τετράδια εργασίας 18

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τετράδια εργασίας 18"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ τετράδια εργασίας 18 Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, Δημήτρης Δημητρόπουλος, Μιχάλης Κοκολάκης, Ευδοκία Ολυμπίτου ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ιστορικά Μελετήματα Αδήνα 2003

2 ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ τετράδια εργασίας 18 Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, Δημήτρης Δημητρόπουλος, Μιχάλης Κοκολάκης, Ευδοκία Ολυμπίτου ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ιστορικά Μελετήματα Αοήνα 2003

3 Δημήτρης Δημητρόπουλος ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

4

5 Η καταγραφή των τοπωνυμίων μιας περιοχής αποδίδει τον τρόπο σήμανσης του χώρου τη δεδομένη στιγμή της καταγραφής, ταυτόχρονα όμως αποτελεί και μια προβολή στο παρελθόν, μια ζωντανή πηγή πληροφοριών για την ιστορική διαδρομή του τόπου. Επίσης, οι εσνοπολιτισμικές ομάδες που εγκαταστάθηκαν σε μια περιοχή και οι μεταξύ τους σχέσεις, οι γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κάδε γεωγραφικής ενότητας αποτυπώνονται στα τοπωνύμια μιας περιοχής είτε με απτά τους ίχνη που φσάνουν μέχρι σήμερα είτε με εύγλωττες σιωπές. Επιτρέπουν έτσι ίσως το σχηματισμό μιας τοπωνυμικής στρωματογραφίας στην οποία αναδεικνύονται οι επάλληλες φυλετικές εγκαταστάσεις και οι πολιτισμικές ωσμώσεις. 1 Υπό αυτή την οπτική η χρησιμοποίηση για την κατηγοριοποίηση των τοπωνυμίων τομών, με αποκλειστικό κριτήριο το χρόνο (όπως προελληνικά, αρχαία ελληνικά, βυζαντινά, νέα ελληνικά τοπωνύμια) 2 δεν μπορεί να αποτελεί το μοναδικό εργαλείο έρευνας. Η διαδρομή προς το παρελθόν δεν είναι πάντοτε αυτονόητη και συνεχής, αντίδετα μάλιστα η όποια προσέγγιση έχει να αντιμετωπίσει σκοτεινά σημεία, αβεβαιότητες και χάσματα. Την ίδια στιγμή, η έντονη ιδεολογική φόρτιση με την οποία περιβλήδηκαν τα δέματα αυτά, η προσπάθεια εξυπηρέτησης «υψηλών» σκοπών και προτεραιοτήτων, και η ανάγκη αποκατάστασης ενός αδιατάρακτου εδνικού συνεχούς οδήγησε συχνά σε απόπειρες να καλυφδούν τα κενά με άλματα στο χρόνο, προκειμένου να αποκατασταδεί η γλωσσική και εδνική συνέχεια ή, όπου αυτό δεν ήταν δυνατόν, να αναζητηδούν ερμηνείες, οι οποίες κατέληγαν συχνά στην επίκληση της ελληνικής ιδιαιτερότητας. Στο πνεύμα αυτό έχουν διατυπωδεί απόψεις όπως: «Η ελληνική τοπωνυμική στρωματογραφία διαφέρει περαιτέρω της γαλλικής και 1. Για τις απόπειρες σχηματισμού τοπωνυμικών στρωματογραφιών στην Γαλλία και Αγγλία βλ. πρόχειρα, Θ. Παπαδόπουλλος, «Συνοπτικόν διάγραμμα τοπωνυμικής μεθοδολογίας», Επετηρίς του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, 5 ( ), σ , όπου και σχετική βιβλιογραφία. 2. Τα στρώματα αυτά διακρίνει ο Ιω. Θωμόπουλος, Τα τοπωνύμια μας. Η αξία τους και τα προβλήματα τους, Θεσσαλονίκη 1958, σ

6 ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ βρετανικής κατά το ότι εις τας τελευταίας ταύτας τα τοπωνυμικά στρώματα αντιπροσωπευουσι διαδοχικά εποικιστικα στρώματα, ουδέν των οποίων ενσυνειδήτως απερρίφθη εν συνεχεία. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων άπασαι αι φυλετικοί διεισδύσεις αι εκφραζόμενοι δια των αντιστοίχων τοπωνυμίων συνέβαλλον θετικώς εις την οικοδόμησιν των εθνικών τούτων κοινωνιών. Τουναντίον, εν τη ελληνική τοπωνυμική πλείστα τοπωνυμικά στρώματα οφείλονται εις την επιβολήν και κυριαρχίαν ξένων λαών μη ενσωματωθέντων εθνικώς προς τον γηγενή λαόν, διατελεσάντων δε ως επί το πλείστον εις εχθρικάς σχέσεις προς αυτόν». 3 Επίσης, έχουν προβληθεί ισχυρισμοί όπως ο ακόλουθος: «Τα ελληνικά τοπωνύμια είναι κατά τούτο πολυτιμότερα παρά των πολλών άλλων χωρών: Πρώτον δια το μακραιωνότερον του ελληνικού πολιτισμού και δεύτερον δια την σπουδαιότητα των εν τη ανελίξει του ελληνικού πολιτισμού, της πηγής δηλαδή των ευγενέστερων ιδεωδών της Ανθρωπότητος ολοκλήρου». 4 Προσεγγίσεις όπως οι παραπάνω νομίζω ότι δεν μπορούν να αποτελέσουν ερμηνευτικό όχημα ικανό να παράσχει λύσεις στη μελέτη των τοπωνυμίων του ελληνικού χώρου. Κατά κανόνα άλλωστε τα προβλήματα αποδείχθηκαν πιο σύνθετα και η αυτόματη αναγωγή στις ρίζες του «μακραίωνου ελληνικού πολιτισμού» επισφαλής λύση. Παράλληλα με τη συγχρονική καταγραφή των τοπωνυμίων από προφορικές μαρτυρίες και τη γνώση των κατοίκων μιας περιοχής, η καταγραφή των τοπωνυμίων και μικροτοπωνυμίων μιας γεωγραφικής ή διοικητικής ενότητας από παλαιότερες πηγές, όπου βέβαια το διαθέσιμο υλικό την καθιστά εφικτή, μπορεί να εμπλουτίσει τις γνώσεις μας με νέες προσθήκες τοπωνυμίων, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει τη δοκιμασία παγιωμένων απόψεων. Ο νησιωτικός χώρος του Αιγαίου προσφέρεται ιδιαίτερα για μια τέτοια απόπειρα. Καταρχήν από την περιοχή αυτή διασώζεται πλούσιο τεκμηριωτικό υλικό (δικαιοπρακτικά έγγραφα, προικοσύμφωνα, διαθήκες, φορολογικά κατάστιχα και κτηματολόγια). Επίσης η μακραίωνη συνεχής κατοίκηση, η φύση του εδάφους και το καθεστώς ιδιοκτησίας της γης αποτέλεσαν παράγοντες που οδήγησαν σε μία εξαιρετικά πυκνή σήμανση του τόπου Βλ. Θ. Παπαδόπουλλος, ό.π., σ Βλ. Ιω. Θωμόπουλος, «Τα Κυκλαδικά τοπωνύμια», π. Ονόματα, 12 (1988), σ Για τις σχέσεις σήμανσης του τόπου και γαιοκτησίας στις Κυκλάδες βλ. αναλυτικά Δ. Δημητρόπουλος, «Γαιοκτησία και σήμανση του χώρου στις Κυκλάδες (16ος- 52

7 ΤΟΠΟΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΜίΚΡΟΤΟΠΩΝΥΜΙΑ Αν οι ονομασίες με τις οποίες καταγράφονται οι τοποσεσίες σηματοδοτούν ένα σύνολο πληροφοριών γι' αυτές και τις ευρύτερες περιοχές στις οποίες εντάσσονται, η ανθεκτικότητα των τοπωνυμίων και των μικροτοπωνυμίων στο πέρασμα του χρόνου επιτρέπει τον έλεγχο αξιοσημείωτων παραμέτρων της διαδρομής του συγκεκριμένου τόπου. Για παράδειγμα η διατήρηση ή η απάλειψη της ονομασίας μιας δέσης μπορεί να αναδεικνύει τη γλωσσική και εδνοπολιτισμική συνέχεια ή την ενσωμάτωση αλλόγλωσσων σημάνσεων στο λεκτικό των κατοίκων, τη διατήρηση ή εγκατάλειψη γεωργικών, κτηνοτροφικών ή άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων στη δεδομένη περιοχή, την αναφορά σε χρήσεις της γης που έχουν πλέον εγκαταλειφδεί ή αλλάξει, την ανάδειξη στοιχείων του παρελθόντος που παρέμειναν στο συλλογικό υποσυνείδητο χωρίς να είναι εύκολα ανιχνεύσιμη η αρχική αιτία της σήμανσης κλπ. Ταυτόχρονα μπορεί να ελεγχδεί η παλαιότητα ή ο χρόνος ζωής των μικροτοπωνυμίων σε συνδυασμό με τις έννοιες που αυτά δηλώνουν. Οπωσδήποτε η αντιπαραβολή παλαιότερων με νεότερα ή σύγχρονα τοπωνύμια και μικροτοπωνύμια προσκρούει στο πρόβλημα της έλλειψης αρχειακών πηγών. Παρόλα αυτά, τουλάχιστον για το νησιωτικό χώρο του Αιγαίου στον οποίο αναφερόμαστε εδώ, υπάρχει ικανός όγκος αρχειακού υλικού, ο οποίος είναι εφικτό να αξιοποιηδεί σε μια τέτοιου τύπου προσέγγιση. Υπάρχουν πολλές ενδείξεις που συνηγορούν στην παρατήρηση ότι τα μικροτοπωνύμια των νησιών αποδείχδηκαν εξαιρετικά ανδεκτικά στο χρόνο και διατηρήθηκαν εν χρήσει από τους κατοίκους, πολλές φορές αναλλοίωτα από την περίοδο τουλάχιστον της οθωμανικής κυριαρχίας έως σήμερα. Διάσπαρτα τέτοια παραδείγματα έχουν επισημανθεί από τους μελετητές του τοπωνυμικού των νησιών, ιδιαίτερα όσον αφορά μεμονωμένες ονομασίες δέσεων, οι οποίες γλωσσικά παραπέμπουν στην αρχαιότητα. Εκκρεμεί όμως ακόμη η λεπτομερής προσέγγιση των τοπωνυμίων και μικροτοπωνυμίων από νεότερες αρχειακές πηγές -κάποιες φορές πλούσιες σε πληροφοριακό υλικό η οποία μπορεί να επιτρέψει μια ποσοτική αποτίμηση της αντοχής των ονομασιών στο χρόνο. Η τελευταία δα επέτρεπε όχι μόνο να δειχδεί η γλωσσική συνέχεια, αλλά κυρίως να εντοπιστούν οι επιπτώσεις από σημαντικά γεγονότα-τομές στην ιστορική διαδρομή των τόπων και να αναδειχδούν 18ος αι.)», Πρακτικά του Β' Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών: «Η Ελλάδα των νησιών από τη Φραγκοκρατία μέχρι σήμερα», υπό έκδοση. 53

8 ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ εκφάνσεις της οικονομικής και κοινωνικής ζωής των κατοίκων, που αποτυπώνονται στο τοπωνυμικό των νησιών και αποτελούν σταθερές συνιστώσες τους για μακρό χρονικό διάστημα. Θα αναφερθούμε παρακάτω σε κάποιες ενδεικτικές προσεγγίσεις του ζητήματος που προκύπτουν από μια πρώτη εξέταση διαφόρων τύπων πηγών, που χρονολογούνται στην περίοδο της οδωμανικής κυριαρχίας. -Σύρος Αποδελτιώθηκαν οι τοποθεσίες που μνημονεύονταν κατά τις μεταβιβάσεις ακινήτων σε δύο προικοσύμφωνα και μία διαθήκη από τη Σύρο των ετών 1590, 1597 και Κατόπιν τα τοπωνύμια αυτά αναζητήθηκαν σε ένα κτηματολόγιο της Σύρου που χρονολογείται στο πρώτο τέταρτο του 19ου αιώνα (οι περισσότερες χρονολογικές ενδείξεις εντοπίζονται στο διάστημα , μεμονωμένες εγγραφές φθάνουν όμως μέχρι τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 1830). 7 Στα τρία δικαιοπρακτικά έγγραφα καταγράφονται οι ακόλουθες 67 θέσεις (σε ορθογώνιες αγκύλες σημειώνονται παραλλαγές των ονομασιών οι οποίες απαντούν στο κτηματολόγιο): Αβραμίτου (του) [στ' Αβραμή], Αγία Απακουή, Αγία Θεοδοσία, Άγιος Θεόδωρος, Άγιος Μάμας, Ακρίδα, Αληθινή, Ανεκυλίστρες, Απάνω Φυγός, Αρμυρίστρες, Αστοιβωπό, Βάρη, Βίτζα, Γαλησσάς, Γαλούνα [Γαλιούνα, στο], Γράλοντας [Γλαρόντας], Γυαλός, Γύρι, Διακοντρία [Δρακοντριά], Δανακός, Εθαρμός [Ενθαρμός, η], Ελληνίθρες, Καλικανίτη (στου), Καστρί, Κηπαρούσα [Κηπερούσα], Κορίθι, Κουκουβάγια, Κυλίστρα, Λαγκάδα, Λακκιές, Λάκκοι, Λιβάδι, Λιόντες, Λυγερό, Μάλια, Μαντελιδοπή, Μελιτά (στο), Μεσσαριά, Μπηλός [Πήλος], Νεράτζι, Νήτο, Νήττες, Πάγος, Παρακοπή, Πέργυρος, Περδίκη, Πισκοπειό, Ποσείδια, 6. Τα έγγραφα δημοσιεύονται από τον Α. Μηλιαράκη, «Προικοσύμφωνον συνταχδέν εν Σύρω τω 1597», π. Αρμονία, 11 (1900), σ και τον Α. Δρακάκη, «Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας. Η δικαιοσύνη και το δίκαιον», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, 6 (1967), σ Το κτηματολόγιο απόκειται στο Ιστορικό Αρχείο Δήμου Άνω Σύρου, Σειρά Λογιστικά και Φορολογικά κατάστιχα, χφ. 157 (και σε μικροφίλμ στο Παλαιογραφικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εδνικής Τράπεζας). Θα ήδελα να ευχαριστήσω από τη δέση αυτή τον Αγαμέμνονα Τσελίκα που μου έδωσε τη δυνατότητα μελέτης του κτηματολογίου αυτού. 54

9 ΤΟΠΩΝΥΜΊΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΟΠΩΝΥΜΙΑ Ραχαμού (στου), Ραχίδια, Ρεγούδια, Ριανό, Ρόζου (στου), Τερέτου (στου), Τούμπες [Ντούμπες], Σαμάκι, Σκελία (στα), Σταυρός, Σύριγγας, Τάλαντα, Τούρλος, Φοίνικας [και στην Κολώνα στο Φοίνικα], Φοινικιά, Χαλαντριανή, Χρούσα, Ψαχνό. Αναφέρονται επίσης οι τοποθεσίες Κάστρο (το), Βορνάς ή Βορινάς (ο) και Γιόρα (τα). Όσον αφορά τις δέσεις Κάστρο και Βορ[ι]νάς, η πρώτη αποτελεί τον αρχικό οικιστικό πυρήνα της σημερινής Άνω Σύρου και η δεύτερη, περιοχή στα βορινά του Κάστρου. 8 Τέλος η ονομασία Γιόρα περιέχεται στο προικοσύμφωνο του 1590 στη φράση: «ακόμη από τα ξώα όπου έχομε εις τα Γιόρα να παίρνει τα δύο μερτικά δικά του...». Πρόκειται προφανώς για τη γνωστή νησίδα Γυάρο ή Γιούρα, την οποία χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι της Σύρου ως τόπο βοσκής για τα ποίμνια τους. 9 Μία πρώτη αντιπαραβολή των υπολοίπων 67 τοπωνυμίων με όσες δέσεις καταγράφονται στο κτηματολόγιο του νησιού που αναφέραμε παραπάνω, επέτρεψε την ταύτιση των 62 από αυτές. Δεν εντοπίστηκαν οι ακόλουδες δέσεις: Αρμυρίστρες και Λακκιές (οι): Ενδεχομένως εξέλιπαν. 10 Ανακυλίστρες (οι): Στο κτηματολόγιο περιλαμβάνεται τοπωνύμιο Ανηκυλάρι (στο) δεν είναι σαφές όμως αν πρόκειται για παραλλαγή της ίδιας δέσης. Καλικανίτη (στου): Στη διαδήκη του 1590 δηλώνεται ως περιοχή στην οποία υπήρχε «μάντρα». Η ονομασία προέρχεται πιδανόν από κάτοχο εκτάσεων στην περιοχή, δεν εντοπίστηκε όμως ούτε το τοπωνύμιο ούτε ομώνυμη οικογένεια σε μαρτυρίες από το νησί. Στο κτηματολόγιο υπάρχει δέση «στου Καλοκαιντίνου», για την οποία 8. Χαρακτηριστική είναι η διατύπωση σε απόφαση του Κοινοτικού Κριτηρίου Σύρου του 1798: «...το σπίτι του εις την χώρα, οπού έχει εις τα Βορινά...» (6λ. Α. Δρακάκης, «Η Σύρος», σ. 412). Η ονομασία αυτή έχει επιβιώσει έως σήμερα, βλ. καταγραφές τοπωνυμίων των Ε. Ν. Ρούσσου και Γ. Ντελόπουλου, π. Συριανά Γράμματα, 11 (Ιούλιος 1990), σ. 263, και πρόκειται για διαφορετική δέση από την αγροτική τοποδεσία Βοριάς (ο), η οποία επανέρχεται συχνά στο κτηματολόγιο της Σύρου. 9. Βλ. Α. Δρακάκης, Η Σύρος επί της Τουρκοκρατίας, τ. 1, Αδήνα 1948, σ , όπου μάλιστα σε διαταγή που εξέδωσε το 1737 ο «σερασκέρης των Βασιλικών φυργαδών» για την προστασία των ποιμένων η νησίδα αναφέρεται ως Γιόρα (στα). 10. Αυτό αναφέρει και ο Α. Μηλιαράκης, ό.π., σ , ο οποίος δεωρεί ότι εξέλιπαν επίσης και δέσεις όπως οι: Ακρίδα, Κυλίστρα, Λιβαράκι, Πέργυρο, που όμως απαντούν στο κτηματολόγιο. 55

10 ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ όμως δεν έχουμε κάποιο στοιχείο που να επιβεβαιώνει ταύτιση με την ονομασία της δέσης που μας ενδιαφέρει εδώ. Κολώνα στο Φοίνικα (στη): Το μικροτοπωνύμιο Κολώνα δεν εντοπίστηκε στο κτηματολόγιο. Πιθανότατα σχετίζεται με αρχαία οικοδομικά λείψανα, ορατά στην περιοχή μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. 11 Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των τοπωνυμίων του δείγματος μας -με βεβαιότητα το 92,5 %-διατηρήθηκε από τους κατοίκους του νησιού εν χρήσει κατά τους δυόμισι περίπου αιώνες που χωρίζουν τις δύο πηγές. Αντοχή στο πέρασμα του χρόνου δεν έδειξαν μόνο τοπωνύμια που σχετίζονται με τη μορφολογία του εδάφους (για παράδειγμα Γυαλός, Λάκκοι, Λιβάδι) ή τη χλωρίδα και πανίδα του νησιού (για παράδειγμα Ακρίδα, Κουκουβάγια, Νεράτζι, Φοινικιά), αλλά και ονομασίες δέσεων που προέρχονται από οικογενειακά ονόματα -μάλλον κατόχων εκτάσεων γης (για παράδειγμα στ' Αβράμη, στου Ρόζου, στου Τερέντου) τα οποία και επέζησαν στην καθημερινή πρακτική των κατοίκων ανεξάρτητα από τους αρχικούς ονοματοδότες. Ας σημειωθεί εδώ ότι οι καθολικές οικογένειες που μετά τον 13ο αιώνα εγκαταστάθηκαν στη Σύρο και στα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων, 12 αποκτώντας σημαντικές εκτάσεις γης, δεν άφησαν με τα οικογενειακά τους ονόματα ιδιαιτέρως ευδιάκριτα ίχνη στο τοπωνυμικό του νησιού. Το ίδιο ισχύει και σε νησιά, όπως η Νάξος, που οι φεουδαλικές δομές φαίνεται ότι υπήρξαν βαθύτερες και ισχυρότερες. 13 Η επισήμανση αυτή, η οποία απαιτεί περαιτέρω επιβεβαίωση, ίσως σχετίζεται με την ίδια τη φύση των γαιοκτησιών των οικογενειών αυτών. Καθώς επρόκειτο είτε για ενιαίες μεγάλες εκτάσεις γης είτε για πολλές διασκορπισμένες μικρότερες εκτάσεις, αυτές δεν επέτρεπαν τον 11. Βλ. σχετικά Τιμ. Αμπελος, Ιστορία της νήσου Σύρου από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καδ' ημάς, Ερμούπολη 1874, σ Για τα οικογενειακά ονόματα των οικογενειών αυτών και τους τόπους προέλευσης τους, 6λ. Τιμ. Αμπελάς, ό.π., σ Για παράδειγμα, μεταξύ των τοπωνυμίων που μνημονεύονται στα νοταριακά έγγραφα του κώδικα Νάξου του νοταριου Ιω. Μηνιάτη, των ετών (βλ. Αναστασία Σιφωνιού-Καράπα, Γ. Ροδολάκης, Λυδία Αρτεμιαδη, «Ο κώδικας του νοταριου Νάξου Ιωάννου Μηνιάτη», Επετηρίς Κέντρου Ερεύνης Ιστορίας Ελληνικού Δικαίου, (1982-3), Αδήνα 1990, σ ) δεν υπάρχουν ονομασίες δέσεων προερχόμενες από τις ισχυρές οικογένειες που είχαν εγκατασταθεί στο νησί αυτό. 56

11 ΤΟΠΩΝΥΜΊΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΟΠΩΝΥΜΙΑ σαφή, επακριβή ορισμό μιας περιοχής, οι πρώτες λόγω του μεγέθους τους και οι δεύτερες διότι η κατοχή από την ίδια οικογένεια πολλών διάσπαρτων γαιοκτησιών δεν ευνοούσε τον επιλεκτικό προσδιορισμό μιας από αυτές με το όνομα του κατόχου της. - Πάρος Σε κτηματολόγιο της Παροικίας Πάρου που χρονολογείται στο πρώτο μισό του 18ου αιώνα περιλαμβάνονται 193 ονομασίες δέσεων της περιοχής. 14 Αφαιρέσαμε από το σύνολο αυτό 20 ονομασίες δέσεων που αφορούσαν τοπωνύμια συνδεόμενα με ονομασίες αγίων και ναών, παρότι ο βασμός σήμανσης του τόπου με ονομασίες προερχόμενες από τον δρησκευτικό κύκλο, η διασπορά της ονοματολογίας των αγίων και η κατά τόπους επικράτηση τους έχουν πολλαπλό ενδιαφέρον, 15 το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στη μελέτη της δρησκευτικής συμπεριφοράς των κατοίκων. Οι ονοματοθεσίες αυτές, όπως και σε άλλα νησιά, κατά κανόνα προέρχονται από ομώνυμους ναούς, χωρίς όμως να αποκλείονται και περιορισμένες περιπτώσεις ονομασιών δέσεων, στις οποίες ομώνυμος ναός είτε δεν υπήρξε είτε εξέλιπε. 16 Η ακριβής ταύτιση τους όμως συχνά απαιτεί ειδικότερη εξέταση, διότι είναι συνηδισμένο 14. Το κτηματολόγιο περιλαμβάνεται στο χφ. 212 της σειράς των Χειρογράφων των Γ.Α.Κ. Τον σχετικό κατάλογο τοπωνυμίων έχει συντάξει η Ελευθερία Ζέη για τις ανάγκες της διδακτορικής της διατριβής (Paros dans l'archipel Grec, XVIIe-XVIIIe siècles: Les multiples visages de l'insularité, δακτ. διδακτορική διατριβή, Paris I, Παρίσι 2001). Την ευχαριστώ και από εδώ 8ερμά που μου επέτρεψε να συμβουλευτώ τον παραπάνω κατάλογο. 15. Προσεγγίσεις του δέματος με λαογραφική-ανθρωπολογική οπτική βλ. Άλκη Κυριακίδου-Νέστορος, «Σημάδια του τόπου ή η λογική του ελληνικού τοπίου», Λαογραφικά Μελετήματα, 6' έκδ., Αδήνα [1979], σ * Μ. Γ. Βαρβούνης, «Τοπωνύμια και ορισμός του ιερού χώρου στη Χάλκη της Δωδεκανήσου», π. Ιστορικογεωγραφικά, 5 (1995), σ Βλ. για παράδειγμα τη συγκριτική καταγραφή των ναωνυμίων και ναών που έχει γίνει για την Κέα, στο Χαρ. Δημητρόπουλος, Οι εκκλησίες της Κέας, Θεσσαλονίκη , σ και Ευφροσύνη Καρποδίνη-Δημητριάδη, Η θρησκευτική συμπεριφορά των κατοίκων της Κέας, Αδήνα 1988, σ. 31, 33. Ανάλογες ονομασίες δέσεων στη Σάμο βλ. Μ. Γ. Βαρβούνης, «Τοπωνύμια και παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά: Η περίπτωση της Σάμου», π. Ονόματα, 14 (1994), σ , 196. Επίσης την περίπτωση της δέσης Στύλος στην Τήνο, βλ. Αλ. Φλωράκης, «Τοπωνύμια και ιερός χώρος. Η δέση Στύλος στο Φαλατάδο Τήνου», π. Ονόματα, 12 (1988), σ

12 ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ το φαινόμενο σε μία περιοχή να υπάρχουν δύο ή και περισσότεροι ναοί αφιερωμένοι στον ίδιο άγιο, ενώ εντοπίζονται και περιπτώσεις κατά τις οποίες με την πάροδο του χρόνου εμφανίζεται να έχει αλλάξει ο άγιος στον οποίο ο ναός ήταν αφιερωμένος. 17 Η αντιπαραβολή των 173 αυτών δέσεων του κτηματολογίου με πρόσφατο κατάλογο τοπωνυμίων της Πάρου, τον οποίο έχει συντάξει ο Ν. Αλιπράντης, 18 δείχνει ότι η πλειοψηφία των ονομασιών των δέσεων που περιλαμβάνονταν στο κτηματολόγιο του 18ου αιώνα εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα. Μικρό μόνο μέρος των ονομασιών του κτηματολογίου δεν απαντά στο σύγχρονο τοπωνυμικό του νησιού. Μια αριδμητική αποτίμηση των δεδομένων αυτών περιέχεται στον πίνακα που ακολουδεί. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ 18ου αι. ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΟΠΩΝΥΜΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ Αριδμός δέσεων % Κοινά τοπωνύμια κτηματολογίου-συγχρόνου καταλόγου Τοπωνύμια που δεν είναι εν χρήσει σήμερα Τοπωνύμια του κτηματολογίου που δεν αναγράφονται στον σύγχρονο κατάλογο ΣΥΝΟΛΟ ,7 13,3 26,0 100,0 Μύκονος Στο παράδειγμα της Μυκόνου πηγή μας υπήρξαν οι πράξεις αγοραπωλησιών, ανταλλαγών και δωρεών που συντάχδηκαν στο νησί αυτό κατά τη διάρκεια του 17ου αιώνα. 19 Όσα τοπωνύμια εντοπίστηκαν στα έγγραφα αυτά αντιπαραβλήδηκαν με δύο μεταγενέστερους καταλό- 17. Βλ. Ν. Γ. Πολίτης, «Περί της τοπογραφικής σημασίας των εκκλησιών εν Ελλάδι προς αναγνώρισιν αρχαίων ιερών», π. Λαογραφία, 4 ( ), σ Βλ. Ν. Αλιπράντης, Τα τοπωνύμια της Πάρου, Ασήνα Βλ. επίσης Δ. Δημητρόπουλος, Η Μύκονος τον 17ο αιώνα. Γαιοκτητικές σχέσεις και οικονομικές συναλλαγές, Αδήνα 1997, σ , όπου και καταγραφή των αρχειακών πηγών από τις οποίες αντλήσαμε τα τοπωνύμια του νησιού. 58

13 ΤΟΠΩΝΥΜΊΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΟΠΩΝΥΜΙΑ γους τοπωνυμίων του νησιού. Ας επισημανθεί εδώ ότι πρόσφατα εκδόθηκε κατάλογος των τοπωνυμίων της Μυκόνου, ο οποίος περιέχει πλούσιο πληροφοριακό υλικό για τα τοπωνύμια της και την ταύτιση τους. 20 Ο κατάλογος αυτός και ο χάρτης που επισυνάπτεται στην έκδοση πολύτιμος από πολλές απόψεις- δεν προσφέρεται δυστυχώς για τον τύπο της αντιπαραβολής που επιχειρήθηκε εδώ, διότι σε αυτόν δεν διακρίνονται οι σύγχρονες ονομασίες από εκείνες που ο συντάκτης του έχει εντοπίσει σε αρχειακές πηγές. Ο πρώτος κατάλογος με τον οποίο συγκρίθηκαν τα τοπωνύμια του 17ου αιώνα έχει καταρτισθεί από τον Τρύφ. Ευαγγελίδη. Περιλαμβάνει 133 τοπωνύμια, που εντόπισε ο τελευταίος σε βιβλίο «στίμας» της Μυκόνου, το οποίο χρονολογείται στα Στα νοταριακά έγγραφα που εξετάσαμε εντοπίστηκαν τα 123 από τα τοπωνύμια αυτά, δηλαδή το 92,5%. Ο δεύτερος κατάλογος με τον οποίο επιχειρήθηκε σύγκριση έχει συνταχδεί από τον Σ. Μενάρδο και δημοσιεύτηκε το Ο συγγραφέας του καταλόγου αυτού έχει διαιρέσει σε οκτώ «τάξεις» τα τοπωνύμια που εντόπισε κατά την έρευνα του στο νησί. 23 Οι κατηγορίες αυτές ήταν: (α) αι άκραι, οι κολπίσκοι και οι αιγιαλοί, (β) αι νησίδες, (γ) τα εκ της φύσεως του εδάφους ονόματα, (δ) τα ονόματα 20. Βλ. Π. Κουσαδανάς, Χρηστικό λεξικό του ιδιώματος της Μυκόνου, Ηράκλειο 1996, σ Βλ. Τρ. Ευαγγελίδης, Η Μύκονος, ήτοι ιστορία της νήσου από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καδ' ημάς, Αδήνα 1912, σ Στον κατάλογο υπάρχουν αρκετές παραναγνώσεις. 22. Βλ. Σ. Μενάρδος, «Τοπωνυμικόν της Μυκόνου», Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 7 (1930), σ και περίληψη: ο ίδιος, «Περί τοπωνυμίων της Μυκόνου», Πρακτικά της Ακαδημίας Αδηνών, 5 (1930), σ Στην απογραφή του 1928 καταγράφονται επίσης τα ονόματα των οικισμών του νησιού (βλ. Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Πίναξ πληδυσμού απογραφής 1928, Αδήνα, σ. 203). Ας σημειωδεί ότι τα τελευταία αυτά τοπωνύμια απαντούν όλα στα νοταριακά έγγραφα του Που αιώνα. 23. Ανάλογες «ειδολογικές» διαιρέσεις έχουν προταδεί κατά καιρούς από μελετητές των τοπωνυμίων του ελληνικού χώρου. Ενδεικτικά 6λ. Ιω. Θωμόπουλος, Τα τοπωνύμια μας, σ * Στ. Κυριακίδης, Ελληνική Λαογραφία. Μέρος Α', Μνημεία του λόγου, 6" έκδ., Αδήνα 1965, σ * Θ. Παπαδόπουλλος, «Συνοπτικον», σ. 21. Για τα προβλήματα που προκύπτουν από τις «ειδολογικές» κατατάξεις 6λ. Άγγ. Αφρουδάκης, «Προβλήματα ειδολογικής κατάταξης των τοπωνυμίων», Λεξικογραφικόν Δελτίον, 17 (1991), σ

14 ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ πηγών και ρυακιών, (ε) τα εκ φυτών, (στ) τα εξ οικοδομών και άλλων έργων, (ξ) τα εκ ναών, (η) τα εξ ανδρώπων. Στην αντιπαραβολή που επιχειρήθηκε δεν περιελήφθησαν τα τοπωνύμια της «τάξης» (β), διότι στα νοταριακα έγγραφα κατά κανόνα δεν γινόταν λόγος για τις πέριξ της Μυκόνου νησίδες. Δεν εξετάστηκαν επίσης τα τοπωνύμια της «τάξης» (ξ) διότι εκεί περιλαμβάνονται δέσεις που οι ονομασίες τους κατά κύριο λόγο σχετίζονται με εκκλησίες αφιερωμένες σε αγίουςαγίες ή στην Παναγία. Τα περισσότερα από αυτά αντιπροσωπεύονται στα νοταριακα έγγραφα του 17ου αιώνα αλλά δεν είναι εύκολο, όπως αναφέρθηκε και στο παράδειγμα της Πάρου, να τεκμηριώσει ότι πρόκειται για τις ίδιες δέσεις. Να επισημάνουμε πάντως την παρουσία στα νοταριακα έγγραφα ορισμένων προσωνυμίων αγίων ή της Παναγίας όπως: Ελεούσα, Κιουρά των Αγγέλων, Κουμαρού, Λιμνιώτισσα, Παραπορτιανή, Σκουλουδού, Φανερωμένη, όπου καταγράφονται ως τοποδεσίες με αγροτικού χαρακτήρα ακίνητα. Όσον αφορά τις υπόλοιπες κατηγορίες η αριδμητική σύγκριση των ταυτίσεων των τοπωνυμίων του καταλόγου του 1930 με εκείνα των νοταριακών εγγράφων του 17ου αι. παρουσιάζει την ακόλουδη εικόνα: ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ ΣΕ ΠΗΓΕΣ Που ΑΙΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΩΝΥΜΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΤΟΥ 1930 «Τάξη» Θέσεις καταλόγου 1930 Απαντούν στα νοταριακα έγγραφα του 17ου αι. % (α)* (Υ) (δ) (ε) (στ) (η) ,0 69,0 66,7 82,6 66,7 55,0 * Στον αριδμό αυτό δεν προσμετρήθηκαν ορισμένα τοπωνύμια που ονοματίζουν βράχους εκτός Μυκόνου και θαλάσσια περάσματα. Καταρχήν πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η σύγκριση δεν είναι εξαντλητική διότι περιορίζεται στα τοπωνύμια που εντοπίστηκαν στα νοταριακα έγγραφα και συνεπώς καδορίξεται από τους περιορισμούς που δέτει η ίδια η πηγή μας. Έτσι τα τοπωνύμια της κατηγορίας (α) 60

15 ΤΟΠΩΝΥΜΊΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΟΠΩΝΥΜΙΑ στην οποία εντάσσονται βράχοι, κόλποι και αιγιαλοί, δηλαδή τόποι ακατάλληλοι για γεωργική εκμετάλλευση, είναι φυσικό να έχουν χαμηλή αντιπροσώπευση στα νοταριακα έγγραφα όπου καταγράφονται κυρίως αγοραπωλησίες ακινήτων αγροτικού χαρακτήρα. Από την άλλη πλευρά ο μεγαλύτερος βαδμός επικάλυψης στις κατηγορίες (γ) και (ε), στις οποίες περιλαμβάνονται τοπωνύμια δηλωτικά των φυσικών εδαφικών χαρακτηριστικών, των καλλιεργειών και των φυτών που φύονταν στο νησί δείχνει ότι αυτά αποτελούν στασερές παραμέτρους στη ζωή του τόπου. Το ίδιο ισχύει και για την ταύτιση των τοπωνυμίων της κατηγορίας (δ) που αφορά τις -λιγοστές ούτως ή άλλως πηγές νερού, οι οποίες φαίνεται ότι παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες στους τρεις περίπου αιώνες που μεσολαβούν μεταξύ των δύο καταλόγων. Στην τάξη (η) ο Σ. Μενάρδος έχει περιλάβει όσα τοπωνύμια προέρχονται κατά τη γνώμη του «εξ ανσρώπων». Στα νοταριακα έγγραφα απαντούν τα μισά περίπου τοπωνύμια από όσα έχει εντάξει σε αυτήν την κατηγορία, αρκετές φορές όμως με μικρές γλωσσικές διαφοροποιήσεις που απομακρύνουν την πιθανότητα προέλευσης τους από επώνυμα ή παρωνύμια. Για παράδειγμα ο Σ. Μενάρδος παραδίδει τοπωνύμιο «ο Κούτελας», στα νοταριακα έγγραφα όμως βρίσκουμε τη δέση «η Κούτελα» ή αντίστοιχα σημειώνει τοπωνύμιο «ο Κοκκαλάς», ενώ ο τύπος των νοταριακών πράξεων είναι «η Κοκκάλα». 24 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μεταξύ όσων τοπωνυμίων αυτής της κατηγορίας έγινε εφικτό να ταυτιστούν, δεν περιλαμβάνονται ονομασίες προερχόμενες από επώνυμα οικογενειών που αναφέρονται στα έγγραφα του 17ου αιώνα. Αντίθετα πέντε τοπωνύμια που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του 1930, εκφερόμενα σε γενική -τα: Κουντουμά, Μπάου (νησίδα), Περή, Φαμελίτη Ξέρα, Ψαρού- 25 είναι ομώνυμα με οικονομικά και κοινωνικά ισχυρές, κατά τον 17ο αιώνα, οικογένειες της Μυκόνου. 24. Βλ. ενδεικτικά σχετικές αναφορές σε δημοσιευμένα έγγραφα Γ. Πετρόπουλος, «Νοταριακαί πράξεις Μυκόνου των ετών », Μνημεία του Μεταβυζαντινού Δικαίου, 3 (1960), σ. 297, 344, 607 (όπου αναγράφεται Γκουτέλα), 710, και σ. 109, 194, 757. Τοπωνύμια Κοκάλα (η) και Κούτελα (η), περιλαμβάνει και ο Π. Κουσασανάς, ό.π., σ , στον κατάλογο του. 25. Τα τοπωνύμια αυτά περιλαμβάνονται και στον κατάλογο του Π. Κουσαδανά, ό.π., σ. 272, 293, 283, 276, 284 αντιστοίχως. 61

16 ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Πάτμος Σε κτηματολόγιο της Πάτμου, το οποίο χρονολογείται στα 1676, καταγράφονται οι φορολογικές μερίδες των κατοίκων στις οποίες σημειώνονται και οι δέσεις όπου βρίσκονταν όσα ακίνητα τους ανήκαν. 26 Καταγράψαμε συνολικά 117 ονομασίες δέσεων (βλ. αναλυτικό κατάλογο στον Πίνακα III του παραρτήματος). Τις δέσεις αυτές αναζητήσαμε στον κατάλογο και το σχετικό χάρτη με τα τοπωνύμια του νησιού που έχει συντάξει ο Π. Κρητικός, 27 καδώς και στους χάρτες που έχει συντάξει ο Χρ. Ιακωβίδης. 28 Τελικά τα τοπωνύμια του κτηματολογίου του 1676 τα οποία δεωρούμε ότι ταυτίζονται με σύγχρονες δέσεις είναι τα ακόλουδα (σημειώνεται το άρδρο μόνο όπου δεν είναι προφανές και δηλώνονται με ορδογώνιες αγκύλες οι παραλλαγές της ίδιας ονομασίας στο κτηματολόγιο): Αγριολιβάδι, Ανεμόμυλοι, Αρούβαλη (στου), Αρτικοπός (ο), Ασώματος [Ασώματοι], 29 Βαγιά (η), Βιχάρη (στου), Βραστά (τα), Βρισούλι, Γουρνιά [Γούρνα], Γραβά (στου), Γρίκος, Δρυάδες, Ευαγγελίστρια, Θεοσκέπαστη, Θολάρι, Κακούδι, Καλαμωτή [Γγαλαμωτή], Καμάρι, Καμίνι, 30 Κάμπος, Κατξού- 26. Το κατάστιχο βρίσκεται στο Νεοελληνικό Αρχείο της Ιεράς Μονής Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου και σε μικροφίλμ στο ΚΝΕ/ΕΙΕ (σύμφωνα με την ταξινόμηση του Β. Παναγιωτόπουλου, «Αρχείο Ιεράς Μονής Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου», π. Ο Ερανιστής, 3 (1965), σ. 154, μικροφίλμ 43-44). 27. Βλ. Π. Κρητικός, «Πατμιακά τοπωνύμια (γεωγραφία, ιστορία, ετυμολογία, παραδόσεις)», π. Δωδεκανησιακόν Αρχείον, 1 (1955), σ , 2 (1956), σ , 4 (1963), σ Να σημειωθεί ότι ο κατάλογος του Π. Κρητικού περιλαμβάνει τοπωνύμια σύγχρονα και τοπωνύμια που έχει εντοπίσει ο συντάκτης του καταλόγου σε αρχειακές πηγές ή άλλο παλαιό έντυπο και χειρόγραφο υλικό χωρίς να γίνεται πάντοτε ευκρινής διάκριση. Για τις ανάγκες της σύγκρισης που επιχειρήδηκε εδώ δεν συμπεριλήφθησαν φυσικά τα μαρτυρούμενα αποκλειστικά σε παλαιές πηγές τοπωνύμια του καταλόγου του Π. Κρητικού. 28. Βλ. Χρ. Ιακωβίδης, Χώρα Πάτμου , Αδήνα 1978, σ. 46, 62, 64, 67, 81, 84, Πιθανότατα πρόκειται για δέση στην περιοχή του Ευαγγελισμού, όπου και μονύδριο γνωστό ως Ασώματοι ή κάδισμα των Ασωμάτων (βλ. Π. Κρητικός, ο.π., τ. 1, σ ). 30. Στον τοπωνυμικό χάρτη του νησιού δέση Καμίνι σημειώνεται κοντά στον όρμο του Αγριολιβαδιού. Την ονομασία αυτή φέρουν όμως και άλλες περιοχές της Πάτμου που υπήρχαν εγκαταστάσεις παρασκευής ξυλανδράκων, κεραμικά καμίνια ή ασβεστοκάμινο (βλ. Π. Κρητικός, ο.π., τ. 4, σ ). Τοποδεσία Καμίνι αναφέρεται και σε 62

17 ΤΟΠΩΝΥΜΊΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ρενα (η), 31 Κάψαλος (ο), 32 Κήπος, Κονόμου (στου), Κοσκινά (στου), Κυρά Ελεούσα, Λαγκάδα, Λαμπρινούσα, Λεύκες, Λιβάδι, Μακάριου (στου), Μάνδρα, Μανώλακα (στου), Μελόι, Μέρικας, Νεοχώρι, Νετιά, Ξυλοπάρι, Περδικάρη (στου), Πηγή, Πλάξα [Μπλάξα], Πρόδρομος, Πυργάλι, Σάψηλα (τα), Σκοινιάτισσα [Σκοινιώτισσα], Συκαμιά, Τρούλος, Υπακοή, Φανερωμένη, Φράγκισσα (η), Χριστός, Χριστός στον Κάμπο, Χωριδάκι. Επίσης εντοπίστηκαν οι ακόλουθες ονομασίες δέσεων που ταυτίζονται με τις ομώνυμες εκκλησίες και τα εξ αυτών σύγχρονα τοπωνύμια: Αγία Θεοφανού, Αγία Παρασκευή, της Αγίας Παρασκευής το γύρισμα, Αγία Τριάδα, Άγια των Αγιων (τα), Άγιος Βλάσιος, Άγιος Γοβδελεάς, Άγιος Κήρυκος, Άγιος Λουκάς, Άγιος Νικόλας της Κατζούρενας, Άγιος Σιδερός, Άγιος Σπυρίδων, Άγιος Στέφανος. Παράλληλα στην ίδια κατηγορία συναντάμε στο κτηματολόγιο τα τοπωνύμια: Αγία Μαρίνα, 33 Άγιον Πνεύμα, 34 Άγιοι Σαράντα, Άγιος Ασανάσης, Άγιος Βασίλειος, προικοσύμφωνο του 1686 (6λ. Στ. Παπαδόπουλος -Χρυσόστομος Φλωρεντής, Κείμενα για την τέχνη και την τεχνική, Ασήνα 1990, σ. 32). 31. Την ονομασία αυτή φέρει λόφος κοντά στον Αρτικοπό. Προέρχεται από οικογενειακό όνομα. «Μόσχου του Κατζούρη» αναφέρεται σε έγγραφο του 1636 (βλ. Στ. Παπαδόπουλος Χρ. Φλωρεντής, Κείμενα, σ. 13) για μεταγενέστερες μνείες του επωνύμου 6λ. Π. Κρητικός, ό.π., τ. 2, σ και τ. 3, σ Το επώνυμο αυτό πάντως δεν περιλαμβάνεται σε μεταγενέστερα φορολογικά κατάστιχα του 18ου και 19ου αιώνα, βλ. Σπ. Ασδραχάς (σε συνεργασία με την Αικατερίνη Ασδραχά), «Βαπτιστικά και οικογενειακά ονόματα σε μια νησιωτική κοινωνία: Πάτμος», Οικονομία και νοοτροπίες, Ααήνα 1988, σ Στο κτηματολόγιο χρησιμοποιείται ο όρος «κάψαλος» όχι ως τοπωνύμιο αλλά για να περιγραφεί το φορολογούμενο είδος του ακινήτου (έκταση η οποία λόγω πυρκαγιάς έχει «καψαλιστεί»). Υπάρχει επίσης μία εγγραφή που το αναγραφόμενο ακίνητο βρίσκεται «στον κάψαλο στου Τρανταφυλλου». Στα σύγχρονα χρόνια η ονομασία δίδεται σε αρκετές περιοχές με αυτού του τύπου τα χαρακτηριστικά, βλ. Π. Κρητικός, ό.π., τ. 1, σ Δεν είναι σαφές εάν πρόκειται για την Αγία Μαρίνα, ναό που υπήρχε ήδη τον 17ο αιώνα και βρίσκεται κοντά στη Χώρα, όπου σήμερα και ομώνυμη συνοικία ή την Αγία Μαρίνα στα βόρεια του νησιού στην περιοχή της Λαγκάδας, η οποία αναφέρεται και σε προικοσύμφωνο του 1686 (βλ. Π. Κρητικός, ό.π., σ. 110 και Στ. Παπαδόπουλος -Χρ. Φλωρεντής, Κείμενα, σ. 30). 34. Υπάρχουν αρκετές εκκλησίες αφιερωμένες στο Άγιο Πνεύμα. Μία από αυτές, κοντά στη Σκάλα, φέρει επιγραφή με έτος ίδρυσης 1644 (βλ. Π. Κρητικός, ό.π., τ. 2, σ. 113). Μία άλλη στην περιοχή των Μύλων έχει χαραγμένη τη χρονολογία Η τελευταία μνημονεύεται ως τοπωνύμιο σε προικοσύμφωνο του 1798 (βλ. Στ. Παπαδόπουλος 63

18 ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Άγιος Γεώργιος, Άγιος Ευσύμιος, Άγιος Θωμάς, Άγιος Κωνσταντίνος, Άγιος Νικόλας, Άγιος Ονούφριος, 35 Άγιος Παντελέμονας, Άγιος Στάσης, Αρχιστράτηγοι [Αξεστράτηγοι]. 36 Υπάρχουν επίσης οι δέσεις: «Παναγία του παπά Θωμά», «Παναγία του Πάγκαλη» και «Χριστός της Αργυρής», με ονομασίες προερχόμενες από εκκλησίες που συνοδεύονται με το όνομα του ιδιοκτήτη ή κτήτορά τους, οι οποίες όμως δεν κατέστη δυνατό να ταυτιστούν. Όλες οι παραπάνω ονομασίες ανευρίσκονται στο σύγχρονο τοπωνυμικό του νησιού, καδώς όμως υπάρχουν περισσότερες από μία εκκλησίες με το ίδιο όνομα και στο κτηματολόγιο δεν περιλαμβάνεται καμία ένδειξη για τη γενικότερη περιοχή που βρισκόταν η δέση αυτή, παραμένει επισφαλής η ταύτιση τους. Από τις ονομασίες που δεν απαντούν στο νεότερο τοπωνυμικό του νησιού η πλειονότητα προέρχεται κατά πάσα πιδανότητα από τα βαπτιστικά ή οικογενειακά ονόματα ιδιοκτητών της περιοχής. Στην κατηγορία αυτή δα μπορούσαν να υπαχδούν οι δέσεις: ο Βαλάντου (στου): τον 17ο αιώνα ανευρίσκεται το επώνυμο «Βάλαντος» για να δηλωδεί ο συνορίτης ακινήτου σε προικοσύμφωνα, 37 δεν περιλαμβάνεται όμως στα φορολογικά κατάστιχα. -Χρ. Φλωρεντής, ό.π., σ. 188). Στο κτηματολόγιο δεν υπάρχει ένδειξη αν είναι μία από αυτές ή κάποια άλλη. 35. Ο Π. Κρητικός, ό.π., τ. 2, σ , αναφέρει δύο ναούς αφιερωμένους στον Άγιο Ονούφριο. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι το τοπωνύμιο ταυτίζεται με τον ομώνυμο ναό που βρισκόταν κοντά στα τείχη της μονής. Για το ναό αυτό είχε ληφδεί κοινή απόφαση της Μονής και του Κοινού της Πάτμου να κατεδαφιστεί (βλ. σχετικό έγγραφο Στ. Παπαδόπουλος -Χρ. Φλωρεντής, ό.π., σ. 3-4), η οποία όμως δεν εκτελέστηκε. Γενικότερα για την εκκλησία, η οποία φέρει επιγραφή με τη χρονολογία 1611, βλ. Κάντω Φατούρου, «Οικοδομικές επιγραφές Ι. Μονής Θεολόγου», Επιγραφές Πάτμου, Ασήνα 1966, σ Πισανόν πρόκειται για την περιοχή βορειοδυτικά της Ελεημονήτριας όπου και ομώνυμος ναός (βλ. Χρ. Ιακωβίδης, ό.π., σ. 92). Στα μέσα του Που αιώνα ιδιωτική εκκλησία Αξεστράτηγοι μεταβιβάζεται μέσω προικοσυμφώνων, βλ. Στ. Παπαδόπουλος - Χρ. Φλωρεντής, ό.π., ο. 22, 43, 52. Σήμερα στην Πάτμο υπάρχουν και άλλοι ναΐσκοι με αυτό το όνομα αφιερωμένοι στους Αρχάγγελους Γαβριήλ και Μιχαήλ (βλ. Π. Κρητικός, ό.π., τ. 1, σ ). Τοπωνύμιο Αξεστράτηος, ταυτόσημης προέλευσης απαντά και στην Κω, βλ. Ν. Ζάρακας, «Τοπωνύμια της νήσου Κω», π. Τα Κωακά, 2 (1981), σ. 89 και Βλ. σχετικές αναφορές Στ. Παπαδόπουλος - Χρ. Φλωρεντής, ό.π., σ. 13 («της παπαδιάς του Βαλάντου») και σ. 34 («και σύμπλεον της Άννας παπά Νικόλα Βαλάτου», «σύμπλεον του παπά Νικόλα Βαλάντου»). 64

19 ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΜίΚΡΟΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ο ο ο ο ο ο Γεννάδιου (στου): μοναχοί με το όνομα αυτό απαντούν στο Βραβείο της Μονής από τα τέλη του 16ου αιώνα. 38 Μνεία της δέσης υπάρχει σε παλαιά ρίμα της Πάτμου, η οποία απηχεί μνήμες της λεηλασίας της Χώρας το 1659 από τα στρατεύματα του Μοροξίνι. 39 Γνάτη (στου): η ονομασία της δέσης ίσως προέρχεται από πρόσωπο που έφερε αυτό το όνομα (τον άρχοντα Ιγνάτιο Κοντολέο που έξησε στο πρώτο μισό του 16ου αιώνα ή κάποιο μοναχό με αυτό το όνομα). 40 Σε έγγραφα που χρονολογούνται στα μέσα περίπου του 18ου αιώνα απαντά επίσης παράγωγο του ονόματος σε θηλυκό γένος («Άγιος Γεώργιος της Γνάτενας» και «τα σπίτια τα λεγόμενα της Γνάτενας»). 41 Μαντξόκο (στο): σε προικοσύμφωνο του 1712 εντοπίζεται πρόσωπο με το όνομα «Ερήνη του Ματζούκου» και στο φορολογικό κατάστιχο του 1811 επώνυμο «Ματξούκικου». 42 Μέταλου (στου): το επώνυμο Μεταλλάς συμπεριλαμβάνεται στα φορολογικά κατάστιχα του 17ου, 18ου, 19ου αιώνα, καθώς επίσης και σε δικαιοπρακτικά έγγραφα της εποχής. 43 Πάγκαλη [Πάγκαλα] (στου): οικογένειες Πάγκαλη και Πάγκαλου απαντούν σε φορολογικά κατάστιχα της Πάτμου των ετών 1673, 1770 και Παπά Γεώργη Πάγκαλη (στου): στο νησί υπήρχε ομώνυμος ιερέας ο οποίος, όπως φαίνεται από σχετικό έγγραφο, έζησε την εποχή αυτή Βλ. Χρυσόστομος Φλωρεντής, Βραβείον της Ιεράς Μονής Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου Πάτμου, Αδήνα 1980, σ. 4, 6, 7 κ.λπ. 39. Δημοσίευση του τραγουδιού βλ. Επαμ. Αλεξάκης, «Άσμα πατμιακόν είτε ως κοινώς τα τοιαύτα ονομάζονται ρίμα» π. Παρνασσός, 12 ( ), σ Για τον Ιγνάτιο Κοντολέο, βλ. Χρ. Φλωρεντής, Βραβείον, σ. 31, και για άλλους μοναχούς με το όνομα αυτό κατά τον 17ο αιώνα, ό.π., σ. 17, Βλ. Στ. Παπαδόπουλος -Χρ. Φλωρεντής, Κείμενα, σ. 101, 107, Βλ. αντίστοιχα Στ. Παπαδόπουλος Χρ. Φλωρεντής, ό.π., σ. 48 Σπ. Ι. Ασδραχάς, «Βαπτιστικά», σ Βλ. Σπ. Ι. Ασδραχάς, ό.π., σ. 227 και Στ. Παπαδόπουλος -Χρ. Φλωρεντής, ό.π., σ. 44, 52, 149, 150 κ.λπ. 44. Βλ. Σπ. Ι. Ασδραχάς, ό.π., σ Επίσης το επώνυμο Πάγκαλης απαντά σε προικοσύμφωνα του έτους 1686, βλ. Στ. Παπαδόπουλος - Χρ. Φλωρεντής, ό.π., σ. 30 και Βλ. Στ. Παπαδόπουλος -Χρ. Φλωρεντής, ό.π., σ

20 ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ο ο Σίγουρου (στου): οικογένεια Σίγουρου απαντά στο φορολογικό κατάστιχο του Τζικαλά (στου): επώνυμο Τζικαλάς εντοπίζεται στα φορολογικά κατάστιχα των ετών 1673, 1693 και 1770 και σε δικαιοπρακτικά έγγραφα της εποχής. 47 Επώνυμα ομώνυμα με τις δέσεις Μαύρου (στου), Πλυτά (στου), δεν εντοπίστηκαν στο ονοματολόγιο του νησιού. Οι ονομασίες: Καταβανιούδενας (της), Λυριστή (του), Παλαμάρενας (της), Στασινής (της), Τξιντίλενας (της), που περιλαμβάνονται στο κτηματολόγιο, προφανώς ταυτίζονται με ονόματα ή παρωνύμια ιδιοκτητών, τα οποία όμως δεν έγινε δυνατό να εντοπιστούν σε άλλη πηγή. Κατά πάσα πιθανότητα ούτε στο κτηματολόγιο του 1676 είχαν καδιερωδεί ως τοπωνύμια, συνιστούν απλώς μία αναφορά που επιτρέπει κάποιο προσδιορισμό του ακινήτου. Άλλωστε ο γραφέας δεν χρησιμοποιεί το συνήδη τρόπο εκφοράς του τοπωνυμίου (στο, στου, κ.λπ.), αλλά απλή γενική. Οι ονομασίες αυτές δεν απαντούν επίσης στο μεταγενέστερο τοπωνυμικό του νησιού. Για τις υπόλοιπες αταύτιστες δέσεις του κτηματολογίου 9α μπορούσαν να επισημανθούν τα ακόλουδα: ο Βουνάκι (στο), Βουνάκι στες καδικιές (στο) και Κακόβουνο: στο σύγχρονο τοπωνυμικό του νησιού υπάρχουν δέσεις που ονομάζονται Βουνάρι και Βουνό, ενώ υπάρχει και ύψωμα Κακοβούναρο, δεν είναι όμως εφικτή η ταύτιση. 48 ο Καδοικιές (οι): η λέξη «καδοικιά» και «κατοικία» ήταν εν χρήσει σε πολλά νησιά του Αιγαίου προκειμένου να δηλωδούν οι αγροικίες που χρησιμοποιούνταν ως πρόχειρος τόπος διαμονής, κυρίως τους δερινούς μήνες, προκειμένου οι ιδιοκτήτες τους να μένουν κοντά στα κτήματα τους και να αποδηκεύουν τα εργαλεία και την παραγωγή τους. 49 Στο κτηματολόγιο χρησιμοποιείται ως ονομασία δέσης, όπου προφανώς υπήρχαν τέτοιου είδους κτίσματα, την οποία δεν έγινε κατορδωτό να εντοπίσουμε. Η διασπορά ανάλογων 46. Βλ. Σπ. Ι. Ασδραχάς, ό.π., σ Βλ. Σπ. Ι. Ασδραχάς, ό.π., σ. 229, Χρ. Ιακωβίδης, ό.π., σ. 72 και Στ. Παπαδόπουλος Χρ. Φλωρεντής, ό.π., σ Βλ. Π. Κρητικός, ό.π., τ. 1, σ. 79 και Βλ. Ι. Πρωτόδικος, «Η νησιωτική 'κατοικία'», π. Αρμονία, 1 (1900), σ Κ. Άμαντος, «Κατοικία», π. Ελληνικά, ( ), σ. 122 Γ. Σπυριδάκης, «Η αγροτική καοικία (στάβλος) εις την Κέαν», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, 2 (1962), σ

21 ΤΟΠΩΝΥΜΊΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ο ο ο ο ο ο κτισμάτων σε διάφορες περιοχές του νησιού φαίνεται ότι οδήγησε στην εγκατάλειψη του τοπωνυμίου. Κοιμητήρια: ο Π. Κρητικός αναφέρει δύο νεκροταφεία στις θέσεις Βίγλες και Ξιφάρι, ενώ παλαιότερα ταφές γίνονταν και στην Παναγία των Κοιμητηρίων που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Μονής, 50 αλλά και σε άλλες εκκλησίες. Δεν είναι σαφές που βρισκόταν η δέση Κοιμητήρια του κτηματολογίου. Κοκκινόχωμα: δεν εντοπίζεται η δέση στο σύγχρονο τοπωνυμικό του νησιού. Στο βόρειο τμήμα του νησιού όμως υπάρχουν οι δέσεις Φυρό και Κάβος του Φυρού που καλείται και Κοκκινόκαβος. 51 Είναι πολύ πιδανό η δέση αυτή, που το όνομα της αποδίδει το χρώμα του εδάφους, να βρισκόταν στην περιοχή αυτή. Πηγάδια και Πηγάδια στον Ποταμό: υπάρχουν στο τοπωνυμικό του νησιού διάφορες δέσεις με αντίστοιχα πηγάδια. Ο Ποταμός πιδανότατα είναι ο Βαδύς Ποταμός ή Ποταμός των Μαύρων Γκρεμνών 52 δεν είναι όμως ευχερής η ταύτιση. Τρία Κηπάρια: στα νότια της Χώρας υπάρχει σήμερα περιοχή που ονομάζεται Τρία, χωρίς να είναι σαφής η προέλευση της (τρεις εκκλησίες, τρία πηγάδια κ.λπ.). 53 Δεν γνωρίζουμε αν τα Τρία Κηπάρια βρίσκονταν στην ίδια περιοχή. Φεγκάφτη, στο [Φιγκώτη, στου]: το τοπωνύμιο επανέρχεται αρκετά συχνά στο κτηματολόγιο. Δεν μπόρεσα να εντοπίσω το, άγνωστης σε μένα σημασίας και ετυμολογίας αυτό τοπωνύμιο, στο τοπωνυμικό του νησιού ή στις πηγές της εποχής. Χωρέφτρια: η ανάγνωση του τοπωνυμίου στο κτηματολόγιο είναι ασφαλής. Στο σύγχρονο τοπωνυμικό υπάρχει δέση Χωρέφχες στο δρόμο Γροίκου - Χώρας. 54 Δεν διαδέτουμε κάποιο στοιχείο που να επιτρέπει την ταύτιση. Η ομαδοποίηση των τοπωνυμίων με κριτήριο την παρουσία τους, αφενός στο κτηματολόγιο του 1676 και αφετέρου στο νεότερο τοπωνυμικό της Πάτμου, αποδίδει τα ακόλουδα αριδμητικά στοιχεία: 50. Βλ. Π. Κρητικός, ό.π., τ. 4, σ Βλ. Π. Κρητικός, ό.π., τ. 1, σ Βλ. Π. Κρητικός, ό.π., τ. 1, σ. 93, Βλ. Π. Κρητικός, ό.π., τ. 1, σ. 97. Το τοπωνύμιο Τρία Πηγάδια απαντά σε δικαιοπρακτικά έγγραφα του 18ου και του 19ου αι., 6λ. Στ. Παπαδόπουλος Χρ. Φλωρεντής, ό.π., α. 156, 283, 286, Βλ. Π. Κρητικός, ό.π., σ

22 ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ 1676 ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΟΠΩΝΥΜΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριδμός δέσεων % Σύνολο τοπωνυμίων στο κτηματολόγιο του ,0 Τοπωνύμια που ταυτίζονται με το νεότερο τοπωνυμικό 73 62,4 Τοπωνύμια του κτηματολογίου που υπάρχουν στο νεότερο τοπωνυμικό αλλά δεν είναι ευχερής η ταύτιση τους 15 12,8 Τοπωνύμια που δεν απαντούν στο νεότερο τοπωνυμικό 29 24,8 Από τα παραπάνω καταδεικνύεται ότι η μεγάλη πλειονότητα των τοπωνυμίων του κτηματολογίου του 1676 επέζησε στο σύγχρονο τοπωνυμικό του νησιού. Οι απώλειες αφορούν κυρίως ονομασίες δέσεων που προέρχονται από ονόματα ιδιοκτητών. Γενικότερα το τοπωνυμικό της Πάτμου κατά τον 17ο αιώνα, όπως προκύπτει από τα δεδομένα του κτηματολογίου, παρουσιάζει την ακόλουθη ιδιοτυπία: ενώ ο σύγχρονος τοπωνυμικός κατάλογος της Πάτμου περιλαμβάνει περισσότερες από ονομασίες δέσεων, στο κτηματολόγιο του 1676 καταγράφονται μόνο 123 ονομασίες δέσεων με φορολογήσιμα αγροτικά ακίνητα. Η σήμανση λοιπόν του τόπου, συγκρινόμενη και με δεδομένα από άλλα νησιά του Αιγαίου, φαίνεται ότι δεν ήταν πυκνή. 55 Σε ποια κατεύδυνση λοιπόν δα πρέπει να αναζητηδούν τα αίτια του περιορισμένου αριδμού τοπωνυμίων-μικροτοπωνυμίων του κτηματολογίου του 1676; Φυσικά τα κτηματολόγια της οδωμανικής περιόδου δεν είναι τοπωνυμικοί κατάλογοι. Οι ονομασίες των δέσεων περνούν σε αυτά συμπληρωματικά, μόνο και μόνο για να προσδιοριστεί η δέση των φορολογούμενων αγροτικών ακινήτων. Στο κτηματολόγιο λοιπόν καταγράφονται αποκλειστικά οι δέσεις εκείνες όπου υπήρχαν καλλιεργούμενες εκτάσεις ή εκτάσεις πρόσφορες σε κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Ειδικά στο κτηματολόγιο για το οποίο γίνεται εδώ λόγος υπάρχει η σημείωση: «1676 Μαΐου 29. Μάνα των αμπελιών και των κηπαρίων καδώς τα εστιμάρισεν, και εσήκωσά το δια να φαίνου[ν]ται εις κάδα καιρό». Παρά 55. Ενδεικτικά μία ανάλογη καταγραφή 8έσεων στο κτηματολόγιο της Σερίφου του 1781 απέδωσε 727 δέσεις χωραφιών (βλ. Ευτυχία Λιάτα, Η Σέριφος κατά την Τουρκοκρατία (Πος-19ος αι.), Α9ήνα 1987, σ ). 68

23 ΤΟΠΩΝΥΜΊΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΟΠΩΝΥΜΙΑ τούτο καταγράφονται επίσης τα «χωράφια», οι «μάντρες» τα «τξουκαλαριά», τα μελίσσια, οι μύλοι και ορισμένα δένδρα, ενώ τα στοιχεία που περιλαμβάνονται αντιστοιχούν σε απογραφή του Ο μικρός αρισμός σημάνσεων της γης στην Πάτμο αντιστοιχεί άραγε σε περιορισμένη ενασχόληση με τη γεωργία και την κτηνοτροφία; Όπως έχει επισημανθεί, η γεωργική παραγωγή του νησιού δεν επαρκούσε για να εξασφαλιστεί η αυτάρκεια των κατοίκων και τα εισοδήματα τους πρέπει να ενισχύονταν σε σημαντικό βασμό από τη ναυτιλία και το εμπόριο. 57 Παρότι όμως η αδυναμία εξασφάλισης αυτάρκειας τουλάχιστον ως προς τα δημητριακά, είναι χαρακτηριστικό και άλλων -αν όχι των περισσοτέρων νησιών του Αιγαίου, 58 ο τοπωνυμικός τους πλούτος παρουσιάζει διαφορετική εικόνα από αυτήν της Πάτμου. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι στο κατάστιχο δεν περιλαμβάνονται οι γαίες της Μονής του Ιωάννου Θεολόγου, για τις οποίες υπήρχε ειδική φορολογική ρύδμιση. 59 Σε απογραφική έκσεση που στέλνει, έναν αιώνα περίπου αργότερα, το 1773, η κοινότητα στο ρώσο ναύαρχο Σπυριδώφ, αναφέρει ότι «από τα δοσίματα... επλήρωνεν η Χώρα τα δύο τρίτα και το μοναστήρι το ένα τρίτον». 60 Οπωσδήποτε λοιπόν η μη καταγραφή της μοναστηριακής ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο οδηγεί στην απώλεια αρκετών δέσεων. Η απώλεια αυτή όμως νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον ακόλουσο λόγο. Όταν το 1720 επιτυγχάνεται συμφωνία μεταξύ του κοινού της Πάτμου και της Μονής για την κατανομή των γαιών του νησιού, η διανομή γίνεται ως εξής: «... ήγουν ευγάλοντας τα κηπάρια και τα χωράφια και ό,τι άλλο έχουσι ξεχωριστά οι οικοκυροί και φαίνεται εις καδένα ο οικοκύρης, όλον το νότιον μέρος του νησιού, ήγουν από το Κακούδι και εδώ, να γροικαται του μοναστηριού, χωράφια, βουνά, μανδροτοποι, βοσκίματα 56. Σπ. Ι. Ασδραχάς, «Κατακερματισμός», σ. 76 και ο ίδιος, «Νησιωτικές», (Ι), σ Σπ. Ι. Ασδραχάς, «Κατακερματισμός», σ. 69 και Ευδοκία Ολυμπίτου, Η οργάνωση του χώρου στο νησί της Πάτμου (ΐ6ος-19ος αιώνας), Ασήνα 2002, σ Η εικόνα αυτή προκύπτει από μετρήσεις που έχουν προτασεί βάσει των φορολογικών τεκμηρίων 6λ. Ευαγγελία Μπαλτά, «Από το φορολογικό», σ Sevasti Lazari, Économies et sociétés des îles de la mer Egée pendant l'occupation ottomane. Le cas de Myconos, δακτυλ. διδακτ. διατριβή, Παρίσι 1989, σ Ευτυχία Λιάτα, Η Σέριφος, σ Σπ. Ι. Ασδραχάς, «Κατακερματισμός», σ Βλ. Ι. Σακκελίων, «Έγγραφα ιστορικά», π. Παρνασσός, 10 (1886), σ

24 ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ και ό,τι άλλο βρίσκεται εις την εξουσία του, κασώς και πρώτον είχασι. Από δε τον τόπον του Κακουδιού όλον το βόριον μέρος του νησιού κασώς ευρίσκεται χωράφια, αμπέλαι, βουνά, μανδρότοποι και όλον το εναπολειφσέν να γροικάται και να είναι εις την εξουσίαν της Χώρας, ώστε οπού ο αυτός τόπος του Κακουδιού να γροικάται το σύνορον του ενός και άλλου τόπου...». 61 Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω στην κατοχή της μονής μένει το νότιο τμήμα του νησιού, με εξαίρεση τις ιδιόκτητες καλλιεργήσιμες γαίες που βρίσκονταν σε αυτό. Όπως φαίνεται όμως και από το Χάρτη 1, η πλειονότητα των τοπωνυμίων που στο κτηματολόγιο της κοινότητας αναφέρονται ως θέσεις με φορολογήσιμες καλλιεργούμενες γαίες βρίσκονται στο νότιο τμήμα του νησιού, δηλαδή σε εκείνο ακριβώς που ανήκει στη μονή. Αντίσετα στο βόρειο τμήμα, αυτό δηλαδή που περιέρχεται στη δικαιοδοσία της κοινότητας, παρόλο που η γεωφυσική του διαμόρφωση δείχνει ότι υπήρχαν περιθώρια εύρεσης καλλιεργήσιμων εκτάσεων, οι δέσεις με καλλιέργειες που εντοπίζονται στο κτηματολόγιο, είναι λίγες. Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι οι καλλιεργούμενες γαίες της μονής σε περιοχές που δεν μνημονεύονται στο κατάστιχο, πρέπει να ήταν περιορισμένες και επομένως, αν μας ήταν γνωστή αναλυτικά η περιουσία της μονής, ολιγάριθμες μάλλον δα ήταν και οι προσθήκες νέων ονομασιών. Την υπόσεση αυτή ενισχύει και το γεγονός ότι από άλλες δημοσιευμένες πηγές του Που αιώνα έχουμε επισημάνει ελάχιστες ονομασίες δέσεων που δεν αναφέρονται στο κτηματολόγιο πρόκειται συγκεκριμένα για τις δέσεις: Αλλοτεινά (συνοικία στη Χώρα), Αγρέλα, Λογγίνος. 62 Ο Ι. Γεωργειρήνης επίσης περιγράφοντας την Πάτμο καταγράφει δέσεις του νησιού όπου υποστηρίξει ότι υπήρχε κάποια δραστηριότητα. 63 Οι δέσεις που αναφέρει -με εξαίρεση τις: Phocas, Turcolimnionos ή Turks Port, Hagio Theophanes [= Αγία Θεοφανού;], οι οποίες δεν απαντούν στο τοπω- 61. Για την πιο πρόσφατη πληρέστερη δημοσίευση του εγγράφου, 6λ. Σπ. Ι. Ασδραχάς, «Κατακερματισμός», σ Βλ. επίσης όσα σχετικά αναφέρει η Ευδοκία Ολυμπίτου, ό.π., σ Βλ. σχετικά έγγραφα, Στ. Παπαδόπουλος - Χρ. Φλωρεντής, ό.π., σ. 22, 30, 32 αντιστοίχως. 63. Βλ. J. Georgirenes, A description of the present state of Samos, Nicaria, Patmos,and Mount Athos, Λονδίνο 1678, σ , όπου αναφέρονται οι δέσεις Phocas, Merike, Leukes, St. Nicholas, St. Georges Turcolimnionos, Agrio Livadi, Sapsila, Port Gricou, Diacopti, Meloi, Livadi, Megalocampos, Hagio Theophanes, Sazousa. 70

25 Νησί TOO McpoivioO <? ί ϊ f.rtoaoçjîfca Χι*Λ»ίββ*ιΛ Χάρτης Ι Θέσεις που αναφέρονται στο κτηματολόγιο της Πάτμου του Βασίζεται σε χάρτη έν θετο στο Π. Κρητικός, «Πατμιακά τοπωνύμια...», ο'.π.

26 ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ νυμικό του νησιού και στις ελληνικές πηγές της εποχής- δεν απέχουν από αυτές του κτηματολογίου του Ενδιαφέρουσα είναι η προσθήκη της δέσης Διακόφτι, η οποία δεν μνημονεύεται στο κτηματολόγιο και όπου σύμφωνα με τον Γεωργειρηνη υπήρχαν αλυκές ιδιοκτησίας της μονής. Χαρακτηριστική είναι επίσης η συγκέντρωση των δέσεων με καλλιέργειες γύρω από τη Χώρα της Πάτμου και τη μονή, η οποία φαίνεται ότι λειτούργησε όχι μόνο ως πόλος έλξης για τον πληδυσμό, αλλά και γενικότερα ως επίκεντρο για τις δραστηριότητες των κατοίκων. Η μακραίωνη αυτή επικέντρωση της ζωής του νησιού γύρω από την μονή του Ιωάννη Θεολόγου από την εποχή της ίδρυσης της, το 1088, 64 που αποτέλεσε με το κύρος της και την οικονομική της ισχύ καταλύτη στη ζωή του νησιού, συντέλεσε νομίζω στη μη εντατική εκμετάλλευση όσων περιοχών ήταν απομακρυσμένες από τη Χώρα, γεγονός που αποτυπώνεται και στον τοπωνυμικό χάρτη του νησιού κατά τον 17ο αιώνα. Συγκλίσεις και αποκλίσεις στο μικροτοπωνυμικό των νησιών Οι κοινές γλωσσικές καταβολές, οι παρόμοιες κλιματολογικές συνθήκες και τα κοινά στοιχεία της γεωφυσικής διαμόρφωσης, η παράλληλη ιστορική πορεία, το ευρύ πλέγμα οικονομικών και πολιτισμικών επικοινωνιών, η επικράτηση εν πολλοίς παρόμοιων όρων διαβίωσης για τους κατοίκους των νησιών επί μακρό χρονικό διάστημα αποτελούν παράγοντες που συντέλεσαν στη διαμόρφωση κοινών παραμέτρων ζωής στα νησιά του Αιγαίου, παραμέτρων που αποτυπώνονται και στη σήμανση του χώρου μέσω των τοπωνυμίων και των μικροτοπωνυμίων. Η χρήση όμοιων, παρεμφερών ή κοινής ρίζας λέξεων στο τοπωνυμικό των νησιών είναι μάρτυρας αυτών των συμπτώσεων. Κοινές ονομασίες δέσεων έχουν επισημανθεί σε πολλές συλλογές τοπωνυμικού υλικού ή σε επιμέρους μελέτες για συγκεκριμένα τοπωνύμια. Οι επισημάνσεις αυτές κατά κανόνα καταγράφουν τη διασπορά επιλεγμένων τοπωνυμίων και παραλλαγών τους, στο νησιωτικό ή και γενικότερα στον ελλαδικό χώρο. Οι ταυτίσεις αυτές που κατά κύριο 64. Για το χρονικό της ίδρυσης και ανάπτυξης της μονής 6λ. Στ. Παπαδόπουλος, Μονή Ιωάννου Θεολόγου, Πάτμος 1977, σ. 9-18* Χρ. Ιακωβίδης, ο.π., σ και Ευδοκία Ολυμπίτου, ο.π., σ

27 ΤΟΠΩΝΥΜΊΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΟΠΩΝΥΜΙΑ λόγο αφορούν ονομασίες προερχόμενες από τη μορφολογία του εδάφους αποδίδουν το κοινό λεκτικό και τις κοινές επιλογές σημάνσεων των κατοίκων σε ευρύ φάσμα περιοχών. Θελήσαμε να επιχειρήσουμε μια πρώτη ενδεικτική ποσοτική προσέγγιση του φαινομένου αυτού στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου με βάση το παράδειγμα ενός νησιού, της Μυκόνου. Ως συγκρίσιμη ύλη χρησιμοποιήθηκαν οι ονομασίες δέσεων της Μυκόνου που εντοπίστηκαν από τη μελέτη των νοταριακών πράξεων μεταβιβάσεων του 17ου αιώνα. Η επιλογή αυτών των τοπωνυμίων-μικροτοπωνυμίων της Μυκόνου και όχι μιας σύγχρονης καταγραφής του τοπωνυμικού της -τ\ οποία βέβαια είναι πληρέστερη καθώς περιλαμβάνει πολλές νεότερες προσδήκες- προκρίθηκε διότι επιδιώχδηκε να ελεγχδεί η παρουσία σε άλλα νησιά των ονομασιών εκείνων της Μυκόνου που έχουν μακρά παρουσία στον τόπο. Η αντιπαραβολή έγινε με δημοσιευμένους καταλόγους τοπωνυμίων άλλων νησιών, που έχουν κατά καιρούς καταρτισθεί είτε για να αποδώσουν το σύγχρονο τοπωνυμικό κάποιου νησιού, είτε για να καταγράψουν τις ισχύουσες σε κάποια δεδομένη ιστορική στιγμή ονομασίες. Πρόκειται συνεπώς για καταλόγους ανισοβαρείς, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ποικίλη σε βάθος προσέγγιση. Η σύγκριση επομένως σε αυτή τη φάση δεν αντιπαραβάλλει πλήρεις τοπωνυμικούς χάρτες των νησιών, αλλά συνιστά μια πρώτη ενδεικτική απόπειρα να επισημανθεί η διάδοση σε άλλα νησιά τοπωνυμίων που εντοπίζονται στη Μύκονο κατά τον 17ο αιώνα. Τελικά η αντιπαραβολή αυτή των τοπωνυμίων, παρά τα μεθοδολογικού χαρακτήρα προβλήματα που ίσως θέτει, έχει νόημα γιατί επιτρέπει να εντοπιστούν τα επίπεδα όπου πυκνώνουν οι ομοιότητες και οι ταυτίσεις των σημάνσεων. Να σημειωθεί ότι η προσέγγιση μας δεν είχε γλωσσολογικό χαρακτήρα και επομένως δεν δόθηκε βάρος στις φωνητικές αποδόσεις και γλωσσικές αποχρώσεις των χρησιμοποιούμενων λέξεων. Επίσης, για λόγους που αναφέρθηκαν και παραπάνω, δεν συμπεριλήφθησαν σε αυτή τη φάση της εργασίας τα κοινά ναωνύμια-αγιωνύμια. Τα κοινά, με αυτά της Μυκόνου, τοπωνύμια που εντοπίστηκαν έχουν ως εξής (σε περιπτώσεις παρεμφερών γλωσσικών τύπων δίνεται σε ορθογώνιες αγκύλες αυτός που απαντά στο αντιπαραβαλλόμενο με τη Μύκονο νησί): 73

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτου Πανταζή

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτου Πανταζή ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτου Πανταζή - Εισαγωγη: Μέσα στην περιοχή του χωριού µας, όπου

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος

Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 15 ος -20ός αι. Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Aπό το Nαύπλιο στην Tριπολιτσά: H σημασία της μεταφοράς μιας περιφερειακής πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, 15ος-20ός αι. Επιλογή δηµοσιεύσεων συνεργατών του προγράµµατος

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, 15ος-20ός αι. Επιλογή δηµοσιεύσεων συνεργατών του προγράµµατος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, 15ος-20ός αι. Επιλογή δηµοσιεύσεων συνεργατών του προγράµµατος Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Προβλήµατα Γεωγραφίας και ηµογραφίας στη νεώτερη Eλλάδα», Tετράδια Eργασίας ΚΝΕ/ΕΙΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση. Αποκρυπτογράφηση

Χρήση. Αποκρυπτογράφηση Εύρεση Ανακαλύφθηκε στις αρχές του εικοστού αιώνα στην Κνωσό από τον Άρθουρ Έβανς, που την ονόμασε έτσι επειδή χρησιμοποιούσε γραμμικούς χαρακτήρες (και όχι εικονιστικούς, όπως η μινωική ιερογλυφική γραφή)

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Άγιος Θύρσος, Άγιος Φίλων, Απόστολος Ανδρέας από ναό Αγίας Τριάδας Ριζοκαρπάσου Εκκλησίες Αφέντρικας Χάρτης Leonida Attar (1542) Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι στην Καρπασία

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 Άξονας Προτεραιότητας 003: Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά Μέτρο 002: Προώθηση, Αναπαλαίωση και Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ &

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Τι είναι αρχείο; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να χαρακτηρίσουμε μια πληροφορία ως αρχειακή; Τι είναι αρχειονομία; Ποιος είναι ο αρχειονόμος;

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος Αγαπητοί συνάδελφοι, Με χαρά σας προσκαλούμε στις 3 προγραμματισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 6 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Α.Π. : οικ. 84726 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Πειραιάς, 6 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Α.Π. : οικ. 84726 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Πειραιάς, 6 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Α.Π. : οικ. 84726 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Απάντηση στο : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση; Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ. 2. Ποιος δικαιούται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ Φεβρουάριος 2012 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ας έλθομε στο Ερέχθειον και στο προκείμενο βιβλίο.

Ας έλθομε στο Ερέχθειον και στο προκείμενο βιβλίο. Ομιλία του προέδρου της ΕΣΜΑ, Ομοτ. Καθ. ΕΜΠ Χαράλαμπου Μπούρα στην παρουσίαση της απόδοσης του έργου αποκατάστασης του Ερεχθείου 1979-1987. Μουσείο Ακρόπολης, 10.04.2013. Η Αποκατάσταση του Ερεχθείου,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια

Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια Η λέξη 'κως' προέρχεται από την λέξη 'κοίον = πρόβατό πληθυσμός 34.280 κατοίκους, τρίτο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ: Το έργο αφορά τη δημιουργία ενός σύνθετου δικτύου. ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προμήθεια θεματικών πινακίδων

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ: Το έργο αφορά τη δημιουργία ενός σύνθετου δικτύου. ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προμήθεια θεματικών πινακίδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Προμήθεια θεματικών πινακίδων προσανατολισμού και άλλων πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης. Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δημήτριος Βαλασσόπουλος Πολιτικός Μηχανικός-Γεωπόνος M.Sc. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ ΚΠΣ - Διευθύνσεις ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποστολή προσχεδίων υπουργικών αποφάσεων σχετικών με όρους χρήσης Γεωγραφικών Ενδείξεων αλκοολούχων ποτών»

ΘΕΜΑ : «Αποστολή προσχεδίων υπουργικών αποφάσεων σχετικών με όρους χρήσης Γεωγραφικών Ενδείξεων αλκοολούχων ποτών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ & ΖΥΘΟΥ ΤΜΗΜΑ B Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ / 1η ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ / 2η ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / 1η ΧΑΤΖΗΙΕΡΕΜΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝ / 1η. ΛΕΣΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ / 1η

ΔΡΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ / 1η ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ / 2η ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / 1η ΧΑΤΖΗΙΕΡΕΜΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝ / 1η. ΛΕΣΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ / 1η /ΜΗ 1 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / 1η 2 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / 1η 3 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΑΓΑΘΟΥΛΑ / 1η 4 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΛ ΣΥΡΟΥ ΖΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / 1η 5 6 7 ΣΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ)

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ) ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10 Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ) Ίδρυση των πρώτων ανακτορικών κέντρων Κύριο χαρακτηριστικό στην κεραμική η εμφάνιση του καμαραϊκού ρυθμού, ο οποίοςαποτελεί προϊόν των

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 5. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο

Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Οι Έλληνες και η ελληνική γλώσσα 3-4 Η καταγωγή του ελληνικού αλφαβήτου 5-7 Οι διάλεκτοι της Αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΛΙΓΩΝΑ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΙ) - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΕΛΙΑ) - ΒΑΦΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΙ ΑΧΙΛΛΕΙΟΠΗΓΑΔΑ - ΠΕΤΡΑ)

ΠΕΤΡΑ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΛΙΓΩΝΑ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΙ) - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΕΛΙΑ) - ΒΑΦΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΙ ΑΧΙΛΛΕΙΟΠΗΓΑΔΑ - ΠΕΤΡΑ) ΠΕΤΡΑ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΛΙΓΩΝΑ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΙ) - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΕΛΙΑ) - ΒΑΦΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΙ ΑΧΙΛΛΕΙΟΠΗΓΑΔΑ - ΠΕΤΡΑ) 1. ΠΕΤΡΑ (ΟΤΕ). Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι διάσχισης

Διαβάστε περισσότερα

6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ

6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ ΑΘ ΜΩΡΑΙΤΗΣ Ο.Ε. TOURIST AND TRAVEL AGENCY ΠΑΤΡΩΝ 19 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ. : 27410-28588 FAX: 27410-25073 e-mail: moraitis.kor@hotmail.com www.narkissostravel.gr 6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Κέα 2009 Αγροτεμάχιο 165 στρέμματα, ιδανικό για επένδυση στις Κυκλάδες

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη πάνω - κάτω ένταξη κεντρικών αρχαιολογικών χώρων

Θεσσαλονίκη πάνω - κάτω ένταξη κεντρικών αρχαιολογικών χώρων Οµάδα εργασίας Ξενοφών Γιαννάκης Πρόδροµος Νικηφορίδης Κυριακή Πετρίδου Παρασκευή Ταράνη Το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται απόέντονηοικιστικήπυκνότητα, η οποία καθιστά εξαιρετικά πολύτιµη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Δεκέμβριος 2009 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύντομη αυτή ενημέρωση,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γυναίκες καλλιτέχνες και δημόσιος χώρος στη σύγχρονη Ελλάδα: όροι και όρια μιας σχέσης Διάχυτη είναι στις μέρες μας η αντίληψη ότι πλέον οι αντιξοότητες, θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Πόλη έξω από τα Â Ë

Η Πόλη έξω από τα Â Ë Η Πόλη έξω από τα Â Ë Είναι τόσα πολλά αυτά που έχει να κάνει και να δει ο επισκέπτης της Πόλης της Ρόδου, τόσες πολλές οι επιλογές που σίγουρα δεν θα πλήξει. Μέρες ολόκληρες θα µπορούσε κανείς να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ. ΤΟ ΠΑΛΙΟΦΡΑΝΤΖΙ (ΠΑΛΙΟΥΦΡΑΝΤΖΙ) Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή.

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ. ΤΟ ΠΑΛΙΟΦΡΑΝΤΖΙ (ΠΑΛΙΟΥΦΡΑΝΤΖΙ) Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή. ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟ ΠΑΛΙΟΦΡΑΝΤΖΙ (ΠΑΛΙΟΥΦΡΑΝΤΖΙ) Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή. Είναι γνωστά τα της Μάχης του Σπερχειού. ΒΙΒΛΙΟ ΕΝ ΕΚΑΤΟ (ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ). Στο σηµερινό χωριό Φραντζί

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας ΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΩΣΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ Η πορεία της κτηματογράφησης μέχρι σήμερα 1995-1999 Ξεκινά πιλοτικά η κτηματογράφηση σε 340 προ- -Καποδιστριακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Συμπόσιο. «Τοπικές κοινωνίες στον θαλάσσιο και ορεινό χώρο στα νότια Βαλκάνια, 18 ος -19 ος αι.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Συμπόσιο. «Τοπικές κοινωνίες στον θαλάσσιο και ορεινό χώρο στα νότια Βαλκάνια, 18 ος -19 ος αι. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Μνήμη Εύης Ολυμπίτου Συμπόσιο «Τοπικές κοινωνίες στον θαλάσσιο και ορεινό χώρο στα νότια Βαλκάνια, 18 ος -19 ος αι.» Κέρκυρα 24-26 Μαΐου 2012 ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο του στο Ν. Τρικάλων. Παρουσίαση: Ιωάννης Παπαδόπουλος Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας

Το έργο του στο Ν. Τρικάλων. Παρουσίαση: Ιωάννης Παπαδόπουλος Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας Το έργο του στο Ν. Τρικάλων Παρουσίαση: Ιωάννης Παπαδόπουλος Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας ΠΕΡΤΟΥΛΙ 5/6/2012 Συνεργάτες: Οι Δ/ντές της Ν.Α. Τρικάλων Ηλίας Διαμαντής και Βασίλης Παπαευθυμίου ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βάντσα (Άνω Κώμη): ιστορική αναζήτηση μέσα από την επιτόπια έρευνα

Βάντσα (Άνω Κώμη): ιστορική αναζήτηση μέσα από την επιτόπια έρευνα Βάντσα (Άνω Κώμη): ιστορική αναζήτηση μέσα από την επιτόπια έρευνα Ελένη Γρ. Μαρούδη, Ιστορικός Δ.Π.Θ. 1 Κυρίες και Κύριοι, Χριστός Ανέστη, Χρόνια πολλά! Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA11] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Πρώιμοι και Γεωμετρικοί χρόνοι (1100-700 π.χ.) Οι περίοδοι της αρχαίας ελληνικής τέχνης:

Διαβάστε περισσότερα

Το μόνο λοιπόν που χρειάζεστε για να σας βρουν, είναι να έχετε ένα ισχυρό ηλεκτρονικό στίγμα. Το δικό σας ηλεκτρονικό στίγμα πόσο ισχυρό είναι;

Το μόνο λοιπόν που χρειάζεστε για να σας βρουν, είναι να έχετε ένα ισχυρό ηλεκτρονικό στίγμα. Το δικό σας ηλεκτρονικό στίγμα πόσο ισχυρό είναι; Στην εποχή που ζούμε σχεδόν όλες οι μορφές αναζήτησης γίνονται μέσω του διαδικτύου. Το μόνο λοιπόν που χρειάζεστε για να σας βρουν, είναι να έχετε ένα ισχυρό ηλεκτρονικό στίγμα. Το δικό σας ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων 518297-LLP-2011-IT-ERASMUS-FEXI Εισαγωγή Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να παρουσιάσει το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων των μεταφράσεων των οικονομικών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια.

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια. ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΙΝΔΟΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ: Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μάθημα : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές του 2 ου Γυμνασίου Μυτιλήνης με την καθοδήγηση της

Διαβάστε περισσότερα

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 ª ƒ ƒπ À ª ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ª º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 π º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 À ƒ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ƒø π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ƒ π Ã O ª ÛÙ Ì Ù Î È appleôû ÛÙ Ì Ù 117 115 º π 5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Λ Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ e-mail: info@dimoschalkis.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΧΑΛΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων από την H ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ «Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΙΝΑ είναι ένα Ελληνορθόδοξον Χριστιανικόν μοναστικόν κέντρον με αδιάκοπον πνευματική ζωήν δεκαεπτά αιώνων. Η ασκητική

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου 1. Ζώρας Γ. Θ. Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 2 7 46 1948 Ελληνικά 2. Τωμαδάκης Ν. Ο άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού 3. Σπανάκης Στ. Κανονισμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης 1 Λόγοι και αναλογίες Περίληψη Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους μια υπολογιστική οντότητα, ένα καγκουρό του οποίου το μέγεθος μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Περιεχόμενα Αντικείμενο του έργου 3 Υλοποίηση μέσω ΣΔΙΤ 5 Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση 6 1. Προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι η μέση αύξηση του κόστους των ναυτιλιακών δανείων της τράπεζάς σας σε σχέση με το 2013; (A.Αμετάβλητη / B.0%-50%

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010

6 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010 6 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010 1 Φεβρουαρίου 2011 Η ΔΕΗ θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα όσον αφορά την εγγυοδοσία για την υπογραφή Συμβάσεων Σύνδεσης και την υποδοχή αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική. Βασικές έννοιες

Στατιστική. Βασικές έννοιες Στατιστική Βασικές έννοιες Τι είναι Στατιστική; ή μήπως είναι: Στατιστική είναι ο κλάδος των εφαρμοσμένων επιστημών, η οποία βασίζεται σ ένα σύνολο αρχών και μεθοδολογιών που έχουν σκοπό: Το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Β 2

Από τα παιδιά της Β 2 Από τα παιδιά της Β 2 Γιαλούσα Η Γιαλούσα βρίσκεται στην Καρπασία. Είναι κοντά στο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Το χωριό οφείλει το όνομα του στη θέση του, που είναι δίπλα από τη θάλασσα. Οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. 13641/ΣΓ/σβ ΑΘΗΝΑ, 30 Απριλίου 2003. ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων αποθήκης, παραγωγής κοστολογίου, τεχνικών προδιαγραφών

Αριθ. Πρωτ. 13641/ΣΓ/σβ ΑΘΗΝΑ, 30 Απριλίου 2003. ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων αποθήκης, παραγωγής κοστολογίου, τεχνικών προδιαγραφών Αριθ. Πρωτ. 13641/ΣΓ/σβ ΑΘΗΝΑ, 30 Απριλίου 2003 Π Ρ Ο Σ Το Υπουργείο Οικονομικών Δ/νση 15η Βιβλίων & Στοιχείων Καρ. Σερβίας 10 Α Θ Η Ν Α ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων αποθήκης, παραγωγής κοστολογίου, τεχνικών προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β' ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β' ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β' ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΤΟΜΟΣ Β' ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ - ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Eπιστροφή στη γεωργία του παρελθόντος Οι διατροφικές κρίσεις και οι ανησυχίες που προκάλεσαν στους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των τροφίµων, οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11 / 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Οικονομική ανισότητα Από την Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό 5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό Η Αµοργός, το νησί του ''Απέραντου Γαλάζιου'', βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο των Κυκλάδων, σε απόσταση 136 ναυτικών µιλίων από τον Πειραιά. Είναι µακρόστενο

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εισαγωγή στην Αρχειονομία 1 ο Μάθημα Μια πρώτη ματιά... Κοινωνία της Πληροφορίας Η Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται ως η εποχή της πληροφορίας.

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, «Αυτό το χωράφι είναι η Επιχείρησή σου» Ναύπλιο, 15-10-2013 Ραυτόπουλος Δημήτρης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ

ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Οριζόντια 1. Βυζαντινός αυτοκράτορας - Ρωτάει 2. Μικρόβιο 3. Βράχος κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας - Βράχος πάνω από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιληπτική Απόδοση Κειμένων ΑΣΚΗΣΗ: Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων. (Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινή πραγματικότητα και αυριανές προοπτικές. στο Σακχαρώδη Διαβήτη και τα Μεταβολικά Νοσήματα ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Σημερινή πραγματικότητα και αυριανές προοπτικές. στο Σακχαρώδη Διαβήτη και τα Μεταβολικά Νοσήματα ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2015 Σημερινή πραγματικότητα και αυριανές προοπτικές στο Σακχαρώδη Διαβήτη και τα

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ;

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Απάντηση: Η μορφή της αγοράς καθορίζεται από μια σειρά παραγόντων. Οι σπουδαιότεροι από τους παράγοντες αυτούς είναι οι εξής: Πρώτον, ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Απρίλιος 2015 Νο 5 Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται; της Γεωργίας Καπλάνογλου Επίκου ρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ:

Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ: Ευδοκία Ολυμττίτου Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ: Η ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ Η Πάτμος -ένα από τα μικρότερα νησιά των Δωδεκανήσων-βρίσκεται στο νοτιοανατολικό

Διαβάστε περισσότερα