: EJTN. : Trier (Germany) : Training the trainers - specialised Modules of continous training

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": EJTN. : Trier (Germany) : Training the trainers - specialised Modules of continous training"

Transcript

1 Φορέας Υλοποίησης : EJTN Τόπος ιεξαγωγής : Trier (Germany) Ηµεροµηνία : 9-10/7/2013 Τίτλος Σεµιναρίου Συµµετοχή : Training the trainers - specialised Modules of continous training : Ευγενία Σαχπεκίδου Καθηγήτρια του ικαίου της Ε.Ε της Νοµικής Σχολής του Α.Π.Θ Σύµβουλος Επιµόρφωσης για θέµατα Ευρωπαϊκού ικαίου στην ΕΣ ι Σχόλια Ι. Περιγραφή του σεµιναρίου και των θεµάτων Το σεµινάριο οργανώθηκε από µια υποοµάδα του European Judicial Training Network, που φέρει τον τίτλο «Training the Trainers» και στην οποία συµµετέχουν οι εξής χώρες : Γερµανία, Φινλανδία, Ιταλία, Λετονία, Κάτω Χώρες και Ρουµανία. Η υποοµάδα αυτή οργανώνει περίπου τρία σεµινάρια το χρόνο, µε αποκλειστικό αντικείµενο την προετοιµασία όσων θα διδάξουν στις σχολές/ακαδηµίες δικαστών ή θα αναλάβουν την επιµόρφωση δικαστών. Στο σεµινάριο της Τρίερ συµµετείχαν εκπρόσωποι σχολών ή ακαδηµιών δικαστών από 19 χώρες της Ένωσης. Οι περισσότεροι ήταν δικαστές ή εισαγγελείς, µερικοί ήταν ειδικοί σε θέµατα επιµόρφωσης («training experts»). Επειδή σε ορισµένες χώρες δεν υπάρχουν σχολές δικαστικών λειτουργών, αλλά λαµβάνει χώρα µόνον επιµόρφωση δικαστών, το αντικείµενο αφορούσε πρόσωπα που θα ασχοληθούν τόσο µε την κατάρτιση όσο και µε την επιµόρφωση των δικαστών. Το σεµινάριο δεν ασχολήθηκε καθόλου

2 µε την ουσία (περιεχόµενο) των µαθηµάτων κατάρτισης και επιµόρφωσης, αλλά έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στις παιδαγωγικές µεθόδους, που θα πρέπει να ακολουθούν όσοι αναλαµβάνουν την εκπαίδευση µελλοντικών ή ήδη υπηρετούντων δικαστών. Οι εργασίες έγιναν στα αγγλικά, υπήρχε όµως και ταυτόχρονη µετάφραση στα γαλλικά. Το σεµινάριο την πρώτη ηµέρα κινήθηκε γύρω από τρεις ενότητες. Η πρώτη θεµατική (εισηγήτρια η καθηγήτρια κ. Pacurari, ειδικός στα ζητήµατα της εκπαίδευσης-επιµόρφωσης ενηλίκων, που προέρχεται από τη Ρουµανία), αφορούσε κυρίως τη χρήση των λεγόµενων «participatory» (συµµετοχικών) µεθόδων κατά τη διδασκαλία δύσκολων νοµικών ζητηµάτων. Η δεύτερη θεµατική (εισηγητές ο οικοδεσπότης κ. Hornung, ιευθυντής της Γερµανικής Ακαδηµίας ικαστών και εισαγγελέας και ο κ. Hirvonen, ο οποίος προέρχεται από το Υπουργείο ικαιοσύνης της Φινλανδίας, αλλά η ειδικότητά του είναι το µάνατζµεντ), ήταν αφιερωµένη στην «leadership», στην καλλιέργεια δηλαδή των ικανοτήτων και γνώσεων εκείνων των δικαστών, οι οποίοι θα αναλάβουν την ηγετική θέση στη διοίκηση κάθε δικαστικής βαθµίδας των δικαστηρίων, από τα κατώτερα δικαστήρια µέχρι τα ανώτατα. Η τρίτη ενότητα (εισηγήτρια η κ. Tuna, που διευθύνει ένα «knowledge creation lab» και κατάγεται από τη Λετονία), είχε ως αντικείµενο τη δηµιουργία ενός καλού µαθησιακού κλίµατος σε τάξεις ενηλίκων και την αντιµετώπιση δύσκολων καταστάσεων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας (π.χ. δύσκολων, αδιάφορων ή προβληµατικών σπουδαστών ή µετεκπαιδευόµενων). Το σεµινάριο πραγµατοποιήθηκε κατά κύριο λόγο µε οµάδες εργασίας (από 6-8 άτοµα η κάθε µια) και µόνον οι εισαγωγικές παρουσιάσεις και οι τελικές παρατηρήσεις της δεύτερης ηµέρας έλαβαν χώρα ενώπιον όλων. Τη δεύτερη ηµέρα οι εισηγητές των τριών ενοτήτων της προηγουµένης, µε τη βοήθεια και συµµετεχόντων στο σεµινάριο, εξέθεσαν τα κύρια σηµεία των συµπερασµάτων των οµάδων εργασίας. Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, υπό την καθοδήγηση της κ. Muscolo, δικαστού από την Ιταλία, για περαιτέρω ειδικά θέµατα και ανάγκες των εκπαιδευτών, που θα αναλάβουν την εκπαίδευση των δικαστών. Το τελευταίο αυτό

3 τµήµα ήταν και το πλέον αδύναµο, ίσως λόγω κάποιας αταξίας στην οργάνωση της ύλης. Η διάρθρωση του σεµιναρίου µε συγκρότηση οµάδων εργασίας από πολύ λίγα άτοµα κάθε φορά επέτρεψε µεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων των εισηγητών και ανάπτυξη στενότερων σχέσεων µεταξύ των συµµετεχόντων, που προέρχονταν από ποικίλες χώρες, µικρές και µεγάλες, µε διαφορετικά συστήµατα οργάνωσης της εκπαίδευσης των δικαστών. Επέβαλε επίσης την ενεργό συµµετοχή όλων µε παρουσιάσεις των εθνικών τους συστηµάτων και συζητήσεις για τα θετικά και τα αρνητικά σηµεία, που έχουν οι ίδιοι εντοπίσει. Ειδικά στις οµάδες εργασίας των παιδαγωγών χρειάσθηκε να πάρουµε µέρος ακόµη και σε «παιχνίδια» µε αντικείµενο τη διαδικασία της µάθησης. Άλλωστε το συµπέρασµα όλου του σεµιναρίου ήταν ότι δεν νοείται εκµάθηση νέων πραγµάτων από ενήλικες, χωρίς την ενεργό συµµετοχή τους, απλώς δηλαδή µε την από καθέδρας παρουσίαση του υλικού. ΙΙ. Παρατηρήσεις 1. Για τις παιδαγωγικές µεθόδους που πρέπει να ακολουθούνται (πρώτη και τρίτη θεµατική) Είναι καταρχήν εντυπωσιακό ότι σε ορισµένες χώρες η επιλογή των διδασκόντων στις σχολές δικαστών δεν γίνεται µόνον από τον επικεφαλής της σχολής και τους καθ ύλην αρµόδιους συµβούλους, αλλά και από έναν παιδαγωγό. Κατά τη διαδικασία επιλογής λαµβάνει χώρα ένα «δοκιµαστικό µάθηµα» (π.χ. 90 λεπτών) και στη συνέχεια οι σπουδαστές συµπληρώνουν ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης. Οι αρµόδιοι, που παρακολούθησαν επίσης το µάθηµα (και ο παιδαγωγός µε αποφασιστική ψήφο), λαµβάνουν υπόψη την επάρκεια του υποψήφιου/της υποψήφιας στο γνωστικό αντικείµενο, τις παιδαγωγικές αρετές, που επέδειξε, καθώς και την αξιολόγηση, που έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα, και αναλόγως, προβαίνουν στην επιλογή τους. Οι εισηγήσεις που παρακολουθήσαµε υπογράµµισαν µε µεγάλη έµφαση ότι µόνον µε την παραδοσιακή µέθοδο διδασκαλίας δεν γίνεται µεγάλη πρόοδος, ακόµη και όταν συνοδεύεται από συζήτηση. Πολύ ουσιαστικότερη γίνεται η εκπαίδευση ενηλίκων,

4 όταν συνδυάζονται πολλές και διαφορετικές µέθοδοι διδασκαλίας, κυρίως δε όταν οι ίδιοι οι συµµετέχοντες εµπλέκονται διαρκώς στη διδασκαλία, π.χ. µε οργάνωση των µαθηµάτων σε µικρές οµάδες (15 ατόµων), υποχρεωτική συµµετοχή στη συζήτηση, ανάθεση ρόλων (εικονικές δίκες), πρακτικά ζητήµατα, µελέτη πραγµατικών ή φανταστικών υποθέσεων, debates, παρουσίαση πορισµάτων των εργασιών των οµάδων εργασίας κλπ. Χρήσιµη θεωρείται επίσης και η διακλαδική επιµόρφωση των δικαστών (crossjurisdictional training). Οι εκπαιδευτές καλούνται να περιορίζουν κατά το δυνατόν την απλή διδασκαλία του µονολόγου, χάριν της ενεργότερης συµµετοχής των σπουδαστών. (Το γεγονός ότι υπάρχει ύλη, που πρέπει εκ των πραγµάτων να καλυφθεί, και ο χρόνος µπορεί να µην επαρκεί, είναι βέβαια ένα στοιχείο σηµαντικό, αλλά οι παιδαγωγοί επιµένουν ότι µε τους παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας, χάνεται πολύ γρήγορα το ενδιαφέρον όσων παρακολουθούν). Ειδικά στο ζήτηµα της επιµόρφωσης δικαστών, το φαινόµενο των πολύ µεγάλων οµάδων προσκεκληµένων, που παρακολουθούν τα σεµινάρια, και το οποίο παρατηρείται και σε άλλες χώρες, θεωρείται από παιδαγωγική άποψη τελείως µη παραγωγική και λανθασµένη µέθοδος. Αντίθετα και εδώ επιβάλλεται η µέθοδος της ενεργού συµµετοχής όσων παρακολουθούν τα µαθήµατα επιµόρφωσης. (Αναφέρθηκαν βέβαια και οι σηµαντικοί παράγοντες του χώρου, δηλαδή των διαθέσιµων αιθουσών για την επιµόρφωση, αλλά και της οικονοµικής επιβάρυνσης, που συνεπάγεται µια πολυτελής διοργάνωση σε µικρές οµάδες δικαστών. Λύσεις είναι δύσκολο να προταθούν εδώ, υποδεικνύεται πάντως η προσφυγή στη συνδροµή της σύγχρονης τεχνολογίας, π.χ. µε τη χρήση των τηλεδιασκέψεων κλπ.). Οι συµβουλές και οδηγίες που µας δόθηκαν κατά το σεµινάριο είναι πάρα πολλές. Γενικότερα υπάρχει ανάγκη για πολύ καλή γνώση του αντικειµένου, που θα διδαχθεί (στοιχείο αυτονόητο), για πολύ καλή οργάνωση της ύλης και του χρόνου και τέλος και σηµαντικότερο, ίσως, για υποχρεωτική ενεργοποίηση των σπουδαστών/ακροατών. Εκείνο που πρέπει να συγκρατήσει κανείς, κατά τη γνώµη µου, είναι ότι βρισκόµαστε ενώπιον συνεχών και ραγδαίων αλλαγών στη ζωή µας, στην κοινωνία και στο δίκαιο. Γι αυτό και στα παιδαγωγικά ισχύει πλέον µια αρχή, που επισηµαίνει ότι ο αναλφάβητος του 21 ου αιώνα δεν θα είναι αυτός που δεν ξέρει να διαβάζει και να γράφει, αλλά εκείνος που δεν ξέρει να

5 ξεχνά πράγµατα που γνωρίζει και να µαθαίνει νέα (unlearn and relearn). 2. Για την προετοιµασία όσων προορίζονται για την κατάληψη ηγετικών θέσεων στις δικαστικές βαθµίδες της δικαιοσύνης (δεύτερη εισήγηση). Η ενότητα αυτή του σεµιναρίου υπήρξε για µένα προσωπικά µεγάλη έκπληξη, ιδίως από τη στιγµή που αντιλήφθηκα ότι µεταφέρονται εδώ κανόνες και στοιχεία από την επιστήµη του µάνατζµεντ. ιαπίστωσα πάντως ότι σεµινάρια µε τον σκοπό της προετοιµασίας και καλύτερης εκπαίδευσης των «leaders» είναι διαδεδοµένα σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης και ότι ηγετικές θέσεις στη διοίκηση της δικαιοσύνης καταλαµβάνουν υποχρεωτικά πρόσωπα, που έχουν αποκτήσει αυτήν την επιπλέον επιµόρφωση. Μας απασχόλησε εδώ ποιοι ακριβώς επιλέγονται για τα σεµινάρια προετοιµασίας των «team leaders» και βάσει ποιών κριτηρίων, τι ακριβώς διδάσκονται, µε ποιο πρόγραµµα µαθηµάτων, ποιοι αναλαµβάνουν την εκπαίδευση/επιµόρφωση κλπ. Μεταξύ των γνώσεων που θα πρέπει να λάβουν τα πρόσωπα αυτά είναι η αξιοποίηση των ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων, η οργάνωση των καθηκόντων της οµάδας και του χρόνου (όχι µόνον του ατοµικού, αλλά και του χρόνου της οµάδας), η συµπεριφορά έναντι των υπόλοιπων προσώπων της οµάδας, που είναι συνήθως υφιστάµενοι, η αξιολόγησή τους και η επαγγελµατική εξέλιξή τους, η γενικότερη ενθάρρυνση όσων εργάζονται στη συγκεκριµένη οµάδα, η οργάνωση της στρατηγικής της βαθµίδας που διοικείται από τον ενδιαφερόµενο, ιδίως σε υψηλόβαθµα δικαστήρια, η αντιµετώπιση κρίσιµων καταστάσεων και η άµβλυνση των αρνητικών τους συνεπειών, η διαφύλαξη της ανεξαρτησίας του δικαστηρίου ή των δικαστηρίων, των οποίων ο εκπαιδευόµενος προΐσταται, οι διαπραγµατευτικές ικανότητες του ηγέτη της µονάδας, η εκπροσώπηση της µονάδας από επίσης εκπαιδευµένο πρόσωπο (παράλληλα µε το δικό µας σεµινάριο λάµβανε στον ίδιο χώρο γερµανικό σεµινάριο µε αντικείµενο τις σχέσεις δικαιοσύνης και δηµοσιότητας), η ανάθεση αρµοδιοτήτων και εξουσιών σε άλλους κλπ. Ακόµη και ένα χρονοδιάγραµµα των µαθηµάτων/σεµιναρίων της εν λόγω κατεύθυνσης και της ύλης που θα διδαχθεί προσπαθήσαµε να καταρτίσουµε στις οµάδες

6 εργασίας. Το πρόγραµµα θα µπορούσε π.χ. να καταλαµβάνει µαθήµατα 2 ή 3 ηµερών, που θα επαναληφθούν τρεις φορές, σε διαστήµατα 2 µηνών µεταξύ τους (σύνολο 7-9 ηµέρες µαθηµάτων). Η ύλη θα µπορούσε να αφορά εισαγωγικά θέµατα, ζητήµατα οικονοµικά και προϋπολογισµού, καθοδήγηση οµάδων κλπ. κατά την πρώτη ενότητα (2 ηµέρες) καλλιέργεια των ηγετικών δεξιοτήτων (οργάνωση, ενθάρρυνση, υποστήριξη, µάνατζµεντ, διαχείριση κρίσεων κλπ.) κατά τη δεύτερη ενότητα (3 ηµέρες), που θα αποτελεί και το κύριο µέρος της επιµόρφωσης τέλος, αξιολόγηση συνεργατών, σχεδιασµό προγραµµάτων της οµάδας κλπ. κατά την τελευταία ενότητα (2 ηµέρες). Η µέθοδος των σεµιναρίων θα πρέπει να ακολουθεί όσα παρουσιάσθηκαν ανωτέρω υπό ΙΙ 1, δηλαδή να γίνεται αφενός βάσει παρουσιάσεων, αφετέρου και κυρίως βάσει συζητήσεων, ασκήσεων, επεξεργασίας υποθέσεων, στο πλαίσιο οµάδων εργασίας κλπ. Γενικό συµπέρασµα είναι ότι οι ηγετικές ικανότητες για µια επιτυχή διοίκηση των οµάδων προσώπων που εργάζονται στη δικαιοσύνη, δεν υπάρχουν εκ γενετής, αλλά διδάσκονται και αποκτώνται, προς όφελος της ίδιας της απονοµής δικαιοσύνης. ΙΙΙ. Συµπέρασµα Το σεµινάριο της Τρίερ (Ιούλιος 2013) περιέλαβε πρωτότυπα και κρίσιµα ζητήµατα, που παρουσιάσθηκαν µε εισηγήσεις υψηλού κατά κανόνα επιπέδου. Εντυπωσιακή ήταν η προσπάθειά του να αντλήσει υποστήριξη από άλλους επιστηµονικούς κλάδους, όπως η ψυχολογία, τα παιδαγωγικά και το µάνατζµεντ, προκειµένου να επιτύχει καλύτερη προετοιµασία όσων εκπαιδεύουν δικαστές αφενός, των προσώπων που θα αναλάβουν ηγετικές θέσεις στη διοίκηση της δικαιοσύνης αφετέρου. Στις δυνατότητες που προσφέρουν οι τοµείς αυτοί δεν έχουµε µάθει µέχρι τώρα να δίνουµε µεγάλη προσοχή στη χώρα µας. Το σεµινάριο αποτελεί κατά τη γνώµη µου µια πολύ χρήσιµη αφορµή για περαιτέρω σκέψεις και προσπάθειες βελτίωσης του έργου της Εθνικής Σχολής ικαστικών Λειτουργών. Για περαιτέρω ενηµέρωση:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση καθώς και οι πολυεθνικές εταιρείες είναι ήδη ή θα αποτελέσουν στο προσεχές µέλλον µια πραγµατικότητα την οποία το εργατικό κίνηµα των εργαζοµένων θα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Πρακτικά Συνεδρίου 19 20 Ιουνίου 2008 ΒΟΛΟΣ ISBN 978 960 407 198 2 Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου: Βασιλική Περάκη Παναγιώτης Μαντάς

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Το πρόβλημα της παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης των Ελλήνων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι προσπάθειες αντιμετώπισής του μετά τη μεταπολίτευση 1 Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (2008-2013) (4ετής) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (2008-2013) (4ετής) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n.2013-3844/001-001 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Το πολυσύνθετο έργο του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και η έλλειψη σχετικής κατάρτισής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ Πρόταση για την αναβάθμιση των Λυκείων και το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκαίδευση 1 Αδριανουπολίτης Κων/νος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ. Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 659 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ Κοντακίδης Γιάννης Μαθηματικός Υπεύθυνος Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Γραφείο για την

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Φορέας Υλοποίησης Έργου: Ινστιτούτο Don Milani (IT) Περίοδος Αναφοράς: 1 Νοεµβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FROM LAW TO PRACTICE-PRAXIS ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 2013 Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 2 Α. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 1. Υπουργού Εσωτερικών, ηµοσίας Τάξης & Αποκέντρωσης κ. Προκόπη Παυλόπουλου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Effective educational practices

Effective educational practices INTERNATIONAL ACADEMY OF EDUCATION INERNATIΟNAL BUREAU OF EDUCATION - IBE UNESCO EDUCATIONAL PRACTICES SERIES No 3, 2000 Effective educational practices Herbert J. Walberg and Susan J. Paik Translated

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες για την κατάρτιση καθηγητής χηµείας στην Ιταλία: Σηµαντικές Μαρτυρίες

Πρωτοβουλίες για την κατάρτιση καθηγητής χηµείας στην Ιταλία: Σηµαντικές Μαρτυρίες Πρωτοβουλίες για την κατάρτιση καθηγητής χηµείας στην Ιταλία: Σηµαντικές Μαρτυρίες Maria Maddalena Carnasciali, Laura Ricco Τµήµα Χηµείας και Βιοµηχανικής Χηµείας - Πανεπιστήµιο της Γένοβας (Ιταλία) marilena@chimica.unige.it

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2010-2011 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2010 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Υπουργείο Εργασίας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για εκπαίδευση των εκπαιδευτών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της συνεχιζόµενης

Διαβάστε περισσότερα