Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. Σεµινάρια µικρής διάρκειας Μάιος Παρασκευή Φαρµάκη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. Σεµινάρια µικρής διάρκειας Μάιος 2009. Παρασκευή Φαρµάκη"

Transcript

1 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕ ΙΟ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ Ο τρόπος υπολογισµού των υποχρεώσεων των ιδιοκτησιών για διάνοιξη οδών, οι οποίες βρίσκονται εκατέρωθεν των ορίων ρυµοτοµικών σχεδίων, που έχουν εγκριθεί µε τις διατάξεις του Ν και του Ν.1337/1983 αντίστοιχα, είναι η σύνταξη πράξης σε εφαρµογή των διατάξεων του από Π. /τος (Φ.Ε.Κ.648/τ. / ) «περί υπολογισµού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών ευρισκοµένων εκατέρωθεν του κοινού ορίου περιοχών ενταγµένων σε σχέδιο πόλης µε διαφορετικό σύστηµα υπολογισµού υποχρεώσεων αυτών» και της Εγκυκλίου 41/93 του Υπουργείου Πε.Χω..Ε. µε το παράρτηµα που τη συνοδεύει. Επειδή πρόκειται για τη συνάντηση δύο περιοχών µε διαφορετικό σύστηµα επιβαρύνσεων, συνηθίζουµε να αναφερόµαστε στην όλη διαδικασία ως «ΣΥΡΡΑΦΕΣ». ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για να ελεχθεί η αρτιότητα και οι οικοδοµησιµότητα των οικοπέδων απαιτείται προηγουµένως ο εντοπισµός του πολεοδοµικού διατάγµατος έγκρισης του ρυµοτοµικού σχεδίου. Με τον τρόπο αυτό διαπιστώνονται οι πολεοδοµικές διατάξεις µε τις οποίες εφαρµόζεται το ρυµοτοµικό σχέδιο στην περιοχή, δηλαδή οι διατάξεις του Ν ή του Ν.1337/1983. Με άλλα λόγια αν για το σκοπό της αποκατάστασης της αρτιότητας και οικοδοµησιµότητας των οικοπέδων συντάσσεται πράξη τακτοποίησης ή πράξη εφαρµογής. Η πράξη εφαρµογής του Ν.1337/1983 περιλαµβάνει ολόκληρη την έκταση στην οποία αναφέρεται η πολεοδοµική µελέτη ενώ η πράξη τακτοποίησης σύµφωνα µε το Ν συντάσσεται µεµονωµένα για τα οικόπεδα του επισπεύδοντα και των οµόρων του και σε περιοχή έκτασης περίπου ενός οικοδοµικού τετραγώνου. Με την πράξη εφαρµογής καθορίζονται τα τµήµατα, που αφαιρούνται από κάθε ιδιοκτησία ως την υποχρέωσή τους για εισφορά σε γη. Για παράδειγµα εάν το εµβαδόν της ιδιοκτησίας είναι 1000τ.µ. και η εισφορά σε γη είναι 250τ.µ. τότε η ιδιοκτησία προς τακτοποίηση είναι 750τ.µ. Η τακτοποίηση των τµηµάτων που αποµένουν µετά την αφαίρεση της εισφοράς σε γη, γίνεται µε τις ίδιες διατάξεις που χρησιµοποιούνται στις πράξεις τακτοποίησης δηλαδή το Ν , το Ν.690/1948 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α / ), το Γ.Ο.Κ , κλπ. Η βασική διαφορά σε σχέση µε τις πράξεις τακτοποίησης και αναλογισµού εντοπίζεται στις πράξεις εφαρµογής στις αραιοδοµηµένες περιοχές όπου και δεν υπάρχουν αναλογισµοί µε την έννοια των διατάξεων του Ν Στις περιοχές αυτές αφαιρείται η εισφορά σε γη των ιδιοκτησιών από τα τµήµατά τους που ρυµοτοµούνται από τους εγκεκριµένους κοινόχρηστους χώρους, ώστε αυτοί να διανοιχτούν άµεσα. Εάν δεν είναι δυνατόν να Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου Σελ. 1 από 17

2 ολοκληρωθεί η διάνοιξη των οδών από την εισφορά σε γη, τότε τα υπόλοιπα ρυµοτοµούµενα τµήµατα θα πρέπει να αντικατασταθούν από νέα οικόπεδα, τα οποία επίσης θα προκύψουν από εισφορά σε γη µη ρυµοτοµούµενων ιδιοκτησιών. Εάν δεν υπάρχουν τέτοια οικόπεδα, τότε οι τυχόν υπόλοιπες ρυµοτοµούµενες εκτάσεις αποζηµιώνονται από τον οικείο ήµο. Στις πυκνοδοµηµένες περιοχές η τακτοποίηση και ο αναλογισµός συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν λαµβανοµένων υπόψη και των διατάξεων του Ν.1337/1983 για την εισφορά σε γη των οικοπέδων των εν λόγω περιοχών, που έχουν εµβαδόν µεγαλύτερο των 500τ.µ. ή ανήκουν σε πολυιδιοκτήτες. Προφανώς ένας µηχανικός, που µελετά το πολεοδοµικό καθεστώς ενός οικοπέδου θα πρέπει να ξεκινήσει µε το διάταγµα µε το οποίο αυτό εντάχθηκε στο σχέδιο. Εάν η απόφαση έγκρισης του ρυµοτοµικού σχεδίου έχει κυρωθεί πριν τον Ν.1337/1983, τότε η τακτοποίηση του οικοπέδου θα ακολουθήσει τις διατάξεις του Ν ιαφορετικά, και εφόσον στο σχετικό διάταγµα ρυµοτοµίας δεν µνηµονεύονται οι διατάξεις του ως άνω Ν , τότε θα πρέπει να αναζητήσει την αντίστοιχη πράξη εφαρµογής που έχει συνταχθεί στην περιοχή. Τι συµβαίνει όµως στις θέσεις όπου «συναντώνται» τα ρυµοτοµικά σχέδια, που έχουν εγκριθεί µε τις δύο ως άνω διαφορετικές πολεοδοµικές διατάξεις; Ποιο καθεστώς διέπει τις ωφέλεις και τις υποχρεώσεις των οικοπέδων που βρίσκονται σε αυτές; Με ποιο τρόπο επιβαρύνονται οι ιδιοκτησίες και ο οικείος ΟΤΑ ώστε να διασφαλιστεί η διάνοιξη των αντίστοιχων οδών (περιφερειακές οδοί του σχεδίουν) και η επικοινωνία του παλαιού µε το νέο σχέδιο πόλεως; Αν και ένα µεγάλο πλήθος ερµηνευτικών εγκυκλίων αλλά και τροποποιητικών διατάξεων ακολούθησαν το Ν.1337/1983, καµία από αυτές δεν περιέλαβε τον τρόπο υπολογισµού των υποχρεώσεων των ιδιοκτησιών για την διάνοιξη ή διαπλάτυνση των περιφερειακών οδών, οι οποίες εκτείνονται εκατέρωθεν των ορίων ρυµοτοµικών σχεδίων, που έχουν εγκριθεί µε τις διατάξεις του Ν και του Ν.1337/1983. Μετά από µία δεκαετία εµπειρίας στην εφαρµογή του Ν.1337/1983 διαπιστώθηκε ότι ενώ οι εγκεκριµένοι από το ρυµοτοµικό σχέδιο της επέκτασης κοινόχρηστοι χώροι αποκτώνται από το δηµόσιο µέσω της εισφοράς γης στην οποία υποχρεούνται οι ιδιοκτησίες, οι περιφερεριακές οδοί, που εφάπτονται στο προγενέστερο ρυµοτοµικό σχέδιο, που εγκρίθηκε µε τος διατάξεις του Ν../ , παραµένουν αδιάνοικτοι. Για τους λόγους αυτούς εκδόθηκε το από Π. /γµα (Φ.Ε.Κ.648/τ. / ) και η Εγκυκλίος 41/93 του Υπουργείου Πε.Χω..Ε, που καθόρισαν τον τρόπο σύνταξης των πράξεων εφαρµογής στη συναρµογή των σχεδίων πόλεως, που εγκρίθηκαν µε διαφορετικές διατάξεις για των υπολογισµό των υποχρεώσεων και των ωφελειών των οικοπέδων. Ακόµη και µε µια απλή µατιά στο περιεχόµενο των παραπάνω ρυθµίσεων προκύπτει µε σαφήνεια το κύριο µέληµα του νοµοθέτη δηλαδή η διασφάλιση της άµεσης διάνοιξης των περιφερειακών οδών. Η ερµηνευτική εγκύκλιος µε αριθµό Εγκ.41/1993 συνοδεύεται και από µερικά βασικά παραδείγµατα για την αναλυτικότερη παρουσίαση των προβλέψεων του σχετικού Π. /τος. Οι ρυθµίσεις που εισάγονται µε αυτό γίνονται κατανοητές εάν κανείς γνωρίζει τις διατάξεις και τον τρόπο µε τον οποίο συντάσσονται οι πράξεις τακτοποίησης και αναλογισµού, όπως αναλύθηκαν λεπτοµερέστατα τις προηγούµενες ηµέρες. Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου Σελ. 2 από 17

3 Για την καλύτερη εφαρµογή του Π. /τος και της εγκυκλίου του Υπουργείου Πε.Χω..Ε. και για διευκόλυνση του τρόπου µε τον οποίο θα συντάσσονται οι πράξεις εφαρµογής των περιφερειακών εγκεκριµένων οδών, οι περιοχές στη συναρµογή των σχεδίων πόλεως, ανάλογα µε το πολεοδοµικό καθεστώς µε το οποίο εγκρίθηκε το πολεοδοµικό τους σχέδιο θα ονοµάζονται περιοχές Α, Β και Γ (βλ. το άρθρο 2 του από Π. /τος). ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Αναλυτικά, οι τρεις περιοχές για την εφαρµογή του από Π. /τος ορίζονται ως εξής: ΠΕΡΙΟΧΗ Α: (βλ. την παρ.1 του άρθρου 2 του από Π. /τος) Στην κατηγορία αυτή ανήκει µία περιοχή της οποίας το πολεοδοµικό σχέδιο εγκρίθηκε: α) Με το Ν β) Με το Ν.1337/1983 αλλά αποτελεί πυκνοδοµηµένο τµήµα οικισµού προϋφιστάµενου του 1923, το οποίο δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1337/1983. ΠΕΡΙΟΧΗ Β: (βλ. την παρ.2 του άρθρου 2 του από Π. /τος) Στην κατηγορία αυτή ανήκει µία περιοχή της οποίας το πολεοδοµικό σχέδιο εγκρίθηκε: α) Με το Ν.1337/1983. β) Με το άρθρο 13 του Ν.1337/1983, πρώην περιοχή του Ν γ) Με το άρθρο 13 του Ν.1337/1983, πρώην πυκνοδοµηµένο τµήµα οικισµού προϋφιστάµενου του Σηµειώνεται ότι όπου στο από Π. /γµα αναφέρεται το άρθρο 13 του Ν.1337/1983 εννοείται και η τροποποίησή του µε το άρθρο 15 του Ν.2508/1997 στις διατάξεις των οποίων µπορούν να υπαχθούν «περιοχές εντός σχεδίου πόλεως ή εντός οικισµών προ του 1923, που είναι πολεοδοµικά προβληµατικές ή περιοχές που εντάχθηκαν στο σχέδιο µε τις διατάξεις του Ν και µέχρι τη δηµοσίευση του Ν.2508/1997 δεν έγινε εφαρµογή του σχεδίου στο µεγαλύτερο τµήµα της περιοχής για οποιονδήποτε λόγο». Στην περίπτωση αυτή, κατόπιν έκδοσης σχετικού προεδρικού διατάγµατος εγκρίνεται η υπαγωγή της περιοχής στις διατάξεις του Ν.1337/1983 και οι αντίστοιχες ιδιοκτησίες υπόκεινται µόνο σε εισφορά σε γη όχι και σε εισφορά σε χρήµα. ΠΕΡΙΟΧΗ Γ: (βλ. την παρ.3 του άρθρου 2 του από Π. /τος) α) Με το Ν.1337/1983 και υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του ιδίου νόµου δηλαδή πυκνοδοµηµένες περιοχές. Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου Σελ. 3 από 17

4 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1: (βλ. την παρ.ι του άρθρου 3 του από Π. /τος) Όταν ο εγκεκριµένος κοινόχρηστος χώρος διαχωρίζει περιοχές Α από περιοχές Β και εφόσον για τον χώρο αυτό δεν έχουν καταβληθεί οι αποζηµιώσεις λόγω ρυµοτοµίας µε προϊσχύουσες διατάξεις, τότε η πράξη εφαρµογής συντάσσεται ως εξής: 1) Υποχρεώσεις ιδιοκτησιών από πράξη αναλογισµού α) Υποχρεώσεις της (1) ιδιοκτησίας α1) (α) αυτοαποζηµίωση α2) (δ) αποζηµίωση στην (2) ιδιοκτησία β) Υποχρεώσεις της (2) ιδιοκτησίας β1) (γ) αυτοαποζηµίωση 2) Η εισφορά (β) της ιδιοκτησίας (2) υπολογίζεται στο εµβαδόν του τµήµατος µε στοιχεία Α- Β-Ζ-Ε-Α. Οι υποχρεώσεις σύµφωνα µε την πράξη αναλογισµού, δηλαδή το (γ), συγκρίνεται µε την εισφορά (β). Εάν β γ, τότε η ιδιοκτησία (2) επιβαρύνεται µε τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την πράξη αναλογισµού, δηλαδή για (γ). Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου Σελ. 4 από 17

5 Αριθµητικό παράδειγµα 1Α Έστω ότι το εµβαδόν του τµήµατος της (2) ιδιοκτησίας, που εντάχθηκε στο σχέδιο της επέκτασης µε στοιχεία Ε-Α-Β-Ζ-Ε-Α είναι 1000,00 µ 2 και η εισφορά (β) υπολογίζεται ίση µε 225,00 µ 2 ενώ το εµβαδόν του ρυµοτοµούµενου τµήµατός της είναι Ερυµ.(2) = 500,00 µ 2 Η αυτοαποζηµίωση (γ) = 300,00 µ 2 και το υπόλοιπο (δ) = 200,00 µ 2 Μετά τη σύγκριση των δύο µεγεθών (β) και (γ) η ιδιοκτησία επιβαρύνεται µε το µεγαλύτερο. Συνεπώς πρόκειται για εισφορά (β)=225,00µ 2 <(γ)=300,00µ 2 δηλαδή η (2) ιδιοκτησία βαρύνεται για 300,00 µ 2 αυτοαποζηµίωση, ενώ θα αποζηµιωθεί από την (1) για (δ) = 200,00µ 2. Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου Σελ. 5 από 17

6 Αριθµητικό παράδειγµα 1Β Έστω ότι το εµβαδόν του τµήµατος της (2) ιδιοκτησίας, που εντάχθηκε στο σχέδιο της επέκτασης µε στοιχεία Ε-Α-Β-Ζ-Ε-Α είναι 1000,00 µ 2 και η εισφορά (β) υπολογίζεται ίση µε 225,00 µ 2 ενώ το εµβαδόν του ρυµοτοµούµενου τµήµατός της είναι Ερυµ.(2) = 150,00 µ 2 Η αυτοαποζηµίωση (γ) = 120,00 µ 2 και το υπόλοιπο (δ) = 30,00 µ 2 Με τη σύγκριση των δύο µεγεθών (β) και (γ) προκύπτει ότι το (β) είναι µεγαλύτερο. Συνεπώς η (2) ιδιοκτησία βαρύνεται για το τµήµα (γ) = 120,00 µ 2 ως αυτοαποζηµίωση και για το τµήµα (δ) = 30,00µ 2 επίσης ως αυτοαποζηµίωση. Η ιδιοκτησία (1) οφείλει αποζηµίωση στον οικείο Ο.Τ.Α. για το τµήµα (δ) = 30,00µ 2. Για την ιδιοκτησία (2) υπολείπεται εισφορά (β) [(γ)+(δ)] = 225,00 (120,00+30,00) = 75,00 µ 2 τα οποία κατά τη σύνταξη της πράξης εφαρµογής θα της αφαιρεθούν από το µη ρυµοτοµούµενο τµήµα της ιδιοκτησίας της ή θα µετατραπούν σε εισφορά σε χρήµα και θα αποζηµιώσει τον Ο.Τ.Α. προκειµένου να καλύψει την εισφορά της σε γη. Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου Σελ. 6 από 17

7 Αριθµητικό παράδειγµα 1Γ Έστω ότι το εµβαδόν του τµήµατος της (2) ιδιοκτησίας, που εντάχθηκε στο σχέδιο της επέκτασης µε στοιχεία Ε-Α-Β-Ζ-Ε-Α είναι 1000,00 µ 2 και η εισφορά (β) υπολογίζεται ίση µε 225,00 µ 2 ενώ το εµβαδόν του ρυµοτοµούµενου τµήµατός της είναι Ερυµ.(2) = 280,00 µ 2 Η αυτοαποζηµίωση (γ) = 200,00 µ 2 και το υπόλοιπο (δ) = 80,00 µ 2 Με τη σύγκριση των δύο µεγεθών (β) και (γ) προκύπτει ότι το (β) είναι µεγαλύτερο. Συνεπώς η (2) ιδιοκτησία βαρύνεται για το τµήµα (γ) = 200,00 µ 2 ως αυτοαποζηµίωση και για 25,00µ 2 το τµήµα (δ) = 80,00µ 2 επίσης ως αυτοαποζηµίωση. Η ιδιοκτησία (1) οφείλει αποζηµίωση στην ιδιοκτησία (2) για τα υπόλοιπα (80,00 25,00) = 55,00µ 2 και στον οικείο Ο.Τ.Α. για τα 25,00µ 2 από το τµήµα (δ). Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου Σελ. 7 από 17

8 Αριθµητικό παράδειγµα 1 Κατά τον υπολογισµό των υποχρεώσεων των ιδιοκτησιών λαµβάνονται υπόψη και οι ανώτατες επιβαρύνσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του Α.Ν.625/1968. Για παράδειγµα: Η εισφορά της ιδιοκτησίας είναι 120,00µ 2. Το σύνολο των υποχρεώσεών της είναι 200,00µ 2 ενώ η µέγιστη υποχρέωση που µπορεί να της αποδοθεί µε εφαρµογή του Α.Ν.625/1968 είναι ίση µε 200,00/2 = 100,00µ 2. Η ιδιοκτησία υποχρεώνεται τελικά για 100,00µ 2 λόγω Α.Ν.625/1968 και για 20,00µ 2 για να καλύψει την εισφορά της. Ο οικείος Ο.Τ.Α. επιβαρύνεται για το υπόλοιπο 100,00 20,00 = 80,00µ 2 λόγω Α.Ν.625/1968. Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου Σελ. 8 από 17

9 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 2: (βλ. την παρ.ιι του άρθρου 3 του από Π. /τος) Όταν ο εγκεκριµένος κοινόχρηστος χώρος διαχωρίζει περιοχές Α από περιοχές Β και εφόσον για τον χώρο αυτό έχουν καταβληθεί οι αποζηµιώσεις λόγω ρυµοτοµίας µε προϊσχύουσες διατάξεις µε τη σύνταξη πράξεων αναλογισµού, τότε η πράξη εφαρµογής συντάσσεται ως εξής: Υπολογίζεται η εισφορά της υπό ένταξη ιδιοκτησίας σύµφωνα µε το Ν.1337/1983. Συγκρίνονται οι υποχρεώσεις της ιδιοκτησίας, που προκύπτουν αθροιστικά από τις παλιές πράξεις και από τη νέα πράξη µε την υποχρέωση εισφοράς σε γη. Εάν η εισφορά είναι µικρότερη από τις λοιπές υποχρεώσεις τότε η ιδοκτησία υποχρεώνεται µε όσα προκύπτουν από την πράξη αναλογισµού. Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου Σελ. 9 από 17

10 Αριθµητικό παράδειγµα 2Α Έστω Α-Β-Γ- -Α = 1000,00µ 2, Εισφορά = 225,00µ 2. Έστω η αυτοαποζηµίωση της (2) ιδιοκτησίας από παλιά πράξη 100,00µ 2 και η αποζηµίωση προς την (1) ιδιοκτησία 40,00µ 2. Αυτοαποζηµίωση από νέα πράξη ½100,00 = 50,00µ 2 και αποζηµίωση προς την (1) ιδιοκτησία ½80,00 = 40,00µ 2. Σύνολο υποχρεώσεων της (2) ιδιοκτησίας από τη νέα πράξη 50, ,00 = 90,00µ 2 και συνολική υποχρέωσή της από παλιά και νέα πράξη 140, ,00 = 230,00µ 2. Εποµένως η ιδιοκτησία (2) επιβαρύνεται για 230,00µ 2 > εισφορά=225,00µ 2. Η (1) ιδιοκτησία υποχρεώνεται µε τη νέα πράξη για το ½80 = 40,00µ 2 αυτοαποζηµίωση και για ½100 = 50,00µ 2 προς τη (2) ιδιοκτησία. ως Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου Σελ. 10 από 17

11 Αριθµητικό παράδειγµα 2Β Έστω Α-Β-Γ- -Α = 1000,00µ 2, Εισφορά = 225,00µ 2. Έστω η αυτοαποζηµίωση της (2) ιδιοκτησίας από παλιά πράξη 60,00µ 2 και η αποζηµίωση προς την (1) ιδιοκτησία 40,00µ 2. Αυτοαποζηµίωση από νέα πράξη ½40,00 = 20,00µ 2 και αποζηµίωση προς την (1) ιδιοκτησία ½60,00 = 30,00µ 2. Σύνολο υποχρεώσεων της (2) ιδιοκτησίας από τη νέα πράξη 20, ,00 = 50,00µ 2 και συνολική υποχρέωσή της από παλιά και νέα πράξη 100, ,00 = 150,00µ 2. Εποµένως η ιδιοκτησία (2) πρέπει να επιβαρυνθεί µε το µεγαλύτερο δηλαδή σύµφωνα µε την εισφορά=225,00µ 2. Επιβαρύνεται ακόµη και για το υπόλοιπο ½ από την αυτοαποζηµίωσή της, δηλαδή για ½ 40,00 = 20,00µ 2 για τα οποία θα έπρεπε σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις να υποχρεωθεί η (1) ιδιοκτησία για να αποζηµιώσει την (2) ιδιοκτησία. Για το λόγο αυτό η (1) ιδιοκτησία θα αποζηµιώσει για ½40,00 = 20,00µ 2 τον οικείο ΟΤΑ αντί της (2) ιδιοκτησίας. Συνολικές υποχρεώσεις της (2) ιδιοκτησίας, που προκύπτουν µετά τα παραπάνω είναι 100, , ,00 = 170,00µ 2. Άρα αποµένει να υποχρεωθεί ακόµη για 225,00 170,00 = 55,00µ 2. Τα 55,00µ 2 θα αφαιρεθούν ως εισφορά σε γη κατά τη διαδικασία της πράξης εφαρµογής. Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου Σελ. 11 από 17

12 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 3: (βλ. το άρθρο 5 του από Π. /τος) Όταν το όριο που διαχωρίζει περιοχές Α από περιοχές Β βρίσκεται σε οικοδοµικό τετράγωνο και τέµνει ιδιοκτησία διαχωρίζοντάς τη σε δύο τµήµατα, τότε για τον υπολογισµό των υποχρεώσεων και ωφελειών τα τµήµατα αυτά θεωρούνται ως ανεξάρτητες ιδιοκτησίες. Η ιδιοκτησία (1) µε στοιχεία Α-Β-Γ- -Α, ρυµοτοµείται κατά ένα τµήµα της για δηµιουργία οδού ενώ το υπόλοιπο τµήµα της µε στοιχεία Α -Θ -Γ- -Α, το οποίο της αποµένει µετά τη ρυµοτόµηση, είναι άρτιο αλλά δεν είναι οικοδοµήσιµο και τακτοποιείται σε νέα όρια Ι-Κ-Λ-Α - Ι. Οι υποχρεώσεις της λόγω ρυµοτοµίας υπολογίζονται στο πρόσωπο Α -Ι. Κατά τον υπολογισµό αυτό πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του Α.Ν.625/1968, οι οποίες εφαρµόζονται στο αρχικό εµβαδόν της ιδιοκτησίας δηλαδή στο εµβαδόν του τµήµατος Α - Θ -Γ- -Α. Η ιδιοκτησία (2) µε στοιχεία -Ε-Ζ-Η-Θ-Γ- τακτοποιείται σε νέα όρια Ι-Κ-Λ-Ε-Ζ-Η -Ι. Οι υποχρεώσεις της, λόγω ρυµοτοµίας, υπολογίζονται στο πρόσωπο Ι-Η ενώ οι διατάξεις του Α.Ν.625/1968, εφαρµόζονται στο τµήµα Θ -Η -Ζ -Γ-Θ. Η εισφορά της υπολογίζεται στο τµήµα Ε-Ζ-Ζ - -Ε. Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου Σελ. 12 από 17

13 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 4: (βλ. το άρθρο 5 του από Π. /τος) Η ιδιοκτησία (3) υπόκειται σε εισφορά. Το τµήµα της ιδιοκτησίας (2) µε στοιχεία Α- -Ε - Ζ -Α είναι µη άρτιο και µη οικοδοµήσιµο και συνεπώς αναγκαστικά προσκυρωτέο στην (3) ιδιοκτησία. Τότε αυτή συµµετέχει στην πράξη αναλογισµού και ο υπολογισµός του Α.Ν.625/1968 υπολογίζεται για το εµβαδόν του τµήµατος Α- -Ε -Ζ -Α. Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου Σελ. 13 από 17

14 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 5: (βλ. την παρ.1 και τα εδ.β και γ της παρ.2 του άρθρου 6 του από Π. /τος) Όταν το όριο που διαχωρίζει περιοχές Β από περιοχές Γ βρίσκεται σε εγκεκριµένο κοινόχρηστο χώρο τότε η πράξη εφαρµογής συντάσσεται ως εξής: Η ιδιοκτησία (2) µε στοιχεία Ε-Ζ-Μ-Λ-Ε, που βρίσκεται στην περιοχή Β (αραιοδοµηµένο τµήµα) οφείλει εισφορά σε γη σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η ιδιοκτησία (1) µε στοιχεία Α-Β-Ζ-Ε-Α βρίσκεται στην περιοχή Γ (πυκνοδοµηµένο τµήµα) και έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: Για το τµήµα υπό στοιχεία -Γ-Ζ-Ε- ως αυτοαποζηµίωση και για το τµήµα Ε-Ζ-Η-Θ-Ε υποχρέωση προς τον οικείο ΟΤΑ. Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου Σελ. 14 από 17

15 Όταν το όριο που διαχωρίζει περιοχές Β από περιοχές Γ βρίσκεται σε οικοδοµικό τετράγωνο τότε η πράξη εφαρµογής συντάσσεται ως εξής: Η ιδιοκτησία (2) µε στοιχεία Λ-Β-Α-Κ-Λ, που βρίσκεται στην περιοχή Β (αραιοδοµηµένο τµήµα) οφείλει εισφορά σε γη σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η ιδιοκτησία (1) µε στοιχεία Β-Γ- -Α-Β παραµένει κατά ένα τµήµα της µε στοιχεία Β-Β -Α -Α-Β εντός του Ο.Τ., το οποίο είναι µη άρτιο και προσκυρώνεται στη (2) ιδιοκτησία. Τις υποχρεώσεις της (2) ιδιοκτησίας, που βρίσκεται στο αραιοδοµηµένο τµήµα και αποκτά πρόσωπο σε δρόµο µε την προσκύρωση σύµφωνα µε την πράξη τακτοποίησης και αναλογισµού τις αναλαµβάνει ο ΟΤΑ. ηλαδή ο ΟΤΑ θα αποζηµιώσει λόγω ρυµοτοµίας την (1) ιδιοκτησία για το τµήµα Α -Β -Γ - - Α. Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου Σελ. 15 από 17

16 Στην περίπτωση που η ιδιοκτησία που βρίσκεται στο πυκνοδοµηµένο τµήµα είναι άρτια και χρήζει τακτοποίησης τότε η πράξη εφαρµογής συντάσσεται ως εξής: Η ιδιοκτησία (1) (πυκνοδοµηµένο τµήµα) µε στοιχεία Α-Β-Ζ-Ε-Α, τακτοποιείται στη θέση υπό στοιχεία Μ-Κ-Λ-Ε-Μ και µετέχει στην πράξη αναλογισµού µε πρόσωπο ΕΛ και υπολογισµό των υποχρεώσεων του Α.Ν.625/68 στην έκταση µε στοιχεία Α-Β-Ζ-Ε-Α. Η ιδιοκτησία (2) (αραιοδοµηµένο τµήµα) µε στοιχεία Μ-Ρ-Β-Α-Μ τακτοποιείται στη θέση υπό στοιχεία Κ-Ρ-Ζ-Λ- Κ και αποκτά πρόσωπο ΛΖ επί του δρόµου. Της υποχρεώσεις της τακτοποιηµένης ιδιοκτησίας (2) από την πράξη αναλογισµού αναλαµβάνει ο οικείος ΟΤΑ, ο οποίος δηλαδή αποζηµιώνει τη ρυµοτοµούµενη ιδιοκτησία για το ½ από το τµήµα µε στοιχεία Λ-Ζ-Γ-Λ -Λ. Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου Σελ. 16 από 17

17 ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΑΠΟ Π. /ΤΟΣ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.653/1977 οι ιδιοκτησίες που βρίσκονται στην εκτός σχεδίου περιοχή υποχρεώνονται µε τη σύνταξη της πράξης αναλογισµού για την αποζηµίωση ρυµοτοµούµενων τµηµάτων, που δεσµεύονται για τη διάνοιξη οδών. Όταν οι ιδιοκτησίες αυτές ενταχθούν στο σχέδιο πόλεως υπολογίζονται οι εισφορές τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1337/1983 και αν το σύνολο των υποχρεώσεών τους για τη διάνοιξη της εκτός σχεδίου οδού (αυτοαποζηµιώσεις και τυχόν αποζηµιώσεις προς τριτους) είναι ίσο ή µεγαλύτερο των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον υπολογισµό της εισφοράς θεωρείται ότι εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους. Εάν όµως είναι µικρότερες, τότε επιβαρύνονται µε τη διαφορά, δηλαδή αφαιρείται από την εισφορά σε γη το σύνολο των υποχρεώσεων, που είχαν από τη διάνοιξη της οδού (βλ. σχετικό έγγραφο µε αρ. πρωτ. ΤΕ/β/89834/3398/ του Υπουργείου Πε.Χω..Ε.). ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ ΑΠΟ Π. /ΤΟΣ Κατά τον υπολογισµό των υποχρεώσεων ιδιοκτησίας η οποία εντάσσεται σε σχέδιο πόλεως σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1337/1983 και η οποία είχε οικοδοµηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 29 του Γ.Ο.Κ./ σε τµήµα της που αντιστοιχεί στις ελάχιστες κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση απαιτούµενες για το εµβαδόν διαστάσεις αρτιότητας, που προβλεπόταν από τις πολεοδοµικές διατάξεις για τα απέναντι Ο.Τ., τότε για τον υπολογισµό των εισφορών της δεν λαµβάνεται υπόψη το οικοδοµηθέν αυτό τµήµα αλλά το υπόλοιπο τµήµα της ιδιοκτησίας (βλ. το σχετικό έγγραφο µε αρ. πρωτ. ΤΕ/987/69/ του Υπουργείου Πε.Χω..Ε.). Τα παραπάνω παραδείγµατα, που εκδόθηκαν ως παράρτηµα της εγκυκλίου µε αριθµό 41/1993, αποτελούν τις βασικές περιπτώσεις, που µπορεί κανείς να συναντήσει κατά τη σύνταξη της πράξης εφαρµογής. Ανάλογα µε τη θέση στην οποία βρίσκεται το διαχωριστικό όριο µεταξύ των περιοχών του παλαιού σχεδίου, που κυρώθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.. της και της επέκτασης σύµφωνα µε το Ν.1337/1983 επιλέγεται και η αντίστοιχη επίλυση κάνοντας πιθανόν και συνδυασµούς των παραπάνω παραδειγµάτων. Βασικό συµπέρασµα είναι ότι η πρόθεση του νοµοθέτη µε τη θέσπιση αυτού του Π. /τος ήταν πρωτίστως η διάνοιξη των οδών, που βρίσκονται στις συρραφές των σχεδίων. Ουσιαστικά, στις περιοχές που εντάχθηκαν στο σχέδιο µε τις διατάξεις του Ν.1337/1983, οι εγκεκριµένοι κοινόχρηστοι χώροι διανοίγονται άµεσα µε τις ρυθµίσεις περί εισφοράς σε γη. Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου Σελ. 17 από 17

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Η πράξη αναλογισµού αποτελεί µέρος της διαδικασίας απαλλοτρίωσης των τµηµάτων οικοπέδων, που ρυµοτοµούνται µε την εφαρµογή του ισχύοντος ρυµοτοµικού σχεδίου, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ KAI ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ KAI ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πριν από την ανέγερση οποιουδήποτε κτίσµατος θα πρέπει να ελέγχεται εάν το οικόπεδο στο οποίο θα εκτελεστούν οι οικοδοµικές εργασίες είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο. Άρτιο είναι το οικόπεδο που πληροί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 6.1. Γενικά. 6.2. Νομοθετικό πλαίσιο. 6.3. Διάνοιξη διαπλάτυνση 6.4. Παραδείγματα αναλογισμού 6.1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις» Άρθρο 1 Ιδιοκτησία κατά την πράξη εφαρμογής υπολογισμός εισφοράς σε γη - καταβολή εισφορών σε χρήμα 1. Το άρθρο 8 του ν.1337/1983

Διαβάστε περισσότερα

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ. [Δεν εφαρμόζεται πλέον μετά την έκδοση του Ν-2508/97 βλέπε και Εγκ-41/97 Αρθ-25]

Διαβάστε περισσότερα

1965 " ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ"

1965  ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 162. Μια δήλωση του Ν.4014 που έχει καταβάλει το παράβολο (αρχική υποβολή) όταν μεταφερθεί στον Ν.4178 δεν έχει δικαίωμα στην εφάπαξ πληρωμή; (απάντηση 100). Μήπως πρέπει να υποβληθεί εκ νέου για να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33)

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 9 παρ. 7 εδ. δεύτερο του Ν. 1512/1985 (Α 4): "Σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ"

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ" Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: Άρθρο 1 Σκοπός α) ο καθορισµός των όρων, προϋποθέσεων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Άρθρο 1 Σκοπός. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι:

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Άρθρο 1 Σκοπός. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: 1/48 Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: Άρθρο 1 Σκοπός α) ο καθορισµός των όρων, προϋποθέσεων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

1 . 4178/2013 «.» 174 .. .

1 . 4178/2013 «.» 174        .. . Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΟΥ Ν. 4178/2013 «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.» (ΦΕΚ 174 Α ) ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο διαπίστωσης των αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

N.4178/2013. 2.. 4178/13. 6-2-2015

N.4178/2013. 2.. 4178/13. 6-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013*

Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013* Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013* 1. Ερ. Τους ισόγειους βοηθητικούς χώρους πως τους αντιμετωπίζει ο 4178/13; Σαν χώρους με μειωμένο συντελεστή η όχι; Απ. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Η ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σκοπός

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σκοπός 1/48 Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: Άρθρο 1 Σκοπός α) ο καθορισµός των όρων, προϋποθέσεων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις 14 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας

Ερωτήσεις 14 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας Ερωτήσεις 14 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Ερ.: Σύμφωνα με τις παρ.14 και 15 του αρθ.25 του Ν.4178/13 η βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης χορηγείται από ιδιώτη μηχανικό. Ωστόσο εξακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

79. Σε αυθαίρετη κατοικία η οποία πρόκειται να νομιμοποιηθεί σύμφωνα το άρθρο 23 του Ν.4178/13: i. η νομιμοποίηση θα είναι με όρους δόμησης χρονολογίας κατασκευής; ii. οι μελέτες που απαιτούνται είναι

Διαβάστε περισσότερα

302. Στην Ε/Α 185 εσείς πώς θα δηλώνατε μια τέτοια παράβαση στο ύψος του υπογείου εφόσον η Εγκ 4 λέει ότι δεν εφαρμόζονται συντελεστές ύψους;

302. Στην Ε/Α 185 εσείς πώς θα δηλώνατε μια τέτοια παράβαση στο ύψος του υπογείου εφόσον η Εγκ 4 λέει ότι δεν εφαρμόζονται συντελεστές ύψους; 298. Σε οικόπεδο που είχε εκδοθεί οικοδομική άδεια (διώροφο με υπόγειο) το 1983, κατασκευάσθηκε ο φέρων οργανισμός του ισογείου και υπογείου. Δεν αποπερατώθηκε. Το 2003 εκδόθηκε άδεια αποπεράτωσης του

Διαβάστε περισσότερα

Ερωταπαντήσεις ανά Κατηγορίες

Ερωταπαντήσεις ανά Κατηγορίες Ερωταπαντήσεις ανά Κατηγορίες ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ 1. Στην εκτός σχεδίου περιοχή βιοµηχανικό κτίριο ή κτήριο γραφείωνκαταστηµάτων το οποίο έχει ανεγερθεί µε βάση οικοδοµική άδεια και έχει αλλάξει τη χρήση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΚ 439. 381 4014/11, 4178/13". "Η

ΔΟΚΚ 439. 381 4014/11, 4178/13. Η 437. Αυθαίρετο σε εκτός σχεδίου περιοχή η οποία εντάχθηκε στο σχέδιο μετά την εφαρμογή του Ν4178/13 και στην οποία δεν έχει γίνει η πράξη εφαρμογής, για τον υπολογισμό των τετραγωνιδίων πχ απόσταση Δ πως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών Πράξεων Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Έκδοση 2.0 ΜΑΪΟΣ 2014 ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

760. Περιοχή εκτός σχεδίου με βάση την άδεια οικοδομής προβλεπόταν επαγγελματικό κτίριο 304τμ με πατάρι 52τμ. Έγινε επέκταση του παταριού που πλέον είναι 104τμ και αλλαγή χρήσης του σε κατοικία με ανεξάρτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣ 1. Γενικές νοµικές έννοιες Κατά τη σύνταξη των πράξεων εφαρµογής, ερχόµαστε σε επαφή µε θέµατα κυριότητας. Χωρίς να θεωρηθεί ότι «µπαίνουµε σε ξένα χωράφια» είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση 23-6--12 Σελίδα 1 από 74

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση 23-6--12 Σελίδα 1 από 74 120623 ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Α. Τροποποιήσεις της νοµοθεσίας Ρύθµισης των Αυθαιρέτων Λόγω των τροποποιήσεων και συµπληρώσεων του ν.4014/11 ΦΕΚ/209/Α /21-9-11, µε το ν.4030/11 ΦΕΚ/249/Α /25-11-11

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Χριστίνα Κλιμένκου Τηλ.: 2610-521884 και 6976050053

Πτυχιακή Εργασία. Χριστίνα Κλιμένκου Τηλ.: 2610-521884 και 6976050053 Τ.Ε.Ι. Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ (Μ.Σ.Δ.) Χριστίνα Κλιμένκου Τηλ.: 2610-521884 και 6976050053

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5 Νόµος 3212/2003 «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων». (ΦΕΚ Α 308/31.12.2003) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Α ΕΙΑ ΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

: : :. 4178/2013 « .» ( 174 ). . - 1. - 2. -

: : :. 4178/2013 «    .» ( 174 ). . - 1. -  2. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων &

Διαβάστε περισσότερα

622. Μπορούμε να εντάξουμε στην περίπτωση του άρθρου 9 παράγραφος Γ.ιγ ένα σκυλόσπιτο που πληροί τις προϋποθέσεις της επιφάνειας και του ύψους;

622. Μπορούμε να εντάξουμε στην περίπτωση του άρθρου 9 παράγραφος Γ.ιγ ένα σκυλόσπιτο που πληροί τις προϋποθέσεις της επιφάνειας και του ύψους; 615. Σε διώροφη οικοδομή με οικοδομική άδεια του 1983 (08/03/1983), η οποία βρίσκεται εντός οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων, έχει κατασκευαστεί χωρίς άδεια πάνω από την πλάκα της οροφής του πρώτου ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

270. 4010 ). 2 39/14-1-2014 2) ΜΟΝΟ

270. 4010 ). 2 39/14-1-2014 2) ΜΟΝΟ 260. Σε αγροτεμάχιο 4,5 στρέμματα υπάρχει μια αποθήκη που τακτοποιήθηκε για 30 χρόνια με τον Ν.4014. Με δεσμεύει κάποια διάταξη νόμου ώστε να μην προβώ σε κατάτμηση σε δυο αγροτεμάχια 3 και 1,5 στρέμματα

Διαβάστε περισσότερα