Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού"

Transcript

1 Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού Ευθύμιος Μπουρτζάλας Ειρήνη Αντύπα 6 Απριλίου 2012 AUSTRALIA BELGIUM CHINA FRANCE GERMANY HONG KONG SAR INDONESIA (ASSOCIATED OFFICE) ITALY JAPAN PAPUA NEW GUINEA SINGAPORE SPAIN SWEDEN UNITED ARAB EMIRATES UNITED KINGDOM UNITED STATES OF AMERICA

2 Ποια θέματα θα παρουσιάσουμε σήμερα; Είδη συνεργασίας μεταξύ ανταγωνιστών Πλαίσιο του δικαίου του ανταγωνισμού για την εξέταση συνεργασίας μεταξύ ανταγωνιστών Πλεονεκτήματα από τη συνεργασία Βλάβη λόγω συνεργασίας Σοβαρές παραβάσεις (περιορισμοί εξ αντικειμένου) Συμφωνίες για καθορισμό τιμών Συμφωνίες για την κατανομή αγορών/ πελατών Περιορισμοί παραγωγής Ανταλλαγή πληροφοριών Λοιπές παραβάσεις: απόδειξη συνεπειών που περιορίζουν τον ανταγωνισμό 2

3 Ποια είδη συνεργασιών? Συνεργασίες μεταξύ πραγματικών ή δυνητικών ανταγωνιστών μπορούν να λάβουν πολλές διαφορετικές μορφές, π.χ. «κάθετες» συνεργασίες (π.χ. συμφωνίες προμήθειας) «οριζόντιες» συνεργασίες (π.χ. υποβολή κοινής προσφοράς σε διαγωνισμό) τυπική σύμβαση/ «εναρμονισμένη πρακτική» π.χ. απόκτηση μετοχών σε εταιρία ανταγωνιστή/προμηθευτή, δημιουργία κοινής επιχείρησης για παραγωγή ενέργειας και προμήθεια στην αγορά χονδρικής δύνανται να έχουν σημαντικές συνέπειες στον ανταγωνισμό (Ανακοίνωση για συμφωνίες ήσσονος σημασίας/de minimis) 3

4 Πώς εξετάζονται αυτές οι συνεργασίες από την άποψη του δικαίου του ανταγωνισμού;(1) Σε περίπτωση «συγκέντρωσης»: απαιτείται γνωστοποίηση και προηγούμενη έγκριση σύμφωνα με τους κανόνες περί συγκεντρώσεων της ΕΕ ή της Ελλάδας Π.χ. ΔΕΗ/Urbaser (M.5971) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις: αυτό-αξιολόγηση σύμφωνα με το Άρθρο 101 ΣΛΕΕ και το Άρθρο 1 του Ν.3959/2011 (απαγόρευση συνεργασιών που περιορίζουν τον ανταγωνισμό) ή/και το Άρθρο 102 ΣΛΕΕ και το Άρθρο 2 του Ν.3959/2011 (απαγόρευση κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης) 4

5 Πώς εξετάζονται αυτές οι συνεργασίες από την άποψη του δικαίου του ανταγωνισμού;(2) «Αυτό-αξιολόγηση» σε δύο στάδια σύμφωνα με το Άρθρο 101(1) ΣΛΕΕ Το Άρθρο 101(1) απαγορεύει Συμφωνίες ή εναρμονισμένες πρακτικές (δηλ.«συνεννόηση») εταιρειών ή εμπορικών ενώσεων εταιρειών οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ Κρατών Μελών/ εντός της Ελλάδας οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού εντός της Ε.Ε./Ελλάδας Εκτός εάν η συνεργασία απαλλάσσεται με βάση το Άρθρο 101(3) διότι συνεπάγεται οφέλη για τους καταναλωτές τα οποία αντισταθμίζουν τα αρνητικά αποτελέσματα των περιορισμών 5

6 Πώς εξετάζονται αυτές οι συνεργασίες από την άποψη του δικαίου του ανταγωνισμού;(3) Εσφαλμένη αυτό-αξιολόγηση: κίνδυνος υψηλών προστίμων για παράβαση του δικαίου του ανταγωνισμού, ανίσχυρη και άκυρη συμφωνία, αγωγές αποζημίωσης, κλπ. => το καθεστώς προηγούμενης έγκρισης των συγκεντρώσεων προσφέρει περισσότερη ασφάλεια δικαίου (και, συνεπώς, ασφάλεια έναντι προστίμων) Οι ανταγωνιστές/καταναλωτές μπορούν να ασκήσουν καταγγελία ενώπιον των αρχών ανταγωνισμού ή/και των εθνικών δικαστηρίων => εκμεταλλευτείτε το δίκαιο του ανταγωνισμού προς όφελός σας! 6

7 Πλεονεκτήματα των συνεργασιών μεταξύ ανταγωνιστών Η συνεργασία μεταξύ ανταγωνιστών μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά οικονομικά οφέλη «μέσο για την κατανομή των κινδύνων, την εξοικονόμηση δαπανών, την αύξηση των επενδύσεων, την από κοινού εκμετάλλευση τεχνογνωσίας, τη βελτίωση της ποιότητας και της ποικιλίας των προϊόντων και την ταχύτερη προώθηση της καινοτομίας» (Κατευθυντήριες γραμμές οριζόντιων συμφωνιών, σημείο 2) Χαμηλός κίνδυνος σε περιπτώσεις όπου: τα μερίδια αγοράς των μερών είναι μικρά/μέτρια τα μέρη έχουν συμπληρωματικές δυνατότητες οι συνεργασίες οδηγούν σε πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές => Απαλλαγή σύμφωνα με το Άρθρο 101(3) ΣΛΕΕ είναι πιθανή 7

8 Βλάβη από τις συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Σοβαρές παραβάσεις «εξ αντικειμένου» («καρτέλ») => Τεκμήριο δυσμενών αποτελεσμάτων και βλάβης όταν υφίσταται συνεργασία για π.χ.: καθορισμό τιμών περιορισμό παραγωγής κατανομή αγορών Αλλά μπορεί να εγερθούν σοβαρά θέματα δικαίου του ανταγωνισμού συμφωνία σε διαγωνισμούς Ή οι συνεργασίες ενδέχεται να έχουν δυσμενή αποτελέσματα, π.χ.: απώλεια του ανταγωνισμού μεταξύ των μερών αποκλεισμός ανταγωνιστή αυξημένος κίνδυνος συντονισμού συμπεριφοράς (π.χ. ανταλλαγή πληροφοριών) => ανάγκη απόδειξης και ανάλυσης συγκεκριμένων χαρακτηριστικών κάθε υπόθεσης 8

9 Σοβαρές παραβάσεις (1) Συμφωνίες περί των τιμών Απαγορεύονται συμφωνίες με ανταγωνιστές για τον καθορισμό/ την ευθυγράμμιση ή το συντονισμό των τιμών/ αυξήσεων τιμών (π.χ. στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας) Παραλληλισμός τιμολόγησης/αυξήσεων τιμών μπορεί να θεωρηθεί προβληματικός, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με επαφές μεταξύ ανταγωνιστών Οι ολιγοπωλιακές αγορές με υψηλό βαθμό διαφάνειας διευκολύνουν το συντονισμό (π.χ. χονδρική αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας: οι παραγωγοί αναπτύσσουν στρατηγικές γιανααυξήσουντιςτιμέςτουσυστήματοςκαιαυτέςοι στρατηγικές εξαπλώνονται σε άλλους παραγωγούς) 9

10 Σοβαρές παραβάσεις (2) Κατανομή αγορών/πελατών Κάθε συμφωνία/συνεννόηση περί κατανομής γεωγραφικών αγορών, αγορές προϊόντων ή πελατών Παράδειγμα: E.ON/GDF Suez Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό κατόπιν συνεννόησης απαγορεύεται (είδος κατανομής αγορών/πελατών, δεδομένου ότι τα έργα μοιράζονται μεταξύ των ανταγωνιστών εκ των προτέρων) 10

11 Σοβαρές παραβάσεις (3) Περιορισμοί στην παραγωγή Απαγορεύεται οι ανταγωνιστές να συμφωνήσουν τον καθορισμό ποσοτήτων ή ποιότητας οποιασδήποτε προσφερόμενης υπηρεσίας (π.χ. μη λειτουργία σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας σε συγκεκριμένες περιόδους) Το «καρτέλ κρίσης» αποτελεί τη μόνη εξαίρεση 11

12 Σοβαρές παραβάσεις (4) Ανταλλαγή πληροφοριών Προβληματική η ανταλλαγή ευαίσθητων εμπορικά πληροφοριών μεταξύ ανταγωνιστών η οποία επιτρέπει την πρόβλεψη της συμπεριφοράς των ανταγωνιστών με μεγαλύτερη ακρίβεια ή τη μείωση της αβεβαιότητας σχετικά με τις συνθήκες της αγοράς (π.χ. τιμές, κόστος, ποσότητες, επιχειρηματική στρατηγική, δυνατότητες παραγωγής) Διάφορες συνεργασίες είναι επιρρεπείς σε ανταλλαγή πληροφοριών, π.χ. Οι ανταγωνιστές A και B δημιουργούν μια κοινή επιχείρηση Ο ανταγωνιστής Α αποκτά μειοψηφικό πακέτο μετοχών που δεν αποφέρει έλεγχο στον (δυνητικό) ανταγωνιστή Β Σύμπλεξη διευθυνόντων συμβούλων: ίδιος διευθύνων σύμβουλος σε δύο ανταγωνιστικές εταιρείες Χαλαρότερες μορφές συνεργασίας 12

13 Ανταλλαγή Πληροφοριών βασικά σημεία 1. Οποιαδήποτε ανταλλαγή στρατηγικών πληροφοριών με ανταγωνιστή πρέπει να περιορίζεται σε ό,τι είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της συνεργασίας (π.χ. το πεδίο εφαρμογής της κοινής επιχείρησης) 2. Ουδεμία ανταλλαγή στρατηγικών πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες των εταιρειών που σχετίζονται με αγορές όπου αυτές ανταγωνίζονται - εάν είναι απαραίτητο, πληροφορίες παρέχονται μόνο σε «ουδέτερη ομάδα» ή μέσω εξωτερικών δικηγόρων 3. Ανταλλαγή μη στρατηγικών, γνήσια δημόσιων, ιστορικών και γνήσια συγκεντροποιημένων πληροφοριών 13

14 Σοβαρές παραβάσεις (5) Κοινή συμμετοχή σε διαγωνισμό Ουδεμία απώλεια του ανταγωνισμού εάν οι επιχειρήσεις δεν θα ήταν σε θέση να εκτελέσουν η καθεμία ανεξάρτητα το εν λόγω έργο Απώλεια του ανταγωνισμού εάν οι ανταγωνίστριες επιχειρήσεις είναι σε θέση να εκτελέσουν το έργο ανεξάρτητα αλλά ωφέλειες που προκύπτουν από την κοινή συμμετοχή σε διαγωνισμό μπορεί να αντισταθμίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό (αξιολόγηση ανά περίπτωση) Κίνδυνος περιττής ανταλλαγής ευαίσθητων πληροφοριών => κίνδυνος συντονισμένης πρακτικής σε άλλες (εθνικές) αγορές ή σε άλλα έργα; 14

15 Πιθανές βλάβες που προκύπτουν από άλλες συνεργασίες (1) Άλλου είδους συνεργασίες ενδέχεται να βλάπτουν τον ανταγωνισμό => προσέγγιση με βάση τα αποτελέσματα: αξιολόγηση της θέσης των μερών και των ανταγωνιστών στην αγορά και των χαρακτηριστικών της αγοράς Αλλά: η συνεργασία μπορεί να είναι επωφελής για τον ανταγωνισμό χαμηλότερο κόστος μείωση κινδύνου καινοτομία, βελτιωμένα προϊόντα / ποιότητα υπηρεσιών Η συνεργασία είναι προβληματική μόνο εάν η βλάβη υπερτερεί των ωφελειών 15

16 Πιθανέςβλάβεςωςαποτέλεσμα άλλων συνεργασιών (2) Σημαντική απώλεια του (δυνητικού) ανταγωνισμού μεταξύ των μερών άμεση συνέπεια της συνεργασίας, π.χ. κοινή συμμετοχή σε διαγωνισμό, έλλειψη κινήτρου, π.χ. τα οικονομικά συμφέροντα θα επηρεάζονταν από το (δυνητικό) ανταγωνισμό (π.χ. μειοψηφικό πακέτο σε ανταγωνιστή) Αυξημένη πιθανότητα συντονισμού της συμπεριφοράς των εταιρειών στην αγορά: πρόσβαση σε στρατηγικές πληροφορίες κοινό κόστος σε σημαντικό βαθμό πρόβλημα μόνον όταν τα μέρη έχουν ισχύ στην αγορά και όταν τα χαρακτηριστικά της αγοράς μπορούν να οδηγήσουν σε συντονισμό (π.χ. διαφάνεια) Ανησυχία αποκλεισμού (μειωμένος ανταγωνισμός από τρίτα μέρη), π.χ. αποκλεισμός στην αγορά πρώτων υλών αποκλεισμός πρόσβασης σε πελάτες 16

17 Πιθανέςβλάβεςωςαποτέλεσμα άλλων συνεργασιών (3) Βασικές παράμετροι κατά την αξιολόγηση συνεργασιών μεταξύ ανταγωνιστών: Περιορίζεται ο ανταγωνισμός σε σημαντικό βαθμό; Υπάρχουν πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές ως αποτέλεσμα της συνεργασίας; Θα μπορούσαν να επιτευχθούν τα ίδια πλεονεκτήματα με λιγότερο περιοριστικές συμφωνίες; 17

27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/97 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/97 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/97 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης (2004/C 101/08) (Κείµενο που παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την έννοια του επηρεασµούτου εµπορίου των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης (2004/C 101/07)

Διαβάστε περισσότερα

H συμμόρφωση. μετράει Τι μπορούν να βελτιώσουν οι επιχειρήσεις για να τηρούν τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. Ανταγωνισμός

H συμμόρφωση. μετράει Τι μπορούν να βελτιώσουν οι επιχειρήσεις για να τηρούν τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. Ανταγωνισμός H συμμόρφωση μετράει Τι μπορούν να βελτιώσουν οι επιχειρήσεις για να τηρούν τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ Ανταγωνισμός Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

C 138/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010

C 138/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 C 138/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 Ανακοίνωση της Επιτροπής Συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους κάθετους περιορισμούς σε συμφωνίες για την πώληση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 130/1 ΙΙ (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ για Ενώσεις Επιχειρήσεων

ΟΔΗΓΟΣ για Ενώσεις Επιχειρήσεων ΟΔΗΓΟΣ για Ενώσεις Επιχειρήσεων Ανταγωνισμός: Υποχρέωση όλων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Αθήνα 2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 2. ΕΝΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 27.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 198/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 461/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαΐου 2010 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης.

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. Ο Σύνδεσμός μας συγκεντρώνει προμηθευτές και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στον ιατρικό χώρο για να συζητήσουν σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 583/VIΙ/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 583/VIΙ/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 583/VIΙ/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 2 α Δεκεμβρίου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 27 Αυγούστου 2012 Από την έκδοση του νέου κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία των αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τη χρηματοδότηση, την αναδιάρθρωση και την ιδιωτικοποίηση των κρατικών επιχειρήσεων σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαια εισοδήματα για τους γεωργούς: Βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη

Δίκαια εισοδήματα για τους γεωργούς: Βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη C 308 E/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.10.2011 20. τονίζει το αμοιβαίο ενδιαφέρον της ΕΕ και της Ελβετίας για βελτίωση της ομοιογένειας στην εφαρμογή της FMPA και για μια πιο έγκαιρη σύγκλιση

Διαβάστε περισσότερα

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995»

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Ευρωπαϊκή Επιτροπή XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995 εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Βρυξέλλες Λουξεμβούργο 1996 Δελτίο βιβλιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1104 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 10 Απριλίου 2012 Αριθμ. Γνωμοδότησης 21*/VII/2012 Σύνταξη γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1400/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιουλίου 2002 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 81 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2005 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 390/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 390/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 390/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 3 η Απριλίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

L 167/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2009

L 167/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2009 L 167/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 544/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 2009 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 203/30 1.8.2002 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιουλίου 2002 για την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων

Διαβάστε περισσότερα

Draft. Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΣΧΕΔΙΟ

Draft. Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΣΧΕΔΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΣΧΕΔΙΟ Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά την ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων 1

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, L 211/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 715/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2012. {SWD(2013) 159 final}

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2012. {SWD(2013) 159 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.5.2013 COM(2013) 257 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2012 {SWD(2013) 159 final} EL EL ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι ο μεγαλύτερος

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING: Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

FRANCHISING: Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ FRANCHISING: Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση)

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.7.2012 COM(2012) 360 final 2012/0175 (COD)C7-0180/12 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (αναδιατύπωση)

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Επί της με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-146576/11.11.2011 καταγγελίας της εταιρείας με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα