Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση µε τις οδηγίες 88/379/ΕΟΚ και 89/178/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 567/Β/6 9 90)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση µε τις οδηγίες 88/379/ΕΟΚ και 89/178/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 567/Β/6 9 90)"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ: 1197/89 Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση µε τις οδηγίες 88/379/ΕΟΚ και 89/178/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 567/Β/6 9 90) ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Συνεδρίαση: ) Έχοντας υπόψη: 1. Το έγγραφο του Γενικού Χηµείου του Κράτους, αριθ /3543/ Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 «εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34/τ. Α / ) όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 1440/1984 «συµµετοχή της Ελλάδας στο Κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος, Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/τ. Α/ ). 3. Το εδάφιο δ. της παρ.8 του άρθρου 6 του Ν. 4328/1929 «περί συστάσεως του Γενικού χηµείου του Κράτους, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον Α.Ν. 754/1937 (αρ. 3 παρ. 2 και 3) ΦΕΚ 247/τ.Α/ Το άρθρο 4 του ιατάγµατος της 31 ης Οκτωβρίου 1929 «περί κανονισµού της λειτουργίας και των εργασιών του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου (ΦΕΚ 391/τ.Α/ ). 5. Το Νόµο 115/1975 «περί τροποποιήσεως διατάξεων τίνων του Ν. 4328/1929 (ΦΕΚ 172/τ.Α/ ). 6. Την απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονοµικών για αναµόρφωση συλλογικών οργάνων Γνωµοδοτικής και Αποφασιστικής αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών αρ /1981, ΦΕΚ 214/τ.Β/82, αποφασίζουµε: Εγκρίνουµε την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικινδύνων παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση µε τις οδηγίες 88/379/ΕΟΚ και 89/178/ΕΟΚ ως εξής: Άρθρο 1 1. Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην εναρµόνιση της εθνικής µας νοµοθεσίας µε την οδηγία του Συµβουλίου 88/379/ΕΟΚ (L 187/88) «για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την ταξινόµηση, τη συσκευασία και την επισήµανση επικινδύνων παρασκευασµάτων» και την οδηγία της επιτροπής 89/178/ΕΟΚ (L 64/89) µε την οποία προσαρµόζεται στην τεχνική πρόοδο η πρώτη οδηγία. 2. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στα παρασκευάσµατα που διατίθενται στην Ελληνική αγορά και τα οποία: - περιέχουν τουλάχιστον µία επικίνδυνη ουσία κατά την έννοια του άρθρου 2, και - θεωρούνται επικίνδυνα κατά την έννοια του άρθρου 3. Η απόφαση αυτή εφαρµόζεται επίσης στα παρασκευάσµατα που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ. 3. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρµόζεται: α) Για τα φάρµακα που προορίζονται για τον άνθρωπο ή για κτηνιατρική χρήση, όπως ορίζονται από την οδηγία 65/65/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από οδηγία 87/21/ΕΟΚ. β) για τα καλλυντικά, όπως ορίζονται από την οδηγία 76/768/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τη οδηγία 86/199/ΕΟΚ.

2 γ) για τα µίγµατα ουσιών, τα οποία υπό µορφή αποβλήτων, αποτελούν αντικείµενο της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ και της απόφασης 78/319/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και Πορτογαλίας. δ) για τα παρασιτοκτόνα που αποτελούν αντικείµενο της οδηγίας 78/631/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 84/291/ΕΟΚ. ε) για τα πυροµαχικά και εκρηκτικά που διατίθενται στην αγορά για εκρηκτικούς ή πυροτεχνικούς σκοπούς. Επιπλέον η παρούσα απόφαση δεν εφαρµόζεται: στ) για τα τρόφιµα που βρίσκονται στο τελικό στάδιο µεταποίησης και προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή. ζ) για τις ζωοτροφές που βρίσκονται στο τελικό στάδιο µεταποίησης και προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή. η) για τις σιδηροδροµικές, οδικές, ποτάµιες, θαλάσσιες ή αεροπορικές µεταφορές των επικινδύνων ουσιών. θ) για τα παρασκευάσµατα υπό διαµετακόµιση που υπόκεινται σε τελωνιακό έλεγχο, εφόσον δεν υφίστανται οποιαδήποτε κατεργασία ή µεταποίηση. Άρθρο 2 Οι ορισµοί που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.. 329/83, εκτός από τον ορισµό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ), εφαρµόζονται στην παρούσα απόφαση. Άρθρο 3 Οι γενικές αρχές της ταξινόµησης και της επισήµανσης των παρασκευασµάτων εφαρµόζονται σύµφωνα µε τα κριτήρια του παραρτήµατος VI του Π.. 329/83, εκτός από τις περιπτώσεις εφαρµογής των άλλων κριτηρίων που αναφέρονται παρακάτω. 2. Οι φυσικοχηµικές ιδιότητες που είναι αναγκαίες για την ταξινόµηση των παρασκευασµάτων προσδιορίζονται µε τις µεθόδους που περιγράφονται στο παράρτηµα V σηµείο Α του Π.. 329/83. Τα παρασκευάσµατα θεωρούνται εκρηκτικά, οξειδωτικά, εξόχως εύφλεκτα ή εύφλεκτα όταν τα αποτελέσµατα των δοκιµών που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες µεθόδους δείχνουν ότι ανταποκρίνονται στους ορισµούς του άρθρου 2 του Π.. 329/83 και στα ειδικά κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στις µεθόδους αυτές. Κατά παράκληση των ανωτέρω: α) προσδιορισµός των εκρηκτικών, οξειδωτικών, εξόχως εύφλεκτων, λίαν εύφλεκτων ή εύφλεκτων ιδιοτήτων ενός παρασκευάσµατος, δεν είναι απαραίτητος όταν κανένα από τα συστατικά του δεν παρουσιάζει τέτοιες ιδιότητες και όταν, από τις πληροφορίες που διαθέτει ο κατασκευαστής, προκύπτει ότι το παρασκεύασµα δεν είναι δυνατό να παρουσιάζει κινδύνους αυτού του είδους. β) τα παρασκευάσµατα που κυκλοφορούν στην αγορά µε τη µορφή αερολυµάτων (αεροζόλ) υπόκεινται στα κριτήρια ευφλεκτότητας που καθορίζονται στα σηµεία 1.8 και 2.2 στοιχείο γ) του παραρτήµατος της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ ( 1 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. 3. Οι κίνδυνοι των παρασκευασµάτων για την υγεία προσδιορίζονται µε µία ή περισσότερες από τις παρακάτω µεθόδους: α) µε τη συµβατική µέθοδο αξιολόγησης που περιγράφεται παρακάτω και µε τη χρησιµοποίηση ατοµικών ορίων β) µε καθορισµό σύµφωνα µε τις µεθόδους που προβλέπονται στο παράρτηµα V σηµείο Β του Π.. 329/83, των τοξικολογικών ιδιοτήτων του παρασκευάσµατος που είναι απαραίτητες για την κατάλληλη ταξινόµηση και επισήµανση σύµφωνα µε τα κριτήρια του παραρτήµατος VI του εν λόγω Π..

3 Αν µία ή περισσότερες τοξικολογικές ιδιότητες του παρασκευάσµατος δεν αξιολογούνται µε τη µέθοδο του σηµείου Β της παρούσης παραγράφου, αξιολογούνται µε τη συµβατική µέθοδο. Όταν έχει αποδειχθεί η ύπαρξη τοξικολογικής ιδιότητας σύµφωνα µε τις δύο παραπάνω µεθόδους, για την ταξινόµηση του παρασκευάσµατος χρησιµοποιείται, το αποτέλεσµα της µεθόδου του στοιχείου β) εκτός όταν πρόκειται για καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες και τερατογόνες επιπτώσεις. Επιπλέον, όπου υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις: - ότι η τοξική δράση στον άνθρωπο διαφέρει από την τοξική δράση που προκύπτει από τον τοξικολογικό προσδιορισµό ή τη συµβατική αξιολόγηση, το παρασκεύασµα σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα για τον άνθρωπο. - ότι λόγω της επιφάνειας ή της επαύξησης της τοξικότητας, η συµβατική αξιολόγηση θα υποτιµούσε τους τοξικολογικούς κινδύνους, οι παράγοντες αυτοί λαµβάνονται υπόψη κατά την ταξινόµηση του παρασκευάσµατος. - Ότι λόγω ανταγωνισµού, η συµβατική αξιολόγηση θα υπερτιµούσε τους τοξικολογικούς κινδύνους, οι παράγοντες αυτοί λαµβάνονται υπόψη κατά την ταξινόµηση του παρασκευάσµατος. 4. Για τα παρασκευάσµατα µε γνωστή σύνθεση τα οποία ταξινοµούνται σύµφωνα µε τη µέθοδο της παραγράφου 3 στοιχείο β), απαιτείται νέα αξιολόγηση του κινδύνου για την υγεία σύµφωνα µε τη µέθοδο της παραγράφου 3 στοιχείο α) ή της παραγράφου 3 στοιχείο β) όταν: - ο κατασκευαστής µεταβάλλει, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα, την αρχική περιεκτικότητα, εκφρασµένη σε αναλογία βάρους, ενός ή περισσοτέρων επικίνδυνων για την υγεία συστατικών τους. Αρχική συγκέντρωση της ουσίας 2,5 % > 2,5 10 % > % > % > % Επιτρεπόµενη µεταβολή της αρχικής συγκέντρωσης του συστατικού ± 15 % ± 10 % ± 6 % ± 5 % ± 2,5 % - ο κατασκευαστής µεταβάλλει τη σύνθεση αντικαθιστώντας ή προσθέτοντας ένα ή περισσότερα συστατικά, επικίνδυνα ή µη κατά την έννοια των ορισµών της παρούσας οδηγίας. 5. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α), η αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη συµβατική µέθοδο που περιγράφεται παρακάτω, χρησιµοποιώντας για κάθε συστατικό όρια Όταν για τις επικίνδυνες ουσίες που αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 ορίζονται όρια συγκέντρωσης που είναι αναγκαία για την εφαρµογή της παρακάτω µεθόδου αξιολόγησης, πρέπει να χρησιµοποιούνται αυτά τα όρια Όταν οι επικίνδυνες ουσίες δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 ή αναγράφονται χωρίς τα όρια συγκέντρωσης που είναι αναγκαία για τη εφαρµογή της παρακάτω µεθόδου αξιολόγησης, τα όρια συγκέντρωσης καθορίζονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του παραρτήµατος Ι της παρούσας απόφασης. Όταν ένα παρασκεύασµα περιέχει µία τουλάχιστον ουσία η οποία σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2 του Π.. 329/83 φέρει την ένδειξη «Προσοχή Ουσία µη εισέτι πλήρως δοκιµασµένη», η ετικέτα του παρασκευάσµατος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Προσοχή Το παρασκεύασµα αυτό περιέχει ουσία που δεν έχει ακόµη

4 πλήρως δοκιµαστεί» εφόσον η ουσία αυτή υπάρχει σε συγκέντρωση ίση ή ανώτερη από 1%. Ωστόσο, η ουσία αυτή πρέπει να λαµβάνεται υπόψη όπως και οι άλλες ουσίες που περιέχει το παρασκεύασµα κατά την εφαρµογή της µεθόδου αξιολόγησης µε υπολογισµό, εφόσον η επισήµανσή του έχει τουλάχιστον µία ένδειξη κινδύνου για την υγεία. Στην περίπτωση αυτή: α) Τα ακόλουθα παρασκευάσµατα θεωρούνται λίαν τοξικά: i) Λόγω της οξείας θανατηφόρου δράσης τους, τα παρασκευάσµατα που περιέχουν µία ή περισσότερες ουσίες οι οποίες ταξινοµούνται ή θεωρούνται ως λίαν τοξικές σε συγκεντρώσεις µεγαλύτερες για µία τουλάχιστον ουσία: - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται για την ή τις εν λόγω ουσίες στο - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 1 του παραρτήµατος Ι (πίνακας Ι) της παρούσας απόφασης, εφόσον η ουσία ή οι ουσίες δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 ή αναγράφονται χωρίς όρια ii) Λόγω της οξείας θανατηφόρου δράσης τους, τα παρασκευάσµατα που περιέχουν περισσότερες από µία ουσίες οι οποίες ταξινοµούνται ή θεωρούνται ως λίαν τοξικές, σε συγκεντρώσεις που, για καµία από αυτές, δεν υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται είτε στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 είτε στο σηµείο 1 του παραρτήµατος Ι (πίνακας Ι) της παρούσης απόφασης όταν το άθροισµα των λόγων της κατά βάρος εκατοστιαίας αναλογίας κάθε λίαν τοξικής ουσίας στο παρασκεύασµα προς το όριο που καθορίζεται για την ουσία αυτή υπερβαίνει ή ισούται προς 1, δηλαδή εάν P Τ+ L T + 1 Όπου: Ρ Τ + = η κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία κάθε λίαν τοξικής ουσίας στο παρασκεύασµα, L T + = το όριο που καθορίζεται για την ίδια λίαν τοξική ουσία εκφρασµένο επί τοις εκατό. iii) Λόγω της µη θανατηφόρου µόνιµης δράσης τους µετά από µία και µόνη έκθεση σε αυτά, τα παρασκευάσµατα που περιέχουν µία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες µε τέτοια δράση, σε συγκέντρωση µεγαλύτερη για µία τουλάχιστον ουσία: - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 2 του παραρτήµατος Ι (πίνακας Ι) της παρούσας απόφασης εφόσον η εν λόγω ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 ή αναγράφονται χωρίς όρια β) Τα ακόλουθα παρασκευάσµατα θεωρούνται τοξικά: i) Λόγω της οξείας θανατηφόρου δράσης τους, τα παρασκευάσµατα που περιέχουν µία ή περισσότερες ουσίες οι οποίες ταξινοµούνται ή θεωρούνται ως λίαν τοξικές ή τοξικές σε συγκέντρωση µεγαλύτερη για µία τουλάχιστον ουσία: - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο Ι του παραρτήµατος Ι (πίνακας Ι) της παρούσας απόφασης εφόσον η ουσία ή οι ουσίες δεν

5 αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 ή αναγράφονται χωρίς όρια ii) Λόγω της οξείας θανατηφόρου δράσης τους, τα παρασκευάσµατα που περιέχουν περισσότερες από µία ουσίες οι οποίες ταξινοµούνται ή θεωρούνται ως λίαν τοξικές ή τοξικές σε συγκεντρώσεις που για καµιά τους δεν υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται είτε στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 είτε στο σηµείο Ι του παραρτήµατος Ι (πίνακας Ι) της παρούσας απόφασης όταν το άθροισµα των λόγων της κατά βάρος εκατοστιαίας κάθε τοξικής ή λίαν τοξικής ουσίας στο παρασκεύασµα προς το όριο τοξικότητας που καθορίζεται για την ουσία αυτή υπερβαίνει ή ισούται προ; 1, δηλαδή, εάν P T P + T + 1 LT LT Όπου: Ρ Τ + = η κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία κάθε λίαν τοξικής ουσίας στο παρασκεύασµα, Ρ Τ = η κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία κάθε τοξικής ουσίας στο παρασκεύασµα, L T = το όριο που καθορίζεται για κάθε λίαν τοξική ουσία εκφρασµένο επί τοις εκατό. iii) Λόγω της µη θανατηφόρου µόνιµης δράσης τους µετά από µία και µόνη έκθεση σε αυτά, τα παρασκευάσµατα που περιέχουν µία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες µε τέτοια δράση σε συγκέντρωση µεγαλύτερη για µία τουλάχιστον ουσία: - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 2 του παραρτήµατος Ι (πίνακας ΙΙ) της παρούσας απόφασης εφόσον η εν λόγω ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο ή αναγράφονται χωρίς όρια iv) Λόγω της µακροχρόνιας δράσης τους, τα παρασκευάσµατα που περιέχουν µία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες µε ανάλογη δράση σε συγκέντρωση µεγαλύτερη για µία τουλάχιστον ουσία: - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 3 του παραρτήµατος Ι (πίνακας ΙΙΙ) της παρούσας απόφασης εφόσον η εν λόγω ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο ή αναγράφονται χωρίς όρια γ) Τα ακόλουθα παρασκευάσµατα θεωρούνται επιβλαβή: i) Λόγω της οξείας θανατηφόρου δράσης τους, τα παρασκευάσµατα που περιέχουν µία ή περισσότερες ουσίες οι οποίες ταξινοµούνται ή θεωρούνται ως λίαν τοξικές ή επιβλαβείς σε συγκέντρωση µεγαλύτερη για µία τουλάχιστον ουσία: παράρτηµα Ι της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο Ι του παραρτήµατος Ι (πίνακας Ι) της παρούσας απόφασης εφόσον η ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 ή αναγράφονται χωρίς όρια ii) Λόγω της οξείας θανατηφόρου δράσης τους, τα παρασκευάσµατα που περιέχουν περισσότερες από µία ουσίες οι οποίες ταξινοµούνται ή θεωρούνται, ως λίαν τοξικές, ή επιβλαβείς σε συγκεντρώσεις που για καµία από αυτές δεν υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται είτε στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 είτε στο σηµείο 1 του παραρτήµατος Ι (πίνακας Ι) της παρούσας απόφασης όταν το άθροισµα των λόγων της κατά βάρος εκατοστιαίας αναλογίας κάθε P T + T Xn + + LXn L`Xn LXn P P 1

6 ουσίας στο παρασκεύασµα προς το όριο βλαβερότητας που καθορίζεται για την ουσία αυτή υπερβαίνει ή ισούται προς 1, δηλαδή εάν όπου: Ρ Τ + = η κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία κάθε λίαν τοξικής ουσίας στο παρασκεύασµα, Ρ Τ = η κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία κάθε τοξικής ουσίας στο παρασκεύασµα, Ρ Xn = η κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία κάθε επιβλαβούς ουσίας στο παρασκεύασµα, L Xn = το όριο που καθορίζεται για κάθε λίαν τοξική, τοξική ή επιβλαβή ουσία, εκφρασµένου επί τοις εκατό. iii) Λόγω της µόνιµης µε θανατηφόρου δράσης τους µετά από µία και µόνη έκθεση, τα παρασκευάσµατα που περιέχουν µία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες µε ανάλογη δράση σε συγκέντρωση µεγαλύτερη για µία τουλάχιστον ουσία: - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 2 του παραρτήµατος Ι (πίνακας ΙΙ) της παρούσας απόφασης εφόσον η εν λόγω ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 ή αναγράφονται χωρίς όρια iv) Λόγω της µακροχρόνιας δράσης τους, τα παρασκευάσµατα που περιέχουν µία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες µε ανάλογη δράση σε συγκέντρωση ανώτερη για µία τουλάχιστον ουσία: - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται από στο σηµείο 3 του τµήµατος Ι (πίνακας ΙΙΙ) της παρούσας απόφασης εφόσον η εν λόγω ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο ή αναγράφονται χωρίς όρια v) Λόγω της ευαισθητοποιού δράσης τους µε εισπνοή, τα παρασκευάσµατα που περιέχουν µία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες συνοδευόµενες από τη φράση R42 που αντιστοιχεί σ αυτή τη δράση σε συγκέντρωση ανώτερη για µία τουλάχιστον ουσία: - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο για την εν λόγω ουσία ή ουσίες, - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 5 του παραρτήµατος Ι (πίνακας V) της παρούσας απόφασης εφόσον η εν λόγω ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο ή αναγράφονται χωρίς όρια δ) Θεωρούνται πολύ διαβρωτικά ( 1 ): i) Τα παρασκευάσµατα που περιέχουν µία ή περισσότερες ουσίες οι οποίες ταξινοµούνται ή θεωρούνται ως διαβρωτικές και χαρακτηρίζονται µε τη φράση R35 σε συγκέντρωση µεγαλύτερη για µία τουλάχιστον ουσία: παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 4 του παραρτήµατος Ι (πίνακας IV) της παρούσας απόφασης εφόσον η ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 ή αναγράφονται χωρίς όρια ii) Τα παρασκευάσµατα που περιέχουν περισσότερες από µία ουσίες οι οποίες ταξινοµούνται ή θεωρούνται ως διαβρωτικές και χαρακτηρίζονται µε τη φράση R35σε συγκεντρώσεις που για καµία από αυτές δεν υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται είτε στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 είτε στο σηµείο 4 του παραρτήµατος Ι (πίνακας IV) της παρούσας απόφασης όταν το άθροισµα των λόγων της κατά βάρος εκατοστιαίας αναλογίας κάθε διαβρωτικής ουσίας στο παρασκεύασµα προς το όριο διαβρωτικότητας που καθορίζεται για την ουσία αυτή υπερβαίνει ή ισούται προς 1, εάν δηλαδή: P L C, R35 C, R35 1

7 Όπου: P C,R 35 = η κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία κάθε διαβρωτικής ουσίας συνοδευόµενης από τη φράση R35 στο παρασκεύασµα. L C,R 35 = το όριο διαβρωτικότητας που καθορίζεται για κάθε διαβρωτική ουσία συνοδευόµενη από τη φράση R35, εκφρασµένο επί τοις εκατό σε βάρος. ε) Θεωρούνται επίσης διαβρωτικά: i) Τα παρασκευάσµατα που περιέχουν µία ή περισσότερες ουσίες οι οποίες ταξινοµούνται ή θεωρούνται ως διαβρωτικές και χαρακτηρίζονται µε τη φράση R35 σε συγκέντρωση µεγαλύτερη για µία τουλάχιστον ουσία. - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 4 του παραρτήµατος Ι (πίνακας IV) της παρούσας απόφασης εφόσον η ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 ή αναγράφονται χωρίς όρια ii) Τα παρασκευάσµατα που περιέχουν περισσότερες από µία ουσίες οι οποίες ταξινοµούνται ή θεωρούνται ως διαβρωτικές και χαρακτηρίζονται µε τη φράση R34 σε συγκεντρώσεις που δεν υπερβαίνουν για καµία τους τα όρια που καθορίζονται είτε στο είτε στο σηµείο 4 του παραρτήµατος Ι (πίνακας IV) της παρούσας απόφασης, όταν το άθροισµα των λόγων της κατά βάρος εκατοστιαίας αναλογίας κάθε ουσίας στο παρασκεύασµα προς το όριο διαβρωτικότητας που καθορίζεται για την ουσία αυτή υπερβαίνει ή ισούται προς 1, δηλαδή εάν: P L C, R35 C, R34 P + L C, R34 C, R34 1 Όπου: L C, R35 = η κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία κάθε διαβρωτικής ουσίας συνοδευόµενης από τη φράση R35 στο παρασκεύασµα, L C, R34 = η κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία κάθε διαβρωτικής ουσίας συνοδευόµενης από τη φράση R34 στο παρασκεύασµα, L C, R34 = το όριο διαβρωτικότητας που καθορίζεται για κάθε διαβρωτική ουσία συνοδευόµενη από τη φράση R34, εκφρασµένο επί τοις εκατό σε βάρος. στ) Θεωρούνται ότι µπορούν να προξενήσουν σοβαρές οφθαλµικές βλάβες: i) τα παρασκευάσµατα που περιέχουν µία ή περισσότερες ουσίες οι οποίες ταξινοµούνται ή θεωρούνται ως ερεθιστικές και χαρακτηρίζονται µε τη φράση R41 σε συγκέντρωση µεγαλύτερη για µία τουλάχιστον ουσία: - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 4 του παραρτήµατος Ι (πίνακας IV) της παρούσας απόφασης εφόσον η ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 ή αναγράφονται χωρίς όρια ii) Τα παρασκευάσµατα που περιέχουν περισσότερες από µία ουσίες οι οποίες ταξινοµούνται ή θεωρούνται ως διαβρωτικές ή ερεθιστικές και χαρακτηρίζονται µε τη φράση R41 σε συγκεντρώσεις που δεν υπερβαίνουν για καµία τους τα όρια που καθορίζονται είτε στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83, είτε στο σηµείο 4 του παραρτήµατος Ι (πίνακας IV) της παρούσας απόφασης όταν το άθροισµα των λόγων της κατά βάρος εκατοστιαίας αναλογίας κάθε ουσίας στο παρασκεύασµα προς το όριο ερεθιστικότητας που καθορίζεται για την ουσία αυτή υπερβαίνει ή ισούται προς 1, δηλαδή:

8 P L Xi, R41 Xi, R41 1 Όπου: P Xi, R41 = η κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία κάθε ερεθιστικής ουσίας συνοδευόµενης από τη φράση R41 στο παρασκεύασµα, P Xi, R41 = το όριο ερεθιστικότητας που καθορίζεται για κάθε ερεθιστική ουσία συνοδευόµενη από τη φράση R41, εκφρασµένο επί τοις εκατό σε βάρος. ζ) Θεωρούνται ερεθιστικά για το δέρµα: i) τα παρασκευάσµατα που περιέχουν µία ή περισσότερες ουσίες οι οποίες ταξινοµούνται ή θεωρούνται ως διαβρωτικές ή ερεθιστικές και χαρακτηρίζονται µε τη φράση R38 σε συγκέντρωση µεγαλύτερη για µία τουλάχιστον ουσία: - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 4 του παραρτήµατος Ι (πίνακας IV)της παρούσας απόφασης εφόσον η ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 ή αναγράφονται χωρίς όρια ii) Τα παρασκευάσµατα που περιέχουν περισσότερες από µία ουσίες οι οποίες ταξινοµούνται ή θεωρούνται ως διαβρωτικές ή ερεθιστικές και χαρακτηρίζονται µε τη φράση R38 σε συγκεντρώσεις που δεν υπερβαίνουν για καµία τους τα όρια που καθορίζονται είτε στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 είτε στο σηµείο 4 του παραρτήµατος Ι (πίνακας IV) της παρούσας απόφασης όταν το άθροισµα των λόγων της κατά βάρος εκατοστιαίας αναλογίας κάθε ουσίας στο παρασκεύασµα προς το όριο ερεθιστικότητας που καθορίζεται για την ουσία αυτή υπερβαίνει ή ισούται προς 1, δηλαδή: P L C, R35 Xi, R38 P + L C, R34 Xi, R38 P + L Xi, R38 Xi, R38 1 Όπου: P C, R35 = η κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία κάθε διαβρωτικής ουσίας συνοδευόµενης από τη φράση R35 στο παρασκεύασµα, P C, R34 = η κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία κάθε διαβρωτικής ουσίας συνοδευόµενης από τη φράση R34 στο παρασκεύασµα, P Xi, R38 = η κατά βάση εκατοστιαία αναλογία κάθε ερεθιστικής ουσίας συνοδευόµενης από τη φράση R38 στο παρασκεύασµα, L Xi, R38 = το όριο ερεθιστικότητας που καθορίζεται για κάθε διαβρωτική ή ερεθιστική ουσία συνοδευόµενη από τη φράση R38 εκφρασµένο επί τοις εκατό σε βάρος. iii) Λόγω της ευαισθητοποιητικής δράσης τους κατά την επαφή µε το δέρµα, τα παρασκευάσµατα που περιέχουν τουλάχιστον µία επικίνδυνη ουσία συνοδευόµενη από τη φράση R43 που χαρακτηρίζει τη δράση αυτή σε συγκέντρωση µεγαλύτερη για µία τουλάχιστον ουσία: - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται για την εν λόγω ουσία στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83, - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 5 του παραρτήµατος Ι (πίνακας V) της παρούσας απόφασης εφόσον η ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 ή αναγράφονται χωρίς όρια η) Θεωρούνται ερεθιστικά για τα µάτια:

9 i) τα παρασκευάσµατα που περιέχουν µία ή περισσότερες ουσίες οι οποίες ταξινοµούνται ή θεωρούνται ως ερεθιστικές και χαρακτηρίζονται µε τη φράση R41 ή R36 σε συγκέντρωση µεγαλύτερη για µία τουλάχιστον ουσία: - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 4 του παραρτήµατος Ι (πίνακας IV) της παρούσας απόφασης εφόσον η ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 ή αναγράφονται χωρίς όρια ii) Τα παρασκευάσµατα που περιέχουν περισσότερες από µία ουσίες οι οποίες ταξινοµούνται ή θεωρούνται ερεθιστικές και χαρακτηρίζονται µε τη φράση R41 είτε µε τη φράση R36,σε συγκεντρώσεις που δεν υπερβαίνουν για καµία τους όρια που καθορίζονται είτε στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 είτε στο σηµείο 4 του παραρτήµατος Ι (πίνακας IV) της παρούσας απόφασης όταν το άθροισµα των λόγων της κατά βάρος εκατοστιαίας αναλογίας κάθε ουσίας στο παρασκεύασµα προς το όριο ερεθιστικότητας που καθορίζεται για την ουσία αυτή υπερβαίνει ή ισούται προς 1, δηλαδή: P L Xi, R41 Xi, R36 P + L Xi, R36 Xi, R36 1 Όπου: P Xi, R41 =η κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία κάθε ερεθιστικής ουσίας συνοδευόµενης από τη φράση R41 στο παρασκεύασµα, P Xi, R36 =η κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία κάθε ερεθιστικής ουσίας συνοδευµένης από τη φράση R36 στο παρασκεύασµα, L Xi, R36 =το όριο ερεθιστικότητας που καθορίζεται για κάθε ερεθιστική ουσία, συνοδευόµενη από τη φράση R41 ή R36, εκφρασµένο επί τοις εκατό σε βάρος. θ) Θεωρούνται ερεθιστικά για τις αναπνευστικές οδούς: i) Τα παρασκευάσµατα που περιέχουν µία ή περισσότερες ουσίες οι οποίες ταξινοµούνται η θεωρούνται ως ερεθιστικές και χαρακτηρίζονται µε τη φράση R37 σε συγκέντρωση µεγαλύτερη, για µία τουλάχιστον ουσία: - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 4 του παραρτήµατος Ι (πίνακας IV) της παρούσας απόφασης εφόσον ηνουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 ή αναγράφονται χωρίς όρια ii) Τα παρασκευάσµατα που περιέχουν περισσότερες από µία ουσίες οι οποίες ταξινοµούνται ή θεωρούνται ερεθιστικές και χαρακτηρίζονται µε τη φράση R37 σε συγκεντρώσεις που δεν υπερβαίνουν για καµία τους τα όρια που καθορίζονται είτε στο είτε στο σηµείο 4 του παραρτήµατος Ι (πίνακας IV) της παρούσας απόφασης όταν το άθροισµα των λόγων της κατά βάρος εκατοστιαίας αναλογίας κάθε ουσίας στο Όπου: P Xi, R37 1 LXi, R37 παρασκεύασµα προς το όριο ερεθιστικότητας που καθορίζεται για την ουσία αυτή υπερβαίνει ή ισούται προς 1, δηλαδή:

10 P Xi,R37 =η κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία κάθε ερεθιστικής ουσίας συνοδευόµενης από τη φράση R37 στο παρασκεύασµα, L Xi,R37 =το όριο ερεθιστικότητας που καθορίζεται για κάθε ερεθιστική ουσία συνοδευµένη συνοδευόµενη από τη φράση R37, εκφρασµένο επί τοις εκατό σε βάρος. ι) Θεωρούνται ως καρκινογόνα και χαρακτηρίζονται τουλάχιστον µε το σήµα κινδύνου και την ένδειξη κινδύνου «τοξικό», τα παρασκευάσµατα που περιέχουν ουσία ανάλογης δράσης που συνοδεύεται από τη τυποποιηµένη φράση R45 η οποία δηλώνει τις καρκινογόνους ουσίες των κατηγοριών 1 και 2 σε συγκέντρωση µεγαλύτερη ή ίση: - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται για την εν λόγω ουσία στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83, - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 6 του παραρτήµατος Ι (πίνακας VI) της παρούσας απόφασης εφόσον η ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 ή αναγράφονται χωρίς όρια ια) Θεωρούνται ως ανησυχητικά για τον άνθρωπο λόγω των πιθανών καρκινογόνων επιπτώσεών τους και χαρακτηρίζονται τουλάχιστον µε το σήµα κινδύνου και την ένδειξη κινδύνου «επιβλαβές», τα παρασκευάσµατα που περιέχουν ουσία ανάλογης δράσης που συνοδεύεται από την τυποποιηµένη φράση R40 η οποία δηλώνει τις καρκινογόνους ουσίες της κατηγορίας 3 σε συγκέντρωση µεγαλύτερη ή ίση: - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται για την εν λόγω ουσία στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83, - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 6 του παραρτήµατος Ι (πίνακας VI) της παρούσας απόφασης εφόσον ή ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 ή αναγράφονται χωρίς όρια ιβ) Θεωρούνται ως µεταλλαξιογόνα και χαρακτηρίζονται τουλάχιστον µε το σήµα κινδύνου «τοξικό» τα παρασκευάσµατα που περιέχουν ουσία ανάλογης δράσης που συνοδεύεται από την τυποποιηµένη φράση R46 η οποία δηλώνει τις µεταλλαξιογόνες ουσίες της κατηγορίας 1 σε συγκέντρωση µεγαλύτερη ή ίση, - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται για την εν λόγω ουσία στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83, - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 6 του παραρτήµατος Ι (πίνακαςvi) της παρούσας απόφασης εφόσον η ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 ή αναγράφονται χωρίς όρια ιγ) Θεωρούνται ως εξοµοιώσιµα µε µεταλλαξιγόνα και χαρακτηρίζονται τουλάχιστον µε το σήµα κινδύνου µε την ένδειξη κινδύνου «επιβλαβές» τα παρασκευάσµατα που περιέχουν ουσία ανάλογης δράσης που συνοδεύεται από την τυποποιηµένη φράση R46 η οποία δηλώνει τις µεταλλαξιογόνους ουσίες της κατηγορίας 2 σε συγκέντρωση µεγαλύτερη ή ίση: - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται για την εν λόγω ουσία στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83, - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 6 του παραρτήµατος Ι (πίνακας VI) της παρούσας απόφασης εφόσον η ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 ή αναγράφονται χωρίς όρια ιδ) Θεωρούνται ανησυχητικά για τον άνθρωπο λόγω των πιθανών µεταλλαξιογόνων επιπτώσεών τους και χαρακτηρίζονται τουλάχιστον µε το σήµα κινδύνου και την ένδειξη κινδύνου «επιβλαβές» τα παρασκευάσµατα που περιέχουν ουσία ανάλογης δράσης που συνοδεύεται από την τυποποιηµένη φράση R40 η οποία δηλώνει τις µεταλλαξιογόνους ουσίες της κατηγορίας 3 σε συγκέντρωση µεγαλύτερη ή ίση: - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται για την εν λόγω ουσία στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83, - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 6 του παραρτήµατος Ι (πίνακας VI) της παρούσας απόφασης εφόσον η ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π..329/83 ή αναγράφονται χωρίς όρια

11 ιε) Θεωρούνται ως τερατογόνα και χαρακτηρίζονται τουλάχιστον µε το σήµα κινδύνου και την ένδειξη κινδύνου «τοξικό», τα παρασκευάσµατα που περιέχουν ουσία ανάλογης δράσης που συνοδεύεται από την τυποποιηµένη φράση R47 η οποία δηλώνει τις τερατογόνους ουσίες της κατηγορίας 1 σε συγκέντρωση µεγαλύτερη ή ίση: - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται για την εν λόγω ουσία στο παράρτηµα Ι του Π..329/83, - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 6 του παραρτήµατος Ι (πίνακαςvi) της παρούσας απόφασης εφόσον η ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π ή αναγράφονται χωρίς όρια ιστ) Θεωρούνται εξοµοιώσιµα µε τερατογόνα και χαρακτηρίζονται τουλάχιστον µε το σήµα κινδύνου και την ένδειξη κινδύνου «τοξικό», τα παρασκευάσµατα που περιέχουν ουσία ανάλογης δράσης που συνοδεύεται από την τυποποιηµένη φράση R47 η οποία δηλώνει τις τερατογόνους ουσίες της κατηγορίας 2 σε συγκέντρωση µεγαλύτερη ή ίση: - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται για την εν λόγω ουσία στο παράρτηµα Ι του Π..329/83, - είτε από τη συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 6 του παραρτήµατος Ι (πίνακας VI) της παρούσας απόφασης εφόσον η ουσία ή ουσίες δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π..329/83 ή αναγράφονται χωρίς όρια ιζ) Θεωρούνται ότι έχουν ειδικές επενέργειες στην υγεία, χωρίς αυτό να καθορίζεται σαφέστερα και χαρακτηρίζονται τουλάχιστον µε το σήµα κινδύνου «επιβλαβές» τα παρασκευάσµατα που περιέχουν ουσία η οποία δεν αναγράφεται µεν ακόµη στο παράρτηµα Ι του Π..329/83 αλλά έχει προσωρινά χαρακτηριστεί µε τη φράση R40, η οποία δηλώνει τέτοιες ουσίες, σε συγκέντρωση που καθορίζεται στο σηµείο 6 του παραρτήµατος Ι (πίνακας VI) της παρούσας απόφασης. 6. Για παρασκευάσµατα που υπάγονται στην παρούσα απόφαση: α) Ουσίες που αναγράφονται ή όχι στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 και οι οποίες βρίσκονται είτε ως προσµίξεις είτε ως πρόσθετα, δεν λαµβάνονται υπόψη εφόσον η κατά βάρος συγκέντρωσή τους είναι µικρότερη του: - 0,1% για τις ουσίες που ταξινοµούνται ως λίαν τοξικές ή τοξικές, - 1,0% για τις ουσίες που ταξινοµούνται ως επιβλαβείς, διαβρωτικές ή ερεθιστικές, εκτός αν στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 καθορίζονται κατώτερες τιµές. β) Για τις επικίνδυνες ουσίες που δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 αλλά χρησιµοποιούνται ως συστατικά παρασκευάσµατα σε κατά βάρος συγκέντρωση µεγαλύτερη από εκείνη που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου καθορίζονται όρια συγκέντρωσης που χαρακτηρίζουν τους κινδύνους για την υγεία. Ορισµένες ουσίες ενδέχεται να παρουσιάζουν ταυτόχρονα διάφορες επικίνδυνες για την υγεία ιδιότητες δηλαδή να είναι π.χ. συγχρόνως επιβλαβείς / ερεθιστικές, διαβρωτικές /επιβλαβείς, διαβρωτικές /ευαισθητοποιοί, κ.λ.π. οπότε κάθε µια από τις ιδιότητες αυτές χαρακτηρίζεται από τα ειδικά της όρια συγκέντρωσης. Τα όρια αυτά συγκέντρωσης καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι της παρούσας απόφασης από τον κατασκευαστή ή από οποιοδήποτε άλλο άτοµο που θέτει στην κυκλοφορία το παρασκεύασµα. Άρθρο 4 Η ταξινόµηση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων ανάλογα µε το βαθµό και την ειδική φύση των κινδύνων που παρουσιάζουν στηρίζεται στους ορισµούς του άρθρου 2. Οι ουσίες ταξινοµούνται ανάλογα µε τον υψηλότερο βαθµό κινδύνου σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο (δ). Άρθρο 5

12 1. Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά επικίνδυνων παρασκευασµάτων τα οποία δεν είναι σύµφωνα, όσον αφορά τη συσκευασία και επισήµανση στην παρούσα απόφαση. 2. Οι παρασκευαστές είναι υποχρεωµένοι να δίνουν στις αρµόδιες αρχές ότι στοιχεία τους ζητηθούν διευκρινιστικά µε τη σύνθεση σε περίπτωση αµφιβολιών σχετικών µε την εφαρµογή της παραπάνω παραγράφου Επίσης οι παρασκευαστές ή οι υπεύθυνοι για την κυκλοφορία έχουν στη διάθεση των αρµοδίων αρχών τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για την ταξινόµηση και την επισήµανση του παρασκευάσµατος. Άρθρο 6 1. Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά επικίνδυνων παρασκευασµάτων, εφ όσον: α) Οι συσκευασίες τους δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Π.. 329/83, όσον αφορά τη στεγανότητα, τη στερεότητα και το σύστηµα κλεισίµατος. β) Οι περιέκτες τους, που προσφέρονται ή πωλούνται στο ευρύ κοινό έχουν: - σχήµα ή/ και γραφική διακόσµηση που µπορεί να προσελκύσει ή διεγείρει την ενεργή περιέργεια των παιδιών ή να οδηγήσει τους καταναλωτές σε σύγχυση. - η παρουσίαση ή/ και ονοµασία που χρησιµοποιείται για τρόφιµα, για ζωοτροφές, για φάρµακα και καλλυντικά. 2. Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά ορισµένων κατηγοριών επικίνδυνων παρασκευασµάτων που προσφέρονται ή πωλούνται στο ευρύ κοινό και που ορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 3, εφ όσον: - δεν κλείνουν µε σύστηµα ασφαλείας για τα παιδιά, - δεν φέρουν ανάγλυφη προειδοποίηση κινδύνου. 3. Οι κατηγορίες επικίνδυνων παρασκευασµάτων των οποίων οι συσκευασίες πρέπει να πληρούν τις διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 καθορίζονται µε νεότερες διατάξεις µε τη διαδικασία του άρθρου 21 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, (L 196/1967) παράρτηµα ΙΧ µέρος Α και Β της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ. (Η οδηγία 67/548/ΕΟΚ, όπου αναφέρεται στην παρούσα απόφαση, έχει εναρµονιστεί µε την εθνική µας νοµοθεσία µε το Π.. 329/83 (ΦΕΚ 329/83 ΦΕΚ 118/Α/83). Άρθρο 7 1. Κάθε συσκευασία πρέπει να φέρει, κατά τρόπο ευανάγνωστο και ανεξίτηλο τις ακόλουθες ενδείξεις: α) Την εµπορική ή χαρακτηριστική ονοµασία του παρασκευάσµατος. β) Το όνοµα, την πλήρη διεύθυνση καθώς και τον αριθµό τηλεφώνου του υπεύθυνου για τη διάθεση στην αγορά, ο οποίος είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα, είτε αυτός είναι, ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο διανοµέας. γ) Τη χηµική ονοµασία της ή των ουσιών που περιέχει το παρασκεύασµα, υπό τους εξής όρους: ι) για τα παρασκευάσµατα που ταξινοµούνται ως Τ+, Τ, Xn, σύµφωνα µε το άρθρο 3, λαµβάνονται υπόψη µόνο οι ουσίες Τ+, Τ, Xn, η συγκέντρωση των οποίων είναι τουλάχιστον ίση µε το χαµηλότερο από τα όριά τους (όριο Xn) που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι της παρούσας απόφασης ή του Π.. 329/83, - για τα παρασκευάσµατα που ταξινοµούνται ως C, σύµφωνα µε το άρθρο 3, λαµβάνονται υπόψη µόνο οι ουσίες C, των οποίων η συγκέντρωση είναι τουλάχιστον ίση µε το χαµηλότερο όριο (όριο Χι) που καθορίζεται στο παράρτηµα Ι της παρούσας απόφασης ή του Π.. 329/83. - για τα παρασκευάσµατα που χαρακτηρίζονται µε µία από τις τυποποιηµένες φράσεις R42, R42/43, σύµφωνα µε το άρθρο 3, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη µόνο οι ουσίες που χαρακτηρίζονται µε τις φράσεις αυτές και οι οποίες

13 περιέχονται σε συγκέντρωση τουλάχιστον ίση µε το όριο που καθορίζεται στο παράρτηµα Ι της παρούσας απόφασης ή του Π.. 329/83. ιι) Κατά κανόνα, ένα ανώτατο όριο τεσσάρων χηµικών ονοµασιών αρκεί για τον εντοπισµό των ουσιών που ευθύνονται κυρίως για τους µείζονες κινδύνους για την υγεία µε βάση τους οποίους έγινε η ταξινόµηση και η επιλογή των αντιστοίχων φράσεων περιγραφής του κινδύνου. Σε ορισµένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι απαραίτητες περισσότερες από τέσσερις χηµικές ονοµασίες. Αν το παρασκεύασµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3, χαρακτηρίζεται µε µία από τις τυποποιηµένες φράσεις R39, R40, R42, R43,R42/43,R45,R46,R47 ή /και R48 πρέπει να αναφέρεται το όνοµά της (των) ουσίας (ουσιών). Η χηµική ονοµασία πρέπει να αποδίδεται µε ένα από τα ονόµατα που περιέχονται στο παράρτηµα Ι του Π.. 329/83 ή µε µια διεθνώς αναγνωρισµένη ονοµατολογία αν η ουσία δεν περιέχεται ακόµη σε αυτό. Όταν µπορεί να αποδείξει ότι η αναγραφή της χηµικής ταυτότητας µιας επιβλαβούς ουσίας, η οποία δεν χαρακτηρίζεται µε µία ή περισσότερες φράσεις R, θέτει σε κίνδυνο την εµπιστευτικότητα της ιδιοκτησίας του, ο κατασκευαστής του παρασκευάσµατος αυτού µπορεί να αναφέρεται στην ουσία αυτή µε τη βοήθεια είτε µίας ονοµασίας που προσδιορίζει τις σηµαντικότερες λειτουργικές χηµικές οµάδες, είτε µιας εναλλακτικής ονοµασίας. Στην περίπτωση αυτή ο κατασκευαστής οφείλει να ενηµερώνει την αρµόδια αρχή, εφ όσον το παρασκεύασµα κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η αρµόδια αρχή ενηµερώνει την επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη. Οι εµπιστευτικές πληροφορίες, που φέρονται σε γνώση της αρµόδιας αρχής ενός κράτους µέλους ή της επιτροπής, πρέπει να χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Π.. 329/83. δ) Τα σύµβολα, στο µέτρο που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση, και οι ενδείξεις των κινδύνων που παρουσιάζει το παρασκεύασµα, σύµφωνα µε το άρθρο 16παράγραφος 2 στοιχείο γ) και το παράρτηµα ΙΙ του Π.. 329/83, για ε τα παρασκευάσµατα που παρουσιάζονται υπό µορφή αεροζόλ, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.8 και 2.2 στοιχείο γ) του παραρτήµατος της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ όσον αφορά τον κίνδυνο ανεφλεξιµότητας. Όταν πρέπει να αποδοθούν σε ένα παρασκεύασµα περισσότερα από ένα σύµβολα κινδύνου: - η υποχρέωση αναγραφής του συµβόλου Τα καθιστά προαιρετική την αναγραφή των συµβόλων C και X, - η υποχρέωση αναγραφής του συµβόλου C καθιστά προαιρετική την αναγραφή του συµβόλου X, - η υποχρέωση αναγραφής του συµβόλου Ε καθιστά προαιρετική την αναγραφή των συµβόλων F και O. ε) Τις τυποποιηµένες φράσεις για τους ιδιαίτερους κινδύνους που συνεπάγονται (φράσεις R). Οι ενδείξεις που αφορούν τους ιδιαίτερους κινδύνους (φράσεις R), πρέπει να συµφωνούν µε τις ενδείξεις που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙΙ του Π.. 329/83 και πρέπει να επιλέγονται από τον κατασκευαστή ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο διαθέτει στην αγορά το εν λόγω παρασκεύασµα, σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι της παρούσας απόφασης και το παράρτηµα VI τµήµα ΙΙ σηµείο του Π.. 329/83. Γενικά δεν είναι αναγκαίο να αναφέρονται περισσότερες από τέσσερις τυποποιηµένες φράσεις για τη περιγραφή των κινδύνων. Προς το σκοπό αυτό οι συνδυασµένες φράσεις που αναγράφονται στο προαναφερόµενο παράρτηµα ΙΙΙ θεωρούνται ως µία µόνο φράση η καθεµία. Ωστόσο όταν το παρασκεύασµα ανήκει ταυτόχρονα σε περισσότερες από µία κατηγορίες κινδύνου, οι τυποποιηµένες αυτές φράσεις πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των κυριότερων κινδύνων που παρουσιάζει το παρασκεύασµα.

14 Έτσι, αν ένα παρασκεύασµα ταξινοµείται ταυτοχρόνως ως επιβλαβές και ως ερεθιστικό, πρέπει να φέρει επισήµανση ως επιβλαβές και ο διπλός του χαρακτήρας ως επιβλαβούς και ερεθιστικού πρέπει να αναφέρεται µε τις ενδεδειγµένες φράσεις R Οι τυποποιηµένες φράσεις «εξόχως εύφλεκτον» ή «λίαν εύφλεκτον» δεν είναι αναγκαίο να αναφέρονται όταν επαναλαµβάνουν µια ένδειξη κινδύνου που χρησιµοποιείται κατ εφαρµογή του στοιχείου δ). ζ) Τις τυποποιηµένες φράσεις που αφορούν τις οδηγίες προφύλαξης για τη χρήση του παρασκευάσµατος (φράσεις S). Οι ενδείξεις που αφορούν τις οδηγίες προφύλαξης (φράσεις S) πρέπει να συµφωνούν µε τις ενδείξεις που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα IV του Π.. 329/83 και πρέπει να επιλέγονται από τον κατασκευαστή ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο διαθέτει στην αγορά το εν λόγω παρασκεύασµα, σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ της παρούσας απόφασης και το παράρτηµα VI τµήµα ΙΙ σηµείο του Π.. 329/83. Γενικά είναι αναγκαίο να αναφέρονται περισσότερες από τέσσερις τυποποιηµένες φράσεις S για τη διατύπωση των σηµαντικότερων οδηγιών προφύλαξης. Για το σκοπό αυτό, οι συνδυασµένες φράσεις που αναγράφονται στο προαναφερόµενο παράρτηµα IV θεωρούνται ως µία µόνο φράση η καθεµιά. Η συσκευασία συνοδεύεται από οδηγίες προφύλαξης που αφορούν τη χρήση του παρασκευάσµατος στην περίπτωση που είναι πρακτικά αδύνατο να αναγραφούν στην ετικέτα ή στην ίδια τη συσκευασία. Για τα οξειδωτικά λίαν εύφλεκτα και εύφλεκτα παρασκευάσµατα δεν είναι αναγκαίο να αναφέρονται οι ιδιαίτεροι κίνδυνοι και οι οδηγίες προφύλαξης αν το περιεχόµενο της συσκευασίας δεν υπερβαίνει το 125 ML. Το ίδιο ισχύει και για τα ερεθιστικά παρασκευάσµατα, εκτός αν περιέχουν ουσίες που µπορούν να προκαλέσουν ευαισθητοποίηση. ζ) Την ονοµαστική ποσότητα (ονοµαστική µάζα ή ονοµαστικό όγκο) του περιεχοµένου, για τα παρασκευάσµατα που πωλούνται στο ευρύ κοινό. 2. Οι ιδιαίτερες διατάξεις που ισχύουν για ορισµένα παρασκευάσµατα περιέχονται στο παράρτηµα ΙΙ. 3. Το άρθρο 3 παράγραφο 6 στοιχείο α) εφαρµόζεται κατ αναλογία και στην επισήµανση. 4. Στη συσκευασία ή την ετικέτα των παρασκευασµάτων τα οποία αφορά η παρούσα απόφαση δεν επιτρέπεται η αναγραφή ενδείξεων όπως «µη τοξικό», «αβλαβές» ή οποιαδήποτε άλλη ένδειξη που αποσκοπεί στην επίδειξη του µη επικίνδυνου χαρακτήρα του παρασκευάσµατος. Άρθρο 8 1. Όταν οι ενδείξεις που επιβάλλονται από το άρθρο 7 βρίσκονται πάνω στην ετικέτα, η ετικέτα αυτή πρέπει να επικολλάται σταθερά σε µία ή περισσότερες πλευρές της συσκευασίας, κατά τρόπο ώστε οι ενδείξεις αυτές να µπορούν να διαβάζονται οριζόντια όταν η συσκευασία είναι τοποθετηµένη κανονικά. Οι διαστάσεις της ετικέτας πρέπει να είναι ως εξής: Χωρητικότητα της συσκευασίας ιαστάσεις (σε ΜΜ) ει δυνατόν - κατώτερη ή ίση των 3 λίτρων: τουλάχιστον 52 χ 74 - ανώτερη των 3 λίτρων και κατώτερη ή ίση των 50 λίτρων: τουλάχιστον 74 χ105 - ανώτερη των 50 λίτρων και κατώτερη ή ίση των 500 λίτρων: τουλάχιστον 105 χ ανώτερη των 500 λίτρων: τουλάχιστον148 χ 210 Κάθε σύµβολο πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το ένα δέκατο της επιφάνειας της ετικέτας χωρίς ωστόσο να είναι µικρότερο από 1cm 2. Η ετικέτα πρέπει να προσκολλάται καθ όλη την επιφάνειά της απευθείας το παρασκεύασµα. πάνω στη συσκευασία που περιέχει

15 Οι ετικέτες µε τις διαστάσεις αυτές προορίζονται αποκλειστικά για τις πληροφορίες που απαιτούνται από την παρούσα οδηγία και ενδεχοµένως για συµπληρωµατικές ενδείξεις υγιεινής και ασφάλειας. 2. εν απαιτείται ετικέτα όταν η συσκευασία αυτή καθαυτή φέρει µε εµφανή τρόπο τις ενδείξεις που απαιτούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο Το χρώµα και η εµφάνιση της ετικέτας και, στην περίπτωση της παραγράφου 2, της συσκευασίας, πρέπει να είναι τέτοια ώστε το σύµβολο του κινδύνου και το φόντο του να διακρίνονται καθαρά. 4. Η διάθεση των επικινδύνων παρασκευασµάτων στην ελληνική αγορά επιτρέπεται µόνον εφόσον η επισήµανση είναι διατυπωµένη στην ελληνική γλώσσα ή και στην ελληνική γλώσσα. 5. Οι όροι της παρούσας απόφασης ως προς την επισήµανση θεωρείται ότι πληρούνται: α) στην περίπτωση εξωτερικής συσκευασίας που περιέχει µία ή περισσότερες εσωτερικές συσκευασίες, αν η εξωτερική συσκευασία φέρει επισήµανση σύµφωνη µε τους διεθνείς κανονισµούς µεταφοράς επικίνδυνων παρασκευασµάτων και η εσωτερική συσκευασία ή συσκευασίες φέρουν επισήµανση σύµφωνη µα την παρούσα απόφαση. β) στην περίπτωση µιας και µόνης συσκευασίας, αν η συσκευασία αυτή φέρει επισήµανση σύµφωνη µε τους διεθνείς κανονισµούς µεταφοράς επικίνδυνων παρασκευασµάτων καθώς και µε το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α), β), γ), και στ), και παράγραφος 3. Για τα επικίνδυνα παρασκευάσµατα που δεν εξέρχονται από την ελληνική επικράτεια µπορεί να επιτρέπεται επισήµανση σύµφωνη µε τους εθνικούς κανονισµούς αντί επισήµανσης σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς µεταφοράς επικίνδυνων παρασκευασµάτων. Άρθρο 9 1. Η αρµόδια αρχή µπορεί να επιτρέψει: α) στην περίπτωση συσκευασιών περιορισµένων διαστάσεων ή κατά οιονδήποτε άλλον τρόπο µη προσφεροµένων για επισήµανση, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 1 και 2, η επισήµανση που επιβάλλεται από το άρθρο 7 να µπορεί να γίνεται µε άλλο πρόσφορο τρόπο. β) κατά παρέκκλιση των άρθρων 7 και 8, οι συσκευασίες των επικίνδυνων παρασκευασµάτων που δεν είναι ούτε εκρηκτικά ούτε λίαν τοξικά ή τοξικά, να µπορούν να µην επισηµαίνονται ή να επισηµαίνονται κατ άλλον τρόπο, αν περιέχουν ποσότητες τόσο µικρές ώστε να µην δικαιολογείται φόβος ύπαρξης κινδύνου για τα πρόσωπα που χειρίζονται τις ουσίες αυτές, όπως και για τρίτους. 2. Αν γίνει χρήση των δυνατοτήτων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η αρµόδια αρχή ενηµερώνει σχετικά την επιτροπή αµέσως. Άρθρο 10 Στα πλαίσια ιδίως της ασφάλειας και της υγιεινής της εργασίας η αρµόδια αρχή εφαρµόζει σύστηµα ειδικής πληροφόρησης (τυποποιηµένο δελτίο στοιχείων ασφαλείας) για τα επικίνδυνα παρασκευάσµατα. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του συστήµατος αυτού καθορίζεται µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ εντός προθεσµίας 3 ετών από την έκδοση της οδηγίας 88/379/ΕΟΚ (7 Ιουνίου 1988). Η πληροφόρηση αυτή απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους επαγγελµατίες χρήστες και πρέπει να τους παρέχει τη δυνατότητα να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στον τόπο εργασίας. Άρθρο 11

16 Η απόφαση αυτή δεν θίγει την ευχέρεια των αρµοδίων αρχών να καθορίζουν (τηρώντας τη συνθήκη της ΕΟΚ) τις απαιτήσεις που κρίνουν αναγκαίες για τη εξασφάλιση της προστασίας των εργαζοµένων κατά τη χρησιµοποίηση των εν λόγω επικίνδυνων παρασκευασµάτων, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται τροποποίηση της κατάταξης, της συσκευασίας και της σήµανσης των επικίνδυνων παρασκευασµάτων σε σχέση µε την παρούσα απόφαση. Άρθρο Η αρµόδια αρχή για τη συγκέντρωση των πληροφοριών σχετικά µε τα επικίνδυνα παρασκευάσµατα, που διατίθενται στην αγορά, συµπεριλαµβανοµένης και της χηµικής σύνθεσης είναι υποχρεωµένη να τηρεί τη µυστικότητα των παραπάνω πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο, για να δίνεται απάντηση σε κάθε ερώτηµα ιατρικής φύσης µε τη διατύπωση προληπτικών και θεραπευτικών µέτρων, ιδίως σε επείγουσες περιπτώσεις. Απαγορεύεται η χρήση των πληροφοριών αυτών για άλλους σκοπούς. 2. Τα επικίνδυνα παρασκευάσµατα, που ήδη κυκλοφορούν στο εµπόριο, πρέπει µέσα σε προθεσµία ενός χρόνου από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης να προσαρµοστούν ώστε να είναι σύµφωνα προς τις διατάξεις και τους όρους αυτής, διαφορετικά θα απαγορεύεται η διάθεσή τους στην αγορά. 3. Οι κατασκευαστές ή τα άτοµα που είναι υπεύθυνα για τη διάθεση στο εµπόριο επικίνδυνων παρασκευασµάτων της παρούσας απόφασης υποχρεούται να δίνουν στην αρµόδια αρχή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που θα τους ζητηθούν. Άρθρο 13 εν µπορεί να απαγορευθεί, να περιοριστεί ή να παρεµποδιστεί για λόγους ταξινόµησης, συσκευασίας ή επισήµανσης, κατά την έννοια της παρούσας απόφασης, η διάθεση στην αγορά επικίνδυνων παρασκευασµάτων, εφ όσον αυτά ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης και κυρίως του παραρτήµατος ΙΙ αυτής. Άρθρο αν διαπιστωθεί, βάσει εµπεριστατωµένων αποδείξεων, ότι το παρασκεύασµα, παρόλο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης, παρουσιάζει κίνδυνο λόγω της ταξινόµησης, της συσκευασίας ή της επισήµανσής του, µπορεί προσωρινά µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εµπορίου να απαγορευθεί ή να τεθεί κάτω από ειδικούς όρους η διάθεση στην αγορά του επικίνδυνου αυτού παρασκευάσµατος. Στην περίπτωση αυτή η αρµόδια αρχή ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αµέσως αιτιολογώντας την απόφασή της. 2. Μέχρις ότου αποφανθεί οριστικά η Επιτροπή, µπορούν να διατηρηθούν τα παραπάνω διασφαλιστικά µέτρα. Άρθρο 15 Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρµογή των παραρτηµάτων της παρούσας απόφασης στην τεχνική πρόοδο θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 21 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ. Άρθρο 16

17 Ως αρµόδια αρχή, όπου αυτή αναφέρεται στην παρούσα απόφαση, καθορίζεται το Γενικό Χηµείο του Κράτους ( /νση.27). Άρθρο 17 Με πρόστιµο δρχ. µέχρι δρχ. τιµωρούνται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών: α) όσοι διαθέτουν στην αγορά επικίνδυνα παρασκευάσµατα κατά παράβαση της παρούσας απόφασης και κυρίως των άρθρων 5, 6, 7, και 8, β) όσοι εµποδίζουν το έργο της επιθεώρησης για τη διαπίστωση παραβάσεων και γ) όσοι δεν παρέχουν στην αρµόδια αρχή τις απαραίτητες για τον έλεγχο και την επιθεώρηση πληροφορίες. Άρθρο Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Η αρµόδια αρχή ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή. 2. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης τα Π.. 454/83 (ΦΕΚ 171/Α /83) και 522/83 (ΦΕΚ 200/Α /83), όπως έχουν τροποποιηθεί µέχρι σήµερα, µε τα οποία η εθνική µας νοµοθεσία έχει εναρµονιστεί µε τις οδηγίες 73/173/ΕΟΚ και 77/728/ΕΟΚ, καταργούνται ωστόσο τα παρασκευάσµατα που ανταποκρίνονται στις διατάξεις των παραπάνω Π.. µπορούν να διατίθενται στην αγορά για ένα ακόµη χρόνο µετά την παραπάνω ηµεροµηνία. 3. ιατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις της απόφασης του α.χ.σ. 1526/87/ΦΕΚ 641/Β /88, εφ όσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 4. Καταργείται κάθε διάταξη που αντίκεινται στην παρούσα απόφαση. 5. Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής τα παραρτήµατα της οδηγίας 88/379/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν από την οδηγία 89/178/ΕΟΚ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡ. 5 Πρέπει να πραγµατοποιείται αξιολόγηση όλων των επικίνδυνων για την υγεία επενεργειών που µπορεί να έχει µια ουσία. Για το σκοπό αυτό, η επικίνδυνη για την υγεία δράση υποδιαιρείται σε: - οξεία θανατηφόρο δράση, - µη θανατηφόρο δράση µετά από µία και µόνη έκθεση, - σοβαρή δράση µετά από επανειληµµένη ή παρατεταµένη έκθεση, - διαβρωτική δράση, - ερεθιστική δράση, - ευαισθητοποιό δράση, καρκινογόνος δράση, - µεταλλαξιογόνος δράση, - τερατογόνος δράση. Η συστηµατική αξιολόγηση όλων των επικίνδυνων για την υγεία δράσεων εκφράζεται µέσω ορίων συγκέντρωσης ανάλογα µε την κατάταξη της ουσίας, δηλαδή το σύµβολο και τη δράση που χαρακτηρίζουν τον κίνδυνο. εδοµένου τον κανόνα προτεραιότητας των συµβόλων, είναι συνεπώς ουσιαστικό να εξετάζονται, εκτός από το σύµβολο, όλες οι φράσεις που χαρακτηρίζουν τους ιδιαίτερους κινδύνους που συνοδεύουν κάθε εν λόγω ουσία. 1. Οξεία θανατηφόρος δράση

18 Τα όρια συγκέντρωσης του πίνακα 1 καθορίζουν την ταξινόµηση του παρασκευάσµατος ανά µε τη συγκέντρωση κάθε εµπεριεχόµενης ουσίας της οποίας επίσης καθορίζεται η ταξινόµηση. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Ταξινόµηση της ουσίας Ταξινόµηση του παρασκευάσµατος Τ+ Τ Xn Τ+ µε R26, R27, R28 Συγκ. 7% 1% συγκ. <7% 0,1% συγκ. <1% Τ µε R23, R24, R25 συγκ. > 25% 3% συγκ. < 25% Xn µε R20, R21, R22 συγκ. 25% Οι φράσεις κινδύνου R αποδίδονται στα παρασκευάσµατα σύµφωνα µε τα ακόλουθα κριτήρια: - η ετικέτα περιλαµβάνει υποχρεωτικά µία ή περισσότερες από τις προαναφερόµενες φράσεις R ανάλογα µε την ταξινόµηση που γίνεται, - γενικά, οι επιλεγµένες φράσεις R είναι αυτές που ισχύουν για τις ουσίες που υπάρχουν σε συγκεντρώσεις που έχουν ως συνέπεια την αυστηρότερη ταξινόµηση. 2. Μη θανατηφόρος µόνιµη δράση µετά από µία και µόνη έκθεση. Για τις ουσίες µε µη θανατηφόρο µόνιµη δράση µετά από µία και µόνη έκθεση (R39 R40) τα επί µέρους όρια συγκέντρωσης του πίνακα ΙΙ καθορίζουν, όποτε χρειάζεται, την ταξινόµηση του παρασκευάσµατος και προσδιορίζουν µε ποια συγκεκριµένη φράση R πρέπει να χαρακτηρίζεται. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ Ταξινόµηση της ουσίας Ταξινόµηση του παρασκευάσµατος Τ+ Τ Xn Τ+ µε R39 συγκ. 10% R39 (*) υποχρεωτική 1% συγκ. <10% R39 (*) υποχρεωτική 0,1% συγκ. <1% R40 (*) υποχρεωτική Τ µε R39 Συγκ. 10% R39 (*) υποχρεωτική 0,1% συγκ. < 1% R40 (*) υποχρεωτική Xn µε R40 Συγκ. 10% R40 (*) υποχρεωτική (*) Σύµφωνα µε τον κώδικα επισήµανσης του παραρτήµατος VI τµήµα ΙΙ σηµείο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ τοποθετούνται επίσης οι τυποποιηµένες φράσεις R20 έως R28, για να εκφράζουν τον τρόπο χορήγησης ή έκθεσης. 3. Σοβαρή δράση µετά από επανειληµµένη ή παρατεταµένη έκθεση. Για τις ουσίες µε σοβαρή δράση µετά από επαναλαµβανόµενη ή παρατεταµένη έκθεση (R48), τα επιµέρους όρια συγκέντρωσης του πίνακα ΙΙΙ καθορίζουν, όποτε χρειάζεται, την ταξινόµηση του παρασκευάσµατος και προσδιορίζουν µε ποια συγκεκριµένη φράση R πρέπει να χαρακτηρίζεται. Ταξινόµηση του παρασκευάσµατος Ταξινόµηση της ουσίας Τ Xn Συγκ. 10% 1% συγκ. < 10% T µε R48 R48(*) υποχρεωτική R48(*) υποχρεωτικό Συγκ. 10% Xn µε R48 R48(*) υποχρεωτική (*) Σύµφωνα µε τον κώδικα επισήµανσης του παραρτήµατος VI τµήµα ΙΙ σηµείο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ τοποθετούνται επίσης οι τυποποιηµένες φράσεις R20 έως R28, για να εκφράσουν τον τρόπο χορήγησης ή έκθεσης.

19 4. ιαβρωτική και ερεθιστική δράση. Για ουσίες που έχουν διαβρωτική δράση (R34 R35) ή ερεθιστική δράση (R36,R37,R38,R41) τα επιµέρους όρια συγκέντρωσης του πίνακα IV καθορίζουν, όποτε χρειάζεται, την ταξινόµηση του παρασκευάσµατος. ΠΙΝΑΚΑΣ IV] Ταξινόµηση της ουσίας είτε τυποποιηµένη φράση του κινδύνου που τον χαρακτηρίζει Τουλάχιστον C και R35 Τουλάχιστον C και R34 Τουλάχιστον Xi και R41 Τουλάχιστον Xi και R36, 37, 38 Ταξινόµηση του παρασκευάσµατος και τυποποιηµένη φράση κινδύνου Τουλάχιστον C και R35 Συγκ. 10% R35 υποχρεωτική Τουλάχιστον C και R34 5% συγκ.<10% R34 υποχρεωτική Συγκ. 10% R34 υποχρεωτική Τουλάχιστον Xi και R41 Συγκ. 10% R41 υποχρεωτική Τουλάχιστον Xi και R36,37,38 1% συγκ. <5% R34 υποχρεωτική 5% συγκ. <10% R36/38 υποχρεωτική 5% συγκ. <10% R36 υποχρεωτική Συγκ. 20% R36, R37 ή R38 είναι υποχρεωτικές σε σχέση µε την υπάρχουσα συγκέντρωση αν αφορούν τις εν λόγω ουσίες 5. Ευαισθητοποιός δράση: Οι ουσίες µε ανάλογη δράση ταξινοµούνται: - Τουλάχιστον ως επιβλαβείς (Xn) και χαρακτηρίζει R42 αν η ευαισθητοποίηση επέρχεται κατόπιν εισπνοής, - Τουλάχιστον ως ερεθιστικές Xi και χαρακτηρίζονται R43 αν η ευαισθητοποίηση επέρχεται κατόπιν επαφής µε το δέρµα, - Τουλάχιστον ως επιβλαβείς (Xn) και χαρακτηρίζονται R42/43 αν η ευαισθητοποίηση επέρχεται µε τους δύο προαναφερόµενους τρόπους. Τα επιµέρους όρια συγκέντρωσης που καθορίζονται στον πίνακα V, καθορίζουν, όπου χρειάζεται, την ταξινόµηση του παρασκευάσµατος και προσδιορίζουν µε ποια συγκεκριµένη φράση R πρέπει να χαρακτηρίζεται. Ταξινόµηση της ουσίας Ταξινόµηση του παρασκευάσµατος και τυποποιηµένη φράση του κινδύνου Τουλάχιστον Xn και R42 Τουλάχιστον Xi και R43 Τουλάχιστον Xn και R42 Τουλάχιστον Xi και R43 Τουλάχιστον Xn και R42/43 Συγκ. 1% R42 υποχρεωτική Συγκ. 1% R42/43 υποχρεωτική Συγκ. 1% R43 υποχρεωτική 6. Καρκινογόνος, µεταλλαξιογόνος, τερατογόνος δράση Για τις ουσίες που παρουσιάζουν τέτοιες ιδιότητες και για τις οποίες δεν υπάρχουν ακόµη όρια συγκέντρωσης στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ καθώς και

20 για εκείνες που, σύµφωνα µε την παράγραφο της οδηγίας 83/467/ΕΟΚ, έχουν προσωρινά χαρακτηριστεί µε τη φράση R40,τα όρια συγκέντρωσης του πίνακα Vi καθορίζουν, όπου χρειάζεται, την ταξινόµηση του παρασκευάσµατος και προσδιορίζουν µε ποια συγκεκριµένη φράση R πρέπει υποχρεωτικά να χαρακτηρίζονται. Ουσία Τουλάχιστον Τ και R45 για τις καρκινογόνους ουσίες των κατηγοριών 1 ή 2 Τουλάχιστον Xn και R40 για καρκινογόνους ουσίες της κατηγορίας 3 Τουλάχιστον Τ και R46 για τις µεταλλαξιογόνους ουσίες της κατηγορίας 1 Τουλάχιστον Xn και R46 για τις µεταλλαξιογόνους ουσίες της κατηγορίας 2 Τουλάχιστον Xn και R40 για τις µεταλλαξιογόνους ουσίες της κατηγορίας 3 Τουλάχιστον Τ και R47 για τις τερατογόνους ουσίες της κατηγορίας 1 Τουλάχιστον Xn και R47 για τις τερατογόνους ουσίες της κατηγορίας 2 Τουλάχιστον Xn και προσωρινά R40 σύµφωνα µε την παράγραφο της οδηγίας 83/467/ΕΟΚ Ταξινόµηση του παρασκευάσµατος και τυποποιηµένη φράση του κινδύνου Τουλάχιστον Τ Τουλάχιστον Xn 0,1% R45 υποχρεωτική 0,1% R46 υποχρεωτική 0,5% R47 υποχρεωτική 1% R40 υποχρεωτική 0,1% R46 υποχρεωτική 1% R40 υποχρεωτική 5% R47 υποχρεωτική 1% R40 υποχρεωτική ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΛΙΑΝ ΤΟΞΙΚΑ, ΤΟΞΙΚΑ Ή ΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ Στην ετικέτα της συσκευασίας που περιέχει τέτοια παρασκευάσµατα αναγράφονται, εκτός από τις ειδικές οδηγίες προφύλαξης και οι οδηγίες προφύλαξης S1/S2 και S Η συσκευασία που περιέχει τα παρασκευάσµατα αυτά συνοδεύεται, στην περίπτωση που είναι πρακτικά αδύνατο να επικολλούνται πάνω σ αυτή, από ακριβείς και κατανοητές οδηγίες χρήσης οι οποίες περιλαµβάνουν, εφόσον είναι αναγκαίο, οδηγίες για την καταστροφή της κενής συσκευασίας. 2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΟΛΥΒ Ο 2.1. Χρώµατα και βερνίκια: Η ετικέτα της συσκευασίας των χρωµάτων και βερνικιών, των οποίων η περιεκτικότητα σε ολικό µόλυβδο, που προσδιορίζεται σύµφωνα µε το πρότυπο ISO

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 454/83 Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση επικινδύνων Παρασκευασµάτων (διαλυτών) σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 73/173/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Συνεδρίαση )

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ: 509/91 Συµπλήρωση της απόφασης του ΑΧΣ 1197/89 σε συµµόρφωση προς την οδηγία 90/492/ΕΟΚ, που αφορά στην ταξινόµηση συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων. (ΦΕΚ 885/Β/30-10-91)

Διαβάστε περισσότερα

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της Οδηγία 93/18/ΕΟΚ της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 1993 για την τρίτη προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 88/379/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των L 19/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.1.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/8/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2006 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο, των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ω,ΜΕΡ1ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ προίόντων

Ω,ΜΕΡ1ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ προίόντων Ε.Ε. Παρ. 111(1) 224 Κ.Δ.Π. 84/2009 Αρ. 4335, 20.2.2009 Αριθμός 84 Οι περί Χημικών Ουσιών, Παρασκευασμάτων και Προϊόντων (Ταξινόμηση, Συσκευασία και Επισήμανση Επικίνδυνων Ουσιών και Παρασκευασμάτων) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Συνεδρίαση 1.10.91)

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Συνεδρίαση 1.10.91) ΑΠΟΦΑΣΗ: 1100/91 Τροποποίηση της απόφ. Α.Χ.Σ. 2592/84 περί περιορισµού κυκλοφορίας στην αγορά και τη χρήση µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση προς την οδηγία 89/677/ΕΟΚ. (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 329/83 Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών σε συµµόρφωση µε τις Οδηγίες του Συµβουλίου των Ε.Κ. 67/548/ΕΟΚ, 69/81/ΕΟΚ, 70/189/ΕΟΚ, 71/141/ΕΟΚ, 23/146/ΕΟΚ, 75/409/ΕΟΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ Χημικός, Προϊσταμένη Β Τμήματος Χημικής Υπηρεσίας Καβάλας Γενικού Χημείου του Κράτους Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.12.2014 L 365/89 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1357/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για την αντικατάσταση του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων.

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων. Λευκωσία, 19 Μαΐου 2014 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλα τα Μέλη Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Συμμόρφωση ετικέτας προϊόντων κατά CLP

Συμμόρφωση ετικέτας προϊόντων κατά CLP Συμμόρφωση ετικέτας προϊόντων κατά CLP Χριστίνα Τσιτσιμπίκου, MSc, PhD, ERT Νίκος Σπετσέρης, PhD Αγλαΐα Κουτσοδήμου, PhD Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΕΡΟΖΟΛ ΕΛΛΑΔΟΣ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 1 Τi είναι ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επισήμανση και συσκευασία σύμφωνα με τον καν. 1272/2008/EK

Επισήμανση και συσκευασία σύμφωνα με τον καν. 1272/2008/EK ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Επισήμανση και συσκευασία σύμφωνα με τον καν. 1272/2008/EK ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΝ. CLP : ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣTEΣ ΠΡO lαγραφεσ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠlΣΗΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ, τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 100,

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ, τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 100, Οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1967 περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τροποποίηση π.δ.399/94 Άρθρο 2 Ορισµοί

Άρθρο 2 Τροποποίηση π.δ.399/94 Άρθρο 2 Ορισµοί ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 127/00 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.. 399/94 «Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΓΡΟ ΜΕ ΝΙΚΟΤΙΝΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΣΙΓΑΡΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΓΡΟ ΜΕ ΝΙΚΟΤΙΝΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΣΙΓΑΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΓΡΟ ΜΕ ΝΙΚΟΤΙΝΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΣΙΓΑΡΟ Αθήνα, Noέμβριος 2016 1 - Σύνταξη Περιεχομένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-07-2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 108114 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Iπποκράτους 3-5 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. (Συνεδρίαση 14.5.91)

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. (Συνεδρίαση 14.5.91) ΑΠΟΦΑΣΗ: 508/91 Συµπλήρωση της 1197/89 απόφασης του ΑΧΣ σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 91/155/ΕΟΚ που αφορά στα επικίνδυνα παρασκευάσµατα και επικίνδυνες ουσίες. (ΦΕΚ 886/Β/30-10-91) ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση του κινδύνου με τη μορφή επισήμανσης. Συσκευασία

Κοινοποίηση του κινδύνου με τη μορφή επισήμανσης. Συσκευασία ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Κοινοποίηση του κινδύνου με τη μορφή επισήμανσης. Συσκευασία Γενικό Χημείο του Κράτους 14-16.10.2013 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Προϊσταμένη τμήματος Β Διεύθυνση Περιβάλλοντος 1 Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

L 345/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 345/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 345/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/112/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 76/768/ΕΟΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη L 27/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ (CLP) για την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση ουσιών και μειγμάτων

Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ (CLP) για την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση ουσιών και μειγμάτων Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ (CLP) για την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση ουσιών και μειγμάτων Ιωάννα Αγγελοπούλου /νση Περιβάλλοντος E-mail:gxk-environment@ath.forthnet.gr 1 Ιστορικό Αναπτύχθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του κινδύνου των χημικών προϊόντων. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων

Αξιολόγηση του κινδύνου των χημικών προϊόντων. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων Αξιολόγηση του κινδύνου των χημικών προϊόντων Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Προϊόντα που προορίζονται για το ευρύ κοινό (καθαριστικά, προϊόντα συντήρησης και περιποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα

Η σηµαντική συµβολή ενηµερωµένων Α σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1907/2006 (REACH), στηδιαχείριση επικινδυνότητας προϊόντων & αποβλήτων

Η σηµαντική συµβολή ενηµερωµένων Α σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1907/2006 (REACH), στηδιαχείριση επικινδυνότητας προϊόντων & αποβλήτων ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) Η σηµαντική συµβολή ενηµερωµένων Α σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1907/2006 (REACH), στηδιαχείριση επικινδυνότητας προϊόντων & αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 3.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2007)0121(PAR03) ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 3 Σεπτεµβρίου 2008 εν όψει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 399/92 Τροποποίηση και συµπλήρωση της απόφασης του Α.Χ.Σ. 2592/84 «Περί περιορισµού κυκλοφορίας στην αγορά και τη χρήση µερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασµάτων» σε εναρµόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρτήματα 1 έως 6

Προσαρτήματα 1 έως 6 L 396/446 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 Προσαρτήματα 1 έως 6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Επεξήγηση των επικεφαλίδων των στηλών Ουσίες Η ονομασία είναι η ίδια με αυτήν που χρησιμοποιείται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ CLP ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ. Ελένη Φούφα Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΧΚ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ CLP ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ. Ελένη Φούφα Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΧΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ CLP ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Ελένη Φούφα Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΧΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 107/2006 Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

CLP. Ταξινόμηση Επισήμανση Συσκευασία. Classification Labeling Packaging. Νέος Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ. για την. ουσιών και μειγμάτων

CLP. Ταξινόμηση Επισήμανση Συσκευασία. Classification Labeling Packaging. Νέος Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ. για την. ουσιών και μειγμάτων CLP Νέος Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ για την Ταξινόμηση Επισήμανση Συσκευασία ουσιών και μειγμάτων Classification Labeling Packaging H Κοινοτική νομοθεσία CLP και GHS για ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ελαιόλαδο Νοµοθεσία - Ελαιόλαδο - Καν. (ΕΚ) αριθ. 1019/2002, για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου. (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Χημικά Προϊόντα Καθημερινής Χρήσης

Χημικά Προϊόντα Καθημερινής Χρήσης Χημικά Προϊόντα Καθημερινής Χρήσης Ορθές Πρακτικές Χρήσης και Προστασία των Παιδιών Δ/νση Περιβάλλοντος, Τμήμα Επικινδύνων Ουσιών, Μιγμάτων και Αντικειμένων Δρ Δήμητρα Δανιήλ Χριστίνα Τσιτσιμπίκου, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ----

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ---- ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ---- Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ 1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 2. ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 3. ΝΕΡΑ ΠΗΓΗΣ Α.1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΝΕΡΑ Ορισµός χαρακτηριστικά: Είναι πόσιµο νερό,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΟΒΑΡΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΒΛΑΒΗ/ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ

ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΟΒΑΡΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΒΛΑΒΗ/ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΟΒΑΡΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΒΛΑΒΗ/ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ Ιωάννα Μαθιουδάκη Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΟΒΑΡΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΒΛΑΒΗ/ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ

ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΟΒΑΡΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΒΛΑΒΗ/ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Σύµβολα κινδύνου και Σήµατα προειδοποίησης, απαγόρευσης και υποχρέωσης που χρησιµοποιούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Μαύρο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι ταξινόμησης μειγμάτων κατά CLP

Μέθοδοι ταξινόμησης μειγμάτων κατά CLP ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΕΡΟΖΟΛ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 17 Μαρτίου 2014 1 Μέθοδοι ταξινόμησης μειγμάτων κατά CLP Χριστίνα Τσιτσιμπίκου, MSc,PhD,ERT Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΧΚ Λογικό διάγραμμα ταξινόμησης μείγματος 2 3 Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : MARINE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Εκχύλισμα θαλάσσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

1.2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (1) 1.2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (2)

1.2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (1) 1.2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (2) 1.2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (1) Επειδή τα φάρµακα και τα φαρµακευτικά προϊόντα χρησιµοποιούνται για το ύψιστο ανθρώπινο αγαθό, την υγεία, η παραγωγή, εισαγωγή και κυκλοφορία τους διέπονται από αυστηρούς κανονισµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOPUR Tabs Κροκιδωτικό 10380 / 10380P Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-CU Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανικό λίπασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : RIZOBAC Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό Οργανοανόργανο λίπασμα Χρήση : Υγρό εδαφοβελτιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008 Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ CLP-REACH. Γ.Χ.Κ. 30.11-1.12.2010 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ - Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). Το φυλλάδιο αυτό παρέχει πληροφορίες για τους κινδύνους που προκύπτουν κατά τις εργασίες καθαρισμού. Οι εργαζόμενοι στον τομέα καθαρισμού είναι δυνατό να εκτεθούν σε μεγάλο αριθμό επικίνδυνων ουσιών, μερικές

Διαβάστε περισσότερα

V. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Απόφαση

V. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Απόφαση V. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απόφαση Τ ί τ λ ο ς Εναρµόνιση µε την Οδηγία Φ.Ε.Κ. Α.Χ.Σ. 258/2007 Τροποποίηση της Αποφ. Α.Χ.Σ. 378/1994 (Φ.Ε.Κ. 705/Β) σε εναρµόνιση προς την Οδηγία 2006/102/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 363/20-12-2006)

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.11.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 279/33 Ο ΗΓΙΑ 2000/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα 7. Ειδικές διατάξεις σχετικά με την επισήμανση των προϊόντων που περιέχουν αμίαντο

Προσάρτημα 7. Ειδικές διατάξεις σχετικά με την επισήμανση των προϊόντων που περιέχουν αμίαντο L 396/844 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 Προσάρτημα 7 Ειδικές διατάξεις σχετικά με την επισήμανση των προϊόντων που περιέχουν αμίαντο 1. Όλα τα προϊόντα που περιέχουν αμίαντο ή η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 392541/1010/88 Καθορισμός μέτρων για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και ειδικότερα των οριακών τιμών για την περιεκτικότητα της βενζίνης σε μόλυβδο. (ΦΕΚ 366/Β/8-6-1988) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : AZOTO-S Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Λίπασμα Χρήση : Λίπασμα. Κωδικός Προϊόντος : ΠΡ.091 Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : PROTON C Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανικό λίπασμα,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων Πληροφόρηση κινδύνου των χημικών προϊόντων Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων Eυρύ κοινό ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (καθαριστικά, προϊόντα συντήρησης και περιποίησης αυτοκινήτου, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-Mn Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

/νση Περιβάλλοντος ΓΧΚ Dec-10 1

/νση Περιβάλλοντος ΓΧΚ Dec-10 1 ιημερίδα για CLP-REACH /νση Περιβάλλοντος ΓΧΚ 30.11-01.12.2010 8-Dec-10 1 8-Dec-10 2 8-Dec-10 3 Κατηγορία κινδύνου ηλώσεις επικινδυνότητας DSD Εύφλεκτο υγρό 2 Η225 F;R11 Οξεία τοξ.3 (κατάποση) Η301 Τ;R23/24/25

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜO

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜO ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜO Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 82 23.03.2007, σ. 27. (α) «Οδηγία 2007/17/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102033

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102033 Αριθμός αναθεώρησης 2,02 Επεξεργάστηκε στις 19.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 20.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002 Ο περί Φιαλών Αερίου (Ορισμένοι Τύποι) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 174(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία REACH προοπτικές για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον

Νομοθεσία REACH προοπτικές για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον Νομοθεσία REACH προοπτικές για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον Δημήτρης Τσίχλης Δ/νση Περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ. ΑΘΗΝΑ Γ.Χ.Κ. 05-06 - 2007 1 Νομοθεσία Καταργείται-ενσωματώνεται ενσωματώνεται σταδιακά στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 24.09.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 24.09.2004

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 24.09.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 24.09.2004 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό υγρό γενικού καθαρισµού. Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21 Ν. Ηράκλειο, Τηλ: 210 2701500

Διαβάστε περισσότερα

GMP είναι συντόμευση της αγγλικής ονομασίας Good Manufacture Practice, που σημαίνει Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής

GMP είναι συντόμευση της αγγλικής ονομασίας Good Manufacture Practice, που σημαίνει Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής GMP και HACCP Με προσεκτικά επιλεγμένους παραγωγούς/προμηθευτές, οι ίδιοι με πολύχρονη εμπειρία στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων και των καλλυντικών, εμείς η ESSENS μπορούμε να περηφανευτούμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουνίου 1991 για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : EDEM 7-4-4 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 30 (1) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία.

Άρθρο 30 (1) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία. Άρθρο 30 (1) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία. 1. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στην παρασκευή, την εμπορία και την εισαγωγή τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Αδαμάντιου Σκορδίλη Δρος χημικού μηχανικού. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΘΗΝΑ 2010

Αδαμάντιου Σκορδίλη Δρος χημικού μηχανικού. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΘΗΝΑ 2010 Χαρακτηρισμός Αποβλήτων Αδαμάντιου Σκορδίλη Δρος χημικού μηχανικού Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΘΗΝΑ 2010 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Απόφαση βασικών εννοιών Εισαγωγή νέων μέτρων (πρόληψη)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4018 ΚΛ.Π. 477/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 477 Οι περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Ομάδα υλικών : Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση 52192 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή ερωτήματα για το CLP στο Γραφείο Στήριξης REACH, CLP & BPR του ΓΧΚ

Δημοφιλή ερωτήματα για το CLP στο Γραφείο Στήριξης REACH, CLP & BPR του ΓΧΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του PROTEAS Αθήνα, 27-2929 Απριλίου 2015 Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, üπωò ισχýει. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 03.02.2006 ΑναθεωρÞθηκε την 21.03.2005

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, üπωò ισχýει. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 03.02.2006 ΑναθεωρÞθηκε την 21.03.2005 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Υγρό λευκαντικό πλύσης ιµατισµού, επαγγελµατικής χρήσης. Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Diversey Ελλάς Α.Ε. Τµήµα πληροφοριών:

Διαβάστε περισσότερα

GMP και HACCP. Οι κυριότεροι κίνδυνοι μη - πιστοποιημένων επιχειρήσεων είναι:

GMP και HACCP. Οι κυριότεροι κίνδυνοι μη - πιστοποιημένων επιχειρήσεων είναι: GMP και HACCP Μέσα απο προσεχτικά επιλεγμένους προμηθευτές με πολλά χρόνια εμπειρία στην φαρμακευτική αγορά και την αγορά καλλυντικών, όλα τα προϊόντα Essens μπορούν να παρουσιάσουν την καταγωγή τους από

Διαβάστε περισσότερα