: International Judicial Cooperation in Criminal Matters : EAW and MLA Simulations

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": International Judicial Cooperation in Criminal Matters : EAW and MLA Simulations"

Transcript

1 Τόπος ιεξαγωγής : Σόφια Ηµεροµηνία : 9,10 και 11/4/2014 Τίτλος Σεµιναρίου : International Judicial Cooperation in Criminal Matters : EAW and MLA Simulations Συµµετοχή : 14µελής αντιπροσωπεία ικαστικών Εισαγγελικών Λειτουργών, µε επικεφαλή τον κ. Ιωάννη Αγγελή, Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών Σχόλια Με την από απόφαση του κ. Γενικού ιευθυντή της Εθνικής Σχολής ικαστικών Λειτουργών ορίστηκα ως υπεύθυνος Εθνικός εµπειρογνώµωνας (National expert) για την εκπροσώπηση της Εθνικής Σχολής ικαστικών Λειτουργών πρόγραµµα που διοργάνωσε σε επιµορφωτικό το ίκτυο Κατάρτισης Ευρωπαίων ικαστών, µε γενικό τίτλο «Ποινική ικαιοσύνη Ι» για το 2014, στα πλαίσια του προγράµµατος εκπαίδευσης µε τίτλο "EJTN CRIMINAL PROJECT I International Judicial Cooperation in Criminal Matters in practice : EAW and MLA simulations". Σττοο παραπάννω εεπι ιιµοορφωττι ιικκόό πρόόγγραµµα,, ηη Εθθννι ιικκήή Σχχοολλήή ι ιικκασττι ιικκώνν Λεει ιιττοουυργγώνν εεκκπροοσωπήήθθηηκκεε απόό ττοονν υυποογγράφοοννττα ωςς υυπεεύύθθυυννοο εεπι ιικκεεφαλλήήςς κκαι ιι 1144µεελλήή αννττι ιιπροοσωπεεί ίία ι ιικκασττι ιικκώνν κκαι ιι Ει ιισαγγγγεελλι ιικκώνν Λεει ιιττοουυργγώνν,, ποουυ αποοττεελλεεί ίίττοο απόό ττοουυςς παρακκάττω : 11)) Μαρί ίία ηηµηηττρι ιιάδδοουυ,, Ει ιισαγγγγεελλέέα Πρωττοοδδι ιικκώνν Αθθηηννώνν,, 22)) Αννττώννι ιιοο Ελλεευυθθεερι ιιάννοο,, 33)) Αι ιικκαττεερί ίίννηη Πεεττοούύµεεννοουυ,, 44)) ΓΓεεώργγι ιιοο Καλλοούύδδηη,, 55)) Χρι ιισττι ιιάννα Φραγγκκι ιιά,, 66)) Σττέέφαννοο-- Κωννστταννττί ίίννοο Μπαξξεεβάννηη,, 77)) Ροοζζαλλί ίία Λάλλλληη,, Αννττεει ιισαγγγγεελλεεί ίίςς Πρωττοοδδι ιικκώνν Αθθηηννώνν,, 88)) Βασί ίίλλεει ιιοο Ποορττοοκκάλλλληη,, Πρόόεεδδροο Πρωττοοδδι ιικκώνν Αθθηηννώνν,, 99)) Πανναγγι ιιώττα-- Ει ιιρήήννηη

2 Σί ίίδδεερηη,, 1100)) Θωµαήή Κι ιιµι ιισκκί ίίδδοουυ,, 1111)) Ευυάγγγγεελλοο Σττασι ιιννόόποουυλλοο,, 1122)) Στταµαττί ίίννα Λαοούύ,, 1133)) Αννδδρέέα Λί ίίλλοο κκαι ιι 1144)) Ελλέέννηη ΓΓκκί ίίννηη,, Πρωττοοδδί ίίκκεεςς Αθθηηννώνν.. Στις έλαβε χώρα στις Βρυξέλες (στην έδρα του ικτύου Κατάρτισης Ευρωπαίων ικαστών) συνάντηση µεταξύ των υπευθύνων του ικτύου εκπαίδευσης και των ορισθέντων υπευθύνων Εθνικών ανταποκριτών (National Experts) της Ελλάδος, Βουλγαρίας (Svetla IVANOVA) και Ρουµανίας (Laura FELICIA). Στην εν λόγω συνάντηση τονίστηκε από την υπεύθυνη του ικαστικού ικτύου Εκπαίδευσης (κα Benedicte MARQUET) ο ρόλος µας ως National Experts. ιευκρινίστηκε επίσης ότι, σκοπός του προγράµµατος είναι η προώθηση της δικαστικής συνεργασίας στον ευρωπαϊκό χώρο ποινικής δικαιοσύνης και η ενίσχυση των Αρχών που διέπουν την συνεργασία αυτή. Για τον σκοπό αυτό, το EJTN, µετά από σύναψη σχετικής συµφωνίας µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε ήδη από το 2012 κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες µεταξύ των δικαστικών αρχών των Κρατών Μελών, προκειµένου να γίνει δυνατή η ενίσχυση της ικαστικής Συνδροµής µεταξύ των διαφορετικών δικαστικών συστηµάτων στα Κράτη Μέλη. Η εκπαίδευση βασίζεται στη µέθοδο "µαθαίνω δηµιουργώντας". ηλαδή, µέσω µιας διαδικασίας προσοµοίωσης, οι συµµετέχοντες δικαστικοί λειτουργοί ασχολούνται µε την επεξεργασία µιας συγκεκριµένης υπόθεσης η οποία βασίζεται σε πραγµατικά περιστατικά.. Με τον τρόπο οι συµµετέχοντες ικαστικοί Λειτουργοί εξοικειώνονται µε τη χρήση των διαφόρων "ευρωπαϊκών νοµικών εργαλείων" και ειδικότερα µε το Ευρωπαϊκό Ένταλµα Σύλληψης, την Απόφαση Πλαίσιο για την Εκτέλεση Εντολών Κατάσχεσης Περιουσίας κλπ. Λόγω της µεγάλης επιτυχίας και αποδοχής που είχε το πρόγραµµα εκπαίδευσης, συνεχίσθηκε και κατά το 2013 και Ειδικότερα, έλαβαν χώρα τα ακόλουθα σεµινάρια: 6-8 Μαρτίου 2013 στη Γαλλία µε τη συµµετοχή Γαλλίας, Ιταλίας και Ρουµανίας, Απριλίου 2013 στην Πορτογαλία µε τη συµµετοχή Πορτογαλίας, Φιλανδίας και Σουηδίας, Ιουνίου 2013 στο Βέλγιο

3 µε τη συµµετοχή Βελγίου, Γερµανίας και Πολωνίας, 9-11 Οκτωβρίου 2013 στην Ισπανία µε τη συµµετοχή Ισπανίας, Τσεχίας και Ελλάδος και Οκτωβρίου 2013 στην Πορτογαλία µε τη συµµετοχή Πορτογαλίας, Ιταλίας και Πολωνίας. Επίσης στην ίδια παραπάνω συνάντηση της συζητήθηκε και καθορίστηκε το πρακτικό θέµα το οποίο θα απασχολούσε κατά την συνάντηση της Σόφιας. Το θέµα αυτό εισηγήθηκε (σε σχέδιο) ο γενικός συντονιστής του προγράµµατος Marco ALMA (Ιταλός ικαστής), ενώ κάθε εθνικός εµπειρογνώµονας έκανε την προσαρµογή των πραγµατικών περιστατικών στα νοµικά και κοινωνικά δεδοµένα της χώρας του. Οι τελικές λεπτοµέρειες του πρακτικού θέµατος (study case) οριστικοποιήθηκαν µε ανταλλαγή e- mails µεταξύ των National Experts και του γενικού συντονιστή του Προγράµµατος Mario ALMA. Όσον αφορά τις εργασίες στη Σόφια (Βουλγαρία). Κατά την πρώτη ηµέρα ( ) του Σεµιναρίου που έλαβε χώρα στη Σόφια και ειδικότερα στον χώρο του ινστιτούτου δικαιοσύνης ( αντίστοιχο της Σχολής ικαστών) απεύθυνε χαιρετισµό στους συµµετέχοντες ο Dragomir YARDANOV (διευθυντής του ινστιτούτου δικαιοσύνης). Στη συνέχεια οι συµµετέχοντες χωρίσθηκαν σε τρεις οµάδες (ανά χώρα) προκειµένου να µελετήσoυν (κάθε οµάδα χωριστά) την υπόθεση που αναφερόταν στη χώρα τους (mirror case). Τα πραγµατικά περιστατικά είχαν µια λογική συνάφεια και χρονική συνέχεια, αφορούσαν δε, µια εγκληµατική οργάνωση που διακινούσε (µεταξύ Ρουµανίας, Βουλγαρίας και Ελλάδος) γυναίκες µε σκοπό την σεξουαλική εκµετάλλευση των (trafficking in human beings). Η διακίνησή των γινόταν µε συγκεκριµένο αυτοκίνητο, από συγκεκριµένους δράστες, ενώ από την άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών, καθώς και την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεών των, προέκυψε και αριθµός άλλων εµπλεκοµένων προσώπων, ο τρόπος συµµετοχής ενός εκάστου, καθώς και συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα) που είχαν αποκτήσει από τις παράνοµες δραστηριότητες των.

4 Τα επιµέρους πραγµατικά περιστατικά δόθηκαν και στις τρεις εθνικές οµάδες, η κάθε οµάδα δε, γνώριζε µόνον τα (πραγµατικά) περιστατικά που αφορούσαν στη χώρα της. Η κάθε (εθνική) οµάδα χειρίστηκε το πρακτικό θέµα σύµφωνα µε το δίκαιο δικαστικής συνεργασίας της χώρας της (υποβολή αιτηµάτων δικαστικής συνδροµής, έκδοση ευρωπαϊκών ενταλµάτων σύλληψης, πάγωµα τραπεζικών λογαριασµών και δέσµευση ακινήτων περιουσιακών στοιχείων). Είναι ευνόητον ότι, οι παραπάνω ενέργειες δικαστικής συνδροµής έλαβαν χώρα εγγράφως και ότι τα σχετικά έγγραφα συντάχθηκαν στην Αγγλική γλώσσα. Ο ρόλος του National Expert (δηλαδή ο δικός µου) ήταν πρωτίστως συντονιστικός, αλλά ταυτόχρονα και εκπαιδευτικός (λόγω γνώσεων και µακροχρόνιας εµπειρίας µου ως «σηµείο επαφής» στο Ευρωπαϊκό ικαστικό ίκτυο EJN European Judicial Network και λόγω της ιδιότητάς µου ως προϊσταµένου του τµήµατος εκδόσεων και δικαστικών συνδροµών της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών). Τη δεύτερη ηµέρα του Σεµιναρίου ( ) έγινε προς όλους τους συµµετέχοντες (από τον Lorenzo SALAZAR διευθυντή διεθνών, νοµικών υποθέσεων του Ιταλικού Υπουργείου δικαιοσύνης) παρουσίαση του θέµατος σχετικού µε τη ικαστική Συνεργασία στην Ε.Ε. µε τίτλο : «International judicial cooperation in criminal matters: concurring jurisdictions, ne bis in idem and transfer of criminal proceedings». Η παρουσίαση αναφερόταν στο ισχύον νοµικό πλαίσιο δικαστικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα στις βασικές αρχές ne bis in idem και transfer of criminal proceedings. Στη συνέχεια έγινε χωρισµός της Ελληνικής οµάδος σε τρία µέρη (χωρισµός έγινε και στις άλλες αντιπροσωπείες) και κάθε µέρος ενώθηκε µε αντίστοιχες οµάδες της Βουλγαρίας και Ρουµανίας. Σε κάθε «µικτή οµάδα» έγινε (υπό την προεδρία των αντιστοίχων τριών National Experts ) συζήτηση της κοινής πλέον υποθέσεως και των νοµικών προβληµάτων που απασχόλησε την κάθε οµάδα. Κατά το νοµικό χειρισµό της study case έγινε ανταλλαγή νοµικών απόψεων και τονίστηκε ο τρόπος (νοµικής) προσέγγισης ενός

5 εκάστου προβλήµατος που αντιµετωπίστηκε κατά την γραπτή διατύπωση των αιτηµάτων δικαστικής συνεργασίας. Επίσης εντοπίστηκαν οι διαφορές που υπάρχουν στα επιµέρους θέµατα (π.χ. στην Βουλγαρία το Ευρωπαϊκό Ένταλµα Σύλληψης εκδίδεται απ ευθείας από τον ανακριτή, ήτοι των πρωτοβάθµιο ικαστή, ενώ στην Ελλάδα εκδίδεται από τον Εισαγγελέα Εφετών). Την τρίτη ηµέρα του Σεµιναρίου ( ), τρεις δικαστικοί λειτουργοί (που επιλέγηκαν µε ευθύνη των αντιστοίχων τριών National Experts) από κάθε συµµετέχουσα εθνική οµάδα, παρουσίασαν τα γενικά συµπεράσµατα που προέκυψαν από την study case. Συζητήθηκε η πρακτική δυνατότητα εκτέλεσης των Αιτηµάτων ικαστικής, καθώς και οι πρόσφορες (πρακτικές) λύσεις στα ανακύπτοντα προβλήµατα σύγκρουσης δικαιοδοσίας (π.χ. στην Ελλάδα έγινε η σύλληψη του Α δράστη, ενώ τα εναντίον του αποδεικτικά στοιχεία βρισκόταν στην Βουλγαρία, ελάχιστο µέρος δε αυτών στην Ρουµανία ). Λόγω των νοµικών αντιθέσεων (το πρακτικό είχε επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχουν συγκρούσεις αρµοδιοτήτων µεταξύ των τριών ικαστικών Συστηµάτων) έλαβε χώρα µια εικονική συντονιστική συνάντηση (coordination meeting) στα πλαίσια της Eurojust, στην οποία προήδρευσαν τα (αναπληρωµατικά) εθνικά µέλη των αντιστοίχων κρατών Ελλάδος και Βουλγαρίας (µεταξύ των οποίων είχε προκύψει η σύγκρουση αρµοδιότητας). Κατά την εικονική συντονιστική συνάντηση (coordination meeting) έγινε προσπάθεια να καταδειχθούν τα προβλήµατα που παρουσιάζονται στην πρακτική των συναντήσεων αυτών (coordination meetings). Συµπερασµατικώς πρέπει να λεχθεί ότι, η Ελληνική Εθνική Σχολή ικαστικών Λειτουργών εκπροσωπήθηκε επαξίως, λόγω και της ικανοποιητικής γνώσεως της Αγγλικής γλώσσας που διέθεταν (σχεδόν όλοι) οι συµµετέχοντες, µερικοί εκ των οποίων είχαν και µεταπτυχιακές σπουδές σε Αγγλικά Πανεπιστήµια. Η συµµετοχή όλων των Ελλήνων ικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών ήταν πολύ ικανοποιητική, η εµπειρία που απέκτησαν (κατά δήλωση των)

6 ήταν µεγάλη, λόγω της επικοινωνίας των µε συναδέλφους οµόρων κρατών και της ανταλλαγής απόψεων σε συγκεκριµένα πρακτικά νοµικά προβλήµατα, που σχεδόν καθηµερινώς αντιµετωπίζουν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων των. Τέλος δε, οφείλω να Σας αναφέρω ότι, όλοι οι συµµετέχοντες ικαστικοί και Εισαγγελικού Λειτουργοί µε εξουσιοδότησαν να µεταφέρω προς τον κ. Γενικό ιευθυντή της Σχολής, εκτός από τις ευχαριστίες των για την συµµετοχή των και την επιθυµία των, να συνεχίσει η Σχολή την συµµετοχή της σε παρόµοια προγράµµατα εκπαίδευσης του EJTN, προκειµένου και άλλοι Έλληνες ικαστικοί και Εισαγγελικοί Λειτουργοί να αποκτήσουν παρόµοια εµπειρία.

: EJTN. : Barcelona (Spain) : Criminal Justice I

: EJTN. : Barcelona (Spain) : Criminal Justice I Φορέας Υλοποίησης : EJTN Τόπος ιεξαγωγής : Barcelona (Spain) Ηµεροµηνία : 9-11/10/2013 Τίτλος Σεµιναρίου Συµµετοχή : Criminal Justice I :15ήςοµάδα Εισαγγελικών Λειτουργών µε επικεφαλή τον κ. Λ. Πατσαβέλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση καθώς και οι πολυεθνικές εταιρείες είναι ήδη ή θα αποτελέσουν στο προσεχές µέλλον µια πραγµατικότητα την οποία το εργατικό κίνηµα των εργαζοµένων θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL

MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL 1 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών - Λογοθεραπευτών κρίνει σκόπιµο αλλά και σηµαντικό να καθορίσει τα βασικά κριτήρια της αρχικής εκπαίδευσης στη Λογοπεδική, όπως αυτά καθορίζονται σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 2 ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. εύτερη Ετήσια Έκθεση

Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. εύτερη Ετήσια Έκθεση Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής εύτερη Ετήσια Έκθεση εκέµβριος 2014 1 Εισαγωγή Η Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής, στο εξής αναφερόµενη ως η Επιτροπή, συστάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαμεσολάβηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια Εισαγωγή

Διαμεσολάβηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια Εισαγωγή Διαμεσολάβηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια Εισαγωγή του Δρ Felix Steffek LLM (Cambridge), Ιούνιος 2012 Ι. Διαμεσολάβηση 1. Ορισμός και Χαρακτηριστικά Η διαμεσολάβηση είναι μία μεταξύ πολλών διαδικασιών για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FROM LAW TO PRACTICE-PRAXIS ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 2013 Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ.

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ. Προδιαγραφές διαγωνισµού επέκτασης ωραρίου για την λειτουργία της τηλεφωνικής γραµµής υποστήριξης των καταναλωτών 1520, της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή 1. Εισαγωγή Η οικονοµική κρίση έχει αναδείξει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Ε.Ε.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Ε.Ε. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Ε.Ε. ΣΥΜΦΩΝΙΑ & ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕΝΓΚΕΝ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Ολοκλήρωση προτάσεων για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών με αναπηρίες στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων.

Θέματα Συνάντησης. Ολοκλήρωση προτάσεων για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών με αναπηρίες στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων. ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις πολιτικές διαδικασίες και τα κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ... 1.Νοµικό πλαίσιο...4. 2. Αποστολή...4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ... 1.Νοµικό πλαίσιο...4. 2. Αποστολή...4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2009 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ..... 1.Νοµικό πλαίσιο...4 2. Αποστολή...4 3. Τοπική αρµοδιότητα-διάρθρωση...5 3.1 Τοπική αρµοδιότητα...5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. Μάιος 1999 Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Μέρος Άρθρο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Περιεχόμενο 1 ΒΕ 3 31-12-2004 5 ο Όλο το 5 ο μέρος του παρόντος (περί οικονομικής διαχείρισης)

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στον πολίτη

Παρουσίαση στον πολίτη Το Σύνταγµα της Ευρώπης Το Σύνταγµα που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων Παρουσίαση στον πολίτη EL Ευρωπαϊκή Ένωση Η συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης ( 1 ) εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα