Ένας νέος, παλιός Μακρυγιάννης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ένας νέος, παλιός Μακρυγιάννης"

Transcript

1

2 Ένας νέος, παλιός Μακρυγιάννης Από τον ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ Η κλασική σειρά Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη υπό του διεύθυνση του Αλκή Αγγέλου, αρχικά στις εκ δόσεις Ερμής και αργότερα στην Εστία με το χαρακτηριστικό της σχήμα (12x16,5 εκ.), τα μικρά τυ Στρατηγού Μακρυγιάννη, Απομνημονεύματα, μεταγραφή-ση μειώσεις: Γιάννης Βλαχογιάννης, πρόλογος: Σττΰρος Ασδραχάς, επιμέλεια έκδοσης: Αλέξης Πολίτης, Εστία, Αθήνα 2011, 3 τόμοι, σελ. πογραφικά στοιχεία και το πυκνό διάστιχο, που την καθιστούν κάπως δύσχρηστη στους πρεσβύωπες, αγαπητή όμως και αναγνωρίσιμη, έχει διαγράψει από το 1970 μια γόνιμη πορεία 40 χρόνων στα νε οελληνικά γράμματα. Στο διάστημα αυτό συνεργάστηκαν ως επιμελητές ή συγγραφείς πολλοί από τους σπουδαιότερους νεοελληνιστές και παρέδωσαν στο λόγιο κοινό εξαιρετικές εκδόσεις ή σχολιασμένες επανεκδόσεις θεμελιωδών κειμένων της νεοελληνικής γραμματείας. Ο Αλέξης Πολίτης, παλαιός γνώ ριμος της σειράς, εγκαινίασε την ανάληψη της διεύθυνσης της με την επανέκδοση ενός κειμένου, σταθ μού στα νεοελληνικά γράμματα, των Απομνημονευμάτων του Μακρυγιάννη. Η διήγηση του Μακρυ γιάννη βρήκε λοιπόν φιλόξενη στέγη στον φυσικό του χώρο, σε μία προσεγμένη, εύ χρηστη, τρίτομη έκδοση. Οι δύο τόμοι περιέχουν το απομνημό νευμα και το παράρτημα εγγρά φων που συνόδευε την πρώτη έκ δοση. Στον τρίτο τόμο οι επιμελητές της έκδοσης Αλέξης Πολίτης και Γεωργία Παπαγεωργίου έχουν εντάξει συμπληρωμα τικά κείμενα, απαραίτητα για τη γνώση του προσώπου και του έρ γου: τη βιογραφία του Μακρυ γιάννη από τον Ιωάννη Βλαχο γιάννη, τα εισαγωγικά κείμενα του ιδίου, το νεανικό, αλλά εξαιρετικά ώριμο, κείμενο του Σπ. Ι. Αοδραχά που προτασσόταν στην επανέκ δοση του 1957, τις πρώτες κριτι κές αντιδράσεις που προξένησε η έκδοση των απομνημονευμάτων μέχρι το 1930, μια επιλογή βι βλιογραφίας, γλωσσάρι και ευρε τήριο τόπων και ονομάτων που απουσίαζε από τις πολυάριθμες πρόχειρες ανατυπώσεις που συχνά-πυκνά, ιδίως τα τελευταία χρόνια, εμφανίζονταν στη βιβλιαγορά. Καθώς, όπως είναι γνωστό, το χειρόγραφο του Μακρυγιάννη λανθάνει και ο ίδιος δεν τηρούσε καμία ορθογραφία, οι επιμελητές ακολούθησαν την πρώτη έκδοση, 54 the books' journal #6 [Απρίλιο; 201 ì j επιλέγοντας ωστόσο -ορθά κατά τη γνώμη μου- να προσαρμόσουν την ορθογραφία και τον τονισμό στις σημερινές οπτικές συνήθειες των αναγνωστών. Μόνη ένσταση, η τιμή πώλησης τα 72,70 ευρώ παραμένουν πολλά χρήματα... Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Ένας νέος Μακρυγιάννης, λοιπόν, που έρχεται από τα παλιά, είναι μαζί μας. 1 Ένας άνθρωπος των όπλων και της πολιτικής που κατέ στη ιδρυτική μορφή του νέου ελλη νισμού, όχι τόσο μέσω των πρά ξεων του όσο μέσω των γραπτών του. Ένα κείμενο που είχε μια μα κρά ιδιότυπη διαδρομή: άρχισε να γράφεται στις 26 Φεβρουαρίου 1826 στο Άργος, συνεχίστηκε με διακοπές στο Ναύπλιο και στην Αθήνα, φυγαδεύτηκε στην Τήνο το 1840, απ' όπου το επανέφερε ο συγγραφέας στην Αθήνα το 1844 για να συνεχίσει να το συμπληρώ νει έως τον Απρίλιο του Κα τόπιν το εναπέθεσε σε έναν τενεκέ στο υπόγειο του σπιτιού του, όπου το ανακάλυψε, κατόπιν συνεχών παροτρύνσεων του Βλαχογιάννη, ο γιος του Μακρυγιάννη, Κίτσος, τα πρώτα χρόνια του 20ού αιώνα. Ο Βλαχογιάννης ξεκίνησε το τι τάνιο έργο της μεταγραφής -απο κρυπτογράφησης μάλλον σε αυτή την περίπτωση- του κειμένου, το οποίο και παρέδωσε σε κοινή χρήση πρώτα μέσω της εφημερί δας Ακρόπολις, στις 27 Ιουνίου 1904, και κατόπιν στη μνημειώδη δίτομη έκδοση του Ο ακά ματος αυτός μελετητής και εκδό της των ιστορικών πηγών του 1821 πίστεψε ότι στο πρόσωπο του Μακρυγιάννη βρήκε επιτέλους κάποιον που γράφει με πάθος «παλληκαρίσια, ρουμελιώτικα», χωρίς να μασάει τα λόγια του (τ. 3, σ. 106), κάποιον ο οποίος θα ανα δείκνυε τα παλικάρια της Ρούμελης που δόξασαν τον Αγώνα ένα ισχυρό αντίβαρο δηλαδή στην πλη θώρα απομνημονευμάτων για την επανάσταση που γράφτηκαν από Πελοποννήσιους. Η έκδοση λοι πόν, πέραν των άλλων, εγγράφεται και στη ζώσα τότε ακόμη διαμάχη Πελοποννήσιων-Ρουμελιωτών. Λίγα χρόνια μετά, με την ενσωμά τωση των νέων εδαφών που έφερε η λήξη των Βαλκανικών πολέμων, η αντιπαλότητα αυτή καταλάγιασε, καθώς είχε καταστεί πλέον άνευ νοήματος, για να πάρει τη θέση της μία νέα ανάμεοα στους κατοί κους της Παλαιάς Ελλάδας και των Νέων Χωρών ή, αμέσως κατόπιν, ανάμεσα στους ντόπιους και τους πρόσφυγες της μικρασιατικής κα ταστροφής. Το κείμενο επομένως του Μα κρυγιάννη διαγράφει μια συναρπα στική πορεία σχεδόν ενός αιώνα, από τη σύνταξη των πρώτων χει ρόγραφων σελίδων μέχρι την έκ δοση του. Η έκδοση αποτελεί την εκκίνηση μιας νέας μακράς δια δρομής, ιδιαίτερα μάλιστα καθώς οι τύχες του κειμένου διαμόρφωσαν μετά θάνατον και την τύχη του συγγραφέα του. Ο Μακρυγιάννης του Αγώνα, ένας άνθρωπος των όπλων, μισθωτός των επαναστατι κών κυβερνήσεων, με δευτερεύο ντα στρατιωτικό ρόλο και με ιδιό τυπη πολιτική δράση στο νέο κράτος, μεταμορφώνεται, χάρη στα γραπτά του, σε συστατική μορφή του νέου ελληνισμού. ΑΠΟ ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ, «ΛΑΪΚΗ ΨΥΧΗ» Στην πολυκύμαντη δημόσια ζωή του Μακρυγιάννη ξεχωρίζουν κά ποια σημεία σταθμοί: οι εμφύλιες συγκρούσεις της περιόδου , ο αγώνας εναντίον του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο και κατά των Τούρκων στην Αθήνα, οι αντιπαραθέσεις μετά τη δολοφο νία του Καποδίστρια, η επανά σταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, η δίκη του το 1852 και η φυλάκιση του για αντιβασιλική συνωμοσία, η θριαμβευτική επάνοδος του μετά

3 την έξωση του Όθωνα το Εντούτοις, είναι αναιμική η πα ρουσία του Μακρυγιάννη στα κεί μενα των πρώτων αφηγητών της Επανάστασης. Ξεκινά από τις εμ φύλιες διαμάχες και συχνά περιο ρίζεται σε λίγες αναφορές, ακόμη και σε συγγραφείς που εκδίδουν το έργο τους στο β' μισό του 19ου αι ώνα, όταν πλέον ο Μακρυγιάννης φέρει και την αίγλη του Ση μειώνουμε μερικά ενδεικτικά πα ραδείγματα: Ο Κολοκοτρώνης αναφέρει μία μόνο φορά τον Μα κρυγιάννη, και αυτή μετά το πέ ρας της Επανάστασης, μαζί με ποι κίλους όσους οπλαρχηγούς στις εσωτερικές συγκρούσεις που ακο λούθησαν τη δολοφονία του Κα ποδίστρια. 2 Ο Σ π. Τρικούπης μνη μονεύει τον Μακρυγιάννη πρώτη φορά τον Μάιο του 1824 στις εμ φύλιες συγκρούσεις των κυβερνη τικών με τους στρατιωτικούς και ακολούθως στη μάχη των Μύλων με τον Ιμπραήμ τον Μάιο του 1825 και με τον Κιουταχή στην Αθήνα το Ο Μιχαήλ Οικο νόμου μιλάει γι' αυτόν πρώτη φορά στα γεγονότα του Εμφυλίου το 1824, όταν γράφει ότι «ο Μακρυ γιάννης, ο Χορμόβας και ο Σκίπης» εγκατέλειψαν τον Γενναίο και πέρασαν στο κυβερνητικό στρατό πεδο, για να τον ξαναμνημονεύσει παρακάτω σποραδικά με αφορμή γεγονότα του Ο Ν. Κασο μούλης πρωτογράφει γι' αυτόν στην πολιορκία του Νεοκάστρου από τον Ιμπραήμ, την 1η Απριλίου 1825, και επανέρχεται και σε άλλα σημεία στη συμμετοχή του στον αγώνα κατά του αιγυπτίου πασά στην Πελοπόννησο και κυρίως κατά του Κιουταχή στην Αθήνα. 5 Ενώ λοιπόν κατά τον 19ο αιώνα ο Μακρυγιάννης περιοριζόταν στη δεύτερη γραμμή αγωνιστών, μετά τη δημοσίευση των Απομνημονευ μάτων του, από τον Μεσοπόλεμο και εξής, σταδιακά βρίσκεται να πρωταγωνιστεί στο πάνθεον των ηρώων της Επανάστασης. Η ανά δειξη της λαϊκής ψυχής και της αυ θεντικής ανεπεξέργαστης λαϊκότη τας υπήρξε βασικό ζητούμενο του προβληματισμού και της σκέψης των διανοουμένων του Μεσοπολέ μου. Παρότι οι διανοούμενοι αυτοί στην πλειονότητα δεν ανήκαν στο χώρο της Αριστεράς, συναντήθη καν -μέσω της λατρείας των χαρι σμάτων του απλού λαού- με τις ιδέες της, τις τροφοδότησαν και τροφοδοτήθηκαν από αυτές. Και εδώ ο Μακρυγιάννης υπήρξε ιδα νική περίπτωση, διότι στο πρό Ο Μακρυγιάννης ( ) σε λιθογραφία του Καρλ Κρατζάισεν. σωπο του και στη γραφίδα του θε ωρήθηκε ότι αναγνωρίστηκε η αυ θεντική, ατόφια λαϊκή έκφραση. Στην περίπτχοσή του μάλιστα η γλώσσα υπήρξε το βασικό όχημα αναγνώρισης, καθώς οι δημοτικι στές βρήκαν στο κείμενο του ένα σημείο αναφοράς και στο ύφος του ένα απαράμιλλο δείγμα αγνής και ανεπεξέργαστης γραφής. Ο αδρός λόγος, η άμεση, δωρική γραφή, ακόμη και η διάχυτη εμπάθεια και η επαν^λαμβανόμενη αυτοαναφορικότητα του συγγραφέα θεωρήθη καν συστατικά της αυθεντικότητας του κειμένου και έκφραση ανεπι τήδευτου λόγου ενός γνήσιου Έλ ληνα, λαϊκού αγωνιστή, το ιδανικό αφήγημα της επανάστασης. Ο λό γος εδώ αναπλάθει τον άνθρωπο. Ο Μακρυγιάννης άλλωστε -τόσο ο ίδιος όσο και εκείνος που πλά στηκε από την υποδοχή των Απο μνημονευμάτωνσυγκέντρωνε ιδιότητες που θα επέτρεπαν να κα ταστεί πρότυπο: α) Πήρε μέρος στην Επανά σταση ως άνθρωπος των όπλων. Ανήκε δηλαδή στην ομάδα εκείνη αγωνιστών που εκ των υστέρων αναγορεύτηκε ως η πλέον ανιδιο τελής και αγνή, σε σύγκριση αφ' ενός με τους πρόκριτους, τους κοτζαμπάσηδες, που ως «εκμεταλ λευτές των φτωχών αγροτών και συνεργάτες των Τούρκων», απα ξιώθηκαν από την τρέχουσα «προ οδευτική» ανάγνωση της ιστορίας, και αφ' ετέρου σε σύγκριση με τους πολιτικούς-διανοούμενους που τους αποδόθηκε συλλήβδην η ιδιό τητα του ραδιούργου Φαναριώτη ή και του πράκτορα των ξένων. Στο πλαίσιο αυτό, οι οπλαρχηγοί αποθεώθηκαν και από την εθνική παραδοσιακή ιστοριογραφία αλλά και από την αριστερόστροφη πραγμάτευση της ιστορίας που είδαν στο πρόσωπο τους την έκφραση του αγωνιζόμενου έθνους ή του ένοπλου λαού. ούργητου νέου, που μπαίνει στην επανάσταση, σιτίζεται με λουφέ από το κρατικό ταμείο και ανεβαί νει τη σκάλα των δημόσιων αξιο)μάτων, φτάνει να γίνει στρατηγός. Αν ο Θ. Κολοκοτρώνης, ο Κ. Δε ληγιάννης, ο Π. Παπατσώνης και άλλοι που ιστορούν τον Αγώνα νιώ θουν την ανάγκη να αναδείξουν την οικογενειακή τους γενεαλογία οι κονομικής ισχύος οι πρόκριτοι, αντίστασης οι κλέφτες, ο Μακρυ γιάννης δηλώνει από τις πρώτες λέξεις του γραπτού του: β) Δεν κρατούσε από τζάκι, από μεγάλη οικογένεια. Είναι η προσω ποποίηση του φτωχού, αυτοδημι γ) Συγκρούεται με την εξουσία που εγκαθιδρύθηκε στο νεαρό ελληνικό κράτος. Τα νεότερα χρόνια έχει Η πατρίς της γεννήσεως μου είναι από το Λιδορίκι, χωριό του Λιδορικιού ονομαζόμενον Αβορίτη τρεις ώρες είναι από το Λιδορίκι μακριά το άλλο το χωριό, πέντε καλύβια. Οι γοναίγοι μου πολύ φτωχοί (τ. 1, σ. 25). [Λποίλιος 2011] #6 the books' journal 55

4 «Πώς να τον πεις εγωιστή;» Μια συζήτηση του Αλέξη Πολίτη και του Γιάννη Παπαθεοδώρου Σ τόχος της τωρινής επανέκδοσης των Απομνημονευμάτων τον στρατηγού Μακρυγιάννη είναι να δοθεί το κλα σικό αντό κείμενο στο κοινό σε μια μορφή χρηστική και έγκυρη, πλαι σιωμένη με τα απαραίτητα σχόλια για την κατά το δυνατόν καλύτερη κατανόηση του. Έτσι αρχίζει το εκδοτικό σημείωμα της καινούργιας, αναστοιχειοθετημένης στο μονοτονικό, αναθεω ρημένης και επαυξημένης με συνοδευτικά κεί μενα και σχόλια έκδοσης ενός από τα πιο πολυσυζητημένα κείμενα του νέου ελληνισμού. Για το κείμενο αυτό, τις ιδεολογικές χρήσεις του και για τον συγγραφέα συνομιλούν ο κα θηγητής Γιάννης Παπαθεοδώρου με τον κα θηγητή Αλέξη Πολίτη, επιμελητή της νέας έκ δοσης. Γιάννης Πατταθεοδώρου: Να ξεκινήσουμε με μερικά εκδοτικά δεδομένα. Στην εισαγωγή σας αναφέρετε ότι στόχος σας ήταν να δοθεί στο κοινό μια έκδοση σε «χρηστική και έγκυρη» μορφή, «πλαισιωμένη με τα απαραί τητα σχόλια». Δεδομένου ότι υπάρχουν συνε χείς επανεκδόσεις του Μακρυγιάννη, σε τι διαφοροποιείται αυτή η έκδοση, ιδίως σε σχέση με την αρχική έκδοση του Βλαχογιάννη (1907) αλλά και τις μεταγενέστερες του Λίνου Πολίτη (1947) και του Σπύρου Ασδραχά (1957); Αλέξης Πολίτης: Η καινούρια αυτή έκδοση διαφέρει πρώτα-πρώτα επειδή επιλέξαμε το κείμενο του Μακρυγιάννη να τυπωθεί με τη σημερινή ορθογραφία: μονοτονικά δηλαδή, και σύμφωνα με τις τωρινές μας ορθογραφικές συνήθειες. (Εννοείται ότι και ο Βλαχογιάννης και ο Αίνος Πολίτης τις ορθογραφικές συνή θειες της εποχή τους κράτησαν.) Η Γεωργία Παπαγεωργίου φρόντισε αυτή την πλευρά νομίζω πως δεν άφησε ούτε ένα από τα αγκά θια που διαρκώς ξεφύτρωναν. Έ π ε ι τ α το γλωσσάρι πλουτίστηκε πολύ (ο αναγνώστης των χρόνων του Βλαχογιάννη ήταν πιο κοντά στο ιδίωμα του Μακρυγιάννη, μην το ξε χνάμε), το ευρετήριο ονομάτων είναι κατά πολύ πληρέστερο (χάρη και στη βοήθεια του κυριαρχήσει ένας Μακρυγιάννης σύμβολο του αντιμοναρχικού αγώνα. Εντούτοις ο ίδιος -που άλ λωστε έδωσε το όνομα Ό θ ω ν σε έναν από τους γιους του, ο οποίος μάλιστα πρωτοστάτησε στην έξωση του ομώνυμου του βασιλιάείναι περισσότερο εκφραστής της 56 the books' journal #6 [Απρίλιος 2011 ] Παναγιώτη Στάθη ταυτίσαμε αρκετά πρό σωπα), υπάρχει ένα συνοπτικό χρονολόγιο σε κάθε τόμο που διευκολύνει, κεφαλίδες περι λήψεις στην κορφή κάθε σελίδας (κι εδώ χάρη στην ευρηματικότητα της Γεωργίας Παπαγε ωργίου). Βέβαια έχει προστεθεί η εξαίρετη ει σαγωγή του Ασδραχά, μαζί και κάποια συνο δευτικά κείμενα σχετικά με τις πρώτες τύχες των Απομνημονευμάτων, καθώς και μια διαφω τιστική βιβλιογραφία έως τις μέρες μας. Στο κείμενο έγιναν επεμβάσεις σε ελάχιστα ση μεία («διορθώσεις» φιλολογικού τύπου) αν ποτέ βρεθεί το χειρόγραφο, βέβαια, θα χρεια στεί καινούρια επεξεργασία. Αλλά θα βρεθεί; Αίαν αμφίβολο. Γιάννης Παπαθεοδώρου: Πράγματι, ο ανα γνώστης έχει τη δυνατότητα, για πρώτη φορά, να διαβάσει ένα κείμενο συνοδευμένο με πραγ ματολογικά σχόλια, βιβλιογραφικές παραπο μπές, πηγές και έγγραφα που φωτίζουν τα απομνημονεύματα αλλά και την εποχή του συγγραφέα. Τι σηματοδοτεί η ένταξη του κει μένου στο ευρύτερο «μακρυγιαννικό αρχείο»; Αλέξης Πολίτης: Όχι πρώτη φορά! Τα πραγ ματολογικά σχόλια και τα άλλα σχετικά υπήρ χαν τόσο στην έκδοση του 1907, του Βλαχο γιάννη δηλαδή (και μάλιστα, εκεί τα προσωπικά του έγγραφα ήταν πολυάριθμοτερα), όσο και στην έκδοση του Λίνου Πολίτη το Η έκδοση του Ασδραχά τα είχε πε ριορίσει, για να γίνει μονότομη εμείς θεωρή σαμε ότι το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε θα χρειαζόταν κάποιον πλουσιότερο σχολια σμό (ήδη όταν ήμασταν εμείς φοιτητές, έπρεπε να τρέχεις στα παλαιοπωλεία για να βρεις την έκδοση του 1947, και την πρώτη, του Βλαχογιάννη, κι αν την εύρισκες -πολύ απίθανο, σαράντα χρόνια ψάχνω καταλόγους και παλαιοπωλεία, ποτέ δεν έπεσα σε αντί τυπο- θα ήταν πανάκριβη. Τώρα, η ένταξη των Απομνημονευμάτων στο «μακρυγιαννικό αρχείο»: δύσκολο ερώτημα. Να επισημάνω κάτι που συνήθως μας διαφεύγει, ότι ο Μα κρυγιάννης σκόπευε να δώσει το κείμενο του σε κάποιον, προφανώς μορφωμένο, για να του αδικίας που βιώνει το τμήμα εκείνο των αγωνιστών, ότι δηλαδή η προσφορά του στον Αγώνα δεν έτυχε στο ελληνικό βασίλειο της αναγνώρισης που της άξιζε. Ξε σπάσματα όπως το ακόλουθο επα νέρχονται συνέχεια στο κείμενο του: το διορθώσει προτού εκδοθεί (βλ. τ. Γ', σσ ). Ξεκινώντας από την αφετηρία αυτή, μπορούμε να φανταστούμε πως ο Στρα τηγός ήταν κάπως πιο ενταγμένος στο κλίμα της εποχής του απ' ό,τι το ίδιο το κείμενο μας κάνει να υποθέτουμε. Γιατί δεν έγινε αυτή η «διορθωτική» κίνηση, γιατί δεν εκδόθηκε το κείμενο στην ώρα του; Φοβήθηκε ο Μακρυ γιάννης τις πιθανές διώξεις; έλειψαν οι συν δρομητές, δηλαδή η οικονομική δυνατότητα, ήρθε η καταδίκη του 1850; Υποθέσεις μπο ρούμε να κάνουμε, αλλά δεν έχουμε κανένα τεκμήρια. Πιστεύω πάντως πως ακόμα κι αν άρχισε να γράφει για να πει τα όσα ήθελε, κά ποια στιγμή ένιωσε πως είναι «συγγραφέας», και η προοπτική ενός «βιβλίου» ήταν στα σχέ δια του. Αυτά προκύπτουν απ' το συνολικό «μακρυγιαννικό αρχείο». Αλλά και κάτι ακόμα: ενόσω έγραφε απομνημονεύματα συνέχιζε να δρα, να ενεργεί, νόμιμα και παράνομα, φανερά και κρυφά. Η συγγραφή δεν ήταν ο μοναδικός στόχος του - το δεύτερο δεδομένο που προ κύπτει από το συνολικό αρχείο. Γιάννης Παπαθεοδώρου: Μήπως, επομέ νως, το εκδοτικό σχέδιο επιχειρεί, άμεσα ή έμ μεσα, να ανατρέψει το στερεότυπο για τη δή θεν «άδολη» γραφή του «αγγράμματου» Μακρυγιάννη ; Αλέξης Πολίτης: «Αδολη» σκέψη υπάρχει; Πώς μπορεί να υπάρξει, λοιπόν, μια άδολη γραφή; Ό χ ι, το εκδοτικό σχέδιο μας δεν θέτει άμεσα αυτό το ερώτημα, ούτε εγώ ούτε η Γε ωργία Παπαγεωργίου ήμασταν σε θέση να γράψουμε μια καινούρια εισαγωγή - θα βά ραινε άλλωστε πολύ το βιβλίο. Ο στόχος ήταν, πρώτιστα, η χρηστική έκδοση από εκεί και πέρα οι ερμηνευτικές παρεμβάσεις είναι κάτι άλλο. Και καλό είναι ν' αρχίσουμε να σκεφτό μαστε και τις ενδιάμεσες καταστάσεις: «αγράμματος» δεν ήταν ο Μακρυγιάννης (τον βρίσκουμε συνδρομητή στη μετάφραση της Κόριννας της Μαντάμ ντε Σταλ το 1836!) ούτε «εγγράμματος», βέβαια - ανάμεσα τους υπάρ χει και το «ολιγογράμματος». (Το βιβλίο του Walter J. Ong, Προφορικότητα και έγγραμμα- και οι αγωνισται και χήρες των σκοτωμένων κι αρφανά παιδιά τους, κι εκείνοι οπού θυσίασαν το δικόν τους στα δεινά της πατρίδος ας γκεζερούν εις τους δρόμους ξυπόλυτοι και ταλαιπωρεμένοι κι ας λένε «ψωμάκι». Οι ακαθαρσίες της Κωνσταντινούπολης και της Ευρώπης καρότσες, μπαλούς πολυτέλειες, λούσια και πλή θος. Αυτείνοι αφεντάδες μας κι εμείς είλωτες τους. Πήραν τα καλύτερα υποστατικά, τις καλύτερες θέσες τους σπιτότοπους, στα υπουργεία βαρι-

5 τοσννη, μετάφραση Κώστας Χατζηκυριάκου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, υπάρχει από το 1997 στα ελληνικά.) Γιάννης Παπαθεοδώρου: Στον τρίτο τόμο, μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τις πρώτες αντιδράσεις της λογιοσύνης απέναντι στην έκ δοση του 1907 αλλά και τις βασικές μελέτες που προσεγγίζουν τον Μακρυγιάννη όχι «ως παράδειγμα μιας ασυνείδητης τέχνης φυσι κής» (Παλαμάς) αλλά κυρίως ως αυτοβιογραφούμενο ιστορικό υποκείμενο της εποχής του εικοσιένα. Αναφέρομαι στη μελέτη του Γιάννη Βλαχογιάννη και στη μελέτη του Σπύρου Ασ δραχά. Ανάμεσα τους, ωστόσο, έχει μεσολα βήσει η μελέτη του Σεφέρη (1943), στην οποία υποστηρίζεται ότι ο Μακρυγιάννης «εί ναι ο πιο σημαντικός πεζογράφος της νέας Ελ ληνικής Λογοτεχνίας». Σύμφωνα με τη δική σας οπτική γωνία, ο Μακρυγιάννης είναι πε ρισσότερο μια ιστορική πηγή ή ένα λογοτε χνικό πρότυπο ; Αλέξης Πολίτης: Ν α ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα: ο Μακρυγιάννης, ναι, ιστορικές πληροφορίες θέλησε να καταγράψει και τίποτ' άλλο - σίγουρα (άλλωστε «το ιστορικό» ονομάζει τ' απομνημονεύματα στο άλλο του γραπτό). Αλλά καθώς ένιωθε βασανισμένος, αδικημένος, καθώς ήταν υπέρμετρα εγωιστής (κι αυτό, σίγουρα), η οπτική του διαμεσολαβήθηκε από ένα γνήσιο πάθος - γνήσιο, όχι και δικαιολογημένο ωστόσο πάντα. Σ' αυτή την κατάσταση προστέθηκε και το τεκμήριο της ζωντανής γλώσσας, και τα πράγματα περιπλέχθηκαν η προφορική εκδοχή τού γρα πτού λόγου του, πέρα από τις περγαμηνές του «πρώιμου δημοτικιστή», κάνει τα όσα διαβά ζουμε πιο πιστευτά. Για σκεφθείτε, έχουμε μπροστά μας έναν γέροντα που μας λέει: «άσε τι λένε τα βιβλία, άκου εμένα που τα έζησα» είτε λοιπόν για την Κατοχή μας μιλά είτε για τα Δεκεμβριανά είτε (αυτό ισχύει για τους νε ότερους μου) για το Πολυτεχνείο, δεν τεί νουμε να τον πιστέψουμε; Ποιος δεν προτιμά τον ζωντανό μάρτυρα από την ιστορία; Αλλά να μη μας διαφεύγει ότι ετούτη η άμεση επαφή μπορεί να μας παραπλανήσει η ζωντάνια της επικοινωνίας μειώνει τις δυνατότητες μιας κρι τικής πρόσληψης - κάτι τέτοιο συνέβη, πι στεύω, και με την ανάγνωση του Μακρυ γιάννη. ούς μιστούς δανείζουν τα χρή ματα τους δυο και τρία τα εκατό τον μήνα, παίρνουν υποθήκες - σ' ένα χρόνον και λιγότερον κάνει δέκα το παίρ νει ένα γίνηκαν όλοι 'διοχτήτες. Κριταί αυτείνοι, αφεντά δες αυτείνοι όπου να πάνε οι Γιάννης Παπαθεοδώρου: θ α ήθελα να θυ μηθούμε μια παρατήρηση από τη μελέτη του Σπύρου Ασδραχά. «Ετούτος ο μέτριος άνθρω πος», γράφει ο Ασδραχάς για τον Μακρυ γιάννη, «θα εκφραστεί με το σύνολο των βιω μάτων του νεοελληνικού λαϊκού πολιτισμού κι η έκφραση του δεν θα 'ναι ασυνείδητης διαδι κασίας αποτέλεσμα, όπως νομίστηκε, γιατί στην κάθε στιγμή θα εκφέρει τον προσωπικό του στοχασμό, θα φανερωθεί ως άτομο. Η γλώσσα του δεν θα 'ναι "ακατάστατη κι ακαταστάλαχτη", αλλ' απλούστατα η γλώσσα της συγκεκριμένης ιστορικής στιγμής». Θεωρείτε ότι με τις σημερινές μας γλωσσικές πρακτικές και ευαισθησίες, μπορούμε να προσεγγίσουμε πιο εύκολα τα Απομνημονεύματα, συγκριτικά με άλλες εποχές ; Αλέξης Πολίτης: Ε, ναι, η παρέμβαση σου πρόλαβε ακριβώς τη σκέψη μου. Αν αυτός ο αυτόπτης που μας μιλά είναι και άνθρωπος του λαού, νομίζουμε πως ακούμε την κοινή συνείδηση, έναν εκπρόσωπο, όχι απλώς ένα πρόσωπο. Οπωσδήποτε αυτό συμβαίνει σε κάποιο βαθμό, αλλά, προσοχή, η οπτική του «κοινού λαού» δεν βρίσκεται στην «αλήθεια» που εκφέρεται, παρά στον τρόπο που βιώνε ται η αλήθεια, δηλαδή τα γεγονότα, από τους απλούς ανθρώπους: υποκειμενικά. Οι δικές μας ευαισθησίες -κληρονομιά του Διαφωτι σμού- απαιτούν η κριτική να ενσωματώνεται στην αφήγηση αν κάποιος από εμάς δεν το κάνει, τον θεωρούμε εγωιστή και όχι «γνή σιο». Ό σ ο για τις σημερινές γλωσσικές μας ευαισθησίες, συνειδητοποιώ τώρα πόσες λέ ξεις αναγκάστηκα να τις γράψω μέσα σε «ει σαγωγικά», που θα πει πως τους αποδίδω μια ειδική, διαφοροποιημένη ή μερικευμένη σγ\μαοία. Αν ποτέ κατορθώσω να γράψω τις προσω πικές μου σκέψεις για τ' Απομνημονεύματα του Στρατηγού, ίσως να ξεκινήσω με μια παράλ ληλη ανάγνωση των Αναμνήσεων εγωτισμού, της αυτοβιογραφίας του Σταντάλ - ήταν και συνομήλικοι, περίπου. Ο Μακρυγιάννης δεν έχει ούτε την έννοια «εγωισμός» στη φαρέτρα του: όταν θέλει να καταγγείλει τους άλλους πάντα- χρησιμοποιεί αρνητικά επίθετα, άτι μος, ιδιοτελής, κ.λπ. - μια μόνο φορά ονομα τίζει τους αντιπάλους του «εγωιστές» (Β' 240), και ο Βλαχογιάννης αναρωτιέται: «γραπτέον εγωίσται»; Έλληνες όλο ξυλιές τρώνε (τ. 2, σ. 111). ΟΙ ΚΑΚΟΙ ΞΕΝΟΙ ΚΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΗΜΟΣ Οι απόψεις και οι ιδεολογικοί άξο νες του Μακρυγιάννη διαμορφώνο Η ρητή παραδοχή του Σταντάλ προκαλεί μιαν ατιόοταοχ] -ο αναγνώστης ειδοποιείται-, τα όσα αναφέρει και ο τόνος της αφήγησης επι τείνουν την απόσταση και την εμπλουτίζουν με κριτική: ο συγγραφέας αναρωτιέται, αμ φιβάλλει: «τα σκέφτομαι σωστά ή μήπως με παρασέρνει ο εγωισμός;». Αυτός ο τρόπος ν' αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας θα σήμαινε μια συνειδητοποίηση που ούτε ο ίδιος ο Μα κρυγιάννης ούτε ο κόσμος του μπορούσε να την προσεγγίσει. Εδώ ο εγωτισμός, ακριβώς επειδή είναι και αθώος, αναδύεται πολύ εντο νότερα, όμως ο αναγνώστης τον εισπράττει σε μικρές δόσεις δύσκολα θα απομονώσουμε μια φράση που να μην τον εμπεριέχει κι έτσι το κείμενο μας παρασέρνει τελικά όλοι μας ταυτιζόμαστε αμέσως μαζί του. Να το μυστικό της πάνδημης αποδοχής του Μα κρυγιάννη. Ο ίδιος ποτέ δεν συνειδητοποιεί ότι μιλάει για τα συναισθήματα του, τα ρίχνει κατευθείαν στο χαρτί άμεσα, αδιαμεσολάβητα, αυτόματα, ως αυτονόητες αλήθειες, λες κι ονειρεύεται ή μιλάει στο ντιβάνι του ψυχαναλυτή (αναρωτιέμαι, στον π α π ά τ α είπε ποτέ;): «Ο Αρμανσπέρης διά μένα άφησε κακές σύστασες εις τον Βασιλέα και τους οπαδούς του, οπού άφησε εδώ και εις το Πα λάτι, πάντοτες να με κατατρέχουν. Και την παραγγελίαν του την ξακολουθούν όλοι. Άνοιξαν οι πληγές του σώματος μου και είχα εννιά γιατρούς πέντε μήνους, και μ' αποφά σισαν εις τον θάνατο. Γύρεψα α π ' ό,τι μου χρωστάει η Κυβέρνησις να μου δώσουν να ξεκονομηθώ δεν στάθη τρόπος. Μόνον μίαν χάρη μόκαμαν μάθαν ότι πέθανα και κάμαν τη μουσική έτοιμη να με χώσουνε με παράταξιν» (Β' 110). Μόλις δηλαδή ανέφερε την κακία του Αρμανσμπεργκ θυμήθηκε πως άνοιξαν οι πληγές του, πως του χρωστάνε, πως ετοιμάζονται να τον θάψουν αφηγη ματικές στρατηγικές, ή απλώς το υποσυνεί δητο που ξεχειλάει α^ίαοτα όπως στα όνειρα; Και παραφράζοντας τον Μανόλη Αναγνω στάκη, «πώς να τον πεις εγωιστή, με τόσες πληγές στο κεφάλι, στο κορμί, με τόσους αγώνες;» Γιάννης Παπαθεοδώρου: Ευχαριστώ πολύ! Να ευχηθούμε να είναι «καλοτάξιδο» το βιβλίο και γρήγορα να έχουμε και νέες καλές εκδόσεις στην ιστορική σειρά της Νέας Ελληνικής Βι βλιοθήκης. II νται μέσα στην Επανάσταση, προ σαρμόζονται σε όσα συνέβησαν τα χρόνια που ακολουθούν, διατηρούν όμως κάποια σταθερά χαρακτηρι στικά, όπως η πρόταξη της δικαιο σύνης, η ανάγκη κεντρικής εξουσίας ή η αντιμετώπιση της κακοδαιμο νίας, για την οποία όμως μετά την Επανάσταση οι ευθύνες από τους Τούρκους μετατοπίζονται στους ντόπιους άρχοντες, στις Μεγάλες Δυνάμεις και σε όσους πολιτικούς, σπουδαγμένους κυρίως στο εξωτε ρικό, τις υπηρετούν. Κεντρικό ζή τημα άλλωστε νομίζω για την ανα γνώριση και ανάδειξη του κειμένου [Απρίλιος 2013 ) #6 the books' journal 57

6 υπήρξε η σοβούσα αντιπαράθεση του με τους «ξένους». Η ελληνική ιστοριογραφία, αλλά και ευρύτερα η πολιτική συζήτηση από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, έχουν σφρα γιστεί από την παρουσία των «ξέ νων». Κράτη, κυβερνήσεις, στρατοί, προσωπικότητες, οικονομικοί πα ράγοντες αποτέλεσαν κοινό στόχο μιας ποικιλώνυμης, αντιφατικής κρι τικής που εκκινούσε από διαφορε τικές προελεύσεις και κατέληγε συ νήθως στην καταγγελία του ρόλου τους στα ελληνικά πράγματα. Οι προσεγγίσεις αυτές θέλουν τους «ξέ νους» να προδίδουν, να υπονομεύ ουν, να εκμεταλλεύονται, να εκβιά ζουν το μικρό και πτωχό, πλην τίμιο και ηρωικό, ελληνικό κράτος από την ίδρυση του. Ένας συνωμοσιολογικός, καταγγελτικός και φοβικός λόγος για τους «ξένους» καλλιεργή θηκε λοιπόν και διογκώθηκε αφή νοντας το στίγμα του στον πολι τικό, τον επιστημονικό και τον καθημερινό λόγο. Ο Μακρυγιάννης εδώ βρίσκεται στον αφρό του κύμα τος, καθώς θεωρήθηκε ιδανικός, άδολος εκφραστής της καταγγελίας κατά των ξένων δυναστών. Ο καημός είναι η άλλη σταθερά που συνεισέφερε στην απογείωση του απομνημονεύματος του Μα κρυγιάννη. Αν αυτό αντιπαραβληθεί με ένα άλλο θεμέλιο κείμενο του νέου ελληνισμού, τη Διήγησι των συμβάντων της ελληνικής φυλής του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, μπορούν εύκολα να επισημανθούν οι αποκλίσεις. Ο Γέρος του Μο ριά, παρ' όλο που αφηγείται τα προσωπικά του βιώματα και ου σιαστικά περιορίζει τη διήγηση του στην Πελοπόννησο, μιλάει ως εθνικός αφηγητής. Σε αυτό έχει παίξει ρόλο ενδεχομένως και η διαμεσολάβηση του λόγου του από τον Γεώργιο Τερτσέτη αλλά και η εμβληματική φιγούρα του Κολο κοτρώνη που μιλάει εκ μέρους του γένους, στοιχείο άλλωστε που εξαγγέλλεται πανηγυρικά και στον τίτλο του έργου. Αντίθετα, ο Μα κρυγιάννης είναι ο ιστό ρητή ς του προσωπικού καημού. Έτσι, αν ο Κολοκοτρώνης είναι η ανάταση της εξέγερσης και της εθνογένεσης, ο Μακρυγιάννης είναι το πέν θος της διάψευσης των προσδο κιών, η διάχυτη και εδραιωμένη θλίψη από την κακή τροπή που πήραν τα πράγματα. Το αίσθημα αυτό της πίκρας, της απρόσμενης ήττας που επήλθε έπειτα από μία νίκη, του αδικαίω του αχώνα και της διάψευσης της ελπίδας που διατρέχουν το κείμενο 58 the books'journal #6 [Απρίλιος 2011] του Μακρυγιάννη, ήταν φυσικό να βρει υποδοχές τη δεκαετία του 1940 στους αγωνιστές της Αντί στασης, που διαβάζουν στα λόγια του Μακρυγιάννη τη δική τους πε ριπέτεια. Μπορεί λοιπόν ο Γ. Σε φέρης, ο Γ. Θεοτοκάς, ο Κ. Θ. Δη μαράς και άλλοι αστοί διανοούμενοι να ανέδειξαν, μέσα στη φωτιά του πολέμου και μετά τη λήξη του, τον Μακρυγιάννη και το κείμενο του, αυτός όμως εγκαταστάθηκε στην καρδιά του κόσμου που είχε στρα τευθεί στην Αριστερά. Οι επανεκ δόσεις των απομνημονευμάτων το 1945 από τον Ι. Βλαχογιάννη, το 1947 σε επιμέλεια Λ. Πολίτη και το 1957 σε επιμέλεια Σ π. Ι. Ασδραχά, εγγράφονται νομίζω σε αυτή τη δι πλή υποδοχή. Επακολούθησαν δε κάδες ανατυπώσεις. Ενδεχομένως υπήρξε μια κάποια προσπάθεια υποβάθμισης τα πρώτα χρόνια της Δικτατορίας, που επιστεγάζεται με τους εορτασμούς και τις ειδικές εκ δόσεις για την επέτειο των 150 χρόνων από την Επανάσταση του Αμέσως μετά την αποκατά σταση της δημοκρατίας όμως, ο Μακρυγιάννης επανέρχεται θριαμ βευτικά, ως η αυθεντικότερη έκ φραση του δημοκρατικού φρονή ματος του αγωνιζόμενου λαού. Και πάλι όμως δεν είναι μια φιγούρα κάπως απόμακρου ηγέτη, όπως ο Κολοκοτρώνης, που οδήγησε διά πυρός και σιδήρου το έθνος είναι περισσότερο η προσωποποίηση του καημού του μέσου Έλληνα που εξαπατήθηκε από ντόπιους προδό τες και βασανίστηκε από ξένους εκ μεταλλευτές. Πολλά είναι τα δείγματα της απο δοχής και των τρόπων πρόσληψης του Μακρυγιάννη στη σύγχρονη εποχή. Δρόμοι και πλατείες της Αθήνας και άλλων πόλεων φέρουν το όνομα του, αγάλματα του έχουν τοποθετηθεί σε δημόσιους χώρους, η μορφή του αποτυπώνεται σε χαρ τονομίσματα και γραμματόσημα ή αναρτάται σε σχολικές αίθουσες και γραφεία πολιτικών κομμάτων, το διαδίκτυο φιλοξενεί σε δεκάδες ιστοσελίδες βιογραφίες, εικόνες και απο σπάσματα από κείμενα του σε ποι κίλες όσες χρήσεις, μέχρι και ειδικός ιστότοπος υπάρχει αφιερωμένος σε αυτόν (www.makriyannis.com.gr). Από το πλήθος των αναφορών θα σταθώ σε μία μόνο μορφή της πρό σληψης του Μακρυγιάννη, που την καθιστά ευχερή το διαδίκτυο και το μεράκι των ανθρώπων να το τροφο δοτούν με ποικίλο πληροφοριακό υλικό, πρόσφορο σε πολλαπλές χρή σεις και αναγνώσεις. Ο δικτυακός τόπος μια εθελο ντικής έμπνευσης προσπάθεια όπου φιλοξενούνται οι στίχοι χιλιάδων τραγουδιών με πλήρη στοιχεία της ταυτότητας τους, της πρώτης εκτέ λεσης και των δημιουργών τους. Η αναζήτηση της λέξης «Μακρυγιάν νης» απέδωσε πάνω από είκοσι τρα γούδια όπου μνημονεύεται ο αγωνι στής του '21. Ανάμεσα στους στιχουργούς οι: Μάνος Ελευθερίου, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Νίκος Γκάτσος, Γιώργος Ανδρέου, Ματ θαίος Μουντές, Κώστας Χ. Μύρης, Ντίνος Χριστιανόπουλος, Κώστας Βάρναλης, και ανάμεσα στους συν θέτες: οι Μίκης Θεοδωράκης, Μά νος Λοί'ζος, Νότης Μαυρουδής, Σταύρος Κουγιουμτζής, Γιάννης Μαρκόπουλος, Θωμάς Μπακαλάκος, Θάνος Μικρούτσικος και βέ βαια ο Ηλίας Ανδριόπουλος, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1979 τον δίσκο Γράμματα στο Μακρυγιάννη, όπου και το τραγούδι «θα σε ξανα βρώ στους μπαξέδες», το οποίο επί χρόνια λειτούργησε ως ο άτυπος ύμνος του ΠΑΣΟΚ. Τα περισσό τερα από τα τραγούδια αυτά κυκλο φόρησαν την περίοδο , υπήρξαν πολύ αγαπύ\τά και ανα γνωρίσιμα και σηματοδότησαν ακρι βώς τον οικείο Μακρυγιάννη του καημού, σημείο αναφοράς για τις πίκρες του σήμερα, αόρατο αδελφό, καταφύγιο του πονεμένου αλλά και κριτή της «νεοελληνικής πραγματι κότητας». Μερικοί από τους στίχους αυτούς: Καημένε Μακρυγιάννη να ζερες γιατί το τζάκισες το χέρι σον το τζάκισες για να χορεύουν σέικ τα κωλόπαιδα Ι 1 Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια η βιβλιογραφία έχει πλουτιστεί με νέες κριτικές αποτιμήσεις του Μακρυγιάννη και των κειμένων του. Από τις πλέον πρόσφατες εκδόσεις σημειώνουμε: Γ. Γιαννουλόπουλος, Δ ιαβάζσντας τον Μα κρυγιάννη. Η κατασκευή ενός μύθου από τον Βλαχογιάννη, τον Θεοτοκά, τον Σε φέρη, τον Λορεντζάτο, β' έκδ. Πόλις, Αθήνα 2004 και Ν. Θεοτοκάς, Μακρυ γιάννης, εκδ. Τα Νέα, Αθήνα Θ. Κολοκοτρώνης, Διήγησις συμβά ντων της ελληνικής φυλής από τα 1770 έως τα 1836, επιμέλεια Τ. Γριτσόπουλος, Αθήνα 1981, σσ Σπ. Τρικούπη, Ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως, εκδ. 3η, τ. Γ', Αθήνα 1888, ανατύπωση, σσ , 131, και τ. Δ, σσ. 46, 55, 58-59, Μ. Οικονόμου, Ιστορικά της ελληνι κής παλιγγενεσίας ή ο Ιερός αγών των Ελλήνων, Αθήνα 1976 (α' έκδ. Αθήνα 1873), σσ. 440 και 458, 513, 531, , Ν. Κασομούλης, Ενθυμήματα στρα τιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων , επιμ. Γ. Βλαχογιάννης, τ. 2, Αθήνα 1940 (επανέκδοση Αθήνα 1998), σ. 47 κ.λπ. 1 Όσα σκαλιά κι αν ανεβώ Ι κι όπου η καρδιά μου φτάνει Ι θα με κρατάει το χέρι σου Ι Χριστέ και Μακρυγιάννη (Μ. Ελευθερίου / Ηλ. Ανδριόπουλος). Μπαρμπα-Γιάίψη Μακρυγιάννη Ι δεν μας τα 'γραψες καλά. ΙΔ ες ο Έλληνας τι κάνει Ι για ν' ανέβει πιο ψηλά. Ι Μπαρμπα-Γιάννη Μακρυγιάννη Ι πάρε μαύρο για ταγάνι Ι κι έλα στη ζωή μας πίσω Ι το στραβό να κάμεις ίσο (Ν. Γκάτσος / Στ. Ξαρχάκος). Και το βράδυ βράδυ ήρθαν με τα μας Ι Μάρκος Βαμβακάρης με Τσίτσάνη Ι σμίζαν ' τα μπουζού κια και ο μπαγλαμάς Ι με τον τα μπουρά του Μακρυγιάννη (Λ. Παπαδόπουλος / Μ. Λοΐζος) Τέλος, η, δημοφιλής στο διαδίκτυο, εριστική μεμψιμοιρία που αναδύ ουν οι στίχοι του Ντίνου Χριστια νόπουλου, ας είναι επίλογος αυτού 6 του σημειώματος: Δυο παρατηρήσεις για την τύχη του ποιήματος. Η προυιη: το ποίημα μελο ποίησε ο Σταύρος Κουγιουμτζής και το περιέλαβε στο δίοκο «Μικραίνει ο κόσμος» που κυκλοφόρησε το Ο τελευταίος στίχος όμως έχει αλλάξει: «τα κωλόπαιδα», μετατράπηκαν σε «παιδιά μας»... Η δεύτερη: οι στίχοι του Χριστιανόπουλου αναπαράγονται συχνά στο διαδίκτυο σε blogs και ultra πατριωτικά sites, όπου ελεεινολογείται η κατάσταση της σημερινής Ελλάδας και η νεολαία που έχει πάρει διαζύγιο από «τοις κείνων ρήμασι». Η άκριτη αναπαραγωγή πληροφοριών και φρά σεων εν είδει γνωμικών και ρήσεων γε νικής χρήσεως, ακόμη και όταν πρό κειται για κουταμάρες, είναι από τα χαρακτηρισακά του διαδικτύου. Οι θια σώτες, για παράδειγμα του ποιήματος, δεν έχουν προσέξει ότι δεν είναι πρό σφατο. Είχε περιληφθεί στη συλλογή Ο μπουφές (εγώ το είδα σε επανέκδοση του 1979 στον τόμο Μικρά Ποιήματα από τη Διαγώνιο) λίγο αργότερα τα «κωλόπαιδα», χόρευαν στη Νομική και το Πολυτεχνείο... Τότε όμως τους έλε γαν «αλήτες».

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Περιγραφή εργαστηρίου Οι ιστορίες είναι γεγονότα ζωής ή του μυαλού ή μήπως απλώς

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

Να γιατί...η λαϊκή τέχνη

Να γιατί...η λαϊκή τέχνη ÔÝ íç Να γιατί...η λαϊκή τέχνη Εν αρχή το σύνθημά μας είναι ένα: η λαϊκή τέχνη είναι επανάσταση. Και είναι επανάσταση διότι είναι αρχέτυπο λειτουργίας μιας πολιτικά ευνομούμενης κοινωνίας. Η τέχνη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση και διαφήμιση

Τηλεόραση και διαφήμιση Τηλεόραση και διαφήμιση Δείτε τι έγραψαν μερικά παιδιά για τις διαφημίσεις:... Σε κάθε σπίτι σήμερα έχει μπει η τηλεόραση και, όπως γνωρίζουμε, κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε από τις διάφορες διαφημίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

O xαρταετός της Σμύρνης

O xαρταετός της Σμύρνης ...... O xαρταετός της Σμύρνης Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος 2009 MANOΣ KONTOΛEΩN & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY A.B.E.E. Λάµπρου Κατσώνη 271 & Γεωργίου Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ δια χειρός Dr. Ε. Φραγκεδάκη ISBN: 978-960-93-3811-0 SAPPHO SOFT Dr. Ε. Φραγκεδάκη ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 109 5. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270)

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία: 1. Η αναπόληση

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας

Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΑΣΗ Β (2013-2014) Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας Ενότητα που αφορά στη διδασκαλία (βάσει του σχολικού γλωσσικού εγχειριδίου):

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας,

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, ZORBA PHOTOS REMARKS Delivered in Greek by Emmanuel Velivasakis at the Conclusion of the Zorba the Greek Play. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, Λέγομαι Μανώλης Βεληβασάκης, και είμαι

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Moodle

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Moodle Πώς να χρησιμοποιήσετε το Moodle Οδηγός για Φοιτητές/τριες (ΔΕΟ10) του Αριστείδη Χατζή ahatzis@phs.uoa.gr ΣΕΠ ΑΘΗΝΑ-2, Portal Officer ΔΕΟ10 Αυτός ο οδηγός απευθύνεται στις φοιτήτριες και τους φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Καστανάς - Η επίσημη ιστοσελίδα. Λογοτεχνία - Από: Τα Τρία Βιβλία. www.andreaskastanas.com. Τελευταία ενημέρωση 15-12-2012 6-12-03

Ανδρέας Καστανάς - Η επίσημη ιστοσελίδα. Λογοτεχνία - Από: Τα Τρία Βιβλία. www.andreaskastanas.com. Τελευταία ενημέρωση 15-12-2012 6-12-03 - Η επίσημη ιστοσελίδα Λογοτεχνία - Από: Τα Τρία Βιβλία www.andreaskastanas.com Τελευταία ενημέρωση 15-12-2012 6-12-03 Όταν αποκαλώ ένα έργο μου «μυθιστόρημα», με την χρήση της λέξης δηλώνω το είδος της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα»

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Α] Ασκήσεις κλειστού τύπου (Σωστό Λάθος) Για τον Πλάτωνα οι καθολικές έννοιες, τα «καθόλου», δεν είναι πράγματα ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ «ΑΞΙΖΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ 1 Ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΝΙΩΝ Ό,τι δεν συνέβη, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Τρίτη διδακτική πρόταση Μικρές Αγγελίες Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επικοινωνία ΣυνΚίνησις 2155304973, 6973933877 info@sinkinisis.com www.sinkinisis.com ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός»

Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός» Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός» Η Αφροδίτη Βακάλη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και είναι εκπαιδευτικός. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΝΙΚΟΣ ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1880 ΣΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΝΙΚΟΣ ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1880 ΣΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΝΙΚΟΣ ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1880 ΣΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1880 ΣΤΗ ΓΕΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Β ΘΕΜΑ Β1 Μονάδες 30 ΚΕΙΜΕΝΟ Α ΚΕΙΜΕΝΟ Β

ΟΜΑΔΑ Β ΘΕΜΑ Β1 Μονάδες 30 ΚΕΙΜΕΝΟ Α ΚΕΙΜΕΝΟ Β ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του Ταξινομικού συστήματος DEWEY στις ελληνικές λαϊκές βιβλιοθήκες

Η εφαρμογή του Ταξινομικού συστήματος DEWEY στις ελληνικές λαϊκές βιβλιοθήκες Η εφαρμογή του Ταξινομικού συστήματος DEWEY στις ελληνικές λαϊκές βιβλιοθήκες Μαργαρίτα Βαγγελάτου- Σαμιώτη Οι OPAC κατάλογοι των βιβλιοθηκών, πέραν των πολλών πλεονεκτημάτων που έχουν, έφεραν στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο Θουκυδίδης, Ιστορίαι Ζ,48 («Αλκιβιάδης δε κατοικίζειν») ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ο δε Αλκιβιάδης είπε ή [:ισχυρίστηκε ] ότι οι (Αθηναίοι),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

1 Φυσική Αγωγή α - β - γ γυµνασίου ι α β ί ο υ ά σ κ η σ η κ α ι π ο ι ό τ η τ α ζ ω ή ς Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2 Οµάδα δηµιουργίας Ηλίας ήµας, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµίου Αθηνών Ευγενία Κωστούση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γυναίκες καλλιτέχνες και δημόσιος χώρος στη σύγχρονη Ελλάδα: όροι και όρια μιας σχέσης Διάχυτη είναι στις μέρες μας η αντίληψη ότι πλέον οι αντιξοότητες, θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί"

Σόφη Θεοδωρίδου: Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί" Το clickatlife επιλέγει ρήσεις από έντεκα συγγραφείς της παγκόσμιας κλασσικής λογοτεχνίας για να ανοίξει διάλογο με σύγχρονους

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν.

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι μόνος είναι απλά ένα όνειρο. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι με άλλους μαζί είναι πραγματικότητα. John Lennon Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως

Διαβάστε περισσότερα

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Πιθανότατα αισθάνεστε πολύ αναστατωµένοι αφού λάβατε µια διάγνωση καρκίνου. Συνήθως είναι δύσκολο να αποδεχθείτε τη διάγνωση αµέσως και αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική 1 Δευτερότοκος γιος του Κωνσταντή και της Αιμιλίας Δούκα. Γεννήθηκε στις 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 419 7 Απριλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 4313 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες.

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1 Σενάριο Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Σε αντίθεση με τα αφηγηματικά ή λογοτεχνικά είδη, το σενάριο περιγράφει αυτό

Διαβάστε περισσότερα

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς WWW.KINDYKIDS.GR Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν. Ο Αθανάσιος Διάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ https://sym.pblogs.gr ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ ΤΙ ΣΤΟΧΕΥΩ ; ΑΝΑΦΟΡΙΚΟΣ Κειμενικό είδος ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΣ Κειμενικό είδος ΤΙ ΣΤΟΧΕΥΩ ; Αφήγηση, περιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛ. 264 ΣΕΛ. 320 TIMH 11,00 ΣΕΛ. 248

ΣΕΛ. 264 ΣΕΛ. 320 TIMH 11,00 ΣΕΛ. 248 Η Άλκη Ζέη στο Η μωβ ομπρέλα Οι μεγάλοι και τα παιδιά. Δυο κόσμοι τόσο διαφορετικοί. Ο καθένας κουβαλάει τη δική του αλήθεια. Γι αυτό άλλωστε και πίσω από μια μωβ ομπρέλα μπορεί να κρύβονται πολλές! ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 1. Σοφία Σταμπολίτη. Καρκινικές Φράσεις. ...ένα παιχνίδι λέξεων...

707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 1. Σοφία Σταμπολίτη. Καρκινικές Φράσεις. ...ένα παιχνίδι λέξεων... 707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 1 Σοφία Σταμπολίτη 707 Καρκινικές Φράσεις...ένα παιχνίδι λέξεων... 707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 2 707 Καρκινικές Φράσεις 2012 Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Στο εργαστήρι αυτό οι μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν ένα θεατρικό διάλογο και να προβληματιστούν για τα κριτήρια επιλογής των αντιπροσώπων τους στα μαθητικά

Διαβάστε περισσότερα

Δήμητρα Ιωάννου Συγγραφέας του μυθιστορήματος ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ

Δήμητρα Ιωάννου Συγγραφέας του μυθιστορήματος ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ Δήμητρα Ιωάννου Συγγραφέας του μυθιστορήματος ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ Η Δήμητρα Ιωάννου σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και κατόπιν ολοκλήρωσε την πενταετή εκπαίδευσή της στη Σωματική Ψυχοθεραπεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Τι πρέπει να γνωρίζεις Θεωρία 6.1 Να αναφέρεις τις τρεις φυσικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα υλικό σώμα. Όπως και

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάζω με Υποτροφία

Σπουδάζω με Υποτροφία Σπουδάζω με Υποτροφία Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Equal Society, στο πλαίσιο των δράσεών του για την προώθηση των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, υλοποιεί σε συνεργασία με μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σας παρουσιάουμε μερικά βιβλία που έχουν σχέση με τη γραφή και την ψυχανάλυση. Γιατί τι άλλο είναι μια συνεδρία, από μία συν-γραφή σε διαρκή εξέλιξη; Ελπίζουμε να τα βρείτε ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος και σύντομη περιγραφή των εκδηλώσεων της καλοκαιρινής εκστρατείας 2015. 1. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη είναι πικνίκ στη χώρα των θαυμάτων

Τίτλος και σύντομη περιγραφή των εκδηλώσεων της καλοκαιρινής εκστρατείας 2015. 1. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη είναι πικνίκ στη χώρα των θαυμάτων ΕΔΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Τίτλος και σύντομη περιγραφή των εκδηλώσεων της καλοκαιρινής εκστρατείας 2015 1. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη είναι πικνίκ στη χώρα των θαυμάτων Για μια εβδομάδα τα παιδιά θα μεταφερθούν

Διαβάστε περισσότερα

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ >ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΚΡΗΣΦΎΓΕΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΕ Ο ΗΡΟΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΖΕΝΤΙΟΥ TOΝ ΚΑΙΡΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ Μ ΚΑΡΔΙΑ ΧΩΡΙΟΥ, ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Θ. ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ:

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Θ. ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ: 386 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Η κα Σταθούλια έχει το λόγο. Θ. ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ: Νομίζω ότι ή τοποθέτηση του Μιχάλη είναι σωστή ως προς την αρχή της, ως προς το γενικό πλαίσιο. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 17448 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Κατσικογιώργου Ειρήνη Θέματα Α. Στο κείμενο καταγράφονται τα χαρακτηριστικά του δημοσιογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

«Στου Κεμάλ το Σπίτι» του Γιώργου Ιωάννου. Aπαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου

«Στου Κεμάλ το Σπίτι» του Γιώργου Ιωάννου. Aπαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου 1 «Στου Κεμάλ το Σπίτι» του Γιώργου Ιωάννου Aπαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου 1) Γιατί τα αρχικώς αρνητικά συναισθήματα του αφηγητή απέναντι στη γυναίκα μετατρέπονται εν τέλει σε θετικά; Τι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ LypCh1:Layout 1 copy 11/13/08 8:53 PM Page 3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΠΟΥΡΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 LypCh1:Layout 1 copy 11/13/08 8:53 PM Page

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

είναι κάποια πράγματα, τίποτα τελικά δεν είναι αυτονόητο. Αυτό το κατάλαβα ευρωπαϊκή χώρα, να αξιολογούμε δηλαδή τους εκπαιδευτικούς, συνολικά τις

είναι κάποια πράγματα, τίποτα τελικά δεν είναι αυτονόητο. Αυτό το κατάλαβα ευρωπαϊκή χώρα, να αξιολογούμε δηλαδή τους εκπαιδευτικούς, συνολικά τις ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, φαίνεται ότι όσο αυτονόητα και αν είναι κάποια πράγματα, τίποτα τελικά δεν είναι αυτονόητο. Αυτό το κατάλαβα ακούγοντας την προηγούμενη εισήγηση. Συζητάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ αρχική εκδοχή: Θεοδωρίδης Μ. (2006), «Πώς ερωτεύονται στη Βερόνα; σκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα