ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 35193 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. oικ «Τροποποίηση υπουργικής απόφασης έγκρισης του θε τικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ Α /6), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α /98). 3. Το Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί ας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α /2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ Α /153). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3918/2011 (Α /31). 6. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 16, 18 και 19 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α /41). 7. Την υπ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ /2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β /2912/2012), όπως αυτή τροποποιήθη κε με την υπ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ (ΦΕΚ Β /3356/ ) και την υπ αριθμ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β /2219/ ). 8. Την υπ αριθ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ, 463/ ), «Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιο σκευασμάτων και εξορθολογισμού πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες». 9. Το υπ αριθ (27/09/2013) έγγραφο του προέ δρου της Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγο γραφούμενων ιδιοσκευασμάτων, για τη διαβίβαση των αρχείων της θετικής λίστας και το πρακτικό υπ αριθμ. 1 της 27/9/2013 συνεδρίασης της επιτροπής. 10. Την υπ αριθ. ΓΠ/οικ/90281 (ΦΕΚ 2467/Β / ) υπουργική απόφαση «Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνεται ο θετικός κατάλογος συνταγογραφούμε νων φαρμάκων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, ως αυτός καταρτίστηκε από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης του Θετικού Καταλόγου, ο οποίος επισυνάπτεται εις την παρούσα. Τα φάρμακα για τα οποία δεν θα πληρωθεί το αναλο γούν ποσό (entry fee) για την συμπερίληψη τους μέχρι τις θα αφαιρεθούν από τον θετικό κατάλογο των συνταγογραφούμενων και την Ηλεκτρονική Συντα γογράφηση. Από την έναρξη της ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ αριθμ. οικ / (ΦΕΚ Β /692) υπουργική απόφαση. Η έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής αρχίζει από

2 35194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΑΗΔ ΚΗΘ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης A02BA -Aνταγωνιστές των H2-υποδοχέων 1 A02BA01 CIMETIDINE 1 A02BA TAGAMET F.C.TAB 200MG/TAB Φ ΒΤx50(ΣΕ BLISTERΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ VIANEX A.E. 0,8 G 12,500 0,5392 6,74 4,67 1 A02BA TAGAMET F.C.TAB 400MG/TAB Φ ΒΤx25 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ VIANEX A.E. 0,8 G 12,500 0,5392 6,74 4,67 1 A02BA02 RANITIDINE HYDROCHLORIDE 1 A02BA ALPHADINE F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTX30(FOILS 3X10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚ 0,3 G 15,000 0,3580 5,37 5,37 1 A02BA B-ALCERIN F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTX20(FOIL2X10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ MEDICUS A.E. 0,3 G 10,000 0,4260 4,26 3,74 1 A02BA BAROXAL F.C.TAB 150MG/TAB Φ ΒΤΧ20 (FOIST 2X1ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ALAPIS ABEE 0,3 G 10,000 0,5060 5,06 3,74 1 A02BA BINDAZAC F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTx20(2x10) σε AL ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α. 0,3 G 10,000 0,4260 4,26 3,74 1 A02BA BRIXORAL F.C.TAB 150MG/TAB Φ ΒΤΧ20(FOIST2X10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ D.A.S.T. BIOTECH 0,3 G 10,000 0,4260 4,26 3,74 1 A02BA LOMADRYL C.TAB 300MG/TAB Φ BTx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ S.J.A. PHARM ΕΠΕ 0,3 G 30,000 0,3320 9,96 9,96 1 A02BA LUMAREN F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTX30(BLIST 3X10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ELPEN AE ΦΑΡΜΑ 0,3 G 15,000 0,3580 5,37 5,37 1 A02BA NIPODUR F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTx50 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α 0,3 G 25,000 0,3564 8,91 8,91 1 A02BA NIPODUR F.C.TAB 300MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α 0,3 G 30,000 0,3320 9,96 9,96 1 A02BA PTINOLIN F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTx20 (BLIST 2x10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ HELP ΑΒΕΕ 0,3 G 10,000 0,4260 4,26 3,74 1 A02BA RANITIDINE/GENF.C.TAB 150MG/TAB Φ BTx20 (σε BLISTERΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ GENERICS PHARM 0,3 G 10,000 0,4260 4,26 3,74 1 A02BA RESTOPON C.TAB 150MG/TAB Φ ΒΤΧ20 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ BROS Ε.Π.Ε. 0,3 G 10,000 0,4260 4,26 3,74 1 A02BA RESTOPON C.TAB 300MG/TAB Φ ΒΤΧ20 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ BROS Ε.Π.Ε. 0,3 G 20,000 0,3495 6,99 6,99 1 A02BA SMARIL F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTX20(BLIST2X10 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ COUP ABEE 0,3 G 10,000 0,4260 4,26 3,74 1 A02BA TUPAST F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTX30(BLIST3X10 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ 0,3 G 15,000 0,3580 5,37 5,37 1 A02BA VERLOST F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTX30(STRIP3X10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ RAFARM A.E.B.E. 0,3 G 15,000 0,3580 5,37 5,37 1 A02BA YARA F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTX20(FOIST2X10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ MEDOCHEMIE HE 0,3 G 10,000 0,4260 4,26 3,74 1 A02BA ZANTAC F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTx20 (FOIL 2x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ GLAXOSMITHKLIN 0,3 G 10,000 0,5060 5,06 3,74 1 A02BA ZANTAC EF.TAB 150MG/TAB Φ TUB x 10 TABS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ GLAXOSMITHKLIN 0,3 G 5,000 0,6720 3,36 1,87 1 A02BA ZOLIDEN EFF.GRAN 300MG/SACHET Φ BTX10 σε FOISTS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ UNI-PHARMA ΚΛΕ 0,3 G 10,000 1, ,21 3,74 1 A02BA ZOLIDEN EF.TAB 150 MG/TAB Φ BTX12 TABS(STRIΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ UNI-PHARMA ΚΛΕ 0,3 G 6,000 0,5050 3,03 2,24 1 A02BA ZURFIX F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTx60(FOIST 6x10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ 0,3 G 30,000 0, ,12 10,12 1 A02BA ZOLIDEN F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTX20 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ UNI-PHARMA ΚΛΕ 0,3 G 10,000 0,4260 4,26 3,74 1 A02BA AOVA F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTX20(BLIST2X10 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 0,3 G 10,000 0,4260 4,26 3,74

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΑΗΔ ΚΗΘ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 1 A02BA NARIGEN F.C.TAB 300MG/TAB (Φ)BTX20(FOIST2X10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ VOCATE ΦΑΡΜΑΚ 0,3 G 20,000 0,3495 6,99 6,99 1 A02BA NARIGEN F.C.TAB 300MG/TAB (Φ)BTX30(FOIST3X10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ VOCATE ΦΑΡΜΑΚ 0,3 G 30,000 0,3320 9,96 9,96 1 A02BA PTINOLIN F.C.TAB 300MG/TAB (Φ)BTx10 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ HELP ΑΒΕΕ 0,3 G 10,000 0,4190 4,19 3,74 1 A02BA SVELTANET F.C.TAB 150MG/TAB (Φ)BTx20(BLIST 2x10 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΦΕΡΑΚΟΝ ΕΠΕ 0,3 G 10,000 0,4260 4,26 3,74 1 A02BA SVELTANET F.C.TAB 150MG/TAB (Φ)BT x60(blist 6x10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΦΕΡΑΚΟΝ ΕΠΕ 0,3 G 30,000 0, ,12 10,12 1 A02BA ZURFIX F.C.TAB 300MG/TAB (Φ)BTx10 (FOIST 1x10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ 0,3 G 10,000 0,4190 4,19 3,74 1 A02BA ZURFIX F.C.TAB 300MG/TAB (Φ)BTx20 (FOIST 2x10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ 0,3 G 20,000 0,3495 6,99 6,99 1 A02BA LOMADRYL C.TAB 150MG/TAB (Φ)ΒΤΧ20 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ S.J.A. PHARM ΕΠΕ 0,3 G 10,000 0,4260 4,26 3,74 1 A02BA NARIGEN F.C.TAB 150MG/TAB (Φ)BTX20(FOIST2X10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ VOCATE ΦΑΡΜΑΚ 0,3 G 10,000 0,4260 4,26 3,74 1 A02BA NARIGEN F.C.TAB 150MG/TAB (Φ)BTX50(FOIST5X10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ VOCATE ΦΑΡΜΑΚ 0,3 G 25,000 0,3564 8,91 8,91 1 A02BA ZURFIX F.C.TAB 150MG/TAB (Φ)BTx20(FOIST2x10)ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ 0,3 G 10,000 0,4260 4,26 3, LUMAREN F.C.TAB 150MG/TAB (Φ)BTx20 (BLIST 2x10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ELPEN AE ΦΑΡΜΑ 0,3 G 10,000 0,4260 4,26 3,74 1 A02BA03 FAMOTIDINE 1 A02BA MOSTRELAN C.TAB 40MG/TAB Φ BTX20(BLIST2X10 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ SANOPHARM AE 0,04 G 20,000 0,4745 9,49 7,47 1 A02BA PEPTAN F.C.TAB 20MG/TAB Φ BTx20(ΣΕ BLISTERΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ VIANEX A.E. 0,04 G 10,000 0,6610 6,61 3,74 1 A02BA PEPTAN F.C.TAB 40MG/TAB Φ ΒΤx10(ΣΕ BLISTERΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ VIANEX A.E. 0,04 G 10,000 0,6740 6,74 3,74 1 A02BA SEDANIUM-R C.TAB 40MG/TAB Φ BTX20(BLIST2X10 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ COUP ABEE 0,04 G 20,000 0,4745 9,49 7,47 1 A02BA IMPOSERGON C.TAB 40MG/TAB Φ BTX10 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ RAFARM A.E.B.E. 0,04 G 10,000 0,5390 5,39 3,74 1 A02BA FAMOTIDINE/ΒΕF.C.TAB 40MG/TAB Φ BTX10(BLIST1X10 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 0,04 G 10,000 0,5390 5,39 3, BANATIN F.C.TAB 40MG/TAB (Φ)BTX30(BLIST 3X10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ REMEDINA ABEE 0,04 G 30,000 0, ,48 11,21 Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) 2 A02BA02 RANITIDINE HYDROCHLORIDE 2 A02BA BRIXORAL SYR 75MG/5ML Φ FLX300ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ D.A.S.T. BIOTECH 0,3 G 15,000 0,4240 6,36 6,36 2 A02BA EPADOREN SYR 75MG/5ML Φ FL x 300 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ DEMO ABEE 0,3 G 15,000 0,5553 8,33 8,33 2 A02BA LOMADRYL SYR 75MG/5ML Φ FLX300ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ S.J.A. PHARM ΕΠΕ 0,3 g 15,000 0,4240 6,36 6,36 3 A02BA01 CIMETIDINE 3 A02BA TAGAMET INJ.SOL 200MG/2ML AMPΦ BTx10AMPSx2ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ VIANEX A.E. 0,8 G 2,500 1,3880 3,47 3,47 3 A02BA02 RANITIDINE HYDROCHLORIDE

4 35196 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΑΗΔ ΚΗΘ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 3 A02BA EPADOREN INJ.SOL 50MG/2ML AMP Φ BTx5 AMPSx2 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ DEMO ABEE 0,3 G 0,833 4,1657 3,47 3,47 3 A02BA LUMAREN INJ.SOL 50MG/2ML Φ BTX5AMPSX2ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ELPEN AE ΦΑΡΜΑ 0,3 G 0,833 4,1657 3,47 3,47 3 A02BA PTINOLIN INJ.SOL 50MG/2ML AMP Φ BTx5 AMPSx2 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ HELP ΑΒΕΕ 0,3 G 0,833 4,1657 3,47 3,47 3 A02BA ZANTAC INJ.SOL 50MG/2ML AMP Φ ΒΤΧ5AMPSX2ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ GLAXOSMITHKLIN 0,3 G 0,833 5,1981 4,33 3,47 A02BA YARA INJ.SOL 50MG/2ML AMP BTx 5 AMPS x 2MLΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ MEDOCHEMIE HE 0,3 G 0,833 3,96 3,30 3,30 A02BB -Προσταγλανδίνες 4 A02BB01 MISOPROSTOL 4 A02BB CYTOTEC TAB 200MCG/TAB Φ ΒΤx42 (BLIST 3x14ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε 0,0008 G 10,500 0,8581 9,01 9,01 A02BC -Aναστολείς της αντλίας πρωτονίων Περιορισμός: Αποζημιώνονται για τη Θεραπεία πεπτικού έλκους, της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης και της φαρμακευτικής γαστροπροστασίας σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης γαστροδωδεκαδακτυλικού έλκους. Ειδικότερα όσον αφορά τη γαστροπροστασία σε χορήγηση κλοπιδογρέλης πρώτη επιλογή είναι η χορήγηση Η2 αναστολέων. Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) 5 A02BC01 OMEPRAZOLE 5 A02BC ALEVIOR GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 (BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ AURORA PHARMA 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC ALEVIOR GR.CAP 40MG/CAP Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ AURORA PHARMA 0,02 G 56,000 0, ,27 30,27 5 A02BC ALEVIOR GR.CAP 40MG/CAP Φ BTx28 (BLIST4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ AURORA PHARMA 0,02 G 56,000 0, ,27 30,27 5 A02BC ASSOPROL GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 (4BLIST.x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ S.J.A. PHARM ΕΠΕ 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC BELIFAX GR.CAP 20MG/CAP Φ BT x 30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑ 0,02 G 30,000 0, ,38 16,38 5 A02BC BENZOL GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 (σε φιαλίδιο)με ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ BENNETT ΦΑΡΜΑ 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC COMOPRAZOL GR.CAP 20MG/CAP Φ BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΜΟΥΡΙΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC DIORIUM GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 (BOTTLE) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ Σ.Μ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC EFROZIN GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 (BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜ 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC EFROZIN GR.CAP 40MG/CAP Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜ 0,02 G 56,000 0, ,27 30,27 5 A02BC EFROZIN GR.CAP 40MG/CAP Φ BTx28 (BLIST4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜ 0,02 G 56,000 0, ,27 30,27 5 A02BC ELCODROP GR.CAP 20MG/CAP Φ BT x 4 BL.(ALU-AL ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ARS MEDENDI Φ. 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC ELCONTROL GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx14 (BLIST 2x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ MEDHEL ΕΛΛΑΣ Α 0,02 G 14,000 0,6557 9,18 7,77 5 A02BC ELCONTROL GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 (BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ MEDHEL ΕΛΛΑΣ Α 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC ELIBACTIN GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 (BOTTLE) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟ 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC ELKOSTOP GR.CAP 20MG/CAP Φ BT x14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚ 0,02 G 14,000 0,6557 9,18 7,77 5 A02BC ELKOSTOP GR.CAP 20MG/CAP Φ ΒΤx14 (FOIL 2x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚ 0,02 G 14,000 0,6557 9,18 7,77

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΑΗΔ ΚΗΘ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 5 A02BC ELKOSTOP GR.CAP 20MG/CAP Φ ΒΤx28 (FOIL 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚ 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC ELKOTHERAN E.C.CAPS 20MG/CAP Φ BTX14(FOIST1X14ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ BROS Ε.Π.Ε. 0,02 G 14,000 0,6557 9,18 7,77 5 A02BC ELKOTHERAN E.C.CAPS 20MG/CAP Φ BTX28(FOIST2X14ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ BROS Ε.Π.Ε. 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC ESELAN GR.CAP 20MG/CAP Φ FLx14 +1 φακ. αφυ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α 0,02 G 14,000 0,6557 9,18 7,77 5 A02BC ESELAN GR.CAP 20MG/CAP Φ FLx28 + 1φακ. αφυ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC ESOPRAZ GR.CAP 20MG/CAP Φ ΒΤ x 14 (ΒL.2 x 7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ 0,02 G 14,000 0,6557 9,18 7,77 5 A02BC ESOPRAZ GR.CAP 20MG/CAP Φ ΒΤ x 28 (ΒL.2 x 14)ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC EZIPOL GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 (FOIST 2x14ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC EZIPOL GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx14 (BLIST 2x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ 0,02 G 14,000 0,6557 9,18 7,77 5 A02BC EZIPOL GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx30 (BLIST 3x10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ 0,02 G 30,000 0, ,38 16,38 5 A02BC FLUSAL GR.CAP 40MG/CAP Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ PLUS ΦΑΡΜΑΚΕΥ 0,02 G 56,000 0, ,27 30,27 5 A02BC FLUSAL GR.CAP 40MG/CAP Φ BTx28 (BLIST4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ PLUS ΦΑΡΜΑΚΕΥ 0,02 G 56,000 0, ,27 30,27 5 A02BC GASTRONORM GR.CAP 20MG/CAP Φ BT x 28(BLIST 4 x ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ IAMATICA MON. Ε 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC GERTALGIN E.C.CAPS 20MG/CAP Φ ΒΤx14(ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ANGELINI PHARM 0,02 G 14,000 0,6557 9,18 7,77 5 A02BC GERTALGIN E.C.CAPS 20MG/CAP Φ ΒΤx28(ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ANGELINI PHARM 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC GLAVERAL GR.CAP 20MG/CAP Φ ΒΤ x 14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ HELP ΑΒΕΕ 0,02 G 14,000 0,6557 9,18 7,77 5 A02BC GLAVERAL GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx 28 (FL 1 x 28) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ HELP ΑΒΕΕ 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC GLAVERAL GR.CAP 20MG/CAP Φ BT x 30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ HELP ΑΒΕΕ 0,02 G 30,000 0, ,38 16,38 5 A02BC INHIPLEX GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 (BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC LANEX GR.CAP 20MG/CAP Φ BT x 14 (σε γυάλινομε ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ LAVIPHARM HELL 0,02 G 14,000 0,6557 9,18 7,77 5 A02BC LANEX GR.CAP 20MG/CAP Φ BT x 28 (σε γυάλινομε ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ LAVIPHARM HELL 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC LENAR GR.CAP 20MG/CAP Φ BTxFLx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ CHEMICA PHARMA 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC LEXIGOR GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 (σε φιαλίδιο)με ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ VIVAX PHARMACE 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC LODREC GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx1 VIALx14 CAPΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ LAB.NEWMED ΦΑ 0,02 G 14,000 0,6557 9,18 7,77 5 A02BC LODREC GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx1 VIALx28 CAPΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ LAB.NEWMED ΦΑ 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC LOPROC GR.CAP 20MG/CAP Φ ΒΤx14(BLISTERS 2ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α. 0,02 G 14,000 0,6557 9,18 7,77 5 A02BC LOPROC GR.CAP 20MG/CAP Φ ΒΤx28(BLISTERS 4ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α. 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC LOSEC GR.CAP 20mg/CAP Φ BTX14(σε φιαλίδιο) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ASTRAZENECA A. 0,02 G 14,000 0, ,86 7,77 5 A02BC LOSEC GR.CAP 10MG/CAP Φ BTX10 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ASTRAZENECA A. 0,02 G 5,000 1,0060 5,03 2,77 5 A02BC LOZAPRIN E.C.CAPS 20MG/CAP Φ FLX14(ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ COUP ABEE 0,02 G 14,000 0,6557 9,18 7,77 5 A02BC LOZAPRIN E.C.CAPS 20MG/CAP Φ BT XFLX28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ COUP ABEE 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC LYOPRAZ GR.CAP 20MG/CAP Φ BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ MEDICAL PHARMA 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC MALORTIL GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ALET PHARMACE 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC MEPROLEN GR.CAP 20MG/CAP Φ BT x 14 (BLIST 2 x ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ VOCATE ΦΑΡΜΑΚ 0,02 G 14,000 0,6557 9,18 7,77

6 35198 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΑΗΔ ΚΗΘ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 5 A02BC MEPROLEN GR.CAP 20MG/CAP Φ BT x 28 (BLIST 4 x ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ VOCATE ΦΑΡΜΑΚ 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC NOVEK EC GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx 28 (BOTTLE) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ SANTA PHARMA A 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC ODAMESOL GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28(BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ IASIS PHARMAC.H 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC ODASOL/GENEPGR.CAP 20MG/CAP Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ GENEPHARM AE 0,02 G 14,000 0,6207 8,69 7,77 5 A02BC ODASOL/GENEPGR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ GENEPHARM AE 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC OFNIMAREX GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx14 (σε φιαλίδιο)με ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ D.A.S.T. BIOTECH 0,02 G 14,000 0,6557 9,18 7,77 5 A02BC OFNIMAREX GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 (σε φιαλίδιο)με ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ D.A.S.T. BIOTECH 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC OFNIMAREX GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 (BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ D.A.S.T. BIOTECH 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC OLARK GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 (BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ LEOVAN Μ.ΛΕΩΝ 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC OMEPRAZOLE/GGR.CAP 20 MG/CAP Φ BT x 28(BLIST 4 x ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ GENERICS PHARM 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC OMEPRAZOLE/TGR.CAP 20MG/CAP Φ BTx14 (BLISTER AΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ TEVA PHARMA B.V 0,02 G 14,000 0,6557 9,18 7,77 5 A02BC OMEPRAZOLE/TGR.CAP 40MG/CAP Φ BTx14 (BLISTER AΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ TEVA PHARMA B.V 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC OMEPROL/MED E.C.CAPS 20MG/CAP Φ ΒΤx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ FARMELLAS ENTE 0,02 G 14,000 0,6557 9,18 7,77 5 A02BC OMEPROL/MED E.C.CAPS 20MG/CAP Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ FARMELLAS ENTE 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC OMEZALIN GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 (BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΦΕΡΑΚΟΝ ΕΠΕ 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC OMEZALIN GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 (σε φιαλίδιο)με ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΦΕΡΑΚΟΝ ΕΠΕ 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC OPRAZIUM GR.CAP 40MG/CAP Φ BTx28 (σε πλαστικόμε ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ FARMEDIA AE 0,02 G 56,000 0, ,27 30,27 5 A02BC ORTANOL GR.CAP 20MG/CAP Φ BT x 28 CAPS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ SANDOZ GMBH, K 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC ORTANOL GR.CAP 40MG/CAP Φ BT x 28 CAPS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ SANDOZ GMBH, K 0,02 G 56,000 0, ,27 30,27 5 A02BC PENRAZOL GR.CAP 20MG/CAP Φ BT X 28(γυάλ.φιαλ. ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ELPEN AE ΦΑΡΜΑ 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC PIP-ACID GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ IASIS PHARMAC.H 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC PRAZOLIN GR.CAP 20MG/CAP Φ ΒΤ x 28 (σε BLIST) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ BOEHRINGER ING 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC RUKUZ GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 (BOTTLE) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΜΕΝΤΙΜΑΡ Α.Ε. Φ 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC RYTHMOGASTRGR.CAP 20MG/CAP Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ RAFARM A.E.B.E. 0,02 G 14,000 0,6557 9,18 7,77 5 A02BC RYTHMOGASTRGR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 (ΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ RAFARM A.E.B.E. 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC RYTHMOGASTRGR.CAP 20MG/CAP Φ BT x 14 (2 BLIST AΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ RAFARM A.E.B.E. 0,02 G 14,000 0,6557 9,18 7,77 5 A02BC RYTHMOGASTRGR.CAP 20MG/CAP Φ BT x 28 (4 BLIST AΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ RAFARM A.E.B.E. 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC SEDACID GR.TAB 20MG/TAB Φ BTx1 BOTTLEx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ANABIOSIS LTD, G 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC SIERAL GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 (FOIST 2x14ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ FARMEDIA AE 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC SIERAL GR.CAP 20MG/CAP Φ ΒΤx28 (HDPE BOTΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ FARMEDIA AE 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC SIERAL GR.CAP 20MG/CAP Φ ΒΤx30 (HDPE BOTΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ FARMEDIA AE 0,02 G 30,000 0, ,38 16,38 5 A02BC SODEPROL GR.CAP 20MG/CAP Φ BT x 4 BL (ALU-AL ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟ 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC SPEZATO GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 (BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ TARGET PHARMA 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC UFONITREN E.C.CAPS 20MG/CAP Φ BTX28(ΦΙΑΛ.) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ NOVENDIA ΦΑΡΜΑ 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΑΗΔ ΚΗΘ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 5 A02BC VAMAC GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx14 (σε φιαλίδιο)με ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. 0,02 G 14,000 0,6557 9,18 7,77 5 A02BC VAMAC GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 (σε φιαλίδιο)με ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC VERALOX E.C.CAPS 20MG/CAP Φ BTX14(BLISTERS) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ DEMO ABEE 0,02 G 14,000 0,6207 8,69 7,77 5 A02BC VERALOX E.C.CAPS 20MG/CAP Φ ΒΤ Χ 28 (σε BLIST ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ DEMO ABEE 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC ZOLANDIL GR.CAP 20MG/CAP Φ ΒΤ x 28 (BLIST 4x7ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ DELEGANT HOLD 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC ZOLANDIL GR.CAP 40MG/CAP Φ BT x 28(BLIST 4 x7με ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ DELEGANT HOLD 0,02 G 56,000 0, ,27 30,27 5 A02BC ZOLLDENOL GR.CAP 20MG/CAP Φ ΒΤ x 28 (ΒL 4 x 7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ NOVIS PHARMACE 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC ZOLMACH GR.CAP 20MG/CAP Φ ΒΤ x 28(σε φιαλίδιομε ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ RAFARM A.E.B.E. 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC ALEVIOR GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx14 (BLIST 2x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ AURORA PHARMA 0,02 G 14,000 0,6557 9,18 7,77 5 A02BC EFROZIN GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx14 (BLIST 2x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟ 0,02 G 14,000 0,6557 9,18 7,77 5 A02BC ZOLELCON GR.CAP 20MG/CAP Φ BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ FARMEDIA AE 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC LORDIN GR.CAP 20MG/CAP Φ BT x 28 (BLIST 4x7ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ VIANEX A.E. 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC COMOPRAZOL GR.CAP 20MG/CAP (Φ)BT x 14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΥΡΙΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 0,02 G 14,000 0,6557 9,18 7,77 5 A02BC INHIPLEX GR.CAP 20MG/CAP (Φ)BTx14 (BLIST 2x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε 0,02 G 14,000 0,6557 9,18 7,77 5 A02BC LORDIN GR.CAP 20MG/CAP (Φ)BT x 14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VIANEX A.E. 0,02 G 14,000 0,6557 9,18 7,77 5 A02BC LORDIN GR.CAP 20MG/CAP (Φ)BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VIANEX A.E. 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC LORDIN GR.CAP 20MG/CAP (Φ)BT x 14 (BLIST 2x7ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VIANEX A.E. 0,02 G 14,000 0,6557 9,18 7,77 5 A02BC MALORTIL GR.CAP 20MG/CAP (Φ)BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ALET PHARMACE 0,02 G 14,000 0,6557 9,18 7,77 5 A02BC PALSER GR.CAP 20MG/CAP (Φ)BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ MEDITRINA ΕΠΕ 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 5 A02BC PIP-ACID GR.CAP 20MG/CAP (Φ)BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ IASIS PHARMAC.H 0,02 G 14,000 0,6557 9,18 7,77 5 A02BC ZOLANDIL GR.CAP 20MG/CAP (Φ)ΒΤ x 14 (BLIST 2 x ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ DELEGANT HOLD 0,02 G 14,000 0,6557 9,18 7,77 5 A02BC ZOLANDIL GR.CAP 40MG/CAP (Φ)BT x 14(BLIST 2x 7ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ DELEGANT HOLD 0,02 G 28,000 0, ,3 15,30 A02BC OMEPRAZOLE/TGR.CAP 20MG/CAP BTx1x14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ TEVA PHARMA B.V 0,02 G 14,000 0,5893 8,25 7,77 A02BC OMEPRAZOLE/TGR.CAP 40MG/CAP BTx1x14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ TEVA PHARMA B.V 0,02 G 28,000 0, ,52 14,52 A02BC GERXUS GR.CAP 20MG/CAP BT x 30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VERISFIELD (UK) L 0,02 G 30,000 0, ,38 16,38 A02BC RANOPRAL GR.CAP 20MG/CAP BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΑΘ 0,02 G 14,000 0,5893 8,25 7,77 A02BC EUROPRAZOL GR.CAP 20MG/CAP BTx14 (BLISTERS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ DESANT ΤΕΧΝΟΛΟ 0,02 G 14,000 1, ,52 7,77 A02BC ELCOZEK GR.CAP 20MG/CAP BTx1VIALx14CAPSΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VIOFAR ΕΠΕ 0,02 G 14,000 0,5893 8,25 7,77 A02BC NOVEZOL GR.CAP 20MG/CAP BTx1VIALx14CAPSΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ NOVERA TRADING 0,02 G 14,000 0,5893 8,25 7,77 A02BC ELCOZEK GR.CAP 20MG/CAP BTx1VIALx28CAPSΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VIOFAR ΕΠΕ 0,02 G 28,000 0, ,52 14,52 A02BC NOVEZOL GR.CAP 20MG/CAP BTx1VIALx28CAPSΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ NOVERA TRADING 0,02 G 28,000 0, ,52 14,52 A02BC ELKOMED GR.CAP 20MG/CAP BTx1VIALx28CAPSΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Σ.Μ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ 0,02 G 28,000 0, ,52 14,52

8 35200 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΑΗΔ ΚΗΘ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A02BC VEPAZOL GR.CAP 20MG/CAP BTx2 Alu/Alu BLISTΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VERPAS ΦΑΡ/ΚΗ & 0,02 G 14,000 0,5893 8,25 7,77 A02BC LENAR GR.CAP 20MG/CAP BTx2 BLx7 caps ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ PLUS ΦΑΡΜΑΚΕΥ 0,02 G 14,000 0,6207 8,69 7,77 A02BC NOVEZOL GR.CAP 20MG/CAP BTx2 BLISTERSx7 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ NOVERA TRADING 0,02 G 14,000 0,5893 8,25 7,77 A02BC RANOPRAL GR.CAP 20MG/CAP BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΑΘ 0,02 G 28,000 0, ,52 14,52 A02BC EUROPRAZOL GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (BLISTERS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ DESANT ΤΕΧΝΟΛΟ 0,02 G 28,000 0,2946 8,25 8,25 A02BC ENERGOPRAZOGR.CAP 20MG/CAP BTx28 (σε φιαλίδιο)με ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ENERGON ΦΑΡΜΑ 0,02 G 28,000 0, ,52 14,52 A02BC OMEPRAZOLE/MGR.CAP 20MG/CAP BTx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ GENERICS PHARM 0,02 G 30,000 0, ,57 15,57 A02BC OPRAZIUM GR.CAP 20MG/CAP BTx30 (σε φιαλίδιο)με ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ FARMEDIA AE 0,02 G 30,000 0, ,38 16,38 A02BC LENAR GR.CAP 20MG/CAP BTx4 BLx7caps ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ PLUS ΦΑΡΜΑΚΕΥ 0,02 G 28,000 0, ,29 15,29 A02BC NOVEZOL GR.CAP 20MG/CAP BTx4 BLISTERSx7 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ NOVERA TRADING 0,02 G 28,000 0, ,52 14,52 A02BC ELKOMED GR.CAP 20MG/CAP BTx4BLISTx7CAPSΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Σ.Μ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ 0,02 G 28,000 0,1650 4,62 4,62 A02BC LYOPRAZ GR.CAP 20MG/CAP ΒΤ x 14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ MEDICAL PHARMA 0,02 G 14,000 0,6207 8,69 7,77 A02BC ESOPRAZ GR.CAP 40MG/CAP BTx1 VIALX14 CAPΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ 0,02 G 28,000 0, ,52 14,52 A02BC ESOPRAZ GR.CAP 40MG/CAP BTx1 VIALX28 CAPΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ 0,02 G 56,000 0, ,05 29,05 A02BC ESELAN GR.CAP 40MG/CAP BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α 0,02 G 28,000 0, ,52 14,52 A02BC ESELAN GR.CAP 40MG/CAP BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α 0,02 G 28,000 0, ,52 14,52 A02BC PENRAZOL GR.CAP 40MG/CAP BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ELPEN AE ΦΑΡΜΑ 0,02 G 28,000 0, ,52 14,52 A02BC ESOPRAZ GR.CAP 40MG/CAP BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ 0,02 G 28,000 0, ,52 14,52 A02BC SPEZATO GR.CAP 40MG/CAP BTx14 (BLIST 2x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ TARGET PHARMA 0,02 G 28,000 0, ,52 14,52 A02BC LOPROC GR.CAP 40MG/CAP BTx14 (BLISTERS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α. 0,02 G 28,000 0, ,52 14,52 A02BC ELCODROP GR.CAP 40MG/CAP BTx14 (BLISTERS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ARS MEDENDI Φ. 0,02 G 28,000 0, ,52 14,52 A02BC PENRAZOL GR.CAP 40MG/CAP BTx1VIAL HDPEx1ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ELPEN AE ΦΑΡΜΑ 0,02 G 28,000 0, ,52 14,52 A02BC PENRAZOL GR.CAP 40MG/CAP BTx1VIAL HDPEx2ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ELPEN AE ΦΑΡΜΑ 0,02 G 56,000 0, ,05 29,05 A02BC ELCOZEK GR.CAP 40MG/CAP BTx1VIALx14CAPSΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VIOFAR ΕΠΕ 0,02 G 28,000 0, ,52 14,52 A02BC ELCOZEK GR.CAP 40MG/CAP BTx1VIALx28CAPSΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VIOFAR ΕΠΕ 0,02 G 56,000 0, ,05 29,05 A02BC ESELAN GR.CAP 40MG/CAP BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α 0,02 G 56,000 0, ,05 29,05 A02BC ESELAN GR.CAP 40MG/CAP BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α 0,02 G 56,000 0, ,05 29,05 A02BC PENRAZOL GR.CAP 40MG/CAP BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ELPEN AE ΦΑΡΜΑ 0,02 G 56,000 0, ,05 29,05 A02BC ESOPRAZ GR.CAP 40MG/CAP BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ 0,02 G 56,000 0, ,05 29,05 A02BC MAGENLOM GR.CAP 40MG/CAP BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚ 0,02 G 56,000 0, ,05 29,05 A02BC SPEZATO GR.CAP 40MG/CAP BTx28 (BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ TARGET PHARMA 0,02 G 56,000 0, ,05 29,05

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΑΗΔ ΚΗΘ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A02BC MAGENLOM GR.CAP 40MG/CAP BTx28 (BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚ 0,02 G 56,000 0, ,05 29,05 A02BC LOPROC GR.CAP 40MG/CAP BTx28 (BLISTERS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α. 0,02 G 56,000 0, ,05 29,05 A02BC ELCODROP GR.CAP 40MG/CAP BTx28 (BLISTERS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ARS MEDENDI Φ. 0,02 G 56,000 0, ,05 29,05 A02BC OPRAZIUM GR.CAP 40MG/CAP BTx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ FARMEDIA AE 0,02 G 60,000 0, ,76 32,76 5 A02BC02 PANTOPRAZOLE SODIUM SESQUIHYDRATE 5 A02BC CONTROLOC GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ SANOFI-AVENTIS 0,04 G 14,000 0, ,59 7,77 5 A02BC CONTROLOC GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ SANOFI-AVENTIS 0,04 G 28,000 0, ,63 15,54 5 A02BC GASTROPROZA GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΜΑΚ Α.Σ.Φ.Ε.ΕΙΣΑ 0,04 G 14,000 0,6386 8,94 7,77 5 A02BC GASTROPROZA GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΜΑΚ Α.Σ.Φ.Ε.ΕΙΣΑ 0,04 G 28,000 0, ,5 15,54 5 A02BC NOXADIF GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx14 (BLIST 1x14ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε 0,04 G 14,000 0,6386 8,94 7,77 5 A02BC NOXADIF GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx28 (BLIST 2x14ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε 0,04 G 28,000 0, ,5 15,54 5 A02BC OZEPRAN GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ SANDOZ GMBH, K 0,04 G 30,000 0, ,12 16,65 5 A02BC PANTIUM GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ WIN MEDICA ΦΑΡ 0,04 G 28,000 0, ,5 15,54 5 A02BC PANTOPRAZOLEGR.TAB 40MG/TAB Φ BTx28(BLIST Alu/AΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ GENERICS PHARM 0,04 G 28,000 0, ,5 15,54 5 A02BC PRAZ-UP GR.TAB 40MG/TAB Φ BT x 28(BLIST 2x 1ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ BALU ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑ 0,04 G 28,000 0, ,5 15,54 5 A02BC ROXITROL/MED GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx 14 (σε BLISTEΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ FARMELLAS ENTE 0,04 G 14,000 0,6386 8,94 7,77 5 A02BC ROXITROL/MED GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx 28 (σε BLISTEΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ FARMELLAS ENTE 0,04 G 28,000 0, ,5 15,54 5 A02BC ZURCAZOL GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ TAKEDA ΕΛΛΑΣ Φ 0,04 G 14,000 0, ,59 7,77 5 A02BC ZURCAZOL GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ TAKEDA ΕΛΛΑΣ Φ 0,04 G 28,000 0, ,63 15,54 5 A02BC OZEPRAN GR.TAB 20MG/TAB Φ BTx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ SANDOZ GMBH, K 0,04 G 15,000 0,3320 4,98 4,98 A02BC PANTOPRAZOLEGR.CAP 40MG/CAP (Φ)BT x 14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ TEVA PHARMA B.V 0,04 G 14,000 0,6050 8,47 7,77 A02BC PANTOPRAZOLEGR.CAP 40MG/CAP (Φ)BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ TEVA PHARMA B.V 0,04 G 28,000 0, ,5 15,54 A02BC PANTOPRAZOLEGR.TAB 20MG/TAB BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ SELMED LTD, CYP 0,04 G 14,000 0,6600 9,24 7,77 A02BC PANTOGASTRILGR.TAB 20MG/TAB BTx28 (σε blisters) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ 0,04 G 14,000 0,6264 8,77 7,77 A02BC PANTOPRAZOLEGR.TAB 40MG/TAB BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ SELMED LTD, CYP 0,04 G 28,000 0, ,5 15,54 A02BC PANTOZOL-RAL GR.TAB 40MG/TAB BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ RALDEX ENTERPR 0,04 G 14,000 0,6050 8,47 7,77 A02BC PANTOPROL-MEGR.TAB 40MG/TAB BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ RALDEX ENTERPR 0,04 G 14,000 0,6050 8,47 7,77 A02BC PRONZEK GR.TAB 40MG/TAB BTx14 (1 BOTTLE ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Α. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΟ 0,04 G 14,000 0,5750 8,05 7,77 A02BC PRONZEK GR.TAB 40MG/TAB BTx14 (2 BLIST x7 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Α. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΟ 0,04 G 14,000 0,5750 8,05 7,77 A02BC PANTOL-FARMAGR.TAB 40MG/TAB BTx14 σε BLISTERΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ FARMACHROM A. 0,04 G 14,000 0,6050 8,47 7,77 A02BC PANTOZOL-RAL GR.TAB 40MG/TAB BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ RALDEX ENTERPR 0,04 G 28,000 0, ,5 15,54

10 35202 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΑΗΔ ΚΗΘ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A02BC PANTOPROL-MEGR.TAB 40MG/TAB BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ RALDEX ENTERPR 0,04 G 28,000 0, ,5 15,54 A02BC PRONZEK GR.TAB 40MG/TAB BTx28 (1 BOTTLE ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Α. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΟ 0,04 G 28,000 0, ,68 15,54 A02BC PRONZEK GR.TAB 40MG/TAB BTx28 (4 BLIST x7 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Α. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΟ 0,04 G 28,000 0, ,68 15,54 A02BC PANTOGASTRILGR.TAB 40MG/TAB BTx28 (σε blisters) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ 0,04 G 28,000 0, ,68 15,54 A02BC PANTOL-FARMAGR.TAB 40MG/TAB BTx28 σε BLISTERΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ FARMACHROM A. 0,04 G 28,000 0, ,5 15,54 A02BC PANTOPRAZOLEGR.TAB 40MG/TAB BTx30 (σε BLISTERΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ GENERICS PHARM 0,04 G 30,000 0, ,17 15,17 A02BC GASTRIDOL GR.TAB 40MG/TAB (ΓενόσηBTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ FARMACHROM A. 0,04 G 14,000 0,6050 8,47 7,77 A02BC GASTRIDOL GR.TAB 40MG/TAB (ΓενόσηBTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ FARMACHROM A. 0,04 G 28,000 0, ,5 15,54 5 A02BC03 LANSOPRAZOLE 5 A02BC APRADIL GR.CAP 15MG/CAP Φ BTx28 (BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ PROTON PHARMA 0,03 G 14,000 0,6971 9,76 7,77 5 A02BC APRADIL GR.CAP 30MG/CAP Φ BTx28 (BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ PROTON PHARMA 0,03 G 28,000 0, ,89 15,54 5 A02BC LANCIPROL GR.CAP 30 MG/CAP Φ BT x 28(σε BLISTEΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ S.J.A. PHARM ΕΠΕ 0,03 G 28,000 0, ,89 15,54 5 A02BC LANSO GR.CAP 30MG/CAP Φ BTx28 (BLIST.4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ IASIS PHARMAC.H 0,03 G 28,000 0, ,89 15,54 5 A02BC LANZOL GR.CAP 30MG/CAP Φ BT x 28(BOTTLE HΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ VERISFIELD (UK) L 0,03 G 28,000 0, ,89 15,54 5 A02BC LAPRAZOL GR.CAP 30MG/CAP Φ BTx14(BLISTERS) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ VIANEX A.E. 0,03 G 14,000 0, ,7 7,77 5 A02BC LAPRAZOL GR.CAP 15MG/CAP Φ BTX14 (BLIST 2X7 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ VIANEX A.E. 0,03 G 7,000 1,0457 7,32 3,88 5 A02BC ZOLETAD GR.CAP 30MG/CAP Φ BTx28 (σε BLISTERΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ TAD PHARMA GMB 0,03 G 28,000 0, ,89 15,54 5 A02BC LANSO GR.CAP 30MG/CAP (Φ)BTx14 (BLIST2x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ IASIS PHARMAC.H 0,03 G 14,000 0, ,17 7,77 A02BC DIASOLON GR.CAP 15MG/CAP BTx14 (BLIST 1x14ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α 0,03 G 7,000 0,7943 5,56 3,88 A02BC DIASOLON GR.CAP 15MG/CAP BTx28 (BLIST 2x14ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α 0,03 G 14,000 0,6993 9,79 7,77 A02BC NOVOPRAZ GR.CAP 15MG/CAP BTx28 (BLIST 2x14ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ LYOFIN LTD, GRE 0,03 G 14,000 0,6993 9,79 7,77 A02BC DIASOLON GR.CAP 30MG/CAP BTx14 (BLIST 1x14ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α 0,03 G 14,000 0,6900 9,66 7,77 A02BC NOVOPRAZ GR.CAP 30MG/CAP BTx14 (BLIST 1x14ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ LYOFIN LTD, GRE 0,03 G 14,000 0,6900 9,66 7,77 A02BC DIASOLON GR.CAP 30MG/CAP BTx28 (BLIST 2x14ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α 0,03 G 28,000 0, ,01 15,54 A02BC NOVOPRAZ GR.CAP 30MG/CAP BTx28 (BLIST 2x14ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ LYOFIN LTD, GRE 0,03 G 28,000 0, ,01 15,54 5 A02BC04 RABEPRAZOLE SODIUM 5 A02BC PARIET GR.TAB 20MG/TAB Φ BTx14(BLIST2x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ JANSSEN-CILAG Φ 0,02 G 14,000 0, ,94 7,77 5 A02BC PARIET GR.TAB 20MG/TAB Φ BTx28(BLIST2x14) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ JANSSEN-CILAG Φ 0,02 G 28,000 0, ,9 15,54 5 A02BC AIRCODOS GR.TAB 20MG/TAB (Φ)BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ SIEGER PHARMA 0,02 G 28,000 0, ,12 15,12 5 A02BC RABEPRAZOLE/ GR.TAB 10MG/TAB (Φ)BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ACTAVIS GROUP 0,02 G 7,000 0,7014 4,91 3,88 5 A02BC RABEPRAZOLE/ GR.TAB 20MG/TAB (Φ)BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ACTAVIS GROUP 0,02 G 28,000 0, ,12 15,12

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΑΗΔ ΚΗΘ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 5 A02BC RABEPRAZOLE/ GR.TAB 20MG/TAB (Φ)BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ SANOFI-AVENTIS 0,02 G 14,000 0,6257 8,76 7,77 5 A02BC RABEPRAZOLE/ GR.TAB 20MG/TAB (Φ)BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ SANOFI-AVENTIS 0,02 G 28,000 0, ,12 15, RABEPRAZOLE GR.TAB 10MG/TAB (ΓΕΝ(Φ)BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ TEVA PHARMA B.V 0,02 G 7,000 0,7014 4,91 3, RABEPRAZOLE GR.TAB 20MG/TAB (ΓΕΝ(Φ)BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ TEVA PHARMA B.V 0,02 G 28,000 0, ,12 15,12 5 A02BC05 ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM 5 A02BC NEXIUM GR.TAB 20MG/TAB Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ASTRAZENECA A. 0,03 G 9,333 0,5882 5,49 5,18 5 A02BC NEXIUM GR.TAB 20MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ASTRAZENECA A. 0,03 G 18,667 0, ,67 10,36 5 A02BC NEXIUM GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx 14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ASTRAZENECA A. 0,03 G 18,667 0,4270 7,97 7,97 5 A02BC NEXIUM GR.TAB 40MG/TAB Φ BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ASTRAZENECA A. 0,03 G 37,333 0, ,02 16,02 5 A02BC ESACTIVE GR.CAP 20MG/CAP (Φ)BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ELPEN AE ΦΑΡΜΑ 0,03 G 18,667 0,4575 8,54 8,54 5 A02BC ESACTIVE GR.CAP 20MG/CAP (Φ)BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ELPEN AE ΦΑΡΜΑ 0,03 G 18,667 0,4575 8,54 8,54 5 A02BC ESACTIVE GR.CAP 40MG/CAP (Φ)BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ELPEN AE ΦΑΡΜΑ 0,03 G 37,333 0, ,82 12,82 5 A02BC ESACTIVE GR.CAP 40MG/CAP (Φ)BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ELPEN AE ΦΑΡΜΑ 0,03 G 37,333 0, ,82 12,82 5 A02BC ESODEC GR.CAP 20MG/CAP (Φ)BTx28 CAPS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ SIEGER PHARMA 0,03 G 18,667 0,4575 8,54 8,54 5 A02BC ESODEC GR.CAP 40MG/CAP (Φ)BTx28 CAPS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ SIEGER PHARMA 0,03 G 37,333 0, ,82 12,82 5 A02BC ESOLIB GR.CAP 20MG/CAP (Φ)BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚ 0,03 G 9,333 0,4704 4,39 4,39 5 A02BC ESOLIB GR.CAP 20MG/CAP (Φ)BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚ 0,03 G 18,667 0,4575 8,54 8,54 5 A02BC ESOLIB GR.CAP 40MG/CAP (Φ)BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚ 0,03 G 18,667 0,3412 6,37 6,37 5 A02BC ESOLIB GR.CAP 40MG/CAP (Φ)BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚ 0,03 G 37,333 0, ,82 12,82 5 A02BC HELIDES GR.CAP 20MG/CAP (Φ)BTx14 CAPS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ SANOFI-AVENTIS 0,03 G 9,333 0,4704 4,39 4,39 5 A02BC HELIDES GR.CAP 20MG/CAP (Φ)BTx28 CAPS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ SANOFI-AVENTIS 0,03 G 18,667 0,4575 8,54 8,54 5 A02BC HELIDES GR.CAP 40MG/CAP (Φ)BTx14 CAPS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ SANOFI-AVENTIS 0,03 G 18,667 0,3412 6,37 6,37 5 A02BC HELIDES GR.CAP 40MG/CAP (Φ)BTx28 CAPS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ SANOFI-AVENTIS 0,03 G 37,333 0, ,82 12,82 5 A02BC ELCO-FREE GR GR.TAB 20MG/TAB (Φ)BTx28 (BLIST 2x14ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ Σ.Μ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ 0,03 G 18,667 0,4575 8,54 8,54 5 A02BC ELCO-FREE GR GR.TAB 40MG/TAB (Φ)BTx28 (BLIST 2x14ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ Σ.Μ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ 0,03 G 37,333 0, ,82 12,82 5 A02BC ESACTIVE GR.TAB 20MG/TAB (Φ)BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ELPEN AE ΦΑΡΜΑ 0,03 G 18,667 0,4575 8,54 8,54 5 A02BC ESACTIVE GR.TAB 40MG/TAB (Φ)BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ELPEN AE ΦΑΡΜΑ 0,03 G 37,333 0, ,82 12,82 5 A02BC ESOMEPRAZOL GR.TAB 20MG/TAB BTx28 (BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ NOVIS PHARMACE 0,03 G 18,667 0,4575 8,54 8,54 5 A02BC ESOMEPRAZOL GR.TAB 40MG/TAB BTx28 (BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ NOVIS PHARMACE 0,03 G 37,333 0, ,82 12,82 5 A02BC PRAZONEX GR.TAB 20MG/TAB (Φ)BTx28 (BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ SPECIFAR ABEE 0,03 G 18,667 0,4575 8,54 8,54 5 A02BC PRAZONEX GR.TAB 40MG/TAB (Φ)BTx28 (BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ SPECIFAR ABEE 0,03 G 37,333 0, ,82 12, ESOMEPRAZOL GR.CAP 20MG/CAP (Φ)ΒΤx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ GENERICS PHARM 0,03 G 20,000 0,4430 8,86 8,86

12 35204 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΑΗΔ ΚΗΘ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ESOMEPRAZOL GR.CAP 40MG/CAP (Φ)ΒΤx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ GENERICS PHARM 0,03 G 40,000 0, ,3 13,30 6 A02BC03 LANSOPRAZOLE 6 A02BC LANSOPRAZOLEOR.DISP.TA 15MG/TAB Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ TEVA PHARMA B.V 0,03 G 7,000 0,9071 6,35 5,21 6 A02BC LANSOPRAZOLEOR.DISP.TA 30MG/TAB Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ TEVA PHARMA B.V 0,03 G 14,000 0,5993 8,39 8,39 6 A02BC LAPRAZOL FASOR.DISP.TA 15MG/TAB Φ BT x 14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ VIANEX A.E. 0,03 G 7,000 1,1929 8,35 5,21 6 A02BC LAPRAZOL FASTOR.DISP.TA 30MG/TAB Φ BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ VIANEX A.E. 0,03 G 28,000 0, ,31 20,31 A02BC LANSOPRAZOLEOR.DISP.TA 30MG/TAB BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ TEVA PHARMA B.V 0,03 G 28,000 0,580 16,240 16,240 Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) 7 A02BC05 ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE 7 A02BC NEXIUM GR.GR.SUS 10MG/SACHET Φ ΒΤ x 28 sachets ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ASTRAZENECA A. 0,03 G 9,333 1, ,77 17,77 8 A02BC01 OMEPRAZOLE 8 A02BC ALCERELIEF PS.INJ.SOL 40MG/VIAL Φ BTx1 VIAL+1 AMPXΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι ΜΑΚ Α.Σ.Φ.Ε.ΕΙΣΑ 0,02 G 2,000 2,8550 5,71 5,71 8 A02BC ASSOPROL PD.SOL.INF 40 MG/VIAL Φ BTx1 VIAL ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι S.J.A. PHARM ΕΠΕ 0,02 G 2,000 2,8550 5,71 5,71 8 A02BC ESELAN PS.INJ.SOL 40MG/VIAL Φ BTX1VIAL+1AMP SΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α 0,02 G 2,000 2,8550 5,71 5,71 8 A02BC ESOPRAZ PS.INJ.SOL 40MG/VIAL Φ BT x 1 VIAL + 1 AMΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ 0,02 G 2,000 2,8550 5,71 5,71 8 A02BC LOMEZEC PS.INJ.SOL 40MG/VIAL Φ BTx1 VIAL + 1 AMPΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι HOSPITAL LINE A. 0,02 G 2,000 2,8550 5,71 5,71 8 A02BC LOPROC PS.INJ.SOL 40MG/VIAL Φ BTX1VIAL+1AMPXΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α. 0,02 G 2,000 2,8550 5,71 5,71 8 A02BC LORDIN PS.INJ.SOL 40MG/VIAL Φ BTX1VIAL+1AMPXΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι VIANEX A.E. 0,02 G 2,000 2,8550 5,71 5,71 8 A02BC LORDIN PD.SOL.INF 40MG/VIAL Ν BT X1VIAL ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι VIANEX A.E. 0,02 G 2,000 2,8550 5,71 5,71 8 A02BC LOSEC LY.PD.INJ 40MG/VIAL Φ BTx1VIAL+10ML S ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι ASTRAZENECA A. 0,02 G 2,000 3,5600 7,12 5,73 8 A02BC LYOPRAZ PS.INJ.SOL 40MG/VIAL Φ BTx1 VIALx1 AMPxΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι MEDICAL PHARMA 0,02 G 2,000 2,8550 5,71 5,71 8 A02BC MEPROLEN PS.INJ.SOL 40MG/10ML VIALΦ BTx1VIAL+1AMP.SΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι VOCATE ΦΑΡΜΑΚ 0,02 G 2,000 2,8550 5,71 5,71 8 A02BC ODASOL/GENEPPS.INJ.SOL 40MG/VIAL Φ BTx1 VIAL+1AMPXΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι GENEPHARM AE 0,02 G 2,000 2,8550 5,71 5,71 8 A02BC OMEPRAZOLE SPD.SOL.INF 40 MG/VIAL Φ BT x 1 VIAL ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι SPECIFAR ABEE 0,02 G 2,000 2,8550 5,71 5,71 8 A02BC OMEPRAZOLE/GPD.SOL.INF 40MG/VIAL Φ BT x 5 GLASS VIA ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι GENERICS PHARM 0,02 G 10,000 2, ,5 20,50 8 A02BC OMEPRAZOLE/TPD.SOL.INF 40MG/VIAL Φ BTx1 VIAL/PACK ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι TEVA PHARMA B.V 0,02 G 2,000 2,8550 5,71 5,71 8 A02BC OMERANE PS.INJ.SOL 40MG/VIAL Φ BTx1VIAL+1AMPx1ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι MEDICUS A.E. 0,02 G 2,000 2,8550 5,71 5,71 8 A02BC PENRAZOL PS.INJ.SOL 40MG/VIAL Φ BT X1VIAL+1AMP. ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι ELPEN AE ΦΑΡΜΑ 0,02 G 2,000 2,8550 5,71 5,71

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΑΗΔ ΚΗΘ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 8 A02BC UFONITREN PS.INJ.SOL 40MG/10ML VIALΦ ΒΤx1 VIAL +(1AMPΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι NOVENDIA ΦΑΡΜΑ 0,02 G 2,000 2,8550 5,71 5,71 8 A02BC VERALOX PS.INJ.SOL 40MG/VIAL Φ 1VIAL+1AMPx10M ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι DEMO ABEE 0,02 G 2,000 2,8550 5,71 5,71 A02BC ESELAN PS.INJ.SOL 40MG/VIAL BTx5VIALS ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α 0,02 G 10 2, ,48 28,48 8 A02BC02 PANTOPRAZOLE SODIUM SESQUIHYDRATE 8 A02BC CONTROLOC PD.INJ.SOL 40MG/VIAL Φ BT x 1 VIAL ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι SANOFI-AVENTIS 0,04 G 1,000 7,2800 7,28 2,86 8 A02BC ZURCAZOL I.V. PD.INJ.SOL 40MG/VIAL Φ BTx1VIAL ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι TAKEDA ΕΛΛΑΣ Φ 0,04 G 1,000 7,2800 7,28 2, PORTORIN PD.INJ.SOL 40MG/VIAL (Ν)BT x 1 VIAL ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ DEMO ABEE 0,04 G 1,000 5,8200 5,82 2,86 8 A02BC02 PANTOPRAZOLE SODIUM 8 A02BC PANTOSEC PD.INJ.SOL 40MG/VIAL Ν BTx1VIAL ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι MEDICINA ΦΑΡΜΑ 0,04 G 1,000 5,8100 5,81 2,86 8 A02BC PANTOSEC PD.INJ.SOL 40MG/VIAL Ν BTx5 VIALS ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι MEDICINA ΦΑΡΜΑ 0,04 G 5,000 4, ,25 14,32 8 A02BC ULCERON PD.INJ.SOL 40MG/VIAL Φ BTx5 VIALS ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α 0,04 G 5,000 4, ,25 14,32 A02BC PANTOPRAZOLEPD.I.S.INF 40MG/VIAL BTx1VIALx40MG ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ TEVA PHARMA B.V 0,04 G 1,000 5,8200 5,82 2,86 A02BC PANTOPRAZOLEPD.I.S.INF 40MG/VIAL BTx5VIALSx40MG ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ TEVA PHARMA B.V 0,04 G 5,000 5, ,1 14,32 A02BC PANTAROL PD.INJ.SOL 40MG/VIAL BTx1 VIAL x 40 MGΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝ 0,04 G 1,000 5,5300 5,53 2,86 A02BC PANTAROL PD.INJ.SOL 40MG/VIAL BTx5 VIALS x 40 MΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝ 0,04 G 5,000 5, ,65 14,32 8 A02BC05 ESOMEPRAZOLE SODIUM 8 A02BC NEXIUM PD.I.S.INF 40MG/VIAL Ν BTx1 VIAL ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι ASTRAZENECA A. 0,03 G 1,333 3,3758 4,5 3,82 A02BX -Άλλα φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης 9 A02BX02 SUCRALFATE 9 A02BX PEPTONORM TAB 1000MG/TAB Φ BTX30 (BLIST3X10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ UNI-PHARMA ΚΛΕ 4 G 7,500 0,8080 6,06 6,04 9 A02BX05 TRI-POTASSIUM DI-CITRATO BISMUTHATE 9 A02BX DE-NOL C.TAB 300(120)MG/TABΦ BTx28(ΣΕ FOILS) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ALAPIS ABEE 0,48 G 17,500 0,2771 4,85 4,85 Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) 10 A02BX02 SUCRALFATE 10 A02BX PEPTONORM GRA.OR.SUS 1000MG/SACHE Φ ΒΤx30 SACHETS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ UNI-PHARMA ΚΛΕ 4 G 7,500 0,6587 4,94 4,88 10 A02BX PEPTONORM ORAL.SUSP 1000MG/5ML Φ FLx150ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ UNI-PHARMA ΚΛΕ 4 G 7,500 0,6453 4,84 4,84 10 A02BX PEPTONORM SUS.SD 1000MG/5ML SA Φ BTx30 SACHETSx5ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ UNI-PHARMA ΚΛΕ 4 G 7,500 0,6693 5,02 4,88

14 35206 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΑΗΔ ΚΗΘ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A03 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ A03A -Φάρμακα για λειτουργικές διαταραχές του εντέρου A03AA -Συνθετικά αντιχολινεργικά, εστέρες με τριτοταγή αμινομάδα Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) 11 A03AA04 MEBEVERINE HYDROCHLORIDE 11 A03AA DUSPATALIN PR.CAP 200MG/CAP Φ ΒΤx30 (BLIST 3x10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ABBOTT LABORAT 0,3 G 20,000 0,2700 5,4 5,40 11 A03AA05 TRIMEBUTINE MALEATE 11 A03AA IBUTIN S.R.F.C.TA 300MG/TAB Φ BTx 20(BLIST 2 x 1ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ GALENICA ΑΕ 0,6 G 10,000 1, ,04 12,19 12 A03AA05 TRIMEBUTINE MALEATE 12 A03AA GARAPEPSIN CAPS 200MG/CAP Φ BTx30 (BLIST 2x15ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ FARMELLAS ENTE 0,6 G 10,000 0,4650 4,65 4,65 A03AB -Συνθετικά αντιχολινεργικά, ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου 13 A03AB06 OTILONIUM BROMIDE 13 A03AB DORALIN F.C.TAB 40MG/TAB Φ ΒΤΧ30 (BLIST 3Χ1 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ A.MENARINI INDU 0,08 G 15,000 0,5253 7,88 6,30 13 A03AB OTILAX F.C.TAB 40MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΛΑΧΟ 0,08 G 15,000 0,4200 6,3 6,30 A03AX -Άλλα φάρμακα για λειτουργικές διαταραχές του εντέρου 14 A03AX04 PINAVERIUM BROMIDE 14 A03AX DICETEL F.C.TAB 50MG/TAB Φ BTx50 (BLIST 2x25ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓ ABBOTT LABORAT 0,15 G 16,667 0,2802 4,67 4,67 A03B -Ευθαλεία η άτροπος (Belladonna) και παράγωγα, αμιγή A03BB -Ημισυνθετικά αλκαλοειδή της ευθαλείας (Belladonna), ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) 15 A03BB HOMATROPINE METHYLBROMIDE

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ5/οικ. 32194 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

A02BA01 14019010 1 TAGAMET F.C.TAB 200MG/TAB Φ ΒΤx50(ΣΕ BLI ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VIANEX A.E. 0,000 G 12,50 0,512 6,40 4,88 4,88

A02BA01 14019010 1 TAGAMET F.C.TAB 200MG/TAB Φ ΒΤx50(ΣΕ BLI ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VIANEX A.E. 0,000 G 12,50 0,512 6,40 4,88 4,88 7986 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Σελίς: 1 A -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Α A02 -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02B A02BA -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης -Aνταγωνιστές των

Διαβάστε περισσότερα

ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΗΔ ΚΗΘ ΤΙΜΗ

ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΗΔ ΚΗΘ ΤΙΜΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης A02BA -Aνταγωνιστές των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 572 7 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.. 21261 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του ν. 3816/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 22405 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α' του ν. 3816/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2336 29 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 74288 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 20 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 43066 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του ν. 3816/2010,

Διαβάστε περισσότερα

A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρµακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης

A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρµακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ Ο ΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩ ΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης A02BA -Aνταγωνιστές των H2-υποδοχέων A02BA01 CIMETIDINE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2014.03.07 22:38:52 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 7985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

-ΠΔΠΣΙΚΗ ΟΓΟ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ

-ΠΔΠΣΙΚΗ ΟΓΟ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΟΤΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ ΑΠΌ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Α A02 A02B -ΠΔΠΣΙΚΗ ΟΓΟ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ A02BA -AΝΣΗΟΞΗΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ -Φάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία ηνπ πεπηηθνύ έιθνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J01A -Τετρακυκλίνες J01AA -Τετρακυκλίνες J01AA G1 -Τετρακυκλίνες / Δοξυκυκλίνη J01AA02 DOXYCYCLINE HYCLATE

Διαβάστε περισσότερα

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ M01 -ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ M01A -Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη και Αντιρευματικά M01AB -Παράγωγα οξεικού οξέος και συγγενείς ενώσεις Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης A02BA -Aνταγωνιστές των H2-υποδοχέων A02BA02 RANITIDINE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J01A -Τετρακυκλίνες J01AA -Τετρακυκλίνες J01AA G1 -Τετρακυκλίνες / Δοξυκυκλίνη J01AA02 DOXYCYCLINE HYCLATE

Διαβάστε περισσότερα

MΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

MΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ J01 -ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ J01A -Τετρακυκλίνες J01AA -Τετρακυκλίνες J01AA02 DOXYCYCLINE HYCLATE 2033302 01 MICROVIBRATE CAPS 50MG/CAP

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εκχώρηση και Συμψηφισμός ποσού 59.039.197,92, μεταξύ ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομείων και Φαρμακευτικών Εταιρειών. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ : Εκχώρηση και Συμψηφισμός ποσού 59.039.197,92, μεταξύ ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομείων και Φαρμακευτικών Εταιρειών. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΗΡ. ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A01 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ A01A -Φάρμακα στόματος A01AA -Φάρμακα για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A ΠΕΠΤΙΚΗ Ο ΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A01 ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ A01A Φάρµακα στόµατος A01AA Φάρµακα για την πρόληψη της τερηδόνας A01AA01 SODIUM FLUORIDE 2469602 01 DURAPHAT 5000 TOOTHPASTE 1,10% (W/W) BTx1TUBEx51G

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2141 26 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΥΓ3/οικ.104893 Εγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΑΘΗΝΑ, 29 / 2 / 2012 Αρ. Πρωτ.:ΔΥΓ3α/οικ. Γ.Υ.153/29.02.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ N01 -AΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ N01A -Γενικά αναισθητικά N01AB -Aλογονωµένοι υδρογονάθρακες Από του στόµατος χορήγηση (υγρές ή ηµιστερεές µορφές για εισπνοές) N01AB07 DESFLURANE

Διαβάστε περισσότερα

HELP ΑΒΕΕ MHSYFA 2,59 2,79 4,02 POSTV 13,02 13,66 18,91 ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ POSTV 9,41 9,87 13,66

HELP ΑΒΕΕ MHSYFA 2,59 2,79 4,02 POSTV 13,02 13,66 18,91 ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ POSTV 9,41 9,87 13,66 242050302 290070102 290070104 306810202 306810301 298410101 298410201 300810106 300810206 300810307 247810204 284190201 282180211 282180111 291250101 283700101 283700201 256840202 ABROBION SYR 30MG/5ML

Διαβάστε περισσότερα

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ R -ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ R01 -ΡΙΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ R01A -Αποσυμφορητικά του Ρινικού Βλεννογόνου και άλλα Σκευάσματα για Τοπική Χορήγηση R01AB Συμπαθητικομιμητικά, συνδυασμοί εξαιρουμένων των συνδυασμών με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΑΘΗΝΑ, 21 /3 / 2011 Αρ. Πρωτ.:ΔΥΓ3α/οικ.32294

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.10.24 09:28:09 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 29345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

D -ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

D -ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣ D -ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ D -ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ D01 -ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ D01A -Αντιμυκητιασικά

Διαβάστε περισσότερα

10630 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

10630 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A01 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ A01A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8121

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8121 J05AB09 28300010 1 FAMCILET F.C.TAB 125MG/TAB BTx10(BLISTE ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ALET PHARMACEU 0,000 G 1,67 4,868 8,13 8,52 8,13 J05AB09 29631010 1 FAMCIVAR

Διαβάστε περισσότερα