Ένας νέος, παλιός Μακρυγιάννης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ένας νέος, παλιός Μακρυγιάννης"

Transcript

1

2 Ένας νέος, παλιός Μακρυγιάννης Από τον ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ Η κλασική σειρά Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη υπό του διεύθυνση του Αλκή Αγγέλου, αρχικά στις εκ δόσεις Ερμής και αργότερα στην Εστία με το χαρακτηριστικό της σχήμα (12x16,5 εκ.), τα μικρά τυ Στρατηγού Μακρυγιάννη, Απομνημονεύματα, μεταγραφή-ση μειώσεις: Γιάννης Βλαχογιάννης, πρόλογος: Σττΰρος Ασδραχάς, επιμέλεια έκδοσης: Αλέξης Πολίτης, Εστία, Αθήνα 2011, 3 τόμοι, σελ. πογραφικά στοιχεία και το πυκνό διάστιχο, που την καθιστούν κάπως δύσχρηστη στους πρεσβύωπες, αγαπητή όμως και αναγνωρίσιμη, έχει διαγράψει από το 1970 μια γόνιμη πορεία 40 χρόνων στα νε οελληνικά γράμματα. Στο διάστημα αυτό συνεργάστηκαν ως επιμελητές ή συγγραφείς πολλοί από τους σπουδαιότερους νεοελληνιστές και παρέδωσαν στο λόγιο κοινό εξαιρετικές εκδόσεις ή σχολιασμένες επανεκδόσεις θεμελιωδών κειμένων της νεοελληνικής γραμματείας. Ο Αλέξης Πολίτης, παλαιός γνώ ριμος της σειράς, εγκαινίασε την ανάληψη της διεύθυνσης της με την επανέκδοση ενός κειμένου, σταθ μού στα νεοελληνικά γράμματα, των Απομνημονευμάτων του Μακρυγιάννη. Η διήγηση του Μακρυ γιάννη βρήκε λοιπόν φιλόξενη στέγη στον φυσικό του χώρο, σε μία προσεγμένη, εύ χρηστη, τρίτομη έκδοση. Οι δύο τόμοι περιέχουν το απομνημό νευμα και το παράρτημα εγγρά φων που συνόδευε την πρώτη έκ δοση. Στον τρίτο τόμο οι επιμελητές της έκδοσης Αλέξης Πολίτης και Γεωργία Παπαγεωργίου έχουν εντάξει συμπληρωμα τικά κείμενα, απαραίτητα για τη γνώση του προσώπου και του έρ γου: τη βιογραφία του Μακρυ γιάννη από τον Ιωάννη Βλαχο γιάννη, τα εισαγωγικά κείμενα του ιδίου, το νεανικό, αλλά εξαιρετικά ώριμο, κείμενο του Σπ. Ι. Αοδραχά που προτασσόταν στην επανέκ δοση του 1957, τις πρώτες κριτι κές αντιδράσεις που προξένησε η έκδοση των απομνημονευμάτων μέχρι το 1930, μια επιλογή βι βλιογραφίας, γλωσσάρι και ευρε τήριο τόπων και ονομάτων που απουσίαζε από τις πολυάριθμες πρόχειρες ανατυπώσεις που συχνά-πυκνά, ιδίως τα τελευταία χρόνια, εμφανίζονταν στη βιβλιαγορά. Καθώς, όπως είναι γνωστό, το χειρόγραφο του Μακρυγιάννη λανθάνει και ο ίδιος δεν τηρούσε καμία ορθογραφία, οι επιμελητές ακολούθησαν την πρώτη έκδοση, 54 the books' journal #6 [Απρίλιο; 201 ì j επιλέγοντας ωστόσο -ορθά κατά τη γνώμη μου- να προσαρμόσουν την ορθογραφία και τον τονισμό στις σημερινές οπτικές συνήθειες των αναγνωστών. Μόνη ένσταση, η τιμή πώλησης τα 72,70 ευρώ παραμένουν πολλά χρήματα... Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Ένας νέος Μακρυγιάννης, λοιπόν, που έρχεται από τα παλιά, είναι μαζί μας. 1 Ένας άνθρωπος των όπλων και της πολιτικής που κατέ στη ιδρυτική μορφή του νέου ελλη νισμού, όχι τόσο μέσω των πρά ξεων του όσο μέσω των γραπτών του. Ένα κείμενο που είχε μια μα κρά ιδιότυπη διαδρομή: άρχισε να γράφεται στις 26 Φεβρουαρίου 1826 στο Άργος, συνεχίστηκε με διακοπές στο Ναύπλιο και στην Αθήνα, φυγαδεύτηκε στην Τήνο το 1840, απ' όπου το επανέφερε ο συγγραφέας στην Αθήνα το 1844 για να συνεχίσει να το συμπληρώ νει έως τον Απρίλιο του Κα τόπιν το εναπέθεσε σε έναν τενεκέ στο υπόγειο του σπιτιού του, όπου το ανακάλυψε, κατόπιν συνεχών παροτρύνσεων του Βλαχογιάννη, ο γιος του Μακρυγιάννη, Κίτσος, τα πρώτα χρόνια του 20ού αιώνα. Ο Βλαχογιάννης ξεκίνησε το τι τάνιο έργο της μεταγραφής -απο κρυπτογράφησης μάλλον σε αυτή την περίπτωση- του κειμένου, το οποίο και παρέδωσε σε κοινή χρήση πρώτα μέσω της εφημερί δας Ακρόπολις, στις 27 Ιουνίου 1904, και κατόπιν στη μνημειώδη δίτομη έκδοση του Ο ακά ματος αυτός μελετητής και εκδό της των ιστορικών πηγών του 1821 πίστεψε ότι στο πρόσωπο του Μακρυγιάννη βρήκε επιτέλους κάποιον που γράφει με πάθος «παλληκαρίσια, ρουμελιώτικα», χωρίς να μασάει τα λόγια του (τ. 3, σ. 106), κάποιον ο οποίος θα ανα δείκνυε τα παλικάρια της Ρούμελης που δόξασαν τον Αγώνα ένα ισχυρό αντίβαρο δηλαδή στην πλη θώρα απομνημονευμάτων για την επανάσταση που γράφτηκαν από Πελοποννήσιους. Η έκδοση λοι πόν, πέραν των άλλων, εγγράφεται και στη ζώσα τότε ακόμη διαμάχη Πελοποννήσιων-Ρουμελιωτών. Λίγα χρόνια μετά, με την ενσωμά τωση των νέων εδαφών που έφερε η λήξη των Βαλκανικών πολέμων, η αντιπαλότητα αυτή καταλάγιασε, καθώς είχε καταστεί πλέον άνευ νοήματος, για να πάρει τη θέση της μία νέα ανάμεοα στους κατοί κους της Παλαιάς Ελλάδας και των Νέων Χωρών ή, αμέσως κατόπιν, ανάμεσα στους ντόπιους και τους πρόσφυγες της μικρασιατικής κα ταστροφής. Το κείμενο επομένως του Μα κρυγιάννη διαγράφει μια συναρπα στική πορεία σχεδόν ενός αιώνα, από τη σύνταξη των πρώτων χει ρόγραφων σελίδων μέχρι την έκ δοση του. Η έκδοση αποτελεί την εκκίνηση μιας νέας μακράς δια δρομής, ιδιαίτερα μάλιστα καθώς οι τύχες του κειμένου διαμόρφωσαν μετά θάνατον και την τύχη του συγγραφέα του. Ο Μακρυγιάννης του Αγώνα, ένας άνθρωπος των όπλων, μισθωτός των επαναστατι κών κυβερνήσεων, με δευτερεύο ντα στρατιωτικό ρόλο και με ιδιό τυπη πολιτική δράση στο νέο κράτος, μεταμορφώνεται, χάρη στα γραπτά του, σε συστατική μορφή του νέου ελληνισμού. ΑΠΟ ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ, «ΛΑΪΚΗ ΨΥΧΗ» Στην πολυκύμαντη δημόσια ζωή του Μακρυγιάννη ξεχωρίζουν κά ποια σημεία σταθμοί: οι εμφύλιες συγκρούσεις της περιόδου , ο αγώνας εναντίον του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο και κατά των Τούρκων στην Αθήνα, οι αντιπαραθέσεις μετά τη δολοφο νία του Καποδίστρια, η επανά σταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, η δίκη του το 1852 και η φυλάκιση του για αντιβασιλική συνωμοσία, η θριαμβευτική επάνοδος του μετά

3 την έξωση του Όθωνα το Εντούτοις, είναι αναιμική η πα ρουσία του Μακρυγιάννη στα κεί μενα των πρώτων αφηγητών της Επανάστασης. Ξεκινά από τις εμ φύλιες διαμάχες και συχνά περιο ρίζεται σε λίγες αναφορές, ακόμη και σε συγγραφείς που εκδίδουν το έργο τους στο β' μισό του 19ου αι ώνα, όταν πλέον ο Μακρυγιάννης φέρει και την αίγλη του Ση μειώνουμε μερικά ενδεικτικά πα ραδείγματα: Ο Κολοκοτρώνης αναφέρει μία μόνο φορά τον Μα κρυγιάννη, και αυτή μετά το πέ ρας της Επανάστασης, μαζί με ποι κίλους όσους οπλαρχηγούς στις εσωτερικές συγκρούσεις που ακο λούθησαν τη δολοφονία του Κα ποδίστρια. 2 Ο Σ π. Τρικούπης μνη μονεύει τον Μακρυγιάννη πρώτη φορά τον Μάιο του 1824 στις εμ φύλιες συγκρούσεις των κυβερνη τικών με τους στρατιωτικούς και ακολούθως στη μάχη των Μύλων με τον Ιμπραήμ τον Μάιο του 1825 και με τον Κιουταχή στην Αθήνα το Ο Μιχαήλ Οικο νόμου μιλάει γι' αυτόν πρώτη φορά στα γεγονότα του Εμφυλίου το 1824, όταν γράφει ότι «ο Μακρυ γιάννης, ο Χορμόβας και ο Σκίπης» εγκατέλειψαν τον Γενναίο και πέρασαν στο κυβερνητικό στρατό πεδο, για να τον ξαναμνημονεύσει παρακάτω σποραδικά με αφορμή γεγονότα του Ο Ν. Κασο μούλης πρωτογράφει γι' αυτόν στην πολιορκία του Νεοκάστρου από τον Ιμπραήμ, την 1η Απριλίου 1825, και επανέρχεται και σε άλλα σημεία στη συμμετοχή του στον αγώνα κατά του αιγυπτίου πασά στην Πελοπόννησο και κυρίως κατά του Κιουταχή στην Αθήνα. 5 Ενώ λοιπόν κατά τον 19ο αιώνα ο Μακρυγιάννης περιοριζόταν στη δεύτερη γραμμή αγωνιστών, μετά τη δημοσίευση των Απομνημονευ μάτων του, από τον Μεσοπόλεμο και εξής, σταδιακά βρίσκεται να πρωταγωνιστεί στο πάνθεον των ηρώων της Επανάστασης. Η ανά δειξη της λαϊκής ψυχής και της αυ θεντικής ανεπεξέργαστης λαϊκότη τας υπήρξε βασικό ζητούμενο του προβληματισμού και της σκέψης των διανοουμένων του Μεσοπολέ μου. Παρότι οι διανοούμενοι αυτοί στην πλειονότητα δεν ανήκαν στο χώρο της Αριστεράς, συναντήθη καν -μέσω της λατρείας των χαρι σμάτων του απλού λαού- με τις ιδέες της, τις τροφοδότησαν και τροφοδοτήθηκαν από αυτές. Και εδώ ο Μακρυγιάννης υπήρξε ιδα νική περίπτωση, διότι στο πρό Ο Μακρυγιάννης ( ) σε λιθογραφία του Καρλ Κρατζάισεν. σωπο του και στη γραφίδα του θε ωρήθηκε ότι αναγνωρίστηκε η αυ θεντική, ατόφια λαϊκή έκφραση. Στην περίπτχοσή του μάλιστα η γλώσσα υπήρξε το βασικό όχημα αναγνώρισης, καθώς οι δημοτικι στές βρήκαν στο κείμενο του ένα σημείο αναφοράς και στο ύφος του ένα απαράμιλλο δείγμα αγνής και ανεπεξέργαστης γραφής. Ο αδρός λόγος, η άμεση, δωρική γραφή, ακόμη και η διάχυτη εμπάθεια και η επαν^λαμβανόμενη αυτοαναφορικότητα του συγγραφέα θεωρήθη καν συστατικά της αυθεντικότητας του κειμένου και έκφραση ανεπι τήδευτου λόγου ενός γνήσιου Έλ ληνα, λαϊκού αγωνιστή, το ιδανικό αφήγημα της επανάστασης. Ο λό γος εδώ αναπλάθει τον άνθρωπο. Ο Μακρυγιάννης άλλωστε -τόσο ο ίδιος όσο και εκείνος που πλά στηκε από την υποδοχή των Απο μνημονευμάτωνσυγκέντρωνε ιδιότητες που θα επέτρεπαν να κα ταστεί πρότυπο: α) Πήρε μέρος στην Επανά σταση ως άνθρωπος των όπλων. Ανήκε δηλαδή στην ομάδα εκείνη αγωνιστών που εκ των υστέρων αναγορεύτηκε ως η πλέον ανιδιο τελής και αγνή, σε σύγκριση αφ' ενός με τους πρόκριτους, τους κοτζαμπάσηδες, που ως «εκμεταλ λευτές των φτωχών αγροτών και συνεργάτες των Τούρκων», απα ξιώθηκαν από την τρέχουσα «προ οδευτική» ανάγνωση της ιστορίας, και αφ' ετέρου σε σύγκριση με τους πολιτικούς-διανοούμενους που τους αποδόθηκε συλλήβδην η ιδιό τητα του ραδιούργου Φαναριώτη ή και του πράκτορα των ξένων. Στο πλαίσιο αυτό, οι οπλαρχηγοί αποθεώθηκαν και από την εθνική παραδοσιακή ιστοριογραφία αλλά και από την αριστερόστροφη πραγμάτευση της ιστορίας που είδαν στο πρόσωπο τους την έκφραση του αγωνιζόμενου έθνους ή του ένοπλου λαού. ούργητου νέου, που μπαίνει στην επανάσταση, σιτίζεται με λουφέ από το κρατικό ταμείο και ανεβαί νει τη σκάλα των δημόσιων αξιο)μάτων, φτάνει να γίνει στρατηγός. Αν ο Θ. Κολοκοτρώνης, ο Κ. Δε ληγιάννης, ο Π. Παπατσώνης και άλλοι που ιστορούν τον Αγώνα νιώ θουν την ανάγκη να αναδείξουν την οικογενειακή τους γενεαλογία οι κονομικής ισχύος οι πρόκριτοι, αντίστασης οι κλέφτες, ο Μακρυ γιάννης δηλώνει από τις πρώτες λέξεις του γραπτού του: β) Δεν κρατούσε από τζάκι, από μεγάλη οικογένεια. Είναι η προσω ποποίηση του φτωχού, αυτοδημι γ) Συγκρούεται με την εξουσία που εγκαθιδρύθηκε στο νεαρό ελληνικό κράτος. Τα νεότερα χρόνια έχει Η πατρίς της γεννήσεως μου είναι από το Λιδορίκι, χωριό του Λιδορικιού ονομαζόμενον Αβορίτη τρεις ώρες είναι από το Λιδορίκι μακριά το άλλο το χωριό, πέντε καλύβια. Οι γοναίγοι μου πολύ φτωχοί (τ. 1, σ. 25). [Λποίλιος 2011] #6 the books' journal 55

4 «Πώς να τον πεις εγωιστή;» Μια συζήτηση του Αλέξη Πολίτη και του Γιάννη Παπαθεοδώρου Σ τόχος της τωρινής επανέκδοσης των Απομνημονευμάτων τον στρατηγού Μακρυγιάννη είναι να δοθεί το κλα σικό αντό κείμενο στο κοινό σε μια μορφή χρηστική και έγκυρη, πλαι σιωμένη με τα απαραίτητα σχόλια για την κατά το δυνατόν καλύτερη κατανόηση του. Έτσι αρχίζει το εκδοτικό σημείωμα της καινούργιας, αναστοιχειοθετημένης στο μονοτονικό, αναθεω ρημένης και επαυξημένης με συνοδευτικά κεί μενα και σχόλια έκδοσης ενός από τα πιο πολυσυζητημένα κείμενα του νέου ελληνισμού. Για το κείμενο αυτό, τις ιδεολογικές χρήσεις του και για τον συγγραφέα συνομιλούν ο κα θηγητής Γιάννης Παπαθεοδώρου με τον κα θηγητή Αλέξη Πολίτη, επιμελητή της νέας έκ δοσης. Γιάννης Πατταθεοδώρου: Να ξεκινήσουμε με μερικά εκδοτικά δεδομένα. Στην εισαγωγή σας αναφέρετε ότι στόχος σας ήταν να δοθεί στο κοινό μια έκδοση σε «χρηστική και έγκυρη» μορφή, «πλαισιωμένη με τα απαραί τητα σχόλια». Δεδομένου ότι υπάρχουν συνε χείς επανεκδόσεις του Μακρυγιάννη, σε τι διαφοροποιείται αυτή η έκδοση, ιδίως σε σχέση με την αρχική έκδοση του Βλαχογιάννη (1907) αλλά και τις μεταγενέστερες του Λίνου Πολίτη (1947) και του Σπύρου Ασδραχά (1957); Αλέξης Πολίτης: Η καινούρια αυτή έκδοση διαφέρει πρώτα-πρώτα επειδή επιλέξαμε το κείμενο του Μακρυγιάννη να τυπωθεί με τη σημερινή ορθογραφία: μονοτονικά δηλαδή, και σύμφωνα με τις τωρινές μας ορθογραφικές συνήθειες. (Εννοείται ότι και ο Βλαχογιάννης και ο Αίνος Πολίτης τις ορθογραφικές συνή θειες της εποχή τους κράτησαν.) Η Γεωργία Παπαγεωργίου φρόντισε αυτή την πλευρά νομίζω πως δεν άφησε ούτε ένα από τα αγκά θια που διαρκώς ξεφύτρωναν. Έ π ε ι τ α το γλωσσάρι πλουτίστηκε πολύ (ο αναγνώστης των χρόνων του Βλαχογιάννη ήταν πιο κοντά στο ιδίωμα του Μακρυγιάννη, μην το ξε χνάμε), το ευρετήριο ονομάτων είναι κατά πολύ πληρέστερο (χάρη και στη βοήθεια του κυριαρχήσει ένας Μακρυγιάννης σύμβολο του αντιμοναρχικού αγώνα. Εντούτοις ο ίδιος -που άλ λωστε έδωσε το όνομα Ό θ ω ν σε έναν από τους γιους του, ο οποίος μάλιστα πρωτοστάτησε στην έξωση του ομώνυμου του βασιλιάείναι περισσότερο εκφραστής της 56 the books' journal #6 [Απρίλιος 2011 ] Παναγιώτη Στάθη ταυτίσαμε αρκετά πρό σωπα), υπάρχει ένα συνοπτικό χρονολόγιο σε κάθε τόμο που διευκολύνει, κεφαλίδες περι λήψεις στην κορφή κάθε σελίδας (κι εδώ χάρη στην ευρηματικότητα της Γεωργίας Παπαγε ωργίου). Βέβαια έχει προστεθεί η εξαίρετη ει σαγωγή του Ασδραχά, μαζί και κάποια συνο δευτικά κείμενα σχετικά με τις πρώτες τύχες των Απομνημονευμάτων, καθώς και μια διαφω τιστική βιβλιογραφία έως τις μέρες μας. Στο κείμενο έγιναν επεμβάσεις σε ελάχιστα ση μεία («διορθώσεις» φιλολογικού τύπου) αν ποτέ βρεθεί το χειρόγραφο, βέβαια, θα χρεια στεί καινούρια επεξεργασία. Αλλά θα βρεθεί; Αίαν αμφίβολο. Γιάννης Παπαθεοδώρου: Πράγματι, ο ανα γνώστης έχει τη δυνατότητα, για πρώτη φορά, να διαβάσει ένα κείμενο συνοδευμένο με πραγ ματολογικά σχόλια, βιβλιογραφικές παραπο μπές, πηγές και έγγραφα που φωτίζουν τα απομνημονεύματα αλλά και την εποχή του συγγραφέα. Τι σηματοδοτεί η ένταξη του κει μένου στο ευρύτερο «μακρυγιαννικό αρχείο»; Αλέξης Πολίτης: Όχι πρώτη φορά! Τα πραγ ματολογικά σχόλια και τα άλλα σχετικά υπήρ χαν τόσο στην έκδοση του 1907, του Βλαχο γιάννη δηλαδή (και μάλιστα, εκεί τα προσωπικά του έγγραφα ήταν πολυάριθμοτερα), όσο και στην έκδοση του Λίνου Πολίτη το Η έκδοση του Ασδραχά τα είχε πε ριορίσει, για να γίνει μονότομη εμείς θεωρή σαμε ότι το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε θα χρειαζόταν κάποιον πλουσιότερο σχολια σμό (ήδη όταν ήμασταν εμείς φοιτητές, έπρεπε να τρέχεις στα παλαιοπωλεία για να βρεις την έκδοση του 1947, και την πρώτη, του Βλαχογιάννη, κι αν την εύρισκες -πολύ απίθανο, σαράντα χρόνια ψάχνω καταλόγους και παλαιοπωλεία, ποτέ δεν έπεσα σε αντί τυπο- θα ήταν πανάκριβη. Τώρα, η ένταξη των Απομνημονευμάτων στο «μακρυγιαννικό αρχείο»: δύσκολο ερώτημα. Να επισημάνω κάτι που συνήθως μας διαφεύγει, ότι ο Μα κρυγιάννης σκόπευε να δώσει το κείμενο του σε κάποιον, προφανώς μορφωμένο, για να του αδικίας που βιώνει το τμήμα εκείνο των αγωνιστών, ότι δηλαδή η προσφορά του στον Αγώνα δεν έτυχε στο ελληνικό βασίλειο της αναγνώρισης που της άξιζε. Ξε σπάσματα όπως το ακόλουθο επα νέρχονται συνέχεια στο κείμενο του: το διορθώσει προτού εκδοθεί (βλ. τ. Γ', σσ ). Ξεκινώντας από την αφετηρία αυτή, μπορούμε να φανταστούμε πως ο Στρα τηγός ήταν κάπως πιο ενταγμένος στο κλίμα της εποχής του απ' ό,τι το ίδιο το κείμενο μας κάνει να υποθέτουμε. Γιατί δεν έγινε αυτή η «διορθωτική» κίνηση, γιατί δεν εκδόθηκε το κείμενο στην ώρα του; Φοβήθηκε ο Μακρυ γιάννης τις πιθανές διώξεις; έλειψαν οι συν δρομητές, δηλαδή η οικονομική δυνατότητα, ήρθε η καταδίκη του 1850; Υποθέσεις μπο ρούμε να κάνουμε, αλλά δεν έχουμε κανένα τεκμήρια. Πιστεύω πάντως πως ακόμα κι αν άρχισε να γράφει για να πει τα όσα ήθελε, κά ποια στιγμή ένιωσε πως είναι «συγγραφέας», και η προοπτική ενός «βιβλίου» ήταν στα σχέ δια του. Αυτά προκύπτουν απ' το συνολικό «μακρυγιαννικό αρχείο». Αλλά και κάτι ακόμα: ενόσω έγραφε απομνημονεύματα συνέχιζε να δρα, να ενεργεί, νόμιμα και παράνομα, φανερά και κρυφά. Η συγγραφή δεν ήταν ο μοναδικός στόχος του - το δεύτερο δεδομένο που προ κύπτει από το συνολικό αρχείο. Γιάννης Παπαθεοδώρου: Μήπως, επομέ νως, το εκδοτικό σχέδιο επιχειρεί, άμεσα ή έμ μεσα, να ανατρέψει το στερεότυπο για τη δή θεν «άδολη» γραφή του «αγγράμματου» Μακρυγιάννη ; Αλέξης Πολίτης: «Αδολη» σκέψη υπάρχει; Πώς μπορεί να υπάρξει, λοιπόν, μια άδολη γραφή; Ό χ ι, το εκδοτικό σχέδιο μας δεν θέτει άμεσα αυτό το ερώτημα, ούτε εγώ ούτε η Γε ωργία Παπαγεωργίου ήμασταν σε θέση να γράψουμε μια καινούρια εισαγωγή - θα βά ραινε άλλωστε πολύ το βιβλίο. Ο στόχος ήταν, πρώτιστα, η χρηστική έκδοση από εκεί και πέρα οι ερμηνευτικές παρεμβάσεις είναι κάτι άλλο. Και καλό είναι ν' αρχίσουμε να σκεφτό μαστε και τις ενδιάμεσες καταστάσεις: «αγράμματος» δεν ήταν ο Μακρυγιάννης (τον βρίσκουμε συνδρομητή στη μετάφραση της Κόριννας της Μαντάμ ντε Σταλ το 1836!) ούτε «εγγράμματος», βέβαια - ανάμεσα τους υπάρ χει και το «ολιγογράμματος». (Το βιβλίο του Walter J. Ong, Προφορικότητα και έγγραμμα- και οι αγωνισται και χήρες των σκοτωμένων κι αρφανά παιδιά τους, κι εκείνοι οπού θυσίασαν το δικόν τους στα δεινά της πατρίδος ας γκεζερούν εις τους δρόμους ξυπόλυτοι και ταλαιπωρεμένοι κι ας λένε «ψωμάκι». Οι ακαθαρσίες της Κωνσταντινούπολης και της Ευρώπης καρότσες, μπαλούς πολυτέλειες, λούσια και πλή θος. Αυτείνοι αφεντάδες μας κι εμείς είλωτες τους. Πήραν τα καλύτερα υποστατικά, τις καλύτερες θέσες τους σπιτότοπους, στα υπουργεία βαρι-

5 τοσννη, μετάφραση Κώστας Χατζηκυριάκου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, υπάρχει από το 1997 στα ελληνικά.) Γιάννης Παπαθεοδώρου: Στον τρίτο τόμο, μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τις πρώτες αντιδράσεις της λογιοσύνης απέναντι στην έκ δοση του 1907 αλλά και τις βασικές μελέτες που προσεγγίζουν τον Μακρυγιάννη όχι «ως παράδειγμα μιας ασυνείδητης τέχνης φυσι κής» (Παλαμάς) αλλά κυρίως ως αυτοβιογραφούμενο ιστορικό υποκείμενο της εποχής του εικοσιένα. Αναφέρομαι στη μελέτη του Γιάννη Βλαχογιάννη και στη μελέτη του Σπύρου Ασ δραχά. Ανάμεσα τους, ωστόσο, έχει μεσολα βήσει η μελέτη του Σεφέρη (1943), στην οποία υποστηρίζεται ότι ο Μακρυγιάννης «εί ναι ο πιο σημαντικός πεζογράφος της νέας Ελ ληνικής Λογοτεχνίας». Σύμφωνα με τη δική σας οπτική γωνία, ο Μακρυγιάννης είναι πε ρισσότερο μια ιστορική πηγή ή ένα λογοτε χνικό πρότυπο ; Αλέξης Πολίτης: Ν α ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα: ο Μακρυγιάννης, ναι, ιστορικές πληροφορίες θέλησε να καταγράψει και τίποτ' άλλο - σίγουρα (άλλωστε «το ιστορικό» ονομάζει τ' απομνημονεύματα στο άλλο του γραπτό). Αλλά καθώς ένιωθε βασανισμένος, αδικημένος, καθώς ήταν υπέρμετρα εγωιστής (κι αυτό, σίγουρα), η οπτική του διαμεσολαβήθηκε από ένα γνήσιο πάθος - γνήσιο, όχι και δικαιολογημένο ωστόσο πάντα. Σ' αυτή την κατάσταση προστέθηκε και το τεκμήριο της ζωντανής γλώσσας, και τα πράγματα περιπλέχθηκαν η προφορική εκδοχή τού γρα πτού λόγου του, πέρα από τις περγαμηνές του «πρώιμου δημοτικιστή», κάνει τα όσα διαβά ζουμε πιο πιστευτά. Για σκεφθείτε, έχουμε μπροστά μας έναν γέροντα που μας λέει: «άσε τι λένε τα βιβλία, άκου εμένα που τα έζησα» είτε λοιπόν για την Κατοχή μας μιλά είτε για τα Δεκεμβριανά είτε (αυτό ισχύει για τους νε ότερους μου) για το Πολυτεχνείο, δεν τεί νουμε να τον πιστέψουμε; Ποιος δεν προτιμά τον ζωντανό μάρτυρα από την ιστορία; Αλλά να μη μας διαφεύγει ότι ετούτη η άμεση επαφή μπορεί να μας παραπλανήσει η ζωντάνια της επικοινωνίας μειώνει τις δυνατότητες μιας κρι τικής πρόσληψης - κάτι τέτοιο συνέβη, πι στεύω, και με την ανάγνωση του Μακρυ γιάννη. ούς μιστούς δανείζουν τα χρή ματα τους δυο και τρία τα εκατό τον μήνα, παίρνουν υποθήκες - σ' ένα χρόνον και λιγότερον κάνει δέκα το παίρ νει ένα γίνηκαν όλοι 'διοχτήτες. Κριταί αυτείνοι, αφεντά δες αυτείνοι όπου να πάνε οι Γιάννης Παπαθεοδώρου: θ α ήθελα να θυ μηθούμε μια παρατήρηση από τη μελέτη του Σπύρου Ασδραχά. «Ετούτος ο μέτριος άνθρω πος», γράφει ο Ασδραχάς για τον Μακρυ γιάννη, «θα εκφραστεί με το σύνολο των βιω μάτων του νεοελληνικού λαϊκού πολιτισμού κι η έκφραση του δεν θα 'ναι ασυνείδητης διαδι κασίας αποτέλεσμα, όπως νομίστηκε, γιατί στην κάθε στιγμή θα εκφέρει τον προσωπικό του στοχασμό, θα φανερωθεί ως άτομο. Η γλώσσα του δεν θα 'ναι "ακατάστατη κι ακαταστάλαχτη", αλλ' απλούστατα η γλώσσα της συγκεκριμένης ιστορικής στιγμής». Θεωρείτε ότι με τις σημερινές μας γλωσσικές πρακτικές και ευαισθησίες, μπορούμε να προσεγγίσουμε πιο εύκολα τα Απομνημονεύματα, συγκριτικά με άλλες εποχές ; Αλέξης Πολίτης: Ε, ναι, η παρέμβαση σου πρόλαβε ακριβώς τη σκέψη μου. Αν αυτός ο αυτόπτης που μας μιλά είναι και άνθρωπος του λαού, νομίζουμε πως ακούμε την κοινή συνείδηση, έναν εκπρόσωπο, όχι απλώς ένα πρόσωπο. Οπωσδήποτε αυτό συμβαίνει σε κάποιο βαθμό, αλλά, προσοχή, η οπτική του «κοινού λαού» δεν βρίσκεται στην «αλήθεια» που εκφέρεται, παρά στον τρόπο που βιώνε ται η αλήθεια, δηλαδή τα γεγονότα, από τους απλούς ανθρώπους: υποκειμενικά. Οι δικές μας ευαισθησίες -κληρονομιά του Διαφωτι σμού- απαιτούν η κριτική να ενσωματώνεται στην αφήγηση αν κάποιος από εμάς δεν το κάνει, τον θεωρούμε εγωιστή και όχι «γνή σιο». Ό σ ο για τις σημερινές γλωσσικές μας ευαισθησίες, συνειδητοποιώ τώρα πόσες λέ ξεις αναγκάστηκα να τις γράψω μέσα σε «ει σαγωγικά», που θα πει πως τους αποδίδω μια ειδική, διαφοροποιημένη ή μερικευμένη σγ\μαοία. Αν ποτέ κατορθώσω να γράψω τις προσω πικές μου σκέψεις για τ' Απομνημονεύματα του Στρατηγού, ίσως να ξεκινήσω με μια παράλ ληλη ανάγνωση των Αναμνήσεων εγωτισμού, της αυτοβιογραφίας του Σταντάλ - ήταν και συνομήλικοι, περίπου. Ο Μακρυγιάννης δεν έχει ούτε την έννοια «εγωισμός» στη φαρέτρα του: όταν θέλει να καταγγείλει τους άλλους πάντα- χρησιμοποιεί αρνητικά επίθετα, άτι μος, ιδιοτελής, κ.λπ. - μια μόνο φορά ονομα τίζει τους αντιπάλους του «εγωιστές» (Β' 240), και ο Βλαχογιάννης αναρωτιέται: «γραπτέον εγωίσται»; Έλληνες όλο ξυλιές τρώνε (τ. 2, σ. 111). ΟΙ ΚΑΚΟΙ ΞΕΝΟΙ ΚΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΗΜΟΣ Οι απόψεις και οι ιδεολογικοί άξο νες του Μακρυγιάννη διαμορφώνο Η ρητή παραδοχή του Σταντάλ προκαλεί μιαν ατιόοταοχ] -ο αναγνώστης ειδοποιείται-, τα όσα αναφέρει και ο τόνος της αφήγησης επι τείνουν την απόσταση και την εμπλουτίζουν με κριτική: ο συγγραφέας αναρωτιέται, αμ φιβάλλει: «τα σκέφτομαι σωστά ή μήπως με παρασέρνει ο εγωισμός;». Αυτός ο τρόπος ν' αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας θα σήμαινε μια συνειδητοποίηση που ούτε ο ίδιος ο Μα κρυγιάννης ούτε ο κόσμος του μπορούσε να την προσεγγίσει. Εδώ ο εγωτισμός, ακριβώς επειδή είναι και αθώος, αναδύεται πολύ εντο νότερα, όμως ο αναγνώστης τον εισπράττει σε μικρές δόσεις δύσκολα θα απομονώσουμε μια φράση που να μην τον εμπεριέχει κι έτσι το κείμενο μας παρασέρνει τελικά όλοι μας ταυτιζόμαστε αμέσως μαζί του. Να το μυστικό της πάνδημης αποδοχής του Μα κρυγιάννη. Ο ίδιος ποτέ δεν συνειδητοποιεί ότι μιλάει για τα συναισθήματα του, τα ρίχνει κατευθείαν στο χαρτί άμεσα, αδιαμεσολάβητα, αυτόματα, ως αυτονόητες αλήθειες, λες κι ονειρεύεται ή μιλάει στο ντιβάνι του ψυχαναλυτή (αναρωτιέμαι, στον π α π ά τ α είπε ποτέ;): «Ο Αρμανσπέρης διά μένα άφησε κακές σύστασες εις τον Βασιλέα και τους οπαδούς του, οπού άφησε εδώ και εις το Πα λάτι, πάντοτες να με κατατρέχουν. Και την παραγγελίαν του την ξακολουθούν όλοι. Άνοιξαν οι πληγές του σώματος μου και είχα εννιά γιατρούς πέντε μήνους, και μ' αποφά σισαν εις τον θάνατο. Γύρεψα α π ' ό,τι μου χρωστάει η Κυβέρνησις να μου δώσουν να ξεκονομηθώ δεν στάθη τρόπος. Μόνον μίαν χάρη μόκαμαν μάθαν ότι πέθανα και κάμαν τη μουσική έτοιμη να με χώσουνε με παράταξιν» (Β' 110). Μόλις δηλαδή ανέφερε την κακία του Αρμανσμπεργκ θυμήθηκε πως άνοιξαν οι πληγές του, πως του χρωστάνε, πως ετοιμάζονται να τον θάψουν αφηγη ματικές στρατηγικές, ή απλώς το υποσυνεί δητο που ξεχειλάει α^ίαοτα όπως στα όνειρα; Και παραφράζοντας τον Μανόλη Αναγνω στάκη, «πώς να τον πεις εγωιστή, με τόσες πληγές στο κεφάλι, στο κορμί, με τόσους αγώνες;» Γιάννης Παπαθεοδώρου: Ευχαριστώ πολύ! Να ευχηθούμε να είναι «καλοτάξιδο» το βιβλίο και γρήγορα να έχουμε και νέες καλές εκδόσεις στην ιστορική σειρά της Νέας Ελληνικής Βι βλιοθήκης. II νται μέσα στην Επανάσταση, προ σαρμόζονται σε όσα συνέβησαν τα χρόνια που ακολουθούν, διατηρούν όμως κάποια σταθερά χαρακτηρι στικά, όπως η πρόταξη της δικαιο σύνης, η ανάγκη κεντρικής εξουσίας ή η αντιμετώπιση της κακοδαιμο νίας, για την οποία όμως μετά την Επανάσταση οι ευθύνες από τους Τούρκους μετατοπίζονται στους ντόπιους άρχοντες, στις Μεγάλες Δυνάμεις και σε όσους πολιτικούς, σπουδαγμένους κυρίως στο εξωτε ρικό, τις υπηρετούν. Κεντρικό ζή τημα άλλωστε νομίζω για την ανα γνώριση και ανάδειξη του κειμένου [Απρίλιος 2013 ) #6 the books' journal 57

6 υπήρξε η σοβούσα αντιπαράθεση του με τους «ξένους». Η ελληνική ιστοριογραφία, αλλά και ευρύτερα η πολιτική συζήτηση από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, έχουν σφρα γιστεί από την παρουσία των «ξέ νων». Κράτη, κυβερνήσεις, στρατοί, προσωπικότητες, οικονομικοί πα ράγοντες αποτέλεσαν κοινό στόχο μιας ποικιλώνυμης, αντιφατικής κρι τικής που εκκινούσε από διαφορε τικές προελεύσεις και κατέληγε συ νήθως στην καταγγελία του ρόλου τους στα ελληνικά πράγματα. Οι προσεγγίσεις αυτές θέλουν τους «ξέ νους» να προδίδουν, να υπονομεύ ουν, να εκμεταλλεύονται, να εκβιά ζουν το μικρό και πτωχό, πλην τίμιο και ηρωικό, ελληνικό κράτος από την ίδρυση του. Ένας συνωμοσιολογικός, καταγγελτικός και φοβικός λόγος για τους «ξένους» καλλιεργή θηκε λοιπόν και διογκώθηκε αφή νοντας το στίγμα του στον πολι τικό, τον επιστημονικό και τον καθημερινό λόγο. Ο Μακρυγιάννης εδώ βρίσκεται στον αφρό του κύμα τος, καθώς θεωρήθηκε ιδανικός, άδολος εκφραστής της καταγγελίας κατά των ξένων δυναστών. Ο καημός είναι η άλλη σταθερά που συνεισέφερε στην απογείωση του απομνημονεύματος του Μα κρυγιάννη. Αν αυτό αντιπαραβληθεί με ένα άλλο θεμέλιο κείμενο του νέου ελληνισμού, τη Διήγησι των συμβάντων της ελληνικής φυλής του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, μπορούν εύκολα να επισημανθούν οι αποκλίσεις. Ο Γέρος του Μο ριά, παρ' όλο που αφηγείται τα προσωπικά του βιώματα και ου σιαστικά περιορίζει τη διήγηση του στην Πελοπόννησο, μιλάει ως εθνικός αφηγητής. Σε αυτό έχει παίξει ρόλο ενδεχομένως και η διαμεσολάβηση του λόγου του από τον Γεώργιο Τερτσέτη αλλά και η εμβληματική φιγούρα του Κολο κοτρώνη που μιλάει εκ μέρους του γένους, στοιχείο άλλωστε που εξαγγέλλεται πανηγυρικά και στον τίτλο του έργου. Αντίθετα, ο Μα κρυγιάννης είναι ο ιστό ρητή ς του προσωπικού καημού. Έτσι, αν ο Κολοκοτρώνης είναι η ανάταση της εξέγερσης και της εθνογένεσης, ο Μακρυγιάννης είναι το πέν θος της διάψευσης των προσδο κιών, η διάχυτη και εδραιωμένη θλίψη από την κακή τροπή που πήραν τα πράγματα. Το αίσθημα αυτό της πίκρας, της απρόσμενης ήττας που επήλθε έπειτα από μία νίκη, του αδικαίω του αχώνα και της διάψευσης της ελπίδας που διατρέχουν το κείμενο 58 the books'journal #6 [Απρίλιος 2011] του Μακρυγιάννη, ήταν φυσικό να βρει υποδοχές τη δεκαετία του 1940 στους αγωνιστές της Αντί στασης, που διαβάζουν στα λόγια του Μακρυγιάννη τη δική τους πε ριπέτεια. Μπορεί λοιπόν ο Γ. Σε φέρης, ο Γ. Θεοτοκάς, ο Κ. Θ. Δη μαράς και άλλοι αστοί διανοούμενοι να ανέδειξαν, μέσα στη φωτιά του πολέμου και μετά τη λήξη του, τον Μακρυγιάννη και το κείμενο του, αυτός όμως εγκαταστάθηκε στην καρδιά του κόσμου που είχε στρα τευθεί στην Αριστερά. Οι επανεκ δόσεις των απομνημονευμάτων το 1945 από τον Ι. Βλαχογιάννη, το 1947 σε επιμέλεια Λ. Πολίτη και το 1957 σε επιμέλεια Σ π. Ι. Ασδραχά, εγγράφονται νομίζω σε αυτή τη δι πλή υποδοχή. Επακολούθησαν δε κάδες ανατυπώσεις. Ενδεχομένως υπήρξε μια κάποια προσπάθεια υποβάθμισης τα πρώτα χρόνια της Δικτατορίας, που επιστεγάζεται με τους εορτασμούς και τις ειδικές εκ δόσεις για την επέτειο των 150 χρόνων από την Επανάσταση του Αμέσως μετά την αποκατά σταση της δημοκρατίας όμως, ο Μακρυγιάννης επανέρχεται θριαμ βευτικά, ως η αυθεντικότερη έκ φραση του δημοκρατικού φρονή ματος του αγωνιζόμενου λαού. Και πάλι όμως δεν είναι μια φιγούρα κάπως απόμακρου ηγέτη, όπως ο Κολοκοτρώνης, που οδήγησε διά πυρός και σιδήρου το έθνος είναι περισσότερο η προσωποποίηση του καημού του μέσου Έλληνα που εξαπατήθηκε από ντόπιους προδό τες και βασανίστηκε από ξένους εκ μεταλλευτές. Πολλά είναι τα δείγματα της απο δοχής και των τρόπων πρόσληψης του Μακρυγιάννη στη σύγχρονη εποχή. Δρόμοι και πλατείες της Αθήνας και άλλων πόλεων φέρουν το όνομα του, αγάλματα του έχουν τοποθετηθεί σε δημόσιους χώρους, η μορφή του αποτυπώνεται σε χαρ τονομίσματα και γραμματόσημα ή αναρτάται σε σχολικές αίθουσες και γραφεία πολιτικών κομμάτων, το διαδίκτυο φιλοξενεί σε δεκάδες ιστοσελίδες βιογραφίες, εικόνες και απο σπάσματα από κείμενα του σε ποι κίλες όσες χρήσεις, μέχρι και ειδικός ιστότοπος υπάρχει αφιερωμένος σε αυτόν (www.makriyannis.com.gr). Από το πλήθος των αναφορών θα σταθώ σε μία μόνο μορφή της πρό σληψης του Μακρυγιάννη, που την καθιστά ευχερή το διαδίκτυο και το μεράκι των ανθρώπων να το τροφο δοτούν με ποικίλο πληροφοριακό υλικό, πρόσφορο σε πολλαπλές χρή σεις και αναγνώσεις. Ο δικτυακός τόπος μια εθελο ντικής έμπνευσης προσπάθεια όπου φιλοξενούνται οι στίχοι χιλιάδων τραγουδιών με πλήρη στοιχεία της ταυτότητας τους, της πρώτης εκτέ λεσης και των δημιουργών τους. Η αναζήτηση της λέξης «Μακρυγιάν νης» απέδωσε πάνω από είκοσι τρα γούδια όπου μνημονεύεται ο αγωνι στής του '21. Ανάμεσα στους στιχουργούς οι: Μάνος Ελευθερίου, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Νίκος Γκάτσος, Γιώργος Ανδρέου, Ματ θαίος Μουντές, Κώστας Χ. Μύρης, Ντίνος Χριστιανόπουλος, Κώστας Βάρναλης, και ανάμεσα στους συν θέτες: οι Μίκης Θεοδωράκης, Μά νος Λοί'ζος, Νότης Μαυρουδής, Σταύρος Κουγιουμτζής, Γιάννης Μαρκόπουλος, Θωμάς Μπακαλάκος, Θάνος Μικρούτσικος και βέ βαια ο Ηλίας Ανδριόπουλος, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1979 τον δίσκο Γράμματα στο Μακρυγιάννη, όπου και το τραγούδι «θα σε ξανα βρώ στους μπαξέδες», το οποίο επί χρόνια λειτούργησε ως ο άτυπος ύμνος του ΠΑΣΟΚ. Τα περισσό τερα από τα τραγούδια αυτά κυκλο φόρησαν την περίοδο , υπήρξαν πολύ αγαπύ\τά και ανα γνωρίσιμα και σηματοδότησαν ακρι βώς τον οικείο Μακρυγιάννη του καημού, σημείο αναφοράς για τις πίκρες του σήμερα, αόρατο αδελφό, καταφύγιο του πονεμένου αλλά και κριτή της «νεοελληνικής πραγματι κότητας». Μερικοί από τους στίχους αυτούς: Καημένε Μακρυγιάννη να ζερες γιατί το τζάκισες το χέρι σον το τζάκισες για να χορεύουν σέικ τα κωλόπαιδα Ι 1 Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια η βιβλιογραφία έχει πλουτιστεί με νέες κριτικές αποτιμήσεις του Μακρυγιάννη και των κειμένων του. Από τις πλέον πρόσφατες εκδόσεις σημειώνουμε: Γ. Γιαννουλόπουλος, Δ ιαβάζσντας τον Μα κρυγιάννη. Η κατασκευή ενός μύθου από τον Βλαχογιάννη, τον Θεοτοκά, τον Σε φέρη, τον Λορεντζάτο, β' έκδ. Πόλις, Αθήνα 2004 και Ν. Θεοτοκάς, Μακρυ γιάννης, εκδ. Τα Νέα, Αθήνα Θ. Κολοκοτρώνης, Διήγησις συμβά ντων της ελληνικής φυλής από τα 1770 έως τα 1836, επιμέλεια Τ. Γριτσόπουλος, Αθήνα 1981, σσ Σπ. Τρικούπη, Ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως, εκδ. 3η, τ. Γ', Αθήνα 1888, ανατύπωση, σσ , 131, και τ. Δ, σσ. 46, 55, 58-59, Μ. Οικονόμου, Ιστορικά της ελληνι κής παλιγγενεσίας ή ο Ιερός αγών των Ελλήνων, Αθήνα 1976 (α' έκδ. Αθήνα 1873), σσ. 440 και 458, 513, 531, , Ν. Κασομούλης, Ενθυμήματα στρα τιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων , επιμ. Γ. Βλαχογιάννης, τ. 2, Αθήνα 1940 (επανέκδοση Αθήνα 1998), σ. 47 κ.λπ. 1 Όσα σκαλιά κι αν ανεβώ Ι κι όπου η καρδιά μου φτάνει Ι θα με κρατάει το χέρι σου Ι Χριστέ και Μακρυγιάννη (Μ. Ελευθερίου / Ηλ. Ανδριόπουλος). Μπαρμπα-Γιάίψη Μακρυγιάννη Ι δεν μας τα 'γραψες καλά. ΙΔ ες ο Έλληνας τι κάνει Ι για ν' ανέβει πιο ψηλά. Ι Μπαρμπα-Γιάννη Μακρυγιάννη Ι πάρε μαύρο για ταγάνι Ι κι έλα στη ζωή μας πίσω Ι το στραβό να κάμεις ίσο (Ν. Γκάτσος / Στ. Ξαρχάκος). Και το βράδυ βράδυ ήρθαν με τα μας Ι Μάρκος Βαμβακάρης με Τσίτσάνη Ι σμίζαν ' τα μπουζού κια και ο μπαγλαμάς Ι με τον τα μπουρά του Μακρυγιάννη (Λ. Παπαδόπουλος / Μ. Λοΐζος) Τέλος, η, δημοφιλής στο διαδίκτυο, εριστική μεμψιμοιρία που αναδύ ουν οι στίχοι του Ντίνου Χριστια νόπουλου, ας είναι επίλογος αυτού 6 του σημειώματος: Δυο παρατηρήσεις για την τύχη του ποιήματος. Η προυιη: το ποίημα μελο ποίησε ο Σταύρος Κουγιουμτζής και το περιέλαβε στο δίοκο «Μικραίνει ο κόσμος» που κυκλοφόρησε το Ο τελευταίος στίχος όμως έχει αλλάξει: «τα κωλόπαιδα», μετατράπηκαν σε «παιδιά μας»... Η δεύτερη: οι στίχοι του Χριστιανόπουλου αναπαράγονται συχνά στο διαδίκτυο σε blogs και ultra πατριωτικά sites, όπου ελεεινολογείται η κατάσταση της σημερινής Ελλάδας και η νεολαία που έχει πάρει διαζύγιο από «τοις κείνων ρήμασι». Η άκριτη αναπαραγωγή πληροφοριών και φρά σεων εν είδει γνωμικών και ρήσεων γε νικής χρήσεως, ακόμη και όταν πρό κειται για κουταμάρες, είναι από τα χαρακτηρισακά του διαδικτύου. Οι θια σώτες, για παράδειγμα του ποιήματος, δεν έχουν προσέξει ότι δεν είναι πρό σφατο. Είχε περιληφθεί στη συλλογή Ο μπουφές (εγώ το είδα σε επανέκδοση του 1979 στον τόμο Μικρά Ποιήματα από τη Διαγώνιο) λίγο αργότερα τα «κωλόπαιδα», χόρευαν στη Νομική και το Πολυτεχνείο... Τότε όμως τους έλε γαν «αλήτες».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 1.α. Το κείμενο: Ο Μακρυγιάννης άρχισε να γράφει τα Απομνημονεύματα στις 26 Φεβρουαρίου του 1829 στο Άργος όπου είχε οριστεί Γενικός Αρχηγός της Εκτελεστικής Δυνάμεως

Διαβάστε περισσότερα

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188)

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. α) Ποιες σκέψεις διατυπώνει ο Μακρυγιάννης στο εξεταζόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Ρίτσος: Ανυπόταχτη Πολιτεία (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 51-53)

Γιάννης Ρίτσος: Ανυπόταχτη Πολιτεία (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 51-53) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Γιάννης Ρίτσος: Ανυπόταχτη Πολιτεία (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 51-53) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ- µατολογικά στοιχεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Μόνο με το αίσθημα μπορείς να διδάξεις. Αν καθήσεις στην έδρα η ποίηση θα φύγει από το παράθυρο. «Κώστας Μόντης» Βασικές αρχές: 1) Το λογοτεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Περιγραφή εργαστηρίου Οι ιστορίες είναι γεγονότα ζωής ή του μυαλού ή μήπως απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη

ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη Ημερομηνία 25/2/2015 Μέσο Συντάκτης Link diastixo.gr Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης http://diastixo.gr/sinentefxeis/xenoi/3524-william-landay ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη Δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο θαυμαστός κόσμος της ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Δ, Ε και ΣΤ Δημοτικού Νοέμβριος 2011-Μάιος 2012 Υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Μαραθώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα

Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΔΡΟΥΛΙΑΣ Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα Παραγωγή λόγου για την Ε και την ΣΤ Δημοτικού ΠΡΟΛΟΓΟΣ Για να κρατάς αυτό το βιβλίο στα χέρια σου, σημαίνει ότι θέλεις να μάθεις να εκφράζεσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Δημητριάννα Σκουρτσή Γ2 Σχολικό έτος 2014-15 Τάξη Γ Γυμνασίου Λογοτεχνικό Εξωσχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου Ημερομηνία 19/3/2015 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασίλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%ce%b1%cf%80%cf%8c- %CE%BE%CF%8D%CE%BB%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9- %CE%B1%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B9-

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Κλέφτικο τραγούδι: [Της νύχτας οι αρµατολοί] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 163-164)

Κλέφτικο τραγούδι: [Της νύχτας οι αρµατολοί] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 163-164) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Κλέφτικο τραγούδι: [Της νύχτας οι αρµατολοί] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 163-164) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Αφού µελετήσετε τη διήγηση του Κολοκοτρώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Να γιατί...η λαϊκή τέχνη

Να γιατί...η λαϊκή τέχνη ÔÝ íç Να γιατί...η λαϊκή τέχνη Εν αρχή το σύνθημά μας είναι ένα: η λαϊκή τέχνη είναι επανάσταση. Και είναι επανάσταση διότι είναι αρχέτυπο λειτουργίας μιας πολιτικά ευνομούμενης κοινωνίας. Η τέχνη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254)

Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα.

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΔΣ6. Δίνονταί οί πίνακες Σ1(Κ, Κ) καί Π1(Κ, Κ) που περίέχουν τα αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

Ο θαυμαστός κόσμος της ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ. 5ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δημοτικού και του Γυμνασίου

Ο θαυμαστός κόσμος της ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ. 5ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δημοτικού και του Γυμνασίου Ο θαυμαστός κόσμος της ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ 5ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δημοτικού και του Γυμνασίου Oκτώβριος 2015-Μάιος 2016 Αποστολή: Γνωρίζω την αγαπημένη συγγραφέα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικά είδη. Σοβαρό, επίσηµο, τυπικό

Βιογραφικά είδη. Σοβαρό, επίσηµο, τυπικό Βιογραφικά είδη (Βιογραφία, µυθιστορηµατική βιογραφία, αυτοβιογραφία, µυθιστορηµατική αυτοβιογραφία, βιογραφικό σηµείωµα, αυτοβιογραφικό σηµείωµα, αποµνηµονεύµατα, ηµερολόγιο, συστατική επιστολή) Περιεχόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ «Δεν γράφω για να είμαι αγαπητή» Βικτόρια Χίσλοπ: «Τον Ερντογάν τον φοβάμαι. Είναι δικτάτορας!» H Βικτόρια Χίσλοπ Η συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ, γνωστή για «Το Νησί» που μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!»

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!» Ημερομηνία 27/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link www.thinkover.gr Ανδριάνα Βούτου http://www.thinkover.gr/2015/04/27/stefanos-livos/ Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ δια χειρός Dr. Ε. Φραγκεδάκη ISBN: 978-960-93-3811-0 SAPPHO SOFT Dr. Ε. Φραγκεδάκη ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 109 5. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

O xαρταετός της Σμύρνης

O xαρταετός της Σμύρνης ...... O xαρταετός της Σμύρνης Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος 2009 MANOΣ KONTOΛEΩN & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY A.B.E.E. Λάµπρου Κατσώνη 271 & Γεωργίου Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα ΣΤ τάξη Δημοτικού Σχολείου Μακρυγιάλου 2009-2010 1 Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα άγρια

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου]

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας: Σεμίραμις Αμπατζόγλου Τάξη: Γ'1 Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Ποιητικές καταθέσεις ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. ποιήματα. CaptainBook.gr

Ποιητικές καταθέσεις ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. ποιήματα. CaptainBook.gr Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και από τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα»

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Α] Ασκήσεις κλειστού τύπου (Σωστό Λάθος) Για τον Πλάτωνα οι καθολικές έννοιες, τα «καθόλου», δεν είναι πράγματα ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ»

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Τμήμα 5 ης -6 ης Δημοτικού Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012 Θαλής ο Μιλήσιος 630/635 π.χ. 543 π.χ. Ο πρώτος φιλόσοφος! Ο Θαλής ο Μιλήσιος ανήκει στους προσωκρατικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ Εισαγωγικά: Τι είναι λογοτεχνικό αρχείο; Τι περιέχει το αρχείο ενός ποιητή; Ποιος είναι ο πονοκέφαλος ενός εκδότη; Τι ηθικά διλήμματα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση και διαφήμιση

Τηλεόραση και διαφήμιση Τηλεόραση και διαφήμιση Δείτε τι έγραψαν μερικά παιδιά για τις διαφημίσεις:... Σε κάθε σπίτι σήμερα έχει μπει η τηλεόραση και, όπως γνωρίζουμε, κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε από τις διάφορες διαφημίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Εδώ κι εκεί Εγώ κι εσύ Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ποδράσηη Εδώ κι εκεί Εγώ κι εσύ Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 2ο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ελληνικού Εδώ κι εκεί Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΡΜΟΥΡΙΖΟΝΤΑΣ...... στο όνειρο

ΜΟΥΡΜΟΥΡΙΖΟΝΤΑΣ...... στο όνειρο ΜΟΥΡΜΟΥΡΙΖΟΝΤΑΣ...... στο όνειρο Κατά παραγγελία γράψιμο και κατά παραγγελία ψυχές... γίνεται; Κι όμως γίνεται... Οι πιο πολλοί είναι τους είδους, αλλά της ψυχής, δεν είναι κανείς... Εγώ με της πένας μου

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θεοτόκης: Η Τιµή και το Χρήµα (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 108-120)

Κωνσταντίνος Θεοτόκης: Η Τιµή και το Χρήµα (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 108-120) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Κωνσταντίνος Θεοτόκης: Η Τιµή και το Χρήµα (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 108-120) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ- µατολογικά

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ «ΑΞΙΖΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ 1 Ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΝΙΩΝ Ό,τι δεν συνέβη, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε,

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννη Ρίτσου: Ρωµιοσύνη (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 245-249)

Γιάννη Ρίτσου: Ρωµιοσύνη (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 245-249) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Γιάννη Ρίτσου: Ρωµιοσύνη (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 245-249) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Ο ποιητής, αξιοποιώντας την ιστορική του µνήµη, κινείται

Διαβάστε περισσότερα

π ƒπ ÃOª ø ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25-85 ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 89-212 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

π ƒπ ÃOª ø ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25-85 ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 89-212 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ π ƒπ ÃOª ø ΠΡΟΛΟΓΟΣ............................................. 17 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25-85 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ......... 25 Α. Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ......................

Διαβάστε περισσότερα

Η καλλιέργεια της κριτικής ανάγνωσης µέσα από το µάθηµα της λογοτεχνίας

Η καλλιέργεια της κριτικής ανάγνωσης µέσα από το µάθηµα της λογοτεχνίας Η καλλιέργεια της κριτικής ανάγνωσης µέσα από το µάθηµα της λογοτεχνίας Η εµπειρία της χρήσης των «Αναγνωστικών Ηµερολογίων» στην Α Γυµνασίου της Βάλιας Λουτριανάκη Η χρήση αναγνωστικών ηµερολογίων (reading

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επικοινωνία ΣυνΚίνησις 2155304973, 6973933877 info@sinkinisis.com www.sinkinisis.com ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Πιθανότατα αισθάνεστε πολύ αναστατωµένοι αφού λάβατε µια διάγνωση καρκίνου. Συνήθως είναι δύσκολο να αποδεχθείτε τη διάγνωση αµέσως και αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το ταξίδι στην 11η διάσταση

Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το κείμενο αυτό δεν αντιπροσωπεύει το πώς παρουσιάζονται οι 11 διστάσεις βάση της θεωρίας των υπερχορδών! Είναι περισσότερο «τροφή για σκέψη» παρά επιστημονική άποψη. Οι σκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή;

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο Το πιο πολυδιαβασμένο στον κόσμο. Το πρώτο που τυπώθηκε από τον Γουτεμβέργιο

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ»

Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» Δ τάξη, 2013-2014 Παρουσίαση γραπτής εργασίας «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Τα βήματα που ακολουθήσαμε ήταν: 1. Αφού η δασκάλα μας έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

Το διπλό βιβλίο-δημήτρης Χατζής. Χαρά Ζαβρού Γ 6 Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Καθηγήτρια: Βασιλική Σελιώτη

Το διπλό βιβλίο-δημήτρης Χατζής. Χαρά Ζαβρού Γ 6 Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Καθηγήτρια: Βασιλική Σελιώτη Το διπλό βιβλίο-δημήτρης Χατζής Χαρά Ζαβρού Γ 6 Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Καθηγήτρια: Βασιλική Σελιώτη Γενικά Δημήτρης Χατζής Περιεχόμενα «Το διπλό βιβλίο» Περίληψη Ιστορικό πλαίσιο Τίτλος του έργου Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Μίλτου Σαχτούρη: «Η Αποκριά» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 287-288)

Μίλτου Σαχτούρη: «Η Αποκριά» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 287-288) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Μίλτου Σαχτούρη: «Η Αποκριά» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 287-288) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Moodle

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Moodle Πώς να χρησιμοποιήσετε το Moodle Οδηγός για Φοιτητές/τριες (ΔΕΟ10) του Αριστείδη Χατζή ahatzis@phs.uoa.gr ΣΕΠ ΑΘΗΝΑ-2, Portal Officer ΔΕΟ10 Αυτός ο οδηγός απευθύνεται στις φοιτήτριες και τους φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά

Ο Παραμυθάς Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά 18 Ιαν 2014 Χανιά (18/1), Σταλός (19/1), Χανιά 18.01 έως 19.01 Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά Ο Παραμυθάς των παιδικών μας χρόνων έρχεται στην Κρήτη Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Τμήμα Νηπίων 4 έως 5 χρονών Υπεύθυνη Νηπιαγωγός Αριστέα Κατσάρη & Αθηνά Λιώτη από 10/11/2014 έως 14/11/2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Τμήμα Νηπίων 4 έως 5 χρονών Υπεύθυνη Νηπιαγωγός Αριστέα Κατσάρη & Αθηνά Λιώτη από 10/11/2014 έως 14/11/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Τμήμα Νηπίων 4 έως 5 χρονών Υπεύθυνη Νηπιαγωγός Αριστέα Κατσάρη & Αθηνά Λιώτη από 10/11/2014 έως 14/11/2014 Θέμα- Φωτοσύνθεση Συγκρίνοντας τις δύο εποχές παρατηρήσαμε ότι το φθινόπωρο

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας

Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΑΣΗ Β (2013-2014) Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας Ενότητα που αφορά στη διδασκαλία (βάσει του σχολικού γλωσσικού εγχειριδίου):

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ»

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Ειρηάννα Δραγώνα Θεατροπαιδαγωγός- Εμψυχώτρια Θεάτρου [ Το κείμενο βασίστηκε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 369 17 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.1046 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ ΡΟ ΧΟΥΑΝ ΓΚΟΥΤΙΕΡΕΣ

ΠΕ ΡΟ ΧΟΥΑΝ ΓΚΟΥΤΙΕΡΕΣ Ηµερολόγιο 2016 28 ΔΕΥΤΕΡΑ iανουaριος 29 ΤΡΙΤΗ 30 ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΠΕΜΠΤΗ 51 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 62 Πρωτοχρονιά (αργία) ΣΑΒΒΑΤΟ ρεϊμοντ καρβερ dfsfsdfsdfsdfdsfsd Απέκτησες τελικά, έστω κι έτσι, αυτό που ήθελες από τούτη

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Γ Δεύτερη διδακτική πρόταση Μυθολογία Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική ώρα έφηβοι και

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Η Σοφία η μέλισσα ταξίδεψε και έπαιξε με παιδιά έξι Δημοτικών σχολείων στις επαρχίες της Κύπρου. Λευκωσία, 7 Δεκεμβρίου 2015

ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Η Σοφία η μέλισσα ταξίδεψε και έπαιξε με παιδιά έξι Δημοτικών σχολείων στις επαρχίες της Κύπρου. Λευκωσία, 7 Δεκεμβρίου 2015 ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Επικοινωνία: Γραφείο Επικοινωνίας Τομέας Προώθησης και Προβολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τηλ. 22894304 ηλ. διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy ιστοσελίδα: www.pr.ucy.ac.cy ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα