ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΣΗ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΣΗ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»"

Transcript

1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΣΗ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΘΕΟΦΑΝΗ Γ. ΞΥΛΟΥΡΗ Α.Μ. 141/ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΟΥΡΓΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

2 Περιεχόμενα 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο έρευνας Ερευνητικές υποθέσεις ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ Γενικά για τους δείκτες Σχεδιασμός δείκτη Σύνθετοι δείκτες Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα δεικτών Ανάγκη εκτίμησης της αειφορίας στη γεωργία Αγρο-περιβαλλοντικοί δείκτες Πολυκριτηριακή ανάλυση Καθορισμός συντελεστών βαρύτητας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Περιοχή έρευνα και επιλογή δεικτών Επιλογή καλλιεργειών Συλλογή στοιχείων Μεθοδολογική προσέγγιση Συλλογή δεδομένων Δέσμη αργο-περιβαλλοντικών δεικτών Επεξεργασία στοιχείων Ανάπτυξη δενδρογράμματος Επεξεργασία δεδομένων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιβαλλοντική Διάσταση Περιγραφική στατιστική επιμέρους περιβαλλοντικών δεικτών Περιβαλλοντικοί δείκτες Περιβαλλοντική διάσταση της αειφορίας Κοινωνική διάσταση Περιγραφική στατιστική επιμέρους κοινωνικών δεικτών Κοινωνικοί δείκτες Κοινωνική διάσταση της αειφορίας Οικονομική διάσταση Περιγραφική στατιστική επιμέρους οικονομικών δεικτών

3 Οικονομικοί δείκτες Οικονομική διάσταση της αειφορίας Συνοπτικός δείκτης αειφορίας Δείκτης αειφορίας χωρίς οικονομικές ενισχύσεις από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π.) Δείκτης αειφορίας με οικονομικές ενισχύσεις από την Κ.Α.Π ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός δεικτών έχουν κατασκευαστεί ώστε να μπορεί να προσδιοριστεί το επίπεδο αειφορίας στη γεωργία. Ωστόσο, δεν υπάρχει μια ενιαία βάση ώστε να δημιουργηθεί ένα σταθερό σύστημα δεικτών που να καθορίζει τη μέθοδο συλλογής πληροφοριών, τον τρόπο ανάλυσής τους, την κλίμακα μέτρησης και τον τελικό στόχο (ζητούμενο). Αυτή η εργασία προσπαθεί να συγκρίνει το επίπεδο αειφορίας των αγρο-οικοσυστημάτων στους τέσσερις νομούς της Κρήτης εξετάζοντας και τις τρεις διαστάσεις της (περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική). Συνδυάζοντας 21 δείκτες, ώστε να προκύψει ο τελικός σύνθετος δείκτης της αειφορίας, χρησιμοποιείται η μέθοδος της πολυκριτηριακής ανάλυσης (Multiattribute Value Theory). H μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στηρίχθηκε στη μέθοδο του ερωτηματολογίου και εφαρμόστηκε στους τέσσερις νομούς που απαρτίζουν την περιφέρεια Κρήτης. Μέσω των ερωτηματολογίων που σχεδιάστηκαν για την παρούσα εργασία συλλέχθηκαν: οι οικονομικές επιδόσεις που αποδίδουν οι καλλιέργειες, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των γεωργικών οικογενειών και οι διαχειριστικές καλλιεργητικές πρακτικές που ακολουθούνται από τους παραγωγούς του κάθε νομού. Τα αποτελέσματα της έρευνας αντιπροσωπεύουν την επικρατούσα κατάσταση για κάθε περιοχή, όσον αφορά στο επίπεδο αειφορίας. Τέλος, ακολουθεί συζήτηση για τα αποτελέσματα της έρευνας. Λέξεις κλειδιά : αειφορία, γεωργία, δείκτες, πολυκριτηριακή ανάλυση 4

5 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένας περιβαλλοντικός δείκτης παρέχει επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες από άμεσες ή έμμεσες μετρήσεις της ποιότητας του περιβάλλοντος (Walz, 2000; OECD, 1994; Kurtz et al., 2001), εκφρασμένες με έναν απλό και ευκολονόητο τρόπο, σε σχέση με έναν αντικειμενικό στόχο, ένα όριο ή μία τιμή κατωφλιού (Stein et al., 2001; Riley, 2001, Yli-Viikari et al., 2002). Οι δείκτες χρησιμοποιούνται για να αξιολογήσουν και να αποτιμήσουν την κατάσταση του περιβάλλοντος (OECD, 1994; Popp et al., 2000), αλλά και για να προβλέψουν πως οι φυσικές και ανθρώπινες δραστηριότητες μπορούν να τη μεταβάλουν στο μέλλον (Popp et al., 2000). Επομένως, οι δείκτες αποτελούν εργαλείο που περιγράφουν ή αποτιμούν ένα σύστημα (Stein et al., 2001). Οι δείκτες αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για τους ερευνητές ή επιστήμονες, αλλά και για την άσκηση πολιτικής, συγκεκριμένα για εκείνους που βρίσκονται σε θέσεις λήψεων αποφάσεων (policy-makers, décideurs). Κατά τη χάραξη πολιτικής, ο ρόλος των δεικτών είναι κυρίως να παρέχουν πληροφορίες για τα αποτελέσματα των μέτρων πολιτικής. Η χρήση κατάλληλων δεικτών μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη αξιολόγηση των φαινομένων, και σε καταλληλότερες πολιτικές, αλλά και στη βελτίωση των χρησιμοποιούμενων δεικτών ή επιλογή νέων. Αυτή η συλλογιστική οδηγεί σε μια ευπροσάρμοστη διαχείριση (adaptive management) που στην πραγματικότητα είναι η αρμόζουσα, ιδιαίτερα όσον αφορά σε πολύ σύνθετα θέματα, όπως η επίδραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον (Pannell & Glenn 2000, Yli-Viikari et al 2002, OECD 1997). Τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια για την κατάρτιση και χρήση δεικτών που επιτρέπουν τη μέτρηση του βαθμού επίδρασης της γεωργίας στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Αρκετοί δείκτες χρησιμοποιούνται επίσης στην αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του αγροτικού τομέα, καθώς και στην αξιολόγηση των γεωργο-περιβαλλοντικών πολιτικών. Η εκτίμηση της αειφορίας των γεωργικών συστημάτων παρουσιάζει στην πράξη σημαντικές δυσκολίες, λόγω του πολυπαραγοντικού χαρακτήρα της γεωργίας (Sumpsi et al., 1996). Ιδιαίτερα, η πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τις διαδικασίες 5

6 λήψης αποφάσεων σε περιβαλλοντικά ζητήματα, απαιτεί την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης και ευέλικτης μεθόδου αξιολόγησης, που να μπορεί να γίνει κατανοητή από οποιοδήποτε μη-ειδικό, που λαμβάνει μέρος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η ολοκληρωμένη και σφαιρική αντιμετώπιση των παραμέτρων και χαρακτηριστικών που συνθέτουν ένα γεωργικό σύστημα επιβάλει τη χρήση της πολυκριτηριακής ανάλυσης. Η συγκεκριμένη ανάλυση εφαρμόζεται για τη διαχείριση των αγροτικών πόρων, αφού καθιστά εφικτή τη σύγκριση μεταξύ παραμέτρων με διαφορετικές μονάδες μέτρησης και η ευρύτητα της εφαρμογής της υποστηρίζεται από πλήθος ερευνητών (Hayashi, 2000) Αντικείμενο έρευνας Σε επίπεδο χώρας, η έρευνα που έχει γίνει για την εκτίμηση του επιπέδου της αειφορίας στη γεωργία είναι περιορισμένη. Αντικείμενο της παρούσας έρευνας, είναι η συγκριτική αξιολόγηση του επιπέδου της αειφορίας σε διοικητικό επίπεδο (Νομό), με τη χρήση «δέσμης» αγροπεριβαλλοντικών δεικτών, συνδυάζοντας και τους τρεις πυλώνες της περιβάλλον, κοινωνία και οικονομία. Η προσέγγιση του θέματος γίνεται με τη συλλογή πρωτογενών στοιχείων ικανών να περιγράψουν την υφιστάμενη κατάσταση στους τέσσερις νομούς της Κρήτης. Απώτερος στόχος είναι ο εντοπισμός των προβλημάτων κάθε νομού προκειμένου να χαραχθούν πολιτικές για την άμβλυνση των αντιξοοτήτων που επιδρούν αρνητικά στο επίπεδο της αειφορίας Ερευνητικές υποθέσεις Η ερευνητική υπόθεση που τίθεται στην παρούσα εργασία είναι εάν το επίπεδο του τελικού δείκτη αειφορίας που αναφέρεται στην κάθε διοικητική περιοχή παρουσιάζει την ίδια τιμή, εφόσον τα καλλιεργούμενα είδη που επιλέχθηκαν να μελετηθούν είναι ίδια σε όλες τις περιπτώσεις. 6

7 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ 2.1. Γενικά για τους δείκτες Για αρκετές δεκαετίες, η χρήση των δεικτών έγινε με σκοπό την παροχή πληροφοριών, κυρίως σχετικά με την εκτίμηση της οικονομικής ανάπτυξης. Με την εισαγωγή της έννοιας «βιώσιμη ανάπτυξη» έγινε σαφές ότι η χρήση των παραδοσιακών δεικτών δεν ήταν δυνατό να διαχειριστεί θέματα σχετικά με την αειφορία και παρουσιάστηκε επιτακτική ανάγκη για ανάπτυξη διαφορετικών μεταβλητών (Leka et al., 2005). Η δημιουργία δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης προέκυψε ως αποτέλεσμα της παραδοχής ότι, οι κλασσικοί δείκτες ευημερίας δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του αιτήματος της βιώσιμης ανάπτυξης. Ειδικότερα, δείκτες όπως το εθνικό εισόδημα, η προστιθέμενη αξία κ.α. τείνουν να αγνοούν τόσο τη συνεισφορά των φυσικών πόρων στη διαμόρφωση του προϊόντος, όσο και την αρνητική επίδραση στην ευημερία που προκαλεί η περιβαλλοντική υποβάθμιση (Μπίθας, 2005). Στην ευρύτερη κατηγορία των δεικτών αειφορίας ανήκουν οι περιβαλλοντικοί δείκτες οι οποίοι αντικατοπτρίζουν διάφορες τάσεις στην κατάσταση του περιβάλλοντος και παρακολουθούν την αναπτυσσόμενη πρόοδο των στόχων της περιβαλλοντικής πολιτικής (Leka et al, 2005). Οι πρώτες απόπειρες για την ανάπτυξη ενός συστήματος περιβαλλοντικών δεικτών έγιναν από τον Οργανισμό για Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (Ο.Ο.Σ.Α.). Για τις περισσότερες χώρες - μέλη του Οργανισμού, η ανάγκη για την ανάπτυξη περιβαλλοντικών δεικτών προέκυψε από τις απαιτήσεις των κυβερνήσεων για την εκτίμηση των επιπτώσεων της γεωργίας στο περιβάλλον, αλλά και λόγω του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης για την ποιότητα του περιβάλλοντος (OECD, 1994, Wilson et al, 2001). Στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (UNCED) το 1992, τονίστηκε η ανάγκη για τη δημιουργία «εργαλείων» ικανών να αποτιμούν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην καθιέρωση της Επιτροπής των Η.Ε για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και στην ανάγκη ενός ερευνητικού προγράμματος για τους δείκτες της βιώσιμης ανάπτυξης, ώστε να υποστηριχθούν τα ζητήματα που προέκυψαν στην Ατζέντα 21 (UN, 1995, Wilson et al, 2001). Στη συνέχεια, διάφορες διεθνείς επιτροπές και οργανισμοί, κυβερνητικοί 7

8 και μη-, άρχισαν να ασχολούνται με τα περιβαλλοντικά ζητήματα, να συλλέγουν δεδομένα και να αναπτύσσουν περιβαλλοντικούς δείκτες. Υπάρχουν πολλές αναφορές για τους δείκτες, σχετικά με τη φύση τους (περιβαλλοντικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί, βιολογικοί, οικολογικοί, δείκτες αειφορίας, αγρο-περιβαλλοντικοί κ.α.) και για τον τρόπο επιλογή τους ανάλογα με το πλαίσιο που εφαρμόζονται (Walz, 2000; Riley, 2001). Η δομή ενός δείκτη εξαρτάται τόσο από τις απαιτήσεις του στόχου της έρευνας, όσο και από τη μεθοδολογία προσέγγισης. Μερικοί από τους δείκτες επικαλύπτονται, ενώ άλλοι είναι πολύ εξειδικευμένοι ανάλογα με τον τομέα και τη θεματολογία που καλύπτουν. Ο απλούστερος περιβαλλοντικός δείκτης είναι συνήθως ποσοτική έκφραση κάποιας συγκεκριμένης κατάστασης του περιβάλλοντος. Η αξιολόγηση όμως της κατάστασης του περιβάλλοντος δεν είναι εύκολη, λόγω της πολυπλοκότητας των οικοσυστημάτων. Έτσι, για να είναι δυνατή μία σαφής αποτίμηση της κατάστασης και η αξιολόγηση της τάσης συγκεκριμένων περιβαλλοντικών συνθηκών του περιβάλλοντος, οι δείκτες πρέπει να συνοψίζουν μια μεγάλη ποσότητα παρατηρήσεων, δεδομένων και πληροφοριών των χαρακτηριστικών του συστήματος, σε μια περιεκτική και εύκολα κατανοητή διάταξη (Walz, 2000). Από την πλευρά της οικονομίας είχαν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα τα οποία αφορούσαν την οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρήσεων αρχικά και την οικονομία περιοχών μετέπειτα, αλλά η μόνη αναφορά σε θέματα συνολικής αειφόρου ανάπτυξης γινόταν σε θέματα που αφορούσαν τη διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων σε πρώτες ύλες (Mendozaa et al. 2003). Αντίστοιχα, τα θέματα αειφορίας των περιβαλλοντικών συστημάτων περιορίζονται σε ανάπτυξη μοντέλων που αφορούν τη βιωσιμότητα στην αγροτική ή δασική ή αλιευτική παραγωγή, χωρίς όμως να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα και σε κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα που επιδρούν στη συνολική αειφορία. Ένα από τα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί για την αξιολόγηση της αειφορίας των γεωργικών συστημάτων είναι το μοντέλο SAFE (Sustainability Assessment of Farming and the Environment). Είναι ένα μοντέλο ιεραρχικών δεδομένων, λόγω του ότι αποτελείται από αρχές, κριτήρια, δείκτες και τιμές αναφοράς με ένα δομημένο τρόπο. Οι αρχές συσχετίζονται με τις πολλαπλές λειτουργίες του αγροοικοσυστήματος, οι οποίες υπερβαίνουν σαφώς τη διαδικασία παραγωγής μόνο. Λόγω του πολυσύνθετου χαρακτήρα της αειφορίας εξετάζονται και οι τρεις 8

9 διαστάσεις που την απαρτίζουν (περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική). Οι δείκτες και οι τιμές αναφοράς είναι τα τελικά προϊόντα του μοντέλου. Αποτελούν τα λειτουργικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της αειφορίας των αγροοικοσυστημάτων (Van Cauwenbergh et al. 2007). Άλλα μοντέλα που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν είναι για παράδειγμα, το MESMIS και το AGRO*ECO, όπου χρησιμοποιούν πλήθος δεικτών κάτω από ένα σαφές μεθοδολογικό πλαίσιο Βασικά κριτήρια επιλογής δεικτών Προκειμένου να επιλεχθεί ένας δείκτης πρέπει να πληροί ορισμένα κριτήρια, τα οποία μπορούν να διακριθούν σε κριτήρια κόστους και ποιότητας. Τα κριτήρια αυτά έχουν συνοψιστεί στην Αγγλική στα λεγόμενα «5R», δηλαδή θεωρείται πως οι δείκτες πρέπει να είναι Σχετικοί (Relevant), Πραγματοποιήσιμοι (Realizable), Αντιπροσωπευτικοί (Representative), Αξιόπιστοι (Reliable) και Αναπαραγόμενοι (Reproducible) (EEA 2001). Οι δείκτες χρησιμοποιούνται στον κύκλο της πολιτικής τόσο για να διαπιστωθεί εάν η εφαρμοζόμενη πολιτική είναι λειτουργική, όσο και στη χάραξη νέας πολιτικής. Σχήμα 2.2.: Η χρήση δεικτών στο κύκλο της πολιτικής (ΕΕΑ,2001) Δείκτες Ο Κύκλος των Πολιτικών Προετοιμασία Πολιτικής Αξιολόγηση Πολιτικής Διαμόρφωση Πολιτικής Εφαρμογή Πολιτικής Ωστόσο, σύμφωνα με το UNEP (2006) τα κριτήρια για την επιλογή δεικτών έχουν συνοψιστεί με τη ορολογία TRUE όπως φαίνεται παρακάτω. 9

10 Οι δείκτες πρέπει να είναι TRUE: T: έγκαιροι (timely), στοχευμένοι (targeted) και ευαίσθητοι σε κατώφλια (thresholdsensitive) R: αξιόπιστοι (reliable), σχετικοί (relevant), ισχυροί (resonant) και αποκριτικοί (responsive) U: χρήσιμοι στο ευρύ κοινό, στους πολιτικά ιθύνοντες και στους υπεύθυνους προγραμμάτων (useful to the public, policy-makers and programme administrators) E: Εύκολα προσπελάσιμοι (easily accessible) Σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα φαίνεται να δίνεται έμφαση όχι μόνο στα «5R», αλλά επίσης και στη χρήση τους από το κοινό ή τους αρμόδιους φορείς, που βρίσκονται σε θέσεις λήψεων αποφάσεων. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η περιγραφή των κριτηρίων επιλογής η οποία αφορά κυρίως «ιδανικούς» δείκτες συμπυκνώνεται στον πίνακα 2.1. ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν πλήρως (ECNC,2005). Πίνακας 2.1.: Περιγραφή κριτηρίων για την επιλογή δεικτών (ECNC,2005) 10

11 Ένας περιβαλλοντικός δείκτης πρέπει: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ Να παρέχει αντιπροσωπευτική εικόνα των περιβαλλοντικών συνθηκών, των πιέσεων στο περιβάλλον ή των κοινωνικών αντιδράσεων. Να είναι απλός εύκολος στην ερμηνεία και ικανός να αποδώσει τάσεις στο χρόνο Να ανταποκρίνεται στις μεταβολές στο περιβάλλον και στις σχετικές ανθρώπινες δραστηριότητες. Να παρέχει τις βάσεις για διεθνής συγκρίσεις. Να έχει είτε εθνικό φάσμα ή να είναι λειτουργικός σε τοπικά περιβαλλοντικά ζητήματα εθνικής σημασίας Να έχει σημείο αναφοράς ή σαφή όρια σύμφωνα με τα οποία θα προκύπτουν οι συγκρίσεις και η σημασία των αποτελεσμάτων. Ένας περιβαλλοντικός δείκτης πρέπει να διαθέτει ή να είναι : Θεωρητική τεκμηρίωση σε τεχνικούς και επιστημονικούς όρους. Βασισμένοι σε διεθνή πρότυπα και συμφωνίες κύρους. Δυνατή η σύνδεση και η σύγκριση τους με οικονομικά μοντέλα, προβλέψεις και πληροφοριακά συστήματα Τα δεδομένα που απαιτούνται για την υποστήριξη των δεικτών πρέπει να είναι: Επαρκώς διαθέσιμα ή να μπορούν να γίνουν με λογική αναλογία κόστους/οφέλους. Επαρκώς τεκμηριωμένα και αποδέκτες ποιότητας Ενημερωμένα σε τακτά χρονικά διαστήματα με αξιόπιστες διαδικασίες. 11

12 Σχεδιασμός δείκτη Κατά το σχεδιασμό ενός δείκτη η χρήση κλίμακας σε χρονικό και χωρικό επίπεδο, είναι σημαντική (Bierkens et al., 2000, Stein et al., 2001). Η συνάφεια και η δυνατότητα εφαρμογής των διαφορετικών δεικτών εξαρτώνται από το επίπεδο της κλίμακας, στο οποίο αναφέρονται (Riley, 1999, Stein et al., 2001), και από τις απαιτήσεις αυτών, στους οποίους απευθύνονται (Riley, 2001, Stein et al., 2001). Η σημασία της κλίμακας είναι πολύ μεγάλη όπως έχει διαπιστωθεί από εφαρμογές τους στην υδρολογία (Feddes, 1995) και στην εδαφολογία (Hoosbeek and Booma, 1998, McBratney, 1998). Ο Schulze (2000), ασχολούμενος με τη χρήση δεικτών σε διαφορετικές κλίμακες, σημειώνει ότι η χρήση ενός δείκτη σε μεγαλύτερη ή μικρότερη κλίμακα από αυτήν για την οποία έχει σχεδιαστεί, δεν είναι πάντα δυνατή. Ο Halberg (1999) απέδειξε ότι οι δείκτες που αφορούν στη χρήση των φυσικών πόρων και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σε επίπεδο της γεωργικής εκμετάλλευσης, είναι δυνατόν να είναι ανεξάρτητοι από τις διαχειριστικές πρακτικές που εφαρμόζονται από τους αγρότες λόγω των διαφορετικών περιβαλλοντικών συνθηκών ανά περιοχή. Οι Eswaran et αl. (2000) προκειμένου να αξιολογήσουν και να ελέγξουν την ποιότητα του εδάφους, προτείνουν βιοφυσικούς δείκτες, που κυμαίνονται από το επίπεδο του αγροκτήματος ως σε μία ευρύτερη αγρο-οικολογική ζώνη. Αυτού του είδους οι δείκτες έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα, αποτελούν βάση για τους εθνικούς καταλόγους της ποιότητας των φυσικών πόρων, ενδιαφέρουν το ευρύ κοινό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των διαχειριστικών πρακτικών Σύνθετοι δείκτες Η κατασκευή των σύνθετων δεικτών από επιμέρους δείκτες περιλαμβάνει διαδοχικά στάδια που απαιτούν περίπλοκη και διαφορετική διαδικασία. Σύμφωνα με τον OECD, 2002 τα στάδια αυτά αφορούν: την επιλογή των κατάλληλων παραμέτρων τη μετατροπή τους τη στάθμιση τους και 12

13 τη βαθμολογία και εκτίμηση των αποτελεσμάτων Σύνθετοι δείκτες έχουν χρησιμοποιηθεί από πλήθος ερευνητών (Andreoli and Tellarini (2000), Pirazzoli and Castellini (2000), Rigby et al. (2001), van Calker et al. (2006) και Qiu et al. (2007)). Εντούτοις, η χρήση των δεικτών για την αξιολόγηση της αειφορικής γεωργίας έχει επικριθεί για α) την υποκειμενικότητα των μεθόδων που υιοθετούνται και β) η ισομετρία των μεμονωμένων διαστάσεων ή ιδιοτήτων της αειφορίας (Gómez-Limón,2009) Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα δεικτών Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση των δεικτών συνοψίζονται ως εξής (UN 1998,World Bank, 1997): έχουν τη δυνατότητα να συμπεριλαμβάνουν σύνθετες, πολυδιάστατες πραγματικότητες, με στόχο τη στήριξη αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις Τα αποτελέσματα τους ερμηνεύονται ευκολότερα συγκριτικά με σύνολα πολλών διαφορετικών δεικτών μπορούν να συγκρίνουν διαφορετικές περιοχές μειώνουν το ορατό μέγεθος του συνόλου των επιμέρους δεικτών χωρίς να υποβαθμίζουν την πληροφοριακή βάση παρέχουν περισσότερη και πιο συμπτυγμένη πληροφορία καθιστούν τα ζητήματα περιβαλλοντικής απόδοσης, προστασίας και προόδου κάθε κράτους στο επίκεντρο της πολιτικής δράσης επικαιρότητας διευκολύνουν την επικοινωνία με το κοινό (πολίτες, ΜΜΕ κτλ) βοηθούν στη διατύπωση και στην κατανόηση εννοιών για το εξειδικευμένο και μη ακροατήριο βοηθούν στην αποτελεσματική σύγκριση σύνθετων περιβαλλοντικών διαστάσεων 13

14 Αντίθετα, τα μειονεκτήματα των δεικτών συνοψίζονται ως εξής (UN 1998,World Bank, 1997): μπορούν να αποπροσανατολίσουν τη χάραξη πολιτικής εάν κατασκευαστούν πρόχειρα ή λανθασμένα μπορεί να ωθήσουν σε υπεραπλουστευμένα συμπεράσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα, έτσι ώστε να εξυπηρετούν πολιτικές ή άλλες σκοπιμότητες η επιλογή του τύπου των δεικτών και του βαθμού βαρύτητας μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής διένεξης μπορεί να συγκαλύψουν σοβαρά μειονεκτήματα σε ορισμένες διαστάσεις και να αυξήσουν τη δυσκολία αναγνώρισης κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης, στην περίπτωση που η μέθοδος κατασκευής τους δεν είναι διαφανής μπορεί να οδηγήσουν σε ακατάλληλα πολιτικά μέτρα, εάν οι δύσκολα μετρήσιμες διαστάσεις της περιβαλλοντικής απόδοσης αγνοηθούν Ανάγκη εκτίμησης της αειφορίας στη γεωργία Οι έννοιες της αειφορίας και της αειφόρου ανάπτυξης ανήκουν στην κατηγορία των περισσότερο χρησιμοποιούμενων και λιγότερο σαφώς προσδιορισμένων και κατανοούμενων εννοιών σε επιστημονικούς και μη κύκλους. Σε διεθνή και εθνικά επίπεδα λήψης αποφάσεων, οι έννοιες αυτές αποτελούν πλέον απαραίτητο συστατικό περιγραφής στόχων, υποδείξεων διαμόρφωσης πολιτικής και επίδοξο κριτήριο αξιολόγησης της πορείας της ανάπτυξης μιας περιοχής (European Union 1992, OECD 1994). Οι ορισμοί και οι ερμηνείες της αειφόρου ανάπτυξης ποικίλουν και επηρεάζονται σημαντικά από το κοινωνικο-οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσονται (Gómez-Limón, 2009). Οι πιο διαδεδομένοι ορισμοί προέρχονται από την αναφορά Brundtland (WCED 1987) και το βιβλίο Caring for the Earth (IUCN 1991). Έτσι στην πρώτη περίπτωση, αειφόρος είναι «η ανάπτυξη που 14

15 ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσας γενιάς, χωρίς να εμποδίζει την ικανότητα των μελλοντικών γενιών να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τους στόχους των». Στη δεύτερη περίπτωση, αειφόρος θεωρείται η «ανάπτυξη που βελτιώνει την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής, βάσει της φέρουσας ικανότητας των οικοσυστημάτων που την υποστηρίζουν». Σ αυτούς και σε παρόμοιους ορισμούς (Markandya and Barbier 1989, Munasinghe and Sherear 1995, Winograd 1995, Young 1992) τρεις είναι οι βασικές, αλληλοεξαρτώμενες και αναπόσπαστες διαστάσεις της αειφορίας: η προστασία του περιβάλλοντος, η οικονομική αποδοτικότητα και η κοινωνική (συγχρονική και διαχρονική) δικαιοσύνη. Το σχήμα 2.1. παρέχει, κατά μια απλουστευμένη άποψη, τα κύρια τμήματα, τους δεσμούς και τις ανατροφοδοτήσεις που είναι σημαντικά στην ανάλυση της αειφορίας. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η γεωργική και η οικονομική ανάπτυξη, και οι τροποποιήσεις τους με τη μορφή σχεδίων, προγραμμάτων, και πολιτικών συνδέονται με την ικανότητα των φυσικών συστημάτων, (συμπεριλαμβανομένων των αγρο-οικοσυστημάτων). Τα φυσικά συστήματα απορροφούν τα αποτελέσματα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και καθορίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τόσο τις επιβλαβείς όσο και τις ευεργετικές, καθώς και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του οικοσυστήματος. Κατανοώντας αυτήν την ακολουθία, τα συστατικά και τις διαδικασίες που εμπεριέχει, μπορεί να αναμένεται να οδηγηθούμε σε μια ανατροφοδότηση μέσω της τροποποίησης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (Midmore et al. 1995). Στη γεωργία πλαίσιο η ανατροφοδότηση μπορεί να προκύψει μέσω της αλλαγής συμπεριφοράς των αγροτών και των πολιτικών «αντιδράσεων» τους, όπου γίνεται αντιληπτή ως απειλή στην μακροπρόθεσμη αειφορία, και στην έκταση στην οποία η συμπεριφορά τους αντανακλάται στο κόστος και στα σήματα της αγοράς. Η ανάλυση της αειφορίας καλύπτει: Τη χωρική διάσταση, η οποία κυμαίνεται από το επίπεδο του χωραφιού, του αγροκτήματος, της περιφέρειας, μέχρι το εθνικό επίπεδο και καταλήγει σε παγκόσμια κλίμακα. Τη χρονική διάσταση, από την άποψη του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο παρακολουθείται η αειφορία. 15

16 Και την κοινωνική διάσταση, που καλύπτει τις οικονομικές, τις κοινωνικοπολιτικές και αισθητικές αξίες και τοποθετήσεις, καθώς και το περιβάλλον. (OECD,1999) Σχήμα 2.1.: Μια απλουστευμένη άποψη των κύριων συστατικών και των δεσμών στην ανάλυση της αειφορίας (Πηγή: OECD Secretariat, 1996, adapted from Midmore, et al. 1995) Σε παγκόσμιο επίπεδο, κύριο πρόβλημα στην εκτίμηση της αειφορίας με σκοπό την κατάταξη των κρατών είναι η διαφορετικότητα των παραγόντων που επηρεάζουν την αειφορία για τα κράτη αυτά. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει απόλυτος ορισμός είναι δύσκολο να καθιερωθεί μια κοινά αποδεκτή παγκόσμια μέτρηση. Δεδομένου ότι η αγροτική παραγωγή εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον, τις κοινωνικο-πολιτικές και αγρο-τεχνικές συνθήκες κάθε περιοχής, η τυποποίηση των μεθόδων αποτίμησης της αειφορίας σ αυτήν είναι δύσκολη (Cowell and Clift, 1996). Η αποτίμηση της αειφορίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω δύο στρατηγικών: 1) Στρατηγική απόλυτης αποτίμησης (Absolute evaluation procedures). Η διαδικασία της απόλυτης αποτίμησης εξετάζει αποκλειστικά δείκτες και δεδομένα που απορρέουν από ένα μόνο σύστημα. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με ορισμένα όρια ανεκτικότητας ή διακριτά όρια για κάθε επιλεγμένο δείκτη. Τα όρια είναι συνήθως αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών (Mitchell and McDonald, 1995). 2) Στρατηγική αναφορικής αποτίμησης (Relative evaluation procedures) Η αποτίμηση της αειφορίας γίνεται σε σύγκριση με ένα διαφορετικό οικοσύστημα ή με ένα επιλεγμένο σύστημα αναφοράς. Συχνά, τα αποτελέσματα 16

17 παρουσιάζονται σε κλίμακα από 0-10 ή 0-1(Von Wiren-Lehr, 2001; Barrera-Roldán and Saldivar-Valdés, 2002). Συνοψίζοντας, ο ορισμός για την αειφόρο γεωργία, συμπεριλαμβάνουν περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά στοιχεία, τα οποία εξαρτώνται άμεσα από τους φυσικούς πόρους, και αναφέρονται σε διαφορετικές χωρικές και χρονικές κλίμακες (Allen et al, 1991). Στο επίπεδο του αγροτικού τομέα η συνήθης προσέγγιση της αειφορίας τοποθετεί την γεωργία σε ένα οικολογικό ή /και οικονομικό πλαίσιο (Farshad and Zinck, 1993; Levandowski et al., 1999). Από την πλευρά των αγροτών όμως, η αγροτική παραγωγή είναι βιώσιμη όταν η παραγωγικότητα και οι άμεσες και έμμεσες χρησιμοποιούμενες πηγές (έδαφος, νερό, ενέργεια) συντηρούνται και εγγυώνται το γεωργικό εισόδημα (Neher, 1992; Kessler, 1994). Επομένως, η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για την εκτίμηση της αειφόρου ανάπτυξης στη γεωργία, εξαρτάται άμεσα από το πλαίσιο μέσα από το οποίο εξετάζεται η γεωργία Αγρο-περιβαλλοντικοί δείκτες Υπό το γενικό πλαίσιο της μεταρρύθμισης της αγροτικής πολιτικής και της ανάγκης να εξασφαλιστεί συνέπεια μεταξύ περιβαλλοντικών και αγροτικών πολιτικών Οι αγρο-περιβαλλοντικοί δείκτες (AEIs) σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, θα πρέπει να: παρέχουν πληροφορίες στους φορείς χάραξης πολιτικής και στο ευρύτερο κοινό για την επικρατούσα κατάσταση και για τις αλλαγές στις περιβαλλοντικές συνθήκες στη γεωργία βοηθήσουν τους φορείς χάραξης πολιτικής να κατανοήσουν δεσμούς μεταξύ των αιτιών και των αιτιατών επιπτώσεων της γεωργίας και της αγροτικής πολιτικής στο περιβάλλον, συμβάλουν στον έλεγχο και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών για την προώθηση της βιώσιμης αειφόρου γεωργίας. 17

18 Μια σημαντική πρόκληση είναι να δημιουργηθεί μια στέρεα εννοιολογική και μεθοδολογική βάση για να υποστηρίξει την εμπειρική ανάλυση των αγροπεριβαλλοντικών δεσμών. Για την καλύτερη κατανόηση των αγρο-περιβαλλοντικών δεσμών, και την ανάπτυξη δεικτών σχετικών με την πολιτική, ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί: στην αναγνώριση των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των δεσμών μεταξύ της γεωργίας και του περιβάλλοντος στη θέση της γεωργίας στο ευρύτερο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, ειδικά από την άποψη των σχέσεων μεταξύ των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών διαστάσεων στην εξασφάλιση ότι το πλαίσιο για τη δόμηση της αγρο-περιβαλλοντικής ανάλυσης είναι σύμφωνο με αυτό που συνήθως χρησιμοποιείται σε άλλες σχετικές εργασίες του ΟΟΣΑ και αλλού. Οι σχέσεις μεταξύ γεωργίας και περιβάλλοντος είναι πολύπλοκες εξαιτίας της ποικιλίας στα συστήματα παραγωγής, της μεγάλης γεωγραφικής ετερογένειας και των βιοφυσικών συνθηκών στην Ευρώπη. Επιπρόσθετα, οι αγροπεριβαλλοντικές σχέσεις χαρακτηρίζονται από την αστάθεια και την μη προβλεψιμότητα των οικοσυστημάτων. Δεδομένου των παραπάνω σχέσεων γεωργίας και φυσικού περιβάλλοντος απαιτείται μια ελαστική συστημική προσέγγιση. Με στόχο να επιτευχθεί αυτό, η επινόηση αγροπεριβαλλοντικών δεικτών μπορεί να φανεί χρήσιμο εργαλείο στην παρακολούθηση γεωργικών και περιβαλλοντικών πολιτικών (Bonnen, J.T., 1989). Μεταξύ των οργανισμών European Environmental Agency, Agriculture DG, Environment DG, Eurostat και JRC της Ε.Ε. υπογράφηκε ένα υπόμνημα κατανόησης, σκοπός του οποίου είναι η διευκρίνιση της βάσης για συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων, για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, ο οποίος είναι η δημιουργία και αξιολόγηση αγρο-περιβαλλοντικών δεικτών. Η έκβαση της συνεργασίας αυτής έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της επιχείρησης IRENA (Indicator Reporting on the Integration of Environmental concerns into Agricultural policy). Οι στόχοι της επιχείρησης αυτής σε επίπεδο δεικτών είναι: 18

19 να καταστήσει λειτουργικούς τους δείκτες τους οποίους έχει δημιουργήσει, να αναπτύξει και να συντάξει σύνολα στοιχείων για αυτούς τους δείκτες, να συντάξει μια έκθεση δεικτών με περιεχόμενο την περιβαλλοντική εκτίμηση της γεωργίας στην Ευρώπη, να συντάξει μια έκθεση πολιτικής αξιολόγησης για την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών ανησυχιών στην αγροτική πολιτική. Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση 13 αγροπεριβαλλοντικών θεμάτων μπορούν να ομαδοποιηθούν στις εξής τρεις κατηγορίες (Brower, F. And Crabtree, B. 1999, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2010): 1 Τη χρήση από τη γεωργία των: θρεπτικών (κυρίως χημικών και οργανικών λιπασμάτων) παρασιτοκτόνων (ζιζανιοκτόνων, εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων) νερού (ειδικότερα του νερού άρδευσης) γης (χρήση και διατήρηση της γεωργικής γης) 2 Τις επιπτώσεις της γεωργίας: στην ποιότητα εδάφους (αναφορικά με τον κίνδυνο της διάβρωσης) στην ποιότητα νερού (επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια νερά) στις εκπομπές αέριων θερμοκηπίου (σχετίζεται με την απελευθέρωση και συσσώρευση αυτών των αερίων) στη βιοποικιλότητα (των οικόσιτων ειδών που χρησιμοποιούνται από την γεωργία, καθώς επίσης και ειδών άγριας πανίδας) στα άγρια ενδιαιτήματα (αλλαγές και κατακερματισμός των ενδιαιτημάτων σε άγριες περιοχές) στο τοπίο (αλλαγές στα αγροτικά τοπία) 3 Τις επιπτώσεις της γεωργίας που σχετίζονται με: 19

20 τις γεωργικές διαχειριστικές πρακτικές (εισροές θρεπτικών, κατεργασία του εδάφους, άρδευση κ.α.) τους γεωργικούς οικονομικούς πόρους τις κοινωνικο-πολιτισμικές επιδράσεις (η επίπτωση της κοινωνικοπολιτισμικής δομής των αγροτικών κοινοτήτων). Οι προσπάθειες που καταβάλλονται από την επιστημονική κοινότητα σε ότι αφορά στην βελτίωση των δεικτών περιβαλλοντικής επίδοσης (στην κατασκευή και την ερμηνεία τους)είναι σημαντικές, αλλά τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη μετάβαση από τη θεωρητική τους υπόσταση στην πρακτική τους εφαρμογή είναι πολλά. Για παράδειγμα ο Pearce (1999) θεωρεί ότι η προσέγγιση του ΟΟΣΑ είναι πολύτιμη για την ανάπτυξη δεικτών, όμως μέσα από αυτήν δε διευκρινίζεται ακριβώς η σχέση πολιτικής και του αγροτικού τομέα. Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγει και ο Doyle (1999), ο οποίος αναφέρει ότι το μεγαλύτερο μέρος των προτεινόμενων δεικτών αφορούν σε μετρήσεις της κατάστασης του περιβάλλοντος σε φυσικούς και βιο-φυσικούς όρους, και δεν είναι επαρκείς ώστε να υποδείξουν μια περιβαλλοντική πολιτική Πολυκριτηριακή ανάλυση Η πολυκριτηριακή ανάλυση μπορεί να ορισθεί ως μία συστηματική και μαθηματικά τυποποιημένη προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων που προκύπτουν από αντικρουόμενους στόχους. Η ικανοποίηση των στόχων αυτών δεν μπορεί να είναι πλήρης. Οι διαθέσιμες επιλογές σε ένα τέτοιο πρόβλημα παρουσιάζουν άριστη επίδοση μόνο ως προς έναν ή περισσότερους, αλλά ποτέ ως προς όλους, τους στόχους, γιατί τότε δε θα υπήρχε πρόβλημα απόφασης: η επιλογή που θα ικανοποιούσε μια τέτοια συνθήκη θα ήταν η άριστη. Είναι αναγκαίος λοιπόν ένας συμβιβασμός μεταξύ των αλληλοσυγκρουόμενων στόχων. Πρέπει δηλαδή ο υπεύθυνος για τη λήψη της απόφασης να επιλέξει τον ή τους στόχους, τους οποίους επιθυμεί να μεγιστοποιήσει, καθώς και τις αντισταθμιστικές απώλειες που είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί ως προς τους υπόλοιπους στόχους. Η έννοια του συμβιβασμού και κατ επέκταση της συμβιβαστικής λύσης,σε αντιδιαστολή προς την 20

21 άριστη λύση, δηλώνει το χαρακτήρα των αποφάσεων /λύσεων, που αναζητούνται στα πολυκριτηριακά προβλήματα. Οι λύσεις αυτές είναι άριστες μόνο κατά την άποψη του ατόμου που αποφασίζει για την επιλογή (Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ΕΜΠ,2005, Linkov and Samadan, 2004). Η επιστημονική περιοχή της πολυκριτηριακής ανάλυσης περιλαμβάνει κατ αρχήν ένα θεωρητικό υπόβαθρο, στο οποίο αναπτύσσεται η βασική λογική για την προσέγγιση τέτοιου είδους προβλημάτων. Ακόμη προσδιορίζονται τα κύρια δομικά στοιχεία του προβλήματος και αναλύονται οι βασικές τους ιδιότητες. Με βάση αυτό το θεωρητικό υπόβαθρο έχει αναπτυχθεί ένα πλήθος τεχνικών, κατάλληλων για την αντιμετώπιση ενός μεγάλου εύρους προβλημάτων που προκύπτουν στην πράξη. Αν και η ταξινόμηση των τεχνικών αυτών σε ιδιαίτερες κατηγορίες δεν είναι αυστηρή, διακρίνονται τρεις βασικές ομάδες μεθόδων: - Πολυκριτηριακή ιεράρχηση επιλογών - Πολυκριτηριακός μαθηματικός προγραμματισμός - Πολυκριτηριακή θεωρία χρησιμότητας Όσον αφορά στην ταυτοποίηση προβλημάτων πολυκριτηριακής ανάλυσης επισημαίνεται το εξής: Κάθε πρόβλημα προσδιορίζεται από ορισμένα δομικά χαρακτηριστικά, που απορρέουν είτε από την ίδια τη φύση του προβλήματος είτε από τις απόψεις και τις προτιμήσεις του αποφασίζοντα. Η ταυτοποίηση του αντικειμένου της πολυκριτηριακής ανάλυσης ως προς τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελεί ένα πρώτο στάδιο της αναλυτικής διαδικασίας, που διευκολύνει την κατανόηση του προβλήματος και επιτρέπει την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου επίλυσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται: Στο στάδιο δόμησης του προβλήματος Στο στάδιο ανάλυσης των αποτελεσμάτων: Το μαθηματικό μοντέλο υποβοηθά τον αποφασίζοντα στην αναζήτηση της βέλτιστης λύσης και στην καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας και των συνεπειών της απόφασής του. 21

22 Στο σχήμα (2.2.) που ακολουθεί φαίνεται η διαδικασία που ακολουθείται ώστε να προκύψει ο τελικός συνολικός δείκτης (Krajnc,et al., 2004). Σχήμα 2.2. διαδικασία διεξαγωγής συνοπτικού δείκτη (Krajnc,et al., 2004) ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΡΙΤΗΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ (ΘΕΤΙΚΗ- ΑΡΝΗΤΙΚΗ) ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ Καθορισμός συντελεστών βαρύτητας Ο βαθμός σπουδαιότητας των εφαρμοζόμενων κριτηρίων για την αξιολόγηση των διαφόρων εναλλακτικών σεναρίων καθορίζεται από το συντελεστή βαρύτητας που αποδίδεται στα κριτήρια αυτά. Ανάλογα με την περίπτωση, χρησιμοποιούνται είτε άμεσοι συντελεστές βαρύτητας είτε έμμεσοι. Οι άμεσοι συντελεστές βαρύτητας χρησιμοποιούνται στην περίπτωση που ο αριθμός των κριτηρίων είναι μικρός και είναι δυνατή η επιλογή συντελεστών βαρύτητας. Οι έμμεσοι συντελεστές βαρύτητας προσδιορίζονται με την ταξινόμηση των κριτηρίων κατά σειρά σπουδαιότητας, την απόδοση ενός συνολικού συντελεστή βαρύτητας ή ενός μέγιστου συντελεστή βαρύτητας και στη συνέχεια τον προσδιορισμό των συντελεστών βαρύτητας σε σχέση με το άθροισμα όλων των συντελεστών βαρύτητας ή σε σχέση με το μεγαλύτερο συντελεστή. Επιπλέον, είναι δυνατή η χρήση κριτηρίων, στα οποία δεν έχει αποδοθεί συντελεστής βαρύτητας (Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ΕΜΠ, 2005). 22

23 Οι συντελεστές βαρύτητας αντικατοπτρίζουν το σύστημα αξιών και προτιμήσεων του αποφασίζοντα. Δηλαδή, ο προσδιορισμός της σπουδαιότητας του κάθε κριτηρίου βασίζεται στην ιδιαίτερη σημασία που δίνουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς για κάθε κριτήριο. Συνεπώς, ανάλογα με το είδος του προβλήματος είναι δυνατό να παρουσιάζουν μεγαλύτερη σημασία για τους ενδιαφερόμενους φορείς τα περιβαλλοντικά κριτήρια σε σχέση με τα οικονομικά ή και το αντίστροφο. Έτσι, για τον προσδιορισμό των συντελεστών βαρύτητας απαιτείται η προσεκτική ιεραρχική ταξινόμηση των διαφόρων κριτηρίων από τους ενδιαφερόμενους φορείς (Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ΕΜΠ, 2005). 23

24 3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3.1. Περιοχή έρευνα και επιλογή δεικτών Ως περιοχή έρευνας επιλέχθηκε η περιφέρεια της Κρήτης με σκοπό τη σύγκριση του επιπέδου αειφορίας των τεσσάρων νομών που απαρτίζουν την περιφέρεια. Η έρευνα έλαβε μέρος συνεπώς, στους νομούς Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων Επιλογή καλλιεργειών Σύμφωνα με τους στόχους που θέτει η έρευνα αυτή σε κάθε νομό επιλέχθηκαν οι τρεις βασικές καλλιέργειες έτσι ώστε να μπορούν να εκτιμηθούν με μεγαλύτερη αντικειμενικότητα οι πιέσεις που ασκούνται στο περιβάλλον σε κάθε νομό βάση των παρακάτω κριτηρίων: i. Το ποσοστό της καλλιεργούμενης του είδους ως προς τη συνολική καλλιεργούμενη έκταση του σε επίπεδο χώρας ή/και ii. Το ποσοστό της καλλιεργούμενης έκτασης του είδους ως προς τη συνολική καλλιεργούμενη έκταση σε επίπεδο περιφέρειας. Τα είδη των καλλιεργειών που επιλέχθηκαν και για τους τέσσερις νομούς ήταν τα ίδια και είναι τα ακόλουθα: Ελιές Αμπέλια Θερμοκήπια Οι εκτάσεις που καταλαμβάνουν οι παραπάνω καλλιέργειες ανά νομό παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (3.1.) 24

25 Πίνακας 3.1. Έκταση σε στέμματα των καλλιεργειών ανά νομό Καλλιέργεια Ν. Λασιθίου Ν. Ηρακλείου Ν. Ρεθύμνης Ν. Χανίων Ελιές Αμπέλι Θερμοκήπιο Σύνολο Συλλογή στοιχείων Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η μέθοδος του ερωτηματολογίου, με συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν στους διαχειριστές των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Σύμφωνα με το στόχο της έρευνας, το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε ώστε να πληροί τα «ελάχιστα απαιτούμενα δεδομένα», που θα αποτελέσουν την βάση για τη δημιουργία του συνοπτικού δείκτη της αειφορίας. Οι μεταβλητές που επιλέχθηκαν αφορούν σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα. 3.2.Μεθοδολογική προσέγγιση Η μεθοδολογική προσέγγιση που χρησιμοποιείται στην παρούσα έρευνα είναι αυτή που προτείνεται στο άρθρο Dantsis et al Χρησιμοποιείται η μέθοδος του ερωτηματολογίου για τη συλλογή δεδομένων, ακολουθεί επεξεργασία των τιμών και με τη χρήση δεικτών που αντικατοπτρίζουν τις πιέσεις (περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές) που υφίστανται οι περιοχές μελέτης, με τη μέθοδο της πολυκριτηριακής ανάλυσης, γίνεται η εξαγωγή συνοπτικού δείκτη αειφορίας για τη σύγκριση των νομών της Κρήτης ως προς το επίπεδο της αειφορίας. Τα πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του δείκτη αειφορίας, σταθμίστηκαν βάση της έκτασης των καλλιεργούμενων ειδών του κάθε νομού. 25

26 3.2.1.Συλλογή δεδομένων Η συλλογή δεδομένων της έρευνας προέρχεται από ποικίλες πηγές και ανάλογα την πηγή αυτή ταξινομούνται είτε ως πρωτογενή είτε ως δευτερογενή δεδομένα. Ως πρωτογενή δεδομένα θεωρούνται αυτά που συλλέχθηκαν κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης από τον αρχηγό της και σκοπό έχει να συλλέξει στοιχεία που αφορούν κοινωνικές, οικονομικές και αγροτεχνικές (συνήθεις καλλιεργητικές πρακτικές που εφαρμόζονται ανά καλλιέργεια) πληροφορίες. Για την παρούσα έρευνα συμπληρώθηκαν 120 ερωτηματολόγια σε τυχαίο δείγμα καλλιεργητών στο επίπεδο περιφέρειας. Δηλαδή, συμπληρώθηκαν 30 ερωτηματολόγια, 10 ανά βασική καλλιέργεια, σε κάθε έναν από τους τέσσερις νομούς που απαρτίζουν την περιφέρεια Κρήτης. Το μέγεθος του δείγματος καθορίστηκε τέτοιο ώστε να δίνεται η δυνατότητα στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων που συλλέχθηκαν. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2007 και τα στοιχεία αφορούσαν την τότε καλλιεργητική περίοδο. Ως δευτερογενή δεδομένα θεωρούνται τα δεδομένα αυτά που προέρχονται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ), από τις Διευθύνσεις Γεωργίας, τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης των περιφερειών, ιδιώτες γεωπόνους, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ), καθώς και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Τα πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του δείκτη αειφορίας, σταθμίστηκαν βάση της έκτασης των καλλιεργούμενων ειδών του κάθε νομού Δέσμη αργο-περιβαλλοντικών δεικτών Η επιλογή των δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα αντικατοπτρίζουν τις πιέσεις που υφίσταται το γεωργικό σύστημα τόσο οι 26

27 περιβαλλοντικές, όσο και οι οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις. Έτσι πιο συγκεκριμένα οι δείκτες παρουσιάζονται στη συνέχεια. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗ Σύμφωνα με τις ανάγκες της παρούσας έρευνας και το χωρικό επίπεδο που πραγματοποιείται, οι «εφαρμοζόμενες μονάδες αζώτου φωσφόρου καλίου ανά μονάδα επιφάνειας», χρησιμοποιούνται ως δείκτης για την αποτίμηση της περιβαλλοντικής πίεσης από την εφαρμογή λιπασμάτων. (IFA, 2003; Bonzi et al., 2003; OECD, 2001). Πίνακας 3.1.: Δείκτες λίπανσης Δείκτης Μονάδα μέτρησης Παρατηρήσεις Παραδοχές Πηγή Κατανάλωση αζωτούχων Κατανάλωση Κατανάλωση καλιούχων (Ν) λιπασμάτων ανά φωσφορικών (Ρ) (Κ) λιπασμάτων ανά στρέμμα καλλιεργούμενης γης λιπασμάτων ανά στρέμμα καλλιεργούμενης γης στρέμμα καλλιεργούμενης γης Kgr Ν /στρέμμα Kgr Ρ /στρέμμα Kgr K /στρέμμα Σταθμισμένος μέσος όρος βάσει της καλλιεργούμενης έκτασης των ειδών που έχουν επιλεγεί στην κάθε περιφέρεια Γεωργική εκμετάλλευση ερωτηματολόγιο ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Στην παρούσα έρευνα ο αριθμός των εφαρμογών (ψεκασμών) των φυτοπροστατευτικών ανά γεωργική εκμετάλλευση, χρησιμοποιείται ως δείκτης για την εκτίμηση της πίεσης που ασκούν στο αγροτικό περιβάλλον, απεικονίζοντας τη διακύμανση του αριθμού των εφαρμογών ανάλογα με την περιοχή. Ο αριθμός των εφαρμογών είναι ικανός να απεικονίσει τη διακύμανση της χρήσης παρασιτοκτόνων και να δημιουργήσει μια διαφοροποιημένη εικόνα για τις επεμβάσεις από περιοχή σε περιοχή και από καλλιέργεια σε καλλιέργεια, απεικονίζοντας έτσι σε ένα μέτρο το βαθμό πίεσης στα αγροοικοσυστήματα και στους πόρους. Πίνακας 3.2.:Δείκτες φυτοπροστασίας Δείκτης Εφαρμογή ζιζανιοκτόνων Εφαρμογή εντομοκτόνων Εφαρμογή μυκητοκτόνων 27

28 Μονάδα μέτρησης Παρατηρήσεις Παραδοχές Πηγή Συχνότητα επαναλήψεων Σταθμισμένος μέσος όρος βάσει της καλλιεργούμενης έκτασης των ειδών που έχουν επιλεγεί στην κάθε περιφέρεια Γεωργική εκμετάλλευση ερωτηματολόγιο ΑΡΔΕΥΣΗ Στη συγκεκριμένη έρευνα, για την εκτίμηση της χρήσης του νερού υπολογίζονται οι απαιτούμενες ποσότητες αρδευτικού νερού, σύμφωνα με τις ανάγκες της καλλιέργειας σε κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα και κάθε σύστημα άρδευσης που χρησιμοποιείται. Πίνακας 3.3.: Δείκτες άρδευσης Απαιτούμενες ποσότητες νερού Δείκτης καλλιεργειών στις οποίες εφαρμόζεται κατάκλιση Απαιτούμενες ποσότητες νερού καλλιεργειών στις οποίες εφαρμόζεται τεχνητή βροχή Απαιτούμενες ποσότητες νερού καλλιεργειών στις οποίες εφαρμόζεται στάγδην Μονάδα μέτρησης mm/στρέμμα Σταθμισμένος μέσος όρος βάσει της καλλιεργούμενης έκτασης των ειδών που έχουν επιλεγεί στην κάθε περιφέρεια, και ανά σύστημα άρδευσης. Η Παρατηρήσεις έκταση υπολογίζεται με βάση την αναλογία των εκτάσεων, που Παραδοχές χρησιμοποιούν διαφορετικό σύστημα άρδευσης (δεδομένα ερωτηματολογίου). Πηγή Γεωργική εκμετάλλευση ερωτηματολόγιο ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Οι δείκτες που έχουν προταθεί σε αυτό το πεδίο ποικίλουν, όσο και οι πρακτικές που εφαρμόζονται. Σύμφωνα με τους γενικότερους στόχους της παρούσας έρευνας, επιλέγονται ως δείκτες η μηχανική κατεργασία, οι αγροπεριβαλλοντικές πρακτικές, η βιολογική και η ολοκληρωμένη γεωργία επειδή θεωρήθηκε ότι αντικατοπτρίζουν την πίεση στα αγροοικοσυστήματα. 28

29 Πίνακας 3.4.: Δείκτες καλλιεργητικών πρακτικών Δείκτης Μηχανική κατεργασία Αγροπεριβαλλοντικές Βιολογική Ολοκληρωμένη εδάφους πρακτικές γεωργία γεωργία Ο δείκτης προκύπτει βάσει Στις Ο δείκτης προκύπτει βάση της του αριθμού εισόδου των αγροπεριβαλλοντικές εφαρμογής ή όχι Βιολογικής και γεωργικών μηχανημάτων πρακτικές Ολοκληρωμένης γεωργίας στον αγρό, και της περιλαμβάνονται η ιπποδύναμης που εφαρμογή χρησιμοποιείται. Στο αμειψισποράς, χλωρής Περιγραφή αριθμό των επεμβάσεων λίπανσης και συμπεριλαμβάνεται και η συγκαλλιέργειας και μηχανική συγκομιδή, όπου πολυκαλλιέργειας, η υπάρχει. διαχείριση των υπολειμμάτων της καλλιέργειας καθώς και η χρήση κοπριάς. Μονάδα μέτρησης Αριθμός 0-1 (%) Σταθμισμένος μέσος όρος Ο δείκτης λαμβάνει Ποσοστό επί του συνόλου της βάσει της καλλιεργούμενης έκτασης των ειδών που έχουν επιλεγεί στην κάθε Παρατηρήσε περιφέρεια αριθμός ις Παραδοχές τιμή από το 0 έως το 1, σύμφωνα με το μέσο όρο των εφαρμοζόμενων πρακτικών. Υπολογίζεται ο σταθμισμένος μέσος όρος, βάσει της καλλιεργούμενης έκτασης των ειδών που έχουν επιλεγεί στην κάθε περιφέρεια. καλλιεργούμενης έκτασης της περιφέρειας που ακολουθεί το συγκεκριμένο καλλιεργητικό σύστημα (βιολογική ή ολοκληρωμένη Πηγή Γεωργική εκμετάλλευση ερωτηματολόγιο ΔΗΩ AGROCERT ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΛΙΚΙΑ ΑΡΧΗΓΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Ως δείκτης ηλικίας στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιείται η ηλικία αρχηγού της εκμετάλλευσης, που υποδηλώνει την ικανότητα αποδοχής καινοτομιών από τους αρχηγούς εκμεταλλεύσεων. 29

30 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Στη συγκεκριμένη έρευνα το επίπεδο εκπαίδευσης των αγροτών υπολογίζεται βασίζεται στον αριθμό των ετών εκπαίδευσης του αρχηγού της εκμετάλλευσης. ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Στην παρούσα έρευνα ως δείκτης χρησιμοποιείται η απασχόληση του/της αρχηγού και του/της συζύγου εκτός της γεωργικής εκμετάλλευσης, ο οποίος υποδεικνύει τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο, τη δυνατότητα αποφυγής της αποδιοργάνωσης μειονεκτικών περιοχών, και την τάση σταθεροποίησης του αγροτικού εισοδήματος. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Στην παρούσα έρευνα ως δείκτης χρησιμοποιείται ο αριθμός των μελών που απαρτίζουν την οικογένεια των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η απαιτούμενη εργασία στη γεωργία υποδεικνύει το βαθμό απασχόλησης σε αυτή. Ως δείκτης στην έρευνα χρησιμοποιούνται οι απαιτούμενες ώρες εργασίας ανά στρέμμα για κάθε περιοχή. Ο δείκτης υποδεικνύει την κατανομή της απαιτούμενης εργασίας στον αγροτικό τομέα και την κοινωνική σπουδαιότητα του ως πηγή απασχόλησης για τον αγροτικό πληθυσμό. Πίνακας 3.5.: Κοινωνικοί δείκτες Δείκτης Μονάδα μέτρησης Πηγή Ηλικία αρχηγού Επίπεδο Πολυδραστηριότητα εκπαίδευσης αρχηγού Έτη 0-1 Γεωργική εκμετάλλευση ερωτηματολόγιο Αριθμός μελών οικογένειας Αριθμός μελών Ανθρώπινη εργασία Ώρες/στρέμμς Δείκτες Περιφέρειας 30

31 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Οι οικονομικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα έρευνα παρουσιάζονται στη συνέχεια. ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο δείκτης μετρά την ακαθάριστη πρόσοδο της γεωργικής εκμετάλλευσης, όπως προκύπτει από την αξία παραγωγής του κάθε είδους και της απόδοσής του, στην κάθε περιοχή. Υπολογίζεται με δύο τρόπους προκειμένου να εκτιμηθεί η συνεισφορά των επιδοτήσεων στην αειφορία της εκμετάλλευσης και να εκτιμηθεί το αποτέλεσμα της ασκούμενης πολιτικής. Έτσι αρχικά, ο δείκτης υπολογίζεται χωρίς να λαμβάνει υπόψη του το ποσό των επιδοτήσεων, ενώ στη δεύτερη περίπτωση συνυπολογίζεται το ποσό των επιδοτήσεων ( /στρέμμα), απεικονίζοντας το βαθμό κρατικής προστασίας/παρέμβασης στη γεωργική δραστηριότητα. ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Για τη μέτρηση της οικονομικής βιωσιμότητας μιας εκμετάλλευσης υπολογίζεται το ακαθάριστο γεωργικό εισόδημα, δηλαδή η διαφορά μεταξύ της αξίας παραγωγής και των μεταβλητών δαπανών μιας καλλιέργειας. Ακαθάριστο αγροτικό εισόδημα= αξία παραγωγής + επιδότηση - μεταβλητές δαπάνες Για τον υπολογισμό των δαπανών τα σταθερά κόστη δεν συμπεριλαμβάνονται. Πίνακας 3.6.: Οικονομικοί δείκτες Δείκτης Ακαθάριστη αξία παραγωγής Ακαθάριστο Αγροτικό Εισόδημα Μονάδα μέτρησης Παρατηρήσεις Παραδοχές Πηγή / στρέμμα Σταθμισμένος μέσος όρος με την καλλιεργούμενη έκταση των ειδών στόχος στην περιφέρεια Γεωργική εκμετάλλευση ερωτηματολόγιο Οι μεταβλητές δαπάνες αφορούν στην αξία του σπόρου, των λιπασμάτων, των φυτοπροστατευτικών, της μηχανικής συλλογής και των αρδευτικών τελών, όπως προκύπτουν από τους Δείκτες Φυτικής Παραγωγής της κάθε Περιφέρειας. Γεωργική εκμετάλλευση ερωτηματολόγιο και Δείκτες Περιφέρειας 31

32 ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Στην παρούσα έρευνα επιλέγονται οι δείκτες μέση έκταση ανά εκμετάλλευση, ο αριθμός αγροτεμαχίων, η ποικιλότητα των ειδών και τέλος, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός εκμηχάνισης της καλλιεργούμενης γης. Οι δείκτες που έχουν επιλεγεί παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Πίνακας 3.7.: Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά Μέση έκταση ανά Αριθμός Ποικιλότητα ειδών Βαθμός Δείκτης εκμετάλλευση αγροτεμαχίων εκμηχάνισης Περιγραφή Μονάδα μέτρησης Παρατηρήσει ς Παραδοχές Λαμβάνεται η μέση έκταση ανά γεωργική εκμετάλλευση Υπολογίζεται ο Υπολογίζεται ο μέσος Υπολογίζεται ο αριθμός των αριθμός των ειδών που αριθμός των αγροτεμαχίων καλλιεργούνται σε μια γεωργικών στην κάθε εκμετάλλευσης. μηχανημάτων σε γεωργική λειτουργία στην εκμετάλλευση κάθε περιφέρεια Στρέμματα Αριθμός Αριθμός Αριθμός Σταθμισμένος Μέσος όρος Σύνολο γεωργικών μέσος όρος με την μηχανημάτων* καλλιεργούμενη έκταση των ειδών στόχος στην περιφέρεια Πηγή ΕΣΥΕ Γεωργική εκμετάλλευση ερωτηματολόγιο ΕΣΥΕ *Τα γεωργικά μηχανήματα που συνυπολογίζονται είναι τα εξής :Διαξονικοί, Μονοαξονικοί ελκυστήρες, Θεριζοαλωνιστικές μηχανές (κομπίνες), Απλές θεριζοαλωνιστικές μηχανές, Αλωνιστικές μηχανές κάθε τύπου, Απλές χορτοσυλλεκτικές μηχανές, Βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές, Τευτλοεξαγωγείς, Κλαδευτικά μηχανήματα (βενζινοπρίονα), Συγκροτήματα αρδεύσεως με σταγόνες, Σπαρτικές μηχανές σίτου, Σπαρτικές μηχανές βαμβακιού, αραβοσίτου, φασολιών κτλ., Σιτοδιαλογείς, Μηχανοκίνητοι ψεκαστήρες υψηλής πίεσης, Μηχανοκίνητοι ψεκαστήρες επινώτιοι, Μηχανοκίνητοι ψεκαστήρες γραμμικών καλλιεργειών, Μηχανοκίνητοι θειωτήρες, Μηχανές αρμαθιάσματος καπνού, Εκκοκκιστικές αραβοσίτου, Αντλίες Πετρελαιοκίνητες, Αντλίες Βενζινοκίνητες, Αντλίες Ηλεκτροκίνητες, Λοιπές Αντλίες, Συγκροτήματα τεχνητής βροχής, Αυτοκινούμενοι μεγάλοι εκτοξευτήρες (κανονάκια) Επεξεργασία στοιχείων Στην παρούσα έρευνα, η πολυκριτηριακή ανάλυση χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση και την αξιολόγηση της υφιστάμενης περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στους τέσσερις νομούς που 32

33 απαρτίζουν την περιφέρεια Κρήτης, με απώτερο στόχο τη χρήση της ως εργαλείο πολιτικής, για τη βελτίωση των παραμέτρων κατά περίπτωση, ώστε να επιτευχθεί το σημαντικότερο επίπεδο αειφορίας των πόρων. Μεταξύ των διάφορων διαφόρων τεχνικών πολυκριτηριακής ανάλυσης, επιλέχθηκε η πολυκριτηριακή θεωρεία χρησιμότητας (Multi Attribute Utility Theory MAUT) ως η πιο κατάλληλη, λόγω της δυνατότητας που παρέχει να αναλύει καταστάσεις και να οδηγεί σε εκτιμήσεις, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές μεταβλητές Λογισμικό μοντέλο Το λογισμικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα των τεσσάρων νομών της Κρήτης είναι το πολυκριτηριακό μοντέλο Web-Hipre. Το λογισμικό μοντέλο αυτό, υποστηρίζει ποικίλα εργαλεία (Multi Attribute Value Theory, Analytical Hierarchy Process) για τη μετατροπή των δεικτών σε κοινή μονάδα μέτρησης (κλίμακα 0-1), καθώς και μεθόδους υπολογισμού των συντελεστών ειδικού βάρους (AHP, DIRECT, SWING, SMART, SMARTER). Το μοντέλο Web-Hipre χρησιμοποιείται ευρέως στη διεθνή βιβλιογραφία και είναι ανοιχτό προς χρήση (http://www.hipre.hut.fi). Σύμφωνα με την πολυκριτηριακή θεωρία χρησιμότητας (Multi Attribute Utility Theory - MAUT), σε κάθε πρόβλημα απόφασης υπάρχει µία πραγματική συνάρτηση U (real valued function) ορισμένη σε ένα σύνολο Α, την οποία ο Διαχειριστής επιθυμεί, συνειδητά ή όχι, να μεγιστοποιήσει. Η συνάρτηση αυτή ενοποιεί τα κριτήρια επιλογής x 1, x 2,, x n και λαμβάνει τη μορφή: U = U(x 1, x 2,, x n), όπου n=αριθμός των κριτηρίων Ο ρόλος του Διαχειριστή είναι να προσδιορίσει αυτή τη συνάρτηση, καθώς υπάρχει µία συνάρτηση U που επιτρέπει την ενοποίηση των κριτηρίων x 1, x 2,, x n. Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η πιο απλή (και περισσότερο χρησιμοποιούμενη) αναλυτική μορφή της συνάρτησης 33

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών

ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών (DIGITAL PRECISION AGRICULTURE: a software for establishing Integrated Management Zones) 5 Δεκ. 2012-Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Στάδια εξέλιξης της βιολογικής γεωργίας 1 ο στάδιο: 1920 Ξεκινούν οι πρώτοι προβληματισμοί από τον Αυστριακό Steiner που αγωνίζεται για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Website: http:/www.ismc.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΙ ΕΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η σχέση και αλληλεξάρτηση µεταξύ γεωργίας και περιβάλλοντος είναι άµεση και δυναµική. Η γεωργία βασίζεται στη διαθεσιµότητα και παραγωγική ικανότητα των φυσικών πόρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος Γενικός /ντης Αγροτικής Έρευνας ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ρ. Φραντζής Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΚ. ΣΥΝΟΛΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 01/07/2014 15:00-21:00 Γενική Γεωργία Τα επιμέρους θεματικά αντικείμενα κατάρτισης της

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η Αγροδασοπονία στα Πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 2020 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE3 ENV/GR/217 Task 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης

Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης Ζήσης Βρύζας Λέκτορας, Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας & Οικοτοξικολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 17 Ιανουαρίου 2013, ΑΘΗΝΑ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ιστορικό στρατηγικής μείωσης της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤ1ΚΗ Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Eπιστροφή στη γεωργία του παρελθόντος Οι διατροφικές κρίσεις και οι ανησυχίες που προκάλεσαν στους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των τροφίµων, οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HYDROSENSE Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΩΣ «ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ»

Ο ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΩΣ «ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» Ο ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΩΣ «ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» Γιάννης Κουρτίδης, Γεωπόνος Σύμβουλος Βιολογικής Γεωργίας & Αειφορικής Ανάπτυξης http://gkbioculture.gr/ Λευτέρης Χατζής, Γεωπόνος, MSc Σύμβουλος Ποιότητας www.isolution.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας «Καινοτόμοι Τρόποι Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» Εισήγηση στη Διημερίδα: «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα. Στόχος και Διέξοδος στη Κρίση» Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας, 16 Μαρτίου 2012 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2014 ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α. Γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Αιμ. Κονδύλη, Ι. Κ. Καλδέλλης, Χρ. Παπαποστόλου ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Μηχανολογίας Απρίλιος 2007 Στόχοι της εργασίας Η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ Βιολογική γεωργία είναι ένα σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες δηλαδή στη µη χρησιµοποίηση µη χηµικών µεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ/ΕΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ. Εισαγωγή. Δραστηριότητες ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2009-2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ/ΕΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ. Εισαγωγή. Δραστηριότητες ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2009-2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ/ΕΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2009-2012 Εισαγωγή Βασικό χαρακτηριστικό του εγκεκριμένου προγράμματος της ΟΕΦ/ΕΑΣ Εύβοιας είναι ότι δίνει ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος Γεωπόνος M.Sc., Διδάκτωρ Αγροτικής Οικονομίας Α.Π.Θ. Υπεύθυνος Τομέα Αγροτικής Πολιτικής ΔΗΜΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

Το Όραμα μας για μια καινούργια Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ

Το Όραμα μας για μια καινούργια Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ Το Όραμα μας για μια καινούργια Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ ESC Η γεωργία αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους τομείς για την ευημερία της κοινωνίας μας, καθώς εκτός από την συμβολή της στην οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σε αυτή την ενότητα θα συνοψίσουµε τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις αναλύσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω και θα δοθούν κάποιες προτάσεις. 5.1 Συζήτηση Αντιµετωπίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες στη γεωργία Γεωργία ακριβείας

Νέες τεχνολογίες στη γεωργία Γεωργία ακριβείας Νέες τεχνολογίες στη γεωργία Γεωργία ακριβείας Επιστημονική Ομάδα: Δ.Τσελές, Επιστημονικός Υπεύθυνος Γ.Κυριακαράκος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ -2011 1 Από την ανακάλυψη της γεωργίας, χιλιάδες χρόνια πριν μέχρι και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση

Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση Τ Tο πρόβλημα της διατροφής του ανθρώπου σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ιδιαίτερα οξύ και καθημερινά οξύνεται περισσότερο, εξαιτίας του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού της γης τον

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Για οικονομολόγους Στόχοι 1 Να εξετάσουμε γιατί η Πληροφορική είναι χρήσιμη στην οικονομική επιστήμη. Να μάθουμε πώς χρησιμοποιείται η Πληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Επιλογή κειμένων των καθηγητών: Μ. GRAWITZ Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ευαισθητοποίηση της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου,

Η ευαισθητοποίηση της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου, Ζιζανιολογία, Ν. 4036/12 & Ν. 4036/12 / & Εθνικό Σχέδιο Δράσης Δρ. Σ. Βυζαντινόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας Κοινοτική Οδηγία 2009/128/ΕΚ Ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων Η ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Eνότητα 1: Εισαγωγή. Θεωρία, Μέθοδοι και Δεδομένα (3/4) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) Καθοδηγητική Επιτροπή ς Πρόεδρος Ζανάκης Γεώργιος Pioneer Hellas S.A. Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Συγκριτική μελέτη της αποτελεσματικότητας δικτύου της παγίδας «ΔΑΚΟ-ΦΑΚΑ» κατά του δάκου της ελιάς (Βactrocera oleae, Diptera: Tephritidae) σε ελιές ποικιλίας Κορωνέικη. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο δάκος της ελιάς (Bactrocera

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία προσέγγιση με βάση το Κυβερνητικό Μοντέλο. Δρ. Καρατζόγλου Βένος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία προσέγγιση με βάση το Κυβερνητικό Μοντέλο. Δρ. Καρατζόγλου Βένος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία προσέγγιση με βάση το Κυβερνητικό Μοντέλο Δρ. Καρατζόγλου Βένος ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ως επιχείρηση ορίζεται κάθε φορέας που αποσκοπεί στην παραγωγή και διάθεση αγαθών και

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 11-12 Μαΐου 2009, Θεσσαλονίκη Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), εφαρμογή στο MEDITERRANEAN

Διαβάστε περισσότερα

καταγραφή τεκμηρίωση πιστοποίηση ιχνηλάτηση

καταγραφή τεκμηρίωση πιστοποίηση ιχνηλάτηση καταγραφή τεκμηρίωση πιστοποίηση ιχνηλάτηση cert in-progress ltd Πατρ. Γρηγορίου Ε 24 - Έδεσσα - Τ.Κ. 58200. Eπικοινωνία: Τηλ.+30.23810.25689 URL: http://www.yourpoint.gr email:info@yourpoint.gr Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό L 298/29 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1982/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Οκτωβρίου 2003 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS 3. Συστήματα Πιστοποίησης της Ποιότητας Ιχνηλασιμότητας των Αγροτικών Προϊόντων 3.4. Συστήματα Παραγωγής και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 3.4.1. Νομοθετικό πλαίσιο, Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ;

Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ; Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ; Ένας δορυφόρος λογαριασμός (Δ.Λ.) είναι ένα εργαλείο για την οργάνωση όλης της ποσοτικής πληροφόρησης που σχετίζεται και απορρέει από ένα συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής Ολοκλήρωση ροών μάζας και ενέργειας σε βιομηχανικό σύμπλεγμα Βασικά στοιχεία διαμόρφωσης περιβαλλοντικής πολιτικής Παραδείγματα βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>>

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>> ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ > ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ Ηεξημέρωσητουφασολιούξεκινάπριναπό7000 χρόνια στην Κεντρική Αμερική. Το γένος Phaseolus

Διαβάστε περισσότερα

young people in agriculture remains stable. Brussels: Eurostat, Statistics in Focus, Theme 5-7/2002.

young people in agriculture remains stable. Brussels: Eurostat, Statistics in Focus, Theme 5-7/2002. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα είναι κατά κύριο λόγο οικογενειακές επιχειρήσεις, 1 με σχεδόν ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών, και μικρό ποσοστό μισθωτής απασχόλησης. Σύμφωνα με στοιχεία της

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές Δήμητρα Προφήτου-Αθανασιάδου Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 1.Σημερινή κατάσταση 2.Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου &

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & η συμβολή τους στην αντιμετώπιση του Ελληνικού χρέους» Στο ετήσιο 19 th Government Roundtable του Economist

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

) η οποία απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και ένα ποσοστό σε αμμωνιακά ιόντα (NH + ). Αυτή η διαδικασία

) η οποία απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και ένα ποσοστό σε αμμωνιακά ιόντα (NH + ). Αυτή η διαδικασία Ιδιότητες και αποτελέσματα UTEC 46 = Ο ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Η Ουρία είναι ένα από τα πιο ευρέως διαδεδομένα αζωτούχα λιπάσματα, συνδυάζοντας τις υψηλές λιπαντικές μονάδες και την ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στατιστικού σχεδίου δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές Ποικιλίες. Γεωπονική Θεώρηση - O Ρόλος τους στην Σημερινή Γεωργία. Πηνελόπη Μπεμπέλη

Τοπικές Ποικιλίες. Γεωπονική Θεώρηση - O Ρόλος τους στην Σημερινή Γεωργία. Πηνελόπη Μπεμπέλη Τοπικές Ποικιλίες Γεωπονική Θεώρηση - O Ρόλος τους στην Σημερινή Γεωργία Πηνελόπη Μπεμπέλη Τοπικές Ποικιλίες (Εγχώριοι Πληθυσμοί) Είναι ετερογενείς πληθυσμοί Είναι τοπικά προσαρμοσμένοι Έχουν δημιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Επιχειρηματικότητα. Ευκαιρίες για νέους μέσω των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης

Αγροτική Επιχειρηματικότητα. Ευκαιρίες για νέους μέσω των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης Εθνική Συνάντηση Αειφορικής Αγροτικής Παραγωγής για Νέους 27-29 Σεπτεμβρίου, Κέντρο της Γης, Ίλιον Αγροτική Επιχειρηματικότητα Ευκαιρίες για νέους μέσω των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης Στρατηγική Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Οικονοµικών Αναλύσεων και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων ec.realeae@bankofgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Του Γρηγόρη Κωνσταντόπουλου, 11/4/2015 Α. ΚΡΙΤΙΚΗ - ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΑΘΕΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Στις βασικές αδυναμίες όλων των προηγούμενων συστημάτων πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Δρ Βάγια Α. Κατή Τµήµα Ζιζανιολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Α Κύκλος Εκπαίδευσης Νίκαια Λάρισας, 8 Φεβ. 2011 Ζηµιές από τα ζιζάνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

8.2.0 11. ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΓΕΩΡΓΊΑ 8.2.1 ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ

8.2.0 11. ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΓΕΩΡΓΊΑ 8.2.1 ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ 8.2.0 11. ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΓΕΩΡΓΊΑ 8.2.1 ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ Άρθρο 29 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρα 4 και 43-47 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 Κανονισμός του Συμβουλίου 834/2007 για την οργανική γεωργία και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες Το παρακάτω κείμενο περιέχει οδηγίες, παραδείγματα και διευκρινήσεις σχετικά με το τι θεωρείται Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, με έμφαση σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Βασίζεται στο εγχειρίδιο Frascati

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Σημαντικότερα εργαλεία καινοτομίας και μεταφοράς γνώσης Μέτρο «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης» (αρθ. 15) Μέτρο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες» (αρθ. 16) Μέτρο «Συνεργασία»

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία:

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: 1. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα