-ΠΔΠΣΙΚΗ ΟΓΟ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "-ΠΔΠΣΙΚΗ ΟΓΟ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ"

Transcript

1 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΟΤΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ ΑΠΌ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Α A02 A02B -ΠΔΠΣΙΚΗ ΟΓΟ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ A02BA -AΝΣΗΟΞΗΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ -Φάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία ηνπ πεπηηθνύ έιθνπο θαη ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο -Aληαγωληζηέο ηωλ H2-ππνδνρέωλ A02BA01 CIMETIDINE TAGAMET F.C.TAB 200MG/TAB Φ ΒΣx50(Δ BLISTER) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ VIANEX A.E. 0,8 G 0, TAGAMET F.C.TAB 400MG/TAB Φ ΒΣx25 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ VIANEX A.E. 0,8 G 0,5536 A02BA02 RANITIDINE HYDROCHLORIDE ALPHADINE F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTX30(FOILS 3X10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΜΗΝΔΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 0,3 Α.Δ. G 0, B-ALCERIN F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTX20(FOIL2X10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ MEDICUS A.E. 0,3 G 0, BAROXAL F.C.TAB 150MG/TAB Φ ΒΣΥ20 (FOIST 2X10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ALAPIS ABEE 0,3 G 0, BINDAZAC F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTx20(2x10) ζε ALU ALU BLISTER ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΝΟΡΜΑ ΔΛΛΑ Α.Δ. 0,3 G 0, BRIXORAL F.C.TAB 150MG/TAB Φ ΒΣΥ20(FOIST2X10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ BIOSPRAY ABEE 0,3 G 0, LOMADRYL C.TAB 300MG/TAB Φ BTx30 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ S.J.A. PHARM ΔΠΔ 0,3 G 0, LUMAREN F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTX30(BLIST 3X10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 0,3 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ G 0, NIPODUR F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTx50 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΑΝΦΑΡΜ ΔΛΛΑ Α.Δ. 0,3 G 0, NIPODUR F.C.TAB 300MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΑΝΦΑΡΜ ΔΛΛΑ Α.Δ. 0,3 G 0, PTINOLIN F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTx20 (BLIST 2x10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ HELP ΑΒΔΔ 0,3 G 0, RANITIDINE/GENERICSF.C.TAB 150MG/TAB Φ BTx20 (ζε BLISTERS) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ GENERICS PHARMA HELLAS 0,3 ΔΠΔ G 0, RESTOPON C.TAB 150MG/TAB Φ ΒΣΥ20 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ BROS Δ.Π.Δ. 0,3 G 0, RESTOPON C.TAB 300MG/TAB Φ ΒΣΥ20 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ BROS Δ.Π.Δ. 0,3 G 0, SMARIL F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTX20(BLIST2X10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ COUP ABEE 0,3 G 0, TUPAST F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTX30(BLIST3X10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΚΛΔΒΑ ΑΦΒΔΔ 0,3 G 0, VERLOST F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTX30(STRIP3X10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ RAFARM A.E.B.E. 0,3 G 0, YARA F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTX20(FOIST2X10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ MEDOCHEMIE HELLAS AE 0,3 ΠΑΡΑ.& G ΔΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& 0,5150 Φ/ΚΧΝ ΠΡ ZANTAC EF.TAB 150MG/TAB Φ TUB x 10 TABS ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ GLAXOSMITHKLINE AEBE 0,3 G 0, ZANTAC F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTx20 (FOIL 2x10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ GLAXOSMITHKLINE AEBE 0,3 G 0, ZANTAC F.C.TAB 300MG/TAB Φ BTx10(FOIL 2x5) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ GLAXOSMITHKLINE AEBE 0,3 G 0, ZOLIDEN EF.TAB 150 MG/TAB Φ BTX12 TABS(STRIPS3X4) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ UNI-PHARMA ΚΛΔΧΝ ΣΔΣΖ 0,3 ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ G 0,5967 ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΒ ZURFIX F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTx60(FOIST 6x10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΦΟΗΝΗΞΦΑΡΜ ΔΠΔ 0,3 G 0,4533 A02BA03 FAMOTIDINE BANATIN C.TAB 20MG/TAB Φ BTx50 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ REMEDINA ABEE 0,04 G 0, MOSTRELAN C.TAB 40MG/TAB Φ BTX20(BLIST2X10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ SANOPHARM AE 0,04 G 0, PEPTAN F.C.TAB 20MG/TAB Φ BTx20(Δ BLISTER) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ VIANEX A.E. 0,04 G 0, PEPTAN F.C.TAB 40MG/TAB Φ ΒΣx10(Δ BLISTER) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ VIANEX A.E. 0,04 G 0, SEDANIUM-R C.TAB 40MG/TAB Φ BTX20(BLIST2X10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ COUP ABEE 0,04 G 0,5480 Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγοσ σνταγογραυοσμένων Φαρμάκων ειίδα 1 5/9/2011

2 A02BA02 RANITIDINE HYDROCHLORIDE BRIXORAL SYR 75MG/5ML Φ FLX300ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ BIOSPRAY ABEE 0,3 G 0, EPADOREN SYR 75MG/5ML Φ FL x 300 ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ DEMO ABEE 0,3 G 0,6280 A02BA01 CIMETIDINE TAGAMET INJ.SOL 200MG/2ML AMP Φ BTx10AMPSx2ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ VIANEX A.E. 0,8 G 1,3280 A02BA02 RANITIDINE HYDROCHLORIDE EPADOREN INJ.SOL 50MG/2ML AMP Φ BTx5 AMPSx2 ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ DEMO ABEE 0,3 G 4, LUMAREN INJ.SOL 50MG/2ML Φ BTX5AMPSX2ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 0,3 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ G 4, PTINOLIN INJ.SOL 50MG/2ML AMP Φ BTx5 AMPSx2 ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ HELP ΑΒΔΔ 0,3 G 4, ZANTAC INJ.SOL 50MG/2ML AMP Φ ΒΣΥ5AMPSX2ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ GLAXOSMITHKLINE AEBE 0,3 G 4,5600 A02BB -Πξνζηαγιαλδίλεο A02BB01 MISOPROSTOL CYTOTEC TAB 200MCG/TAB Φ ΒΣx42 (BLIST 3x14) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ PFIZER ΔΛΛΑ Α.Δ. 0,0008 G 0,9762 A02BC -Aλαζηνιείο ηεο αληιίαο πξωηνλίωλ Από ηνπ ζηόκαηνο ρνξήγεζε (ζηεξεέο κνξθέο ηξνπνπνηεκέλεο απνδέζκεπζεο) A02BC01 OMEPRAZOLE ACROMON GR.CAP 20MG/CAP Φ BT x 28 (BLIST 4x7) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ BIOSYNTHESIS A.E. 0,02 G 0, ALEVIOR GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 (BLIST 4x7) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ AURORA PHARMACEUTICALS 0,02 GA.E. 0, ALEVIOR GR.CAP 40MG/CAP Φ BTx28 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ AURORA PHARMACEUTICALS 0,02 GA.E. 0, ASSOPROL GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 (4BLIST.x7) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ S.J.A. PHARM ΔΠΔ 0,02 G 0, BELIFAX GR.CAP 20MG/CAP Φ BT x 30 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΦΑΡΜΑΣΔΝ ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ0,02 G 0, BENZOL GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 (ζε θηαιίδην) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ BENNETT ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 0,02 Α.Δ. G 0, COMOPRAZOL GR.CAP 20MG/CAP Φ BT x 28 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΜΟΤΡΗΚΖ ΣΔΛΛΑ & ΗΑ Ο.Δ. 0,02Γ.Σ. G COMOMED 0, DIORIUM GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 (BOTTLE) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ.Μ. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ 0,02 G ΔΠΔ 0, EFROZIN GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 (BLIST 4x7) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΦΑΡΜΑΝΔΛ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 0,02Α.Δ. G 0, EFROZIN GR.CAP 40MG/CAP Φ BTx28 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΦΑΡΜΑΝΔΛ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 0,02Α.Δ. G 0, EFROZIN GR.CAP 40MG/CAP Φ BTx28 (BLIST4x7) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΦΑΡΜΑΝΔΛ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 0,02Α.Δ. G 0,6993 Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγοσ σνταγογραυοσμένων Φαρμάκων ειίδα 2 5/9/2011

3 ELCODROP GR.CAP 20MG/CAP Φ BT x 4 BL.(ALU-ALU) X 7caps ΜΔ (28caps) ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ARS MEDENDI Φ.ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟ 0,02 G 0, Υ.ΚΑΚΛΑΜΑΝΖ Ο.Δ ELCONTROL GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx14 (BLIST 2x7) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ MEDHEL ΔΛΛΑ ΑΔ -ΦΑΡΜΑΚΟΥΖΜΗΚΖ 0,02 G 0,7950 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ELCONTROL GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 (BLIST 4x7) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ MEDHEL ΔΛΛΑ ΑΔ -ΦΑΡΜΑΚΟΥΖΜΗΚΖ 0,02 G 0,6993 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ELIBACTIN GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 (BOTTLE) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΠΝΓ ΓΔΡΟΛΤΜΑΣΟ ΜΔΝΣΗΚΑΛ 0,02 G Α.Δ. Γ.Σ.PNG 0,6993GEROLYMATOS ELKOSTOP GR.CAP 20MG/CAP Φ BT x14 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΜΗΝΔΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 0,02 Α.Δ. G 0, ELKOSTOP GR.CAP 20MG/CAP Φ ΒΣx14 (FOIL 2x7) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΜΗΝΔΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 0,02 Α.Δ. G 0, ELKOSTOP GR.CAP 20MG/CAP Φ ΒΣx28 (FOIL 4x7) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΜΗΝΔΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 0,02 Α.Δ. G 0, ELKOTHERAN E.C.CAPS 20MG/CAP Φ BTX14(FOIST1X14) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ BROS Δ.Π.Δ. 0,02 G 0, ELKOTHERAN E.C.CAPS 20MG/CAP Φ BTX28(FOIST2X14) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ BROS Δ.Π.Δ. 0,02 G 0, ESELAN GR.CAP 20MG/CAP Φ FLx14 +1 θαθ. αθπγξ. ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΑΝΦΑΡΜ ΔΛΛΑ Α.Δ. 0,02 G 0, ESELAN GR.CAP 20MG/CAP Φ FLx28 + 1θαθ. αθπγξ. ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΑΝΦΑΡΜ ΔΛΛΑ Α.Δ. 0,02 G 0, ESOPRAZ GR.CAP 20MG/CAP Φ ΒΣ x 14 (ΒL.2 x 7) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΦΟΗΝΗΞΦΑΡΜ ΔΠΔ 0,02 G 0, ESOPRAZ GR.CAP 20MG/CAP Φ ΒΣ x 28 (ΒL.2 x 14) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΦΟΗΝΗΞΦΑΡΜ ΔΠΔ 0,02 G 0, EZIPOL GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx14 (BLIST 2x7) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΚΛΔΒΑ ΑΦΒΔΔ 0,02 G 0, EZIPOL GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΚΛΔΒΑ ΑΦΒΔΔ 0,02 G 0, FLUSAL GR.CAP 40MG/CAP Φ BTx28 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ PLUS ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΔ0,02 G 0, GERTALGIN E.C.CAPS 20MG/CAP Φ ΒΣx14(Δ ΦΗΑΛΗΓΗO) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΦΑΡΑΝ ΑΒΔΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 0,02 ΚΑΗ GΔΜΠΟΡΗΑ 0,7950 ΦΑΡΜΑΚΧΝ GERTALGIN E.C.CAPS 20MG/CAP Φ ΒΣx28(Δ ΦΗΑΛΗΓΗO) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΦΑΡΑΝ ΑΒΔΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 0,02 ΚΑΗ GΔΜΠΟΡΗΑ 0,6993 ΦΑΡΜΑΚΧΝ GLAVERAL E.C.CAPS 20MG/CAP Φ ΒΣ x 14 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ HELP ΑΒΔΔ 0,02 G 0, GLAVERAL E.C.CAPS 20MG/CAP Φ BTx 28 (FL 1 x 28) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ HELP ΑΒΔΔ 0,02 G 0, GLAVERAL E.C.CAPS 20MG/CAP Φ BT x 30 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ HELP ΑΒΔΔ 0,02 G 0, INHIPLEX GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 (BLIST 4x7) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΑΓΖΦΑΡΜ Μ.Δ.Π.Δ. 0,02 G 0, LANEX GR.CAP 20MG/CAP Φ BT x 14 (ζε γπάιηλν θηαιίδην) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ LAVIPHARM HELLAS AE 0,02 G 0, LANEX GR.CAP 20MG/CAP Φ BT x 28 (ζε γπάιηλν θηαιίδην) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ LAVIPHARM HELLAS AE 0,02 G 0, LENAR GR.CAP 20MG/CAP Φ BTxFLx28 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ BIOMEDICA-CHEMICA AE0,02 G 0, LEXIGOR GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 (ζε θηαιίδην) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ VIVAX PHARMACEUTICALS 0,02 LTD, G GREECE 0, LODREC GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx1 VIALx14 CAPS ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ QUENTIS (ΚΟΤΔΝΣΗ) PHARMA 0,02 GΔΠΔ ΔΜΠΟΡΗΑ 0,7950 ΦΑΡ/ΚΧΝ ΠΡΟΨ LODREC GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx1 VIALx28 CAPS ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ QUENTIS (ΚΟΤΔΝΣΗ) PHARMA 0,02 GΔΠΔ ΔΜΠΟΡΗΑ 0,6993 ΦΑΡ/ΚΧΝ ΠΡΟΨ LOPROC GR.CAP 20MG/CAP Φ ΒΣx14(BLISTERS 2x7) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΝΟΡΜΑ ΔΛΛΑ Α.Δ. 0,02 G 0, LOPROC GR.CAP 20MG/CAP Φ ΒΣx28(BLISTERS 4x7) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΝΟΡΜΑ ΔΛΛΑ Α.Δ. 0,02 G 0, LOSEC GR.CAP 20mg/CAP Φ BTX14(ζε θηαιίδην) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ASTRAZENECA A.E. 0,02 G 0, LOSEC GR.CAP 10MG/CAP Φ BTX10 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ASTRAZENECA A.E. 0,02 G 1, LOZAPRIN E.C.CAPS 20MG/CAP Φ FLX14(ΠΛΑΣ.ΦΗΑΛ.) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ COUP ABEE 0,02 G 0, LOZAPRIN E.C.CAPS 20MG/CAP Φ BT XFLX28 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ COUP ABEE 0,02 G 0, LYOPRAZ GR.CAP 20MG/CAP Φ BT x 28 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ STARGEN Δ.Π.Δ ( Γ.Σ. STARGEN 0,02 G LTD) 0, MALORTIL GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ALET PHARMACEUTICALS 0,02 ABEE G 0, MEPROLEN GR.CAP 20MG/CAP Φ BT x 14 (BLIST 2 x7) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ VOCATE ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 0,02 Α.Δ. G 0, MEPROLEN GR.CAP 20MG/CAP Φ BT x 28 (BLIST 4 x7) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ VOCATE ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 0,02 Α.Δ. G 0,6993 Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγοσ σνταγογραυοσμένων Φαρμάκων ειίδα 3 5/9/2011

4 NOVEK EC GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx 28 (BOTTLE) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ SANTA PHARMA A.E. 0,02 G 0, ODAMESOL GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28(BLIST 4x7) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ IASIS PHARMAC.HELLAS 0,02 ΒΗΟΜ.& G ΔΜΠ.Φ/ΚΧΝ-ΥΖΜ/ΚΧΝ 0,6993 & ΚΑ ODASOL/GENEPHARM GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx14 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ GENEPHARM AE 0,02 G 0, ODASOL/GENEPHARM GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ GENEPHARM AE 0,02 G 0, OFNIMAREX GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx14 (ζε θηαιίδην) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ BIOSPRAY ABEE 0,02 G 0, OFNIMAREX GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 (ζε θηαιίδην) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ BIOSPRAY ABEE 0,02 G 0, OFNIMAREX GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 (BLIST 4x7) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ BIOSPRAY ABEE 0,02 G 0, OLARK GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 (BLIST 4x7) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ LEOVAN Μ.ΛΔΧΝ & ΗΑ ΔΔ0,02 G 0, OMEPRAZOLE/GENERICS GR.CAP 20 MG/CAP Φ BT x 28(BLIST 4 x 7) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ GENERICS PHARMA HELLAS 0,02 ΔΠΔ G 0, OMEPROL/MEDICHROME.C.CAPS 20MG/CAP Φ ΒΣx14 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ FARMELLAS ENTERPRISES 0,02LTD, G CYPRUS 0, OMEPROL/MEDICHROME.C.CAPS 20MG/CAP Φ BTx28 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ FARMELLAS ENTERPRISES 0,02LTD, G CYPRUS 0, ORTANOL GR.CAP 20MG/CAP Φ BT x 28 CAPS ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA 0,02 G 0, ORTANOL GR.CAP 40MG/CAP Φ BT x 15 CAPS ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA 0,02 G 1, PENRAZOL GR.CAP 20MG/CAP Φ BT X 28(γπάι.θηαι.) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 0,02 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ G 0, PIP ACID GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ IASIS PHARMAC.HELLAS 0,02 ΒΗΟΜ.& G ΔΜΠ.Φ/ΚΧΝ-ΥΖΜ/ΚΧΝ 0,6993 & ΚΑ PRAZOLIN GR.CAP 20MG/CAP Φ ΒΣ x 28 (ζε BLIST) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΦΑΡΜΑΝΔΛ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 0,02Α.Δ. G 0, RUKUZ GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 (BOTTLE) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΜΔΝΣΗΜΑΡ Α.Δ. ΦΑΡΜΑΚΧΝ,ΚΑΛ/ΚΧΝ,ΗΑΣΡΗΚΟΤ 0,02 G 0,6993 ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ RYTHMOGASTRYL GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx14 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ RAFARM A.E.B.E. 0,02 G 0, RYTHMOGASTRYL GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 (ΠΛΑΣ. ΦΗΑΛ.) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ RAFARM A.E.B.E. 0,02 G 0, SEDACID GR.TAB 20MG/TAB Φ BTx1 BOTTLEx28 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ANABIOSIS LTD, GREECE0,02 G 0, SIERAL GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 (FOIST 2x14) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ FARMEDIA AE 0,02 G 0, SIERAL GR.CAP 20MG/CAP Φ ΒΣx28 (HDPE BOTTLE) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ FARMEDIA AE 0,02 G 0, SODEPROL GR.CAP 20MG/CAP Φ BT x 4 BL (ALU-ALU) X 7CAPSΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΚΑΛΟΦΧΛΗΑ 0,02 & ΗΑ G Ο.Δ. IAPHARM 0, SPEZATO GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 (BLIST 4x7) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ TARGET PHARMA ΔΠΔ 0,02 G 0, UFONITREN E.C.CAPS 20MG/CAP Φ BTX28(ΦΗΑΛ.) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 0,02ΔΠΔ G Γ.Σ. NOVENDIA 0,6993 PHARMACEUT VAMAC GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx14 (ζε θηαιίδην) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΦΑΡΜΔΞ Α.Δ. 0,02 G 0, VAMAC GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 (ζε θηαιίδην) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΦΑΡΜΔΞ Α.Δ. 0,02 G 0, VERALOX E.C.CAPS 20MG/CAP Φ BTX14(BLISTERS) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ DEMO ABEE 0,02 G 0, VERALOX E.C.CAPS 20MG/CAP Φ ΒΣ Υ 28 (ζε BLISTER) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ DEMO ABEE 0,02 G 0, ZOLANDIL GR.CAP 20MG/CAP Φ ΒΣ x 28 (BLIST 4x7) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ DELEGANT HOLDINGS LTD, 0,02ΚΤΠΡΟ G 0, ZOLANDIL GR.CAP 40MG/CAP Φ BT x 28(BLIST 4 x7) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ DELEGANT HOLDINGS LTD, 0,02ΚΤΠΡΟ G 0, ZOLLDENOL GR.CAP 20MG/CAP Φ ΒΣ x 28 (ΒL 4 x 7) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ NOVIS PHARMACEUTICAL 0,02 S.A., GGREECE 0, ZOLMACH GR.CAP 20MG/CAP Φ ΒΣ x 28(ζε θηαιίδην) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ RAFARM A.E.B.E. 0,02 G 0,6993 A02BC02 PANTOPRAZOLE SODIUM SESQUIHYDRATE CONTROLOC GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx14 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ SANOFI-AVENTIS AEBE 0,04 G 1, CONTROLOC GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx28 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ SANOFI-AVENTIS AEBE 0,04 G 1, GASTROPROZAL GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx14 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ALAPIS ABEE 0,04 G 0, GASTROPROZAL GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx28 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ALAPIS ABEE 0,04 G 1,0132 Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγοσ σνταγογραυοσμένων Φαρμάκων ειίδα 4 5/9/2011

5 OZEPRAN GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx30 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA 0,04 G 0, PANTIUM GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx28 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 0,04 GΔΠΔ 1, PANTOPRAZOLE/GENERICS GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx28(BLIST Alu/Alu) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ GENERICS PHARMA HELLAS 0,04 ΔΠΔ G 0, PRAZ-UP (ΓΔΝΟΖΜΟ)GR.TAB 40MG/TAB Φ BT x 28(BLIST 2x 14) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ BALU ΔΜΠΟΡΗΑ ΠΑΡΑΦΑΡΜ/ΚΧΝ 0,04 G & ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ 1,0132 Α.Δ. Γ.Σ ROXITROL/MEDICHROMGR.TAB 40MG/TAB Φ BTx 28 (ζε BLISTER) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ FARMELLAS ENTERPRISES 0,04LTD, G CYPRUS 1, ZURCAZOL GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx14 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ NYCOMED HELLAS S.A. 0,04 G 1, ZURCAZOL GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx28 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ NYCOMED HELLAS S.A. 0,04 G 1,1257 A02BC03 LANSOPRAZOLE APRADIL GR.CAP 15MG/CAP Φ BTx28 (BLIST 4x7) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ PROTON PHARMA ΑΝΧΝΤΜΖ 0,03 GΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 0,9357 ΔΣΑΗΡΔΗΑ APRADIL GR.CAP 30MG/CAP Φ BTx28 (BLIST 4x7) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ PROTON PHARMA ΑΝΧΝΤΜΖ 0,03 GΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 0,8186 ΔΣΑΗΡΔΗΑ LANCIPROL GR.CAP 30 MG/CAP Φ BT x 28(ζε BLISTER) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ MED-ONE Α.Φ.Β.Δ.Δ. 0,03 G 0, LANSO GR.CAP 30MG/CAP Φ BTx28 (BLIST.4x7) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ IASIS PHARMAC.HELLAS 0,03 ΒΗΟΜ.& G ΔΜΠ.Φ/ΚΧΝ-ΥΖΜ/ΚΧΝ 0,8186 & ΚΑ LANZOL GR.CAP 30MG/CAP Φ BT x 28(BOTTLE HDPE) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ VERISFIELD (UK) LTD, U.K. 0,03 G 0, LAPRAZOL GR.CAP 30MG/CAP Φ BTx14(BLISTERS) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ VIANEX A.E. 0,03 G 1, LAPRAZOL GR.CAP 15MG/CAP Φ BTX14 (BLIST 2X7) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ VIANEX A.E. 0,03 G 1, ZOLETAD GR.CAP 30MG/CAP Φ BTx28 (ζε BLISTER) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ TAD PHARMA GMBH, GERMANY 0,03 G 0,8186 A02BC04 RABEPRAZOLE SODIUM PARIET GR.TAB 20MG/TAB Φ BTx14(BLIST2x7) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 0,02 G ΑΔΒΔ1, PARIET GR.TAB 20MG/TAB Φ BTx28(BLIST2x14) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 0,02 G ΑΔΒΔ0,8307 A02BC05 ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE NEXIUM GR.TAB 20MG/TAB Φ BTx14 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ASTRAZENECA A.E. 0,03 G 1, NEXIUM GR.TAB 20MG/TAB Φ BTx28 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ASTRAZENECA A.E. 0,03 G 1, NEXIUM GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx 14 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ASTRAZENECA A.E. 0,03 G 0, NEXIUM GR.TAB 40MG/TAB Φ BT x 28 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ASTRAZENECA A.E. 0,03 G 0,7471 A02BC03 LANSOPRAZOLE LAPRAZOL FAST TAB OR.DISP.TA 15MG/TAB Φ BT x 14 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ VIANEX A.E. 0,03 G 1, LAPRAZOL FAST TAB OR.DISP.TA 30MG/TAB Φ BT x 28 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ VIANEX A.E. 0,03 G 1,0218 Από ηνπ ζηόκαηνο ρνξήγεζε (πγξέο ή εκηζηεξεέο κνξθέο ηξνπνπνηεκέλεο απνδέζκεπζεο) A02BC05 ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE NEXIUM GR.GR.SUS 10MG/SACHET Φ ΒΣ x 28 sachets ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ASTRAZENECA A.E. 0,03 G 2,4536 A02BC01 OMEPRAZOLE Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγοσ σνταγογραυοσμένων Φαρμάκων ειίδα 5 5/9/2011

6 ALCERELIEF PS.INJ.SOL 40MG/VIAL Φ BTx1 VIAL+1 AMPX 10ML SOLV ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ALAPIS ABEE 0,02 G 3, ASSOPROL PD.SOL.INF 40 MG/VIAL Φ BTx1 VIAL ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ S.J.A. PHARM ΔΠΔ 0,02 G 3, LORDIN PS.INJ.SOL 40MG/VIAL Φ BTX1VIAL+1AMPX10ML SOLVΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ VIANEX A.E. 0,02 G 3, OMEPRAZOLE SPECIFAR PD.SOL.INF 40 MG/VIAL Φ BT x 1 VIAL ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ SPECIFAR ABEE 0,02 G 3, OMEPRAZOLE/TEVA PD.SOL.INF 40MG/VIAL Φ BTx1 VIAL/PACK ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ TEVA PHARMA B.V., UTRECHT, 0,02 GTHE NETHERLANDS 3, OMERANE PS.INJ.SOL 40MG/VIAL Φ BTx1VIAL+1AMPx10 ML SOLVΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ MEDICUS A.E. 0,02 G 3, PENRAZOL PS.INJ.SOL 40MG/VIAL Φ BT X1VIAL+1AMP.SOLV ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 0,02 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ G 3, ESELAN PS.INJ.SOL 40MG/VIAL Φ BTX1VIAL+1AMP SOLV ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΑΝΦΑΡΜ ΔΛΛΑ Α.Δ. 0,02 G 3, ESOPRAZ PS.INJ.SOL 40MG/VIAL Φ BT x 1 VIAL + 1 AMPx10ML SOLV ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΦΟΗΝΗΞΦΑΡΜ ΔΠΔ 0,02 G 3, LOMEZEC PS.INJ.SOL 40MG/VIAL Φ BTx1 VIAL + 1 AMPx10ML SOLV ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ PHARMA LINE A.E. 0,02 G 3, LOPROC PS.INJ.SOL 40MG/VIAL Φ BTX1VIAL+1AMPX10ML SOLVΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΝΟΡΜΑ ΔΛΛΑ Α.Δ. 0,02 G 3, LOSEC LY.PD.INJ 40MG/VIAL Φ BTx1VIAL+10ML SOLV ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ASTRAZENECA A.E. 0,02 G 4, LYOPRAZ PS.INJ.SOL 40MG/VIAL Φ BTx1 VIALx1 AMPx10ML SOLVΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ STARGEN Δ.Π.Δ ( Γ.Σ. STARGEN 0,02 G LTD) 3, MEPROLEN PS.INJ.SOL 40MG/10ML VIAL Φ BTx1VIAL+1AMP.SOLV ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ VOCATE ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 0,02 Α.Δ. G 3, ODASOL/GENEPHARM PS.INJ.SOL 40MG/VIAL Φ BTx1 VIAL+1AMPX10ML SOLVΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ GENEPHARM AE 0,02 G 3, UFONITREN (ΓΔΝΟΖΜΟ) PS.INJ.SOL 40MG/10ML VIAL Φ ΒΣx1 VIAL +(1AMP SOLV) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 0,02ΔΠΔ G Γ.Σ. NOVENDIA 3,6250 PHARMACEUT VERALOX PS.INJ.SOL 40MG/VIAL Φ 1VIAL+1AMPx10ML SOLV ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ DEMO ABEE 0,02 G 3,6250 A02BC02 PANTOPRAZOLE SODIUM CONTROLOC PD.INJ.SOL 40MG/VIAL Φ BT x 1 VIAL ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ SANOFI-AVENTIS AEBE 0,04 G 8, PANTOSEC PD.INJ.SOL 40MG/VIAL Ν BTx1VIAL ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ MEDICINA ΥΡΖΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 0,04 Α.Δ. G 7, PANTOSEC PD.INJ.SOL 40MG/VIAL Ν BTx5 VIALS ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ MEDICINA ΥΡΖΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 0,04 Α.Δ. G 7, ULCERON PD.INJ.SOL 40MG/VIAL Φ BTx5 VIALS ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΑΝΦΑΡΜ ΔΛΛΑ Α.Δ. 0,04 G 7, ZURCAZOL I.V. PD.INJ.SOL 40MG/VIAL Φ BTx1VIAL ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ NYCOMED HELLAS S.A. 0,04 G 8,2200 A02BC05 ESOMEPRAZOLE SODIUM NEXIUM PD.I.S.INF 40MG/VIAL Ν BTx1 VIAL ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ASTRAZENECA ΥΡΖΖ A.E. 0,03 G 5,3250 A02BX -Άιια θάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία ηνπ πεπηηθνύ έιθνπο θαη ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο A02BX02 SUCRALFATE PEPTONORM TAB 1000MG/TAB Φ BTX30 (BLIST3X10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ UNI-PHARMA ΚΛΔΧΝ ΣΔΣΖ 4 ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ G 0,5480 ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΒ A02BX05 TRI-POTASSIUM DI-CITRATO BISMUTHATE DE-NOL C.TAB 300(120)MG/TAB Φ BTx28(Δ FOILS) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ALAPIS ABEE 0,48 G 0,2971 A02BX02 SUCRALFATE PEPTONORM GRA.OR.SUS 1000MG/SACHET Φ ΒΣx30 SACHETS ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ UNI-PHARMA ΚΛΔΧΝ ΣΔΣΖ 4 ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ G 0,7413 ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΒ Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγοσ σνταγογραυοσμένων Φαρμάκων ειίδα 6 5/9/2011

7 PEPTONORM ORAL.SUSP 1000MG/5ML Φ FLx150ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ UNI-PHARMA ΚΛΔΧΝ ΣΔΣΖ 4 ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ G 0,6787 ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΒ PEPTONORM SUS.SD 1000MG/5ML SACHET Φ BTx30 SACHETSx5 ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ UNI-PHARMA ΚΛΔΧΝ ΣΔΣΖ 4 ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ G 0,7573 ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΒ A03 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ A03A -Φάξκαθα γηα ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο ηνπ εληέξνπ A03AA -πλζεηηθά αληηρνιηλεξγηθά, εζηέξεο κε ηξηηνηαγή ακηλνκάδα Από ηνπ ζηόκαηνο ρνξήγεζε (ζηεξεέο κνξθέο ηξνπνπνηεκέλεο απνδέζκεπζεο) A03AA04 MEBEVERINE HYDROCHLORIDE DUSPATALIN PR.CAP 200MG/CAP Φ ΒΣx30 (BLIST 3x10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ABBOTT LABORATORIES ΔΛΛΑ 0,3 G ΑΒΔΔ0,2895 A03AA05 TRIMEBUTINE MALEATE IBUTIN S.R.F.C.TA 300MG/TAB Φ BTx 20(BLIST 2 x 10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ GALENICA ΑΔ 0,6 G 1,2160 A03AA05 TRIMEBUTINE MALEATE GARAPEPSIN CAPS 200MG/CAP Φ BTx30 (BLIST 2x15) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ MEDICHROM A.E. 0,6 G 0,5360 A03AB -πλζεηηθά αληηρνιηλεξγηθά, ελώζεηο ηεηαξηνηαγνύο ακκωλίνπ A03AB06 OTILONIUM BROMIDE DORALIN F.C.TAB 40MG/TAB Φ ΒΣΥ30 (BLIST 3Υ10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ MENARINI HELLAS A.E. 0,08 G 0, OTILAX F.C.TAB 40MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΝΔΣΟΡΑ ΒΛΑΥΟ Ο.Δ.-EPSILON 0,08 G HEALTH 0,5340 A03AX -Άιια θάξκαθα γηα ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο ηνπ εληέξνπ A03AX04 PINAVERIUM BROMIDE DICETEL F.C.TAB 50MG/TAB Φ BTx50 (BLIST 2x25) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ABBOTT LABORATORIES 0,15 ΔΛΛΑ G ΑΒΔΔ0,2940 A03B -Δπζαιεία ε άηξνπνο (Belladonna) θαη παξάγσγα, ακηγή A03BB -Ηκηζπλζεηηθά αιθαινεηδή ηεο επζαιείαο (Belladonna), ελώζεηο ηεηαξηνηαγνύο ακκωλίνπ A03BB HOMATROPINE METHYLBROMIDE NOPAR OR.SO.D 4MG/ML Φ FLX15ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ UNI-PHARMA ΚΛΔΧΝ ΣΔΣΖ 0,019 ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ G 0,4085 ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΒ Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγοσ σνταγογραυοσμένων Φαρμάκων ειίδα 7 5/9/2011

8 A03BB01 HYOSCINE BUTYLBROMIDE BUSCOPAN INJ.SOL 20MG/1ML AMP Φ BTx6AMPSx1ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ BOEHRINGER INGELHEIM 0,02 ΔΛΛΑ G ΑΔ 0,3050 A03C -παζκνιπηηθά ζε ζπλδπαζκό κε θαηαζηαιηηθά ηνπ ΚΝ A03CA -πλζεηηθά αληηρνιηλεξγηθά ζε ζπλδπαζκό κε θαηαζηαιηηθά ηνπ ΚΝ A03CA02 DIAZEPAM,CLIDINIUM BROMIDE DISTEDON C.TAB (2+2.5)MG/TAB Φ ΒΣΥ30 ΔΗΓΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΓΗΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ADELCO ΠΟΤ A.E. ΤΠΑΓΟΝΣΑΗ ΥΡΧΜ. ΑΘΖΝ. ΣΗ 5,5 ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΦΟΗ TE Δ. ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ ΣΟΤ 0,1852 Ν.1729/87 A03D -παζκνιπηηθά ζε ζπλδπαζκό κε αλαιγεηηθά A03DB -Δπζαιεία (Belladonna) θαη παξάγωγα ζε ζπλδπαζκό κε αλαιγεηηθά A03DB04 PARACETAMOL,HYOSCINE BUTYLBROMIDE SPASMO-APOTEL INJ.SOL (600+20)MG/4ML Φ BTX3AMPS X4ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ UNI-PHARMA ΚΛΔΧΝ ΣΔΣΖ 1 ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ TE 0,9167 ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΒ A03F -Πξνάγνληα ηελ εληεξηθή θηλεηηθόηεηα A03FA -Πξνάγνληα ηελ εληεξηθή θηλεηηθόηεηα A03FA01 METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE PRIMPERAN TAB 10MG/TAB Φ BTx20 (BLIST 1x20) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ SANOFI-AVENTIS AEBE 0,03 G 0,1470 A03FA03 DOMPERIDONE CILROTON F.C.TAB 10MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ JOHNSON AND JOHNSON 0,03 HELLAS G AEBE 0, OROPERIDYS OR.DISP.TA 10MG/TAB Φ BT x 30 TABS ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ PIERRE FABRE FARMAKA 0,03 AE G 0,5790 A03FA01 METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE PRIMPERAN SYR 5MG/5ML Φ FLX125ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ SANOFI-AVENTIS AEBE 0,03 G 0,2544 A03FA03 DOMPERIDONE CILROTON ORAL.SOL 5MG/5ML Φ FLx200ML(ΓΤΑΛ.ΦΗΑΛ) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ JOHNSON AND JOHNSON 0,03 HELLAS G AEBE 0,4140 Οξζηθή ρνξήγεζε (ζηεξεέο κνξθέο) Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγοσ σνταγογραυοσμένων Φαρμάκων ειίδα 8 5/9/2011

9 A03FA01 METOCLOPRAMIDE PRIMPERAN SUPP 10 MG/SUP Φ ΒΣΥ5 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ SANOFI-AVENTIS AEBE 0,03 G 0, PRIMPERAN SUPP 20MG/SUP Φ ΒΣΥ5 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ SANOFI-AVENTIS AEBE 0,03 G 0,2670 A03FA01 METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE PRIMPERAN INJ.SOL 10MG/2ML AMP Φ BTX6AMPSX2ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ SANOFI-AVENTIS AEBE 0,03 G 0,6200 A04 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΣΗΔΜΔΣΗΚΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑ ΣΖ ΝΑΤΣΗΑ A04A -Φάξκαθα αληηεκεηηθά θαη θαηά ηεο λαπηίαο A04AA -Aληαγωληζηέο ηεο ζεξνηνλίλεο (5HT3) A04AA01 ONDANSETRON HYDROCHLORIDE BIOSETRON F.C.TAB 8MG/TAB Ν BTX15(BLIST 3X5) ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ MEDICUS ΥΡΖΖ A.E. 0,016 G 5, CRUZAFEN F.C.TAB 8MG/TAB Ν BTX15(BLIST1X15) ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ MEDITRINA ΥΡΖΖ ΔΠΔ 0,016 G 5, DENTRON F.C.TAB 8MG/TAB Ν BTx15 (BLIST 3 x5) ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ SANTA ΥΡΖΖPHARMA A.E. 0,016 G 5, FEDRAL F.C.TAB 8MG/TAB Φ BTx15 ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ NYCOMED ΥΡΖΖ HELLAS S.A.0,016 G 5, ONDA F.C.TAB 8MG/TAB Ν BTx15 (BLIST 1x15) ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ VIANEX ΥΡΖΖA.E. 0,016 G 5, ONDAMETON F.C.TAB 8MG/TAB Ν BTx15 (BLIST 1x15) ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ MEDICINA ΥΡΖΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 0,016 Α.Δ. G 5, ONDANSETRON/GENERICS F.C.TAB 4MG/TAB Ν BT x 15 ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ GENERICS ΥΡΖΖ PHARMA HELLAS 0,016 ΔΠΔ G 9, ONDANSETRON/GENERICS F.C.TAB 8MG/TAB Ν BT x 15 ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ GENERICS ΥΡΖΖ PHARMA HELLAS 0,016 ΔΠΔ G 5, SETRODAN F.C.TAB 8MG/TAB Ν BTx15 (BLIST 1x15) ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ S.J.A. ΥΡΖΖ PHARM ΔΠΔ 0,016 G 5, TRONDAMET F.C.TAB 4MG/TAB Ν BT x 50 (BLIST 5x10) ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΦΑΡΜΑΣΔΝ ΥΡΖΖ ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ0,016 G 8, TRONDAMET F.C.TAB 8MG/TAB Ν BT x 50 (BLIST 5x10) ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΦΑΡΜΑΣΔΝ ΥΡΖΖ ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ0,016 G 5, VEFRON F.C.TAB 8MG/TAB Ν BTx15 (BLIST 1x15) ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ OPUS ΥΡΖΖMATERIA ΔΠΔ 0,016 G 5, ZODATRON F.C.TAB 8MG/TAB Ν BTx15 (BLIST. 1x15) ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ PROTON ΥΡΖΖ PHARMA ΑΝΧΝΤΜΖ 0,016 GΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 5,8107 ΔΣΑΗΡΔΗΑ ZOFRON F.C.TAB 4MG/TAB Ν ΒΣΥ15 ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ GLAXOSMITHKLINE ΥΡΖΖ AEBE0,016 G 11, ZOFRON F.C.TAB 8MG/TAB Ν ΒΣΥ15 ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ GLAXOSMITHKLINE ΥΡΖΖ AEBE0,016 G 6, ZOFRON ZYDIS LING.TAB 8MG/TAB Ν BTx10 (BLIST) ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ GLAXOSMITHKLINE ΥΡΖΖ AEBE0,016 G 7,0020 A04AA02 GRANISETRON HYDROCHLORIDE KYTRIL F.C.TAB 2mg/TAB Φ BTx5(BLIST 1x5) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ROCHE HELLAS A.E 0,002 G 12,3160 A04AA03 TROPISETRON HYDROCHLORIDE NAVOBAN CAPS 5MG/CAP Φ BTX5CAPS ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ NOVARTIS ΥΡΖΖ (HELLAS) A.E.B.E. 0,005 G 15, NAVOBAN CAPS 5MG/CAP Φ BTX50CAPS ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ NOVARTIS ΥΡΖΖ (HELLAS) A.E.B.E. 0,005 G 13,7676 Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγοσ σνταγογραυοσμένων Φαρμάκων ειίδα 9 5/9/2011

10 A04AA01 ONDANSETRON HYDROCHLORIDE ZOFRON SYR 4MG/5ML Φ FLX50ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ GLAXOSMITHKLINE AEBE0,016 G 14,2160 A04AA02 GRANISETRON HYDROCHLORIDE GRANITRON ORAL.SOL 1MG/5ML Φ BTX30ML BOTTLE ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ VERISFIELD (UK) LTD, U.K. 0,002 G 12,8733 Οξζηθή ρνξήγεζε (ζηεξεέο κνξθέο) A04AA01 ONDANSETRON ZOFRON SUPP 16MG/SUP Φ BTx1 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ GLAXOSMITHKLINE AEBE0,016 G 18,0400 A04AA01 ONDANSETRON ZETRON INJ.SOL 8MG/4ML Ν BTx5 AMPSx4 ML ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ VOCATE ΥΡΖΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 0,016 Α.Δ. G 20, BIOSETRON INJ.SOL 4MG/2ML VIAL Ν BTX1 VIAL ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ MEDICUS ΥΡΖΖ A.E. 0,016 G 28, BIOSETRON INJ.SOL 8MG/4ML VIAL Ν BTX1 VIAL ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ MEDICUS ΥΡΖΖ A.E. 0,016 G 20, CRUZAFEN INJ.SOL 8MG/4ML AMP Ν BTx5 AMPSx4 ML ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ MEDITRINA ΥΡΖΖ ΔΠΔ 0,016 G 20, CRUZAFEN INJ.SOL 8MG/4ML AMP Ν BTx1 AMPx4 ML ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ MEDITRINA ΥΡΖΖ ΔΠΔ 0,016 G 20, DENTRON INJ.SOL 8MG/4ML VIAL Ν BTx 1 VIAL x 4 ML ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ SANTA ΥΡΖΖPHARMA A.E. 0,016 G 20, DENTRON INJ.SOL 8MG/4ML VIAL Ν BTx 5 VIALS x 4 ML ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ SANTA ΥΡΖΖPHARMA A.E. 0,016 G 20, FEDRAL INJ.SOL 2MG/ML Φ BTx5AMPSx2ML ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ NYCOMED ΥΡΖΖ HELLAS S.A.0,016 G 25, FEDRAL INJ.SOL 2MG/ML Φ BTx5AMPSx4ML ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ NYCOMED ΥΡΖΖ HELLAS S.A.0,016 G 18, NOFAIL INJ.SOL 8MG/4ML AMP Ν BTx1 AMP x 4 ML ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΦΑΡΜΔΞ ΥΡΖΖ Α.Δ. 0,016 G 20, ODASEN INJ.SOL 8MG/4ML AMP Φ BT x 5 (AMP x 4 ML) ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ LYOFIN ΥΡΖΖLTD, GREECE 0,016 G 20, ONDA INJ.SOL 8MG/4ML AMP Ν BTx1 (AMPx4 ML) ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ VIANEX ΥΡΖΖA.E. 0,016 G 20, ONDA INJ.SOL 4MG/2ML AMP Φ BT x 1 ( AMPx 2ML) ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ VIANEX ΥΡΖΖA.E. 0,016 G 28, ONDAMETON INJ.SOL 8MG/4ML Ν ΒΣ x 1 ΑΜP x 4 ML ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ MEDICINA ΥΡΖΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 0,016 Α.Δ. G 20, ONDAMETON INJ.SOL 8MG/4ML Ν ΒΣ x 5 ΑΜPS x 4 ML ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ MEDICINA ΥΡΖΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 0,016 Α.Δ. G 20, ONDANSETRON/B. BRAUN INJ.SOL 4MG/2ML AMP Ν BTx5 AMPS x 2 ML ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ B. ΥΡΖΖ BRAUN MELSUNGEN 0,016 A.G W. GGERMANY 25, ONDANSETRON/GENERICS INJ.SOL 2MG/ML Ν BT x 1 AMP x 2 ML ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ GENERICS ΥΡΖΖ PHARMA HELLAS 0,016 ΔΠΔ G 28, ONDANSETRON/GENERICS INJ.SOL 2MG/ML Ν BT x 1 AMP x 4 ML ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ GENERICS ΥΡΖΖ PHARMA HELLAS 0,016 ΔΠΔ G 20, ONDANSETRON/KABI INJ.SOL 2MG/ML Ν BTx 10 AMPS x 2 ML ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ FRESENIUS ΥΡΖΖ KABI HELLAS 0,016 AE G 28, ONDANSETRON/KABI INJ.SOL 2MG/ML Ν BTx 10 AMPS x 4 ML ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ FRESENIUS ΥΡΖΖ KABI HELLAS 0,016 AE G 20, ONDASEPROL INJ.SOL 8MG/4ML AMP Φ BTx1AMPx4ML ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ NOVENDIA ΥΡΖΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 0,016ΔΠΔ G Γ.Σ. NOVENDIA 20,7000 PHARMACEUT SETRODAN INJ.SOL 4MG/2ML Ν BTx1AMPx2ML ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ S.J.A. ΥΡΖΖ PHARM ΔΠΔ 0,016 G 28, SETRODAN INJ.SOL 8MG/4ML Ν BTx1AMPx4ML ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ S.J.A. ΥΡΖΖ PHARM ΔΠΔ 0,016 G 20, TRONDAMET INJ.SOL 2MG/ML Ν BT x 5 (AMPS x 2 ML) ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΦΑΡΜΑΣΔΝ ΥΡΖΖ ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ0,016 G 28,8320 Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγοσ σνταγογραυοσμένων Φαρμάκων ειίδα 10 5/9/2011

11 TRONDAMET INJ.SOL 2MG/ML Ν BT x 5 (AMPS x 4ML) ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΦΑΡΜΑΣΔΝ ΥΡΖΖ ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ0,016 G 20, VEFRON INJ.SOL 8MG/4ML VIAL Ν BTx1VIAL x4ml ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ OPUS ΥΡΖΖMATERIA ΔΠΔ 0,016 G 20, ZODATRON INJ.SOL 8MG/4ML AMP Ν BTx1AMPx4ML ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ PROTON ΥΡΖΖ PHARMA ΑΝΧΝΤΜΖ 0,016 GΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 20,7000 ΔΣΑΗΡΔΗΑ ZOFRON INJ.SOL 4MG/2ML AMP Φ BTX1AMPX2ML ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ GLAXOSMITHKLINE ΥΡΖΖ AEBE0,016 G 32, ZOFRON INJ.SOL 8MG/4ML AMP Φ BTX1AMPX4ML ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ GLAXOSMITHKLINE ΥΡΖΖ AEBE0,016 G 23,0000 A04AA02 GRANISETRON HYDROCHLORIDE KYTRIL SOL.IV.INF 3MG/3ML AMP Ν BTx1AMPx3ML ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ROCHE ΥΡΖΖHELLAS A.E 0,003 G 21,3100 A04AA03 TROPISETRON HYDROCHLORIDE NAVOBAN INJ.SOL 5MG/5ML AMP Ν BTX1AMPX5ML ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ NOVARTIS ΥΡΖΖ (HELLAS) A.E.B.E. 0,005 G 17, NAVOBAN INJ.SOL 5MG/5ML AMP Ν BTX10AMPSX5ML ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ NOVARTIS ΥΡΖΖ (HELLAS) A.E.B.E. 0,005 G 21,4710 A04AA05 PALONOSETRON ALOXI INJ.SOL 250MCG/VIAL Φ BTX1VIAL ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS 0,00025 G LTD, 96,4400 MULHUDDART,IREL A04AD -Άιια αληηεκεηηθά A04AD12 APREPITANT EMEND CAPS 80MG/CAP Φ BLISTER(ALU)X2 CAPS ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ MERCK SHARP&DOHME 0,095 LTD HERFORD G 31,2550 UK EMEND CAPS 125MG/CAP & 80MG/CAP Φ BLISTER(ALU) 1CAP X 125MG ΜΔ + ΗΑΣΡΗΚΖ 2CAPS X ΤΝΣΑΓΖ 80MG MERCK SHARP&DOHME 0,095 LTD HERFORD G 27,2133 UK A04AD12 FOSAPREPITANT DIMEGLUMINE IVEMEND PD.SOL.INF 115MG/VIAL Φ BTx1 VIAL ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ MERCK SHARP&DOHME 0,095 LTD HERFORD G 32,6717 UK A05 -ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΑΘΖΔΧΝ ΥΟΛΖ ΚΑΗ ΖΠΑΣΟ A05A -Θεξαπεία παζήζεσλ ηεο ρνιήο A05AA -Πξνϊόληα ρνιηθνύ νμένο A05AA02 URSODEOXYCHOLIC ACID URSOFALK CAPS 250MG/CAP Φ ΒΣx30 (BLIST 3x10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ GALENICA ΑΔ 0,75 G 1,3760 A06 -KΑΘΑΡΣΗΚΑ A06A -Kαζαξηηθά A06AD -Ωζκωηηθώο δξώληα θαζαξηηθά Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγοσ σνταγογραυοσμένων Φαρμάκων ειίδα 11 5/9/2011

12 Πεξηνξηζκόο: Απνδεκηώλεηαη κόλν γηα ηελ έλδεημε "Πξόιεςε θαη ζεξαπεία ηεο επαηηθήο εγθεθαινπάζεηαο" A06AD11 LACTULOSE DUPHALAC SYR 3,335G/5ML Φ FLx300 ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ABBOTT LABORATORIES ΔΛΛΑ 6,7 G ΑΒΔΔ0,1199 A06AD12 LACTITOL MONOHYDRATE IMPORTAL ORAL.SOL 3,333G/5ML Φ FL x 500 ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E. 10 G 0, IMPORTAL PD.OR.SD 10G/SACHET Φ BTx20SACHETSx10G ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E. 10 G 0,1705 Από ηνπ ζηόκαηνο ρνξήγεζε (πγξέο κνξθέο, γηα δηαγλσζηηθνύο ζθνπνύο) A06AD SODIUM PHOSPHATE DIBASIC DIHYDRATE,PHOSPHORIC ACID ODRINOL ORAL.SOL (24,4+10,8)g/45 ML Φ FLx2 BOTTLES x 45 ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ VIOFAR ΔΠΔ 2 TE 8,1800 A06AD SODIUM PHOSPHATE DIBASIC,PHOSPHORIC ACID ENTER-OUT ORAL.SOL (24,4+10,8)G/45ML Φ BTx2 BOTTLESx45 ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΜΔΝΣΗΜΑΡ Α.Δ. ΦΑΡΜΑΚΧΝ,ΚΑΛ/ΚΧΝ,ΗΑΣΡΗΚΟΤ 2 TE 8,1800 ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ FLEELAXAT ORAL.SOL (24,4+10,8)G/45 ML Φ BTx2 BOTTLESx45 ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΚΟΠΔΡ Α.Δ. 2 TE 8, FLEET PHOSPHO-SODAORAL.SOL (24,4+10,8)G/45ML Φ BTx2 FL x 45 ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ NOVIS PHARMACEUTICAL S.A., 2 TEGREECE 9, PHOSPHO-LAXAT ORAL.SOL (24,4+10,8)G/45ML Φ BT x 2 FL x 45 ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ PHARMA LINE A.E. 2 TE 8,5700 A06AD POTASSIUM SODIUM TARTRATE TETRAHYDRATE Πεξηνξηζκόο: Απνδεκηώλεηαη κόλν ζε ρνξήγεζε γηα πξνεηνηκαζία δηαγλσζηηθήο εμέηαζεο θαη ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο TRIGOLAX ORAL.SOL 15%(30gr/200ml) Φ FL X200ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ COUP ABEE 1 TE 5,2500 A06AD65 MACROGOL 3350,POTASSIUM CHLORIDE,SODIUM CHLORIDE,SODIUM BICARBONATE,SODIUM SULFATE ANHYDROUS KLEAN-PREP PEG+E ORAL.PD Φ BTx4SACHETS ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ KITE ΔΛΛΑ ΔΠΔ 4 TE 8,8000 A06AD65 MACROGOL 4000,SODIUM SULFATE ANHYDROUS,SODIUM BICARBONATE,SODIUM CHLORIDE,POTASSIUM CHLORIDE FORTRANS PD.ORA.SOL 74G/SACHET Φ BTX4SACHETS ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ IPSEN ΔΠΔ 4 TE 9,6600 A06AD65 POTASSIUM CHLORIDE,SODIUM CHLORIDE,SODIUM BICARBONATE,MACROGOL ENDOFALK PD.ORA.SOL Φ BTx 6 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ DR. FALK PHARMA GMBH, GERMANY 6 TE 7,8100 A06AG -Δλέκαηα Πεξηνξηζκόο: Απνδεκηώλεηαη κόλν ζε ρνξήγεζε γηα πξνεηνηκαζία δηαγλσζηηθήο εμέηαζεο θαη ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο Οξζηθή ρνξήγεζε (πγξέο κνξθέο, γηα δηαγλσζηηθνύο ζθνπνύο) A06AG01 MONOBASIC SODIUM PHOSPHATE DIHYDRATE,SODIUM PHOSPHATE DIBASIC DIHYDRATE BIOKLYSM ENEMA (20,8+7,8)G/130ML Φ FLx130ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ BIOSPRAY ABEE 1 TE 1,8800 A06AG01 SODIUM PHOSPHATE DIBASIC HEPTAHYDRATE,SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC ΜΟΝΟHYDRATE ENEMA COOPER ENEMA (20+7,5)G/FL Φ FLX125ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΚΟΠΔΡ Α.Δ. 1 TE 1, FOSFOLAX ENEMA (20+7,5)G/FL Φ FLX125ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ COUP ABEE 1 TE 1,8800 A06AG01 SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC ΜΟΝΟHYDRATE,SODIUM PHOSPHATE DIBASIC HEPTAHYDRATE KLYSMOL REC.SOL (21,28+7,98)g/133ML Φ FL X133ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ DEMO ABEE 1 TE 1, ODRINOL REC.SOL (20,8+7,8)G/130ML Φ FL x 130 ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ VIOFAR ΔΠΔ 1 TE 1,9700 Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγοσ σνταγογραυοσμένων Φαρμάκων ειίδα 12 5/9/2011

13 A06AH -Πεξηθεξηθώο δξώληεο αληαγωληζηέο ηωλ ππνδνρέωλ ηωλ νπηνεηδώλ A06AH01 METHYLNALTREXONE BROMIDE RELISTOR INJ.SOL 12MG/0,6ML VIAL Φ BT x 7 VIALS + 7απνζηεηξσκέλεο ΜΔ ζύξηγγεο ΗΑΣΡΗΚΖ + ΤΝΣΑΓΖ 14 ηνιύπηα κε WYETH νηλόπλεπκα EUROPA L.T.D,U.K. 0,006 G 18,9486 A07 -ΑΝΣΗΓΗΑΡΡΟΨΚΑ, ΑΝΣΗΦΛΔΓΜΟΝΧΓΖ / ΑΝΣΗΜΗΚΡΟΒΗΑΚΑ ΣΟΤ ΔΝΣΔΡΟΤ A07A -Kαηά ησλ εληεξηθώλ ινηκώμεσλ A07AA -Aληηβηνηηθά A07AA11 RIFAXIMIN LORMYX F.C.TAB 200MG/TAB Φ BTx12 (1BLIST.x12) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΦΑΡΑΝ ΑΒΔΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 0,8 ΚΑΗ GΔΜΠΟΡΗΑ 2,7600 ΦΑΡΜΑΚΧΝ RIFACOL C.TAB 200MG/TAB Φ BTX12(BLISTER) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ VIANEX A.E. 0,8 G 2,7600 A07AA02 NYSTATIN NYSTAMYSYN/FARMASYN ORAL.SUSP IU/ML Φ BTx1 BOTTLEx50 ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΦΑΡΜΑΤΝ Α.Δ. 1,5 MU 1,0260 A07AX -Άιια θάξκαθα θαηά ηωλ εληεξηθώλ ινηκώμεωλ A07AX03 NIFUROXAZIDE ENOREP CAPS 200MG/CAP Φ BTx24(BLIST2x12) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ALAPIS ABEE 0,6 G 0, ERCEFURYL CAPS 200MG/CAP Φ ΒΣx24(BLIST 2x12) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ SANOFI-AVENTIS AEBE 0,6 G 0,3088 A07AX03 NIFUROXAZIDE ERCEFURYL ORAL.SUSP 220MG/5ML Φ FLx 100 ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ SANOFI-AVENTIS AEBE 0,6 G 0,2809 A07C -Hιεθηξνιύηεο κε πδαηάλζξαθεο A07CA -Άιαηα ελπδάηωζεο ρνξεγνύκελα από ην ζηόκα Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγοσ σνταγογραυοσμένων Φαρμάκων ειίδα 13 5/9/2011

14 A07CA SODIUM CHLORIDE,POTASSIUM CHLORIDE,SODIUM CITRATE,DEXTROSE (GLUCOSE) ANHYDROUS DEXTROLYTE GRA.OR.SOL 0,875+0,375+0,725+5)G/SACHET Φ BTX20SACHETS ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ UNI-PHARMA ΚΛΔΧΝ ΣΔΣΖ 2 ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ TE 0,4080 ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΒ A07D -Aλαζηαιηηθά πεξηζηαιηηζκνύ A07DA -Aλαζηαιηηθά πεξηζηαιηηζκνύ A07DA03 LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE IMODIUM CAPS 2MG/CAP Φ ΒΣx6 (BLISTER 1x6) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ JOHNSON AND JOHNSON 0,01 HELLAS G AEBE 0, IMODIUM INSTANT LING.TAB 2MG/TAB Φ BTx6(BLIST 1x6) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ JOHNSON AND JOHNSON 0,01 HELLAS G AEBE 2, NEO-SEPTOL CAPS 2MG/CAP Φ BTx18 (BLIST 3x6) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ SPECIFAR ABEE 0,01 G 0,6417 A07DA53 LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE,DIMETICONE ACTIVATED IMODIUM PLUS CHW.TAB (2+125)MG/TAB Φ BTX18(BLIST3X6) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ JOHNSON AND JOHNSON HELLAS 4 TE AEBE 1,7467 A07E -Φάξκαθα γηα ηηο ηδηνπαζείο θιεγκνλώδεηο παζήζεηο ηνπ εληέξνπ A07EA -Kνξηηθνζηεξνεηδή ηνπηθώο δξώληα Από ηνπ ζηόκαηνο ρνξήγεζε (ζηεξεέο κνξθέο ηξνπνπνηεκέλεο απνδέζκεπζεο) A07EA06 BUDESONIDE BUDECOL MOD.R.CA.H 3MG/CAP Φ BTx50 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ASTRAZENECA A.E. 0,009 G 3, BUDENOFALK E.C.CAPS 3MG/CAP Φ BTx20(BLIST2x10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ GALENICA ΑΔ 0,009 G 4,0740 Οξζηθή ρνξήγεζε (πγξέο κνξθέο) A07EA02 HYDROCORTISONE ACETATE COLIFOAM REC.FOAM 10% Φ FLx20,8G ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ MEDA PHARMACEUTICALS S.A., 2 TEGREECE 1,8443 A07EA06 BUDESONIDE BUDECOL ENEMA 2,3MG/SINGLE DOSE Φ BTx7DISP.TABS+7FLx115ML ΜΔ SOLV ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ASTRAZENECA A.E. 1 TE 6,9014 A07EC -Aκηλνζαιηθπιηθό νμύ θαη παξόκνηα θάξκαθα Από ηνπ ζηόκαηνο ρνξήγεζε (ζηεξεέο κνξθέο ηξνπνπνηεκέλεο απνδέζκεπζεο) A07EC02 MESALAZINE ASACOL GR.TAB 400MG/TAB Φ BTx30 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΦΑΡΑΝ ΑΒΔΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ 4 TE ΔΜΠΟΡΗΑ 1,4333 ΦΑΡΜΑΚΧΝ ASACOL GR.TAB 800MG/TAB Φ BTx60(BLIST6x10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΦΑΡΑΝ ΑΒΔΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ 2 TE ΔΜΠΟΡΗΑ 1,6513 ΦΑΡΜΑΚΧΝ ASALAZIN/MEDICHROMGR.TAB 500MG/TAB Φ BTX50(BLIST5X10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ MEDICHROM A.E. 3 TE 0, MEZAVANT GR.PR.R.TA 1200MG/TAB Φ BT x 60 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ SHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACTS 2 TE 2,9360 LIMITED, HAMPSHIRE, SALOFALK GR.TAB 250MG/TAB Φ ΒΣΥ100 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ GALENICA ΑΔ 6 TE 1,0668 Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγοσ σνταγογραυοσμένων Φαρμάκων ειίδα 14 5/9/2011

15 SALOFALK GR.TAB 500MG/TAB Φ BTx50 (BLIST 5x10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ GALENICA ΑΔ 3 TE 1, SALOFALK GRANU-STIXGR.PR.GRA 1000MG/SACHET Φ BT x 50 SACHETS ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ GALENICA ΑΔ 3 TE 3,1650 A07EC01 SULFASALAZINE SALOPYRINE TAB 500MG/TAB Φ ΒΣΥ50(BLIST 5X10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ADELCO A.E. ΥΡΧΜ. ΑΘΖΝ. 2ΑΦΟΗ G Δ. ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ 0,7376 Οξζηθή ρνξήγεζε (ζηεξεέο κνξθέο) A07EC02 MESALAZINE ASACOL SUPP 500MG/SUP Φ BTx20 (FOIST 2x10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΦΑΡΑΝ ΑΒΔΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 1,5 ΚΑΗ GΔΜΠΟΡΗΑ 2,8470 ΦΑΡΜΑΚΧΝ SALOFALK SUPP 250MG/SUP Φ ΒΣΥ30(FOIST 6X5) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ GALENICA ΑΔ 1,5 G 3, SALOFALK SUPP 500MG/SUP Φ BTX20(FOIST4X5) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ GALENICA ΑΔ 1,5 G 2,5665 Οξζηθή ρνξήγεζε (πγξέο κνξθέο) A07EC02 MESALAZINE ASACOL REC.SUS 4G/SINGLE DOSE Φ BTx7FLx100ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΦΑΡΑΝ ΑΒΔΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 1,5 ΚΑΗ GΔΜΠΟΡΗΑ 2,4145 ΦΑΡΜΑΚΧΝ CRONEZIL REC.SUS 4g/100ML BOTTLE Φ BTx7 (BOTTLEx100 ML) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ VIANEX A.E. 1,5 G 2, SALOFALK REC.SUS 4G/SINGLE DOSE Φ BT X 7 FL X 60 ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ GALENICA ΑΔ 1,5 G 2,2768 A07F -Πξνβηνηηθά A07FA -Πξνβηνηηθά A07FA02 SACCHAROMYCES BOULARDII Πεξηνξηζκόο: Απνδεκηώλεηαη κόλν γηα ηελ έλδεημε: "Πξνθύιαμε θαη ζεξαπεία ησλ αλεπηζπκήησλ ελεξγεηώλ ησλ αληηβηνηηθώλ" ULTRA-LEVURE CAPS 50 MG/CAP Φ ΒΣ x 20 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΠΔΣΗΑΒΑ Ν. Α.Δ. 1 G 2,5600 A07X A07XA -Άιια αληηδηαξξντθά θάξκαθα -Άιια αληηδηαξξνϊθά θάξκαθα A07XA04 RACECADOTRIL HIDRASEC CAPS 100MG/CAP Φ BT x 20 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ FERRER-GALENICA S.A., GREECE 0,3 G 1,5015 Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγοσ σνταγογραυοσμένων Φαρμάκων ειίδα 15 5/9/2011

16 Από ηνπ ζηόκαηνο ρνξήγεζε (πγξέο ή εκηζηεξεέο κνξθέο, παηδηαηξηθή ρξήζε) A07XA04 RACECADOTRIL HIDRASEC (ΓΗΑ ΒΡΔΦΖ)GRA.OR.SUS 10MG/SACH.(S.D) Φ ΒΣΥ30 ΦΑΚΔΛΛΗΚΟΗ ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ FERRER-GALENICA S.A., 0,0351 GREECE G 1, HIDRASEC (ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ)GRA.OR.SUS 30MG/SACH. (S.D.) Φ ΒΣΥ30 ΦΑΚΔΛΛΗΚΟΗ ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ FERRER-GALENICA S.A., 0,11025 GREECE G 1,1821 A09 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΔΦΖ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΝΕΤΜΧΝ A09A -Φάξκαθα πέςεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ελδύκσλ A09AA -θεπάζκαηα ελδύκωλ Από ηνπ ζηόκαηνο ρνξήγεζε (ζηεξεέο κνξθέο ηξνπνπνηεκέλεο απνδέζκεπζεο) A09AA02 PANCREATIN CREON GR.CAP 150MG/CAP Φ FL x 50 CAPS ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ABBOTT LABORATORIES ΔΛΛΑ 6 TEΑΒΔΔ 0, CREON (25,000) GR.CAP 300MG/CAP Φ FL x 50 CAPS ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ABBOTT LABORATORIES ΔΛΛΑ 4 TEΑΒΔΔ 1, PANZYTRAT GR.CAP Φ BTx50 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ VIANEX A.E. 4 TE 1,5944 A10 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΑ ΣΟΝ ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ A10A -Iλζνπιίλεο θαη αλάινγα A10AB -Ιλζνπιίλεο θαη αλάινγα, ελέζηκα, βξαρείαο δηάξθεηαο δξάζεο A10AB01 INSULIN HUMAN BIOSYNTHETIC ACTRAPID IU/ML INJ.SOL 100IU/ML Φ 1ΓΤΑΛ.ΦΗΑΛ.Υ10ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, 40 IU DENMARK ACTRAPID PENFILL 100 INJ.SOL IU/ML 100 IU/ML Φ 5ΓΤΑΛ.ΦΗΑΛ.Υ3ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, 40 IU DENMARK HUMULIN REGULAR INJ.SOL 100IU/ML Φ BTx1 VIAL x 10 ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΦΑΡΜΑΔΡΒ ΛΗΛΛΤ Α.Δ.Β.Δ. 40 IU HUMULIN(REGULAR)CARTRIDGE(HUMAPEN-HUMAJECT) INJ.SOL 100 IU/ML Φ BTX5CARTR.X3ML (HUMAPEN) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΦΑΡΜΑΔΡΒ ΛΗΛΛΤ Α.Δ.Β.Δ. 40 IU A10AB04 INSULIN LISPRO HUMALOG INJ.SOL 100 U/ML Φ BTX1VIALX10ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ELI-LILLY NEDERLAND B.V., 40THE IU NEDERLANDS HUMALOG (KWIKPEN) INJ.SOL 100 IU/ML Φ BTx 5 PF. PEN x 3ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ELI-LILLY NEDERLAND B.V., 40THE IU NEDERLANDS HUMALOG-CARTRIDGEINJ.SOL 100 U/ML Φ BTX5 CARTR.X3ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ELI-LILLY NEDERLAND B.V., 40THE IU NEDERLANDS A10AB05 INSULIN ASPART NOVORAPID INJ.SOL 100U/ML Φ 1VIALX10ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, 40 IU DENMARK NOVORAPID FLEX PENINJ.SOL 100 U/ML Φ 5PF.SYR.X3ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, 40 IU DENMARK NOVORAPID PENFILL INJ.SOL 100U/ML Φ 5CARTRIDGESx3ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, 40 IU DENMARK A10AB06 INSULIN GLULISINE APIDRA INJ.SOL 100 U/ML Φ 1 VIAL x 10 ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND 40 IU GMBH, FRANKFURT AM MAIN APIDRA INJ.SOL 100 U/ML Φ 5 CARTRIDGESx 3 ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND 40 IU GMBH, FRANKFURT AM MAIN APIDRA INJ.SOL 100 IU/ML Φ BT x 5 PF. PEN (SOLOSTAR) ΜΔ x 3ML ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND 40 IU GMBH, FRANKFURT AM MAIN Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγοσ σνταγογραυοσμένων Φαρμάκων ειίδα 16 5/9/2011

17 A10AC -Ιλζνπιίλεο θαη αλάινγα, ελέζηκα, ελδηάκεζεο δηάξθεηαο δξάζεο A10AC01 INSULIN ISOPHANE HUMAN BIOSYNTHETIC HUMULIN NPH INJ.SUSP 100IU/ML Φ BTx1 VIAL x 10 ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΦΑΡΜΑΔΡΒ ΛΗΛΛΤ Α.Δ.Β.Δ. 40 IU HUMULIN(NPH)CARTRIDGE(HUMAPEN-HUMAJECT) INJ.SUSP 100IU/ML Φ BTX5CARTR.X3ML (HUMAPEN) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΦΑΡΜΑΔΡΒ ΛΗΛΛΤ Α.Δ.Β.Δ. 40 IU PROTAPHANE PENFILL-100IU/ML INJ.SUSP 100 IU/ML Φ BTX5ΦΤΗΓΓΗΑΥ3ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, 40 IU DENMARK PROTAPHANE-100 IU/ML INJ.SUSP 100 IU/ML Φ BTX1VIALX10ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, 40 IU DENMARK A10AD -Ιλζνπιίλεο θαη αλάινγα, ελέζηκα, ελδηάκεζεο δηάξθεηαο δξάζεο ζε ζπλδπαζκό κε βξαρείαο δηάξθεηαο δξάζεο A10AD01 INSULIN HUMAN BIOSYNTHETIC,INSULIN ISOPHANE HUMAN BIOSYNTHETIC HUMULIN M3 (30/70)CARTRIDGE(HUMAPEN-HUMAJECT) INJ.SUSP 100 IU/ML Φ BT x 5 CARTRIDGES x3ml (HUMAPEN) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΦΑΡΜΑΔΡΒ ΛΗΛΛΤ Α.Δ.Β.Δ. 40 IU MIXTARD 30 PENFILL-100IU/ML INJ.SUSP 100 IU/ML Φ 5 ΓΤΑΛ.ΦΤΗΓ.Υ3ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, 40 IU DENMARK MIXTARD IU/ML INJ.SUSP 100 IU/ML Φ 1ΓΤΑΛ.ΦΗΑΛ.Υ10ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, 40 IU DENMARK MIXTARD 40 PENFILL-100IU/ML INJ.SUSP 100 IU/ML Φ 5ΓΤΑΛ.ΦΤΗΓ.Υ3ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, 40 IU DENMARK MIXTARD 50 PENFILL-100IU/ML INJ.SUSP 100 IU/ML Φ 5 ΓΤΑΛ.ΦΤΗΓ.Υ3ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, 40 IU DENMARK HUMULIN M3 30/70 (ΜΗΓΜΑ) INJ.SUSP 100IU/ML Φ ΒΣx1VIALx10ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΦΑΡΜΑΔΡΒ ΛΗΛΛΤ Α.Δ.Β.Δ. 40 IU A10AD04 INSULIN LISPRO HUMALOG (MIX 25 KWIKPEN) INJ.SUSP 100 U/ML Φ BTx 5 PF. PEN x 3ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ELI-LILLY NEDERLAND B.V., 40THE IU NEDERLANDS HUMALOG (MIX 50 KWIKPEN) INJ.SUSP 100 U/ML Φ BTx 5 PF. PEN x 3ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ELI-LILLY NEDERLAND B.V., 40THE IU NEDERLANDS HUMALOG-MIX 25 CARTRIDGE INJ.SUSP 100 U/ML Φ BTX5ΦΤΗΓΓΗΑ/CARTR.x3MLΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ELI-LILLY NEDERLAND B.V., 40THE IU NEDERLANDS HUMALOG-MIX 50 CARTRIDGE INJ.SUSP 100 U/ML Φ BTX5 ΦΤΗΓΓΗΑ/CARTR.x3mlΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ELI-LILLY NEDERLAND B.V., 40THE IU NEDERLANDS A10AD05 INSULIN ASPART,INSULIN ASPART PROTAMINE NOVOMIX 30 FLEXPEN INJ.SUSP 100 U/ML Φ 5 ΠΡΟΓΔΜΗΜΔΝΔ ΤΚΔΤΔ ΜΔ ΣΤΠΟΤ ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΔΝΝΑ ΤΝΣΑΓΖ x 3ML NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, 40 IU DENMARK NOVOMIX 30 PENFILL INJ.SUSP 100 U/ML Φ 5 ΓΤΑΛΗΝΑ ΦΤΗΓΓΗΑ X 3ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, DENMARK A10AE -Ιλζνπιίλεο θαη αλάινγα, ελέζηκα, καθξάο δηάξθεηαο δξάζεο A10AE04 INSULIN GLARGINE LANTUS INJ.SOL 100 IU/ML Φ 1ΤΑΛΗΝΟ VIAL X10ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND 40 IU GMBH, FRANKFURT AM MAIN LANTUS INJ.SOL 100 IU/ML Φ BTX5CARTR.X3ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND 40 IU GMBH, FRANKFURT AM MAIN LANTUS INJ.SOL 100 IU/ML Φ BTx5 PF. PENx3ML SOLOSTAR ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND 40 IU GMBH, FRANKFURT AM MAIN A10AE05 INSULIN DETEMIR LEVEMIR IN.SO.PF.P 100 U/ML FLEXPEN Φ 5 PF.PEN X 3 ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, 40 IU DENMARK LEVEMIR INJ.SOL 100 U/ML PENFILL Φ 5 CARTR X 3 ML ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, DENMARK A10B -Φάξκαθα γηα ηε κείσζε ηνπ ζαθράξνπ ηνπ αίκαηνο, εμαηξνπκέλσλ ησλ ηλζνπιηλώλ A10BA -Γηγνπαλίδηα Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγοσ σνταγογραυοσμένων Φαρμάκων ειίδα 17 5/9/2011

18 Από ηνπ ζηόκαηνο ρνξήγεζε (ζηεξεέο κνξθέο ηξνπνπνηεκέλεο απνδέζκεπζεο) A10BA01 PHENFORMIN HYDROCHLORIDE INFORMIN MOD.R.CA.H 50MG/CAP Φ BTX30(BLIST 3X10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ GAP A.E. 0,1 G 0,1080 A10BA02 METFORMIN HYDROCHLORIDE GLUCOFREE F.C.TAB 850MG/TAB Φ BT x 60 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΦΑΡΜΑΤΝ Α.Δ. 2 G 0, GLUCOPHAGE F.C.TAB 850MG/TAB Φ BTx30 (ζε θηαιίδην) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΠΔΣΗΑΒΑ Ν. Α.Δ. 2 G 0, GLUCOPHAGE F.C.TAB 1000MG/TAB Φ BT x 30 TABS ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΠΔΣΗΑΒΑ Ν. Α.Δ. 2 G 0, GLUCOPLUS GENER F.C.TAB 1000MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 2x15) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΦΑΡΜΑΤΝ Α.Δ. 2 G 0, SUKONTROL F.C.TAB 850MG/TAB Φ BTX30 (BLIST3X10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ALAPIS ABEE 2 G 0,1522 A10BB -νπιθνλακίδηα, παξάγωγα ηεο νπξίαο Από ηνπ ζηόκαηνο ρνξήγεζε (ζηεξεέο κνξθέο ηξνπνπνηεκέλεο απνδέζκεπζεο) A10BB01 GLIBENCLAMIDE DEROCTYL MOD.R.CA.H 7.5MG/CAP Φ ΒΣx20 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ GAP A.E. 0,007 G 0,1087 A10BB09 GLICLAZIDE DIAMICRON MR CON.R.TAB 30MG/TAB Φ BT x28 (ζε BLISTERS) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΔΡΒΗΔ ΔΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 0,06 G Δ.Π.Δ. 0, GLICLAZIDE/GENERICSCON.R.TAB 30MG/TAB Φ BTx 28 (BLIST 2 x14) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ GENERICS PHARMA HELLAS 0,06 ΔΠΔ G 0,2629 A10BB01 GLIBENCLAMIDE DAONIL TAB 5MG/TAB Φ ΒΣx30(BLISTER 2x15) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ SANOFI-AVENTIS AEBE 0,007 G 0, DEROCTYL TAB 5MG/TAB Φ BTx30 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ GAP A.E. 0,007 G 0,0905 A10BB08 GLIQUIDONE DEVOTAN TAB 30MG/TAB Φ BTx40(BLIST2x20) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ MENARINI HELLAS A.E. 0,06 G 0,2430 A10BB12 GLIMEPIRIDE ADINSULIN-S TAB 3MG/TAB Φ BT x 30 TABS ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ S.J.A. PHARM ΔΠΔ 0,002 G 0, ADINSULIN-S TAB 4MG/TAB Φ BT x 30 TABS ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ S.J.A. PHARM ΔΠΔ 0,002 G 0, ANOVIS TAB 1MG/TAB Φ BTx30(BLISTERS 3x10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ UNI-PHARMA ΚΛΔΧΝ ΣΔΣΖ 0,002 ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ G 0,2393 ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΒ ANOVIS TAB 2MG/TAB Φ BTx30(BLISTERS 3x10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ UNI-PHARMA ΚΛΔΧΝ ΣΔΣΖ 0,002 ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ G 0,1993 ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΒ ANOVIS TAB 3MG/TAB Φ BTx30(BLISTERS 3x10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ UNI-PHARMA ΚΛΔΧΝ ΣΔΣΖ 0,002 ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ G 0,2000 ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΒ ANOVIS TAB 4MG/TAB Φ BTx30(BLISTERS 3x10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ UNI-PHARMA ΚΛΔΧΝ ΣΔΣΖ 0,002 ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ G 0,1632 ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΒ DIA-BAN TAB 1MG/TAB Φ BTx 30(ζε BLISTERS) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ IASIS PHARMAC.HELLAS 0,002 ΒΗΟΜ.& G ΔΜΠ.Φ/ΚΧΝ-ΥΖΜ/ΚΧΝ 0,2393 & ΚΑ DIA-BAN TAB 2MG/TAB Φ BTx 30(ζε BLISTERS) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ IASIS PHARMAC.HELLAS 0,002 ΒΗΟΜ.& G ΔΜΠ.Φ/ΚΧΝ-ΥΖΜ/ΚΧΝ 0,1993 & ΚΑ Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγοσ σνταγογραυοσμένων Φαρμάκων ειίδα 18 5/9/2011

19 DIA-BAN TAB 3MG/TAB Φ BTx 30(ζε BLISTERS) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ IASIS PHARMAC.HELLAS 0,002 ΒΗΟΜ.& G ΔΜΠ.Φ/ΚΧΝ-ΥΖΜ/ΚΧΝ 0,2000 & ΚΑ DIA-BAN TAB 4MG/TAB Φ BTx 30(ζε BLISTERS) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ IASIS PHARMAC.HELLAS 0,002 ΒΗΟΜ.& G ΔΜΠ.Φ/ΚΧΝ-ΥΖΜ/ΚΧΝ 0,1632 & ΚΑ DIALOSA TAB 1MG/TAB Φ BTx 30 ζε BLISTER ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ SPECIFAR ABEE 0,002 G 0, DIALOSA TAB 2MG/TAB Φ BT x 30 ζε BLISTER ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ SPECIFAR ABEE 0,002 G 0, DIALOSA TAB 3MG/TAB Φ BTx 30 ζε BLISTER ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ SPECIFAR ABEE 0,002 G 0, DIALOSA TAB 4MG/TAB Φ BTx 30 ζε BLISTER ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ SPECIFAR ABEE 0,002 G 0, GLIMEPIRIDE/GENERICSTAB 1MG/TAB Φ BTx 30 (ζε ΒLISTERS) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ GENERICS PHARMA HELLAS 0,002 ΔΠΔ G 0, GLIMEPIRIDE/GENERICSTAB 2MG/TAB Φ BTx 30(ζε BLISTERS) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ GENERICS PHARMA HELLAS 0,002 ΔΠΔ G 0, GLIMEPIRIDE/GENERICSTAB 3MG/TAB Φ BTx 30 (ζε BLISTERS) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ GENERICS PHARMA HELLAS 0,002 ΔΠΔ G 0, GLIMEPIRIDE/GENERICSTAB 4MG/TAB Φ BTx 30 (ζε BLISTERS) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ GENERICS PHARMA HELLAS 0,002 ΔΠΔ G 0, GLIMEPIRON TAB 4MG/TAB Φ BTx 30 (3 BLx10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ALPHA GENERICS THERAPY 0,002 ΑΔΒΔΦ G <<A.G. 0,1632THERAPY ABEE GLIMERID TAB 3MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 2x15) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΚΛΔΒΑ ΑΦΒΔΔ 0,002 G 0, GLIMERID TAB 4MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 2x15) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΚΛΔΒΑ ΑΦΒΔΔ 0,002 G 0, GLIMERID TAB 4MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΚΛΔΒΑ ΑΦΒΔΔ 0,002 G 0, GLIMEXIN TAB 2MG/TAB Φ BTx30 (BLISTER 3x10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΜΗΝΔΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 0,002 Α.Δ. G 0, GLIMEXIN TAB 3MG/TAB Φ BTx30 (BLISTER 3x10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΜΗΝΔΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 0,002 Α.Δ. G 0, GLIMEXIN TAB 4MG/TAB Φ BTx30 (BLISTER 3x10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΜΗΝΔΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 0,002 Α.Δ. G 0, GLINCIL TAB 3MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΦΑΡΜΑΣΔΝ ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ0,002 G 0, GLINCIL TAB 4MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΦΑΡΜΑΣΔΝ ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ0,002 G 0, GLIPERIN TAB 3MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ LYOFIN LTD, GREECE 0,002 G 0, GLIPERIN TAB 4MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ LYOFIN LTD, GREECE 0,002 G 0, GLIRID TAB 3MG/TAB Φ BT x 30 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ SANDOZ GMBH, KUNDL, 0,002 AUSTRIA G 0, GLIRID TAB 4MG/TAB Φ BT x 30 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ SANDOZ GMBH, KUNDL, 0,002 AUSTRIA G 0, MEPIRID TAB 3MG/TAB Φ BTx30 (3 BLIST x10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ VOCATE ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 0,002 Α.Δ. G 0, MEPIRID TAB 4MG/TAB Φ BTx30 (3BLIST x10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ VOCATE ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 0,002 Α.Δ. G 0, PHARLECON TAB 4MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ STARGEN Δ.Π.Δ ( Γ.Σ. STARGEN 0,002 G LTD) 0, RALTONE TAB 1MG/TAB Φ BTx 30 TABS ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ MEDOCHEMIE HELLAS AE 0,002 ΠΑΡΑ.& G ΔΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& 0,2393 Φ/ΚΧΝ ΠΡ RALTONE TAB 2MG/TAB Φ BTx 30 TABS ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ MEDOCHEMIE HELLAS AE 0,002 ΠΑΡΑ.& G ΔΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& 0,1993 Φ/ΚΧΝ ΠΡ RALTONE TAB 3MG/TAB Φ BTx 30 TABS ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ MEDOCHEMIE HELLAS AE 0,002 ΠΑΡΑ.& G ΔΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& 0,2000 Φ/ΚΧΝ ΠΡ RALTONE TAB 4MG/TAB Φ BTx 30 TABS ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ MEDOCHEMIE HELLAS AE 0,002 ΠΑΡΑ.& G ΔΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& 0,1632 Φ/ΚΧΝ ΠΡ SOLOSA TAB 1MG/TAB Φ BT x 30 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ SANOFI-AVENTIS AEBE 0,002 G 0, SOLOSA TAB 2MG/TAB Φ BT x 30 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ SANOFI-AVENTIS AEBE 0,002 G 0, SOLOSA TAB 3MG/TAB Φ BT x 30 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ SANOFI-AVENTIS AEBE 0,002 G 0, SOLOSA TAB 4MG/TAB Φ BT x 30 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ SANOFI-AVENTIS AEBE 0,002 G 0, SUCRYL TAB 1MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ RAFARM A.E.B.E. 0,002 G 0, SUCRYL TAB 2MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ RAFARM A.E.B.E. 0,002 G 0, SUCRYL TAB 3MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ RAFARM A.E.B.E. 0,002 G 0, SUCRYL TAB 4MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ RAFARM A.E.B.E. 0,002 G 0,1632 Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγοσ σνταγογραυοσμένων Φαρμάκων ειίδα 19 5/9/2011

20 TETIG TAB 3MG/TAB Φ BTx30 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ TARGET PHARMA ΔΠΔ 0,002 G 0, TETIG TAB 4MG/TAB Φ BTx30 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ TARGET PHARMA ΔΠΔ 0,002 G 0, TIPO II TAB 3MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΠΝΓ ΓΔΡΟΛΤΜΑΣΟ ΜΔΝΣΗΚΑΛ 0,002 G Α.Δ. Γ.Σ.PNG 0,2000GEROLYMATOS TIPO II TAB 4MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΠΝΓ ΓΔΡΟΛΤΜΑΣΟ ΜΔΝΣΗΚΑΛ 0,002 G Α.Δ. Γ.Σ.PNG 0,1632GEROLYMATOS TIPO II TAB 6MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ ΠΝΓ ΓΔΡΟΛΤΜΑΣΟ ΜΔΝΣΗΚΑΛ 0,002 G Α.Δ. Γ.Σ.PNG 0,1442GEROLYMATOS A10BD -πλδπαζκνί από ηνπ ζηόκαηνο ρνξεγνπκέλωλ ππνγιπθαηκηθώλ θαξκάθωλ A10BD02 GLIBENCLAMIDE,METFORMIN HYDROCHLORIDE NORMELL C.TAB (2,5+400)mg/tab Φ BTx40 (BLIST 4x10) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ SANOFI-AVENTIS AEBE 2 TE 0,1990 A10BD05 PIOGLITAZONE,METFORMIN HYDROCHLORIDE COMPETACT F.C.TAB (15+850)MG/TAB Φ BT x 56 ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ TAKEDA GLOBAL RESEARCH 2 AND TE DEVELOPMENT 1,6911 CENTRE (EUR A10BD07 SITAGLIPTIN PHOSPHATE,METFORMIN HYDROCHLORIDE JANUMET F.C.TAB (50+850)MG/TAB Φ BTx56 (4x14) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ MERCK SHARP&DOHME LTD 2 HERFORD TE 2,0225 UK JANUMET F.C.TAB ( )MG/TAB Φ BTx56 (4x14) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ MERCK SHARP&DOHME LTD 2 HERFORD TE 1,9000 UK A10BD08 VILDAGLIPTIN,METFORMIN HYDROCHLORIDE EUCREAS F.C.TAB (50+850)MG/TAB Φ BT x 60 ζε BLIST. ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, 2 UNITED 2,2030 KINGDOM EUCREAS F.C.TAB ( )MG/TAB Φ BT x 60 ζε BLIST. ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, 2 UNITED 2,2030 KINGDOM ZOMARIST F.C.TAB (50+850)mg/tab Φ BTx 60 ζε BLISTERS ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, 2 UNITED 2,2030 KINGDOM ZOMARIST F.C.TAB ( )mg/tab Φ BTx 60 ζε BLISTERS ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, 2 UNITED 2,2030 KINGDOM A10BF -Aλαζηνιείο α-γιπθνζηδάζεο A10BF01 ACARBOSE GLUCOBAY TAB 50MG/TAB Φ BTX30(FOIL2X15) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ BAYER ΔΛΛΑ ΑΒΔΔ 3 TE 0, GLUCOBAY TAB 100MG/TAB Φ BTX30(FOIL2X15) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ BAYER ΔΛΛΑ ΑΒΔΔ 3 TE 0,5380 A10BG -Θεηαδνιηδηλεδηόλεο A10BG03 PIOGLITAZONE ACTOS TAB 15MG/TAB Φ BTx28 (BLISTERS) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ TAKEDA GLOBAL RESEARCH 1 AND TE DEVELOPMENT 1,0357 CENTRE (EUR ACTOS TAB 30MG/TAB Φ BTX28(BLISTERS) ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ TAKEDA GLOBAL RESEARCH 1 AND TE DEVELOPMENT 1,5411 CENTRE (EUR ACTOS TAB 45MG/TAB Φ BTx28 TABS ΜΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΖ TAKEDA GLOBAL RESEARCH 1 AND TE DEVELOPMENT 2,3354 CENTRE (EUR Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγοσ σνταγογραυοσμένων Φαρμάκων ειίδα 20 5/9/2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 329 13 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ οικ 14228 Aντικατάσταση υπουργικής απόφασης έγκρισης του θε τικού καταλόγου του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Α A02 -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02B A02BA -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης -Aνταγωνιστές των

Διαβάστε περισσότερα

ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΗΔ ΚΗΘ ΤΙΜΗ

ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΗΔ ΚΗΘ ΤΙΜΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης A02BA -Aνταγωνιστές των

Διαβάστε περισσότερα

A02BA01 14019010 1 TAGAMET F.C.TAB 200MG/TAB Φ ΒΤx50(ΣΕ BLI ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VIANEX A.E. 0,000 G 12,50 0,512 6,40 4,88 4,88

A02BA01 14019010 1 TAGAMET F.C.TAB 200MG/TAB Φ ΒΤx50(ΣΕ BLI ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VIANEX A.E. 0,000 G 12,50 0,512 6,40 4,88 4,88 7986 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Σελίς: 1 A -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρµακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης

A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρµακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ Ο ΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩ ΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35193 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2477 3 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. oικ. 91173 «Τροποποίηση υπουργικής απόφασης έγκρισης του θε τικού καταλόγου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3376 16 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.108477 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ5/οικ. 32194 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης A02BA -Aνταγωνιστές των H2-υποδοχέων A02BA01 CIMETIDINE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 20 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 43066 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του ν. 3816/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2336 29 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 74288 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 572 7 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.. 21261 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του ν. 3816/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 22405 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α' του ν. 3816/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 189382701 σε συνδυασμό με συστήματα χορήγησης ινσουλίνης τύπου πένας φέροντα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 189382701 σε συνδυασμό με συστήματα χορήγησης ινσουλίνης τύπου πένας φέροντα ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ.Α.Κ. 195440101 ASACOL GR.TAB 400MG/TAB BTx30 ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE 195440401 ASACOL GR.TAB 800MG/TAB BTx60 (BLIST6x10) ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE 196180201 SALOFALK

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. HUMULIN(REGULAR)CARTRIDGE INJ.SOL 100 IU/ML BTx5CARTRx3ML για χρηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. HUMULIN(REGULAR)CARTRIDGE INJ.SOL 100 IU/ML BTx5CARTRx3ML για χρηση ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ.Α.Κ. 195440101 ASACOL GR.TAB 400MG/TAB BTx30 ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE 195440401 ASACOL GR.TAB 800MG/TAB BTx60 (BLIST6x10) ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE 196180201 SALOFALK

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εκχώρηση και συµψηφισµός απαιτήσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από φαρµακευτικές εταιρείες προς νοσοκοµεία ΕΣΥ.

ΘΕΜΑ : Εκχώρηση και συµψηφισµός απαιτήσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από φαρµακευτικές εταιρείες προς νοσοκοµεία ΕΣΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Σταδίου Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ATC ΚΩ ΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ENGERIX (ΕΜΒΟΛΙΟ) INJ.SUSP 10MCG/0,5ML(1 DOSE) BTx1PF.SYR.x0,5ML (1 DOSE+ 1βελόνα+Back stop syringe) 2801963201057

ENGERIX (ΕΜΒΟΛΙΟ) INJ.SUSP 10MCG/0,5ML(1 DOSE) BTx1PF.SYR.x0,5ML (1 DOSE+ 1βελόνα+Back stop syringe) 2801963201057 BARCODE DRNAME (gredis) ABILIFY OR.DISP.TA 15 MG/TAB BT x 28 (BLIST ALU/ALU 2802657007023 διάτρητα/dose) ABILIFY ORAL.SOL 1 MG/ML 1 φιάλη (PET)x150ML+ 1 κύπελλο +1 2802657009058 βαθμονομημένο σταγονόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2014.03.07 22:38:52 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 7985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H01AC01 SOMATROPIN 2472802 01 NUTROPINAQ INJ.SOL 10MG/2ML Φ 1 cartridge x 2ML ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 1986213 05 GENOTROPIN(ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ PS.INJ.

H01AC01 SOMATROPIN 2472802 01 NUTROPINAQ INJ.SOL 10MG/2ML Φ 1 cartridge x 2ML ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 1986213 05 GENOTROPIN(ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ PS.INJ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ H -ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ATC ΚΩ ΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ 2008 Δευτέρα 2 Ιουνίου 2008 ΑΡΙΘΜ. ΦΑΚΕΛΩΝ 3M ESPE AG GERMANY 2 7 SEVENS LTD 1 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ.ΑΘΗΝ.ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 18 ALET PHARMACEUTICALS ABEE 4 ALICE LOREN CO LTD,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1267 26 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ5/44129 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3816/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εκχώρηση και συμψηφισμός απαιτήσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από φαρμακευτικές εταιρείες προς νοσοκομεία ΕΣΥ.

ΘΕΜΑ : Εκχώρηση και συμψηφισμός απαιτήσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από φαρμακευτικές εταιρείες προς νοσοκομεία ΕΣΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χονδρική χρήσης (με Νέα Γενόσημα) τιμή ALFUDEX PR. TAB 10MG/TAB, BTx30 TABS ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE 7.6 10.

Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χονδρική χρήσης (με Νέα Γενόσημα) τιμή ALFUDEX PR. TAB 10MG/TAB, BTx30 TABS ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE 7.6 10. ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Ισχύει από 1-7-2013 λιανική ΜηΣυΦα N3816 ALFUDEX PR. TAB 10MG/TAB, BTx30 TABS ALFUZOSIN 7.6 10.72 Ν NEWRON PHARMACEUTICAL LIMITED, CYPRUS ALOPEXY, CUT.SOL 5%, BTX1 (BOTTLEX60ML) κίτρινο

Διαβάστε περισσότερα

384 ΝΕΑ ΓΕΝΟΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΟΡΘΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟY

384 ΝΕΑ ΓΕΝΟΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΟΡΘΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟY ALFUDEX PR. TAB 10MG/TAB, BTx30 TABS 2802974701024 7,60 10,72 10,57 ALOPEXY, CUT.SOL 5%, BTX1 (BOTTLEX60ML) κίηρινο ΡΕΤ 2802933601013 10,58 15,21 15,00 ALPRAZOLAM/GENERICS TAB 0.5MG/TAB BTx100 (BLISTER)

Διαβάστε περισσότερα

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ M01 -ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ M01A -Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη και Αντιρευματικά M01AB -Παράγωγα οξεικού οξέος και συγγενείς ενώσεις Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ACTAVIS GROUP PTC EHF., ICELAND POSTV 7,32 7,68 10,63

ACTAVIS GROUP PTC EHF., ICELAND POSTV 7,32 7,68 10,63 242050302 ABROBION SYR 30MG/5ML FLx200 ML AMBROXOL HYDROCHLORIDE HELP ΑΒΕΕ MHSYFA 2,59 2,79 4,02 290070102 290070104 ACIDWELL GR.TAB 20MG/TAB BTx14 σε Blisters (OPA-Al-PVC/Al) PANTOPRAZOLE SODIUM SANDOZ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9089 A02BA02 RANITIDINE HYDROCHLORIDE

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9089 A02BA02 RANITIDINE HYDROCHLORIDE ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9089 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Σελίς: 1 A -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εκχώρηση και Συμψηφισμός ποσού 59.039.197,92, μεταξύ ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομείων και Φαρμακευτικών Εταιρειών. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ : Εκχώρηση και Συμψηφισμός ποσού 59.039.197,92, μεταξύ ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομείων και Φαρμακευτικών Εταιρειών. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΗΡ. ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Χονδρική 2409001 01 240900101 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX 0,58 0,50 0,82 GALENICA ΑΕ

Ειδική Χονδρική 2409001 01 240900101 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX 0,58 0,50 0,82 GALENICA ΑΕ 2409001 01 240900101 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX 0,58 0,50 0,82 GALENICA ΑΕ 2409002 01 240900201 8 Y 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ 0,58 0,50 0,82 GALENICA ΑΕ 1931801 01 193180101 ABDUCE 5% W/W TBX10G

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο 20/10/2012 14:00

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο 20/10/2012 14:00 BENEFIX 1000IU/ VIAL BTx 1 VIAL +1 VIAL x PS.INJ.SOL 2802337703016 560,60 0,60-99% 661,32 0,74-99% BENEFIX 500IU/ VIAL BTx 1 VIAL +1 VIAL x PS.INJ.SOL 2802337702019 279,87 0,60-99% 348,87 0,74-99% BENEFIX

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.10.24 09:28:09 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 29345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

MΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

MΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ J01 -ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ J01A -Τετρακυκλίνες J01AA -Τετρακυκλίνες J01AA02 DOXYCYCLINE HYCLATE 2033302 01 MICROVIBRATE CAPS 50MG/CAP

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ B -AΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ B B01 -AΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ B01A B01AA -AΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ -Aντιθρομβωτικοί παράγοντες -Aνταγωνιστές της βιταμίνης K Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2984 27 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.42000/31584/4324 Εκχώρηση και συμψηφισμός απαιτήσεων Φορέων Κοι νωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο τιμών φαρμάκων 20/10/2012 Ισχύει για τα φαρμακεία από 1/11/2012

Δελτίο τιμών φαρμάκων 20/10/2012 Ισχύει για τα φαρμακεία από 1/11/2012 χονδρική ΜΗΣΥΦΑ 233770301 BENEFIX 1000IU/ VIAL BTx 1 VIAL +1 VIAL x PS.INJ.SOL 0.68 0.59 0.60 0.75 Νοσοκομεία,ΕΟΠΥΥ,Φαρμακεία 670.78 99.89 233770201 BENEFIX 500IU/ VIAL BTx 1 VIAL +1 VIAL x PS.INJ.SOL

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 24/07/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 24/07/2014 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF false true 0.71 1.02 ανατιμολόγηση. 0.71 1.02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+

Διαβάστε περισσότερα

2535804 04 FORCID SOLUTAB (500+125) 3.90 MG/TAB BTx 3.39 20 (BLIST 4 x 5) 5.50

2535804 04 FORCID SOLUTAB (500+125) 3.90 MG/TAB BTx 3.39 20 (BLIST 4 x 5) 5.50 2529802 02 STATINUM-MEDICHROM F.C.TAB 40MG/TAB 16.72 BTX30 14.55 (BLIST 3X10) 23.58 2530001 01 VERISTIN 20MG/TAB F.C.TAB BTx10(1BLISTx10) 3.92 3.41 5.53 2530001 02 VERISTIN 20MG/TAB F.C.TAB BTx30 10.90

Διαβάστε περισσότερα

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ H -ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ H01 -ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ H01A -Oρμόνες πρόσθιου λοβού της υπόφυσης και ανάλογα H01AB -Θυροτροπίνη H01AB01 THYROTROPIN

Διαβάστε περισσότερα

HELP ΑΒΕΕ MHSYFA 2,59 2,79 4,02 POSTV 13,02 13,66 18,91 ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ POSTV 9,41 9,87 13,66

HELP ΑΒΕΕ MHSYFA 2,59 2,79 4,02 POSTV 13,02 13,66 18,91 ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ POSTV 9,41 9,87 13,66 242050302 290070102 290070104 306810202 306810301 298410101 298410201 300810106 300810206 300810307 247810204 284190201 282180211 282180111 291250101 283700101 283700201 256840202 ABROBION SYR 30MG/5ML

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 23/01/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 23/01/2014 1567501 01 2801567501010 2-DROP 12.5%+3.11% CUT.SOL FLX10ML D11AF N 0,71 0,62 1,02 8 Y 500 IU/VIAL LY.PD.INJ (BTX10BTX1VIAL)+ (BTX10BTX1VIALX20ML 2409002 01 2802409002016 SOLV) B02BD02 0,58 0,5 0,82 2489003

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ A04 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ A04A -Φάρµακα αντιεµετικά και κατά της ναυτίας A04AA -Aνταγωνιστές της σεροτονίνης (5HT3) A04AA01 ONDANSETRON HYDROCHLORIDE 2679501 02 OTREDIL INJ.SOL 4MG/2ML

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ- ΓΕΝΟΣΗΜΑ.xlsx 1 / 26

ΝΕΑ- ΓΕΝΟΣΗΜΑ.xlsx 1 / 26 242050302 290070102 290070104 306810202 306810301 298410101 298410201 300810106 300810206 300810307 247810204 284190201 282180211 282180111 291250101 283700101 283700201 256840202 263910102 263910202 302070101

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J01A -Τετρακυκλίνες J01AA -Τετρακυκλίνες J01AA G1 -Τετρακυκλίνες / Δοξυκυκλίνη J01AA02 DOXYCYCLINE HYCLATE

Διαβάστε περισσότερα

5,71 2707802 02 ABESYL 10MG/CAP BTx 30(BLIST 3 x 10) MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ 6,64 ΠΡ

5,71 2707802 02 ABESYL 10MG/CAP BTx 30(BLIST 3 x 10) MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ 6,64 ΠΡ 1567501 01 2- DROP 12.5%+3.11% FLX10ML ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 0,62 1,02 N 2409001 01 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX GALENICA ΑΕ 0,50 0,82 2409002 01 8 Y 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ GALENICA

Διαβάστε περισσότερα

DICHLOROBENZYL ALCOHOL:AMYLMETACRESOL ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01GB06 AMIKACIN SULFATE ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

DICHLOROBENZYL ALCOHOL:AMYLMETACRESOL ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01GB06 AMIKACIN SULFATE ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BARCODE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ATCCODE ΔΡΑΣΤΙΚΗ/ΕΣ KAK ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΙΤ. Χ.Τ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Χ.Τ STREPSILS (LEMON SUGAR FREE) LOZ (1,2+0,6)MG/LOZ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση ΕΟΦ 16/11/2012

Έκδοση ΕΟΦ 16/11/2012 1 of 169 Για να αναζητήσετε ένα φάρμακο πιέστε Ctrl+F και πληκτρολογήστε την ονομασία του L01 L01A AΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ L01AA Aνάλογα του L01AA01 CYCLOPHOSPHAMIDE 11501 2 ENDOAN C.TAB 50MG/TAB BT50[BLIST(ALU

Διαβάστε περισσότερα

0008403 01 BUSCOPAN INJ.SOL 20MG/1ML AMP 0.80 BTx6AMPx1ML 0.70 1.13 0009201 01 COLIK (2.5+1)MG/ML OR.SO.D FLX30ML 0.65 0.57 0.92

0008403 01 BUSCOPAN INJ.SOL 20MG/1ML AMP 0.80 BTx6AMPx1ML 0.70 1.13 0009201 01 COLIK (2.5+1)MG/ML OR.SO.D FLX30ML 0.65 0.57 0.92 Ονομασία περιεκτικ ότητα συσκευασ Φαρμ/κή Νέα Κωδικός Συσκ. ία μορφή Χονδρική Νοσ/κή χονδρική Λιανική ΜΗΣΥΦΑ 0000902 01 ANTIVOM 8MG/TAB BTx50(σε 2.58 BLISTERS) 2.24 3.64 0000903 02 ANTIVOM 8MG/ML OR.SO.D

Διαβάστε περισσότερα

35194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

35194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 35194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ N01 -AΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ N01A -Γενικά αναισθητικά N01AB -Aλογονωμένοι υδρογονάθρακες Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές) N01AB06 ISOFLURANE 1922501 01 FORENIUM VO.LIQ.G.A 99,9% W/W

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ B -AΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ B01 -AΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ B01A -Aντιθρομβωτικοί παράγοντες B01AA -Aνταγωνιστές της βιταμίνης K Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) B01AA07 ACENOCOUMAROL 0303101

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A ΠΕΠΤΙΚΗ Ο ΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A01 ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ A01A Φάρµακα στόµατος A01AA Φάρµακα για την πρόληψη της τερηδόνας A01AA01 SODIUM FLUORIDE 2469602 01 DURAPHAT 5000 TOOTHPASTE 1,10% (W/W) BTx1TUBEx51G

Διαβάστε περισσότερα

% ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΠΑΛΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤ BARCODE ΤΜ ΣΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΙΜΗ ΤΜ+ΕΠΙΒ ΤΜ + ΕΠΙΒ ΤΜ + ΕΠΙΒ

% ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΠΑΛΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤ BARCODE ΤΜ ΣΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΙΜΗ ΤΜ+ΕΠΙΒ ΤΜ + ΕΠΙΒ ΤΜ + ΕΠΙΒ CELSENTRI F.C.TAB 150MG/TAB BT x 60 2802802001036 0% 742,25 695,89 556,69 46,36 92,78 46,42 REOPRO INJ.SO.INF 2MG/ML BTx 1 VIAL x5 M 2802232301010 25% 268,54 309,70 129,57 67,14 101,88 34,74 TADIM INH.SOL.N

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης A02BA -Aνταγωνιστές των H2-υποδοχέων A02BA02 RANITIDINE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός, 3/5/2012 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62, Χολαργός Αριθμ.Πρωτ.: 31252

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός, 3/5/2012 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62, Χολαργός Αριθμ.Πρωτ.: 31252 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός, 3/5/2012 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62, Χολαργός Αριθμ.Πρωτ.: 31252 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελ. Προϊόντων Τμήμα Γραμματείας & Διοικητικού Ελέγχου Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ N01 -AΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ N01A -Γενικά αναισθητικά N01AB -Aλογονωµένοι υδρογονάθρακες Από του στόµατος χορήγηση (υγρές ή ηµιστερεές µορφές για εισπνοές) N01AB07 DESFLURANE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J01A -Τετρακυκλίνες J01AA -Τετρακυκλίνες J01AA G1 -Τετρακυκλίνες / Δοξυκυκλίνη J01AA02 DOXYCYCLINE HYCLATE

Διαβάστε περισσότερα

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ R -ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ R01 -ΡΙΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ R01A -Αποσυμφορητικά του Ρινικού Βλεννογόνου και άλλα Σκευάσματα για Τοπική Χορήγηση R01AB Συμπαθητικομιμητικά, συνδυασμοί εξαιρουμένων των συνδυασμών με

Διαβάστε περισσότερα

HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR VIII ABDUCE CREAM 5% W/W TBX10G D06BB03 ACICLOVIR 3,803667 3,99

HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR VIII ABDUCE CREAM 5% W/W TBX10G D06BB03 ACICLOVIR 3,803667 3,99 A/A Κωδικός,E+ Ονοµασία Μορφή Περιεκτικότητα ATC ραστική(ές) ουσία(ες) Αρν. λίστα ΜΗ. ΣΥ. ΦΑ. ex Factory Χονδρική Y LY.PD.INJ IU/VIAL (BTXBTXVIAL)+ (BTXBTXVIALXML SOLV) BBD HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR

Διαβάστε περισσότερα

H -ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ

H -ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣ H -ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ H -ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο τιμών φαρμάκων 20/10/2012 Ισχύει για τα φαρμακεία από 1/11/2012

Δελτίο τιμών φαρμάκων 20/10/2012 Ισχύει για τα φαρμακεία από 1/11/2012 χονδρική ΜΗΣΥΦΑ 240900101 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX LY.PD.INJ 0.58 0.50 0.82 0.82 0.00 240900201 8 Y 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ LY.PD.INJ 0.58 0.50 0.82 0.82 0.00 231680101 ABANIFAN (450+50)MG/TAB

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο 20/10/2012 14:00

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο 20/10/2012 14:00 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX LY.PD.INJ 2802409001019 0,58 0,58 0% 0,81 0,81 0% 8 Y 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ LY.PD.INJ 2802409002016 0,58 0,58 0% 0,81 0,81 0% ABANIFAN (450+50)MG/TAB BTx30 (BLIST

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Περιγραφή Νομική Βάση Τύπος Τρόπος Διάθεσης ATCCODE Δραστική KAK BEFORE_2012 Προτ. Τιμή Κατ. Τιμολόγησης NOTES

Κωδικός Περιγραφή Νομική Βάση Τύπος Τρόπος Διάθεσης ATCCODE Δραστική KAK BEFORE_2012 Προτ. Τιμή Κατ. Τιμολόγησης NOTES 003810106 Κωδικός Περιγραφή Νομική Βάση Τύπος Τρόπος Διάθεσης ATCCODE Δραστική KAK BEFORE_2012 Προτ. Τιμή Κατ. Τιμολόγησης NOTES MANNITOL/FRESENIUS SOL.INF 20% 10 BOTTLES (PE) x 500ML ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΜΕΓΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2141 26 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΥΓ3/οικ.104893 Εγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του

Διαβάστε περισσότερα

Δραστική KAK Λίστα Τιμολ. EX-FACTORY. ABROBION SYR 30MG/5ML FLx200 ML R05CB06 AMBROXOL HYDROCHLORIDE HELP ΑΒΕΕ MHSYFA 2,59 2,79 4,02

Δραστική KAK Λίστα Τιμολ. EX-FACTORY. ABROBION SYR 30MG/5ML FLx200 ML R05CB06 AMBROXOL HYDROCHLORIDE HELP ΑΒΕΕ MHSYFA 2,59 2,79 4,02 242050302 ABROBION SYR 30MG/5ML FLx200 ML R05CB06 AMBROXOL HYDROCHLORIDE HELP ΑΒΕΕ MHSYFA 2,59 2,79 4,02 290070102 290070104 ACIDWELL GR.TAB 20MG/TAB BTx14 σε Blisters (OPA-Al-PVC/Al) A02BC02 PANTOPRAZOLE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ G01 -ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ G01A -Αντιλοιμώδη και Αντισηπτικά, εκτός Συνδυασμών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 09/03/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 09/03/2015 Τιμή 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF N 0.660000 0.71 1.02 ανατιμολόγηση. 0.660000 0.71 1.02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A01 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ A01A -Φάρμακα στόματος A01AA -Φάρμακα για την

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο τιμών φαρμάκων 22_10_2012 ΙΣΧΥΕΙ για τα φαρμακεία από 1/11/2012

Δελτίο τιμών φαρμάκων 22_10_2012 ΙΣΧΥΕΙ για τα φαρμακεία από 1/11/2012 156750101 2 DROP 12.5%+3.11% FLX10ML CUT.SOL 0.71 0.62 1.02 N 1.05 2.86 240900101 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX LY.PD.INJ 0.58 0.50 0.82 0.82 0.00 240900201 8 Y 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ LY.PD.INJ

Διαβάστε περισσότερα

Δραστική/ες Ουσία/ες SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA DONEPEZIL HYDROCHLORIDE DONEPEZIL HYDROCHLORIDE

Δραστική/ες Ουσία/ες SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA DONEPEZIL HYDROCHLORIDE DONEPEZIL HYDROCHLORIDE 303760301 2803037603019 303760603 2803037606034 293230101 2802932301013 ACC EF.TAB 600MG/TAB BTx20 (TUBES) ACC PD.ORA.SOL 600mg/SACHET BTx20 SACHETS ACICLOVIR/GENERICS C/S.SOL.IN 25MG/1ML BTx 5AMPx 10ML

Διαβάστε περισσότερα

Europharmacy Hellas Πρόγραμμα Διαχείρισης Φαρμακείου Euromedica Windows

Europharmacy Hellas Πρόγραμμα Διαχείρισης Φαρμακείου Euromedica Windows Νέα 2 DROP 12.5%+3.11% FLX10ML 0.71 0 N 1.00 1.02 1.96% 8 Y LY.PD.INJ 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX 0.58 N 0.82 0.82 0.00% 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ 0.58 N 0.82 0.82 0.00% ABANIFAN F.C.TAB

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αιτήσεις ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, βιολογικών προϊόντων και φαρμακευτικών

ΘΕΜΑ : Αιτήσεις ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, βιολογικών προϊόντων και φαρμακευτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός, 6/2/2013 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62, Χολαργός Αριθμ.Πρωτ.: 10072 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελ. Προϊόντων Τμήμα Γραμματείας & Διοικητικού Ελέγχου Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1.676 ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΛΣΙΟY

1.676 ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΛΣΙΟY ACCORDIA FC TAB (500+125) mg/tab BTX16 TAB (B 2803030701101 2,37 3,34 3,29 ACCORDIA FC TAB (875+125) mg/tab BTX12 TAB (B 2803030702078 4,35 6,13 6,04 ACIFOLIC TABS 5MG/TAB, BTX28 2802947901017 2,56 3,61

Διαβάστε περισσότερα

993.18 χαµηλότερη = 879.77 (Υ.Χ.Τ.: 934.80) 866.770000 879.77 993.18 TEVA PHARMACEUTICALS LTD, U.K.

993.18 χαµηλότερη = 879.77 (Υ.Χ.Τ.: 934.80) 866.770000 879.77 993.18 TEVA PHARMACEUTICALS LTD, U.K. Τιµή 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF N 0.660000 0.71 1.02 ανατιµολόγηση. 0.660000 0.71 1.02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500

Διαβάστε περισσότερα

29346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

29346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 29346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2505001 02 250500102 AUROCALCIN NASPR.SOL 100 IU/DOSE Φ ΒΤ x FL x 4 ML+ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ (28DOSES) 2505002 01 250500201 AUROCALCIN NASPR.SOL 200 IU/DOSE

Διαβάστε περισσότερα

Τελική νοσοκομειακή τιμή με ΦΠΑ. Έκπτωση. 2,33 5,00% 2,21 0,00% 2,35 Bayer 30 tabs Πρωτότυπο 0,08

Τελική νοσοκομειακή τιμή με ΦΠΑ. Έκπτωση. 2,33 5,00% 2,21 0,00% 2,35 Bayer 30 tabs Πρωτότυπο 0,08 204620101 Acarbose 204620201 Acarbose GLUCOBAY TABL BT 30X50 MG GLUCOBAY TABL BT 30X100 MG 2,33 5,00% 2,21 0,00% 2,35 Bayer 30 tabs Πρωτότυπο 0,08 2,87 5,00% 2,73 0,00% 2,89 Bayer 30 tabs Πρωτότυπο 0,10

Διαβάστε περισσότερα

Φάρμακα που μετακινούνται σε ΦΠΑ 13% & 23%

Φάρμακα που μετακινούνται σε ΦΠΑ 13% & 23% Κεντρικό : Αδριανείου 29, Ν. Ψυχικό, ΤΚ 115 25 Τηλ : 210-670.5000, Fax : 210-670.5050 Υποκ/μα : Ακταίου 3-5, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 542 48 Τηλ: 231-0 20.60.20, Fax:231-0 20.60.30 Φάρμακα που μετακινούνται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ M -ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ M -ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ M -ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ M -ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ M01 -ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ M01A -Μη Στεροειδή Αντιφλεγµονώδη και Αντιρευµατικά M01AB

Διαβάστε περισσότερα

1 / 195 THERAPY ABEE>> MEDOCHEMIE HEΚΚAS AE Α Α.& PACLITAXEL FORMULATED AS ALBUMIN BOUND MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG,

1 / 195 THERAPY ABEE>> MEDOCHEMIE HEΚΚAS AE Α Α.& PACLITAXEL FORMULATED AS ALBUMIN BOUND MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG, ο η Δ ου Η ΣΥ Φ 08 GAΚEΠICA 466 2409002 01 2802409002016 2489003 01 2802489003019 8 Y LYPDIJ 500 IUVIAL BTX10BTX1VIAL BTX10BTX1VIALX20ML SOLV ACΠOTREΠ SOFTCAPS MGCAP BT σ ERS B02BD02 HUMA PLASMA COAGULATIO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΑΘΗΝΑ, 21 /3 / 2011 Αρ. Πρωτ.:ΔΥΓ3α/οικ.32294

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 20/11/2015

ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 20/11/2015 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF 0.71 1.02 8(3) - Πλήρης αίτηση. ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. εν έγινε ανατιμολόγηση. 0.71 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 8 Y LY.PD.IJ 500 IU/VIAL

Διαβάστε περισσότερα

1 / 17 VICAN Ν.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΕ ΠΑΡΑΦ.& 2,57 ΦΑΡ.ΠΡ.Δ.Τ. VICAN AE VICAN Ν.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΕ ΠΑΡΑΦ.& IASIS PHARMAC.HELLAS ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ.

1 / 17 VICAN Ν.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΕ ΠΑΡΑΦ.& 2,57 ΦΑΡ.ΠΡ.Δ.Τ. VICAN AE VICAN Ν.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΕ ΠΑΡΑΦ.& IASIS PHARMAC.HELLAS ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ. 1 1567501 01 2801567501010 2 DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF SALICYLIC ACID CAMPHOR N 0,66 0,71 1,02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ D.A.S.T. BIOTECH ΦΑΡ/ΚΗ ΕΠΕ Δ.Τ. D.A.S.T. 2 2316801 01 2802316801016

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A01 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ A01A -Φάρμακα στόματος A01AA -Φάρμακα για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ C01 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ C01A -Καρδιακές Γλυκοσίδες C01AA -Γλυκοσίδες δακτυλίτιδας C01AA05 DIGOXIN 0726801 01 DIGOXIN/SANDOZ TAB 0.25MG/TAB Φ ΒΤΧ25 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ NOVARTIS

Διαβάστε περισσότερα

MΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

MΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ V -Διάφορα άλλα φάρμακα V01 -ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ V01A -Αλλεργιογόνα V01AA -Εκχυλίσματα αλλεργιογόνων Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) V01AA02 GRASS POLLEN EXTRACT (PHLEUM PRATENSE) 2720201 01 GRAZAX

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΑΘΗΝΑ, 29 / 2 / 2012 Αρ. Πρωτ.:ΔΥΓ3α/οικ. Γ.Υ.153/29.02.2012

Διαβάστε περισσότερα

10630 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

10630 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A01 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ A01A

Διαβάστε περισσότερα

HELICOBACTER TEST INFAI (13 C ΟΥΡΙΑ) PD.ORA.SOL 75MG/JAR 1 jar in a kit with sample tubes V04CX 13 C UREA 19,70 20,67

HELICOBACTER TEST INFAI (13 C ΟΥΡΙΑ) PD.ORA.SOL 75MG/JAR 1 jar in a kit with sample tubes V04CX 13 C UREA 19,70 20,67 1 2338501 01 2802338501017 HELICOBACTER TEST INFAI (13 C ΟΥΡΙΑ) PD.ORA.SOL 75MG/JAR 1 jar in a kit with sample tubes V04CX 13 C UREA 19,70 20,67 INFAI INSITUT FUR BIOMEDIZINISCHE ANALYTIK 28,62 & NMR IMAGING

Διαβάστε περισσότερα

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K.

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K. ex Factory Χονδρική Λιανική Κ.Α.Κ 1567501 01 2801567501010 2 DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF SALICYLIC ACID CAMPHOR N 0,66 0,71 1,02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8

Διαβάστε περισσότερα

1815501 03 2801815501038 ABBA MED.SHAMP 2% W/W FLX180ML D01AC08 KETOCONAZOLE N 5,06 5,45 7,84 FARMELLAS ENTERPRISES LTD, CYPRUS

1815501 03 2801815501038 ABBA MED.SHAMP 2% W/W FLX180ML D01AC08 KETOCONAZOLE N 5,06 5,45 7,84 FARMELLAS ENTERPRISES LTD, CYPRUS 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF SALICYLIC ACID CAMPHOR N 0,66 0,71 1,02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+

Διαβάστε περισσότερα

ABDUCE 5% W/W CREAM TBX10G D06BB03 ACICLOVIR 3,80 3,99 5, ABDUCE 5% W/W CREAM TUBX5G D06BB03 ACICLOVIR 2,90 3,04 4,28

ABDUCE 5% W/W CREAM TBX10G D06BB03 ACICLOVIR 3,80 3,99 5, ABDUCE 5% W/W CREAM TUBX5G D06BB03 ACICLOVIR 2,90 3,04 4,28 1 2409002 28024090026 8 Y 500 IU/VIAL LY.PD.INJ (BTX10BTX1VIAL)+ (BTX10BTX1VIALX20ML SOLV) B02BD02 HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR VIII 0,55 0,58 0,82 GALENICA ΑΕ 2 19318 2893182 ABDUCE 5% W/W CREAM TBX10G

Διαβάστε περισσότερα

993.18 χαµηλότερη = 879.77 (Υ.Χ.Τ.: 934.80) 866.770000 879.77 993.18 TEVA PHARMACEUTICALS LTD, U.K.

993.18 χαµηλότερη = 879.77 (Υ.Χ.Τ.: 934.80) 866.770000 879.77 993.18 TEVA PHARMACEUTICALS LTD, U.K. Τιµή 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF N 0.660000 0.71 1.02 ανατιµολόγηση. 0.660000 0.71 1.02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500

Διαβάστε περισσότερα

1815501 03 2801815501038 ABBA MED.SHAMP 2% W/W FLX180ML D01AC08 KETOCONAZOLE N 5,06 5,45 7,84 FARMELLAS ENTERPRISES LTD, CYPRUS

1815501 03 2801815501038 ABBA MED.SHAMP 2% W/W FLX180ML D01AC08 KETOCONAZOLE N 5,06 5,45 7,84 FARMELLAS ENTERPRISES LTD, CYPRUS 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF SALICYLIC ACID CAMPHOR N 0,66 0,71 1,02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+

Διαβάστε περισσότερα

109.27 PT:81.90 ES:84.00 ) = 81.90 (Χ.Τ. 85.91). 85.91 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD., WEXHAM, UNITED KINGDOM

109.27 PT:81.90 ES:84.00 ) = 81.90 (Χ.Τ. 85.91). 85.91 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD., WEXHAM, UNITED KINGDOM 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF 0.71 1.02 8(3) - Πλήρης αίτηση. εν έγινε ανατιµολόγηση. 0.71 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 8 Y LY.PD.IJ 500 IU/VIAL (BTx10BTx1VIAL)+

Διαβάστε περισσότερα

XΟΝ Ρ. NΟΣΟΚ. ΛΙΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α/Α ΣΗΜΑ ΚΩ.ΕΟΦ Λ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

XΟΝ Ρ. NΟΣΟΚ. ΛΙΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α/Α ΣΗΜΑ ΚΩ.ΕΟΦ Λ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 1 41013 156750101 2DROP SOL EXT.US. (12,5%+3,11%) FL 10ML 340 SSL ΕΛΛΑΣ ΑΕ S 0,73 0,64 1,06 2 53904 240900101 8Y LY PD.INJ. 10 VIALS 250 IU+10 SOLV 10ML ΤΙΜΗ /IU 350 GALENICA AE E 0,60 0,52 0,87 3 53905

Διαβάστε περισσότερα

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K.

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K. 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ (BTX10BTX1VIALX20ML SOLV) B02BD02 HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR VIII 0,55 0,58 0,8 GALENICA ΑΕ 2489003 01 2802489003019 A-CNOTREN SOFT.CAPS

Διαβάστε περισσότερα

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K.

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K. 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ (BTX10BTX1VIALX20ML SOLV) B02BD02 HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR VIII 0,55 0,58 0,8 GALENICA ΑΕ 2489003 01 2802489003019 A-CNOTREN SOFT.CAPS

Διαβάστε περισσότερα

ONOMAΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BARCODE KΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2 DROP 2801567501010 1567501 01 CUT. SOL 12.5%+3.

ONOMAΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BARCODE KΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2 DROP 2801567501010 1567501 01 CUT. SOL 12.5%+3. 2 DROP 2801567501010 1567501 01 CUT. SOL 12.5%+3.11% FLX10ML SSL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ADAPTOPLAST 2801897201017 1897201 01 CORN. PAD 40% BTx30PAQx5STRIPS Ν. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑE-ΠΑΡΑΦ.-ΟΡΘ.-ΚΑΛ. & ΦΑΡ. ΠΡ. Δ.Τ. VICAN

Διαβάστε περισσότερα

A/A Κωδικός BARCODE Ονομασία Μορφή Περιεκτικότητα ATC ραστική(ές) ουσία(ες) ex Factory Χονδρική Λιανική Κ.Α.Κ

A/A Κωδικός BARCODE Ονομασία Μορφή Περιεκτικότητα ATC ραστική(ές) ουσία(ες) ex Factory Χονδρική Λιανική Κ.Α.Κ 1 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ (BTX10BTX1VIALX20ML SOLV) B02BD02 HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR VIII 0,55 0,58 0,8 GALENICA ΑΕ IASIS PHARMAC.HELLAS ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ.Φ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 / 171 ALPHA GENERICS THERAPY ΑΕΒΕΦ <<A.G. THERAPY

1 / 171 ALPHA GENERICS THERAPY ΑΕΒΕΦ <<A.G. THERAPY 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ (BTX10BTX1VIALX20ML SOLV) B02BD02 HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR VIII 0.55 0.58 0.8 GALENICA ΑΕ 2489003 01 2802489003019 A- CNOTREN

Διαβάστε περισσότερα