ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε."

Transcript

1 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Ιερά Οδός , Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2359/06/Β/86/14 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου έως 30 ης Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Σελ.3 Εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Σελ.4 - Α) Απολογισμός πρώτου εξαμήνου-εξέλιξη δραστηριοτήτων-επιδόσεις-μεταβολές Σελ.4 - Β) Σημαντικά γεγονότα του πρώτου εξαμήνου και η επίδρασή τους στις Οικ. Καταστάσεις Σελ.5 - Γ) Κίνδυνοι και αβεβαιότητες αναμενόμενη εξέλιξη δραστηριοτήτων στο β εξάμηνο Σελ.5 - Δ) Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Σελ.6 Έκθεση επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Σελ.8 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1 έως 30/06/2008 Σελ.10 - Ισολογισμός Σελ.11 - Κατάσταση Αποτελεσμάτων Σελ.12 - Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου Σελ.13 - Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας Σελ.14 - Κατάσταση Ταμειακών ροών Σελ Πληροφορίες για τον Όμιλο Σελ Γενικές Πληροφορίες Σελ Δομή του Ομίλου Σελ Οι Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές που χρησιμοποιήθηκαν Σελ Πλαίσιο Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων Σελ Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές στην εφαρμογή λογιστικών Σελ.17 αρχών 2.3 Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες Σελ Ενοποίηση Σελ Πληροφόρηση κατά Τομέα Σελ.18 Όμιλος Σελ.19 Εταιρεία Σελ Πρόσθετα Στοιχεία και πληροφορίες Σελ Ενσώματα Πάγια Σελ Επενδύσεις σε ακίνητα Σελ Αποθέματα Σελ Δανειακές υποχρεώσεις Σελ Φόρος Εισοδήματος Σελ Εποχικότητα Σελ Συναλλαγές με Συνδεδεμένα μέρη Σελ Μερίσματα Σελ Ενδεχόμενα Σελ Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού Σελ.24 Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου2008 Σελ.25 2

3 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του Ν. 3556/2007) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ : Kωνσταντίνος Π. Πετρόπουλος, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννης Π. Πετρόπουλος, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Δ. Φιλιώτης, Μέλος υπό την ως άνω ιδιότητά μας και ο κ. Ιωάννης Φιλιώτης που ειδικώς ορίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της, βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε: α) οι εξαμηνιαίες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ για την περίοδο 1/1/2008 έως 30/6/2008, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρίας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007. β) η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. Αθήνα 5 Αυγούστου 2008 Κωνσταντίνος Π. Πετρόπουλος Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννης Π. Πετρόπουλος Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Δ. Φιλιώτης Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου 3

4 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2008 Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και τις απορρέουσες από τον Νόμο αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σκοπός της Έκθεσης είναι η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού: Για την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, την πορεία του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την τρέχουσα περίοδο, καθώς και τις μεταβολές που έγιναν. Για τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας οικονομικής χρήσης και την επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες. Για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά το δεύτερο εξάμηνο της υπό εξέταση χρήσης. Για τις συναλλαγές που έγιναν μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν μερών. Α) Απολογισμός πρώτου εξαμήνου εξέλιξη δραστηριοτήτων επιδόσεις μεταβολές. Λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών που επικράτησαν στην αγορά κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2008, η πορεία του Ομίλου και της Εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική. Συγκεκριμένα: Οι τιμολογηθείσες πωλήσεις του Ομίλου κατά την περίοδο αυξήθηκαν κατά 12,00 % και ανήλθαν σε 54,5 εκ. ( 48,6 εκ. το 2007). Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου (που συμπεριλαμβάνουν και τις έμμεσες) κατά την ίδια περίοδο αυξήθηκαν κατά 11,8 % έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2007 και ανήλθαν σε 54,8 εκ. ( 49 εκ. το 2007). Στην εν λόγω αύξηση συνέβαλαν: Η κατά 5% αύξηση των πωλήσεων που παρουσίασε ο Τομέας των Επαγγελματικών Οχημάτων (βαρέα φορτηγά Scania, Pick up και μεσαία φορτηγά Isuzu) Η κατά 2% αύξηση των πωλήσεων που παρουσίασε ο Τομέας των Αυτοκινούμενων Οχημάτων (Επιχειρηματικές Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών Petrogen, Κινητήρων & Σκαφών, Αγροτικών Μηχανημάτων McCormick και Βιομηχανικών Μηχανημάτων). Οι πωλήσεις της νέας Επιχειρηματικής Μονάδας PMS (μπαταρίες αυτοκινήτων) που δεν υπήρχε στο πρώτο εξάμηνο του 2007,οι οποίες ανήλθαν σε 3,8 εκ. Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις ήταν 39,5%. 4

5 Β) Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο και η επίδρασή τους στις οικονομικές καταστάσεις. Η απεργία στα λιμάνια επηρέασε σημαντικά τις πωλήσεις, πολλές από τις οποίες χάθηκαν οριστικά στον ανταγωνισμό, ιδιαίτερα στις επιχειρηματικές μονάδες ISUZU, PETROGEN και PMS. Στην τελευταία, η καθυστέρηση παραλαβής μεγάλων ποσοτήτων μπαταριών συνέπεσε και με την απότομη πτώση της διεθνούς τιμής του μολύβδου, με αποτέλεσμα η Επιχειρηματική Μονάδα να επωμισθεί αποθέματα υψηλού κόστους, τα οποία πωλήθησαν και συνεχίζουν να πωλούνται στις νέες χαμηλότερες τιμές. Οι εξελίξεις αυτές, καθώς και η προβλεπόμενη στασιμότητα της συνολικής αγοράς των pick-up, των τρακτέρ και των ειδών θαλάσσιας αναψυχής, ως αποτέλεσμα της οικονομικής αστάθειας, οδήγησαν τον Όμιλο και την Εταιρεία σε μείωση των καθαρών κερδών. Η εν λόγω μείωση αντισταθμίστηκε εν μέρει από την δραστική μείωση των συναλλαγματικών διαφορών με τελική συνέπεια την μείωση των καθαρών κερδών σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2007 κατά 6,27% και 23,33% για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε την διανομή μερίσματος 0,50 ανά μετοχή, με δικαιούχους τους κατόχους μετοχών της Εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ στις Από τις οι μετοχές διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης Η καταβολή του μερίσματος ξεκίνησε στις 23 Απριλίου 2008 μέσω της Εθνικής Τράπεζας. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε την θέσπιση προγράμματος αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/1920, έως το 5% του εκάστοτε μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με διάρκεια 24 μήνες, κατώτατη τιμή 1 και ανώτατη τιμή 12. Γ) Κίνδυνοι και αβεβαιότητες αναμενόμενη εξέλιξη των δραστηριοτήτων για το δεύτερο εξάμηνο. α) κίνδυνοι και αβεβαιότητες Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν σημαντικούς κινδύνους στο δεύτερο εξάμηνο της χρήσεως 2008 και στον βραχυπρόθεσμο γενικότερα χρονικό ορίζοντα, οι οποίοι θα μπορούσαν να προκαλέσουν αντιστροφή της θετικής πορείας. Συγκεκριμένα: ι) Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ανύπαρκτος με δεδομένο ότι ο Όμιλος και η Εταιρεία συναλλάσσονται σχεδόν αποκλειστικά σε ευρώ, ακόμη και με μεγάλους προμηθευτές, οι οποίοι έχουν διαφορετικό νόμισμα (κυρίως JPY και USD). ιι) Η παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου αποτελεί σημαντική προτεραιότητα η οποία διεξάγεται από ειδική επιτροπή πιστωτικού ελέγχου, η οποία εγκρίνει όλες τις πιστώσεις. Πέραν αυτού ο πιστωτικός κίνδυνος κρίνεται ιδιαίτερα χαμηλός αφού το σημαντικότερο μέρος των πωλήσεων γίνεται: - με παρακράτηση κυριότητας των πωλούμενων αγαθών - με εκχώρηση των απαιτήσεων χωρίς δικαίωμα αναγωγής - με πωλήσεις σε εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης οι οποίες και αναλαμβάνουν τον πιστωτικό κίνδυνο που προέρχεται από τον πελάτη. 5

6 ιιι) Ο Όμιλος και η Εταιρεία δανείζεται σε ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο. Ενδεχόμενη αύξηση του ευρώ θα οδηγούσε σε πρόσθετη χρηματοοικονομική επιβάρυνση, η οποία δεν κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική λόγω του ελεγχόμενου ύψους των δανειακών υποχρεώσεων και των χαμηλών περιθωρίων (spreads) που επιτυγχάνει η Διοίκηση. ιv) κίνδυνος τιμών - Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν χρησιμοποιούν χρηματοπιστωτικά μέσα που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Συνεπώς ο κίνδυνος από την μεταβολή των τιμών αυτών των μέσων είναι ανύπαρκτος. - Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν σημαντικές επενδύσεις σε ακίνητα που επιμετρώνται στην εύλογη αξία, λόγω στρατηγικής σημασίας. Αν και οι γενικότερες εκτιμήσεις αγοράς σχετικά με τις τιμές των ακινήτων είναι ότι αυτές βρίσκονται στα υψηλότερα σημεία, με εμφανείς τάσεις πτώσης, ο κίνδυνος για τον Όμιλο και την Εταιρεία είναι απομακρυσμένος, διότι όλα τα ακίνητα ευρίσκονται στην περιοχή του Ελαιώνα, όπου η γρήγορη ανάπτυξη της περιοχής (Σταθμός Metro Νέο Στάδιο του Παναθηναϊκού Εμπορικά Κέντρα), αναμένεται με την πορεία ολοκλήρωσης των έργων, να οδηγήσει σε περαιτέρω και μάλιστα σημαντική αύξηση των εύλογων αξιών. - Υψηλή αποθεματοποίηση. Στο πρώτο εξάμηνο της χρήσεως η Εταιρεία οδηγήθηκε σε σημαντική αύξηση των αποθεμάτων του τομέα των Επαγγελματικών Οχημάτων (ISUZU), λόγω της μειωμένης ζήτησης που οφείλεται στην υπερβολική αύξηση της τιμής του πετρελαίου και την γενικότερη επιφυλακτικότητα που επικράτησε στην αγορά, ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης. Η Εταιρεία αντιμετωπίζει αυτόν τον κίνδυνο μέσω μείωσης των προβλεπόμενων παραγγελιών κατά το δεύτερο εξάμηνο, ώστε μέχρι την λήξη της χρήσης να επαναφέρει τα αποθέματά στο στοχευόμενο από την Διοίκηση επίπεδο. Β) Αναμενόμενες εξελίξεις Η εξέλιξη των εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσεως 2008, σε γενικές γραμμές αναμένεται να επικρατήσει και κατά το δεύτερο εξάμηνο. Με βάση τα παραπάνω η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι τα καθαρά κέρδη της χρήσης του 2008 θα είναι μειωμένα κατά 10% περίπου σε σχέση με την χρήση Δ) Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Ως συνδεδεμένα μέρη νοούνται οι θυγατρικές εταιρείες, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη καθώς και οι εταιρείες που ελέγχονται από αυτά τα πρόσωπα. Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη γίνονται στα πλαίσια των εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας και σε καθαρά εμπορική βάση. Η διαφοροποίηση των συναλλαγών με τα συνδεδεμένα μέρη (αύξηση των αγορών), σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγουμένης χρήσης οφείλεται στις δύο νέες εταιρείες του Ομίλου PMS AE και TUDOR AE, οι οποίες δεν υπήρχαν στο πρώτο εξάμηνο της χρήσης Σε σχέση με την δεν υπήρξε ουσιώδης διαφοροποίηση. 6

7 Αναλυτικότερα οι συναλλαγές αυτές έχουν ως εξής: 30/06/ /06/2007 Πωλήσεις προς θυγατρική ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ Εμπορεύματα , ,07 Αγορές από PMS AE Εμπορεύματα ,42 0,00 Αγορές από TUDOR AE Εμπορεύματα ,23 0,00 Αγορές από ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ Εμπορεύματα , ,66 Πληρωμή ενοικίων σε ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ/ ΛΥΠΑ ΑΕΒΕ/ ΑΕΓΕΜ ΑΕ Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και μελών της Διοίκησης Ενοίκια , ,39 Βραχυπρόθεσμες παροχές , ,51 30/06/ /12/2007 Απαιτήσεις από ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ , ,88 Υποχρεώσεις προς PMS AE , ,17 Υποχρεώσεις προς TUDOR AE , ,83 Υποχρεώσεις προς Διευθυντικά Στελέχη και Μέλη της Διοίκησης 0, ,00 Δεν υπάρχουν δάνεια προς τα συνδεδεμένα μέρη, πέρα από τις κάτωθι εγγυήσεις δανείων: o Εγγύηση δανείου προς την ALPHA BANK, ύψους ,00 για λογαριασμό της ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ o Εγγύηση δανείου προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ύψους ,00 για λογαριασμό της ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ. o Εγγύηση δανείου προς την ALPHA BANK ύψους ,00 για λογαριασμό της ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ. o Εγγύηση δανείου προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ύψους ,00 για λογαριασμό της ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ. o Εγγύηση δανείου προς την ALPHA BANK ύψους ,00 για λογαριασμό της ΑΕΓΕΜ Α.Ε. Δεν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις ή προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων μεταξύ των συνδεδεμένων μερών (θυγατρικών) του Ομίλου. 7

8 Έκθεση επισκόπησης ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης Προς τους μετόχους της Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τον συνημμένο εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (η εταιρεία) της 30 ης Ιουνίου 2008, τις σχετικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση («ΔΛΠ 34»). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος της εργασίας επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπηση μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης που Διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας» στο οποίο παραπέμπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος μίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και επομένως, δεν μας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουμε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα είχαν επισημανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου. Συμπέρασμα Επισκόπησης Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων Πέραν της ανωτέρω ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης επισκοπήσαμε και τα υπόλοιπα στοιχεία της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και των κατ εξουσιοδότηση αυτού του Νόμου, Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Από την ανωτέρω επισκόπηση διαπιστώσαμε ότι η εν 8

9 λόγω έκθεση περιλαμβάνει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που προβλέπονται από τον Νόμο και τις Αποφάσεις και είναι συνεπής με την συνημμένη οικονομική πληροφόρηση. Αθήνα, 6 Αυγούστου 2008 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Π.Κ. ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα 9

10 Συνοπτικές Ενδιάμεσες της Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π

11 I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 30/6/ /12/ /6/ /12/2007 Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια στοιχεία , , , ,53 Επενδύσεις σε Ακίνητα , ,40 0,00 0,00 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία , , , ,68 Επενδύσεις σε Θυγατρικές/Συγγενείς Επιχειρήσεις 0,00 0, , ,06 Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις , , , ,59 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις , , , , , , , ,72 Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Αποθέματα , , , ,68 Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις , , , ,47 Λοιπές Απαιτήσεις , , , ,25 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα , , , , , , , ,95 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , , ,67 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο και Αποθεματικά Μετοχικό Κεφάλαιο , , , ,00 Αποθεματικά , , , ,44 Κέρδη εις Νέον , , , ,29 Σύνολο Καθαρής Θέσης , , , ,73 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις , , , ,00 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις , , , ,46 Υποχρεώσεις Παροχών Αποχώρησης Προσωπικού , , , ,52 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις , , , ,08 Προβλέψεις 3.5/ , , , ,74 Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων , , , ,80 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις , , , ,30 Υποχρεώσεις από Συμβάσεις Χρηματοδοτικής 3.200, , , ,87 Μίσθωσης Προμηθευτές και Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις , , , ,21 Τρέχων Φόρος Εισοδήματος , , , ,15 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις , , , ,61 Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων , , , ,14 Σύνολο υποχρεώσεων , , , ,94 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , , , ,67 11

12 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σημ. 1/1-30/6/08 1/1-30/6/07 1/4-30/6/08 1/4-30/6/07 1/1-30/6/08 1/1-30/6/07 1/4-30/6/08 1/4-30/6/07 Κύκλος Εργασιών ( Πωλήσεις ) , , , , , , , ,87 Κόστος Πωλήσεων ( ,42) ( ,85) ( ,08) ( ,89) ( ,01) ( ,49) ( ,92) ( ,40) Μικτά Κέρδη , , , , , , , ,47 Άλλα Έσοδα , , , , , , , ,94 Έξοδα Διοικήσεως ( ,00) ( ,52) ( ,21) ( ,75) ( ,35) ( ,54) ( ,60) ( ,88) Έξοδα Διαθέσεως ( ,69) ( ,20) ( ,55) ( ,49) ( ,63) ( ,20) ( ,47) ( ,49) Αλλα Έξοδα ( ,67) ( ,17) ( ,86) ( ,86) ( ,51) ( ,51) ( ,70) ( ,22) Κέρδη προ φόρου, χρημ/κων. και επενδ. αποτελ/των , , , , , , , ,82 Χρηματοοικονομικά Εσοδα , , , , , , , ,19 Χρηματοοικονομικά Εξοδα ( ,92) ( ,23) ( ,81) ( ,09) ( ,24) ( ,14) ( ,63) ( ,78) Κέρδη προ φόρων , , , , , , , ,23 Μείον Φόρος εισοδήματος 3.5 ( ,68) ( ,51) ( ,46) ( ,58) ( ,39) ( ,50) ( ,73) ( ,16) Κέρδη μετά από φόρους , , , , , , , ,07 Κατανέμονται σε: Μετόχους Εταιρείας , , , , , , , ,07 Μετόχους Μειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά 0,2727 0,2979 0,1127 0,1594 0,1986 0,2627 0,0851 0,

13 ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ) Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Ίδιες μετοχές Υπεραξία προσ/γής αξίας παγίων Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Καθαρής Θέσης Υπόλοιπα , ,56 ( ,80) , , , ,23 Μεταβολές λογιστικών μεθόδων και διορθώσεις λαθών (334,66) (334,66) Διορθωμένα υπόλοιπα , ,56 ( ,80) , , , ,57 Μεταβολές καθαρής θέσης ,00 - Αναπροσαρμογή ενσωμάτων παγίων , ,29 - Κέρδος (ζημία) από πώληση ιδίων μετοχών ,94 - Φόρος εισοδήματος προς και από την καθαρή θέση ( ,50) ( ,50) Καθαρό κέρδος (ζημία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση 0,00 0, , ,79 0,00 0, ,73 - Αποτέλεσμα περιόδου , ,52 Συνολικό κέρδος (ζημία) περιόδου 0,00 0, , ,79 0, , ,25 - Μερίσματα πληρωθέντα ( ,20) ( ,20) - Ίδιες μετοχές , ,37 Υπόλοιπα , ,56 ( ,49) , , , ,99 Υπόλοιπα , , , , , , ,48 - Αποτέλεσμα περιόδου , ,52 Συνολικό κέρδος (ζημία) περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,52 - Μερίσματα πληρωθέντα (Σημ. 3.8) ( ,00) ( ,00) Υπόλοιπα , , , , , , ,00 13

14 ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ) Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Ίδιες μετοχές Υπεραξία προσ/γής αξίας παγίων Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Καθαρής Θέσης Υπόλοιπα , ,56 ( ,80) , , , ,87 - Αναπροσαρμογή ενσωμάτων παγίων , ,47 - Κέρδος (ζημία) από πώληση ιδίων μετοχών ,94 - Φόρος εισοδήματος προς και από την καθαρή θέση ( ,62) ( ,62) Καθαρό κέρδος (ζημία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση 0,00 0, , ,85 0,00 0, ,79 - Αποτέλεσμα περιόδου , ,43 Συνολικό κέρδος (ζημία) περιόδου 0,00 0, , ,85 0, , ,22 - Μερίσματα πληρωθέντα ( ,20) ( ,20) - Ίδιες μετοχές , ,37 Υπόλοιπα , ,56 ( ,49) , , , ,26 Υπόλοιπα , , , , , , ,73 - Αποτέλεσμα περιόδου , ,30 Συνολικό κέρδος (ζημία) περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,30 - Μερίσματα πληρωθέντα (Σημ. 3.8) ( ,00) ( ,00) Υπόλοιπα , , , , , , ,03 14

15 IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λειτουργικές Δραστηριότητες 1/1-30/06/2008 1/1-30/06/2007 1/1-30/06/2008 1/1-30/06/2007 Κέρδη Χρήσεως προ φόρων , , , ,93 Προσαρμογές για: Αποσβέσεις , , , ,63 Αναπροσαρμ. Ενσώμ. και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων ( ,06) ( ,94) 0,00 0,00 Προβλέψεις ,44 ( ,55) ,49 ( ,75) Αποτ/τα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικών δραστηριοτήτων ,39 (334,66) 0,00 0,00 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα ( ,31) ( ,85) ( ,31) (96.538,14) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , , , ,14 Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης , , , ,81 (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων ( ,02) ( ,04) ( ,83) ( ,09) (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων , , , ,92 Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) ( ,79) ,09 ( ,49) ,07 Μείον: ( ,23) ( ,37) ( ,21) ( ,10) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα ( ,92) ( ,23) ( ,24) ( ,14) Καταβληθείς φόρος εισοδήματος ( ,11) ( ,27) ( ,11) ( ,27) Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ( ,67) ( ,90) ( ,62) ( ,70) Επενδυτικές Δραστηριότητες Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων ( ,33) ( ,31) ( ,92) ( ,27) Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00 ( ,00) 0,00 Πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων ,87 0, ,87 0,00 Τόκοι που εισπράχθηκαν , , , ,14 Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (84.120,15) ( ,46) ( ,74) ( ,13) Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες Πωλήσεις ιδίων μετοχών 0, ,31 0, ,31 Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής ( ,00) ( ,20) ( ,00) ( ,20) Δάνεια αναληφθέντα / εξοφληθέντα , , , ,27 Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (17.768,61) (29.688,66) (17.768,61) (28.167,03) Σύνολο εισροών/εκροών από χρημ/κές δραστηριότητες(γ) , , , ,35 Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α+β+γ) ( ,92) ( ,59) ( ,69) ( ,48) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της περιόδου , , , ,78 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου , , , ,30 15

16 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου Πληροφορίες για τον Όμιλο 1.1 Γενικές Πληροφορίες Η (η «Εταιρεία») είναι ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα με Α.Μ.Α.Ε. 2359/06/Β/86/14. Έχει την έδρα της στην Αθήνα, επί της Ιεράς Οδού , και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι Ιδρύθηκε το 1922 στη Θεσσαλονίκη, και κατασκευάζει, διασκευάζει, διανέμει και εμπορεύεται μεγάλο εύρος προϊόντων, όπως αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, γεννήτριες, μπαταρίες οχημάτων, κινητήρες diesel, σκάφη, εξωλέμβιες μηχανές, αγροτικά, χωματουργικά και βιομηχανικά μηχανήματα. Η Εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά σε κάθε τομέα δραστηριότητάς της. Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας, της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 05/08/2008. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: Κώστας Πετρόπουλος, Πρόεδρος (εκτελεστικό μέλος) Ιωάννης Πετρόπουλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος) Ιωάννης Φιλιώτης, μέλος (μη εκτελεστικό) Γεώργιος Δαυίδ, μέλος (μη εκτελεστικό) Στάθης Παπαγεωργίου, μέλος (μη εκτελεστικό) Νικόλαος Εμπέογλου, μέλος (μη εκτελεστικό) Ιωάννης Κατσουρίδης, μέλος (μη εκτελεστικό) Γιώργος Δράκος, μέλος (μη εκτελεστικό) 1.2 Δομή του Ομίλου Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (ο Όμιλος ) περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας και των θυγατρικών της. Ο Όμιλος απαρτίζεται από τις εξής θυγατρικές εταιρίες: Εταιρεία Έδρα Ποσοστό Συμμετοχής Ομίλου - ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Αθήνα, Ελλάδα Μητρική - Συνεργεία Επισκευής Μηχανών και Κατασκευών Αυτοκινήτων ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Αιγάλεω, Ελλάδα 100% - ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Αθήνα, Ελλάδα 100% - Ανώνυμος Ελληνική Γενική Εταιρεία Μηχανοκινήσεως και Ακινήτων Α.Ε.Γ.Ε.Μ. Α.Ε. Αθήνα, Ελλάδα 100% 16

17 - ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ PMS ΑΕΒΕ Αθήνα, Ελλάδα 100% - TUDOR ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (πρώην EXIDE TECHNOLOGIES Α.Ε.Ε.Σ.) Αθήνα, Ελλάδα 99,96% - PI SQUARE HOLDINGS Ltd. Λεμεσός, Κύπρος 100 % - ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΑΘΑΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Ε.Π.Ε. Αθήνα, Ελλάδα 50 % Οι ανωτέρω εταιρίες ενοποιούνται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης, εκτός από την εταιρεία ΚΑΘΑΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Ε.Π.Ε.(Κοινοπραξία), η οποία ενοποιείται με την αναλογική μέθοδο. Η ΛΥΠΑ Α.Ε.Β.Ε. συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ με 25%, και στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΓΕΜ Α.Ε. με 100%. Το υπόλοιπο 75% της ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ κατέχεται από την μητρική εταιρεία 2 Οι Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος και η Εταιρεία 2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Οι παρούσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34, με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα ακίνητα και ορισμένα χρηματοπιστωτικά μέσα που επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και είναι εκφρασμένες σε ευρώ. 2.2 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές στην εφαρμογή λογιστικών αρχών Οι Λογιστικές Αρχές και οι μέθοδοι υπολογισμών που τηρήθηκαν στην σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, οι σημαντικές παραδοχές που έχουν υιοθετηθεί από την Διοίκηση, καθώς και οι κύριες πηγές αβεβαιότητας που επηρεάζουν τις εκτιμήσεις, είναι οι ίδιες με εκείνες οι οποίες είχαν υιοθετηθεί και στις δημοσιευμένες Ετήσιες για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Με δεδομένο ότι οι παρούσες είναι συνοπτικές, πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση με τις ετήσιες της

18 2.3 Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες Πέραν των νέων Προτύπων και Διερμηνειών που αναφέρονται στις ετήσιες της χρήσεως του 2007, και έχουν ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν μετά την , το IASB και η IFRIC έχουν περαιτέρω εκδώσει και τροποποιήσει Πρότυπα κα Διερμηνείες, τα οποία όμως, με την υπάρχουσα δομή και δραστηριότητες του Ομίλου, δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στις. 2.4 Ενοποίηση Θυγατρικές επιχειρήσεις Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και των ελεγχόμενων από αυτή επιχειρήσεων (θυγατρικές). Έλεγχος υπάρχει όταν η εταιρεία έχει την δυνατότητα να καθορίζει τις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης με σκοπό την απόκτηση οφέλους. Τα αποτελέσματα, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των θυγατρικών, ενσωματώνονται στις οικονομικές καταστάσεις με την μέθοδο ολικής ενοποίησης. Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών συντάσσονται με τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που ακολουθεί η εταιρεία. Τα διεταιρικά υπόλοιπα και τα διεταιρικά έσοδα και έξοδα, απαλείφονται κατά την ενοποίηση. Η υπεραξία που προκύπτει κατά την εξαγορά επιχειρήσεων, αν είναι θετική αναγνωρίζεται ως μη αποσβέσιμο περιουσιακό στοιχείο, υποκείμενο ετησίως σε έλεγχο απομείωσης της αξίας του. Αν είναι αρνητική, αναγνωρίζεται ως έσοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων του ομίλου. Υπεραξία, είναι η διαφορά μεταξύ τιμήματος για την απόκτηση και εύλογης αξίας των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της αποκτώμενης. 2.5 Πληροφόρηση κατά τομέα Επιχειρηματικός τομέας, είναι ένα διακεκριμένο τμήμα του Ομίλου και της Εταιρείας, το οποίο διαθέτει αγαθά και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων τομέων. Γεωγραφικός τομέας, είναι ένα διακεκριμένο τμήμα του Ομίλου και της Εταιρείας το οποίο διαθέτει αγαθά και υπηρεσίες μέσα σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό περιβάλλον το οποίο υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα τομέων που λειτουργούν σε άλλα οικονομικά περιβάλλοντα. Ο Όμιλος και η Εταιρεία παρακολουθεί και παρουσιάζει τους τομείς με βάση τα πωλούμενα προϊόντα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 18

19 ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 30/6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/2007 Πωλήσεις , , , , , , , ,24 353, , ,02 Διατομεακές πωλήσεις ( ,69) ( ,07) ( ,59) - (44.253,24) (68.858,66) - - ( ,52) ( ,73) Κόστος Πωλήσεων ( ,76) ( ,69) ( ,96) ( ,44) ( ,85) - ( ,58) ( ,43) - - (4.684,27) (810,29) ( ,42) ( ,85) Αποτέλ. ανά κλάδο , , , ,11 ( ,95) , , (2.742,03) (457,28) , ,17 Έξοδα Διοίκησης επιμεριζόμενα (54.472,90) (37.502,55) (59.881,60) (59.180,15) ( ,50) (96.682,70) Έξοδα Διοίκησης μη επιμεριζόμενα ( ,50) ( ,82) Έξοδα Διάθεσης ( ,37) ( ,92) ( ,12) ( ,78) ( ,20) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (57.457,50) ( ,69) ( ,20) Χρημ/κά Έσοδα / (Έξοδα) ( ,61) ( ,38) Λοιπά Έσοδα / (Έξοδα) επιμεριζόμενα , , , ,23 Λοιπά Έσοδα / (Έξοδα) μη επιμεριζόμενα ,05 ( ,27) Κέρδη πρό Φόρων , ,03 Φόροι ( ,68) ( ,51) Καθαρά κέρδη , ,52 Αποσβέσεις Επιμεριζόμενες , , , , , , ,03 0,00 0,00 0,00 474, , ,99 Αποσβέσεις μη Επιμεριζόμενες , , , ,31 30/06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/2007 Κυκλ. Ενερ.ανα Δραστηριότητα , , , , , , , , , , , , , ,80 Μη επιμερ. Κυκλ. Ενεργητικό , , , ,33 Εμπορ. Υποχρεώσεις , , , , , , , ,37 0, , , ,61 Λοιπές υποχρεώσεις , , , ,05 30/6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/2007 Αγορές Παγίων , , , , ,26-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474, , ,61 Αγορές Παγίων μη επιμεριζόμενες , , , ,31 19

20 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΑ Σύνολο 30/6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ / 6/2007 Πωλήσεις , , , , , ,24 353, , ,36 Κόστος πωλήσεων ( ,45) ( ,76) ( ,96) ( ,44) ( ,33) - (4.684,27) (810,29) ( ,01) ( ,49) Αποτέλ. ανά κλάδο , , , , ,16 - (2.742,03) (457,28) , ,87 Έξοδα Διοίκησης ( ,35) ( ,54) Έξοδα Διάθεσης ( ,37) ( ,92) ( ,12) ( ,78) ( ,14) - - (57.457,50) ( ,63) ( ,20) Χρημ/κά Έσοδα / (Έξοδα) ( ,93) ( ,00) Λοιπά Έσοδα / (Έξοδα) ,92 ( ,20) Κέρδη πρό Φόρων , ,93 Φόρος εισοδήματος ( ,39) ( ,50) Καθαρά κέρδη , ,43 Αποσβέσεις Επιμεριζόμενες , , , , , , , ,96 Αποσβέσεις μη επιμεριζόμενες , , , ,63 30/06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/2007 Κυκλ. Ενερ.ανα δραστηρ , , , , , , , , , ,49 Μη επιμερ. Κυκλ. Ενεργ , , , ,95 Εμπορ. Υποχρεώσεις , , , , , ,30 0,00 0, , ,99 Λοιπές υποχρεώσεις , , , ,94 30/6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ / 6/2007 Αγορές Παγίων , , , , ,26-0,00 474, , ,61 Αγορές Παγίων μη επιμεριζόμενες , , , ,27 20

21 3 Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30 ης Ιουνίου Ενσώματα Πάγια Οι επενδύσεις σε ενσώματα πάγια για την περίοδο ανήλθαν σε ,33 για τον Όμιλο και για την Εταιρεία. Τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης περιόδου ήταν ,31 για τον Όμιλο και ,27 για την Εταιρεία. 3.2 Επενδύσεις σε Ακίνητα Στην τρέχουσα περίοδο έγινε εκτίμηση της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα από ανεξάρτητο εκτιμητή. Από την επανεκτίμηση αυτή προέκυψε κέρδος ,06 το οποίο αναγνωρίσθηκε στα αποτελέσματα (Άλλα Έσοδα). Ομοίως, ο σχετικός αναβαλλόμενος φόρος ποσού ,03 αναγνωρίσθηκε ως έξοδο (Φόρος Εισοδήματος) στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Τα συνολικά έσοδα (ενοίκια) για τον Όμιλο στην περίοδο, ανήλθαν σε ,00 και αναγνωρίσθηκαν στα Αποτελέσματα (Άλλα Έσοδα). Τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης περιόδου ήταν ,29. Δαπάνες για επενδύσεις σε ακίνητα δεν αναγνωρίσθηκαν (δεν υπήρξαν) στην περίοδο. 3.3 Αποθέματα Στην τρέχουσα περίοδο έγινε υποτίμηση της αξίας των αποθεμάτων, στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους, ανερχόμενη σε ,00 για τον Όμιλο και την Εταιρεία, η οποία και αναγνωρίσθηκε σε αύξηση του κόστους πωληθέντων. Το αντίστοιχο ποσό της προηγούμενης περιόδου ήταν , Δανειακές Υποχρεώσεις Κατά την διάρκεια την περιόδου, η θυγατρική εταιρεία ΛΥΠΑ ΑΕΒΕ προέβη σε σύναψη πενταετούς ομολογιακού δανείου ύψους Πέραν του εν λόγω δανείου οι καθαρές εισροές (ληφθέντα εξοφληθέντα δάνεια) για την περίοδο ανήλθαν σε ,51 για τον Όμιλο και ,32 για την Εταιρεία. Τα ποσά της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης ήταν ,28 για τον Όμιλο και ,27 για την Εταιρεία. 21

22 3.5 Φόρος Εισοδήματος Όμιλος Εταιρεία 30/06/ /06/ /06/ /06/2007 Τρέχων Φόρος Εισοδήματος , , , ,35 Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος , , ,07 (13.833,31) Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου 0, ,86 0, ,86 Προβλέψεις για Διαφορές Φορ. Ελέγχου , , , , , , , ,50 Οι Ανέλεγκτες Φορολογικά χρήσεις για την Εταιρεία και τις Θυγατρικές της έχουν ως εξής: Εταιρεία Έδρα Ανέλεγκτες Φορολογικά χρήσεις - ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Αθήνα, Ελλάδα Συνεργεία Επισκευής Μηχανών και Κατασκευών Αυτοκινήτων ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Αιγάλεω, Ελλάδα ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Αθήνα, Ελλάδα Ανώνυμος Ελληνική Γενική Εταιρεία Μηχανοκινήσεως και Ακινήτων Α.Ε.Γ.Ε.Μ. Α.Ε. Αθήνα, Ελλάδα ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ PMS ΑΕΒΕ Αθήνα, Ελλάδα TUDOR ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (πρώην EXIDE TECHNOLOGIES Α.Ε.Ε.Σ.) Αθήνα, Ελλάδα PI SQUARE HOLDINGS Ltd. Λεμεσός, Κύπρος - - ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΑΘΑΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Ε.Π.Ε. Αθήνα, Ελλάδα - Οι σωρευμένες προβλέψεις για φόρους και προσαυξήσεις που ενδέχεται να προκύψουν κατά τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων ανέρχονται κατά την σε ,76 για τον Όμιλο και ,29 για την Εταιρεία αντίστοιχα. Τα σωρευμένα ποσά για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά την ήταν αντίστοιχα ,26 και ,74. Οι των Εταιρειών PI SQUARE HOLDINGS Ltd και ΚΑΘΑΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Ε.Π.Ε. είναι επί του παρόντος αμελητέες. 22

23 3.6 Εποχικότητα Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη εποχικότητα στον κύκλο δραστηριότητας τους σε σχέση με τις ενδιάμεσες περιόδους. 3.7 Συναλλαγές με Συνδεδεμένα μέρη Όμιλος Εταιρεία 30/06/ /06/ /06/ /06/2007 Πωλήσεις εμπορευμάτων σε θυγατρικές , ,07 Αγορές εμπορευμάτων από θυγατρικές ,59 - Αγορές υπηρεσιών από θυγατρικές , ,05 Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και Mελών Διοίκησης , , , ,51 Όμιλος Εταιρεία 30/06/ /12/ /06/ /12/2007 Απαιτήσεις από θυγατρικές , ,88 Υποχρεώσεις προς θυγατρικές , ,00 Υποχρεώσεις προς Διευθυντικά Στελέχη και , ,00 Mέλη της Διοίκησης Η Εταιρεία πραγματοποιεί τις συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, μέσα στα πλαίσια των εργασιών της και σε καθαρά εμπορική βάση. Δεν υπάρχουν δάνεια προς τα συνδεδεμένα μέρη, πέρα από τις κάτωθι εγγυήσεις δανείων: o Εγγύηση δανείου προς την ALPHA BANK, ύψους ,00 για λογαριασμό της ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ o Εγγύηση δανείου προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ύψους ,00 για λογαριασμό της ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ. o Εγγύηση δανείου προς την ALPHA BANK ύψους ,00 για λογαριασμό της ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ. o Εγγύηση δανείου προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ύψους ,00 για λογαριασμό της ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ. o Εγγύηση δανείου προς την ALPHA BANK ύψους ,00 για λογαριασμό της ΑΕΓΕΜ Α.Ε. Δεν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις ή προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων μεταξύ των συνδεδεμένων μερών (θυγατρικών) του Ομίλου. 23

24 3.8 Μερίσματα Η ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 14/04/2008 ενέκρινε την διανομή μερίσματος για το έτος 2007, 0,50 ανά μετοχή ήτοι σύνολο , Ενδεχόμενα Η εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING έχει ασκήσει κατά της εταιρείας αγωγή ύψους ,77 από 13/07/2000. Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING πρότεινε εντός της χρήσης 2007 εξωδικαστικό συμβιβασμό της διαφοράς. Η Διοίκηση της εταιρείας στην χρήση του 2007 προέβη στην διενέργεια προβλέψεως ,00, που κατά την εκτίμηση των νομικών συμβούλων της, είναι το ποσό που τελικά θα καταβληθεί για τον συμβιβασμό της διαφοράς. Εκτός της ανωτέρω αγωγής δεν υπάρχουν άλλες επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων εναντίον του Ομίλου ή της Εταιρείας Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του ισολογισμού της 30/06/2008 και μέχρι την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων γεγονότα, που να αφορούν είτε τον Όμιλο είτε την Εταιρεία. Αθήνα 5 Αυγούστου 2008 Κων. Π. Πετρόπουλος Ιωάν. Π. Πετρόπουλος Γεώργιος Β. Παπαδόπουλος Πρόεδρος του Δ.Σ. Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Δ/ντής Οικονομικών & Διευθύνων Σύμβουλος & Διοικητικών Υπηρεσιών 24

25 25

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Ιερά Οδός 96-102, 10447 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2359/06/Β/86/14

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Ιερά Οδός 96-102, 10447 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2359/06/Β/86/14 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Ιερά Οδός 96-102, 10447 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2359/06/Β/86/14 Συνοπτικές Ενδιάμεσες της Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008 σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανώνυµη Εµπορική Βιοµηχανική Εταιρεία Ιερά Οδός 96-102, 10447 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2359/06/Β/86/14

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανώνυµη Εµπορική Βιοµηχανική Εταιρεία Ιερά Οδός 96-102, 10447 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2359/06/Β/86/14 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανώνυµη Εµπορική Βιοµηχανική Εταιρεία Ιερά Οδός 96-102, 10447 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2359/06/Β/86/14 Συνοπτικές Ενδιάµεσες της Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2013 σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας Καβάλα Τ.Κ. 640-07 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΒΕ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας Καβάλα Τ.Κ. 640-07 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΒΕ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας Καβάλα Τ.Κ. 640-07 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2012 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Αυτοκινήτων Οικοδομικών Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας 118 55 Αθήνα Γ.Ε.ΜΗ.: 240501000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 483/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Οι Συνημμένες Συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Οι Συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Π. Ράλλη 39 Ταύρος 17778 Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr

ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Π. Ράλλη 39 Ταύρος 17778 Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Π. Ράλλη 39 Ταύρος 17778 Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ OIKONOMIKH ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 10357/06/Β/86/113 ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 11 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου (1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2008) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 Η παρούσα Εξαμηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

(Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 3η ΙΟΥΝΙΟΥ 215 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/27) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 5675444 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1344/6/Β/86/131)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου 2008 ΕΩΣ 30 η Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου 2008 ΕΩΣ 30 η Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου 2008 ΕΩΣ 30 η Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 Σελίδα 1 από 42 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2008 30/6/2008 Εξαμήνου 2008

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2008 30/6/2008 Εξαμήνου 2008 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2008 30/6/2008 Εξαμήνου 2008 ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 2147/06/Β/86/06 Νίκης 15, 105 57 Αθήνα (ποσά σε ευρώ) 1 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ «ΕΚΤΕΡ Α.Ε. Περιόδου από

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.Ε. της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2013 έως 30 Ιουνίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 112604508000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 405401000 ΑΡ.Μ.Α.Ε 15417/006/B/87/0014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2015-30.06.2015 της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 26532240000

ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 26532240000 ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 26532240000 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2015) Σύμφωνα μετο άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 1 Περιεχόμενα Ι. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

JUMBO Α.Ε.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

JUMBO Α.Ε.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ JUMBO Α.Ε.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Απλές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007)

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007) FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007) Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 1 (1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙ.ΠΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2013 Σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΛΠ 34) Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου -30 Ιουνίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06 Διστόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2010) Σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Ν.3556/2007

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2010) Σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2010) Σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Ν.3556/2007 1 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 318/06/Β/86/28 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 312701000 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 ης Ιανουαρίου έως 30 ης Ιουνίου 2014

Διαβάστε περισσότερα