ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 17667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ λυ... 1 λυ... 2 λυ... 3 λυ... 4 λυ... 5 λυ... 6 λυ... 7 λυ... 8 λυ... 9 Ανάκληση της ειδικής εγκριτικής άδειας λειτουρ γίας Ιδιωτικού Γραφείου Συμβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε.) Σύσταση προσωποπαγών θέσεωνστο Οικονομικό Πα νεπιστήμιο Αθηνών ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /ΙΑ (1) (ΦΕΚ 177 Α ) «Ιδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες 5. Την υπ αρ /Δ6/ (ΦΕΚ 1532 Β ) άδεια παίδευσης 6. Την με αριθμό /Δ6/ αίτηση της Ανώνυμης Εκπαιδευτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΜΙ METROPOLITAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΜΙ METROPOLITAN A.E. με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση νέας άδειας λει τουργίας Κέντρου Μεταλυ 7. Την υπ αρ /Δ6/ άδεια λειτουργίας 8. Το υπ αρ. 562/34 πρακτικό με την οποία διατυ Μεταλυ δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ ϋ Μετά τη λήξη της ισχύος της υπ αρ /Δ6/ άδειας λειτουργίας, χορηγούμε νέα άδεια λειτουρ γίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης τριετούς διαρκείας με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΜΙ

2 17668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) METROPOLITAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΜΙ METROPOLITAN A.E.» με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με την υπ αρ. 562/34 γνώμη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμε νης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ). να στην υπ αρ. 562/34 γνώμη του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ ανακαλείται Αριθμ /ΙΑ (2) 5. Την υπ αρ /Δ6/ (ΦΕΚ 1532 Β ) άδεια παίδευσης 6. Την με αριθμό /Δ6/ αίτηση της Εται ρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ICBS Επιχειρησιακό Κολέγιο Αθήνας ΕΠΕ» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυ 7. Την υπ αρ /Δ6 / άδεια λειτουργίας 8. Την υπ αρ. 562/20 εισήγηση με την οποία διατυ Μεταλυ Μετά τη λήξη της ισχύος της υπ αρ /Δ6 / Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης τριετούς διαρ κείας με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 στην Εται ρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ICBS Επιχειρησιακό Κολέγιο Αθήνας ΕΠΕ» με έδρα την Αθή να, σύμφωνα με την υπ αρ. 562/20 γνώμη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ). να στην υπ αρ. 562/20 γνώμη του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ ανακαλείται Αριθμ /ΙΑ (3) 2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν.3696/ Την υπ αρ /Δ6/ (ΦΕΚ 1532 Β ) άδεια παίδευσης 6. Την με αριθμό /Δ6/ αίτηση της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ICBS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕ» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυ 7. Την υπ αρ /Δ6 / άδεια λειτουργίας 8. Την υπ αρ. 562/22 εισήγηση με την οποία διατυ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μεταλυ Μετά τη λήξη της ισχύος της υπ αρ /Δ6/ άδειας λειτουργίας χορηγούμε νέα άδεια λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης τρι ετούς διαρκείας με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 στην Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ICBS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕ» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την υπ αρ. 562/22 γνώμη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμε νης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ). να στην υπ αρ. 562/22 γνώμη του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ ανακαλείται Αριθμ /ΙΑ (4) εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» 5. Την υπ αρ /Δ6/ (ΦΕΚ 1532 Β ) άδεια παίδευσης 6. Την με αριθμό 1260/Δ6/ αίτηση της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ATHENS GSM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛ ΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΛΕ ΓΙΟ ATHENS GSM» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολο γητικά σχετικά με χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυ 7. Την υπ αρ /Δ6/ άδεια λειτουργίας 8. Το υπ αρ. 562/35 πρακτικό με την οποία διατυ Μεταλυ Μετά τη λήξη της ισχύος της υπ αρ /Δ6/ άδειας λειτουργίας, χορηγούμε νέα άδεια λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης τρι ετούς διαρκείας με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ATHENS GSM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ATHENS GSM» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την υπ αρ. 562/35 γνώμη του Εθνικού Κέ ντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ). να στην υπ αρ. 562/35 γνώμη του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ ανακαλείται Αριθμ /ΙΑ (5) κα θιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην 5. Την υπ αρ /Δ6/ (ΦΕΚ 1533 Β ) άδεια παίδευσης

4 17670 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Την με αριθμό /Δ6/ αίτηση της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ε. & Μ. ΦΟΥ ΚΑΡΑΚΗΣ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «MBS COLLEGE» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυ 7. Την υπ αρ /Δ6/ άδεια λειτουργίας 8. Το υπ αρ. 562/38 πρακτικό με το οποίο διατυπώθηκε η γνώμη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμε νης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ) του άρθρου 12 του ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε Μεταλυ Μετά τη λήξη της ισχύος της υπ αρ /Δ6/ Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης τριετούς διαρκεί ας με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 στην Ομόρ ρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ε. & Μ. ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «MBS COLLEGE» με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, σύμφωνα με την υπ αρ. 562/38 γνώ μη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ). να στην υπ αρ. 562/38 γνώμη του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ ανακαλείται η άδεια λειτουργίας, όπως ορίζεται στις παρ. 1 και 3 του Αριθμ /ΙΑ (6) 5. Την υπ αρ /Δ6/ (ΦΕΚ 1532 Β ) άδεια παίδευσης 6. Την με αριθμό /Δ6/ αίτηση της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟ ΓΙΑΣ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ I.ST.» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιο λογητικά σχετικά με χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυ 7. Την υπ αρ /Δ6/ άδεια λειτουργίας 8. Το υπ αρ. 562/23 πρακτικό με το οποίο διατυπώθηκε η γνώμη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμε νης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ) του άρθρου 12 του ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε Μεταλυ Μετά τη λήξη της ισχύος της υπ αρ /Δ6/ άδειας λειτουργίας, χορηγούμε νέα άδεια λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης τρι ετούς διαρκείας, με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 στην Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΑΣ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ I.S.T.» με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με την υπ αρ. 562/23 γνώμη του Εθνικού Κέντρου Πι στοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ). να στην υπ αρ. 562/23 γνώμη του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ ανακαλείται η άδεια λειτουργίας, όπως ορίζεται στις παρ. 1 και 3 του Κυβερνήσεως Αριθμ /ΙΑ (7) 3. Την υπ αρ /ΙΑ/ (ΦΕΚ 774 Β ) απόφα ση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σκευμάτων με θέμα «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.) που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε 5. Την υπ αρ /Δ6/ (ΦΕΚ 1532 Β ) άδεια παίδευσης 6. Την με αριθμό /Δ6/ αίτηση της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ICBS Επιχειρησιακό Κολέγιο Λάρισας ΑΕ» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιο λογητικά σχετικά με χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυ 7. Την υπ αρ /Δ6 / άδεια λειτουργίας 8. Το υπ αρ. 562/21 πρακτικό με το οποίο διατυπώθηκε η γνώμη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμε νης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ) του άρθρου 12 του ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε Μεταλυ Μετά τη λήξη της ισχύος της υπ αρ /Δ6 / Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης τριετούς διαρκεί ας, με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ICBS Επιχειρησιακό Κολέγιο Λάρισας ΑΕ» με έδρα τη Λάρισα, σύμφωνα με την υπ αρ. 562/21 γνώμη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης. να στην υπ αρ. 562/21 γνώμη του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ ανακαλείται η άδεια λειτουργίας όπως ορίζεται στις παρ. 1 και 3 του Αριθμ /ΙΑ (8) 2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν.3696/ Την υπ αρ /ΙΑ/ (ΦΕΚ 774 Β ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη σκευμάτων με θέμα «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.) που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε 5. Την υπ αρ /Δ6/ (ΦΕΚ 1531 Β ) άδεια παίδευσης 6. Την με αριθμό /Δ6/ αίτηση της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «B.C.A COLLEGE A.E.» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση νέας άδειας λει τουργίας Κέντρου Μεταλυ 7. Την υπ αρ /Δ6/ άδεια λειτουργίας 8. Το υπ αρ. 562/14 πρακτικό με το οποίο διατυπώθηκε η γνώμη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμε νης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ) του άρθρου 12 του ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε Μεταλυ Μετά τη λήξη της ισχύος της υπ αρ /Δ6/ Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης τριετούς διαρκεί ας με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Β.C.A COLLEGE A.E.» με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με την υπ αρ. 562/14 γνώμη του Εθνικού Κέντρου Πιστο ποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ). να στην υπ αρ. 562/14 γνώμη του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ ανακαλείται η άδεια λειτουργίας, όπως ορίζεται στις παρ. 1 και 3 του Αριθμ /ΙΑ (9) κα θιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην 2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν.3696/2008

6 17672 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5. Την υπ αρ /Δ6/ (ΦΕΚ 1532 Β ) άδεια παίδευσης 6. Την με αριθμό /Δ6/ αίτηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ NEW YORK COLLEGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «NEW YORK COLLEGE A.E.» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορή γηση νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης. 7. Την υπ αρ /Δ6/ άδεια λειτουργίας 8. Το υπ αρ. 562/36 πρακτικό με την οποία διατυ Μεταλυ Μετά τη λήξη της ισχύος της υπ αρ /Δ6/ Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης τριετούς διαρκεί ας με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ NEW YORK COLLEGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δι ακριτικό τίτλο «NEW YORK COLLEGE A.E.» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την υπ αρ. 562/36 γνώμη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελ ματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ). να στην υπ αρ. 562/36 γνώμη του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ ανακαλείται Μαρούσι, 27 Ιουλίου 2010 Αριθμ /635 (10) Ανάκληση της ειδικής εγκριτικής άδειας λειτουργίας Ιδιω τικού Γραφείου Συμβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε.). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2639/1998 ( ΦΕΚ 205/Α) «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώμα τος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 160/1999 (ΦΕΚ 157/Α ) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την σύσταση και λει τουργία Ιδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Εργασίας» και ιδίως το άρθρο Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2874/ 2000 (ΦΕΚ 286/Α ) «Προώθηση της απασχόλησης κ.ά. διατάξεις». 6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α) «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις». 7. Το με αριθ. πρωτ. 598/ έγγραφο της Πε ριφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΣΕΠΕ. 9. Την από συνεδρίαση της Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α). 10. Την παρουσίαση των στοιχείων του φακέλου από τον εισηγητή της Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 3144/ 2003 (ΦΕΚ 111/Α). 11. Την με αριθ. πρωτ /656/ απόφαση χορήγησης ειδικής άδειας λειτουργίας Ι.Γ.Σ.Ε., αποφα σίζουμε: Ανακαλούμε την αριθ /656/ απόφαση της Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα σίας με την οποία είχε χορηγηθεί ειδική άδεια λειτουρ γίας Ιδιωτικού Γραφείου Συμβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε.), στον Φαίδωνα Κιουρτζίδη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Μακρυγιάννη 47 Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη, επειδή σε ελέγχους που διενεργήθηκαν στο εν λόγω γραφείο την και την από το Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης του ΣΕΠΕ διαπιστώθηκαν τα εξής: α) Στο ως άνω γραφείο δεν απασχολείται υπάλληλος διοικητικής υποστήριξης από τον Οκτώβριο του έτους β) Δεν τηρείται η υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 4, του Ν. 2639/1998, καθώς ο ιδιοκτήτης του γραφείου δεν έχει καταθέσει ουδέποτε από την έναρξη λειτουργίας του Ι.Γ.Σ.Ε. στο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας αναλυτική κατάσταση των συμβάσεων εργασίας, για τη σύναψη των οποίων μεσολάβησε κατά τα προηγούμενα των ελέγχων. γ) Ο ιδιοκτήτης του ασκεί τη δραστηριότητα της μεσο λάβησης για την προώθηση πρακτικώς ασκουμένων σε επιχειρήσεις, προκειμένου αυτοί να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, η οποία δεν επιτρέπεται. δ) Στο χώρο όπου στεγάζεται το Ι.Γ.Σ.Ε., ο ιδιοκτήτης του ασκεί και τη δραστηριότητα «Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα εργασίας και διαχείρισης αν θρώπινου δυναμικού». Αθήνα, 30 Ιουλίου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α Aριθμ (11) Σύσταση προσωποπαγών θέσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 1) Το Ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ 163/ /τ.Α ), σύμφωνα με τον οποίο οι Διευθύνσεις Διοικητικού Προσωπικού εκδίδουν διαπιστωτικές πράξεις αυτοδίκαιης κατάταξης των υπαλλήλων ΙΔΑΧ. 2) Το Π.Δ. 203/96 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσι ών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» (ΦΕΚ 160/ /τ.Α ). 3) Την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του Ν. 3801/2009 «Εάν δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, συνιστώ νται με την πράξη κατάταξης οι αντίστοιχες προσω ποπαγείς θέσεις, οι οποίες και καταργούνται με την καθ οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτών που τις κα τέ χουν». 4) Τη διαπίστωση ότι ο αριθμός κενών οργανικών θέ σεων ΙΔΑΧ δεν είναι επαρκής για τους υπό κατάταξη υπαλλήλους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 5) Την υποχρέωση σύστασης με πράξη κατάταξης αντίστοιχων προσωποπαγών θέσεων και δημοσίευση της πράξης αυτής στην Εφημερίδα της 6) Την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πα νεπιστημίου (συνεδρία ), αποφασίζουμε: Τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων αντίστοιχων των προσωρινών, όπως αυτές αποτυπώνονται συγκε ντρωτικά ανά κατηγορία και ειδικότητα στον ακόλουθο πίνακα. Οι θέσεις αυτές στις οποίες το προσωπικό που αναφέ ρεται στον παρακάτω πίνακα κατατάσσεται αυτοδίκαια, από (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 3801/ 2009), σύμφωνα με την υπ αριθμ. πρωτ. 2891/ Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη, καταργούνται με την καθ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτών που τις κατέχουν. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Γράπας Γεώργιος του Ηλία ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ Κανταρτζή Μαρία του Περικλή ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Βεζυρέλλης Αγγελος του Αποστόλου Καϊνού Παρθενόπη του Κων/νου Καλλιαμπέτσος Γεώργιος του Χρήστου Κολοβού Αλίκη του Χαραλάμπους Κωνσταντινίδου Λυδία του Κων/νου Λαούδη Βασιλική του Σταύρου Λιούρου Κυριακή του Αναστασίου Μαλλή Φωτεινή του Δημητρίου Μανιάτη Ελένη του Ιωάννη Μητροπούλου Ανθούλα του Ιωάννη Μπούρας Δημήτριος του Ιωάννη Παπάζογλου Άννα του Αλέξανδρου Σακελλαρίου Χρήστος του Σεραφείμ Σαρέλη Μαρία του Εμμανουήλ Τσοδούλου Χρυσή του Αναστασίου Χατζηπαναγιώτου Κυριακή του Πέτρου Αλεξανδρής Γεώργιος του Κίμωνα Ανδρούτσος Αθανάσιος του Ανδρέα Καπέτης Χρυσόστομος του Αποστόλου Κεφάλα Άννα του Σπυρίδωνα Κουσουρής Κων/νος του Αλέξανδρου Σπυροπούλου Ελένη του Κων/νου Ρηγάκου Βασιλική του Παναγιώτη Σαράντη Ζωή του Πασχάλη ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

8 17674 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δαγαλάκη Μαρία του Πέτρου Διαμάντη Μαρία του Δημητρίου Μουρίκης Αντώνιος του Κων/νου Σταϊκούρα Αγγελική του Νικολάου Κόκκας Δημήτριος του Αναστασίου TE TE ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Αδαμάκη Μαρία του Βασιλείου Βάγγη Χριστίνα του Ευάγγελου Βαλιάντζα Μαρία του Ευσταθίου Βένετη Τριανταφυλλιά του Δημητρίου Βούρβαχη Άννα Μαρία του Θεοδώρου Γιαβρούδη Σοφία του Δημητρίου Γιακουμάκης Νικόλαος του Ευστρατίου Καραβάκου Βασιλική του Δημητρίου Καρτέρη Σταυρούλα του Κων/νου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Λέβας Θεόδωρος του Γεωργίου Παπαχαραλάμπους Έλλη Όλγα του Γεωργίου Πατεροπούλου Ελένη του Δημητρίου Παυλάτου Αμαλία του Νικολάου Ραμούνδου Αθανασία του Σταύρου Ρωμανός Δημήτριος του Ιωάννη Σκοπελίτη Αθηνά του Γιαννούλη Φραγκοπανάγος Γουλιέλμος του Νικολάου Χατζοπούλου Σοφία του Γεωργίου Χειλά Μαρία του Δημητρίου Γερασίμου Γεώργιος του Παναγιώτη ΔΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Αθήνα, 28 Ιουλίου 2010 Ο Πρύτανης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π. ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 189 10 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4283 Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1291 11 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 623 3 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΚΙΩΤΗ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΣ», στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1535 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Πλω μαρίου»... 1 Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2537 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών.... 1 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 90666/Ε5/02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45421 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2985 8 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτι κής Στήριξης.... 1 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 69 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 494 1 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωριαίας αντιμισθίας Επιμορφωτών της πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) φάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 549 4 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2569 26 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού παρεχομένων θέσεων του Ελ ληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1154 6 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31025 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 30 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευ τικές ανάγκες.... 1 Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 8 10 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4229 Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά σεων Άδεια παράστασης και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 916 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 14 Ιουλίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των υπ αριθμ. 15413/5.8.2005 (ΦΕΚ 1147/Β /17.8.2005) και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 177 6 Οκτωβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 100 Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκα ταστάσεων θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα