ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2014"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2014 ΘΕΜΑ: 54 ο Εισήγηση για την τροποποίηση συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α/μιας και Β/μιας εκπαίδευσης που αφορούν δρομολόγια του σχολικού έτους των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων». ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Κρανιάς Βασίλειος 2. Δεσπόπουλος Κων/νος 3. Γακόπουλος Χρήστος 4. Σταφύλη Ουρανία (αναπληρωματικό μέλος) 5. Ψαχούλας Ορέστης 6. Αλεξάκος Φώτιος (αναπληρωματικό μέλος) 7. Μεργιαλής Δημήτριος Απουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αργυροπούλου Καλλιάρα Ελένη βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής άρθρο 3 παρ.2 & βάσει της απόφασης 2 του πρακτικού 1/ της Οικονομικής Επιτροπής. Συνήλθε στις 11 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 15:00 μ.μ. ημέρα Τρίτη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 306/ του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Αργυροπούλου Καλλιάρα Ελένη κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 54 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο Εισηγητής του θέματος αυτού κ.καλτσογιάννης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής με το υπ αριθμ.424/ έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων τα κατωτέρω: Έχοντας υπόψη : 1. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α / ) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων».

2 2. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α / ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» και την τροποποίηση αυτού με την αριθμ /739 (ΦΕΚ 1291/Β / ) Υπουργική απόφαση. 3. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /7.6.10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 4. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α /112/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 5. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α 141/ ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» Άρθρο 21 παρ. 2 «Ανάληψη υποχρεώσεων» 6. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α / ) «Δικαστική προστασία για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων». 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 22 /Α / ) «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας». 10. Την αριθμ. Π1/ 2380/12 (ΦΕΚ 3400 Β / ) Κ.Υ.Α.«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 11. Tην αριθμ / (ΦΕΚ 1449/Β ) Κ.Υ.Α.για τη «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες». 12. Την αριθμ / (ΦΕΚ 2561/Β ) Κ.Υ.Α. «Συμπλήρωση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1449 Β / ». 13. Τον οδηγό ενεργειών των Περιφερειών για τη μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων σχολικού έτους σύμφωνα με την Κ.Υ.Α / (ΦΕΚ Β 1449), του Υπουργείου Εσωτερικών. 14. Το αριθμ / έγγραφο για τη Μεταφορά μαθητών σχολικού έτους σύμφωνα με την Κ.Υ.Α / (ΦΕΚ Β 1449) του Υπουργείου Εσωτερικών. 15. Τις διατάξεις των άρθρων 100 & 101 του Ν. 4182/ (ΦΕΚ 185/Α ). 16. Την αριθμ. 19 (36537/ ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Διαδικασία και προϋποθέσεις παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών». 17. Την αριθμ. 1199/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας «περί έγκρισης παράτασης των παλαιών και σύναψης νέων συμβάσεων

3 μεταφοράς μαθητών Α/μιας και Β/μιας εκπαίδευσης που αφορούν δρομολόγια του σχολικού έτους των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων». 18. Την αριθμ. 3750/ σύμβαση του ΚΤΕΛ Υπεραστικών Γραμμών Α.Ε. στην οποία δεν υπολογίστηκε ο αναλογούν Φ.Π.Α. στο κόστος συνοδού. 19. Την αριθμ. 6646/ σύμβαση του Ιωάννου Δημήτριου στην οποία εκ παραδρομής δεν καταχωρήθηκε το σωστό ποσό στο ημερήσιο κόστος δρομολογίου. 20. Το γεγονός ότι ο ανάδοχος Σταματίου Δημήτριος (αριθμ. 6672/ σύμβαση) παραιτήθηκε του δρομολογίου Αργυλοχώρι-Ευξεινούπολη & Αλμυρό στις λόγω μεταβίβασης του οχήματός του στην Κωσταρά Αικατερίνη (αριθμ. 6656/ σύμβαση), η οποία αναλαμβάνει και τη συνέχιση του εν λόγω δρομολογίου από 8/1/2014. Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε Την τροποποίηση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων που αφορούν: α) την αριθμ. 3750/ σύμβαση του ΚΤΕΛ Υπεραστικών Γραμμών Α.Ε. ως προς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. στο κόστος συνοδού και ως εκ τούτου στο ημερήσιο κόστος δρομολογίου, β) την αριθμ. 6646/ σύμβαση του Ιωάννου Δημήτριου ως προς το ημερήσιο κόστος δρομολογίου & γ) την αριθμ. 6656/ σύμβαση της Κωσταρά Αικατερίνης ως προς την εκτέλεση επιπλέον δρομολογίου. Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις η τελική διαμόρφωση των δρομολογίων φαίνεται στους πίνακες 1, 2 & 3 που επισυνάπτονται και αφορούν: Πίνακας 1: Δρομολόγια λεωφορείων, Πίνακας 2: Δρομολόγια taxi & Πίνακας 3: Δρομολόγια taxi ειδικών σχολείων.

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΑΦORIKO ΜΕΣΟ ΥΠΟΛΟΓ.ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΜΙΚΡΗ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΛΜ ΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΜΙΚΡΗ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΜΙΕΓΑΛΗ ΧΩΜ/ΔΡΟΜΟΣ ΜΙΚΡΗ ΧΩΜ/ΔΡΟΜΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΛΟ ΧΛΜ ΠΑΛΙΑ ΤΙΜΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ/ ΚΥΑ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α. ΗΜΕΡΗ ΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. ΑΝΑΔΟΧΟΣ 1. ΔΗΜΟΣ 1 2 ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ, 1ο & 3ο ΕΠΑΛ, 1ο & 2ο ΕΠΑΛ Σ ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ(1), 1ο ΕΠΑΛ(1) & 3ο ΕΠΑΛ (1), 1ο ΕΠΑΛ(6) & 2οΕΠΑΛ (1) Σ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(2) 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, (1) 2ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, ΑΝΗΛΙΟ(1) 3ο ΕΠΑΛ Βόλου, (1) 1ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας, ΚΙΣΣΟ (1) ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ, (1) 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, (1) 3ο ΕΠΑΛ Βόλου, ΜΟΥΡΕΣΙ(3) 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ(5) ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ, (1) 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, ΞΟΥΡΙΧΤΙ(2) ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ, (1) 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, ΝΕΟΧΩΡΙ(1) 2ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας,(1) ΕΠΑΛ Αγριάς, ΑΦΕΤΕΣ(5), ΕΠΑΛ Αγριάς, (1) 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, ΛΕΧΩΝΙΑ(2) 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, (1) 2ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ(3) ΕΠΑΛ Αγριάς, ΚΟΡΩΠΗ(1) ΕΠΑΛ Αγριάς,(1) 3ο ΕΠΑΛ Βόλου, ΑΝΩ ΓΑΤΖΕΑ(1) ΕΠΑΛ Αγριάς, ΚΑΤΩ ΓΑΤΖΕΑ(2) ΕΠΑΛ Αγριάς, (1) 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ (1) ΕΠΑΛ Αγριάς, (1) 1ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας, (1) 2ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ(1) 1ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας, ΜΗΛΙΝΑ(1) 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, (1) 2ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, ΛΑΥΚΟΣ (1) 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, ΜΕΤΟΧΙ (1) ΕΠΑΛ Αγριάς, ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ (3) 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, (1) 2ο ΕΠΑΛ Σ, ΣΥΚΗ (1) 1ο ΕΠΑΛ Βόλου & (1) 3ο ΕΠΑΛ Βόλου ΑΓΡΙΑ, ΒΟΛΟ, {Ανταπόκριση στη Κορώπη 11 μαθητών από Πλατανιά(1) 1ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας, Μηλίνα(1) 1ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας, (1) 2ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, Λαύκο(1) 1ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας, Μετόχι (1) ΕΠΑΛ Αγριάς, Αργαλαστή(3) 1ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας, (1) 2ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας, Συκή (1) 3ο ΕΠΑΛ Βόλου, (1) 1ο ΕΠΑΛ Βόλου} ΚΟΡΩΠΗ (Ανταπόκριση με μισθωμένο λεωφορείο από Ανατολικό Πήλιο) ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 7,1 19,1 52,8 79,0 423,24 532,67 423,24 ΑΚΡΙΒΟΣ Ανασύσταση Σύμβασης του Δήμου Βόλου 55,5 55,0 123,70 225,76 123,70 ΜΑΡΙΑΝΝΟΥ

5 ο ΕΠΑΛ(17), 2ο ΕΠΑΛ(2) Σ & 3ο ΕΠΑΛ (2) ΝΗΠ. & 1ο Δ.Σ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΝΗΠ. & 1ο Δ.Σ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 16:15 ΝΗΠ. & 1ο Δ.Σ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ & ΝΗΠ. & 1ο Δ.Σ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 16:15 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2. ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ Δ.Σ.ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ(3), 2ο ΝΗΠ.(2), 5ο Δ.Σ.(2), ΛΥΚ.(2), ΕΠΑΛ(3) & 1 ΕΠΑΣ(1) ΑΛΜΥΡΟΥ 2 ΓΥΜΝ. ΠΤΕΛΕΟΥ(15), Λ.Τ. ΣΟΥΡΠΗΣ(34), 2ο ΓΥΜΝ.(2), ΛΥΚΕΙΟ(2), ΕΠΑΣ(1) & ΕΠΑΛ(20) ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (1) 1οΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ(7) 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, (1) 3ο ΕΠΑΛ Βόλου, Μ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ(1) 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, Μ.ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ(1) 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ(2) 1ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας, (2) 2ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, {Ανταπόκριση από Αερινό (1) 3ο ΕΠΑΛ Βόλου) & (1) 1ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας}, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟ(2) 1οΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας ΣΤΑΓΙΑΤΕΣ(7)-ΚΑΤΗΧΩΡΙ(2Ν, 15Δ) ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΒΟΛΟ & 21 ΠΟΡΤΑΡΙΑ 2 22 ΚΑΤΗΧΩΡΙ, ΣΤΑΓΙΑΤΕΣ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ(4Ν, 13Δ) ΠΟΡΤΑΡΙΑ 4 14 ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ 4 5 ΒΟΛΟ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ 21 ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ(2Ν, 2Δ,1Λ), ΝΕΡΑΪΔΑ (2Δ.Σ Ευξεινούπολης 2ΕΠΑΛ)-ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ (1Δ.Σ.Ευξεινούπολης,1Λ+ 1ΕΠΑΛ+1ΕΠΑΣ) ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ(4 Γ. ΠΤΕΛΕΟΥ,5 ΕΠΑΛ, 6Λ ΣΟΥΡΠΗΣ), ΑΧΙΛΛΕΙΟ(11 Γ. ΠΤΕΛΕΟΥ, 13Λ, 3 ΕΠΑΛ), ΠΤΕΛΕΟΣ(2Γ ΑΛΜΥΡΟΥ., 15Λ, 9 ΕΠΑΛ, 1ΕΠΑΣ) ΣΟΥΡΠΗ(7ΕΠΑΛ, 1ΕΠΑΣ), {ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΣΟΥΡΠΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΌ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ (1 ΕΠΑΛ) & ΔΡΥΜΩΝΑ (2 Λ. ΑΛΜΥΡΟΥ, 2 ΕΠΑΛ)} ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 3,6 54,7 58,3 252,84 297,50 270,00 MAGNIS (ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΧΛΜ) ανασύσταση σύμβασης του Δήμου Βόλου 7,1 7,1 95,45 59,60 8,64 68,24 ΥΠΕΡ/ΙΚΟ ΚΤΕΛ ,1 7,1 47,72 20,52 5,76 26,28 ΥΠΕΡ/ΙΚΟ ΚΤΕΛ 3,0 3,0 33,20 41,04 5,76 38,96 ΥΠΕΡ/ΙΚΟ ΚΤΕΛ 3,0 3,0 16,60 20,52 5,76 22,36 ΥΠΕΡ/ΙΚΟ ΚΤΕΛ 1,5 12,0 13,5 53,28 54,97 53,28 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 1.026,06 ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ (3Δ), ΑΛΜΥΡΟ ΣΟΥΡΠΗ, ΑΛΜΥΡΟ ΥΠΕΡ/ΚΟ ΚΤΕΛ ανασύσταση σύμβασης του Δήμου Βόλου 13,4 4,6 18,0 62,25 63,62 14,40 76,65 ΥΠΕΡ/ΙΚΟ ΚΤΕΛ 36,8 36,8 278,05 175,40 175,40 ΥΠΕΡ/ΙΚΟ ΚΤΕΛ

6 3 1o ΕΠΑΛ(25) & ΕΠΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟ ΑΪΔΙΝΙ (2), ΘΗΒΕΣ(2), Ν.ΑΓΧΙΑΛΟ(21+2) 27 16,6 16,6 112,05 41,80 41,80 ΥΠΕΡ/ΙΚΟ ΚΤΕΛ 3. ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΓΥΜΝ. ΣΤΕΦ/ΚΕΙΟΥ ΓΥΜΝ.(3), ΛΥΚΕΙΟ(54) & ΕΠΑΛ (40 )ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΝΗΠ.(3) Δ.Σ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ Ολοήμερο ΝΗΠ. ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ (1από Κοκκίνα) - Δ.Σ.ΑΕΡΙΝΟΥ (18) ΛΗΞΗ 12.15, 12.30, 12.45, ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΝΗΠ. & ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ.ΑΦΕΤΩΝ ΝΗΠ. & ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ.ΑΦΕΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ.ΑΦΕΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ.ΑΦΕΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ 293,85 ΡΙΖΟΜΥΛΟ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ 31 ΣΩΤΗΡΙΟ (1ΕΠΑΛ), ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ (33Λ, 32 ΕΠΑΛ), ΡΙΖΟΜΥΛΟ (3Γ, 20Λ, 8ΕΠΑΛ) (7.50) Μ.ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ (2Ν,2Δ)- (8.00) ΧΛΟΗ (1Ν,14Δ) (7.30) ΑΡΓΙΘΕΑ(2Δ)- (7.35)ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ(2Δ) - (7.50)ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ(9Δ)- (7.45)ΚΟΚΚΙΝΑ(1ν, 3Δ)-(8.00)ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(2Δ) ΑΕΡΙΝΟ ΆΦΗΣΣΟΣ(4Ν, 18Δ)-ΑΦΕΤΕΣ(4 Ν, 6Δ)-ΖΕΡΒΟΧΙΑ(1Ν, 2Δ)- ΠΛΑΚΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ(1Δ) ΝΕΟΧΩΡΙ 3 ΗΜΕΡΕΣ (Δ,ΤΡ.ΠΑΡΑΣΚ.) & 2 ΗΜΕΡΕΣ (ΤΕΤ.& ΠΕΜΠ.) ΣΥΚΗ ΝΕΟΧΩΡΙ 3 ΗΜΕΡΕΣ (Δ,ΤΡ.ΠΑΡΑΣΚ.) & 2 ΗΜΕΡΕΣ ΤΕΤ.& ΠΕΜΠ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 3 94 ΑΦΙΞΗ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ (8.10) ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ, ΚΟΚΚΙΝΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ, ΑΡΓΙΘΕΑ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ ΜΕΓΑΛΑ 4,9 4,9 31,54 59,60 31,54 ΥΠΕΡ/ΙΚΟ ΚΤΕΛ 18,4 18,4 89,23 90,04 180,08 ΥΠΕΡ/ΚΟ ΚΤΕΛ 2Χ90,04 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΛΜ 11,4 11,4 41,10 8,64 49,74 ΥΠΕΡ/ΚΟ ΚΤΕΛ 21,9 21,9 53,95 69,77 14,40 68,35 ΥΠΕΡ/ΚΟ ΚΤΕΛ 21,9 21,9 53,95 34,88 5,76 40,64 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 370,35 ΝΕΟΧΩΡΙ ΑΦΗΣΣΟΣ-ΑΦΕΤΕΣ- ΖΕΡΒΟΧΙΑ ΝΕΟΧΩΡΙ ,1 27,1 245,71 189,44 189,44 16,5 16,5 67,28 61,03 9,6 9,6 198,47 45,96 45,88 ΣΥΚΗ 22,98 22,98 ΥΠΕΡ/ΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΝΟΝΙΚΗ (Δ,ΤΕΤ, 7 μαθ.) (Τ.Π,Π 18 μαθ.) ΜΕΧΡΙ 25/10/13 FOURWAYS ΛΉΞΗ 12.25,13.15, ΜΑΡΙΑΝΝΟΥ ΛΉΞΗ 12.25, 13.15, 14.00

7 5 ΝΗΠ., ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ. Σ. ΑΦΕΤΩΝ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΛΕΩΝ ΛΑΜΠΙΝΟΥ(1Ν, 3Δ)- ΚΑΛΑΜΑΚΙ(1Ν, 4Δ)- ΝΕΟΧΩΡΙ(8Γ) ΝΕΟΧΩΡΙ & ΜΗΛΙΕΣ ,8 22,8 107,26 159,40 159,39 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΛΜ ΓΙΑ ΜΗΛΙΕΣ ΝΗΠ. & ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ.ΑΦΕΤΩΝ 12:30 2 ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ.& 2ο Δ.Σ. ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΛΗΞΗ 12.15, ,16.15) ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ.& 2ο Δ.Σ. ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ 12:30 2 ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ.& 2ο Δ.Σ. ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ 16:15 3ο ΝΗΠ. & 3ο Δ. Σ. ΑΝΩ ΓΑΤΖΕΑΣ 14:00 1ο ΝΗΠ., 1ο Δ.Σ.& ΓΥΜΝ ΜΗΛΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΟΡΩΠΗ (3Ν,13Δ), Κ.ΓΑΤΖΕΑ(2Ν,6Δ) ΑΦΗΣΣΟΣ(1Δ), ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ(3Δ) ΛΑΜΠΙΝΟΥ & ΚΑΛΑΜΑΚΙ 2 2 ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ 5 23 ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΚΟΡΩΠΗ-Κ.ΓΑΤΖΕΑ 2 6 ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΚΟΡΩΠΗ-Κ.ΓΑΤΖΕΑ 3 4 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΛΕΙΑΣ(2Ν,5Δ), ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ (2Ν, 7Δ), Κ.ΓΑΤΖΕΑ(1Ν,9Δ) ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΛΕΙΑΣ(4Γ), ΠΙΝΑΚΑΤΕΣ(3Ν,5Δ,5Γ), ΒΥΖΙΤΣΑ(8Δ,), ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΜΗΛΕΩΝ (7Ν, 15Δ) ΑΝΩ ΓΑΤΖΕΑ 5 21 ΜΗΛΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΗ ΤΑΧΙ 13,2 13,2 23,97 ΛΕΒΕΝΤΗΣ Εως 1/10/13 ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΙΔΗΣ Από 2/10/13 7,8 7,8 85,39 11,53 96,92 ΥΠΕΡ/ΚΟ ΚΤΕΛ 7,8 7,8 20,52 5,76 26,28 ΥΠΕΡ/ΚΟ ΚΤΕΛ 7,8 7,8 20,52 5,76 26,28 ΥΠΕΡ/ΚΟ ΚΤΕΛ 5,7 8,5 14,2 58,17 11,53 69,70 ΥΠΕΡ/ΚΟ ΚΤΕΛ 9,5 9,5 77,47 11,53 89,00 ΥΠΕΡ/ΚΟ ΚΤΕΛ ο ΝΗΠ., 1ο Δ.Σ ΜΗΛΕΩΝ 13:15 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΛΕΩΝ ΜΗΛΙΕΣ ΖΕΡΒΟΧΙΑ(3), ΑΦΕΤΕΣ(4), ΑΦΗΣΣΟΣ(8), ΚΟΡΩΠΗ (3) parking ΠΙΝΑΚΑΤΕΣ, ΒΥΖΙΤΣΑ ΜΗΛΙΕΣ 18 5,1 5,1 29,80 5,76 35,56 ΥΠΕΡ/ΚΟ ΚΤΕΛ 18,8 18,8 78,72 78,72 ΥΠΕΡ/ΚΟ ΚΤΕΛ ο Δ.Σ. &ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΛΕΩΝ ΝΗΠ., Δ.Σ. ΓΥΜΝ. & ΛΥΚ. ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ(1Γ)- Α.Κ.ΓΑΤΖΕΑ(13Γ)-ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ(16Γ), ΘΕΣΗ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ(3Δ), ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΜΗΛΕΩΝ(4) ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ(2Λ)- ΞΙΝΟΒΡΥΣΗ(2Ν,10Δ,3Γ,4Λ)- ΚΑΛΛΙΘΕΑ(1Ν, 1Δ)-ΠΑΛΤΣΗ(2Δ) ΜΗΛΙΕΣ 7 30 ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ ,4 13,8 16,2 149,40 114,74 114,74 ΥΠΕΡ/ΚΟ ΚΤΕΛ 22,0 22,0 90,31 20,16 110,47 ΥΠΕΡ/ΚΟ ΚΤΕΛ

8 16 17 ΝΗΠ.(1)-Δ.Σ.(2)- ΓΥΜΝ(18)& ΛΥΚ.(15) ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΓΥΜΝ.& ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ 5. ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 1 2o Δημ. Σχολ. Ανηλίου, Νηπ. Κισσού(4), Νηπ. Μουρεσίου(5), Δημ. Σχολ.,Γυμν. Λύκειο Τσαγκαράδας ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ(1Ν,2Γ,3Λ)- ΛΑΥΚΟΣ(1Δ,15Γ,10Λ)- ΜΕΤΟΧΙ(1Δ,1Γ,1Λ) ΚΑΛΑΜΑΚΙ (2Γ,1Λ)-ΝΕΟΧΩΡΙ (4Γ-4Λ)-ΣΥΚΗ(9Γ-8Λ) Ξηρόβρυση Αγ. Δημητρίου(1ν,1Δ), Πιτσέικα Αγ. Δημητρίου(1ν), Αγ. Δημήτριος(1ν,2Δ), Εσωτερικό Ανηλίου(1ν,10Δ), Κισσός(23Δ), Ανήλιο, Αζαπάτες Μουρεσίου(3Δ), επαρχ.οδός Μουρεσίου Τσαγκαράδας(9Δ), Αγ. Στέφανος Τσαγκαράδας(1Δ), Ξουρίχτι(3ν,9Δ, 4Γ,3Λ), Αγ.Ταξιάρχες Τσαγκαράδας(2Ν, 8Δ,2Γ), ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ ,0 20,0 139,81 17,28 157,09 ΥΠΕΡ/ΚΟ ΚΤΕΛ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ ,3 30,3 215,80 211,81 211,81 ΥΠΕΡ/ΚΟ ΚΤΕΛ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 1.519,26 Κισσός-Ανήλιο- Μούρεσι-Τσαγκαράδα ,6 33,6 234,88 234,88 ΛΕΒΕΝΤΗΣ 2 Νηπ. Κισσού, Δ.Σ. Ανηλίου ΑΝΗΛΙΟ-ΚΙΣΣΟ ΚΙΣΣΟ-ΑΝΗΛΙΟ- ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 ; 13,0 13,0 29,80 29,80 ΛΕΒΕΝΤΗΣ 3 Νηπ. Μουρεσίου Μούρεσι (6), Τσαγκαράδ(8), Ξουρίχτι(3) 17 9,5 9,5 22,75 22,75 ΛΕΒΕΝΤΗΣ 4 Δ.Σ Τσαγκαράδας & Νηπ. Μουρεσίου Νταμούχαρη(2Δ), Εσωτερική Οδός Νταμουχαρης_Μουρεσίου( 15Δ), Αγ. Στέφανος Τσαγκαράδας( 2Ν,1Δ), Ξενία τσαγκαράδας(σχολείο), Εσωτερ.Δίκτυο Τσαγκαράδας(3Ν), Γιουμπρούκι, Εσωτ.δικτυο Τσαγκαράδας(1Ν), Μυλοπόταμος, Επαρχ.οδός Μυλοποτάμου Τσαγκαράδας(8ν,10Δ),Ξενία Τσαγκαράδας(ανταπόκριση νηπίων από Ξουρίχτι) Τσαγκαράδα-Μούρεσι ,84 27,0 27,0 110,83 110,83 ΛΕΒΕΝΤΗΣ 5 Δ.Σ. Τσαγκαράδας (Ολοήμερο) Τσαγκαράδα Αγ.Ταξιάρχης Τσαγκαράδας, Ξουρίχτι,Τσαγκαράαδα, Μυλοπόταμο, Αγ. Στέφανος τσαγκαράδας, Αγ. Τριάδα Μουρεσίου, Δίδυμα Μουρεσίου 26 27,2 27,2 55,82 55,85 ΛΕΒΕΝΤΗΣ

9 6 Γυμν.Λύκειο Τσαγκαράδας Κισσό(9Γ,8Λ), Ανήλιο(12Γ,8Λ), Αγ. Δημήτριο(10Γ,3Λ), Αγ.Ιωάννη(1Γ,3Λ), Μούρεσι (17Γ,7Λ ΜΕ ΕΜΔ ΤΟ ΠΡΩΙ)) Τσαγκαράδα ,5 31,5 176,38 220,20 176,38 ΥΠΕΡ/ΚΟ ΚΤΕΛ 7 Γυμν.Λύκειο Τσαγκαράδας ( ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 14:00) Τσαγκαράδα Μούρεσι ,0 4,0 41,04 41,04 ΛΕΒΕΝΤΗΣ 8 Γυμ.& Λ.Ζαγοράς Πουρί Ζαγορά 6 8 6,1 6,1 149,40 41,04 41,04 ΥΠΕΡ/ΚΟ ΚΤΕΛ 9 Γυμ. & Λ.Ζαγοράς Μακρυρράχη Ζαγορά ,4 10,4 149,40 84,33 84,33 ΥΠΕΡ/ΚΟ ΚΤΕΛ 10 Ολοήμερο Δ.Σ.Ζαγοράς Ολοήμερο Δ.Σ.Ζαγοράς ΕΠΙΠΛΕΟΝ 16:15 Συνοικία Αγ.Παρασκευής, Αγ.Κυριακής Ζαγοράς Αγ. Γεωργιος Ζαγοράς Αγ. Γεωργιος Ζαγοράς Συνοικία Αγ.Παρασκευής, Αγ.Κυριακής Ζαγοράς 47 3 ΜΙΚΡΑ 2,0 2,0 221,16 41,04 80,03 20,52 13,34 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 890,27 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ 41,04*3*65% ΑΠΌ 15/10 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ 20,52*65% ΑΠΌ 15/10 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 4.099,79

10 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΑΧΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΛΜ ΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΜΕ ΦΠΑ Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΜΙΚΡΗ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΜΙΚΡΗ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΜΙΕΓΑΛΗ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΙΚΡΗ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΛΟ ΧΛΜ ΠΑΛΙΑ ΤΙΜΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΟΥ ΔΡΟΜ./ ΚΥΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΗΜΕΡΗ ΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 1. ΔΗΜΟΣ Νηπιαγωγείο(1)& 2ο 1 Δ.Σ. Άλλης Μεριάς (10) 2 6ο Δ.Σ & 4ο Γυμν. Ν. Ιωνίας Οικ. Γορίτσας Άλλη Μεριά 1 10 ΤΑΧΙ 1,40 1,40 10,52 10, ,14 60,84 ΑΒΔΕΛΑΣ Κλήμα( 5Δ),(3Γ), Φυτόκο(3Δ) Φυτόκο 8 3 ΤΑΧΙ 1,00 4,20 5,20 10,00 14, ,00 60,00 ΠΟΥΛΙΑΝΑΣ 3 6ο Δ.Σ. Ν.Ιωνίας Φυτόκο Ν. Ιωνία 10 ΤΑΧΙ 1,00 2,40 3,40 12, ,00 60,00 4 Μουσικό Σχολείο Μουσικό Σχολείο (επιστροφή) Γυμνάσιο Ιωλκού (μονή διαδρομή πρωί) 1ο Δ.Σ. Άνω Λεχωνίων, ΕΠΑΛ Αγριάς (ανταπόκριση στον Αγ.Βλάσσιο με το λεωφορείο της γραμμής) Εσπερινό Γυμν.Βόλου (επιστροφή) 2ο ΕΠΑΛ ΕΣΠΕΡΙΝΟ () Στάση ΚΤΕΛ (Αλιβέρι) Μουσικό Σχολείο Από Σταγιάτες (στάση Πρ.Ηλία) Πινακάτες (4 ΕΠΑΛ ), Αγ. Γεώργιο(3Δ) ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ ΑΠΌ Μουσικό 1 ΤΑΧΙ 3,2 3,20 12,49 1 ΒΛΑΧΛΗΣ Σχολείο 25,00 25,00 25,00 Γλαφυρές 1 ΤΑΧΙ 3,2 10,70 13,90 23,91 1 ΒΛΑΧΛΗΣ Ανακασιά 2 ΤΑΧΙ 1,80 1,80 11,62 10, ,44 10,44 ΑΒΔΕΛΑΣ ΜΕΧΡΙ 23/10/2013 Αγ. Βλάσσιο 3 4 ΤΑΧΙ 8,70 8,70 15,35 18, ,35 61,40 ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ Βόλο Ν.Αγχίαλος 4 ΤΑΧΙ 3,20 17,20 20,40 20,50 30, ,50 20,50 ΜΠΙΚΟΡΑΡΟΣ Βόλο Αλυκές(1) - Ν.Αγχίαλος (2) 3 ΤΑΧΙ 2,30 17,60 19,90 24,00 30, ,00 24,00 ΑΓΓΕΛΗΣ ανασύσταση σύμβασης μεταφοράς μαθητών του Δήμου Βόλου

11 10 4ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας Ν. Ιωνία Αγχίαλος 5 ΤΑΧΙ 23,70 23,70 19,76 33, ,76 39,52 ΚΩΣΤΑΡΑΣ 11 4ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας Ν. Ιωνία Αλυκές(2), Αγχίαλος(6) 8 ΤΑΧΙ 24,50 24,50 19,76 34, ,76 39,52 ΖΟΥΛΟΥΜΗ 12 ΕΠΑΣ Ν.Ιωνίας (Εσπερινό) (1) & Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (1) Αργαλαστή Ν. Ιωνία 1 1 ΤΑΧΙ 25,00 15,30 40,30 33,51 53, ,51 67,02 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΜΕΧΡΙ 5/11 ΕΠΑΣ & ΑΠΌ 5/11/13 ΜΟΝΟ ΣΧ. 2ΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 13 3ο ΕΠΑΛ Βόλου(2) & 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας(2) Πουρί (1) 3ο ΕΠΑΛ Βόλου - Ζαγορά(1) 3ο ΕΠΑΛ Βόλου, (2) 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας Βόλος & Ν. Ιωνία 4 ΤΑΧΙ 5,40 45,30 50,70 50,00 69, ,00 100,00 ΒΟΥΖΑΡΑΣ 14 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας Μακρυράχη(2) Ν. Ιωνία (επιστροφή +1 μαθ. μέχρι Καράβωμα) 2 ΤΑΧΙ 3,80 39,40 43,20 60, ,00 100,00 ΚΑΒΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΒΑΪΟΣ 15 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας(1)3ο ΕΠΑΛ Βόλου(1) 2. ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ο Νηπιαγωγείο(2) & 5o Δ.Σ. Αλμυρού(2) ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 12:25 2ο (1), 5o (1) Δ.Σ. & ΕΠΑΛ Αλμυρού ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 14:00 3ο Δ.Σ.(1) ΓΥΜΝ.(1) & ΕΠΑΛ (2) Αλμυρού 1ο Νηπ.Ευξεινούπολης (1) & 2ο Δ. Σ. Αλμυρού (2) Αερινό (2) Βελεστίνο (Ανταπόκριση με μισθωμένο λεωφορείο) 2 ΤΑΧΙ 6,10 6,10 21,58 14, ,81 29,62 ΜΟΥΤΣΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥ 697,86 Κωφούς Αλμυρό 2 2 ΤΑΧΙ 6,70 7,00 13,70 18,95 23, ,35 30,70 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ Κωφούς Αλμυρό 2 1 ΤΑΧΙ 6,70 7,00 13,70 13,61 23, ,61 27,22 ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κοκκωτοί. Αλμυρό ΤΑΧΙ 6,70 15,80 22,50 21,05 34, ,05 42,10 ΠΡΕΜΕΤΗΣ Αργυλοχώρι (1ν,2Δ) Ευξεινούπολη- Αλμυρός 1 2 ΤΑΧΙ 13,10 13,10 16,84 22, ,84 50,52 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΠΟ 3/10/13-31/12/13 ΚΩΣΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΌ 8/1/14 5 1ο Νηπ. & Δ.Σ.Ευξεινούπολης & 5ο Δ.Σ. Αλμυρού Φυλάκη (2ν,1Δ), Πέρδικα(1Δ) Ευξεινούπολη & Αλμυρό 2 2 ΤΑΧΙ 20,30 20,30 33,02 29, ,11 44,22 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΧΡΙ 23/09/13 6 1ο Νηπ. & Δ.Σ.Ευξεινούπολης Φυλάκη (2ν, 1Δ) Ευξεινούπολη 2 1 ΤΑΧΙ 18,80 18,80 28, ,11 44,22 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟ 24/09/13

12 7 2ο Γυμν. Αλμυρού Βρύναινα ΑΛΜΥΡΟ 1 ΤΑΧΙ 14,30 8,80 23,10 24,56 34, ,56 49,12 ΒΑΡΒΑΡΕΖΟΣ ΑΠΌ 23/10/13 8 ΕΠΑΛ Αλμυρού Ανάβρα Αλμυρός 4 ΤΑΧΙ 15,00 17,00 19,50 51,50 31,12 49, ,12 62,24 ΖΟΥΛΟΥΜΗ Γ. Ευξεινούπολης (1), 9 2ο Γυμν. (2) Ανάβρα Ευξεινούπολη 3 ΤΑΧΙ 15,00 17,00 19,50 51,50 31,12 49, ,12 62,24 ΚΩΣΤΑΡΑ Αλμυρού 10 ΕΠΑΛ Αλμυρού(4) Ευξεινούπολη & Γυμν. Ανάβρα & Αλμυρός Ευξεινούπολης(4) ΤΑΧΙ 15,00 17,00 19,50 51,50 31,12 49, ,12 124,48 ΚΩΣΤΑΡΑΣ Γ-Λ Τάξεις Σούρπης (5 ΠΑΙΔΙΆ ΑΝΤΑΠΌΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕ ΤΟ ΚΤΕΛ ΓΙΑ ΣΟΥΡΠΗ)+ΝΗΠ.(2), ΔΗΜ.ΣΧ.(3)Πτελεού 3ο Δ.Σ. Αλμυρού ΛΗΞΗ Πηγάδι (1Ν,2Δ,5Λ) Πηγάδι-Λεύκη Πτελεού(1Ν,1Δ) Παραλία Αλμυρού Πτελεός ΤΑΧΙ 4,00 4,00 8,00 12,57 4 9,50 6,20 6,20 14,92 2 9,50 57,00 ΚΑΡΑΜΠΑΣ Αλμυρός 2 ΤΑΧΙ 7,10 7,10 15, ,89 31,78 ΞΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 13 2ο Νηπ.(2) & 5ο Δ.Σ.(2) Αλμυρού Ανθότοπος Αλμυρός 2 2 ΤΑΧΙ 11,10 4,60 15,70 25, ,00 25,00 ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ 14 Νηπ. Αγ. Θεοδώρων Αγ.Θεόδωροι Γαύριανη 1 ΤΑΧΙ 2,70 5,40 8,10 17, ,44 17,44 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ 668,28 ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΌ ΣΤΑΘΑΡΑ 3. ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 1 ΕΠΑΛ Βελεστίνου 2 3 Γυμνάσιο Φερών (ΑΜΕΑ) Νηπ. & 2ο Δημ. Σχ. Φερών ΜΟΝΟ Κανάλια(3) - Κερασιά(1) Βελεστίνο 4 ΤΑΧΙ 31,80 31,80 27,87 42, ,87 55,74 Περίβλεπτο Βελεστίνο 1 ΤΑΧΙ 12,90 12,90 13,94 22, ,94 27,88 Βελεστίνο Μ.Περιβολάκι- Χλόη 3 4 ΤΑΧΙ 11,40 11,40 13,25 20, ,25 26,50 ΚΩΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ανασύσταση σύμβασης μεταφοράς μαθητών του Δήμου Ρ. Φεραίου ΜΗΤΣΙΟΣ ανασύσταση σύμβασης μεταφοράς μαθητών του Δήμου Ρ. Φεραίου ΠΑΙΠΑΗΣ ανασύσταση σύμβασης μεταφοράς μαθητών του Δήμου Ρ. Φεραίου

13 4 5 2ο Δημ. Σχ. Φερών Νηπ. Περιβλέπτου Βελεστίνο Χλόη 7 ΤΑΧΙ 2,90 2,90 9,80 11,40 2 9,80 19,60 Περίβλεπτο Κοκκίνα 1 ΤΑΧΙ 3,60 3,60 13,94 12, ,15 12,15 4. ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Δ.Σ.(2) & Νηπιαγ.(1) 1 Τρικερίου Θέση + 1 επιπλέον Αλογόπορος Επιστροφή Νηπαγωγείο (1)& Δ.Σ.(2), 2 Γυμν.Τρικερίου(1) Νησί Τρικέρων Αλογόπορος επιπλέον Επιστροφή 3 4 Δημοτικό & Λύκειο Τρικερίου Δημοτικό Τρικερίου (επιστροφή) Δημοτικό (1) & Λυκ.Ταξεις (1) Τρικερίου 5 Νηπ.& Δ.Σ. Μηλίνας Νηπ.(1), Δ.Σ (2) Λύκ.(1) Αργαλαστής (ΜΟΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΡΩΙ) Νηπ.(1), Δ.Σ (2) Αργαλαστής ( 13:15) Λύκειο Αργαλαστής ( 14:00) Νηπ. Δ.Σ Αργαλαστής () Νηπ.(1) Δ.Σ (3) Αργαλαστής (ΠΡΩΙ (4) & Ξηρόκαμπος (1Λ) Τζάστενη (1Δ) ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 141,87 ΠΑΙΠΑΗΣ ανασύσταση σύμβασης μεταφοράς μαθητών του Δήμου Ρ. Φεραίου ΜΟΥΤΣΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ 10/10/2013 Τρίκερι ΤΑΧΙ 6,80 6,80 9,75 16,37 3 9,75 29,25 Ε.ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΘΑΛΛΑΣΙΟ ΤΑΧΙ 0,00 21, ,04 63,12 Ε. & Ν. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Τρίκερι 1 1 ΤΑΧΙ 23,20 23,20 27,08 35, ,08 54,16 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Τρίκερι Τζάστενη 1 ΤΑΧΙ 15,70 15,70 26, ,00 12,00 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Αγ.Κυριακή Τρίκερι 1 1 ΤΑΧΙ 4,40 4,40 13,53 2 9,75 19,50 Ν.ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Χονδρή Άμμος(1) - Αγ. Ανδρέας(2Ν,5Δ) Κάλαμο- Μπελιάν (1Λ) Μηλίνα 2 6 ΤΑΧΙ 3,60 3,60 7,20 13,07 17, ,07 52,28 ΝΤΑΣΙΟΣ Αργαλαστή ΤΑΧΙ 6,50 2,20 8,70 19,15 1 Αργαλαστή Κάλαμο 1 2 ΤΑΧΙ 6,50 6,50 16,02 1 Αργαλαστή Μπελιάν 1 2,20 2,20 13,93 1 Αργαλαστή Παου 1 1 ΤΑΧΙ 4,70 4,70 13,89 1 Λεφόκαστρο(3), Μυριοβρύτη(1) Αργαλαστή 1 3 ΤΑΧΙ 9,90 9,90 20, ,00 113,00 ΔΙΑΝΕΛΟΣ

14 (2) 12.15) Δ.Σ (2) Αργαλαστής ( 16.15) 2ο Δημοτ.Σχ.Καλών Νερών 2ο Δημοτ.Σχ.Καλών Νερών + 1 επιπλέον επιστροφή 15:30 3ο Νηπ. & 3ο Δ.Σ. Άνω Γατζέας Αργαλαστή Λεφόκαστρο 2 8,40 8,40 18,27 1 Αργυραίϊκα (4Δ) Αγ. Αθανάσιος Πινακατών(1)- Μηλιές(2) Ανω Γατζέα 5. ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 1 Νηπ, Δημ.Σχ, Γυμν. & Λύκ.Ζαγοράς Καλά Νερά 4 ΤΑΧΙ 4,7 4,7 13,32 2 7,50 15,00 Καλά Νερά 3 ΤΑΧΙ 1,7 10,80 12,50 22, ,00 60,00 Αγ.Γεώργιος Νηλείας(2Ν, Αγ.Τριάδα (2Ν) 4 ΤΑΧΙ 8,5 8,50 18, ,40 18,40 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 436,71 ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΣ ΑΠΌ ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΣ ΑΠΌ ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΣ ΑΠΌ Χορευτό Ζαγορά ΤΑΧΙ 8,60 8,60 14,04 18, ,04 84,21 ΠΡΙΤΣΙΝΗ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 84,21 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΑΧΙ 2.028,93

15 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ TAXI ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΧ. ΕΤ Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΟ ΥΠ/ΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΜΙΚΡΗ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΜΙΚΡΗ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΓΑΛΗ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΙΚΡΗ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΛΟ ΧΛΜ ΠΑΛΙΑ ΤΙΜΗ ΔΡΟΜ. ΜΕ Φ.Π.Α. ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΔΡΟΜ. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛ. ΑΝΑΔΟΧΟΣ 1. ΔΗΜΟΣ 1 ΕΙΔ.Δ.Σ ΑΓΡΙΑΣ.(2) & 1ο ΕΙΔ. Δ.Σ. (1) ΞΙΝΟΒΡΥΣΗ (1), ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ (1), ΚΟΡΩΠΗ(1) ΑΓΡΙΑ & (ΤΕΡΜΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ) 3 ΤΑΧΙ 28,70 22,30 51,00 92,00 130,83 92,00 ΜΠΡΕΛΛΣ 2 ΕΙΔ. Δ.Σ. ΑΓΡΙΑΣ (2) & 2ο ΕΙΔ. (2) Κ.ΛΕΧΩΝΙΑ (3), ΑΓΡΙΑ(1) ΑΓΡΙΑ & ΒΟΛΟΣ (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 193) 4 ΤΑΧΙ 3,60 8,00 11,60 43,10 19,99 ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ 3 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ (2), ΜΑΡΑΘΟΣ (1), ΜΟΜΟΥ 4 - ΠΕΥΚΑΚΙΑ(1) 4 ΤΑΧΙ 3,30 22,30 25,60 60,00 72,86 60,00 ΤΣΑΤΣΟΣ 4 Σ ΚΑΝΑΛΙΑ, ΡΙΖΟΜΥΛΟ 2 ΤΑΧΙ 41,30 41,30 50,00 104,82 76,00 ΚΑΛΑΜΑΙΔΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 4,5 ΧΛΜ ΓΙΑ ΡΙΖΟΜΥΛΟ 5 6 (1), 1ο ΕΠΑΛ Σ(1) ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ(2), ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ(2) ΖΑΓΟΡΑ ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, ΤΕΡΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 4 ΤΑΧΙ 31,20 31,20 71,30 83,24 71,30 ΠΑΡΑΣΚΟΥΛΑΚΗΣ 1 1 ΤΑΧΙ 4,90 39,40 44,30 122,90 95,00 ΛΙΑΤΣΙΚΟΣ ΑΠΌ ΦΙΛ.ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 54 & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ, ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 103, 2 ΤΑΧΙ 3,60 3,60 23,46 26,01 23,46 ΓΙΑΛΑΜΑΣ

16 8 ΔΙΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ 7, ΠΟΝΤΟΥ 4, Π.ΣΟΥΜΕΛΑ 6, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 149 (ΦΑΝΑΡΙΟΥ & 4 ΤΑΧΙ 4,30 4,30 23,46 27,84 23,46 ΓΙΑΛΑΜΑΣ 9 ΚΑΝΑΡΗ 48-52, 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 156, ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 172, ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 93 4 ΤΑΧΙ 4,90 4,90 23,85 29,40 23,85 ΒΛΑΧΛΗΣ 10 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 41, Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ 84, ΜΑΓΝΗΤΩΝ 89, ΖΑΧΟΥ ,90 4,90 23,46 29,40 23,46 ΚΑΝΟΥΤΑΣ ΠΕΥΚΩΝ 7, Δ. ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ 7, ΑΛΚΗΣΤΙΔΟΣ 46, ΡΟΣΤΩΒ 47- ΒΟΛΟΣ Σ. ΒΕΜΠΟ 19, Γ.ΔΗΜΟΥ 36, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 59, ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 33 4 ΤΑΧΙ 5,90 5,90 23,46 32,00 23,46 ΚΑΛΠΙΑΣ 4 ΤΑΧΙ 5,00 5,00 23,46 29,67 23,46 ΚΑΛΠΙΑΣ 13 ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ 14, ΒΟΥΤΖΑ 1, ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 1, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 11 4 ΤΑΧΙ 2,50 2,50 23,46 23,14 23,14 ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ 14 Κ. ΚΑΡΤΑΛΗ 270, Κ. ΚΑΡΤΑΛΗ 331, ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ 46, ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ & ΤΥΠΑΛΔΟΥ-ΦΥΤΟΚΟ 4 ΤΑΧΙ 3,00 3,60 6,60 23,46 32,14 23,46 ΣΤΕΡΓΙΟΥ 15 ΦΥΟΚΟΥ 8, ΦΥΤΟΚΟΥ 11(3) 4 ΤΑΧΙ 0,70 0,70 23,46 18,44 18,44 ΠΡΟΒΙΑΣ (2) & ΕΕΕΕΚ (2) (1), ΕΕΕΕΚ (2) & 2ο ΕΙΔ. Δ.Σ. (1) ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ (2), ΝΕΟΧΩΡΙ (1), ΜΑΛΑΚΙ (1) ΜΗΛΙΕΣ(1), ΒΥΖΙΤΣΑ(1), ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟ(1), ΑΓΡΙΑ Ή ΕΡ.ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ν. ΙΩΝΙΑ ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, Σ.ΜΥΡΙΒΗΛΗ 1) ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, Σ.ΜΥΡΙΒΗΛΗ 1) 4 ΤΑΧΙ 6,30 19,10 24,30 49,70 68,89 131,51 89,30 ΝΤΑΣΙΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 3 ΧΛΜ ΓΙΑ ΝΕΟΧΩΡΙ 1 3 ΤΑΧΙ 7,20 9,30 17,80 34,30 75,00 97,50 75,00 ΣΤΟΥΜΠΟΒΙΚΟΣ

17 18 ΕΕΕΕΚ 19 ΕΕΕΕΚ 20 ΕΕΕΕΚ 21 ΕΕΕΕΚ 22 ΕΕΕΕΚ 23 ΕΕΕΕΚ 24 ΕΕΕΕΚ 25 ΕΕΕΕΚ 26 ΕΕΕΕΚ ΑΓΡΙΑ(3) ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 37, ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 1 (ΔΕΛΤΑ ΓΡΑΜΜΩΝ), ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 52, 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 10 (ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ) ΠΗΛΕΩΣ 33, ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 34, ΠΕΡΣΕΩΣ 51, Τ.ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - Ν.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 15, ΜΑΒΙΛΗ 128, ΚΟΡΩΠΗΣ 6, ΖΟΡΜΠΑ 8 - ΒΟΛΟΣ ΣΚΟΥΦΑ 83- ΝΕΑΠΟΛΗ, ΣΟΥΙΠΕΝΑΣ 3- ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ & ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 112- ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 87, ΙΑΤΡΙΔΗ & ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ. ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ(2) - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΥΣΙΔΩΝΟΣ 23, ΙΚΟΝΙΟΥ & ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ, ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 9, ΦΑΝΑΡΙΟΥ & ΡΙΤΣΟΥ- ΠΛΑΣΤΗΡΑ& ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ, Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ & ΠΕΡΑΙΒΟΥ, ΚΥΠΡΟΥ 34, 54ΟΥ ΣΥΝΤ/ΤΟΣ 141- ΒΟΛΟΣ ΚΟΥΤΑΡΕΛΙΑ 114, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 173, ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 74, Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 84 (Σ.ΜΥΡΙΒΗΛΗ 1) (Σ.ΜΥΡΙΒΗΛΗ 1) (Σ.ΜΥΡΙΒΗΛΗ 1) (Σ.ΜΥΡΙΒΗΛΗ 1) (Σ.ΜΥΡΙΒΗΛΗ 1) (Σ.ΜΥΡΙΒΗΛΗ 1) (Σ.ΜΥΡΙΒΗΛΗ 1) (Σ.ΜΥΡΙΒΗΛΗ 1) (Σ.ΜΥΡΙΒΗΛΗ 1) 4 ΤΑΧΙ 6,00 6,00 23,46 32,27 23,46 ΓΙΑΛΑΜΑΣ 4 ΤΑΧΙ 1,20 5,50 6,70 23,46 31,48 23,46 ΚΑΝΟΥΤΑΣ 4 ΤΑΧΙ 2,80 3,10 5,90 23,46 30,53 23,46 ΚΑΝΟΥΤΑΣ 4 ΤΑΧΙ 6,10 6,10 23,46 32,54 23,46 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 4 ΤΑΧΙ 3,20 3,20 23,46 24,97 23,46 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 4 ΤΑΧΙ 3,80 3,80 23,46 26,53 23,46 ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ 4 ΤΑΧΙ 6,90 6,90 23,46 34,62 23,46 ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ 4 ΤΑΧΙ 4,40 4,40 23,46 28,09 23,46 ΣΤΕΡΓΙΟΥ 3 ΤΑΧΙ 11,30 11,30 29,37 40,75 29,37 ΠΑΛΙΑΤΣΑΣ

18 27 6/Θ ΕΙΔ. Δ.Σ. ΔΑΔ (2), 1ο ΕΙΔ. Δ.Σ. (1) & ΕΙΔ. Δ.Σ. (2) & ΝΗΠ. (2) ΑΓΡΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΣ(2), Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ (2), ΒΡΥΟΥΛΩΝ(1), ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΔΡΑΜΥΤΙΟΥ (2), (ΤΕΡΜΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ) & ΑΓΡΙΑ 2 5 ΤΑΧΙ 6,45 42,20 48,65 82,17 123,58 82,17 ΤΣΑΝΤΟΣ /Θ ΕΙΔ. Δ.Σ. (3) & 2/Θ ΕΙΔ. ΝΗΠ. (1) ΔΑΔ 6/Θ ΕΙΔ. Δ.Σ. ΔΑΔ (2) & 2ο ΕΙΔ. Δ.Σ. (2) 6/Θ ΕΙΔ. Δ.Σ. ΔΑΔ(3) & 2/Θ ΕΙΔ.ΝΗΠ.(1) ΚΙΣΣΟΣ, ΥΑΚΙΝΘΟΥ 33, ΠΕΡΑΙΒΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΡΗ, ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ, ΡΙΖΟΜΥΛΟ, ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΦΕΡΩΝ ΔΙΜΗΝΙ, ΑΣΠΡΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ(3), - (ΤΕΡΜΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ) (ΤΕΡΜΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ) & ΒΟΛΟ (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 193) (ΤΕΡΜΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ) 1 3 ΤΑΧΙ 9,10 5,20 29,80 44,10 106,13 122,18 106,13 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ανασύσταση σύμβασης μεταφοράς μαθητών του Δήμου Βόλου 4 ΤΑΧΙ 38,70 38,70 73,04 99,26 73,04 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 4 ΤΑΧΙ 6,20 6,20 23,46 29,85 23,46 ΚΑΛΠΙΑΣ 31 6/Θ ΕΙΔ. (3) Δ.Σ. & 2/Θ ΕΙΔ. ΝΗΠ. (1) ΔΑΔ ΑΝΔΡΟΥ 21, ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ, ΨΥΧΑΡΗ 55, ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ 12 (ΤΕΡΜΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ) 1 3 ΤΑΧΙ 6,90 6,90 23,46 34,62 23,46 ΣΤΕΡΓΙΟΥ 32 2ο ΕΙΔ. Δ.Σ. (1), (3) ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ (2), ΚΑΛΟΣΓΟΥΡΟΥ 5, ΓΑΜΒΕΤΑ ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 193) & 1 3 ΤΑΧΙ 7,80 6,50 14,30 38,00 52,39 40,17 ΠΡΟΒΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΛΜ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ο ΕΙΔ. Δ.Σ. 2ο ΕΙΔ. Δ.Σ. & ΕΙΔ. ΝΗΠ. ΑΛΥΚΕΣ(2), ΔΙΜΗΝΙ, ΣΕΣΚΛΟ ΑΛΙΒΕΡΙ(1), ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 32 (2) - ΒΟΛΟΣ (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 193) ΒΟΛΟΣ (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 193) 4 ΤΑΧΙ 30,00 30, ΤΑΧΙ 4,50 4,50 129,00 28,36 80,68 129,00 ΜΠΙΚΟΡΑΡΟΣ 35 2ο ΕΙΔ. ΝΗΠ. ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΑΓΝΟΝΤΩΣ 7, ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 16 ΒΟΛΟΣ (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 193) 2 ΤΑΧΙ 1,90 1,90 21,56

19 36 (4) & ΕΕΕΕΚ (4) ΓΑΤΣΟΥ (ΑΛΥΚΕΣ ΜΕΤΑ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ), ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 5, ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 191, ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ 35, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 7, ΤΣΙΓΑΝΤΕ 30, ΤΕΡΜΑ ΖΕΡΒΑ, ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 7 -ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΦΑΝΑΡΙΟΥ & ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, Σ.ΜΥΡΙΒΗΛΗ 1) 8 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 10,10 10,10 73,60 73,60 ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ΒΟΧ (2) & ΕΕΕΕΚ (3) ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ (2), ΑΓΡΙΑ (1), ΟΡΜΙΝΙΟΥ 124-ΒΟΛΟΣ (ΦΑΝΑΡΙΟΥ & ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, Σ.ΜΥΡΙΒΗΛΗ 1) 5 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1,10 16,70 17,80 62,29 62,29 ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ΒΟΙ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 1 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΛΜΥΡΟΥ ΡΙΖΟΜΥΛΟ(1), ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ(2) ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 1.615,15 ΑΛΜΥΡΟ 3 ΤΑΧΙ 30,90 30,90 41,50 82,60 41,50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 2 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟ, ΠΤΕΛΕΟ, ΣΟΥΡΠΗ, ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ ΑΛΜΥΡΟ 4 ΤΑΧΙ 35,40 35,40 44,80 92,21 65,00 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 7,2 ΧΛΜ ΓΙΑ ΑΧΙΛΛΕΙΟ 3 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΛΜΥΡΟΥ Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΣ, ΚΡΟΚΙΟ ΑΛΜΥΡΟ 3 ΤΑΧΙ 15,60 15,60 49,92 34,80 ΑΝΤΑΡΗ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ 141,30 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1.756,45

20 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής την υπ αριθμ. 2/ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας την υπ αριθμ.3243/ απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής και μετά την εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την τροποποίηση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων που αφορούν: α) την αριθμ. 3750/ σύμβαση του ΚΤΕΛ Υπεραστικών Γραμμών Α.Ε. ως προς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. στο κόστος συνοδού και ως εκ τούτου στο ημερήσιο κόστος δρομολογίου, β) την αριθμ. 6646/ σύμβαση του Ιωάννου Δημήτριου ως προς το ημερήσιο κόστος δρομολογίου & γ) την αριθμ. 6656/ σύμβαση της Κωσταρά Αικατερίνης ως προς την εκτέλεση επιπλέον δρομολογίου. Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις η τελική διαμόρφωση των δρομολογίων φαίνεται στους ανωτέρω πίνακες 1, 2 & 3 και αφορούν: Πίνακας 1: Δρομολόγια λεωφορείων, Πίνακας 2: Δρομολόγια taxi & Πίνακας 3: Δρομολόγια taxi ειδικών σχολείων. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 171 Η Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας Τα μέλη της επιτροπής της επιτροπής της επιτροπής Αργυροπούλου - Καλλιάρα Παππά Αικατερίνη Κρανιάς Βασίλειος Ελένη Λάρισα 11/2/2014 Δεσπόπουλος Κων/νος Γακόπουλος Χρήστος Σταφύλη Ουρανία Ψαχούλας Ορέστης Αλεξάκος Φώτιος Μεργιαλής Δημήτριος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 889/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 889/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 0 ο /0-7-0 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 889/0 ΘΕΜΑ: 5 ο Αποτελέσματα ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 453/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 453/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /0--0 ΑΠΟΦΑΣΗ 5/0 ΘΕΜΑ: 68 ο Βεβαίωση του τρόπου μεταφοράς των μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /15-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1167/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /15-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1167/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /15-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1167/2012 ΘΕΜΑ: 89 ο Εισήγηση για την έγκριση παράτασης των παλαιών και σύναψης νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 ο /18-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1389/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 ο /18-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1389/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 ο /18-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1389/2015 ΘΕΜΑ: 113 o «Βεβαίωση του τρόπου μεταφοράς των μαθητών χωρικής αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /21-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /21-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /21-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2013 ΘΕΜΑ: 23 ο Έγκριση: α) πρακτικού Νο 1 Τεχνικών Προδιαγραφών και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /18-10-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /18-10-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /18-10-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 539/2011 ΘΕΜΑ: 27 ο Έγκριση παράτασης παλαιών και σύναψης νέων συµβάσεων µεταφοράς µαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 293/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 293/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 293/2014 ΘΕΜΑ: 59 ο Εισήγηση για μεταφορά μαθητών Α/μιας και Β/μιας εκπαίδευσης που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ07ΛΡ-ΒΣΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /5-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 585/2013

ΑΔΑ: ΒΕΖ07ΛΡ-ΒΣΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /5-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 585/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /5-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 585/2013 ΘΕΜΑ: 44 ο Σποράδων. Εισήγηση για έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων των Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΘΕΜΑ: 57 ο Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, έως την 07-08-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012 ΘΕΜΑ: 18 ο Έγκριση αναπροσαρμογής δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 685/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 685/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 685/2014 ΘΕΜΑ: 59 ο Έγκριση διάθεσης πίστωσης τόκων υπερημερίας του έργου: «Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014 ΘΕΜΑ: 21 ο Συγκρότησης συλλογικών οργάνων που αφορούν τις διαδικασίες ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 05/08/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 5339 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2014 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013 ΘΕΜΑ 6 ο Έγκριση παράτασης χρόνου λήξης πέραν της από 14.10.2013 δίμηνης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία σύνταξης εντύπου: 15/01/2015 Ημερομηνία συμπλήρωσης εντύπου: 3/7/2015 Έκδοση: Α' Πίνακας: 01

Ημερομηνία σύνταξης εντύπου: 15/01/2015 Ημερομηνία συμπλήρωσης εντύπου: 3/7/2015 Έκδοση: Α' Πίνακας: 01 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΕ χωρικη ενοτητα 1 05 ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ ιδιαίτερο ιστορικό 1 050101 Τρικέριον 1.107 ΠΔ 1- Ν.Π. Α 2 050102 Αγία Κυριακή 195 ΠΔ 1- Ν.Π. Β 3 050103 Αγία Σοφία 8 ΠΔ 1- Λ.Π. 050104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1060/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1060/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1060/2013 ΘΕΜΑ 28 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2014 ΘΕΜΑ: 42 ο Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση αποτελέσματος Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /23-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /23-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /23-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2012 ΘΕΜΑ: 18 ο Αναπροσαρμογή & διορθώσεις δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014 ΘΕΜΑ: 44 ο Διαδικασία ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΘΕΜΑ: 51 ο α) Έγκριση δαπάνης ύψους 6.150,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 945/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 945/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 945/2013 ΘΕΜΑ 14 ο Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης αποτελεσμάτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΡ-ΖΞΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΡ-ΖΞΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013 ΘΕΜΑ: 19 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της 12-6-2013, για την ανάδειξη αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 558/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 558/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 558/2014 ΘΕΜΑ: 36 ο Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2012 ΘΕΜΑ: 17 ο Αναπροσαρμογή δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 714/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 714/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 714/2013 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2014 ΘΕΜΑ: 31 ο Εισήγηση Έγκρισης Μειοδότη Αναδόχου για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΘΕΜΑ: 96 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εισήγηση επί του θέματος: «Κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 925/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 925/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 925/2013 ΘΕΜΑ 34 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2014 ΘΕΜΑ: 27 ο Έγκριση αποτελέσματος για την τεχνική προσφορά που αφορά το Πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΙ7ΛΡ-ΦΗΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1050/2013

ΑΔΑ: ΒΛΛΙ7ΛΡ-ΦΗΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1050/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1050/2013 ΘΕΜΑ 18 ο Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «Διαγράμμιση οδοστρώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 764/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 764/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-01 ΑΠΟΦΑΣΗ 76/01 ΘΕΜΑ: 6 ο Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης Μειοδότη στο πλαίσιο της διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1054/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1054/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1054/2013 ΘΕΜΑ 22 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α/ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ έτους 2013» ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 743/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 743/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 743/2014 ΘΕΜΑ: 25 ο Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2014 ΘΕΜΑ: 60 ο Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την Ανάδειξη μειοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013 ΘΕΜΑ: 63 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «Τροποποίηση των όρων της σύμβασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΔ7ΛΡ-ΟΥ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΔ7ΛΡ-ΟΥ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2014 ΘΕΜΑ: 83 ο α) Έγκριση δαπάνης ύψους 4.375,60, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 435/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 435/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 435/2013 ΘΕΜΑ: 41 ο Έγκριση δράσης τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΘΕΜΑ: 33 ο Έγκριση αποτελέσματος Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 679/2015 ΘΕΜΑ: 61 ο Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΙ7ΛΡ-9ΛΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 535/2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΙ7ΛΡ-9ΛΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 535/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 535/2014 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους τετρακοσίων ευρώ (400,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2014 ΘΕΜΑ: 67 ο Εισήγηση για Επιστροφή Εγγυητικής Επιστολής της εταιρίας MSD Consult,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2013 ΘΕΜΑ: 44 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έξοδα μετακίνησης οδοιπορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139/2014 ΘΕΜΑ: 22 ο Ανάδειξη μειοδότη (συμφερότερη προσφορά) για την αναβάθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ο /--0 ΑΠΟΦΑΣΗ /0 ΘΕΜΑ: ο Αποδοχή ης τροποποίησης της μελέτης ηλεκτροφωτισμού του έργου: Ολοκλήρωση διαλυθεισών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 935/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 935/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 935/2015 ΘΕΜΑ: 27 ο «Τροποποίηση δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013 ΘΕΜΑ: 56 ο Εισήγηση για έγκριση καταστροφής-ανακύκλωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 606/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 606/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 606/2014 ΘΕΜΑ: 84 ο Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 785/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 785/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 785/2013 ΘΕΜΑ: 84 ο Ανάδειξη αναδόχου για την δημιουργία πληροφοριακού υλικού του ΚΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 117/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 117/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 117/2015 ΘΕΜΑ: 40 ο Ακύρωση της 1022/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και επανυποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ7ΛΡ-ΓΞΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /2-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 701/2013

ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ7ΛΡ-ΓΞΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /2-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 701/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /2-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 701/2013 ΘΕΜΑ: 4 ο Εισήγηση έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων των Π. Ε. Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 273/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 273/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 273/2015 ΘΕΜΑ: 27 ο Τροποποίηση δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 943/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 943/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 943/2013 ΘΕΜΑ 12 ο Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του υποέργου: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 680/2015 ΘΕΜΑ: 62 ο «Αποσφράγιση & αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση αποτελέσματος χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς του Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 ο /18-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1392/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 ο /18-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1392/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 ο /18-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1392/2015 ΘΕΜΑ: 116 o «Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 662/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 662/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 662/2014 ΘΕΜΑ 36 ο «Κατακύρωση αποτελεσμάτων πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2013 ΘΕΜΑ: 4 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ 14ης ΚΑΙ 15ης ΕΝΤΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 50 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /8-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1144/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /8-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1144/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /8-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1144/2013 ΘΕΜΑ: 53 ο Ανάδειξη μειοδοτών του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

38334 ΝΕΑΠΟΛΗ 24210-84920 237 ΟΧΙ 37100 ΑΛΜΥΡΟΥ 24220-21277 174 ΟΧΙ 38221 ΤΣΙΜΠΟΥΚΙ 24210-46209 346 ΟΧΙ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

38334 ΝΕΑΠΟΛΗ 24210-84920 237 ΟΧΙ 37100 ΑΛΜΥΡΟΥ 24220-21277 174 ΟΧΙ 38221 ΤΣΙΜΠΟΥΚΙ 24210-46209 346 ΟΧΙ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Σελίδα 1 από 10 Επικαιροποίηση ΣΕΠΕΗΥ - Σχολεία Κάντε κλικ εδώ για εκτύπωση ΓΥΜΝΑΣΙΑ (37) Κωδ. Σχολείου ιεύθυνση TK Περιοχή Τηλέφωνο Αρ. Μαθητών Αίτηµα για νέο εργαστήριο 10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ 3501045 ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 565/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 565/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 565/2014 ΘΕΜΑ: 43 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ7ΛΡ-Φ0Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 593/2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ7ΛΡ-Φ0Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 593/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 593/2014 ΘΕΜΑ: 71 ο Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας, για την προμήθεια ειδών ένδυσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013 ΘΕΜΑ: 45 ο «Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1239/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1239/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1239/2012 ΘΕΜΑ: 56 ο Σποράδων. Εισήγηση για έγκριση δαπανών Περιφερειακών Ενοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 554/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 554/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 554/2014 ΘΕΜΑ: 32 ο «Έγκριση παροχής λογιστικών υπηρεσιών από εξωτερικό συνεργάτη Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΔ7ΛΡ-ΥΝΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /31-10-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 597/2011

ΑΔΑ: 45ΒΔ7ΛΡ-ΥΝΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /31-10-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 597/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /31-10-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 597/2011 ΘΕΜΑ: 30 ο Έγκριση δαπάνης για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 450/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 450/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 450/2014 ΘΕΜΑ: 65 ο Έγκριση 5 ης παράτασης προθεσμίας μέχρι τις 31-03-2014 για την περαίωση

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 505/2014 ΘΕΜΑ: 120 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 775/2014 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 775/2014 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 775/2014 ΘΕΜΑ: 57 ο Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων Π.Ε Μαγνησίας & ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ Ι Ε Ρ Ε Α Σ

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ Ι Ε Ρ Ε Α Σ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΤΗΣ Ι.Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ Ι Ε Ρ Ε Α Σ 1. 1 ο π. Θεόδωρος Πρίντζος Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Βόλου 2. 2 ο π. Θεόδωρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΘΕΜΑ: 55 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση συγκρότησης συλλογικού οργάνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 372/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 372/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 372/2013 ΘΕΜΑ: 51 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 392/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 392/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /-4-24 ΑΠΟΦΑΣΗ 392/24 ΘΕΜΑ: 7 ο Έγκριση αποτελέσματος συμφερότερης οικονομικής προσφοράς και έγκριση δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 442/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 57 ο Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 971/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 971/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9- ΑΠΟΦΑΣΗ 971/ ΘΕΜΑ 40 ο Έγκριση αποτελέσματος χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς του Πρόχειρου Διαγωνισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015 ΘΕΜΑ: 31 ο Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Ενστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΜ7ΛΡ-4ΙΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 252/2014

ΑΔΑ: ΒΙΚΜ7ΛΡ-4ΙΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 252/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 252/2014 ΘΕΜΑ: 18 ο Έγκριση 5 ης Παράτασης Συμβατικής Προθεσμίας Εκπόνησης της Μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 587/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 587/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 587/2014 ΘΕΜΑ: 65 ο Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2014 ΘΕΜΑ: 7 ο Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 659/2015 ΘΕΜΑ: 41 ο Έγκριση Πρόχειρου Διαγωνισμού για την κάλυψη των αναγκών του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /5-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 253/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /5-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 253/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /5-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 253/2013 ΘΕΜΑ: 48 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εισήγηση έγκρισης αποτελέσματος Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»

Θέμα : «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ---- Λάρισα : 6-9- Αρ.Πρωτ.: 686 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση: Μανδηλαρά 3 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5- ΑΠΟΦΑΣΗ 489/ ΘΕΜΑ: 50 ο Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση δαπάνης έργων δηµοσίων επενδύσεων, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013 ΘΕΜΑ 20 ο Αποστολή εισήγησης για έγκριση τευχών δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /30-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 709/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /30-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 709/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /30-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 709/2015 ΘΕΜΑ: 6 ο Αποτελέσματα του πρώτου σταδίου έλεγχος / αξιολόγηση φακέλων δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ρ7ΛΡ-ΘΛΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2012

ΑΔΑ: Β44Ρ7ΛΡ-ΘΛΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2012 ΘΕΜΑ: 30 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: Σχετικά µε έγκριση αποτελεσµάτων για τη µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΘΕΜΑ: 74 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 937/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 937/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8- ΑΠΟΦΑΣΗ 937/ ΘΕΜΑ: 41 ο Έγκριση δαπανών των Δ/νσεων της Π.Ε. Λάρισας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΘΕΜΑ: 38 ο Μη παραδεκτή και μη εξεταστέα ένσταση κατά του πρακτικού της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012 ΘΕΜΑ: 2 ο «A.Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης Β. Έγκριση συγκρότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΘΕΜΑ: 70 ο Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για (Δ.Ι.Ε) της Π.Ε. Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013 ΘΕΜΑ: 91 ο Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 780/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 780/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 780/2014 ΘΕΜΑ: 62 ο Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1431/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1431/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1431/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 93 ο α) έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκρισης δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα