CONTENTS. ISOTUBE Pre-Insulated copper tubes BANNINGER Χάλκινα εξαρτήματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CONTENTS. ISOTUBE Pre-Insulated copper tubes BANNINGER Χάλκινα εξαρτήματα"

Transcript

1

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS Περιεχόμενα Contents Παρουσίαση της εταιρείας και των προϊόντων της Presentation of company and products BANNINGER ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ, BANNINGER FITTING, ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ COPPER TUBE TALOS Σωλήνες χαλκού TALOS Copper tubes ISOTUBE Προ-μονωμένες σωλήνες χαλκού ISOTUBE Pre-Insulated copper tubes BANNINGER Χάλκινα εξαρτήματα BANNINGER Copper fittings BANNINGER Πρεσαριστά χάλκινα εξαρτήματα για BANNINGER Pressed fittings applicable to θερμοϋδραυλικές εγκ/σεις heating & water systems BANNINGER Πρεσαριστά εξαρτήματα ΑΕΡΙΟΥ BANNINGER Pressed GAS fittings BANNINGER Εξαρτήματα A.C.R. Ψυκτικών BANNINGER A.C.R. Components for coolant facilities BANNINGER Μπρούτζινα εξαρτήματα BANNINGER Bronze fittings CONEX Εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης χαλκού CONEX Compression fittings MONTSERRAT, HIG Ορειχάλκινα εξαρτήματα ΒΤ/ΥΒΤ MONTSERRAT, HIG Brass fittings HD/EHD HIG Εξαρτήματα μηχ. σύσφ. χαλκοσωλήνα HIG Compression fittings for copper tubes STANNOL ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ, ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ, STANNOL SOLDERS, CLAMPS, ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ, ΣΦΑΙΡΙΚΑ MANIFOLDS, BALL VALVES STANNOL Κολλήσεις, Χαλκοκόλληση, Αλοιφές, Σιλικόνες STANNOL solder, Copper solder, KRAFT Flux, Silicone HIG Στηρίγματα σωλήνων HIG Clamps KAS Συλλέκτες KAS Manifolds K-ENERGY Πίνακες μεταλλικοί K-ENERGY Metalic boards HIG Σφαιρικοί κρούνοι HIG Ball valves KLAUKE Γερμανικές πρέσες KLAUKE Pressing tools from Germany UNAVELD ΣΩΛΗΝΕΣ PE & PEX-AL-PEX, UNAVELD PIPES PE & PEX-AL-PEX, HIG ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ HIG FITTINGS UNAVELD Σωλήνες πολυαιθυλενίου PE (πολυαιθυλενίου) UNAVELD Pipes PE (polyethylene) UNAVELD Προ-μονωμένες σωλήνες PE UNAVELD Pre-Insulated PE pipes UNAVELD Σωλήνες πολλαπλών στρωμάτων PEX-AL-PEX UNAVELD Multi-Layer PEX-AL-PEX pipes UNAVELD Προ-μονωμένες σωλήνες PEX-AL-PEX UNAVELD Pre-Insulated PEX-AL-PEX pipes HIG Εξαρτήματα μηχ. σύσφ. PE, Γωνιές υδροληψίας HIG Compression fittings for PE pipes, Wall plate elbows HIG Εξαρτήματα χρωμέ μηχ. σύσφ. PEX-AL-PEX HIG Chrome compression fittings for PEX-AL-PEX pipes HIG Πρεσαριστά ορειχάλκινα εξαρτ. PRESS-PEX HIG Pressed brass fittings PRESS-PEX HIG Εξαρτήματα μηχ. σύσφ. πλαστικών σωλήνων PPR/PE HIG Compression fittings for PPR/PE pipes OSTENDORF ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ OSTENDORF SEWAGE SYSTEM & FITTINGS, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΣΙΦΩΝΙΑ SIPHONS OSTENDORF Αποχετευτικό σύστημα ΗΤ από PP OSTENDORF Sewage system ΗΤ από PP GVS Σιφώνια & Σχαράκια GVS Floor siphons and Grills OSTENDORF Ηχομονωτικό Αποχετευτικό SKOLAN OSTENDORF Soundproof sewage system SKOLAN OSTENDORF Αποχετευτικό σύστημα PVC OSTENDORF Sewage system PVC Σελίδα Page ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - REMARKS Οι τιμές και οι συσκευασίες μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Prices are recommended and subject to alterations. Τιμές και παράδοση ειδών με αστερίσκο (*) κατόπιν συμφωνίας. Items marked with (*) should be consulted for price and availability. Άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας. Other dimension are produced upon request. ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΕΛΙΔΑ

4 Η εταιρία... Ç Ê. ÔÆÁÍÏÓ Á.Å.Â.Å. öýñåé ôï üíïìá ôïõ éäéïêôþôç êáé éäñõôþ ôçò, Êùíóôáíôßíïõ ÔæÜíïõ êáé éäñýèçêå ôï 982 ìå áíôéêåßìåíï ôçí åéóáãùãþ êáé ðñïþèçóç óôçí åëëçíéêþ áãïñü åéäþí ÈÝñìáíóçò-¾äñåõóçò-Ìüíùóçò. Ç åôáéñßá óôåãüæåôáé óå éäéüêôçôïõò þñïõò óõíïëéêþò åðéöüíåéáò.000 m², óôçí Ìåôáìüñöùóç ÁôôéêÞò êáé óôçí Éùíßá - Èåóóáëïíßêçò. Óôçí åðé åßñçóç áðáó ïëïýíôáé ðåñéóóüôåñá áðü Üôïìá. Áíôéðñïóùðåýåé êáôü áðïêëåéóôéêüôçôá ìåãüëïõò åìðïñéêïýò ïßêïõò ðáñáãùãþò ôïõ åîùôåñéêïý êáé ôá ðñïúüíôá ôçò ôçñïýí üëåò ôçò äéåèíþò éó ýïõóåò ðñïäéáãñáöýò êáé ðéóôïðïéþóåéò. åé êáèéåñùèåß ùò ìßá áðü ôéò ìåãáëýôåñåò êáé ðéï áîéüëïãåò åôáéñåßåò ôïõ þñïõ, áíáëáìâüíïíôáò óçìáíôéêýò äåóìåýóåéò ðñïò ôïõò ðåëüôåò ôçò ãéá ôá åðüìåíá ñüíéá. ¼ìéëïò åôáéñåéþí Ç Ê.ÔÆÁÍÏÓ Á.Å.Â.Å. áðïôåëåß ìýëïò ôïõ ïìßëïõ "ÔÆÁÍÏÓ", ï ïðïßïò ðåñéëáìâüíåé ôéò ðáñáêüôù åôáéñßåò: ÐéóôïðïéÞóåéò Ç 3i INTERNATIONAL INNOVATIVE INDUSTRIES A.B.E. éäñýèçêå ôï 997, óôåãüæåôáé óå éäéüêôçôåò åãêáôáóôüóåéò óôçí 2 Ñéôóþíá áëêßäïò (êôßñéï m ), êáé ðáñüãåé ôï åõñýùò äéáäåäïìýíï ìïíùôéêü õëéêü êëåéóôþí êõøåëþí, áðü óõíèåôéêü êáïõôóïýê, ìå ôçí åìðïñéêþ ïíïìáóßá ISOPIPÅ. Ç éëïóïößá ôçò åôáéñßáò åßíáé: TORRENT ËÝâçôåò ÂáóéêÞ ðáñüìåôñïò ôçò öéëïóïößáò ìáò åßíáé ç áëëáãþ êáé ç åîýëéîç. Ôï ôåëåõôáßï ñïíéêü äéüóôçìá Ý åé ðñáãìáôïðïéçèåß ìéá ìåãüëç åðýíäõóç óôïõò þñïõò ôïõ åñãïóôáóßïõ. Ç 3i ABE êáôý åé óþìåñá ôçí ôå íïãíùóßá, ôï áðáñáßôçôï Ýìðåéñï áíèñþðéíï äõíáìéêü ãéá ôïí Ýëåã ï ôùí êáôåñãáóéþí êáé ôùí õôïóéäçñþí åîáñôçìüôùí êáèþò êáé ôïí áíáãêáßï ìç áíïëïãéêü åîïðëéóìü, ðïõ åðéôñýðåé ôçí ðáñáãùãþ ôùí äéåèíþò áíáãíùñéóìýíùí õôïóéäçñþí ëåâþôùí ðåôñåëáßïõ-áåñßïõ TORRENT. ÇÉLANG ITALIAN GROUP åßíáé íýá óõíåñãáóßá, Åëëçíï-ÉôáëéêÞ êïéíïðñáîßá ìå ôç HILANG, éäñýèçêå ôï 08, åäñåýåé óôçí ÉÔÁËÉÁ êáé óå áðïêëåéóôéêþ óõíåñãáóßá ìå åñãïóôüóéá (joint venture), ðáñüãåé õøçëþò ðïéüôçôáò ðñïúüíôá ìå áíôáãùíéóôéêýò ôéìýò, ãéá äßêôõá ýäñåõóçò - èýñìáíóçò ìå ôçí åìðïñéêþ ïíïìáóßá «ÇÉG». ¼ëá ôá ðñïúüíôá ôçò Ê.ÔÆÁÍÏÓ Á.Å.Â.Å. õðåñêáëýðôïõí ôéò ðáãêïóìßùò éó ýïõóåò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò êáé åßíáé ðéóôïðïéçìýíá ìå ôá äéåèíþ ðéóôïðïéçôéêü. ÐåëÜôåò ôçò åôáéñßáò åßíáé ìåãüëåò ôå íéêýò åôáéñßåò êáé ôåñüóôéïò áñéèìüò êáôáóôçìüôùí ëéáíéêþò ðþëçóçò õäñáõëéêþí, ìïíùôéêþí êáé åéäþí èýñìáíóçò. Ôï ïñãáíùìýíï äßêôõï ðùëþóåùí, êáëýðôåé ìå áðüëõôç åðéôõ ßá ôéò áðáéôþóåéò ôçò áãïñüò ó' ïëüêëçñç ôçí ÅëëÜäá. Ç ðïéïôéêþ õðåñï Þ ôùí ðñïúüíôùí ôçò, ç ôå íéêþ õðïóôþñéîç ðïõ ðáñý åé ìåôü ôçí ðþëçóç, ï óåâáóìüò óôéò áíüãêåò ôïõ ðåëüôç, ç óõíå Þò Ýñåõíá êáé åíçìýñùóç óå üôé áöïñü íýá ðñïúüíôá êáé ìåèüäïõò, Ý ïõí êáôáóôþóåé ôçí Ê. ÔÆÁÍÏÓ Á.Å.Â.Å. ìåôáîý ôùí ðñþôùí åôáéñéþí óôï þñï ðïõ äñáóôçñéïðïéåßôáé. Ç åôáéñßá óõììåôý åé óå üëåò ôéò ìåãüëåò åêèýóåéò ðïõ ðñáãìáôïðïéïýíôáé óôïí Åëëáäéêü þñï (CLIMATHERM- INFACOMA), áëëü êáé ôïõ åîùôåñéêïý üðùò ISH, ÌÏSTRA CONVENGO ê.á., åíþ ðáñüëëçëá ðñáãìáôïðïéåß óå ôáêôü ñïíéêü äéáóôþìáôá óåìéíüñéá óå óõíåñãüôåò ôçò êáé óå åñãáæüìåíïõò óå ìßá ãåíéêüôåñç ðñïóðüèåéá õðïóôþñéîçò ôùí ðñïúüíôùí ôçò. Óõíå Þò âåëôßùóç ðïéüôçôáò ðñïúüíôùí êáé õðçñåóéþí. Áýîçóç ôçò éêáíïðïßçóçò ôïõ ðåëüôç. Áýîçóç ôçò éêáíüôçôáò ãéá êáéíïôïìßåò êáé åõåëéîßá. Óõíå Þò ðáñáêïëïýèçóç ôùí åîåëßîåùí ôïõ þñïõ ìáò. Âåëôßùóç áîéïðéóôßáò êáé áðïôåëåóìáôéêüôçôáò ôïõ áíèñþðéíïõ äõíáìéêïý ìáò, áîéïðïéþíôáò ôçí åìðåéñßá, ôçí êñßóç êáé ôç äçìéïõñãéêüôçôá üëùí. Óôü ïò ìáò äåí åßíáé áðëü... íá áíáãíùñßæïõìå ôéò áðáéôþóåéò êáé áíüãêåò óáò áëëü íá ôéò êüíïõìå äéêþ ìáò õðüèåóç! ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

5 Åîïéêïíïìþíôáò åíýñãåéá ãéá Ýíá êáëýôåñï ðëáíþôç ISOPIPE - ÏëïêëçñùìÝíá óõóôþìáôá ìüíùóçò Óõíèåôéêü äéïãêùìýíï åëáóôïìåñýò ìïíùôéêü õëéêü äïìþò êëåéóôþí êõøåëßäùí. Το ISOPIPE TC είναι η ιδανική λύση για τη μόνωση συστημάτων 3 ψύξης και θέρμανσης και το μόνο μå ðõêíüôçôá 60-7 Kgr/m. Το ISOPIPE HT åßíáé ç ðåñéâáëëïíôéêþ ëýóç ãéáì õøçëüôåñåò èåñìïêñáóßåò! Äåí áðåëåõèåñþíåé åðéâëáâþ óôïé åßá óôï óôñþìá ôïõ üæïíôïò êáé åßíáé ελεύθερο από αλογόνα και CFC. ISOTUBE - Ëýóåéò ðñï-ìïíùìýíùí óùëþíùí íá ðëþñåò áðïôåëåóìáôéêü êáé áîéüðéóôï óýóôçìá ðñï-ìïíùìýíùí óùëþíùí ìå ôç ìüíùóç ISOPIPE. Åßíáé ç ìïíáäéêþ åðéëïãþ ðñï-ìïíùìýíùí óùëþíùí ç ïðïßá õðåñêáëýðôåé ôéò áðáéôþóåéò ôïõ Ê.ÅÍ.Á.Ê. åíþ ðáñüëëçëá ðñïóöýñïõí ìåãüëç åõêïëßá êáôü ôç ìåôáöïñü êáé ôçí åãêáôüóôáóç áõôþí. ÄéáèÝóéìá ìå ìüíùóç ISOPIPE TC êáé ISOPIPE TC UV (ãéá åîùôåñéêþ åãêáôüóôáóç). ISOSOUND - Áðïëáýóôå ôçí çóõ ßá Ôá ðñïúüíôá ISOSOUND åßíáé êáôüëëçëá óå åöáñìïãýò üðïõ åßíáé áðáñáßôçôç ìéá õøçëþò áðüäïóçò ç ïìüíùóç êáé åßíáé 3 3 äéáèýóéìá óå äýï ðïéüôçôåò (0 Kgr/m êáé Kgr/m ). Ç äïìþ êáé ç óýíèåóç ôùí ðñïúüíôùí ðñïóöýñïõí ìéá éäéáßôåñç áðïññüöçóç (ìåßùóç) èïñýâïõ. ÄéáèÝóéìá óå ïðïéïäþðïôå æçôïýìåíï ðü ïò êáôüëëçëá ãéá åãêáôüóôáóç óå ôïß ïõò, èáëüìïõò êáé äüðåäá. TORRENT ËÅÂÇÔÅÓ Ðåôñåëáßïõ/Áåñßïõ ìå ðéóôïðïßçóç êáé áíïéãüìåíç ðüñôá Ìéá ðëþñç óåéñü ëåâþôùí ìå ôýóóåñá åéäéêü ó åäéáóìýíá óôïé åßá áðü õôïóßäçñï, äéáèýóéìá óå ðýíôå äéáöïñåôéêü ìïíôýëá (üëá ìå áíïéãüìåíç ðüñôá) ìå åýñïò èåñìßäåò áðü Ýùò êáé kcal/h! Ïé ëýâçôåò ðåôñåëáßïõ/áåñßïõ TORRENT õðåñêáëýðôïõí üëåò ôéò áíüãêåò ôçò áãïñüò êáèþò Ý ïõí ìýãéóôç áíôï Þ êáé ôïí õøçëüôáôï âáèìü áðüäïóçò, óýìöùíá ðüíôá ìå üëá ôá åõñùðáéêü ðñüôõðá. ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 3

6 ÔïìÝáò ÈÝñìáíóçò Ç ÅÎÅËÉÎÇ ÓÔÇ ÈÅÑÌÁÍÓÇ H K-energy åßíáé ï åîåéäéêåõìýíïò ôïìýáò ôçò Ê-ÔÆÁÍÏÓ Á.Å.Â.Å. ðïõ äñáóôçñéïðïéåßôáé óôï þñï ôùí åãêáôáóôüóåùí èýñìáíóçò (ðåôñåëáßïõ/áåñßïõ)! ÈåñìáíôéêÜ óþìáôá - QUINN, MAKTEK ÄéáêïóìçôéêÜ óþìáôá ìðüíéïõ K-ENERGY, CORDIVARI ËÝâçôåò & áôïìéêýò ìïíüäåò TORRENT & SAINT ROCH WEIZER Ç ÅÎÅËÉÎÇ ÓÔÇ ÈÅÑÌÁÍÓÇ Åðßôïé åò ìïíüäåò ðåôñåëáßïõ & áåñßïõ TORRENT & WEIZER ÊáõóôÞñåò ðåôñåëáßïõ & áåñßïõ WEIZER Eßäç ëåâçôïóôáóßïõ K-ENERGY Boiler, äï åßá áäñáíåßáò & ðéåóôéêü äï åßá CORDIVARI ΣΕΛΙΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗ

7 Τομέας Ύδρευσης Ïé ìéêñýò ëåðôïìýñåéåò äçìéïõñãïýí ôéò ìåãüëåò äéáöïñýò Ç åôáéñßá áíôéðñïóùðåýåé êáô áðïêëåéóôéêüôçôá ìåãüëïõò ïßêïõò ðáñáãùãþò ôïõ åîùôåñéêïý. press Conex Üëêéíá, Ìðñïýôæéíá, ðñåóáñéóôü êáé ìç áíéêþò óýóöéîçò åîáñôþìáôá êáôüëëçëá êáé ãéá äßêôõá öõóéêïý áåñßïõ. UNAVELD Ç Unaveld äéåõñýíåé êáé åìðëïõôßæåé ôç ãêüìá ôçò ìå ôçí ðïëõóôñùìáôéêþ óùëþíá UNAVELD PEX-AL-PEX êáé ôå íéêü áñáêôçñéóôéêü ðïõ õðåñêáëýðôïõí ôéò áíüãêåò ôçò áãïñüò. Åéäéêåýåôáé óôçí ðáñáãùãþ êáé ôç äéáêßíçóç ïñåé Üëêéíùí åîáñôçìüôùí Cu, PE, ìç áíéêþò óýóöéîçò êáé óöáéñéêþí. ÏéêïëïãéêÝò êïëëþóåéò õðåñï Þò ECOLOY - Ôï óþìá ðïõ ôáõôßæåôáé ìå ôçí õãåßá êáé ôï ðåñéâüëëïí. ÓùëÞíáò ðïëëáðëþí óôñùìüôùí êáé åîáñôþìáôá ÑEX-AL PEX HIG. Åñãáëåßá KLAUKE Ãåñìáíßáò. Óýóôçìá áðï åôåõôéêþí óùëþíùí áðü áõôïóâåíïìýíï PP ìå óõìðáãýò óôåãáíïðïéçôéêü ëüóôé ï. ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΕΛΙΔΑ

8 ΣΕΛΙΔΑ 6 ΥΔΡΕΥΣΗ

9 A. B. Γ. Δ. Ε. Χάλκινα εξαρτήματα BANNINGER Μπρούτζινα εξαρτήματα BANNINGER Εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης CONEX Πρεσαριστά εξαρτήματα νερού - αερίου BANNINGER Εξαρτήματα ψυκτικών Α.C.R. BANNINGER Χάλκινα εξαρτήματα BANNINGER του ομίλου IBP (International Building Products). Η παραγωγική διαδικασία της IBP Banninger είναι κάθετη αφού ξεκινά με χαλκό σε μορφή χελώνας και καταλήγει σε έτοιμο προϊόν. Καθαρότητα χαλκού (99,99%). Τα μοναδικά που είναι κατάλληλα για ιατρικά αέρια καθώς δεν περιέχουν αρσενικό. Στα δίκτυα η ανάγκη για ανάποδες κολλήσεις, προϋποθέτει εξαρτήματα τα οποία διαθέτουν τις προδιαγραφές για την ομαλή εφαρμογή του τριχοειδούς φαινομένου. Σωστή κατασκευή με το καλιμπράρισμα του εξαρτήματος. Πυράκτωση του εξαρτήματος χωρίς παραμόρφωση. Μπρούτζινα εξαρτήματα BANNINGER 8% περιεκτικότητα σε χαλκό. Κυλινδρικό σπείρωμα. Τα μοναδικά που είναι πιστοποιημένα για φυσικό αέριο. Ρακόρ με 0% στεγανοποίηση. Μεγάλες Αντοχές σε Αλμυρά & Υφάλμυρα Νερά, με εφαρμογή σε δίκτυα νησιών και σε δίκτυα καραβιών. Εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης χαλκοσωλήνα CONEX Απόλυτη στεγανοποίηση μέσω του εσωτερικού δακτυλιδιού από ειδικό κράμα ορείχαλκου DZR. Ύδρευση με διασφάλιση της υγιεινής στο πόσιμο νερό. Θέρμανση ( C <). Το μοναδικό με πιστοποίηση για Φυσικό Αέριο. Πρεσαριστά εξαρτήματα νερού - αερίου BANNINGER Διατίθεται μια πλήρη σειρά με το κατάλληλο εξάρτημα για κάθε εφαρμογή. Κατάλληλα διαμορφωμένο λάστιχο για γρήγορο οπτικό έλεγχο διαρροής εάν δεν έχει γίνει πρεσάρισμα. Πρεσάρισμα σε τρία σημεία. Εξαρτήματα ψυκτικών Α.C.R. BANNINGER Μια μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων σε inches για κάθε ψυκτική εγκατάσταση. ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 7

10 ΣΕΛΙΔΑ 8 ΥΔΡΕΥΣΗ Πρεσαριστά Εξαρτήματα

11 Πρεσαριστά χάλκινα-μπρούτζινα εξαρτήματα - B.press Η υπεροχή της IBP-Banninger στο χώρο του κολλητού χάλκινου μπρούτζινου εξαρτήματος έρχεται να ολοκληρωθεί με την έξυπνη γκάμα στα πρεσαριστά B-press. Τα εξαρτήματα αυτά είναι διαθέσιμα σε τέσσερις ολοκληρωμένες σειρές, ώστε να δώσουν λύση σε οποιαδήποτε εγκατάσταση. Ο κάθε τύπος έχει και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά του για τη χρήση που προορίζεται. Έτσι πχ άλλο εξάρτημα χρησιμοποιούμε για πόσιμο νερό και άλλο για καύσιμο αέριο μιας και τα χαρακτηριστικά τους είναι τελείως διαφορετικά όπως και οι απαιτήσεις της εκάστοτε εγκατάστασης. Χαλκός ή μπρούντζος Ειδικό O ring Αυλάκωμα O ring Κυλινδρικό περίβλημα Πρεσάρισμα και στις δύο πλευρές του O ring ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 9

12 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ B-press B-press gas ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΕΡΑ ΚΥΚΛΩΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑ LPG ΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΑ bar +9 C - 6 bar + C 6 bar - C 3 bar + C bar + C bar + C bar -0,8 bar bar +2 C - C to +70 C - C to +70 C - C to +0 C - - B-press - για σύνδεση χαλκοσωλήνα σε δίκτυα ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού και πυρόσβεσης. Έχουν μαύρο Ο-ring από EPDM με πιστοποιητικό για πόσιμο νερό κατά DVGW W3. Το O-ring έχει αντιδιαμετρικά δυο εγκοπές, σε περίπτωση που δεν έχει πρεσαριστεί το εξάρτημα, ακόμα και με πολύ μικρή πίεση του δικτύου, κατά τον τελικό έλεγχο μπορούμε να διαπιστώσουμε αν έχουμε διαρροή, ώστε απευθείας να πρεσάρουμε και να στεγανοποιήσουμε. B-press GAS - για σύνδεση χαλκοσωλήνα σε δίκτυα φυσικού αερίου, υγραερίου. Έχουν κίτρινο O-ring από H-NBR που αντέχει στους 60 C για min και εξωτερικά κίτρινη σήμανση για να είναι αναγνωρίσιμα και μετά το πρεσάρισμα. B-press SOLAR - για σύνδεση χαλκοσωλήνα σε ηλιακά συστήματα τηλεθέρμανση. Έχουν πράσινο O-ring από FKM που αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες στιγμιαία έως τους +2 C. B-press INOX - για σύνδεση για ανοξείδωτη εγκατάσταση ύδρευσης θέρμανσης. Έχουν μαύρο O-ring από EPDM KTW με πιστοποιητικά για πόσιμο νερό κατά DVGW W270. ΣΕΛΙΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗ

13 ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΕΛΙΔΑ

14 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ HIG. Πλήρης στεγανοποίηση (μεγάλο βάθος πατούρας). 2. Εξ ολοκλήρου σφυρήλατα (περιεκτικότητα κράματος σε χαλκό 8% μέχρι 60%) για υψηλές αντοχές διατηρώντας σταθερές τις διαστάσεις και τις ανοχές. 3. Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση (κυλινδρικά σπειρώματα).. Ρακόρ με κατάλληλο κώνο για πλήρη στεγανοποίηση. Πλήρης γκάμα τύπων και διαστάσεων για σωλήνες διαμέτρων από Φ8 μέχρι Φ8. Διατίθεται σε δυο τύπους Βαρέως και Υπερβαρέως. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΧΑΛΚΟΥ HIG. Πλήρης στεγανοποίηση (μεγάλο βάθος πατούρας). 2. Εξ ολοκλήρου σφυρήλατα (περιεκτικότητα κράματος σε χαλκό 8% μέχρι 60%) για υψηλές αντοχές διατηρώντας σταθερές τις διαστάσεις και τις ανοχές. 3. Ειδικά επεξεργασμένος δακτύλιος σύσφιξης με μεγάλη ελαστικότητα (εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση).. Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση (κυλινδρικά σπειρώματα). Πλήρης γκάμα τύπων και διαστάσεων για σωλήνες χαλκού διαμέτρων από Φ μέχρι Φ2. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ PE HIG. Ειδικά επεξεργασμένος δακτύλιος σύσφιξης με μεγάλη ελαστικότητα (εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση). 2. Εξ ολοκλήρου σφυρήλατα (περιεκτικότητα κράματος σε χαλκό 8% μέχρι 60%) για υψηλές αντοχές διατηρώντας σταθερές τις διαστάσεις και τις ανοχές. 3. Πλήρης στεγανοποίηση (μεγάλο βάθος πατούρας).. Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση (κυλινδρικά σπειρώματα). Πλήρης γκάμα τύπων και διαστάσεων για σωλήνες PE πολυαιθυλενίου διαμέτρων από Φ μέχρι Φ32. ΣΕΛΙΔΑ 2 ΥΔΡΕΥΣΗ

15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ PPR HIG. Ειδικά επεξεργασμένος δακτύλιος σύσφιξης με μεγάλη ελαστικότητα (εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση). 2. Εξ ολοκλήρου σφυρήλατα (περιεκτικότητα κράματος σε χαλκό 8% μέχρι 60%) για υψηλές αντοχές διατηρώντας σταθερές τις διαστάσεις και τις ανοχές. 3. Πλήρης στεγανοποίηση (μεγάλο βάθος πατούρας).. Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση (κυλινδρικά σπειρώματα).. Ελαστικό o-ring EPDM αντοχή 0 C. Πλήρης γκάμα τύπων και διαστάσεων για σωλήνες PPR( πολυπροπυλενίου) - PE (πολυαιθυλενίου) διαμέτρων από Φ μέχρι Φ63. ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ PEX AL PEX & ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ HIG Κατάλληλα για όλους τους τύπους πρεσών Η,ΤΗ, U, B, F.. Πλήρης στεγανοποίηση με εγκοπές ελέγχου (αποφυγή του φαινομένου της ηλεκτρόλυσης του αλουμινίου). 2. Διπλά o-ring στεγανοποίησης. 3. Ανοξείδωτο δακτυλίδι πρεσαρίσματος. Σίγουρο πρεσάρισμα (αδύνατη η αποσύνδεση του σωλήνα). Κατάλληλα για πολυστρωματικούς σωλήνες όλων των τύπων. Πλήρης γκάμα τύπων και διαστάσεων για σωλήνες διαμέτρων από Φ6 μέχρι Φ32. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΡΩΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ PEX AL PEX HIG. Πλήρης στεγανοποίηση (μεγάλο βάθος πατούρας). 2. Διπλά o-ring στεγανοποίησης με ειδικό πλαστικό τερματικό (αποφυγή του φαινομένου της ηλεκτρόλυσης του αλουμινίου). 3. Ορειχάλκινο δακτυλίδι σύσφιξης (αποφυγή φθοράς του σωλήνα κατά την στεγανοποίηση). Κατάλληλα για πολυστρωματικούς σωλήνες όλων των τύπων. Πλήρης γκάμα τύπων και διαστάσεων για σωλήνες διαμέτρων από Φ6 μέχρι Φ26. ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 3

16 Σωλήνες Χαλκού από την ΧΑΛΚΟΡ - Copper Tubes Ζητήστε μας τον πλήρη τιμοκατάλογο τώρα! Ask us for the complete pricelist now! Προ-μονωμένες Σωλήνες Χαλκού από την 3i Pre-insulated copper tubes from 3i íá ðëþñåò áðïôåëåóìáôéêü êáé áîéüðéóôï óýóôçìá ðñï-ìïíùìýíùí óùëþíùí ìå ìüíùóç ISOPIPE. Ç ìïíáäéêþ åðéëïãþ ðñï-ìïíùìýíùí óùëþíùí ç ïðïßá õðåñêáëýðôåé ôéò áðáéôþóåéò ôïõ Ê.ÅÍ.Á.Ê. åíþ ðáñüëëçëá ðñïóöýñïõí ìåãüëç åõêïëßá êáôü ôç ìåôáöïñü êáé ôçí åãêáôüóôáóç áõôþí. ÄéáèÝóéìá ìå ìüíùóç - ISOPIPE TC êáé - ISOPIPE TC UV (ãéá åîùôåñéêþ åãêáôüóôáóç) êáé ðü ïò áðü 6 mm Ýùò 22 mm (/" - 3/") Ζητήστε μας τον πλήρη τιμοκατάλογο τώρα! Ask us for the complete pricelist now! ΣΕΛΙΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗ

17 Χάλκινα εξαρτήματα - Copper Fittings Τα εξαρτήματα BANNINGER παράγονται από χαλκό Νο 090 προσδιοριζόμενα κατά DIN 787 και κατασκευάζονται κατ'α DIN 286. Ως εκ τούτου υπερκαλύπτονται και οι προδιαγραφές ISO 6 & BS86 The Banninger fittings are made of copper No 090 according to DIN 787 and are manufactured according to DIN 286. Beyond it they also meet the requirements of standards ISO 6,BS 86 NF-E Elbow * 8* * 76* ÃÙÍÉÅÓ,000,00,670 0,90 0,8,60, 2,00,290 6,6 3,890 2,000 23,000 2,980 6* 8* * * ÊÁÌÐÕËÅÓ 2 - Bend ,0 3,9,00 0,70,70,2,8 3,00,90 9,0,270 29,60 98,90 3,000 70,800 28,8 38,789 79,000 ÇÌÉÊÁÌÐÕËÅÓ 2 - Bend 2 6* 8* * 76 89* 2 8* 6 7,0,900 3,00 2,000,00,0,360 2,280 3,60 9,0 6,660,0 2,80 2,0 3,700 66,60 32,000 6* 8* * 76 89* 8* 33* 2 - TEE ÔÁ 2 3,0,3 2,370,360,00,70 2,3 3,960 6,370 3,90 2,000 0,270 3,700 87,260 66,60 268, , ,000 ÃÙÍÉÅÓ ÁÑÓ.-ÈÇË. 292 Street Elbow 90 CxF 6 8 * 2* * ,00,000 2,900, 0,9 0,990,80 2,2,860 2,00,8 3,00 60,000 ÊÁÌÐÕËÅÓ ÁÑÓ.-ÈÇË. - Bend 90 C x F 6 8* * 2* * 67* 76* 89* ,600,080 3,0,60,70,370,8 3,90,90 3,90,8 37,90 0,000 63, 2, ,000 ÇÌÉÊÁÌÐÕËÅÓ ÁÑÓ.-ÈÇË Bend CxF 8 0 * 0 2* * 67* 76* 89* 2 8* 3 2 6,60,0,360 0,990,60,00 2,390 3,670,0 9,0 33,3 3,000 87,00 92,000 22,000, * 00 * * ÌÏÕÅÓ 270 Coupling 2,60,0 0,390 0,360 0,60 0,80 0,8,3 2,670,0,90,800 27,770 2,000 37,90 8,600,090 ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΕΛΙΔΑ

18 Χάλκινα εξαρτήματα - Copper Fittings ÔÁ ÓÕÓÔÏËÉÊÁ 29 - Reducing TEE * 8 2* * * * ,0,9 6,0 9,80 3,870 8,90,600,800,000,000 2,70 2,070 3,00 8,90,60 6,660 3,0 3,790 3, 8,0 7,60,070 3,7,2 6,80, ,6 9,860 6,7,270,270 9,7 6,900,270 3,70 7,780,0,270 2,00,0 9,0 3,7 8,00 9,0 27,770 6,660 2,080 2,000 6,660 6,660,0 29,60 8,600 9,990 33,3,8 37,90 37,90 8,3,0 9,7 8, * 6 3 6* 6 2 6* * 6 6 2* * * 76 76* * * * * * * 89 89* * * ,2 77,760 77,760 77,760 88,870 27,00 26,360 22,0 83,0 68,0 277,00 298,000 23, ,0 368,0 3,0,000 36, ,700 3, ,0 6,00 ΣΕΛΙΔΑ 6 ΥΔΡΕΥΣΗ

19 Χάλκινα εξαρτήματα - Copper Fittings ÇÌÉÂÅ Crossover C x F ,070 7,2,8 BE 28 - Full Crossover C x C,260 8,70, ÁÍÔÉÄÉÁÓÔÏËÉÊÁ Expansion ,0 7,00 88, ,0 280,800 ÄÉÐËÏÊÁÌÐÕËÅÓ Return Bend 80 * 2 6* * * ,0 8,900 6,0 9,0 2,0 3,700 2,9 0,000 9,000 0,0 ÔÁÐÅÓ ÁËÊ. 3 - Tube Cap * * * 76* 8* ,6 0,76 2,7 0,8 2,000 0,9,70 2,080 6,60 3,890,8 82,7 7,690 33, * * ÓÕÓÔÏËÅÓ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÁÑÓ.-ÈÇË Fitting Reducer Copper x Fitting ,000 0,790 2,3,00 0,8 3,70,370,360,6,90 8,0 2,000 2,0,080,000,3,0, * * 89 76* 8 * 8 76* 8 89* ,90 8,3 7,00 6,0 2,700 8,00,8 9,0 9,0 68,00,60 72,2 73,600,00 9,0,000,600 33,800 2 * 8 22 * 22 8* 28 * 28 8* 28 22* 3 8* 3 22* 3 28* ÓÕÓÔÏËÅÓ ÓÙËÇÍÁÓ ÈÇË.-ÈÇË Reducing Coupling Copper x Copper ,00,00 3,000 2,000 6,800 6,700 3,0 36,0 3,0 6,0 2 22* 2 28* 2 3* 28* 3* 2* 6 * 76 * ,700 23,00 8,0 7,0 0,700 3,000,000 88,900 ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 7

20 Πρεσαριστά χάλκινα εξαρτήματα για θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις Pressed copper fittings applicable to heating and water systems ÊÁÌÐÕËÅÓ ÁÑÓ-ÈÇË 2* Bend CxF ,9 2,3 3,, 9,0 7,0 33,8, 2* ÊÁÌÐÕËÅÓ Bend ,9 2,0 3,2, 8,60 7,0 32,60, ÇÌÉÊÁÌÐÕËÅÓ ÁÑÓ-ÈÇË 2* Bend CxF ,80 2,2 2,90 3,3, 6, 2, 36,0 ÇÌÉÊÁÌÐÕËÅÓ 2* Bend ,0 2,80 2,86 3,60,0 6, 26,0 37,70 ÓÕÓÔÏËÇ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÏÓ Fitting reducer CxF ,0 3, 2, 2,60 2,60 6,0 6,70 6,80 8, 8,80 3,80 3,80 2,60 8,90 7,60 ÓÕÓÔÏËÇ ÓÙËÇÍÁÓ Reducing coupling CxC 2 8 * * 3 28* 2 3* 2* , 9,70,60,70 2, 7,60 2, 28,90 2* ÌÏÕÅÓ Coupling ,7 2,3 2,8 3,0 6,90 8,0 6,, 2* ÔÁ ÁÐËÏ 37 - Tee ,0 3,80, 6,70 2,00, 0, 8,90 ÂÅ Full crossover CxC , 7,60, ÔÁÐÁ ÓÙËÇÍÁÓ Tube Cap 2* * 8* 22* 28* 3* 2* * ,9,0 6,90 9,00 3,, 22,60 27,90 ÔÁÐÁ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÏÓ Fitting cap ,60 2, 2, 8,0 2,60, 2,0 23,90 ÇÌÉÂÅ Crossover CxF ,00 8,70,60 ΣΕΛΙΔΑ 8 ΥΔΡΕΥΣΗ

21 Πρεσαριστά χάλκινα εξαρτήματα για θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις Pressed copper fittings applicable to heating and water systems * ,0,00 6,0,, 2,60 8,70 9,,70 9, 2,60 ÔÁ ÓÕÓÔÏËÉÊÏ Reducing Tee ,,60,,70 2,0, 7,,80 3,80 2,0 2,0 3,80 2,0 8,80 8,80 3,80 22,60 22,60 2, , 2,0, 8,90,, 3, 36,0 3,90 37,70 6,0 7,70 60, 9,00, ÅÑÃÁËÅÉÁ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ - Installation tools ÃåñìáíéêÝò ðñýóåò ÊLAUKE óåëßäá 2 Klauke German pressing tool on page 2 ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 9

22 Πρεσαριστά μπρούτζινα εξαρτήματα για θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις Pressed bronze fittings applicable to heating and water systems ÌÁÓÔÏÉ ÁÑÓ. ÓÙËÇÍÁ Male adaptor 2-3/8* 2-/2* -3/8* -/2-3/ 8-/2 8-3/ 22-/2 22-3/ /* / 3-3- / 3- /2 2- / 2- /2 - /2* ,00,, 2,60, 3,0 3,90,60,00 6,80, 9, 8,90 2,0, 22,60 27,60 28,90 8,90, ÌÁÓÔÏÉ ÁÑÓ. ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÏÓ 37 - Fitting male adaptor 2-/2* 0 -/2* 0 8-/2* 0 8-3/* /2* /* /* 2- /2* -2* 2 9,80 9,60,00,70,0 6, 23,80 3,0 6,0 7, ÃÙÍÉÁ ÈÇË. ÓÔÇÑ Female elbow with support 2-/2* -/2 8-/2* 22-3/* ,2 8,0 3,80 22,60 ÌÁÓÔÏÉ ÈÇË. ÓÙËÇÍÁ 37 - Female adaptor 2-3/8* 2-/2* -3/8* -/2-3/ 8-/2 8-3/ 22-/2 22-3/ / /* 3-* 3- / 2- /* 2- /2* ,60,90 3, 3, 6,80,0 8,60,,0 8, 7,60 9,90 8,80 2, 22,0 32,60 32,60 7,70 ÌÁÓÔÏÉ ÈÇË. ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÏÓ Fitting female adaptor 2-/2* 0 -/2* 8-/2* 0 8-3/* /2* /* /* 0 28-* 60 3-* 0 3- /* 2- /2* -2* 2,0,6,66,9 3,80 6,0 23,83 23,83 33,86 2,6 7,66 80,27 ÌÏÕÁ ÌÁÊÑÉÁ 377 Long coupling 2* * 8* 22* 28* 3* 2* * ,80 3,80,0,0 8,8 23,83 3,2 37,63 ΣΕΛΙΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗ

23 Πρεσαριστά μπρούτζινα εξαρτήματα για θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις Pressed bronze fittings applicable to heating and water systems ÃÙÍÉÅÓ ÈÇË Female Elbow /8 2-/2-3/8 -/2-3/ 8-/2 8-3/ 22-/2* 22-3/ / 2- / ,60 2,60 7, 7,6 7, 6, 8,80,0 2, 8,80 2, 36,0 7,70 7, ÑÁÊÏÑ ÈÇË. ÓÐÅÉÑ Female Union /2* -/2* -3/* 8-/2* 8-3/* 22-3/* 22-* 28-* 3- /* 2- /2* -2*,70 23,90 26,0 28,90 28,90 33,90 36,0 0, 2,70 60, 79, ÑÁÊÏÑ ÃÙÍ. ÈÇË Female union Elbow 2-/2 -/2 8-/2 8-3/ 22-3/ / 2- / ,0, 28,60, 36,0 2,70,0 2,70 7, 2, Female Tee /2-2* -3/8-* -/2-8-/ /2-22* 22-3/-22* 28-/2-28* 28-3/-28* 3-/2-3* 2-/2-2* -/2- ÔÁ ÈÇË.,70 2,0,90, 6, 23,90, 26,0 28,90 3, 2, Male elbow /8 2-/2-3/8 -/2 8-/2 8-3/* 22-3/* / 2- /2-2 ÃÙÍÉÁ ÁÑÓ. 3,7 3,7 8,80 2, 8,80 8,80,00, 0,, 77,7 ÑÁÊÏÑ ÁÑÓ. ÓÐÅÉÑ Male Union /8* 2-/2* -/2* -3/* 8-/2* 8-3/* 22-/2* 22-3/* 22-* 28-* 3- /* 2- /2* -2* 22,60 22,60 8,90 23,90 2, 2, 37,70 26,0 38,90, 6,0 6,00 8, Union C xc * * 8* 22* 28* 3* 2* * ÑÁÊÏÑ ÉÓÉÏ 28, 33,90 38,90 3,90 6,0 2,70 7,0 7,90 ÔÁ ÁÑÓ Male tee -/2-* 0 8-3/-8* 22-3/-22* /-28* 3-3/-3* 2-3/-2* 2 --* 8 - /-* 8 39,60,, 3, 0,, 66,0 67,80 ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

24 Πρεσαριστά χάλκινα εξαρτήματα ΑΕΡΙΟΥ Pressed GAS copper fittings ÊÁÌÐÕËÅÓ ÁÅÑÉÏÕ ÁÑÓ.-ÈÇË. 380 F - Gas Bend CxF ,9 3,6,80, 7,60 3, 6,0 ÊÁÌÐÕËÅÓ 90 ÁÅÑÉÏÕ Gas bend 90 FxF ,2 3,9,9 9,6 8,80 33,8 6,0 ÇÌÉÊÁÌÐÕËÅÓ ÁÑÓ.-ÈÇË. ÁÅÑÉÏÕ Gas bend CxF ,8 3,,2,80 6, 26,33 38,90 ÇÌÉÊÁÌÐÕËÅÓ ÁÅÑÉÏÕ 38 - Gas bend FxF ,6 3,9,6 2, 7,60 27,60 38,90 ÓÕÓÔÏËÇ ÅÎÁÑ/ÔÏÓ ÁÅÑÉÏÕ Gas fitting reducer CxF * ,00 3, 3,2 7,0 7, 7,90 9,0,,, 3,80, 8,80 ÔÁ ÓÕÓÔÏËÉÊÏ ÁÅÑÉÏÕ Gas reducing tee * ,, 6,90 8,,80, 6,, 2, 37,70 38,90 6,0 ÌÏÕÅÓ AEÑIOY 3870 Gas coupling ,2 3,9,6 8,, 7, 22, ÔÁ ÁÅÑÉÏÕ 38 Gas Tee ,80 6, 8, 3,80 2,,0,0 ÌÏÕÁ ÌÁÊÑÉÁ ÁÅÑÉÏÕ Long Gas coupling * ,00,0,0,00,90 22, 23,60 ÔÁÐÁ ÓÙËÇÍÁÓ ÁÅÑÉÏÕ Gas tube cap , 7, 9,6, 6, 23,8 3,3 ΣΕΛΙΔΑ 22 ΥΔΡΕΥΣΗ

25 Πρεσαριστά χάλκινα εξαρτήματα ΑΕΡΙΟΥ Pressed GAS copper fittings ÃÙÍÉÅÓ ÈÇË. ÁÅÑÉÏÕ 388 Gas female elbow -/2* -3/ 8-/2* 8-3/* 22-/2* 22-3/ /* 2- /2-2* , 7,60 7,60,, 2,60, 2,0 37,60 8,90 76,0 ÃÙÍÉÁ ÁÑÓ. ÁÅÑÉÏÕ 3880 Gas male elbow -/2 8-/2* 8-3/ 22-3/* /* 2- /2* -2* ,60,,,, 0, 6,0 79,00 ÃÙÍÉÁ ÓÔÇÑÉÃÌÁ ÁÅÑÉÏÕ 387 Gas female elbow with support -/2 8-/2* 22-3/ 60 8,6, 22,60 ÔÁ ÈÇË. ÁÅÑÉÏÕ 3833 Gas female tee -/2-8-/ / / / /-28* 3-/2-3 2-/2-2 -/ , 2,3 7,60 2, 2,3 27,60, 36,0, -/2-3/ 8-/2 8-3/ 22-/2 22-3/ / ÌÁÓÔÏÉ ÁÑÓÅÍÉÊÏÉ ÁÅÑÉÏÕ Gas male adaptor 3,,90 3,9,6 6,,90 7,80, 28- / 3-3- / 3- /2 2- / 2- /2 - / ,80 8,80 2,3 22,60 2,3 3,3,,0 7,70 -/2-3/ 8-/2 8-3/ 22-/2 22-3/ ÌÁÓÔÏÉ ÈÇËÕÊÏÉ ÁÅÑÉÏÕ 38 - Gas female adaptor 3,80 7,, 9,0 6, 6, 8, / 2- / ,70 23,90 3, 9,00 ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 23

26 Εξαρτήματα A.C.R. Ψυκτικών ACR components used for coolant facilities ÊÁÌÐÕËÇ ÁÑÓ.-ÈÇË. /* 3/8* /2* /8* 3/* 7/8* * /8* 3/8* /8* 2 /8* 70 - Bend C x F ,860 6,,900 8,6 9,960,70,6 6,670 23,800 32,7 3, ÊÁÌÐÕËÇ ÈÇË.-ÈÇË. /* /6* 3/8* /2 /8 3/ 7/8 * /8 3/8 /8 2 /8 2 /8 3 /8* /8* Bend C xc ,800,800 3,000 3,000 3,0 3,0,000 9, 6,0 9,800,0 3,600,70 77,900,0 ÊÁÌÐÕËÇ ÁÑÓ.-ÁÑÓ. 7 - Bend F x F /8* 90 6,0 ÌÏÕÅÓ ÈÇË.-ÈÇË. /* /6* 3/8* /2 /8 3/ 7/8 * /8 3/8 /8 2 /8 2 /8* 3 /8* 3 /8* /8* Coupling ,680 0,770 0,670,2 0,90,00,0,33 2,00 3,600,000 9,00 7,000 26,000,000 89,0 /2* /8* 7/8* /8* 3/8* /8* 2 /8* Street elbow 90 C x F 2 /8* 3 /8* ÃÙÍÉÁ ÁÑÓ.-ÈÇË. 3,600,80,0 9,8,80 9,900 3,700 72,900 9,0 3/8* /2 /8 3/ 7/8 /8 3/ ÃÙÍÉÁ ÈÇË.-ÈÇË Elbow 90 C x C 2 2 0,600 0,900,3 2,70 3,000,00 8,60 /8 2 /8 2 /8* 3 /8* 3 /8* /8* 0 2 2,0 2,700 3,00 76,00 28,000 7,00 /8* 3/ 7/8 /8* 3/8* /8* 2 /8* ÓÉÙÍÉ Sifon 8,70 27,60,60 3, 7,0 86,00 77,0 ΣΕΛΙΔΑ 2 ΥΔΡΕΥΣΗ

27 Εξαρτήματα A.C.R. Ψυκτικών ACR components used for coolant facilities ÇÌÉÊÁÌÐÕËÇ ÁÑÓ.-ÈÇË. 72 Bend C xf /* 3/* 7/8* /8* 3/8* /8* 2 /8* 2 /8* 3 /8* ,383 6,36 3,870 2,782 6,0 9,03 3,238 72,890 99,970 ÇÌÉÊÁÌÐÕËÇ ÈÇË.-ÈÇË. 7 /* 3/8* /2* /8* 3/* 7/8 * /8 3/8 /8 2 /8* 2 /8* 3 /8* 3 /8* /8* Bend C xc ,000,0,000,0,60 2,00 6,0,90 6,700 8,0,9 28,800 2,700 7,0 9,000 / 3/8 /2* /8 3/ 7/8 /8 3/8* /8* 2 /8 2 /8 3 /8* 3 /8* /8* ÔÁ 7 Tee ,800,0 3,0,800 6,800,000 7,900,700 6,600 3,900 2,000 8, ,00 9,800 ÄÉÐËÏÊÁÌÐÕËÅÓ 760 /* 3/8* /2* /8* 3/* 7/8 /8* 3/8* /8* 2 /8* Return bend 80,60 3,600,03 9,900 7,900 9,0,000 9,00 2,700 7,00 3/8x/* /2x3/8* /2x/* /8x/2* /8x3/8* 3/x/8* 3/x/2* 3/x3/8* 7/8x3/ 7/8x/8 7/8x/2* 7/8x3/8* /8x7/8* /8 3/ /8x/8* /8x/2* 3/8x /8* 3/8x7/8* 3/8x3/* 3/8x/8* ÓÕÓÔÏËÅÓ ÈÇË.-ÈÇË Reducing coupling Copper x Copper ,36,8,9,727,789,29,,83 3,29 3,29 3,29 3,29,0,0,0,0 7,00 7,00 7,00 /8x 3/8* /8x /8* /8x7/8* /8x/8* 2 /8x /8* 2 /8x 3/8* 2 /8x /8* 2 /8x7/8* 2 /8x2 /8* 2 /8x /8* 2 /8x 3/8* 2 /8x /8* 3 /8x2 /8* 3 /8x2 /8* 3 /8x /8* 3 /8x3 /8* /8x3 /8* /8x3 /8* /8x2 /8* ,00 9,00 9,00 9,00 9,00 6,000 6,000 6,000 6,000 32,000 32,000 32,000 32,000 6,29 6,29 6,29,878 28,66 22,8 22,8 /2x3/8* /2x/* /8x/2 /8x3/8* 3/x/8 3/x/2* 3/x3/8* 7/8x3/* 7/8x/8* 7/8x/2* 7/8x3/8* /8x7/8 /8x3/* /8x/8* /8x/2* 3/8x /8 3/8x7/8* 3/8x/8 /8x 3/8* /8x /8* /8x7/8* /8x/8* 73 - Fitting reducer Copper x Fitting ÓÕÓÔÏËÅÓ ÁÑÓ.-ÈÇË.,,,0,0 2,60 2,700 2,800,700,700 2,0 2,00 2,600 3,0 3,00 3,0,700,700,700 6,0 6,0 6,0 6,0 2 /8x /8 2 /8x 3/8* 2 /8x /8* 2 /8x7/8* 2 /8x/8* 2 /8 2 /8 2 /8x /8* 2 /8x 3/8* 2 /8x /8* 3 /8x2 /8* 3 /8x2 /8* 3 /8x /8* 3 /8x 3/8* 3 /8x3 /8* /8x3 /8* /8x3 /8* /8x2 /8* /8x2 /8* 0,600,600 2,0 2,0 3,000 23,000 2,000 2,000 26,800 29,600 28,900 32,0 3,600 2,0 6,00 62,000 62,000 62,000 ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Περιεχόμενα (Contents)

Περιεχόμενα (Contents) ISOPIPE TC Περιεχόμενα (Contents) Μόνωση - Insulation Systems 5 Isopipe TC, UV - UV PLUS - HD... 8 Isopipe HT, UV - UV PLUS - HD... 20 Isosound - Isochip - Accessories... 30 Υδρευση - Plumbing 39 Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ECOGREEN. Αντιπαγωτικός σφαιρικός διακόπτης για πόσιμο νερό και αέριο τύπου 221GW. Διακόπτες σφαιρικοί αντιπαγωτικoί

ECOGREEN. Αντιπαγωτικός σφαιρικός διακόπτης για πόσιμο νερό και αέριο τύπου 221GW. Διακόπτες σφαιρικοί αντιπαγωτικoί 285 286 287 ECOGREEN Διακόπτες σφαιρικοί αντιπαγωτικoί Αντιπαγωτικός σφαιρικός διακόπτης για πόσιμο νερό και αέριο τύπου 221GW Ball valves for drinkable water and gas anti-legionella and frost-proof 288

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-12 13-182 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-16 Τομές 1:1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ-TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ-TABLE OF CONTENTS 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ-TABLE OF CONTENTS ENOTHTA 1 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ VICTAULIC Σιδηροσωλήνες (Steel Pipes Welded)...5 Σύνδεσμος ταχείας τοποθέτησης S/009 (Coupling Ridgid Quick)...6 Σύνδεσμος εύκαμπτος

Διαβάστε περισσότερα

GEOSAN. ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí. Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση

GEOSAN. ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí. Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση έκδοση 12.2013 GEOSAN ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση 2 Κορυφαία σχεδίαση & μέγιστη ασφάλεια... 05

Διαβάστε περισσότερα

OVENΤROP. Valves + Systems ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ

OVENΤROP. Valves + Systems ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ OVENΤROP Valves + Systems ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων ανά κατηγορία radiator valves valves for hydronic balancing pipe fittings boiler and

Διαβάστε περισσότερα

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS WITH THERMAL BREAK Е36 SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK TABLE OF CONTENTS GENERAL INFORMATION page 09 BUILDING PHYSICS page 15 TABLES page 25 PROFILES page

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ INOX

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ INOX Π.Σ. ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ Καινοτόμα προϊόντα Προηγμένη τεχνολογία ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ INOX www.hoses.gr

Διαβάστε περισσότερα

Installation Equipment & Tools Εγκατάσταση Εξοπλισμού & Εργαλεία

Installation Equipment & Tools Εγκατάσταση Εξοπλισμού & Εργαλεία Installation Equipment & Tools Εγκατάσταση Εξοπλισμού & Εργαλεία Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in

Διαβάστε περισσότερα

Megatherm MT18 έως MT70

Megatherm MT18 έως MT70 Εγχειρίδιο χρήσης & Εγκατάστασης Λεβήτων Πυρόλυσης Megatherm MT18 έως MT70 04/2012 v1 2 Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στα προιόντα μας και την αγορά του λέβητα πυρόλυσης Megatherm. Παρακαλώ Thank

Διαβάστε περισσότερα

Å-38 EASY ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A.

Å-38 EASY ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. H ETEM åßíáé ç ðñþôç âéïìç áíßá äéýëáóçò áëïõìéíßïõ óôçí ÅëëÜäá. Ó åäéüæåé, áíáðôýóåé, äéáíýìåé êáé õðïóôçñßæåé óýã ñïíá óõóôþìáôá áëïõìéíßïõ ãéá êáôïéêßåò, åðáããåëìáôéêïýò êáé âéïìç

Διαβάστε περισσότερα

1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W

1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ EMKATEX - ΓΕΜΗ ΑΕ Λεωφόρος Αθηνών 124 104 42 Αθήνα Τηλ.: (210) 5 12 64 05, 5 12 09 65 Fax: (210) 5 12 93 47 E-mail: ziagosg@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης IWD 7085 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης IWD 7085 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Ελληνικά, 1 English,13 Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Sellective Sollar Collectors Επίλεκτοι Ηλιακοί Συλλέκτες

Sellective Sollar Collectors Επίλεκτοι Ηλιακοί Συλλέκτες / Τιμοκατάλογος 2013 Sellective Sollar Collectors Επίλεκτοι Ηλιακοί Συλλέκτες Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σελίδα 1-13 Σελιδες 2-6 Σελίδα 11 Σελίδα 12 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα ΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΥΣΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΙΦΩΝΙΑ ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ - ΒΕΝΖΙΝΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

περιεχόμενα ΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΥΣΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΙΦΩΝΙΑ ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ - ΒΕΝΖΙΝΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ περιεχόμενα ΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΥΣΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΙΦΩΝΙΑ ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ - ΒΕΝΖΙΝΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ANTΛΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα:

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα: Μοντέλα: RKI-26/RKO-26 Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual 66129901376 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά

Διαβάστε περισσότερα

M A R C O P U M P S F I R E C O M P A C T AYTOMATA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ AUTOMATIC FIRE-FIGHTING SYSTEMS. Fire Safety

M A R C O P U M P S F I R E C O M P A C T AYTOMATA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ AUTOMATIC FIRE-FIGHTING SYSTEMS. Fire Safety M A R C O P U M P S F I R E C O M P A C T ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ M P F Fire Safety AUTOMATIC AYTOMATA C FIRE-FIGHTING SYSTEMS Π. ΜΑΡΚΟΜΙΧΑΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕΒΕ Οι ειδικοί στη διακίνηση υγρών ISO 9001 : 2000

Διαβάστε περισσότερα

EΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

EΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 151 4332 ΣΧΑΡΑΚΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΧΡΩΜΕ FLOOR DRAIN CHROME PLATED GRILL FOR WASTE 12x12 ΤΙΜΗ: 4,00 15x15 ΤΙΜΗ: 5,80 INOX 12X12 ΤΙΜΗ: 8,00 4330 ΣΧΑΡΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΡΩΜΕ FLOOR DRAIN CHROME PLATED GRILL WASTE Φ60

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα AL-COBRAPRESS Πολυστρωματικός Σωλήνας & Πρεσσαριστά Εξαρτήματα

Σύστημα AL-COBRAPRESS Πολυστρωματικός Σωλήνας & Πρεσσαριστά Εξαρτήματα ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Σύστημα AL-COBRAPRESS Πολυστρωματικός Σωλήνας & Πρεσσαριστά Εξαρτήματα Σύστημα Εγκαταστάσεων Ύδρευσης & Θέρμανσης AL-COBRAPRESS H εξέλιξη της τεχνολογίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 540868 K Publication date: 18 Aug 2009 ΒΙΒΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Νο1 Infrared Heating Film in the World!! Infrared Under Floor Heating

Νο1 Infrared Heating Film in the World!! Infrared Under Floor Heating Νο1 Infrared Heating Film in the World!! Infrared Under Floor Heating H Ενδοδαπέδια Υπέρυθρη Θέρμανση της Heat Plus είναι η πιο αποτελεσματική και υγιεινή μέθοδος θέρμανσης Παγκοσμίως. Εξασφαλίζει μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual PRESSURE WASHER PHD 150 C2 PRESSURE WASHER Translation of original operation manual ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας HOCHDRUCKREINIGER Originalbetriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

LEWMAR. 1 The chart below is used for a first approach of the appropriate. 2 The locker criterion. Never leave the chain to fill up until the

LEWMAR. 1 The chart below is used for a first approach of the appropriate. 2 The locker criterion. Never leave the chain to fill up until the 01 Βίντσια Άγκυρας Windlasses LEWMAR Η πιό πλήρης σειρά στα βίντσια άγκυρας The most complete windlass series ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ ANCHORING Πώς γίνεται η επιλογή του κατάλληλου εργάτη? Όσα αναφέρονται σε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΡΗ ΚΟΛΛΑ PVC ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ GENTO

ΙΣΧΥΡΗ ΚΟΛΛΑ PVC ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ GENTO ΙΣΧΥΡΗ ΚΟΛΛΑ PVC ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ GENTO ΚΟΛΛΑ PVC ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ GENTO Τ0150 48 Γκρι 1/4 Τ0151 24 Γκρι 1/2 ΓΚΡΙ Κόλλα για σωλήνες PVC, κορυφαίας ποιότητας, βαρέως τύπου και βραδείας στέγνωσης (Schedule

Διαβάστε περισσότερα

Για τον επαγγελματικό σας εξοπλισμό, εμπιστευθείτε μια αναγνωρισμένη αξία.

Για τον επαγγελματικό σας εξοπλισμό, εμπιστευθείτε μια αναγνωρισμένη αξία. Για τον επαγγελματικό σας εξοπλισμό, εμπιστευθείτε μια αναγνωρισμένη αξία. Η εταιρία Γρ. Σαράντης ιδρύθηκε το 1930 στην Κωνσταντινούπολη, με βασική δραστηριότητα την εμπορία καλλυντικών. Σήμερα αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ PILOTIS ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ:41531

Διαβάστε περισσότερα