ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Θεσσαλονίκη, σήμερα , ημέρα Τετάρτη και ώρα π.μ., οι παρακάτω :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Θεσσαλονίκη, σήμερα 1-7 - 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., οι παρακάτω :"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ / , 26810/ ΚΑΙ 27565/ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΨΗΛΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 6003, ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΤΕΠ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΑΡ.ΔΙΑΚ. 10/2014. Θεσσαλονίκη, σήμερα , ημέρα Τετάρτη και ώρα π.μ., οι παρακάτω : 1. κ. Σαλπιγγίδης Γεώργιος, Δ/ντης ΕΣΥ του Ουρολογικού Τμήματος 2. κα Λιακοπούλου Όλγα, Προϊσταμένη 2ου Νοσηλευτικού Τομέα 3. κ. Σαχανίδης Ιωάννης, ΤΕ Τεχν. Εφαρμογών 4. κα Μπεκιάρη Ελένη, Λέκτορας της Β' Παθολογικής Κλινικής 5. κ. Τριανταφυλλίδης Γεώργιος, ΤΕ Υπομηχανικών που αποτελούμε την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 366/ και 2116/ Πράξεις του Διοικητή του Νοσοκομείου, συνεδριάσαμε σε χώρο του Γραφείου Προμηθειών του Νοσοκομείου και έχοντας υπόψη: 1. Την υπ αριθμ. πρωτ: Υ4β/ΓΠ 7602/Φ8γ2/ απόφαση του Υπουργού Υγείας σχετικά με την έγκριση προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών των Νοσοκομείων του ΕΣΥΚΑ στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 45 η / (θέμα 68 ο ) συνεδρίασή του, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού από συγχρηματοδοτούμενα έργα, για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. 3. Την με αρ. πρωτ. Υ4β/Γ.Π.48884/Φ8γ2-68/ ΑΔΑ: Β4ΓΟΘ-784 Απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ4β/ΓΠ7602/ Υπουργικής Απόφασης ως προς τα είδη και τον προϋπολογισμό του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, προϋπολογισμού ,00, με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ Την Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με Α.Π. 616/ ΑΔΑ ΒΕΙΒ7ΛΛ-4ΨΩ για Ένταξη της Πράξης "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΝΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία Θράκη". 5. Την υπ αριθμ. 3 η / (θέμα εκτ. 2 ο ), απόφαση του Δ.Σ. του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, προϋπολογισμού ,00 με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ Το υπ αριθμ. πρωτ. 513/ έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τη σύμφωνη γνώμη (υπό προϋποθέσεις) για τη δημοπράτηση της Πράξης [393214] "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»" 7. Την υπ αριθμ. 3 η / (θέμα εκτ. 2 ο ) απόφαση του Δ.Σ. του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ έγκρισης του τεύχους Δημοπράτησης του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

2 για το ΤΕΠ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης , Την υπ αριθμ. 10/2014 διακήρυξη του Νοσοκομείου 9. Την από (Αρ. Πρωτ: 7928/ ) προσφυγή της εταιρείας «ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΑΕΒΕ» 10. Το από (Αρ. Πρωτ: 8574/ ) έγγραφο της εταιρείας «ENAMED ΜΕΠΕ» 11. Το από πρώτο Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων 12. Το από δεύτερο Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων 13. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 4 η / συνεδρίασή του (θέμα 114 ο ), με την οποία επικυρώθηκαν τα ανωτέρω Πρακτικά. 14. Την από (Αρ. Πρωτ: 11565/ ) αναφορά υπόμνημα της εταιρείας ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ 15. Το από Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων 16. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 4 η / συνεδρίασή του (θέμα 113 ο ), με την οποία αποφασίστηκε : α) η επικύρωση του από Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του διαγωνισμού για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου μας β) η διαβίβαση της από αναφοράς υπομνήματος της εταιρείας ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ, στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, για να ληφθεί υπόψη από αυτή, για να εξεταστεί το ενδεχόμενο επικαιροποίησης / επανασύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών του είδους «Καρδιογράφος Τρικάναλος», προκειμένου να μην τίθενται περιορισμοί στην συμμετοχή προμηθευτών και να αναπτυχθεί μεγαλύτερος ανταγωνισμός προς όφελος του Νοσοκομείου γ) η μετάθεση της διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του ΓΝΘ Ιπποκράτειο για τις ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. 17. Το υπ αριθμ. πρωτ: 17689/ έγγραφο της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, στο οποίο αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι εκτιμούν ότι δε συντρέχουν λόγοι επαναδιατύπωσης των Τεχνικών Προδιαγραφών και προτείνουν τη συνέχιση της διενέργειας του διαγωνισμού με τις ίδιες προδιαγραφές για το είδος «Καρδιογράφος Τρικάναλος» 18. Την υπ αριθμ. 395/ απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε: α) η αποδοχή των όσων αναφέρονται στο από έγγραφο της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών β) η μη τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών του είδους «Καρδιογράφος Τρικάναλος» γ) η διενέργεια του υπ αριθμ 10/2014 διαγωνισμού με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές εγκρίθηκαν με την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 45 η / συνεδρίασή του (θέμα 68 ο ) δ) η υποβολή της παρούσας απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου προς επικύρωση 19. Το από Πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης των τεσσάρων (4) προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα από τις εταιρείες ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΗΛΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ, GE HEALTHCARE AE, DRAEGER HELLAS AE και Ν. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΕ. 20. Το από (Αρ. Πρωτ: 23317/ ) υπόμνημα της εταιρείας DRAEGER

3 HELLAS AE 21. Το από Πρακτικό Αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής. 22. Την υπ αριθμ. 498/ Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, με την οποία επικυρώθηκαν τα από και Πρακτικά. 23. Το υπ αριθμ. πρωτ: 25633/ έγγραφο προς τις συμμετέχουσες εταιρείες, με το οποίο στάλθηκε η ανωτέρω απόφαση και τα από και Πρακτικά της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 24. Το υπ αριθμ. πρωτ: 26841/ έγγραφο, προς την εταιρεία AIMED, με το οποίο επιστράφηκε η προσφορά της λόγω εκπρόθεσμης κατάθεσης της. 25. Το από Πρακτικό Αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών. 26. Το από Πρακτικό Αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών 27. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 6 η / συνεδρίασή του (θέμα 187 ο ), με την οποία επικυρώθηκαν τα ανωτέρω Πρακτικά. 28. Το υπ αριθμ. πρωτ: 37438/ έγγραφο μας προς τις συμμετέχουσες εταιρείες, σχετικά με την παράταση της ισχύος των προσφορών τους. 29. Τα από έγγραφα των εταιρειών GE HEALTHCARE (Αρ. Πρωτ: 37714/ ) και Ν. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΕ (Αρ. Πρωτ: 37713/ ), το από (Αρ. Πρωτ: 37928/ ) έγγραφο της εταιρείας DRAEGER HELLAS AE και το από (Αρ. Πρωτ: 37929/ ) έγγραφο της εταιρείας ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΗΛΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ, με τα οποία αποδέχτηκαν την παράταση της προσφοράς τους. 30. Το υπ αριθμ. πρωτ: 38533/ έγγραφο προς τις συμμετέχουσες εταιρείες, με το οποίο διαβιβάστηκαν τα ανωτέρω Πρακτικά και απόφαση, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά. 31. Την με αρ. πρωτ: 39350/ ένσταση της εταιρείας Ν. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΕ 32. Την με αρ. πρωτ: 39511/ ένσταση της εταιρείας DRAEGER HELLAS AE 33. Το από Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων σύμφωνα με το οποίο ζητήθηκε από τη Νομική Σύμβουλο του Νοσοκομείου να γνωρίσει εάν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η από ένσταση της εταιρείας DRAEGER HELLAS ΑΕ, (Αρ. πρωτ: 39511/ ), δύναται να θεωρηθεί ως εμπρόθεσμα ασκηθείσα. 34. Την προφορική γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου του Νοσοκομείου, σύμφωνα με την οποία η νομολογία επί του θέματος των εκπρόθεσμων ενστάσεων δεν είναι σταθερή και τούτο πρέπει να ληφθεί υπόψη με γνώμονα την αρχή της χρηστής διοίκησης, γεγονός που καθιστά δυνατή την παροχή διασαφηνίσεων σε αιτιάσεις εκπρόθεσμης ένστασης. 35. Το από (Αρ. Πρωτ: 45636/ ) έγγραφο της εταιρείας Ν. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΕ, με το οποίο αιτείται να τους χορηγηθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε η ένσταση της εταιρείας DRAEGER HELLAS AE, όπως επίσης και ο τρόπος αποστολής της, προκειμένου να λάβουν γνώση. 36. Το υπ αριθμ. πρωτ: 45636/ έγγραφο του Νοσοκομείου, προς την εταιρεία Ν. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΕ, με το οποίο τους γνωρίσαμε τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η ένσταση της εταιρείας DRAEGER HELLAS AE. 37. Η από (Αρ. πρωτ: 52235/ ) έγγραφη αναφορά υπόμνημα της εταιρείας Ν. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΕ. 38. Το υπ αριθμ. πρωτ: 52587/ έγγραφο προς την Επιτροπή Ενστάσεων, με το οποίο διαβιβάστηκε η ανωτέρω έγγραφη αναφορά υπόμνημα της εταιρείας Ν. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΕ.

4 39. Το από Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων, σύμφωνα με το οποίο ζητήθηκε από τις εταιρείες Ν. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΕ και DRAEGER HELLAS AE, να μεταφέρουν τα μηχανήματά που προσφέρουν στον διαγωνισμό, σε χώρο του Νοσοκομείου, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο πλήρης και ενδελεχής έλεγχός τους. 40. Τα υπ αριθμ. πρωτ: 55142/ και 55143/ έγγραφα του Νοσοκομείου προς τις εταιρείες Ν. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΕ και DRAEGER HELLAS AE, αντίστοιχα, με τα οποία διαβιβάστηκε το ανωτέρω Πρακτικό. 41. Το από Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων, σύμφωνα με το οποίο απορρίφθηκαν οι ενστάσεις των εταιρειών Ν. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΕ και DRAEGER HELLAS AE 42. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 15 η / συνεδρίασή του (θέμα 66 ο ), με την οποία επικυρώθηκαν τα από , και Πρακτικά της Επιτροπής Ενστάσεων. 43. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 15 η / συνεδρίασή του (θέμα 85 ο ), με την οποία αποφασίστηκε η παράταση των προσφορών των συμμετεχουσών εταιρειών. 44. Το υπ αριθμ. πρωτ: 62526/ έγγραφο μας προς τις συμμετέχουσες εταιρείες, σχετικά με την παράταση της ισχύος των προσφορών τους. 45. Το από έγγραφο της εταιρείας GE HEALTHCARE (Αρ. Πρωτ: 232/ ), το από Ν. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΕ (Αρ. Πρωτ: 62725/ ), το από έγγραφο της εταιρείας DRAEGER HELLAS AE (Αρ. Πρωτ: 62724/ ) και το από έγγραφο της εταιρείας ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΗΛΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ (Αρ. Πρωτ: 707/ ), με τα οποία αποδέχτηκαν την παράταση της προσφοράς τους 46. Το από Πρακτικό Αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. 47. Το από Πρακτικό Αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών 48. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 5 η / συνεδρίασή του (θέμα 85 ο ), με την οποία επικυρώθηκαν τα ανωτέρω Πρακτικά. 49. Το υπ αριθμ. πρωτ: 9026/ έγγραφο με το οποίο ζητήθηκε από τις μειοδότριες εταιρείες η κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 50. Το από Πρακτικό Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, σύμφωνα με το οποίο τα μέλη της Επιτροπής, προχώρησαν στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των μειοδοτριών εταιρειών. 51. Την υπ'αριθμ. 332/ Απόφαση του Αν.Διοικητή του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε η υπογραφή συμβάσεων με τις εταιρείες ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΗΛΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε., GE HEALTHCARE A.E. και DRAEGER HELLAS A.E. Η εν λόγω απόφαση επικυρώθηκε με την απόφαση που έλαβε το Δ.Σ. του Νοσοκομείου κατά την 11η/ συνεδρίασή του (θέμα 43ο). 52. Το υπ αριθμ. πρωτ: 24468/ έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τη σύμφωνη γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης για το Υποέργο [4] «ΦΟΡΕΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΤΕΜΑΧΙΑ», της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ [393214], συνολικού προϋπολογισμού ,80 ευρώ. 53. Το υπ αριθμ. πρωτ: 24471/ έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τη σύμφωνη γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης για το Υποέργο [2] «ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΣ», της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ [393214], συνολικού προϋπολογισμού 5.559,60 ευρώ.

5 54. Το υπ αριθμ. πρωτ: 24474/ έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τη σύμφωνη γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης για το Υποέργο [3] «ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ, ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ», της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ [393214], συνολικού προϋπολογισμού ,90 ευρώ. 55. Τα υπ'αριθμ.πρωτ / και 26810/ έγγραφα της εταιρίας ΨΗΛΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε., σχετικά με την αναβάθμιση του προσφερόμενου μοντέλου φορείων τύπου Την από υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ του Νοσοκομείου και της εταιρείας DRAEGER HELLAS A.E., για την προμήθεια του είδους Δύο (2) τεμάχια Μόνιτορ με καπνογράφο και ένα (1) τεμάχιο αναισθησιολογικό. 57. Την από υπογεγραμμένη σύμβαση του Νοσοκομείου και της εταιρίας ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΗΛΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε., για την προμήθεια του είδους Τέσσερα (4) τεμάχια φορεία. 58. Την από υπογεγραμμένη σύμβαση του Νοσοκομείου και της εταιρίας GE HEALTHCARE A.E., για την προμήθεια του είδους Τέσσερα (4) τεμάχια καρδιογράφος τρικάναλος. 59. Το υπ'αριθμ.πρωτ.27565/ έγγραφο της εταιρίας ΨΗΛΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε., με το οποίο αιτείται παράταση του χρόνου παράδοσης. 60. Το υπ'αριθμ.πρωτ / έγγραφο του Νοσοκομείου, με το οποίο διαβιβάζονται στην Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού τα ανωτέρω έγγραφα της εταιρίας ΨΗΛΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Προχωρήσαμε στην επιμέρους εξέταση των υπ'αριθμ.πρωτ / , 26810/ και 27565/ εγγράφων της εταιρίας ΨΗΛΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. και διαπιστώσαμε τα εξής: Το Νοσοκομείο μας υπέγραψε στις σύμβαση με την ανάδοχο εταιρία ΨΗΛΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. για την προμήθεια τεσσάρων (4) φορείων τύπου 6003, προέλευσης της ιδίας εταιρίας, στην τιμή των 2.340,00 /τεμ. πλέον ΦΠΑ. Το συνολικό συμβατικό ποσό ανέρχεται σε 9.360,00 χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι ,80 με Φ.Π.Α. Στο άρθρο 3 της εν λόγω σύμβασης παρατίθενται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, ως εξής: 1. Είναι σύγχρονης τεχνολογίας, πολύ ανθεκτικής κατασκευής, άνετο και ασφαλές στη χρήση του και να φέρει πιστοποίηση κατά ΙSΟ και σήμανση CΕ. 2. Είναι κατασκευασμένο από υψηλής πυκνότητας βερνικωμένο ατσάλι με εποξιτική βαφή. 3. Το μήκος του φορείου είναι 204 cm. 4. Το πλάτος του φορείου συμπεριλαμβανομένων και των κάγκελων είναι 73 cm. 5. Διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης του ύψους της επιφάνειας κατάκλισης από 53 cm έως 90 cm με τη βοήθεια ενός ποδομοχλού και μία προστατευμένη υδραυλική αντλία. 6. Διαθέτει επιφάνεια κατάκλισης 2 τμημάτων. Η πλάτη έχει διαστάσεις 63 Χ 63 cm και το τμήμα των ποδιών να είναι 125 Χ 63 cm. 7. Τα τμήματα πλάτης και ποδιών της επιφάνειας κατάκλισης είναι ακτινοδιαπερατά αποτελούμενα από λεπτές στρώσεις laminate πάχους 8 mm. 8. Η επιφάνεια κατάκλισης έχει διαστάσεις 188 cm X 63 cm. 9. Η πλάτη είναι ανακλινόμενη από 0-80 και η ανάκλιση πραγματοποιείται διαμέσου

6 λεβιέ, τοποθετημένου στο πλευρικό μέρος του τμήματος της πλάτης και υποβοηθούμενο από ειδικό μηχανισμό spring. 10. Διαθέτει ρυθμίσεις Trendelenbourg και Anti-Trendelenbourg 12 διαμέσου ενός μοχλού. 11. Φέρει τέσσερις τροχούς Ø 200 mm, περιστρεφόμενους, με ταυτόχρονο μπλοκάρισμα, εκ των οποίων ο ένας κατευθυντήριος, κατασκευασμένοι από πλαστικό υλικό, που δεν αφήνει ίχνη. Οι τέσσερις τροχοί στηρίζονται σε επιχρωμιωμένη βάση από ατσάλι καλυμμένη από πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής, εύκολο στο καθάρισμα και εξοπλισμένο με ειδικούς χώρους τοποθέτησης αντικειμένων και στο μπροστινό και πίσω μέρος. 12. Φέρει προσκρουστήρες από μαλακό πλαστικό υλικό που δεν αφήνει σημάδια σε περίπτωση πιθανής πρόσκρουσης 13. Διαθέτει χειρολαβές ώθησης από ατσάλι εποξιτικής βαφής με δύο υποδοχές για στατώ ορού και πιθανή χρήση μόνιτορ. 14. Φέρει ζώνες στήριξης του ασθενή. 15. Το βάρος του φορείου είναι 100 Kg, 16. Διαθέτει δυνατότητα αντοχής μέγιστου βάρους ασθενούς 170 Kg 17. Συνοδεύεται με πλαϊνά προστατευτικά κάγκελα στην κάθε πλευρά από ειδικό πλαστικό μεγάλης αντοχής ή προς επιλογή χωρίς επιβάρυνση τιμής από ανοξείδωτο υλικό. Είναι αναδιπλούμενα προς τα κάτω και πλαγίως με εύκολο μηχανισμό. Το ύψος των κάγκελων από την επιφάνεια κατάκλισης είναι έως 54 cm. 18. Συνοδεύεται από στρώμα με κάλυμμα, αντιστατικό, πλενόμενο και βραδύκαυστο διαστάσεων 188Χ63Χ8 cm. 19. Διαθέτει στο μέρος της κεφαλής υποδοχή για φιάλη οξυγόνου από επιχρωμιωμένο ατσάλι διαστάσεων 36Χ38Χ32 cm προσαρμοσμένη στο σκελετό του φορείου ή προς επιλογή στη βάση του, με δυνατότητα χρήσης φιάλης περίπου Ø 15Χ41 cm. 20. Συνοδεύεται από στατώ ορού με δύο γάντζους από επιχρωμιωμένο ατσάλι με δυνατότητα ρύθμισης του ύψους του από 75 cm έως 129 cm. 21. Η απόσταση μεταξύ της βάσης του φορείου και της επιφάνειας κατάκλισης είναι 26 cm-63 cm. 22. Η απόσταση μεταξύ της βάσης του φορείου και του δαπέδου να είναι 24cm. 23. Έχει εγγύηση τρία χρόνια. Η ανάδοχος εταιρία, με το υπ'αριθμ.πρωτ / έγγραφό της, μας γνωρίζει ότι το προσφερόμενο στον ανωτέρω διαγωνισμό μοντέλο φορείων τύπου 6003 έχει αναβαθμιστεί προκειμένου να προσαρμοστεί στα νέα πρότυπα και συγκεκριμένα: - η αυξομείωση ύψους από 53cm έως 90cm έγινε 60cm έως 93cm - το ύψος των καγκέλων από την επιφάνεια κατάκλισης από έως 54cm έγινε 47cm - η απόσταση μεταξύ της βάσης του φορείου και της επιφάνειας κατάκλισης από 26cm 63cm έγινε 25cm 58cm - η απόσταση μεταξύ της βάσης του φορείου και δαπέδου από 24cm έγινε 25cm Επιπρόσθετα η εν λόγω εταιρία, με το υπ'αριθμ.πρωτ / έγγραφό της, μας ενημερώνει ότι η τιμή του αναβαθμισμένου μοντέλου παραμένει η ίδια με την τιμή που προσφέρθηκε το παλαιότερο μοντέλο, στα πλαίσια του με αρ.διακ.10/2014 διαγωνισμού. Αφότου μελετήσαμε τα χαρακτηριστικά του αναβαθμισμένου μοντέλου, όπως αυτά

7 παρουσιάζονται στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο της αναδόχου εταιρίας, καταλήξαμε ότι αυτά παρέχουν καλύτερη λειτουργικότητα από το προηγούμενο μοντέλο και καλύπτουν στο έπακρο τις ανάγκες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου, για το οποίο προορίζεται η χρήση τους. Κατόπιν τούτου και δεδομένου ότι η τιμή του αναβαθμισμένου μοντέλου παραμένει η ίδια, προτείνουμε την αποδοχή του αναβαθμισμένου μοντέλου φορείων τύπου 6003 και την τροποποίηση της από υπογεγραμμένης σύμβασης του Νοσοκομείου με την ανάδοχο εταιρία ΨΗΛΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε., στο μέρος που αφορά το άρθρο 3 αυτής, ως εξής: 5. Διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης του ύψους της επιφάνειας κατάκλισης από 60cm έως 93cm με τη βοήθεια ενός ποδομοχλού και μία προστατευμένη υδραυλική αντλία. 17. Συνοδεύεται με πλαϊνά προστατευτικά κάγκελα στην κάθε πλευρά από ειδικό πλαστικό μεγάλης αντοχής ή προς επιλογή χωρίς επιβάρυνση τιμής από ανοξείδωτο υλικό. Είναι αναδιπλούμενα προς τα κάτω και πλαγίως με εύκολο μηχανισμό. Το ύψος των κάγκελων από την επιφάνεια κατάκλισης είναι έως 47 cm. 21. Η απόσταση μεταξύ της βάσης του φορείου και της επιφάνειας κατάκλισης είναι 25 cm- 58 cm. 22. Η απόσταση μεταξύ της βάσης του φορείου και του δαπέδου να είναι 25cm. Στη συνέχεια προχωρήσαμε στην εξέταση του υπ'αριθμ.πρωτ / εγγράφου της εν λόγω εταιρίας, με το οποίο αιτείται παράταση στο χρόνο παράδοσης των κατακυρωθέντων ειδών κατά το 1/4 αυτού, όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη του διαγωνισμού και στη σχετική σύμβαση, και καταλήξαμε στα εξής: Στο άρθρο 23 της υπ'αριθμ. 10/2014 Διακήρυξης του διαγωνισμού, αναφορικά με τον χρόνο και τρόπο παράδοσης του εξοπλισμού, προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 23.1 Η παράδοση των μηχανημάτων θα πραγματοποιηθεί μέσα σε χρονικό διάστημα : α) τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, για τα είδη αμαξίδια ασθενούς και Φορείο Ασθενούς Επειγόντων, μεταβλητού ύψους Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου. Στο άρθρο 2 Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης - παραλαβής της από υπογεγραμμένης σύμβασης προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: - Η οριστική παραλαβή των ειδών θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών (συμβατικός χρόνος παράδοσης) από την 25/6/2015 στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, εγκατεστημένων και σε πλήρη λειτουργία στον χώρο του ΦΟΡΕΑ που περιγράφεται στην διακήρυξη. Κατά συνέπεια η παράδοση των ειδών σε πλήρη λειτουργία θα γίνει την εικοστή πέμπτη Ιουλίου δύο χιλιάδες δέκα πέντε (25/7/2015), στο ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 49, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ - Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι το αίτημα της αναδόχου εταιρίας για παράταση του χρόνου παράδοσης των ειδών υποβλήθηκε στις , ήτοι πριν από τη λήξη

8 του συμβατικού χρόνου ( ), προτείνουμε την αποδοχή της παράτασης του χρόνου παράδοσης των φορείων τύπου 6003 από την εταιρία ΨΗΛΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε., έως τις , σε συνέχεια της από σχετικής υπογεγραμμένης σύμβασης, και δεδομένου ότι η εν λόγω παράταση δεν υπερβαίνει το 1/4 του αρχικά προβλεπόμενου συμβατικού χρόνου παράδοσης. Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από την Επιτροπή και υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 3. ΣΑΧΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 5. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ