Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση µε τις οδηγίες 88/379/ΕΟΚ και 89/178/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 567/Β/6 9 90)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση µε τις οδηγίες 88/379/ΕΟΚ και 89/178/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 567/Β/6 9 90)"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ: 1197/89 Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση µε τις οδηγίες 88/379/ΕΟΚ και 89/178/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 567/Β/6 9 90) ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Συνεδρίαση: ) Έχοντας υπόψη: 1. Το έγγραφο του Γενικού Χηµείου του Κράτους, αριθ /3543/ Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 «εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34/τ. Α / ) όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 1440/1984 «συµµετοχή της Ελλάδας στο Κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος, Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/τ. Α/ ). 3. Το εδάφιο δ. της παρ.8 του άρθρου 6 του Ν. 4328/1929 «περί συστάσεως του Γενικού χηµείου του Κράτους, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον Α.Ν. 754/1937 (αρ. 3 παρ. 2 και 3) ΦΕΚ 247/τ.Α/ Το άρθρο 4 του ιατάγµατος της 31 ης Οκτωβρίου 1929 «περί κανονισµού της λειτουργίας και των εργασιών του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου (ΦΕΚ 391/τ.Α/ ). 5. Το Νόµο 115/1975 «περί τροποποιήσεως διατάξεων τίνων του Ν. 4328/1929 (ΦΕΚ 172/τ.Α/ ). 6. Την απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονοµικών για αναµόρφωση συλλογικών οργάνων Γνωµοδοτικής και Αποφασιστικής αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών αρ /1981, ΦΕΚ 214/τ.Β/82, αποφασίζουµε: Εγκρίνουµε την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικινδύνων παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση µε τις οδηγίες 88/379/ΕΟΚ και 89/178/ΕΟΚ ως εξής: Άρθρο 1 1. Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην εναρµόνιση της εθνικής µας νοµοθεσίας µε την οδηγία του Συµβουλίου 88/379/ΕΟΚ (L 187/88) «για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την ταξινόµηση, τη συσκευασία και την επισήµανση επικινδύνων παρασκευασµάτων» και την οδηγία της επιτροπής 89/178/ΕΟΚ (L 64/89) µε την οποία προσαρµόζεται στην τεχνική πρόοδο η πρώτη οδηγία. 2. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στα παρασκευάσµατα που διατίθενται στην Ελληνική αγορά και τα οποία: - περιέχουν τουλάχιστον µία επικίνδυνη ουσία κατά την έννοια του άρθρου 2, και - θεωρούνται επικίνδυνα κατά την έννοια του άρθρου 3. Η απόφαση αυτή εφαρµόζεται επίσης στα παρασκευάσµατα που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ. 3. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρµόζεται: α) Για τα φάρµακα που προορίζονται για τον άνθρωπο ή για κτηνιατρική χρήση, όπως ορίζονται από την οδηγία 65/65/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από οδηγία 87/21/ΕΟΚ. β) για τα καλλυντικά, όπως ορίζονται από την οδηγία 76/768/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τη οδηγία 86/199/ΕΟΚ.

2 γ) για τα µίγµατα ουσιών, τα οποία υπό µορφή αποβλήτων, αποτελούν αντικείµενο της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ και της απόφασης 78/319/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και Πορτογαλίας. δ) για τα παρασιτοκτόνα που αποτελούν αντικείµενο της οδηγίας 78/631/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 84/291/ΕΟΚ. ε) για τα πυροµαχικά και εκρηκτικά που διατίθενται στην αγορά για εκρηκτικούς ή πυροτεχνικούς σκοπούς. Επιπλέον η παρούσα απόφαση δεν εφαρµόζεται: στ) για τα τρόφιµα που βρίσκονται στο τελικό στάδιο µεταποίησης και προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή. ζ) για τις ζωοτροφές που βρίσκονται στο τελικό στάδιο µεταποίησης και προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή. η) για τις σιδηροδροµικές, οδικές, ποτάµιες, θαλάσσιες ή αεροπορικές µεταφορές των επικινδύνων ουσιών. θ) για τα παρασκευάσµατα υπό διαµετακόµιση που υπόκεινται σε τελωνιακό έλεγχο, εφόσον δεν υφίστανται οποιαδήποτε κατεργασία ή µεταποίηση. Άρθρο 2 Οι ορισµοί που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.. 329/83, εκτός από τον ορισµό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ), εφαρµόζονται στην παρούσα απόφαση. Άρθρο 3 Οι γενικές αρχές της ταξινόµησης και της επισήµανσης των παρασκευασµάτων εφαρµόζονται σύµφωνα µε τα κριτήρια του παραρτήµατος VI του Π.. 329/83, εκτός από τις περιπτώσεις εφαρµογής των άλλων κριτηρίων που αναφέρονται παρακάτω. 2. Οι φυσικοχηµικές ιδιότητες που είναι αναγκαίες για την ταξινόµηση των παρασκευασµάτων προσδιορίζονται µε τις µεθόδους που περιγράφονται στο παράρτηµα V σηµείο Α του Π.. 329/83. Τα παρασκευάσµατα θεωρούνται εκρηκτικά, οξειδωτικά, εξόχως εύφλεκτα ή εύφλεκτα όταν τα αποτελέσµατα των δοκιµών που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες µεθόδους δείχνουν ότι ανταποκρίνονται στους ορισµούς του άρθρου 2 του Π.. 329/83 και στα ειδικά κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στις µεθόδους αυτές. Κατά παράκληση των ανωτέρω: α) προσδιορισµός των εκρηκτικών, οξειδωτικών, εξόχως εύφλεκτων, λίαν εύφλεκτων ή εύφλεκτων ιδιοτήτων ενός παρασκευάσµατος, δεν είναι απαραίτητος όταν κανένα από τα συστατικά του δεν παρουσιάζει τέτοιες ιδιότητες και όταν, από τις πληροφορίες που διαθέτει ο κατασκευαστής, προκύπτει ότι το παρασκεύασµα δεν είναι δυνατό να παρουσιάζει κινδύνους αυτού του είδους. β) τα παρασκευάσµατα που κυκλοφορούν στην αγορά µε τη µορφή αερολυµάτων (αεροζόλ) υπόκεινται στα κριτήρια ευφλεκτότητας που καθορίζονται στα σηµεία 1.8 και 2.2 στοιχείο γ) του παραρτήµατος της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ ( 1 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. 3. Οι κίνδυνοι των παρασκευασµάτων για την υγεία προσδιορίζονται µε µία ή περισσότερες από τις παρακάτω µεθόδους: α) µε τη συµβατική µέθοδο αξιολόγησης που περιγράφεται παρακάτω και µε τη χρησιµοποίηση ατοµικών ορίων β) µε καθορισµό σύµφωνα µε τις µεθόδους που προβλέπονται στο παράρτηµα V σηµείο Β του Π.. 329/83, των τοξικολογικών ιδιοτήτων του παρασκευάσµατος που είναι απαραίτητες για την κατάλληλη ταξινόµηση και επισήµανση σύµφωνα µε τα κριτήρια του παραρτήµατος VI του εν λόγω Π..

3 Αν µία ή περισσότερες τοξικολογικές ιδιότητες του παρασκευάσµατος δεν αξιολογούνται µε τη µέθοδο του σηµείου Β της παρούσης παραγράφου, αξιολογούνται µε τη συµβατική µέθοδο. Όταν έχει αποδειχθεί η ύπαρξη τοξικολογικής ιδιότητας σύµφωνα µε τις δύο παραπάνω µεθόδους, για την ταξινόµηση του παρασκευάσµατος χρησιµοποιείται, το αποτέλεσµα της µεθόδου του στοιχείου β) εκτός όταν πρόκειται για καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες και τερατογόνες επιπτώσεις. Επιπλέον, όπου υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις: - ότι η τοξική δράση στον άνθρωπο διαφέρει από την τοξική δράση που προκύπτει από τον τοξικολογικό προσδιορισµό ή τη συµβατική αξιολόγηση, το παρασκεύασµα σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα για τον άνθρωπο. - ότι λόγω της επιφάνειας ή της επαύξησης της τοξικότητας, η συµβατική αξιολόγηση θα υποτιµούσε τους τοξικολογικούς κινδύνους, οι παράγοντες αυτοί λαµβάνονται υπόψη κατά την ταξινόµηση του παρασκευάσµατος. - Ότι λόγω ανταγωνισµού, η συµβατική αξιολόγηση θα υπερτιµούσε τους τοξικολογικούς κινδύνους, οι παράγοντες αυτοί λαµβάνονται υπόψη κατά την ταξινόµηση του παρασκευάσµατος. 4. Για τα παρασκευάσµατα µε γνωστή σύνθεση τα οποία ταξινοµούνται σύµφωνα µε τη µέθοδο της παραγράφου 3 στοιχείο β), απαιτείται νέα αξιολόγηση του κινδύνου για την υγεία σύµφωνα µε τη µέθοδο της παραγράφου 3 στοιχείο α) ή της παραγράφου 3 στοιχείο β) όταν: - ο κατασκευαστής µεταβάλλει, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα, την αρχική περιεκτικότητα, εκφρασµένη σε αναλογία βάρους, ενός ή περισσοτέρων επικίνδυνων για την υγεία συστατικών τους. Αρχική συγκέντρωση της ουσίας 2,5 % > 2,5 10 % > % > % > % Επιτρεπόµενη µεταβολή της αρχικής συγκέντρωσης του συστατικού ± 15 % ± 10 % ± 6 % ± 5 % ± 2,5 % - ο κατασκευαστής µεταβάλλει τη σύνθεση αντικαθιστώντας ή προσθέτοντας ένα ή περισσότερα συστατικά, επικίνδυνα ή µη κατά την έννοια των ορισµών της παρούσας οδηγίας. 5. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α), η αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη συµβατική µέθοδο που περιγράφεται παρακάτω, χρησιµοποιώντας για κάθε συστατικό όρια Όταν για τις επικίνδυνες ουσίες που αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 ορίζονται όρια συγκέντρωσης που είναι αναγκαία για την εφαρµογή της παρακάτω µεθόδου αξιολόγησης, πρέπει να χρησιµοποιούνται αυτά τα όρια Όταν οι επικίνδυνες ουσίες δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 ή αναγράφονται χωρίς τα όρια συγκέντρωσης που είναι αναγκαία για τη εφαρµογή της παρακάτω µεθόδου αξιολόγησης, τα όρια συγκέντρωσης καθορίζονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του παραρτήµατος Ι της παρούσας απόφασης. Όταν ένα παρασκεύασµα περιέχει µία τουλάχιστον ουσία η οποία σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2 του Π.. 329/83 φέρει την ένδειξη «Προσοχή Ουσία µη εισέτι πλήρως δοκιµασµένη», η ετικέτα του παρασκευάσµατος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Προσοχή Το παρασκεύασµα αυτό περιέχει ουσία που δεν έχει ακόµη

4 πλήρως δοκιµαστεί» εφόσον η ουσία αυτή υπάρχει σε συγκέντρωση ίση ή ανώτερη από 1%. Ωστόσο, η ουσία αυτή πρέπει να λαµβάνεται υπόψη όπως και οι άλλες ουσίες που περιέχει το παρασκεύασµα κατά την εφαρµογή της µεθόδου αξιολόγησης µε υπολογισµό, εφόσον η επισήµανσή του έχει τουλάχιστον µία ένδειξη κινδύνου για την υγεία. Στην περίπτωση αυτή: α) Τα ακόλουθα παρασκευάσµατα θεωρούνται λίαν τοξικά: i) Λόγω της οξείας θανατηφόρου δράσης τους, τα παρασκευάσµατα που περιέχουν µία ή περισσότερες ουσίες οι οποίες ταξινοµούνται ή θεωρούνται ως λίαν τοξικές σε συγκεντρώσεις µεγαλύτερες για µία τουλάχιστον ουσία: - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται για την ή τις εν λόγω ουσίες στο - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 1 του παραρτήµατος Ι (πίνακας Ι) της παρούσας απόφασης, εφόσον η ουσία ή οι ουσίες δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 ή αναγράφονται χωρίς όρια ii) Λόγω της οξείας θανατηφόρου δράσης τους, τα παρασκευάσµατα που περιέχουν περισσότερες από µία ουσίες οι οποίες ταξινοµούνται ή θεωρούνται ως λίαν τοξικές, σε συγκεντρώσεις που, για καµία από αυτές, δεν υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται είτε στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 είτε στο σηµείο 1 του παραρτήµατος Ι (πίνακας Ι) της παρούσης απόφασης όταν το άθροισµα των λόγων της κατά βάρος εκατοστιαίας αναλογίας κάθε λίαν τοξικής ουσίας στο παρασκεύασµα προς το όριο που καθορίζεται για την ουσία αυτή υπερβαίνει ή ισούται προς 1, δηλαδή εάν P Τ+ L T + 1 Όπου: Ρ Τ + = η κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία κάθε λίαν τοξικής ουσίας στο παρασκεύασµα, L T + = το όριο που καθορίζεται για την ίδια λίαν τοξική ουσία εκφρασµένο επί τοις εκατό. iii) Λόγω της µη θανατηφόρου µόνιµης δράσης τους µετά από µία και µόνη έκθεση σε αυτά, τα παρασκευάσµατα που περιέχουν µία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες µε τέτοια δράση, σε συγκέντρωση µεγαλύτερη για µία τουλάχιστον ουσία: - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 2 του παραρτήµατος Ι (πίνακας Ι) της παρούσας απόφασης εφόσον η εν λόγω ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 ή αναγράφονται χωρίς όρια β) Τα ακόλουθα παρασκευάσµατα θεωρούνται τοξικά: i) Λόγω της οξείας θανατηφόρου δράσης τους, τα παρασκευάσµατα που περιέχουν µία ή περισσότερες ουσίες οι οποίες ταξινοµούνται ή θεωρούνται ως λίαν τοξικές ή τοξικές σε συγκέντρωση µεγαλύτερη για µία τουλάχιστον ουσία: - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο Ι του παραρτήµατος Ι (πίνακας Ι) της παρούσας απόφασης εφόσον η ουσία ή οι ουσίες δεν

5 αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 ή αναγράφονται χωρίς όρια ii) Λόγω της οξείας θανατηφόρου δράσης τους, τα παρασκευάσµατα που περιέχουν περισσότερες από µία ουσίες οι οποίες ταξινοµούνται ή θεωρούνται ως λίαν τοξικές ή τοξικές σε συγκεντρώσεις που για καµιά τους δεν υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται είτε στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 είτε στο σηµείο Ι του παραρτήµατος Ι (πίνακας Ι) της παρούσας απόφασης όταν το άθροισµα των λόγων της κατά βάρος εκατοστιαίας κάθε τοξικής ή λίαν τοξικής ουσίας στο παρασκεύασµα προς το όριο τοξικότητας που καθορίζεται για την ουσία αυτή υπερβαίνει ή ισούται προ; 1, δηλαδή, εάν P T P + T + 1 LT LT Όπου: Ρ Τ + = η κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία κάθε λίαν τοξικής ουσίας στο παρασκεύασµα, Ρ Τ = η κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία κάθε τοξικής ουσίας στο παρασκεύασµα, L T = το όριο που καθορίζεται για κάθε λίαν τοξική ουσία εκφρασµένο επί τοις εκατό. iii) Λόγω της µη θανατηφόρου µόνιµης δράσης τους µετά από µία και µόνη έκθεση σε αυτά, τα παρασκευάσµατα που περιέχουν µία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες µε τέτοια δράση σε συγκέντρωση µεγαλύτερη για µία τουλάχιστον ουσία: - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 2 του παραρτήµατος Ι (πίνακας ΙΙ) της παρούσας απόφασης εφόσον η εν λόγω ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο ή αναγράφονται χωρίς όρια iv) Λόγω της µακροχρόνιας δράσης τους, τα παρασκευάσµατα που περιέχουν µία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες µε ανάλογη δράση σε συγκέντρωση µεγαλύτερη για µία τουλάχιστον ουσία: - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 3 του παραρτήµατος Ι (πίνακας ΙΙΙ) της παρούσας απόφασης εφόσον η εν λόγω ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο ή αναγράφονται χωρίς όρια γ) Τα ακόλουθα παρασκευάσµατα θεωρούνται επιβλαβή: i) Λόγω της οξείας θανατηφόρου δράσης τους, τα παρασκευάσµατα που περιέχουν µία ή περισσότερες ουσίες οι οποίες ταξινοµούνται ή θεωρούνται ως λίαν τοξικές ή επιβλαβείς σε συγκέντρωση µεγαλύτερη για µία τουλάχιστον ουσία: παράρτηµα Ι της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο Ι του παραρτήµατος Ι (πίνακας Ι) της παρούσας απόφασης εφόσον η ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 ή αναγράφονται χωρίς όρια ii) Λόγω της οξείας θανατηφόρου δράσης τους, τα παρασκευάσµατα που περιέχουν περισσότερες από µία ουσίες οι οποίες ταξινοµούνται ή θεωρούνται, ως λίαν τοξικές, ή επιβλαβείς σε συγκεντρώσεις που για καµία από αυτές δεν υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται είτε στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 είτε στο σηµείο 1 του παραρτήµατος Ι (πίνακας Ι) της παρούσας απόφασης όταν το άθροισµα των λόγων της κατά βάρος εκατοστιαίας αναλογίας κάθε P T + T Xn + + LXn L`Xn LXn P P 1

6 ουσίας στο παρασκεύασµα προς το όριο βλαβερότητας που καθορίζεται για την ουσία αυτή υπερβαίνει ή ισούται προς 1, δηλαδή εάν όπου: Ρ Τ + = η κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία κάθε λίαν τοξικής ουσίας στο παρασκεύασµα, Ρ Τ = η κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία κάθε τοξικής ουσίας στο παρασκεύασµα, Ρ Xn = η κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία κάθε επιβλαβούς ουσίας στο παρασκεύασµα, L Xn = το όριο που καθορίζεται για κάθε λίαν τοξική, τοξική ή επιβλαβή ουσία, εκφρασµένου επί τοις εκατό. iii) Λόγω της µόνιµης µε θανατηφόρου δράσης τους µετά από µία και µόνη έκθεση, τα παρασκευάσµατα που περιέχουν µία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες µε ανάλογη δράση σε συγκέντρωση µεγαλύτερη για µία τουλάχιστον ουσία: - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 2 του παραρτήµατος Ι (πίνακας ΙΙ) της παρούσας απόφασης εφόσον η εν λόγω ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 ή αναγράφονται χωρίς όρια iv) Λόγω της µακροχρόνιας δράσης τους, τα παρασκευάσµατα που περιέχουν µία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες µε ανάλογη δράση σε συγκέντρωση ανώτερη για µία τουλάχιστον ουσία: - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται από στο σηµείο 3 του τµήµατος Ι (πίνακας ΙΙΙ) της παρούσας απόφασης εφόσον η εν λόγω ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο ή αναγράφονται χωρίς όρια v) Λόγω της ευαισθητοποιού δράσης τους µε εισπνοή, τα παρασκευάσµατα που περιέχουν µία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες συνοδευόµενες από τη φράση R42 που αντιστοιχεί σ αυτή τη δράση σε συγκέντρωση ανώτερη για µία τουλάχιστον ουσία: - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο για την εν λόγω ουσία ή ουσίες, - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 5 του παραρτήµατος Ι (πίνακας V) της παρούσας απόφασης εφόσον η εν λόγω ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο ή αναγράφονται χωρίς όρια δ) Θεωρούνται πολύ διαβρωτικά ( 1 ): i) Τα παρασκευάσµατα που περιέχουν µία ή περισσότερες ουσίες οι οποίες ταξινοµούνται ή θεωρούνται ως διαβρωτικές και χαρακτηρίζονται µε τη φράση R35 σε συγκέντρωση µεγαλύτερη για µία τουλάχιστον ουσία: παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 4 του παραρτήµατος Ι (πίνακας IV) της παρούσας απόφασης εφόσον η ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 ή αναγράφονται χωρίς όρια ii) Τα παρασκευάσµατα που περιέχουν περισσότερες από µία ουσίες οι οποίες ταξινοµούνται ή θεωρούνται ως διαβρωτικές και χαρακτηρίζονται µε τη φράση R35σε συγκεντρώσεις που για καµία από αυτές δεν υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται είτε στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 είτε στο σηµείο 4 του παραρτήµατος Ι (πίνακας IV) της παρούσας απόφασης όταν το άθροισµα των λόγων της κατά βάρος εκατοστιαίας αναλογίας κάθε διαβρωτικής ουσίας στο παρασκεύασµα προς το όριο διαβρωτικότητας που καθορίζεται για την ουσία αυτή υπερβαίνει ή ισούται προς 1, εάν δηλαδή: P L C, R35 C, R35 1

7 Όπου: P C,R 35 = η κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία κάθε διαβρωτικής ουσίας συνοδευόµενης από τη φράση R35 στο παρασκεύασµα. L C,R 35 = το όριο διαβρωτικότητας που καθορίζεται για κάθε διαβρωτική ουσία συνοδευόµενη από τη φράση R35, εκφρασµένο επί τοις εκατό σε βάρος. ε) Θεωρούνται επίσης διαβρωτικά: i) Τα παρασκευάσµατα που περιέχουν µία ή περισσότερες ουσίες οι οποίες ταξινοµούνται ή θεωρούνται ως διαβρωτικές και χαρακτηρίζονται µε τη φράση R35 σε συγκέντρωση µεγαλύτερη για µία τουλάχιστον ουσία. - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 4 του παραρτήµατος Ι (πίνακας IV) της παρούσας απόφασης εφόσον η ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 ή αναγράφονται χωρίς όρια ii) Τα παρασκευάσµατα που περιέχουν περισσότερες από µία ουσίες οι οποίες ταξινοµούνται ή θεωρούνται ως διαβρωτικές και χαρακτηρίζονται µε τη φράση R34 σε συγκεντρώσεις που δεν υπερβαίνουν για καµία τους τα όρια που καθορίζονται είτε στο είτε στο σηµείο 4 του παραρτήµατος Ι (πίνακας IV) της παρούσας απόφασης, όταν το άθροισµα των λόγων της κατά βάρος εκατοστιαίας αναλογίας κάθε ουσίας στο παρασκεύασµα προς το όριο διαβρωτικότητας που καθορίζεται για την ουσία αυτή υπερβαίνει ή ισούται προς 1, δηλαδή εάν: P L C, R35 C, R34 P + L C, R34 C, R34 1 Όπου: L C, R35 = η κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία κάθε διαβρωτικής ουσίας συνοδευόµενης από τη φράση R35 στο παρασκεύασµα, L C, R34 = η κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία κάθε διαβρωτικής ουσίας συνοδευόµενης από τη φράση R34 στο παρασκεύασµα, L C, R34 = το όριο διαβρωτικότητας που καθορίζεται για κάθε διαβρωτική ουσία συνοδευόµενη από τη φράση R34, εκφρασµένο επί τοις εκατό σε βάρος. στ) Θεωρούνται ότι µπορούν να προξενήσουν σοβαρές οφθαλµικές βλάβες: i) τα παρασκευάσµατα που περιέχουν µία ή περισσότερες ουσίες οι οποίες ταξινοµούνται ή θεωρούνται ως ερεθιστικές και χαρακτηρίζονται µε τη φράση R41 σε συγκέντρωση µεγαλύτερη για µία τουλάχιστον ουσία: - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 4 του παραρτήµατος Ι (πίνακας IV) της παρούσας απόφασης εφόσον η ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 ή αναγράφονται χωρίς όρια ii) Τα παρασκευάσµατα που περιέχουν περισσότερες από µία ουσίες οι οποίες ταξινοµούνται ή θεωρούνται ως διαβρωτικές ή ερεθιστικές και χαρακτηρίζονται µε τη φράση R41 σε συγκεντρώσεις που δεν υπερβαίνουν για καµία τους τα όρια που καθορίζονται είτε στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83, είτε στο σηµείο 4 του παραρτήµατος Ι (πίνακας IV) της παρούσας απόφασης όταν το άθροισµα των λόγων της κατά βάρος εκατοστιαίας αναλογίας κάθε ουσίας στο παρασκεύασµα προς το όριο ερεθιστικότητας που καθορίζεται για την ουσία αυτή υπερβαίνει ή ισούται προς 1, δηλαδή:

8 P L Xi, R41 Xi, R41 1 Όπου: P Xi, R41 = η κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία κάθε ερεθιστικής ουσίας συνοδευόµενης από τη φράση R41 στο παρασκεύασµα, P Xi, R41 = το όριο ερεθιστικότητας που καθορίζεται για κάθε ερεθιστική ουσία συνοδευόµενη από τη φράση R41, εκφρασµένο επί τοις εκατό σε βάρος. ζ) Θεωρούνται ερεθιστικά για το δέρµα: i) τα παρασκευάσµατα που περιέχουν µία ή περισσότερες ουσίες οι οποίες ταξινοµούνται ή θεωρούνται ως διαβρωτικές ή ερεθιστικές και χαρακτηρίζονται µε τη φράση R38 σε συγκέντρωση µεγαλύτερη για µία τουλάχιστον ουσία: - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 4 του παραρτήµατος Ι (πίνακας IV)της παρούσας απόφασης εφόσον η ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 ή αναγράφονται χωρίς όρια ii) Τα παρασκευάσµατα που περιέχουν περισσότερες από µία ουσίες οι οποίες ταξινοµούνται ή θεωρούνται ως διαβρωτικές ή ερεθιστικές και χαρακτηρίζονται µε τη φράση R38 σε συγκεντρώσεις που δεν υπερβαίνουν για καµία τους τα όρια που καθορίζονται είτε στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 είτε στο σηµείο 4 του παραρτήµατος Ι (πίνακας IV) της παρούσας απόφασης όταν το άθροισµα των λόγων της κατά βάρος εκατοστιαίας αναλογίας κάθε ουσίας στο παρασκεύασµα προς το όριο ερεθιστικότητας που καθορίζεται για την ουσία αυτή υπερβαίνει ή ισούται προς 1, δηλαδή: P L C, R35 Xi, R38 P + L C, R34 Xi, R38 P + L Xi, R38 Xi, R38 1 Όπου: P C, R35 = η κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία κάθε διαβρωτικής ουσίας συνοδευόµενης από τη φράση R35 στο παρασκεύασµα, P C, R34 = η κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία κάθε διαβρωτικής ουσίας συνοδευόµενης από τη φράση R34 στο παρασκεύασµα, P Xi, R38 = η κατά βάση εκατοστιαία αναλογία κάθε ερεθιστικής ουσίας συνοδευόµενης από τη φράση R38 στο παρασκεύασµα, L Xi, R38 = το όριο ερεθιστικότητας που καθορίζεται για κάθε διαβρωτική ή ερεθιστική ουσία συνοδευόµενη από τη φράση R38 εκφρασµένο επί τοις εκατό σε βάρος. iii) Λόγω της ευαισθητοποιητικής δράσης τους κατά την επαφή µε το δέρµα, τα παρασκευάσµατα που περιέχουν τουλάχιστον µία επικίνδυνη ουσία συνοδευόµενη από τη φράση R43 που χαρακτηρίζει τη δράση αυτή σε συγκέντρωση µεγαλύτερη για µία τουλάχιστον ουσία: - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται για την εν λόγω ουσία στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83, - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 5 του παραρτήµατος Ι (πίνακας V) της παρούσας απόφασης εφόσον η ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 ή αναγράφονται χωρίς όρια η) Θεωρούνται ερεθιστικά για τα µάτια:

9 i) τα παρασκευάσµατα που περιέχουν µία ή περισσότερες ουσίες οι οποίες ταξινοµούνται ή θεωρούνται ως ερεθιστικές και χαρακτηρίζονται µε τη φράση R41 ή R36 σε συγκέντρωση µεγαλύτερη για µία τουλάχιστον ουσία: - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 4 του παραρτήµατος Ι (πίνακας IV) της παρούσας απόφασης εφόσον η ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 ή αναγράφονται χωρίς όρια ii) Τα παρασκευάσµατα που περιέχουν περισσότερες από µία ουσίες οι οποίες ταξινοµούνται ή θεωρούνται ερεθιστικές και χαρακτηρίζονται µε τη φράση R41 είτε µε τη φράση R36,σε συγκεντρώσεις που δεν υπερβαίνουν για καµία τους όρια που καθορίζονται είτε στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 είτε στο σηµείο 4 του παραρτήµατος Ι (πίνακας IV) της παρούσας απόφασης όταν το άθροισµα των λόγων της κατά βάρος εκατοστιαίας αναλογίας κάθε ουσίας στο παρασκεύασµα προς το όριο ερεθιστικότητας που καθορίζεται για την ουσία αυτή υπερβαίνει ή ισούται προς 1, δηλαδή: P L Xi, R41 Xi, R36 P + L Xi, R36 Xi, R36 1 Όπου: P Xi, R41 =η κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία κάθε ερεθιστικής ουσίας συνοδευόµενης από τη φράση R41 στο παρασκεύασµα, P Xi, R36 =η κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία κάθε ερεθιστικής ουσίας συνοδευµένης από τη φράση R36 στο παρασκεύασµα, L Xi, R36 =το όριο ερεθιστικότητας που καθορίζεται για κάθε ερεθιστική ουσία, συνοδευόµενη από τη φράση R41 ή R36, εκφρασµένο επί τοις εκατό σε βάρος. θ) Θεωρούνται ερεθιστικά για τις αναπνευστικές οδούς: i) Τα παρασκευάσµατα που περιέχουν µία ή περισσότερες ουσίες οι οποίες ταξινοµούνται η θεωρούνται ως ερεθιστικές και χαρακτηρίζονται µε τη φράση R37 σε συγκέντρωση µεγαλύτερη, για µία τουλάχιστον ουσία: - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 4 του παραρτήµατος Ι (πίνακας IV) της παρούσας απόφασης εφόσον ηνουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 ή αναγράφονται χωρίς όρια ii) Τα παρασκευάσµατα που περιέχουν περισσότερες από µία ουσίες οι οποίες ταξινοµούνται ή θεωρούνται ερεθιστικές και χαρακτηρίζονται µε τη φράση R37 σε συγκεντρώσεις που δεν υπερβαίνουν για καµία τους τα όρια που καθορίζονται είτε στο είτε στο σηµείο 4 του παραρτήµατος Ι (πίνακας IV) της παρούσας απόφασης όταν το άθροισµα των λόγων της κατά βάρος εκατοστιαίας αναλογίας κάθε ουσίας στο Όπου: P Xi, R37 1 LXi, R37 παρασκεύασµα προς το όριο ερεθιστικότητας που καθορίζεται για την ουσία αυτή υπερβαίνει ή ισούται προς 1, δηλαδή:

10 P Xi,R37 =η κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία κάθε ερεθιστικής ουσίας συνοδευόµενης από τη φράση R37 στο παρασκεύασµα, L Xi,R37 =το όριο ερεθιστικότητας που καθορίζεται για κάθε ερεθιστική ουσία συνοδευµένη συνοδευόµενη από τη φράση R37, εκφρασµένο επί τοις εκατό σε βάρος. ι) Θεωρούνται ως καρκινογόνα και χαρακτηρίζονται τουλάχιστον µε το σήµα κινδύνου και την ένδειξη κινδύνου «τοξικό», τα παρασκευάσµατα που περιέχουν ουσία ανάλογης δράσης που συνοδεύεται από τη τυποποιηµένη φράση R45 η οποία δηλώνει τις καρκινογόνους ουσίες των κατηγοριών 1 και 2 σε συγκέντρωση µεγαλύτερη ή ίση: - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται για την εν λόγω ουσία στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83, - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 6 του παραρτήµατος Ι (πίνακας VI) της παρούσας απόφασης εφόσον η ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 ή αναγράφονται χωρίς όρια ια) Θεωρούνται ως ανησυχητικά για τον άνθρωπο λόγω των πιθανών καρκινογόνων επιπτώσεών τους και χαρακτηρίζονται τουλάχιστον µε το σήµα κινδύνου και την ένδειξη κινδύνου «επιβλαβές», τα παρασκευάσµατα που περιέχουν ουσία ανάλογης δράσης που συνοδεύεται από την τυποποιηµένη φράση R40 η οποία δηλώνει τις καρκινογόνους ουσίες της κατηγορίας 3 σε συγκέντρωση µεγαλύτερη ή ίση: - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται για την εν λόγω ουσία στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83, - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 6 του παραρτήµατος Ι (πίνακας VI) της παρούσας απόφασης εφόσον ή ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 ή αναγράφονται χωρίς όρια ιβ) Θεωρούνται ως µεταλλαξιογόνα και χαρακτηρίζονται τουλάχιστον µε το σήµα κινδύνου «τοξικό» τα παρασκευάσµατα που περιέχουν ουσία ανάλογης δράσης που συνοδεύεται από την τυποποιηµένη φράση R46 η οποία δηλώνει τις µεταλλαξιογόνες ουσίες της κατηγορίας 1 σε συγκέντρωση µεγαλύτερη ή ίση, - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται για την εν λόγω ουσία στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83, - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 6 του παραρτήµατος Ι (πίνακαςvi) της παρούσας απόφασης εφόσον η ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 ή αναγράφονται χωρίς όρια ιγ) Θεωρούνται ως εξοµοιώσιµα µε µεταλλαξιγόνα και χαρακτηρίζονται τουλάχιστον µε το σήµα κινδύνου µε την ένδειξη κινδύνου «επιβλαβές» τα παρασκευάσµατα που περιέχουν ουσία ανάλογης δράσης που συνοδεύεται από την τυποποιηµένη φράση R46 η οποία δηλώνει τις µεταλλαξιογόνους ουσίες της κατηγορίας 2 σε συγκέντρωση µεγαλύτερη ή ίση: - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται για την εν λόγω ουσία στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83, - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 6 του παραρτήµατος Ι (πίνακας VI) της παρούσας απόφασης εφόσον η ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 ή αναγράφονται χωρίς όρια ιδ) Θεωρούνται ανησυχητικά για τον άνθρωπο λόγω των πιθανών µεταλλαξιογόνων επιπτώσεών τους και χαρακτηρίζονται τουλάχιστον µε το σήµα κινδύνου και την ένδειξη κινδύνου «επιβλαβές» τα παρασκευάσµατα που περιέχουν ουσία ανάλογης δράσης που συνοδεύεται από την τυποποιηµένη φράση R40 η οποία δηλώνει τις µεταλλαξιογόνους ουσίες της κατηγορίας 3 σε συγκέντρωση µεγαλύτερη ή ίση: - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται για την εν λόγω ουσία στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83, - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 6 του παραρτήµατος Ι (πίνακας VI) της παρούσας απόφασης εφόσον η ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π..329/83 ή αναγράφονται χωρίς όρια

11 ιε) Θεωρούνται ως τερατογόνα και χαρακτηρίζονται τουλάχιστον µε το σήµα κινδύνου και την ένδειξη κινδύνου «τοξικό», τα παρασκευάσµατα που περιέχουν ουσία ανάλογης δράσης που συνοδεύεται από την τυποποιηµένη φράση R47 η οποία δηλώνει τις τερατογόνους ουσίες της κατηγορίας 1 σε συγκέντρωση µεγαλύτερη ή ίση: - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται για την εν λόγω ουσία στο παράρτηµα Ι του Π..329/83, - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 6 του παραρτήµατος Ι (πίνακαςvi) της παρούσας απόφασης εφόσον η ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π ή αναγράφονται χωρίς όρια ιστ) Θεωρούνται εξοµοιώσιµα µε τερατογόνα και χαρακτηρίζονται τουλάχιστον µε το σήµα κινδύνου και την ένδειξη κινδύνου «τοξικό», τα παρασκευάσµατα που περιέχουν ουσία ανάλογης δράσης που συνοδεύεται από την τυποποιηµένη φράση R47 η οποία δηλώνει τις τερατογόνους ουσίες της κατηγορίας 2 σε συγκέντρωση µεγαλύτερη ή ίση: - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται για την εν λόγω ουσία στο παράρτηµα Ι του Π..329/83, - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 6 του παραρτήµατος Ι (πίνακας VI) της παρούσας απόφασης εφόσον η ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π..329/83 ή αναγράφονται χωρίς όρια ιζ) Θεωρούνται ότι έχουν ειδικές επενέργειες στην υγεία, χωρίς αυτό να καθορίζεται σαφέστερα και χαρακτηρίζονται τουλάχιστον µε το σήµα κινδύνου «επιβλαβές» τα παρασκευάσµατα που περιέχουν ουσία η οποία δεν αναγράφεται µεν ακόµη στο παράρτηµα Ι του Π..329/83 αλλά έχει προσωρινά χαρακτηριστεί µε τη φράση R40, η οποία δηλώνει τέτοιες ουσίες, σε συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 6 του παραρτήµατος Ι (πίνακας VI) της παρούσας απόφασης. 6. Για παρασκευάσµατα που υπάγονται στην παρούσα απόφαση: α) Ουσίες που αναγράφονται ή όχι στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 και οι οποίες βρίσκονται είτε ως προσµίξεις είτε ως πρόσθετα, δεν λαµβάνονται υπόψη εφόσον η κατά βάρος συγκέντρωσή τους είναι µικρότερη του: - 0,1% για τις ουσίες που ταξινοµούνται ως λίαν τοξικές ή τοξικές, - 1,0% για τις ουσίες που ταξινοµούνται ως επιβλαβείς, διαβρωτικές ή ερεθιστικές, εκτός αν στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 καθορίζονται κατώτερες τιµές. β) Για τις επικίνδυνες ουσίες που δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 αλλά χρησιµοποιούνται ως συστατικά παρασκευάσµατα σε κατά βάρος συγκέντρωση µεγαλύτερη από εκείνη που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου καθορίζονται όρια συγκέντρωσης που χαρακτηρίζουν τους κινδύνους για την υγεία. Ορισµένες ουσίες ενδέχεται να παρουσιάζουν ταυτόχρονα διάφορες επικίνδυνες για την υγεία ιδιότητες δηλαδή να είναι π.χ. συγχρόνως επιβλαβείς / ερεθιστικές, διαβρωτικές /επιβλαβείς, διαβρωτικές /ευαισθητοποιοί, κ.λ.π. οπότε κάθε µια από τις ιδιότητες αυτές χαρακτηρίζεται από τα ειδικά της όρια συγκέντρωσης. Τα όρια αυτά συγκέντρωσης καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι της παρούσας απόφασης από τον κατασκευαστή ή από οποιοδήποτε άλλο άτοµο που θέτει στην κυκλοφορία το παρασκεύασµα. Άρθρο 4 Η ταξινόµηση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων ανάλογα µε το βαθµό και την ειδική φύση των κινδύνων που παρουσιάζουν στηρίζεται στους ορισµούς του άρθρου 2. Οι ουσίες ταξινοµούνται ανάλογα µε τον υψηλότερο βαθµό κινδύνου σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο (δ). Άρθρο 5

12 1. Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά επικίνδυνων παρασκευασµάτων τα οποία δεν είναι σύµφωνα, όσον αφορά τη συσκευασία και επισήµανση στην παρούσα απόφαση. 2. Οι παρασκευαστές είναι υποχρεωµένοι να δίνουν στις αρµόδιες αρχές ότι στοιχεία τους ζητηθούν διευκρινιστικά µε τη σύνθεση σε περίπτωση αµφιβολιών σχετικών µε την εφαρµογή της παραπάνω παραγράφου Επίσης οι παρασκευαστές ή οι υπεύθυνοι για την κυκλοφορία έχουν στη διάθεση των αρµοδίων αρχών τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για την ταξινόµηση και την επισήµανση του παρασκευάσµατος. Άρθρο 6 1. Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά επικίνδυνων παρασκευασµάτων, εφ όσον: α) Οι συσκευασίες τους δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Π.. 329/83, όσον αφορά τη στεγανότητα, τη στερεότητα και το σύστηµα κλεισίµατος. β) Οι περιέκτες τους, που προσφέρονται ή πωλούνται στο ευρύ κοινό έχουν: - σχήµα ή/ και γραφική διακόσµηση που µπορεί να προσελκύσει ή διεγείρει την ενεργή περιέργεια των παιδιών ή να οδηγήσει τους καταναλωτές σε σύγχυση. - η παρουσίαση ή/ και ονοµασία που χρησιµοποιείται για τρόφιµα, για ζωοτροφές, για φάρµακα και καλλυντικά. 2. Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά ορισµένων κατηγοριών επικίνδυνων παρασκευασµάτων που προσφέρονται ή πωλούνται στο ευρύ κοινό και που ορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 3, εφ όσον: - δεν κλείνουν µε σύστηµα ασφαλείας για τα παιδιά, - δεν φέρουν ανάγλυφη προειδοποίηση κινδύνου. 3. Οι κατηγορίες επικίνδυνων παρασκευασµάτων των οποίων οι συσκευασίες πρέπει να πληρούν τις διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 καθορίζονται µε νεότερες διατάξεις µε τη διαδικασία του άρθρου 21 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, (L 196/1967) παράρτηµα ΙΧ µέρος Α και Β της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ. (Η οδηγία 67/548/ΕΟΚ, όπου αναφέρεται στην παρούσα απόφαση, έχει εναρµονιστεί µε την εθνική µας νοµοθεσία µε το Π.. 329/83 (ΦΕΚ 329/83 ΦΕΚ 118/Α/83). Άρθρο 7 1. Κάθε συσκευασία πρέπει να φέρει, κατά τρόπο ευανάγνωστο και ανεξίτηλο τις ακόλουθες ενδείξεις: α) Την εµπορική ή χαρακτηριστική ονοµασία του παρασκευάσµατος. β) Το όνοµα, την πλήρη διεύθυνση καθώς και τον αριθµό τηλεφώνου του υπεύθυνου για τη διάθεση στην αγορά, ο οποίος είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα, είτε αυτός είναι, ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο διανοµέας. γ) Τη χηµική ονοµασία της ή των ουσιών που περιέχει το παρασκεύασµα, υπό τους εξής όρους: ι) για τα παρασκευάσµατα που ταξινοµούνται ως Τ+, Τ, Xn, σύµφωνα µε το άρθρο 3, λαµβάνονται υπόψη µόνο οι ουσίες Τ+, Τ, Xn, η συγκέντρωση των οποίων είναι τουλάχιστον ίση µε το χαµηλότερο από τα όριά τους (όριο Xn) που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι της παρούσας απόφασης ή του Π.. 329/83, - για τα παρασκευάσµατα που ταξινοµούνται ως C, σύµφωνα µε το άρθρο 3, λαµβάνονται υπόψη µόνο οι ουσίες C, των οποίων η συγκέντρωση είναι τουλάχιστον ίση µε το χαµηλότερο όριο (όριο Χι) που καθορίζεται στο παράρτηµα Ι της παρούσας απόφασης ή του Π.. 329/83. - για τα παρασκευάσµατα που χαρακτηρίζονται µε µία από τις τυποποιηµένες φράσεις R42, R42/43, σύµφωνα µε το άρθρο 3, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη µόνο οι ουσίες που χαρακτηρίζονται µε τις φράσεις αυτές και οι οποίες

13 περιέχονται σε συγκέντρωση τουλάχιστον ίση µε το όριο που καθορίζεται στο παράρτηµα Ι της παρούσας απόφασης ή του Π.. 329/83. ιι) Κατά κανόνα, ένα ανώτατο όριο τεσσάρων χηµικών ονοµασιών αρκεί για τον εντοπισµό των ουσιών που ευθύνονται κυρίως για τους µείζονες κινδύνους για την υγεία µε βάση τους οποίους έγινε η ταξινόµηση και η επιλογή των αντιστοίχων φράσεων περιγραφής του κινδύνου. Σε ορισµένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι απαραίτητες περισσότερες από τέσσερις χηµικές ονοµασίες. Αν το παρασκεύασµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3, χαρακτηρίζεται µε µία από τις τυποποιηµένες φράσεις R39, R40, R42, R43,R42/43,R45,R46,R47 ή /και R48 πρέπει να αναφέρεται το όνοµά της (των) ουσίας (ουσιών). Η χηµική ονοµασία πρέπει να αποδίδεται µε ένα από τα ονόµατα που περιέχονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 ή µε µια διεθνώς αναγνωρισµένη ονοµατολογία αν η ουσία δεν περιέχεται ακόµη σε αυτό. Όταν µπορεί να αποδείξει ότι η αναγραφή της χηµικής ταυτότητας µιας επιβλαβούς ουσίας, η οποία δεν χαρακτηρίζεται µε µία ή περισσότερες φράσεις R, θέτει σε κίνδυνο την εµπιστευτικότητα της ιδιοκτησίας του, ο κατασκευαστής του παρασκευάσµατος αυτού µπορεί να αναφέρεται στην ουσία αυτή µε τη βοήθεια είτε µίας ονοµασίας που προσδιορίζει τις σηµαντικότερες λειτουργικές χηµικές οµάδες, είτε µιας εναλλακτικής ονοµασίας. Στην περίπτωση αυτή ο κατασκευαστής οφείλει να ενηµερώνει την αρµόδια αρχή, εφ όσον το παρασκεύασµα κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η αρµόδια αρχή ενηµερώνει την επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη. Οι εµπιστευτικές πληροφορίες, που φέρονται σε γνώση της αρµόδιας αρχής ενός κράτους µέλους ή της επιτροπής, πρέπει να χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Π.. 329/83. δ) Τα σύµβολα, στο µέτρο που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση, και οι ενδείξεις των κινδύνων που παρουσιάζει το παρασκεύασµα, σύµφωνα µε το άρθρο 16παράγραφος 2 στοιχείο γ) και το παράρτηµα ΙΙ του Π.. 329/83, για ε τα παρασκευάσµατα που παρουσιάζονται υπό µορφή αεροζόλ, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.8 και 2.2 στοιχείο γ) του παραρτήµατος της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ όσον αφορά τον κίνδυνο ανεφλεξιµότητας. Όταν πρέπει να αποδοθούν σε ένα παρασκεύασµα περισσότερα από ένα σύµβολα κινδύνου: - η υποχρέωση αναγραφής του συµβόλου Τα καθιστά προαιρετική την αναγραφή των συµβόλων C και X, - η υποχρέωση αναγραφής του συµβόλου C καθιστά προαιρετική την αναγραφή του συµβόλου X, - η υποχρέωση αναγραφής του συµβόλου Ε καθιστά προαιρετική την αναγραφή των συµβόλων F και O. ε) Τις τυποποιηµένες φράσεις για τους ιδιαίτερους κινδύνους που συνεπάγονται (φράσεις R). Οι ενδείξεις που αφορούν τους ιδιαίτερους κινδύνους (φράσεις R), πρέπει να συµφωνούν µε τις ενδείξεις που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙΙ του Π.. 329/83 και πρέπει να επιλέγονται από τον κατασκευαστή ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο διαθέτει στην αγορά το εν λόγω παρασκεύασµα, σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι της παρούσας απόφασης και το παράρτηµα VI τµήµα ΙΙ σηµείο του Π.. 329/83. Γενικά δεν είναι αναγκαίο να αναφέρονται περισσότερες από τέσσερις τυποποιηµένες φράσεις για τη περιγραφή των κινδύνων. Προς το σκοπό αυτό οι συνδυασµένες φράσεις που αναγράφονται στο προαναφερόµενο παράρτηµα ΙΙΙ θεωρούνται ως µία µόνο φράση η καθεµία. Ωστόσο όταν το παρασκεύασµα ανήκει ταυτόχρονα σε περισσότερες από µία κατηγορίες κινδύνου, οι τυποποιηµένες αυτές φράσεις πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των κυριότερων κινδύνων που παρουσιάζει το παρασκεύασµα.

14 Έτσι, αν ένα παρασκεύασµα ταξινοµείται ταυτοχρόνως ως επιβλαβές και ως ερεθιστικό, πρέπει να φέρει επισήµανση ως επιβλαβές και ο διπλός του χαρακτήρας ως επιβλαβούς και ερεθιστικού πρέπει να αναφέρεται µε τις ενδεδειγµένες φράσεις R Οι τυποποιηµένες φράσεις «εξόχως εύφλεκτον» ή «λίαν εύφλεκτον» δεν είναι αναγκαίο να αναφέρονται όταν επαναλαµβάνουν µια ένδειξη κινδύνου που χρησιµοποιείται κατ εφαρµογή του στοιχείου δ). ζ) Τις τυποποιηµένες φράσεις που αφορούν τις οδηγίες προφύλαξης για τη χρήση του παρασκευάσµατος (φράσεις S). Οι ενδείξεις που αφορούν τις οδηγίες προφύλαξης (φράσεις S) πρέπει να συµφωνούν µε τις ενδείξεις που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα IV του Π.. 329/83 και πρέπει να επιλέγονται από τον κατασκευαστή ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο διαθέτει στην αγορά το εν λόγω παρασκεύασµα, σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ της παρούσας απόφασης και το παράρτηµα VI τµήµα ΙΙ σηµείο του Π.. 329/83. Γενικά είναι αναγκαίο να αναφέρονται περισσότερες από τέσσερις τυποποιηµένες φράσεις S για τη διατύπωση των σηµαντικότερων οδηγιών προφύλαξης. Για το σκοπό αυτό, οι συνδυασµένες φράσεις που αναγράφονται στο προαναφερόµενο παράρτηµα IV θεωρούνται ως µία µόνο φράση η καθεµιά. Η συσκευασία συνοδεύεται από οδηγίες προφύλαξης που αφορούν τη χρήση του παρασκευάσµατος στην περίπτωση που είναι πρακτικά αδύνατο να αναγραφούν στην ετικέτα ή στην ίδια τη συσκευασία. Για τα οξειδωτικά λίαν εύφλεκτα και εύφλεκτα παρασκευάσµατα δεν είναι αναγκαίο να αναφέρονται οι ιδιαίτεροι κίνδυνοι και οι οδηγίες προφύλαξης αν το περιεχόµενο της συσκευασίας δεν υπερβαίνει το 125 ML. Το ίδιο ισχύει και για τα ερεθιστικά παρασκευάσµατα, εκτός αν περιέχουν ουσίες που µπορούν να προκαλέσουν ευαισθητοποίηση. ζ) Την ονοµαστική ποσότητα (ονοµαστική µάζα ή ονοµαστικό όγκο) του περιεχοµένου, για τα παρασκευάσµατα που πωλούνται στο ευρύ κοινό. 2. Οι ιδιαίτερες διατάξεις που ισχύουν για ορισµένα παρασκευάσµατα περιέχονται στο παράρτηµα ΙΙ. 3. Το άρθρο 3 παράγραφο 6 στοιχείο α) εφαρµόζεται κατ αναλογία και στην επισήµανση. 4. Στη συσκευασία ή την ετικέτα των παρασκευασµάτων τα οποία αφορά η παρούσα απόφαση δεν επιτρέπεται η αναγραφή ενδείξεων όπως «µη τοξικό», «αβλαβές» ή οποιαδήποτε άλλη ένδειξη που αποσκοπεί στην επίδειξη του µη επικίνδυνου χαρακτήρα του παρασκευάσµατος. Άρθρο 8 1. Όταν οι ενδείξεις που επιβάλλονται από το άρθρο 7 βρίσκονται πάνω στην ετικέτα, η ετικέτα αυτή πρέπει να επικολλάται σταθερά σε µία ή περισσότερες πλευρές της συσκευασίας, κατά τρόπο ώστε οι ενδείξεις αυτές να µπορούν να διαβάζονται οριζόντια όταν η συσκευασία είναι τοποθετηµένη κανονικά. Οι διαστάσεις της ετικέτας πρέπει να είναι ως εξής: Χωρητικότητα της συσκευασίας ιαστάσεις (σε ΜΜ) ει δυνατόν - κατώτερη ή ίση των 3 λίτρων: τουλάχιστον 52 χ 74 - ανώτερη των 3 λίτρων και κατώτερη ή ίση των 50 λίτρων: τουλάχιστον 74 χ105 - ανώτερη των 50 λίτρων και κατώτερη ή ίση των 500 λίτρων: τουλάχιστον 105 χ ανώτερη των 500 λίτρων: τουλάχιστον148 χ 210 Κάθε σύµβολο πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το ένα δέκατο της επιφάνειας της ετικέτας χωρίς ωστόσο να είναι µικρότερο από 1cm 2. Η ετικέτα πρέπει να προσκολλάται καθ όλη την επιφάνειά της απευθείας το παρασκεύασµα. πάνω στη συσκευασία που περιέχει

15 Οι ετικέτες µε τις διαστάσεις αυτές προορίζονται αποκλειστικά για τις πληροφορίες που απαιτούνται από την παρούσα οδηγία και ενδεχοµένως για συµπληρωµατικές ενδείξεις υγιεινής και ασφάλειας. 2. εν απαιτείται ετικέτα όταν η συσκευασία αυτή καθαυτή φέρει µε εµφανή τρόπο τις ενδείξεις που απαιτούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο Το χρώµα και η εµφάνιση της ετικέτας και, στην περίπτωση της παραγράφου 2, της συσκευασίας, πρέπει να είναι τέτοια ώστε το σύµβολο του κινδύνου και το φόντο του να διακρίνονται καθαρά. 4. Η διάθεση των επικινδύνων παρασκευασµάτων στην ελληνική αγορά επιτρέπεται µόνον εφόσον η επισήµανση είναι διατυπωµένη στην ελληνική γλώσσα ή και στην ελληνική γλώσσα. 5. Οι όροι της παρούσας απόφασης ως προς την επισήµανση θεωρείται ότι πληρούνται: α) στην περίπτωση εξωτερικής συσκευασίας που περιέχει µία ή περισσότερες εσωτερικές συσκευασίες, αν η εξωτερική συσκευασία φέρει επισήµανση σύµφωνη µε τους διεθνείς κανονισµούς µεταφοράς επικίνδυνων παρασκευασµάτων και η εσωτερική συσκευασία ή συσκευασίες φέρουν επισήµανση σύµφωνη µα την παρούσα απόφαση. β) στην περίπτωση µιας και µόνης συσκευασίας, αν η συσκευασία αυτή φέρει επισήµανση σύµφωνη µε τους διεθνείς κανονισµούς µεταφοράς επικίνδυνων παρασκευασµάτων καθώς και µε το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α), β), γ), και στ), και παράγραφος 3. Για τα επικίνδυνα παρασκευάσµατα που δεν εξέρχονται από την ελληνική επικράτεια µπορεί να επιτρέπεται επισήµανση σύµφωνη µε τους εθνικούς κανονισµούς αντί επισήµανσης σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς µεταφοράς επικίνδυνων παρασκευασµάτων. Άρθρο 9 1. Η αρµόδια αρχή µπορεί να επιτρέψει: α) στην περίπτωση συσκευασιών περιορισµένων διαστάσεων ή κατά οιονδήποτε άλλον τρόπο µη προσφεροµένων για επισήµανση, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 1 και 2, η επισήµανση που επιβάλλεται από το άρθρο 7 να µπορεί να γίνεται µε άλλο πρόσφορο τρόπο. β) κατά παρέκκλιση των άρθρων 7 και 8, οι συσκευασίες των επικίνδυνων παρασκευασµάτων που δεν είναι ούτε εκρηκτικά ούτε λίαν τοξικά ή τοξικά, να µπορούν να µην επισηµαίνονται ή να επισηµαίνονται κατ άλλον τρόπο, αν περιέχουν ποσότητες τόσο µικρές ώστε να µην δικαιολογείται φόβος ύπαρξης κινδύνου για τα πρόσωπα που χειρίζονται τις ουσίες αυτές, όπως και για τρίτους. 2. Αν γίνει χρήση των δυνατοτήτων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η αρµόδια αρχή ενηµερώνει σχετικά την επιτροπή αµέσως. Άρθρο 10 Στα πλαίσια ιδίως της ασφάλειας και της υγιεινής της εργασίας η αρµόδια αρχή εφαρµόζει σύστηµα ειδικής πληροφόρησης (τυποποιηµένο δελτίο στοιχείων ασφαλείας) για τα επικίνδυνα παρασκευάσµατα. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του συστήµατος αυτού καθορίζεται µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ εντός προθεσµίας 3 ετών από την έκδοση της οδηγίας 88/379/ΕΟΚ (7 Ιουνίου 1988). Η πληροφόρηση αυτή απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους επαγγελµατίες χρήστες και πρέπει να τους παρέχει τη δυνατότητα να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στον τόπο εργασίας. Άρθρο 11

16 Η απόφαση αυτή δεν θίγει την ευχέρεια των αρµοδίων αρχών να καθορίζουν (τηρώντας τη συνθήκη της ΕΟΚ) τις απαιτήσεις που κρίνουν αναγκαίες για τη εξασφάλιση της προστασίας των εργαζοµένων κατά τη χρησιµοποίηση των εν λόγω επικίνδυνων παρασκευασµάτων, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται τροποποίηση της κατάταξης, της συσκευασίας και της σήµανσης των επικίνδυνων παρασκευασµάτων σε σχέση µε την παρούσα απόφαση. Άρθρο Η αρµόδια αρχή για τη συγκέντρωση των πληροφοριών σχετικά µε τα επικίνδυνα παρασκευάσµατα, που διατίθενται στην αγορά, συµπεριλαµβανοµένης και της χηµικής σύνθεσης είναι υποχρεωµένη να τηρεί τη µυστικότητα των παραπάνω πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο, για να δίνεται απάντηση σε κάθε ερώτηµα ιατρικής φύσης µε τη διατύπωση προληπτικών και θεραπευτικών µέτρων, ιδίως σε επείγουσες περιπτώσεις. Απαγορεύεται η χρήση των πληροφοριών αυτών για άλλους σκοπούς. 2. Τα επικίνδυνα παρασκευάσµατα, που ήδη κυκλοφορούν στο εµπόριο, πρέπει µέσα σε προθεσµία ενός χρόνου από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης να προσαρµοστούν ώστε να είναι σύµφωνα προς τις διατάξεις και τους όρους αυτής, διαφορετικά θα απαγορεύεται η διάθεσή τους στην αγορά. 3. Οι κατασκευαστές ή τα άτοµα που είναι υπεύθυνα για τη διάθεση στο εµπόριο επικίνδυνων παρασκευασµάτων της παρούσας απόφασης υποχρεούται να δίνουν στην αρµόδια αρχή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που θα τους ζητηθούν. Άρθρο 13 εν µπορεί να απαγορευθεί, να περιοριστεί ή να παρεµποδιστεί για λόγους ταξινόµησης, συσκευασίας ή επισήµανσης, κατά την έννοια της παρούσας απόφασης, η διάθεση στην αγορά επικίνδυνων παρασκευασµάτων, εφ όσον αυτά ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης και κυρίως του παραρτήµατος ΙΙ αυτής. Άρθρο αν διαπιστωθεί, βάσει εµπεριστατωµένων αποδείξεων, ότι το παρασκεύασµα, παρόλο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης, παρουσιάζει κίνδυνο λόγω της ταξινόµησης, της συσκευασίας ή της επισήµανσής του, µπορεί προσωρινά µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εµπορίου να απαγορευθεί ή να τεθεί κάτω από ειδικούς όρους η διάθεση στην αγορά του επικίνδυνου αυτού παρασκευάσµατος. Στην περίπτωση αυτή η αρµόδια αρχή ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αµέσως αιτιολογώντας την απόφασή της. 2. Μέχρις ότου αποφανθεί οριστικά η Επιτροπή, µπορούν να διατηρηθούν τα παραπάνω διασφαλιστικά µέτρα. Άρθρο 15 Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρµογή των παραρτηµάτων της παρούσας απόφασης στην τεχνική πρόοδο θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 21 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ. Άρθρο 16

17 Ως αρµόδια αρχή, όπου αυτή αναφέρεται στην παρούσα απόφαση, καθορίζεται το Γενικό Χηµείο του Κράτους ( /νση.27). Άρθρο 17 Με πρόστιµο δρχ. µέχρι δρχ. τιµωρούνται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών: α) όσοι διαθέτουν στην αγορά επικίνδυνα παρασκευάσµατα κατά παράβαση της παρούσας απόφασης και κυρίως των άρθρων 5, 6, 7, και 8, β) όσοι εµποδίζουν το έργο της επιθεώρησης για τη διαπίστωση παραβάσεων και γ) όσοι δεν παρέχουν στην αρµόδια αρχή τις απαραίτητες για τον έλεγχο και την επιθεώρηση πληροφορίες. Άρθρο Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Η αρµόδια αρχή ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή. 2. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης τα Π.. 454/83 (ΦΕΚ 171/Α /83) και 522/83 (ΦΕΚ 200/Α /83), όπως έχουν τροποποιηθεί µέχρι σήµερα, µε τα οποία η εθνική µας νοµοθεσία έχει εναρµονιστεί µε τις οδηγίες 73/173/ΕΟΚ και 77/728/ΕΟΚ, καταργούνται ωστόσο τα παρασκευάσµατα που ανταποκρίνονται στις διατάξεις των παραπάνω Π.. µπορούν να διατίθενται στην αγορά για ένα ακόµη χρόνο µετά την παραπάνω ηµεροµηνία. 3. ιατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις της απόφασης του α.χ.σ. 1526/87/ΦΕΚ 641/Β /88, εφ όσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 4. Καταργείται κάθε διάταξη που αντίκεινται στην παρούσα απόφαση. 5. Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής τα παραρτήµατα της οδηγίας 88/379/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν από την οδηγία 89/178/ΕΟΚ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡ. 5 Πρέπει να πραγµατοποιείται αξιολόγηση όλων των επικίνδυνων για την υγεία επενεργειών που µπορεί να έχει µια ουσία. Για το σκοπό αυτό, η επικίνδυνη για την υγεία δράση υποδιαιρείται σε: - οξεία θανατηφόρο δράση, - µη θανατηφόρο δράση µετά από µία και µόνη έκθεση, - σοβαρή δράση µετά από επανειληµµένη ή παρατεταµένη έκθεση, - διαβρωτική δράση, - ερεθιστική δράση, - ευαισθητοποιό δράση, καρκινογόνος δράση, - µεταλλαξιογόνος δράση, - τερατογόνος δράση. Η συστηµατική αξιολόγηση όλων των επικίνδυνων για την υγεία δράσεων εκφράζεται µέσω ορίων συγκέντρωσης ανάλογα µε την κατάταξη της ουσίας, δηλαδή το σύµβολο και τη δράση που χαρακτηρίζουν τον κίνδυνο. εδοµένου τον κανόνα προτεραιότητας των συµβόλων, είναι συνεπώς ουσιαστικό να εξετάζονται, εκτός από το σύµβολο, όλες οι φράσεις που χαρακτηρίζουν τους ιδιαίτερους κινδύνους που συνοδεύουν κάθε εν λόγω ουσία. 1. Οξεία θανατηφόρος δράση

18 Τα όρια συγκέντρωσης του πίνακα 1 καθορίζουν την ταξινόµηση του παρασκευάσµατος ανά µε τη συγκέντρωση κάθε εµπεριεχόµενης ουσίας της οποίας επίσης καθορίζεται η ταξινόµηση. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Ταξινόµηση της ουσίας Ταξινόµηση του παρασκευάσµατος Τ+ Τ Xn Τ+ µε R26, R27, R28 Συγκ. 7% 1% συγκ. <7% 0,1% συγκ. <1% Τ µε R23, R24, R25 συγκ. > 25% 3% συγκ. < 25% Xn µε R20, R21, R22 συγκ. 25% Οι φράσεις κινδύνου R αποδίδονται στα παρασκευάσµατα σύµφωνα µε τα ακόλουθα κριτήρια: - η ετικέτα περιλαµβάνει υποχρεωτικά µία ή περισσότερες από τις προαναφερόµενες φράσεις R ανάλογα µε την ταξινόµηση που γίνεται, - γενικά, οι επιλεγµένες φράσεις R είναι αυτές που ισχύουν για τις ουσίες που υπάρχουν σε συγκεντρώσεις που έχουν ως συνέπεια την αυστηρότερη ταξινόµηση. 2. Μη θανατηφόρος µόνιµη δράση µετά από µία και µόνη έκθεση. Για τις ουσίες µε µη θανατηφόρο µόνιµη δράση µετά από µία και µόνη έκθεση (R39 R40) τα επί µέρους όρια συγκέντρωσης του πίνακα ΙΙ καθορίζουν, όποτε χρειάζεται, την ταξινόµηση του παρασκευάσµατος και προσδιορίζουν µε ποια συγκεκριµένη φράση R πρέπει να χαρακτηρίζεται. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ Ταξινόµηση της ουσίας Ταξινόµηση του παρασκευάσµατος Τ+ Τ Xn Τ+ µε R39 συγκ. 10% R39 (*) υποχρεωτική 1% συγκ. <10% R39 (*) υποχρεωτική 0,1% συγκ. <1% R40 (*) υποχρεωτική Τ µε R39 Συγκ. 10% R39 (*) υποχρεωτική 0,1% συγκ. < 1% R40 (*) υποχρεωτική Xn µε R40 Συγκ. 10% R40 (*) υποχρεωτική (*) Σύµφωνα µε τον κώδικα επισήµανσης του παραρτήµατος VI τµήµα ΙΙ σηµείο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ τοποθετούνται επίσης οι τυποποιηµένες φράσεις R20 έως R28, για να εκφράζουν τον τρόπο χορήγησης ή έκθεσης. 3. Σοβαρή δράση µετά από επανειληµµένη ή παρατεταµένη έκθεση. Για τις ουσίες µε σοβαρή δράση µετά από επαναλαµβανόµενη ή παρατεταµένη έκθεση (R48), τα επιµέρους όρια συγκέντρωσης του πίνακα ΙΙΙ καθορίζουν, όποτε χρειάζεται, την ταξινόµηση του παρασκευάσµατος και προσδιορίζουν µε ποια συγκεκριµένη φράση R πρέπει να χαρακτηρίζεται. Ταξινόµηση του παρασκευάσµατος Ταξινόµηση της ουσίας Τ Xn Συγκ. 10% 1% συγκ. < 10% T µε R48 R48(*) υποχρεωτική R48(*) υποχρεωτικό Συγκ. 10% Xn µε R48 R48(*) υποχρεωτική (*) Σύµφωνα µε τον κώδικα επισήµανσης του παραρτήµατος VI τµήµα ΙΙ σηµείο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ τοποθετούνται επίσης οι τυποποιηµένες φράσεις R20 έως R28, για να εκφράσουν τον τρόπο χορήγησης ή έκθεσης.

19 4. ιαβρωτική και ερεθιστική δράση. Για ουσίες που έχουν διαβρωτική δράση (R34 R35) ή ερεθιστική δράση (R36,R37,R38,R41) τα επιµέρους όρια συγκέντρωσης του πίνακα IV καθορίζουν, όποτε χρειάζεται, την ταξινόµηση του παρασκευάσµατος. ΠΙΝΑΚΑΣ IV] Ταξινόµηση της ουσίας είτε τυποποιηµένη φράση του κινδύνου που τον χαρακτηρίζει Τουλάχιστον C και R35 Τουλάχιστον C και R34 Τουλάχιστον Xi και R41 Τουλάχιστον Xi και R36, 37, 38 Ταξινόµηση του παρασκευάσµατος και τυποποιηµένη φράση κινδύνου Τουλάχιστον C και R35 Συγκ. 10% R35 υποχρεωτική Τουλάχιστον C και R34 5% συγκ.<10% R34 υποχρεωτική Συγκ. 10% R34 υποχρεωτική Τουλάχιστον Xi και R41 Συγκ. 10% R41 υποχρεωτική Τουλάχιστον Xi και R36,37,38 1% συγκ. <5% R34 υποχρεωτική 5% συγκ. <10% R36/38 υποχρεωτική 5% συγκ. <10% R36 υποχρεωτική Συγκ. 20% R36, R37 ή R38 είναι υποχρεωτικές σε σχέση µε την υπάρχουσα συγκέντρωση αν αφορούν τις εν λόγω ουσίες 5. Ευαισθητοποιός δράση: Οι ουσίες µε ανάλογη δράση ταξινοµούνται: - Τουλάχιστον ως επιβλαβείς (Xn) και χαρακτηρίζει R42 αν η ευαισθητοποίηση επέρχεται κατόπιν εισπνοής, - Τουλάχιστον ως ερεθιστικές Xi και χαρακτηρίζονται R43 αν η ευαισθητοποίηση επέρχεται κατόπιν επαφής µε το δέρµα, - Τουλάχιστον ως επιβλαβείς (Xn) και χαρακτηρίζονται R42/43 αν η ευαισθητοποίηση επέρχεται µε τους δύο προαναφερόµενους τρόπους. Τα επιµέρους όρια συγκέντρωσης που καθορίζονται στον πίνακα V, καθορίζουν, όπου χρειάζεται, την ταξινόµηση του παρασκευάσµατος και προσδιορίζουν µε ποια συγκεκριµένη φράση R πρέπει να χαρακτηρίζεται. Ταξινόµηση της ουσίας Ταξινόµηση του παρασκευάσµατος και τυποποιηµένη φράση του κινδύνου Τουλάχιστον Xn και R42 Τουλάχιστον Xi και R43 Τουλάχιστον Xn και R42 Τουλάχιστον Xi και R43 Τουλάχιστον Xn και R42/43 Συγκ. 1% R42 υποχρεωτική Συγκ. 1% R42/43 υποχρεωτική Συγκ. 1% R43 υποχρεωτική 6. Καρκινογόνος, µεταλλαξιογόνος, τερατογόνος δράση Για τις ουσίες που παρουσιάζουν τέτοιες ιδιότητες και για τις οποίες δεν υπάρχουν ακόµη όρια συγκέντρωσης στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ καθώς και

20 για εκείνες που, σύµφωνα µε την παράγραφο της οδηγίας 83/467/ΕΟΚ, έχουν προσωρινά χαρακτηριστεί µε τη φράση R40,τα όρια συγκέντρωσης του πίνακα Vi καθορίζουν, όπου χρειάζεται, την ταξινόµηση του παρασκευάσµατος και προσδιορίζουν µε ποια συγκεκριµένη φράση R πρέπει υποχρεωτικά να χαρακτηρίζονται. Ουσία Τουλάχιστον Τ και R45 για τις καρκινογόνους ουσίες των κατηγοριών 1 ή 2 Τουλάχιστον Xn και R40 για καρκινογόνους ουσίες της κατηγορίας 3 Τουλάχιστον Τ και R46 για τις µεταλλαξιογόνους ουσίες της κατηγορίας 1 Τουλάχιστον Xn και R46 για τις µεταλλαξιογόνους ουσίες της κατηγορίας 2 Τουλάχιστον Xn και R40 για τις µεταλλαξιογόνους ουσίες της κατηγορίας 3 Τουλάχιστον Τ και R47 για τις τερατογόνους ουσίες της κατηγορίας 1 Τουλάχιστον Xn και R47 για τις τερατογόνους ουσίες της κατηγορίας 2 Τουλάχιστον Xn και προσωρινά R40 σύµφωνα µε την παράγραφο της οδηγίας 83/467/ΕΟΚ Ταξινόµηση του παρασκευάσµατος και τυποποιηµένη φράση του κινδύνου Τουλάχιστον Τ Τουλάχιστον Xn 0,1% R45 υποχρεωτική 0,1% R46 υποχρεωτική 0,5% R47 υποχρεωτική 1% R40 υποχρεωτική 0,1% R46 υποχρεωτική 1% R40 υποχρεωτική 5% R47 υποχρεωτική 1% R40 υποχρεωτική ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΛΙΑΝ ΤΟΞΙΚΑ, ΤΟΞΙΚΑ Ή ΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ Στην ετικέτα της συσκευασίας που περιέχει τέτοια παρασκευάσµατα αναγράφονται, εκτός από τις ειδικές οδηγίες προφύλαξης και οι οδηγίες προφύλαξης S1/S2 και S Η συσκευασία που περιέχει τα παρασκευάσµατα αυτά συνοδεύεται, στην περίπτωση που είναι πρακτικά αδύνατο να επικολλούνται πάνω σ αυτή, από ακριβείς και κατανοητές οδηγίες χρήσης οι οποίες περιλαµβάνουν, εφόσον είναι αναγκαίο, οδηγίες για την καταστροφή της κενής συσκευασίας. 2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΟΛΥΒ Ο 2.1. Χρώµατα και βερνίκια: Η ετικέτα της συσκευασίας των χρωµάτων και βερνικιών, των οποίων η περιεκτικότητα σε ολικό µόλυβδο, που προσδιορίζεται σύµφωνα µε το πρότυπο ISO

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 1 Τi είναι ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣTEΣ ΠΡO lαγραφεσ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠlΣΗΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επισήμανση και συσκευασία σύμφωνα με τον καν. 1272/2008/EK

Επισήμανση και συσκευασία σύμφωνα με τον καν. 1272/2008/EK ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Επισήμανση και συσκευασία σύμφωνα με τον καν. 1272/2008/EK ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΝ. CLP : ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

CLP. Ταξινόμηση Επισήμανση Συσκευασία. Classification Labeling Packaging. Νέος Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ. για την. ουσιών και μειγμάτων

CLP. Ταξινόμηση Επισήμανση Συσκευασία. Classification Labeling Packaging. Νέος Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ. για την. ουσιών και μειγμάτων CLP Νέος Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ για την Ταξινόμηση Επισήμανση Συσκευασία ουσιών και μειγμάτων Classification Labeling Packaging H Κοινοτική νομοθεσία CLP και GHS για ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ελαιόλαδο Νοµοθεσία - Ελαιόλαδο - Καν. (ΕΚ) αριθ. 1019/2002, για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου. (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ----

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ---- ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ---- Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ 1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 2. ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 3. ΝΕΡΑ ΠΗΓΗΣ Α.1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΝΕΡΑ Ορισµός χαρακτηριστικά: Είναι πόσιµο νερό,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

V. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Απόφαση

V. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Απόφαση V. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απόφαση Τ ί τ λ ο ς Εναρµόνιση µε την Οδηγία Φ.Ε.Κ. Α.Χ.Σ. 258/2007 Τροποποίηση της Αποφ. Α.Χ.Σ. 378/1994 (Φ.Ε.Κ. 705/Β) σε εναρµόνιση προς την Οδηγία 2006/102/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 363/20-12-2006)

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1989L0107 EL 10.09.1994 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008 Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ CLP-REACH. Γ.Χ.Κ. 30.11-1.12.2010 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ - Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία

Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία Ιωάννα Αγγελοπούλου Γ.Χ.Κ. - /νση Περιβάλλοντος Ημερίδα, Ιωάννινα 08.04.09 1 Παραδείγματα Ημερίδα, Ιωάννινα 08.04.09

Διαβάστε περισσότερα

GMP είναι συντόμευση της αγγλικής ονομασίας Good Manufacture Practice, που σημαίνει Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής

GMP είναι συντόμευση της αγγλικής ονομασίας Good Manufacture Practice, που σημαίνει Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής GMP και HACCP Με προσεκτικά επιλεγμένους παραγωγούς/προμηθευτές, οι ίδιοι με πολύχρονη εμπειρία στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων και των καλλυντικών, εμείς η ESSENS μπορούμε να περηφανευτούμε για

Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή ερωτήματα για το CLP στο Γραφείο Στήριξης REACH, CLP & BPR του ΓΧΚ

Δημοφιλή ερωτήματα για το CLP στο Γραφείο Στήριξης REACH, CLP & BPR του ΓΧΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του PROTEAS Αθήνα, 27-2929 Απριλίου 2015 Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας Ημερομηνία : 05/09/2004 Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ Προϊόν : COPPER CALCIUM SULPHATE 20 WG Έκδοση : 1 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας 1.1. Ταυτότητα της ουσίας / σκευάσματος : Εμπορικό όνομα : BORDO 20

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικών, σύµφωνα µε ( ΕC)1907/2006-ISO 11014-1 Σελίδα 1 του 5 Aquafountain 2000 G Νουµερο SDS : 305339 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 1. Ταυτοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

GMP και HACCP. Οι κυριότεροι κίνδυνοι μη - πιστοποιημένων επιχειρήσεων είναι:

GMP και HACCP. Οι κυριότεροι κίνδυνοι μη - πιστοποιημένων επιχειρήσεων είναι: GMP και HACCP Μέσα απο προσεχτικά επιλεγμένους προμηθευτές με πολλά χρόνια εμπειρία στην φαρμακευτική αγορά και την αγορά καλλυντικών, όλα τα προϊόντα Essens μπορούν να παρουσιάσουν την καταγωγή τους από

Διαβάστε περισσότερα

Φράσεις Ειδικών Κινδύνων (Risk Phrases R phrases)

Φράσεις Ειδικών Κινδύνων (Risk Phrases R phrases) Φράσεις Ειδικών Κινδύνων (Risk Phrases R phrases) Πηγή: www.microkat.gr Κάθε προϊόν που περιέχει επικίνδυνες ουσίες πρέπει να φέρει στη συσκευασία του κατάλληλη ετικέτα µε όλες τις βασικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ύµφωνα µε την 91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ, 2001/58/ΕΚ Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.05.2005 ΑναθεωρÞθηκε την 10.05.2005

ύµφωνα µε την 91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ, 2001/58/ΕΚ Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.05.2005 ΑναθεωρÞθηκε την 10.05.2005 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν καθαρισµού/συντήρησης γενικού καθαρισµού. Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Εισαγωγή Η αξιολόγηση των αποβλήτων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κατάλληλη ανακύκλωση ή διάθεσή τους. Αρμόδιος για τον ακριβή προσδιορισμό και την ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 91/155/CE, σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/CE MUSCID 83SG / Έκδοση 21/01/08 / Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Προϊόν: MUSCID 83SG K-Nummer:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1000 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1000 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1 30.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/363 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1000 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1 Στο ποσοτικό επίπεδο του παρόντος Παραρτήματος, ο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ το κάπνισμα η χρήση γυμνής φλόγας και το κάπνισμα η διέλευση πεζών η κατάσβεση με νερό Μη πόσιμο νερό Μην αγγίζετε η είσοδος στους μη έχοντες

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 317/92 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Α.Ν. 1998/1939 «Περί σηµάτων όπως τροποποιήθηκε µεταγενεστέρως, σε συµµόρφωση προς την Πρώτη οδηγία του Συµβουλίου της 21 ης εκεµβρίου 1998, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εμπορικό όνομα : GIBBER 4 SL 1.2 Χρήση σκευάσματος : Φυτορρυθμιστική ουσία 1.3 Παρασκευαστής : L.GOBBI SRL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Via Vallecalda 33, I-16013 Campo

Διαβάστε περισσότερα

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 276/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ: 7923/87577 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/EC

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: ORGANO Pb 24 ΧΡΗΣΗ: Στεγνωτικό χρώµατος βάθους ΕΤΑΙΡΙΑ: ιεύθυνση: Γ. Ανδρούτσου 5 Κουκάκι Αθήνα Τηλέφωνο: 22620 30982 Τηλετυπία: 22620

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σε περίπτωση έκθεσης εργαζοµένων σε χηµικούς παράγοντες, ο εργοδότης οφείλει να γνωρίζει τους κινδύνους τους οποίους αυτή συνεπάγεται για την υγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOBIM Σκόνη ελαφρόπετρας 68175 / 68176 / 68177 / 68178 / 68179 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1. Πεδίο εφαρµογής Το έντυπο αυτό περιλαµβάνει πρακτικές που αφορούν τη σύναψη συµβάσεων για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ CRUSADER PRO LIQUID

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ CRUSADER PRO LIQUID Ημερομηνία αναθεώρησης 30/10/13 Aναθεώρηση Issue 1 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

- το 0,65 για εγκαταστάσεις που επιτρέπονται µετά την 3 η εκεµβρίου 2008, E p

- το 0,65 για εγκαταστάσεις που επιτρέπονται µετά την 3 η εκεµβρίου 2008, E p D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους (π.χ. χώρος υγειονομικής ταφής, κλπ.) Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο (π.χ. βιοαποδόμηση υγρών αποβλήτων ή απόρριψη

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 14.6.2002 L 155/27 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2002 για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. CLP-Παραδείγματα. ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011. Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. CLP-Παραδείγματα. ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011. Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ταξινόμηση ουσιών σύμφωνα με τον κανονισμό CLP-Παραδείγματα ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Επικίνδυνες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No. 1907/2006, Άρθρο 31

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No. 1907/2006, Άρθρο 31 Σελίδα 1/5 * 1 Ταυτοποίηση ουσίας: Στοιχεία προϊόντος: Εμπορική ονομασία: Korsolex Bohrerbad SAP-Code: EN R10068 Εφαρμογή της ουσίας / του παρασκευάσματος: Απολυμαντικό εργαλείων Παραγωγός: BODE Chemie

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINODON Πλαστικό προθέσεων, σκόνη 02412 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012. L 201/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.7.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές

Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος E-mail: mail:elhelpdesk@ath.forthnet.gr Ημερίδα REACH,Πάτρα 05.12.2007 1 REACH γενικά Registration Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1988L0388 EL 07.02.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουνίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Υγιεινή και Ασφάλεια Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 177/Α/1985, Νόµος Υπ Αριθ. 1568 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων. 2. ΦΕΚ 721/Β/1988, Υ.Α. Υπ Αριθ. 88555/3293

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά Προϊόντα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Καλλυντικά Προϊόντα Βιοκτόνα Συμπληρώματα Διατροφής «Ειδική Διατροφή»: FSMP, αθλητών, παρασκευάσματα

Φαρμακευτικά Προϊόντα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Καλλυντικά Προϊόντα Βιοκτόνα Συμπληρώματα Διατροφής «Ειδική Διατροφή»: FSMP, αθλητών, παρασκευάσματα Φαρμακευτικά Προϊόντα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Καλλυντικά Προϊόντα Βιοκτόνα Συμπληρώματα Διατροφής «Ειδική Διατροφή»: FSMP, αθλητών, παρασκευάσματα για βρέφη και β βρεφικής ηλικίας, μεταποιημένες τροφές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια ταξινόμησης κατά CLP: Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία Καρκινογένεση, Μεταλλαξιγένεση, Τοξικότητα στην αναπαραγωγή

Κριτήρια ταξινόμησης κατά CLP: Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία Καρκινογένεση, Μεταλλαξιγένεση, Τοξικότητα στην αναπαραγωγή ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του PROTEAS Αθήνα, 27-2929 Απριλίου 2015 Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ASPHALT COAT 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας Προμηθευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 Τ.Κ.: 10164 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο:210 212 4509 FAX: 210 36

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΡΙΠΟΛΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Q-CERT ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Q-CERT 16/03/2011 1. Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1.1 Ο παρών κανονισμός περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβολα Επικινδυνότητας

Σύµβολα Επικινδυνότητας Σύµβολα Επικινδυνότητας Με την Οδηγία για τις Επικίνδυνες Ουσίες θεσµοθετήθηκε η χρήση των Συµβόλων επικινδυνότητας για την επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών. Η Οδηγία των Επικίνδυνων Ουσιών είναι ένας

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Tana Chemie GmbH 55120 Mainz Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: EXPRESS Ημερομηνία έκδοσης : 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ REACH - Καν. 1907/06 Registration- Εvaluation-Authorisation-Restriction of Chemicals Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ REACH - Καν. 1907/06 Registration-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣIΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ταυτότητα του σκευάσματος Εμπορική ονομασία : Flow 50 SC Χρήση του σκευάσματος : Ζιζανιοκτόνο φυτοπροστατευτικό προϊόν Εταιρία : GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1272/2008 - CLP.

Κανονισμός 1272/2008 - CLP. Κανονισμός 1272/2008 - CLP. Κριτήρια ταξινόμησης - Κίνδυνοι από φυσικούς παράγοντες. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ Εκπαίδευση νέων χημικών REACH-CLP, Αθήνα 14,15,16/10/2013, ΓΧΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINOPASTE Σιλικόνες ζύμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491 Σύμφωνα με τις Κανονισμούς 1907/2006/ΕC και 1272/2008/EC PanKill-2 CL 23.03.2012 - Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Προϊόν: Λειτουργία: Εταιρεία Παραγωγής: Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα