CONTENTS. ISOTUBE Pre-Insulated copper tubes BANNINGER Χάλκινα εξαρτήματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CONTENTS. ISOTUBE Pre-Insulated copper tubes BANNINGER Χάλκινα εξαρτήματα"

Transcript

1

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS Περιεχόμενα Contents Παρουσίαση της εταιρείας και των προϊόντων της Presentation of company and products BANNINGER ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ, BANNINGER FITTING, ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ COPPER TUBE TALOS Σωλήνες χαλκού TALOS Copper tubes ISOTUBE Προ-μονωμένες σωλήνες χαλκού ISOTUBE Pre-Insulated copper tubes BANNINGER Χάλκινα εξαρτήματα BANNINGER Copper fittings BANNINGER Πρεσαριστά χάλκινα εξαρτήματα για BANNINGER Pressed fittings applicable to θερμοϋδραυλικές εγκ/σεις heating & water systems BANNINGER Πρεσαριστά εξαρτήματα ΑΕΡΙΟΥ BANNINGER Pressed GAS fittings BANNINGER Εξαρτήματα A.C.R. Ψυκτικών BANNINGER A.C.R. Components for coolant facilities BANNINGER Μπρούτζινα εξαρτήματα BANNINGER Bronze fittings CONEX Εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης χαλκού CONEX Compression fittings MONTSERRAT, HIG Ορειχάλκινα εξαρτήματα ΒΤ/ΥΒΤ MONTSERRAT, HIG Brass fittings HD/EHD HIG Εξαρτήματα μηχ. σύσφ. χαλκοσωλήνα HIG Compression fittings for copper tubes STANNOL ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ, ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ, STANNOL SOLDERS, CLAMPS, ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ, ΣΦΑΙΡΙΚΑ MANIFOLDS, BALL VALVES STANNOL Κολλήσεις, Χαλκοκόλληση, Αλοιφές, Σιλικόνες STANNOL solder, Copper solder, KRAFT Flux, Silicone HIG Στηρίγματα σωλήνων HIG Clamps KAS Συλλέκτες KAS Manifolds K-ENERGY Πίνακες μεταλλικοί K-ENERGY Metalic boards HIG Σφαιρικοί κρούνοι HIG Ball valves KLAUKE Γερμανικές πρέσες KLAUKE Pressing tools from Germany UNAVELD ΣΩΛΗΝΕΣ PE & PEX-AL-PEX, UNAVELD PIPES PE & PEX-AL-PEX, HIG ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ HIG FITTINGS UNAVELD Σωλήνες πολυαιθυλενίου PE (πολυαιθυλενίου) UNAVELD Pipes PE (polyethylene) UNAVELD Προ-μονωμένες σωλήνες PE UNAVELD Pre-Insulated PE pipes UNAVELD Σωλήνες πολλαπλών στρωμάτων PEX-AL-PEX UNAVELD Multi-Layer PEX-AL-PEX pipes UNAVELD Προ-μονωμένες σωλήνες PEX-AL-PEX UNAVELD Pre-Insulated PEX-AL-PEX pipes HIG Εξαρτήματα μηχ. σύσφ. PE, Γωνιές υδροληψίας HIG Compression fittings for PE pipes, Wall plate elbows HIG Εξαρτήματα χρωμέ μηχ. σύσφ. PEX-AL-PEX HIG Chrome compression fittings for PEX-AL-PEX pipes HIG Πρεσαριστά ορειχάλκινα εξαρτ. PRESS-PEX HIG Pressed brass fittings PRESS-PEX HIG Εξαρτήματα μηχ. σύσφ. πλαστικών σωλήνων PPR/PE HIG Compression fittings for PPR/PE pipes OSTENDORF ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ OSTENDORF SEWAGE SYSTEM & FITTINGS, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΣΙΦΩΝΙΑ SIPHONS OSTENDORF Αποχετευτικό σύστημα ΗΤ από PP OSTENDORF Sewage system ΗΤ από PP GVS Σιφώνια & Σχαράκια GVS Floor siphons and Grills OSTENDORF Ηχομονωτικό Αποχετευτικό SKOLAN OSTENDORF Soundproof sewage system SKOLAN OSTENDORF Αποχετευτικό σύστημα PVC OSTENDORF Sewage system PVC Σελίδα Page ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - REMARKS Οι τιμές και οι συσκευασίες μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Prices are recommended and subject to alterations. Τιμές και παράδοση ειδών με αστερίσκο (*) κατόπιν συμφωνίας. Items marked with (*) should be consulted for price and availability. Άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας. Other dimension are produced upon request. ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΕΛΙΔΑ

4 Η εταιρία... Ç Ê. ÔÆÁÍÏÓ Á.Å.Â.Å. öýñåé ôï üíïìá ôïõ éäéïêôþôç êáé éäñõôþ ôçò, Êùíóôáíôßíïõ ÔæÜíïõ êáé éäñýèçêå ôï 982 ìå áíôéêåßìåíï ôçí åéóáãùãþ êáé ðñïþèçóç óôçí åëëçíéêþ áãïñü åéäþí ÈÝñìáíóçò-¾äñåõóçò-Ìüíùóçò. Ç åôáéñßá óôåãüæåôáé óå éäéüêôçôïõò þñïõò óõíïëéêþò åðéöüíåéáò.000 m², óôçí Ìåôáìüñöùóç ÁôôéêÞò êáé óôçí Éùíßá - Èåóóáëïíßêçò. Óôçí åðé åßñçóç áðáó ïëïýíôáé ðåñéóóüôåñá áðü Üôïìá. Áíôéðñïóùðåýåé êáôü áðïêëåéóôéêüôçôá ìåãüëïõò åìðïñéêïýò ïßêïõò ðáñáãùãþò ôïõ åîùôåñéêïý êáé ôá ðñïúüíôá ôçò ôçñïýí üëåò ôçò äéåèíþò éó ýïõóåò ðñïäéáãñáöýò êáé ðéóôïðïéþóåéò. åé êáèéåñùèåß ùò ìßá áðü ôéò ìåãáëýôåñåò êáé ðéï áîéüëïãåò åôáéñåßåò ôïõ þñïõ, áíáëáìâüíïíôáò óçìáíôéêýò äåóìåýóåéò ðñïò ôïõò ðåëüôåò ôçò ãéá ôá åðüìåíá ñüíéá. ¼ìéëïò åôáéñåéþí Ç Ê.ÔÆÁÍÏÓ Á.Å.Â.Å. áðïôåëåß ìýëïò ôïõ ïìßëïõ "ÔÆÁÍÏÓ", ï ïðïßïò ðåñéëáìâüíåé ôéò ðáñáêüôù åôáéñßåò: ÐéóôïðïéÞóåéò Ç 3i INTERNATIONAL INNOVATIVE INDUSTRIES A.B.E. éäñýèçêå ôï 997, óôåãüæåôáé óå éäéüêôçôåò åãêáôáóôüóåéò óôçí 2 Ñéôóþíá áëêßäïò (êôßñéï m ), êáé ðáñüãåé ôï åõñýùò äéáäåäïìýíï ìïíùôéêü õëéêü êëåéóôþí êõøåëþí, áðü óõíèåôéêü êáïõôóïýê, ìå ôçí åìðïñéêþ ïíïìáóßá ISOPIPÅ. Ç éëïóïößá ôçò åôáéñßáò åßíáé: TORRENT ËÝâçôåò ÂáóéêÞ ðáñüìåôñïò ôçò öéëïóïößáò ìáò åßíáé ç áëëáãþ êáé ç åîýëéîç. Ôï ôåëåõôáßï ñïíéêü äéüóôçìá Ý åé ðñáãìáôïðïéçèåß ìéá ìåãüëç åðýíäõóç óôïõò þñïõò ôïõ åñãïóôáóßïõ. Ç 3i ABE êáôý åé óþìåñá ôçí ôå íïãíùóßá, ôï áðáñáßôçôï Ýìðåéñï áíèñþðéíï äõíáìéêü ãéá ôïí Ýëåã ï ôùí êáôåñãáóéþí êáé ôùí õôïóéäçñþí åîáñôçìüôùí êáèþò êáé ôïí áíáãêáßï ìç áíïëïãéêü åîïðëéóìü, ðïõ åðéôñýðåé ôçí ðáñáãùãþ ôùí äéåèíþò áíáãíùñéóìýíùí õôïóéäçñþí ëåâþôùí ðåôñåëáßïõ-áåñßïõ TORRENT. ÇÉLANG ITALIAN GROUP åßíáé íýá óõíåñãáóßá, Åëëçíï-ÉôáëéêÞ êïéíïðñáîßá ìå ôç HILANG, éäñýèçêå ôï 08, åäñåýåé óôçí ÉÔÁËÉÁ êáé óå áðïêëåéóôéêþ óõíåñãáóßá ìå åñãïóôüóéá (joint venture), ðáñüãåé õøçëþò ðïéüôçôáò ðñïúüíôá ìå áíôáãùíéóôéêýò ôéìýò, ãéá äßêôõá ýäñåõóçò - èýñìáíóçò ìå ôçí åìðïñéêþ ïíïìáóßá «ÇÉG». ¼ëá ôá ðñïúüíôá ôçò Ê.ÔÆÁÍÏÓ Á.Å.Â.Å. õðåñêáëýðôïõí ôéò ðáãêïóìßùò éó ýïõóåò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò êáé åßíáé ðéóôïðïéçìýíá ìå ôá äéåèíþ ðéóôïðïéçôéêü. ÐåëÜôåò ôçò åôáéñßáò åßíáé ìåãüëåò ôå íéêýò åôáéñßåò êáé ôåñüóôéïò áñéèìüò êáôáóôçìüôùí ëéáíéêþò ðþëçóçò õäñáõëéêþí, ìïíùôéêþí êáé åéäþí èýñìáíóçò. Ôï ïñãáíùìýíï äßêôõï ðùëþóåùí, êáëýðôåé ìå áðüëõôç åðéôõ ßá ôéò áðáéôþóåéò ôçò áãïñüò ó' ïëüêëçñç ôçí ÅëëÜäá. Ç ðïéïôéêþ õðåñï Þ ôùí ðñïúüíôùí ôçò, ç ôå íéêþ õðïóôþñéîç ðïõ ðáñý åé ìåôü ôçí ðþëçóç, ï óåâáóìüò óôéò áíüãêåò ôïõ ðåëüôç, ç óõíå Þò Ýñåõíá êáé åíçìýñùóç óå üôé áöïñü íýá ðñïúüíôá êáé ìåèüäïõò, Ý ïõí êáôáóôþóåé ôçí Ê. ÔÆÁÍÏÓ Á.Å.Â.Å. ìåôáîý ôùí ðñþôùí åôáéñéþí óôï þñï ðïõ äñáóôçñéïðïéåßôáé. Ç åôáéñßá óõììåôý åé óå üëåò ôéò ìåãüëåò åêèýóåéò ðïõ ðñáãìáôïðïéïýíôáé óôïí Åëëáäéêü þñï (CLIMATHERM- INFACOMA), áëëü êáé ôïõ åîùôåñéêïý üðùò ISH, ÌÏSTRA CONVENGO ê.á., åíþ ðáñüëëçëá ðñáãìáôïðïéåß óå ôáêôü ñïíéêü äéáóôþìáôá óåìéíüñéá óå óõíåñãüôåò ôçò êáé óå åñãáæüìåíïõò óå ìßá ãåíéêüôåñç ðñïóðüèåéá õðïóôþñéîçò ôùí ðñïúüíôùí ôçò. Óõíå Þò âåëôßùóç ðïéüôçôáò ðñïúüíôùí êáé õðçñåóéþí. Áýîçóç ôçò éêáíïðïßçóçò ôïõ ðåëüôç. Áýîçóç ôçò éêáíüôçôáò ãéá êáéíïôïìßåò êáé åõåëéîßá. Óõíå Þò ðáñáêïëïýèçóç ôùí åîåëßîåùí ôïõ þñïõ ìáò. Âåëôßùóç áîéïðéóôßáò êáé áðïôåëåóìáôéêüôçôáò ôïõ áíèñþðéíïõ äõíáìéêïý ìáò, áîéïðïéþíôáò ôçí åìðåéñßá, ôçí êñßóç êáé ôç äçìéïõñãéêüôçôá üëùí. Óôü ïò ìáò äåí åßíáé áðëü... íá áíáãíùñßæïõìå ôéò áðáéôþóåéò êáé áíüãêåò óáò áëëü íá ôéò êüíïõìå äéêþ ìáò õðüèåóç! ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

5 Åîïéêïíïìþíôáò åíýñãåéá ãéá Ýíá êáëýôåñï ðëáíþôç ISOPIPE - ÏëïêëçñùìÝíá óõóôþìáôá ìüíùóçò Óõíèåôéêü äéïãêùìýíï åëáóôïìåñýò ìïíùôéêü õëéêü äïìþò êëåéóôþí êõøåëßäùí. Το ISOPIPE TC είναι η ιδανική λύση για τη μόνωση συστημάτων 3 ψύξης και θέρμανσης και το μόνο μå ðõêíüôçôá 60-7 Kgr/m. Το ISOPIPE HT åßíáé ç ðåñéâáëëïíôéêþ ëýóç ãéáì õøçëüôåñåò èåñìïêñáóßåò! Äåí áðåëåõèåñþíåé åðéâëáâþ óôïé åßá óôï óôñþìá ôïõ üæïíôïò êáé åßíáé ελεύθερο από αλογόνα και CFC. ISOTUBE - Ëýóåéò ðñï-ìïíùìýíùí óùëþíùí íá ðëþñåò áðïôåëåóìáôéêü êáé áîéüðéóôï óýóôçìá ðñï-ìïíùìýíùí óùëþíùí ìå ôç ìüíùóç ISOPIPE. Åßíáé ç ìïíáäéêþ åðéëïãþ ðñï-ìïíùìýíùí óùëþíùí ç ïðïßá õðåñêáëýðôåé ôéò áðáéôþóåéò ôïõ Ê.ÅÍ.Á.Ê. åíþ ðáñüëëçëá ðñïóöýñïõí ìåãüëç åõêïëßá êáôü ôç ìåôáöïñü êáé ôçí åãêáôüóôáóç áõôþí. ÄéáèÝóéìá ìå ìüíùóç ISOPIPE TC êáé ISOPIPE TC UV (ãéá åîùôåñéêþ åãêáôüóôáóç). ISOSOUND - Áðïëáýóôå ôçí çóõ ßá Ôá ðñïúüíôá ISOSOUND åßíáé êáôüëëçëá óå åöáñìïãýò üðïõ åßíáé áðáñáßôçôç ìéá õøçëþò áðüäïóçò ç ïìüíùóç êáé åßíáé 3 3 äéáèýóéìá óå äýï ðïéüôçôåò (0 Kgr/m êáé Kgr/m ). Ç äïìþ êáé ç óýíèåóç ôùí ðñïúüíôùí ðñïóöýñïõí ìéá éäéáßôåñç áðïññüöçóç (ìåßùóç) èïñýâïõ. ÄéáèÝóéìá óå ïðïéïäþðïôå æçôïýìåíï ðü ïò êáôüëëçëá ãéá åãêáôüóôáóç óå ôïß ïõò, èáëüìïõò êáé äüðåäá. TORRENT ËÅÂÇÔÅÓ Ðåôñåëáßïõ/Áåñßïõ ìå ðéóôïðïßçóç êáé áíïéãüìåíç ðüñôá Ìéá ðëþñç óåéñü ëåâþôùí ìå ôýóóåñá åéäéêü ó åäéáóìýíá óôïé åßá áðü õôïóßäçñï, äéáèýóéìá óå ðýíôå äéáöïñåôéêü ìïíôýëá (üëá ìå áíïéãüìåíç ðüñôá) ìå åýñïò èåñìßäåò áðü Ýùò êáé kcal/h! Ïé ëýâçôåò ðåôñåëáßïõ/áåñßïõ TORRENT õðåñêáëýðôïõí üëåò ôéò áíüãêåò ôçò áãïñüò êáèþò Ý ïõí ìýãéóôç áíôï Þ êáé ôïí õøçëüôáôï âáèìü áðüäïóçò, óýìöùíá ðüíôá ìå üëá ôá åõñùðáéêü ðñüôõðá. ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 3

6 ÔïìÝáò ÈÝñìáíóçò Ç ÅÎÅËÉÎÇ ÓÔÇ ÈÅÑÌÁÍÓÇ H K-energy åßíáé ï åîåéäéêåõìýíïò ôïìýáò ôçò Ê-ÔÆÁÍÏÓ Á.Å.Â.Å. ðïõ äñáóôçñéïðïéåßôáé óôï þñï ôùí åãêáôáóôüóåùí èýñìáíóçò (ðåôñåëáßïõ/áåñßïõ)! ÈåñìáíôéêÜ óþìáôá - QUINN, MAKTEK ÄéáêïóìçôéêÜ óþìáôá ìðüíéïõ K-ENERGY, CORDIVARI ËÝâçôåò & áôïìéêýò ìïíüäåò TORRENT & SAINT ROCH WEIZER Ç ÅÎÅËÉÎÇ ÓÔÇ ÈÅÑÌÁÍÓÇ Åðßôïé åò ìïíüäåò ðåôñåëáßïõ & áåñßïõ TORRENT & WEIZER ÊáõóôÞñåò ðåôñåëáßïõ & áåñßïõ WEIZER Eßäç ëåâçôïóôáóßïõ K-ENERGY Boiler, äï åßá áäñáíåßáò & ðéåóôéêü äï åßá CORDIVARI ΣΕΛΙΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗ

7 Τομέας Ύδρευσης Ïé ìéêñýò ëåðôïìýñåéåò äçìéïõñãïýí ôéò ìåãüëåò äéáöïñýò Ç åôáéñßá áíôéðñïóùðåýåé êáô áðïêëåéóôéêüôçôá ìåãüëïõò ïßêïõò ðáñáãùãþò ôïõ åîùôåñéêïý. press Conex Üëêéíá, Ìðñïýôæéíá, ðñåóáñéóôü êáé ìç áíéêþò óýóöéîçò åîáñôþìáôá êáôüëëçëá êáé ãéá äßêôõá öõóéêïý áåñßïõ. UNAVELD Ç Unaveld äéåõñýíåé êáé åìðëïõôßæåé ôç ãêüìá ôçò ìå ôçí ðïëõóôñùìáôéêþ óùëþíá UNAVELD PEX-AL-PEX êáé ôå íéêü áñáêôçñéóôéêü ðïõ õðåñêáëýðôïõí ôéò áíüãêåò ôçò áãïñüò. Åéäéêåýåôáé óôçí ðáñáãùãþ êáé ôç äéáêßíçóç ïñåé Üëêéíùí åîáñôçìüôùí Cu, PE, ìç áíéêþò óýóöéîçò êáé óöáéñéêþí. ÏéêïëïãéêÝò êïëëþóåéò õðåñï Þò ECOLOY - Ôï óþìá ðïõ ôáõôßæåôáé ìå ôçí õãåßá êáé ôï ðåñéâüëëïí. ÓùëÞíáò ðïëëáðëþí óôñùìüôùí êáé åîáñôþìáôá ÑEX-AL PEX HIG. Åñãáëåßá KLAUKE Ãåñìáíßáò. Óýóôçìá áðï åôåõôéêþí óùëþíùí áðü áõôïóâåíïìýíï PP ìå óõìðáãýò óôåãáíïðïéçôéêü ëüóôé ï. ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΕΛΙΔΑ

8 ΣΕΛΙΔΑ 6 ΥΔΡΕΥΣΗ

9 A. B. Γ. Δ. Ε. Χάλκινα εξαρτήματα BANNINGER Μπρούτζινα εξαρτήματα BANNINGER Εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης CONEX Πρεσαριστά εξαρτήματα νερού - αερίου BANNINGER Εξαρτήματα ψυκτικών Α.C.R. BANNINGER Χάλκινα εξαρτήματα BANNINGER του ομίλου IBP (International Building Products). Η παραγωγική διαδικασία της IBP Banninger είναι κάθετη αφού ξεκινά με χαλκό σε μορφή χελώνας και καταλήγει σε έτοιμο προϊόν. Καθαρότητα χαλκού (99,99%). Τα μοναδικά που είναι κατάλληλα για ιατρικά αέρια καθώς δεν περιέχουν αρσενικό. Στα δίκτυα η ανάγκη για ανάποδες κολλήσεις, προϋποθέτει εξαρτήματα τα οποία διαθέτουν τις προδιαγραφές για την ομαλή εφαρμογή του τριχοειδούς φαινομένου. Σωστή κατασκευή με το καλιμπράρισμα του εξαρτήματος. Πυράκτωση του εξαρτήματος χωρίς παραμόρφωση. Μπρούτζινα εξαρτήματα BANNINGER 8% περιεκτικότητα σε χαλκό. Κυλινδρικό σπείρωμα. Τα μοναδικά που είναι πιστοποιημένα για φυσικό αέριο. Ρακόρ με 0% στεγανοποίηση. Μεγάλες Αντοχές σε Αλμυρά & Υφάλμυρα Νερά, με εφαρμογή σε δίκτυα νησιών και σε δίκτυα καραβιών. Εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης χαλκοσωλήνα CONEX Απόλυτη στεγανοποίηση μέσω του εσωτερικού δακτυλιδιού από ειδικό κράμα ορείχαλκου DZR. Ύδρευση με διασφάλιση της υγιεινής στο πόσιμο νερό. Θέρμανση ( C <). Το μοναδικό με πιστοποίηση για Φυσικό Αέριο. Πρεσαριστά εξαρτήματα νερού - αερίου BANNINGER Διατίθεται μια πλήρη σειρά με το κατάλληλο εξάρτημα για κάθε εφαρμογή. Κατάλληλα διαμορφωμένο λάστιχο για γρήγορο οπτικό έλεγχο διαρροής εάν δεν έχει γίνει πρεσάρισμα. Πρεσάρισμα σε τρία σημεία. Εξαρτήματα ψυκτικών Α.C.R. BANNINGER Μια μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων σε inches για κάθε ψυκτική εγκατάσταση. ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 7

10 ΣΕΛΙΔΑ 8 ΥΔΡΕΥΣΗ Πρεσαριστά Εξαρτήματα

11 Πρεσαριστά χάλκινα-μπρούτζινα εξαρτήματα - B.press Η υπεροχή της IBP-Banninger στο χώρο του κολλητού χάλκινου μπρούτζινου εξαρτήματος έρχεται να ολοκληρωθεί με την έξυπνη γκάμα στα πρεσαριστά B-press. Τα εξαρτήματα αυτά είναι διαθέσιμα σε τέσσερις ολοκληρωμένες σειρές, ώστε να δώσουν λύση σε οποιαδήποτε εγκατάσταση. Ο κάθε τύπος έχει και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά του για τη χρήση που προορίζεται. Έτσι πχ άλλο εξάρτημα χρησιμοποιούμε για πόσιμο νερό και άλλο για καύσιμο αέριο μιας και τα χαρακτηριστικά τους είναι τελείως διαφορετικά όπως και οι απαιτήσεις της εκάστοτε εγκατάστασης. Χαλκός ή μπρούντζος Ειδικό O ring Αυλάκωμα O ring Κυλινδρικό περίβλημα Πρεσάρισμα και στις δύο πλευρές του O ring ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 9

12 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ B-press B-press gas ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΕΡΑ ΚΥΚΛΩΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑ LPG ΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΑ bar +9 C - 6 bar + C 6 bar - C 3 bar + C bar + C bar + C bar -0,8 bar bar +2 C - C to +70 C - C to +70 C - C to +0 C - - B-press - για σύνδεση χαλκοσωλήνα σε δίκτυα ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού και πυρόσβεσης. Έχουν μαύρο Ο-ring από EPDM με πιστοποιητικό για πόσιμο νερό κατά DVGW W3. Το O-ring έχει αντιδιαμετρικά δυο εγκοπές, σε περίπτωση που δεν έχει πρεσαριστεί το εξάρτημα, ακόμα και με πολύ μικρή πίεση του δικτύου, κατά τον τελικό έλεγχο μπορούμε να διαπιστώσουμε αν έχουμε διαρροή, ώστε απευθείας να πρεσάρουμε και να στεγανοποιήσουμε. B-press GAS - για σύνδεση χαλκοσωλήνα σε δίκτυα φυσικού αερίου, υγραερίου. Έχουν κίτρινο O-ring από H-NBR που αντέχει στους 60 C για min και εξωτερικά κίτρινη σήμανση για να είναι αναγνωρίσιμα και μετά το πρεσάρισμα. B-press SOLAR - για σύνδεση χαλκοσωλήνα σε ηλιακά συστήματα τηλεθέρμανση. Έχουν πράσινο O-ring από FKM που αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες στιγμιαία έως τους +2 C. B-press INOX - για σύνδεση για ανοξείδωτη εγκατάσταση ύδρευσης θέρμανσης. Έχουν μαύρο O-ring από EPDM KTW με πιστοποιητικά για πόσιμο νερό κατά DVGW W270. ΣΕΛΙΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗ

13 ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΕΛΙΔΑ

14 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ HIG. Πλήρης στεγανοποίηση (μεγάλο βάθος πατούρας). 2. Εξ ολοκλήρου σφυρήλατα (περιεκτικότητα κράματος σε χαλκό 8% μέχρι 60%) για υψηλές αντοχές διατηρώντας σταθερές τις διαστάσεις και τις ανοχές. 3. Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση (κυλινδρικά σπειρώματα).. Ρακόρ με κατάλληλο κώνο για πλήρη στεγανοποίηση. Πλήρης γκάμα τύπων και διαστάσεων για σωλήνες διαμέτρων από Φ8 μέχρι Φ8. Διατίθεται σε δυο τύπους Βαρέως και Υπερβαρέως. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΧΑΛΚΟΥ HIG. Πλήρης στεγανοποίηση (μεγάλο βάθος πατούρας). 2. Εξ ολοκλήρου σφυρήλατα (περιεκτικότητα κράματος σε χαλκό 8% μέχρι 60%) για υψηλές αντοχές διατηρώντας σταθερές τις διαστάσεις και τις ανοχές. 3. Ειδικά επεξεργασμένος δακτύλιος σύσφιξης με μεγάλη ελαστικότητα (εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση).. Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση (κυλινδρικά σπειρώματα). Πλήρης γκάμα τύπων και διαστάσεων για σωλήνες χαλκού διαμέτρων από Φ μέχρι Φ2. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ PE HIG. Ειδικά επεξεργασμένος δακτύλιος σύσφιξης με μεγάλη ελαστικότητα (εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση). 2. Εξ ολοκλήρου σφυρήλατα (περιεκτικότητα κράματος σε χαλκό 8% μέχρι 60%) για υψηλές αντοχές διατηρώντας σταθερές τις διαστάσεις και τις ανοχές. 3. Πλήρης στεγανοποίηση (μεγάλο βάθος πατούρας).. Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση (κυλινδρικά σπειρώματα). Πλήρης γκάμα τύπων και διαστάσεων για σωλήνες PE πολυαιθυλενίου διαμέτρων από Φ μέχρι Φ32. ΣΕΛΙΔΑ 2 ΥΔΡΕΥΣΗ

15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ PPR HIG. Ειδικά επεξεργασμένος δακτύλιος σύσφιξης με μεγάλη ελαστικότητα (εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση). 2. Εξ ολοκλήρου σφυρήλατα (περιεκτικότητα κράματος σε χαλκό 8% μέχρι 60%) για υψηλές αντοχές διατηρώντας σταθερές τις διαστάσεις και τις ανοχές. 3. Πλήρης στεγανοποίηση (μεγάλο βάθος πατούρας).. Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση (κυλινδρικά σπειρώματα).. Ελαστικό o-ring EPDM αντοχή 0 C. Πλήρης γκάμα τύπων και διαστάσεων για σωλήνες PPR( πολυπροπυλενίου) - PE (πολυαιθυλενίου) διαμέτρων από Φ μέχρι Φ63. ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ PEX AL PEX & ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ HIG Κατάλληλα για όλους τους τύπους πρεσών Η,ΤΗ, U, B, F.. Πλήρης στεγανοποίηση με εγκοπές ελέγχου (αποφυγή του φαινομένου της ηλεκτρόλυσης του αλουμινίου). 2. Διπλά o-ring στεγανοποίησης. 3. Ανοξείδωτο δακτυλίδι πρεσαρίσματος. Σίγουρο πρεσάρισμα (αδύνατη η αποσύνδεση του σωλήνα). Κατάλληλα για πολυστρωματικούς σωλήνες όλων των τύπων. Πλήρης γκάμα τύπων και διαστάσεων για σωλήνες διαμέτρων από Φ6 μέχρι Φ32. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΡΩΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ PEX AL PEX HIG. Πλήρης στεγανοποίηση (μεγάλο βάθος πατούρας). 2. Διπλά o-ring στεγανοποίησης με ειδικό πλαστικό τερματικό (αποφυγή του φαινομένου της ηλεκτρόλυσης του αλουμινίου). 3. Ορειχάλκινο δακτυλίδι σύσφιξης (αποφυγή φθοράς του σωλήνα κατά την στεγανοποίηση). Κατάλληλα για πολυστρωματικούς σωλήνες όλων των τύπων. Πλήρης γκάμα τύπων και διαστάσεων για σωλήνες διαμέτρων από Φ6 μέχρι Φ26. ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 3

16 Σωλήνες Χαλκού από την ΧΑΛΚΟΡ - Copper Tubes Ζητήστε μας τον πλήρη τιμοκατάλογο τώρα! Ask us for the complete pricelist now! Προ-μονωμένες Σωλήνες Χαλκού από την 3i Pre-insulated copper tubes from 3i íá ðëþñåò áðïôåëåóìáôéêü êáé áîéüðéóôï óýóôçìá ðñï-ìïíùìýíùí óùëþíùí ìå ìüíùóç ISOPIPE. Ç ìïíáäéêþ åðéëïãþ ðñï-ìïíùìýíùí óùëþíùí ç ïðïßá õðåñêáëýðôåé ôéò áðáéôþóåéò ôïõ Ê.ÅÍ.Á.Ê. åíþ ðáñüëëçëá ðñïóöýñïõí ìåãüëç åõêïëßá êáôü ôç ìåôáöïñü êáé ôçí åãêáôüóôáóç áõôþí. ÄéáèÝóéìá ìå ìüíùóç - ISOPIPE TC êáé - ISOPIPE TC UV (ãéá åîùôåñéêþ åãêáôüóôáóç) êáé ðü ïò áðü 6 mm Ýùò 22 mm (/" - 3/") Ζητήστε μας τον πλήρη τιμοκατάλογο τώρα! Ask us for the complete pricelist now! ΣΕΛΙΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗ

17 Χάλκινα εξαρτήματα - Copper Fittings Τα εξαρτήματα BANNINGER παράγονται από χαλκό Νο 090 προσδιοριζόμενα κατά DIN 787 και κατασκευάζονται κατ'α DIN 286. Ως εκ τούτου υπερκαλύπτονται και οι προδιαγραφές ISO 6 & BS86 The Banninger fittings are made of copper No 090 according to DIN 787 and are manufactured according to DIN 286. Beyond it they also meet the requirements of standards ISO 6,BS 86 NF-E Elbow * 8* * 76* ÃÙÍÉÅÓ,000,00,670 0,90 0,8,60, 2,00,290 6,6 3,890 2,000 23,000 2,980 6* 8* * * ÊÁÌÐÕËÅÓ 2 - Bend ,0 3,9,00 0,70,70,2,8 3,00,90 9,0,270 29,60 98,90 3,000 70,800 28,8 38,789 79,000 ÇÌÉÊÁÌÐÕËÅÓ 2 - Bend 2 6* 8* * 76 89* 2 8* 6 7,0,900 3,00 2,000,00,0,360 2,280 3,60 9,0 6,660,0 2,80 2,0 3,700 66,60 32,000 6* 8* * 76 89* 8* 33* 2 - TEE ÔÁ 2 3,0,3 2,370,360,00,70 2,3 3,960 6,370 3,90 2,000 0,270 3,700 87,260 66,60 268, , ,000 ÃÙÍÉÅÓ ÁÑÓ.-ÈÇË. 292 Street Elbow 90 CxF 6 8 * 2* * ,00,000 2,900, 0,9 0,990,80 2,2,860 2,00,8 3,00 60,000 ÊÁÌÐÕËÅÓ ÁÑÓ.-ÈÇË. - Bend 90 C x F 6 8* * 2* * 67* 76* 89* ,600,080 3,0,60,70,370,8 3,90,90 3,90,8 37,90 0,000 63, 2, ,000 ÇÌÉÊÁÌÐÕËÅÓ ÁÑÓ.-ÈÇË Bend CxF 8 0 * 0 2* * 67* 76* 89* 2 8* 3 2 6,60,0,360 0,990,60,00 2,390 3,670,0 9,0 33,3 3,000 87,00 92,000 22,000, * 00 * * ÌÏÕÅÓ 270 Coupling 2,60,0 0,390 0,360 0,60 0,80 0,8,3 2,670,0,90,800 27,770 2,000 37,90 8,600,090 ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΕΛΙΔΑ

18 Χάλκινα εξαρτήματα - Copper Fittings ÔÁ ÓÕÓÔÏËÉÊÁ 29 - Reducing TEE * 8 2* * * * ,0,9 6,0 9,80 3,870 8,90,600,800,000,000 2,70 2,070 3,00 8,90,60 6,660 3,0 3,790 3, 8,0 7,60,070 3,7,2 6,80, ,6 9,860 6,7,270,270 9,7 6,900,270 3,70 7,780,0,270 2,00,0 9,0 3,7 8,00 9,0 27,770 6,660 2,080 2,000 6,660 6,660,0 29,60 8,600 9,990 33,3,8 37,90 37,90 8,3,0 9,7 8, * 6 3 6* 6 2 6* * 6 6 2* * * 76 76* * * * * * * 89 89* * * ,2 77,760 77,760 77,760 88,870 27,00 26,360 22,0 83,0 68,0 277,00 298,000 23, ,0 368,0 3,0,000 36, ,700 3, ,0 6,00 ΣΕΛΙΔΑ 6 ΥΔΡΕΥΣΗ

19 Χάλκινα εξαρτήματα - Copper Fittings ÇÌÉÂÅ Crossover C x F ,070 7,2,8 BE 28 - Full Crossover C x C,260 8,70, ÁÍÔÉÄÉÁÓÔÏËÉÊÁ Expansion ,0 7,00 88, ,0 280,800 ÄÉÐËÏÊÁÌÐÕËÅÓ Return Bend 80 * 2 6* * * ,0 8,900 6,0 9,0 2,0 3,700 2,9 0,000 9,000 0,0 ÔÁÐÅÓ ÁËÊ. 3 - Tube Cap * * * 76* 8* ,6 0,76 2,7 0,8 2,000 0,9,70 2,080 6,60 3,890,8 82,7 7,690 33, * * ÓÕÓÔÏËÅÓ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÁÑÓ.-ÈÇË Fitting Reducer Copper x Fitting ,000 0,790 2,3,00 0,8 3,70,370,360,6,90 8,0 2,000 2,0,080,000,3,0, * * 89 76* 8 * 8 76* 8 89* ,90 8,3 7,00 6,0 2,700 8,00,8 9,0 9,0 68,00,60 72,2 73,600,00 9,0,000,600 33,800 2 * 8 22 * 22 8* 28 * 28 8* 28 22* 3 8* 3 22* 3 28* ÓÕÓÔÏËÅÓ ÓÙËÇÍÁÓ ÈÇË.-ÈÇË Reducing Coupling Copper x Copper ,00,00 3,000 2,000 6,800 6,700 3,0 36,0 3,0 6,0 2 22* 2 28* 2 3* 28* 3* 2* 6 * 76 * ,700 23,00 8,0 7,0 0,700 3,000,000 88,900 ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 7

20 Πρεσαριστά χάλκινα εξαρτήματα για θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις Pressed copper fittings applicable to heating and water systems ÊÁÌÐÕËÅÓ ÁÑÓ-ÈÇË 2* Bend CxF ,9 2,3 3,, 9,0 7,0 33,8, 2* ÊÁÌÐÕËÅÓ Bend ,9 2,0 3,2, 8,60 7,0 32,60, ÇÌÉÊÁÌÐÕËÅÓ ÁÑÓ-ÈÇË 2* Bend CxF ,80 2,2 2,90 3,3, 6, 2, 36,0 ÇÌÉÊÁÌÐÕËÅÓ 2* Bend ,0 2,80 2,86 3,60,0 6, 26,0 37,70 ÓÕÓÔÏËÇ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÏÓ Fitting reducer CxF ,0 3, 2, 2,60 2,60 6,0 6,70 6,80 8, 8,80 3,80 3,80 2,60 8,90 7,60 ÓÕÓÔÏËÇ ÓÙËÇÍÁÓ Reducing coupling CxC 2 8 * * 3 28* 2 3* 2* , 9,70,60,70 2, 7,60 2, 28,90 2* ÌÏÕÅÓ Coupling ,7 2,3 2,8 3,0 6,90 8,0 6,, 2* ÔÁ ÁÐËÏ 37 - Tee ,0 3,80, 6,70 2,00, 0, 8,90 ÂÅ Full crossover CxC , 7,60, ÔÁÐÁ ÓÙËÇÍÁÓ Tube Cap 2* * 8* 22* 28* 3* 2* * ,9,0 6,90 9,00 3,, 22,60 27,90 ÔÁÐÁ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÏÓ Fitting cap ,60 2, 2, 8,0 2,60, 2,0 23,90 ÇÌÉÂÅ Crossover CxF ,00 8,70,60 ΣΕΛΙΔΑ 8 ΥΔΡΕΥΣΗ

21 Πρεσαριστά χάλκινα εξαρτήματα για θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις Pressed copper fittings applicable to heating and water systems * ,0,00 6,0,, 2,60 8,70 9,,70 9, 2,60 ÔÁ ÓÕÓÔÏËÉÊÏ Reducing Tee ,,60,,70 2,0, 7,,80 3,80 2,0 2,0 3,80 2,0 8,80 8,80 3,80 22,60 22,60 2, , 2,0, 8,90,, 3, 36,0 3,90 37,70 6,0 7,70 60, 9,00, ÅÑÃÁËÅÉÁ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ - Installation tools ÃåñìáíéêÝò ðñýóåò ÊLAUKE óåëßäá 2 Klauke German pressing tool on page 2 ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 9

22 Πρεσαριστά μπρούτζινα εξαρτήματα για θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις Pressed bronze fittings applicable to heating and water systems ÌÁÓÔÏÉ ÁÑÓ. ÓÙËÇÍÁ Male adaptor 2-3/8* 2-/2* -3/8* -/2-3/ 8-/2 8-3/ 22-/2 22-3/ /* / 3-3- / 3- /2 2- / 2- /2 - /2* ,00,, 2,60, 3,0 3,90,60,00 6,80, 9, 8,90 2,0, 22,60 27,60 28,90 8,90, ÌÁÓÔÏÉ ÁÑÓ. ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÏÓ 37 - Fitting male adaptor 2-/2* 0 -/2* 0 8-/2* 0 8-3/* /2* /* /* 2- /2* -2* 2 9,80 9,60,00,70,0 6, 23,80 3,0 6,0 7, ÃÙÍÉÁ ÈÇË. ÓÔÇÑ Female elbow with support 2-/2* -/2 8-/2* 22-3/* ,2 8,0 3,80 22,60 ÌÁÓÔÏÉ ÈÇË. ÓÙËÇÍÁ 37 - Female adaptor 2-3/8* 2-/2* -3/8* -/2-3/ 8-/2 8-3/ 22-/2 22-3/ / /* 3-* 3- / 2- /* 2- /2* ,60,90 3, 3, 6,80,0 8,60,,0 8, 7,60 9,90 8,80 2, 22,0 32,60 32,60 7,70 ÌÁÓÔÏÉ ÈÇË. ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÏÓ Fitting female adaptor 2-/2* 0 -/2* 8-/2* 0 8-3/* /2* /* /* 0 28-* 60 3-* 0 3- /* 2- /2* -2* 2,0,6,66,9 3,80 6,0 23,83 23,83 33,86 2,6 7,66 80,27 ÌÏÕÁ ÌÁÊÑÉÁ 377 Long coupling 2* * 8* 22* 28* 3* 2* * ,80 3,80,0,0 8,8 23,83 3,2 37,63 ΣΕΛΙΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗ

23 Πρεσαριστά μπρούτζινα εξαρτήματα για θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις Pressed bronze fittings applicable to heating and water systems ÃÙÍÉÅÓ ÈÇË Female Elbow /8 2-/2-3/8 -/2-3/ 8-/2 8-3/ 22-/2* 22-3/ / 2- / ,60 2,60 7, 7,6 7, 6, 8,80,0 2, 8,80 2, 36,0 7,70 7, ÑÁÊÏÑ ÈÇË. ÓÐÅÉÑ Female Union /2* -/2* -3/* 8-/2* 8-3/* 22-3/* 22-* 28-* 3- /* 2- /2* -2*,70 23,90 26,0 28,90 28,90 33,90 36,0 0, 2,70 60, 79, ÑÁÊÏÑ ÃÙÍ. ÈÇË Female union Elbow 2-/2 -/2 8-/2 8-3/ 22-3/ / 2- / ,0, 28,60, 36,0 2,70,0 2,70 7, 2, Female Tee /2-2* -3/8-* -/2-8-/ /2-22* 22-3/-22* 28-/2-28* 28-3/-28* 3-/2-3* 2-/2-2* -/2- ÔÁ ÈÇË.,70 2,0,90, 6, 23,90, 26,0 28,90 3, 2, Male elbow /8 2-/2-3/8 -/2 8-/2 8-3/* 22-3/* / 2- /2-2 ÃÙÍÉÁ ÁÑÓ. 3,7 3,7 8,80 2, 8,80 8,80,00, 0,, 77,7 ÑÁÊÏÑ ÁÑÓ. ÓÐÅÉÑ Male Union /8* 2-/2* -/2* -3/* 8-/2* 8-3/* 22-/2* 22-3/* 22-* 28-* 3- /* 2- /2* -2* 22,60 22,60 8,90 23,90 2, 2, 37,70 26,0 38,90, 6,0 6,00 8, Union C xc * * 8* 22* 28* 3* 2* * ÑÁÊÏÑ ÉÓÉÏ 28, 33,90 38,90 3,90 6,0 2,70 7,0 7,90 ÔÁ ÁÑÓ Male tee -/2-* 0 8-3/-8* 22-3/-22* /-28* 3-3/-3* 2-3/-2* 2 --* 8 - /-* 8 39,60,, 3, 0,, 66,0 67,80 ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

24 Πρεσαριστά χάλκινα εξαρτήματα ΑΕΡΙΟΥ Pressed GAS copper fittings ÊÁÌÐÕËÅÓ ÁÅÑÉÏÕ ÁÑÓ.-ÈÇË. 380 F - Gas Bend CxF ,9 3,6,80, 7,60 3, 6,0 ÊÁÌÐÕËÅÓ 90 ÁÅÑÉÏÕ Gas bend 90 FxF ,2 3,9,9 9,6 8,80 33,8 6,0 ÇÌÉÊÁÌÐÕËÅÓ ÁÑÓ.-ÈÇË. ÁÅÑÉÏÕ Gas bend CxF ,8 3,,2,80 6, 26,33 38,90 ÇÌÉÊÁÌÐÕËÅÓ ÁÅÑÉÏÕ 38 - Gas bend FxF ,6 3,9,6 2, 7,60 27,60 38,90 ÓÕÓÔÏËÇ ÅÎÁÑ/ÔÏÓ ÁÅÑÉÏÕ Gas fitting reducer CxF * ,00 3, 3,2 7,0 7, 7,90 9,0,,, 3,80, 8,80 ÔÁ ÓÕÓÔÏËÉÊÏ ÁÅÑÉÏÕ Gas reducing tee * ,, 6,90 8,,80, 6,, 2, 37,70 38,90 6,0 ÌÏÕÅÓ AEÑIOY 3870 Gas coupling ,2 3,9,6 8,, 7, 22, ÔÁ ÁÅÑÉÏÕ 38 Gas Tee ,80 6, 8, 3,80 2,,0,0 ÌÏÕÁ ÌÁÊÑÉÁ ÁÅÑÉÏÕ Long Gas coupling * ,00,0,0,00,90 22, 23,60 ÔÁÐÁ ÓÙËÇÍÁÓ ÁÅÑÉÏÕ Gas tube cap , 7, 9,6, 6, 23,8 3,3 ΣΕΛΙΔΑ 22 ΥΔΡΕΥΣΗ

25 Πρεσαριστά χάλκινα εξαρτήματα ΑΕΡΙΟΥ Pressed GAS copper fittings ÃÙÍÉÅÓ ÈÇË. ÁÅÑÉÏÕ 388 Gas female elbow -/2* -3/ 8-/2* 8-3/* 22-/2* 22-3/ /* 2- /2-2* , 7,60 7,60,, 2,60, 2,0 37,60 8,90 76,0 ÃÙÍÉÁ ÁÑÓ. ÁÅÑÉÏÕ 3880 Gas male elbow -/2 8-/2* 8-3/ 22-3/* /* 2- /2* -2* ,60,,,, 0, 6,0 79,00 ÃÙÍÉÁ ÓÔÇÑÉÃÌÁ ÁÅÑÉÏÕ 387 Gas female elbow with support -/2 8-/2* 22-3/ 60 8,6, 22,60 ÔÁ ÈÇË. ÁÅÑÉÏÕ 3833 Gas female tee -/2-8-/ / / / /-28* 3-/2-3 2-/2-2 -/ , 2,3 7,60 2, 2,3 27,60, 36,0, -/2-3/ 8-/2 8-3/ 22-/2 22-3/ / ÌÁÓÔÏÉ ÁÑÓÅÍÉÊÏÉ ÁÅÑÉÏÕ Gas male adaptor 3,,90 3,9,6 6,,90 7,80, 28- / 3-3- / 3- /2 2- / 2- /2 - / ,80 8,80 2,3 22,60 2,3 3,3,,0 7,70 -/2-3/ 8-/2 8-3/ 22-/2 22-3/ ÌÁÓÔÏÉ ÈÇËÕÊÏÉ ÁÅÑÉÏÕ 38 - Gas female adaptor 3,80 7,, 9,0 6, 6, 8, / 2- / ,70 23,90 3, 9,00 ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 23

26 Εξαρτήματα A.C.R. Ψυκτικών ACR components used for coolant facilities ÊÁÌÐÕËÇ ÁÑÓ.-ÈÇË. /* 3/8* /2* /8* 3/* 7/8* * /8* 3/8* /8* 2 /8* 70 - Bend C x F ,860 6,,900 8,6 9,960,70,6 6,670 23,800 32,7 3, ÊÁÌÐÕËÇ ÈÇË.-ÈÇË. /* /6* 3/8* /2 /8 3/ 7/8 * /8 3/8 /8 2 /8 2 /8 3 /8* /8* Bend C xc ,800,800 3,000 3,000 3,0 3,0,000 9, 6,0 9,800,0 3,600,70 77,900,0 ÊÁÌÐÕËÇ ÁÑÓ.-ÁÑÓ. 7 - Bend F x F /8* 90 6,0 ÌÏÕÅÓ ÈÇË.-ÈÇË. /* /6* 3/8* /2 /8 3/ 7/8 * /8 3/8 /8 2 /8 2 /8* 3 /8* 3 /8* /8* Coupling ,680 0,770 0,670,2 0,90,00,0,33 2,00 3,600,000 9,00 7,000 26,000,000 89,0 /2* /8* 7/8* /8* 3/8* /8* 2 /8* Street elbow 90 C x F 2 /8* 3 /8* ÃÙÍÉÁ ÁÑÓ.-ÈÇË. 3,600,80,0 9,8,80 9,900 3,700 72,900 9,0 3/8* /2 /8 3/ 7/8 /8 3/ ÃÙÍÉÁ ÈÇË.-ÈÇË Elbow 90 C x C 2 2 0,600 0,900,3 2,70 3,000,00 8,60 /8 2 /8 2 /8* 3 /8* 3 /8* /8* 0 2 2,0 2,700 3,00 76,00 28,000 7,00 /8* 3/ 7/8 /8* 3/8* /8* 2 /8* ÓÉÙÍÉ Sifon 8,70 27,60,60 3, 7,0 86,00 77,0 ΣΕΛΙΔΑ 2 ΥΔΡΕΥΣΗ

27 Εξαρτήματα A.C.R. Ψυκτικών ACR components used for coolant facilities ÇÌÉÊÁÌÐÕËÇ ÁÑÓ.-ÈÇË. 72 Bend C xf /* 3/* 7/8* /8* 3/8* /8* 2 /8* 2 /8* 3 /8* ,383 6,36 3,870 2,782 6,0 9,03 3,238 72,890 99,970 ÇÌÉÊÁÌÐÕËÇ ÈÇË.-ÈÇË. 7 /* 3/8* /2* /8* 3/* 7/8 * /8 3/8 /8 2 /8* 2 /8* 3 /8* 3 /8* /8* Bend C xc ,000,0,000,0,60 2,00 6,0,90 6,700 8,0,9 28,800 2,700 7,0 9,000 / 3/8 /2* /8 3/ 7/8 /8 3/8* /8* 2 /8 2 /8 3 /8* 3 /8* /8* ÔÁ 7 Tee ,800,0 3,0,800 6,800,000 7,900,700 6,600 3,900 2,000 8, ,00 9,800 ÄÉÐËÏÊÁÌÐÕËÅÓ 760 /* 3/8* /2* /8* 3/* 7/8 /8* 3/8* /8* 2 /8* Return bend 80,60 3,600,03 9,900 7,900 9,0,000 9,00 2,700 7,00 3/8x/* /2x3/8* /2x/* /8x/2* /8x3/8* 3/x/8* 3/x/2* 3/x3/8* 7/8x3/ 7/8x/8 7/8x/2* 7/8x3/8* /8x7/8* /8 3/ /8x/8* /8x/2* 3/8x /8* 3/8x7/8* 3/8x3/* 3/8x/8* ÓÕÓÔÏËÅÓ ÈÇË.-ÈÇË Reducing coupling Copper x Copper ,36,8,9,727,789,29,,83 3,29 3,29 3,29 3,29,0,0,0,0 7,00 7,00 7,00 /8x 3/8* /8x /8* /8x7/8* /8x/8* 2 /8x /8* 2 /8x 3/8* 2 /8x /8* 2 /8x7/8* 2 /8x2 /8* 2 /8x /8* 2 /8x 3/8* 2 /8x /8* 3 /8x2 /8* 3 /8x2 /8* 3 /8x /8* 3 /8x3 /8* /8x3 /8* /8x3 /8* /8x2 /8* ,00 9,00 9,00 9,00 9,00 6,000 6,000 6,000 6,000 32,000 32,000 32,000 32,000 6,29 6,29 6,29,878 28,66 22,8 22,8 /2x3/8* /2x/* /8x/2 /8x3/8* 3/x/8 3/x/2* 3/x3/8* 7/8x3/* 7/8x/8* 7/8x/2* 7/8x3/8* /8x7/8 /8x3/* /8x/8* /8x/2* 3/8x /8 3/8x7/8* 3/8x/8 /8x 3/8* /8x /8* /8x7/8* /8x/8* 73 - Fitting reducer Copper x Fitting ÓÕÓÔÏËÅÓ ÁÑÓ.-ÈÇË.,,,0,0 2,60 2,700 2,800,700,700 2,0 2,00 2,600 3,0 3,00 3,0,700,700,700 6,0 6,0 6,0 6,0 2 /8x /8 2 /8x 3/8* 2 /8x /8* 2 /8x7/8* 2 /8x/8* 2 /8 2 /8 2 /8x /8* 2 /8x 3/8* 2 /8x /8* 3 /8x2 /8* 3 /8x2 /8* 3 /8x /8* 3 /8x 3/8* 3 /8x3 /8* /8x3 /8* /8x3 /8* /8x2 /8* /8x2 /8* 0,600,600 2,0 2,0 3,000 23,000 2,000 2,000 26,800 29,600 28,900 32,0 3,600 2,0 6,00 62,000 62,000 62,000 ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Τιμοκατάλογος 2015. Εξαρτήματα & Κολλήσεις 2/7

Τιμοκατάλογος 2015. Εξαρτήματα & Κολλήσεις 2/7 Τιμοκατάλογος 2015 Εξαρτήματα & Κολλήσεις 2/7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ Ζητήστε μας τώρα το πλήρες ΣΕΤ των τιμοκαταλόγων μας - Ask us for the full set of our Pricelists. Τιμοκατάλογος 1/7 Προϊόντα Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2015. Σωλήνες & Eξαρτήματα 5/7

Τιμοκατάλογος 2015. Σωλήνες & Eξαρτήματα 5/7 Τιμοκατάλογος 2015 Σωλήνες & Eξαρτήματα 5/7 Λύσεις Προ-μονωμένων Σωλήνων Χαλκός Pre-insulated Pipe Solutions SOLAR Inox 6mm - 22mm 1/4-3/4 *Το Solar είναι διαθέσιμο σε γκρι, μαύρο & λευκό (Silver, Black

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Hydraulic Fittings. Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Hydraulic Fittings. Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Hydraulic Fittings Description: Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks. Range: From Ø 3/8" up to Ø 4". Pressure Rating: 10

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα (Contents)

Περιεχόμενα (Contents) ISOPIPE TC Περιεχόμενα (Contents) Μόνωση - Insulation Systems 5 Isopipe TC, UV - UV PLUS - HD... 8 Isopipe HT, UV - UV PLUS - HD... 20 Isosound - Isochip - Accessories... 30 Υδρευση - Plumbing 39 Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

u-pvc Ball Valves & Pressure Fittings Βάνες & Εξαρτήματα Πίεσης

u-pvc Ball Valves & Pressure Fittings Βάνες & Εξαρτήματα Πίεσης u-pvc Ball Valves & Pressure Fittings Βάνες & Εξαρτήματα Πίεσης Ball Valves - Valves Solvent Cement Jointed Fittings BSP Threaded Fittings Adaptor Fittings Βάνες - Βαλβίδες Εξαρτήματα Πίεσης Κολλητά Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Fittings - Εξαρτήματα

Fittings - Εξαρτήματα ittings - Εξαρτήματα Saddles PN6, PN, PN16 Compression ittings PN16 Compression ittings PN Lock Type ittings PN6 Connection ittings PN Layflat ittings PN Σέλλες PN6, PN, PN16 Κοχλιωτά Εξαρτήματα PΝ16 Κοχλιωτά

Διαβάστε περισσότερα

Plumping Ύδρευση - Θέρμανση

Plumping Ύδρευση - Θέρμανση / Τιμοκατάλογος 2013 Plumping Ύδρευση - Θέρμανση Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΙΣ BARBED FITTINGS ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑ / DRIPPER PIPE FITTINGS ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ TAPE FITTINGS

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΙΣ BARBED FITTINGS ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑ / DRIPPER PIPE FITTINGS ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ TAPE FITTINGS ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΙΣ BARBED FITTINGS ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑ / DRIPPER PIPE FITTINGS ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ TAPE FITTINGS Εξαρτήματα Φις / Barbed Fittings ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΣ / BARBED COUPLING FOR PE PIPE ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ Pressure Pipes & Fittings

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ Pressure Pipes & Fittings ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ Pressure Pipes & Fittings Description: UPVC and CPVC pipes for hot and cold water supply under pressure. Range: Metric series fromø6 up toø35 mm, Imperial series fromø/2" up toø". Pressure

Διαβάστε περισσότερα

Underfloor Heating Carrier Ενδοδαπέδια Θέρμανση Carrier

Underfloor Heating Carrier Ενδοδαπέδια Θέρμανση Carrier / Τιμοκατάλογος 2013 Underfloor Heating Carrier Ενδοδαπέδια Θέρμανση Carrier Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive

Διαβάστε περισσότερα

FEROCON AGRO. Σωλήνες ΡΕ & PVC Δικτύων Άρδευσης PΕ & PVC Pipes For Irrigation Systems

FEROCON AGRO. Σωλήνες ΡΕ & PVC Δικτύων Άρδευσης PΕ & PVC Pipes For Irrigation Systems FEROCON AGRO Σωλήνες ΡΕ & PVC Δικτύων Άρδευσης PΕ & PVC Pipes For Irrigation Systems ΣΩΛΗΝΕΣ LD-PE ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ LD-PE PIPES FOR IRRIGATION SYSTEMS ΣΩΛΗΝΕΣ LD-PE 4 ΑΤΜ FERODRIP / LD-PE PIPES 4 FERODRIP

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2013. Συστήματα απαγωγής καυσαερίων Ι και ΙΙ τοιχώματος

Τιμοκατάλογος 2013. Συστήματα απαγωγής καυσαερίων Ι και ΙΙ τοιχώματος Τιμοκατάλογος 2013 Συστήματα απαγωγής καυσαερίων Ι και ΙΙ τοιχώματος ΑΘΗΝΑ Ναυπλίου & Δασκαλογιάννη 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής T: +30 210 2828603 - F: +30 210 2830436 - M: +30 6978 114418-19 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò. VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα

ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò. VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα HYDROFLEX Η εταιρία μας ασχολείται με επιτυχία, από το έτος 1979 στην παραγωγή Ολοκληρωμένων Συστημάτων Σωλήνων για ηλεκτρικές και υδραυλικές

Διαβάστε περισσότερα

Polypropylane Systems Συστήματα Πολυπροπυλένιου

Polypropylane Systems Συστήματα Πολυπροπυλένιου / Τιμοκατάλογος 2013 Polypropylane Systems Συστήματα Πολυπροπυλένιου Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ DOMOLINE

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ DOMOLINE ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ DOMOLINE -Κτιριακές εγκαταστάσεις αποχέτευσης. -Αεραγωγοί. -Επιφανειακές αποχετεύσεις Υδρορροές. -Προστασία καλωδίων. ΠΡΟΤΥΠΑ: DIN 8062, ΕΛΟΤ 9. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Σωλήνες μήκους 3 μέτρων σε δέματα

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2015. Είδη Υγιεινής & Παρελκόμενα 4/7

Τιμοκατάλογος 2015. Είδη Υγιεινής & Παρελκόμενα 4/7 Τιμοκατάλογος 2015 Είδη Υγιεινής & Παρελκόμενα 4/7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ Ζητήστε μας τώρα το πλήρες ΣΕΤ των τιμοκαταλόγων μας - Ask us for the full set of our Pricelists. Τιμοκατάλογος 1/7 Προϊόντα Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

COOLING & HEATING ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (PPR) AQUATHERM

COOLING & HEATING ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (PPR) AQUATHERM COOLING & HEATING ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (PPR) AQUATHERM ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΚΟΣΤΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΙΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ AQUATHERM MF

Διαβάστε περισσότερα

Driplines & Fittings. Σταλακτηφόροι Σωλήνες & Εξαρτήματα PALADRIP PALADRIP-FC PALADRIP-SLIM PALADRIP-TAPE

Driplines & Fittings. Σταλακτηφόροι Σωλήνες & Εξαρτήματα PALADRIP PALADRIP-FC PALADRIP-SLIM PALADRIP-TAPE riplines & Fittings Σταλακτηφόροι Σωλήνες & Εξαρτήματα PALARIP PALARIP-FC PALARIP-SLIM PALARIP-TAPE riplines Σταλακτηφόροι Σωλήνες PALARIP O.. mm 3496 PALARIP PE Embodied ripline Σταλακτηφόρος Σωλήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 2013

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 2013 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 2013 w w w. t e l e t h e r m a n s i. g r Σωλήνες θέρμανσης - πόσιμου νερού Πολυστρωματική σωλήνα stabil για εγκατάσταση πόσιμου νερού και θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

EΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

EΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 151 4332 ΣΧΑΡΑΚΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΧΡΩΜΕ FLOOR DRAIN CHROME PLATED GRILL FOR WASTE 12x12 ΤΙΜΗ: 4,00 15x15 ΤΙΜΗ: 5,80 INOX 12X12 ΤΙΜΗ: 8,00 4330 ΣΧΑΡΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΡΩΜΕ FLOOR DRAIN CHROME PLATED GRILL WASTE Φ60

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ POLYETHYLENE PIPES ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ DRIPPER PIPES ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ DRIPPER PIPE TAPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ POLYETHYLENE PIPES ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ DRIPPER PIPES ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ DRIPPER PIPE TAPES ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ POLYETHYLENE PIPES ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ DRIPPER PIPES ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ DRIPPER PIPE TAPES ΜΑΝΙΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE HOSES Σωλήνες Πολυαιθυλενίου / Polethylene Pipes ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Σ. ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PLASTIC MARINE FITTINGS & VALVES

Π.Σ. ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PLASTIC MARINE FITTINGS & VALVES Π.Σ. ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PLASTIC MARINE FITTINGS & VALVES T R U D E S I G N ΙΤΖΕΚΤΙΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΑΛΟ ΓΡΑΜΜΗ [ BELOW water skin fittings ] Σχεδιασμένα και κατασκευασμένα

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση Εργοστάσιο Πλαστικών Εργοστάσιο Ορειχάλκινων ELVIOM

Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση Εργοστάσιο Πλαστικών Εργοστάσιο Ορειχάλκινων ELVIOM Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση 10ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης Τ.Κ.: 57 400 Σίνδος Θεσσαλονίκη, Τ.Θ. 62 Τηλ.: 2310 795 531, Fax: 2310 795 373 e-mail : thess@interplast.gr Site : www.interplast.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2009 Λ.Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 37,72100 ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ:2841023150 FAΧ:23161 E-MAIL:info@mechanicalsolutions.gr www.mechanicalsolutions.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009 ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ PEX-AL-PEX ΣΩΛΗΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα AL-COBRAPRESS Πολυστρωματικός Σωλήνας & Πρεσσαριστά Εξαρτήματα

Σύστημα AL-COBRAPRESS Πολυστρωματικός Σωλήνας & Πρεσσαριστά Εξαρτήματα ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Σύστημα AL-COBRAPRESS Πολυστρωματικός Σωλήνας & Πρεσσαριστά Εξαρτήματα Σύστημα Εγκαταστάσεων Ύδρευσης & Θέρμανσης AL-COBRAPRESS H εξέλιξη της τεχνολογίας για την

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΓΑΛΟ 6 atm / LARGE IN LINE FILTER 6 atm παροχή Ø mesh filtering capacity 13-1346-01 3/4" x 3/4" 60 8 70D 4,250 13-1342-01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ FERODRIP SUPERDRIP NEW 100 % AGROLINE LD 6 ΑΤΜ AGROLINE LD SPECIAL NEW 100 %

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ FERODRIP SUPERDRIP NEW 100 % AGROLINE LD 6 ΑΤΜ AGROLINE LD SPECIAL NEW 100 % ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ FERODRIP ΧΡΗΣΗ: Συστήματα τοπικής άρδευσης. Χρησιμοποιείται στις γραμμές άρδευσης οι οποίες τροφοδοτούνται από το κυρίως δίκτυο και με την χρήση ειδικών εξαρτημάτων (μικροεκτοξευτήρες, σταλάκτες

Διαβάστε περισσότερα

Σφαιρικές Βάνες 6, 10 & 16 Atm Βανάκια 4 Atm Μεταλλικές Σφαιρικές Βάνες Ορειχάλκινες Βάνες Θυρίδος Βρύσες Βαλβίδες Αλουμινίου

Σφαιρικές Βάνες 6, 10 & 16 Atm Βανάκια 4 Atm Μεταλλικές Σφαιρικές Βάνες Ορειχάλκινες Βάνες Θυρίδος Βρύσες Βαλβίδες Αλουμινίου Ball Valves - Mini Valves Plastic Valves for Potable Water Metallic Valves Aluminium Valves 0 Βάνες - Βανάκια Βάνες Πόσιμου Νερού Μεταλλικές Βάνες Βαλβίδες Αλουμινίου Ball Valves 6, 0 & 6 Atm Mini Valves

Διαβάστε περισσότερα

Σωληνώσεις 2. Εισαγωγή 2.1-2.3. Σωλήνες SS-flex 2.4-2.7. Σωλήνες Meibes Inoflex 2.8-2.9. Εξαρτήματα Meibes FixLock 2.10-2.12

Σωληνώσεις 2. Εισαγωγή 2.1-2.3. Σωλήνες SS-flex 2.4-2.7. Σωλήνες Meibes Inoflex 2.8-2.9. Εξαρτήματα Meibes FixLock 2.10-2.12 Σωληνώσεις / Περιεχόμενα Σωληνώσεις 2 Εισαγωγή 2.1-2.3 Σωλήνες SS-flex 2.4-2.7 Σωλήνες Meibes Inoflex 2.8-2.9 Εξαρτήματα Meibes FixLock 2.10-2.12 Εξαρτήματα Meibes Επίπεδης Στεγανοποίησης 2.13-2.15 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39 Σύστημαεισόδουμεθερμοδιακοπή, κατάλληλογια κατασκευές υψηλών προδιαγραφών με πάνελ ή υαλοπίνακες σε πληθώρα τυπολογιών. Το σύστημα ALBIO 135 λόγω της στιβαροτητάς του είναι κατάλληλο για εφαρμογή όπου

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILPARTA... 13 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/PROFILPARTB... 39. Κράμααλουμινίου:AlMgSi0.5F22, σύμφωνα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILPARTA... 13 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/PROFILPARTB... 39. Κράμααλουμινίου:AlMgSi0.5F22, σύμφωνα 1 Ησειρά Albio 109 Cανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία, και το άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα με τα υψηλά standard κατασκευής. Είναι σχεδιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΤΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελ.: 11 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας υλικών άρδευσηςύδρευσης-αποχέτευσης ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΙΟΥ ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΙΟΥ ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Η Sedna Aire είναι προσφέρει με υπερηφάνεια το σύστημα κλιματισμού SolarCool. Είναι ο συνδυασμός ενός πατενταρισμένου ηλιακού συλλέκτη κενού με ένα διβάθμιο μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

HYDROPAL PE80 & - & - PΕ100 HDPE

HYDROPAL PE80 & - & - PΕ100 HDPE HYDROPAL PE8 - PE HDPE Pipes & Fittings for Potable Water Compression Fittings PN6 Butt-fusion - Electrofusion Fittings Pe Units For Butt-fusion & Electrofusion HYDROPAL PE8 - PΕ HDPE Σωλήνες & Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Micro - Irrigation Equipment & Sprinklers

Micro - Irrigation Equipment & Sprinklers ΜΙΝΙ ΑΡΔΕΥΣΗ & ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ Micro - Irrigation Equipment & Sprinklers Description: Pressure Rating & Materials: Equipment for use in gardening and agricultural applications. The equipment is suitable for

Διαβάστε περισσότερα

Pipes Σωλήνες. HYDROPAL PE80 - PΕ100 Σωληνάκια LDPE - PVC PVC Σωλήνες Μάνικες GEOPAL (Σωλήνας Θερμοκηπίου)

Pipes Σωλήνες. HYDROPAL PE80 - PΕ100 Σωληνάκια LDPE - PVC PVC Σωλήνες Μάνικες GEOPAL (Σωλήνας Θερμοκηπίου) Pipes 0 Σωλήνες Pipes HDPE LDPE HYDROPAL PE80 PE Microtubes LDPE PV PV Pipes Layflats GEOPAL (Greenhouse Hose) Σωλήνες HDPE LDPE HYDROPAL PE80 PΕ Σωληνάκια LDPE PV PV Σωλήνες Μάνικες GEOPAL (Σωλήνας Θερμοκηπίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings PE100 Hydrometers Pumps

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings PE100 Hydrometers Pumps Units For Electro-fusion & utt-fusion Electro-fusion & utt-fusion Fittings PE00 Hydrometers Pumps Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ00 Υδρόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυστρωματικοί σωλήνες & εξαρτήματα για συστήματα θέρμανσης και ύδρευσης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ PEXAL

Πολυστρωματικοί σωλήνες & εξαρτήματα για συστήματα θέρμανσης και ύδρευσης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ PEXAL Πολυστρωματικοί σωλήνες & εξαρτήματα για συστήματα θέρμανσης και ύδρευσης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ PEXL 48 Πολυστρωματικοί σωλήνες & εξαρτήματα για συστήματα θέρμανσης και ύδρευσης 2. Πολυστρωματικός σωλήνας PEXL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΑΦΡΑ. Light Fittings. Light-weight fittings for irrigation networks and low-pressure conveyance of water.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΑΦΡΑ. Light Fittings. Light-weight fittings for irrigation networks and low-pressure conveyance of water. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΑΦΡΑ Light Fittings escription: Light-weight fittings for irrigation networks and low-pressure conveyance of water. Range: Pressure Rating: Materials: Barbed series from Ø 16mm up to Ø 25mm,

Διαβάστε περισσότερα

Part II: Earthing system components.

Part II: Earthing system components. Μέρος IΙ: Εξαρτήματα Συστημάτων γείωσης. Part II: Earthing system components. Τίτλος Ηλεκτρόδια γειώσεως Earth Electrodes Title Ράβδος γειώσεως κυκλικής διατομής Round Earthing Rode 182161415 t(250) St/e-Cu

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ100 Υδρόμετρα Αντλίες

Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ100 Υδρόμετρα Αντλίες Units For Electro-fusion & utt-fusion Electro-fusion & utt-fusion Fittings PE00 Hydrometers Pumps Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ00 Υδρόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

Επιστροφή στο σπίτι. Ψυγεία. Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες

Επιστροφή στο σπίτι. Ψυγεία. Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες Επιστροφή στο σπίτι Ψυγεία Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες Ψυγεία PHILCO Για περισσότερα από 80 χρόνια οι οικιακές συσκευές PHILCO έχουν διακριθεί για την ποιότητα και την αξιοπιστία τους σε συνδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Price List / Τιμοκατάλογος 2014 Issue 3 / Εκδοση 3 Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός...

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2015. Διάφορα 7/7

Τιμοκατάλογος 2015. Διάφορα 7/7 Τιμοκατάλογος 2015 Διάφορα 7/7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ Ζητήστε μας τώρα το πλήρες ΣΕΤ των τιμοκαταλόγων μας - Ask us for the full set of our Pricelists. Τιμοκατάλογος 1/7 Προϊόντα Μόνωσης Pricelist 1/7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN 6 ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN Φίλτρα πλαστικά - Σίτες / Plastic filters - Screen ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΓΑΛΟ 6 atm / LARGE IN LINE FILTER 6 atm 1-146-01 1-142-01 1-14-01

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ TOOLING

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ TOOLING 23 ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ TOOLING 23 ΠΡΕΣΣΕΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΝΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ CRIMPING TOOLS FOR MULTILAYER AND COPPER PIPE ΝΕΟ ÊÙÄ.1695TM01 Πρέσσα μπαταρίας TIEMME standard για σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΟΘΕΡΜ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 1

ΗΛΙΟΘΕΡΜ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 1 www.iliothern.com ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ 3 Ο χλμ Ε.Ο. Αγρινίου Καρπενησίου, ΑΓΡΙΝΙΟ - Τ.Κ.: 30100 Τηλ: 26410 33811 - Fax: 26410 29006 Κιν: 6948 616676 www.iliotherm.com info@iliotherm.com Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

1. Το σύστημα σωληνώσεων με πολυστρωματικoύς σωλήνες PEXAL - MIXAL

1. Το σύστημα σωληνώσεων με πολυστρωματικoύς σωλήνες PEXAL - MIXAL Πολυστρωματικοί σωλήνες & εξαρτήματα για συστήματα θέρμανσης και ύδρευσης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ PEXL 1. Το σύστημα σωληνώσεων με πολυστρωματικoύς σωλήνες PEXL - MIXL PEXL 1. πολυστρωματικός σωλήνας PEXL (Ø 14x2-1x2,25-20x2,5-2x3-32x3-40x3,5

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ MULTIBETON

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ MULTIBETON (1 από 4) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ MULTIBETON 1. Multibeton Σωλήνας 17Χ2 1,95 /μέτρο (συσκευασία: 200/300 μέτρα /ρολό) 2. Multibeton μεταλλικές λάμες στήριξης σωλήνα 4,60 /μέτρο (συσκευασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ 1. Εισαγωγή Σε ένα πείραμα εφελκυσμού, ένα δοκίμιο μήκους L και εγκάρσιας διατομής A υφίσταται συνεχώς αυξανόμενη μονοαξονική επιμήκυνση [συνήθως χρησιμοποιώντας σταθερή ταχύτητα v (crss-head

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ / CODE CTC-100 ΚΩΔ / CODE CTC-110

ΚΩΔ / CODE CTC-100 ΚΩΔ / CODE CTC-110 22 23 ΚΩΔ / CODE CTC-100 ΛΟΥΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΑ (οριζόντια) Ο ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΛΕΓΕΤΑΙ 6 HALF-ROUND ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 3.00μ 3.50μ 4.00μ 4.50μ 5.00μ 5.50μ 6.00μ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠ. 6.299,83 ( με Φ.Π.Α.) ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ 52/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠ. 6.299,83 ( με Φ.Π.Α.) ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ 52/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠ. 6.299,83 ( με Φ.Π.Α.) ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ 52/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α Περιγραφή ΜΟΝΑΔΑ Ποσότητα ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τιμή Μονάδος

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα πολυστρωματικού σωλήνα Uponor MLCP για υδραυλικές εγκαταστάσεις ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014

Σύστημα πολυστρωματικού σωλήνα Uponor MLCP για υδραυλικές εγκαταστάσεις ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Σύστημα πολυστρωματικού σωλήνα Uponor MLCP για υδραυλικές εγκαταστάσεις ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Σύστημα πολυστρωματικού σωλήνα Uponor MLCP για υδραυλικές εγκαταστάσεις > Κατάλογος Περιεχομένων Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΤΡΑ & ΛΙΠΑΝΤΗΡΕΣ. Filters & Dosers. Main line equipment suitable for a whole range of industrial, agriculture and domestic applications.

ΦΙΛΤΡΑ & ΛΙΠΑΝΤΗΡΕΣ. Filters & Dosers. Main line equipment suitable for a whole range of industrial, agriculture and domestic applications. ΦΙΛΤΡΑ & ΛΙΠΑΝΤΗΡΕΣ ilters & Dosers Description: Main line equipment suitable for a whole range of industrial, agriculture and domestic applications. Pressure Rating & Materials: The equipment is suitable

Διαβάστε περισσότερα

PP-R Pipes & Fittings Technical Catalogue

PP-R Pipes & Fittings Technical Catalogue Product Range with Drawings PP-R Pipes & Fittings Technical Catalogue In accordance with the requirments of our customers polypropylene (PPR) pipes and fittings are produced in grey, green and white colors,

Διαβάστε περισσότερα

ÓùëÞíáò SMOOTHBORE. Εύκαμπτος σωλήνας με εσωτερικό από λείο PTFE. Áíôï Þ óôéò èåñìïêñáóßåò Áíôï Þ óôá çìéêü Áõôïêáèáñéæüìåíïò

ÓùëÞíáò SMOOTHBORE. Εύκαμπτος σωλήνας με εσωτερικό από λείο PTFE. Áíôï Þ óôéò èåñìïêñáóßåò Áíôï Þ óôá çìéêü Áõôïêáèáñéæüìåíïò ÓùëÞíáò SMOOTHBORE Εύκαμπτος σωλήνας με εσωτερικό από λείο PTFE Áíôï Þ óôéò èåñìïêñáóßåò Áíôï Þ óôá çìéêü Áõôïêáèáñéæüìåíïò ÐñïäéáãñáöÝò êáé äéáóôüóåéò óùëþíùí 1 πλέγμα 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4

Διαβάστε περισσότερα

THERMAL BREAK OPENING SYSTEM

THERMAL BREAK OPENING SYSTEM 109 THERMAL BREAK OPENING SYSTEM ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, κατάλληλο για κατασκευές υψηλών προδιαγραφών σε πόρτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων. Συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Οι πλέον αξιόπιστες γεννήτριες στην κατηγορία τους, µε προσεγµένα υλικά κατασκευής, φινίρισµα και εξοπλισµό. Επίσης, έχουν µεγάλη δεξαµενή καυσίµου για µεγαλύτερη αυτονοµία - διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system 310104 310100 310103 310001 310013 310040 310006 310004 310003 310001 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΑΡΑΣ (ΜΑΡΚΙΖΑΣ - ΤΟΙΧΟΥ) UNIVERSAL SUPPORT BRACKET 310002 ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ ÉáíïõÜñéïò 2013

ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ ÉáíïõÜñéïò 2013 ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ ÉáíïõÜñéïò 2013 Περιεχόμενα ÕÐÏÃÅÉÁ ÄÉÊÔÕÁ ÁÊÁÌÐÔÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ ÄÉÐËÏÕ ÔÏÉ ÙÌÁÔÏÓ GEONDUR ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÉÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ ÄÉÐËÏÕ ÔÏÉ ÙÌÁÔÏÓ GEONFLEX ÌÏÕÖÅÓ ÓÕÍÄÅÓÇÓ GEONFLEX ÔÁÐÅÓ GEONFLEX ÂÁÑÅÏÓ ÔÕÐÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ / CODE CT-100 ΚΩΔ / CODE CT-110 ΚΩΔ / CODE CT-111

ΚΩΔ / CODE CT-100 ΚΩΔ / CODE CT-110 ΚΩΔ / CODE CT-111 8 9 ΚΩΔ / CODE CT-100 ΛΟΥΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (οριζόντια) Ο ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΛΕΓΕΤΑΙ 5 Κ-STYLE ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 1.00μ 1.50μ 2.00μ2.50μ 3.00μ 3.50μ 4.00μ 4.50μ 5.00μ 5.50μ 6.00μ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Machinery Room Equipement Εξοπλισμός Μηχανοστασίων

Machinery Room Equipement Εξοπλισμός Μηχανοστασίων Machinery Room Equipement Εξοπλισμός Μηχανοστασίων Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar Ηλιακός Συλλέκτης EasySolar. ΓΕΝΙΚΑ: Ο συλλέκτης EasySolar ή ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μια συσκευή που απορροφά τη θερμική ενέργεια του ήλιου και το μετατρέπει σε αξιοποιήσιμη θερμότητα. Η θερμότητα συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 0 σελίδα 02 03 04 05 0608 095 67 8 9 2 22 23 263 39 57 58 5960 6 62 65 6623 0 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ 02 ÃÅÍÉKÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏ ANDOM 03 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÕËÇÓ ÔÏÕ AQUAPU 04 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓÐËÅÏÍÅKÔÇÌÁÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

Cross-Linked PE pipes for Cold & Hot water applications PPR Pipes & Fittings Σωλήνες Δικτυωμένου PE Θέρμανσης - Ύδρευσης Σωλήνες & Εξαρτήματα PPR

Cross-Linked PE pipes for Cold & Hot water applications PPR Pipes & Fittings Σωλήνες Δικτυωμένου PE Θέρμανσης - Ύδρευσης Σωλήνες & Εξαρτήματα PPR Cross-Linked PE pipes for Cold & Hot water applications PPR Pipes & Fittings Σωλήνες Δικτυωμένου PE Θέρμανσης - Ύδρευσης Σωλήνες & Εξαρτήματα PPR PLTHERM-PEx PLTHERM-PEx/FLEX PLTHERM-FLEX PLTHERM-PERT

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία. Ειδικότερα με τη νέα υπουργική απόφαση: Απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης της άδειας εγκατάστασης γεωθερμικού συστήματος

Γεωθερμία. Ειδικότερα με τη νέα υπουργική απόφαση: Απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης της άδειας εγκατάστασης γεωθερμικού συστήματος Γεωθερμία Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες άρχισαν με συνεχώς αυξανόμενους ρυθμούς να κατασκευάζουν γεωθερμικά συστήματα. Στη χώρα μας λειτουργούν ήδη με επιτυχία αντίστοιχα πιλοτικά συστήματα. Θα είναι άραγε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩN & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩN & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Μέλος του Ομίλου Daikin 4. ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩN & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 204 Συστήµατα ενδοδαπέδιας θέρµανσης ROTEX Basis plate Μονωτικές πλάκες κατασκευασμένες από άκαυστη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΙΟ 1x220 ~ 240 v 3x380 ~ 415 v. ΑΝΑΡ ΚΑΤΑΘ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ CM 1-2

ΣΤΟΜΙΟ 1x220 ~ 240 v 3x380 ~ 415 v. ΑΝΑΡ ΚΑΤΑΘ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ CM 1-2 273 ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ JP ΣΤΟΜΙΟ 1 ~(230 V) 3 ~(400 V) ΑΝΑΡΡ. ΚΑΤΑΘ. Kw A TIMH Kw A TIMH JP 5 DN 32 Rp 1 1/4 '' 0,77 3,7 270,00 0,78 1,4 318,00 JP 6 DN 32 Rp 1 ½'' 1,35 6,2 336,00 1,32 2,4 395,00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÇR1830 18 mm ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÇR2230 22 mm 419 Ìðåôüí Ö 18 mm Îýëï Ö 24 mm ÌÝôáëëï Ö 13 mm 440 W Ισχύς κρούσης* 1,2J Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 0-1500 rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü 0-5000 1,9 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 214,00

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10. Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm. Σωλήνας ΡΕ - Xa & PE - Xc Σελ. 213. Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 214

Κεφάλαιο 10. Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm. Σωλήνας ΡΕ - Xa & PE - Xc Σελ. 213. Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 214 Κεφάλαιο 10 Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm Σωλήνας ΡΕ - Xa & PE - Xc Σελ. 213 Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 214 211 PUR-THERM Logafix Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR-THERM ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση.

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. MAXI-COSI Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. Ανεση 2 τρόποι τοποθέτησης του Maxi-Cosi Pebble: - µε τη βάση Maxi-Cosi FamilyFix (IsoFix). - χωρίς βάση, µε ζώνη ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Ευρεία γκάμα για συγκεκριμένες ανάγκες κουρμπαρίσματος και διαμόρφωσης άκρων. Ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Τύπος μοντέλων Σελίδα Κουρμπαδόροι Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò Ðáôæïýñé áóöáëåßáò ðáñáäïóéáêïý ôýðïõ Το πατζούρι ασφαλείας παραδοσιακού τύπου σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Uponor Σύστημα προμονωμένων σωλήνων ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2013

Uponor Σύστημα προμονωμένων σωλήνων ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2013 Uponor Σύστημα προμονωμένων σωλήνων ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2013 Κατάλογος Περιεχομένων Συντμήσεις 4 Uponor προμονωμένοι σωλήνες Uponor προμονωμένοι σωλήνες 5 Uponor εξαρτήματα για προμονωμένους σωλήνες Uponor

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση Εργοστάσιο Πλαστικών Εργοστάσιο Ορειχάλκινων ELVIOM

Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση Εργοστάσιο Πλαστικών Εργοστάσιο Ορειχάλκινων ELVIOM Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση 10ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης Τ.Κ.: 57 400 Σίνδος Θεσσαλονίκη, Τ.Θ. 62 Τηλ.: 2310 795 531, Fax: 2310 795 373 e-mail : thess@interplast.gr Site : www.interplast.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ /TYPOLOGY... 11 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS... 12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΗΣΗΣ ASSEBLYINSTRUCTIONS...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ /TYPOLOGY... 11 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS... 12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΗΣΗΣ ASSEBLYINSTRUCTIONS... 1 Η Albio 127C είναι ένα νέο, ανοιγόμενοανακλινόμενο σύστημα με ειδικά πολυαμίδια, με το οποίο δημιουργούνται ιδιαίτερα καλαίσθητα κουφώματα χώρις ορατά φύλλα. Ησειρά είναι κατάλληλη για μηχανισμούς περιμετρικούπολλαπλού

Διαβάστε περισσότερα

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 100% aluminium modular system for indoor and outdoor settings Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 06/2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τοπιο πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩN & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩN & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Μέλος του Ομίλου Daikin. VA -ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩN & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 201 ROTEX VA Σωλήνας πολλαπλών στρωμάτων (PEX/AL/PE) βασιζόμενος εσωτερικά σε σωλήνα από δικτυώμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14. Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm. Σωλήνας ΡΕ - X & PE - RT Σελ. 321. Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 322

Κεφάλαιο 14. Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm. Σωλήνας ΡΕ - X & PE - RT Σελ. 321. Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 322 Κεφάλαιο 14 Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm Σωλήνας ΡΕ - X & PE - RT Σελ. 321 Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 322 319 PUR-THERM Logafix Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR-THERM ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αναγραφόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ KENTUCKY ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ FULL, ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟΙ...............................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ DIN 20022 1SN EN 853 ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ BAR 09-02-0-0047 3\16 11.80 250 09-02-0-0007 1\4 13.40 225 09-02-0-0036 5\16 15.00 215 09-02-0-0040 3\8 17.40 180 09-02-0-0008 1\2 20.60

Διαβάστε περισσότερα

Part I: Interception and Arrester system components.

Part I: Interception and Arrester system components. Μέρος Ι: Εξαρτήματα Συλλεκτηρίου Συστήματος και Αγωγών Καθόδου. Part I: Interception and Arrester system components. Τίτλος Αγωγοί Conductors Title Αγωγοί μονόκλωνοι κυκλικής διατομής Solid Round Conductors

Διαβάστε περισσότερα

COSMOSUN ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS ΕΥΡΩ ΤΥΠΟΣ BOILER ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. 08H10815 80 1x1.50 1,50 1,00 x 1,50 450 x 900 480,00 -

COSMOSUN ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS ΕΥΡΩ ΤΥΠΟΣ BOILER ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. 08H10815 80 1x1.50 1,50 1,00 x 1,50 450 x 900 480,00 - ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS 08H10815 80 1x1.50 1,50 1,00 x 1,50 450 x 900 480,00-08H11220 120 1x1.89 1,89 1,23 x 1,50 500 x 1050 600,00 640,00 - Εξωτερικό περίβλημα από βαρέως τύπου ναυπηγικό αλουμίνιο.

Διαβάστε περισσότερα