( πρόκειται για αναδιατύπωση της υπ, αριθ 351/2006 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "( πρόκειται για αναδιατύπωση της υπ, αριθ 351/2006 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου)."

Transcript

1 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 10 Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2012 και ώρα µµ, η υπογεγραµµένη Βασιλική Τσατσαρώνη (Υπάλληλος ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ αριθµ. 10/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 19/1/2012 Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. Απόσπασµα από το υπ αριθµ. 2/ Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Καρδίτσας Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Οι µάρτυρες ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΜΑ Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε τροποποίηση σχεδίου πόλης στο ΟΤ 149 και 150β της οδού Μενελαϊδος. Στην Καρδίτσα σήµερα την 19η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 11:00 π.µ., στο ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ αριθµ. 708/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ήµου Καρδίτσας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος 2) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος 3) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος 4) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος ΑΠΟΝΤΕΣ 5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος αν και κλήθηκαν νόµιµα 6) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος 7) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος 8) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος Μέλος 9) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, παρόντα ήταν τα 9), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ιάταξης

2 Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του ήµου Καρδίτσας, Τσατσαρώνη Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε τροποποίηση σχεδίου πόλης στο ΟΤ 149 και 150β της οδού Μενελαϊδος και αφού έλαβε υπόψη: 1.Την υπ' αριθµ / αίτηση του κ. Κατσαούνη Αθανάσιου η οποία έχει ως εξής: Σας υποβάλλω την πρότασή µου (τις προτάσεις µου) για την τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο ΟΤ=149, όπου και η συνιδιοκτησία µου. Η πρότασή µου (οι προτάσεις µου) συνοδεύεται: 1.Από Τεχνική Έκθεση 2.Φωτογραφική αποτύπωση του Ο.Τ. 3.Από τα σχετικά κείµενα και τις αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου που αφορούν προηγούµενη τροποποίηση στο Ο.Τ.= Την από Ιούλιο 2011 τεχνική περιγραφή του έργου από τον ιδιώτη µηχανικό κ. Κωνσταντάκο Γεώργιο η οποία έχει ως εξής: Το ιστορικό του έργου. Α.Απόφαση 271/ του ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας 1. Στις οι παρακάτω ιδιοκτήτες : Κυριακή Θεοδωράκη, Νεκταρία Καγιά,Ιωάννης Γεωργούλας,Αθανάσιος Κατσαούνης, Ελένη Ζαµπόγια,Αχιλλέας και ηµήτριος Ευθυµίου,που ζητούν τη µετατόπιση δυτικότερα της Οδού Μενελαϊδος και συγκεκριµένα στη προέκταση της οδού Αχιλλέως, από χρόνια αδιάνοικτο οδό, µεταξύ των οδών Θεσσαλονίκης και Θεσσαλιώτιδος και των ΟΤ 149 και Το δηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Καρδίτσας µε την υπ. Αριθµ 271/ απόφασή του και αφού έλαβε υπ. όψη: Την µε αριθ. πρωτ.5892/ των παραπάνω ιδιοκτητών µε την οποία ζητουν τη µετατόπιση δυτικότερα την οδό Μενελαϊδος και συγκεκριµένα στην προέκταση της οδού Αχιλλέως, από χρόνια αδιάνοικτη οδό µεταξύ των οδών Θεσσαλονίκης και Θεσσαλιώτιδος των οικοδοµικών τετραγώνων 149 και Την άποψη της τεχνικής υπηρεσίας του ήµου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής: : Η παράλληλη µετατόπιση κατά 20µ περίπου της οδού Μενελαϊδος, παραλάζοντας την προτεινόµενη τροποποίηση χωρίς µείωση του πλάτους του δρόµου,αποτελεί πρόταση της υπηρεσίας. Η δηµιουργία δύο ισοµεγέθων τετραγώνων, όπου εξυπηρετούνται όλες οι ιδιοκτησίες αποκτώντας πρόσωπο και το γεγονός ότι η προηγούµενη χάραξη δεν επετεύχθη να διανοιχθεί από το 1959 έως σήµερα, όπως επίσης και η ανυπαρξία νέων κτισµάτων ( κατοικηµένων) προς ρυµοτόµηση τόσο στην πρόταση της υπηρεσίας, όσο και στην προτεινόµενη τροποποίηση αποτελεί πλεονέκτηµα των προτάσεων. Το µοναδικό µειονέκτηµα είναι η ασυνέχεια στην οδό Θεσσαλονίκης, όµως και τώρα υπάρχει ασυνέχεια στην οδό Θεσσαλιώτιδος. Την άποψη της επιτροπής σχεδίου πόλης η οποία συµφωνεί µε την πρόταση των αιτούντων για δρόµο πλάτους 6.00 µε προκήπιο 1µ εκατέρωθεν. Την προφορική εισήγηση του προέδρου του σώµατος κατά την οποία πρότεινε στο.σ. να συµφωνήσει µε την άποψη της Επιτροπής Σχεδίου Πόλης. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών του.. Αποφάσισε οµόφωνα. Συµφωνεί µε την άποψη της επιτροπής του Σχεδίου Πόλης και γνωµοδοτεί υπέρ της τροποποίησης του σχεδίου πόλης µεταξύ των οδών Θεσσαλιώτιδος και Θεσσαλονίκης για

3 δρόµο πλάτους 6.00µ. µε προκήπιο 1µ εκατέρωθεν και την ελαφρά στροφή της οδού Θεσσαλονίκης µεταξύ των 150 και 146 α για την αποκατάσταση της συνέχειας της οικοδοµικής γραµµής σύµφωνα µε το συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα. Β. Απόφαση 348/ του ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας Εναντίον της απόφασης 271/2001 υποβλήθηκε ένσταση µε αριθµ πρωτ 7414/ του Τσαµασιώτη Κωνσταντίνου µε στην οποία υποστηρίζει στην συγκεκριµένη τροποποίηση δεν αποτυπώνεται σωστά η ιδιοκτησία του, µε αποτέλεσµα να να συνεισφέρει στη διάνοιξη της οδού µεγαλύτερο εµβαδό από όλους τους παρόδιους ιδιοκτήτες µετα την πιθανή διάνοιξη της οδού. Ζητά να προσµετρηθεί η συνεισφορά σε γή όλων των παρόδιων ιδιοκτητών,πριν την οριστική απόφαση µετά από ακριβή καταµέτρηση - αποτύπωση όλων των ιδιοκτησιών. Ζητά την απόρριψη της προεγκριθείσας πρότασης πρόταση ως µη πληρούσα τις προδιαγραφές σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο. Με νέα αίτησή του 1450/ ο Βας Τσαµασιώτης προτείνει: τη χάραξη της οδού Μενελαίδος κατά µήκος της οδού Αχιλλέως. Με την υπ.αριθ 8884/ αίτησή του ο Γεωργούλας Ιωάννης του ηµητρίου ενίσταται κατά της υπ. αριθ 271/2001 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας και επιθυµεί να γίνει κάποια µετατροπή ( µετατόπιση ) του δρόµου προς τη δύση. Ακολουθεί νέα πρόταση του κ. Τσαµασιώτη που αφορά λιγότερη ρυµοτόµηση της ιδιοκτησίας του. Στη συζήτηση παρενέβη ο θιγόµενος ιδιοκτήτης Κ. Κατσαούνης ο οποίος επισήµανε ότι η λύση που έδωσε το προηγούµενο.σ(εννοεί την 271/2001 Απόφαση του.σ) µε το δρόµο σε ευθεία ήταν η σωστή λύση. Προφανώς εννοεί την ευθuγράµµιση της οδού Αχιλλέως µε την οδό Μενελαϊδος. Τελικά µε την σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής σχεδίου ( ) και του αρµόδιου επί του θέµατος µηχανικού του ήµου κ Σπ. Κουτσάφτη το.σ αποφάσισε κατά πλειοψηφία : 1. Κάνει δεκτή την άποψη της Επιτροπής σχεδίου Πόλης του ήµου Καρδίτσας γνωµοδοτώντας υπέρ της τροποποίησης της προέκτασης της οδού Αχιλλέως ( Μενελαϊδος) σύµφωνα µε το σχεδιάγραµµα που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, αποδεχόµενο τη λογική των ενστάσεων κατά της 271/2001 απόφασης του (.Σ).. 2. Θεωρεί την παρούσα απόφαση σαν αρχική απόφαση για το θέµα και καταργεί την µε αριθµ.271/2001 απόφασή του. Γ) Απόφαση 348/ Ο κ. Αθ. Κατσαούνης µε την υπ. αριθµ 1512/ ένστασή του µε την οποία ζητά : Να διατηρηθεί η υπ. αριθµ 271/2001 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου Καρδίτσας και να εξαφανιστεί η προσβαλλόµενη πιο πάνω απόφαση υπ, αριθµ 348/2002 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου και οι µε αυτήν προτεινόµενες τροποποιήσεις του σχεδίου πόλεως Καρδίτσας, το ηµοτικό Συµβούλιο Αποφάσισε κατά πλειοψηφία. 1.Γνωµοδωτεί υπέρ της χάραξης της οδού ( προέκταση Μενελαϊδος) µεταξύ των οδών Θεσσαλονίκης και Θεσσαλιώτιδος, διατηρώντας τα βασικά στοιχεία της χάραξης που προέβλεπε η 348/02 απόφασή του, µε µικρή διαφοροποίηση στο τµήµα προς την οδό Θεσσαλονίκης, ώστε να αποµείνει ένα άρτιο και οικοδοµήσιµο οικόπεδο στην ιδιοκτησία Κατσαούνη- Ευθυµίου αναγνωρίζοντας παράλληλα το τµήµα του υπάρχοντος δροµίσκου µεταξύ της προτεινόµενης να καταργηθεί χάραξης και της προτεινόµενης να ισχύσει. 2 Ενσωµατώνει στην παρούσα απόφασή του τις ρυθµίσεις εκείνες που υπήρχαν στην271/ 01 απόφασή του ώστε το πλάτος της οδού Θεσσαλονίκης να παραµείνει ίσο µε το εγκεκριµένο.

4 3. Γνωµοδοτεί υπέρ της απόρριψης της ένστασης του κ. Κατσαούνη στα σηµεία που διαφοροποιούνται από το παραπάνω σχετικό και 4. Στην παρούσα απόφαση λήφθηκε υπόψη ότι το ισοζύγιο µεταξύ των προτεινοµένων να καταργηθούν ( λόγω πλάτους οδού) χώρων κοινοχρήστου χαρακτήρα, δεν διαταράσσεται εις βάρος της περιοχής καθώς αναγνωρίζεται το πρόσθετο βάρος της υπάρχουσας οδού και κατά την άποψη του.σ υπάρχει δηµόσια ωφέλεια λόγω κεντροβαρικής χάραξης της προτεινόµενης οδού σε σχέση µε το υπάρχον τετράγωνο. - Με την υπ, αριθ πρωτ 1039 / απόφαση του νοµάρχη Καρδίτσας τροποποιείται το ρυµοτοµικό σχέδιο της πόλης Καρδίτσας στα ΟΤ η οποία δηµοσιεύτηκε στο υπ, αριθµ 719/ ΦΕΚ Τεύχος.. Απόφαση 351/ Η απόφαση αυτή βασίστηκε : 1. Στη µε αριθµό πρωτ / αίτηση του Αθανάσιου Κατσαούνη µε την οποία ζητούσε την τροποποίηση του εγκεκριµένου πλέον ρυµοτοµικού σχεδίου στη Β ζώνη του δήµου Καρδίτσας και στο Ο.Τ.146 α,όπου και η ιδιοκτησία του, ώστε η έκταση των 90.οο µ2 που εναποµένει µετά τη ρυµοτόµηση της αρχικής συνοιδιοκτησίας του µε τον Αχιλλέα Ευθυµίου η οποία προτείνονταν µε την υπ, αριθ 348/ απόφαση του ηµοτικού συµβουλίου Καρδίτσας, µε την οποία διαλύονταν κυριολεκτικά η παραπάνω ιδιοκτησία από το γεγονός ότι ο προτεινόµενη χάραξη προέκταση της οδού Αχιλλέως εντός του Ο.Τ 149 τεµάχιζε την παραπάνω ιδιοκτησία µε τέτοιο τρόπο ώστε να εναποµείναντα τεµάχια να είναι µη αξιοποιήσιµα καθ, οιονδήποτε τρόπο. Το γεγονός αυτό ανάγκασε τον Αθανάσιο Κατσαούνη.Το γεγονός αυτό Ανάγκασε τον Αθανάσιο Κατσαούνη να ζητήσει από το δήµο καρδίτσας να Χαρακτηριστεί η έκταση των 90.00µ2 ως κοινόχρηστος χώρος πρασίνου (Κ.Χ.Π) και να ανταλλαγεί µε άλλο δηµοτικό οικόπεδο από την τράπεζα γης του ήµου Καρδίτσας. Επί του θέµατος αυτού και µε το ίδιο αίτηµα περιεχόµενο, υποβλήθηκε στο δήµο Καρδίτσας Αίτηση µε αριθ. πρωτ 8443/ από τους Αθανάσιο Κατσαούνη και Αχιλλέα Ευθυµίου. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή του Τοπογράφου Μηχανικού ηµητρίου Κατσάρα, η οποία έχει ως εξης: << Αφενός µεν το περιεχόµενο της παραπάνω αίτησης και αφετέρου το γεγονός ότι η αποδοχή του αιτήµατος αυτού συνιστά δηµόσιο όφελος., αφού µε το χαρακτηρισµό της έκτασης τον 90.00µ2 ως κοινόχρηστου χώρου πρασίνου αυξάνεται η επιφάνεια των κοινόχρηστων δηµοτικών χώρων>>. Την παρουσίαση του θέµατος στο δηµοτικό συµβούλιο της πόλης έκανε το Τµήµα( υπηρεσία) του Σχεδίου Πόλης Βασισµένη στο περιεχόµενο της Αναθεώρησης του ρυµοτοµικού σχεδίου Πόλεως Καρδίτσας,για την οποία εκδόθηκε η υπ, αριθµ. 6/1998 πράξη προσκύρωσης,τακτοποίησης και αναλογισµού αποζηµίωσης της πολεοδοµικής Υπηρεσίας του δήµου Καρδίτσας, η οποία κυρώθηκε νόµιµα µε την υπ, αριθµ.3890/ απόφαση του Νοµάρχη Καρδίτσας. << Με την εν λόγω πράξη απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά για λόγους δηµόσιας ωφέλειας, ήτοι για την εφαρµογή του σχεδίου πόλης στο Ο.Τ.146 αυτής ( διάνοιξη της οδού Θεσσαλονίκης ), µεταξύ άλλων εδαφικών εκτάσεων και τµήµατα της συνιδιοκτησίας των ως άνω αιτούντων. Επειδή όµως επήλθε άρση της ως άνω απαλλοτρίωσης λόγω µη εµπροθέσµου καταβολής των αποζηµιώσεων προκύπτει η ανάγκη τροποποίησης του σχεδίου πόλης στο συγκεκριµένο τµήµα του Ο.Τ. 146 β. Από την εν λόγω τροποποίηση του σχεδίου πόλης θα προκύψει αύξηση του εµβαδού των κοινοχρήστων χώρων, η οποία βέβαια είναι µικρού πλάτους αλλά επηρεάζει τον αναλογισµό των αποζηµιώσεων. Ο προτεινόµενος Κ.Χ.Π είναι πολύ µικρού πλάτους και δύσκολα αξιοποιήσιµος.εφόσον εγκριθεί η προτεινόµενη τροποποίηση θα ακολουθηθεί η νόµιµη διαδικασία για να συντελεστεί νοµίµως η σχετική

5 απαλλοτρίωση. Στη φάση θα εξεταστεί και το ενδεχόµενο καταβολής της σχετικής αποζηµίωσης από το δήµο Καρδίτσας για λογαριασµό τρίτων βαρυνόµενων µε αυτή., µε τη µεταβίβαση στους άνω συνιδιοκτήτες και δικαιούχους της αποζηµίωσης από τη ηµοτική Τράπεζα Γης, ισάξιας µε την αποζηµίωση που θα καθοριστεί.. Η επιτροπή σχεδίου πόλης ( ) συµφώνησε οµόφωνα υπέρ της πρότασης λόγω αύξησης των κοινοχρήστων χώρων. Αποφάσισε οµόφωνα <<Γνωµοδοτεί υπέρ της πρότασης των αιτούντων για χαρακτηρισµό της συνιδιοκτησίας των Κατσαούνη Αθανάσιου,Ευθυµίου Αχιλλέα και Ευθυµίου ηµητρίου επί της οδού Θεσσαλονίκης,ως κοινόχρηστο χώρο πρασίνου και αντιµετωπίζει θετικά την ανταλλαγή µε την προτεινόµενη δηµοτική τράπεζα γης, εφόσον εγκριθεί η τροποποίηση και δεν καταβληθούν οι αποζηµιώσεις από τους παρόδιους για την συντέλεση της απαλλοτρίωσης µετά την πράξη τροποποίησης.. Στη συγκεκριµένη περίπτωση το.σ. θεωρεί ότι έχει συντελεστεί άρση απαλλοτρίωσης και για το λόγο αυτό προχωρά στην προτεινόµενη τροποποίηση>>. Ε) Απόφαση 294/ του ηµοτικού συµβουλίου Καρδίτσας. ( πρόκειται για αναδιατύπωση της υπ, αριθ 351/2006 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου). Είναι προφανές ότι το ηµοτικό συµβούλιο έστειλε την απόφαση 351/2006 στη δ/νση Πολεοδοµίας και πολεοδοµικών εφαρµογών και περιβάλλοντος της Ν.Α.Καρδίτσας που αποτελεί γνωµοδοτικό όργανο του Νοµάρχη Καρδίτσας, για έγκριση. Η παραπάνω υπηρεσία µε το αριθ πρωτ 5733/ έγγραφό της επιστρέφει το φάκελο της προτεινόµενης τροποποίησης στο δήµο Καρδίτσας επικαλούµενη ότι το ρυµοτοµικό διάγραµµα που συνοδεύει την αριθ 351/2006 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου για την παραπάνω τροποποίηση δεν ισχύει και ότι το ισχύον διάγραµµα στο οποίο έπρεπε να ενταχθεί η προτεινόµενη τροποποίηση είναι αυτό που προέκυψε από προηγούµενη τροποποίηση που εγκρίθηκε µε την αριθµ.1039/ απόφαση του Νοµάρχη Καρδίτσας. Το θέµα για λογαριασµό του τµήµατος σχεδίου πόλης παρουσίασε στο.σ ο πολ µηχ Σπύρος Κουτσάφτης, ο οποίος σύµφωνα µε την υπόδειξη της δ/νσης πολεοδοµίας και πολεοδ0οµικών εφαρµογών της Ν.Α. Καρδίτσας,προτείνει την απαλοιφή <<δέσµευσης>> ΤΓ του.σ από την προηγούµενη απόφαση του.σ και την προσαρµογή της πρότασης ώστε να περιέχονται οι ρυθµίσεις της 1039 / απόφασης του Νοµάρχη Καρδίτσας σε σχέση µε την προτεινόµενη τροποποίηση. Αποφάσισε οµόφωνα. 1.τροποποιεί εν µέρει την 351/2006 απόφαση του όσον αφορά την αποκατάσταση της ρυµοτοµούµενης ιδιοκτησίας σε ηµοτική Τράπεζα Γης ( ΤΓ) απαλείφοντας την σχετική αναφορά για ανταλλαγή µε την προτεινόµενη ΤΓ. 2. Γνωµοδοτεί θετικά υπέρ της στροφής της Νοτιοδυτικής Πλευράς του προτεινόµενου ΚΧΠ ώστε να διατηρείται το πλάτος της οδού Θεσσαλονίκης στα 8 µέτρα σε σχέση µε την τροποποίηση που εγκρίθηκε µε την 1039/ απόφαση του Νοµάρχη Καρδίτσας. Ο Αθ Κατσαούνης έκανε ένσταση την κατά της απόφασης του νοµάρχη Καρδίτσας ( 1039/ ) στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Η περιφέρεια Θεσσαλίας µε την υπ,αριθµ 5336/ απόφαση του Γενικού της Γραµµατέα απέρριψε την προσφυγή ένσταση του Αθανάσιου Κατσαούνη. Ζ.Προσφυγή στο ΣτΕ. Την ο Αθανάσιος Κατσαούνης προσφεύγει στο ΣτΕ µε υπόµνηµα που συντάχτηκε από το δικηγορικό γραφείο <<ΣΕΦΗ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ >>

6 Κατά 1 Του γενικού γραµµατέα της περιφέρειας Θεσσαλίας 2. Κατά του Νοµάρχη Ν.Α Καρδίτσας. Με θέµα την ακύρωση : 1. της υπ, αριθ 5336/ απόφαση του Γενικού γραµµατέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας µε την οποία απορρίφτηκε η προσφυγή του Αθανάσιου Κατσαούνη. 2. Της υπ, αριθµ 1039/ Απόφασης του Νοµάρχη Καρδίτσας µε την οποία τροποποιήθηκε το σχέδιο πόλης της Καρδίτσας στο Ο.Τ = Από ότι προκύπτει από την ενηµέρωση που κάνει το γραφείο του Σέφη Αναστασάκου προς τον Αθανάσιο Κατσαούνη το ΣτΕ µε την υπ.αριθµ 821/2007 απόφασή της επιτροπής αναστολών του συµβουλίου της Επικρατείας µε την οποία απερρίφθη η αίτηση αναστολής, µε το σκεπτικό ότι η ένσταση προσφυγή που κατατέθηκε ενώπιον του γενικού γραµµατέα της περιφέρεια Θεσσαλίας ασκήθηκε εκπρόθεσµα και πέραν της νοµίµου προθεσµίας που θέτει ο νόµος. 4. Από την αλληλογραφία του δικηγορικού γραφείου ΣΕΦΗ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ µε τον Αθανάσιο Κατσαούνη προκύπτει ότι έγινε νέα προσφυγή στο ΣτΕ, η δικάσιµος της οποίας ορίστηκε για την 12Νοεµβρίου 2008, ο εισηγητής όµως της υπόθεσης ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης,για την 27 Μαϊου του Τελικά µε προσφυγή στο ΣτΕ την από το ικηγορικό Γραφείο ΣΕΦΗ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ, αναµένεται η απόφαση του για τη συγκεκριµένη τροποποίηση,γεγονός που ανέστειλε τις ενέργειες του δήµου Καρδίτσας για την εφαρµογή της τροποποίησης στο Ο.Τ= Η.Εκτιµήσεις -Συµπεράσµατα. 1. Τα πολεοδοµικά στοιχεία του οικοπέδου των Αθανάσιου Κατσαούνη και Αχιλλέα Ευθυµίου έχουν ως εξης: Ζώνη Β (Π. 2188/ ΦΕΚ 908/ / ) Ελάχιστο πρόσωπο =13.00 µ Ελάχιστο εµβαδό = µ2 Ποσοστό κάλυψης =70% Συντελεστής δόµησης=2.20. Τα υπάρχοντα στοιχεία του οικοπέδου. - πρόσωπο= εµβαδό = µ2. Άρα το οικόπεδο του Αθανάσιου Κατσαούνη είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο σε κάθε περίπτωση και σύµφωνα µε όλες τις πολεοδοµικές εκδοχές.( Άρθρο 6.Ν1577/85 και των τροποποιήσεων αυτού). Κατά συνέπεια είναι έξω από κάθε λογική ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο µε την τροποποίηση του πολεοδοµικού σχεδίου να καθίσταται µη άρτιο. Ενώ στόχος όλων των πολεοδοµικών ρυθµίσεων είναι κατά το δυνατόν όλα τα οικόπεδα να καθίστανται άρτια και οικοδοµήσιµα, αξιοποιώντας τους µηχανισµούς που προτείνει ο οικιστικός νόµος 1337/ Οι ενέργειες του δηµότη Αθανάσιου Κατσαούνη να διατηρήσει την ιδιοκτησία του στα πλαίσια της νοµιµότητας συνιστά ένα εντυπωσιακό γεγονός,που περιγράφεται από έναν αγώνα δώδεκα και πλέον χρόνων, όπου καταβλήθηκε τεράστιο ψυχικό και οικονοµικό κόστος. 4. Σύµφωνα µε τις πιο επιεικείς εκτιµήσεις το κόστος ανέρχεται σε είκοσι χιλιάδες Ευρώ,( ,00Ε) 5. Ο δήµος Καρδίτσας σε κάθε περίπτωση έπρεπε να δείξει µεγαλύτερη ευαισθησία σε ένα δηµότη µε µεγάλη προσφορά στην πόλη και την πατρίδα,που µε απίστευτη υποµονή και ευγένεια διεκδίκησε το δίκαιό του αίτηµα να διατηρήσει και να βελτιώσει την ιδιοκτησία του στο πλαίσιο του γενικότερου συµφέροντος της πόλης.

7 Θ. Παρατηρήσεις στο τεχνικό και πολεοδοµικό σκέλος της τροποποίησης 1. Σύµφωνα µε την απόφαση 348/ η προέκταση της οδού Αχιλλέως εντός του Ο.Τ 149 και η ευθυγράµµισή της µε την οδό Μενελαίδος,δεν γίνεται σε ευθεία γραµµή η εν πάσει περιπτώσει σε παραδεκτή από κυκλοφοριακής πλευράς κυκλική η ελλειψοειδή γραµµή, αλλά σε απόσταση περίπου 27 µέτρων από την είσοδό της στο συγκεκριµένο ΟΤ κάνει µια ανεξήγητη στροφή προς τα δεξιά κατά 160 µοίρες, κάτι που δεν αναφέρεται στην απόφαση. Με τη απόφαση 294/ επιδεινώνεται ο παραλογισµός χάραξης της οδού Αχιλλέως, προτείνεται µεγαλύτερη στροφή κατά 150 µοίρες, µε αποτέλεσµα να διαλύεται ακόµη περισσότερο η ιδιοκτησία του Αθανάσιου Κατσαούνη. Ο διαµελισµός του οικοπέδου του Αθανάσιου Κατσαούνη δεν µπορεί να δικαιολογηθεί από µία απλή τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο συγκεκριµένο Ο.Τ παρά µόνο από µία µείζονος σηµασίας χάραξη, η οποία στη συγκεκριµένη περίπτωση ούτε τεκµηριώνεται, ούτε προκύπτει από συγκεκριµένη µελέτη στην υπό εξέταση περιοχή. 2.Η διαµόρφωση της περίπτωσης Α,η ανεξήγητη πολεοδοµικά γωνία της προέκτασης της οδού Αχιλλέως µέσα στο Ο.Τ 149 και σε µεγαλύτερο βαθµό η διαµόρφωση της περίπτωσης Β δηµιουργούν κυκλοφοριακά προβλήµατα στην ασφάλεια των πεζών και των οχηµάτων τα οποία δεν αντιµετωπίζονται, ενώ οι τεχνικές εκθέσεις εισηγήσεις που εισηγούνται τη συγκεκριµένη τροποποίηση ουδόλως αναφέρονται στις παραπάνω κρίσιµες παραµέτρους του πολεοδοµικού σχεδιασµού, οι οποίες αποτελούν βασικό και αναπόσπαστο στοιχείο κάθε πολεοδοµικής επέµβασης.ν. 1337/1983, άρθρο 2 παραγρ 2., όπου αναφέρεται : << Το γενικό πολεοδοµικό σχέδιο περιλαµβάνει τους απαραίτητους χάρτες, σχέδια διαγράµµατα και κείµενα, ώστε να περιέχει όλα τα απαιτούµενα κατά το νόµο,αυτόν στοιχεία και ιδιαίτερα τα όρια της κάθε πολεοδοµικής ενότητας, της περιοχής επέκτασης, την υποδιαίρεση της περιοχής επέκτασης σε ζώνες πυκνοδοµηµένες, αραιοδοµηµένες η αδόµητες, τη γενική εκτίµηση των αναγκών των πολεοδοµικών ενοτήτων σε κοινόχρηστους χώρους, κοινωφελείς εξυπηρετήσεις και δηµόσιες παρεµβάσεις η ενισχύσεις στον τοµές τις στέγης, τη γενική πρόταση της πολεοδοµικής οργάνωσης των πολεοδοµικών ενοτήτων σε συνάρτηση µε τις παραπάνω ανάγκες, που αναφέρονται στις χρήσεις γης, τα κέντρα, το κύριο δίκτυο κυκλοφορίας, την πυκνότητα και το µέσο συντελεστή δόµησης και περιλαµβάνει τις τυχόν απαγορεύσεις δόµησης και χρήσης, την επιλογή των τρόπων ανάπτυξης η αναµόρφωσης µε τον καθορισµό των αντίστοιχων ζωνών και την εκτίµηση των αναµενόµενων επιπτώσεων στο περιβάλλον κλπ.>> Κατά συνέπεια σε αυτήν την τροποποίηση του σχεδίου πόλης σε καµία περίπτωση δεν εξασφαλίζονται έστω και οι ελάχιστες προϋποθέσεις που θέτει ο καθοριστικός για την πολεοδοµία νόµος 1337/1983.κυρίως σε ότι αφορά το δίκτυο κυκλοφορίας και την προστασία του περιβάλλοντος. Ι. Εκτιµήσεις των πολεοδοµικών χαρακτηριστικών του Ο.Τ=149. Πριν προχωρήσουµε στην πρόταση η στις προτάσεις για την τροποποίηση του οικοδοµικού τετραγώνου 149. θα αναφέρουµε τα πολεοδοµικά δεδοµένα του τετραγώνου αυτού όπως απαιτείται από τον βασικό οικιστικό νόµο 1337/ Το υπό εξέταση ο.τ 149 µε εξαίρεση την γωνιακή πολυκατοικία ανάµεσα στις οδούς Καραϊσκάκη,Θεσσαλιώτιδος και Θεσσαλονίκης παραµένει ανοικοδόµητο. 2. Υπάρχουν µόνον δύο παλιές κατοικίες που κατοικούνται, ενώ τα περισσότερα κτίσµατα βρίσκονται σε φάση εγκατάλειψης, κατάρρευσης και µερικά έχουν κατεδαφιστεί. 3. Με εξαίρεση την παραπάνω ιδιοκτησία επί της οποίας και η πολυκατοικία, όλα τα υπόλοιπα οικόπεδα είναι µικρά έως πολύ µικρά.

8 4. Χαρακτηριστικό στοιχείο στο συγκεκριµένο οικοδοµικό τετράγωνο είναι το παλιό µονοπάτι,προϋπάρχον πριν το 1923 και το οποίο από ότι δείχνουν οι φωτογραφίες,αλλά και επί τόπου εκτιµήσεις αποτελεί αποµεινάρι της παλιάς γειτονιάς από τα λίγα που σώζονται στην πόλη µας.το µονοπάτι αυτό µπορεί να θεωρηθεί ως στοιχείο αρχιτεκτονικής η φυσικής κληρονοµιάς σύµφωνα µε το περιεχόµενο του οικιστικού νόµου 1337/1983 και των διατάξεων του Γενικού οικοδοµικού κανονισµού ( ΓΟΚ), Άρθρο 2 παραγρ 46 του Ν.1577/1985 και των τροποποιήσεων αυτού. Κατά συνέπεια η ύπαρξη του µονοπατιού αυτού πρέπει να αναδειχτεί ως µια σηµαντική παράµετρος του σχεδιασµού. 5. Η οδός Θεσσαλιώτιδος κατέχει σηµαντική θέση στον πολεοδοµικό ιστό της πόλης,διατρέχει την κατεύθυνση Ανατολή - ύση, έχει το µεγαλύτερο µήκος από όλες τις οδούς της πόλης και δέχεται µεγάλο κυκλοφοριακό φορτίο, Κατά συνέπεια η αποµάκρυνση από τις βασικές χαράξεις του 1959 χωρίς περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές εκτιµήσεις και προβλέψεις συνιστά σοβαρό πολεοδοµικό λάθος. 6. Τέλος το σχέδιο του 1959 πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποτελεί οδηγό για τις όποιες τροποποιήσεις στο εσωτερικό του,αφού η µέχρι σήµερα εφαρµογή του έχει δηµιουργήσει ένα καθεστώς δικαίου σε όλες τις επεµβάσεις ιδιωτικού και δηµόσιου χαρακτήρα και εποµένως η αποµάκρυνση από τις βασικές αρχές του θα πρέπει να γίνεται µε µεγάλη επιµέλεια και µε τήρηση των πολεοδοµικών κανόνων. Κ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Οι παρακάτω προτάσεις είναι σηµειωµένες στο απόσπασµα από το τοπογραφικό διάγραµµα του Τοπογράφου µηχανικού ηµ.κατσάρα. ΠΡΌΤΑΣΗ 1.Επαναφέρουµε κατά το δυνατόν την ρυµοτοµία στο ΟΤ=149 όπως αυτή ισχύει µε το σχέδιο 1959 µε την εξής µεταβολή : 1. Προεκτείνουµε την οδό Μενελαίδος εντός του οικοδοµικού τετραγώνου 149 µε την µορφή πεζοδρόµου, πλάτους 5.00µ, µε ταυτόχρονη διαπλάτυνση του υπάρχοντος µονοπατιού σε ορισµένα σηµεία του ώστε αυτό να αποκτήσει µέσο πλάτος περί τα 4.50 µ,γεγονός απόλυτα εφικτό. Το σύστηµα των δύο πεζοδρόµων θα δηµιουργήσει στη περιοχή συνθήκες κατοικίας µικρής κλίµακας και άρα θα αποτελέσει σηµαντικό στοιχείο περιβαλλοντικής και κοι9νωνικής αναβάθµισης της περιοχής. Ο συγκεκριµένος πεζόδροµος διέρχεται από τα όρια των µικροιδιοκτησιών, δεν προκαλεί µεγάλες αποµειώσεις σε αυτές και κατά συνέπεια δεν απαιτεί µεγάλο κόστος ιδιωτικό και δηµόσιο για την εφαρµογή του, δηµιουργεί ισοζύγιο µεγαλύτερο υπέρ των κοινόχρηστων χώρων και µε µόνη δυσκολία την ρυµοτόµηση της κατοικίας του Ιωάννη Γεωργούλα, που µπορεί να παρακαµφθεί στη συγκεκριµένη φάση και να υλοποιηθεί κατά την ανέγερση νέου κτίσµατος από τον συγκεκριµένο ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση αυτή το Οικόπεδο Α1.Β1.Γ1. 1αποκτά επιφάνεια µ2 ΠΡΟΤΑΣΗ.2. ιαπλατύνουµε οµαλοποιούµε το πλάτος του υπάρχοντος µονοπατιού ώστε να προσεγγίσει παντού τα 4.00µ. Κατασκευάζουµε δύο πεζοδρόµους έναν σε προέκταση της οδού Μενελαίδος και έναν σε προέκταση της οδού Αχιλλέως εντός του Ο.Τ=149 µε πλάτος 4.00 µ τον καθένα. Και οι δύο πεζόδροµοι κινούνται στα όρια των ιδιοκτησιών, προκαλούν µικρές αποµειώσεις και είναι εύκολα υλοποιήσιµοι και µε µικρό κόστος. Και εδώ το ισοζύγιο υπέρ των κοινόχρηστων χώρων είναι καταφανέστατο και άρα η λύση περιβαλλοντικά και κοινωνικά είναι πιο συµφέρουσα.στην περίπτωση αυτή το οικόπεδο Α2.Β2.Γ2. 2 αποκτά επιφάνεια µ2. ΠΡΟΤΑΣΗ.3.

9 -Προεκτείνουµε την οδό Αχιλλέως εντός του οικοδοµικού τετραγώνου µε πλάτος 6.00µ. -Προεκτείνουµε την οδό Μενελαϊδος εντός του οικοδοµικού τετραγώνου 149 µε τη µορφή πεζοδρόµου πλάτους 4.00µ. - ιαπλατύνουµε- οµαλοποιούµε τον υπάρχοντα πεζόδροµο ώστε να αποκτήσει πλάτος 4.00µ. Από τη λύση αυτή σε σχέση µε αυτήν που προτείνεται στην απόφαση 294/2007 του δηµοτικού συµβουλίου προκύπτει θετικό ισοζύγιο κατά µ2 και επιπλέον δηµιουργούνται καλλίτερες συνθήκες ζωής στο συγκεκριµένο οικοδοµικό τετράγωνο. 3.Την παρουσίαση του θέµατος από τον υπάλληλο του ήµου Καρδίτσας κ. Χατζή ηµήτριο η οποία έχει ως εξής: Με αίτησή του ο κ. Αθανάσιος Κατσαούνης υπέβαλε πρόταση (3η) τροποποίησης του σχεδίου πόλης στα ΟΤ 149 και 150 της οδού Μενελαϊδος και νέα χάραξη προς δυσµάς σε σχέση µε την εγκεκριµένη οδό, µειωµένη ως προς το πλάτος, ενώ συγχρόνως προτείνει κι άλλο πεζόδροµο ανατολικά για να µην υπάρξει µείωση του κοινόχρηστου χώρου µε την νέα πρόταση, αµβλύνοντας την επιβάρυνση λόγω ρυµοτοµίας της ιδιοκτησίας του αιτούντος η οποία διχοτοµούνταν και ο πεζόδροµος χωροθετείται στα όρια των ιδιοκτησιών Ευθυµίου και Κατσαούνη παίρνοντας µεγαλύτερη έκταση από τος Αχ. Και. Ευθυµίου 90 τµ. έναντι από τον Αθ. Κατσαούνη. εν έχει συνέχεια µε την υφιστάµενη οδό Μενελαϊδος, αλλά µε την Αχιλλέως που τέµνει την οδό Θεσσαλιώτιδος (αρτηρία) κι αυτό είναι µειονέκτηµα, όµως η χρήση του ως πεζοδρόµου αίρει αυτό το µειονέκτηµα. Έχουµε τρεις πεζόδροµους σε ένα τετράγωνο κι αυτό είναι αρνητικό, όπως και οι ρυµοτοµήσεις κτισµάτων από τον 2ο πεζόδροµο (Γεωργούλα- Τσαµασιώτη). Καλή πρόταση φαίνεται να είναι η παραµονή της οδού στα 8 µ. Και να διατηρηθεί η ευθεία της σε προέκταση µε την οδό Αχιλλέως, η οποία συζητήθηκε στο ηµοτικό Συµβούλιο το 2002, αλλά τότε είχε προτιµηθεί η τεθλασµένη χάραξη. Επίσης υπενθυµίζουµε ότι στο σχέδιο του 1959 και στην Αναθεώρηση του 1994 η οδός Μενελαϊδος ήταν στην προέκταση της κατασκευασµένης βόρεια µε κρασπεδορείθρα οδού, όµως δηµιουργούσε προβλήµατα ρυµοτόµησης σε οικόπεδα και κτίσµατα µε αποτέλεσµα να υπάρξει η τροποποίηση, την οποίας σήµερα ζητείται η αλλαγή. Οφείλουµε επίσης να ενηµερώσουµε ότι αναµένεται στην υπηρεσία µας η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας από την προσφυγή που είχε κάνει στο παρελθόν ο αιτών σήµερα κ. Κατσαούνης. 4.Το συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα. 5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Οµόφωνα εισηγείται Τη βελτίωση της 3ης λύσης η οποία συνίσταται στην προέκταση της οδού Αχιλλέως µε πλάτος 8µ. Εντός του ΟΤ 149 έτσι ώστε να θίγει ισοµερώς τις όµορες ιδιοκτησίες Κατσαούνη και Ευθυµίου ενώ παράλληλα καταργείται ο πεζόδροµος που αποτελεί προέκταση της οδού Μενελαϊδος.

10 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 10 Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Καρδίτσα Πιστό Αντίγραφο ΤΑ ΜΕΛΗ Ακολουθούν υπογραφές Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 103 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 7/2-4-2012 Πρακτικό Συνεδριάσεως του ημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 252/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΑ. Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΑ. Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 30η του μήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΑΚ4ΩΕΗ-Ο70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63 ΘΕΜΑ. Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63 ΘΕΜΑ. Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µήνα Ιανουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18η του µήνα Απριλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 2η του µηνός Αυγούστου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 20η του µήνα Μαϊου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

90 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α 2 50,00 100,00 93 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW 2 220,00

90 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α 2 50,00 100,00 93 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW 2 220,00 1 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18 του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 6.1. Γενικά. 6.2. Νομοθετικό πλαίσιο. 6.3. Διάνοιξη διαπλάτυνση 6.4. Παραδείγματα αναλογισμού 6.1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 39/2014 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1908 έως Α.Κ. 1935, και Α.Κ. 1937 έως Α.Κ. 1945 / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 424 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 424 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 12η του µήνα Σεπτεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη :

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 2 /2013 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης της Ε ιτρο ής Ποιότητας Ζωής του ήµου Λαµιέων. Θ Ε Μ Α : «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ». Σήµερα την 14η

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Η πράξη αναλογισµού αποτελεί µέρος της διαδικασίας απαλλοτρίωσης των τµηµάτων οικοπέδων, που ρυµοτοµούνται µε την εφαρµογή του ισχύοντος ρυµοτοµικού σχεδίου, που

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33)

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 9 παρ. 7 εδ. δεύτερο του Ν. 1512/1985 (Α 4): "Σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμόν 2/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Στο Άστρος και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 131/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ... 2 2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 3 2.1. Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου... 3 2.2. Εκτός σχεδίου περιοχές - οικισμοί χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14181/29-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 490 Από το πρακτικό 26 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ KAI ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ KAI ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πριν από την ανέγερση οποιουδήποτε κτίσµατος θα πρέπει να ελέγχεται εάν το οικόπεδο στο οποίο θα εκτελεστούν οι οικοδοµικές εργασίες είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο. Άρτιο είναι το οικόπεδο που πληροί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 602 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 602 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 15η του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2013 και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 Αρ. Πρωτ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 18 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 45/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί χορήγησης αδειών στιγµιαίας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 650/2015 ΘΕΜΑ: 32 ο Αποδοχή της πρότασης 1 ης τροποποίησης της οριστικής μελέτης οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

Για την οµάδα Β. Στο φάκελο αυτό αναγράφηκε ο αριθµός Α/ Α. Ονοµατεπώνυµο. Στο φάκελο αυτό 3 EUROPOLYMERS E.E. ιεύθυνση. ιεύθυνση

Για την οµάδα Β. Στο φάκελο αυτό αναγράφηκε ο αριθµός Α/ Α. Ονοµατεπώνυµο. Στο φάκελο αυτό 3 EUROPOLYMERS E.E. ιεύθυνση. ιεύθυνση Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 18/13-5-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 241/2015 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές θα έπρεπε να παρέχονται; Αλλά εν τέλει δεν.. α. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Ποιές θα έπρεπε να παρέχονται; Αλλά εν τέλει δεν.. α. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού Ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός & η Εφαρμογή του Ένα από τα σημαντικότερα θέματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι ο πολεοδομικός σχεδιασμός και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 847/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο Λήψη Απόφασης επί της από 22-4-2013 ενστάσεως της κοινοπραξίας «Κουτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2012 ΘΕΜΑ: 11 ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ. [Δεν εφαρμόζεται πλέον μετά την έκδοση του Ν-2508/97 βλέπε και Εγκ-41/97 Αρθ-25]

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-Ο0Ξ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-Ο0Ξ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της.

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά 31-03-2015 Αριθμ. Πρωτ: 2109. ΠΡΟΣ: 1) Νικολιουδάκη Νεκτάριο του Δημητρίου, Αγία Μαρίνα. 2) ΟΠΕΚΕΠΕ (ηλεκτρονική αποστολή)

Χανιά 31-03-2015 Αριθμ. Πρωτ: 2109. ΠΡΟΣ: 1) Νικολιουδάκη Νεκτάριο του Δημητρίου, Αγία Μαρίνα. 2) ΟΠΕΚΕΠΕ (ηλεκτρονική αποστολή) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΣΝΗ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Χρυσοπηγή 73100 Χανιά Πληρ.: Β.Καστρινάκης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 76/2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης /27-3-2013 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας

Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ΝΟΜΟΣ XΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 29/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ.

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. Απόφασης:341/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014 Αριθµ. Απόφασης: 607 / 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση µετάθεσης χρόνου παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας

προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 45/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 29-2-2012 ΘΕΜΑ 9 ο έκτακτο : Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ : Η υπ αριθμό 396/2008 απόφαση του Δ.Σ. Η υπ αριθμό 490/2008 απόφαση του Δ.Σ.

ΣΧΕΤ : Η υπ αριθμό 396/2008 απόφαση του Δ.Σ. Η υπ αριθμό 490/2008 απόφαση του Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 01 / 04 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 4265 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Οικονομική Υπηρεσία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 Στο Αίγιο και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ Η εφαρµογή της τακτοποίησης των αυθαιρέτων αρχίζει την 1η Οκτωβρίου. Η όλη διαδικασία αποτελείται από 3 φάσεις. Στην πρώτη φάση, που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επιτροπή: Συντονισμός - Παρουσίαση: Ζύγρας Νέστωρ, Τοπογράφος Μηχ. Κουρουμπέτση Τάνια, Αρχ. Μηχ. Τσάντζαλος

Διαβάστε περισσότερα

Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700

Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700 ΠΡΟΣ: 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία επίδοσης της 088037 πρόσκλησης στα µέλη του.σ η 25/11/2011. Ηµεροµηνία συνεδρίασης: 29 Νοεµβρίου 2011 Τ Α Μ Ε Λ Η

Ηµεροµηνία επίδοσης της 088037 πρόσκλησης στα µέλη του.σ η 25/11/2011. Ηµεροµηνία συνεδρίασης: 29 Νοεµβρίου 2011 Τ Α Μ Ε Λ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το βιβλίο πρακτικών του.σ της 41ης συνεδρίασης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Ηµεροµηνία επίδοσης της 088037

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010.

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10407/31-7-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ7ΩΚΥ-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΘ7ΩΚΥ-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 73 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα Τετάρτη 27 Απριλίου 2011 & ώρα

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:13/2014 Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013 (απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων Λούτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης Αργοστόλι 16-1-2012 Αριθ. Πρωτ.: 49228/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 10η /2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 10η /2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου Ταχ. Κωδ.: 190 07 Μαραθώνας Τηλέφωνο : 22940-67774, 67773 Πληροφορίες: Αναστασία Μυλωνά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 28 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 15183 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 28 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 15183 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 28 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 15183 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2810 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 19/5/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα