτος Παράρτημα ι. μέλος,. συμπεριλαμβανομένης.. της Δημοκρατίας, το οποίο έχει αναγνωρισθεί ~πίσημα απαλλαγμένο από βρουκέλλωση, σύμφωνα με. τις διατάξεις της.παραγράφου ϊ του Μέρους 11 του Παρατήματος Ι «κράτος επίσημα απαλλαγμένο από την ενζωοτική λεύκωση βοοειδών» ή. «περιοχή επίσημα απαλλαγμένη από την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών» σημαίνει, αντίστοιχα, κράτος ή περιοχή κράτους, που έχει αναγνωρισθείεπισημα απαλλαγμένα από ενζωoϊlkή λεύκωση των βοοειδών σύμφωνα με τις διατάξεις των.

5 1295 ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών σύμφωvq με τις διατάξεις των Παράρτημα ιν. παραγράφων Ε και ΣΤ του Μέρους Ι του Παραρτήματος ιv και στην έννοια αυτή περιλαμβάνεται και η Δημοκρατία' «κράτος επίσημα απαλλαγμένο φυματίωση9> ή «περιοχή επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης» σημαίνεί, αντίστοιχα, κράτος ή περιοχή κράτου'ς, που έχουν αναγνωρισθεί ως επισημα- απαλλαγμένα από φυματίωση σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του Παράρτημα 1.. _, Μέρους Ι του Παραρτήματος Ι και στην έννοια αυτή περιλαμβάνεται και η Δημοκρατία' Επίσημη Εφημερίδα της Ευρω:παϊκής Ένωσης Ρ121, , «Οδηγία 64J432/EK)} σημαίνει την Οδηγία 64/432/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης lουνίου 1964 περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται' σελ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής, Ένωσης Ρ121, , σελ ' «Οδηγία 64J433/ΕΟΚ» σημαίνει Οδηγια 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26 ης lουνίου 1964 περι προβλημάτων στον τομέα.των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L45, , σελ.28.., «Oδηγiα 72/462/ΕΟΚ» Οδηγια 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12 ης Δεκεμβρίου 1972 περί των υγειονομικών προβλημάτων και των, υγειονομlκώ.ν μέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του βοειου και χοιρείου είδους και' νωπών κρεάτων προελεύσεως τρίτων χωρών, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται' Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Οδηγία 9ΟΙ425/ΕΟΚ» σημαίνει την Οδηγία 9ΟΙ425/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26 ης lουvίου 1990 σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο

6 1296 ΈVli;Jσης ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την L224, , υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς; όπως αυτή εκάστοτε σελ.29. τροποποιείται ή αντικαθίσταται' Επίσημη. «Οδηγια 91/496/ΕΟΚ)} σημαίνει την Οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Εφημερίδα της Συμβο.υλίου της 15 ης lουλίου 1991 για τον καθορισμό των βασιk~ν. Ευρωπαϊκής αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των Ένωσης ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και L268, , περί τροποποίησης των. οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και. σελ /ΕΟΚ, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή avtikaefmcnaf' Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L340, , «Οδηγία 91/628/ΕΟΚ» σημαίνει την Οδηγία 91/628/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19 ης Νοεμβρίου 1991 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και για την τροποποιηση των Οδηγιών 90/425/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται'. σελ.17. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ~Eνωσης L355, , άελ.32. «Οδηγία 92/102JEOK». σημαίνει την Οδηγία 92/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27 ης Νοεμβρίου 1992 για την αναγνώριση και καταγραφή των ζώων), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείτω ή αντικαθίσταται' Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L316, , «Οδηγία 2001/89/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 2001J89/EK του Συμβουλίου της 23 ης Οκτωβρίου 2001 σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της κλασσικής πανώλης των χοίρων, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιειταl ή αντικαθίσταται' σελ.5. «περιοχή» σημαίνει τμήμα της επικράτειας κράτους, επιφανείας 2000 km 2 ηjυλάχlστον, που επιθεωρείται από τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους, περιλαμβάνει για τη Δημοκρατία μία τουλάχιστον ~παρxία'

7 1297 «περιοχή επισήμως απαλλαγμένη βρουκέλλωσης> σημαίνει περιοχή Παράρτημα ι. κράτους, που έχει' αναγνωρισθεί ως επισημα απαλλαγμένη από βρουκέλλωση σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 / του Μέρους 11 του Παραρτηματος Ι Επίσημη Eφη~ερίδα Παράρτημα Τρίτο (Ι): (2) Για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος, οποιοιδήποτε όλλοι όροι χρησιμοποιούνται στο παρόν Διάταγμα και οι οποίοι δεν ορίζονται διαφορετικά σε αυτό θα έχουν την έννοια που αποδίδου'ν στου.ς όρους αυτούς οι περί Προστασίας KC:ΙΙ Ευημερίας των Ζώων (Μεταφορά των Ζώων) Κανονισμοί του 2002 έως 2004, που στοχεύουν στην εναρμόνιση με την Οδηγια 91Ι628ΙΕΟΚ, και το περί Κτηνιατρικών Ελέγχων στο Ενδοκοινοτικό Εμπόριο (Κτηνιατρικοί και Ζωοτεχνικοί Έλεγχοι) Διάταγμα του 2004, που στοχεύει στην εναρμόνιση με την. Οδηγια 90Ι425ΙΕΟκ. Πεδίο εφαρμογής. Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο (1): , 3.-(1) Στο παρόν Διάταγμα ορίζονται τα μέτρα υγε!ονομlκού ελέγχου στον τομέα του ενδοκοινοτικού εμποριου βοοειδών και χοιροείδών, πλην των αγριόχοιρων, όπως ορίζονται στο περί Καταπολέμησης. της Κλασσικής Πανώλης των Χοίρων Διάταγμα του 2004 που στοχεύει στην εναρμόνιση με την Οδηγία 2001/89/εκ. (2) Το παρόν Διάταγμα δεν επηρεάζει την εφαρμογή των διατάξεων Παράρτημα VII. της κοινοτικής κτηνιατρικής νομοθεσιας και της κτηνιατρικής νομοθεσίας που παρατίθεται στο Παράρτημα VII. Προϋποθέσεις εμπορίου. 4. -(1) Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά ώστε από το έδαφος της. Δημοκρατιας να αποστέλλονται προς τα κράτη μέλη μόνο ζώα που πληρούν τους όρουςπου καθοριζονται στο παρόν Διάταγμα.

8 1298 (2) τα βοοειδή και οι χοίροι που καλύπτονται από το παρόν Διάταγμα πρέπει: (α) να υπόκεινται: (i) σε έλεγχο ταυτότητας και (ϊί) σε κλινική εξέταση από επίσημο κτηνίατρο εντός. των 24 ωρών που προηγούνται της αναχώρησης και να μην εμφανίζουν κλινικά συμπτώματα ασθενείας (β) να μην προέρχονται από εκμετάλλευση ή περιοχή στην οποία, για υγειονομικούς λόγους, ισχύουν απαγορευτικά ή περιοριστικά μέτρα για τα συγκεκριμένα είδη, σύμφωνα με την κοlνοτ!κή κτηυίατρίκή νομοθεσία ή την κτηνίατρίκή νομοθεσία' (γ) να φέρουν αναγνωριστικά σημεία όπως προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που εναρμονίζεται με την Οδηγία 92/102/ΕΟΚ- (δ) να μην πρόκεπαι να σφαγούν ή νά απομονωθούν στο πλαίσιο προγράμματος στη Δημοκρατία ή σε -τ:rερloxή της Δημοκρατfας για την εξάλειψη λοιμώδους ή μεταδοτικής ασθενείας (ε) να πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 5 και 6. Όροι μεταφοράς. 5 -(1),Τα βοοειδή και οι χοίροι που καλύπτονται από το παρόν Διάταγμα δεν πρέπει από την αναχώρηση από την εκμετάλλευση προέλευσης μέχρι την άφιξή τους στον προορισμό τους, να έρχονται σε επαφή με άλλα δίχηλα που δεν έχουν το ίδιο υγειονομικό καθεστώς.

9 1299 (2) Τα βοοειδή και οι χοίροι που καλύπτονται από το παρόν Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο (1): Διάταγμα, πρέπει να μεταφέρονται με μεταφορικά μέσα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 14 και των διατάξεων των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Μεταφορά των Ζώων) Κανονισμων του 2002 έως 2004, που στοχεύουν στην εναρμόνιση με την Οδηγία'91Ι628ΙΕΟΚ, (3) Οι κανόνες που διέπουν, Τις, προϋποθέσεις έγκρισης των χώρων καθαριότητας' και απολύμανσης καθορίζονται με, κώδικα πρακτικής, ο οποίος καταρτιζεται και δημοσιεύεται από την Αρμόδια Αρχή. Υγειονομ!κά πιστοποιητικά. 6 -(1) Τα βοοείοή' κω ΟΙ χοίροι που καλύπτονται από το παρόν Διάταγμα, πρέπει να συνοδεύονται, κατά τη μεταφορά προς τον "ΓΤροορlσμό τους, από το ανάλογο υγειονομικό πιστοποιητικό που Παράρτημα VI. πρέπει να είναι σύμφωνο, με το πιστοποιητικό Α 1 ή' Α2 ανάλογα, υποδείγματα των οποίων παρατίθενται στο Παράρτημα VI, το οποίο πρέπει να φέρει αύξοντα αριθμό και να' αποτελείται από ένq μόνο φύλλο ή, εάν απαιτούνται περισσότερες σ~λίδες, να-έχει τέτοια μορφή, ώστε οποιεσδήποτε δύο ή περισσότερες σελίδες να αποτελούν αναπό~παστo και αδιαίρετο τμήμα του συνόλου, να συντάσσεται την ημέρα,της υγειονομικής εξέτασης τουλάχιστον σε μία από τις επίσημες γλώσσες της χώρας προορισμού και να ισχύει για δέκα ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής της υγειονομικής εξέτασης.

10 1300 (2) Η υγειονομική εξέταση και η έκδοση του υγειονομικού πlστ9πqlητικού, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων υγειονομικών εγγυήσεων, για μια παρτίδα ζώων μπορούν να διεξάγονται στην εκμετάλλευση προέλευσης ή σε κέντρο συγκέντρωσης και για το σκοπό αυτό, η Αρμόδια Αρχή μεριμνά όπως όλες οι υγεloνομlκές πιστοποιήσεις πραγματοποιούνται από τον επίσημο κτηνίατρο μετά τις εξετάσεις, τις επισκέψεις και τους ελέγχους που προβλέπονται στο παρόν Διάταγμα, ωστόσο, όσο αφορά - (α) τα ζώα που προέρχονται από εγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 12, κέντρα συγκέντρωσης, η εν λόγω πιστοποίηση μπορεί να καταρτισθεί: (i) βάσει του επισήμου εγγράφου με τις απαραίτητες πληροφορίες, το οποίο έχει συμπληρωθεί από τον επίσημο κτηνίατρο που εποπτεύει την εκμετάλλευση προέλευσης, ή (ii) βάσει των ανάλογων πιστοποιητικών Α 1 ή Α2, Παράρτημα VI. υποδείγματα των οποίων παρατίθενται στο Παράρτημα νι, αφού τα μέρη Α και Β των εν λόγω πιστοποιητικών συμπληρωθούν και πιστοποιηθούν δεόντως. από τον επίσημο κτηνίατρο που εποπτεύει την εκμετάλλευση προέλευσης (β) τα ζώα που προέρχονται από εκμετάλλευση υπαγόμενη στο δίκτυο επιτήρησης όπως καθορίζεται στην παράγραφο 16, η πιστοποίηση αυτή μπορεί να καταρτισθεί: (ί) βάσει του επισήμου εγγράφου με τις απαραίτητες πληροφορίες, το οποίο έχει συμπληρωθεί από τον εγκεκριμένο κτηνίατρο. που είναι υπεύθυνος για την εκμετάλλευση προέλευσης ή

11 1301 (iί) βάσει των ανάλογων πιστοποlητ1κών Α 1 ή Α2, υποδειγματα των οπόίων παρατιθενται στο Παράρτημα ΥΙ, αφού τα μέρη Α και Β των εν λόγω πιστοποιητικών Παράρτημα ν!. συμπληρωθούν και πιστοποιηθούν δεόντως από τον εγκεκριμένο κτηνlc;ιτρο που ειναι υπεύθυνος για την εκμετάλλευση προέλέυσης. (3) Ο επίσημος κτηνίατρος διασφαλίζει, εφόσον ειναι αναγκαιο, την τήρηση των επιπλέον εγγύήσεων που_ προβλέπονται από την κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία και μεριμνά ώστε τα πιστοποιητικά να συμπληρώνονται βάσει αυτών. (4) Ο επίσημος κτηνίατρος που συμπληρώνει το τμήμα Γ του ανάλογου πιστοποιητικού Α 1 ή Α2, υπόδειγμα των οποίων Παράρτημα νι. εμφαίνεται στο Παράρτημα νι, είναι υποχρεωμένος να μερψνήσεl για την καταχώρηση της διακίνησης των ζώων στο σύστημα ΑΝΙΜΟ κατά την ημέρα χορήγηqης του πιστοποιητικού. (5) Ο επίσημος κτηνίατρος, που εποπτεύει το 'Κέντρο συγκέντρωσης,. διενεργεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους στα ζώα κατά την άφιξή τους. (6) Τα ζώα που προορίζονται για κράτος μέλος και καλύπτονται από το παρόν Διάταγμα, μπορούν να διακινηθούν μέσω κέντρου συγκέντρωσης ευρισκόμενο στο έδαφος. κράτους μέλους Παράρτημα νι. διαφορετικού από το κράτος μέλος προορισμού. Στην περίπτωση αυτή, το ανάλογο πιστοποιητικό Α 1 ή Α2, υπόδειγμα των οποίων εμφαίνεται στο Παράρτημα ΥΙ, συμπεριλαμβανομένου του Μέρους Γ, πρέπει να συμπληρώνεται από τον επισημο κτηνίατρο του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται το εν λόγω κέντρο συγκέντρωσης.

12 1302 (ϊ)ο επισημος κτηνίατρος που ασκεί τους ελέγχους και εποπτεύει το κέντρο συγκέντρωσης χορηγεί βεβαίωση για το κράτος μέλος προορισμού συμπληρώνοντας ένα. δεύτερο πιστοποιητικό του Παράρτημα VI. Παραρτήματος VI, ΟϊΟ οποίο αναγράφει τον.αύξοντα αριθμό του πρωτοτύπου και το οποίο προσαρτά στο πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου πιστοποιητικού και στην περίπτωση αυτή, η συνδυασμένη.διάρκεια ισχύος τόυ πιστοποιητικού δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια,που προβλέπεται στήν υποπαράγραφο (1). Όροι διακίνησης 7.-:-(1) Εκτός από τις διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 τα ζώα ζώων αναπαραγωγής ή αποδόσεων πρέπει να πληρούν τους έξης όρους αναπαραγωγής για να διατεθούν στο εμπόριοή αποδόσεων. (α) να έχουν παραμείνει σε μία και μόνο εκμετάλλευση επί 30 ημέρες πριν από τη φόρτωση τους, ή να έχουν παραμείνει στην εκμετάλλευση προέλευσης από τότε που γεννήθηκαν, όταν πρόκειται για ζώα ηλικίας κάτω των 30 ημερών. Στον επίσημο κτηνίατρο πρέπει να παρέχονται ικανοποιητικά στοιχεία, βάσει της επίσημης σήμανσης που προβλέπεται στο σημείο (γ), της υποπαραγράφου (2), της παραγράφου 4 και των επίσημων εγγράφων, ότι τα ζώα πληρούν τον όρο αυτό και προέρχονται από την Κοινότητα ή εχουν εισαχθεί από τρίτη χώρα σύμφωνα με την κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσια που. αφορά την υγεία των ζώων: Νοείται ότι, για τα ζώα που διακινούνται μέσω εγκεκριμένου κέντρου συγκέντρωοης, η διάρκεια <?,υγκέντρωσης των ζ~ων αυτών εκτός εκμετάλλευσης προέλευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι ημέρες,

13 1303 (β) τα-ζώα που εισάγονται στη Δημοκρατια από τρίτη χώρα πρέπει να μεταφέρονται στο κράτος μέλος τελίκού προορισμού όσον το δυνατόν ταχύτερα, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό που Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο (1): εκδίδεται βάσει των διατάξεων του περί Κτηνιατρικών Ελέγχων κατά την Εισαγωγή - από Τρίτες Χώρες (Εισαγωγη Ζώών) Αιατάγματος του 2004, που στοχεύουν στην εναρμόνιση με το άρθρο 7 της Ο'δηγΙας.91/496/ΕΟΚ, (γ) κατά την άφιξη τους C!TOV τόπο πρoc;φισμού και πριν οποιαδήποτε μετακίνηση τους, τα ζώα πού εισάγονται από τρίτη χώρα πρέπει νά πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος Διατάγματος, ιδίως δε την απαιτηση παραμονής που προβλέπεται στην υπο-υπόπαράγραφο (α) και δεν πρέπει να ενσωματώνονται στην αγέλη πριν ο επίσημος κτηνίατρος που εποπτεύει την εκμετάλλευση αυτή βεβαιωθε! ότι δεν υπάρχει κινδυνος τα ζώα αυτά να θίξουν το υγειονομικό καθεστώς της εκμετάλλευσης, (δ) -όταν ένα ζώο από τρίτη χώρα εισέρχεται σε εκμετάλλευση, ~ανένα ζώο της εκμετάλλευσης δεν μ~oρεi να τεθεί σε εμπορια _ κατά τις 30 ημέρες που- ακολουθούν την εισαγωγή, εκτός εάν. r το εισαχθέν ζwο είναι εντελώς απομονωμένο από τα άλλα ζώα της εκμετάλλευσης. (2) Εκτός-από τις προϋποθέσεις των παραγράφων 4, 5 και 6, - τα βοοειδή αναπαραγωγής ή αποδόσεων πρέπει:

14 1304 (α) να προέρχονται από εκμετάλλευση βοοειδών επισήμως απαλλαγμένη φυματίωσης KQJ, σε περίπτωση ζώων ηλικίας άνω των έξι εβδομάδων, να έχουν αντιδράσει αρνητικά σε ενδοδερμικό φυμαtlνισμό που διεξάγεται κατά την περίοδο 30 ημερών πριν από την αναχώρηση τους από την αγέλη Παράρτημα 11. προέλευσης, σύμφωνα με τις ΊΓροϋποθέσεις τοο σημειου του Παραρτήματος 11: Νοείται ότι, ο ενδοδερμικός αυτός φυμαtlνισμός δεν απς:ιlτείται στη περίmωση που τα ζώα προέρχονται από κράτος μέλος ή τμήμα κράτους μέλους, το οποίο έχει αναγνωρισθει ως επίσημα απαλλαγμένο φυματίωσης _ ή από κράτος μέλος ή τμήμα κράτους μέλους στο οποίο εφαρμόζεται δίκτυο επιτήρησης αναγνωρισμένο από την Επιτροπή (β) (ί) στην περίπτωση μη ευνουχισμένων ζώων που προέρχονται από εκμετάλλευση βοοειδών επισήμως απαλλαγμένη βρουκέλλωσης και τα οποία ειναl ηλικίας άνω των δώδεκα μηνών, να έχουν παρουσιάσει τiτλ~ βρουκέλλας κάτω από 30 διεθνείς μονάδες συγκόλλησης ανά ml, όταν υποβάλλονται σ~ δοκιμή οροσυγκόλλησης ή οποιαδήποτε άλλη - δοκιμή εγκεκριμένη από την Επιτροπή, κατά τη διάρκεια των 30 ημερών πριν την αναχώρηση τους από την εκμετάλλευση προέλευσης, Παράρτημα 111. σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος 111, (ίί) η δοκιμή αυτή οροσυγκόλλησης, ή οποιαδήποτε άλλη δοκιμή εγκεκριμένη από την Επιτροπή, μετά την έγκριση των σχετικών πρωτοκόλλων, δεν απαιτείται, στη περιπτωση που τα ζώα προέρχονται- από κράτος μέλος ή τμήμα κράτους μέλους, το οποίο έχει αναγνωρισθεί ως.. επίσημα απαλλαγμένο φυματίωσης ή από κράτος μέλος ή τμήμα κράτους μέλους στο οποίο εφαρμόζεται δίκτυο επιτήρησης αναγνωρισμένο απq την Επιτροπή

15 1305 (γ) να προέρχονται από αγέλη επίσημα απαλλαγμένη ενζωοτική'ς λεύκωσης βοοειδών και, εάν είναι άνω των δώδεκα μηνών, να έχουν αντιδράσει αρνητικά σε ατομική δοκιμασία που έχει γίνει κατά τη διάρκεια των 30 ημερών πριν από την έξοδο τους από Παράρτημα IV. την αγέλη προέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος lv: Νοείται ότι, η δοκιμή δεν ατταιτείται, στη περίπτωση που τα ζώα προέρχονται από κράτος μέλος ή τμήμα κράτους μέλους, το οποίο έχει αναγνωρισθεί ως επίσημα απαλλαγμένο φυματίωσης ή από κράτος μέλος ή τμήμα κράτους μέλους που εφαρμόζεται δίκτυο επιτήρησης αναγνωρισμένο από ~ην Επιτροπή' (δ) από την αναχώρηση τους από την εκμετάλλευση προέλευσης μέχρι την άφιξη τους στον τόπο προορισμού, να μην έρχονται σε επαφή με βοοειδή, τα οποία πληρούν μόνον τις προϋποθέσεις της υποπαραγράφου (3). (~) Εκτός από τις προϋποθέσεις των παραγράφων 4, 5 και 6, τα βοοειδή προς σφαγή πρέτrεl να προέρχονται από αγέλες επίσημα απαλλαγμένες φυματίωσης ή ενζωοτικής λεύκωσης βοοειδών και, σε περίmωση που πρόκειται για μη ευνουχισμένα βοοειδή, πρέπει να προέρχονται από αγέλες επίσημα απαλλαγμένε ς βρουκέλλωσης. Όροι διακίνησης 8. Τα ζώα προς σφαγή τα οποία, κατά την άφιξη τους στη ΔημοκραΊία ζώων προς που μεταφέρθηκαν - σφαγή.

16 1306 (α) σε σφαγείο, πρέπει να σφάζoνταj το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ϊ2 ωρών από την άφιξη τους σύμφωνα με. τις απαιτήσεις της υγείας των ζώων, ή (β) σε εγκεκριμένο κέντρο συγκέντρωσης, πρέπει να οδηγούνται μετά την αγορά σε σφαγειο όπου πρέπει να σφάζονται το συντομότερο δυνατόν και το πολύ εντός τριών εργασίμων ημερών από την άφιξη τους στο KEVTpq συγκέντρωσης ςυqμφωνα με τις απαιτήσεις υγείας των ζώων KαJ από την άφιξη τους στο. κέντρο συγκέντρωσης έιμς την άφιξη τους στο σφαγείο, δεν πρέπει ποτέ να έρθουν σε επαφή με δίχηλα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος Διατάγματος. Υποχρέωση 9.-(1) Τηρουμένης της υποπαραγράφου (2), οποιοσδήποτε γνωστοποίησης κτηνίατρος ή πρόσωπο που έχει στην κατοχή ή υπό τη φροντίδα του και ενημέρωσης. ζώο ανtlληφθει ή υποψιαστεί νοσηρότητα των ζώων του, Παράρτημα V. ενδεχομέ.νως σε σχέση με την ύπαρξη μιας από τις ασθένειες που άναφέρ,ονται στο Παράρτημα V, υποχρεούται να ενημερώσει πάραυτα, χρησιμοποιώντας το γρηγορότερο μέσο επικοινωνίας που ; έχει στη διάθεσή του, το Διευθυντή ή τον επαρχιακό κτηνιατρικό λειτουργό της επαρχίας εις την οποία διαπιστωσε ή υποπτεύθηκε την ασθένεια αυτή ή οποι.οδήποτε κτηνιατρικό λειτουργό της Αρμόδιας Αρχής. (2) Κάθε πρόσωπο που έχει στην κατοχή ή υπό τη φροντίδα του ζώο, για το οποιο δύναται ευλόγως να ύπαρξη υποψία ότι είναι Παράρτημα V. προσβεβλημένο από οποιαδήποτε ασθένεια που αναφέρεται στο ΠαράΡΊ:ημα V,φυλασσεl το ζώο αυτό, στο μέτρο του δυνατού, ξεχωριστά από μη προσβεβλημένα ζώα και ειδοποιεί αμέσως το Διευθυντή, οποιοδήποτε κτηνιατρικό λειτουργό της Αρμόδιας Αρχής ή. τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό.

17 1307 (3). Η Αρμόδια Αρχή διενεργεί κάθε χρόνο και το αργότερο σης 31 Μαίου, λεπτομερή απόλογισμό για τα εντός της Δημοκρατίας και κατά το παρελθόν έτος σημειωθέντα κρούσματα των ασθενειών που Παράρτη.μα V.. αναφέρονται στο μέρος Αι του Παραρτήματος ν ή οιασδήποτε άλλης ασθένειας για την οποία ισχύουν πρόσθετες εγγυήσεις, καθώς και. λεπτομερή απολογισμό των εφαρμοζομένων μέτρων ελέγχου ή εξάλειψης, τα πορίσματα των οποίων διαβιβάζει στην Επιτροπή. Εθνικό πρόγραμμα ελέγχου. Παράρτημα V. 10.-(1) Όταν η Αρμόδια Αρχή εφαρμόζει υποχρεωτικό εθνικό πρόγραμμα ελέγχου για μία από τις λοιμώδεις ασθένειες του μέρους Β, του Παραρτήματος ν, για ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας ή. για περιοχή της, δύναται να υποβάλει το πρόγραμμα αυτό στην Επιτροπή, αναφέροντας lδίως- (α) την κατανομή της ασθένειας στη Δημοκρατία (β) την.αιτιολόγηση του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της ασθένειας και τις αναμενόμενες ωφέλειες από την εφαρμογή του προγράμματος σε σύγκριση με το κόστος του (γ) τη γεωγραφική περιοχή στην οποία εφαρμόζεται το πρόγραμμα (δ) τις κατηγορίες χαρακτηρισμού στις οποίες κατατάσσονται οι εκμεταλλεύσεις, τις προδιαγραφές κάθε κατηγορίας και τις μεθόδους δοκιμών (ε) πς διαδικασίες ελέγχου του προγράμματος, τα αποτελέσματα του οποίου πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή τουλάχιστον μία φορά ετησίως (στ) τις ενέργειες που αναλαμβάνονται όταν, για οποloδήποτελόγο, μία εκμετάλλευση χάσει το χαρακτηρισμό της (ζ) τα μέτρα που λαμβάνονται. όταν διαπιστώνονται θετικά αποτελέσματα κατά.τις δοκιμές που διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις το!! προγράμματος.

18 1308 (2) Τα προγράμματα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1), εγκρίνονται από την Επιτροπή, όπως και οι συμπληρωματικές γενικές ή μερικές εγγυήσεις που μπορεί να απαιτούνται για την αποστολή ζώων στη Δημοκρατία. Οι εγγυήσεις αυτές δεν. πρέπει να,;ε:ίναι αυστηρότερες από τις εγγυήσεις που εφαρμόζονται στο εμπόριο εντός του εδάφους της Δημοκρατίας. (3) Η Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή κάθε τροποποίηση των πληροφοριών σχετικά με την ασθένεια που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (1), ιδίως όσον c:ιφoρά νέα κρούσματα και βάσει των, κοινοποιήσεων αυτών, οι εγγυήσεις που ορίζονται σύμφωνα με την υποπαράγραφο (2), μπορούν να τροποποιούνται ή να καταργούνται από την Επιτροπή. Επιπρόσθετες εγγυήσεις. Παράρτημα V. 11.-(1) Όταν η Αρμόδια Αρχή θεωρεf ότι ολόκληρη η επικράτεια της Δημοκρατίας ή περιοχή της είναι απαλλαγμένη από μία από τις ασθένειες του μέρους Β, του Παραρτήματος ν, κοινοποιεί στην Επιτροπή τα κατάλληλα δικαιολογητικά, αναφέροντας -ιδίως (α) τη φύση της ασθένειας και το ιστορικό της εμφάνισηι; της στην επικράτεια' (β) τα αποτελέσματα των δokιμ~ν επιτήρησης οι οποίες βασίζονται σε ορολογικές, μικροβιολογικές, παθολογικές ή επιδημιολογικές έρευνες και στο γεγονός'. ότι η ασθένεια αυτή πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά στην Αρμόδια Αρχή- (γ) το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η επιτήρηση- (δ) ενδεχομένως" την περίοδο κατά την οποία απαγορεύθηκε ο εμβολιασμός κατά.της ασθένειας και τη γεωγράφική ζώνη την οποία αφορά η απαγόρευση αυτή- (ε) τις ρυθμίσεις που επιτρέπουν τον έλεγχο της απουσίας της ασθένειας αυτής_

19 1309 (2) Η Αρμόδια Αρχή δύναται, για την αποστολή ζώων προς τη Δημοκρατία από άλλο κράτος μέλος, να απαιτεί επιπρόσθετες εγγυήσεις, για, οποιαδήποτε 'ασθένεια που αναφέρεται. στην υποπαράγραφο (1), εφ' όσον, αυτές έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή. (3) Η Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή κάθε τροποποίηση των πληροφοριών σχετικά με τις ασθένειες, που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1), ιδίως όσον αφορά νέα κρούσματα και βάσει των κοινοποιήσεων αυτών, οι εγγυήσεi~ που ορίζονται σύμφωνα με, την υποπαράγραφο (2), μπορούν να τροποποιούνται ή να καταργούνται μέ απόφαση της Επιτροπής. Όροι έγκρισης κέντρων συγκέντρωσης. 12.-(1) Τα κέντρα συγκέντρωσης πρέπει να πληρούν τις πρόνοιες του παρόντος Διατάγματος και της σχετικής κτηνιατρικής νομοθεσίας και τις ακόλουθες στοιχειώδεις προ9ποθέσεις, προκειμένου να εγκριθούν από το Διευθυντή ως πληρούντα ικανοποιητικούς υγειονομικούς όρους, για την συγκέντρωση και την αποστολή ζώων για σκοπούς εμ~oρί~υ- (α) γα επιτηρούνται από επίσημο κτηνίατρο ο οποίος μεριμνά για τη τήρηση των διατάξεων των υποπαραγράφων (1) και (2) της παραγράφου 5', (β) να βρίσκονται σε περιοχή για την οποία δεν ισχύουγ απαγορευτικά ή περιoρισϊlkά μέτρα σύμφωνα με την κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία ή την κτηνιατρική νομοθεσία' (γ) να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται πριν τη χρήση, σύμφωνα και με τις οδηγίες του επίσημου κτηνίατρου' (δ) αναλόγως των δυνατοτήτων υποδοχής ζώων, πρέπει να διαθέτουν:

20 1310 (ί) " υποστατικά και εξοπλισμό αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, όταν χρησιμοποιούνται ως κέντρα συγκέντρωσης; (ίί) κατάλληλο εξοπλισμό και υποδομή για τη φόρτωση και εκφόρτωση των ζώων, τον κατάλληλο. σταβλισμό τους, την παροχή νερού καl τροφής καθώς και των τυχόν απαιτόύμενων φροντίδων οι οποίες να καθαρίζονται και να απολυμαίνονταl εύκολα, (iiί) (ίν) κατάλληλες υποδομές επιθεώρησηs, κατάλληλες υποδομές απομόνωσης, (ν) κατάλληλο εξοπλισμό καθαρισμού και απολύμανσης χώρων και οχημάτων, (νη κατάλληλο χώρο για την αποθήκευση των ζωοτροφών, της στρωμνής και της κόπρου, (νίί) κατάλληλο σύστημα συλλογής των λυμάτων, (viίi) γραφείο ή χώρο για τον επίσημο κτηνίατρο που εποπτεύει το κέντρο συγκέντρωσης (ε) να δέχονται μόνο ζώα που φέρουν αναγνωριστικά σημεία και προέρχονται από αγέλες επισήμως απαλλαγμένες φυματίωσης, βρουκέλλωσης και λεύκωσης ή ζώα σφαγής που πληρούν τις προϋποθέσεις τις οριζόμενες από το παρόν Διάταγμα και ειδικότερα τις προβλεπόμενες στην υποπςφάγραφο (3), της παραγράφου 7: Νοείται ότι, για το σκοπό αυτό, όταν εισάγονται. ζώα, ο ιδιοκτήτης ή ο vπεύθυνος του κέντρου συγκέντρωσης ελέγχει εάν τα ζώα φέρουν τα κατάλληλα αναγνωριστικά σημεία και εάν σιινοδεύονται από τα υγειονομικά ή άλλα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται για τα είδη ή τις K~τηγoρίες περί των οποίων πρόκειται.

21 1311 (2) Ο Διευθυντής χορηγεί αριθμό έγκρισης σε κάθε εγκρινόμενο κέντρο συγκέντρωσης και η έγκριση αυτή μπορει να περιορίζεται σε ορισμένα ειδη, σε ζώα αναπαραγωγής και αποδόσεων ή σε ζώα προς σφαγή' τα ονόματα δε, των εγκεκριμένων κέντρων συγκέντρωσης καθώς και κάθε ενδεχόμενη μεταβολή κοινοποιούνται στην Επιτροπή.. (3) Σε περιπτωση διαπίστωσης ανεπαρκών υγειονομικών όρων καθώς και για σκοπούς προστασfας της υγείας των ζώων, της υγειονο.μlκής πολιτικής ή της δημόσιας υγειας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 31 του Νόμου, κqι ο Διευθυντής δύνcπαι να αναστειλε! ή να ανακαλέσει την. έγκριση και η έγκριση αποκαθίσταται όταν η Αρμόδια Αρχή βεβαιωθεί ότι ΤΟ κέντρο συγκέντρωσης,. συμμορφώνεται πλήρως με όλες τις σχετικές διατάξεις τόυ παρόντος Διατάγματος και της σχξ:τικής κτηνιατρικής νομοθεσίας. (4)Επίσημοι κτηνίατροι επιθεωρούν τακτικά, κάθε κέντρο συγκέντρωσης προκειμένου να ελέγχουν τη <!υνεχή τήρηση των προϋπόθέσεων της έγκρισης τους, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Νόμου. (5) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι τα λειτουργούντα κέντρα συγκέντρωσης διαθέτουν επαρκή αριθμό εγκεκριμένων κτηνιάτρων για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Τήρηση στοιχείων από τον ιδιοκτήτη ή υπεύθυνο κέντρου συγκέντρωσης. 13. Ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος του κέντρου συγκέντρωσης υποχρεούται να καταχωρεί σε μητρώο ή σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, βάσει του συνοδευτικού εγγράφου, ή των αναγνωριστικών αριθμών ή σημείων των ζώων, για τρία τουλάχιστον χρόνια, τα ακόλουθα στοιχεία -

22 1312 (α) το όνομα του ίδιοκτήτη, την προέλευση, την ημερομηνία εισόδου και εξόδου, τον αριθμό και, σύμφωνα με την κτηνιατρική νομοθεσια; τα αναγνωρ,lστικά σημεια των βοοειδών ή στην περίmωση των χοίρων, την εκμετάλλευση ή την αγέλη' προέλευσης. των χοίρων, που εισέρχονται στο κέντρο συγκέντρωσης, καθώς και τον προορισμό τους (β) τον αριθμό μητρώου του μεταφορέα και τον αριθμό κυκλοφορίας του φορτηγού που παραδίδει και παραλαμβάνει ζώα από το κέντρο συγκέντρωσης. Όροι έγκρισης μεϊαφορέων. 46(1) του (1) του (1) του (1) του (1) Οι μεταφορέίς ζώων, για να δύνανται να διενεργούν σχετικές δραστηριότητες συμμορφώνονται με τις πρόνοιες των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμων του 1994 μέχρι 2000, και καταθέτουν στην Αρμόδια Αρχή δήλωση, βάσει της οποιας δεσμεύονται, ότι θα λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος, Διατάγματος, ιδίως των διατάξεων που αφορούν τα κατάλληλα συνοδευτικά έγγραφα και ότι θα αναλαμβάνουν να μεταφέρουν ζώα μόνο εφόσον πληρούν τα πιο κάτω, τα οποία διαπιστώνονται μετά από επιθεωρήσεις της Αρμόδιας Αρχής - (α) πρέπει να αναθέτουν τη μεταφορά των ζώ~ν σε άτομα που, διαθέτουν την κατάλληλη επαγγελματική ικανότητα και γνώσεις, (β) πρέπει να χρησιμοποιούν για τη μεταφορά των ζώων μεταφορικά μέσα: (ί) κατασκευασμένα κατά τρόπον ώστε τα κόπρανα, η στρωμνή ή η ζωοτροφή να μην μπορούν να χυθούν ή να πέσουν έξω από το όχημα,

23 1313 (ίϊ) που καθαρίζονται και απολυμαίνονταl με χρησιμοποίηση απολυμαντικών εγκεκριμένων από την Αρμόδια Αρχή αμέσως μετά από κάθε μεταφορά ζώων ή οποιουδήποτε προϊόντος που μπορεί να επηρεάσει την υγεία των ζώων, και, αν είναι αναγκαίο, πριν από κάθε νέα παραλαβή ζώων' "(γ) πρέπει είτε να διαθέτουν τις" κατάλληλε.ς και εγκεκριμένες από την Αρμόδια Αρχή εγκαταστάσεις καθαρισμού και απολύμανσης, συμπεριλαμβανομένων των χώρων αποθήκευσης της στρωμνής και της κόπρου ή να αποδεlκνύόυν ότι οι εργασίες αυτές εκτελούνται από τρίτους που ελέγχονται από την Αρμόδια Αρχή. (2) ίια κάθε όχημα που μεταφέρει ζώα, ο μεταφορέας οφείλει να μεριμνά όη τηρείται αρχείο, επί τρία τουλάχιστον έτη με τις ακόλουθες τουλάχιστον π λη ροφορίες: (α) τόποι και "ημερομηνίες παραλαβής, καθώς και όνομα ή επαρκή επωνυμία της εκμετάλλευσης ή του ~έντρoυ συγκέντρωσης από το οποίο παραλαμβάνονται. τα ζώα, (β) τόποι και ημερομηνίες παράδοσης, καθώς και όνομα ή εμπορική επωνυμία και διεύθυνση του ή των παραληπτών, (γ) (δ) είδος και αριθμός μεταφερόμενων ζώων, ημερομηνια και τόπος απολύμανσης, (ε) λεπτομέρειες των συνοδευτικών εγγράφων (αύξων αριθμός κλπ.). (3)01 μεταφορείς μεριμνρύν ώστε, μεταξύ της αναχώρησης από την εκμετάλλευση ή το κέντρο συγκέντρωσης προέλευσης και της άφιξης στον τόπο "Προορισμού της, η πάρτίδα των ζώων να μην έρχειαι ποτέ" σε επαφή με ζώα χαμηλότερου υγειονομικού χαρακτηρισμού.

24 (1) του (1) του (1) του (1) του (4) Σε περίπτωση παράβασης της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις του περί της.προστασίας και της Ευημερίας των Ζώων ~όμoυ του 1994 μέχρι 2002 που στοχεύουν στην εναρμόνιση με το άρθρο 18 της Οδηγίας 91Ι628/ΕΟΚ για την επιβολή κυρώσεων. Εγγραφή στο μητρώο και υποχρεώσεις εμπόρων. 15.-(1) Κάθε έμπορος που διακινεί ζώα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Διατάγματος, για να δύναται να διενεργεί σχετικές εμπορικές δρασ)"ηριότητες, οφείλει να εγγραφεί στο σχετικό μητρώο που τηρείται από την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 9 του Νόμου, αφού καταθέσει δήλωση ότι δεσμεύεται να πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Διατάγματος και γενικά της σχετικής κτηνιατρικης νομοθεσίας. (2) Κάθε έμπορος οφείλει να πληροί τα ακόλουθα- (α) (i) πρέπει να εμπορεύεται μόνον ζώα που φέρουν αναγνωριστικά σημεία και. προέρχονται από αγέλες επίσημα απαλλαγμένες φυματίωσης, βρουκέλλωσης και λεύκωσης, ή ζώα σφαγής που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Διατάγματος και ιδίως τις προβλεπόμενες στην υποπαράγραφο (3), της παραγράφου 7, Προς τον σκοπό αυτόν, ο έμπορος εξασφαλίζει ότι τα ζώα.σημαίνονται καταλλήλως και συνοδεύονται από τα υγειονομικά έγγραφα, τα ενδεδ lγμένα για τα οικεία είδη, (ίί) ωστόσο, η Αρμόδια Αρχή?ύναται να επιτρέψει την εμπορία σεσημασμένων ζώων που δεν ανταπokρίνoνταj στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο σήμείο (ί), εφόσον τα ζώα αυτά μεταφερθούν πάραυτα σε σφαγείο δίχως να διέλθουν από τις εγκαταστάσεις τους, για να σφαγούν το ταχύτερο δυνατόν ώστε να προληφθεί η τυχόν. εξάπλωση ασθενειών. Λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, ώστε ήδη από την άφιξη τους τα ζώα αυτά να μην έλθουν

25 1315 σε επαφή με άλλα ζώα, πρέπει δε, να σφαγούν χωρ.ιστά από τα λοιπά ζώα' (β) ο έμπορος υποχρεούται, να καταγράφει, είτε βάσει του εγγράφου που συνοδεύει τα ζώα, είτε βάσει των αριθμών ή σημειων αναγνώρισης των ζώων, σε αρχείο ή ηλεκτρονική βάση δεδομένων που διατηρεί επί τρία τουλάχιστον έτη, τις ακόλουθες πληρoφoρί~ς (ί) όνομα ιδιο.κτήτη, προέλευση, ημερομηνία αγοράς, κατηγορίες, αριθμό και σημεία αναγνώρισης των βοοειδών και της εκμετάλλευσης ή της αγέλης προέλευσης των αγοραζομένων χοίρων, (ii) αριθμό μητρώου του μεταφορέα, καθώς και αριθμό κυκλοφορίας του φορτηγού που παραδίδει και παραλαμβάνει ζώα, (ίίϊ) όνομα και διεύθυνση του αγοραστή και προορισμό των ζώων, (ίν) αντίγραφο των δρομολογίων, ή και αύξοντα αριθμό των υγειονομικών πιστοποιητικών'. (γ) όταν ο έμπορος έχει ζώα στα υποστατικά του, μεριμυά: (ί) για την παροχή ειδικής εκπαίδευσης στο προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τα ζώα όσον αφορά τις απαιτήσεις του παρόντος Διατάγματος, καθώς και όσον αφορά τη φροντίδα και τις συνθήκες διαβίωσης των σvγκεκριμένων ζώων,. (ii) για την τακτική παρακολούθηση και ενδεχομένως. διενέργεια δοκιμών σε όλα τα ζώα από επισημο κτηνίατρο και για τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων για την πρόληψη της εξάπλωσης ασθενειών.

26 1316 (3) Όλες οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί ο έμπορος για την άσκηση του επαγγέλματός του, καταγράφονται σε μητρώο, λαμβάνουν αριθμό έγκρισης από την Αρμόδια Αρχή, 'εφόσον πληρούν τις ακόλουθες στοιχειώδεις προϋποθέσεις: (α) επιτηρούνται από επίσημο κτηνίατρο' (β) βρίσκονται σε περιοχή που δεν τελεί υπό απαγόρευση ή π~ριoρισμό σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία ή την κτηνιατρική νομοθεσία'. (γ) διαθέτουν: (i) κατάλληλες εγκαταστάσεις με την απαιτούμενη χωρητικότητα, ιδίως δε τις ενδεδειγμένες υποδομές για την επιθεώρηση και την απομόνωση, έτσι ώστε να μπορούν να απομονώνονται όλα τα ζώα σε περίπτωση εμφανίσεως μεταδοτικής ασθένειας, (ίί) κατάλληλες εγκqταστάσεις για την εκφόρτωση των ζώων και, εφόσον απαιτείται, τον κατάλληλο σταβλισμό τους, την παροχή νερού και τροφής καθώς και των τυχόν απαιτούμενων φροντίδων' οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονταl εύκολα, (ίη). κατάλληλο χώρο αποθήκευσης. της στρωμνής και της. κόπρου, (ίν) κατάλληλο σύστημα συλλογής λυμάτων' (δ) πριν από κάθε χρήση, ΟΙ εγκαταστάσεις. καθαριζονταl και απολυμαινοντω σύμφωνα με τις οδηγιες' του επισήμου' κτηνιάτρου. (4) Σε περίmωση που ο έμπορος παραβαίνει τις πρόνοιες της παρούσας παραγράφου ή άλλων συναφών διατάξεων του παρόντος Διατάγματος ή της κτηνιατρικής νομοθεσrας γενικά, εφαρμόζονται οι

27 1317 πρόνοίες του άρθρου 1 Ο του Νόμου και η εγγραφή του εμπόρου αποκαθίσταται μόνον όταν διασφαλισθεί η συμμόρφωση. (5) Η Αρμόδια Αρχή πραγματοποιεί τακτικές επιθεωρήσεις για να ελέγχει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος. Σύστημα δικτύου επιτήρησης. 16.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να εφαρμόσει σύστημα δικτύου επιτήρησης" Με το οποίο συνδέονται οι επίσημοι κτηνfατροl των,,, εγκεκριμένων σφαγείων και των κέντρων συγκέντρωσης, προς επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (2) και το εν λόγω σύστημα αναφέρεται στα ακόλουθα - (α) τις αγέλες (β) τον ιδιοκτήτη, της εκμετάλλευσης ή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη της (γ) τον εγκεκριμένο ή τον επίσημο κτηνίατρο που είναι υπεύθυνος για την εκμετάλλε,υση.. (δ) τα εργαστήρια κτηνιατρικής διάγνωσης ή οιοδήποτε εργαστήριο εγκεκριμένο από την Αρμόδια Αρχή' (ε) μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων. (2) Βασικοί, στόχοι του συστήματος δικτύων επιτήρησης είναι ο επίσημος χαρακτηρισμός των εκμεταλλεύσε'ων, η διατήρηση του χαρακτηρισμού μέσω τακτικών επιθεωρήσεων, η συλλογή επιδημιολογικών στοιχείων και η παρακολούθηση των ασθενειών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση όλων των προδιαγραφών του παρόντος Διατάγματος ή της κτηνιατρικής νομοθεσίας που στοχεύει στην προστασία της υγείας των ζώων,

28 1318 (3) Το σύστημα καλύπτει υποχρεωτικά όλες τις εκμεταλλεύσεις της Δημοκρατίας. Ωστόσο, η Αρμόδια Αρχή δύναται να εγκρίνει την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος σε τμήμα της επικράτειας συντιθέμενο από μία ή περισσότερες.όμορες περιοχές και στην περίπτωση που χορηγείται τέ~olα παρέκκλιση, οι κινήσεις των ζώων από άλλες περιοχές που δεν συμμετέχουν στο σύστημα προς το συγκεκριμένο τμήμα υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντο'ς Διατάγματος. (4) Το σύστημα καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του εγκεκριμένου κτηνιάτρου, του ιδιοκτήτη ή υπευθύνου της εκμετάλλευσης, καθώς και όσων συμμετέχουν στο δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του αρμοδίου για τη χορήγηση του υγειονομικού πιστοποιητικού. (5) Η Αρμόδια Αρχή καταρτιζει καταλόγους των εγκεκριμένων κτηνιάτρων και των εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στο δίκτυο και στην περίπτωση που διαπlστωθέί ότι ένας από τους συμμετέχοντες στο δίκτυο δεν πληροί πλέον τους π~oαναφερόμενoυ~ όρους, ο Διευθυντής αναστέλλει ή ανακαλεί την συμμετοχή τους στο -δίκτυο, άνευ επηρεασμού οποιωνδήποτε άλλων κυρώσεων δυναμένων να επιβληθούν δυνάμει του Νόμου.. Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη ή υπεύθυνου 17. Κάθε ιδιοκτήτης ή υπεύθυνος εκμετάλλευσης ή κέντρου συγκέντρωσης οφείλει να: εκμετάλλευσης ή κέντρου συγκέντρωσης. (α) εξασφαλίζει μέσω συμβάσεως ή άλλης νομικής πράξης τις υπηρεσίες κτηνιάτρου -εγκεκριμένου σύμφωνα με τις.διατάξεις της παραγράφου 18

29 1319 (β) καλεί αμέσως τον εγκεκριμένο κτην,ίατρο που είναl υπεύθυνος για την εκμετάλλευση ή τό κέντρο συγκέντρωσης ό,ταν υποψιασθει κρούσμα μεταδοτικής ~σθέvειας ή οποιασδήποτε ασθένειας που πρέπει να κοινοποιείταl υποχρεωtlκως (γ) ενημερώνει τον εγκεκριμένο κτηνίατρο για κάθε εισαγωγή ζώων στην εκμετάλλευση ή στο κέντρο συγκέντρωσης (δ) απομονώνεl τα ζώα πριν τα εισάξεl στην εκμετάλλευση ή στο κέντρο συγκέντρωσης, ώστε να δίνει στον εγκεκριμένο κτηνίατρο τη δυνατότητα να ελέγχει, μέσω των απαιτουμένων δοκιμών εάν χρειαστεί, κατά πόσον ο χαρακτηρισμός της εκμετάλλευσης ή του κέντρου συγκέντρωσης μπορεί να δjατηρηθεί. Όροι εγγραφής και υποχρεώσεις εγκεκριμένου κτηνιάτρου. 18.-(1) Ο Διευθυντής εγκρίνει για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος κτηνίατρο, με σκοπό να συνεργάζεται με εκμεταλλεύσεις και κέντρα συγκέντρωσης, στο πλαίσιο Ύης εφαρμογής του δικτύου επιτήρησης σύμφωνα με την παράγραφο 16, εφόσον l!ληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις - (α) πληροί ικανοποιητικά τους όρους άσκησης του κτηνιατρικού επαγγέλματος (β) "δ'i-v έχει δεσμούς οικονομlκούς ή οlκογενειακούς με τον ιδιοκτήτη ή' τον υπεύθυνο της εkμετά~ευσης. ή των κέντρου συγκέντρωσης (γ) διαθέτει ειδικέ> γνώσεις στον τομέα υγείας των συγκεκριμένων ζώων. (2) Ο εγκεκριμένος κτηνίατρος οφείλει -να:

30 1320 (α) ενημερώνει τακτικά τις γνώσεις του, ιδίως όσον αφορά τους σχετικούς υγειονομικούς κανονισμούς (β) πληροί τις απαιτήσεις της Αρμόδιας Αρχής για να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργίά του δικτύου (γ) παρέχει στον ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο της εκμετάλλευσης πληροφορίες και βοήθεια, ώστε να λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να εξασφαλίζεται η διατήρηση του χαρακτηρισμού της εκμετάλλευσής, μεταξύ άλλων βάσει. προγραμμάτων που καθορίζονται από κοινού με την Αρμόδιq Αρχή (δ) μεριμνά για την τήρηση των απαιτήσεων όσον αφορά:. (ί) την ταυτοποίηση και την υγεloνομlκή πιστοποίηση των ζώων της αγέλης, των εισαγομένων ζώων και των ζώων που διατίθενται στο εμπόριο, (ii) την υποχρεωτική αναφορά μολυσματικών ασθενειών και κάθε άλλου κινδύνου για την υγεία και τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων και για την υγεία του ανθρωπου, (ίiί) την κατά το δυνατόν διαπίστωση των αιτιών θανάτου των ζώων και τον τόπο όπου πρέπει να αποσταλούν, (ίν) τις συνθήκες υγιεινής της αγέλης και των κτηνοτροφικών μονάδων. (3) Εάν απαιτείται, για την ορθή λεlτούργία του συστήματος, ο Διευθυντής δύναται να περιορίζει τις αρμοδιότητες των κτηνιάτρων σε συγκεκριμένο αριθμό εκμεταλλεύσεων ή γεωγραφική περιοχή.

31 1321 (4) Η Αρμόδια Αρχή καταρτίζει καταλόγους των εγκεκριμένων κτηνιάτρων ΟΙ οποίοι υπόκεινται στον έλεγχο της Αρμόδιας Αρχής και συμμετέχουν στο δίκτυο επιτήρησης και στην περίπτωση πqυ διαπιστωθεί ότι εγκεκριμένος κτηνίατρος δεν πληροί πλέον τους προαναφερόμενους όρους, ο Διευθυντής αναστέλλει ή ανακαλεί την έγκριση, ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε άλλων κυρώσεων δυναμένων να επιβληθούν. Ηλεκτρονική βάση δεδομένων. 19.-(1) Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται από την Αρμόδια Αρχή, πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες στοιχειώδεις πληροφορίες: (α) για κάθε ζώο: (i) τον κώδικα ταυτοποίησης, (ίί) την ημερομηνία γεννήσεως, ) (ίίi). το φύλο, (ίν) τη φυλή ή το χρώμα τριχώματος, (ν) τον κωδικό ταυτοποίησης της μητέρας ή, στην περίmωση ζώου εισηγμένου από τρίτη χώρα, τον αριθμό τζ:tυτoπoίησης που του έχει δοθεί κατόπιν ελέγχου συμφώνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία Π9υ στοχεύσει στην εναρμόνιση με την οδηγία 92/102ΙΕΟΚ και ο οποίος συνδέεται με τον αριθμό αναγνώρισης. προέλευσης, (νί) τον αριθμό ταυτοποίησης της εκμετάλλευσης γέννησης, (νίί) τους αριθμούς ταυτοποίησης όλων των εκμεταλλεύσεων όπου παρέμεινε το ζώο και τις ημερομηνίες κάθε κινήσεως, (νίiί) την ημερομηνία θανάτου ή σφαγής (β) για κάθε εκμετάλλευση: (ί) αριθμό ταυτοποίησης αποτελούμενο - πέραν του κωδικού της χώρας - και από κωδικό δώδεκα το πολύ στοιχείων,

32 1322 (ίί) όνομα και διεύθυνση του ιδιοκτήτη ή υπεύθυνου της εκμετάλλευσης. (2) Η βάση δεδομένων πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει πρόσβαση στις ακόλουθες λεπτομέρειες ανά Πs19"α στιγμή - (α) τον αριθμό αναγνώρισης όλων των βοοειδών της εκμετάλλευσης και για τις ομάδες χοιροειδών δίδονται στοιχεία για την εκμετάλλευση προέλευσης ή την αγέλη προέλευσης και ο αριθμός του υγειονομικού πιστοποιητικού, όπου ισχύει' (β) τον κατάλογο όλων των εκμεταλλεύσεων από τις οποίες διήλθε K~θε βοοειδές αρχίζοντας από την εκμετάλλευση γέννησης ή την εκμετάλλευση εισαγωγής, όταν πρόκειται για ζώα εισαχθέντα από τρίτες χώρες και για ομάδες χοίρων δίδεται περιγραφή και στοιχεία για την τελευταία εκμετάλλευση ή αγέλη, ενώ για ζώα εισαχθέντα από τρίτες χωρες δίδεται η εκμετάλλευση εισαγωγής. (3) Τα στοιχεία αυτά που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (1) και (2), παραμένουν στη βάση δεδομένων τρία διαδοχικά έτη από το θάνατο του βοοειδούς ή τρία διαδοχικά έτη από την' καταγραφή, όταν πρόκειτάι για χοίρους. ωστόσο, μόνο το σημείο (β), της υποπαραγράφου (1) και η υποπαράγραφος (2) εφαρμόζονται για τους χοίρους. (4) Όλοι οι συμμετέχοντες στο δίκτυο, πλην των ιδιοκτητών ή υπευθύνων των εκμεταλλεύσεων ή κέντρων συγκέντρωσης και των εγκεκριμένων κτηνιάτρων, ενεργούν υπό την ευθύνη της Αρμοδίας Αρχής και η Αρμόδια Αρχή έχει την ευθύνη της εγκατάστασης του. δικτύου και ελέγχει τακτικά την ορθή του λ~ιτoυργία.

33 1323 (5) Εφόσον εγκατασταθεί σύστημα δικτύων επιτήρησης όπως περιγράφεται ανωτέρω σης υπ?παραγράφους (1) έως (4), και σύμφωνα με ης παραγράφους 16 έως 19, το οποίο θα λειτουργε! για περίοδο δώδεκα τουλάχιστον μηνών, υποβάλλεται στην Επιτροπή αίτηση για έγκριση του από την ΑρμόQlα Αρχή. (5) Μετά την έγκριση του συστήματος δικτύου, παρακολούθησης, δεν απαιπίται η τήρηση των διατάξεων του στοιχ'είου (ίί)' της υπουποπαραγράφου (α) της υποπαραγράφου (2), της παραγράφου (4) οσον αφορά ης μετακινήσεις ζώων εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας. Κτηνιατρικοί και ζwοτεχνικοί, έλεγχοι. Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο (1): Τόσο οι κτηνιατρικοί και ζωοπχνικοί έλεγχοι όσο και τα μέτρα διασφάλισης που καθορίζονται στις διατάξεις του περί Κτηνιατρικών,Ελέγχων στο Ενδοκοινοτικό Εμπόριο (~TηνιαΤΡIKoί και Ζωοτεχνικοί Έλεγχοι) Διατάαγματος του 2004 που στοχεύει στην εναρμόνιση με την Οδηγία 9ΟΙ425ΙΕΟΚ, εφαρμόζονται σε περίπτωση που - (α) η Δημοκρατία αποπλεί τον προορισμό ζώ'ων τα αποστέλλονται άπό κράτος μέλος, με σκοπό την εμπορική συναλλαγή' και (β) ζώα αποστέλλονται από το έδαφος της Δημοκρατίας προς κράτος μέλος, με σκοπό την εμπορική συναλλαγή. Μέτρα σε περίπτωση μη τήρησης του Διατάγματος '21.-(1) Οι παραβάτες ή οι αρνούμενοι να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του" παρόντος Διατάγματος υπόκεινται, σης διατάξεις του άρθρου 33 του Νόμου.

34 1324 (2) Όταν διαπιστώνεται ότι οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν τηρούνται ή δεν έχουν τηρηθεί, η Αρμόδια Αρχή οφείλε-ι να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να διαφυλαχθεί η υγεία των ζώων και να πρόληφθεί η εξάπλωση -αάθένειας. (3) Η Αρμόδια Αρχή αναλόγως της περίπτωσης, δύναται να λαμβάνει τα-απαραίτητα μέτρα, προκειμένου: (α) να σταματήσει η μετακίνηση των ζώων ή να,επιστραφούν τα ζώα στον τόπο αναχώρησης από το συντομότερο δρομολcsγιο, εφόσον το μέτρο αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή τις συνθήκες διαβίωσης και ευημερίας των ζώων' (β) σε περίπτωση διακοπής της μετακίνησης, να σταβλίζονται τα ζώα με rqv κατάλληλο τρόπο και να τους παράσχεται η απαραίτητη φροντίδα' (γ) να προβεί στη σφαγή των ζώων.' Ο προορισμός και η χρησιμοποfηση των ζώων αυτών μετά τη σφαγή διέπονται: '(ί) από τους περί καθορισμού Υγειονομικών Όρων Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο (Ι): παραγωγής και Διάθεσης στην Αγορά Νωπού Κρέατος Κανονισμούς του 2003 έως 2004, που στοχεύουν στην εναρμόνιση με την Οδηγία 64/433/ΕΟκ. του Συμβουλίου της 26ης lουνίου 1964, περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων, ή

35 1325 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L~7~, , σελ.1. (ίί)' από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου 2002 για" τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπq, όταν δεν μπορεί να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας των ζώων ή όταν τα ζώα αυτά αποτελούν κίνδυνο για τα άλλα ζώα ή τη"" δημόσια υγε!α: Νοείται ότι, σε περίπτωση που επιβάλλεται να εφαρμοστούν οι διατάξεις που προβλέπονται στον πιο πάνω Κανονισμό, θα πρέπει, προτού γίνει χρήση της δυνατότητας αυτής, να χορηγείται προθεσμία τακτοποίησης στον ιδιοκτήτη, ή τον υπεύθυνο για τα ζώα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της υποπαραγράφου (4). (4) Η Αρμόδια Αρχή ειδοποιεί αμέσως τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών προέλευσης μόλις διαπιστωθεί ότι τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ζώων, λόγω πάράβασης των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος, κατά τρόπο που είναι δυνατό, ενδεχομένως," να τα επηρεάσει ή για σκοπούς ευρύτερης προστασίας της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας. Επίσημο Κτηνιατρικό Εργαστήριο. 22. Για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος, το Επίσημο Κτηνιατρικό Εργαστήριο καθορίζεται ως το αρμόδιο εργαστήριο για την επίβλεψη των εξετάσεων και τον συντονισμό των διαγνωστικών μεθόδων για τις γνωστοποιητέες άσθένειες που προβλέπονται στο παρόν Διάταγμα.

36 1326 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (παράγραφος 2) Μέρος Ι: Αγέλη βοοειδών επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης Για τους σκοπούς του μέρουςί, με τον όρο «βοοειδή» νοούνται όλα τα βοοειδή εκτός από τα ζώα που συμμετέχουν σε πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις. 1. Αγέλη επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης Μια αγέλη θεωρείται επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης εάν: (α) άλατα ζώα εινql απαλλαγμένα κλινικών συμπτωμάτων φυματίωσης (β) όλα τα βοοειδή ηλικίας άνω των έξι εβδομάδων. έχουν αρνητική αντίδραση σε δύο τουλάχιστον επίσημες ενδοδερμικές δοκιμές φυματινισμού, οι οποίες διεξάγονται σύμφωνα με το Παράρτημα 11, η πρώτη έξι μήνες μετά το τέλος της εξυγίανσης της αγέλης και η δεύτερη έξι μήνες αργότερα ή σε περίπτωση που η αγέλη συγκροτήθηκε μόνο από ζώα προερχόμενα από αγέλες επισήμως απαλλαγμένες φυματίωσης, η πρώτη δοκιμή διεξάγεται τουλάχιστον 60 ημέρες μετά από τη συγκρότηση της αγέλης και η δεύτερη δοκιμή δεν είναι απαραίτητη' (γ) μετά την ολοκλήρωση της πρώτης δοκιμής που αναφέρεται στο στοιχειο (β), κανένα βοοειδές ηλικιας άνω των έξι εβδομάδων δεν έχει εισαχθεί στην αγέλη; εκτός εάν έχει αντιδράσει αρνητικά σε ενδοδερμική δοκιμή φυματινισμού, η οποία έχει πραγματοποιηθει και εκτιμηθεί, σύμφωνα με τις διαδlκασιες του Παραρτήματος 11, σε διάστημα 30 ημερών πριν ή μετά την εισαγωγή του στην αγέλη. Στην τελευταία περίπτωση το ζώα ή τα ζώα πρέπει να απομονωθούν σωματικά από τ~ λοιπά ζώα της αγέλης, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση επαφή με τα λοιπά ζώα μέχρις ότου αποδειχθεί ότι η αντίδραση είναι αρνητική:

37 1327 Νοείται ότι, η Αρμόδια Αρχή δύνατο! να μην απαιτήσει τη διεξαγωγή της δοκιμής αυτής γιοtlς κινήσεις ζώων εντός της επικράτειάς της Δημοκρατιας, εάν το.ζώο προέρχεται από αγέλη επισήμως απαλλαγμένη φυματιωσης, πλην της περιπτώσεως κατά την οποία μέχρι να κηρυχθεl περιοχή επισήμως απαλλαγμένη φυματιωσης, η Αρμόδια Αρχή απαlτέί τηδιεξαγώγή των δοκιμών. αυτών για ζώα κινούμενα μεταξύ αγελών που συμμετέχουν στο δίκτυο επιτήρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 16 του παρόντος ΔIC:πάγματος. 2. Διατήρηση της κατάταξης στην κατηγορία αγέλης επίσημα απαλλαγμένης από φυματίωση (1) Μια αγέλη βοοειδών διατηρεί την ιδιότητα της ως ανήκουσα στην κατηγορία των επισήμως απαλλαγμένων φυματίωσης πόυ αποκτάτα"ι σύμφωνα με τις διατάξεις του της παραγράφου 1, εάν: (α) ισχύουν οι όροι που αναφέροντο! στα σημεία (α) και (γ), της παραγράφου 1, (β) όλα τα ζώα που εlo;άγovται στην εκμετάλλευση προέρχονται από αγέλες οι οποίες κατατάσσονται στην κατηγορία των επισήμως απαλλαγμένων φυματίωσης,. (γ) όλα τα ζώα της εκμετάλλευσης, με εξαιρεση τα μοσχάρια ηλlκιας κάτω των 6 εβδομάδων τα οποία γεννήθηκαν στην εκμετάλλευση, υπoβ~λλoνται σε τακτικές δοκιμές φυμαtlνισμού σι3μφωνα με τις διαδικασίες του Παραρτήματος 11, ετησίως. (2) Παρά τις διατάξεις της υποπαραγράφου (1), εάν σε τμήμα της επικράτειας της Δημοκρατίας εκτελείται επισημο πρόγραμμα καταπολέμησης της φυματίωσης σε όλες τις αγέλες βοοειδών, η Αρμόδια Αρχή μπορεί, να μπαβάλει τη συχνότητα με την οποιο διενεργούντο! οι τακτικές δοκψές ως εξής:

vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1)

vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1) vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1) 1.Αποστολέας (όνοµα και πλήρης δ/νση) 2.Παραλήπτης (όνοµα και πλήρης δ/νση) ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008L0073 EL 03.09.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2008/73/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 2008 για την απλούστευση των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.9.2015 L 234/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1500 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Σεπτεμβρίου 2015 για ορισμένα προστατευτικά μέτρα κατά της οζώδους δερματίτιδας στην Ελλάδα και για την κατάργηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Λεπτομέρειες συμπλήρωσης νέων μητρώων εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων»

ΘΕΜΑ : «Λεπτομέρειες συμπλήρωσης νέων μητρώων εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 / 10 / 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ: 2 7 1 4 / 1 0 0 9 4 7 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Κ.Α.Φ.Ε. Τμήμα Β Ταχ. δ/νση : Αχαρνών 2 Ταχ. κωδ. : 10176

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

1928 Κ.Δ.Π. 229/2005

1928 Κ.Δ.Π. 229/2005 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 3988, 6.5.2005 Αριθμός 229 1928 Κ.Δ.Π. 229/2005 Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγ11ς και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προ'ίόντα (Έλεγχοι Φυτών,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015. Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών,

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015. Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 807/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2013 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ημόσια ιαβούλευση για νομοσχέδιο που αφορά την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους Καταναλωτές

ημόσια ιαβούλευση για νομοσχέδιο που αφορά την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους Καταναλωτές Λευκωσία, 13 Οκτωβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Βιομήχανους & Εισαγωγείς Τροφίμων ημόσια ιαβούλευση για νομοσχέδιο που αφορά την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους Καταναλωτές Κύριε, Συνημμένα μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 212/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 212 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Ο παρών Κανονισμός συμπληρώνει τον Κανονισμό Πιστοποίησης της QMSCERT και αφορά τις επιχειρήσεις ζωικής παραγωγής και τις μελισσοκομικές επιχειρήσεις. 2. Οι Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΕΥΘΥΝΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ&ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΤΕΚ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία. Το µέτρο αφορά αµιγώς ανειληµµένες υποχρεώσεις

Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία. Το µέτρο αφορά αµιγώς ανειληµµένες υποχρεώσεις 5.3.1.3.1. Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία. Το µέτρο αφορά αµιγώς ανειληµµένες υποχρεώσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του 2001. 156(1) του 2002. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 878 Κ.Δ.Π. 222/2003 Αρ. 3694,14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 352. 83(Ι) του 1999 143(Ι) του 2002 64(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (EX VAN)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (EX VAN) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (EX VAN) Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture Υπόδειγμα υγειονομικού για τη διαμετακόμιση μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την αποθήκευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύνθετων προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση : Ι.1 Αποστολέας Κτηνιατρικό πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 109(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 196(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: (Α) «Τρίτα Πρόσωπα» (Β) Τήρηση Αρχείου (Γ) Παρακολούθηση Λογαριασμών και Συναλλαγών (Δ) Εσωτερική Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ:

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ:ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αθήνα, 01 /02/2011 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:8389 ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) Οδηγία 2000/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 230/2007 ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΝ Κ. Ο. 2004/54 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1996L0022 EL 18.12.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 96/22/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της 29ης Απριλίου 1996 περί απαγορεύσεως της χρησιμοποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 86(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, 19.01.2000, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. (Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών) ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ. 21446, 1508 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 53(ΙΠ)/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας Διατήρησης Αποθεμάτων Αργού Πετρελαίου και Προϊόντων Πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

96(Ι) του 2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥΣ

96(Ι) του 2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4402, 26.7.2013 Ν. 96(Ι)/2013 96(Ι) του 2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥΣ Άρθρο 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

σημαίνει κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία

σημαίνει κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ο ΑΠΟ Ο ΕΚΣΚΑΦΕΣ, Φ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ ((Α.Ε.Κ.Κ.)) Τετάρτη, 17 17 Ιουλίου 2013 ΤΕΠΑΚ ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΕΠΑΚ, 1. «Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011» N. 185(Ι)/2011 και οι τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2003 40(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα