ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2014"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2014 ΘΕΜΑ: 54 ο Εισήγηση για την τροποποίηση συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α/μιας και Β/μιας εκπαίδευσης που αφορούν δρομολόγια του σχολικού έτους των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων». ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Κρανιάς Βασίλειος 2. Δεσπόπουλος Κων/νος 3. Γακόπουλος Χρήστος 4. Σταφύλη Ουρανία (αναπληρωματικό μέλος) 5. Ψαχούλας Ορέστης 6. Αλεξάκος Φώτιος (αναπληρωματικό μέλος) 7. Μεργιαλής Δημήτριος Απουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αργυροπούλου Καλλιάρα Ελένη βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής άρθρο 3 παρ.2 & βάσει της απόφασης 2 του πρακτικού 1/ της Οικονομικής Επιτροπής. Συνήλθε στις 11 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 15:00 μ.μ. ημέρα Τρίτη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 306/ του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Αργυροπούλου Καλλιάρα Ελένη κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 54 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο Εισηγητής του θέματος αυτού κ.καλτσογιάννης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής με το υπ αριθμ.424/ έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων τα κατωτέρω: Έχοντας υπόψη : 1. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α / ) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων».

2 2. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α / ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» και την τροποποίηση αυτού με την αριθμ /739 (ΦΕΚ 1291/Β / ) Υπουργική απόφαση. 3. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /7.6.10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 4. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α /112/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 5. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α 141/ ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» Άρθρο 21 παρ. 2 «Ανάληψη υποχρεώσεων» 6. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α / ) «Δικαστική προστασία για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων». 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 22 /Α / ) «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας». 10. Την αριθμ. Π1/ 2380/12 (ΦΕΚ 3400 Β / ) Κ.Υ.Α.«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 11. Tην αριθμ / (ΦΕΚ 1449/Β ) Κ.Υ.Α.για τη «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες». 12. Την αριθμ / (ΦΕΚ 2561/Β ) Κ.Υ.Α. «Συμπλήρωση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1449 Β / ». 13. Τον οδηγό ενεργειών των Περιφερειών για τη μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων σχολικού έτους σύμφωνα με την Κ.Υ.Α / (ΦΕΚ Β 1449), του Υπουργείου Εσωτερικών. 14. Το αριθμ / έγγραφο για τη Μεταφορά μαθητών σχολικού έτους σύμφωνα με την Κ.Υ.Α / (ΦΕΚ Β 1449) του Υπουργείου Εσωτερικών. 15. Τις διατάξεις των άρθρων 100 & 101 του Ν. 4182/ (ΦΕΚ 185/Α ). 16. Την αριθμ. 19 (36537/ ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Διαδικασία και προϋποθέσεις παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών». 17. Την αριθμ. 1199/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας «περί έγκρισης παράτασης των παλαιών και σύναψης νέων συμβάσεων

3 μεταφοράς μαθητών Α/μιας και Β/μιας εκπαίδευσης που αφορούν δρομολόγια του σχολικού έτους των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων». 18. Την αριθμ. 3750/ σύμβαση του ΚΤΕΛ Υπεραστικών Γραμμών Α.Ε. στην οποία δεν υπολογίστηκε ο αναλογούν Φ.Π.Α. στο κόστος συνοδού. 19. Την αριθμ. 6646/ σύμβαση του Ιωάννου Δημήτριου στην οποία εκ παραδρομής δεν καταχωρήθηκε το σωστό ποσό στο ημερήσιο κόστος δρομολογίου. 20. Το γεγονός ότι ο ανάδοχος Σταματίου Δημήτριος (αριθμ. 6672/ σύμβαση) παραιτήθηκε του δρομολογίου Αργυλοχώρι-Ευξεινούπολη & Αλμυρό στις λόγω μεταβίβασης του οχήματός του στην Κωσταρά Αικατερίνη (αριθμ. 6656/ σύμβαση), η οποία αναλαμβάνει και τη συνέχιση του εν λόγω δρομολογίου από 8/1/2014. Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε Την τροποποίηση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων που αφορούν: α) την αριθμ. 3750/ σύμβαση του ΚΤΕΛ Υπεραστικών Γραμμών Α.Ε. ως προς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. στο κόστος συνοδού και ως εκ τούτου στο ημερήσιο κόστος δρομολογίου, β) την αριθμ. 6646/ σύμβαση του Ιωάννου Δημήτριου ως προς το ημερήσιο κόστος δρομολογίου & γ) την αριθμ. 6656/ σύμβαση της Κωσταρά Αικατερίνης ως προς την εκτέλεση επιπλέον δρομολογίου. Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις η τελική διαμόρφωση των δρομολογίων φαίνεται στους πίνακες 1, 2 & 3 που επισυνάπτονται και αφορούν: Πίνακας 1: Δρομολόγια λεωφορείων, Πίνακας 2: Δρομολόγια taxi & Πίνακας 3: Δρομολόγια taxi ειδικών σχολείων.

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΑΦORIKO ΜΕΣΟ ΥΠΟΛΟΓ.ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΜΙΚΡΗ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΛΜ ΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΜΙΚΡΗ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΜΙΕΓΑΛΗ ΧΩΜ/ΔΡΟΜΟΣ ΜΙΚΡΗ ΧΩΜ/ΔΡΟΜΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΛΟ ΧΛΜ ΠΑΛΙΑ ΤΙΜΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ/ ΚΥΑ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α. ΗΜΕΡΗ ΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. ΑΝΑΔΟΧΟΣ 1. ΔΗΜΟΣ 1 2 ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ, 1ο & 3ο ΕΠΑΛ, 1ο & 2ο ΕΠΑΛ Σ ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ(1), 1ο ΕΠΑΛ(1) & 3ο ΕΠΑΛ (1), 1ο ΕΠΑΛ(6) & 2οΕΠΑΛ (1) Σ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(2) 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, (1) 2ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, ΑΝΗΛΙΟ(1) 3ο ΕΠΑΛ Βόλου, (1) 1ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας, ΚΙΣΣΟ (1) ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ, (1) 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, (1) 3ο ΕΠΑΛ Βόλου, ΜΟΥΡΕΣΙ(3) 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ(5) ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ, (1) 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, ΞΟΥΡΙΧΤΙ(2) ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ, (1) 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, ΝΕΟΧΩΡΙ(1) 2ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας,(1) ΕΠΑΛ Αγριάς, ΑΦΕΤΕΣ(5), ΕΠΑΛ Αγριάς, (1) 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, ΛΕΧΩΝΙΑ(2) 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, (1) 2ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ(3) ΕΠΑΛ Αγριάς, ΚΟΡΩΠΗ(1) ΕΠΑΛ Αγριάς,(1) 3ο ΕΠΑΛ Βόλου, ΑΝΩ ΓΑΤΖΕΑ(1) ΕΠΑΛ Αγριάς, ΚΑΤΩ ΓΑΤΖΕΑ(2) ΕΠΑΛ Αγριάς, (1) 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ (1) ΕΠΑΛ Αγριάς, (1) 1ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας, (1) 2ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ(1) 1ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας, ΜΗΛΙΝΑ(1) 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, (1) 2ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, ΛΑΥΚΟΣ (1) 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, ΜΕΤΟΧΙ (1) ΕΠΑΛ Αγριάς, ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ (3) 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, (1) 2ο ΕΠΑΛ Σ, ΣΥΚΗ (1) 1ο ΕΠΑΛ Βόλου & (1) 3ο ΕΠΑΛ Βόλου ΑΓΡΙΑ, ΒΟΛΟ, {Ανταπόκριση στη Κορώπη 11 μαθητών από Πλατανιά(1) 1ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας, Μηλίνα(1) 1ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας, (1) 2ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, Λαύκο(1) 1ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας, Μετόχι (1) ΕΠΑΛ Αγριάς, Αργαλαστή(3) 1ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας, (1) 2ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας, Συκή (1) 3ο ΕΠΑΛ Βόλου, (1) 1ο ΕΠΑΛ Βόλου} ΚΟΡΩΠΗ (Ανταπόκριση με μισθωμένο λεωφορείο από Ανατολικό Πήλιο) ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 7,1 19,1 52,8 79,0 423,24 532,67 423,24 ΑΚΡΙΒΟΣ Ανασύσταση Σύμβασης του Δήμου Βόλου 55,5 55,0 123,70 225,76 123,70 ΜΑΡΙΑΝΝΟΥ

5 ο ΕΠΑΛ(17), 2ο ΕΠΑΛ(2) Σ & 3ο ΕΠΑΛ (2) ΝΗΠ. & 1ο Δ.Σ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΝΗΠ. & 1ο Δ.Σ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 16:15 ΝΗΠ. & 1ο Δ.Σ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ & ΝΗΠ. & 1ο Δ.Σ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 16:15 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2. ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ Δ.Σ.ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ(3), 2ο ΝΗΠ.(2), 5ο Δ.Σ.(2), ΛΥΚ.(2), ΕΠΑΛ(3) & 1 ΕΠΑΣ(1) ΑΛΜΥΡΟΥ 2 ΓΥΜΝ. ΠΤΕΛΕΟΥ(15), Λ.Τ. ΣΟΥΡΠΗΣ(34), 2ο ΓΥΜΝ.(2), ΛΥΚΕΙΟ(2), ΕΠΑΣ(1) & ΕΠΑΛ(20) ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (1) 1οΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ(7) 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, (1) 3ο ΕΠΑΛ Βόλου, Μ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ(1) 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, Μ.ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ(1) 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ(2) 1ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας, (2) 2ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας, {Ανταπόκριση από Αερινό (1) 3ο ΕΠΑΛ Βόλου) & (1) 1ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας}, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟ(2) 1οΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας ΣΤΑΓΙΑΤΕΣ(7)-ΚΑΤΗΧΩΡΙ(2Ν, 15Δ) ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΒΟΛΟ & 21 ΠΟΡΤΑΡΙΑ 2 22 ΚΑΤΗΧΩΡΙ, ΣΤΑΓΙΑΤΕΣ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ(4Ν, 13Δ) ΠΟΡΤΑΡΙΑ 4 14 ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ 4 5 ΒΟΛΟ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ 21 ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ(2Ν, 2Δ,1Λ), ΝΕΡΑΪΔΑ (2Δ.Σ Ευξεινούπολης 2ΕΠΑΛ)-ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ (1Δ.Σ.Ευξεινούπολης,1Λ+ 1ΕΠΑΛ+1ΕΠΑΣ) ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ(4 Γ. ΠΤΕΛΕΟΥ,5 ΕΠΑΛ, 6Λ ΣΟΥΡΠΗΣ), ΑΧΙΛΛΕΙΟ(11 Γ. ΠΤΕΛΕΟΥ, 13Λ, 3 ΕΠΑΛ), ΠΤΕΛΕΟΣ(2Γ ΑΛΜΥΡΟΥ., 15Λ, 9 ΕΠΑΛ, 1ΕΠΑΣ) ΣΟΥΡΠΗ(7ΕΠΑΛ, 1ΕΠΑΣ), {ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΣΟΥΡΠΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΌ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ (1 ΕΠΑΛ) & ΔΡΥΜΩΝΑ (2 Λ. ΑΛΜΥΡΟΥ, 2 ΕΠΑΛ)} ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 3,6 54,7 58,3 252,84 297,50 270,00 MAGNIS (ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΧΛΜ) ανασύσταση σύμβασης του Δήμου Βόλου 7,1 7,1 95,45 59,60 8,64 68,24 ΥΠΕΡ/ΙΚΟ ΚΤΕΛ ,1 7,1 47,72 20,52 5,76 26,28 ΥΠΕΡ/ΙΚΟ ΚΤΕΛ 3,0 3,0 33,20 41,04 5,76 38,96 ΥΠΕΡ/ΙΚΟ ΚΤΕΛ 3,0 3,0 16,60 20,52 5,76 22,36 ΥΠΕΡ/ΙΚΟ ΚΤΕΛ 1,5 12,0 13,5 53,28 54,97 53,28 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 1.026,06 ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ (3Δ), ΑΛΜΥΡΟ ΣΟΥΡΠΗ, ΑΛΜΥΡΟ ΥΠΕΡ/ΚΟ ΚΤΕΛ ανασύσταση σύμβασης του Δήμου Βόλου 13,4 4,6 18,0 62,25 63,62 14,40 76,65 ΥΠΕΡ/ΙΚΟ ΚΤΕΛ 36,8 36,8 278,05 175,40 175,40 ΥΠΕΡ/ΙΚΟ ΚΤΕΛ

6 3 1o ΕΠΑΛ(25) & ΕΠΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟ ΑΪΔΙΝΙ (2), ΘΗΒΕΣ(2), Ν.ΑΓΧΙΑΛΟ(21+2) 27 16,6 16,6 112,05 41,80 41,80 ΥΠΕΡ/ΙΚΟ ΚΤΕΛ 3. ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΓΥΜΝ. ΣΤΕΦ/ΚΕΙΟΥ ΓΥΜΝ.(3), ΛΥΚΕΙΟ(54) & ΕΠΑΛ (40 )ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΝΗΠ.(3) Δ.Σ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ Ολοήμερο ΝΗΠ. ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ (1από Κοκκίνα) - Δ.Σ.ΑΕΡΙΝΟΥ (18) ΛΗΞΗ 12.15, 12.30, 12.45, ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΝΗΠ. & ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ.ΑΦΕΤΩΝ ΝΗΠ. & ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ.ΑΦΕΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ.ΑΦΕΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ.ΑΦΕΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ 293,85 ΡΙΖΟΜΥΛΟ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ 31 ΣΩΤΗΡΙΟ (1ΕΠΑΛ), ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ (33Λ, 32 ΕΠΑΛ), ΡΙΖΟΜΥΛΟ (3Γ, 20Λ, 8ΕΠΑΛ) (7.50) Μ.ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ (2Ν,2Δ)- (8.00) ΧΛΟΗ (1Ν,14Δ) (7.30) ΑΡΓΙΘΕΑ(2Δ)- (7.35)ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ(2Δ) - (7.50)ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ(9Δ)- (7.45)ΚΟΚΚΙΝΑ(1ν, 3Δ)-(8.00)ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(2Δ) ΑΕΡΙΝΟ ΆΦΗΣΣΟΣ(4Ν, 18Δ)-ΑΦΕΤΕΣ(4 Ν, 6Δ)-ΖΕΡΒΟΧΙΑ(1Ν, 2Δ)- ΠΛΑΚΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ(1Δ) ΝΕΟΧΩΡΙ 3 ΗΜΕΡΕΣ (Δ,ΤΡ.ΠΑΡΑΣΚ.) & 2 ΗΜΕΡΕΣ (ΤΕΤ.& ΠΕΜΠ.) ΣΥΚΗ ΝΕΟΧΩΡΙ 3 ΗΜΕΡΕΣ (Δ,ΤΡ.ΠΑΡΑΣΚ.) & 2 ΗΜΕΡΕΣ ΤΕΤ.& ΠΕΜΠ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 3 94 ΑΦΙΞΗ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ (8.10) ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ, ΚΟΚΚΙΝΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ, ΑΡΓΙΘΕΑ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ ΜΕΓΑΛΑ 4,9 4,9 31,54 59,60 31,54 ΥΠΕΡ/ΙΚΟ ΚΤΕΛ 18,4 18,4 89,23 90,04 180,08 ΥΠΕΡ/ΚΟ ΚΤΕΛ 2Χ90,04 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΛΜ 11,4 11,4 41,10 8,64 49,74 ΥΠΕΡ/ΚΟ ΚΤΕΛ 21,9 21,9 53,95 69,77 14,40 68,35 ΥΠΕΡ/ΚΟ ΚΤΕΛ 21,9 21,9 53,95 34,88 5,76 40,64 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 370,35 ΝΕΟΧΩΡΙ ΑΦΗΣΣΟΣ-ΑΦΕΤΕΣ- ΖΕΡΒΟΧΙΑ ΝΕΟΧΩΡΙ ,1 27,1 245,71 189,44 189,44 16,5 16,5 67,28 61,03 9,6 9,6 198,47 45,96 45,88 ΣΥΚΗ 22,98 22,98 ΥΠΕΡ/ΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΝΟΝΙΚΗ (Δ,ΤΕΤ, 7 μαθ.) (Τ.Π,Π 18 μαθ.) ΜΕΧΡΙ 25/10/13 FOURWAYS ΛΉΞΗ 12.25,13.15, ΜΑΡΙΑΝΝΟΥ ΛΉΞΗ 12.25, 13.15, 14.00

7 5 ΝΗΠ., ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ. Σ. ΑΦΕΤΩΝ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΛΕΩΝ ΛΑΜΠΙΝΟΥ(1Ν, 3Δ)- ΚΑΛΑΜΑΚΙ(1Ν, 4Δ)- ΝΕΟΧΩΡΙ(8Γ) ΝΕΟΧΩΡΙ & ΜΗΛΙΕΣ ,8 22,8 107,26 159,40 159,39 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΛΜ ΓΙΑ ΜΗΛΙΕΣ ΝΗΠ. & ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ.ΑΦΕΤΩΝ 12:30 2 ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ.& 2ο Δ.Σ. ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΛΗΞΗ 12.15, ,16.15) ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ.& 2ο Δ.Σ. ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ 12:30 2 ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ.& 2ο Δ.Σ. ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ 16:15 3ο ΝΗΠ. & 3ο Δ. Σ. ΑΝΩ ΓΑΤΖΕΑΣ 14:00 1ο ΝΗΠ., 1ο Δ.Σ.& ΓΥΜΝ ΜΗΛΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΟΡΩΠΗ (3Ν,13Δ), Κ.ΓΑΤΖΕΑ(2Ν,6Δ) ΑΦΗΣΣΟΣ(1Δ), ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ(3Δ) ΛΑΜΠΙΝΟΥ & ΚΑΛΑΜΑΚΙ 2 2 ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ 5 23 ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΚΟΡΩΠΗ-Κ.ΓΑΤΖΕΑ 2 6 ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΚΟΡΩΠΗ-Κ.ΓΑΤΖΕΑ 3 4 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΛΕΙΑΣ(2Ν,5Δ), ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ (2Ν, 7Δ), Κ.ΓΑΤΖΕΑ(1Ν,9Δ) ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΛΕΙΑΣ(4Γ), ΠΙΝΑΚΑΤΕΣ(3Ν,5Δ,5Γ), ΒΥΖΙΤΣΑ(8Δ,), ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΜΗΛΕΩΝ (7Ν, 15Δ) ΑΝΩ ΓΑΤΖΕΑ 5 21 ΜΗΛΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΗ ΤΑΧΙ 13,2 13,2 23,97 ΛΕΒΕΝΤΗΣ Εως 1/10/13 ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΙΔΗΣ Από 2/10/13 7,8 7,8 85,39 11,53 96,92 ΥΠΕΡ/ΚΟ ΚΤΕΛ 7,8 7,8 20,52 5,76 26,28 ΥΠΕΡ/ΚΟ ΚΤΕΛ 7,8 7,8 20,52 5,76 26,28 ΥΠΕΡ/ΚΟ ΚΤΕΛ 5,7 8,5 14,2 58,17 11,53 69,70 ΥΠΕΡ/ΚΟ ΚΤΕΛ 9,5 9,5 77,47 11,53 89,00 ΥΠΕΡ/ΚΟ ΚΤΕΛ ο ΝΗΠ., 1ο Δ.Σ ΜΗΛΕΩΝ 13:15 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΛΕΩΝ ΜΗΛΙΕΣ ΖΕΡΒΟΧΙΑ(3), ΑΦΕΤΕΣ(4), ΑΦΗΣΣΟΣ(8), ΚΟΡΩΠΗ (3) parking ΠΙΝΑΚΑΤΕΣ, ΒΥΖΙΤΣΑ ΜΗΛΙΕΣ 18 5,1 5,1 29,80 5,76 35,56 ΥΠΕΡ/ΚΟ ΚΤΕΛ 18,8 18,8 78,72 78,72 ΥΠΕΡ/ΚΟ ΚΤΕΛ ο Δ.Σ. &ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΛΕΩΝ ΝΗΠ., Δ.Σ. ΓΥΜΝ. & ΛΥΚ. ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ(1Γ)- Α.Κ.ΓΑΤΖΕΑ(13Γ)-ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ(16Γ), ΘΕΣΗ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ(3Δ), ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΜΗΛΕΩΝ(4) ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ(2Λ)- ΞΙΝΟΒΡΥΣΗ(2Ν,10Δ,3Γ,4Λ)- ΚΑΛΛΙΘΕΑ(1Ν, 1Δ)-ΠΑΛΤΣΗ(2Δ) ΜΗΛΙΕΣ 7 30 ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ ,4 13,8 16,2 149,40 114,74 114,74 ΥΠΕΡ/ΚΟ ΚΤΕΛ 22,0 22,0 90,31 20,16 110,47 ΥΠΕΡ/ΚΟ ΚΤΕΛ

8 16 17 ΝΗΠ.(1)-Δ.Σ.(2)- ΓΥΜΝ(18)& ΛΥΚ.(15) ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΓΥΜΝ.& ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ 5. ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 1 2o Δημ. Σχολ. Ανηλίου, Νηπ. Κισσού(4), Νηπ. Μουρεσίου(5), Δημ. Σχολ.,Γυμν. Λύκειο Τσαγκαράδας ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ(1Ν,2Γ,3Λ)- ΛΑΥΚΟΣ(1Δ,15Γ,10Λ)- ΜΕΤΟΧΙ(1Δ,1Γ,1Λ) ΚΑΛΑΜΑΚΙ (2Γ,1Λ)-ΝΕΟΧΩΡΙ (4Γ-4Λ)-ΣΥΚΗ(9Γ-8Λ) Ξηρόβρυση Αγ. Δημητρίου(1ν,1Δ), Πιτσέικα Αγ. Δημητρίου(1ν), Αγ. Δημήτριος(1ν,2Δ), Εσωτερικό Ανηλίου(1ν,10Δ), Κισσός(23Δ), Ανήλιο, Αζαπάτες Μουρεσίου(3Δ), επαρχ.οδός Μουρεσίου Τσαγκαράδας(9Δ), Αγ. Στέφανος Τσαγκαράδας(1Δ), Ξουρίχτι(3ν,9Δ, 4Γ,3Λ), Αγ.Ταξιάρχες Τσαγκαράδας(2Ν, 8Δ,2Γ), ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ ,0 20,0 139,81 17,28 157,09 ΥΠΕΡ/ΚΟ ΚΤΕΛ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ ,3 30,3 215,80 211,81 211,81 ΥΠΕΡ/ΚΟ ΚΤΕΛ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 1.519,26 Κισσός-Ανήλιο- Μούρεσι-Τσαγκαράδα ,6 33,6 234,88 234,88 ΛΕΒΕΝΤΗΣ 2 Νηπ. Κισσού, Δ.Σ. Ανηλίου ΑΝΗΛΙΟ-ΚΙΣΣΟ ΚΙΣΣΟ-ΑΝΗΛΙΟ- ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 ; 13,0 13,0 29,80 29,80 ΛΕΒΕΝΤΗΣ 3 Νηπ. Μουρεσίου Μούρεσι (6), Τσαγκαράδ(8), Ξουρίχτι(3) 17 9,5 9,5 22,75 22,75 ΛΕΒΕΝΤΗΣ 4 Δ.Σ Τσαγκαράδας & Νηπ. Μουρεσίου Νταμούχαρη(2Δ), Εσωτερική Οδός Νταμουχαρης_Μουρεσίου( 15Δ), Αγ. Στέφανος Τσαγκαράδας( 2Ν,1Δ), Ξενία τσαγκαράδας(σχολείο), Εσωτερ.Δίκτυο Τσαγκαράδας(3Ν), Γιουμπρούκι, Εσωτ.δικτυο Τσαγκαράδας(1Ν), Μυλοπόταμος, Επαρχ.οδός Μυλοποτάμου Τσαγκαράδας(8ν,10Δ),Ξενία Τσαγκαράδας(ανταπόκριση νηπίων από Ξουρίχτι) Τσαγκαράδα-Μούρεσι ,84 27,0 27,0 110,83 110,83 ΛΕΒΕΝΤΗΣ 5 Δ.Σ. Τσαγκαράδας (Ολοήμερο) Τσαγκαράδα Αγ.Ταξιάρχης Τσαγκαράδας, Ξουρίχτι,Τσαγκαράαδα, Μυλοπόταμο, Αγ. Στέφανος τσαγκαράδας, Αγ. Τριάδα Μουρεσίου, Δίδυμα Μουρεσίου 26 27,2 27,2 55,82 55,85 ΛΕΒΕΝΤΗΣ

9 6 Γυμν.Λύκειο Τσαγκαράδας Κισσό(9Γ,8Λ), Ανήλιο(12Γ,8Λ), Αγ. Δημήτριο(10Γ,3Λ), Αγ.Ιωάννη(1Γ,3Λ), Μούρεσι (17Γ,7Λ ΜΕ ΕΜΔ ΤΟ ΠΡΩΙ)) Τσαγκαράδα ,5 31,5 176,38 220,20 176,38 ΥΠΕΡ/ΚΟ ΚΤΕΛ 7 Γυμν.Λύκειο Τσαγκαράδας ( ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 14:00) Τσαγκαράδα Μούρεσι ,0 4,0 41,04 41,04 ΛΕΒΕΝΤΗΣ 8 Γυμ.& Λ.Ζαγοράς Πουρί Ζαγορά 6 8 6,1 6,1 149,40 41,04 41,04 ΥΠΕΡ/ΚΟ ΚΤΕΛ 9 Γυμ. & Λ.Ζαγοράς Μακρυρράχη Ζαγορά ,4 10,4 149,40 84,33 84,33 ΥΠΕΡ/ΚΟ ΚΤΕΛ 10 Ολοήμερο Δ.Σ.Ζαγοράς Ολοήμερο Δ.Σ.Ζαγοράς ΕΠΙΠΛΕΟΝ 16:15 Συνοικία Αγ.Παρασκευής, Αγ.Κυριακής Ζαγοράς Αγ. Γεωργιος Ζαγοράς Αγ. Γεωργιος Ζαγοράς Συνοικία Αγ.Παρασκευής, Αγ.Κυριακής Ζαγοράς 47 3 ΜΙΚΡΑ 2,0 2,0 221,16 41,04 80,03 20,52 13,34 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 890,27 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ 41,04*3*65% ΑΠΌ 15/10 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ 20,52*65% ΑΠΌ 15/10 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 4.099,79

10 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΑΧΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΛΜ ΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΜΕ ΦΠΑ Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΜΙΚΡΗ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΜΙΚΡΗ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΜΙΕΓΑΛΗ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΙΚΡΗ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΛΟ ΧΛΜ ΠΑΛΙΑ ΤΙΜΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΟΥ ΔΡΟΜ./ ΚΥΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΗΜΕΡΗ ΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 1. ΔΗΜΟΣ Νηπιαγωγείο(1)& 2ο 1 Δ.Σ. Άλλης Μεριάς (10) 2 6ο Δ.Σ & 4ο Γυμν. Ν. Ιωνίας Οικ. Γορίτσας Άλλη Μεριά 1 10 ΤΑΧΙ 1,40 1,40 10,52 10, ,14 60,84 ΑΒΔΕΛΑΣ Κλήμα( 5Δ),(3Γ), Φυτόκο(3Δ) Φυτόκο 8 3 ΤΑΧΙ 1,00 4,20 5,20 10,00 14, ,00 60,00 ΠΟΥΛΙΑΝΑΣ 3 6ο Δ.Σ. Ν.Ιωνίας Φυτόκο Ν. Ιωνία 10 ΤΑΧΙ 1,00 2,40 3,40 12, ,00 60,00 4 Μουσικό Σχολείο Μουσικό Σχολείο (επιστροφή) Γυμνάσιο Ιωλκού (μονή διαδρομή πρωί) 1ο Δ.Σ. Άνω Λεχωνίων, ΕΠΑΛ Αγριάς (ανταπόκριση στον Αγ.Βλάσσιο με το λεωφορείο της γραμμής) Εσπερινό Γυμν.Βόλου (επιστροφή) 2ο ΕΠΑΛ ΕΣΠΕΡΙΝΟ () Στάση ΚΤΕΛ (Αλιβέρι) Μουσικό Σχολείο Από Σταγιάτες (στάση Πρ.Ηλία) Πινακάτες (4 ΕΠΑΛ ), Αγ. Γεώργιο(3Δ) ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ ΑΠΌ Μουσικό 1 ΤΑΧΙ 3,2 3,20 12,49 1 ΒΛΑΧΛΗΣ Σχολείο 25,00 25,00 25,00 Γλαφυρές 1 ΤΑΧΙ 3,2 10,70 13,90 23,91 1 ΒΛΑΧΛΗΣ Ανακασιά 2 ΤΑΧΙ 1,80 1,80 11,62 10, ,44 10,44 ΑΒΔΕΛΑΣ ΜΕΧΡΙ 23/10/2013 Αγ. Βλάσσιο 3 4 ΤΑΧΙ 8,70 8,70 15,35 18, ,35 61,40 ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ Βόλο Ν.Αγχίαλος 4 ΤΑΧΙ 3,20 17,20 20,40 20,50 30, ,50 20,50 ΜΠΙΚΟΡΑΡΟΣ Βόλο Αλυκές(1) - Ν.Αγχίαλος (2) 3 ΤΑΧΙ 2,30 17,60 19,90 24,00 30, ,00 24,00 ΑΓΓΕΛΗΣ ανασύσταση σύμβασης μεταφοράς μαθητών του Δήμου Βόλου

11 10 4ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας Ν. Ιωνία Αγχίαλος 5 ΤΑΧΙ 23,70 23,70 19,76 33, ,76 39,52 ΚΩΣΤΑΡΑΣ 11 4ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας Ν. Ιωνία Αλυκές(2), Αγχίαλος(6) 8 ΤΑΧΙ 24,50 24,50 19,76 34, ,76 39,52 ΖΟΥΛΟΥΜΗ 12 ΕΠΑΣ Ν.Ιωνίας (Εσπερινό) (1) & Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (1) Αργαλαστή Ν. Ιωνία 1 1 ΤΑΧΙ 25,00 15,30 40,30 33,51 53, ,51 67,02 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΜΕΧΡΙ 5/11 ΕΠΑΣ & ΑΠΌ 5/11/13 ΜΟΝΟ ΣΧ. 2ΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 13 3ο ΕΠΑΛ Βόλου(2) & 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας(2) Πουρί (1) 3ο ΕΠΑΛ Βόλου - Ζαγορά(1) 3ο ΕΠΑΛ Βόλου, (2) 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας Βόλος & Ν. Ιωνία 4 ΤΑΧΙ 5,40 45,30 50,70 50,00 69, ,00 100,00 ΒΟΥΖΑΡΑΣ 14 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας Μακρυράχη(2) Ν. Ιωνία (επιστροφή +1 μαθ. μέχρι Καράβωμα) 2 ΤΑΧΙ 3,80 39,40 43,20 60, ,00 100,00 ΚΑΒΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΒΑΪΟΣ 15 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας(1)3ο ΕΠΑΛ Βόλου(1) 2. ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ο Νηπιαγωγείο(2) & 5o Δ.Σ. Αλμυρού(2) ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 12:25 2ο (1), 5o (1) Δ.Σ. & ΕΠΑΛ Αλμυρού ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 14:00 3ο Δ.Σ.(1) ΓΥΜΝ.(1) & ΕΠΑΛ (2) Αλμυρού 1ο Νηπ.Ευξεινούπολης (1) & 2ο Δ. Σ. Αλμυρού (2) Αερινό (2) Βελεστίνο (Ανταπόκριση με μισθωμένο λεωφορείο) 2 ΤΑΧΙ 6,10 6,10 21,58 14, ,81 29,62 ΜΟΥΤΣΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥ 697,86 Κωφούς Αλμυρό 2 2 ΤΑΧΙ 6,70 7,00 13,70 18,95 23, ,35 30,70 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ Κωφούς Αλμυρό 2 1 ΤΑΧΙ 6,70 7,00 13,70 13,61 23, ,61 27,22 ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κοκκωτοί. Αλμυρό ΤΑΧΙ 6,70 15,80 22,50 21,05 34, ,05 42,10 ΠΡΕΜΕΤΗΣ Αργυλοχώρι (1ν,2Δ) Ευξεινούπολη- Αλμυρός 1 2 ΤΑΧΙ 13,10 13,10 16,84 22, ,84 50,52 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΠΟ 3/10/13-31/12/13 ΚΩΣΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΌ 8/1/14 5 1ο Νηπ. & Δ.Σ.Ευξεινούπολης & 5ο Δ.Σ. Αλμυρού Φυλάκη (2ν,1Δ), Πέρδικα(1Δ) Ευξεινούπολη & Αλμυρό 2 2 ΤΑΧΙ 20,30 20,30 33,02 29, ,11 44,22 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΧΡΙ 23/09/13 6 1ο Νηπ. & Δ.Σ.Ευξεινούπολης Φυλάκη (2ν, 1Δ) Ευξεινούπολη 2 1 ΤΑΧΙ 18,80 18,80 28, ,11 44,22 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟ 24/09/13

12 7 2ο Γυμν. Αλμυρού Βρύναινα ΑΛΜΥΡΟ 1 ΤΑΧΙ 14,30 8,80 23,10 24,56 34, ,56 49,12 ΒΑΡΒΑΡΕΖΟΣ ΑΠΌ 23/10/13 8 ΕΠΑΛ Αλμυρού Ανάβρα Αλμυρός 4 ΤΑΧΙ 15,00 17,00 19,50 51,50 31,12 49, ,12 62,24 ΖΟΥΛΟΥΜΗ Γ. Ευξεινούπολης (1), 9 2ο Γυμν. (2) Ανάβρα Ευξεινούπολη 3 ΤΑΧΙ 15,00 17,00 19,50 51,50 31,12 49, ,12 62,24 ΚΩΣΤΑΡΑ Αλμυρού 10 ΕΠΑΛ Αλμυρού(4) Ευξεινούπολη & Γυμν. Ανάβρα & Αλμυρός Ευξεινούπολης(4) ΤΑΧΙ 15,00 17,00 19,50 51,50 31,12 49, ,12 124,48 ΚΩΣΤΑΡΑΣ Γ-Λ Τάξεις Σούρπης (5 ΠΑΙΔΙΆ ΑΝΤΑΠΌΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕ ΤΟ ΚΤΕΛ ΓΙΑ ΣΟΥΡΠΗ)+ΝΗΠ.(2), ΔΗΜ.ΣΧ.(3)Πτελεού 3ο Δ.Σ. Αλμυρού ΛΗΞΗ Πηγάδι (1Ν,2Δ,5Λ) Πηγάδι-Λεύκη Πτελεού(1Ν,1Δ) Παραλία Αλμυρού Πτελεός ΤΑΧΙ 4,00 4,00 8,00 12,57 4 9,50 6,20 6,20 14,92 2 9,50 57,00 ΚΑΡΑΜΠΑΣ Αλμυρός 2 ΤΑΧΙ 7,10 7,10 15, ,89 31,78 ΞΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 13 2ο Νηπ.(2) & 5ο Δ.Σ.(2) Αλμυρού Ανθότοπος Αλμυρός 2 2 ΤΑΧΙ 11,10 4,60 15,70 25, ,00 25,00 ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ 14 Νηπ. Αγ. Θεοδώρων Αγ.Θεόδωροι Γαύριανη 1 ΤΑΧΙ 2,70 5,40 8,10 17, ,44 17,44 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ 668,28 ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΌ ΣΤΑΘΑΡΑ 3. ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 1 ΕΠΑΛ Βελεστίνου 2 3 Γυμνάσιο Φερών (ΑΜΕΑ) Νηπ. & 2ο Δημ. Σχ. Φερών ΜΟΝΟ Κανάλια(3) - Κερασιά(1) Βελεστίνο 4 ΤΑΧΙ 31,80 31,80 27,87 42, ,87 55,74 Περίβλεπτο Βελεστίνο 1 ΤΑΧΙ 12,90 12,90 13,94 22, ,94 27,88 Βελεστίνο Μ.Περιβολάκι- Χλόη 3 4 ΤΑΧΙ 11,40 11,40 13,25 20, ,25 26,50 ΚΩΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ανασύσταση σύμβασης μεταφοράς μαθητών του Δήμου Ρ. Φεραίου ΜΗΤΣΙΟΣ ανασύσταση σύμβασης μεταφοράς μαθητών του Δήμου Ρ. Φεραίου ΠΑΙΠΑΗΣ ανασύσταση σύμβασης μεταφοράς μαθητών του Δήμου Ρ. Φεραίου

13 4 5 2ο Δημ. Σχ. Φερών Νηπ. Περιβλέπτου Βελεστίνο Χλόη 7 ΤΑΧΙ 2,90 2,90 9,80 11,40 2 9,80 19,60 Περίβλεπτο Κοκκίνα 1 ΤΑΧΙ 3,60 3,60 13,94 12, ,15 12,15 4. ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Δ.Σ.(2) & Νηπιαγ.(1) 1 Τρικερίου Θέση + 1 επιπλέον Αλογόπορος Επιστροφή Νηπαγωγείο (1)& Δ.Σ.(2), 2 Γυμν.Τρικερίου(1) Νησί Τρικέρων Αλογόπορος επιπλέον Επιστροφή 3 4 Δημοτικό & Λύκειο Τρικερίου Δημοτικό Τρικερίου (επιστροφή) Δημοτικό (1) & Λυκ.Ταξεις (1) Τρικερίου 5 Νηπ.& Δ.Σ. Μηλίνας Νηπ.(1), Δ.Σ (2) Λύκ.(1) Αργαλαστής (ΜΟΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΡΩΙ) Νηπ.(1), Δ.Σ (2) Αργαλαστής ( 13:15) Λύκειο Αργαλαστής ( 14:00) Νηπ. Δ.Σ Αργαλαστής () Νηπ.(1) Δ.Σ (3) Αργαλαστής (ΠΡΩΙ (4) & Ξηρόκαμπος (1Λ) Τζάστενη (1Δ) ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 141,87 ΠΑΙΠΑΗΣ ανασύσταση σύμβασης μεταφοράς μαθητών του Δήμου Ρ. Φεραίου ΜΟΥΤΣΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ 10/10/2013 Τρίκερι ΤΑΧΙ 6,80 6,80 9,75 16,37 3 9,75 29,25 Ε.ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΘΑΛΛΑΣΙΟ ΤΑΧΙ 0,00 21, ,04 63,12 Ε. & Ν. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Τρίκερι 1 1 ΤΑΧΙ 23,20 23,20 27,08 35, ,08 54,16 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Τρίκερι Τζάστενη 1 ΤΑΧΙ 15,70 15,70 26, ,00 12,00 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Αγ.Κυριακή Τρίκερι 1 1 ΤΑΧΙ 4,40 4,40 13,53 2 9,75 19,50 Ν.ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Χονδρή Άμμος(1) - Αγ. Ανδρέας(2Ν,5Δ) Κάλαμο- Μπελιάν (1Λ) Μηλίνα 2 6 ΤΑΧΙ 3,60 3,60 7,20 13,07 17, ,07 52,28 ΝΤΑΣΙΟΣ Αργαλαστή ΤΑΧΙ 6,50 2,20 8,70 19,15 1 Αργαλαστή Κάλαμο 1 2 ΤΑΧΙ 6,50 6,50 16,02 1 Αργαλαστή Μπελιάν 1 2,20 2,20 13,93 1 Αργαλαστή Παου 1 1 ΤΑΧΙ 4,70 4,70 13,89 1 Λεφόκαστρο(3), Μυριοβρύτη(1) Αργαλαστή 1 3 ΤΑΧΙ 9,90 9,90 20, ,00 113,00 ΔΙΑΝΕΛΟΣ

14 (2) 12.15) Δ.Σ (2) Αργαλαστής ( 16.15) 2ο Δημοτ.Σχ.Καλών Νερών 2ο Δημοτ.Σχ.Καλών Νερών + 1 επιπλέον επιστροφή 15:30 3ο Νηπ. & 3ο Δ.Σ. Άνω Γατζέας Αργαλαστή Λεφόκαστρο 2 8,40 8,40 18,27 1 Αργυραίϊκα (4Δ) Αγ. Αθανάσιος Πινακατών(1)- Μηλιές(2) Ανω Γατζέα 5. ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 1 Νηπ, Δημ.Σχ, Γυμν. & Λύκ.Ζαγοράς Καλά Νερά 4 ΤΑΧΙ 4,7 4,7 13,32 2 7,50 15,00 Καλά Νερά 3 ΤΑΧΙ 1,7 10,80 12,50 22, ,00 60,00 Αγ.Γεώργιος Νηλείας(2Ν, Αγ.Τριάδα (2Ν) 4 ΤΑΧΙ 8,5 8,50 18, ,40 18,40 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 436,71 ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΣ ΑΠΌ ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΣ ΑΠΌ ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΣ ΑΠΌ Χορευτό Ζαγορά ΤΑΧΙ 8,60 8,60 14,04 18, ,04 84,21 ΠΡΙΤΣΙΝΗ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 84,21 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΑΧΙ 2.028,93

15 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ TAXI ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΧ. ΕΤ Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΟ ΥΠ/ΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΜΙΚΡΗ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΜΙΚΡΗ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΓΑΛΗ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΙΚΡΗ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΛΟ ΧΛΜ ΠΑΛΙΑ ΤΙΜΗ ΔΡΟΜ. ΜΕ Φ.Π.Α. ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΔΡΟΜ. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛ. ΑΝΑΔΟΧΟΣ 1. ΔΗΜΟΣ 1 ΕΙΔ.Δ.Σ ΑΓΡΙΑΣ.(2) & 1ο ΕΙΔ. Δ.Σ. (1) ΞΙΝΟΒΡΥΣΗ (1), ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ (1), ΚΟΡΩΠΗ(1) ΑΓΡΙΑ & (ΤΕΡΜΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ) 3 ΤΑΧΙ 28,70 22,30 51,00 92,00 130,83 92,00 ΜΠΡΕΛΛΣ 2 ΕΙΔ. Δ.Σ. ΑΓΡΙΑΣ (2) & 2ο ΕΙΔ. (2) Κ.ΛΕΧΩΝΙΑ (3), ΑΓΡΙΑ(1) ΑΓΡΙΑ & ΒΟΛΟΣ (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 193) 4 ΤΑΧΙ 3,60 8,00 11,60 43,10 19,99 ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ 3 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ (2), ΜΑΡΑΘΟΣ (1), ΜΟΜΟΥ 4 - ΠΕΥΚΑΚΙΑ(1) 4 ΤΑΧΙ 3,30 22,30 25,60 60,00 72,86 60,00 ΤΣΑΤΣΟΣ 4 Σ ΚΑΝΑΛΙΑ, ΡΙΖΟΜΥΛΟ 2 ΤΑΧΙ 41,30 41,30 50,00 104,82 76,00 ΚΑΛΑΜΑΙΔΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 4,5 ΧΛΜ ΓΙΑ ΡΙΖΟΜΥΛΟ 5 6 (1), 1ο ΕΠΑΛ Σ(1) ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ(2), ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ(2) ΖΑΓΟΡΑ ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, ΤΕΡΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 4 ΤΑΧΙ 31,20 31,20 71,30 83,24 71,30 ΠΑΡΑΣΚΟΥΛΑΚΗΣ 1 1 ΤΑΧΙ 4,90 39,40 44,30 122,90 95,00 ΛΙΑΤΣΙΚΟΣ ΑΠΌ ΦΙΛ.ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 54 & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ, ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 103, 2 ΤΑΧΙ 3,60 3,60 23,46 26,01 23,46 ΓΙΑΛΑΜΑΣ

16 8 ΔΙΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ 7, ΠΟΝΤΟΥ 4, Π.ΣΟΥΜΕΛΑ 6, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 149 (ΦΑΝΑΡΙΟΥ & 4 ΤΑΧΙ 4,30 4,30 23,46 27,84 23,46 ΓΙΑΛΑΜΑΣ 9 ΚΑΝΑΡΗ 48-52, 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 156, ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 172, ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 93 4 ΤΑΧΙ 4,90 4,90 23,85 29,40 23,85 ΒΛΑΧΛΗΣ 10 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 41, Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ 84, ΜΑΓΝΗΤΩΝ 89, ΖΑΧΟΥ ,90 4,90 23,46 29,40 23,46 ΚΑΝΟΥΤΑΣ ΠΕΥΚΩΝ 7, Δ. ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ 7, ΑΛΚΗΣΤΙΔΟΣ 46, ΡΟΣΤΩΒ 47- ΒΟΛΟΣ Σ. ΒΕΜΠΟ 19, Γ.ΔΗΜΟΥ 36, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 59, ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 33 4 ΤΑΧΙ 5,90 5,90 23,46 32,00 23,46 ΚΑΛΠΙΑΣ 4 ΤΑΧΙ 5,00 5,00 23,46 29,67 23,46 ΚΑΛΠΙΑΣ 13 ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ 14, ΒΟΥΤΖΑ 1, ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 1, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 11 4 ΤΑΧΙ 2,50 2,50 23,46 23,14 23,14 ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ 14 Κ. ΚΑΡΤΑΛΗ 270, Κ. ΚΑΡΤΑΛΗ 331, ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ 46, ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ & ΤΥΠΑΛΔΟΥ-ΦΥΤΟΚΟ 4 ΤΑΧΙ 3,00 3,60 6,60 23,46 32,14 23,46 ΣΤΕΡΓΙΟΥ 15 ΦΥΟΚΟΥ 8, ΦΥΤΟΚΟΥ 11(3) 4 ΤΑΧΙ 0,70 0,70 23,46 18,44 18,44 ΠΡΟΒΙΑΣ (2) & ΕΕΕΕΚ (2) (1), ΕΕΕΕΚ (2) & 2ο ΕΙΔ. Δ.Σ. (1) ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ (2), ΝΕΟΧΩΡΙ (1), ΜΑΛΑΚΙ (1) ΜΗΛΙΕΣ(1), ΒΥΖΙΤΣΑ(1), ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟ(1), ΑΓΡΙΑ Ή ΕΡ.ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ν. ΙΩΝΙΑ ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, Σ.ΜΥΡΙΒΗΛΗ 1) ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, Σ.ΜΥΡΙΒΗΛΗ 1) 4 ΤΑΧΙ 6,30 19,10 24,30 49,70 68,89 131,51 89,30 ΝΤΑΣΙΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 3 ΧΛΜ ΓΙΑ ΝΕΟΧΩΡΙ 1 3 ΤΑΧΙ 7,20 9,30 17,80 34,30 75,00 97,50 75,00 ΣΤΟΥΜΠΟΒΙΚΟΣ

17 18 ΕΕΕΕΚ 19 ΕΕΕΕΚ 20 ΕΕΕΕΚ 21 ΕΕΕΕΚ 22 ΕΕΕΕΚ 23 ΕΕΕΕΚ 24 ΕΕΕΕΚ 25 ΕΕΕΕΚ 26 ΕΕΕΕΚ ΑΓΡΙΑ(3) ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 37, ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 1 (ΔΕΛΤΑ ΓΡΑΜΜΩΝ), ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 52, 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 10 (ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ) ΠΗΛΕΩΣ 33, ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 34, ΠΕΡΣΕΩΣ 51, Τ.ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - Ν.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 15, ΜΑΒΙΛΗ 128, ΚΟΡΩΠΗΣ 6, ΖΟΡΜΠΑ 8 - ΒΟΛΟΣ ΣΚΟΥΦΑ 83- ΝΕΑΠΟΛΗ, ΣΟΥΙΠΕΝΑΣ 3- ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ & ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 112- ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 87, ΙΑΤΡΙΔΗ & ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ. ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ(2) - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΥΣΙΔΩΝΟΣ 23, ΙΚΟΝΙΟΥ & ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ, ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 9, ΦΑΝΑΡΙΟΥ & ΡΙΤΣΟΥ- ΠΛΑΣΤΗΡΑ& ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ, Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ & ΠΕΡΑΙΒΟΥ, ΚΥΠΡΟΥ 34, 54ΟΥ ΣΥΝΤ/ΤΟΣ 141- ΒΟΛΟΣ ΚΟΥΤΑΡΕΛΙΑ 114, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 173, ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 74, Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 84 (Σ.ΜΥΡΙΒΗΛΗ 1) (Σ.ΜΥΡΙΒΗΛΗ 1) (Σ.ΜΥΡΙΒΗΛΗ 1) (Σ.ΜΥΡΙΒΗΛΗ 1) (Σ.ΜΥΡΙΒΗΛΗ 1) (Σ.ΜΥΡΙΒΗΛΗ 1) (Σ.ΜΥΡΙΒΗΛΗ 1) (Σ.ΜΥΡΙΒΗΛΗ 1) (Σ.ΜΥΡΙΒΗΛΗ 1) 4 ΤΑΧΙ 6,00 6,00 23,46 32,27 23,46 ΓΙΑΛΑΜΑΣ 4 ΤΑΧΙ 1,20 5,50 6,70 23,46 31,48 23,46 ΚΑΝΟΥΤΑΣ 4 ΤΑΧΙ 2,80 3,10 5,90 23,46 30,53 23,46 ΚΑΝΟΥΤΑΣ 4 ΤΑΧΙ 6,10 6,10 23,46 32,54 23,46 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 4 ΤΑΧΙ 3,20 3,20 23,46 24,97 23,46 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 4 ΤΑΧΙ 3,80 3,80 23,46 26,53 23,46 ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ 4 ΤΑΧΙ 6,90 6,90 23,46 34,62 23,46 ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ 4 ΤΑΧΙ 4,40 4,40 23,46 28,09 23,46 ΣΤΕΡΓΙΟΥ 3 ΤΑΧΙ 11,30 11,30 29,37 40,75 29,37 ΠΑΛΙΑΤΣΑΣ

18 27 6/Θ ΕΙΔ. Δ.Σ. ΔΑΔ (2), 1ο ΕΙΔ. Δ.Σ. (1) & ΕΙΔ. Δ.Σ. (2) & ΝΗΠ. (2) ΑΓΡΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΣ(2), Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ (2), ΒΡΥΟΥΛΩΝ(1), ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΔΡΑΜΥΤΙΟΥ (2), (ΤΕΡΜΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ) & ΑΓΡΙΑ 2 5 ΤΑΧΙ 6,45 42,20 48,65 82,17 123,58 82,17 ΤΣΑΝΤΟΣ /Θ ΕΙΔ. Δ.Σ. (3) & 2/Θ ΕΙΔ. ΝΗΠ. (1) ΔΑΔ 6/Θ ΕΙΔ. Δ.Σ. ΔΑΔ (2) & 2ο ΕΙΔ. Δ.Σ. (2) 6/Θ ΕΙΔ. Δ.Σ. ΔΑΔ(3) & 2/Θ ΕΙΔ.ΝΗΠ.(1) ΚΙΣΣΟΣ, ΥΑΚΙΝΘΟΥ 33, ΠΕΡΑΙΒΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΡΗ, ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ, ΡΙΖΟΜΥΛΟ, ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΦΕΡΩΝ ΔΙΜΗΝΙ, ΑΣΠΡΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ(3), - (ΤΕΡΜΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ) (ΤΕΡΜΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ) & ΒΟΛΟ (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 193) (ΤΕΡΜΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ) 1 3 ΤΑΧΙ 9,10 5,20 29,80 44,10 106,13 122,18 106,13 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ανασύσταση σύμβασης μεταφοράς μαθητών του Δήμου Βόλου 4 ΤΑΧΙ 38,70 38,70 73,04 99,26 73,04 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 4 ΤΑΧΙ 6,20 6,20 23,46 29,85 23,46 ΚΑΛΠΙΑΣ 31 6/Θ ΕΙΔ. (3) Δ.Σ. & 2/Θ ΕΙΔ. ΝΗΠ. (1) ΔΑΔ ΑΝΔΡΟΥ 21, ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ, ΨΥΧΑΡΗ 55, ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ 12 (ΤΕΡΜΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ) 1 3 ΤΑΧΙ 6,90 6,90 23,46 34,62 23,46 ΣΤΕΡΓΙΟΥ 32 2ο ΕΙΔ. Δ.Σ. (1), (3) ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ (2), ΚΑΛΟΣΓΟΥΡΟΥ 5, ΓΑΜΒΕΤΑ ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 193) & 1 3 ΤΑΧΙ 7,80 6,50 14,30 38,00 52,39 40,17 ΠΡΟΒΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΛΜ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ο ΕΙΔ. Δ.Σ. 2ο ΕΙΔ. Δ.Σ. & ΕΙΔ. ΝΗΠ. ΑΛΥΚΕΣ(2), ΔΙΜΗΝΙ, ΣΕΣΚΛΟ ΑΛΙΒΕΡΙ(1), ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 32 (2) - ΒΟΛΟΣ (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 193) ΒΟΛΟΣ (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 193) 4 ΤΑΧΙ 30,00 30, ΤΑΧΙ 4,50 4,50 129,00 28,36 80,68 129,00 ΜΠΙΚΟΡΑΡΟΣ 35 2ο ΕΙΔ. ΝΗΠ. ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΑΓΝΟΝΤΩΣ 7, ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 16 ΒΟΛΟΣ (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 193) 2 ΤΑΧΙ 1,90 1,90 21,56

19 36 (4) & ΕΕΕΕΚ (4) ΓΑΤΣΟΥ (ΑΛΥΚΕΣ ΜΕΤΑ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ), ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 5, ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 191, ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ 35, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 7, ΤΣΙΓΑΝΤΕ 30, ΤΕΡΜΑ ΖΕΡΒΑ, ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 7 -ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΦΑΝΑΡΙΟΥ & ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, Σ.ΜΥΡΙΒΗΛΗ 1) 8 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 10,10 10,10 73,60 73,60 ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ΒΟΧ (2) & ΕΕΕΕΚ (3) ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ (2), ΑΓΡΙΑ (1), ΟΡΜΙΝΙΟΥ 124-ΒΟΛΟΣ (ΦΑΝΑΡΙΟΥ & ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, Σ.ΜΥΡΙΒΗΛΗ 1) 5 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1,10 16,70 17,80 62,29 62,29 ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ΒΟΙ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 1 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΛΜΥΡΟΥ ΡΙΖΟΜΥΛΟ(1), ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ(2) ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 1.615,15 ΑΛΜΥΡΟ 3 ΤΑΧΙ 30,90 30,90 41,50 82,60 41,50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 2 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟ, ΠΤΕΛΕΟ, ΣΟΥΡΠΗ, ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ ΑΛΜΥΡΟ 4 ΤΑΧΙ 35,40 35,40 44,80 92,21 65,00 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 7,2 ΧΛΜ ΓΙΑ ΑΧΙΛΛΕΙΟ 3 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΛΜΥΡΟΥ Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΣ, ΚΡΟΚΙΟ ΑΛΜΥΡΟ 3 ΤΑΧΙ 15,60 15,60 49,92 34,80 ΑΝΤΑΡΗ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ 141,30 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1.756,45

20 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής την υπ αριθμ. 2/ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας την υπ αριθμ.3243/ απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής και μετά την εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την τροποποίηση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων που αφορούν: α) την αριθμ. 3750/ σύμβαση του ΚΤΕΛ Υπεραστικών Γραμμών Α.Ε. ως προς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. στο κόστος συνοδού και ως εκ τούτου στο ημερήσιο κόστος δρομολογίου, β) την αριθμ. 6646/ σύμβαση του Ιωάννου Δημήτριου ως προς το ημερήσιο κόστος δρομολογίου & γ) την αριθμ. 6656/ σύμβαση της Κωσταρά Αικατερίνης ως προς την εκτέλεση επιπλέον δρομολογίου. Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις η τελική διαμόρφωση των δρομολογίων φαίνεται στους ανωτέρω πίνακες 1, 2 & 3 και αφορούν: Πίνακας 1: Δρομολόγια λεωφορείων, Πίνακας 2: Δρομολόγια taxi & Πίνακας 3: Δρομολόγια taxi ειδικών σχολείων. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 171 Η Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας Τα μέλη της επιτροπής της επιτροπής της επιτροπής Αργυροπούλου - Καλλιάρα Παππά Αικατερίνη Κρανιάς Βασίλειος Ελένη Λάρισα 11/2/2014 Δεσπόπουλος Κων/νος Γακόπουλος Χρήστος Σταφύλη Ουρανία Ψαχούλας Ορέστης Αλεξάκος Φώτιος Μεργιαλής Δημήτριος