ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΕΛΠ 11: Ελληνική Ιστορία Ακ. Έτος: ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: Η βυζαντινή αριστοκρατία κατά τους 9 ο έως 12 ο αιώνα: δομή και χαρακτηριστικά, ανάπτυξη και σχέσεις με την κεντρική εξουσία. Α. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 1. Αναδιατύπωση θέματος- στόχοι: στόχος της παρούσας εργασίας είναι να δώσει την εικόνα της βυζαντινής αριστοκρατίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε από τον 9 ο μέχρι και τον 12 ο αιώνα μ.χ. Σε αυτό το πλαίσιο θα αναφερθούμε: Στις κοινωνικές ομάδες- μέλη της βυζαντινής αριστοκρατίας. Στα χαρακτηριστικά αυτών Στη δομή της ανώτερης κοινωνικής τάξης Στα κριτήρια ένταξης σε αυτή Στην εξέλιξή της στους αιώνες που εξετάζουμε Στις σχέσεις της με τη κεντρική εξουσία και τον αυτοκράτορα. (συνεργασία ή ανταγωνισμός;) 2. Λέξεις κλειδιά: Κριτήρια προσδιοριστικά της τάξης αυτής: οικονομική δύναμη- φημισμένη οικογένεια- υψηλή θέση στην αυτοκρατορική ιεραρχία. Μέλη βυζαντινής αριστοκρατίας: κλήρος, κρατικοί αξιωματούχοι άρχοντες, στρατιωτικοί, μοναχοί. Μικρότερες κοινωνικές ομάδες: η τάξη των συγκλητικών, η στρατιωτική αριστοκρατία, η πολιτική αριστοκρατία. Γαιοκτητική αριστοκρατία: αριστοκρατία μεγάλων ιδιοκτησιών. Σχέσεις με κεντρική εξουσία: επικρατούσαν ανταγωνιστικές τάσεις. 1

2 3. Δομή εργασίας: η εργασία μπορεί να έχει την εξής δομή σύμφωνα με το θέμα που καλούμαστε να αναπτύξουμε: α. Εισαγωγή β. Κύριο Μέρος: το κύριο μέρος μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις επιμέρους ενότητες, όπως προκύπτουν από το θέμα: 1. Δομή και χαρακτηριστικά βυζαντινής αριστοκρατίας. 2. Ανάπτυξη και εξέλιξη στο χρόνο 3. Σχέσεις με την κεντρική εξουσία. γ. Επίλογος! Προσοχή!: ο καθένας ακολουθεί τις επιλογές (δομή, υλικό, παραδείγματα) στις οποίες κρίνει ότι θα ανταποκριθεί καλύτερα και εργάζεται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που έχει λάβει από τον καθηγητή της ενότητας. Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α. Εισαγωγή: Μπορούμε να κάνουμε μια γενικότερη αναφορά στο θέμα και στον στόχο της παρούσας εργασίας, αλλά και στη δομή που θα ακολουθήσουμε. Π.χ: Η εργασία που ακολουθεί στόχο έχει να παρουσιάσει τη βυζαντινή αριστοκρατία, όπως αυτή διαμορφώθηκε στο διάστημα τριών αιώνων, από τον 9 ο μέχρι και τον 12 ο αι. μ. Χ. Ο όρος αριστοκρατία παραπέμπει αρχικά στην κοινωνική ομάδα που ακολουθούσε μετά τον αυτοκράτορα και επηρεαζόταν σημαντικά από τις επιλογές αυτού. Ωστόσο, θα ήταν παρακινδυνευμένο να ταυτίσουμε την αριστοκρατία αποκλειστικά και μόνο με την άρχουσα τάξη, με την έννοια του κοινωνικού στρώματος που στηρίζει την αυτοκρατορική εξουσία. Για το λόγο αυτό θα αναφερόμαστε σε αυτή με διάφορους όρους μεταξύ των οποίων η «ανώτερη ή άρχουσα» τάξη ή και οι «δυνατοί». Αρχικά, θα εξετάσουμε τα βασικά γνωρίσματα της βυζαντινής αριστοκρατίας, τη δομή της, τα προσδιοριστικά της κριτήρια, τις κοινωνικές υποομάδες που την απαρτίζουν. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας μας θα παρακολουθήσουμε την ανάπτυξή της στο χρόνο και τις αλλαγές που κατά καιρούς σημειώθηκαν σε αυτή εξαιτίας της κοινωνικής κινητικότητας και ρευστότητας που τη χαρακτήριζε. Τέλος, θα ασχοληθούμε με τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν ανάμεσα σε αυτή και την κεντρική εξουσία. 2

3 β. Κύριο Μέρος ανάλυση : στο εκτενέστερο τμήμα της εργασίας μας θα αναφερθούμε διεξοδικά στη δομή, στα χαρακτηριστικά, την ανάπτυξη και τις σχέσεις που ανέπτυξε η βυζαντινή αριστοκρατία στο διάστημα τριών αιώνων. 1. Δομή και χαρακτηριστικά βυζαντινής αριστοκρατίας Βυζαντινή κοινωνία: χαρακτηρίζεται από τη τριμερή διάκριση των τάξεων στην ανώτερη ή άρχουσα, στη μεσαία και την κατώτερη. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της κατώτερης τάξης ήταν η φτώχεια και η εξαθλίωση. 1 Μέλη ανώτερης τάξης: αποτελούνταν από τις οικονομικά ισχυρές ομάδες. Η οικονομική δυνατότητα των ομάδων αυτών συνεπαγόταν και κοινωνική καταξίωση γι αυτό και είναι δύσκολη η διάκριση οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. 2 Γνωρίσματα άρχουσας τάξης αριστοκρατίας: η καταγωγή, η λειτουργία στα ανώτερα κλιμάκια του κρατικού μηχανισμού, στα οποία συνυπολογίζονται τα αυλικά αξιώματα, η περιουσία και το ήθος. 3 Κληρονομική αριστοκρατία: βασιζόταν στην κατοχή γης, η οποία ωστόσο δεν κατάφερε να αποκτήσει πλήρη υπόσταση. Η ανώτερη βυζαντινή τάξη περιελάμβανε μικρότερες υποομάδες: η τάξη των συγκλητικών, η τάξη των στρατιωτικών αξιωματούχων και υψηλόβαθμοι αυλικοί ή κρατικοί λειτουργοί και αξιωματούχοι. 4 Η στρατιωτική αριστοκρατία: Ήδη από το 9 ο αιώνα μεγάλες επαρχιακές οικογένειες, όπως οι Φωκάδες και οι Σκληροί μονοπωλούσαν τα στρατιωτικά αξιώματα και μέσα από δεσμούς ενδογαμίας και βέβαια κατοχή μεγάλης γαιοκτησίας παγίωσαν σταδιακά ένα είδος στρατιωτικής αριστοκρατίας. 5 1 Β. Πέννα, Η Βυζαντινή Κοινωνία, στο Β. Πέννα, Ν. Νικολούδης, Χ. Γάσπαρης, Βυζάντιο και Ελληνισμός, τόμ. Β, ΕΑΠ, Πάτρα 1999, σελ Στο ίδιο, σελ H. G. Beck, Η βυζαντινή χιλιετία, Μορφωτικό ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα 1992, σελ Β. Πέννα, Η Βυζαντινή Κοινωνία, ο.π., σελ Στο ίδιο, σελ. 85 κ A. Kazhdan/ A. W. Epstein, Αλλαγές στο Βυζαντινό πολιτισμό κατά τον 11 ο και 12 ο αιώνα, Μορφωτικό ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα 1997, σελ

4 Πολιτική αριστοκρατία: Από τον 10 ο αιώνα μέλη μεγάλων οικογενειών που βρίσκονταν στην υπηρεσία του αυτοκράτορα κατάφεραν να παγιώσουν ένα είδος πολιτικής αριστοκρατίας στην Κωνσταντινούπολη. Διέθεταν πολυτελή ιδιόκτητα σπίτια στην πρωτεύουσα αλλά και αυτοκρατορικές παραχωρήσεις, όπως χαριστικία κτητορικά προνόμια για την ίδρυση μοναστηριών, μισθώσεις αυτοκρατορικών γαιών και δικαιώματα είσπραξης φόρων. Η τάξη αυτή διευρύνθηκε με την αστικοποίηση, όπότε και συμπεριέλαβε στους κόλπους της εμπόρους, βιοτέχνες αλλά και μορφωμένους πολίτες (νομικούς, θεολόγους, ρήτορες) Ανάπτυξη και εξέλιξη στο χρόνο Αλλαγές: Το Βυζάντιο καλύπτει μια μακραίωνη περίοδο, η οποία στιγματίστηκε από πολλές αλλαγές σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο που δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστες τις δομές της βυζαντινής κοινωνίας και κατ επέκταση της βυζαντινής άρχουσας τάξης. Κλειστή και παγιωμένη άρχουσα τάξη: συμπίπτει με την ισχυροποίηση του φαινομένου της δυναστείας και των «οίκων», οι οποίοι ισχυροποιούνται μέσα από τις επιγαμίες μεταξύ των μελών τους. Ήδη από τον 9 ο αιώνα πλούσιες οικογένειες της επαρχίας απέκτησαν σημαντική δύναμη εξαιτίας της γαιοκτησίας, ανήλθαν σε σημαντικά κρατικά αξιώματα και παγίωσαν μια κλειστή αριστοκρατία. Ειδικότερα, η μακεδονική δυναστεία διαμόρφωσε μια σταθερή ανώτερη τάξη τιτλούχων και αξιωματούχων. 7 Στα μέσα του 11 ου αιώνα η παραδοσιακή κάθετη κινητικότητα εξακολουθούσε να βρίσκεται σε δυναμική ισχύ και παράλληλα γινόταν προσπάθεια να ενσωματωθούν στη διακυβέρνηση αστικά στοιχεία. 6 Β. Πέννα, Η Βυζαντινή Κοινωνία, ο.π., σελ κ A. Kazhdan/ A. W. Epstein, ο.π., σελ Β. Πέννα, Η Βυζαντινή Κοινωνία, ο.π., σελ

5 Η αστικοποίηση της κωνσταντινουπολίτικης κοινωνίας νέα κατηγορία ανθρώπων που πρωτοστάτησαν στη δημόσια ζωή με εφόδια: ευφυΐα, ευελιξία, υψηλή γενική παιδεία και ειδικευμένες γνώσεις. 8 Τέλη του 11 ου και κατά τον 12 ο αιώνα σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις: η ανώτατη στρατιωτική ελίτ παγίωσε τη θέση της, οι Κομνηνοί μονοπωλούσαν σημαντικές στρατιωτικές και διοικητικές θέσεις και απομάκρυναν άλλες οικογένειες της στρατιωτικής αριστοκρατίας, ενώ από τον 12 ο αιώνα παλιότεροι τίτλοι (μάγιστρος) αντικαταστάθηκαν από νέους (πρωτοσέβαστος, σεβαστός) και καθιερώθηκαν νέα κριτήρια για την απονομή τίτλων. Παγίωση μιας ημιφεουδαλικής αριστοκρατίας: είχε πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Επί Ανδρονίκου Α η στρατιωτική αριστοκρατία αποδυναμώθηκε, ενώ στα τέλη του 12 ου αιώνα η πολιτική αριστοκρατία ενισχύθηκε και πάλι μέσα από τη δράση διανοούμένων της πρωτεύουσας και ανώτερων εμπόρων και επαγγελματιών Σχέσεις με την κεντρική εξουσία Από τις αρχές του 10 ου αιώνα μέχρι και τον 11 ο υπάρχει έντονος ανταγωνισμός ανάμεσα στην αριστοκρατία των μεγάλων γαιοκτημόνων και την κεντρική εξουσία εξαιτίας κεντρόφυγων δυνάμεων. Μέριμνα αυτοκρατόρων για τον περιορισμό των δυνατών. Αυτό το επεδίωξαν μέσα από τη λήψη σχετικών νομοθετικών μέτρων. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στην κεντρική εξουσία και την αριστοκρατία παρόλο που κατά κύριο λόγο είχε πολιτικό χαρακτήρα, δεν ήταν λίγες οι φορές που αποκτούσε και κοινωνική χροιά. Παράδειγμα Βασίλειου Β. Την ίδια πολιτική εναντίον των δυνατών ακολούθησαν και οι διάδοχοι του Βασίλειου στην προσπάθειά τους να περιορίσουν τις επεκτατικές βλέψεις τους. Για το λόγο αυτό προσπάθησαν να διευρύνουν την κοινωνική βάση 8 Β. Πέννα, Η Βυζαντινή Κοινωνία, ο.π., σελ. 77 κ A. Kazhdan/ A. W. Epstein, ο.π., σελ A. Kazhdan/ A. W. Epstein, ο.π., σελ

6 της αυτοκρατορικής εξουσίας εκμεταλλευόμενοι τη νέα αστική τάξη, για την οποία έγινε αναφορά παραπάνω. Η παραδοσιακή αριστοκρατία αναδιοργανώθηκε από τη δυναστεία των Κομνηνών, η οποία παγίωσε μια κλειστή κληρονομική αριστοκρατία, χωρίς ωστόσο να εξαφανίσει την αστική τάξη. Στα χρόνια των Παλαιολόγων η άρχουσα τάξη κατάφερε και πάλι να αποκτήσει το προγενέστερο συμπαγή χαρακτήρα. 10 Αδιάκοπος αγώνας ανάμεσα στην αριστοκρατία και την κεντρική εξουσία: Οι οικονομικά ισχυρές ομάδες, είτε χάρη στη μεγάλη γαιοκτησία είτε εξαιτίας της κατοχής σημαντικών αξιωμάτων, συνιστούσαν ένα είδος αριστοκρατίας, όπου η οικονομική δύναμη συνεπαγόταν κοινωνική και πολιτική ισχύ. 11 Η βυζαντινή αριστοκρατία της γης και οι ανώτατοι αξιωματούχοι με τις πιέσεις που ασκούσαν στην κεντρική εξουσία προσπαθούσαν να πετύχουν: α. τη συγκέντρωση μεγάλης έκτασης γης και τον έλεγχο του αγροτικού κόσμου, β. την εξασφάλιση προνομίων από το κράτος (φορολογικές απαλλαγές, σχετική αυτοτέλεια), γ. την άμεση συμμετοχή στην εξουσία και την κατάκτηση σημαντικών θέσεων της κρατικής μηχανής. 12 γ. Επίλογος: περιληπτική αναφορά σε σημαντικά στοιχεία της εργασίας- σύνοψησυμπεράσματα. Π.χ: Συμπερασματικά, μέσα από τη σύντομη εργασία που προηγήθηκε διαπιστώσαμε ότι η βυζαντινή αριστοκρατία, μέρος της τριμερούς διάκρισης των τάξεων στις οποίες διαιρούνταν η βυζαντινή κοινωνία, δεν προσδιοριζόταν αποκλειστικά και μόνο από κληρονομική κατοχύρωση ή την οικονομική δύναμη. Αντιθέτως, ο προσδιορισμός της ήταν το συνδυαστικό αποτέλεσμα του μεγέθους της οικονομικής δύναμης ενός ατόμου και της οικογένειάς του και της κατοχής υψηλής θέσης στην κρατική ή εκκλησιαστική ιεραρχία. Επομένως, χαρακτηριζόταν από ασυνέχεια, ενώ στις σχέσεις 10 Β. Πέννα, Η Βυζαντινή Κοινωνία, ο.π., σελ Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τόμ. Η, σελ Στο ίδιο, σελ

7 της με την κεντρική εξουσία και τον αυτοκράτορα εντοπίζουμε κατά κανόνα ανταγωνιστικές διαθέσεις. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Β. Πέννα, Η Βυζαντινή Κοινωνία, στο Β. Πέννα, Ν. Νικολούδης, Χ. Γάσπαρης, Βυζάντιο και Ελληνισμός, τόμ. Β, ΕΑΠ, Πάτρα 1999, σελ Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τόμ. Η, σελ Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τόμ. Θ, σελ , A. Kazhdan/ A. W. Epstein, Αλλαγές στο Βυζαντινό πολιτισμό κατά τον 11 ο και 12 ο αιώνα, Μορφωτικό ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα 1997, σελ H. G. Beck, Η βυζαντινή χιλιετία, Μορφωτικό ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ. Τι γνωρίζετε για την πνευματική ιδιοσυγκρασία του Βυζαντινού ανθρώπου;

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ. Τι γνωρίζετε για την πνευματική ιδιοσυγκρασία του Βυζαντινού ανθρώπου; ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ Τι γνωρίζετε για την πνευματική ιδιοσυγκρασία του Βυζαντινού ανθρώπου; Ο Βυζαντινός διακρινόταν για το ανεπτυγμένο θρησκευτικό αίσθημα, που τον βοήθησε να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΠ11: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΛΠ11: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΠ11: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 3 η ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Τα ελληνικά πολιτικά κόμματα κατά την περίοδο της οθωμανικής μοναρχίας (ιστορικές καταβολές, εξέλιξη, οργανωτικές δομές, ο ρόλος στο πολιτικό σύστημα της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 3 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ι Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΑΜ.: 37565 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία του Τσαµπόυκου Νικολάου Ε.Α.Π. Αρ.Μητρώου: 37565 Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό ΕΛΠ11 Ελληνκή Ιστορία µε θέµα :

Εργασία του Τσαµπόυκου Νικολάου Ε.Α.Π. Αρ.Μητρώου: 37565 Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό ΕΛΠ11 Ελληνκή Ιστορία µε θέµα : 1 Εργασία του Τσαµπόυκου Νικολάου Ε.Α.Π. Αρ.Μητρώου: 37565 Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό ΕΛΠ11 Ελληνκή Ιστορία µε θέµα : «Η εκκολαπτόµενη πόλη του 8 ου αιώνα δεν διαφέρει βασικά, στο θεσµικό επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

Όταν η Ιστορία συναντάει την Οικονομία

Όταν η Ιστορία συναντάει την Οικονομία ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Όταν η Ιστορία συναντάει την Οικονομία Μια διαθεματική προσέγγιση της Ιστορίας και της Οικονομίας μέσα από επιλεγμένες ενότητες της «Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστής: Τσιγαρίδας Γεώργιος. με Θέμα: Εισηγητής: Καθηγητής Κων/νος Τραχανάς

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστής: Τσιγαρίδας Γεώργιος. με Θέμα: Εισηγητής: Καθηγητής Κων/νος Τραχανάς Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ T.E.I. OF EPIRUS ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Θέμα: «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα: Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη πραγματικότητα». ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Μ.: 9610 ΤΡΙΜΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

λίγο πριν την Άλωση της Πόλης

λίγο πριν την Άλωση της Πόλης λίγο πριν την Άλωση της Πόλης Γενική Eισαγωγή Η οικονομία του ύστερου Bυζαντίου παρουσίασε μια θλιβερή εικόνα σταδιακής παρακμής. Aν και συνέχισε να είναι κυρίως αγροτική, σημαντικός παρέμεινε και ο αστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ) Πτυχιακή εργασία της Αναστασίας Σαμψών ΑΜΦ: 777 Υπό την εποπτεία της

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της νεανικής επιγειρηματικότητας στην Ελλάδα στο πλαίσιο των επενδυτικών ποονοαμμάτων ΕΣΠΑ ΚΟΥΣΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Οι προοπτικές της νεανικής επιγειρηματικότητας στην Ελλάδα στο πλαίσιο των επενδυτικών ποονοαμμάτων ΕΣΠΑ ΚΟΥΣΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΣΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Στους γονείς μας [2] Οι προοπτικές της νεανικής επιγειρηματικότητας στ^^ Ελλάδα στο πλαίσιο των επενδυτικών ποονοαμμάτ^^ ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 5 ΣΕΛ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Παγκοσμιοποίηση και Μεγάλες Δυνάμεις. Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος. Φεβρουάριος 2009

Παγκοσμιοποίηση και Μεγάλες Δυνάμεις. Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος. Φεβρουάριος 2009 Παγκοσμιοποίηση και Μεγάλες Δυνάμεις Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος Φεβρουάριος 2009 Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου πολλαπλασιάστηκαν οι φωνές που υποστηρίζουν πως η ανθρωπότητα εισέρχεται σε ένα νέο στάδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους

Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους Σπουδάστρια Ζάρα Σοφία Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΜΕΡΟΣ Α...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΜΕΡΟΣ Α...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΜΕΡΟΣ Α...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΑ...6 1,1 Σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία των χρηματοδοτήσεων...6 1.2 Γενικοί κανόνες χρηματοδοτήσεων..8 2. Η ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ...11

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Υποβληθείσα στον Καθηγητή κ. Ρουκανά Σπύρο

Πτυχιακή εργασία. Υποβληθείσα στον Καθηγητή κ. Ρουκανά Σπύρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέ»α πτυχιακής εργασίας: Ο ρόλος του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος στην Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ» Τμήμα Γενικής Αγωγής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ» Τμήμα Γενικής Αγωγής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ» Τμήμα Γενικής Αγωγής Εργασία στο μάθημα «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» Διδάσκουσα: Ρεπούση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Τοπικές εφημερίδες Λακωνίας»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Τοπικές εφημερίδες Λακωνίας» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Τοπικές εφημερίδες Λακωνίας» Υποβληθείσα στην καθηγήτρια Στατιστικής Φλώρου Γ ιαννούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αριθμός Μητρώου : 1816 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Μαντουβάλου* ΑΣΤΙΚΗ ΓΑΙΟΠΡΟΣΟΔΟΣ, ΤΙΜΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ II. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ**

Μαρία Μαντουβάλου* ΑΣΤΙΚΗ ΓΑΙΟΠΡΟΣΟΔΟΣ, ΤΙΜΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ II. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ** Επιθ. Κοιν. Ερευνών, 89-90, 1996, 53-80 Μαρία Μαντουβάλου* ΑΣΤΙΚΗ ΓΑΙΟΠΡΟΣΟΔΟΣ, ΤΙΜΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ II. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ** ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χλωπτσιούδης. η μεσαία τάξη στην αγχόνη της κρίσης

Δήμος Χλωπτσιούδης. η μεσαία τάξη στην αγχόνη της κρίσης Δήμος Χλωπτσιούδης η μεσαία τάξη στην αγχόνη της κρίσης Η μεσαία τάξη στην αγχόνη της κρίσης ISBN: 978-618-81129-2-6 Δήμος Χλωπτσιούδης Θεσσαλονίκη 2014 Δήμος Χλωπτσιούδης η μεσαία τάξη στην αγχόνη της

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορµή Το όνοµα του ρόδου, του Ουµπέρτο Έκο Σύντοµη παρουσίαση της Ιστορίας του Μεσαίωνα. Βενετία Μπαλτά

Με αφορµή Το όνοµα του ρόδου, του Ουµπέρτο Έκο Σύντοµη παρουσίαση της Ιστορίας του Μεσαίωνα. Βενετία Μπαλτά Με αφορµή Το όνοµα του ρόδου, του Ουµπέρτο Έκο Σύντοµη παρουσίαση της Ιστορίας του Μεσαίωνα Βενετία Μπαλτά Τα περιεχόµενα της παρουσίασης Μεσαίωνας, Φεουδαρχία: Ορισµοί (διαφ.3-4) Γενικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Βιοτεχνικά κελύφη. μια εν δυνάμει κληρονομιά. Τσατίρη Ζωή Πηγή

Βιοτεχνικά κελύφη. μια εν δυνάμει κληρονομιά. Τσατίρη Ζωή Πηγή Βιοτεχνικά κελύφη μια εν δυνάμει κληρονομιά Τσατίρη Ζωή Πηγή Θεσσαλονίκη Φεβρουάριος 2012 επιβλέπων καθηγητής: Στ. Λεφάκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

«Το κοινωνικό κεφάλαιο και η έλλειψη συμμετοχής σε κοινωνικές οργανώσεις. Το παράδειγμα των νέων 20-29 στο Δήμο Ηρακλείου.»

«Το κοινωνικό κεφάλαιο και η έλλειψη συμμετοχής σε κοινωνικές οργανώσεις. Το παράδειγμα των νέων 20-29 στο Δήμο Ηρακλείου.» Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το κοινωνικό κεφάλαιο και η έλλειψη συμμετοχής σε κοινωνικές οργανώσεις. Το παράδειγμα των νέων 20-29 στο Δήμο Ηρακλείου.» ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Η ΣΗΜΑΣΙΑ, ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ" Κατωπόδη Παρθενία, Σκαρλάτου Όλγα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ, ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Κατωπόδη Παρθενία, Σκαρλάτου Όλγα ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Η ΣΗΜΑΣΙΑ, ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ" Κατωπόδη Παρθενία, Σκαρλάτου Όλγα ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα