ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 Validity unknown Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: :45:18 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµ. Γ.Π Επικαιροποιηµένος κατάλογος µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5 του Ν. 1316/1983, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 1965/1991 και τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 7 του Ν. 1965/ Την υπ αριθµ. ΥΓ3α/ (ΦΕΚ 284/Β / ) υπουργική απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις κυκλοφο ρίας φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων, για την διάθεση των οποίων «δεν απαιτείται ιατρική συνταγή» (κατηγο ρία ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ)». 3. Το Π.. 187/2009 (Α 214). 4. Το Π.. 189/2009 (Α 221). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/ Α / ), όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 63 και τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 3918/ 2011 (ΦΕΚ 31/Α / ). 6. Τις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 21 και 23 του Ν. 4052/ 2012 (ΦΕΚ 41/Α / ). 7. Τις διατάξεις της υπ αριθµ..υγ3α/γ.π (ΦΕΚ 1049/Β / ) κοινής υπουργικής απόφασης «Εναρ µόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την αντίστοιχη νοµοθεσία της Ε.Ε. στον τοµέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρµάκων που προορίζονται για ανθρώ πινη χρήση, σε συµµόρφωση µε την υπ αριθµ. 2001/83/ ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (L 311/ ), όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2011/62/ΕΕ, όσον αφορά την πρόληψη της εισόδου ψευ δεπίγραφων φαρµάκων στη νόµιµη αλυσίδα εφοδιασµού (L 174/ ). 8. Την υπ αριθµ. οικ (ΦΕΚ 2840/Β / ) υπουργική απόφαση «Επικαιροποιηµένος κατάλογος µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων (ΜΗΣΥΦΑ)». 9. Την υπ αριθµ. οικ (ΦΕΚ 64/Β / ) υπουργι κή απόφαση «Ρύθµιση θεµάτων τιµολόγησης φαρµάκων». 10. Την υπ αριθµ. οικ. 325/5851/Γ.Π. (ΦΕΚ 88/Β / ) υπουργική απόφαση «ιατάξεις Τιµολόγησης Φαρµάκων». 11. Την υπ αριθµ. οικ (ΦΕΚ 740/Β / ) υπουργική απόφαση «Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 12. Τις διατάξεις των παρ. 8 και 10 της υποπαραγρά φου ΣΤ.1 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου 1 του Ν (ΦΕΚ 85/Α / ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 13. Το υπ αριθµ / έγγραφο του Προέδρου του ΕΟΦ, εισερχόµενο στο Υπουργείο Υγείας µε αριθµ. Γ.Π./38896 µε συνηµµένη τη διευρυµένη λίστα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. 14. Την υπ αριθµ. Πρ. Γ.Υ./2611/ εντολή από τον Υπουργό Υγείας. 15. Το Π.. 95/2000 του Οργανισµού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 16. Το Π.. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νοµοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 17. Το Π.. 119/ (ΦΕΚ 153/Α / ) «ιορι σµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 18. Την υπ αριθ. Γ.Υ./ΟΙΚ (ΦΕΚ 2761/Β / ) υπουργική απόφαση. 19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: Εγκρίνεται ο κάτωθι κατάλογος φαρµακευτικών προ ϊόντων για τη χορήγηση των οποίων δεν απαιτείται ιατρική συνταγή (κατηγορία ΜΗΣΥΦΑ) και διατίθενται αποκλειστικά από τα φαρµακεία.

2 a/a BARCODE ATCCODE / ( )MG/TAB BTx16(BLIST2x8) N02BA51 ACETYLSALICYLIC ACID,PARACETAMOL,CA FFEINE LAVIPHARM AE ( )MG/TAB BTx10(BLIST1x10) ( )MG/TAB BLIST x 2 TAB ( )MG/TAB BTx20 (BLIST2x10) ( )MG/TAB BTx30 (BLIST3x10) BISOLVON 8MG/TAB BTx20 (BLIST 1x20)) BISOLVON 8MG/5ML FL x 250 ML BISOLVON 8MG/TAB BTx16 (BLIST 2x8) N02BA51 N02BA51 N02BA51 N02BA51 R05CB02 R05CB02 R05CB OTRIVIN 0,1% TUBX10G R01AA OTRIVIN 0,1% FLX10ML R01AA OTRIVIN 0,05% FLX10ML R01AA07 OTRIVIN 0.1% W/V FLx10ML R01AA07 OTRIVIN (MENTHOL) % FLx10ML R01AA07 OTRIVIN (PRESERVATIVE FREE) ( ) 0,05%W/V BTxFLx5ML(71DOSES R01AA07 ACETYLSALICYLIC ACID,PARACETAMOL,CA FFEINE ACETYLSALICYLIC ACID,PARACETAMOL,CA FFEINE ACETYLSALICYLIC ACID,PARACETAMOL,CA FFEINE ACETYLSALICYLIC ACID,PARACETAMOL,CA FFEINE BROMHEXINE BROMHEXINE BROMHEXINE XYLOMETAZOLINE XYLOMETAZOLINE XYLOMETAZOLINE XYLOMETAZOLINE XYLOMETAZOLINE XYLOMETAZOLINE LAVIPHARM AE LAVIPHARM AE LAVIPHARM AE LAVIPHARM AE BOEHRINGER INGELHEIM BOEHRINGER INGELHEIM BOEHRINGER INGELHEIM ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ)

3 OTRIVIN (PRESERVATIVE FREE) ( ) 0,1%W/V BTXFLX10ML(71DOSES R01AA07 OTRIVIN (MENTHOL PRESERVATIVE FREE) ( ) 0,1%W/V FLX10ML(71DOSES+ R01AA07 OTRIVIN MOISTURISING FORMULA ( ) 0,1%w/v(0,14mg/dose) FLx10ML(71 DOSES R01AA07 OTRIVIN ( ) MOISTURISING FORMULA ( ) (0,05% (0,035mg/DOSE) FLX10ML R01AA07 OTRIVIN ( ) (MOISTURISING FORMULA) 0,05% (W/V) BOTTLE X10ML R01AA07 OTRIVIN MOISTURISING FORMULA 0,1% W/V BOTTLE X10ML R01AA07 OTRIVIN (MOISTURISING FORMULA) (0,1% (W/V) BOTTLEX10ML R01AA07 XYLOMETAZOLINE XYLOMETAZOLINE XYLOMETAZOLINE XYLOMETAZOLINE XYLOMETAZOLINE XYLOMETAZOLINE XYLOMETAZOLINE ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 17289

4 STREPSILS (HONEY+LEMON) (1,2+0,6)MG/LOZ x24(blist2x12) R02AA03 STREPSILS (HONEY+LEMON) (1,2+0,6)MG/LOZ BTx36 (BLIST 3x12) R02AA03 STREPSILS (LEMON SUGAR FREE) (1,2+0,6)MG/LOZ BTx16(BLIST 2x8LOZ) R02AA03 STREPSILS (LEMON SUGAR FREE) (1,2+0,6)MG/LOZ BTx24(BLIST 2x12LOZ) R02AA03 STREPSILS (CLASSIC) (1,2+0,6)MG/LOZ BTx24(2BLISTx12LOZ) R02AA03 COOL STREPSILS COOL (1,2+0,6)MG/LOZ BTx24(BLIST 2x12LOZ) R02AA03 STREPSILS STRAWBERRY SUGAR FREE (1,2+0,6)MG/LOZ BTx16 LOZ R02AA03 STREPSILS STRAWBERRY SUGAR FREE (1,2+0,6)MG/LOZ BTx24 LOZ R02AA03 ALGESAL SURACTIVE 10%+1% (W/W) TUBx100 G M02AC DICHLOROBENZYL ALCOHOL,AMYLMETACR ESOL DICHLOROBENZYL ALCOHOL,AMYLMETACR ESOL DICHLOROBENZYL ALCOHOL,AMYLMETACR ESOL DICHLOROBENZYL ALCOHOL,AMYLMETACR ESOL DICHLOROBENZYL ALCOHOL,AMYLMETACR ESOL DICHLOROBENZYL ALCOHOL,AMYLMETACR ESOL DICHLOROBENZYL ALCOHOL,AMYLMETACR ESOL DICHLOROBENZYL ALCOHOL,AMYLMETACR ESOL PHARMASELECT SALICYLIC INTERNATIONAL ACID,DIETHYLAMINE,MY BETEILIGUNGS GMBH, RTECAINE AUST ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ)

5 EKS VASEX40G R05X CAMPHOR,TURPENTINE OIL,MENTHOL,EUCALYP TUS OIL,MYRISTICA OIL,CEDAR WOOD OIL,THYMOL ERFAR EVIOL 100MG/CAP x 20 (BLIST 2x10) EVIOL 200MG/CAP BTX20 A11HA03 A11HA03 DL ALFA TOCOPHERYL ACETATE DL A TOCOFEROL ACETATE BRUFEN 200MG/TAB BTX30(BLIST3X10) M01AE01 IBUPROFEN GAP A.E. GAP A.E. ABBOTT LABORATORIES BETADINE 1% FLX240ML A01AB11 POVIDONE IODINE LAVIPHARM AE BETADINE 4% FLx100ML D11AC06 POVIDONE IODINE LAVIPHARM AE BETADINE 5% TUB X 30G D08AG02 POVIDONE IODINE LAVIPHARM AE FENISTIL 0,1% (W/W) x30 G D04AA13 DIMETINDENE MALEATE FENISTIL 0,1% (W/V) FLx8 ML D04AA13 DIMETINDENE MALEATE DEPON 500MG/TAB BRISTOL MYERS SQUIBB BTx20(BLIST2x10) N02BE01 PARACETAMOL A.E DEPON 500MG/TAB x 10 N02BE01 PARACETAMOL BRISTOL MYERS SQUIBB A.E DEPON 500MG/TAB x20 (2 TUBESx10) N02BE01 PARACETAMOL BRISTOL MYERS SQUIBB A.E DEPON 200MG/SUP x6 ( FOILS) N02BE01 PARACETAMOL BRISTOL MYERS SQUIBB A.E DEPON 600MG/SUPP x6 ( FOILS) N02BE01 PARACETAMOL BRISTOL MYERS SQUIBB A.E DEPON 120MG/5ML FLx120ML N02BE01 PARACETAMOL BRISTOL MYERS SQUIBB A.E DEPON 120MG/5ML FLx150ML N02BE01 PARACETAMOL BRISTOL MYERS SQUIBB A.E. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 17291

6 DEPON MAXIMUM 1G/TAB BT x 8 ( STRIPS) N02BE01 PARACETAMOL DEPON MAXIMUM 1G/TAB BTx TUB x 8 TAB N02BE01 PARACETAMOL DEPON 500MG/TAB BTx16 (BLISTER 2x8) N02BE01 PARACETAMOL DEPON 500MG/TAB BTx20 (BLISTER 2x10) N02BE01 PARACETAMOL DEPON (ODIS) 500MG/TAB BTx8 N02BE01 PARACETAMOL DEPON (ODIS) 500MG/TAB BTx16 N02BE01 PARACETAMOL BRISTOL MYERS SQUIBB A.E. BRISTOL MYERS SQUIBB A.E. BRISTOL MYERS SQUIBB A.E. BRISTOL MYERS SQUIBB A.E. BRISTOL MYERS SQUIBB A.E. BRISTOL MYERS SQUIBB A.E. ANGELINI PHARMA HELLAS TANTUM VERDE 5% BENZYDAMINE & TUBX100G M02AA05 ANGELINI PHARMA HELLAS TANTUM VERDE 0,5% BENZYDAMINE & W/W TUBX50G A01AD02 ANGELINI PHARMA HELLAS TANTUM VERDE 0,15% BENZYDAMINE & (W/V) FL x 150 ML A01AD02 ANGELINI PHARMA HELLAS TANTUM VERDE 0,15% BENZYDAMINE & (W/V) FL x 250 ML A01AD02 ANGELINI PHARMA TANTUM VERDE HELLAS 3MG/LOZ BTX20( 10 BENZYDAMINE & A01AD02 DOLAL 500MG/TAB BTX20(BLIST2X10) N02BE01 PARACETAMOL ALAPIS ABEE DOLAL 125MG/5ML FLX100ML N02BE01 PARACETAMOL ALAPIS ABEE ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ)

7 DOLAL 150MG/SUP BTX6( FOIST) N02BE01 PARACETAMOL ALAPIS ABEE DOLAL 250MG/SUPP BTX6( FOIST) N02BE01 PARACETAMOL ALAPIS ABEE REUMADOLOR 1% TUBX50G M02AA23 INDOMETACIN BROS... MERCK SHARP & DOHME NUJOL 100% FLX240ML A06AA01 PARAFFIN, LIQUID MSD..... HIBITANE 0,5% (W/V) CHLORHEXIDINE CANA.E FLx500ML D08AC02 GLUCONATE HIBITANE 0,5% (W/V) FLx250ML D08AC HIBITANE 1% TUBx50G D08AC HIBITANE 4% (W/V) FLx1000ML HIBITANE 4% (W/V) FLx250ML D08AC02 D08AC02 CHLORHEXIDINE GLUCONATE CHLORHEXIDINE GLUCONATE CHLORHEXIDINE GLUCONATE CHLORHEXIDINE GLUCONATE FANTERSOL 2% TUBX30G D01AC02 MICONAZOLE NITRATE ALUMINIUM HYDROXIDE ALUDROX ( )MG/5ML FL x 300 ML A02AD01 CANA.E. CANA.E. CANA.E. CANA.E. PROEL. GEL,MAGNESIA MAGMA (10% MGO) PFIZER.. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 17293

8 ALUDROX (233+83,46)MG/TAB BTx60(BLIST 6x10) ASPIRIN 500MG/TAB A02AD01 HYDRATED ALUMINA SUCROSE POWDER (1,1),MAGNESIUM HYDROXIDE,HYDRATED ALUMINA SUCROSE POWDER (1,1),MAGNESIUM HYDROXIDE PFIZER.. 20(BLIST2X10) N02BA01 ACETYLSALICYLIC ACID BAYER ASPIRIN 100MG/TAB x20(blist2x10) B01AC06 ACETYLSALICYLIC ACID BAYER ASPIRIN 500MG/TAB BTx10 (BLIST 5x2) N02BA01 ACETYLSALICYLIC ACID BAYER ASPIRIN 500MG/TAB BTx12 N02BA01 ACETYLSALICYLIC ACID BAYER ASPIRIN 500MG/SACHET BTx 10 SACHETS N02BA01 ACETYLSALICYLIC ACID BAYER MAALOX MAGNESIUM ( )MG/TAB HYDROXIDE,ALUMINIU x50(blist 5x10) A02AD01 M HYDROXIDE GEL SANOFI AVENTIS AEBE MAALOX ( )MG/TAB x50(blist 5x10) MAALOX ( ) MG/5 ML FLx500 ML A02AD01 A02AD LYSOPAINE BTX20 R02AB SEPTOBORE 0.1%+1% FLX10ML S01GA51 MAGNESIUM HYDROXIDE,ALUMINIU M HYDROXIDE GEL MAGNESIUM HYDROXIDE,ALUMINIU M OXIDE BACITRACIN,LYSOZYME, PAPAIN NAPHAZOLINE NITRATE,BORIC ACID SANOFI AVENTIS AEBE SANOFI AVENTIS AEBE BOEHRINGER INGELHEIM ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ)

9 SIMECO MINT FLAVOUR ( )MG/TAB BTX60(FOIST 6X10) A02AF02 DIMETICONE, ACTIVATED,ALUMINIUM HYDROXIDE MAGNESIUM CARBONATE CO DRIED GEL,MAGNESIUM HYDROXIDE PFIZER SIMECO MINT FLAVOUR ( )MG/TAB BTX60(BLIST 4X15) A02AF02 SIMECO LEMON FLAVOUR ( )MG/TAB BTX60(BL.4 X 15) SIMECO LEMON FLAVOUR ( )MG/TAB BTX60(FOIST 6X10) A02AF02 A02AF02 DIMETICONE, ACTIVATED,ALUMINIUM HYDROXIDE MAGNESIUM CARBONATE CO DRIED GEL,MAGNESIUM HYDROXIDE PFIZER.. DIMETHICONE ACTIVATED,ALUMINIUM HYDROXIDE MAGNESIUM CARBONATE CO DRIED GEL,MAGNESIUM HYDROXIDE PFIZER.. DIMETHICONE ACTIVATED,ALUMINIUM HYDROXIDE MAGNESIUM CARBONATE CO DRIED GEL,MAGNESIUM HYDROXIDE PFIZER.. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 17295

10 PHARMATON GERIATRIC x30(blist 3x10) A11JC VICKS VAPORUB VASE x 100 G R05X DEEP HEAT TUBX67G R05X DEEP HEAT TUB X100G R05X THIAMINE MONONITRATE,RETINOL PALMITATE,RIBOFLAVIN, DEANOL BITARTRATE,PYRIDOXIN E,ASCOR BIC ACID,DL ALFA TOCOPHERYL ACETATE,ERGOCALCIFER OL,NICOTINAMIDE,CALCI UM PANTOTHENATE,RUTOSI DE,GINSENG EXTRACT G 115,FERROUS SULFATE, DIHYDRATE,CALCIUM PHOSPH BOEHRINGER INGELHEIM CAMPHOR,MENTHOL,TH & YMOL,EUCALYPTUS OIL,TURPENTINE OIL MENTHOL,EUCALYPTUS OIL,METHYL.. SALICYLATE,TURPENTINE OIL MENTHOL,EUCALYPTUS OIL,METHYL.. SALICYLATE,TURPENTINE OIL ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) MENTHOLATUM CAMPHOR,MENTHOL,M VASEX30G R05X ETHYL SALICYLATE DRIMEN 50MG/TAB 100 R06AA02 DIMENHYDRINATE COUP ABEE

11 DRIMEN 50MG/TAB BTX10 R06AA02 DIMENHYDRINATE COUP ABEE DRIMEN 50MG/TAB BTX30(3BLISTX10) R06AA02 DIMENHYDRINATE COUP ABEE MUSCO RIL 0.25% TUBX40G M02AX10 THIOCOLCHICOSIDE SANOFI AVENTIS AEBE MILK OF MAGNESIA 425MG/5ML FLX340ML A02AA04 PEPSAMAR 400MG/TAB x 50 A02AB04 MAGNESIUM HYDROXIDE SODIUM POLYHYDROXYALUMINI UM MONOCARBONATE HEXITOL COMPLEX GLAXOSMITHKLINE AEBE / 0,6G/SUP x10 A06AX01 GLYCEROL.. &.. / 1,2G/SUP x10 A06AX01 GLYCEROL.. &.. / 2,4G/SUP x10 A06AX01 GLYCEROL.. &.. / 2,4G/DOSE(2,5ML) BTx2 FLx2,5 ML A06AG04 GLYCEROL.. &.. / 2,1G/DOSE(2,5ML) BTx2FLx2,5 ML A06AG04 GLYCEROL.. &.. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 17297

12 / 1,8G/DOSE(2,5ML) BTx2FLx2,5ML A06AG04 GLYCEROL.. &.. PYRALVEX 1%+5% W/V FL x 10 ML A01AD05 BISORAL 0,066%+0,050% FL x 100 ML R02AA20 BISORAL (0,66+5)MG/LOZ x 20 R02AA20 SALICYLIC ACID,EXTRACTUM RHEI BENZOCAINE,CETYLPYRI DINIUM CHLORIDE BENZOCAINE,CETYLPYRI DINIUM CHLORIDE MEDA PHARMACEUTICALS S.A., GREECE.&. /.."INTE.&. /.."INTE OCULOSAN 0,005%+0,02% FLx10ML S01GA51 NAPHAZOLINE NITRATE,ZINC SULFATE LABORATOIRES THEA, FRANCE BRON HAL 4MG/5ML BROMHEXINE FLX100ML R05CB02 HELP DULCOLAX 10MG/SUP BOEHRINGER BTx10 (FOIST 2x5) A06AB02 BISACODYL INGELHEIM DULCOLAX 5MG/TAB BOEHRINGER BTx40 A06AB02 BISACODYL INGELHEIM AQUARIUS 2% (W/V) FLx60ML D01AC08 KETOCONAZOLE DEMO ABEE AQUARIUS 2% (W/V) FLx120ML D01AC08 KETOCONAZOLE DEMO ABEE DAKTARIN 2% W/W TUBx30G D01AC02 MICONAZOLE NITRATE JOHNSON & JOHNSON. JOH ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) DAKTARIN 2% (W/W) FLx20 G D01AC02 MICONAZOLE NITRATE DAKTARIN 2% W/V FL x 30 ML D01AC02 MICONAZOLE JOHNSON & JOHNSON. JOH JOHNSON & JOHNSON. JOH

13 JOHNSON & JOHNSON DAKTARIN 2% (W/W) FL x 40 G A07AC01 MICONAZOLE. JOH ILGEM 2% FLX60ML D01AC08 KETOCONAZOLE RAFARM ILGEM 2% FLX120ML D01AC08 KETOCONAZOLE RAFARM ZABYSEPT ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE,NAPHA %+0.005% FLX12ML S01GA51 ZOLINE NITRATE RAFARM VICKS INHALER (0,39+0,39)G/ R05X CAMPHOR,MENTHOL COUNTERPAIN ( )MG/G TUBX30G M02AC COUNTERPAIN ( )MG/G TUBX100G M02AC SPERSALLERG 0,05%+0,04% W/V FLx10ML TINSOLE 10% W/V FL x S01GA52 & METHYL PHARMASWISS CESKA SALICYLATE,EUGENOL,M REPUBLIKA S.R.O., ENTHOL CZECH REPUBLIC METHYL PHARMASWISS CESKA SALICYLATE,EUGENOL,M REPUBLIKA S.R.O., ENTHOL CZECH REPUBLIC ANTAZOLINE,TETRY ZOLINE LABORATOIRES THEA, FRANCE 30 ML D08AG02 POVIDONE IODINE TINSOLE 10% W/V FL x 240 ML D08AG02 POVIDONE IODINE TINSOLE 1% (W/V) FLx240 ML A01AB11 POVIDONE IODINE EGICALM 900(500)MG/SACHET ACETYLSALICYLATE BTX20 SACHETS N02BA01 LYSINE SANOFI AVENTIS AEBE EGICALM 288(160)MG/SACHET BTX30 SACHETS B01AC06 ACETYLSALICYLATE LYSINE SANOFI AVENTIS AEBE ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 17299

14 EGICALM 540(300)MG/SACHET BTx30 SACHETS B01AC06 ACETYLSALICYLATE LYSINE CASTOR OIL AROMATIC 99,4% W/W FLX50G A06AB05 CASTOR OIL CASTOR OIL AROMATIC 99,4% W/W FLX30G A06AB05 CASTOR OIL VERSALBA 3% TUBx80 G M02AA11 BENDAZAC SANOFI AVENTIS AEBE NI THE.... & NI THE.... & ANGELINI PHARMA HELLAS & CANESTEN 1% TUBx20G D01AC01 CLOTRIMAZOLE BAYER CANESTEN 1% FL x ML D01AC01 CLOTRIMAZOLE BAYER VASELINE OXYDE DE ZINC/NI THE (90+10)% BTX1TUBX18G D02AB WHITE SOFT PARAFFIN,ZINC OXIDE VASELINE OXYDE DE ZINC/NI THE (90+10)% BTX12TUBX18G D02AB WHITE SOFT PARAFFIN,ZINC OXIDE KALMALINE AC (500+30)MG/TAB ACETYLSALICYLIC BTx200 (BLIST 2x100) N02BA51 ACID,CAFFEINE KALMALINE AC (500+30)MG/TAB BTx8 ACETYLSALICYLIC (BLIST) N02BA51 ACID,CAFFEINE KALMALINE AC (500+30)MG/TAB BTx16 ACETYLSALICYLIC (BLIST 2x8) N02BA51 ACID,CAFFEINE VASELINE PURE/NI THE 100% VASEX50G D02AC WHITE SOFT PARAFFIN NI THE.... & NI THE.... & COUP ABEE COUP ABEE COUP ABEE NI THE.... & ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) VASELINE PURE/NI THE 100% BTX12VASESX50G D02AC WHITE SOFT PARAFFIN NI THE.... &

15 VASELINE PURE/NI THE 100% VASEX100G D02AC WHITE SOFT PARAFFIN VASELINE PURE/NI THE 100% BTX12VASESX100G D02AC WHITE SOFT PARAFFIN VASELINE PURE/NI THE 100% BTX1TUBX17G D02AC WHITE SOFT PARAFFIN NI THE.... & NI THE.... & NI THE.... & VASELINE PURE/NI THE 100% BTX12TUBX17G D02AC WHITE SOFT PARAFFIN VASELINE PURE/NI THE 100% BTX24TUBX17G D02AC WHITE SOFT PARAFFIN VASELINE PURE/NI THE 100% BTX1TUBX25G D02AC WHITE SOFT PARAFFIN NAPROSYN 10% TUBX50G M02AA12 NAPROXEN VICKS VAPOSPRAY 0,05% FLX17.5ML( ) R01AA05 OXYMETAZOLINE VALMANE 125MG/TAB BTx20 N05CM09 VALERIAN EXTRACT COUP LAX COMPOSE ( )G/FL(250G) FLX250G A06AD10 VASELINE BORIQUE/NI THE (90+10)% BTX1TUBX18G VASELINE BORIQUE/NI THE (90+10)% BTX12TUBX18G D08AD D08AD NI THE.... & NI THE.... & NI THE.... &.. & ABBOTT LABORATORIES TARTARIC ACID,SODIUM BICARBONATE COUP ABEE WHITE SOFT PARAFFIN,BORIC ACID WHITE SOFT PARAFFIN,BORIC ACID NI THE.... & NI THE.... & ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 17301

16 VOLTAREN EMULGEL 1% W/W TUB (ALU) x 100 GR M02AA15 DICLOFENAC DIAETHYLAMMONIUM VOLTAREN EMULGEL 1% W/W BT x 1 PUMP M02AA15 DICLOFENAC DIAETHYLAMMONIUM VOLTAREN EMULGEL 1% W/W TUB DICLOFENAC (LAMINATED M02AA15 DIAETHYLAMMONIUM VOLTAREN EMULGEL 1% W/W TUB DICLOFENAC (LAMINATED M02AA15 DIAETHYLAMMONIUM VOLTAREN EMULGEL 1% W/W TUB DICLOFENAC (LAMINATED M02AA15 DIAETHYLAMMONIUM VOLTAREN 4% W/W bottle x 25 G M02AA15 DICLOFENAC SODIUM SINECOD 4.6MG/ML FLX15ML R05DB13 BUTAMIRATE CITRATE SINECOD 3.9MG/5ML FLX125ML R05DB13 BUTAMIRATE CITRATE SINECOD 30 MG/TAB BT X 10 R05DB13 BUTAMIRATE CITRATE SINECOD 7,5MG/5ML FLx200 ML R05DB13 BUTAMIRATE CITRATE SINECOD 7,5MG/5ML FLx250 ML R05DB13 BUTAMIRATE CITRATE GLYCERINE SUPPOSITORIES/NI THE 640MG/SUP 10 A06AX01 GLYCEROL NI THE.... & ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) GLYCERINE SUPPOSITORIES/NI THE 1280MG/SUP 10 A06AX01 GLYCEROL NI THE.... & GLYCERINE SUPPOSITORIES/NI THE 2560MG/SUP 10 A06AX01 GLYCEROL NI THE.... &

17 IMODIUM ORIGINAL 2MG/CAP x6 (BLISTER 1x6) A07DA03 LOPERAMIDE JOHNSON & JOHNSON. JOH IMODIUM INSTANT 2MG/TAB BTx6(BLIST 1x6) A07DA03 DRASPIR FARAN 900 (500)MG/SACHET BTX20SACHETS N02BA DELIMON 1% TUBX100G M02AA FARAGEL FORTE TUBX80G MUNDISAL 8.71%+0.01% BTx1TUBx15G DAKTODOR 2%+1% TUBx15 G R05X A01AD11 D01AC20 LOPERAMIDE ACETYLSALICYLATE LYSINE JOHNSON & JOHNSON. JOH ANGELINI PHARMA HELLAS & DICLOFENAC DIAETHYLAMMONIUM ETHANOL,CAMPHOR,ME ANGELINI PHARMA NTHOL,METHYL HELLAS NICOTINATE,EUCALYPTU & S OIL,TURPENTINE OIL CHOLINE SALICYLATE,CETALKONI UM CHLORIDE LAVIPHARM AE MICONAZOLE NITRATE,HYDROCORTIS ONE DRAPIX 1% FLX240ML A01AB11 POVIDONE IODINE HEXALEN 0,1% W/V FL x 200 ML A01AB12 HEXETIDINE HEXALEN 0,1% W/V FL x 400 ML A01AB12 HEXETIDINE JOHNSON & JOHNSON. JOH DOCTUM. &.. JOHNSON & JOHNSON. JOH JOHNSON & JOHNSON. JOH ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 17303

18 HEXALEN MENTA 0,1% W/V FL x 200 ML A01AB12 HEXETIDINE ROIPLON 5%W/W TUBx100 G M02AA06 ETOFENAMATE ROIPLON 10% TUBx100 G M02AA06 ETOFENAMATE ROIPLON 10% FLx50 ML M02AA06 ETOFENAMATE ROIPLON 10% W/W FLx100G M02AA06 ETOFENAMATE JOHNSON & JOHNSON. JOH MEDA MANUFACTURING GMBH, COLOGNE, GERMANY MEDA MANUFACTURING GMBH, COLOGNE, GERMANY MEDA MANUFACTURING GMBH, COLOGNE, GERMANY MEDA MANUFACTURING GMBH, COLOGNE, GERMANY TEARS NATURALE 0,1%+0,3% FLx15 ML S01XA20 DEXTRAN 70,HYPROMELLOSE TEARS NATURALE 0,1%+0,3% BTx24 FLx0,6 DEXTRAN ML S01XA20 70,HYPROMELLOSE TEARS NATURALE 0,1%+0,3% BTx30 FLx0,6 DEXTRAN ML S01XA20 70,HYPROMELLOSE OXISEPT 1% (W/V) FLx240 ML A01AB11 POVIDONE IODINE DEMO ABEE 2 DROP 12.5%+3.11% SALICYLIC FLX10ML D11AF ACID,CAMPHOR FELDENE 0,5% (W/W) TUBx50 G M02AA07 PIROXICAM PFIZER.. FELDENE 0,5% (W/W) TUB x 100 gr M02AA07 PIROXICAM PFIZER ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) UNTANO 2% TUBX30G D01AC02 MICONAZOLE NITRATE RAFARM

19 UNTANO 2% TUBX80G D01AC02 MICONAZOLE NITRATE RAFARM UNTANO 2% FLX25G D01AC02 MICONAZOLE NITRATE RAFARM D.A.S.T. BIOTECH FLEFARMIN 1% TUBX100G M02AA15 DICLOFENAC DIETHYLAMMONIUM /.. D.A.S.T. BIOTECH SAFAROL MEDICHROM 7,5MG/5ML FLX200ML R05DB13 BUTAMIRATE CITRATE FARMELLAS ENTERPRISES LTD, CYPRUS VURDON 1% W/W TUB x 100 G M02AA15 DICLOFENAC DIAETHYLAMMONIUM HELP VURDON 1,5% W/W BOTTLEx15 ML M02AA15 DICLOFENAC SODIUM HELP VURDON 1,5% W/W BOTTLEx30 ML M02AA15 DICLOFENAC SODIUM HELP VURDON 1,5% W/W BOTTLEx60 ML M02AA15 DICLOFENAC SODIUM HELP EVINOPON 1% TUBX100G M02AA15 DICLOFENAC DIAETHYLAMMONIUM BROS... EVINOPON 1,5% W/W BTx1 M01AB05 DICLOFENAC SODIUM BROS... EVINOPON 1,5% W/W BTx1 M01AB05 DICLOFENAC SODIUM BROS... EVINOPON 1,5% W/W BTx1 M01AB05 DICLOFENAC SODIUM BROS... VILONIT 1% (W/W) TUBx100 G M02AA15 DICLOFENAC DIAETHYLAMMONIUM PROEL ZEROSPASM 0.5%. TUBX50G M02AA07 PIROXICAM MELFERUT 10% TUBX100G M02AA06 ETOFENAMATE RAFARM ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 17305

20 BRONCHOTUSSINE 4MG/5ML FLX100ML R05CB02 BROMHEXINE ADELCO A.E.... PROPONOL 0.5% UBX50G M02AA07 PIROXICAM HELP RUVOMINOX 1% TUBX100G M02AA15 DICLOFENAC DIAETHYLAMMONIUM RAFARM RUVAMED 0.5% TUBX50G M02AA07 PIROXICAM COUP ABEE FARMELLAS ABBA 2% W/W ENTERPRISES LTD, FLX120ML D01AC08 KETOCONAZOLE CYPRUS ABBA 2% W/W FLX180ML D01AC08 KETOCONAZOLE FARMELLAS ENTERPRISES LTD, CYPRUS PAINRELIPT D 0,5% W/W TUBX50G M02AA07 PIROXICAM. &.. IRIFONE 5%W/W TUBX100G M02AA06 ETOFENAMATE BLEDURAN 0.5% W/W TUBX50G M02AA07 PIROXICAM ALAPIS ABEE KOVOTHERM 10% TUBX100G M02AA06 ETOFENAMATE ALAPIS ABEE KALMODINE (500+30)MG/TAB 8 ACETYLSALICYLIC ( BLISTER) N02BA51 ACID,CAFFEINE COUP ABEE FUNGORAL 2% W/W FLx120 ML D01AC08 KETOCONAZOLE JOHNSON & JOHNSON. JOH ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) FUNGORAL 1% W/W FLx100 ML D01AC08 KETOCONAZOLE JOHNSON & JOHNSON. JOH

21 FUNGORAL 1% W/W FLx200 ML D01AC08 KETOCONAZOLE JOHNSON & JOHNSON. JOH APOTEL 500MG/TAB x20 (BLIST 10x2) N02BE01 PARACETAMOL UNI PHARMA APOTEL 125MG/SUP 5 N02BE01 PARACETAMOL APOTEL 250MG/SUP 5 N02BE01 PARACETAMOL APOTEL 500MG/SUP 5 N02BE01 PARACETAMOL APOTEL 500MG/TAB 12 (FOIST 3X4) N02BE01 PARACETAMOL APOTEL 160MG/SACHET 10 SACHET N02BE01 PARACETAMOL APOTEL 500MG/SACHET BTX10 SACHETS N02BE01 PARACETAMOL APOTEL 80MG/SACHET 10 SACHETS N02BE01 PARACETAMOL UNI PHARMA UNI PHARMA UNI PHARMA UNI PHARMA UNI PHARMA UNI PHARMA UNI PHARMA ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 17307

22 APOTEL 100MG/ML FLX30ML+ N02BE01 PARACETAMOL APOTEL 120MG/5ML FLX60ML N02BE01 PARACETAMOL APOTEL 500MG/TAB BTX20(BLIST 2X10) N02BE01 PARACETAMOL APOTEL 120MG/5ML FL x 120 ML N02BE01 PARACETAMOL APOTEL 1G/TAB BTx8 (FOIST 2 x4) N02BE01 PARACETAMOL CARBOSYLANE (140+45)MG/CAP ( ) BTx48 CAPS A07BA01 HERPONIL 5% UNI PHARMA UNI PHARMA UNI PHARMA UNI PHARMA UNI PHARMA CHARCOAL, ACTIVATED,DIMETICONE,CHARCOAL, ACTIVATED,DIMETICONE.... TUBX100G M02AA06 ETOFENAMATE HELP HERPONIL 10% TUBX100G M02AA06 ETOFENAMATE HELP ZANTAC 75MG/TAB RANITIDINE BTx12( BLISTERS) A02BA02 GLAXOSMITHKLINE AEBE RIOPAN 400MG/TAB BTx50 (BLIST 5x10) A02AD02 MAGALDRATE RIOPAN 800MG/SACHET BTx20 SACHETS A02AD02 MAGALDRATE ANHYDROUS TAKEDA.. TA TAKEDA.. TA ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ)

23 MUCOSOLVAN 15MG/5ML FLx125 ML R05CB06 MUCOSOLVAN 30MG/5ML FLx 200ML R05CB06 MUCOSOLVAN 75MG/CAP BTx20 (BLIST.2x10) R05CB06 MUCOSOLVAN 15MG/GUM BT x 20 R05CB06 SPLENTIR ( )MG/TAB x10 ( BLISTER) SPLENTIR ( )MG/TAB BTX10(1BLISTX10) SPLENTIR ( )MG/TAB BTx12(FOIST3x4) BUNAFON 15MG/SACHET BTx20SACHETS BUNAFON 30MG/SACHET BTx20SACHETS BUNAFON 15MG/5ML FLx125ML BUNAFON 30MG/5ML FLx125ML N02BA51 N02BA51 N02BA51 R05CB06 R05CB06 R05CB06 R05CB06 AMBROXOL AMBROXOL AMBROXOL AMBROXOL ACETYLSALICYLIC ACID,PARACETAMOL,CA FFEINE ACETYLSALICYLIC ACID,PARACETAMOL,CA FFEINE ACETYLSALICYLIC ACID,PARACETAMOL,CA FFEINE AMBROXOL AMBROXOL AMBROXOL AMBROXOL BOEHRINGER INGELHEIM BOEHRINGER INGELHEIM BOEHRINGER INGELHEIM BOEHRINGER INGELHEIM UNI PHARMA UNI PHARMA UNI PHARMA.&. /.."INTE.&. /.."INTE.&. /.."INTE.&. /.."INTE PANADOL 250MG/SUP BTX5 (FOIST 1X5) N02BE01 PARACETAMOL GLAXOSMITHKLINE AEBE PANADOL 500MG/SUP BTX5 (FOIST1X5) N02BE01 PARACETAMOL GLAXOSMITHKLINE AEBE ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 17309

24 PANADOL 160MG/5ML FLX60ML N02BE01 PARACETAMOL GLAXOSMITHKLINE AEBE PANADOL 160MG/5ML FL x 120 ML N02BE01 PARACETAMOL GLAXOSMITHKLINE AEBE PANADOL 500MG/TAB x12 ( FOIST) N02BE01 PARACETAMOL GLAXOSMITHKLINE AEBE PANADOL 500MG/TAB x16( FOIST) N02BE01 PARACETAMOL GLAXOSMITHKLINE AEBE PANADOL 500MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10) N02BE01 PARACETAMOL GLAXOSMITHKLINE AEBE PANADOL (ULTRA) 1G/TAB BTX8 N02BE01 PARACETAMOL GLAXOSMITHKLINE AEBE PANADOL ACTIFAST 500MG/TAB BTX20 (BLIST 2X10) N02BE01 PARACETAMOL GLAXOSMITHKLINE AEBE PANADOL ADVANCE 500MG/TAB BTx20 (2x10) N02BE01 PARACETAMOL GLAXOSMITHKLINE AEBE EBERTUSS 30MG/5ML AMBROXOL FLX125ML R05CB06 BROS... ADAPTOPLAST 40% 1 PAQx5 STRIPS D11AF SALICYLIC ACID ADAPTOPLAST (CALLOUS CAPS) 160MG/CORN PAD (40% W/W) 1SACHETx2CORN.PAD. D11AF MAALOX PLUS ( )MG/TAB x50 (BLIST 5x10) A02AF02 SALICYLIC ACID ALUMINIUM OXIDE,MAGNESIUM HYDROXIDE,DIMETICON E VICAN..&.... VICAN VICAN..&.... VICAN SANOFI AVENTIS AEBE ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ)

25 MAALOX PLUS ( )MG/5ML FLx355 ML A02AF02 ALUMINIUM HYDROXIDE,MAGNESIU M HYDROXIDE PASTE,DIMETICONE, ACTIVATED SANOFI AVENTIS AEBE DURATEARS BTXTUBX3.5 G S01XA20 PARAFFIN, LIQUID,WOOL FAT SUPERAMIN 1G/10ML FL. BTX10 (FLX10ML) A16AA01 LEVOCARNITINE SUPERAMIN 2G/10ML VIAL BT x 10 FL x 10 ML A16AA01 LEVOCARNITINE.... D.A.S.T. BIOTECH /.. D.A.S.T. BIOTECH OXOFENIL 2% (W/V) FLx 60 ML D11AX01 MINOXIDIL IVALITEN 0,3% TUBx150ML P03AC03 PHENOTHRIN LAVIPHARM AE IVALITEN 0,4% (W/V) FLx150ML P03AC03 PHENOTHRIN LAVIPHARM AE IVALITEN 0,4% FLx150ML P03AC03 PHENOTHRIN LAVIPHARM AE ANGELINI PHARMA HELLAS GERTOCALM 75MG/TAB RANITIDINE & x4 (1 FOISTx4) A02BA02 GERTOCALM 75MG/TAB BTx10(1 FOISTx10) GERTOCALM 75MG/TAB BTx20 (2 FOIST x10) A02BA02 A02BA02 RANITIDINE RANITIDINE ANGELINI PHARMA HELLAS & ANGELINI PHARMA HELLAS & ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 17311

26 GERTOCALM 75MG/TAB BTx30(3 FOIST x10) A02BA02 RANITIDINE PARAFINE OIL/NI THE 100% FLx200 ML A06AA01 PARAFFIN, LIQUID ZINO 40% BTX4PAD+4THER.DISC. D11AF SALICYLIC ACID ZINO 6,4MG/EE (40% W/W) BTX6 D11AF SALICYLIC ACID ZINO 38,01MG/EE (40% W/W) BTX2 D11AF SALICYLIC ACID SALOSPIR 500MG/TAB 20 (BLIST. 2X10) N02BA01 ACETYLSALICYLIC ACID SALOSPIR 500MG/DOSE SACHET BTx10 SACHETS N02BA01 ACETYLSALICYLIC ACID SALOSPIR 100MG/TAB 12(FOIL3X4) B01AC06 ACETYLSALICYLIC ACID SALOSPIR 325MG/TAB BTX12(FOIL3X4) B01AC06 ACETYLSALICYLIC ACID SALOSPIR 500MG/TAB BTX12((BLIST3X4) N02BA01 ACETYLSALICYLIC ACID ANGELINI PHARMA HELLAS & NI THE.... & UNI PHARMA UNI PHARMA UNI PHARMA UNI PHARMA UNI PHARMA ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) SALOSPIR 100MG/DOSE SACHET BTx10 SACHETS B01AC06 ACETYLSALICYLIC ACID UNI PHARMA

27 SALOSPIR 325MG/DOSE SACHET 10SACHETS B01AC06 ACETYLSALICYLIC ACID UNI PHARMA SALOSPIR 75MG/TAB BTX20(BLIST2X10) B01AC06 ACETYLSALICYLIC ACID UNI PHARMA SALOSPIR 100MG/TAB 20(BLIST2X10) B01AC06 ACETYLSALICYLIC ACID GLICEROLO MICROCLISMI ENEMA 2,25G/3ML BTX3FLX3ML A06AG04 GLYCEROL NICORETTE 2MG/TAB x105 N07BA01 NICOTINE RESIN NICORETTE 2MG/TAB x30 N07BA01 NICOTINE RESIN NICORETTE 10MG/UNIT BTx 42 N07BA01 NICOTINE NICORETTE 10MG/UNIT BTx18 N07BA01 NICOTINE NICORETTE 10MG/UNIT BTx18 N07BA01 NICOTINE UNI PHARMA MEDIPLANTS. JOHNSON & JOHNSON. JOH JOHNSON & JOHNSON. JOH JOHNSON & JOHNSON. JOH JOHNSON & JOHNSON. JOH JOHNSON & JOHNSON. JOH ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 17313

28 NICORETTE FRESHMINT 2MG/TAB BTx30 (BLIST 2x15) N07BA01 NICOTINE RESIN NICORETTE FRESHMINT 2MG/TAB BTx105 (BLIST 7x15) N07BA01 NICOTINE RESIN NICORETTE CLEAR PATCH 10MG/16H BTx7 (13,5 cm2) N07BA01 NICOTINE NICORETTE CLEAR PATCH 15MG/16H BTx7 (9 cm2) N07BA01 NICOTINE NICORETTE FRESHFRUIT 2MG/TAB BTx 30(BLIST 2x15) N07BA01 NICOTINE RESIN NICORETTE FRESHFRUIT 2MG/TAB BTx105(BLIST 7x15) N07BA01 NICOTINE RESIN NICORETTE ICEMINT 2MG/TAB BTx 30 (BLIST 2x15) N07BA01 NICOTINE RESIN NICORETTE ICEMINT 2MG/TAB BTx 105 (BLIST 7x15) N07BA01 NICOTINE RESIN MEDACTER 2% TUBX30G D01AC02 MICONAZOLE NITRATE JOHNSON & JOHNSON. JOH JOHNSON & JOHNSON. JOH JOHNSON & JOHNSON. JOH JOHNSON & JOHNSON. JOH JOHNSON & JOHNSON. JOH JOHNSON & JOHNSON. JOH JOHNSON & JOHNSON. JOH JOHNSON & JOHNSON. JOH ANGELINI PHARMA HELLAS & ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ)

29 RHEUMAVEK 1% TUBX100G M02AA15 DICLOFENAC DIAETHYLAMMONIUM ANGELINI PHARMA HELLAS & TIGER BALM (RED) VASE x19 G(RED) M02AX10 TIGER BALM (WHITE) ( )mg/G VASE x 19 G(WHITE) M02AX10 PROVIXEN N 30MG/5ML FLX125ML R05CB06 PROVIXEN N 30MG/5ML BTXFLX200ML R05CB06 CODEXINE R 3.9MG/5ML FLX125ML R05DB13 CODEXINE R 7.5MG/5ML FLX200ML(. ) R05DB13 CAMPHOR,MENTHOL,CL OVE OIL,CAJUPUT OIL CAMPHOR,MENTHOL,CL OVE OIL,CAJUPUT OIL AMBROXOL AMBROXOL REGAINE 2% (W/V) FL x 60 ML D11AX01 MINOXIDIL REGAINE 5% W/V FL x 60 ML D11AX01 MINOXIDIL REGAINE FOAM 5% (w/w) BOTTLEx60 G D11AX01 MINOXIDIL LOTORIN 2% (W/V) FLx60ML D11AX01 MINOXIDIL OLVOS SCIENCE AE OLVOS SCIENCE AE D.A.S.T. BIOTECH /.. D.A.S.T. BIOTECH D.A.S.T. BIOTECH /.. D.A.S.T. BIOTECH BUTAMIRATE CITRATE COUP ABEE BUTAMIRATE CITRATE COUP ABEE JOHNSON & JOHNSON. JOH JOHNSON & JOHNSON. JOH JOHNSON & JOHNSON. JOH UNI PHARMA ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 17315

30 UNI PHARMA LOTORIN 5% W/V FLX60ML D11AX01 MINOXIDIL BOTAFEX 2% BTx1FLx60ML D11AX01 MINOXIDIL BOTAFEX 5% W/V BTx1FLx60 ML D11AX01 MINOXIDIL VISCOTER 0,2% TUBx10G(. ) S01XA20 CARBOMER LABORATOIRES THEA, FRANCE AXELAN 2% FLx60ML D11AX01 MINOXIDIL AXELAN 5% W/V FLx60ML D11AX01 MINOXIDIL BOTADERM 2% W/W FLx120 ML D01AC08 KETOCONAZOLE BOTADERM 2% W/W FLx180 ML D01AC08 KETOCONAZOLE OROCIL 1MG/LOZ BENZOXONIUM BTX24(BLIST3X8) A01AB14 CHLORIDE BENZOXONIUM OROCIL 0.2% FLx30 ML A01AB14 CHLORIDE OROCIL 0.05% BENZOXONIUM FLX200ML A01AB14 CHLORIDE OROCIL 1MG/CAP BTx24 BENZOXONIUM (BLIST 2x12) A01AB14 CHLORIDE OROCIL 1MG/CAP BT BENZOXONIUM x24 (BLIST 2x12) A01AB14 CHLORIDE D.A.S.T. BIOTECH /.. D.A.S.T. BIOTECH D.A.S.T. BIOTECH /.. D.A.S.T. BIOTECH ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) THILOGEL 0,3% W/W BT X 1 TUB x 10 G S01XA20 CARBOMER MESULID 3% W/W TUB x50g M02AA26 NIMESULIDE BOEHRINGER INGELHEIM ADENOSAN 2% W/W FLX60 ML D01AC08 KETOCONAZOLE,KETOC ONAZOLE IASIS PHARMAC.HELLAS.&. / / &

31 ADENOSAN 2% W/W FLX120ML D01AC08 KETOCONAZOLE,KETOC ONAZOLE IASIS PHARMAC.HELLAS.&. / / & ADENOSAN 2% W/W FLX180ML D01AC08 KETOCONAZOLE,KETOC ONAZOLE IASIS PHARMAC.HELLAS.&. / / & DACRIO GEL 0,3% W/W BTx20FLx0,5GMONODO SE S01XA20 CARBOMER DACRIO GEL 0,3% W/W BTx50FLx0,5GMONODO SE S01XA20 CARBOMER EBERSEPT 2% W/V FLX60ML D01AC08 KETOCONAZOLE BROS... EBERSEPT 2% W/V FLX120ML D01AC08 KETOCONAZOLE BROS... TERBINAFINE,TERBI NAFINE LAMISIL 1% FLX30ML D01AE LAMISIL 1% FLX30ML( LAMISIL 1% FLX15ML( LAMISIL DERMGEL 1% W/W TUB x 5 g LAMISIL DERMGEL 1% W/W TUB x 15 g LAMISIL DERMGEL 1% W/W TUB x 30 g D01AE15 D01AE15 D01AE15 D01AE15 D01AE15 TERBINAFINE,TERBI NAFINE TERBINAFINE,TERBI NAFINE TERBINAFINE TERBINAFINE TERBINAFINE ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 17317

32 LAMISIL ONCE 1% (W/W) (10MG/1G) TUB x 4 G REFRESH 1,40%+0,60% BTx30 REFRESH 1,40%+0,60% BTx10 LIVOSTIN 0,05% (W/V) FLx10 ML LIVOSTIN 0,05% (W/V) FLx4 ML D01AE15 S01XA20 S01XA20 R01AC02 S01GX02 TERBINAFINE POLYVINYL ALCOHOL,POLYVIDONE POLYVINYL ALCOHOL,POLYVIDONE LEVOCABASTINE LEVOCABASTINE ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND JOHNSON & JOHNSON. JOH JOHNSON & JOHNSON. JOH ETOFENOL MEDICHROM 10% TUBX100G M02AA06 ETOFENAMATE MEDICHROM A.E. DIMETINDENE VIBROCIL S MALEATE,PHENYLEPHRI ( )% FLX10ML R01AB01 NE VIBROCIL S ( )% FLX15ML R01AB01 VIBROCIL S ( )% TUBX12G R01AB01 VIBROCIL S ( )MG/DOSE FLX15ML(107 DOSES) R01AB01 DIMETINDENE MALEATE,PHENYLEPHRI NE DIMETINDENE MALEATE,PHENYLEPHRI NE DIMETINDENE MALEATE,PHENYLEPHRI NE ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) INTELECTA 1G/10ML BTx10 x10 ML A16AA01 LEVOCARNITINE UNI PHARMA

33 INTELECTA 1000MG/SACHET BTx30 SACHETS x 5 G A16AA01 LEVOCARNITINE TARTRATE UNI PHARMA INTELECTA 2G/10ML BTx10 VIALS x10 ML A16AA01 LEVOCARNITINE UNI PHARMA INTELECTA 2000MG/SACHET BTx30 SACHETS x 5 G A16AA01 CARNITINE BUVASTIN 3.9MG/5ML FLX125ML R05DB13 BUTAMIRATE CITRATE BUVASTIN 7.5MG/5ML FLX200ML R05DB13 BUTAMIRATE CITRATE PARA PLUS ( )% W/W FLX90G ZOLIDEN 75MG/TAB BTX10(BLIST1X10) ZOLIDEN 75MG/TAB BTX20(BLIST2X10) P03AC54 A02BA02 A02BA02 UNI PHARMA ELPEN AE ELPEN AE PERMETHRIN,PIPERONY L BUTOXIDE,MALATHION OLVOS SCIENCE AE RANITIDINE RANITIDINE UNI PHARMA UNI PHARMA ZOLIDEN 75MG/TAB BTX12(STRIPS3X4) A02BA02 RANITIDINE UNI PHARMA PHACOVIT 1G/10ML BTX10FLX10ML A16AA01 LEVOCARNITINE BROS... PANADOL EXTRA (500+65)MG/TAB BTx12 PARACETAMOL,CAFFEIN (BLIST 1x12) N02BE51 E GLAXOSMITHKLINE AEBE ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 17319

34 PANADOL EXTRA (500+65)MG/TAB BTx16 (BLIST2x8) N02BE51 PANADOL EXTRA (500+65)MG/TAB BTx12(FOIST6x2) N02BE51 PANADOL EXTRA (500+65)MG/TAB BTx16(FOIST8x2) N02BE51 NIBREN 30MG/5ML FLX125ML R05CB06 NIBREN 30MG/5ML FL X 200ML R05CB06 NIBREN 30MG/5ML FLX250ML R05CB06 PARACETAMOL,CAFFEIN E PARACETAMOL,CAFFEIN E NUROFEN 200MG/TAB BTx12 (BLISTER 1x12) M01AE01 IBUPROFEN NUROFEN 200MG/TAB BTX24 (BLISTER 2x12) M01AE01 IBUPROFEN NUROFEN 200MG/CAP BTx10 (BLIST 1 x 10) M01AE01 IBUPROFEN NUROFEN 200MG/CAP BTx16 (BLIST 2 x 8) M01AE01 IBUPROFEN NUROFEN (LEMON) 200MG/TAB BTx 12 (BLIST 2 x 6) M01AE01 IBUPROFEN NUROFEN (MINT) 200MG/TAB BTx 12 (BLIST 2 x 6) M01AE01 IBUPROFEN GLAXOSMITHKLINE AEBE GLAXOSMITHKLINE AEBE PARACETAMOL,CAFFEIN E GLAXOSMITHKLINE AEBE AMBROXOL COUP ABEE AMBROXOL COUP ABEE AMBROXOL COUP ABEE ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) NUROFEN 400MG/CAP BTx10 (BLIST 1x10) M01AE01 IBUPROFEN NUROFEN EXPRESS 256MG/TAB BTx12 ( IBUPROFEN SODIUM BLIST PVC) M01AE01 DIHYDRATE

35 NUROFEN EXPRESS 256MG/TAB BTx24 ( BLIST PVC) NUROFEN EXPRESS 512MG/TAB BTx12 ( BLIST PVC) M01AE01 IBUPROFEN SODIUM DIHYDRATE M01AE01 IBUPROFEN SODIUM DIHYDRATE ANGELINI PHARMA HELLAS TUSSEFAR 15MG/5ML AMBROXOL & FLX125ML R05CB06 ANGELINI PHARMA HELLAS TUSSEFAR 30MG/5ML AMBROXOL & FLX125ML R05CB06 ALGOFREN.&. 200MG/SACHET BTX20 / SACHETS M01AE01 IBUPROFEN.."INTE.&. ALGOFREN 200MG/TAB / BTX20(FOIST2X10) M01AE01 IBUPROFEN.."INTE.&. ALGOFREN 10% W/W / TUBX100G M02AA13 IBUPROFEN.."INTE.&. ALGOFREN 200MG/TAB / BTx30 (BLIST 3x10) M01AE01 IBUPROFEN.."INTE.&. ALGOFREN 200MG/TAB / BTx20 (BLIST 2x10) M01AE01 IBUPROFEN.."INTE CARNIL 1G/10ML VIAL ORAL BTx10 VIALS LEVOCARNITINE,LEVOCA ORALx1G A16AA01 RNITINE.. CARNIL 2G/10ML VIAL LEVOCARNITINE,LEVOCA BTx10 VIALSx10 ML A16AA01 RNITINE.. KRIOLEN 30MG/5ML AMBROXOL FLX125ML R05CB06 RAFARM KRIOLEN 30MG/5ML AMBROXOL FLX250ML R05CB06 RAFARM ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 17321

36 NEO EGMOL 2%(W/W) FLx60ML D01AC08 KETOCONAZOLE TARGET PHARMA NEO EGMOL 2%(W/W) FL x 120ML D01AC08 KETOCONAZOLE TARGET PHARMA NEO EGMOL 2%(W/W) FLx180ML D01AC08 KETOCONAZOLE TARGET PHARMA STRUBELIN 30MG/5ML AMBROXOL FLx125 ML R05CB06 STRUBELIN 30MG/5ML AMBROXOL FLx200 ML R05CB06 STRUBELIN 30MG/5ML AMBROXOL FLx250 ML R05CB06 ABROLEN 30MG/5ML FLX125 ML ABROLEN 30MG/5ML FLX250ML R05CB06 R05CB06 AMBROXOL AMBROXOL ALET PHARMACEUTICALS ABEE ALET PHARMACEUTICALS ABEE NIX 1% (W/W) FL x 56 G P03AC04 PERMETHRIN APRINOL 15MG/5ML AMBROXOL FLX125ML R05CB APRINOL 30MG/5ML FLX125ML R05CB06 AMBROXOL APRINOL 30MG/5ML FL X250ML R05CB06 AMBROXOL HIVOTEX 30MG/5ML FLX125ML(..) R05CB06 HIVOTEX 30MG/5ML FLX250ML R05CB06 HIVOTEX 30MG/TAB BTX20(BLIST1X20) R05CB06 HIVOTEX 15MG/5ML FLX125ML R05CB06 GRENOVIX 30MG/TAB BTX20(BLIST2X10) R05CB06 GRENOVIX 30MG/5ML FLX125ML R05CB06 AMBROXOL AMBROXOL AMBROXOL AMBROXOL AMBROXOL AMBROXOL GENEPHARM AE GENEPHARM AE ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ)

37 GRENOVIX 30MG/5ML FLX250ML AMBORAL 15MG/5ML FLx125 ML AMBORAL 30MG/5ML FLx125 ML AMBORAL 30MG/5ML FLx250 ML R05CB06 R05CB06 R05CB06 R05CB06 AMBROXOL AMBROXOL AMBROXOL AMBROXOL GENEPHARM AE ALAPIS ABEE ALAPIS ABEE ALAPIS ABEE OLBENORM 30MG/5ML FL x 125 ML AMBROXOL R05CB06.. FARMELLAS FLUIBROX 30MG/5ML AMBROXOL ENTERPRISES LTD, FLX125ML R05CB06 CYPRUS FARMELLAS FLUIBROX 30MG/5ML AMBROXOL ENTERPRISES LTD, FLX250ML R05CB06 CYPRUS TALCID 500MG/TAB 20(BLIST 2X10) A02AD04 HYDROTALCITE BAYER TALCID 500MG/TAB 50(BLIST 5X10) A02AD04 HYDROTALCITE BAYER TALCID 500MG/TAB 100(BLIST 10X10) A02AD04 HYDROTALCITE BAYER VIDILAC 0,32% FLX10ML S01KA02 HYPROMELLOSE KITE VIDILAC 1,6MG/0,5ML SING.DOS BTX60Single dose S01KA02 HYPROMELLOSE KITE VIDILAC 1,6MG/0,5ML SING.DOS BTX120 Single dose S01KA02 HYPROMELLOSE KITE VIDILAC 1,6MG/0,5ML SING.DOS BTX30single dose S01KA02 HYPROMELLOSE KITE OXYGENATED WATER 3%/MEDIPLANTS 3% (W/V) FLx100 ML D08AX01 HYDROGEN PEROXIDE MEDIPLANTS. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 17323

38 OXYGENATED WATER 3%/MEDIPLANTS 3% (W/V) FLx240 ML D08AX01 HYDROGEN PEROXIDE OXYGENATED WATER 3%/MEDIPLANTS 3% (W/V) FLx500 ML D08AX01 HYDROGEN PEROXIDE OXYGENATED WATER 3%/MEDIPLANTS 3% (W/V) FLx1000 ML D08AX01 HYDROGEN PEROXIDE OXYGENATED WATER 3%/MEDIPLANTS 3% (W/V) FLx100 ML D08AX01 HYDROGEN PEROXIDE OXYGENATED WATER 3%/MEDIPLANTS 3% (W/V) FLx240 ML D08AX01 HYDROGEN PEROXIDE 2%/MEDIPLANTS 2% FLX65ML D08AG03 IODINE MERBROMIN 2%/MEDIPLANTS 2% W/V FLX50ML D08AK04 MERBROMIN MERBROMIN 2%/MEDIPLANTS 2% W/V FLX100ML D08AK04 MERBROMIN DONAROT 1,884(1,5)G/SACHET BT x 20 SACHETS M01AX05 GLUCOSAMINE SULFATE DONAROT 1,884(1,5)G/SACHET BT x 30 SACHETS M01AX05 GLUCOSAMINE SULFATE MEDIPLANTS. MEDIPLANTS. MEDIPLANTS. MEDIPLANTS. MEDIPLANTS. MEDIPLANTS. MEDIPLANTS. MEDIPLANTS. PROTON PHARMA PROTON PHARMA ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) TRAVELGUM 20MG/GUM BTx10 (BLIST 2x5) R06AA02 DIMENHYDRINATE SINARTROL 1,5% (W/W) TUBx50 G M02AA07 PIROXICAM CINNAMATE..

39 SALOSPIR C 500 ( )MG/TAB x12(foist3x4) N02BA51 ACETYLSALICYLIC ACID,ASCORBIC ACID UNI PHARMA APOTEL C 500 EF.TAB( )MG/TA BTx12 (FOIST 3 x 4) N02BE51 PREPARATION H (1+3)% TUB x 25 G D02AX PREPARATION H (1+3)% TUB x 50 G D02AX LEVOCARNIL 1G/10ML FL (SINGLE D BTx10 FL x 10 ML A16AA01 LEVOCARNITINE AFRODOR 30MG/5ML FLX125ML R05CB06 AFRODOR 30MG/5ML FL X250ML R05CB06 GAVISCON L ( ,5)MG/5ML FLx200 ML A02BX13 GAVISCON L (PEPPERMINT FLAVOUR) ( ,5)MG/5ML FLx200 ML A02BX13 GAVISCON L (PEPPERMINT FLAVOUR) ( ,5)MG/5ML FLx500 ML A02BX13 UNI PHARMA PARACETAMOL,ASCORBI C ACID YEAST CELL EXTRACT,SHARK LIVER OIL PFIZER.. YEAST CELL EXTRACT,SHARK LIVER OIL PFIZER.. AMBROXOL AMBROXOL ALGIN,SODIUM BICARBONATE ALGIN,SODIUM BICARBONATE ALGIN,SODIUM BICARBONATE D.A.S.T. BIOTECH /.. D.A.S.T. BIOTECH IASIS PHARMAC.HELLAS.&. / / & IASIS PHARMAC.HELLAS.&. / / & ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 17325

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2014.05.14 17:45:18 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 17287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 / 17 VICAN Ν.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΕ ΠΑΡΑΦ.& 2,57 ΦΑΡ.ΠΡ.Δ.Τ. VICAN AE VICAN Ν.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΕ ΠΑΡΑΦ.& IASIS PHARMAC.HELLAS ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ.

1 / 17 VICAN Ν.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΕ ΠΑΡΑΦ.& 2,57 ΦΑΡ.ΠΡ.Δ.Τ. VICAN AE VICAN Ν.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΕ ΠΑΡΑΦ.& IASIS PHARMAC.HELLAS ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ. 1 1567501 01 2801567501010 2 DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF SALICYLIC ACID CAMPHOR N 0,66 0,71 1,02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ D.A.S.T. BIOTECH ΦΑΡ/ΚΗ ΕΠΕ Δ.Τ. D.A.S.T. 2 2316801 01 2802316801016

Διαβάστε περισσότερα

ONOMAΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BARCODE KΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2 DROP 2801567501010 1567501 01 CUT. SOL 12.5%+3.

ONOMAΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BARCODE KΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2 DROP 2801567501010 1567501 01 CUT. SOL 12.5%+3. 2 DROP 2801567501010 1567501 01 CUT. SOL 12.5%+3.11% FLX10ML SSL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ADAPTOPLAST 2801897201017 1897201 01 CORN. PAD 40% BTx30PAQx5STRIPS Ν. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑE-ΠΑΡΑΦ.-ΟΡΘ.-ΚΑΛ. & ΦΑΡ. ΠΡ. Δ.Τ. VICAN

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A ΠΕΠΤΙΚΗ Ο ΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A01 ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ A01A Φάρµακα στόµατος A01AA Φάρµακα για την πρόληψη της τερηδόνας A01AA01 SODIUM FLUORIDE 2469602 01 DURAPHAT 5000 TOOTHPASTE 1,10% (W/W) BTx1TUBEx51G

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ D - ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ D - ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ D - ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ D - ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ D01 -ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ D01A -Αντιµυκητιασικά για Τοπική Χρήση D01AC -Παράγωγα ιµιδαζολίου και τριαζολίου D01AC03 ECONAZOLE NITRATE

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος 2010. Ευθύνη όλων η έξοδος από την κρίση! ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.: ο πλήρης κατάλογος. Άρθρο 32 του Ν. 3846/2010: όλες οι διατάξεις

Ιούλιος 2010. Ευθύνη όλων η έξοδος από την κρίση! ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.: ο πλήρης κατάλογος. Άρθρο 32 του Ν. 3846/2010: όλες οι διατάξεις Ιούλιος 2010 Ευθύνη όλων η έξοδος από την κρίση! ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.: ο πλήρης κατάλογος Άρθρο 32 του Ν. 3846/2010: όλες οι διατάξεις Κινητοποιήσεις Φ.Σ.Α. για τις καθυστερήσεις στις οφειλές του ΟΠΑΔ & αντιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

10630 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

10630 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A01 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ A01A

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΑΘΗΝΑ, 29 / 2 / 2012 Αρ. Πρωτ.:ΔΥΓ3α/οικ. Γ.Υ.153/29.02.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ D -ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ D01 -ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ D01A -Αντιμυκητιασικά για Τοπική Χρήση D01AC -Παράγωγα ιμιδαζολίου και τριαζολίου D01AC02 MICONAZOLE NITRATE 0919303 01 DAKTARIN CREAM

Διαβάστε περισσότερα

D -ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

D -ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣ D -ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ D -ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ D01 -ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ D01A -Αντιμυκητιασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΑΘΗΝΑ, 21 /3 / 2011 Αρ. Πρωτ.:ΔΥΓ3α/οικ.32294

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εκχώρηση και συµψηφισµός απαιτήσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από φαρµακευτικές εταιρείες προς νοσοκοµεία ΕΣΥ.

ΘΕΜΑ : Εκχώρηση και συµψηφισµός απαιτήσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από φαρµακευτικές εταιρείες προς νοσοκοµεία ΕΣΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Σταδίου Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ M01 -ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ M01A -Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη και Αντιρευματικά M01AB -Παράγωγα οξεικού οξέος και συγγενείς ενώσεις Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A01 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ A01A -Φάρμακα στόματος A01AA -Φάρμακα για την

Διαβάστε περισσότερα

DICHLOROBENZYL ALCOHOL:AMYLMETACRESOL ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01GB06 AMIKACIN SULFATE ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

DICHLOROBENZYL ALCOHOL:AMYLMETACRESOL ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01GB06 AMIKACIN SULFATE ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BARCODE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ATCCODE ΔΡΑΣΤΙΚΗ/ΕΣ KAK ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΙΤ. Χ.Τ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Χ.Τ STREPSILS (LEMON SUGAR FREE) LOZ (1,2+0,6)MG/LOZ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ATC ΚΩ ΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 329 13 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ οικ 14228 Aντικατάσταση υπουργικής απόφασης έγκρισης του θε τικού καταλόγου του

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 22 / Mάιος - Ιούνιος 2011. Επικαιρότητα. ΣΥ.ΦΑ. news

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 22 / Mάιος - Ιούνιος 2011. Επικαιρότητα. ΣΥ.ΦΑ. news ΤΕΥΧΟΣ 22 / Mάιος - Ιούνιος 2011 Φαρμακευτικά και... επίκαιρα Επίσημη έκδοση του Φ. Σ. Θεσσαλονίκης Επικαιρότητα YYKA: Επανακαθορισμός τιμών πώλησης φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών Yπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 189382701 σε συνδυασμό με συστήματα χορήγησης ινσουλίνης τύπου πένας φέροντα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 189382701 σε συνδυασμό με συστήματα χορήγησης ινσουλίνης τύπου πένας φέροντα ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ.Α.Κ. 195440101 ASACOL GR.TAB 400MG/TAB BTx30 ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE 195440401 ASACOL GR.TAB 800MG/TAB BTx60 (BLIST6x10) ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE 196180201 SALOFALK

Διαβάστε περισσότερα

2427403 03 2802427403031 ADAFERIN CREAM 0,1% W/W BT x TUB x 60 G D10AD03 ADAPALENE N 7,77 11,17 GALDERMA ΕΛΛΑΣ ΑΕ

2427403 03 2802427403031 ADAFERIN CREAM 0,1% W/W BT x TUB x 60 G D10AD03 ADAPALENE N 7,77 11,17 GALDERMA ΕΛΛΑΣ ΑΕ 1 2 3 4 5 6 7 1897502 01 2801897502015 ACNE HERMAL CUT.SOL 1,63%(W/V)η2%(W/W) FLx25 ML D10AF02 ERYTHROMYCIN N 2,82 4,05 OLVOS SCIENCE AE 2427403 03 2802427403031 ADAFERIN CREAM 0,1% W/W BT x TUB x 60 G

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A01 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ A01A -Φάρμακα στόματος A01AA -Φάρμακα για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.10.24 09:28:09 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 29345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. HUMULIN(REGULAR)CARTRIDGE INJ.SOL 100 IU/ML BTx5CARTRx3ML για χρηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. HUMULIN(REGULAR)CARTRIDGE INJ.SOL 100 IU/ML BTx5CARTRx3ML για χρηση ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ.Α.Κ. 195440101 ASACOL GR.TAB 400MG/TAB BTx30 ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE 195440401 ASACOL GR.TAB 800MG/TAB BTx60 (BLIST6x10) ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE 196180201 SALOFALK

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35193 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2477 3 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. oικ. 91173 «Τροποποίηση υπουργικής απόφασης έγκρισης του θε τικού καταλόγου του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 24/07/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 24/07/2014 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF false true 0.71 1.02 ανατιμολόγηση. 0.71 1.02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο τιμών φαρμάκων 20/10/2012 Ισχύει για τα φαρμακεία από 1/11/2012

Δελτίο τιμών φαρμάκων 20/10/2012 Ισχύει για τα φαρμακεία από 1/11/2012 χονδρική ΜΗΣΥΦΑ 233770301 BENEFIX 1000IU/ VIAL BTx 1 VIAL +1 VIAL x PS.INJ.SOL 0.68 0.59 0.60 0.75 Νοσοκομεία,ΕΟΠΥΥ,Φαρμακεία 670.78 99.89 233770201 BENEFIX 500IU/ VIAL BTx 1 VIAL +1 VIAL x PS.INJ.SOL

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο 20/10/2012 14:00

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο 20/10/2012 14:00 BENEFIX 1000IU/ VIAL BTx 1 VIAL +1 VIAL x PS.INJ.SOL 2802337703016 560,60 0,60-99% 661,32 0,74-99% BENEFIX 500IU/ VIAL BTx 1 VIAL +1 VIAL x PS.INJ.SOL 2802337702019 279,87 0,60-99% 348,87 0,74-99% BENEFIX

Διαβάστε περισσότερα

5,71 2707802 02 ABESYL 10MG/CAP BTx 30(BLIST 3 x 10) MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ 6,64 ΠΡ

5,71 2707802 02 ABESYL 10MG/CAP BTx 30(BLIST 3 x 10) MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ 6,64 ΠΡ 1567501 01 2- DROP 12.5%+3.11% FLX10ML ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 0,62 1,02 N 2409001 01 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX GALENICA ΑΕ 0,50 0,82 2409002 01 8 Y 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ GALENICA

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ M -ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ M -ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ M -ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ M -ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ M01 -ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ M01A -Μη Στεροειδή Αντιφλεγµονώδη και Αντιρευµατικά M01AB

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εκχώρηση και συμψηφισμός απαιτήσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από φαρμακευτικές εταιρείες προς νοσοκομεία ΕΣΥ.

ΘΕΜΑ : Εκχώρηση και συμψηφισμός απαιτήσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από φαρμακευτικές εταιρείες προς νοσοκομεία ΕΣΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΗΔ ΚΗΘ ΤΙΜΗ

ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΗΔ ΚΗΘ ΤΙΜΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης A02BA -Aνταγωνιστές των

Διαβάστε περισσότερα

0008403 01 BUSCOPAN INJ.SOL 20MG/1ML AMP 0.80 BTx6AMPx1ML 0.70 1.13 0009201 01 COLIK (2.5+1)MG/ML OR.SO.D FLX30ML 0.65 0.57 0.92

0008403 01 BUSCOPAN INJ.SOL 20MG/1ML AMP 0.80 BTx6AMPx1ML 0.70 1.13 0009201 01 COLIK (2.5+1)MG/ML OR.SO.D FLX30ML 0.65 0.57 0.92 Ονομασία περιεκτικ ότητα συσκευασ Φαρμ/κή Νέα Κωδικός Συσκ. ία μορφή Χονδρική Νοσ/κή χονδρική Λιανική ΜΗΣΥΦΑ 0000902 01 ANTIVOM 8MG/TAB BTx50(σε 2.58 BLISTERS) 2.24 3.64 0000903 02 ANTIVOM 8MG/ML OR.SO.D

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ «Προμήθεια Φαρμάκων και Φαρμακευτικού υγειονομικού υλικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης : 27/1 /ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV : 600000-6 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Διεύθυνση: Στρ. Παπάγου

Διαβάστε περισσότερα

HELICOBACTER TEST INFAI (13 C ΟΥΡΙΑ) PD.ORA.SOL 75MG/JAR 1 jar in a kit with sample tubes V04CX 13 C UREA 19,70 20,67

HELICOBACTER TEST INFAI (13 C ΟΥΡΙΑ) PD.ORA.SOL 75MG/JAR 1 jar in a kit with sample tubes V04CX 13 C UREA 19,70 20,67 1 2338501 01 2802338501017 HELICOBACTER TEST INFAI (13 C ΟΥΡΙΑ) PD.ORA.SOL 75MG/JAR 1 jar in a kit with sample tubes V04CX 13 C UREA 19,70 20,67 INFAI INSITUT FUR BIOMEDIZINISCHE ANALYTIK 28,62 & NMR IMAGING

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10629 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 1 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ. Γ.Υ.153 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

A02BA01 14019010 1 TAGAMET F.C.TAB 200MG/TAB Φ ΒΤx50(ΣΕ BLI ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VIANEX A.E. 0,000 G 12,50 0,512 6,40 4,88 4,88

A02BA01 14019010 1 TAGAMET F.C.TAB 200MG/TAB Φ ΒΤx50(ΣΕ BLI ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VIANEX A.E. 0,000 G 12,50 0,512 6,40 4,88 4,88 7986 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Σελίς: 1 A -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης A02BA -Aνταγωνιστές των H2-υποδοχέων A02BA01 CIMETIDINE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ5/οικ. 32194 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 23/01/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 23/01/2014 1567501 01 2801567501010 2-DROP 12.5%+3.11% CUT.SOL FLX10ML D11AF N 0,71 0,62 1,02 8 Y 500 IU/VIAL LY.PD.INJ (BTX10BTX1VIAL)+ (BTX10BTX1VIALX20ML 2409002 01 2802409002016 SOLV) B02BD02 0,58 0,5 0,82 2489003

Διαβάστε περισσότερα

-ΠΔΠΣΙΚΗ ΟΓΟ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ

-ΠΔΠΣΙΚΗ ΟΓΟ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΟΤΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ ΑΠΌ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Α A02 A02B -ΠΔΠΣΙΚΗ ΟΓΟ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ A02BA -AΝΣΗΟΞΗΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ -Φάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία ηνπ πεπηηθνύ έιθνπο

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 28 / Απρίλιος 2012. Επικαιρότητα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 28 / Απρίλιος 2012. Επικαιρότητα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. ΤΕΥΧΟΣ 28 / Απρίλιος 2012 Φαρμακευτικά και... επίκαιρα Επίσημη έκδοση του Φ. Σ. Θεσσαλονίκης Επικαιρότητα ΦΥΚ και ο τρόπος χορήγησής τους από τα ιδιωτικά φαρμακεία Νέα λίστα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. και αρνητική λίστα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣ, 16/07/2015 Αριθ.Πρωτ.:2617/2015

ΚΩΣ, 16/07/2015 Αριθ.Πρωτ.:2617/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΚΩΣ, 16/07/015 Αριθ.Πρωτ.:617/015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3376 16 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.108477 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Χονδρική 2409001 01 240900101 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX 0,58 0,50 0,82 GALENICA ΑΕ

Ειδική Χονδρική 2409001 01 240900101 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX 0,58 0,50 0,82 GALENICA ΑΕ 2409001 01 240900101 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX 0,58 0,50 0,82 GALENICA ΑΕ 2409002 01 240900201 8 Y 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ 0,58 0,50 0,82 GALENICA ΑΕ 1931801 01 193180101 ABDUCE 5% W/W TBX10G

Διαβάστε περισσότερα

H01AC01 SOMATROPIN 2472802 01 NUTROPINAQ INJ.SOL 10MG/2ML Φ 1 cartridge x 2ML ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 1986213 05 GENOTROPIN(ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ PS.INJ.

H01AC01 SOMATROPIN 2472802 01 NUTROPINAQ INJ.SOL 10MG/2ML Φ 1 cartridge x 2ML ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 1986213 05 GENOTROPIN(ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ PS.INJ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ H -ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ATC ΚΩ ΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Α A02 -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02B A02BA -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης -Aνταγωνιστές των

Διαβάστε περισσότερα

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ R -ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ R01 -ΡΙΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ R01A -Αποσυμφορητικά του Ρινικού Βλεννογόνου και άλλα Σκευάσματα για Τοπική Χορήγηση R01AB Συμπαθητικομιμητικά, συνδυασμοί εξαιρουμένων των συνδυασμών με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ- ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ.xlsx Φύλλο1 1 / 5

ΝΕΑ- ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ.xlsx Φύλλο1 1 / 5 APOTEL EFF.GRAN 1000MG/SACHET 185411901 BTx20 SACHETS PARACETAMOL N02BE01 AUBAGIO F.C.TAB 306030102 14MG/TAB BTx28 TERIFLUNOMIDE L04AA31 CAPRELSA F.C.TAB 100MG/TAB BTx30 σε 302190101 BLISTERS VANDETANIB

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ SANOFI-AVENTIS GROUPE, FRANCE ASTRAZENECA AB, SOEDERTAELJE,

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ SANOFI-AVENTIS GROUPE, FRANCE ASTRAZENECA AB, SOEDERTAELJE, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ 185411901 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ATC ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ APOTEL EFF.GRAN 1000MG/SACHET BTx20 SACHETS PARACETAMOL N02BE01 8(3)β - Γνωστή δραστική ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΧΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Λίστα Τιµολ. Κατ. Τιµολόγησης EX-FACTORY ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ

ΚΑΤΟΧΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Λίστα Τιµολ. Κατ. Τιµολόγησης EX-FACTORY ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ APOTEL EFF.GRAN 1000MG/SACHET BTx20 185411901 SACHETS PARACETAMOL N02BE01 8(3)β - Γνωστή δραστική UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ MHSYFA Περιεκτικότητες- Συσκευασίες (OFF-PATENT πριν

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 9/10/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/95310 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χονδρική χρήσης (με Νέα Γενόσημα) τιμή ALFUDEX PR. TAB 10MG/TAB, BTx30 TABS ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE 7.6 10.

Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χονδρική χρήσης (με Νέα Γενόσημα) τιμή ALFUDEX PR. TAB 10MG/TAB, BTx30 TABS ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE 7.6 10. ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Ισχύει από 1-7-2013 λιανική ΜηΣυΦα N3816 ALFUDEX PR. TAB 10MG/TAB, BTx30 TABS ALFUZOSIN 7.6 10.72 Ν NEWRON PHARMACEUTICAL LIMITED, CYPRUS ALOPEXY, CUT.SOL 5%, BTX1 (BOTTLEX60ML) κίτρινο

Διαβάστε περισσότερα

MΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

MΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ S01 -OΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ S01A -Φάρμακα κατά των οφθαλμικών λοιμώξεων S01AA -Aντιβιοτικά S01AA01 CHLORAMPHENICOL 2407401 01 URSA-FENOL EYE.OINT 1% Φ TUB X5G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. S01AA12 TOBRAMYCIN 2318101

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ Φύλλο1 1 / 6

ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ Φύλλο1 1 / 6 185411901 APOTEL EFF.GRAN 1000MG/SACHET BTx20 SACHETS PARACETAMOL N02BE01 8(3)β - Γνωστή δραστική UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ MHSYFA τιμολογημένα 3,15 3,40 4,89 306030102 302190101

Διαβάστε περισσότερα

ACTAVIS GROUP PTC EHF., ICELAND POSTV 7,32 7,68 10,63

ACTAVIS GROUP PTC EHF., ICELAND POSTV 7,32 7,68 10,63 242050302 ABROBION SYR 30MG/5ML FLx200 ML AMBROXOL HYDROCHLORIDE HELP ΑΒΕΕ MHSYFA 2,59 2,79 4,02 290070102 290070104 ACIDWELL GR.TAB 20MG/TAB BTx14 σε Blisters (OPA-Al-PVC/Al) PANTOPRAZOLE SODIUM SANDOZ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ B -AΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ B B01 -AΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ B01A B01AA -AΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ -Aντιθρομβωτικοί παράγοντες -Aνταγωνιστές της βιταμίνης K Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOKΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.560,67 (με Φ.Π.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOKΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.560,67 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOKΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 2016 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3429 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΕΡΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Έχοντας υπόψη τα κάτωθι: 1. Την Υ.Α 11389/8-3-1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

1 / 195 THERAPY ABEE>> MEDOCHEMIE HEΚΚAS AE Α Α.& PACLITAXEL FORMULATED AS ALBUMIN BOUND MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG,

1 / 195 THERAPY ABEE>> MEDOCHEMIE HEΚΚAS AE Α Α.& PACLITAXEL FORMULATED AS ALBUMIN BOUND MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG, ο η Δ ου Η ΣΥ Φ 08 GAΚEΠICA 466 2409002 01 2802409002016 2489003 01 2802489003019 8 Y LYPDIJ 500 IUVIAL BTX10BTX1VIAL BTX10BTX1VIALX20ML SOLV ACΠOTREΠ SOFTCAPS MGCAP BT σ ERS B02BD02 HUMA PLASMA COAGULATIO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ R -ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ R -ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ R01A -Αποσυμφορητικά του Ρινικού Βλεννογόνου και άλλα Σκευάσματα για Τοπική Χορήγηση R01AB Συμπαθητικομιμητικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ S -ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ S -ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ S -ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ S01A -Φάρμακα κατά των οφθαλμικών λοιμώξεων S01AA -Aντιβιοτικά Οφθαλμική χορήγηση (ημιστερεές

Διαβάστε περισσότερα

A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρµακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης

A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρµακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ Ο ΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩ ΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ G01 -ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ G01A -Αντιλοιμώδη και Αντισηπτικά, εκτός Συνδυασμών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΑΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ATC ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ. 8(3)β - Γνωστή δραστική.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΑΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ATC ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ. 8(3)β - Γνωστή δραστική. 1 185411901 APOTEL EFF.GRAN 1000MG/SACHET BTx20 SACHETS PARACETAMOL N02BE01 8(3)β - Γνωστή δραστική UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ τιμολογημένα 3.40 AUBAGIO F.C.TAB SANOFI-AVENTIS

Διαβάστε περισσότερα

Δραστική/ες Ουσία/ες SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA DONEPEZIL HYDROCHLORIDE DONEPEZIL HYDROCHLORIDE

Δραστική/ες Ουσία/ες SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA DONEPEZIL HYDROCHLORIDE DONEPEZIL HYDROCHLORIDE 303760301 2803037603019 303760603 2803037606034 293230101 2802932301013 ACC EF.TAB 600MG/TAB BTx20 (TUBES) ACC PD.ORA.SOL 600mg/SACHET BTx20 SACHETS ACICLOVIR/GENERICS C/S.SOL.IN 25MG/1ML BTx 5AMPx 10ML

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Σχετικά με τους περιορισμούς στη συνταγογράφηση σκευασμάτων του θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων».

Θέμα: «Σχετικά με τους περιορισμούς στη συνταγογράφηση σκευασμάτων του θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων». Αθήνα, 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 14743 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα Φαρμακευτικής Πολιτικής Ταχ. Δ/νση: Αποστόλου Παύλου 12, 151 23, Μαρούσι fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

29346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

29346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 29346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2505001 02 250500102 AUROCALCIN NASPR.SOL 100 IU/DOSE Φ ΒΤ x FL x 4 ML+ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ (28DOSES) 2505002 01 250500201 AUROCALCIN NASPR.SOL 200 IU/DOSE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ 2008 Δευτέρα 2 Ιουνίου 2008 ΑΡΙΘΜ. ΦΑΚΕΛΩΝ 3M ESPE AG GERMANY 2 7 SEVENS LTD 1 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ.ΑΘΗΝ.ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 18 ALET PHARMACEUTICALS ABEE 4 ALICE LOREN CO LTD,

Διαβάστε περισσότερα

384 ΝΕΑ ΓΕΝΟΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΟΡΘΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟY

384 ΝΕΑ ΓΕΝΟΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΟΡΘΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟY ALFUDEX PR. TAB 10MG/TAB, BTx30 TABS 2802974701024 7,60 10,72 10,57 ALOPEXY, CUT.SOL 5%, BTX1 (BOTTLEX60ML) κίηρινο ΡΕΤ 2802933601013 10,58 15,21 15,00 ALPRAZOLAM/GENERICS TAB 0.5MG/TAB BTx100 (BLISTER)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3816/2010»

Θέμα: «Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3816/2010» Αρ. Πρωτ.: οικ. 34730 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013 - Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Τηλ.: 210-8110674 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Europharmacy Hellas Πρόγραμμα Διαχείρισης Φαρμακείου Euromedica Windows

Europharmacy Hellas Πρόγραμμα Διαχείρισης Φαρμακείου Euromedica Windows Νέα 2 DROP 12.5%+3.11% FLX10ML 0.71 0 N 1.00 1.02 1.96% 8 Y LY.PD.INJ 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX 0.58 N 0.82 0.82 0.00% 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ 0.58 N 0.82 0.82 0.00% ABANIFAN F.C.TAB

Διαβάστε περισσότερα

ENGERIX (ΕΜΒΟΛΙΟ) INJ.SUSP 10MCG/0,5ML(1 DOSE) BTx1PF.SYR.x0,5ML (1 DOSE+ 1βελόνα+Back stop syringe) 2801963201057

ENGERIX (ΕΜΒΟΛΙΟ) INJ.SUSP 10MCG/0,5ML(1 DOSE) BTx1PF.SYR.x0,5ML (1 DOSE+ 1βελόνα+Back stop syringe) 2801963201057 BARCODE DRNAME (gredis) ABILIFY OR.DISP.TA 15 MG/TAB BT x 28 (BLIST ALU/ALU 2802657007023 διάτρητα/dose) ABILIFY ORAL.SOL 1 MG/ML 1 φιάλη (PET)x150ML+ 1 κύπελλο +1 2802657009058 βαθμονομημένο σταγονόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

MΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

MΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ J01 -ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ J01A -Τετρακυκλίνες J01AA -Τετρακυκλίνες J01AA02 DOXYCYCLINE HYCLATE 2033302 01 MICROVIBRATE CAPS 50MG/CAP

Διαβάστε περισσότερα

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ N01 -AΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ N01A -Γενικά αναισθητικά N01AB -Aλογονωμένοι υδρογονάθρακες Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές) N01AB06 ISOFLURANE 1922501 01 FORENIUM VO.LIQ.G.A 99,9% W/W

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ G01 -ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΛΟΙΜΩ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ G01A -Αντιλοιµώδη και Αντισηπτικά, εκτός Συνδυασµών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3816/2010»

Θέμα: «Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3816/2010» Αρ. Πρωτ.: 19896 Αθήνα, 07 Ιουνίου 2013 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Τηλ.:210-8110674 Fax: 210-8110694

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 2.298,04 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (2.395,74 ΜΕ ΦΠΑ )

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 2.298,04 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (2.395,74 ΜΕ ΦΠΑ ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 19/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:1004 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο τιμών φαρμάκων 22_10_2012 ΙΣΧΥΕΙ για τα φαρμακεία από 1/11/2012

Δελτίο τιμών φαρμάκων 22_10_2012 ΙΣΧΥΕΙ για τα φαρμακεία από 1/11/2012 156750101 2 DROP 12.5%+3.11% FLX10ML CUT.SOL 0.71 0.62 1.02 N 1.05 2.86 240900101 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX LY.PD.INJ 0.58 0.50 0.82 0.82 0.00 240900201 8 Y 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ LY.PD.INJ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός, 3/5/2012 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62, Χολαργός Αριθμ.Πρωτ.: 31252

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός, 3/5/2012 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62, Χολαργός Αριθμ.Πρωτ.: 31252 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός, 3/5/2012 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62, Χολαργός Αριθμ.Πρωτ.: 31252 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελ. Προϊόντων Τμήμα Γραμματείας & Διοικητικού Ελέγχου Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εκχώρηση και Συμψηφισμός ποσού 59.039.197,92, μεταξύ ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομείων και Φαρμακευτικών Εταιρειών. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ : Εκχώρηση και Συμψηφισμός ποσού 59.039.197,92, μεταξύ ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομείων και Φαρμακευτικών Εταιρειών. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΗΡ. ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2336 29 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 74288 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 20/11/2015

ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 20/11/2015 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF 0.71 1.02 8(3) - Πλήρης αίτηση. ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. εν έγινε ανατιμολόγηση. 0.71 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 8 Y LY.PD.IJ 500 IU/VIAL

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J01A -Τετρακυκλίνες J01AA -Τετρακυκλίνες J01AA G1 -Τετρακυκλίνες / Δοξυκυκλίνη J01AA02 DOXYCYCLINE HYCLATE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 20 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 43066 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του ν. 3816/2010,

Διαβάστε περισσότερα

2535804 04 FORCID SOLUTAB (500+125) 3.90 MG/TAB BTx 3.39 20 (BLIST 4 x 5) 5.50

2535804 04 FORCID SOLUTAB (500+125) 3.90 MG/TAB BTx 3.39 20 (BLIST 4 x 5) 5.50 2529802 02 STATINUM-MEDICHROM F.C.TAB 40MG/TAB 16.72 BTX30 14.55 (BLIST 3X10) 23.58 2530001 01 VERISTIN 20MG/TAB F.C.TAB BTx10(1BLISTx10) 3.92 3.41 5.53 2530001 02 VERISTIN 20MG/TAB F.C.TAB BTx30 10.90

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2141 26 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΥΓ3/οικ.104893 Εγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 572 7 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.. 21261 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του ν. 3816/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 22405 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α' του ν. 3816/2010,

Διαβάστε περισσότερα

Τελική νοσοκομειακή τιμή με ΦΠΑ. Έκπτωση. 2,33 5,00% 2,21 0,00% 2,35 Bayer 30 tabs Πρωτότυπο 0,08

Τελική νοσοκομειακή τιμή με ΦΠΑ. Έκπτωση. 2,33 5,00% 2,21 0,00% 2,35 Bayer 30 tabs Πρωτότυπο 0,08 204620101 Acarbose 204620201 Acarbose GLUCOBAY TABL BT 30X50 MG GLUCOBAY TABL BT 30X100 MG 2,33 5,00% 2,21 0,00% 2,35 Bayer 30 tabs Πρωτότυπο 0,08 2,87 5,00% 2,73 0,00% 2,89 Bayer 30 tabs Πρωτότυπο 0,10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑ.Ο.Κ.Α.Σ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑ.Ο.Κ.Α.Σ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού Νοµικού Προσώπου ήµου Σητείας ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : Ιδ. Πόροι ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Περιγραφή Νομική Βάση Τύπος Τρόπος Διάθεσης ATCCODE Δραστική KAK BEFORE_2012 Προτ. Τιμή Κατ. Τιμολόγησης NOTES

Κωδικός Περιγραφή Νομική Βάση Τύπος Τρόπος Διάθεσης ATCCODE Δραστική KAK BEFORE_2012 Προτ. Τιμή Κατ. Τιμολόγησης NOTES 003810106 Κωδικός Περιγραφή Νομική Βάση Τύπος Τρόπος Διάθεσης ATCCODE Δραστική KAK BEFORE_2012 Προτ. Τιμή Κατ. Τιμολόγησης NOTES MANNITOL/FRESENIUS SOL.INF 20% 10 BOTTLES (PE) x 500ML ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΜΕΓΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ G01A -Αντιλοιμώδη και Αντισηπτικά, εκτός Συνδυασμών με Κορτικοστεροειδή G01AA -Αντιβιοτικά Κολπική χορήγηση (ημιστερεές μορφές) G01AA10 CLINDAMYCIN PHOSPHATE 2538501 01 CLIMYCEN VAG.CR 2% Φ TUBX40G+7APPLΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ Μάιος 2011 Editorial: Είμαστε για το τρελοκομείο Ο αγώνας του Φ.Σ.Α. και τα παραλειπόμενα Διαταγές πληρωμής για οφειλές ΗΣΑΠ και ΤΥΔΕ Άρση της επί πιστώσει χορήγησης για τον ΟΠΑΔ από 1η Μαΐου ΙΚΑ και ΟΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2007.02.13 09:13:55 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 2171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 97637 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Διεύθυνση : Ελέγχου Παραγωγής & Κυκλοφορίας Προϊόντων Τμήμα : Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2010.06.07 20:12:35 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 1785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZADITEN 0,25 mg/ml, οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα.σε περιέκτες μιας δόσης 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 0.4 ml περιέχoυν

Διαβάστε περισσότερα

109.27 PT:81.90 ES:84.00 ) = 81.90 (Χ.Τ. 85.91). 85.91 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD., WEXHAM, UNITED KINGDOM

109.27 PT:81.90 ES:84.00 ) = 81.90 (Χ.Τ. 85.91). 85.91 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD., WEXHAM, UNITED KINGDOM 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF 0.71 1.02 8(3) - Πλήρης αίτηση. εν έγινε ανατιµολόγηση. 0.71 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 8 Y LY.PD.IJ 500 IU/VIAL (BTx10BTx1VIAL)+

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2014.03.07 22:38:52 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 7985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 09/03/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 09/03/2015 Τιμή 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF N 0.660000 0.71 1.02 ανατιμολόγηση. 0.660000 0.71 1.02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500

Διαβάστε περισσότερα