Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/97 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/97 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

Transcript

1 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/97 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης (2004/C 101/08) (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Το άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης θεσπίζει έναν κανόνα εξαίρεσης που προβλέπει απαλλαγή των επιχειρήσεων κατά τη διαπίστωση παράβασης του άρθρου 81 παράγραφος 1 της συνθήκης. Οι συµφωνίες επιχειρήσεων, οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και οι εναρµονισµένες πρακτικές ( 1 ) που εµπίπτουν στο άρθρο 81 παράγραφος 1, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 81 παράγραφος 3 είναι έγκυρες και εκτελεστές, χωρίς να απαιτείται καµία προηγού- µενη απόφαση για τον σκοπό αυτό. αναπτυχθεί στις κατευθυντήριες γραµµές για τους κάθετους περιορισµούς, τις οριζόντιες συµφωνίες συνεργασίας και τις συµφωνίες µεταφοράς τεχνογνωσίας. Η Επιτροπή θα ακολουθήσει τις παρούσες κατευθυντήριες γραµµές, οι οποίες παρέχουν λεπτοµερέστερες κατευθύνσεις σχετικά µε την εφαρµογή των τεσσάρων προϋποθέσεων του άρθρου 81 παράγραφος 3 από εκείνες που διατυπώνονται στις κατευθυντήριες γραµµές για τους κάθετους περιορισµούς, τις οριζόντιες συµφωνίες συνεργασίας και τις συµφωνίες µεταφοράς τεχνογνωσίας, και στην περίπτωση συµφωνιών που καλύπτονται από τις προαναφερθείσες κατευθυντήριες γραµµές. 2. Το άρθρο 81 παράγραφος 3 εφαρµόζεται σε µεµονωµένες συµφωνίες ή σε κατηγορίες συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών µέσω σχετικών κανονισµών απαλλαγής κατά κατηγορία. Ο κανονισµός 1/2003 για την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµούπου προβλέπουν τα άρθρα 81 και 82 ( 2 ) δεν επηρεάζει την ισχύκαι τη νοµική φύση των κανονισµών απαλλαγής κατά κατηγορία. Όλοι οι υφιστάµενοι κανονισµοί απαλλαγής κατά κατηγορία παραµένουν σε ισχύ, ενώ οι συµφωνίες που καλύπτονται από κανονισµούς απαλλαγής κατά κατηγορία είναι νοµικά ισχυρές και εκτελεστές, ακόµα και αν περιορίζουν τον ανταγωνισµό κατά την έννοια του άρθρου 81 παράγραφος 1 ( 3 ). Οι εν λόγω συµφωνίες µπορούν να απαγορευθούν µόνο για το µέλλον και µόνον εφόσον αρθεί επίσηµα η απαλλαγή κατά κατηγορία από την Επιτροπή ή από εθνική αρχή ανταγωνισµού ( 4 ). Οι συµφωνίες που απαλλάσσονται κατά κατηγορία δεν µπορούν να ακυρωθούν από τα εθνικά δικαστήρια στο πλαίσιο εκδίκασης ιδιωτικών διαφορών. 3. Οι υφιστάµενες κατευθυντήριες γραµµές για τους κάθετους περιορισµούς, τις οριζόντιες συµφωνίες συνεργασίας και τις συµφωνίες µεταφοράς τεχνογνωσίας ( 5 ) αφορούν την εφαρ- µογή του άρθρου 81 σε διάφορα είδη συµφωνιών και εναρ- µονισµένων πρακτικών. Σκοπός αυτών των κατευθυντήριων γραµµών είναι να εκτεθεί η θέση της Επιτροπής όσον αφορά την εφαρµογή των κριτηρίων αξιολόγησης από πλευράς ουσίας των διαφόρων ειδών συµφωνιών και πρακτικών. 4. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές διατυπώνουν τη θέση της Επιτροπής όσον αφορά την ερµηνεία των προϋποθέσεων εξαίρεσης που περιέχονται στο άρθρο 81 παράγραφος 3. Παρέχουν συνεπώς κατευθύνσεις για το πως θα εφαρµόσει το άρθρο 81 σε µεµονωµένες περιπτώσεις. Στόχος επίσης είναι, παρά τον µη δεσµευτικό χαρακτήρα που έχουν οι κατευθυντήριες γραµµές, να καθοδηγήσουν τα δικαστήρια και τις αρχές των κρατών µελών στην εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφοι 1 και 3 της συνθήκης. 5. Οι κατευθυντήριες γραµµές καθιερώνουν ένα πλαίσιο ανάλυσης για την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3. Στόχος είναι η ανάπτυξη µια µεθοδολογίας για την εφαρµογή της εν λόγω διάταξης της συνθήκης. Η µεθοδολογία αυτή βασίζεται στην οικονοµική ανάλυση που έχει ήδη εισαχθεί και 6. Οι κανόνες που διατυπώνονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραµµές πρέπει να εφαρµόζονται υπό το φως των εκάστοτε συγκεκριµένων περιστάσεων, πράγµα που αποκλείει την µηχανιστική τους εφαρµογή. Κάθε υπόθεση πρέπει να αξιολογείται µε βάση τα δικά της πραγµατικά περιστατικά και οι κατευθυντήριες γραµµές να εφαρµόζονται ευέλικτα και σύµφωνα µε τους κανόνες της λογικής. 7. Όσον αφορά ορισµένα θέµατα, οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές περιγράφουν την παρούσα νοµολογία του ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Επιτροπή έχει επίσης την πρόθεση να διευκρινίσει την πολιτική της σε θέµατα που δεν έχουν ακόµη αποτελέσει αντικείµενο νοµολογίας ή που υπόκεινται σε ερµηνεία. Η θέση της Επιτροπής πάντως δεν επηρεάζει την πάγια νοµολογία του ικαστηρίου και του Πρωτοδικείου όσον αφορά την ερµηνεία του άρθρου 81 παράγραφος 1 και 3, ούτε προδικάζει την ερµηνεία των διατάξεων αυτών από τα Κοινοτικά ικαστήρια στο µέλλον. 2. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 81 ΕΚ 2.1. Οι διατάξεις της συνθήκης 8. Το άρθρο 81 παράγραφος 1 απαγορεύει όλες τις συµφωνίες µεταξύεπιχειρήσεων, τις αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και τις εναρµονισµένες πρακτικές που µπορεί να επηρεάσουν το εµπόριο µεταξύκρατών µελών ( 6 ) και οι οποίες έχουν ως αντικείµενο ή ως αποτέλεσµα την παρεµπόδιση, τον περιορισµό ή τη νόθευση του ανταγωνισµού ( 7 ). 9. Ως εξαίρεση από τον κανόνα αυτό, το άρθρο 81 παράγραφος 3 προβλέπει ότι η απαγόρευση που περιέχεται στο άρθρο 81 παράγραφος 1 µπορεί να κηρυχθεί ανεφάρµοστη σε περίπτωση συµφωνιών που συµβάλλουν στην βελτίωση της παραγωγής ή της διανοµής των προϊόντων ή στην προώθηση της τεχνικής ή οικονοµικής προόδου, εξασφαλίζοντας συγχρόνως τους καταναλωτές δίκαιο τµήµα από το όφελος που προκύπτει, και οι οποίες δεν επιβάλλουν περιορισµούς που δεν είναι απαραίτητοι για την επίτευξη των στόχων αυτών και δεν παρέχουν στις επιχειρήσεις αυτές τη δυνατότητα καταργήσεως του ανταγωνισµούσε σηµαντικό τµήµα των σχετικών προϊόντων.

2 C 101/98 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισµού 1/2003 οι συµφωνίες που υπάγονται στο άρθρο 81 παράγραφος 1 και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 81 παράγραφος 3 απαγορεύονται χωρίς να είναι αναγκαία η προηγούµενη έκδοση σχετικής απόφασης ( 8 ). Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 2 του ίδιου κανονισµούοι συµφωνίες που υπάγονται στο άρθρο 81 παράγραφος 1, αλλά πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 81 παράγραφος 3 δεν απαγορεύονται, χωρίς να είναι αναγκαία η προηγούµενη έκδοση σχετικής απόφασης. Οι εν λόγω συµφωνίες είναι έγκυρες και εκτελεστές, αφ' ης στιγµής πληρούνται οι προϋποθέσεις 81 παράγραφος 3 και εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται. 11. Εποµένως, η αξιολόγηση µε βάση το άρθρο 81 γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο αξιολογείται κατά πόσον µια συµφωνία µεταξύεπιχειρήσεων είναι σε θέση να επηρεάσει το εµπόριο µεταξύκρατών µελών, έχει αντιανταγωνιστικό αντικείµενο ή πραγµατικά ή δυνητικά ( 9 ) αντιανταγωνιστικά αποτελέσµατα. Κατά το δεύτερο στάδιο, που υφίσταται µόνον εφόσον διαπιστώνεται ότι µια συµφωνία περιορίζει τον ανταγωνισµό, εξετάζεται αν από τη συµφωνία προκύπτουν ευνοϊκά για τον ανταγωνισµό αποτελέσµατα και κατά πόσον αυτά υπερισχύουν έναντι των δυσµενών για τον ανταγωνισµό αποτελεσµάτων. Αυτή η στάθµιση των υπέρ και των κατά του ανταγωνισµούαποτελεσµάτων διεξάγεται αποκλειστικά στο πλαίσιο του άρθρου 81 παράγραφος 3 ( 10 ). 12. Για να αξιολογηθούν τα τυχόν προκύπτοντα οφέλη βάσει του άρθρου 81 παράγραφος 3 πρέπει κατ' ανάγκη να διαπιστωθεί προηγουµένως ο περιοριστικός χαρακτήρας και οι επιπτώσεις της συµφωνίας. Για να τοποθετηθεί το άρθρο 81 παράγραφος 3 στο σωστό πλαίσιο, είναι σκόπιµη µια σύντοµη ανάλυση του στόχου και του βασικούπεριεχοµένου που έχει ο απαγορευτικός κανόνας του άρθρου 81 παράγραφος 1. Οι κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής για τους κάθετους περιορισµούς, για τις συµφωνίες οριζόντιας συνεργασίας και για τις συµφωνίες µεταφοράς τεχνογνωσίας ( 11 ) περιέχουν σηµαντικές οδηγίες για την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 1 σε διάφορα είδη συµφωνιών. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές περιορίζονται εποµένως στην υπενθύµιση του βασικούαναλυτικούπλαισίου για την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος Ο απαγορευτικός κανόνας του άρθρου 81 παράγραφος Γενικές παρατηρήσεις 13. Στόχος του άρθρου 81 είναι η προστασία του ανταγωνισµού στην αγορά προκειµένου να αυξηθεί η ευηµερία του καταναλωτή και να εξασφαλισθεί µια αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων. Ο ανταγωνισµός και η ολοκλήρωση της αγοράς εξυπηρετούν αυτούς τους σκοπούς, δεδοµένου ότι η δηµιουργία και η διατήρηση µιας ενιαίας ανοικτής αγοράς ευνοεί την αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων σε όλη την Κοινότητα προς όφελος των καταναλωτών. 14. Ο απαγορευτικός κανόνας του άρθρου 81 παράγραφος 1 εφαρµόζεται στις περιοριστικές συµφωνίες και εναρµονισµένες πρακτικές επιχειρήσεων και στις αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων που είναι σε θέση να επηρεάσουν το εµπόριο µεταξύτων κρατών µελών. Μια γενική αρχή στην οποία βασίζεται το άρθρο 81 και που έχει διατυπωθεί από τη νοµολογία των κοινοτικών δικαστηρίων είναι ότι κάθε οικονοµικός παράγοντας καθορίζει ανεξάρτητα την πολιτική που προτίθεται να ακολουθήσει στην αγορά ( 12 ). Βάσει αυτού, τα κοινοτικά δικαστήρια έχουν ορίσει τις «συµφωνίες», «αποφάσεις» και «εναρµονισµένες πρακτικές» ως έννοιες του κοινοτικούδικαίου που επιτρέπουν τη διάκριση µεταξύµονοµερούς συµπεριφοράς µιας επιχείρησης στην αγορά και συντονισµού των συµπεριφορών ή συµπαιγνίας µεταξύεπιχειρήσεων ( 13 ). Η µονοµερής συµπεριφορά διέπεται, όσον αφορά την κοινοτική νοµοθεσία περί ανταγωνισµού, µόνον από το άρθρο 82 της συνθήκης. Επιπλέον, ο κανόνας «σύγκλισης» που προβλέπει το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού1/2003 δεν εφαρµόζεται στις µονοµερείς συµπεριφορές. Η διάταξη αυτή ισχύει µόνο για τις συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές, που είναι σε θέση να επηρεάσουν το εµπόριο µεταξύτων κρατών µελών. Το άρθρο 3 παράγραφος 2 προβλέπει ότι όταν οι εν λόγω συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές δεν απαγορεύονται από το άρθρο 81, δεν µπορούν να απαγορευθούν από την εθνική νοµοθεσία περί ανταγωνισµού. Το άρθρο 3 δεν θίγει τη θεµελιώδη αρχή της υπεροχής του κοινοτικούδικαίου, που συνεπάγεται ιδίως ότι οι συµφωνίες και καταχρηστικές πρακτικές που απαγορεύονται από τα άρθρα 81 και 82 δεν µπορούν να ισχυροποιηθούν από την εθνική νοµοθεσία ( 14 ). 15. Οι περιπτώσεις συντονισµούτης συµπεριφοράς ή συµπαιγνίας µεταξύεπιχειρήσεων που εµπίπτουν στο άρθρο 81 παράγραφος 1 είναι εκείνες στις οποίες τουλάχιστον µία από τις επιχειρήσεις δεσµεύεται να υιοθετήσει έναντι άλλης ορισµένη συµπεριφορά στην αγορά ή κατόπιν επαφών µεταξύ τους διαλύεται ή τουλάχιστον περιορίζεται ουσιωδώς η αβεβαιότητα ως προς τη συµπεριφορά τους στην αγορά ( 15 ). Συνεπώς, ο συντονισµός µπορεί να λάβει τη µορφή υποχρεώσεων που διέπουν τη συµπεριφορά τουλάχιστον ενός εκ των µερών στην αγορά, καθώς και ρυθµίσεων που επηρεάζουν τη συµπεριφορά τουλάχιστον ενός εκ των µερών στην αγορά προκαλώντας µεταβολή στα κίνητρά του. εν είναι απαραίτητο ο συντονισµός να είναι προς το συµφέρον όλων των ενδιαφεροµένων επιχειρήσεων ( 16 ). Επίσης, ο συντονισµός δεν πρέπει κατ' ανάγκη να είναι ρητά εκφρασµένος. Μπορεί να είναι και σιωπηρός. Για να µπορεί µια συµφωνία να θεωρηθεί ότι έχει συναφθεί µε σιωπηρή αποδοχή θα πρέπει να έχει διατυπωθεί πρόταση από µια επιχείρηση προς µια άλλη, είτε ρητά είτε έµµεσα, για την από κοινούεκπλήρωση ενός στόχου ( 17 ). Σε ορισµένες περιπτώσεις, µια συµφωνία µπορεί να συνάγεται από τη µακροχρόνια εµπορική σχέση µεταξύ των µερών ( 18 ). Ωστόσο δεν αρκεί το γεγονός και µόνον ότι µια επιχείρηση έλαβε ένα µέτρο που εµπίπτει στο πλαίσιο µακροχρόνιων εµπορικών σχέσεων ( 19 ).

3 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/ Συµφωνίες µεταξύεπιχειρήσεων υπόκεινται στον απαγορευτικό κανόνα του άρθρου 81 παράγραφος 1, όταν ενδέχεται να έχουν αισθητές δυσµενείς επιπτώσεις σε παραµέτρους του ανταγωνισµούστην αγορά, όπως οι τιµές, η παραγωγή, η ποιότητα και η ποικιλία των προϊόντων και η καινοτοµία. Συµφωνίες µπορεί να έχουν αυτό το αποτέλεσµα εφόσον περιορίζουν αισθητά τον συναγωνισµό µεταξύτων µερών της συµφωνίας ή µεταξύαυτών και τρίτων. 1. Η συµφωνία επηρεάζει τον πραγµατικό ή δυνητικό ανταγωνισµό που θα υπήρχε στην αγορά χωρίς αυτήν; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, η συµφωνία µπορεί να εµπίπτει στο άρθρο 81 παράγραφος 1. Για την αξιολόγηση αυτή πρέπει να ληφθεί υπόψη ο ανταγωνισµός µεταξύτων µερών και ο ανταγωνισµός εκ µέρους τρίτων. Για παράδειγµα, εφόσον δύο επιχειρήσεις εγκατεστηµένες σε διαφορετικά κράτη µέλη δεσµεύονται να µην πωλούν προϊόντα η µια στις εγχώριες αγορές της άλλης, περιορίζεται ο (δυνητικός) ανταγωνισµός που υπήρχε πριν από τη συµφωνία. Επίσης, εφόσον ένας προµηθευτής επιβάλλει στους διανοµείς του την υποχρέωση να µην πωλούν ανταγωνιστικά προϊόντα και η υποχρέωση αυτή αποκλείει την πρόσβαση τρίτων στην αγορά, περιορίζεται ο πραγµατικός ή δυνητικός ανταγωνισµός που θα υπήρχε χωρίς τη συµφωνία. Για να διαπιστωθεί κατά πόσον τα µέρη της συµφωνίας είναι πραγµατικοί ή δυνητικοί ανταγωνιστές, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το οικονοµικό και νοµικό πλαίσιο. Για παράδειγµα, αν λόγω των υπαρχόντων χρηµατοοικονοµικών κινδύνων και των τεχνικών δυνατοτήτων των µερών, είναι ελάχιστα πιθανό, βάσει αντικειµενικών παραγόντων, καθένα από τα µέρη να ασκήσει από µόνο του τις δραστηριότητες που καλύπτει η συµφωνία, τα µέρη θεωρούνται ως µη ανταγωνιστές όσον αφορά την εν λόγω δραστηριότητα ( 22 ). Οι σχετικές αποδείξεις πρέπει να προσκοµισθούν από τα µέρη Βασικές αρχές για την αξιολόγηση των συµφωνιών βάσει του άρθρου 81 παράγραφος Η εκτίµηση κατά πόσον µια συµφωνία περιορίζει τον ανταγωνισµό πρέπει να γίνεται µε βάση το πραγµατικό πλαίσιο στο οποίο θα λειτουργούσε ο ανταγωνισµός, εάν δεν υπήρχε η συµφωνία µε τους εικαζόµενους περιορισµούς της ( 20 ). Κατά την εκτίµηση αυτή πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η ενδεχόµενη επίπτωση της συµφωνίας στον διασηµατικό ανταγωνισµό (µεταξύπροµηθευτών ανταγωνιζόµενων σηµάτων) ή στον ενδοσηµατικό ανταγωνισµό (µεταξύδιανοµέων του ίδιου σήµατος). Το άρθρο 81 παράγραφος 1 απαγορεύει τους περιορισµούς και στις δύο αυτές µορφές ανταγωνισµού ( 21 ). 18. Για να διαπιστωθεί κατά πόσον µια συµφωνία ή τα µεµονω- µένα τµήµατά της περιορίζουν τον ενδοσηµατικό ή/και τον διασηµατικό ανταγωνισµό, πρέπει να εξετασθεί πώς και σε ποιο βαθµό η συµφωνία επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει τον ανταγωνισµό στην αγορά. Ένα χρήσιµο πλαίσιο για την εκτίµηση αυτή είναι να τεθούν δύο ερωτήµατα. Το πρώτο ερώτηµα αφορά τις επιπτώσεις της συµφωνίας στον διασηµατικό ανταγωνισµό και το δεύτερο τις επιπτώσεις στον ενδοσηµατικό ανταγωνισµό. εδοµένου ότι οι περιορισµοί µπορεί να επηρεάσουν ταυτόχρονα τόσο τον ενδοσηµατικό όσο και τον διασηµατικό ανταγωνισµό, ένας περιορισµός µπορεί να χρειάζεται να αναλυθεί υπό το πρίσµα και των δύο ερωτήσεων προκειµένου να διαπιστωθεί αν περιορίζει τον ανταγωνισµό κατά την έννοια του άρθρου 81 παράγραφος 1: 2. Η συµφωνία περιορίζει τον πραγµατικό ή δυνητικό ανταγωνισµό που θα υπήρχε χωρίς τον(τους) συµβατικό(ούς) περιορισµό(ούς) του ανταγωνισµού; Εάν συµβαίνει αυτό, η συµφωνία µπορεί να εµπίπτει στο άρθρο 81 παράγραφος 1. Για παράδειγµα, εφόσον ένας προµηθευτής περιορίζει τους διανοµείς του ως προς τον µεταξύτους ανταγωνισµό, περιορίζεται ο (δυνητικός) ανταγωνισµός που θα υπήρχε µεταξύτων διανοµέων χωρίς τους περιορισµούς αυτούς. Σ' αυτούς τους τελευταίους περιλαµβάνονται η εφαρµογή προκαθορισµένων τιµών µεταπώλησης και οι περιορισµοί των πωλήσεων µεταξύτων διανοµέων µε βάση τις γεωγραφικές περιοχές ή τους πελάτες. Ωστόσο, κάποιοι περιορισµοί µπορεί σε ορισµένες περιπτώσεις να µην εµπίπτουν στο άρθρο 81 παράγραφος 1, όταν ο περιορισµός είναι αντικειµενικά αναγκαίος για την ύπαρξη συµφωνίας του είδους ή της φύσης αυτής ( 23 ). Ο αποκλεισµός αυτός της εφαρµογής του άρθρου 81 παράγραφος 1 γίνεται µόνο µε βάση αντικειµενικούς παράγοντες, εξωτερικούς ως προς τα ίδια τα µέρη και όχι µε βάση τις υποκειµενικές απόψεις και τα χαρακτηριστικά των µερών. Το ζήτηµα δεν είναι κατά πόσον τα µέρη στη συγκεκρι- µένη θέση που βρίσκονται δεν θα είχαν δεχθεί να συνάψουν λιγότερο περιοριστική συµφωνία, αλλά κατά πόσον, δεδοµένης της φύσεως της συµφωνίας και των χαρακτηριστικών της αγοράς, δεν θα είχε συναφθεί µια λιγότερο περιοριστική συµφωνία από επιχειρήσεις που βρίσκονται σε ανάλογη θέση. Για παράδειγµα, οι εδαφικοί περιορισµοί σε µια συµφωνία µεταξύπροµηθευτή και διανοµέα µπορεί να µην εµπίπτουν στο πεδίο του άρθρου 81 παράγραφος 1, εάν είναι αντικειµενικά αναγκαίοι για τη διείσδυση του διανοµέα στη νέα αγορά ( 24 ). Επίσης, η απαγόρευση πώλησης σε ορισµένες κατηγορίες τελικών χρηστών που επιβάλλεται σε όλους τους διανοµείς µπορεί να µην περιορίζει τον ανταγωνισµό, εάν ο περιορισµός αυτός είναι αντικειµενικά αναγκαίος για λόγους ασφάλειας ή υγιεινής που συνδέονται µε τον επικίνδυνο χαρακτήρα του εν λόγω προϊόντος. Οι ισχυρισµοί ότι ελλείψει ενός συγκεκριµένου περιορισµούο προµηθευτής θα είχε προσφύγει σε κάθετη ολοκλήρωση δεν είναι επαρκείς. Οι αποφάσεις για πραγµατοποίηση ή µη κάθετης ολοκλήρωσης εξαρτώνται από ένα ευρύφάσµα περίπλοκων οικονο- µικών παραγόντων, ορισµένοι από τους οποίους αφορούν την ίδια την επιχείρηση. 19. Για την εφαρµογή του αναλυτικούπλαισίου που περιγράφεται στην προηγούµενη παράγραφο, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι το τελευταίο προβαίνει σε διάκριση µεταξύτων συµφωνιών που έχουν ως αντικείµενο και εκείνων που έχουν ως αποτέλεσµα τον περιορισµό του ανταγωνισµού. Το άρθρο 81 παράγραφος 1 απαγορεύει µόνο συµφωνίες ή συµβατικούς περιορισµούς που έχουν ως αντικείµενο ή ως αποτέλεσµα τον περιορισµό του ενδοσηµατικούή/και του διασηµατικούανταγωνισµού.

4 C 101/100 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η διάκριση µεταξύτων περιορισµών που έχουν ως αντικεί- µενο και εκείνων που έχουν ως αποτέλεσµα τον περιορισµό του ανταγωνισµούείναι σηµαντική. Εφόσον διαπιστωθεί ότι µια συµφωνία έχει ως αντικείµενο τον περιορισµό του ανταγωνισµού, είναι περιττό να ληφθούν υπόψη οι συγκεκριµένες επιπτώσεις της ( 25 ). Αυτό σηµαίνει ότι στο πλαίσιο της εφαρ- µογής του άρθρου 81 παράγραφος 1, δεν χρειάζεται να αποδεικνύονται οι πραγµατικές αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις, εφόσον η συµφωνία έχει ως αντικείµενο τον περιορισµό του ανταγωνισµού. Το άρθρο 81 παράγραφος 3, εξ άλλου, δεν προβαίνει σε διάκριση µεταξύσυµφωνιών που έχουν ως αντικείµενο και συµφωνιών που έχουν ως αποτέλεσµα τον περιορισµό του ανταγωνισµού, αλλά εφαρµόζεται σε όλες τις συµφωνίες που πληρούν τις τέσσερις προϋποθέσεις που προβλέπονται σ' αυτό ( 26 ). 23. Οι κοινοτικοί κανονισµοί απαλλαγής κατά κατηγορία, οι κατευθυντήριες γραµµές και οι ανακοινώσεις της Επιτροπής περιέχουν µη εξαντλητικές οδηγίες σχετικά µε το τι αποτελεί περιορισµό του ανταγωνισµούως αντικείµενο συµφωνιών. Τέτοιους περιορισµούς θεωρεί γενικά η Επιτροπή ότι συνιστούν οι απαγορευµένοι (µαύρη λίστα) από τους κανονισµούς απαλλαγής κατά κατηγορία ή οι χαρακτηριζόµενοι ως ιδιαίτερης σοβαρότητας στις κατευθυντήριες γραµµές και ανακοινώσεις. Στις οριζόντιες συµφωνίες που έχουν ως αντικείµενο τον περιορισµό του ανταγωνισµούπεριλαµβάνονται οι σχετικές µε τον καθορισµό των τιµών, τον περιορισµό της παραγωγής και την κατανοµή των αγορών και της πελατείας ( 28 ). Όσον αφορά τις κάθετες συµφωνίες, σ' αυτή την κατηγορία περιορισµών περιλαµβάνονται, ιδίως, η τήρηση πάγιων και ελάχιστων τιµών µεταπώλησης, καθώς και η πρόβλεψη απόλυτης εδαφικής προστασίας, περιλαµβανοµένων και των περιορισµών επί των παθητικών πωλήσεων ( 29 ). 21. Συµφωνίες που έχουν ως αντικείµενο τον περιορισµό του ανταγωνισµούείναι εκείνες οι οποίες είναι από τη φύση τους ικανές να περιορίσουν τον ανταγωνισµό. Πρόκειται για περιορισµούς οι οποίοι, ενόψει των στόχων που επιδιώκουν οι κοινοτικοί κανόνες ανταγωνισµού, είναι τόσο πιθανό να επηρεάσουν δυσµενώς τον ανταγωνισµό ώστε δεν είναι ανάγκη, στο πλαίσιο της εφαρµογής του άρθρου 81 παράγραφος 1, να αποδειχθούν οι συγκεκριµένες επιπτώσεις τους στην αγορά. Το τεκµήριο αυτό βασίζεται στο σοβαρό χαρακτήρα του περιορισµούκαθώς και στην εµπειρία, από την οποία προκύπτει ότι οι συµφωνίες που έχουν ως αντικείµενο τον περιορισµό του ανταγωνισµούενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά και να θέσουν σε κίνδυνο τους στόχους που επιδιώκουν οι κοινοτικοί κανόνες ανταγωνισµού. Οι περιορισµοί του ανταγωνισµού, ως αντικείµενο των εν λόγω συµφωνιών, όπως ο καθορισµός των τιµών και η κατανοµή των αγορών, συνεπάγονται µείωση της παραγωγής και αύξηση των τιµών, πράγµα που οδηγεί σε κακή κατανοµή των πόρων, λόγω της µη παραγωγής των προϊόντων και υπηρεσιών που ζητούν οι πελάτες. Οδηγούν επίσης σε µείωση της ευηµερίας των καταναλωτών, οι οποίοι υποχρεώνονται να καταβάλλουν υψηλότερες τιµές για τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. 22. Η εκτίµηση ότι µια συµφωνία έχει ως αντικείµενο τον περιορισµό του ανταγωνισµούβασίζεται σε µια σειρά στοιχείων, στα οποία περιλαµβάνονται, ιδίως, το περιεχόµενο της συµφωνίας και οι στόχοι που επιδιώκει. Μπορεί επίσης να χρειασθεί να εξετασθεί το πλαίσιο στο οποίο (πρόκειται να) εφαρ- µόζεται και η πραγµατική διαγωγή και συµπεριφορά των µερών στην αγορά ( 27 ). Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να χρειασθεί να εξετασθούν τα πραγµατικά περιστατικά που αποτελούν τη βάση της συµφωνίας και οι ειδικές συνθήκες στις οποίες εφαρµόζεται, προτούδιαµορφωθεί το συµπέρασµα κατά πόσον ένας συγκεκριµένος περιορισµός έχει ως αντικεί- µενο τον περιορισµό του ανταγωνισµού. Ο περιορισµός του ανταγωνισµούως αντικείµενο συµφωνίας µπορεί να προκύπτει ακόµη και αν δεν υπάρχει ρητή σχετική πρόβλεψη σ' αυτήν, από τον συγκεκριµένο τρόπο µε τον οποίο εφαρµόζεται η συµφωνία. Η απόδειξη της υποκειµενικής πρόθεσης των µερών να περιορίσουν τον ανταγωνισµό αποτελεί σηµαντικό στοιχείο, αλλά όχι αναγκαία προϋπόθεση. 24. Αν µια συµφωνία δεν έχει ως αντικείµενο τον περιορισµό του ανταγωνισµούπρέπει να εξετασθεί µήπως έχει αποτελέσµατα που περιορίζουν τον ανταγωνισµό, λαµβάνοντας υπόψη τόσο τις πραγµατικές όσο και τις δυνητικές επιπτώσεις της ( 30 ). Αυτό σηµαίνει ότι η συµφωνία πρέπει να έχει πιθανές αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή, δεν υπάρχει κανένα τεκµήριο αντιανταγωνιστικών επιπτώσεων. Για να θεωρηθεί µια συµφωνία ότι έχει αποτελέσµατα που περιορίζουν τον ανταγωνισµό, πρέπει να επηρεάζει τον πραγµατικό ή δυνητικό ανταγωνισµό σε τέτοιο βαθµό ώστε να µπορούν να ευλόγως να αναµένονται αρνητικές επιπτώσεις στην σχετική αγορά όσον αφορά τις τιµές, την παραγωγή, την καινοτοµία ή την ποικιλία ή την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών ( 31 ). Τα εν λόγω αρνητικά αποτελέσµατα πρέπει να είναι αισθητά. Η απαγορευτική διάταξη του άρθρου 81 παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται όταν τα αντιανταγωνιστικά αποτελέσµατα που διαπιστώθηκαν είναι ασήµαντα ( 32 ). Το κριτήριο αυτό αντανακλά την οικονοµική προσέγγιση που εφαρµόζει η Επιτροπή. Η απαγόρευση του άρθρου 81 παράγραφος 1 ισχύει µόνον εφόσον, µε βάση µια ορθή ανάλυση της αγοράς, µπορεί να συναχθεί ότι η συµφωνία ενδέχεται να έχει αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις στην αγορά ( 33 ). Για τη διαπίστωση αυτή δεν αρκεί τα µερίδια αγοράς των µερών να υπερβαίνουν τα όρια που προβλέπονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας ( 34 ). Συµφωνίες που απαλλάσσονται από κανονισµούς κατά κατηγορία µπορεί να υπάγονται στο άρθρο 81 παράγραφος 1, αλλά αυτό δεν συµβαίνει κατ' ανάγκη. Επιπλέον, το γεγονός ότι τα µερίδια αγοράς των µερών µιας συµφωνίας δεν τους επιτρέπουν να απαλλαγούν κατά κατηγορία δεν αρκεί αυτό καθαυτό για να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι η συµφωνία εµπίπτει στο άρθρο 81 παράγραφος 1 ή ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 81 παράγραφος 3. Απαιτείται ατοµική αξιολόγηση των ενδεχόµενων επιπτώσεων της συµφωνίας. 25. Οι αρνητικές για τον ανταγωνισµό επιπτώσεις στη σχετική αγορά ενδέχεται να προκύψουν όταν τα µέρη µεµονωµένα ή από κοινούέχουν ή αποκτούν ορισµένη ισχύστην αγορά και η συµφωνία συµβάλλει στη δηµιουργία, διατήρηση ή ενίσχυση αυτής της ισχύος ή επιτρέπει στα µέρη να την εκµεταλλευθούν. Η ισχύς στην αγορά είναι η ικανότητα δια-

5 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/101 τήρησης των τιµών πάνω από τα επίπεδα συνθηκών ανταγωνισµούγια σηµαντικό χρονικό διάστηµα ή η διατήρηση της παραγωγής κάτω από τα επίπεδα συνθηκών ανταγωνισµού, όσον αφορά τις ποσότητες, την ποιότητα και την ποικιλία των προϊόντων ή την καινοτοµία, για σηµαντικό χρονικό διάστηµα. Στις αγορές όπου δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις µε υψηλό σταθερό κόστος οι τελευταίες πρέπει να εφαρµόσουν τιµές σηµαντικά υψηλότερες από το οριακό κόστος της παραγωγής τους προκειµένου να εξασφαλίσουν ανταγωνιστική απόδοση των επενδύσεών τους. Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις εφαρµόζουν τιµές άνω του οριακούκόστους δεν αποτελεί εποµένως αυτό καθαυτό ένδειξη ότι δεν λειτουργεί καλά ο ανταγωνισµός στην αγορά και ότι οι επιχειρήσεις έχουν ισχύπου τους επιτρέπει να εφαρµόζουν τιµές πάνω από τα επίπεδα συνθηκών ανταγωνισµού. Οι επιχειρήσεις έχουν ισχύστην αγορά κατά την έννοια του άρθρου 81 παράγραφος 1, όταν οι ανταγωνιστικές πιέσεις είναι ανεπαρκείς για να διατηρηθούν οι τιµές και η παραγωγή σε ανταγωνιστικά επίπεδα. 26. Η δηµιουργία, διατήρηση ή αύξηση της ισχύος στην αγορά µπορεί να προκύπτει από περιορισµό του ανταγωνισµού µεταξύτων µερών της συµφωνίας, αλλά και µεταξύοποιουδήποτε εξ αυτών και τρίτων, π.χ. λόγω του ότι η συµφωνία οδηγεί σε αποκλεισµό των ανταγωνιστών ή αυξάνει το κόστος των ανταγωνιστών, περιορίζοντας την ικανότητά τους να ανταγωνίζονται αποτελεσµατικά τα συµβαλλόµενα µέρη. Η ισχύς στην αγορά είναι ζήτηµα βαθµού. Ο συνήθως απαιτού- µενος βαθµός ισχύος στην αγορά για τη διαπίστωση παράβασης βάσει του άρθρου 81 παράγραφος 1 σε περίπτωση συµφωνιών που έχουν ως αποτέλεσµα τον περιορισµό του ανταγωνισµού, είναι µικρότερος από αυτόν που απαιτείται για να διαπιστωθεί η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης βάσει του άρθρου Για την ανάλυση των περιοριστικών αποτελεσµάτων µιας συµφωνίας πρέπει κατά κανόνα να ορισθεί η σχετική αγορά ( 35 ), αλλά και να εξετασθούν και να αξιολογηθούν, µεταξύ άλλων, η φύση των προϊόντων, η θέση των µερών, των ανταγωνιστών και των αγοραστών στην αγορά, η ύπαρξη δυνητικών ανταγωνιστών και η σηµασία των εµποδίων εισόδου. Σε ορισµένες περιπτώσεις, ωστόσο, είναι δυνατόν να αποδειχθούν απευθείας οι δυσµενείς για τον ανταγωνισµό επιπτώσεις αναλύοντας τη συµπεριφορά των µερών της συµφωνίας στην αγορά. Μπορεί για παράδειγµα να διαπιστωθεί ότι µια συµφωνία οδήγησε σε αυξήσεις των τιµών. Οι κατευθυντήριες γραµµές για τις συµφωνίες οριζόντιας συνεργασίας και τους κάθετους περιορισµούς καθιερώνουν ένα περίπλοκο πλαίσιο για την ανάλυση των δυσµενών για τον ανταγωνισµό επιπτώσεων που έχουν διάφορες µορφές οριζόντιων και κάθετων συµφωνιών βάσει του άρθρου 81 παράγραφος 1 ( 36 ) ευτερεύοντες περιορισµοί 28. Στην παράγραφο 18 ανωτέρω παρουσιάζεται το πλαίσιο για την ανάλυση των επιπτώσεων µιας συµφωνίας και των µεµονωµένων περιορισµών που συνεπάγεται για τον διασηµατικό και τον ενδοσηµατικό ανταγωνισµό. Εάν µε βάση τις αρχές αυτές συνάγεται ότι η κύρια συναλλαγή που καλύπτεται από τη συµφωνία δεν περιορίζει τον ανταγωνισµό, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον οι µεµονωµένοι περιορισµοί που περιέχονται στη συµφωνία συµβιβάζονται επίσης µε το άρθρο 81 παράγραφος 1, επειδή είναι δευτερεύοντες ως προς την κύρια µη περιοριστική συναλλαγή. 29. Στην κοινοτική νοµοθεσία ανταγωνισµούη έννοια των δευτερευόντων περιορισµών καλύπτει κάθε εικαζόµενο περιορισµό του ανταγωνισµούπου συνδέεται άµεσα και είναι αναγκαίος για την πραγµατοποίηση µιας κύριας µη περιοριστικής συναλλαγής και είναι ανάλογος µ' αυτήν ( 37 ). Εάν τα βασικά στοιχεία µιας συµφωνίας δεν έχουν ως αντικείµενο ή ως αποτέλεσµα τον περιορισµό του ανταγωνισµού, τότε οι περιορισµοί που συνδέονται άµεσα και είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της κύριας παροχής, επίσης δεν εµπίπτουν στο άρθρο 81 παράγραφος 1 ( 38 ). Αυτοί είναι οι λεγόµενοι δευτερεύοντες περιορισµοί. Ένας περιορισµός συνδέεται άµεσα µε την κύρια συναλλαγή, εάν εξαρτάται από την υλοποίηση της τελευταίας και συνδέεται αναπόσπαστα µ' αυτήν. Το κριτήριο της αναγκαιότητας σηµαίνει ότι ο περιορισµός πρέπει να είναι αντικειµενικά αναγκαίος για την υλοποίηση της κύριας συναλλαγής και ανάλογος µ' αυτήν. Συνεπώς, το κριτήριο των δευτερευόντων περιορισµών είναι αντίστοιχο µε το κριτήριο που αναφέρεται ανωτέρω στην παράγραφο 18 σηµείο 2. Ωστόσο, το κριτήριο αυτό εφαρµόζεται σε όλες τις περιπτώσεις που η κύρια συναλλαγή δεν περιορίζει τον ανταγωνισµό ( 39 ). εν περιορίζεται στον καθορισµό των επιπτώσεων της συµφωνίας στον ενδοσηµατικό ανταγωνισµό. 30. Η εφαρµογή της έννοιας των δευτερευόντων περιορισµών πρέπει να διακρίνεται από την εφαρµογή της απαλλαγής βάσει του άρθρου 81 παράγραφος 3, που αφορά ορισµένα οικονοµικά οφέλη τα οποία προκύπτουν από συµφωνίες περιοριστικές του ανταγωνισµούκαι συγκρίνονται µε τα περιοριστικά αποτελέσµατα των συµφωνιών. Η εφαρµογή της έννοιας των δευτερευόντων περιορισµών δεν απαιτεί καµία στάθµιση των υπέρ και των κατά του ανταγωνισµού αποτελεσµάτων. Η στάθµιση αυτή γίνεται µόνο στο πλαίσιο του άρθρου 81 παράγραφος 3 ( 40 ). 31. Η εκτίµηση των δευτερευόντων περιορισµών περιορίζεται στο κατά πόσον, στο συγκεκριµένο πλαίσιο της κύριας µη περιοριστικής συναλλαγής ή δραστηριότητας, είναι αναγκαίος ένας συγκεκριµένος περιορισµός για την πραγµατοποίηση αυτής της συναλλαγής ή δραστηριότητας και είναι ανάλογος µ' αυτήν. Εάν βάσει αντικειµενικών παραγόντων µπορεί να συναχθεί ότι, χωρίς τον περιορισµό, θα ήταν δύσκολο ή αδύνατο να πραγµατοποιηθεί, ο περιορισµός µπορεί να θεωρηθεί αντικειµενικά αναγκαίος για την πραγµατοποίησή της και ανάλογος µ' αυτήν ( 41 ). Αν, για παράδειγµα, το κύριο αντικείµενο µιας συµφωνίας δικαιόχρησης (franchise) δεν περιορίζει τον ανταγωνισµό, τότε οι περιορισµοί που είναι αναγκαίοι για την ορθή εφαρµογή της συµφωνίας, όπως υποχρεώσεις που αποσκοπούν στην προστασία της οµοιογένειας και της φήµης του συγκεκριµένου συστήµατος franchise, επίσης δεν εµπίπτουν στο άρθρο 81 παράγραφος 1 ( 42 ). Ανάλογα, αν µια κοινή επιχείρηση δεν περιορίζει αυτή καθαυτή τον ανταγωνισµό, οι περιορισµοί που είναι απαραίτητοι για την εφαρµογή της συµφωνίας θεωρούνται δευτερεύοντες ως προς την κύρια συναλλαγή, και ως εκ τούτου

6 C 101/102 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εµπίπτουν στο άρθρο 81 παράγραφος 1. Για παράδειγµα, στην υπόθεση TPS ( 43 ), η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η η υποχρέωσης των µερών να µην συµµετέχουν σε επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τη διανοµή και εµπορία τηλεοπτικών προγραµµάτων µέσω δορυφόρου ήταν δευτερεύουσα ως προς τη δηµιουργία της κοινής επιχείρησης κατά την αρχική φάση. Συνεπώς, ο περιορισµός θεωρήθηκε ότι δεν εµπίπτει στο άρθρο 81 παράγραφος 1 για διάστηµα τριών ετών. Στο συµπέρασµά της αυτό, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τους υψηλούς επενδυτικούς και επιχειρηµατικούς κινδύνους που ενέχει η είσοδος στην αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης. β) πρέπει να εξασφαλίζει στους καταναλωτές δίκαιο τµήµα από το όφελος που προκύπτει, γ) οι περιορισµοί πρέπει να είναι απαραίτητοι για την επίτευξη των στόχων αυτών, και τέλος δ) η συµφωνία δεν πρέπει να παρέχει στα µέρη τη δυνατότητα καταργήσεως του ανταγωνισµούεπί σηµαντικούτµή- µατος των σχετικών προϊόντων Η εξαίρεση του άρθρου 81 παράγραφος Η αξιολόγηση των περιορισµών που έχουν ως αντικείµενο ή ως αποτέλεσµα τον περιορισµό του ανταγωνισµούβάσει του άρθρου 81 παράγραφος 1 αποτελεί µια µόνο πτυχή της ανάλυσης. Η άλλη πτυχή, που διατυπώνεται στο άρθρο 81 παράγραφος 3, είναι η αξιολόγηση των θετικών οικονοµικών αποτελεσµάτων που έχουν οι περιοριστικές συµφωνίες. Εφόσον πληρούνται οι τέσσερις αυτές προϋποθέσεις, η συµφωνία ενισχύει τον ανταγωνισµό στη σχετική αγορά, δεδοµένου ότι οδηγεί τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις στην προσφορά φθηνότερων ή καλύτερων προϊόντων στους καταναλωτές, αποζηµιώνοντας έτσι τους τελευταίους για τα δυσµενή αποτελέσµατα που έχουν οι περιορισµοί του ανταγωνισµού. 33. Στόχος των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµούείναι η προστασία του ανταγωνισµούστην αγορά ως µέσο για την προώθηση της ευηµερίας του καταναλωτή και την εξασφάλιση µιας αποτελεσµατικής κατανοµής των πόρων. Οι συµφωνίες που περιορίζουν τον ανταγωνισµό µπορεί ταυτόχρονα να έχουν ευεργετικά γι' αυτόν αποτελέσµατα χάρη στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας ( 44 ), η οποία µπορεί να δηµιουργήσει πρόσθετη αξία χάρη στη µείωση του κόστους παραγωγής, τη βελτίωση της ποιότητας ή τη δηµιουργία ενός νέου προϊόντος. Εφόσον τα ευνοϊκά για τον ανταγωνισµό αποτελέσµατα µιας συµφωνίας υπερτερούν έναντι των αρνητικών, η συµφωνία κρίνεται τελικά ευνοϊκή για τον ανταγωνισµό και σύµφωνη µε τους στόχους των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού. Τελικό αποτέλεσµα των εν λόγω συµφωνιών είναι η προώθηση της ίδιας της ανταγωνιστικής διαδικασίας ως προς την ουσία της, και συγκεκριµένα η προσέλκυση πελατείας µε την προσφορά καλύτερων προϊόντων ή καλύτερων τιµών από εκείνες που προσφέρουν οι ανταγωνιστές. Αυτό το αναλυτικό πλαίσιο εκφράζεται στο άρθρο 81 παράγραφοι 1 και 3. Στην τελευταία αυτή διάταξη αναγνωρίζεται ρητά ότι από τις περιοριστικές συµφωνίες µπορούν να προκύψουν αντικειµενικά οικονοµικά οφέλη ώστε να αντισταθµίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις του περιορισµούτου ανταγωνισµού( 45 ). 34. Η εφαρµογή της εξαίρεσης του άρθρου 81 παράγραφος 3 υπόκειται σε τέσσερις σωρευτικές προϋποθέσεις, δύο θετικές και δύο αρνητικές: α) η συµφωνία πρέπει να συµβάλλει στη βελτίωση της παραγωγής ή της διανοµής των προϊόντων ή στην προώθηση της τεχνικής ή οικονοµικής προόδου, 35. Το άρθρο 81 παράγραφος 3 µπορεί να εφαρµοστεί είτε σε µεµονωµένες συµφωνίες είτε σε κατηγορίες συµφωνιών µέσω κανονισµών απαλλαγής κατά κατηγορία. Εφόσον µια συµφωνία καλύπτεται από απαλλαγή κατά κατηγορία, τα µέρη της περιοριστικής συµφωνίας απαλλάσσονται από το βάρος της αποδείξεως βάσει του άρθρου 2 του κανονισµού1/2003 ότι η συγκεκριµένη συµφωνία τους πληροί κάθε µια από τις προϋποθέσεις του άρθρου 81 παράγραφος 3. Πρέπει να αποδείξουν µόνον ότι η περιοριστική συµφωνία υπάγεται σε κανονισµό απαλλαγής. Η εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 σε ορισµένες κατηγορίες συµφωνιών µέσω κανονισµούαπαλλαγής κατά κατηγορία βασίζεται στο τεκµήριο ότι οι περιοριστικές συµφωνίες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρ- µογής του ( 46 ) πληρούν κάθε µια από τις τέσσερις προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 81 παράγραφος Εάν σε µια µεµονωµένη περίπτωση η συµφωνία εµπίπτει στο άρθρο 81 παράγραφος 1 και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 81 παράγραφος 3, µπορεί να αρθεί η απαλλαγή κατά κατηγορία. Σύµφωνα µε το άρθρο 29 παράγραφος 1 του κανονισµού1/2003, παρέχεται στην Επιτροπή η δυνατότητα να ανακαλέσει το ευεργέτηµα µιας απαλλαγής κατά κατηγορία, εφόσον διαπιστώνει ότι σε µια συγκεκριµένη περίπτωση µια συµφωνία στην οποία εφαρµόζεται κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία, έχει ορισµένες επιπτώσεις που είναι ασυµβίβαστες µε το άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης. Σύµφωνα µε το άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισµού1/2003, η αρχή ανταγωνισµούενός κράτους µέλους µπορεί επίσης να ανακαλέσει το ευεργέτηµα της εφαρµογής κανονισµούαπαλλαγής κατά κατηγορία όσον αφορά στο έδαφός του (ή σε µέρος αυτού), αν το έδαφος αυτό έχει όλα τα χαρακτηριστικά µιας αυτοτελούς γεωγραφικής αγοράς. Σε περίπτωση ανάκλησης του ευεργετήµατος, οι οικείες αρχές ανταγωνισµούπρέπει να αποδείξουν ότι η συµφωνία παραβιάζει το άρθρο 81 παράγραφος 1 και ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 81 παράγραφος 3.

7 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/ Τα δικαστήρια των κρατών µελών δεν έχουν καµία αρµοδιότητα για ανάκληση του ευεργετήµατος της εφαρµογής των κανονισµών απαλλαγής κατά κατηγορία. Επιπλέον, κατά την εφαρµογή των κανονισµών αυτών, τα δικαστήρια των κρατών µελών δεν µπορούν να µεταβάλλουν το πεδίο εφαρµογής τους διευρύνοντάς το ώστε να καλύπτει και συµφωνίες που δεν εµπίπτουν σ' αυτούς ( 47 ). Πέραν του πεδίου εφαρµογής των κανονισµών απαλλαγής κατά κατηγορία τα δικαστήρια των κρατών µελών έχουν πλήρη δικαιοδοσία εφαρµογής του άρθρου 81 (βλ. άρθρο 6 του κανονισµού1/2003). 3. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 81 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Στο υπόλοιπο µέρος των κατευθυντήριων αυτών γραµµών θα εξετασθούν κάθε µια από τις τέσσερις προϋποθέσεις του άρθρου 81 παράγραφος 3 ( 48 ). εδοµένου ότι οι τέσσερις αυτές προϋποθέσεις ισχύουν σωρευτικά ( 49 ), εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούται µια από τις προϋποθέσεις του άρθρου 81 παράγραφος 3, είναι περιττό να εξετασθούν οι υπόλοιπες τρεις. Εποµένως, σε ορισµένες υποθέσεις µπορεί να είναι σκόπιµη η εξέταση των τεσσάρων προϋποθέσεων µε διαφορετική σειρά. 39. Στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραµµών, κρίνεται σκόπιµο να αντιστραφεί η σειρά της δεύτερης και της τρίτης προϋπόθεσης ώστε το θέµα του απαραίτητου χαρακτήρα των περιορισµών να εξετασθεί πριν από το ζήτηµα της εξασφάλισης οφέλους για τους καταναλωτές. Η ανάλυση του τελευταίου αυτούζητήµατος απαιτεί στάθµιση των αρνητικών και των θετικών επιπτώσεων της συµφωνίας για τους καταναλωτές. Η ανάλυση αυτή δεν θα πρέπει να περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα περιορισµών, οι οποίοι έχει ήδη κριθεί ότι δεν πληρούν το κριτήριο όσον αφορά τον απαραίτητο χαρακτήρα τους και για το λόγο αυτό απαγορεύονται από το άρθρο Γενικές αρχές 40. Το άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης εξετάζεται µόνον όταν µια συµφωνία µεταξύεπιχειρήσεων περιορίζει τον ανταγωνισµό κατά την έννοια του άρθρου 81 παράγραφος 1. Σε περίπτωση µη περιοριστικών συµφωνιών δεν είναι ανάγκη να εξετασθούν τα τυχόν οφέλη που προκύπτουν από τη συµφωνία. 41. Εφόσον αποδεικνύεται η ύπαρξη περιορισµού του ανταγωνισµούκατά την έννοια του άρθρου 81 παράγραφος 1, µπορεί να γίνει επίκληση της απαλλαγής που προβλέπει το άρθρο 81 παράγραφος 3. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του κανονισµού 1/2003, το βάρος της αποδείξεως ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 81 παράγραφος 3 φέρει(ουν) η(οι) επιχείρηση(επιχειρήσεις) που επικαλείται(ούνται) το ευεργέτηµα της απαλλαγής. Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 81 παράγραφος 3, η συµφωνία είναι αυτοδικαίως άκυρη (πρβλ. άρθρο 81 παράγραφος 2). Ωστόσο, αυτή η ακυρότητα πλήττει µόνο τα τµήµατα εκείνα της συµφωνίας που είναι ασυµβίβαστα µε το άρθρο 81, υπό τον όρο ότι µπορούν να αποσπασθούν από τη συµφωνία ως σύνολο ( 50 ). Αν µέρος µόνο της συµφωνίας είναι άκυρο, οι συνέπειες αυτής της ακυρότητας το υπόλοιπο µέρος της συµφωνίας ορίζονται για από την εφαρµοστέα εθνική νοµοθεσία ( 51 ). 42. Σύµφωνα µε πάγια νοµολογία, οι τέσσερις προϋποθέσεις του άρθρου 81 παράγραφος 3 είναι σωρευτικές ( 52 ), δηλαδή πρέπει να πληρούνται όλες για να έχει εφαρµογή η απαλλαγή. Αν δεν πληρούνται, δεν πρέπει να γίνει δεκτή η εφαρµογή της εξαίρεσης του άρθρου 81 παράγραφος 3 ( 53 ). Οι τέσσερις προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 81 παράγραφος 3 είναι επίσης εξαντλητικές. Εφόσον πληρούνται, η απαλλαγή ισχύει και δεν µπορεί να εξαρτηθεί από καµία άλλη προϋπόθεση. Οι στόχοι που επιδιώκονται από άλλες διατάξεις της συνθήκης µπορεί να ληφθούν υπόψη, εφόσον µπορούν να υπαχθούν στις τέσσερις προϋποθέσεις του άρθρου 81 παράγραφος 3 ( 54 ). 43. Η αξιολόγηση µε βάση το άρθρο 81 παράγραφος 3, του οφέλους που προκύπτει από τις περιοριστικές συµφωνίες γίνεται κατ' αρχήν εντός του πλαισίου κάθε σχετικής αγοράς στην οποία αναφέρεται η συµφωνία. Οι κοινοτικοί κανόνες ανταγωνισµούέχουν ως στόχο την προστασία του ανταγωνισµού στην αγορά και δεν µπορούν να διαχωριστούν από το στόχο αυτό. Επιπλέον, η προϋπόθεση της εξασφάλισης στους καταναλωτές ( 55 ) δίκαιου τµήµατος από το όφελος που προκύπτει προϋποθέτει κατά κανόνα ότι η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας στη σχετική αγορά χάρη στην περιοριστική συµφωνία πρέπει να είναι επαρκής ώστε να υπερτερεί των αντιανταγωνιστικών επιπτώσεων που προκαλεί η συµφωνία στην ίδια σχετική αγορά ( 56 ). Οι αρνητικές επιπτώσεις για τους καταναλωτές σε µια γεωγραφική αγορά ή αγορά προϊόντος δεν µπορούν κατά κανόνα να συγκριθούν και να αντισταθµιστούν από τα θετικά αποτελέσµατα για τους καταναλωτές σε µια άλλη άσχετη γεωγραφική αγορά ή αγορά προϊόντος. Ωστόσο, εφόσον οι δύο αγορές έχουν κάποια σχέση, η προκύπτουσα βελτίωση της αποτελεσµατικότητας σε χωριστές αγορές µπορεί να ληφθεί υπόψη, υπό τον όρο ότι η οµάδα των καταναλωτών που επηρεάζεται από τον περιορισµό και εκείνη που επωφελείται από τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας είναι σε µεγάλο βαθµό οι ίδιες ( 57 ). Πράγµατι, σε ορισµένες περιπτώσεις η συµφωνία επηρεάζει µόνον τους καταναλωτές σε αγορά των επόµενων σταδίων, οπότε πρέπει να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις της συµφωνίας στους εν λόγω καταναλωτές. Αυτό, για παράδειγµα, ισχύει στην περίπτωση των συµφωνιών προµήθειας ( 58 ). 44. Η αξιολόγηση περιοριστικών συµφωνιών βάσει του άρθρου 81 παράγραφος 3 γίνεται µέσα στο πραγµατικό πλαίσιο στο οποίο συνάπτονται ( 59 ) και µε βάση τα πραγµατικά δεδοµένα σε ορισµένη χρονική στιγµή. Κατά την αξιολόγηση λαµβάνονται υπόψη οι ουσιώδεις µεταβολές των πραγµατικών δεδοµένων. Ο κανόνας απαλλαγής του άρθρου 81 παράγραφος 3 εφαρµόζεται εφόσον πληρούνται και οι τέσσερις προϋποθέσεις και όταν αυτό δεν συµβαίνει πλέον, παύει να ισχύει ( 60 ). Κατά την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 σύµφωνα µε τις αρχές αυτές, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι αρχικές εφάπαξ επενδύσεις που πραγµατοποιεί κάποιο από τα µέρη της συµφωνίας, καθώς και ο χρόνος και οι περιορισµοί που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση και την απόσβεση µιας επένδυσης που βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης. Το άρθρο 81 δεν µπορεί να εφαρµοστεί χωρίς να λαµβάνονται δεόντως υπόψη τέτοιες ex ante επενδύσεις. Συνεπώς, λόγω του κινδύνου που αναλαµβάνουν τα µέρη και της εφάπαξ επένδυσης που πρέπει να πραγµατοποι-

8 C 101/104 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηθεί για την εφαρµογή της συµφωνίας, µπορεί η τελευταία να µην εµπίπτει στο άρθρο 81 παράγραφος 1 ή να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 81 παράγραφος 3, ανάλογα µε την περίπτωση, κατά το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την απόσβεση της επένδυσης. 45. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η περιοριστική συµφωνία είναι αµετάκλητο γεγονός. Με την εφαρµογή της περιοριστικής συµφωνίας δεν µπορεί να γίνει επαναφορά στην προηγούµενη κατάσταση. Στις περιπτώσεις αυτές, οπότε η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται αποκλειστικά µε βάση τα πραγµατικά δεδοµένα που υπήρχαν κατά τον χρόνο εφαρµογής της συµφωνίας. Για παράδειγµα, στην περίπτωση µιας συµφωνίας έρευνας και ανάπτυξης µε την οποία κάθε συµβαλλόµενος συµφωνεί να εγκαταλείψει τα ατοµικά του ερευνητικά σχέδια και να ενώσει το δυναµικό του µ' αυτό του αντισυµβαλλόµενου, µπορεί να είναι, από αντικειµενική άποψη, τεχνικά και οικονοµικά αδύνατο να τεθεί εκ νέου σε εφαρµογή ένα σχέδιο αφούεγκαταλειφθεί. Εποµένως, η αξιολόγηση των αρνητικών και των θετικών για τον ανταγωνισµό αποτελεσµάτων της συµφωνίας σχετικά µε την εγκατάλειψη των ατοµικών ερευνητικών σχεδίων πρέπει να γίνεται κατά την ολοκλήρωση της εφαρµογής της. Εάν σ' αυτή τη χρονική στιγµή η συµφωνία συµβιβάζεται µε το άρθρο 81, για παράδειγµα λόγω του ότι επαρκής αριθµός τρίτων έχουν ανταγωνιστικά προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης, η συµφωνία των µερών να εγκαταλείψουν τα ατοµικά σχέδιά τους εξακολουθεί να συµβιβάζεται µε το άρθρο 81, ακόµη και αν σε µεταγενέστερο χρόνο αποτύχουν τα σχέδια των τρίτων. Ωστόσο, η απαγόρευση του άρθρου 81 µπορεί να ισχύει για άλλα τµήµατα της συµφωνίας για τα οποία δεν τίθεται ζήτηµα αµετάκλητου. Αν, για παράδειγµα, εκτός από την κοινή έρευνα και ανάπτυξη, η συµφωνία προβλέπει και από κοινούεκµετάλλευση των αποτελεσµάτων, το άρθρο 81 µπορεί να έχει εφαρµογή σ' αυτό το τµήµα της συµφωνίας, αν λόγω µετέπειτα εξελίξεων στην αγορά η συµφωνία αρχίσει να περιορίζει τον ανταγωνισµό και δεν πληροί (πλέον) τις προϋποθέσεις του άρθρου 81 παράγραφος 3, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τις εφάπαξ αρχικές επενδύσεις (πρβλ. προηγούµενο παράγραφο). 46. Το άρθρο 81 παράγραφος 3 δεν αποκλείει a priori ορισµένα είδη συµφωνιών από το πεδίο εφαρµογής του. Κατ' αρχήν καλύπτονται από την απαλλαγή όλες οι περιοριστικές συµφωνίες που πληρούν τις τέσσερις προϋποθέσεις του άρθρου 81 παράγραφος 3 ( 61 ). Ωστόσο, οι σοβαροί περιορισµοί του ανταγωνισµούδεν ενδέχεται να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 81 παράγραφος 3. Τέτοιοι περιορισµοί συνήθως απαγορεύονται (µαύρη λίστα) στους κανονισµούς απαλλαγής κατά κατηγορία ή χαρακτηρίζονται ιδιαίτερης σοβαρότητας περιορισµοί στις κατευθυντήριες γραµµές και ανακοινώσεις που εκδίδει η Επιτροπή. Οι συµφωνίες του είδους αυτού, κατά κανόνα δεν πληρούν (τουλάχιστον) τις δύο πρώτες προϋποθέσεις του άρθρου 81 παράγραφος 3. εν δηµιουργούν αντικειµενικά οικονοµικά πλεονεκτήµατα ( 62 ) ούτε προσπορίζουν οφέλη στους καταναλωτές ( 63 ). Για παράδειγµα, µια οριζόντια συµφωνία για τον καθορισµό των τιµών περιορίζει την παραγωγή οδηγώντας σε άνιση κατανοµή των πόρων. Επίσης, οδηγεί σε µεταβίβαση αξίας από τους καταναλωτές στους παραγωγούς, δεδοµένου ότι προκαλεί αύξηση των τιµών χωρίς κανένα αντιστάθµισµα για τους καταναλωτές στη σχετική αγορά. Επιπλέον, αυτά τα είδη συµφωνιών συνήθως δεν πληρούν το κριτήριο του απαραίτητου χαρακτήρα βάσει της τρίτης προϋπόθεσης ( 64 ). 47. Ο ισχυρισµός ότι οι περιοριστικές συµφωνίες δικαιολογούνται επειδή στοχεύουν στην εξασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισµούστην αγορά είναι από τη φύση του αβάσιµος και πρέπει να απορριφθεί ( 65 ). Σκοπός του άρθρου 81 είναι η αποτελεσµατική προστασία του ανταγωνισµούεξασφαλίζοντας τη διατήρηση ανοικτών και ανταγωνιστικών αγορών. Η προστασία των συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού αποτελεί καθήκον του νοµοθέτη σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το κοινοτικό δίκαιο ( 66 ) και όχι των επιχειρήσεων να προβαίνουν σε αυτορρύθµιση Πρώτη προϋπόθεση του άρθρου 81 παράγραφος 3: βελτίωση της αποτελεσµατικότητας Γενικές παρατηρήσεις 48. Σύµφωνα µε την πρώτη προϋπόθεση του άρθρου 81 παράγραφος 2, η περιοριστική συµφωνία πρέπει να συµβάλλει στη βελτίωση της παραγωγής ή της διανοµής των προϊόντων ή στην προώθηση της τεχνικής ή οικονοµικής προόδου. Η διάταξη αναφέρεται ρητά µόνο στα προϊόντα, αλλά εφαρµόζεται κατ' αναλογία και στις υπηρεσίες. Σκοπός της προϋπόθεσης αυτής είναι να καθορισθεί το είδος της βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας που µπορεί να ληφθεί υπόψη και να εξετασθεί περαιτέρω µε βάση τα κριτήρια της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης προϋπόθεσης του άρθρου 81 παράγραφος Από τη νοµολογία του ικαστηρίου προκύπτει ότι λαµβάνονται υπόψη µόνο τα αντικειµενικά πλεονεκτήµατα ( 67 ), πράγµα που σηµαίνει ότι η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας δεν εκτιµάται από την υποκειµενική άποψη των µερών ( 68 ). Η εξοικονόµηση κόστους που προκύπτει από την απλή άσκηση ισχύος στην αγορά από τα µέρη δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη. Για παράδειγµα, όταν οι επιχειρήσεις συµφωνούν τον καθορισµό των τιµών ή την κατανοµή αγορών, περιορίζουν την παραγωγή και συνεπώς το σχετικό κόστος. Ο περιορισµός του ανταγωνισµούµπορεί επίσης να οδηγήσει σε µείωση των πωλήσεων και των εξόδων εµπορικής προώθησης. Αυτές οι µειώσεις του κόστους είναι άµεση συνέπεια της µείωσης του όγκου και της αξίας της παραγωγής και δεν έχουν κανένα θετικό για τον ανταγωνισµό αποτέλεσµα στην αγορά. Συγκεκριµένα, δεν οδηγούν στη δηµιουργία αξίας µε την ολοκλήρωση παραγωγικών στοιχείων και δραστηριοτήτων. Απλώς επιτρέπουν στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις να αυξήσουν τα κέρδη τους και ως εκ τούτου είναι άνευ αντικειµένου από την άποψη του άρθρου 81 παράγραφος Σκοπός της πρώτης προϋπόθεσης του άρθρου 81 παράγραφος 3 είναι να ορισθούν οι µορφές βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας που µπορούν να ληφθούν υπόψη ώστε να εφαρµοστούν τα περαιτέρω κριτήρια της δεύτερης και τρίτης προϋπόθεσης του άρθρου 81 παράγραφος 3. Η ανάλυση αυτή γίνεται για να διαπιστωθούν τα αντικειµενικά οφέλη που προκύπτουν από τη συµφωνία και το οικονοµικό µέγεθος της εν λόγω βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας. εδο- µένου ότι για την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 τα ευεργετικά για τον ανταγωνισµό αποτελέσµατα που απορρέουν από τη συµφωνία πρέπει να υπερισχύουν των αρνητικών, πρέπει να διαπιστώνεται αν υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύτης συµφωνίας και των επικαλούµενων βελτιώσεων της αποτελεσµατικότητας και ποια είναι η αξία αυτής της βελτίωσης.

9 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/ Εποµένως, όλοι οι ισχυρισµοί για βελτίωση της αποτελεσµατικότητας πρέπει να θεµελιώνονται ούτως ώστε να µπορούν να διαπιστωθούν τα ακόλουθα: α) η φύση της επικαλούµενης βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας. β) ο αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της συµφωνίας και της βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας γ) η πιθανότητα και το µέγεθος κάθε επικαλούµενης βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας δ) πώς και πότε θα επιτευχθεί κάθε βελτίωση της αποτελεσµατικότητας 52. Το στοιχείο α) επιτρέπει στον φορέα λήψης της απόφασης να διαπιστώσει κατά πόσον η επικαλούµενη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας είναι από τη φύση της αντικειµενική (πρβλ. ανωτέρω παράγραφο 49). 53. Το στοιχείο β) επιτρέπει στον φορέα λήψης της απόφασης να διαπιστώσει αν υπάρχει επαρκής αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της περιοριστικής συµφωνίας και της επικαλούµενης βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας. Για να πληρούται η πρώτη προϋπόθεση αυτή, η αποτελεσµατικότητα πρέπει να προκύπτει από την οικονοµική δραστηριότητα που αποτελεί αντικείµενο της συµφωνίας. Μπορεί, για παράδειγµα, να πρόκειται για δραστηριότητες όπως η διανοµή, η παροχή άδειας εκµετάλλευσης τεχνολογίας, η από κοινούπαραγωγή ή από κοινούέρευνα και ανάπτυξη. Ωστόσο, σε περιπτώσεις που η συµφωνία συνεπάγεται ευρύτερη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας στη σχετική αγορά, για παράδειγµα, επειδή οδηγεί σε µείωση του κόστους στο σύνολο του συγκεκριµένου κλάδου, αυτά τα πρόσθετα πλεονεκτήµατα λαµβάνονται επίσης υπόψη. 54. Κατά κανόνα απαιτείται άµεσος αιτιώδης σύνδεσµος ( 69 ) µεταξύτης συµφωνίας και της επικαλούµενης αποτελεσµατικότητας. Ισχυρισµοί που βασίζονται σε έµµεσες επιπτώσεις είναι κατά κανόνα υπερβολικά αβέβαιοι και δύσκολο να επαληθευθούν και δεν λαµβάνονται υπόψη. Άµεσος αιτιώδης σύνδεσµος υπάρχει για παράδειγµα όταν µια συµφωνία µεταφοράς τεχνολογίας επιτρέπει στους δικαιοδόχους να παράγουν νέα ή βελτιωµένα προϊόντα ή όταν µια συµφωνία διανοµής επιτρέπει τη διανοµή προϊόντων µε χαµηλότερο κόστος ή την παραγωγή υπηρεσιών υψηλής αξίας. Παράδειγµα έµµεσων επιπτώσεων θα ήταν η περίπτωση µιας περιοριστικής συµφωνίας που οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις ισχυρίζονται ότι τους επιτρέπει να αυξήσουν τα κέρδη τους παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να επενδύσουν περισσότερα στην έρευνα και ανάπτυξη, πράγµα που έχει απώτερα οφέλη για τους καταναλωτές. Παρόλο που µπορεί να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύκερδοφορίας αφενός και έρευνας και ανάπτυξης αφετέρου, ο αιτιώδης σύνδεσµος αυτός κατά κανόνα δεν είναι αρκετά άµεσος για να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο του άρθρου 81 παράγραφος Τα στοιχεία γ) και δ) επιτρέπουν στον φορέα λήψης της απόφασης να διαπιστώσει την αξία της επικαλούµενης βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας, η οποία, στο πλαίσιο του άρθρου 81 παράγραφος 3, πρέπει να σταθµίζεται έναντι των αντιανταγωνιστικών αποτελεσµάτων της συµφωνίας (βλ. κατωτέρω παράγραφο 101). εδοµένου ότι το άρθρο 81 παράγραφος 1 εφαρµόζεται µόνο σε περιπτώσεις που η συµφωνία ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισµό και στους καταναλωτές (σε περίπτωση ιδιαίτερης σοβαρότητας περιορισµών οι εν λόγω επιπτώσεις τεκµαίρονται), οι ισχυρισµοί για βελτίωση της αποτελεσµατικότητας πρέπει να τεκµηριώνονται ώστε να µπορούν να επαληθευθούν. Οι µη τεκµηριωµένοι ισχυρισµοί απορρίπτονται. 56. Σε περίπτωση που η βελτίωση αφορά την αποτελεσµατικότητα από άποψη κόστους, οι επιχειρήσεις που επικαλούνται το άρθρο 81 παράγραφος 3 πρέπει να υπολογίσουν ή να εκτιµήσουν µε τη µεγαλύτερη ευλόγως δυνατή ακρίβεια την αξία της βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας και να περιγράψουν λεπτοµερώς πώς έχει υπολογισθεί το σχετικό µέγεθος. Πρέπει επίσης να περιγράψουν τη µέθοδο(τις µεθόδους) µε βάση την οποία(τις οποίες) επιτεύχθηκε ή θα επιτευχθεί η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας. Τα δεδοµένα που υποβάλλονται πρέπει να είναι επαληθεύσιµα, ούτως ώστε να υπάρχει επαρκής βαθµός βεβαιότητας ότι έχει ή ενδέχεται να υλοποιηθεί η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας. 57. Σε περίπτωση επικαλούµενης βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας υπό µορφή νέων ή βελτιωµένων προϊόντων, οι επιχειρήσεις που επικαλούνται το άρθρο 81 παράγραφος 3 πρέπει να περιγράψουν και να επεξηγήσουν λεπτοµερώς ποια είναι η φύση των βελτιώσεων και πώς και γιατί αποτελούν αντικει- µενικό οικονοµικό πλεονέκτηµα. 58. Σε περίπτωση που η συµφωνία δεν έχει ακόµη εφαρµοστεί πλήρως, τα µέρη πρέπει να υποβάλουν τεκµηριωµένες εκτι- µήσεις ως προς τον χρόνο από τον οποίο θα αρχίσει η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας ούτως ώστε να υπάρξουν σηµαντικές θετικές επιπτώσεις στην αγορά Οι διάφορες κατηγορίες βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας 59. Οι µορφές βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας που απαριθ- µούνται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 είναι αρκετά ευρείες κατηγορίες ώστε να καλύπτονται όλες οι αντικειµενικές βελτιώσεις της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας. εδοµένου ότι υπάρχει σηµαντική επικάλυψη µεταξύτων διαφόρων κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 και ότι από την ίδια συµφωνία µπορεί να προκύπτουν διάφορα είδη βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας, δεν είναι σκόπιµο να χαραχθούν σαφείς και αµετακίνητες διαχωριστικές γραµµές µεταξύτων διαφόρων κατηγοριών. Στις παρούσες κατευθυντήριες γραµµές γίνεται διάκριση µεταξύβελτίωσης της αποτελεσµατικότητας από άποψη κόστους και από άποψη ποιότητας, που δηµιουργεί αξία υπό µορφή νέων και βελτιωµένων προϊόντων, µεγαλύτερης ποικιλίας προϊόντων κ.λπ. 60. Γενικότερα, η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας προκύπτει από την ολοκλήρωση οικονοµικών δραστηριοτήτων, όταν οι επιχειρήσεις συνδυάζουν τα στοιχεία του ενεργητικούτους για να επιτύχουν ό,τι δεν θα ήσαν σε θέση να επιτύχουν εξ ίσου αποτελεσµατικά µόνες τους ή όταν αναθέτουν σε µια άλλη επιχείρηση δραστηριότητες που µπορεί να ασκήσει αποτελεσµατικότερα η τελευταία.

Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού

Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού Ευθύμιος Μπουρτζάλας Ειρήνη Αντύπα 6 Απριλίου 2012 AUSTRALIA BELGIUM CHINA FRANCE GERMANY HONG KONG SAR

Διαβάστε περισσότερα

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14.1.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 11/1 IV (Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την έννοια του επηρεασµούτου εµπορίου των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης (2004/C 101/07)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 330/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 461/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαΐου 2010 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 130/1 ΙΙ (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 27 Αυγούστου 2012 Από την έκδοση του νέου κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία των αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 169/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 267/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Μαρτίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης.

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. Ο Σύνδεσμός μας συγκεντρώνει προμηθευτές και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στον ιατρικό χώρο για να συζητήσουν σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Η έννοια "πηγή δικαίου" έχει διττή σηµασία: αρχικά ο όρος περιγράφει το λόγο παραγωγής του δικαίου, δηλαδή τα κίνητρα για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 7η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και προστασία του καταναλωτή

Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και προστασία του καταναλωτή Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και προστασία του καταναλωτή Ουσιώδης στρέβλωση οικονομικής συμπεριφοράς vs. σημαντική παρεμπόδιση της ελευθερίας επιλογής καταναλωτή στα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

C 138/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010

C 138/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 C 138/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 Ανακοίνωση της Επιτροπής Συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους κάθετους περιορισμούς σε συμφωνίες για την πώληση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Η Ιστορία, όπως τονίζει ο Μεγαλοπολίτης ιστορικός Πολύβιος σε μια ρήση του, μας διδάσκει ότι τίποτα δεν γίνεται στην τύχη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 461/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαΐου 2010 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 203/30 1.8.2002 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιουλίου 2002 για την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989),

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989), Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ικηγόρος στον Άρειο Πάγο Μητροπόλεως 38, 10563 Αθήνα, τηλ. +30 210 32 18 900, φαξ +30 210 32 18 933, e-mail thfortsakis@fdmalaw.com

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 636/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση θα εφαρµοστεί* εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας κοινής ανακοίνωσης.

Η απόφαση θα εφαρµοστεί* εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας κοινής ανακοίνωσης. Κοινή ανακοίνωση σχετικά µε την κοινή πρακτική όσον αφορά τις γενικές ενδείξεις των επικεφαλίδων των κλάσεων της ταξινόµησης της Νίκαιας v1.0, 20 Νοεµβρίου 2013 Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Απρίλιος 2008 Α. Εισαγωγή Η εταιρεία µας χαιρετίζει τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ?

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΠΕΙΔΗ: Η ΧΩΡΕΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΕΙΤΕ (Α) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΑΓΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΙΤΕ (Β) ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

«Κρατικά Μέτρα Νόθευσης του Ανταγωνισμού»

«Κρατικά Μέτρα Νόθευσης του Ανταγωνισμού» «Κρατικά Μέτρα Νόθευσης του Ανταγωνισμού» Βασίλειος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Δ.Ν., Εντεταλμένος Διδασκαλίας, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Senior Associate KLC Law Firm

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...xiii ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 1. Το περιεχόμενο και η έκταση της κρατικής υποχρέωσης για την προστασία του καταναλωτή...

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 1.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 περί της υιοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 11.10.2014 L 295/79 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ενωσιακή (& εθνική) πολιτική. νέων στόχων; Καθηγητής Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, ικηγόρος

Ενωσιακή (& εθνική) πολιτική. νέων στόχων; Καθηγητής Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, ικηγόρος Ενωσιακή (& εθνική) πολιτική ανταγωνισµού: σε αναζήτηση νέων στόχων; ηµήτρης Ν Τζουγανάτος ηµήτρης Ν. Τζουγανάτος Καθηγητής Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, ικηγόρος Α. Ποιός ανταγωνισµός; ιεθνώς ενισχύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 1 «Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου προστατεύονται όλα τα υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

5.2.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 31/5

5.2.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 31/5 5.2.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 31/5 Κατευθυντήριες γραµµές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τον κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων

Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων IP/03/1318 Βρυξέλες, 30 Σεπτεµβρίου 2003 Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων Από αύριο, αρχίζει να εφαρµόζεται σηµαντικό µέρος της νέας νοµοθεσίας της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στην εργατική νομοθεσία και η δι αυτών παρεχόμενη ευχέρεια στον εργοδότη της εξαρτημένης σύμβασης εργασίας Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX DFAFT [ ](2015) XXX draft ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 169, 170 ΚΑΙ 171 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Ενότητα : Δίκαιο της Ενέργειας Η Παροχή Υπηρεσιών Ενέργειας ως Δημόσια Υπηρεσία Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση FRANCHISING Γενικά Ως franchising νοείται το σύνολο των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα και επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 9 42 του 1978 86 του 1986 54(Ι) του 1994 94(Ι) του 1994. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα