ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις"

Transcript

1 Κ.Λ.Π. 160/2005 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 160 Ο ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤ\ΚΟ ΕΜπορlα ΚΑϊ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ 2ΩΙΚΩΝ ΠΡΟίΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣγΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤ Α ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Διάταγμα δυνάμεί του άρθρου 37 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρ121, 29.7".1964, σελ.1977, Ι 109, , «Οδηγία 64/432 του Συμβουλίου της 26ης lουνίου 1964 περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 97/12ίΕΚ μέχρι και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1226/2002, σελ.1, Ι 179, , σελ.13. (1291 )

2 1292 Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 37 του περί 98 (Ι) του Κτηνιατρικών Ελέγχων στο Ενδοκοινοτικό Εμπόριο και την Εισαγωγή από Τρίτες Χώρες Ζώων και Ζωικών Προϊόντων καθώς και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2002, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα. Συνοπτικός τίτλος. 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Κτηνιατρικών Ελέγχων στο Ενδοκοινοτικό Εμπόριο (Υγειονομικοί Όροι που διέπουν το Εμπόριο Βοοειδών και Χοίρων) Διάταγμα του Ερμηνεία (1) Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- «αγέλη» σημαίνει ζώο ή το σύνολο των ζώων που διατηρούνται σε εκμετάλλευση ως επιδημιολογική μονάδα όταν δε, στην ίδια εκμετάλλευση υπάρχουν περισσότερες από μία αγέλες, απαρτίζουν υποχρεωτικά χωριστή μονάδα με ενιαίο υγειονομικό καθεστώς

3 1293 «αγέλη βοοειδών απάλλαγμένη βρουκέλλωσης» σημαίνει αγέλη Παράρτημα ι. βοοειδών απαλλαγμένη ατϊό βρουκέλλωση σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του Μέρους.'! του Παραρτήματος \. ~<αγέλη βοοειδών επισήμως απαλλαγμένη βρουκέλλωσηζ» σημαίνει αγέλη βοοειδών επίσημα απαλλαγμένη από βρουκέλλωση σύμφωνα Παράρτημα Ι. με τις διατάξεις τωυ παραγράφω\{ 1 και 2 του Μέρους 11 του Παραρ~ήματoς Ι «αγέλη επισήμως απαλλαγμένη της ενζωοτικής λεύκωσης βοοειδών» σημαίνει αγέλη βοοειδών επίσημα απαλλαγμένη από ενζωοτική λεύκωση σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων Α και Β του Παράρτημα Iv. Μέρους Ι του Παραρτήματος IV' «αγέλη βοοειδών επισήμως απαλλαγμένη φυματίωσης» σημαίνει αγέλη βοοειδων επίσημα απαλλαγμένη από φυματίωση σύμφωνα με Παράρτημα Ι. τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του Μέρους Ι του Παραρτήματος Ι. Παράρτημα V. «ασθένειες υποχρεωτικής δήλωσης» σημαίνει τις ασθένειες που απαριθμούνται στο Μέρος Α, του Παραρτήματος V' «εγκεκριμένος κτηνίατρος» σημαίνει κτηνίατρο εγκεκριμένο από την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 18 «έμπορος» άημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προβαίνεί αμέσώς ή εμμέσως σε αγοραπωλησίες ζώων για εμπορικούς σκοπούς και παρουσιάζει κανονικό κύκλο ε ργασιών από τα ζώq αυτά, και το οποίο, εντός 30 το πολύ ημερών από την αγορά, τα μεταπωλεί.. ή τα μεταφέρει από την πρώτη εγκατασταση σε άλλες εγκαταστάσεις που δεν του ανήκουν και πληροί ης απαιτήσεις της παραγράφου 15

4 1294 «ζωα» σημαίνει βοοειδή, συμπεριλαμβανομένων των ειδών bison bison και Bubalus bubalus, και χοιροειδή πλην των άγριων χοίρων «ζώο σφαγής» σημαίνει βοοειδές, συμπεριλαμβανομένων των ειδών Bison bison και Bubalus Bubalus, και χοίρους που πρόκειται να μεταφερθούν σε σφαγείο ή κέντρο συγκέντρωσης από το οποίο. μπορούν να εξέλθουν μόνο για να σφαγούν «ζώο αναπαραγωγής ή αποδόσεων» σημαίνει βοοειδές, συμπεριλαμβανομένων των ειδών Bi.son 'bison και Bubalus bubalus, και χοίρους, πλην των ζώων σφαγής, και συγκεκριμένα εκείνα που προορίζονται για αναπαραγωγή, γαλακτοπαραγωγή, κρεατομαραγωγή ή για έλξη, εκθέσεις ή διαγωνισμούς, εξαιρουμένων των ζώων που συμμετέχουν σε πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις «κέντρο συγκέντρωσης» σημαίνει κάθε χώρο, συμπεριλαμβανομένων των εkμεταλλεύσεων,~ των κέντρων συλλογής και των αγορών, στον οποίο συγκεντρώνονται βοοειδή ή χοίροι από διάφορες εκμεταλλεύσεις με σκοπό τη σύσταση παρτίδων ζώων που προορίζονται για το εμπόριο' και εγκρίνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 12 και 13 «κράτος επίσημα απαλλαγμένο βρουκέλλωσης» σημαίνει κράτος Παράρτημα ι. μέλος,. συμπεριλαμβανομένης.. της Δημοκρατίας, το οποίο έχει αναγνωρισθεί ~πίσημα απαλλαγμένο από βρουκέλλωση, σύμφωνα με. τις διατάξεις της.παραγράφου ϊ του Μέρους 11 του Παρατήματος Ι «κράτος επίσημα απαλλαγμένο από την ενζωοτική λεύκωση βοοειδών» ή. «περιοχή επίσημα απαλλαγμένη από την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών» σημαίνει, αντίστοιχα, κράτος ή περιοχή κράτους, που έχει αναγνωρισθείεπισημα απαλλαγμένα από ενζωoϊlkή λεύκωση των βοοειδών σύμφωνα με τις διατάξεις των.

5 1295 ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών σύμφωvq με τις διατάξεις των Παράρτημα ιν. παραγράφων Ε και ΣΤ του Μέρους Ι του Παραρτήματος ιv και στην έννοια αυτή περιλαμβάνεται και η Δημοκρατία' «κράτος επίσημα απαλλαγμένο φυματίωση9> ή «περιοχή επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης» σημαίνεί, αντίστοιχα, κράτος ή περιοχή κράτου'ς, που έχουν αναγνωρισθεί ως επισημα- απαλλαγμένα από φυματίωση σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του Παράρτημα 1.. _, Μέρους Ι του Παραρτήματος Ι και στην έννοια αυτή περιλαμβάνεται και η Δημοκρατία' Επίσημη Εφημερίδα της Ευρω:παϊκής Ένωσης Ρ121, , «Οδηγία 64J432/EK)} σημαίνει την Οδηγία 64/432/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης lουνίου 1964 περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται' σελ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής, Ένωσης Ρ121, , σελ ' «Οδηγία 64J433/ΕΟΚ» σημαίνει Οδηγια 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26 ης lουνίου 1964 περι προβλημάτων στον τομέα.των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L45, , σελ.28.., «Oδηγiα 72/462/ΕΟΚ» Οδηγια 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12 ης Δεκεμβρίου 1972 περί των υγειονομικών προβλημάτων και των, υγειονομlκώ.ν μέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του βοειου και χοιρείου είδους και' νωπών κρεάτων προελεύσεως τρίτων χωρών, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται' Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Οδηγία 9ΟΙ425/ΕΟΚ» σημαίνει την Οδηγία 9ΟΙ425/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26 ης lουvίου 1990 σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο

6 1296 ΈVli;Jσης ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την L224, , υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς; όπως αυτή εκάστοτε σελ.29. τροποποιείται ή αντικαθίσταται' Επίσημη. «Οδηγια 91/496/ΕΟΚ)} σημαίνει την Οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Εφημερίδα της Συμβο.υλίου της 15 ης lουλίου 1991 για τον καθορισμό των βασιk~ν. Ευρωπαϊκής αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των Ένωσης ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και L268, , περί τροποποίησης των. οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και. σελ /ΕΟΚ, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή avtikaefmcnaf' Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L340, , «Οδηγία 91/628/ΕΟΚ» σημαίνει την Οδηγία 91/628/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19 ης Νοεμβρίου 1991 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και για την τροποποιηση των Οδηγιών 90/425/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται'. σελ.17. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ~Eνωσης L355, , άελ.32. «Οδηγία 92/102JEOK». σημαίνει την Οδηγία 92/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27 ης Νοεμβρίου 1992 για την αναγνώριση και καταγραφή των ζώων), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείτω ή αντικαθίσταται' Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L316, , «Οδηγία 2001/89/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 2001J89/EK του Συμβουλίου της 23 ης Οκτωβρίου 2001 σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της κλασσικής πανώλης των χοίρων, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιειταl ή αντικαθίσταται' σελ.5. «περιοχή» σημαίνει τμήμα της επικράτειας κράτους, επιφανείας 2000 km 2 ηjυλάχlστον, που επιθεωρείται από τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους, περιλαμβάνει για τη Δημοκρατία μία τουλάχιστον ~παρxία'

7 1297 «περιοχή επισήμως απαλλαγμένη βρουκέλλωσης> σημαίνει περιοχή Παράρτημα ι. κράτους, που έχει' αναγνωρισθεί ως επισημα απαλλαγμένη από βρουκέλλωση σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 / του Μέρους 11 του Παραρτηματος Ι Επίσημη Eφη~ερίδα Παράρτημα Τρίτο (Ι): (2) Για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος, οποιοιδήποτε όλλοι όροι χρησιμοποιούνται στο παρόν Διάταγμα και οι οποίοι δεν ορίζονται διαφορετικά σε αυτό θα έχουν την έννοια που αποδίδου'ν στου.ς όρους αυτούς οι περί Προστασίας KC:ΙΙ Ευημερίας των Ζώων (Μεταφορά των Ζώων) Κανονισμοί του 2002 έως 2004, που στοχεύουν στην εναρμόνιση με την Οδηγια 91Ι628ΙΕΟΚ, και το περί Κτηνιατρικών Ελέγχων στο Ενδοκοινοτικό Εμπόριο (Κτηνιατρικοί και Ζωοτεχνικοί Έλεγχοι) Διάταγμα του 2004, που στοχεύει στην εναρμόνιση με την. Οδηγια 90Ι425ΙΕΟκ. Πεδίο εφαρμογής. Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο (1): , 3.-(1) Στο παρόν Διάταγμα ορίζονται τα μέτρα υγε!ονομlκού ελέγχου στον τομέα του ενδοκοινοτικού εμποριου βοοειδών και χοιροείδών, πλην των αγριόχοιρων, όπως ορίζονται στο περί Καταπολέμησης. της Κλασσικής Πανώλης των Χοίρων Διάταγμα του 2004 που στοχεύει στην εναρμόνιση με την Οδηγία 2001/89/εκ. (2) Το παρόν Διάταγμα δεν επηρεάζει την εφαρμογή των διατάξεων Παράρτημα VII. της κοινοτικής κτηνιατρικής νομοθεσιας και της κτηνιατρικής νομοθεσίας που παρατίθεται στο Παράρτημα VII. Προϋποθέσεις εμπορίου. 4. -(1) Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά ώστε από το έδαφος της. Δημοκρατιας να αποστέλλονται προς τα κράτη μέλη μόνο ζώα που πληρούν τους όρουςπου καθοριζονται στο παρόν Διάταγμα.

8 1298 (2) τα βοοειδή και οι χοίροι που καλύπτονται από το παρόν Διάταγμα πρέπει: (α) να υπόκεινται: (i) σε έλεγχο ταυτότητας και (ϊί) σε κλινική εξέταση από επίσημο κτηνίατρο εντός. των 24 ωρών που προηγούνται της αναχώρησης και να μην εμφανίζουν κλινικά συμπτώματα ασθενείας (β) να μην προέρχονται από εκμετάλλευση ή περιοχή στην οποία, για υγειονομικούς λόγους, ισχύουν απαγορευτικά ή περιοριστικά μέτρα για τα συγκεκριμένα είδη, σύμφωνα με την κοlνοτ!κή κτηυίατρίκή νομοθεσία ή την κτηνίατρίκή νομοθεσία' (γ) να φέρουν αναγνωριστικά σημεία όπως προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που εναρμονίζεται με την Οδηγία 92/102/ΕΟΚ- (δ) να μην πρόκεπαι να σφαγούν ή νά απομονωθούν στο πλαίσιο προγράμματος στη Δημοκρατία ή σε -τ:rερloxή της Δημοκρατfας για την εξάλειψη λοιμώδους ή μεταδοτικής ασθενείας (ε) να πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 5 και 6. Όροι μεταφοράς. 5 -(1),Τα βοοειδή και οι χοίροι που καλύπτονται από το παρόν Διάταγμα δεν πρέπει από την αναχώρηση από την εκμετάλλευση προέλευσης μέχρι την άφιξή τους στον προορισμό τους, να έρχονται σε επαφή με άλλα δίχηλα που δεν έχουν το ίδιο υγειονομικό καθεστώς.

9 1299 (2) Τα βοοειδή και οι χοίροι που καλύπτονται από το παρόν Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο (1): Διάταγμα, πρέπει να μεταφέρονται με μεταφορικά μέσα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 14 και των διατάξεων των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Μεταφορά των Ζώων) Κανονισμων του 2002 έως 2004, που στοχεύουν στην εναρμόνιση με την Οδηγία'91Ι628ΙΕΟΚ, (3) Οι κανόνες που διέπουν, Τις, προϋποθέσεις έγκρισης των χώρων καθαριότητας' και απολύμανσης καθορίζονται με, κώδικα πρακτικής, ο οποίος καταρτιζεται και δημοσιεύεται από την Αρμόδια Αρχή. Υγειονομ!κά πιστοποιητικά. 6 -(1) Τα βοοείοή' κω ΟΙ χοίροι που καλύπτονται από το παρόν Διάταγμα, πρέπει να συνοδεύονται, κατά τη μεταφορά προς τον "ΓΤροορlσμό τους, από το ανάλογο υγειονομικό πιστοποιητικό που Παράρτημα VI. πρέπει να είναι σύμφωνο, με το πιστοποιητικό Α 1 ή' Α2 ανάλογα, υποδείγματα των οποίων παρατίθενται στο Παράρτημα VI, το οποίο πρέπει να φέρει αύξοντα αριθμό και να' αποτελείται από ένq μόνο φύλλο ή, εάν απαιτούνται περισσότερες σ~λίδες, να-έχει τέτοια μορφή, ώστε οποιεσδήποτε δύο ή περισσότερες σελίδες να αποτελούν αναπό~παστo και αδιαίρετο τμήμα του συνόλου, να συντάσσεται την ημέρα,της υγειονομικής εξέτασης τουλάχιστον σε μία από τις επίσημες γλώσσες της χώρας προορισμού και να ισχύει για δέκα ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής της υγειονομικής εξέτασης.

10 1300 (2) Η υγειονομική εξέταση και η έκδοση του υγειονομικού πlστ9πqlητικού, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων υγειονομικών εγγυήσεων, για μια παρτίδα ζώων μπορούν να διεξάγονται στην εκμετάλλευση προέλευσης ή σε κέντρο συγκέντρωσης και για το σκοπό αυτό, η Αρμόδια Αρχή μεριμνά όπως όλες οι υγεloνομlκές πιστοποιήσεις πραγματοποιούνται από τον επίσημο κτηνίατρο μετά τις εξετάσεις, τις επισκέψεις και τους ελέγχους που προβλέπονται στο παρόν Διάταγμα, ωστόσο, όσο αφορά - (α) τα ζώα που προέρχονται από εγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 12, κέντρα συγκέντρωσης, η εν λόγω πιστοποίηση μπορεί να καταρτισθεί: (i) βάσει του επισήμου εγγράφου με τις απαραίτητες πληροφορίες, το οποίο έχει συμπληρωθεί από τον επίσημο κτηνίατρο που εποπτεύει την εκμετάλλευση προέλευσης, ή (ii) βάσει των ανάλογων πιστοποιητικών Α 1 ή Α2, Παράρτημα VI. υποδείγματα των οποίων παρατίθενται στο Παράρτημα νι, αφού τα μέρη Α και Β των εν λόγω πιστοποιητικών συμπληρωθούν και πιστοποιηθούν δεόντως. από τον επίσημο κτηνίατρο που εποπτεύει την εκμετάλλευση προέλευσης (β) τα ζώα που προέρχονται από εκμετάλλευση υπαγόμενη στο δίκτυο επιτήρησης όπως καθορίζεται στην παράγραφο 16, η πιστοποίηση αυτή μπορεί να καταρτισθεί: (ί) βάσει του επισήμου εγγράφου με τις απαραίτητες πληροφορίες, το οποίο έχει συμπληρωθεί από τον εγκεκριμένο κτηνίατρο. που είναι υπεύθυνος για την εκμετάλλευση προέλευσης ή

11 1301 (iί) βάσει των ανάλογων πιστοποlητ1κών Α 1 ή Α2, υποδειγματα των οπόίων παρατιθενται στο Παράρτημα ΥΙ, αφού τα μέρη Α και Β των εν λόγω πιστοποιητικών Παράρτημα ν!. συμπληρωθούν και πιστοποιηθούν δεόντως από τον εγκεκριμένο κτηνlc;ιτρο που ειναι υπεύθυνος για την εκμετάλλευση προέλέυσης. (3) Ο επίσημος κτηνίατρος διασφαλίζει, εφόσον ειναι αναγκαιο, την τήρηση των επιπλέον εγγύήσεων που_ προβλέπονται από την κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία και μεριμνά ώστε τα πιστοποιητικά να συμπληρώνονται βάσει αυτών. (4) Ο επίσημος κτηνίατρος που συμπληρώνει το τμήμα Γ του ανάλογου πιστοποιητικού Α 1 ή Α2, υπόδειγμα των οποίων Παράρτημα νι. εμφαίνεται στο Παράρτημα νι, είναι υποχρεωμένος να μερψνήσεl για την καταχώρηση της διακίνησης των ζώων στο σύστημα ΑΝΙΜΟ κατά την ημέρα χορήγηqης του πιστοποιητικού. (5) Ο επίσημος κτηνίατρος, που εποπτεύει το 'Κέντρο συγκέντρωσης,. διενεργεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους στα ζώα κατά την άφιξή τους. (6) Τα ζώα που προορίζονται για κράτος μέλος και καλύπτονται από το παρόν Διάταγμα, μπορούν να διακινηθούν μέσω κέντρου συγκέντρωσης ευρισκόμενο στο έδαφος. κράτους μέλους Παράρτημα νι. διαφορετικού από το κράτος μέλος προορισμού. Στην περίπτωση αυτή, το ανάλογο πιστοποιητικό Α 1 ή Α2, υπόδειγμα των οποίων εμφαίνεται στο Παράρτημα ΥΙ, συμπεριλαμβανομένου του Μέρους Γ, πρέπει να συμπληρώνεται από τον επισημο κτηνίατρο του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται το εν λόγω κέντρο συγκέντρωσης.

12 1302 (ϊ)ο επισημος κτηνίατρος που ασκεί τους ελέγχους και εποπτεύει το κέντρο συγκέντρωσης χορηγεί βεβαίωση για το κράτος μέλος προορισμού συμπληρώνοντας ένα. δεύτερο πιστοποιητικό του Παράρτημα VI. Παραρτήματος VI, ΟϊΟ οποίο αναγράφει τον.αύξοντα αριθμό του πρωτοτύπου και το οποίο προσαρτά στο πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου πιστοποιητικού και στην περίπτωση αυτή, η συνδυασμένη.διάρκεια ισχύος τόυ πιστοποιητικού δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια,που προβλέπεται στήν υποπαράγραφο (1). Όροι διακίνησης 7.-:-(1) Εκτός από τις διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 τα ζώα ζώων αναπαραγωγής ή αποδόσεων πρέπει να πληρούν τους έξης όρους αναπαραγωγής για να διατεθούν στο εμπόριοή αποδόσεων. (α) να έχουν παραμείνει σε μία και μόνο εκμετάλλευση επί 30 ημέρες πριν από τη φόρτωση τους, ή να έχουν παραμείνει στην εκμετάλλευση προέλευσης από τότε που γεννήθηκαν, όταν πρόκειται για ζώα ηλικίας κάτω των 30 ημερών. Στον επίσημο κτηνίατρο πρέπει να παρέχονται ικανοποιητικά στοιχεία, βάσει της επίσημης σήμανσης που προβλέπεται στο σημείο (γ), της υποπαραγράφου (2), της παραγράφου 4 και των επίσημων εγγράφων, ότι τα ζώα πληρούν τον όρο αυτό και προέρχονται από την Κοινότητα ή εχουν εισαχθεί από τρίτη χώρα σύμφωνα με την κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσια που. αφορά την υγεία των ζώων: Νοείται ότι, για τα ζώα που διακινούνται μέσω εγκεκριμένου κέντρου συγκέντρωοης, η διάρκεια <?,υγκέντρωσης των ζ~ων αυτών εκτός εκμετάλλευσης προέλευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι ημέρες,

13 1303 (β) τα-ζώα που εισάγονται στη Δημοκρατια από τρίτη χώρα πρέπει να μεταφέρονται στο κράτος μέλος τελίκού προορισμού όσον το δυνατόν ταχύτερα, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό που Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο (1): εκδίδεται βάσει των διατάξεων του περί Κτηνιατρικών Ελέγχων κατά την Εισαγωγή - από Τρίτες Χώρες (Εισαγωγη Ζώών) Αιατάγματος του 2004, που στοχεύουν στην εναρμόνιση με το άρθρο 7 της Ο'δηγΙας.91/496/ΕΟΚ, (γ) κατά την άφιξη τους C!TOV τόπο πρoc;φισμού και πριν οποιαδήποτε μετακίνηση τους, τα ζώα πού εισάγονται από τρίτη χώρα πρέπει νά πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος Διατάγματος, ιδίως δε την απαιτηση παραμονής που προβλέπεται στην υπο-υπόπαράγραφο (α) και δεν πρέπει να ενσωματώνονται στην αγέλη πριν ο επίσημος κτηνίατρος που εποπτεύει την εκμετάλλευση αυτή βεβαιωθε! ότι δεν υπάρχει κινδυνος τα ζώα αυτά να θίξουν το υγειονομικό καθεστώς της εκμετάλλευσης, (δ) -όταν ένα ζώο από τρίτη χώρα εισέρχεται σε εκμετάλλευση, ~ανένα ζώο της εκμετάλλευσης δεν μ~oρεi να τεθεί σε εμπορια _ κατά τις 30 ημέρες που- ακολουθούν την εισαγωγή, εκτός εάν. r το εισαχθέν ζwο είναι εντελώς απομονωμένο από τα άλλα ζώα της εκμετάλλευσης. (2) Εκτός-από τις προϋποθέσεις των παραγράφων 4, 5 και 6, - τα βοοειδή αναπαραγωγής ή αποδόσεων πρέπει:

14 1304 (α) να προέρχονται από εκμετάλλευση βοοειδών επισήμως απαλλαγμένη φυματίωσης KQJ, σε περίπτωση ζώων ηλικίας άνω των έξι εβδομάδων, να έχουν αντιδράσει αρνητικά σε ενδοδερμικό φυμαtlνισμό που διεξάγεται κατά την περίοδο 30 ημερών πριν από την αναχώρηση τους από την αγέλη Παράρτημα 11. προέλευσης, σύμφωνα με τις ΊΓροϋποθέσεις τοο σημειου του Παραρτήματος 11: Νοείται ότι, ο ενδοδερμικός αυτός φυμαtlνισμός δεν απς:ιlτείται στη περίmωση που τα ζώα προέρχονται από κράτος μέλος ή τμήμα κράτους μέλους, το οποίο έχει αναγνωρισθει ως επίσημα απαλλαγμένο φυματίωσης _ ή από κράτος μέλος ή τμήμα κράτους μέλους στο οποίο εφαρμόζεται δίκτυο επιτήρησης αναγνωρισμένο από την Επιτροπή (β) (ί) στην περίπτωση μη ευνουχισμένων ζώων που προέρχονται από εκμετάλλευση βοοειδών επισήμως απαλλαγμένη βρουκέλλωσης και τα οποία ειναl ηλικίας άνω των δώδεκα μηνών, να έχουν παρουσιάσει τiτλ~ βρουκέλλας κάτω από 30 διεθνείς μονάδες συγκόλλησης ανά ml, όταν υποβάλλονται σ~ δοκιμή οροσυγκόλλησης ή οποιαδήποτε άλλη - δοκιμή εγκεκριμένη από την Επιτροπή, κατά τη διάρκεια των 30 ημερών πριν την αναχώρηση τους από την εκμετάλλευση προέλευσης, Παράρτημα 111. σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος 111, (ίί) η δοκιμή αυτή οροσυγκόλλησης, ή οποιαδήποτε άλλη δοκιμή εγκεκριμένη από την Επιτροπή, μετά την έγκριση των σχετικών πρωτοκόλλων, δεν απαιτείται, στη περιπτωση που τα ζώα προέρχονται- από κράτος μέλος ή τμήμα κράτους μέλους, το οποίο έχει αναγνωρισθεί ως.. επίσημα απαλλαγμένο φυματίωσης ή από κράτος μέλος ή τμήμα κράτους μέλους στο οποίο εφαρμόζεται δίκτυο επιτήρησης αναγνωρισμένο απq την Επιτροπή

15 1305 (γ) να προέρχονται από αγέλη επίσημα απαλλαγμένη ενζωοτική'ς λεύκωσης βοοειδών και, εάν είναι άνω των δώδεκα μηνών, να έχουν αντιδράσει αρνητικά σε ατομική δοκιμασία που έχει γίνει κατά τη διάρκεια των 30 ημερών πριν από την έξοδο τους από Παράρτημα IV. την αγέλη προέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος lv: Νοείται ότι, η δοκιμή δεν ατταιτείται, στη περίπτωση που τα ζώα προέρχονται από κράτος μέλος ή τμήμα κράτους μέλους, το οποίο έχει αναγνωρισθεί ως επίσημα απαλλαγμένο φυματίωσης ή από κράτος μέλος ή τμήμα κράτους μέλους που εφαρμόζεται δίκτυο επιτήρησης αναγνωρισμένο από ~ην Επιτροπή' (δ) από την αναχώρηση τους από την εκμετάλλευση προέλευσης μέχρι την άφιξη τους στον τόπο προορισμού, να μην έρχονται σε επαφή με βοοειδή, τα οποία πληρούν μόνον τις προϋποθέσεις της υποπαραγράφου (3). (~) Εκτός από τις προϋποθέσεις των παραγράφων 4, 5 και 6, τα βοοειδή προς σφαγή πρέτrεl να προέρχονται από αγέλες επίσημα απαλλαγμένες φυματίωσης ή ενζωοτικής λεύκωσης βοοειδών και, σε περίmωση που πρόκειται για μη ευνουχισμένα βοοειδή, πρέπει να προέρχονται από αγέλες επίσημα απαλλαγμένε ς βρουκέλλωσης. Όροι διακίνησης 8. Τα ζώα προς σφαγή τα οποία, κατά την άφιξη τους στη ΔημοκραΊία ζώων προς που μεταφέρθηκαν - σφαγή.

16 1306 (α) σε σφαγείο, πρέπει να σφάζoνταj το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ϊ2 ωρών από την άφιξη τους σύμφωνα με. τις απαιτήσεις της υγείας των ζώων, ή (β) σε εγκεκριμένο κέντρο συγκέντρωσης, πρέπει να οδηγούνται μετά την αγορά σε σφαγειο όπου πρέπει να σφάζονται το συντομότερο δυνατόν και το πολύ εντός τριών εργασίμων ημερών από την άφιξη τους στο KEVTpq συγκέντρωσης ςυqμφωνα με τις απαιτήσεις υγείας των ζώων KαJ από την άφιξη τους στο. κέντρο συγκέντρωσης έιμς την άφιξη τους στο σφαγείο, δεν πρέπει ποτέ να έρθουν σε επαφή με δίχηλα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος Διατάγματος. Υποχρέωση 9.-(1) Τηρουμένης της υποπαραγράφου (2), οποιοσδήποτε γνωστοποίησης κτηνίατρος ή πρόσωπο που έχει στην κατοχή ή υπό τη φροντίδα του και ενημέρωσης. ζώο ανtlληφθει ή υποψιαστεί νοσηρότητα των ζώων του, Παράρτημα V. ενδεχομέ.νως σε σχέση με την ύπαρξη μιας από τις ασθένειες που άναφέρ,ονται στο Παράρτημα V, υποχρεούται να ενημερώσει πάραυτα, χρησιμοποιώντας το γρηγορότερο μέσο επικοινωνίας που ; έχει στη διάθεσή του, το Διευθυντή ή τον επαρχιακό κτηνιατρικό λειτουργό της επαρχίας εις την οποία διαπιστωσε ή υποπτεύθηκε την ασθένεια αυτή ή οποι.οδήποτε κτηνιατρικό λειτουργό της Αρμόδιας Αρχής. (2) Κάθε πρόσωπο που έχει στην κατοχή ή υπό τη φροντίδα του ζώο, για το οποιο δύναται ευλόγως να ύπαρξη υποψία ότι είναι Παράρτημα V. προσβεβλημένο από οποιαδήποτε ασθένεια που αναφέρεται στο ΠαράΡΊ:ημα V,φυλασσεl το ζώο αυτό, στο μέτρο του δυνατού, ξεχωριστά από μη προσβεβλημένα ζώα και ειδοποιεί αμέσως το Διευθυντή, οποιοδήποτε κτηνιατρικό λειτουργό της Αρμόδιας Αρχής ή. τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό.

17 1307 (3). Η Αρμόδια Αρχή διενεργεί κάθε χρόνο και το αργότερο σης 31 Μαίου, λεπτομερή απόλογισμό για τα εντός της Δημοκρατίας και κατά το παρελθόν έτος σημειωθέντα κρούσματα των ασθενειών που Παράρτη.μα V.. αναφέρονται στο μέρος Αι του Παραρτήματος ν ή οιασδήποτε άλλης ασθένειας για την οποία ισχύουν πρόσθετες εγγυήσεις, καθώς και. λεπτομερή απολογισμό των εφαρμοζομένων μέτρων ελέγχου ή εξάλειψης, τα πορίσματα των οποίων διαβιβάζει στην Επιτροπή. Εθνικό πρόγραμμα ελέγχου. Παράρτημα V. 10.-(1) Όταν η Αρμόδια Αρχή εφαρμόζει υποχρεωτικό εθνικό πρόγραμμα ελέγχου για μία από τις λοιμώδεις ασθένειες του μέρους Β, του Παραρτήματος ν, για ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας ή. για περιοχή της, δύναται να υποβάλει το πρόγραμμα αυτό στην Επιτροπή, αναφέροντας lδίως- (α) την κατανομή της ασθένειας στη Δημοκρατία (β) την.αιτιολόγηση του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της ασθένειας και τις αναμενόμενες ωφέλειες από την εφαρμογή του προγράμματος σε σύγκριση με το κόστος του (γ) τη γεωγραφική περιοχή στην οποία εφαρμόζεται το πρόγραμμα (δ) τις κατηγορίες χαρακτηρισμού στις οποίες κατατάσσονται οι εκμεταλλεύσεις, τις προδιαγραφές κάθε κατηγορίας και τις μεθόδους δοκιμών (ε) πς διαδικασίες ελέγχου του προγράμματος, τα αποτελέσματα του οποίου πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή τουλάχιστον μία φορά ετησίως (στ) τις ενέργειες που αναλαμβάνονται όταν, για οποloδήποτελόγο, μία εκμετάλλευση χάσει το χαρακτηρισμό της (ζ) τα μέτρα που λαμβάνονται. όταν διαπιστώνονται θετικά αποτελέσματα κατά.τις δοκιμές που διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις το!! προγράμματος.

18 1308 (2) Τα προγράμματα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1), εγκρίνονται από την Επιτροπή, όπως και οι συμπληρωματικές γενικές ή μερικές εγγυήσεις που μπορεί να απαιτούνται για την αποστολή ζώων στη Δημοκρατία. Οι εγγυήσεις αυτές δεν. πρέπει να,;ε:ίναι αυστηρότερες από τις εγγυήσεις που εφαρμόζονται στο εμπόριο εντός του εδάφους της Δημοκρατίας. (3) Η Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή κάθε τροποποίηση των πληροφοριών σχετικά με την ασθένεια που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (1), ιδίως όσον c:ιφoρά νέα κρούσματα και βάσει των, κοινοποιήσεων αυτών, οι εγγυήσεις που ορίζονται σύμφωνα με την υποπαράγραφο (2), μπορούν να τροποποιούνται ή να καταργούνται από την Επιτροπή. Επιπρόσθετες εγγυήσεις. Παράρτημα V. 11.-(1) Όταν η Αρμόδια Αρχή θεωρεf ότι ολόκληρη η επικράτεια της Δημοκρατίας ή περιοχή της είναι απαλλαγμένη από μία από τις ασθένειες του μέρους Β, του Παραρτήματος ν, κοινοποιεί στην Επιτροπή τα κατάλληλα δικαιολογητικά, αναφέροντας -ιδίως (α) τη φύση της ασθένειας και το ιστορικό της εμφάνισηι; της στην επικράτεια' (β) τα αποτελέσματα των δokιμ~ν επιτήρησης οι οποίες βασίζονται σε ορολογικές, μικροβιολογικές, παθολογικές ή επιδημιολογικές έρευνες και στο γεγονός'. ότι η ασθένεια αυτή πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά στην Αρμόδια Αρχή- (γ) το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η επιτήρηση- (δ) ενδεχομένως" την περίοδο κατά την οποία απαγορεύθηκε ο εμβολιασμός κατά.της ασθένειας και τη γεωγράφική ζώνη την οποία αφορά η απαγόρευση αυτή- (ε) τις ρυθμίσεις που επιτρέπουν τον έλεγχο της απουσίας της ασθένειας αυτής_

19 1309 (2) Η Αρμόδια Αρχή δύναται, για την αποστολή ζώων προς τη Δημοκρατία από άλλο κράτος μέλος, να απαιτεί επιπρόσθετες εγγυήσεις, για, οποιαδήποτε 'ασθένεια που αναφέρεται. στην υποπαράγραφο (1), εφ' όσον, αυτές έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή. (3) Η Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή κάθε τροποποίηση των πληροφοριών σχετικά με τις ασθένειες, που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1), ιδίως όσον αφορά νέα κρούσματα και βάσει των κοινοποιήσεων αυτών, οι εγγυήσεi~ που ορίζονται σύμφωνα με, την υποπαράγραφο (2), μπορούν να τροποποιούνται ή να καταργούνται μέ απόφαση της Επιτροπής. Όροι έγκρισης κέντρων συγκέντρωσης. 12.-(1) Τα κέντρα συγκέντρωσης πρέπει να πληρούν τις πρόνοιες του παρόντος Διατάγματος και της σχετικής κτηνιατρικής νομοθεσίας και τις ακόλουθες στοιχειώδεις προ9ποθέσεις, προκειμένου να εγκριθούν από το Διευθυντή ως πληρούντα ικανοποιητικούς υγειονομικούς όρους, για την συγκέντρωση και την αποστολή ζώων για σκοπούς εμ~oρί~υ- (α) γα επιτηρούνται από επίσημο κτηνίατρο ο οποίος μεριμνά για τη τήρηση των διατάξεων των υποπαραγράφων (1) και (2) της παραγράφου 5', (β) να βρίσκονται σε περιοχή για την οποία δεν ισχύουγ απαγορευτικά ή περιoρισϊlkά μέτρα σύμφωνα με την κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία ή την κτηνιατρική νομοθεσία' (γ) να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται πριν τη χρήση, σύμφωνα και με τις οδηγίες του επίσημου κτηνίατρου' (δ) αναλόγως των δυνατοτήτων υποδοχής ζώων, πρέπει να διαθέτουν:

20 1310 (ί) " υποστατικά και εξοπλισμό αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, όταν χρησιμοποιούνται ως κέντρα συγκέντρωσης; (ίί) κατάλληλο εξοπλισμό και υποδομή για τη φόρτωση και εκφόρτωση των ζώων, τον κατάλληλο. σταβλισμό τους, την παροχή νερού καl τροφής καθώς και των τυχόν απαιτόύμενων φροντίδων οι οποίες να καθαρίζονται και να απολυμαίνονταl εύκολα, (iiί) (ίν) κατάλληλες υποδομές επιθεώρησηs, κατάλληλες υποδομές απομόνωσης, (ν) κατάλληλο εξοπλισμό καθαρισμού και απολύμανσης χώρων και οχημάτων, (νη κατάλληλο χώρο για την αποθήκευση των ζωοτροφών, της στρωμνής και της κόπρου, (νίί) κατάλληλο σύστημα συλλογής των λυμάτων, (viίi) γραφείο ή χώρο για τον επίσημο κτηνίατρο που εποπτεύει το κέντρο συγκέντρωσης (ε) να δέχονται μόνο ζώα που φέρουν αναγνωριστικά σημεία και προέρχονται από αγέλες επισήμως απαλλαγμένες φυματίωσης, βρουκέλλωσης και λεύκωσης ή ζώα σφαγής που πληρούν τις προϋποθέσεις τις οριζόμενες από το παρόν Διάταγμα και ειδικότερα τις προβλεπόμενες στην υποπςφάγραφο (3), της παραγράφου 7: Νοείται ότι, για το σκοπό αυτό, όταν εισάγονται. ζώα, ο ιδιοκτήτης ή ο vπεύθυνος του κέντρου συγκέντρωσης ελέγχει εάν τα ζώα φέρουν τα κατάλληλα αναγνωριστικά σημεία και εάν σιινοδεύονται από τα υγειονομικά ή άλλα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται για τα είδη ή τις K~τηγoρίες περί των οποίων πρόκειται.

21 1311 (2) Ο Διευθυντής χορηγεί αριθμό έγκρισης σε κάθε εγκρινόμενο κέντρο συγκέντρωσης και η έγκριση αυτή μπορει να περιορίζεται σε ορισμένα ειδη, σε ζώα αναπαραγωγής και αποδόσεων ή σε ζώα προς σφαγή' τα ονόματα δε, των εγκεκριμένων κέντρων συγκέντρωσης καθώς και κάθε ενδεχόμενη μεταβολή κοινοποιούνται στην Επιτροπή.. (3) Σε περιπτωση διαπίστωσης ανεπαρκών υγειονομικών όρων καθώς και για σκοπούς προστασfας της υγείας των ζώων, της υγειονο.μlκής πολιτικής ή της δημόσιας υγειας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 31 του Νόμου, κqι ο Διευθυντής δύνcπαι να αναστειλε! ή να ανακαλέσει την. έγκριση και η έγκριση αποκαθίσταται όταν η Αρμόδια Αρχή βεβαιωθεί ότι ΤΟ κέντρο συγκέντρωσης,. συμμορφώνεται πλήρως με όλες τις σχετικές διατάξεις τόυ παρόντος Διατάγματος και της σχξ:τικής κτηνιατρικής νομοθεσίας. (4)Επίσημοι κτηνίατροι επιθεωρούν τακτικά, κάθε κέντρο συγκέντρωσης προκειμένου να ελέγχουν τη <!υνεχή τήρηση των προϋπόθέσεων της έγκρισης τους, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Νόμου. (5) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι τα λειτουργούντα κέντρα συγκέντρωσης διαθέτουν επαρκή αριθμό εγκεκριμένων κτηνιάτρων για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Τήρηση στοιχείων από τον ιδιοκτήτη ή υπεύθυνο κέντρου συγκέντρωσης. 13. Ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος του κέντρου συγκέντρωσης υποχρεούται να καταχωρεί σε μητρώο ή σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, βάσει του συνοδευτικού εγγράφου, ή των αναγνωριστικών αριθμών ή σημείων των ζώων, για τρία τουλάχιστον χρόνια, τα ακόλουθα στοιχεία -

22 1312 (α) το όνομα του ίδιοκτήτη, την προέλευση, την ημερομηνία εισόδου και εξόδου, τον αριθμό και, σύμφωνα με την κτηνιατρική νομοθεσια; τα αναγνωρ,lστικά σημεια των βοοειδών ή στην περίmωση των χοίρων, την εκμετάλλευση ή την αγέλη' προέλευσης. των χοίρων, που εισέρχονται στο κέντρο συγκέντρωσης, καθώς και τον προορισμό τους (β) τον αριθμό μητρώου του μεταφορέα και τον αριθμό κυκλοφορίας του φορτηγού που παραδίδει και παραλαμβάνει ζώα από το κέντρο συγκέντρωσης. Όροι έγκρισης μεϊαφορέων. 46(1) του (1) του (1) του (1) του (1) Οι μεταφορέίς ζώων, για να δύνανται να διενεργούν σχετικές δραστηριότητες συμμορφώνονται με τις πρόνοιες των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμων του 1994 μέχρι 2000, και καταθέτουν στην Αρμόδια Αρχή δήλωση, βάσει της οποιας δεσμεύονται, ότι θα λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος, Διατάγματος, ιδίως των διατάξεων που αφορούν τα κατάλληλα συνοδευτικά έγγραφα και ότι θα αναλαμβάνουν να μεταφέρουν ζώα μόνο εφόσον πληρούν τα πιο κάτω, τα οποία διαπιστώνονται μετά από επιθεωρήσεις της Αρμόδιας Αρχής - (α) πρέπει να αναθέτουν τη μεταφορά των ζώ~ν σε άτομα που, διαθέτουν την κατάλληλη επαγγελματική ικανότητα και γνώσεις, (β) πρέπει να χρησιμοποιούν για τη μεταφορά των ζώων μεταφορικά μέσα: (ί) κατασκευασμένα κατά τρόπον ώστε τα κόπρανα, η στρωμνή ή η ζωοτροφή να μην μπορούν να χυθούν ή να πέσουν έξω από το όχημα,

23 1313 (ίϊ) που καθαρίζονται και απολυμαίνονταl με χρησιμοποίηση απολυμαντικών εγκεκριμένων από την Αρμόδια Αρχή αμέσως μετά από κάθε μεταφορά ζώων ή οποιουδήποτε προϊόντος που μπορεί να επηρεάσει την υγεία των ζώων, και, αν είναι αναγκαίο, πριν από κάθε νέα παραλαβή ζώων' "(γ) πρέπει είτε να διαθέτουν τις" κατάλληλε.ς και εγκεκριμένες από την Αρμόδια Αρχή εγκαταστάσεις καθαρισμού και απολύμανσης, συμπεριλαμβανομένων των χώρων αποθήκευσης της στρωμνής και της κόπρου ή να αποδεlκνύόυν ότι οι εργασίες αυτές εκτελούνται από τρίτους που ελέγχονται από την Αρμόδια Αρχή. (2) ίια κάθε όχημα που μεταφέρει ζώα, ο μεταφορέας οφείλει να μεριμνά όη τηρείται αρχείο, επί τρία τουλάχιστον έτη με τις ακόλουθες τουλάχιστον π λη ροφορίες: (α) τόποι και "ημερομηνίες παραλαβής, καθώς και όνομα ή επαρκή επωνυμία της εκμετάλλευσης ή του ~έντρoυ συγκέντρωσης από το οποίο παραλαμβάνονται. τα ζώα, (β) τόποι και ημερομηνίες παράδοσης, καθώς και όνομα ή εμπορική επωνυμία και διεύθυνση του ή των παραληπτών, (γ) (δ) είδος και αριθμός μεταφερόμενων ζώων, ημερομηνια και τόπος απολύμανσης, (ε) λεπτομέρειες των συνοδευτικών εγγράφων (αύξων αριθμός κλπ.). (3)01 μεταφορείς μεριμνρύν ώστε, μεταξύ της αναχώρησης από την εκμετάλλευση ή το κέντρο συγκέντρωσης προέλευσης και της άφιξης στον τόπο "Προορισμού της, η πάρτίδα των ζώων να μην έρχειαι ποτέ" σε επαφή με ζώα χαμηλότερου υγειονομικού χαρακτηρισμού.

24 (1) του (1) του (1) του (1) του (4) Σε περίπτωση παράβασης της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις του περί της.προστασίας και της Ευημερίας των Ζώων ~όμoυ του 1994 μέχρι 2002 που στοχεύουν στην εναρμόνιση με το άρθρο 18 της Οδηγίας 91Ι628/ΕΟΚ για την επιβολή κυρώσεων. Εγγραφή στο μητρώο και υποχρεώσεις εμπόρων. 15.-(1) Κάθε έμπορος που διακινεί ζώα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Διατάγματος, για να δύναται να διενεργεί σχετικές εμπορικές δρασ)"ηριότητες, οφείλει να εγγραφεί στο σχετικό μητρώο που τηρείται από την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 9 του Νόμου, αφού καταθέσει δήλωση ότι δεσμεύεται να πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Διατάγματος και γενικά της σχετικής κτηνιατρικης νομοθεσίας. (2) Κάθε έμπορος οφείλει να πληροί τα ακόλουθα- (α) (i) πρέπει να εμπορεύεται μόνον ζώα που φέρουν αναγνωριστικά σημεία και. προέρχονται από αγέλες επίσημα απαλλαγμένες φυματίωσης, βρουκέλλωσης και λεύκωσης, ή ζώα σφαγής που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Διατάγματος και ιδίως τις προβλεπόμενες στην υποπαράγραφο (3), της παραγράφου 7, Προς τον σκοπό αυτόν, ο έμπορος εξασφαλίζει ότι τα ζώα.σημαίνονται καταλλήλως και συνοδεύονται από τα υγειονομικά έγγραφα, τα ενδεδ lγμένα για τα οικεία είδη, (ίί) ωστόσο, η Αρμόδια Αρχή?ύναται να επιτρέψει την εμπορία σεσημασμένων ζώων που δεν ανταπokρίνoνταj στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο σήμείο (ί), εφόσον τα ζώα αυτά μεταφερθούν πάραυτα σε σφαγείο δίχως να διέλθουν από τις εγκαταστάσεις τους, για να σφαγούν το ταχύτερο δυνατόν ώστε να προληφθεί η τυχόν. εξάπλωση ασθενειών. Λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, ώστε ήδη από την άφιξη τους τα ζώα αυτά να μην έλθουν

25 1315 σε επαφή με άλλα ζώα, πρέπει δε, να σφαγούν χωρ.ιστά από τα λοιπά ζώα' (β) ο έμπορος υποχρεούται, να καταγράφει, είτε βάσει του εγγράφου που συνοδεύει τα ζώα, είτε βάσει των αριθμών ή σημειων αναγνώρισης των ζώων, σε αρχείο ή ηλεκτρονική βάση δεδομένων που διατηρεί επί τρία τουλάχιστον έτη, τις ακόλουθες πληρoφoρί~ς (ί) όνομα ιδιο.κτήτη, προέλευση, ημερομηνία αγοράς, κατηγορίες, αριθμό και σημεία αναγνώρισης των βοοειδών και της εκμετάλλευσης ή της αγέλης προέλευσης των αγοραζομένων χοίρων, (ii) αριθμό μητρώου του μεταφορέα, καθώς και αριθμό κυκλοφορίας του φορτηγού που παραδίδει και παραλαμβάνει ζώα, (ίίϊ) όνομα και διεύθυνση του αγοραστή και προορισμό των ζώων, (ίν) αντίγραφο των δρομολογίων, ή και αύξοντα αριθμό των υγειονομικών πιστοποιητικών'. (γ) όταν ο έμπορος έχει ζώα στα υποστατικά του, μεριμυά: (ί) για την παροχή ειδικής εκπαίδευσης στο προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τα ζώα όσον αφορά τις απαιτήσεις του παρόντος Διατάγματος, καθώς και όσον αφορά τη φροντίδα και τις συνθήκες διαβίωσης των σvγκεκριμένων ζώων,. (ii) για την τακτική παρακολούθηση και ενδεχομένως. διενέργεια δοκιμών σε όλα τα ζώα από επισημο κτηνίατρο και για τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων για την πρόληψη της εξάπλωσης ασθενειών.

26 1316 (3) Όλες οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί ο έμπορος για την άσκηση του επαγγέλματός του, καταγράφονται σε μητρώο, λαμβάνουν αριθμό έγκρισης από την Αρμόδια Αρχή, 'εφόσον πληρούν τις ακόλουθες στοιχειώδεις προϋποθέσεις: (α) επιτηρούνται από επίσημο κτηνίατρο' (β) βρίσκονται σε περιοχή που δεν τελεί υπό απαγόρευση ή π~ριoρισμό σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία ή την κτηνιατρική νομοθεσία'. (γ) διαθέτουν: (i) κατάλληλες εγκαταστάσεις με την απαιτούμενη χωρητικότητα, ιδίως δε τις ενδεδειγμένες υποδομές για την επιθεώρηση και την απομόνωση, έτσι ώστε να μπορούν να απομονώνονται όλα τα ζώα σε περίπτωση εμφανίσεως μεταδοτικής ασθένειας, (ίί) κατάλληλες εγκqταστάσεις για την εκφόρτωση των ζώων και, εφόσον απαιτείται, τον κατάλληλο σταβλισμό τους, την παροχή νερού και τροφής καθώς και των τυχόν απαιτούμενων φροντίδων' οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονταl εύκολα, (ίη). κατάλληλο χώρο αποθήκευσης. της στρωμνής και της. κόπρου, (ίν) κατάλληλο σύστημα συλλογής λυμάτων' (δ) πριν από κάθε χρήση, ΟΙ εγκαταστάσεις. καθαριζονταl και απολυμαινοντω σύμφωνα με τις οδηγιες' του επισήμου' κτηνιάτρου. (4) Σε περίmωση που ο έμπορος παραβαίνει τις πρόνοιες της παρούσας παραγράφου ή άλλων συναφών διατάξεων του παρόντος Διατάγματος ή της κτηνιατρικής νομοθεσrας γενικά, εφαρμόζονται οι

27 1317 πρόνοίες του άρθρου 1 Ο του Νόμου και η εγγραφή του εμπόρου αποκαθίσταται μόνον όταν διασφαλισθεί η συμμόρφωση. (5) Η Αρμόδια Αρχή πραγματοποιεί τακτικές επιθεωρήσεις για να ελέγχει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος. Σύστημα δικτύου επιτήρησης. 16.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να εφαρμόσει σύστημα δικτύου επιτήρησης" Με το οποίο συνδέονται οι επίσημοι κτηνfατροl των,,, εγκεκριμένων σφαγείων και των κέντρων συγκέντρωσης, προς επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (2) και το εν λόγω σύστημα αναφέρεται στα ακόλουθα - (α) τις αγέλες (β) τον ιδιοκτήτη, της εκμετάλλευσης ή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη της (γ) τον εγκεκριμένο ή τον επίσημο κτηνίατρο που είναι υπεύθυνος για την εκμετάλλε,υση.. (δ) τα εργαστήρια κτηνιατρικής διάγνωσης ή οιοδήποτε εργαστήριο εγκεκριμένο από την Αρμόδια Αρχή' (ε) μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων. (2) Βασικοί, στόχοι του συστήματος δικτύων επιτήρησης είναι ο επίσημος χαρακτηρισμός των εκμεταλλεύσε'ων, η διατήρηση του χαρακτηρισμού μέσω τακτικών επιθεωρήσεων, η συλλογή επιδημιολογικών στοιχείων και η παρακολούθηση των ασθενειών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση όλων των προδιαγραφών του παρόντος Διατάγματος ή της κτηνιατρικής νομοθεσίας που στοχεύει στην προστασία της υγείας των ζώων,

28 1318 (3) Το σύστημα καλύπτει υποχρεωτικά όλες τις εκμεταλλεύσεις της Δημοκρατίας. Ωστόσο, η Αρμόδια Αρχή δύναται να εγκρίνει την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος σε τμήμα της επικράτειας συντιθέμενο από μία ή περισσότερες.όμορες περιοχές και στην περίπτωση που χορηγείται τέ~olα παρέκκλιση, οι κινήσεις των ζώων από άλλες περιοχές που δεν συμμετέχουν στο σύστημα προς το συγκεκριμένο τμήμα υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντο'ς Διατάγματος. (4) Το σύστημα καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του εγκεκριμένου κτηνιάτρου, του ιδιοκτήτη ή υπευθύνου της εκμετάλλευσης, καθώς και όσων συμμετέχουν στο δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του αρμοδίου για τη χορήγηση του υγειονομικού πιστοποιητικού. (5) Η Αρμόδια Αρχή καταρτιζει καταλόγους των εγκεκριμένων κτηνιάτρων και των εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στο δίκτυο και στην περίπτωση που διαπlστωθέί ότι ένας από τους συμμετέχοντες στο δίκτυο δεν πληροί πλέον τους π~oαναφερόμενoυ~ όρους, ο Διευθυντής αναστέλλει ή ανακαλεί την συμμετοχή τους στο -δίκτυο, άνευ επηρεασμού οποιωνδήποτε άλλων κυρώσεων δυναμένων να επιβληθούν δυνάμει του Νόμου.. Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη ή υπεύθυνου 17. Κάθε ιδιοκτήτης ή υπεύθυνος εκμετάλλευσης ή κέντρου συγκέντρωσης οφείλει να: εκμετάλλευσης ή κέντρου συγκέντρωσης. (α) εξασφαλίζει μέσω συμβάσεως ή άλλης νομικής πράξης τις υπηρεσίες κτηνιάτρου -εγκεκριμένου σύμφωνα με τις.διατάξεις της παραγράφου 18

29 1319 (β) καλεί αμέσως τον εγκεκριμένο κτην,ίατρο που είναl υπεύθυνος για την εκμετάλλευση ή τό κέντρο συγκέντρωσης ό,ταν υποψιασθει κρούσμα μεταδοτικής ~σθέvειας ή οποιασδήποτε ασθένειας που πρέπει να κοινοποιείταl υποχρεωtlκως (γ) ενημερώνει τον εγκεκριμένο κτηνίατρο για κάθε εισαγωγή ζώων στην εκμετάλλευση ή στο κέντρο συγκέντρωσης (δ) απομονώνεl τα ζώα πριν τα εισάξεl στην εκμετάλλευση ή στο κέντρο συγκέντρωσης, ώστε να δίνει στον εγκεκριμένο κτηνίατρο τη δυνατότητα να ελέγχει, μέσω των απαιτουμένων δοκιμών εάν χρειαστεί, κατά πόσον ο χαρακτηρισμός της εκμετάλλευσης ή του κέντρου συγκέντρωσης μπορεί να δjατηρηθεί. Όροι εγγραφής και υποχρεώσεις εγκεκριμένου κτηνιάτρου. 18.-(1) Ο Διευθυντής εγκρίνει για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος κτηνίατρο, με σκοπό να συνεργάζεται με εκμεταλλεύσεις και κέντρα συγκέντρωσης, στο πλαίσιο Ύης εφαρμογής του δικτύου επιτήρησης σύμφωνα με την παράγραφο 16, εφόσον l!ληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις - (α) πληροί ικανοποιητικά τους όρους άσκησης του κτηνιατρικού επαγγέλματος (β) "δ'i-v έχει δεσμούς οικονομlκούς ή οlκογενειακούς με τον ιδιοκτήτη ή' τον υπεύθυνο της εkμετά~ευσης. ή των κέντρου συγκέντρωσης (γ) διαθέτει ειδικέ> γνώσεις στον τομέα υγείας των συγκεκριμένων ζώων. (2) Ο εγκεκριμένος κτηνίατρος οφείλει -να:

30 1320 (α) ενημερώνει τακτικά τις γνώσεις του, ιδίως όσον αφορά τους σχετικούς υγειονομικούς κανονισμούς (β) πληροί τις απαιτήσεις της Αρμόδιας Αρχής για να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργίά του δικτύου (γ) παρέχει στον ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο της εκμετάλλευσης πληροφορίες και βοήθεια, ώστε να λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να εξασφαλίζεται η διατήρηση του χαρακτηρισμού της εκμετάλλευσής, μεταξύ άλλων βάσει. προγραμμάτων που καθορίζονται από κοινού με την Αρμόδιq Αρχή (δ) μεριμνά για την τήρηση των απαιτήσεων όσον αφορά:. (ί) την ταυτοποίηση και την υγεloνομlκή πιστοποίηση των ζώων της αγέλης, των εισαγομένων ζώων και των ζώων που διατίθενται στο εμπόριο, (ii) την υποχρεωτική αναφορά μολυσματικών ασθενειών και κάθε άλλου κινδύνου για την υγεία και τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων και για την υγεία του ανθρωπου, (ίiί) την κατά το δυνατόν διαπίστωση των αιτιών θανάτου των ζώων και τον τόπο όπου πρέπει να αποσταλούν, (ίν) τις συνθήκες υγιεινής της αγέλης και των κτηνοτροφικών μονάδων. (3) Εάν απαιτείται, για την ορθή λεlτούργία του συστήματος, ο Διευθυντής δύναται να περιορίζει τις αρμοδιότητες των κτηνιάτρων σε συγκεκριμένο αριθμό εκμεταλλεύσεων ή γεωγραφική περιοχή.

31 1321 (4) Η Αρμόδια Αρχή καταρτίζει καταλόγους των εγκεκριμένων κτηνιάτρων ΟΙ οποίοι υπόκεινται στον έλεγχο της Αρμόδιας Αρχής και συμμετέχουν στο δίκτυο επιτήρησης και στην περίπτωση πqυ διαπιστωθεί ότι εγκεκριμένος κτηνίατρος δεν πληροί πλέον τους προαναφερόμενους όρους, ο Διευθυντής αναστέλλει ή ανακαλεί την έγκριση, ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε άλλων κυρώσεων δυναμένων να επιβληθούν. Ηλεκτρονική βάση δεδομένων. 19.-(1) Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται από την Αρμόδια Αρχή, πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες στοιχειώδεις πληροφορίες: (α) για κάθε ζώο: (i) τον κώδικα ταυτοποίησης, (ίί) την ημερομηνία γεννήσεως, ) (ίίi). το φύλο, (ίν) τη φυλή ή το χρώμα τριχώματος, (ν) τον κωδικό ταυτοποίησης της μητέρας ή, στην περίmωση ζώου εισηγμένου από τρίτη χώρα, τον αριθμό τζ:tυτoπoίησης που του έχει δοθεί κατόπιν ελέγχου συμφώνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία Π9υ στοχεύσει στην εναρμόνιση με την οδηγία 92/102ΙΕΟΚ και ο οποίος συνδέεται με τον αριθμό αναγνώρισης. προέλευσης, (νί) τον αριθμό ταυτοποίησης της εκμετάλλευσης γέννησης, (νίί) τους αριθμούς ταυτοποίησης όλων των εκμεταλλεύσεων όπου παρέμεινε το ζώο και τις ημερομηνίες κάθε κινήσεως, (νίiί) την ημερομηνία θανάτου ή σφαγής (β) για κάθε εκμετάλλευση: (ί) αριθμό ταυτοποίησης αποτελούμενο - πέραν του κωδικού της χώρας - και από κωδικό δώδεκα το πολύ στοιχείων,

32 1322 (ίί) όνομα και διεύθυνση του ιδιοκτήτη ή υπεύθυνου της εκμετάλλευσης. (2) Η βάση δεδομένων πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει πρόσβαση στις ακόλουθες λεπτομέρειες ανά Πs19"α στιγμή - (α) τον αριθμό αναγνώρισης όλων των βοοειδών της εκμετάλλευσης και για τις ομάδες χοιροειδών δίδονται στοιχεία για την εκμετάλλευση προέλευσης ή την αγέλη προέλευσης και ο αριθμός του υγειονομικού πιστοποιητικού, όπου ισχύει' (β) τον κατάλογο όλων των εκμεταλλεύσεων από τις οποίες διήλθε K~θε βοοειδές αρχίζοντας από την εκμετάλλευση γέννησης ή την εκμετάλλευση εισαγωγής, όταν πρόκειται για ζώα εισαχθέντα από τρίτες χώρες και για ομάδες χοίρων δίδεται περιγραφή και στοιχεία για την τελευταία εκμετάλλευση ή αγέλη, ενώ για ζώα εισαχθέντα από τρίτες χωρες δίδεται η εκμετάλλευση εισαγωγής. (3) Τα στοιχεία αυτά που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (1) και (2), παραμένουν στη βάση δεδομένων τρία διαδοχικά έτη από το θάνατο του βοοειδούς ή τρία διαδοχικά έτη από την' καταγραφή, όταν πρόκειτάι για χοίρους. ωστόσο, μόνο το σημείο (β), της υποπαραγράφου (1) και η υποπαράγραφος (2) εφαρμόζονται για τους χοίρους. (4) Όλοι οι συμμετέχοντες στο δίκτυο, πλην των ιδιοκτητών ή υπευθύνων των εκμεταλλεύσεων ή κέντρων συγκέντρωσης και των εγκεκριμένων κτηνιάτρων, ενεργούν υπό την ευθύνη της Αρμοδίας Αρχής και η Αρμόδια Αρχή έχει την ευθύνη της εγκατάστασης του. δικτύου και ελέγχει τακτικά την ορθή του λ~ιτoυργία.

33 1323 (5) Εφόσον εγκατασταθεί σύστημα δικτύων επιτήρησης όπως περιγράφεται ανωτέρω σης υπ?παραγράφους (1) έως (4), και σύμφωνα με ης παραγράφους 16 έως 19, το οποίο θα λειτουργε! για περίοδο δώδεκα τουλάχιστον μηνών, υποβάλλεται στην Επιτροπή αίτηση για έγκριση του από την ΑρμόQlα Αρχή. (5) Μετά την έγκριση του συστήματος δικτύου, παρακολούθησης, δεν απαιπίται η τήρηση των διατάξεων του στοιχ'είου (ίί)' της υπουποπαραγράφου (α) της υποπαραγράφου (2), της παραγράφου (4) οσον αφορά ης μετακινήσεις ζώων εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας. Κτηνιατρικοί και ζwοτεχνικοί, έλεγχοι. Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο (1): Τόσο οι κτηνιατρικοί και ζωοπχνικοί έλεγχοι όσο και τα μέτρα διασφάλισης που καθορίζονται στις διατάξεις του περί Κτηνιατρικών,Ελέγχων στο Ενδοκοινοτικό Εμπόριο (~TηνιαΤΡIKoί και Ζωοτεχνικοί Έλεγχοι) Διατάαγματος του 2004 που στοχεύει στην εναρμόνιση με την Οδηγία 9ΟΙ425ΙΕΟΚ, εφαρμόζονται σε περίπτωση που - (α) η Δημοκρατία αποπλεί τον προορισμό ζώ'ων τα αποστέλλονται άπό κράτος μέλος, με σκοπό την εμπορική συναλλαγή' και (β) ζώα αποστέλλονται από το έδαφος της Δημοκρατίας προς κράτος μέλος, με σκοπό την εμπορική συναλλαγή. Μέτρα σε περίπτωση μη τήρησης του Διατάγματος '21.-(1) Οι παραβάτες ή οι αρνούμενοι να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του" παρόντος Διατάγματος υπόκεινται, σης διατάξεις του άρθρου 33 του Νόμου.

34 1324 (2) Όταν διαπιστώνεται ότι οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν τηρούνται ή δεν έχουν τηρηθεί, η Αρμόδια Αρχή οφείλε-ι να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να διαφυλαχθεί η υγεία των ζώων και να πρόληφθεί η εξάπλωση -αάθένειας. (3) Η Αρμόδια Αρχή αναλόγως της περίπτωσης, δύναται να λαμβάνει τα-απαραίτητα μέτρα, προκειμένου: (α) να σταματήσει η μετακίνηση των ζώων ή να,επιστραφούν τα ζώα στον τόπο αναχώρησης από το συντομότερο δρομολcsγιο, εφόσον το μέτρο αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή τις συνθήκες διαβίωσης και ευημερίας των ζώων' (β) σε περίπτωση διακοπής της μετακίνησης, να σταβλίζονται τα ζώα με rqv κατάλληλο τρόπο και να τους παράσχεται η απαραίτητη φροντίδα' (γ) να προβεί στη σφαγή των ζώων.' Ο προορισμός και η χρησιμοποfηση των ζώων αυτών μετά τη σφαγή διέπονται: '(ί) από τους περί καθορισμού Υγειονομικών Όρων Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο (Ι): παραγωγής και Διάθεσης στην Αγορά Νωπού Κρέατος Κανονισμούς του 2003 έως 2004, που στοχεύουν στην εναρμόνιση με την Οδηγία 64/433/ΕΟκ. του Συμβουλίου της 26ης lουνίου 1964, περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων, ή

35 1325 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L~7~, , σελ.1. (ίί)' από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου 2002 για" τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπq, όταν δεν μπορεί να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας των ζώων ή όταν τα ζώα αυτά αποτελούν κίνδυνο για τα άλλα ζώα ή τη"" δημόσια υγε!α: Νοείται ότι, σε περίπτωση που επιβάλλεται να εφαρμοστούν οι διατάξεις που προβλέπονται στον πιο πάνω Κανονισμό, θα πρέπει, προτού γίνει χρήση της δυνατότητας αυτής, να χορηγείται προθεσμία τακτοποίησης στον ιδιοκτήτη, ή τον υπεύθυνο για τα ζώα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της υποπαραγράφου (4). (4) Η Αρμόδια Αρχή ειδοποιεί αμέσως τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών προέλευσης μόλις διαπιστωθεί ότι τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ζώων, λόγω πάράβασης των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος, κατά τρόπο που είναι δυνατό, ενδεχομένως," να τα επηρεάσει ή για σκοπούς ευρύτερης προστασίας της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας. Επίσημο Κτηνιατρικό Εργαστήριο. 22. Για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος, το Επίσημο Κτηνιατρικό Εργαστήριο καθορίζεται ως το αρμόδιο εργαστήριο για την επίβλεψη των εξετάσεων και τον συντονισμό των διαγνωστικών μεθόδων για τις γνωστοποιητέες άσθένειες που προβλέπονται στο παρόν Διάταγμα.

36 1326 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (παράγραφος 2) Μέρος Ι: Αγέλη βοοειδών επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης Για τους σκοπούς του μέρουςί, με τον όρο «βοοειδή» νοούνται όλα τα βοοειδή εκτός από τα ζώα που συμμετέχουν σε πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις. 1. Αγέλη επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης Μια αγέλη θεωρείται επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης εάν: (α) άλατα ζώα εινql απαλλαγμένα κλινικών συμπτωμάτων φυματίωσης (β) όλα τα βοοειδή ηλικίας άνω των έξι εβδομάδων. έχουν αρνητική αντίδραση σε δύο τουλάχιστον επίσημες ενδοδερμικές δοκιμές φυματινισμού, οι οποίες διεξάγονται σύμφωνα με το Παράρτημα 11, η πρώτη έξι μήνες μετά το τέλος της εξυγίανσης της αγέλης και η δεύτερη έξι μήνες αργότερα ή σε περίπτωση που η αγέλη συγκροτήθηκε μόνο από ζώα προερχόμενα από αγέλες επισήμως απαλλαγμένες φυματίωσης, η πρώτη δοκιμή διεξάγεται τουλάχιστον 60 ημέρες μετά από τη συγκρότηση της αγέλης και η δεύτερη δοκιμή δεν είναι απαραίτητη' (γ) μετά την ολοκλήρωση της πρώτης δοκιμής που αναφέρεται στο στοιχειο (β), κανένα βοοειδές ηλικιας άνω των έξι εβδομάδων δεν έχει εισαχθεί στην αγέλη; εκτός εάν έχει αντιδράσει αρνητικά σε ενδοδερμική δοκιμή φυματινισμού, η οποία έχει πραγματοποιηθει και εκτιμηθεί, σύμφωνα με τις διαδlκασιες του Παραρτήματος 11, σε διάστημα 30 ημερών πριν ή μετά την εισαγωγή του στην αγέλη. Στην τελευταία περίπτωση το ζώα ή τα ζώα πρέπει να απομονωθούν σωματικά από τ~ λοιπά ζώα της αγέλης, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση επαφή με τα λοιπά ζώα μέχρις ότου αποδειχθεί ότι η αντίδραση είναι αρνητική:

37 1327 Νοείται ότι, η Αρμόδια Αρχή δύνατο! να μην απαιτήσει τη διεξαγωγή της δοκιμής αυτής γιοtlς κινήσεις ζώων εντός της επικράτειάς της Δημοκρατιας, εάν το.ζώο προέρχεται από αγέλη επισήμως απαλλαγμένη φυματιωσης, πλην της περιπτώσεως κατά την οποία μέχρι να κηρυχθεl περιοχή επισήμως απαλλαγμένη φυματιωσης, η Αρμόδια Αρχή απαlτέί τηδιεξαγώγή των δοκιμών. αυτών για ζώα κινούμενα μεταξύ αγελών που συμμετέχουν στο δίκτυο επιτήρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 16 του παρόντος ΔIC:πάγματος. 2. Διατήρηση της κατάταξης στην κατηγορία αγέλης επίσημα απαλλαγμένης από φυματίωση (1) Μια αγέλη βοοειδών διατηρεί την ιδιότητα της ως ανήκουσα στην κατηγορία των επισήμως απαλλαγμένων φυματίωσης πόυ αποκτάτα"ι σύμφωνα με τις διατάξεις του της παραγράφου 1, εάν: (α) ισχύουν οι όροι που αναφέροντο! στα σημεία (α) και (γ), της παραγράφου 1, (β) όλα τα ζώα που εlo;άγovται στην εκμετάλλευση προέρχονται από αγέλες οι οποίες κατατάσσονται στην κατηγορία των επισήμως απαλλαγμένων φυματίωσης,. (γ) όλα τα ζώα της εκμετάλλευσης, με εξαιρεση τα μοσχάρια ηλlκιας κάτω των 6 εβδομάδων τα οποία γεννήθηκαν στην εκμετάλλευση, υπoβ~λλoνται σε τακτικές δοκιμές φυμαtlνισμού σι3μφωνα με τις διαδικασίες του Παραρτήματος 11, ετησίως. (2) Παρά τις διατάξεις της υποπαραγράφου (1), εάν σε τμήμα της επικράτειας της Δημοκρατίας εκτελείται επισημο πρόγραμμα καταπολέμησης της φυματίωσης σε όλες τις αγέλες βοοειδών, η Αρμόδια Αρχή μπορεί, να μπαβάλει τη συχνότητα με την οποιο διενεργούντο! οι τακτικές δοκψές ως εξής:

Πιστοποιητικό για το ενδοενωσιακό εμπόριο Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού Κεντρική αρμόδια αρχή. Κωδικός

Πιστοποιητικό για το ενδοενωσιακό εμπόριο Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού Κεντρική αρμόδια αρχή. Κωδικός ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Υγειονομικό πιστοποιητικό για βοοειδή που προορίζονται για αναπαραγωγή/παραγωγή/σφαγή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1.1. Αποστολέας Ι.2. Ι.3. Πιστοποιητικό για το ενδοενωσιακό εμπόριο

Διαβάστε περισσότερα

vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1)

vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1) vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1) 1.Αποστολέας (όνοµα και πλήρης δ/νση) 2.Παραλήπτης (όνοµα και πλήρης δ/νση) ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 1/11/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:3464/121201 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.10.2016 L 271/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1775 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση της απόφασης 93/195/ΕΟΚ με την προσθήκη του Κατάρ στον κατάλογο των τρίτων χωρών από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Επιπλέον, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Επιπλέον, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για L 219/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/73/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 2008 για την απλούστευση των διαδικασιών καταχώρισης και δημοσίευσης πληροφοριών στον

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008L0073 EL 03.09.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2008/73/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 2008 για την απλούστευση των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

6. Την µε αριθµό 1677/65137/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµίας και Οικονοµικών «έγκριση προγράµµατος οι

6. Την µε αριθµό 1677/65137/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµίας και Οικονοµικών «έγκριση προγράµµατος οι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα, 14 Ιουνίου 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1358 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΗΜΝΟΥ Προς: Π.Α.. /νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Κώδ: 81400 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

222 Κ.ΔΌΠ. 56/2005. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής. διέπει το ενδοκοινοτικό εμπόριο αιγοπροβάτων», όπως

222 Κ.ΔΌΠ. 56/2005. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής. διέπει το ενδοκοινοτικό εμπόριο αιγοπροβάτων», όπως Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 3950, 4.2.2005 222 Κ.ΔΌΠ. 56/2005 Αριθμός 56 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2003 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7 (γ) και (δ) Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2016 L 280/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1832 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές στην Ένωση παρασκευασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 3997 Κ.Δ.Π. 362/2002 Αρ. 3626,

Ε.Ε. Παρ. III(I) 3997 Κ.Δ.Π. 362/2002 Αρ. 3626, Ε.Ε. Παρ. III(I) 3997 Κ.Δ.Π. 362/2002 Αρ. 3626, 26.7.2002 Αριθμός 362 Οι περί της Υγείας των Ζώων (Όροι Υγειονομικού Ελέγχου που Διέπουν το Εμπόριο Νωπών Κρεάτων Πουλερικών) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΦΑΓΙΩΝ ΧΟΝΔΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΧΟΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΥΤΩΝ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πιο κάτω πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας:

Διαβάστε περισσότερα

περί των υγειονομικών όρων και της κτηνιατρικής πιστοποίησης για την εισαγωγή σπέρματος χοίρων από τρίτες χώρες

περί των υγειονομικών όρων και της κτηνιατρικής πιστοποίησης για την εισαγωγή σπέρματος χοίρων από τρίτες χώρες 6. 4. 93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 86 / 43 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 1993 περί των υγειονομικών όρων και της κτηνιατρικής πιστοποίησης για την εισαγωγή σπέρματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 23/10/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αριθµ. Πρωτ.: 4092/116279

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 23/10/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αριθµ. Πρωτ.: 4092/116279 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23/10/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αριθµ. Πρωτ. 4092/116279 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.9.2015 L 234/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1500 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Σεπτεμβρίου 2015 για ορισμένα προστατευτικά μέτρα κατά της οζώδους δερματίτιδας στην Ελλάδα και για την κατάργηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (α) Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ιευκρινήσεις επί της εγκυκλίου 1568/45937/ αναφορικά µε την καταχώρηση εµπόρων ζωικών υποπροϊόντων»

ΘΕΜΑ: «ιευκρινήσεις επί της εγκυκλίου 1568/45937/ αναφορικά µε την καταχώρηση εµπόρων ζωικών υποπροϊόντων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/ 03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 1028/34552 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007

6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4553, 17.2.2016 Ν. 6(Ι)/2016 6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 310, 25.11.2005,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Ταχ. Κωδ.: 67100

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.11.2015 L 300/31 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2055 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2015 για τον καθορισμό των όρων θέσπισης του προγράμματος επείγοντος εμβολιασμού των βοοειδών κατά της οζώδους δερματίτιδας

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2014 (OR. en) 2011/0228 (COD) PE-CONS 25/14 AGRILEG 21 VETER 8 CODEC 278

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2014 (OR. en) 2011/0228 (COD) PE-CONS 25/14 AGRILEG 21 VETER 8 CODEC 278 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2014 (OR. en) 2011/0228 (COD) PE-CONS 25/14 AGRILEG 21 VETER 8 CODEC 278 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 7.10.2009 COM(2009) 516 τελικό 2009/0146 (COD) C7-0211/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την κατάργηση της απόφασης 79/542/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

5526 Κ.Δ.Π. 564/2004. Αριθμός 564 Οι ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2004

5526 Κ.Δ.Π. 564/2004. Αριθμός 564 Οι ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3861, 21.5.2004 5526 Κ.Δ.Π. 564/2004 Αριθμός 564 Οι ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Ι Πεδίο εφαρµογής

ΤΙΤΛΟΣ Ι Πεδίο εφαρµογής Οδηγία 92/3/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συµβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 1992 για την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων µεταξύ κρατών µελών καθώς και προς και από την Κοινότητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 2.4.2014 EP-PE_TC1-COD(2011)0228 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 2 Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Κατάλογος τρίτων χωρών ή τμημάτων τους εκ των οποίων τα κράτη μέλη επιτρέπουν εισαγωγές σπέρματος κατοικίδιων βοοειδών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Κατάλογος τρίτων χωρών ή τμημάτων τους εκ των οποίων τα κράτη μέλη επιτρέπουν εισαγωγές σπέρματος κατοικίδιων βοοειδών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τα παραρτήματα της εκτελεστικής απόφασης 2011/630/ΕΕ τροποποιούνται ως εξής: 1) Το παράρτημα I αντικαθίσταται ως εξής: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Κατάλογος τρίτων χωρών ή τμημάτων τους εκ των οποίων τα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

παρεχομένων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

παρεχομένων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3587 Κ.Δ.Π. 435/2005 Αρ. 4033, 16.9.2005 Αριθμός 435 ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠίΚΟIΝΩΝίΩΝ ΚΑί ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ γπηρεσiων ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 136 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4071, 24/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4071, 24/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 4 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L156,

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλονται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή: 1.το ενοποιηµένο κείµενο της απόφασης της Επιτροπής 2000/572/ΕΚ καθώς και.

Σας αποστέλλονται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή: 1.το ενοποιηµένο κείµενο της απόφασης της Επιτροπής 2000/572/ΕΚ καθώς και. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 24-10-2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3390/118332 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3619, 5/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3619, 5/7/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3619 της 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Κτηνιατρικών Ελέγχων στο Ενδοκοινοτικό Εμπόριο και την Εισαγωγή από Τρίτες Χώρες Ζώων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 57/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 57 Αρ. 2689 της 13ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Υγιεινής του Κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.11.2016 L 310/51 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Νοεμβρίου 2016 για τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την οζώδη δερματίτιδα σε ορισμένα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2014 COM(2014) 4 final 2014/0033 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 89/608/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού των ζώων για τις εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών ή ικτιδών Ι.6. Όνομα 1.17.

Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού των ζώων για τις εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών ή ικτιδών Ι.6. Όνομα 1.17. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στο παράρτημα, το μέρος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ΜΕΡΟΣ 1 Υπόδειγμα υγειονομικού των ζώων για τις εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών ή ικτιδών ΧΩΡΑ: Κτηνιατρικό πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση χαρακτηρισμού της ΠΕ Λήμνου ως Ζώνης Επιβολής Περιορισµών για την Οζώδη ερµατίτιδα των Βοοειδών λόγω υποχρεωτικού εμβολιασμού ΑΠΟΦΑΣΗ

Απόφαση χαρακτηρισμού της ΠΕ Λήμνου ως Ζώνης Επιβολής Περιορισµών για την Οζώδη ερµατίτιδα των Βοοειδών λόγω υποχρεωτικού εμβολιασμού ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα, 6 Ιουλίου 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΗΜΝΟΥ Προς: Π.Α. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Κώδ: 81400 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/20 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 885/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Αυγούστου 2014 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές μπαμιών και φύλλων κάρι από την Ινδία και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Δίκτυο Διεπιστημονικής Συνεργασίας 32004R0021

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Δίκτυο Διεπιστημονικής Συνεργασίας 32004R0021 32004R0021 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (EK) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Ε.Ε. Παρ. HI(I) 2602 Κ.Δ.Π. 375/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 375 Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σε πρώτη φάση οι άμεσα ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Αλέξανδρο Μητσόπουλο για τη διαδικασία που απαιτείται.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σε πρώτη φάση οι άμεσα ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Αλέξανδρο Μητσόπουλο για τη διαδικασία που απαιτείται. Μαρκόπουλο, 1 Μαρτίου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με τις εγκυκλίους της ΕΕ οι αθλητές ή όμιλοι κάτοχοι φορτηγών μεταφοράς ίππων οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν άνω των 8 ωρών εντός ή εκτός Ελλάδος ΠΡΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.7.2016 L 195/75 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1183 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για την έγκριση του προγράμματος επείγοντος εμβολιασμού κατά της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών στη Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

2563 Κ.Δ.Π. 269/2002

2563 Κ.Δ.Π. 269/2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 2562 Κ.Α.Π. 269/2002 Αρ. 3608, 31.5.2002 Αριθμός 269 Οι περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονομικός Έλεγχος για Εμπορικές Συναλλαγές Αιγοπροβάτων) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015. Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών,

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015. Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Λεπτομέρειες συμπλήρωσης νέων μητρώων εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων»

ΘΕΜΑ : «Λεπτομέρειες συμπλήρωσης νέων μητρώων εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 / 10 / 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ: 2 7 1 4 / 1 0 0 9 4 7 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Κ.Α.Φ.Ε. Τμήμα Β Ταχ. δ/νση : Αχαρνών 2 Ταχ. κωδ. : 10176

Διαβάστε περισσότερα

2754 Κ.Α.Π. 395/2004

2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Αριθμός 395 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94( Ι )"ΓΟΥ 2004) Το περί Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εμπορευμάτων με Ταυτόχρονη Επαναποστολή σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4181, 7/11/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4181, 7/11/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εφαρμογής των Κανονισμών και Αποφάσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που αφορούν την προστασία και ευημερία των ζώων, περιλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

1928 Κ.Δ.Π. 229/2005

1928 Κ.Δ.Π. 229/2005 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 3988, 6.5.2005 Αριθμός 229 1928 Κ.Δ.Π. 229/2005 Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγ11ς και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προ'ίόντα (Έλεγχοι Φυτών,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ --------------------- Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της. E.E L 166, 11.6.1998, σ.51: L

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Προοίμιο. Για σκοπούς - Ε.Ε.: L

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 807/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2013 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 10.4.2014 A7-0008/ 001-051 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-051 κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Zuzana Roithová ιαθεσιµότητα του εξοπλισµού υπό πίεση στην αγορά A7-0008/2014 (COM(2013)0471

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 135/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3818 της 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 135 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Tροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 798/2008. ΣΧΕΤ.: 1. Η µε αρ. πρωτ / εγκύκλιός µας

ΘΕΜΑ: Tροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 798/2008. ΣΧΕΤ.: 1. Η µε αρ. πρωτ / εγκύκλιός µας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 11/01/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 44/2489 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. 889/2008) ΕΠΩΝΥΜΙΑ MΟΝΑΔΟΣ 1 : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 2 : ΤΗΛΕΦΩΝΟ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

ημόσια ιαβούλευση για νομοσχέδιο που αφορά την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους Καταναλωτές

ημόσια ιαβούλευση για νομοσχέδιο που αφορά την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους Καταναλωτές Λευκωσία, 13 Οκτωβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Βιομήχανους & Εισαγωγείς Τροφίμων ημόσια ιαβούλευση για νομοσχέδιο που αφορά την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους Καταναλωτές Κύριε, Συνημμένα μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

127(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΟΥ 2014

127(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 127(Ι)/2014 127(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΟΥ 2014 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 94, 30.3.2012, σ. 22.

Διαβάστε περισσότερα

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4022 Κ.Δ.Π. 748/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 748 Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Αδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Απόφαση άρσης περιοριστικών μέτρων λόγω Οζώδους Δερματίτιδας στην ΠΕ Φλώρινας» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Απόφαση άρσης περιοριστικών μέτρων λόγω Οζώδους Δερματίτιδας στην ΠΕ Φλώρινας» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Φλώρινα Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 3488/ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π..

Αθήνα, 3/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 3488/ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΕΝ ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4332, 18/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4332, 18/5/2012 Αρ. 4332, 18.5.2012 48(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣΑΣ ΩΣ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα