ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: :28:09 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεµβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΥΓ3/οικ Εγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3816/2010. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α /6). 2. Τις διατάξεις του άρθρ. 68 του ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α /2011). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α /31). 4. Το Π. 95/2000 «Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Το Π. 89/2010 «ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/Α / ). 6. Το Π. 63/2011 «ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυ βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 145/Α / ). 7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.. 63/2005 (Α, 98) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα». 8. Την αριθ. ΥΓ3α/Γ.Π.95872/ (Β /2029) κοινή υπουργική απόφαση «ιαδικασία Εφαρµογής συστήµα τος τιµών αναφοράς για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συµπλήρωση του καταλόγου συνταγογραφούµενων φαρµάκων». 9. Την αριθ / Εισήγηση του ΕΟΦ. 10. Το γεγονός ότι µε την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: Κάνουµε δεκτή την εισήγηση του ΕΟΦ, η οποία µας διαβιβάστηκε µε την αριθ / Πράξη Προέ δρου του ΕΟΦ και η οποία αναφέρεται στην αποδο χή των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας, για ένταξη των προϊό ντων τους στον θετικό κατάλογο συνταγογραφού µενων φαρµάκων του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εφεξής όλα τα φάρµακα της απόφασης αυτής εντάσ σονται στο εν λόγω κατάλογο και αποζηµιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

2 29346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) AUROCALCIN NASPR.SOL 100 IU/DOSE Φ ΒΤ x FL x 4 ML+ ΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ (28DOSES) AUROCALCIN NASPR.SOL 200 IU/DOSE Φ BT x FL x 2 ML + ΟΣΙΜΕ ΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ (14DOSES) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ H05BA01 A V.I. PHARMA INTERNATIONAL S.A., GREECE ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ H05BA01 A V.I. PHARMA INTERNATIONAL S.A., GREECE FARLIDONE NASPR.SUS 100MCG/DOSE Φ FLx10 ML (200 DOSES) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ R01AD05 A V.I. PHARMA INTERNATIONAL S.A., GREECE ZORTAL F.C.TAB 50MG/TAB Φ ΒΤx14 (BLISTERS) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06AB06 A V.I. PHARMA INTERNATIONAL S.A., GREECE ZORTAL F.C.TAB 100MG/TAB Φ ΒΤx14 (BLISTERS) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06AB06 A V.I. PHARMA INTERNATIONAL S.A., GREECE NORBAL TAB 10MG/TAB Φ ΒΤ x 20 (BLIST 1x20) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N05BE01 A V.I. PHARMA INTERNATIONAL SA, GREECE HUMIRA INJ.SOL 40MG/0, 8ML PF.SYR. Φ BTx1PF.SYR.x 0, 8 ML+1 επί θεµα αλκοόλης ΙΑΓΝ.& Α ΧΟΡ/ΣΗ /ΣΕΙΣ ΝΟΣ. Ή ΚΑΤΑΛ.Ι Ρ. ΙΑΤΡ. ΠΑΡΑΚ. ΣΥ ΝΕΧ. ΘΕΡ. ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.ΠΑΡ. ΕΙ ΙΚ.ΙΑΤΡ.ΓΙΑ ΝΟΣΟ KALETRA ORAL.SOL (80+20) MG/ML Ν BTx5FLx60ML+5 SYRING ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚ. ΣΕ ΜΟΝ. ΕΙ ΙΚ. ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ KALETRA F.C.TAB (200+50) MG/TAB Ν 1 Φιάλη (HDPE) x 120 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚ. ΣΕ ΜΟΝ. ΕΙ ΙΚ. ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ KALETRA F.C.TAB (100+25)MG/TAB Ν 1 BOTTLE (HDPE) x 60 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚ. ΣΕ ΜΟΝ. ΕΙ ΙΚ. ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ NORVIR ORAL.SOL 80MG/ML Ν BTx 5 FL x 90 ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚ. ΣΕ ΜΟΝ. ΕΙ ΙΚ. ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ L04AB04 ABBOTT LABORATORIES LIMITED, UNITED KINGDOM J05AE06 ABBOTT LABORATORIES LIMITED, UNITED KINGDOM J05AE06 ABBOTT LABORATORIES LIMITED, UNITED KINGDOM J05AE06 ABBOTT LABORATORIES LIMITED, UNITED KINGDOM J05AE03 ABBOTT LABORATORIES LIMITED, UNITED KINGDOM

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) NORVIR SOFT.CAPS 100MG/CAP Ν 1 Φιάλη (HDPE) x 84 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚ. ΣΕ ΜΟΝ. ΕΙ ΙΚ. ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ J05AE03 ABBOTT LABORATORIES LIMITED, UNITED KINGDOM SYNAGIS PS.INJ.SOL 100MG/VIAL Φ BTx1VIAL+1AMPx1ML SOLV ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J06BB16 ABBOTT LABORATORIES LIMITED, UNITED KINGDOM BETASERC TAB 8MG/TAB Φ BTx50 (BLIST 5x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N07CA01 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ BRUFEN F.C.TAB 600MG/TAB Φ ΒΤΧ24(BLIST 3X8) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ M01AE01 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ BRUFEN C.TAB 400MG/TAB Φ BTX24(BLIST3X8) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ M01AE01 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ CHIROCAINE IN.SO.CR 5MG/ML AMP Φ BTx10AMPSx10ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΣΕ ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ CHIROCAINE INJ.SOL / C/ S.SOL.IN 7.5MG/1ML AMP Φ BTX10AMPSX10ML(Φύσιγγες από πολυπροπυλένιο) ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΣΕ ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ N01BB10 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ N01BB10 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ CREON GR.CAP 150MG/CAP Φ FL x 50 CAPS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A09AA02 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ CREON (25, 000) GR.CAP 300MG/CAP Φ FL x 50 CAPS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A09AA02 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ CYNT F.C.TAB 0, 2MG/TAB Φ BTx20 (BLIST 1x20) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C02AC05 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ CYNT F.C.TAB 0, 3MG/TAB Φ BTx20 (BLIST 1x20) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C02AC05 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ CYNT F.C.TAB 0, 4MG/TAB Φ BTx20 (BLIST 1x20) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C02AC05 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ DARONDA INJ.SOL 14MG/2, 8ML VIAL Φ BTx1 VIALx2, 8 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ L02AE02 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ DARONDA DEPOT PS.INJ.SUS 3, 75MG/VIAL Φ BTx1VIAL+1 AMPx2 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ L02AE02 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ DARONDA DEPOT PS.INJ.SUS 11, 25MG/VIAL Φ BTx1 ΚΙΤ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ L02AE02 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ DICETEL F.C.TAB 50MG/TAB Φ BTx50 (BLIST 2x25) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A03AX04 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ DUMYROX F.C.TAB 50MG/TAB Φ BTx 30 (BLIST 2x15) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06AB08 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) DUMYROX F.C.TAB 100MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 2x15) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06AB08 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ DUPHALAC SYR 3, 335G/5ML Φ FLx300 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A06AD11 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ DUPHASTON F.C.TAB 10MG/TAB Φ BTx 14 (BLIST1x14)) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ G03DB01 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ DUSPATALIN PR.CAP 200MG/CAP Φ ΒΤx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A03AA04 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ FEMASTON F.C.TAB (2MG/TAB ΚΕ ΡΑΜΟΧΡΟΑ) & (2+10)MG/TAB ΚΙΤΡΙΝΑ) Φ BT x 28 [BLIST 1X(14δισκία ΚΕΡΑΜΟΧΡΟΑ + 14 δισκία ΚΙΤΡΙΝΑ)] ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ G03FB08 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ FISIOTENS F.C.TAB 0, 2MG/TAB Φ BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C02AC05 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ FISIOTENS F.C.TAB 0, 3MG/TAB Φ BTx 28 (BLIST 2 x14) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C02AC05 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ FISIOTENS F.C.TAB 0, 4MG/TAB Φ BTx 28 (BLIST 2 x14) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C02AC05 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ISOPTIN PR.TAB 240MG/TAB Φ BTx20 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C08DA01 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ISOPTIN F.C.TAB 40MG/TAB Φ BTx30(BLIST3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C08DA01 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ISOPTIN F.C.TAB 80MG/TAB Φ BTx20(BLIST2x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C08DA01 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ISOPTIN F.C.TAB 120MG/TAB Φ BTx20(BLIST2x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C08DA01 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ KLARICID GRA.OR.SUS 125MG/5ML Φ FLX60ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01FA09 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ KLARICID F.C.TAB 500MG/TAB Φ BTx21(BLIST3x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01FA09 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ KLARICID GRA.OR.SUS 250MG/5ML Φ FLx60 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01FA09 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ KLARICID PD.SOL.INF 500MG/VIAL Ν BTx1VIAL ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ J01FA09 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ KLARICID OD CON.R.TAB 500MG/TAB Φ BTx6(BLIST1x6) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01FA09 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) LIPIDIL CAPS 200MG/CAP Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C10AB05 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ LIPIDIL (NT) F.C.TAB 145MG/TAB Φ BTx28 (BLIST 2x14) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C10AB05 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ODRIK CAPS 2MG/CAP Φ ΒΤx28(BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C09AA10 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ OMACOR SOFT.CAPS 1000MG/CAP Φ FLx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C10AX06 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ SEVORANE VO.LIQ.G.A 100% W/W Ν FLx250ML (Πλαστικά Φια λίδια) ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΣΕ ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ SURVANTA SUSP.TRACH 200MG/8ML VIAL Ν BTx1 VIALx8 ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΣΕ ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ N01AB08 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ R07AA02 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ TARKA MOD.R.CA.H (180+2)MG/CAP Φ BTx30(BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C09BB10 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ TEVETEN F.C.TAB 400MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C09CA02 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ TEVETEN F.C.TAB 600MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C09CA02 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ TEVETEN PLUS F.C.TAB (600+12, 5)MG/TAB Φ BT x 28 σε BLISTER ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C09DA02 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ZECLAREN F.C.TAB 250MG/TAB Φ BTx12 (BLIST 1x12) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01FA09 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ZECLAREN F.C.TAB 500mg/tab Φ BTx21 (BLIST 3x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01FA09 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ZECLAREN GRA.OR.SUS 250MG/5ML Φ FLx60 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01FA09 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ZECLAREN OD CON.R.TAB 500MG/TAB Φ BTx6 (BLIST 1x6) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01FA09 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ZEMPLAR INJ.SOL 5 MCG/1 ML AMP Ν BTx 5 AMPS x 1 ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ H05BX02 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ZEMPLAR SOFT.CAPS 1MCG/CAP Φ BTx28 (BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ H05BX02 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ZEMPLAR SOFT.CAPS 2MCG/CAP Φ BTx28 (BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ H05BX02 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΡΥΘΜΟΝΟΡΜ F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTx50 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C01BC03 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ΡΥΘΜΟΝΟΡΜ F.C.TAB 300MG/TAB Φ BTx50 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C01BC03 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ DUODOPA ENT.GEL (20+5)MG/ML Φ BTx7BAGSx100ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N04BA02 ABBOTT PRODUCTS GMBH, HANNOVER, GERMANY EPRATENZ PLUS F.C.TAB (600+12, 5)MG/TAB Φ BT x 28 (BLISTER) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C09DA02 ABBOTT PRODUCTS GMBH, HANNOVER, GERMANY INFLUVAC SUB UNIT(ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟ) INJ.SU.PFS ( )MCG/0, 5ML PF.SYR (1δόση) Φ BT x 1 PF.SYR. ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J07BB02 ABBOTT PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ ΠΗ ΕΠΕ.Τ.ABBOTT PRODUCT BEZALIP PR.TAB 400MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C10AB02 ACTAVIS GROUP PTC EHF., ICELAND NEOTIGASON CAPS 10MG/CAP Φ ΒΤx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΟ D05BB02 ACTAVIS GROUP PTC EHF., ICELAND ΙΑΤΡΟ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΕΠΙ ΙΕΤΙΑ NEOTIGASON CAPS 25MG/CAP Φ ΒΤx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΟ D05BB02 ACTAVIS GROUP PTC EHF., ICELAND ΙΑΤΡΟ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΕΠΙ ΙΕΤΙΑ RAPILYSIN PS.INJ.SOL 0, 56G(10U)/VIAL Ν 2VIALSx0, 5G+2PF.SYR ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ B01AD07 ACTAVIS GROUP PTC EHF., ICELAND ΑΠΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕ ΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ TRACLEER F.C.TAB 62, 5MG/TAB Φ BTX56 ΙΑΓΝ.& Α ΧΟΡ/ΣΗ/ΣΕΙΣ ΝΟΣ.Ή C01DX ACTELION REGISTRATION LTD, U.K. ΚΑΤΑΛ.Ι Ρ.ΙΑΤΡ.ΠΑΡΑΚ. ΣΥΝΕΧ. ΘΕΡ.ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.ΠΑΡ.ΕΙ ΙΚ. ΙΑΤΡ.ΓΙΑ ΝΟΣΟ TRACLEER F.C.TAB 125MG/TAB Φ BTX56 ΙΑΓΝ.& Α ΧΟΡ/ΣΗ/ΣΕΙΣ ΝΟΣ.Ή ΚΑΤΑΛ.Ι Ρ.ΙΑΤΡ.ΠΑΡΑΚ. ΣΥΝΕΧ. ΘΕΡ.ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.ΠΑΡ.ΕΙ ΙΚ. ΙΑΤΡ.ΓΙΑ ΝΟΣΟ ZAVESCA CAPS 100MG/CAP Φ BTx84(BLIST4x21) ΙΑΓΝ. ΣΕ ΝΟΣ.Η Ι Ρ. ΧΟΡΗΓ.+ΠΑΡΑΚ. ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. Η ΘΕΡΑΠ. ΞΕΚΙΝΑ + ΠΑΡΑΚ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤ.ΕΜΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΥ SIKLOS F.C.TAB 1000MG/TAB Φ BTx30 σε BLISTERS ΙΑΓΝ. ΣΕ ΝΟΣ.Η Ι Ρ. ΧΟΡΗΓ.+ΠΑΡΑΚ. ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. Η ΘΕΡΑΠ. ΞΕΚΙΝΑ + ΠΑΡΑΚ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤ.ΕΜΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΥ C01DX ACTELION REGISTRATION LTD, U.K. A16AX06 ACTELION REGISTRATION LTD, U.K. L01XX05 ADDMEDICA, FRANCE ACINIC C.TAB 500MG/TAB Φ BTX30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ M01AG01 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ADELCORT TAB 5MG/TAB Φ ΒΤΧ10 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ H02AB06 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ADEPRENAL (ΓΕΝΟ ΣΗΜΟ) OR.SO.D 40MG/1ML Φ BTx1VIALx15ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06AB04 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ANABOLINE DEPOT OILY.INJ 50MG/1ML AMP Φ BTX1AMPX1ML ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟ ΜΕΝΗ ΕΠΙ ΙΕΤΙΑ CEFATRIZINE/ ADELCO CEFATRIZINE/ ADELCO A14AB01 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ CAPS 500MG/CAP Φ BTX12(BLIST 1X12) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01DB07 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ PD.ORA.SUS 250MG/5ML Φ FLX60ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01DB07 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ DISTEDON C.TAB (2+2.5)MG/TAB Φ ΒΤΧ30 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡ ΜΑΚΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1729/87 A03CA02 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ FILICINE TAB 5MG/TAB Φ BTX30 (ΣΕ BLISTERS) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ B03BB01 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ISTAMEX TAB 4MG/TAB Φ ΒΤx20 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ R06AB04 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ISTAMEX SYR 2MG/5ML Φ FLX100ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ R06AB04 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ KLOREF EF.TAB ( )MG/TAB Φ ΒΤΧ30(ΣΕ ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛ) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A12BA30 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ LINIPON (ΓΕΝΟ ΣΗΜΟ) LINIPON (ΓΕΝΟ ΣΗΜΟ) F.C.TAB 2MG/TAB Φ BTx20 (BLIST2x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N05AX08 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ F.C.TAB 4MG/TAB Φ BTx20 (BLIST2x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N05AX08 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ MINITRAN C.TAB (10+2)MG/TAB Φ ΒΤ x 50 (BLIST 5x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06CA01 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ MINITRAN C.TAB (10+4)MG/TAB Φ ΒΤ x 50 (BLIST 5x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06CA01 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ MINITRAN C.TAB (25+4)MG/TAB Φ ΒΤ x 50(BLIST 5 x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06CA01 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ MINITRAN C.TAB (25+2)MG/TAB Φ ΒΤx50(BLIST 5x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06CA01 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ NEO MYCODERMOL CUT.SOL 1% Φ FLX20ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ D01AE14 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ NEO MYCODERMOL CREAM 1% Φ TUBX20gr ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ D01AE14 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) NEUROSEDINE CAPS 50MG/CAP Φ BTx14 (BLISTERS 2x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06AB06 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ NEUROSEDINE CAPS 100MG/CAP Φ BTx14 (BLIST 2x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06AB06 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ NORMOLOSE TAB 50MG/TAB Φ ΒΤx20 (BLIST 2x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C09AA01 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ NORMOLOSE H TAB (50+25)MG/TAB Φ ΒΤx20(BLIST 2x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C09BA01 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ NOTORIUM TAB 1, 5MG/TAB Φ ΒΤx30 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡ ΜΑΚΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ N05BA08 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1729/ NOTORIUM TAB 3MG/TAB Φ ΒΤx30 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡ ΜΑΚΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1729/ NOTORIUM TAB 6MG/TAB Φ ΒΤx30 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡ ΜΑΚΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1729/87 N05BA08 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ N05BA08 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ SALOPYRINE TAB 500MG/TAB Φ ΒΤΧ50(BLIST 5X10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A07EC01 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ SATURNIL TAB 0.50MG/TAB Φ BTX30(BLIST3X10) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡ ΜΑΚΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1729/87 N05BA12 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ SOLIDON C.TAB 100MG/TAB Φ ΒΤΧ50 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N05AA01 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ STEDON INJ.SOL 10MG/2ML AMP Φ BTX6AMPSX2ML ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡ ΜΑΚΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ N05BA01 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1729/ STEDON TAB 10MG/TAB Φ ΒΤΧ30 (ΣΕ BLISTERS) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡ ΜΑΚΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1729/ STEDON TAB 5MG/TAB Φ BTX30 (ΣΕ BLISTERS) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡ ΜΑΚΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1729/ STEDON TAB 2MG/TAB Φ BTX30 (ΣΕ BLISTERS) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡ ΜΑΚΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1729/87 N05BA01 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ N05BA01 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ N05BA01 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ACTIQ LOZ 200MCG/LOZEN Φ BTx30 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡ ΜΑΚΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1729/ ACTIQ LOZ 400MCG/LOZEN Φ BTx30 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡ ΜΑΚΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1729/ ACTIQ LOZ 600MCG/LOZEN Φ BTx30 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡ ΜΑΚΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1729/ ACTIQ LOZ 800MCG/LOZEN Φ BTx30 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡ ΜΑΚΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1729/ ACTIQ LOZ 1200MCG/LOZ Φ BTx30 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡ ALCERELIEF PS.INJ.SOL 40MG/VIAL Φ BTx1 VIAL+1 AMPX 10ML SOLV ΜΑΚΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1729/87 N02AB03 ALAPIS ABEE N02AB03 ALAPIS ABEE N02AB03 ALAPIS ABEE N02AB03 ALAPIS ABEE N02AB03 ALAPIS ABEE ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A02BC01 ALAPIS ABEE ALCIPROCIN F.C.TAB 500MG/TAB Φ BTx10 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟ ΜΕΝΗ ΕΠΙ ΙΕΤΙΑ (ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ ΜΕ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ ΑΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟ ΤΙΚΩΝ) ALCIPROCIN SOL.INF 200MG/100ML VIAL Ν BTx1VIAL[GLEAR GLASS VIALS x100ml] ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ J01MA02 ALAPIS ABEE J01MA02 ALAPIS ABEE ALDOSION CAPS 5MG/CAP Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C08CA01 ALAPIS ABEE ALDOSION CAPS 10MG/CAP Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C08CA01 ALAPIS ABEE ALTAXA TAB 50MG/TAB Φ BT x 4 TABS (BLIST) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N02CC01 ALAPIS ABEE ALTAXA TAB 100MG/TAB Φ BT x 2 TABS (BLIST) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N02CC01 ALAPIS ABEE APOBACYN OINTMENT (3350 IU+500IU)/G Φ TUBx10G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ D06AX04 ALAPIS ABEE APOBACYN PD.EXT.US (3350IU+250IU)/G Φ TUBx10G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ D06AX04 ALAPIS ABEE AXOPLAN (ΓΕΝΟ ΣΗΜΟ) AXOPLAN (ΓΕΝΟ ΣΗΜΟ) C/S.SOL.IN 5MG/1ML Ν BTx1VIALx10ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ C/S.SOL.IN 5MG/1ML Ν BTx1VIALx20ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ L01XA03 ALAPIS ABEE L01XA03 ALAPIS ABEE BAROXAL F.C.TAB 150MG/TAB Φ ΒΤΧ20 (FOIST 2X10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A02BA02 ALAPIS ABEE BELGABIN CAPS 300MG/CAP Φ BT x 50 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N03AX12 ALAPIS ABEE BELGABIN CAPS 400MG/CAP Φ BT x 50 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N03AX12 ALAPIS ABEE

10 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) BELGABIN F.C.TAB 600MG/TAB Φ BT x 50 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N03AX12 ALAPIS ABEE CEFACLORIL CAPS 500MG/CAP Φ BTX12(BLIST 2X6) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01DC04 ALAPIS ABEE CEFACLORIL GRA.OR.SUS 500MG/5ML Φ FLX60ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01DC04 ALAPIS ABEE CORVERT INJ.SO.INF 0.1MG/ML(87MCG/ ML) Φ BTX1VIALX10ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ C01BD05 ALAPIS ABEE DE NOL C.TAB 300(120)MG/TAB Φ BTx28(ΣΕ FOILS) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A02BX05 ALAPIS ABEE DETERON (ΓΕΝΟ ΣΗΜΟ) F.C.TAB 1MG/TAB Φ BTx20 (BLIST 2x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N05AX08 ALAPIS ABEE DETERON (ΓΕΝΟ ΣΗΜΟ) DETERON (ΓΕΝΟ ΣΗΜΟ) DETERON (ΓΕΝΟ ΣΗΜΟ) DETERON (ΓΕΝΟ ΣΗΜΟ) F.C.TAB 2MG/TAB Φ BTx20 (BLIST 2x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N05AX08 ALAPIS ABEE F.C.TAB 3MG/TAB Φ BTx20 (BLIST 2x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N05AX08 ALAPIS ABEE F.C.TAB 4MG/TAB Φ BTx20 (BLIST 2x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N05AX08 ALAPIS ABEE F.C.TAB 6MG/TAB Φ BTx28 (BLIST4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N05AX08 ALAPIS ABEE DISIPAL C.TAB 50MG/TAB Φ ΒΤ x 50 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N04AB02 ALAPIS ABEE DURAPROX F.C.TAB 600MG/TAB Φ BT x 30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ M01AE12 ALAPIS ABEE DURAPROX F.C.TAB 600MG/TAB Φ BT x 60 (BLIST 6x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ M01AE12 ALAPIS ABEE ENOREP CAPS 200MG/CAP Φ BTx24(BLIST2x12) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A07AX03 ALAPIS ABEE FARMICALCINE NASPR.SOL 200IU/DOSE Φ BTx1VIAL2ML+M.PUMP (14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ H05BA01 ALAPIS ABEE DOSES) FERALICE ORAL.SOL 100MG/5ML Φ BTx10 VIALSx5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ B03AB05 ALAPIS ABEE VIAL(DOSE) FLUCANID INJ.SO.INF 100MG/50ML VIAL Φ BTx1VIALx50ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J02AC01 ALAPIS ABEE FONGAMIL CREAM 1% W/W Φ TUBX30G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ D01AC13 ALAPIS ABEE GASTROPROZAL GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A02BC02 ALAPIS ABEE GASTROPROZAL GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A02BC02 ALAPIS ABEE G CARBO SOL.INF 150MG/15ML Ν BTx1 VIAL x15 ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ L01XA02 ALAPIS ABEE G CARBO SOL.INF 450MG/45ML VIAL Ν BTx1 VIALx45 ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ L01XA02 ALAPIS ABEE G FOL INJ.SOL 200MG/20ML VIAL Φ BTx1 (VIALx20ML) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V03AF03 ALAPIS ABEE IOMERON INJ.SOL 30% W/V Φ BOTTLE x 50 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB10 ALAPIS ABEE IOMERON INJ.SOL 30% W/V Φ BOTTLE x 100 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB10 ALAPIS ABEE IOMERON INJ.SOL 30% W/V Φ BOTTLE x 200 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB10 ALAPIS ABEE

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) IOMERON INJ.SOL 30% W/V Φ BT x 1 AMP x 20 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB10 ALAPIS ABEE IOMERON INJ.SOL 30% W/V Φ BT x 1 VIAL x 20 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB10 ALAPIS ABEE IOMERON INJ.SOL 35% W/V Φ BOTTLE x 50 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB10 ALAPIS ABEE IOMERON INJ.SOL 35% W/V Φ BOTTLE x 100 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB10 ALAPIS ABEE IOMERON INJ.SOL 35% W/V Φ BOTTLE x 150 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB10 ALAPIS ABEE IOMERON INJ.SOL 35% W/V Φ BOTTLE x 200 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB10 ALAPIS ABEE IOMERON INJ.SOL 40% W/V Φ BOTTLE x 50 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB10 ALAPIS ABEE IOMERON INJ.SOL 40% W/V Φ BOTTLE x 100 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB10 ALAPIS ABEE IOMERON INJ.SOL 40% W/V Φ BOTTLE x 150 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB10 ALAPIS ABEE IOMERON INJ.SOL 40% W/V Φ BOTTLE x 200 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB10 ALAPIS ABEE IOPAMIRO SOL.OR/REC 61, 24%(30%IODINE) Φ FLx20ML(ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB04 ALAPIS ABEE IOPAMIRO SOL.OR/REC 61, 24%(30%IODINE) Φ FLx20ML(ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB04 ALAPIS ABEE IOPAMIRO SOL.OR/REC 61, 24%(30%IODINE) Φ FLx50ML(ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB04 ALAPIS ABEE IOPAMIRO SOL.OR/REC 61, 24%(30%IODINE) Φ FLx50ML(ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB04 ALAPIS ABEE IOPAMIRO SOL.OR/REC 61, 24%(30%IODINE) Φ FLx100ML(ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB04 ALAPIS ABEE IOPAMIRO SOL.OR/REC 61, 24%(30%IODINE) Φ FLx100ML(ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB04 ALAPIS ABEE IOPAMIRO 300 INJ.SOL 61, 2% (30% iodine) Φ BTx1 AMPx50 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB04 ALAPIS ABEE IOPAMIRO 300 INJ.SOL 61, 2% (30% iodine) Φ BTx1 AMPx100 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB04 ALAPIS ABEE IOPAMIRO 300 INJ.SOL 61, 2% (30% iodine) Φ BTx1 AMPx200 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB04 ALAPIS ABEE IOPAMIRO 370 INJ.SOL 75, 5% (37%iodine) Φ BTx1 AMPx50 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB04 ALAPIS ABEE IOPAMIRO 370 INJ.SOL 75, 5% (37%iodine) Φ BTx1 AMPx10 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB04 ALAPIS ABEE IOPAMIRO 370 INJ.SOL 75, 5% (37%iodine) Φ BTx1 AMPx100 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB04 ALAPIS ABEE IOPAMIRO 370 INJ.SOL 75, 5% (37%iodine) Φ BTx1 AMPx200 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB04 ALAPIS ABEE LIPOSTATIN F.C.TAB 20MG/TAB Φ BTx14 (1FOILx14) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C10AA05 ALAPIS ABEE LIPOSTATIN F.C.TAB 40MG/TAB Φ BTx14 (1FOILx14) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C10AA05 ALAPIS ABEE LIPOSTATIN F.C.TAB 10MG/TAB Φ BTx14 (FOIL 1x14) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C10AA05 ALAPIS ABEE MELDOZ ( ΓΕΝΟ TAB 70MG/TAB Φ BT x 4 (BLIST 1x4) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ M05BA04 ALAPIS ABEE ΣΗΜΟ) MELOREM TAB 15MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ M01AC06 ALAPIS ABEE MESUPON TAB 100MG/TAB Φ BTX20(BLIST2X10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ M01AX17 ALAPIS ABEE MESUPON TAB 100MG/TAB Φ BTX30(BLIST3X10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ M01AX17 ALAPIS ABEE MIMOR F.C.TAB 2, 5MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ L02BG04 ALAPIS ABEE MULTIHANCE INJ.SOL 529MG/ML Φ BTX1VIALX10ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08CA08 ALAPIS ABEE MULTIHANCE INJ.SOL 529MG/ML Φ BTX1VIALX15ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08CA08 ALAPIS ABEE

12 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) MULTIHANCE INJ.SOL 529MG/ML Φ BTX1VIALX20ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08CA08 ALAPIS ABEE MYFENE TTS 25MCG/H (Γενο σήµου) Φ BTx 5 x 15cm2 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡ ΜΑΚΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1729/87 N02AB03 ALAPIS ABEE MYFENE TTS 50MCG/H (Γενο σήµου) MYFENE TTS 75MCG/H (Γενο σήµου) MYFENE TTS 100MCG/H (Γενο σήµου) Φ BTx 5 x 30cm2 ΠΙΝΑΚΑΣ Γ, ΝΟΜΟΣ 3459/2006 ΠΑΡ. 2 ΑΡΘ. 1 Φ BTx 5 x 45cm2 ΠΙΝΑΚΑΣ Γ, ΝΟΜΟΣ 3459/2006 ΠΑΡ. 2 ΑΡΘ. 1 BTx 5 x 60cm2 ΠΙΝΑΚΑΣ Γ, ΝΟΜΟΣ 3459/2006 ΠΑΡ. 2 ΑΡΘ OLITEN PD.INJ.SOL (4+0, 5)G/VIAL Ν BTx1 VIAL ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ N02AB03 ALAPIS ABEE N02AB03 ALAPIS ABEE N02AB03 ALAPIS ABEE J01CR05 ALAPIS ABEE PAMERIT C/S.SOL.IN 15MG/1ML Φ BTx2AMPSx2ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ M05BA03 ALAPIS ABEE PAMERIT C/S.SOL.IN 15MG/1ML Φ BTx1AMPx4ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ M05BA03 ALAPIS ABEE PAMERIT C/S.SOL.IN 15MG/1ML Φ BTx1AMPx6ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ M05BA03 ALAPIS ABEE REMEZINE OR.SO.D 10MG/ML Φ FLx20 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ R06AE07 ALAPIS ABEE REMEZINE F.C.TAB 10MG/TAB Φ BTx20 (BLIST.2x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ R06AE07 ALAPIS ABEE REUMACID CAPS 25MG/CAP Φ ΒΤx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ M01AB01 ALAPIS ABEE REUMACID SUPP 100MG/SUP Φ ΒΤx6 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ M01AB01 ALAPIS ABEE ROLAK LY.PD.INJ 250MG/VIAL Φ BTX1VIAL+1AMPX2MLSOLV ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ H02AB09 ALAPIS ABEE ROLAK LY.PD.INJ 500MG/VIAL Φ BTx1VIAL+1AMPx4MLSOLV ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ H02AB09 ALAPIS ABEE RULMENEM PD.I.S.INF 1000MG/VIAL Ν BTx10VIAL ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ J01DH02 ALAPIS ABEE SENSOLID INJ.SOL 2% W/V Φ BTx 5 VIALS x 50ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N01BB02 ALAPIS ABEE SUKONTROL F.C.TAB 850MG/TAB Φ BTX30 (BLIST3X10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A10BA02 ALAPIS ABEE THATERON CREAM 1% W/W Φ BTx1TUBx15G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ D01AE15 ALAPIS ABEE THATERON TAB 250MG/TAB Φ BTx28 (BLIST 2x14) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ D01BA02 ALAPIS ABEE THORAXX (ΓΕΝΟ ΣΗΜΟ) F.C.TAB 250MG/TAB Φ BTx 6 (BLIST1x6) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01FA10 ALAPIS ABEE THORAXX (ΓΕΝΟ ΣΗΜΟ) THORAXX (ΓΕΝΟ ΣΗΜΟ) F.C.TAB 500MG/TAB Φ BTx 3 (BLIST1x3) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01FA10 ALAPIS ABEE PD.SOL.INF 500MG/VIAL Φ BTx1 VIAL ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01FA10 ALAPIS ABEE TICLODONE F.C.TAB 250MG/TAB Φ BTx20 (BLIST 2x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ B01AC05 ALAPIS ABEE TOPEPIL F.C.TAB 25MG/TAB Φ BTx1 VIAL(HDPE)x60TABS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N03AX11 ALAPIS ABEE TOPEPIL F.C.TAB 50MG/TAB Φ BTx1 VIAL(HDPE)x60TABS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N03AX11 ALAPIS ABEE

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) TOPEPIL F.C.TAB 100MG/TAB Φ BTx1 VIAL(HDPE)x60TABS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N03AX11 ALAPIS ABEE TOPEPIL F.C.TAB 200MG/TAB Φ BTx1 VIAL(HDPE)x60TABS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N03AX11 ALAPIS ABEE TUDOR MOD.R.CA.H 75MG/CAP Φ BTx28 (BLIST 2x14) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06AX16 ALAPIS ABEE TUDOR MOD.R.CA.H 150MG/CAP Φ BTx28 (BLIST 2x14) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06AX16 ALAPIS ABEE XENIUS C/S.SOL.IN 6MG/1 ML Ν BT x 1VIAL x 5ML ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙ ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΝΟΣΟ ΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ L01CD01 ALAPIS ABEE XENIUS C/S.SOL.IN 6MG/1 ML Ν BT x 1VIAL x 17ML ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙ ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΝΟΣΟ ΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ YDROQUINIDINE COOPER L01CD01 ALAPIS ABEE TAB 150MG/TAB Φ ΒΤΧ20(BLIST 2X10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C01BA01 ALAPIS ABEE YPEROD CREAM 0, 1% W/W Φ BTx1TUBx25G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ D07AC13 ALAPIS ABEE ALSTERIDE F.C.TAB 5MG/TAB BTx 28TABS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ G04CB01 ALAPIS ΑΒΕΕ DETERON ORAL.SOL 1MG/ML Φ BTx1 VIALx100 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N05AX08 ALAPIS ΑΒΕΕ AZARGA EY.DRO.SUS (10 +5) MG/ML Φ BTx 1φιαλίδιο(LDPE) x 5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S01ED51 ALCON LABORATORIES LTD, U.K AZOPT EY.DRO.SUS 10MG/ML Φ FL X5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S01EC04 ALCON LABORATORIES LTD, U.K DUOTRAV EY.DRO.SOL 40MCG/ML+5MG/ Φ BT x 1 φιάλη x2, 5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S01ED51 ALCON LABORATORIES LTD, U.K ML EMADINE EY.DRO.SOL 0, 05% Φ FLX5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S01GX06 ALCON LABORATORIES LTD, U.K NEVANAC EY.DRO.SUS 1MG/ML Φ BT x 1 BOTTLE (LDPE) x ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S01BC10 ALCON LABORATORIES LTD, U.K 5ML OPATANOL EY.DRO.SOL 1MG/ML Φ FLX5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S01GX09 ALCON LABORATORIES LTD, U.K TRAVATAN EY.DRO.SOL 40MCG/ML Φ FLX2, 5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S01EE04 ALCON LABORATORIES LTD, U.K ALEDROLET F.C.TAB 70MG/TAB Φ BT x 4 (BLIST 1x4) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ M05BA04 ALET PHARMACEUTICALS ABEE ALEPRAM (ΓΕΝΟ F.C.TAB 20MG/TAB Φ BT x 28(BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06AB04 ALET PHARMACEUTICALS ABEE ΣΗΜΟ) ALEPRAM (ΓΕΝΟ F.C.TAB 40MG/TAB Φ BT x 28(BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06AB04 ALET PHARMACEUTICALS ABEE ΣΗΜΟ) ATORVALET F.C.TAB 20MG/TAB Φ BT x 30(BLIST 3 x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C10AA05 ALET PHARMACEUTICALS ABEE ATORVALET F.C.TAB 40MG/TAB Φ BTx 30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C10AA05 ALET PHARMACEUTICALS ABEE CAPTOSPES+H TAB (50+25)MG/TAB Φ BTx20 (BLIST 2x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C09BA01 ALET PHARMACEUTICALS ABEE

14 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) CIPROSPES F.C.TAB 500MG/TAB Φ ΒΤx10(BLIST 2x5) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟ ΜΕΝΗ ΕΠΙ ΙΕΤΙΑ (ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ ΜΕ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ ΑΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟ ΤΙΚΩΝ) EFETRIN XR (ΓΕΝΟ ΣΗΜΟ) EFETRIN XR (ΓΕΝΟ ΣΗΜΟ) J01MA02 ALET PHARMACEUTICALS ABEE PR.CAP 75MG/CAP Φ BT x 28 (BLIST 4x 7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06AX16 ALET PHARMACEUTICALS ABEE PR.CAP 150MG/CAP Φ BT x 28 (BLIST 4x 7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06AX16 ALET PHARMACEUTICALS ABEE EXAMEL TAB 15MG/TAB Φ BTX30(BLIST 3X10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ M01AC06 ALET PHARMACEUTICALS ABEE FAMCILET (ΓΕΝΟ F.C.TAB 125MG/TAB Φ BTx10 (BLISTER1x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J05AB09 ALET PHARMACEUTICALS ABEE ΣΗΜΟ) FAMCILET (ΓΕΝΟ F.C.TAB 250MG/TAB Φ BTx21 (BLISTER3x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J05AB09 ALET PHARMACEUTICALS ABEE ΣΗΜΟ) FAMCILET (ΓΕΝΟ F.C.TAB 500MG/TAB Φ BTx21 (BLISTER3x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J05AB09 ALET PHARMACEUTICALS ABEE ΣΗΜΟ) GABARONT CAPS 300MG/CAP Φ ΒΤx50 (BLIST 5x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N03AX12 ALET PHARMACEUTICALS ABEE GABARONT CAPS 400MG/CAP Φ ΒΤx50 (BLIST 5x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N03AX12 ALET PHARMACEUTICALS ABEE KLARIMAC F.C.TAB 500mg/TAB Φ BTx21 (BLIST 3x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01FA09 ALET PHARMACEUTICALS ABEE LOBIBETA TAB 5MG/TAB Φ BT x 28 (BLIST 4 x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C07AB12 ALET PHARMACEUTICALS ABEE LOSALET (ΓΕΝΟ F.C.TAB 50MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C09CA01 ALET PHARMACEUTICALS ABEE ΣΗΜΟ) LOSALET (ΓΕΝΟ F.C.TAB 100MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C09CA01 ALET PHARMACEUTICALS ABEE ΣΗΜΟ) LOSALET PLUS F.C.TAB (50+12, 5)MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C09DA01 ALET PHARMACEUTICALS ABEE (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) LOSALET PLUS F.C.TAB (100+25)MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C09DA01 ALET PHARMACEUTICALS ABEE (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) MALORTIL GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A02BC01 ALET PHARMACEUTICALS ABEE MIRALETON TAB 0, 18MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N04BC05 ALET PHARMACEUTICALS ABEE MIRALETON TAB 0, 18MG/TAB Φ BTx100 (BLIST 10x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N04BC05 ALET PHARMACEUTICALS ABEE MIRALETON (ΓΕΝΟ TAB 0, 7MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N04BC05 ALET PHARMACEUTICALS ABEE ΣΗΜΟ) MIRALETON (ΓΕΝΟ TAB 0, 7MG/TAB Φ BTx100 (BLIST 10x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N04BC05 ALET PHARMACEUTICALS ABEE ΣΗΜΟ) NORVALET CAPS 5MG/CAP Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C08CA01 ALET PHARMACEUTICALS ABEE

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) NORVALET CAPS 10MG/CAP Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C08CA01 ALET PHARMACEUTICALS ABEE PAROLET TAB 20MG/TAB Φ BTx30(BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06AB05 ALET PHARMACEUTICALS ABEE PLAVOGREL F.C.TAB 75MG/TAB Φ BTx28(BLISTER 2x14) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ B01AC04 ALET PHARMACEUTICALS ABEE PROFINOSA (ΓΕΝΟ F.C.TAB 5MG/TAB Φ BTx14 (BLIST 2x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ G04CB01 ALET PHARMACEUTICALS ABEE ΣΗΜΟ) RISPERASCOL F.C.TAB 1MG/TAB Φ BTx60(BLISTERS 6x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N05AX08 ALET PHARMACEUTICALS ABEE RISPERASCOL F.C.TAB 2MG/TAB Φ BTx60(BLISTERS 6x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N05AX08 ALET PHARMACEUTICALS ABEE RISPERASCOL F.C.TAB 3MG/TAB Φ BTx60(BLISTERS 6x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N05AX08 ALET PHARMACEUTICALS ABEE RISPERASCOL F.C.TAB 4MG/TAB Φ BTx60(BLISTERS 6x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N05AX08 ALET PHARMACEUTICALS ABEE RISPERASCOL F.C.TAB 6MG/TAB Φ BTx60 (BLIST 6x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N05AX08 ALET PHARMACEUTICALS ABEE SPECILID TAB 100MG/TAB Φ BTX30(BLIST3X10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ M01AX17 ALET PHARMACEUTICALS ABEE STATINAL C.TAB 20MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C10AA01 ALET PHARMACEUTICALS ABEE STATINAL F.C.TAB 40MG/TAB Φ BTX30(BLIST 3X10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C10AA01 ALET PHARMACEUTICALS ABEE SUCROVEN C/S.SOL.IN 100MG/5ML Ν BTx5 AMPSx5 ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ B03AC02 ALET PHARMACEUTICALS ABEE TAMSOLET (ΓΕΝΟ PR.CAP 0, 4MG/CAP Φ BTx2 BLISTx10 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ G04CA02 ALET PHARMACEUTICALS ABEE ΣΗΜΟΥ) TERFINOR TAB 250MG/TAB Φ BTx28 (BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ D01BA02 ALET PHARMACEUTICALS ABEE OPTIRAY 300 INJ.SO.INF 63, 6%(30% IODINE) OPTIRAY 300 INJ.SO.INF 63, 6%(30% IODINE) OPTIRAY 320 INJ.SO.INF 67, 8% (32% IODINE) OPTIRAY 320 INJ.SO.INF 67, 8% (32% IODINE) OPTIRAY 320 INJ.SO.INF 67, 8% (32% IODINE) OPTIRAY 350 INJ.SO.INF 74, 1% (35% IODINE) OPTIRAY 350 INJ.SO.INF 74, 1% (35% IODINE) OPTIRAY 350 INJ.SO.INF 74, 1% (35% IODINE) OPTIRAY 350 INJ.SO.INF 74, 1% (35% IODINE) Φ 1 BOTTLE x 50 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB07 ALFA MEDISYST LTD, GREECE Φ 1 BOTTLEx100 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB07 ALFA MEDISYST LTD, GREECE Φ 1 BOTTLE x 50 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB07 ALFA MEDISYST LTD, GREECE Φ 1 BOTTLE x 100 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB07 ALFA MEDISYST LTD, GREECE Φ 1 BOTTLE x 200 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB07 ALFA MEDISYST LTD, GREECE Φ 1 BOTTLEx50 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB07 ALFA MEDISYST LTD, GREECE Φ 10 BOTTLESx50 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB07 ALFA MEDISYST LTD, GREECE Φ 1 BOTTLEx100 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB07 ALFA MEDISYST LTD, GREECE Φ 10 BOTTLESx100 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB07 ALFA MEDISYST LTD, GREECE

16 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) OPTIRAY 350 INJ.SO.INF 74, 1% (35% IODINE) OPTIRAY 350 INJ.SO.INF 74, 1% (35% IODINE) Φ 1 BOTTLEx200 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB07 ALFA MEDISYST LTD, GREECE Φ 10 BOTTLESx200 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ V08AB07 ALFA MEDISYST LTD, GREECE GRAZAX ORAL.LYOP SQ T Φ BTx30 (BLIST) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ. ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ ΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ V01AA02 ALK ABELLO A/S, DENMARK ACULAR EY.DRO.SOL 0.5% W/V Φ BTX1FLX10ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S01BC05 ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND ALPHAGAN EY.DRO.SOL 0, 2% (W/V) Φ BT x1fl x 5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S01EA05 ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND BOTOX PD.INJ.SOL 100 U/VIAL Φ BTx1VIAL ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙ M03AX01 ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND ΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝ ΕΙ ΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΣΟΛΟΓΙΑ COMBIGAN EY.DRO.SOL (0, 2+0, 5)% Φ FL x 5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S01ED51 ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND EXOCIN EY.DRO.SOL 0, 30% Φ FLX5ML ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟ ΜΕΝΗ ΕΠΙ ΙΕΤΙΑ (ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ ΜΕ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ ΑΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟ ΤΙΚΩΝ) S01AX11 ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND EYEBREX EY.DRO.SOL 0, 3% W/V Φ FLx5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S01AA12 ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND FML EY.DRO.SUS 0, 10% Φ FLX5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S01BA07 ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND GANFORT EY.DRO.SOL 300 mcg+5mg/ml Φ BTx 1 VIAL x 3 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S01ED51 ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND LUMIGAN EY.DRO.SOL 0, 3MG/ML Φ 1Φιαλίδιο (LDPE)x3ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S01EE03 ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND REFRESH EY.DR.S.SD 1, 40%+0, 60% Φ BTx30 ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ ΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΌ ΣΥΝ ΡΟ S01XA20 ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND ΜΟ SJOGREN REFRESH PLUS EY.DRO.SOL 5MG/ML Φ ΒΤx30 ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥ ΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΌ ΣΥΝ ΡΟ ΜΟ SJOGREN S01XA20 ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) RELESTAT EY.DRO.SOL 0, 5MG/ML Φ FLx5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S01GX10 ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND VISTAGAN EY.DRO.SOL 0.5% W/V Φ FL x 5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S01ED03 ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND ANAPEN INJ.SOL 150MCG/0, 3ML PF.SYR Φ BTx1PF.SYR.x0, 3ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C01CA24 ALLERTEC HELLAS A.E ANAPEN INJ.SOL 300MCG/0, 3ML PF.SYR. Φ BTx1PF.SYR.x0, 3ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C01CA24 ALLERTEC HELLAS A.E FORMAXA INHPD.CAP 12MCG/DOSE Φ BTx1 BOTTLE x60 CAPS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ R03AC13 ALLERTEC HELLAS A.E TADIM INH.SOL.N 1 MIU/VIAL Φ BTx30 VIALSx1MIUx1 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01XB01 ALLERTEC HELLAS A.E. PRODOSE DISK ALMOGRAN F.C.TAB 12, 5MG/TAB Φ BTx3(BLISTERS) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N02CC05 ALMIRALL S.A., SPAIN AMLOSILAT CAPS 10 MG/CAP Φ BTx2 BLISTx 14 CAP ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C08CA01 ALPHA GENERICS THERAPY ΑΕΒΕΦ A.G. THERAPY ABEE A DEPRESS THERAPY OR.SO.D 40MG/ML Φ FLx15ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06AB04 ALPHA GENERICS THERAPY ΑΕΒΕΦ <<A.G. THERAPY ABEE AMLOSILAT CAPS 5MG/CAP Φ BTx2 BLISTx 14 CAP ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C08CA01 ALPHA GENERICS THERAPY ΑΕΒΕΦ <<A.G. THERAPY ABEE AMLOSILAT CAPS 5MG/CAP Φ BTx4 BLISTx 7 CAP ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C08CA01 ALPHA GENERICS THERAPY ΑΕΒΕΦ <<A.G. THERAPY ABEE CEFURETIL F.C.TAB 500MG/TAB Φ BT x 14 (BLIST 2x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01DC02 ALPHA GENERICS THERAPY ΑΕΒΕΦ <<A.G. THERAPY ABEE FLUCOCAPS THERAPY CAPS 100MG/CAP Φ BTx7 (BLIST 1x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J02AC01 ALPHA GENERICS THERAPY ΑΕΒΕΦ <<A.G. THERAPY ABEE GLIMEPIRON TAB 4MG/TAB Φ BTx 30 (3 BLx10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A10BB12 ALPHA GENERICS THERAPY ΑΕΒΕΦ <<A.G. THERAPY ABEE MELOTEC THERAPY TAB 15MG/TAB Φ BTx30 (BL.3 x 10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ M01AC06 ALPHA GENERICS THERAPY ΑΕΒΕΦ <<A.G. THERAPY ABEE PRAVAFACT TAB 40MG/TAB Φ BTx 28(BLIST 2 x 14) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C10AA03 ALPHA GENERICS THERAPY ΑΕΒΕΦ <<A.G. THERAPY ABEE THERASONID M.D.NAS.SP 100MCG/DOSE Φ FLx10ML+δοσ.αντλία (200 DOSES) CLINDAMYCIN/ ALVIA ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ R01AD05 ALPHA GENERICS THERAPY ΑΕΒΕΦ <<A.G. THERAPY ABEE VAG.CR 2% W/W Φ BT x 1 TUB x 40 G+7 APPL. ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ G01AA10 ALVIA A.E CAFERGOT SUPP (2+100)MG/SUP Φ BTx5(ΣΕ BLISTER) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N02CA52 AMDIPHARM LIMITED, IRELAND DIHYDERGOT TAB 2, 5MG/TAB Φ BTx30(BLIST2x15) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N02CA01 AMDIPHARM LIMITED, IRELAND

18 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ERYTHROCIN GRA.OR.SUS 250MG/5ML Φ FLx100 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01FA01 AMDIPHARM LIMITED, IRELAND ERYTHROCIN GRA.OR.SUS 500MG/5ML Φ FLx60 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01FA01 AMDIPHARM LIMITED, IRELAND HYGROTON TAB 50MG/TAB Φ ΒΤΧ20(ΣΕ BLISTERS) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C03BA04 AMDIPHARM LIMITED, IRELAND HYGROTON TAB (50+0, 25)MG/TAB Φ ΒΤx20 (BLIST 2x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C02LA01 AMDIPHARM LIMITED, IRELAND RESERPINE HYTRIN TAB 2MG/TAB Φ BTx14 (BLIST 1 x 14) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ G04CA03 AMDIPHARM LIMITED, IRELAND HYTRIN TAB 5MG/TAB Φ ΒΤx14 (BLIST 1 x 14) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ G04CA03 AMDIPHARM LIMITED, IRELAND LUDIOMIL F.C.TAB 25MG/TAB Φ ΒΤx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06AA21 AMDIPHARM LIMITED, IRELAND LUDIOMIL F.C.TAB 50MG/TAB Φ ΒΤx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06AA21 AMDIPHARM LIMITED, IRELAND LUDIOMIL F.C.TAB 75MG/TAB Φ ΒΤx20 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ N06AA21 AMDIPHARM LIMITED, IRELAND ARANESP INJ.SOL 10MCG/0, 4ML PF.SYR ARANESP INJ.SOL 20MCG/0, 5ML PF.SYR ARANESP INJ.SOL 30MCG/0, 3ML PF.SYR ARANESP INJ.SOL 40MCG/0, 4ML PF.SYR ARANESP INJ.SOL 50MCG/0, 5ML PF.SYR ARANESP INJ.SOL 60MCG/0, 3ML PF.SYR. Ν 4PR.SYR.X0, 4ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΣΕ ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΙ Ι ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) Ν 4PR.SYR.X0, 5ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΣΕ ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΙ Ι ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) Ν 4PR.STR.X0, 3ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΣΕ ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΙ Ι ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) Ν 4PF.SYR.X0, 4ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΣΕ ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΙ Ι ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) Ν 4PF.SYR.X0, 5ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΣΕ ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΙ Ι ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) Ν 4PF.SYR.X0, 3ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΣΕ ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΙ Ι ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) B03XA02 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND B03XA02 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND B03XA02 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND B03XA02 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND B03XA02 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND B03XA02 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ARANESP INJ.SOL 80MCG/0, 4ML PF.SYR ARANESP INJ.SOL 100MCG/0, 5ML PF.SYR ARANESP INJ.SOL 150MCG/0, 3ML PF.SYR ARANESP INJ.SOL 300MCG/0, 6ML PF.SYR ARANESP INJ.SOL 500MCG/1ML PF.SYR ARANESP INJ.SOL 150 mcg/0, 3ML PF.PEN ARANESP INJ.SOL 300mcg/0, 6ML PF.PEN ARANESP INJ.SOL 500mcg/1ML PF.PEN GRANULOKINE IN.CO.S.PS 30MU/0, 5ML PF.SYR GRANULOKINE IN.CO.S.PS 48MU/0, 5ML PF.SYR. Ν 4PF.SYR.X0, 4ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΣΕ ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΙ Ι ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) Ν 4PF.SYR.X0.5ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΣΕ ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΙ Ι ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) Ν 4PF.SYR.X0, 3ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΣΕ ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΙ Ι ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) Ν 1PF.SYR.X0, 6ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΣΕ ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΙ Ι ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) Ν BTX1PF.SYR.X1ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΣΕ ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΙ Ι ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) Ν BT x 1 PF PEN X 0, 3ML (SURE CLICK) Ν BT x 1 PF PEN X 0, 6ML (SURE CLICK) Ν BT x 1 PF PEN X 1ML (SURE CLICK) ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΣΕ ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΙ Ι ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΣΕ ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΙ Ι ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΣΕ ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΙ Ι ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) Φ BTx5 PF.SYR ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΣΕ ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Φ BTx5 PF.SYR ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΣΕ ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ B03XA02 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND B03XA02 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND B03XA02 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND B03XA02 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND B03XA02 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND B03XA02 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND B03XA02 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND B03XA02 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND L03AA02 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND L03AA02 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND MIMPARA F.C.TAB 30MG/TAB Φ BTX28 BLIST 2X14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ H05BX01 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND

20 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) MIMPARA F.C.TAB 60MG/TAB Φ BTX28 BLIST2X14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ H05BX01 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND MIMPARA F.C.TAB 90MG/TAB Φ BTX28 BLIST 2X14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ H05BX01 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND NEULASTA INJ.SOL 6MG/0, 6ML(10MG/ ML) PF.SYR Φ BTX1PF.SYR.X0, 6ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΣΕ ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ NPLATE PD.INJ.SOL 250MCG/VIAL Φ BTx1 VIAL ΙΑΓΝ. ΣΕ ΝΟΣ.Η Ι Ρ. ΧΟΡΗΓ.+ΠΑΡΑΚ. ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. Η ΘΕΡΑΠ. ΞΕΚΙΝΑ + ΠΑΡΑΚ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤ.ΕΜΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΥ NPLATE PD.INJ.SOL 500MCG/VIAL Φ BTx1 VIAL ΙΑΓΝ. ΣΕ ΝΟΣ.Η Ι Ρ. ΧΟΡΗΓ.+ΠΑΡΑΚ. ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. Η ΘΕΡΑΠ. ΞΕΚΙΝΑ + ΠΑΡΑΚ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤ.ΕΜΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΥ PROLIA INJ.SOL 60MG/ML Φ 1 PF.SYR µε αυτόµατο µη χανισµό κάλυψης βελόνας σε BLISTER VECTIBIX C/S.SOL.IN 100MG/5ML VIAL Ν BT x 1 VIAL x 5 ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ VECTIBIX C/S.SOL.IN 400MG/20ML VIAL Ν BT x 1 VIAL x 20 ML ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ L03AA13 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND B02BX04 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND B02BX04 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ M05BX04 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND L01XC08 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND L01XC08 AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND SEDACID GR.TAB 20MG/TAB Φ BTx1 BOTTLEx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A02BC01 ANABIOSIS LTD, GREECE CLOPIDOGREL APOTEX F.C.TAB 75MG/TAB Φ BTx 28 σε BLISTERS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ B01AC04 APOTEX EUROPE B.V., NETHERLANDS FERRIPROX F.C.TAB 500MG/TAB Φ FLX100 ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗ ΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΟ ΓΙΑΤΡΟ FERRIPROX ORAL.SOL 500MG/5ML (100MG/ML) Φ 1 Πλαστική φιάληx500ml ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗ ΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΟ ΓΙΑΤΡΟ V03AC02 APOTEX EUROPE B.V., NETHERLANDS V03AC02 APOTEX EUROPE B.V., NETHERLANDS

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ARSICORT NASPR.SUS 100MCG/DOSE Φ FLx10ML(200 ΟΣΕΙΣ) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ R01AD05 ARS MEDENDI Φ.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ.ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ Ο.Ε ARSITEC TAB 15MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ M01AC06 ARS MEDENDI Φ.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ.ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ Ο.Ε ARSTATIN F.C.TAB 20MG/TAB Φ BTx30(BLIST3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C10AA01 ARS MEDENDI Φ.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ.ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ Ο.Ε ARSTATIN F.C.TAB 40MG/TAB Φ BTx30(3BLISTx10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ C10AA01 ARS MEDENDI Φ.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ.ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ Ο.Ε ELCODROP GR.CAP 20MG/CAP Φ BT x 4 BL.(ALU ALU) X 7caps (28caps) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A02BC01 ARS MEDENDI LEVARS ORAL.SOL 1000MG/10ML Φ BTx10 FLx10 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑ ΘΑΡΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ ΜΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ L ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ ADVAGRAF PR.CAP 0, 5MG/CAP Φ BTx 30 (σε ΒLISTERS) ΙΑΓΝ. ΣΕ ΝΟΣ.Η Ι Ρ. ΧΟΡΗΓ.+ΠΑΡΑΚ. ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. Η ΘΕΡΑΠ. ΞΕΚΙΝΑ + ΠΑΡΑΚ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤ.ΕΜΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΥ ADVAGRAF PR.CAP 1MG/CAP Φ BT x 30(σε BLISTERS) ΙΑΓΝ. ΣΕ ΝΟΣ.Η Ι Ρ. ΧΟΡΗΓ.+ΠΑΡΑΚ. ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. Η ΘΕΡΑΠ. ΞΕΚΙΝΑ + ΠΑΡΑΚ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤ.ΕΜΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΥ ADVAGRAF PR.CAP 5MG/CAP Φ BT x 30(σε BLISTERS) ΙΑΓΝ. ΣΕ ΝΟΣ.Η Ι Ρ. ΧΟΡΗΓ.+ΠΑΡΑΚ. ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. Η ΘΕΡΑΠ. ΞΕΚΙΝΑ + ΠΑΡΑΚ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤ.ΕΜΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΥ Φ.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ.ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ Ο.Ε. A16AA01 ARS MEDENDI Φ.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ.ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ Ο.Ε. L04AD02 ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., LEIDERDORP, THE NETHE L04AD02 ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., LEIDERDORP, THE NETHE L04AD02 ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., LEIDERDORP, THE NETHE

29346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

29346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 29346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2505001 02 250500102 AUROCALCIN NASPR.SOL 100 IU/DOSE Φ ΒΤ x FL x 4 ML+ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ (28DOSES) 2505002 01 250500201 AUROCALCIN NASPR.SOL 200 IU/DOSE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2141 26 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΥΓ3/οικ.104893 Εγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 329 13 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ οικ 14228 Aντικατάσταση υπουργικής απόφασης έγκρισης του θε τικού καταλόγου του

Διαβάστε περισσότερα

266,08 ABBVIE LTD, UNITED KINGDOM (5 ML)

266,08 ABBVIE LTD, UNITED KINGDOM (5 ML) 2087802 01 2802087802014 ASMETIC F.C.TAB 300MG/TAB BTx8 (BLIST 1x8) J01FA06 4,60 10(1) - Αίτηση για γενόσημο. Προϊόν αναφοράς 2801967305010. Μείωση στο 65% της τιμής του 2801967305010 (Σ.Α.Π.=1.000000,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ATC ΚΩ ΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο 20/10/2012 14:00

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο 20/10/2012 14:00 BENEFIX 1000IU/ VIAL BTx 1 VIAL +1 VIAL x PS.INJ.SOL 2802337703016 560,60 0,60-99% 661,32 0,74-99% BENEFIX 500IU/ VIAL BTx 1 VIAL +1 VIAL x PS.INJ.SOL 2802337702019 279,87 0,60-99% 348,87 0,74-99% BENEFIX

Διαβάστε περισσότερα

H01AC01 SOMATROPIN 2472802 01 NUTROPINAQ INJ.SOL 10MG/2ML Φ 1 cartridge x 2ML ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 1986213 05 GENOTROPIN(ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ PS.INJ.

H01AC01 SOMATROPIN 2472802 01 NUTROPINAQ INJ.SOL 10MG/2ML Φ 1 cartridge x 2ML ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 1986213 05 GENOTROPIN(ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ PS.INJ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ H -ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ATC ΚΩ ΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο τιμών φαρμάκων 20/10/2012 Ισχύει για τα φαρμακεία από 1/11/2012

Δελτίο τιμών φαρμάκων 20/10/2012 Ισχύει για τα φαρμακεία από 1/11/2012 χονδρική ΜΗΣΥΦΑ 233770301 BENEFIX 1000IU/ VIAL BTx 1 VIAL +1 VIAL x PS.INJ.SOL 0.68 0.59 0.60 0.75 Νοσοκομεία,ΕΟΠΥΥ,Φαρμακεία 670.78 99.89 233770201 BENEFIX 500IU/ VIAL BTx 1 VIAL +1 VIAL x PS.INJ.SOL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ 2802087802014 2087802 01 ASMETIC F.C.TAB 300MG/TAB BTx8 (BLIST 1x8) J01FA06 3,99 10(1) - Αίτηση για γενόσημο. Λ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2010.06.07 20:12:35 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 1785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.30 09:18:40 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2010.09.09 18:11:49 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 21435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.09.09 18:51:10 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 27303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Άγνωστη η εγκυρότητα Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2009.05.19 09:50:44 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 4993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2007.02.13 09:13:55 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 2171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.10.27 11:08:32 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 33625 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

384 ΝΕΑ ΓΕΝΟΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΟΡΘΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟY

384 ΝΕΑ ΓΕΝΟΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΟΡΘΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟY ALFUDEX PR. TAB 10MG/TAB, BTx30 TABS 2802974701024 7,60 10,72 10,57 ALOPEXY, CUT.SOL 5%, BTX1 (BOTTLEX60ML) κίηρινο ΡΕΤ 2802933601013 10,58 15,21 15,00 ALPRAZOLAM/GENERICS TAB 0.5MG/TAB BTx100 (BLISTER)

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο τιμών φαρμάκων 20/10/2012 Ισχύει για τα φαρμακεία από 1/11/2012

Δελτίο τιμών φαρμάκων 20/10/2012 Ισχύει για τα φαρμακεία από 1/11/2012 χονδρική ΜΗΣΥΦΑ 240900101 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX LY.PD.INJ 0.58 0.50 0.82 0.82 0.00 240900201 8 Y 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ LY.PD.INJ 0.58 0.50 0.82 0.82 0.00 231680101 ABANIFAN (450+50)MG/TAB

Διαβάστε περισσότερα

EPINEPHRINE:ARTICAINE

EPINEPHRINE:ARTICAINE 2801925901018 1925901 01 MEPIVASTESIN INJ.SOL 3% (30MG/ML) BTX50CARTR.X1.7ML N01BB03 MEPIVACAINE HYDROCHLORIDE N 8(3) - Πλήρης αίτηση. ΑΡΝ.ΛΙΣΤ. Δεν έγινε ανατιμολόγηση. 13,56 0000004951 3M ESPE AG, GERMANY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2015.10.26 21:07:41 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 26529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.09.21 09:17:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ_ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΙΟΣ 2017

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ_ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΙΟΣ 2017 BARCODE ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ATC ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΜΗΣΥΦΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΙΣΤΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΚ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΚ MEPIVASTESIN INJ.SOL 3%

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο τιμών φαρμάκων 22_10_2012 ΙΣΧΥΕΙ για τα φαρμακεία από 1/11/2012

Δελτίο τιμών φαρμάκων 22_10_2012 ΙΣΧΥΕΙ για τα φαρμακεία από 1/11/2012 156750101 2 DROP 12.5%+3.11% FLX10ML CUT.SOL 0.71 0.62 1.02 N 1.05 2.86 240900101 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX LY.PD.INJ 0.58 0.50 0.82 0.82 0.00 240900201 8 Y 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ LY.PD.INJ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 23/01/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 23/01/2014 1567501 01 2801567501010 2-DROP 12.5%+3.11% CUT.SOL FLX10ML D11AF N 0,71 0,62 1,02 8 Y 500 IU/VIAL LY.PD.INJ (BTX10BTX1VIAL)+ (BTX10BTX1VIALX20ML 2409002 01 2802409002016 SOLV) B02BD02 0,58 0,5 0,82 2489003

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΙΟΥ 2017-ΠΡΟΤΕΙΟΜΕΕΣ ΤΙΜΕΣ_20170511 BARCODE DRUGID PACKNR ΟΟΜΑΣΙΑ - ΜΟΡΦΗ - ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ATC ΑΡΗΤΙΚΗ ΧΟΔΡΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩ ΕΑ ΧΟΔΡΙΚΗ ΚΑΚ ΟΟΜΑΣΙΑ ΚΑΚ ΔΡΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

% ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΠΑΛΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤ BARCODE ΤΜ ΣΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΙΜΗ ΤΜ+ΕΠΙΒ ΤΜ + ΕΠΙΒ ΤΜ + ΕΠΙΒ

% ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΠΑΛΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤ BARCODE ΤΜ ΣΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΙΜΗ ΤΜ+ΕΠΙΒ ΤΜ + ΕΠΙΒ ΤΜ + ΕΠΙΒ CELSENTRI F.C.TAB 150MG/TAB BT x 60 2802802001036 0% 742,25 695,89 556,69 46,36 92,78 46,42 REOPRO INJ.SO.INF 2MG/ML BTx 1 VIAL x5 M 2802232301010 25% 268,54 309,70 129,57 67,14 101,88 34,74 TADIM INH.SOL.N

Διαβάστε περισσότερα

2535804 04 FORCID SOLUTAB (500+125) 3.90 MG/TAB BTx 3.39 20 (BLIST 4 x 5) 5.50

2535804 04 FORCID SOLUTAB (500+125) 3.90 MG/TAB BTx 3.39 20 (BLIST 4 x 5) 5.50 2529802 02 STATINUM-MEDICHROM F.C.TAB 40MG/TAB 16.72 BTX30 14.55 (BLIST 3X10) 23.58 2530001 01 VERISTIN 20MG/TAB F.C.TAB BTx10(1BLISTx10) 3.92 3.41 5.53 2530001 02 VERISTIN 20MG/TAB F.C.TAB BTx30 10.90

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 24/07/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 24/07/2014 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF false true 0.71 1.02 ανατιμολόγηση. 0.71 1.02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+

Διαβάστε περισσότερα

0008403 01 BUSCOPAN INJ.SOL 20MG/1ML AMP 0.80 BTx6AMPx1ML 0.70 1.13 0009201 01 COLIK (2.5+1)MG/ML OR.SO.D FLX30ML 0.65 0.57 0.92

0008403 01 BUSCOPAN INJ.SOL 20MG/1ML AMP 0.80 BTx6AMPx1ML 0.70 1.13 0009201 01 COLIK (2.5+1)MG/ML OR.SO.D FLX30ML 0.65 0.57 0.92 Ονομασία περιεκτικ ότητα συσκευασ Φαρμ/κή Νέα Κωδικός Συσκ. ία μορφή Χονδρική Νοσ/κή χονδρική Λιανική ΜΗΣΥΦΑ 0000902 01 ANTIVOM 8MG/TAB BTx50(σε 2.58 BLISTERS) 2.24 3.64 0000903 02 ANTIVOM 8MG/ML OR.SO.D

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.10 18:44:28 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 36947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης... 3 Ενοποιημένη και Εταιρική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων... 6 Ενοποιημένη και Εταιρική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης...

Διαβάστε περισσότερα

δ ) Άρθρο 42β 5 : Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισµένης χρήσης.

δ ) Άρθρο 42β 5 : Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισµένης χρήσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Κ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και ειδικότερα την διάταξη του άρ. 43 α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέµπει,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.17 09:11:14 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 38037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Άρθρο 1ο Ο παρών κανονισµός άρδευσης αφορά στην άρδευση των κτηµάτων της περιοχής, που βρίσκονται στα όρια του ήµου Αµφίπολης, που εξυπηρετούνται από τα νερά που διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΙ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.ΩΡΑ.. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ... ΑΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΟΓΡΑΦΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΙ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.ΩΡΑ.. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ... ΑΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΟΓΡΑΦΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :... ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ (Ε4) : ΝΑΙ ΟΧΙ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΟΓΡΑΦΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.ΩΡΑ.. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :... ΚΩΔ.ΥΠΟΚ/ΤΟΣ / Α.Μ.Ε. :... /... ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :...

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο 20/10/2012 14:00

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο 20/10/2012 14:00 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX LY.PD.INJ 2802409001019 0,58 0,58 0% 0,81 0,81 0% 8 Y 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ LY.PD.INJ 2802409002016 0,58 0,58 0% 0,81 0,81 0% ABANIFAN (450+50)MG/TAB BTx30 (BLIST

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277736/162200/9812 Ηµ/νία: 29/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277736/162200/9812 Ηµ/νία: 29/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.29 17:07:18 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΖΤΖΓ-ΝΥΣ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/27776/162200/9812 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.602,17 με ΦΠΑ & 8.497,5 χωρίς ΦΠΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ : ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1 Αρ. Μελέτης: 9/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.03.02 00:52:29 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.10.15 10:55:11 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΨΔΙ7Λ9-0ΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗοΙdings. για τη περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 30η Σεπτεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΗοΙdings. για τη περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 30η Σεπτεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΗοΙdings για τη περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 30η Σεπτεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 189382701 σε συνδυασμό με συστήματα χορήγησης ινσουλίνης τύπου πένας φέροντα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 189382701 σε συνδυασμό με συστήματα χορήγησης ινσουλίνης τύπου πένας φέροντα ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ.Α.Κ. 195440101 ASACOL GR.TAB 400MG/TAB BTx30 ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE 195440401 ASACOL GR.TAB 800MG/TAB BTx60 (BLIST6x10) ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE 196180201 SALOFALK

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ω Ν

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΥΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-221

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-221 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-221 ΘΕΜΑ : «Καθορισμός χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης- Καθορισμός τελών ελεγχόμενης στάθμευσης-είσπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Λ.Π. 34) ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ3ΩΗΑ-5ΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Λ3ΩΗΑ-5ΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθµ.Πρωτ. :44650 ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 212/2012 Από το Πρακτικό της 25ης/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Χαλκιδέων Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003183995 2015-10-19

15PROC003183995 2015-10-19 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.10.19 11:05:50 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΦΙ77ΛΡ-Χ5Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 16/10/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.Ε. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.Ε. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.Ε. Συνοπτικές Ενδιάμεσες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2015 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 5/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 5/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 5/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 5/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Η καταγγελία 1) Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 2) *** *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216. Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού

Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216. Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216 Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού Σας διαβιβάζουμε τις με αριθμ.πρωτ. 1020562/486/ΟΟΤΥ/Δ / ΠΟΛ.1033/27

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός κατάλογος με τα φάρμακα που έχουν Φ.Π.Α. 13%

Αναλυτικός κατάλογος με τα φάρμακα που έχουν Φ.Π.Α. 13% Αναλυτικός κατάλογος με τα φάρμακα που έχουν Φ.Π.Α. 13% ALBIOMIN SOL.INF 200G/L BTxVIAL x 100 ML ALBIOMIN SOL.INF 200G/L BTxVIAL x 50 ML ALBUMINE LFB SOL.INF 20% BTx1 VIALx100 ML ALBUMINE LFB SOL.INF 20%

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ετήσιο ελτίο εδοµένων Μονάδων Υδατοκαλλιεργειών και Λιµνοθαλασσών»

ΘΕΜΑ : «Ετήσιο ελτίο εδοµένων Μονάδων Υδατοκαλλιεργειών και Λιµνοθαλασσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ /ΝΣΗ Υ ΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ο, 2 ο & 3 Ο... Ταχ. /νση : Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : Λ. Συγγρού 150

Διαβάστε περισσότερα

Europharmacy Hellas Πρόγραμμα Διαχείρισης Φαρμακείου Euromedica Windows

Europharmacy Hellas Πρόγραμμα Διαχείρισης Φαρμακείου Euromedica Windows Νέα 2 DROP 12.5%+3.11% FLX10ML 0.71 0 N 1.00 1.02 1.96% 8 Y LY.PD.INJ 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX 0.58 N 0.82 0.82 0.00% 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ 0.58 N 0.82 0.82 0.00% ABANIFAN F.C.TAB

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ιωάννινα, 8 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡ/ΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 7205/354 Σχετικά: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 732-30/12-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002914421 2015-07-15

15PROC002914421 2015-07-15 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.15 12:52:14 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΖΧΦ465ΦΘΘ-628 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Απόσπασμα)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Απόσπασμα) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την προμήθεια ειδών πρόσθετης περίθαλψης (ηλεκτροκινήτων αμαξιδίων και λοιπών βοηθημάτων) υψηλού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΤΕΥΧΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΤΕΥΧΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τµήµα Πρασίνου Παροχή Yπηρεσιών : «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου ηµοτικής Ενότητας Λευκώνα & των Τ.Κ. Ορεινής και Άνω Βρόντους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 1 2 Πίνακας περιεχοµένων ΜΕΡΟΣ Α : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... 5 Βασικές Αρχές του Κανονισµού Καθαριότητας ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων... 5 Στόχοι του κανονισµού... 5 Νοµικό Πλαίσιο... 7 ΜΕΡΟΣ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Το προβλεπόµενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3840/30-3-2010 και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Το προβλεπόµενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3840/30-3-2010 και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση :. Μποφώρ 7, Ηράκλειο Ταχ. Κώδικας : 71202 Πληρ. Αλ. Χοχλιδάκη, Όλγα Σηφάκη Τηλ. : 2813-404546, 2813-404504 Fax : 2810-335040

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 31 ης /31-5-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 31 ης /31-5-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 18/2012 από 17/10/2012.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ιοίκηση Επιχειρήσεων. Μάθηµα: Λογιστική

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ιοίκηση Επιχειρήσεων. Μάθηµα: Λογιστική Ενότητα: Ηµερολογιακές Εγγραφές Κλεισίµατος Λογαριασµών Χρήσης ιδάσκων: Επιστηµονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Σερρών Λέκτορας Π.. 407 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Άσκηση 1 Ο Ισολογισµός της επιχείρησης «Κουκουµάκας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ1ΩΗΑ-Ι61 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛ1ΩΗΑ-Ι61 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :78029 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 458/2013 Από το Πρακτικό της 48ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.16 14:29:40 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΔ0ΙΩΕΗ-Θ1Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών Χρήσιμο Β Ο Η Θ Η Μ Α Ο Δ Η Γ Ο Σ του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής (Περιέχονται σχέδια και έντυπα για διευκόλυνση του έργου των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµός-Α/Α Συστήµατος : 13142

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµός-Α/Α Συστήµατος : 13142 Αναρτητέα στο µητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαµάτα, 15 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΗοΙdings σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» την 27η Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη.

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Αρχιτεκτονική Σχολή Ε.Μ.Π. ΠΜΣ Κατεύθυνση Β : Πολεοδομία Χωροταξία Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Ίρις Περουλιού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ TΜHΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 364.530,84 69.260,86 433.791,70

ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ TΜHΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 364.530,84 69.260,86 433.791,70 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ TΜHΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης. 20 Έτος:2009 ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑ : «Προµήθεια υγρών καυσίµων & λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του ήµου Καλαµάτας για το έτος 2010» ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 06/05/2015 Α.Π. : 7013 Προς: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 06/05/2015 Α.Π. : 7013 Προς: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ T. ΑΔΑ: ΨΠ33465ΦΘΘ-ΛΡΨ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.07 14:10:22 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2015 έως 30 Σεπτεμβρίου 2015 ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Αρ. ΓΕΜΗ: 305501000 ΑΦΜ:094060868- Δ.Ο.Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9434 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 12-5-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Άρθρ. 12 του Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 12-5-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Άρθρ. 12 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 12-5-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Άρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Ταχ. Δ/νση Πλατεία Κουντουριώτη Τ.Κ. 71202 Ενετικό Λιμάνι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Άρτα, 16.10.2015 ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 284745/168085/3698 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΓΟΥΣ» Η παρούσα προκήρυξη καλύπτεται από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΓΟΥΣ» Η παρούσα προκήρυξη καλύπτεται από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ Η παρούσα προκήρυξη καλύπτεται από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμος Βόλου προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ανταλλακτικών, για κάλυψη αναγκών των οχημάτων.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ανταλλακτικών, για κάλυψη αναγκών των οχημάτων.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λέρος 03 / 06 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 5662 ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ε Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Ω Ν Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ω Ν

Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ε Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Ω Ν Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ω Ν ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ε Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του.

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010 1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Δ12 Α 446 ΕΞ 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ορεστιάδα, 22 Μαΐου 2014 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 18883 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ορεστιάδα, 22 Μαΐου 2014 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 18883 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ορεστιάδα, 22 Μαΐου 2014 ΔΗΜΟΣ Αρ. Πρωτ.: 18883 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ Ο.Ε. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 178-180, ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ. -FAX: 2610 336537, 327220 Αρ. Πρωτ.Askounis:2246.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ Ο.Ε. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 178-180, ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ. -FAX: 2610 336537, 327220 Αρ. Πρωτ.Askounis:2246. ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ Ο.Ε. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 178-180, ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ. -FAX: 2610 336537, 327220 Αρ. Πρωτ.Askounis:2246 ΠΑΤΡΑ 22/12/2009 ΠΡΟΣ τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών & Ε.Π.Ε Φειδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 1882 /19-11-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 15

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 15 - 159 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ IΟIΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα, 0 Φεβρουαρίου 003 Αρ. Πρωτ.:1016563/59/0006Γ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 3/2015. Για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής. με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 3/2015. Για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής. με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ. Μέγαρα 1 Δεκεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ: 3287 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» : 28 ης Οκτωβρίου 62 Τ.Κ. 19100 - Μέγαρα : 2296022161 :

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ/102249/60494/3250 Ηµ/νία: 20/04/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ/102249/60494/3250 Ηµ/νία: 20/04/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.22 10:51:58 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Ω10465ΦΘ3-ΗΔΡ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ/102249/60494/3250

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ Αριθ. Πρωτ. 19.622 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για τη περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 30η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

KAI : 15.422,80 2 - 15.422,80

KAI     : 15.422,80 2 -  15.422,80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ KAI ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ) Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π..

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 133 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΡΕΥΝΑ 6487/18-5-2001] Θέµα: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους Ελληνική Δημοκρατία Νομός Θεσπρωτίας Δήμος Ηγουμενίτσας Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια Καυσίμων & πετρελαίου θέρμανσης για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Ηγουμενίτσας,

Διαβάστε περισσότερα