τόμος 11 (1), Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), Released: July, 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τόμος 11 (1), 14 29 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 14 29 Released: July, 2014"

Transcript

1 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (1), Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (1), Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Hellenic Journal of Sport & Recreation Management Volume 11 (1), Released: July, 2014 Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού Hellenic Association for Sport Management ISSN Επιλογή Προσωπικού στη Δημοτική Αστυνομία για την Αρμοδιότητα της «Προστασίας του Περιβάλλοντος» Κοντογιάννη, Ε., Καλογεροπούλου, Β. & Κουθούρης, Χ. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Περίληψη Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν ο καθορισμός μιας αποτελεσματικής μεθόδου για την επιλογή του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας (Δ.Α.) αναφορικά της άσκησης της αρμοδιότητας της «προστασίας του (όπως αυτή ορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 23/02 (ΦΕΚ Α 19/7-2-02) και το N. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α / ). Συγκεκριμένα: α) καταγράφηκε ο βαθμός περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης ( γνώση, πιστεύω, συμπεριφορά) του υπηρετούντος προσωπικού, β) εξετάσθηκε η σχέση μεταξύ περιβαλλοντικής γνώσης, πιστεύω και συμπεριφοράς και γ) διερευνήθηκε εάν η διαφορετική διάθεση για άσκηση της συγκεκριμένης αρμοδιότητας οφείλεται στο διαφορετικό επίπεδο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του προσωπικού. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 171 Δημοτικοί Αστυνομικοί (104 άνδρες και 67γυναίκες) ηλικίας ετών από 19 διαφορετικούς Δήμους της χώρας. Για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης χρησιμοποιήθηκαν οι κλίμακες α) γνώση περιβαλλοντικών θεμάτων, β) πιστεύω έναντι της προστασίας του περιβάλλοντος (Kouthouris & Kontogianni, 2013a; b) και γ) περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά (Ζαφειρούδη & Χατζηγεωργιάδης, 2012). Η αξιοπιστία των οργάνων ελέγχθηκε επιτυχώς. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων κατέδειξε: α) ως υψηλότερη τιμή στις εξεταζόμενες μεταβλητές τα «πιστεύω για την προστασία του (Μ.Ο.=6.10, Τ.Α.=0.99), β) μια υψηλή και θετική συσχέτιση μεταξύ των τριών μεταβλητών της έρευνας ( p<.01), και γ) ότι το προσωπικό της Δ.Α. με υψηλό και μέσο βαθμό περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σημείωσε υψηλότερες τιμές ως προς τη διάθεση για άσκηση της αρμοδιότητας προστασίας του περιβάλλοντος (Μ.Ο.=6.24, Τ.Α.=1.06 και Μ.Ο.=5.98, Τ.Α.=1.20, αντίστοιχα) σε σχέση με την ομάδα του προσωπικού που δήλωσε χαμηλό βαθμό περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (Μ.Ο.=4.94, Τ.Α.=1.70) ( p <.001). Οι θεωρητικές και πρακτικές προεκτάσεις και εφαρμογή των αποτελεσμάτων συζητιούνται εκτενώς, με στόχο την αποτελεσματικότερη επιλογή προσωπικού στην υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας. Λέξεις κλειδιά Δημοτική Αστυνομία, προστασία του περιβάλλοντος, περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά, περιβαλλοντικά πιστεύω, περιβαλλοντική γνώση. Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας:

2 Personnel selection in the Municipal Police for the 'Environmental Protection' Competence Kontogianni, E., Kalogeropoulou, V., & Kouthouris, C. Department of Physical Education & Sport Sciences, University of Thessaly, Greece. Abstract The purpose of the present study was the definition of an effective method for the selection of the personnel of the Municipal Police s ( M.P.) regarding with the implementation of the competence of environmental protection. In particular it was: a) recorded the M.P s personnel levels of environmental sensitivity (knowledge, beli efs, behavior), b) tested the relationship between environmental knowledge, beliefs and behavior, and c) investigated whether the difference in personnel s willingness for the implementation of the specific competence is due to the different level of the personnel s environmental sensitivity. 171 M.P. officers took part in the study (men 104, women 67) aged from 25 to 57 years from 19 different prefectures of the country. For the evaluation of environmental sensitivity the following scales were used a) knowledge of environmental issues, b) beliefs for environmental protection (Kouthouris & Kontogianni, 2013, a; b), and c) environmentally responsible behavior (Zafeiroudi & Hatzigeorgiadis, 2012). The reliability of the scales was tested successfully. The results showed that a) the beliefs for environmental protection succeeded the highest score between the tested variables (Μ.=6.10, S.D.=0.99), b) a high and positive correlation among the three tested variables (p <.01), and c) the personnel of the M.P. who reported high and medium scores at environmental sensitivity also reported higher scores ( Μ.=6.24, S.D.=1.06 and Μ.=5.98, S.D.=1.20, respectively) regarding with their willingness to implement the competence of environmental protection compared to the personnel who reported low scores at environmental sensitivity (Μ.=4.94, S.D.=1.70) (p <.001). The theoretical and practical implications and the implementation of the results are extensively discussed, aiming to the most effective selection of the personnel of M.P. Keywords: Municipal Police, Environmental Protection, Environmentally Responsible Behavior, Environmental Beliefs, Environmental Knowledge. e mail: Εισαγωγή Η Δημοτική Αστυνομία είναι ένας θεσμός φιλικός προς τον πολίτη, ανθρωποκεντρικά δομημένος με σκοπούς και στόχους συμβατούς με τις αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με τη δράση της καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο, ένα μεγάλο κενό, που για δεκαετίες υπήρχε στον τομέα της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης. Μοναδικός της στόχος, η πρόληψη, η σύσταση, η συναίνεση αλλά και η εφαρμογή του νόμου όπου απαιτείται, φροντίζει για την προσβασιμότητα των οδών και πεζοδρομίων, καταπολεμά την αντικανονική στάθμευση και ελαχιστοποιεί τις συνέπειες του υπαίθριου παρεμπορίου. Παράλληλα, συμβάλει ως θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης μέγιστα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ποιότητα ζωής προφυλάσσοντας από την ρύπανση τους κοινόχρηστους χώρους της πόλης. Η Δ.Α. μπορεί να προσφέρει πολλά στους πολίτες γιατί έχει να ασκήσει σημαντικές αρμοδιότητες. Σύμφωνα με το Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α / ) και το Προεδρικό Διάταγμα 23/02 (ΦΕΚ Α 19/7-2-02) μια από τις πολλές αρμοδιότητες που ασκεί, είναι ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την καθαριότητα, τη ρύπανση των θαλασσών από πηγές ξηράς, την προστασία των επίγειων και υπόγειων υδάτινων αποθεμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος (άρθρο 24 Π.Δ/τος 410/95). Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν ο καθορισμός του κατάλληλου τρόπου επιλογής του προσωπικού της Δ.Α. που θα ασκεί την αρμοδιότητα της «προστασίας του. 15

3 Ανασκόπηση βιβλιογραφίας Η Δημοτική Αστυνομία ως θεσμός Η Δημοτική Αστυνομία αποτελεί έναν σημαντικό θεσμό για τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Χώρα μας, αφού ουσιαστικά αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για την εφαρμογή του προγράμματος των τοπικών αρχών και επομένως, μπορεί να συμβάλει, εφόσον λειτουργεί ομαλά, στην αποτελεσματική προώθηση των τοπικών υποθέσεων. Πρόκειται για έναν θεσμό, με μεγάλη κοινωνική χρησιμότητα, ο οποίος απαντάται στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κρατών, με συγκεκριμένες και σαφώς προσδιορισμένες αρμοδιότητες, εντός καθορισμένης χωρικής ενότητας, χωρίς εξάρτηση από την κεντρική Διοίκηση, και με δυνατότητα άσκησης ελέγχου για την τήρηση των ρυθμίσεων που αφορούν θέματα τοπικού ενδιαφέροντος (Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο Ν. 3731/08). Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στην αρμοδιότητα των δήμων και κοινοτήτων, κύρια μέριμνα των οποίων αποτελεί η προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων των κατοίκων τους. Η ελληνική πολιτεία τηρώντας το παράδειγμα των άλλων Ευρωπαϊκών και μη χωρών προκειμένου να ενισχύσει την εξουσία των περιφερειακών μονάδων οργάνωσης και διοίκησης, να ισχυροποιήσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση και να διασφαλίσει τα θεμελιώδη δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών της, θεσμοθέτησε την λειτουργία της Δ.Α. Στην Ελλάδα η Δ.Α. πρωτοεμφανίζεται ήδη με τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους, και συγκεκριμένα με τον νόμο της 27 ης Δεκεμβρίου 1833 «Περί συστάσεως των Δήμων», όταν και ανέλαβε, με τη διαίρεση της Χώρας σε Δήμους, καθήκοντα άσκησης τοπικής αστυνόμευσης (Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο Ν. 3731/08). Η Δ.Α. είναι αναμφίβολα μια σημαντική υπηρεσία που συστάθηκε για να βρίσκεται κοντά στον πολίτη και τις ανάγκες του. Είναι μια υπηρεσία φιλική προς το δημότη, η οποία έχει ως βασικούς στόχους, την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου καθώς και την βελτίωση των συνθηκών ζωής στις τοπικές κοινωνίες. Η εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της μπορεί να βοηθήσει καθοριστικά τον κάθε Ο.Τ.Α. στην άσκηση των καθηκόντων του που αφορούν καίριους τομείς των αρμοδιοτήτων του, όπως είναι το περιβάλλον και η καθαριότητα, η στάθμευση και το κυκλοφοριακό. Είναι από κάθε άποψη κρίσιμο και σημαντικό η Δ.Α. να θεμελιώσει μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού με τους πολίτες για να καταφέρει να ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντά της και να ικανοποιήσει τις προσδοκίες τους. Η βελτίωση των όρων διαβίωσης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν επιτυγχάνεται μόνο με την επιβολή κυρώσεων και διοικητικών προστίμων. Προηγείται η ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Η Δ.Α. με την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες καλεί τον πολίτη να γίνει μέτοχος στην επίλυση των προβλημάτων. Ο πολίτης που γνωρίζει επαρκώς και με ακρίβεια τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να παρεμβαίνει η Δ.Α., μπορεί να αναζητά την άμεση συνδρομή της για να δίνει λύσεις σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς της (Δοξαστάκης, 2005). Νομοθεσία αναφορικά της αρμοδιότητας της Δ.Α. περί της «προστασίας του Σήμερα οι Δήμοι της χώρας ασκούν πολυάριθμες και σημαντικές αρμοδιότητες, που συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητα και την ποιότητα της ζωής των δημοτών τους. Το άρθρο 24 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/95) περιγράφει λεπτομερώς τις σημαντικότερες τοπικές υποθέσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα των δήμων και κοινοτήτων, που με την διοίκησή τους επιδιώκουν την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων των κατοίκων τους. Ο νομοθέτης προέβλεψε, ότι για την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του άρθρου 24 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 410/95), ο Δήμος προβλέπει στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας τη συγκρότηση ειδικής υπηρεσίας με την ονομασία «Δημοτική Αστυνομία» και εξουσιοδότησε τους Υπουργούς 16

4 Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Δημόσιας Τάξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υγείας & Πρόνοιας να προτείνουν την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των οργάνων της Δ.Α., καθώς και ο τρόπος εκπαίδευσής τους. Σε εφαρμογή των παρ. 2 και 3 του άρθρου 24 του Δ.Κ.Κ. εκδόθηκε το Π.Δ. 23/2002 (ΦΕΚ 19/ΤΑ/ ) «Αρμοδιότητες, σύστημα πρόσληψης, προσόντα, καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας» (Δοξαστάκης, 2005). Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. Α «αρμοδιότητες του ειδικού προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας» του Π.Δ. 23/2002, το ειδικό προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας ασκεί τις εξής αρμοδιότητες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος: Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την καθαριότητα, την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων, την οικοδόμηση, την ύδρευση, την άρδευση, την αποχέτευση, την ηχορύπανση, τη ρύπανση των θαλασσών από πηγές ξηράς, την προστασία των επίγειων και υπόγειων υδάτινων αποθεμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος (άρθρο 24 Π.Δ/τος 410/95). Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία δημοτικών ή κοινοτικών εργαστηρίων και τον έλεγχο των υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων, της ρύπανσης των υδάτων και της θάλασσας (άρθρο 24 Π.Δ/τος 410/95). Τον έλεγχο για την εφαρμογή των διατάξεων για την κοινή ησυχία, την καθαριότητα και αισθητική των πόλεων, ευκοσμία και ευταξία [Αστ. διατάξεις 6/1996 και 3/1996, άρθρο 17 της Υγειονομικής Διάταξης Υ1β/2000/1995 και άρθρο 417 Π.Κ.]. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τις εκπομπές ρύπων, θορύβων κ.λ.π. από οχήματα [άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 2696/1999]. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων για την προστασία του αστικού και περιαστικού πρασίνου. Συνέχεια του Π.Δ. 23/2002 αποτελεί ο νόμος 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α / ) «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». Σύμφωνα με το άρθρο 1 «αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας» του παραπάνω νόμου, η Δημοτική Αστυνομία ασκεί στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 75 και 79 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α), τις εξής αρμοδιότητες αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος: Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους της εδαφικής περιφέρειας του οικείου δήμου ή κοινότητας και γενικότερα την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές για την αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών. Ελέγχει την τήρηση των μέτρων που επιβάλλονται για την πρόληψη πυρκαγιών σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για την ηχορρύπανση, την κοινή ησυχία και τη λειτουργία μουσικής στα καταστήματα και στα δημόσια κέντρα. 17

5 Σε επίπεδο Δήμων ο «Κανονισμός καθαριότητας και προστασίας του των Δήμων ορίζει ως υπεύθυνη για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του ανωτέρου κανονισμού την Δ.Α. Ειδικότερα, ο συγκεκριμένος κανονισμός έχει ως στόχο την τήρηση της καθαριότητας της πόλης και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων, την αποτροπή της ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος και γενικά τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για αυτούς τους σκοπούς (Κανονισμός καθαριότητας & προστασίας του περιβάλλοντος Δήμου Τρικκαίων, 2013) Δημοτική Αστυνομία και η αρμοδιότητα της «προστασίας του Η Δ.Α. αποτελείται από διάφορα τμήματα, ένα εκ των οποίων είναι το «Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος» το οποίο είναι υπεύθυνο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της προστασίας του περιβάλλοντος και της καθαριότητας σύμφωνα πάντα με το Π.Δ. 23/02, το Ν. 3731/08 και τον «Κανονισμό καθαριότητας και προστασίας του των Δήμων. Αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος η Δ.Α. έχει να επιδείξει σημαντικό έργο. Αξιοσημείωτη είναι η συμβολή της Δ.Α. στην περιφρούρηση και προστασία του αστικού περιβάλλοντος, αφού με συνεχείς περιπολίες καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εποπτεύει την πόλη και να βοηθάει στα μέγιστα στην προστασία του περιβάλλοντος. Ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, εντατικοί έλεγχοι, διενέργειες αυτοψιών, συστάσεις για αποτροπή των παραβάσεων, αλλά και επιβολή διοικητικών προστίμων σε όσους δεν συμμορφώνονται με το νόμο περί της προστασίας του περιβάλλοντος και τον κανονισμό καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος των Δήμων αποτελούν ενέργειες τις οποίες χρησιμοποιούν οι Δημοτικοί Αστυνομικοί προκειμένου να ασκήσουν σωστά και αποτελεσματικά την αρμοδιότητα της προστασίας του περιβάλλοντος. Πέρα όμως από την άσκηση των καθηκόντων της ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, η Δ.Α. συνεργάζεται με το Δήμο ως προς την ομαλή διεξαγωγή προγραμμάτων περιβαλλοντικής επιμόρφωσης και συμμετοχής των πολιτών σε αυτά. Τέτοια προγράμματα αποτελούν η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο, κ.α. Δημοτική Αστυνομία και ενέργειες ως προς την «προστασία του Η Δ.Α. δεν μένει μόνο στα λόγια ως αρωγός της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά ούτε και στις συστάσεις ή στην επιβολή προστίμων σε όσους πολίτες δεν τηρούν τους νόμους περί της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά έμπρακτα μέσα από τον πυρήνα της βοηθάει και η ίδια στην προστασία του περιβάλλοντος, στηρίζοντας δράσεις και ενέργειες φιλικές προς το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Αμαρουσίου ενίσχυσε πρόσφατα το στόλο της Δ.Α. με ηλεκτροκίνητα ποδήλατα. Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της Διοίκησης για φιλικότερες προς το περιβάλλον μεταφορές, και εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασμό για την προώθηση πρακτικών και ενός μοντέλου μετακίνησης που θα κάνουν το Μαρούσι μία πιο ανθρώπινη πόλη, με σεβασμό στον κάτοικο, στον επισκέπτη και στο περιβάλλον. Οι Δημοτικοί Αστυνομικοί, φέροντας κατάλληλη εξάρτηση και τον απαραίτητο εξοπλισμό, πραγματοποιούν φιλικές προς το περιβάλλον περιπολίες στις γειτονιές της πόλης επί 12ώρου βάσεως, χρησιμοποιώντας το ηλεκτροκίνητο ποδήλατο αντί της μοτοσικλέτας, εγκαινιάζοντας μία νέα εποχή για τη δημοτική αστυνόμευση στο Μαρούσι. Με τον τρόπο αυτό δίνεται το παράδειγμα της υιοθέτησης ενός οικολογικότερου μοντέλου λειτουργίας, δείχνοντας το δρόμο στους κατοίκους αλλά και σε όσους δραστηριοποιούνται σε αυτή την πόλη για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και χρήσης εναλλακτικών μέσων για τις μετακινήσεις τους στον οικιστικό ιστό της πόλης (http://myota.gr). Ο Δήμος Πατρέων έχει προχωρήσει με τους Δημοτικούς Αστυνομικούς σε «οικολογικές» περιπολίες με αφορμή την Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας. Οι αστυνομικοί θα χρησιμοποιούν ειδικά ποδήλατα προκειμένου να κάνουν περιπολίες. Στόχος του Δήμου είναι τα συγκεκριμένα 18

6 ποδήλατα να πολλαπλασιαστούν ώστε να διευκολύνεται, με τρόπο οικολογικό, το έργο της υπηρεσίας (http://www.aftodioikisi.gr). Ο Δήμος Ηρακλείου στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού και της ανανέωσης του μηχανοκίνητου εξοπλισμού της Δ.Α., παρουσίασε δώδεκα (12) νέες μηχανές με οικολογικό κινητήρα, που διαθέτουν φάρο και σειρήνα. Το κόστος της αγοράς του εξοπλισμό καλύφθηκε από ιδίους πόρους του Δήμου (http://iraklioblog.blogspot.gr). Στην προμήθεια τριών (3) ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων στη Δ.Α. προχώρησε ο Δήμος Καβάλας, θέλοντας να τονώσει την οικολογική συνείδηση των πολιτών και να δώσει παράδειγμα για τη χρήση εναλλακτικών μέσων μεταφοράς στο κέντρο της πόλης, συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στην αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού προβλήματος ( Παρόμοια ενέργεια αποτέλεσε και η ενίσχυση της Δ.Α. του Δήμου Αθηναίων με δέκα (10) νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αθόρυβα και φιλικά προς το περιβάλλον (www.econews.gr). Γνώση σχετικά με την «προστασία του Οι ερευνητές Conraud-Koellner και Rivas-Tovar (2009) ορίζουν την περιβαλλοντική γνώση, ως το σύνολο της γνώσης που έχει ένα άτομο για τα περιβαλλοντικά θέματα. Η περιβαλλοντική γνώση μπορεί να καθοριστεί ως γενική γνώση των γεγονότων, των εννοιών, και των σχέσεων που αφορούν το φυσικό περιβάλλον και τα σημαντικά οικοσυστήματά του (Fryxell & Lo, 2003, σελ. 45). Οι έρευνες καταλήγουν σε αντικρουόμενα συμπεράσματα όσον αφορά τη σχέση μεταξύ της γνώσης ενός ατόμου για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και της ενεργής συμμετοχής του σε φιλικές προς το περιβάλλον συμπεριφορές. Συγκεκριμένα, διάφοροι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εκδήλωση «φιλικής προς το περιβάλλον συμπεριφοράς» επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το βαθμό γνώσεων του ατόμου για τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα (Chan, 1999; Mobley, 2010). Άλλες μελέτες αποκαλύπτουν ότι η βαθύτερη γνώση των περιβαλλοντικών ζητημάτων αυξάνει την πιθανότητα των ατόμων να λάβουν δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος (Kaiser & Fuhrer, 2003; Mobley, Vagias, & DeWard, 2010). Οι Vicente-Molina, Fernández-Sáinz και Izagirre-Olaizola (2013) διερεύνησαν την επίδραση των περιβαλλοντικών γνώσεων στην περιβαλλοντική συμπεριφορά φοιτητών. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 2226 φοιτητές από το Μεξικό, την Βραζιλία, τις ΗΠΑ και την Ισπανία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι περιβαλλοντικές γνώσεις επηρεάζουν την περιβαλλοντική συμπεριφορά. Αντίθετα, οι Laroche, Bergeron και Barbaro-Forleo (2001) σε έρευνά τους που διεξήχθη σε μια πόλη της Βόρειας Αμερικής με δείγμα 907 άτομα διαπίστωσαν την ύπαρξη μη στατιστικά σημαντικής σχέσης μεταξύ περιβαλλοντικών γνώσεων και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς. Σύμφωνα με την έρευνα των Ilie, Transilvania και Truţa (2012) η οποία διεξήχθη στην Ρουμανία με δείγμα φοιτητές, η περιβαλλοντική γνώση δε σχετίζεται με την περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά, αφού τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες που είχαν γνώσεις για τα περιβαλλοντικά ζητήματα δεν ενδιαφερόταν αρκετά για δράσεις υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. «Πιστεύω έναντι της προστασίας του Οι έρευνες που ασχολούνται με την οικολογία και τα ζητήματα του περιβάλλοντος έχουν επικεντρωθεί ιδιαίτερα στα πιστεύω έναντι της προστασίας του περιβάλλοντος ( Collins Steg, & Koning, 2007; Kilbourne & Pickett, 2008). Από την βιβλιογραφία επισημαίνεται ότι τα άτομα αναπτύσσουν θετικά πιστεύω όσον αφορά στο περιβάλλον και στην προστασία του. Σε σχετική έρευνα που διεξήχθη από τους Kennedy, Beckley, McFarlane και Nadeau (2009) αξιολογήθηκαν μέσω της κλίμακας New Ecological Paradigm (NEP) ( Dunlap, Van Liere, Mertig, & Jones, 2000) τα πιστεύω Καναδών ατόμων έναντι της προστασίας του περιβάλλοντος. Το 49.7% των ατόμων που έλαβαν μέρος στην έρευνα υπέδειξαν θετικά πιστεύω έναντι της προστασίας του περιβάλλοντος, αντιλαμβάνονταν ότι η γη έχει περιορισμένους πόρους, και αισθάνονταν το αίσθημα ευθύνης ως προς την φροντίδα του περιβάλλοντος. 19

7 Υπάρχει μια συνεχής συζήτηση ως προς το εάν τα πιστεύω έναντι της προστασίας του περιβάλλοντος οδηγούν απαραίτητα σε φιλικές προς το περιβάλλον συμπεριφορές ( Barr, Gilg, & Ford, 2005; Ozaki & Sevastyanova, 2011). Οι Kilbourne και Pickett (2008) εξέτασαν την σχέση μεταξύ των πιστεύω έναντι της προστασίας του περιβάλλοντος και της περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 337 ενήλικα άτομα από τις ΗΠΑ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ πιστεύω έναντι της προστασίας του περιβάλλοντος και της περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς. Οι O Connor, Bord και Fisher (1999) διαπίστωσαν στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των πιστεύω έναντι της προστασίας του περιβάλλοντος και της πρόθεσης για φιλική προς το περιβάλλον συμπεριφορά. Σε άλλη έρευνα η οποία έγινε στην Αυστραλία με δείγμα 223 ενήλικα άτομα διαπιστώθηκε μέτρια συσχέτιση μεταξύ των πιστεύω έναντι της προστασίας του περιβάλλοντος και της περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς (Lea & Worsley, 2008). Παρ 'όλα αυτά, ορισμένες μελέτες έδειξαν ότι τα πιστεύω έναντι της προστασίας του περιβάλλοντος δεν οδηγούν πάντα σε φιλικές προς το περιβάλλον συμπεριφορές. Οι Gadenne, Sharma, Kerr και Smith (2011) σε έρευνά τους στην Αυστραλία εξέτασαν αν τα γενικά πιστεύω έναντι της προστασίας του περιβάλλοντος σχετίζονται με τις στάσεις για φιλικές προς το περιβάλλον συμπεριφορές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρχε σημαντική σχέση μεταξύ των πιστεύω έναντι της προστασίας του περιβάλλοντος και των στάσεων για φιλικές προς το περιβάλλον συμπεριφορές. Στην παρούσα έρευνα η κλίμακα των πιστεύω έναντι της προστασίας του περιβάλλοντος είχε ως στόχο να αξιολογήσει τα πιστεύω των υπαλλήλων της ΔΑ για την ενεργό συμμετοχή σε εκδηλώσεις και δράσεις για τη δημιουργία πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος σε μια χώρα. «Περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά» Πολλοί ερευνητές ασχολούνται με τις αλλαγές στις βασικές ανθρώπινες αρχές, αξίες, στάσεις και συμπεριφορές του ανθρώπου απέναντι στη φύση (Ewert, Place, & Sibthorp, 2005; Kaplan, 2000). Με τη συνεχή ενασχόλησή τους, οι επιστήμονες έκαναν το ζήτημα της αποδοχής μιας γενικότερης περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς, σημαντική πρόκληση (Ζαφειρούδη & Χατζηγεωργιάδης, 2009). Η «περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά» είναι μια έννοια που ξεκίνησε να ερευνάται τη δεκαετία του 70 και εμφανίζεται σε πολλές έρευνες της περιβαλλοντικής ψυχολογίας (Maloney, Ward, & Braucht, 1975). Η «περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά» ορίζεται ως η αίσθηση της υποχρέωσης ή του καθήκοντος ενός ατόμου, να λάβει μέτρα απέναντι στην καταστροφή του περιβάλλοντος γενικά ή σε συγκεκριμένα περιβαλλοντικά προβλήματα (Fransson & Garling, 1999). Η «περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά» σύμφωνα με τους Sivek και Hungerford (1989/1990) ορίζεται ως οποιοδήποτε ατομική ή ομαδική δράση με στόχο να πράξει ότι είναι σωστό για την προστασία του περιβάλλοντος σε καθημερινή βάση, όπως για παράδειγμα η ανακύκλωση. Η απόκτηση μιας υπεύθυνης συμπεριφοράς σε σχέση με το περιβάλλον αντανακλάται στις καθημερινές ατομικές συνήθειες, όπως στην εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, στην εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης, στην αντίσταση της υπερκατανάλωσης, μέχρι τη συμμετοχή σε οργανωμένες ομαδικές περιβαλλοντικές εκδηλώσεις (Bun Lee, 2008). Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την έρευνα των Ζαφειρούδη και Χατζηγεωργιάδη (2012) η οποία είχε σαν σκοπό την δημιουργία και τον ψυχομετρικό έλεγχο της κλίμακας «περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς», διαπιστώθηκε ότι ο βαθμός στον οποίο οι Έλληνες δρουν περιβαλλοντικά καταγράφεται από δύο διαστάσεις μιας 10βάθμιας κλίμακας. Στην έρευνα συμμετείχαν 203 άτομα (56% άνδρες και 44% γυναίκες) από τους Νομούς Αττικής (69%) και Θεσσαλονίκης, ηλικίας 18 έως 69 ετών. Η πρώτη διάσταση της κλίμακας αναφέρεται στην «ομαδική» δράση, δηλαδή τις συλλογικέςκοινωνικές ενέργειες ενός πολίτη, όπως η συμμετοχή σε συγκεντρώσεις, εκστρατείες και οργανωμένες περιβαλλοντικές εκδηλώσεις. Η δεύτερη διάσταση της κλίμακας αναφέρεται στην «ατομική» 20

8 περιβαλλοντική δράση, δηλαδή κατά πόσο τα άτομα ως μονάδες προσπαθούν συστηματικά στην καθημερινή τους ζωή, με απλές πράξεις, να φροντίζουν για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι Tilikidou και Delistavrou (2006) εξέτασαν την περιβαλλοντική συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι κύριες ενέργειες που αφορούν στην περιβαλλοντική συμπεριφορά στην Ελλάδα ήταν η αποφυγή της διάθεσης απορριμμάτων εκτός κάδου και η ηχορύπανση. Επίσης, οι ερευνητές υποστήριξαν ότι οι Έλληνες καταναλωτές υπέδειξαν χαμηλές τιμές στην φιλική προς το περιβάλλον συμπεριφορά. Σκοπός της έρευνας Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν ο καθορισμός μιας έγκυρης μεθόδου επιλογής του προσωπικού της Δ.Α. που θα ασκεί την αρμοδιότητα της «προστασίας του. Επιμέρους στόχοι της έρευνας ήταν: α) η καταγραφή του βαθμού της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (γνώση, πιστεύω, συμπεριφορά) του προσωπικού της Δ.Α., β) η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των ανωτέρω μεταβλητών και γ) η διερεύνηση της αλλαγής στη διάθεση άσκησης της αρμοδιότητας λόγω διαφορετικού επιπέδου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του προσωπικού. Ερευνητικές υποθέσεις α) Το προσωπικό της Δ.Α. θα σημειώσει υψηλές τιμές αναφορικά της γνώσης περιβαλλοντικών θεμάτων, των πιστεύω έναντι της προστασίας του περιβάλλοντος, και της περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς που συνολικά εκφράζουν την περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση. β) Θα υπάρξει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των ανωτέρω μεταβλητών. γ) Το προσωπικό της Δ.Α. με υψηλή περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση θα σημειώσει αντίστοιχα θετική διάθεση για άσκηση της αρμοδιότητας της «περιβαλλοντικής προστασίας». Μεθοδολογία Συμμετέχοντες Στη έρευνα έλαβαν μέρος 171 ειδικοί ένστολοι υπάλληλοι της Δ.Α. (άνδρες 104, γυναίκες 67) δέκα (10) Δήμων της περιφέρειας Θεσσαλίας (66.1%), δύο (2) Δήμων της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (17.5%), έξι (6) Δήμων της περιφέρειας Αττικής (14.6%), και ενός (1) Δήμου της περιφέρειας Πελοποννήσου (1.8%), ηλικίας ετών (Μ.Ο.= ετών) και των τριών κατηγοριών εκπαίδευσης ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και των αντίστοιχων κλάδων ΠΕ23 (26.3%), ΤΕ23 (18.7%), ΔΕ23 (55%). Μοιράστηκαν 200 ερωτηματολόγια συνολικά και στο τέλος συλλέχθηκαν 171 ερωτηματολόγια (ποσοστό ανταπόκρισης 85.5%). Όργανα μέτρησης Γνώση σχετικά με την «προστασία του. Για την διερεύνηση της γνώσης σχετικά με την «προστασία του χρησιμοποιήθηκε κλίμακα των Kouthouris και Kontogianni (2013a). Η κλίμακα αποτελείται από τέσσερα (4) θέματα : μερικά άτομα μας είπαν ότι είναι γνώστες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ κάποια άλλα όχι: α) «Πόσο σχετικός είσαι με θέματα προστασίας του περιβάλλοντος;», β) «Αν σου έλεγαν να γράψεις οτιδήποτε γνωρίζεις για την προστασία του περιβάλλοντος, πόσα πολλά θα έγραφες;», γ) «Σε σχέση με άλλα θέματα θεωρώ ότι έχω περισσότερες γνώσεις σχετικά με την προστασία του, δ) «Πόσες γνώσεις νομίζεις ότι έχεις πάνω στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος;». Οι απαντήσεις δόθηκαν σε 7βάθμια κλίμακα Likert, όπου τα μικρότερα σκορ δήλωναν χαμηλότερο βαθμό γνώσης για την προστασία του περιβάλλοντος. 21

9 «Πιστεύω έναντι της προστασίας του. Για την διερεύνηση των «πιστεύω» των Δημοτικών Αστυνομικών έναντι της προστασίας του περιβάλλοντος χρησιμοποιήθηκε κλίμακα των Kouthouris και Kontogianni (2013b). Η κλίμακα αποτελείται από επτά (7) θέματα : Τι γνώμη έχετε αναφορικά με την φιλική στο περιβάλλον πολιτική στη χώρα σας, τι νομίζετε για τα παρακάτω: α) «Είναι σημαντικό να προωθείται η φιλική προς το περιβάλλον πολιτική», β) «Επιμένω ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες ενέργειες σχετικές με την προστασία του, γ) «Είναι σημαντικό να εγείρεται το ενδιαφέρον των πολιτών ως προς το περιβάλλον», δ) «Οι ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος είναι απλά χαμένος χρόνος και χρήματα», ε) «Θεωρώ ότι οι ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος είναι άχρηστες», στ) «Υπό την τρέχουσα οικονομική κρίση, θεωρώ ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι απαραίτητη». Οι απαντήσεις δόθηκαν σε 7βάθμια κλίμακα τύπου Likert (από 1 = «διαφωνώ πάρα πολύ» έως 7 = «συμφωνώ πάρα πολύ»). «Περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά». Για την διερεύνηση της «περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς» χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα των Ζαφειρούδη και Χατζηγεωργιάδη (20 12) η οποία περιέχει δέκα (10) θέματα και αφορά στη συχνότητα συμμετοχής των ατόμων σε περιβαλλοντικά υπεύθυνες ενέργειες και δράσεις. Οι απαντήσεις δόθηκαν σε 5βάθμια κλίμακα Likert (από 1=«ποτέ» έως 5=«συνέχεια»). Διάθεση άσκησης της αρμοδιότητας της «προστασίας του. Η διάθεση άσκησης του προσωπικού της Δ.Α. ως προς την αρμοδιότητα της «προστασίας του αξιολογήθηκε με την ερώτηση: «Πόσο σημαντική θεωρείτε ως Δημοτικός/η Αστυνομικός την αρμοδιότητα της προστασίας του περιβάλλοντος;»: (από 1=«εντελώς ασήμαντη» έως 7=«παρά πολύ σημαντική»). Καταγραφή δημογραφικών χαρακτηριστικών Στο τέλος του ερωτηματολογίου υπήρξαν ερωτήσεις που κατέγραψαν το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, και τη βαθμίδα εκπαίδευσης. Διαδικασία μέτρησης Το βασικό κριτήριο για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν οι υπάλληλοι της Δ.Α. να είναι ένστολοι. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από τους Δημοτικούς Αστυνομικούς είτε λίγο πριν την αρχή της υπηρεσίας τους, είτε μετά το πέρας αυτής. Προηγουμένως εξασφαλίστηκε συγκατάθεση από τους Διευθυντές και Τμηματάρχες των εκάστοτε Διευθύνσεων και Τμημάτων Δ.Α. Ένα μέρος των ερωτηματολογίων συμπληρώθηκε από Δημοτικούς Αστυνομικούς έπειτα από την συγκατάθεσή τους κατά την διάρκεια ημερίδας που αφορούσε στην Δ.Α. και διεξήχθη στην Αθήνα τον Ιούνιου του Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είχε διάρκεια 10 έως 15 λεπτά. Σε κάποιες περιπτώσεις το ερωτηματολόγιο παραδόθηκε ιδιοχείρως από τους ερευνητές και επιστράφηκε την ίδια στιγμή, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η αποστολή, συμπλήρωση και επιστροφή του ερωτηματολογίου στηρίχθηκε αποκλειστικά στην εκτεταμένη χρήση του ηλεκτρονικού δικτύου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αποτελέσματα Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1, το 60.8% του προσωπικού της Δ.Α. ήταν άνδρες και το 39.2% ήταν γυναίκες. Όσον αφορά την ηλικία, το 60.8% των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν ηλικίας ετών, το 29.8% ήταν μεταξύ 35 και 44, ενώ μεγαλύτεροι των 45 ετών ήταν το 9.4%. Σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης, παρατηρήθηκε ότι οι περισσότεροι Δημοτικοί Αστυνομικοί ήταν απόφοιτοι ανώτερης εκπαίδευσης (55.6%), ακολουθούμενοι από αυτούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λύκειο) (28.7%), ενώ το μικρότερο ποσοστό ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων (15.8%). Ως προς την οικογενειακή κατάσταση του προσωπικού της Δ.Α. η πλειοψηφία ήταν άγαμοι 48%, ακολουθούμενοι από τους έγγαμους με παιδιά (36.8%), ενώ μόνο το 15.2% του προσωπικού της Δ.Α. δήλωσε ότι ήταν έγγαμοι χωρίς παιδιά. 22

10 Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος Φύλο Ηλικία Επίπεδο Εκπαίδευσης Οικογ. Κατάσταση Άνδρες: 104 (25-34): 104 Λύκειο: 49 Άγαμοι: 82 (60.8%) (60.8%) (28.7%) (48%) Γυναίκες: 67 (35-44): 51 ΤΕΙ/ΑΕΙ: 95 Έγγαμοι: 26 (39.2%) (29.8%) (55.6%) (15.2%) (>45): 16 Μεταπτυχιακό/ Διδακτορικό: 27 Έγγαμοι με παιδιά: 63 (9.4%) (15.8%) (36.8%) Μέσες τιμές των μεταβλητών της έρευνας Το σύνολο των θεμάτων της μεταβλητής «πιστεύω έναντι της προστασίας του έλαβε πολύ υψηλή τιμή (Μ.Ο.=6.10, Τ.Α.=0.99). Το σύνολο των θεμάτων της μεταβλητής «γνώση σχετικά με την προστασία του έλαβε μέτρια τιμή (Μ.Ο.=3.87, Τ.Α.=1.22), ενώ το σύνολο των θεμάτων της μεταβλητής «περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά» έλαβε σχετικά χαμηλή τιμή (Μ.Ο.=3.05, Τ.Α.=0.75) (Πίνακας 2). Πίνακας 2. Περιγραφικά στοιχεία και βαθμός αξιοπιστίας των μεταβλητών της έρευνας «Γνώση σχετικά με την προστασία του «Πιστεύω έναντι της προστασίας του N-θέματα MIN MAX M.Ο Τ.Α Cronbach s a «Περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά» Συσχέτιση των μεταβλητών της έρευνας Οι τιμές της ανάλυσης συσχέτισης που σημειώθηκαν μεταξύ των μεταβλητών της «γνώσης σχετικά με την προστασία του, των «πιστεύω έναντι της προστασίας του και της «περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς» ήταν στατιστικά σημαντικές. Συγκεκριμένα όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, η μεταβλητή «γνώση σχετικά με την προστασία του συσχετιζόταν στατιστικά σημαντικά με την μεταβλητή «περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά» (r =.515, p <.01), και με την μεταβλητή «πιστεύω έναντι της προστασίας του (r =.224, p <.01). Επιπλέον, η μεταβλητή «περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά» συσχετιζόταν στατιστικά σημαντικά με την μεταβλητή «πιστεύω έναντι της προστασίας του (r =.510, p <.01). Πίνακας 3. Συντελεστής συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών της έρευνας «Γνώση σχετικά με την προστασία του «Πιστεύω έναντι της προστασίας του «Περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά» «Γνώση σχετικά με την προστασία του.224**.515** 23

11 «Πιστεύω έναντι της προστασίας του «Περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά».224**.510**.515**.510** **p <.01 συστοιχιών (k -means cluster), προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσο οι συμμετέχοντες μπορούν να ταξινομηθούν σε ομάδες με διαφορετικό βαθμό «γνώσης σχετικά με την προστασία του, «πιστεύω έναντι της προστασίας του, και «περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς». Με βάση την ανάλυση αναδείχτηκαν τρεις κατηγορίες προσωπικού: άτομα με υψηλό, άτομα με μέσο και άτομα με χαμηλό βαθμό περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Πίνακας 4. Ταξινόμηση συμμετεχόντων σύμφωνα με τον βαθμό περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (γνώση, πιστεύω, συμπεριφορά) (k-means cluster analysis). Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση «Γνώση σχετικά με την προστασία του «Πιστεύω έναντι της προστασίας του «Περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά» Προσωπικό Δ.Α. με χαμηλό βαθμό Ν=36 Προσωπικό Δ.Α. με μέσο βαθμό Ν=84 Προσωπικό Δ.Α. με υψηλό βαθμό Ν=51 Μ.Ο Μ.Ο Μ.Ο F (2,168) =79.75, p>.001 F (2,168) =140.89, p>.001 F (2,168) =84.41, p>.001 Σύγκριση των ομάδων υψηλού, μέσου και χαμηλού βαθμού περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης ως προς τη μεταβλητή διάθεση άσκησης της αρμοδιότητας «προστασίας του. Για να εξεταστούν πιθανές διαφορές των τριών ομάδων υψηλού, μέσου και χαμηλού βαθμού στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση (γνώση, πιστεύω, συμπεριφορά) ως προς την διάθεση άσκησης της αρμοδιότητας «προστασίας του, ο βαθμός (υψηλός, μέσος και χαμηλός) στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση (γνώση, πιστεύω, συ μπεριφορά) χρησιμοποιήθηκε ως ανεξάρτητη μεταβλητή και η διάθεση άσκησης της αρμοδιότητας ως εξαρτημένη μεταβλητή. Από την ανάλυση διακύμανσης ως προς έναν παράγοντα ( One Way ANOVA), διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών διαφορετικών ομάδων ως προς την διάθεση άσκησης της αρμοδιότητας (F (2,168)=11.56, p<.001). Συγκεκριμένα, εφαρμόστηκε το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων Scheffe και διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην διάθεση ελέγχου της αρμοδιότητας μεταξύ των ομάδων με υψηλό και μέσο βαθμό στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και της ομάδας χαμηλού βαθμού στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Οι ομάδες με υψηλό (Μ.Ο.=6.24, Τ.Α.=1.06) και μέσο βαθμό (Μ.Ο.=5.98, Τ.Α.=1.20) στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση σημείωσαν υψηλότερες τιμές ως προς την διάθεση άσκησης της αρμοδιότητας σε σχέση με την ομάδα με χαμηλό βαθμό (Μ.Ο.=4.94, Τ.Α.=1.70). Δεν σημειώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην διάθεση άσκησης της αρμοδιότητας μεταξύ των ομάδων με υψηλό και μέσο βαθμό στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση (Πίνακας 5). 24

12 Πίνακας 5. Αλλαγή στην διάθεση άσκησης της αρμοδιότητας «προστασίας του λόγω διαφορετικού επιπέδου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του προσωπικού της Δ.Α. Προσωπικό Δ.Α. με χαμηλό βαθμό (1) Προσωπικό Δ.Α. με μέσο βαθμό (2) Προσωπικό Δ.Α. με υψηλό βαθμό (3) F Διάθεση άσκησης της αρμοδιότητας «προστασίας *p<.001 Μ.Ο (Τ.Α) Μ.Ο (Τ.Α) Μ.Ο (Τ.Α) 4.94 (1.70) 5.98 (1.20) 6.24 (1.06) 11.56* (1-2,3) Συζήτηση-Συμπεράσματα Η μελέτη του ανθρώπινου ενδιαφέροντος για το περιβάλλον αποτελεί βασικό στοιχείο στην προστασία και στη βελτίωση της υπάρχουσας περιβαλλοντικής κατάστασης (Bjerke, Thrane, & Kleiven, 2006). Η Δ.Α. αποτελεί έναν από τους κύριους μηχανισμούς ελέγχου της προστασίας του περιβάλλοντος, αφού από τον νόμο της δίδεται η άσκηση της αρμοδιότητας «προστασίας του (Ν. 3731/2008; Π.Δ 23/2002). Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν μερικώς τις υποθέσεις. Συγκεκριμένα, η 1η υπόθεση επιβεβαιώθηκε μερικώς. Όσον αφορά στα «πιστεύω έναντι της προστασίας του το προσωπικό της Δ.Α. σημείωσε υψηλή τιμή, σε αντίθεση με τις μεταβλητές «γνώση σχετικά με την προστασία του και «περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά» στην οποία σημείωσαν μέτρια και σχετικά χαμηλή τιμή, αντίστοιχα. Πιθανόν αυτή η διαφοροποίηση στις τιμές των τριών μεταβλητών να απορρέει από το γεγονός ότι το προσωπικό της Δ.Α. εντελώς συναισθηματικά έχει υψηλά «πιστεύω έναντι της προστασίας του, ενώ έχει σχετικά μέτρια «γνώση σχετικά με την προστασία του και χαμηλό βαθμό στην «περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά». Η χαμηλή τιμή στην «περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά» πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι δε δίνεται από την πολιτεία σε μεγάλο βαθμό η δυνατότητα για συμμετοχή του ανωτέρου προσωπικού σε διάφορες περιβαλλοντικές δράσεις, όπως η διοργάνωση εκστρατειών δενδροφύτευσης, εκδηλώσεων που σχετίζονται με την οικολογία, κ.α. Επιπλέον, το ελλιπές ενδιαφέρον από πλευράς προσωπικού για συμμετοχή του σε ανάλογες δράσεις, αλλά και περαιτέρω ενημέρωση για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, ίσως αποτέλεσαν λόγους για την μέτρια και σχετικά χαμηλή τιμή που σημείωσε το προσωπικό της Δ.Α. στις δύο παραπάνω μεταβλητές, αντίστοιχα. Η 2η υπόθεση επιβεβαιώθηκε, καθώς η ανάλυση συσχετίσεων έδειξε στατιστικά σημαντικές σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών της έρευνας. Η μεταβλητή «περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά» είχε την υψηλότερη συσχέτιση με τις μεταβλητές «γνώση σχετικά με την προστασία του και «πιστεύω έναντι της προστασίας του. Οι υπόλοιπες συσχετίσεις εμφανίστηκαν σε ικανοποιητικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα συμφωνούν με προηγούμενες έρευνες οι οποίες υποστηρίζουν τη σχέση μεταξύ των παραπάνω μεταβλητών (Kilbourne & Pickett,2008; Mobley, 2010). Η 3η υπόθεση επίσης επιβεβαιώθηκε μερικώς. Από την ανάλυση συστοιχιών προέκυψαν τρεις ομάδες Δημοτικών Αστυνομικών με διαφορετικό βαθμό (υψηλό, μέσο και χαμηλό) περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) προκειμένου να διερευνηθεί αλλαγή στην διάθεση άσκησης της αρμοδιότητας «προστασίας του λόγω διαφορετικού επιπέδου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του προσωπικού. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων αναφορικά της διάθεσης άσκησης της συγκεκριμένης αρμοδιότητας. Συγκεκριμένα, οι 25

13 ομάδες με υψηλό και μέσο βαθμό στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση (γνώση, πιστεύω, συμπεριφορά) σημείωσαν υψηλότερες τιμές ως προς διάθεση άσκησης της αρμοδιότητας σε σχέση με την ομάδα με χαμηλό βαθμό. Δεν σημειώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην άσκηση ελέγχου της αρμοδιότητας μεταξύ των ομάδων με υψηλό και μέσο βαθμό στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση (γνώση, πιστεύω, συμπεριφορά). Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τον καθορισμό της αποτελεσματικότερης μεθόδου επιλογής του προσωπικού της Δ.Α. που θα ασκεί την αρμοδιότητα της «προστασίας του. Θα ήταν δόκιμο η διεύθυνση της Δ.Α. να επιλέγει προσωπικό με υψηλό βαθμό περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (γνώση, πιστεύω, συμπεριφορά) προκειμένου να ασκεί την συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Συμπεράσματα Τα αποτελέσματα της έρευνας υποστήριξαν ότι το προσωπικό της Δ.Α. με υψηλό βαθμό στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση (γνώση, πιστεύω, συμπεριφορά) αποτελούν το κατάλληλο προσωπικό για την αποτελεσματικότερη άσκηση της αρμοδιότητας «προστασίας του, αφού υπέδειξαν υψηλότερη τιμή στην διάθεση ελέγχου της αρμοδιότητας, από το προσωπικό με χαμηλό βαθμό στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Τα αποτελέσματα των ερευνών σχετικά με την γενικότερη συμπεριφορά του προσωπικό της Δ.Α. προς το φυσικό περιβάλλον, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από την Διεύθυνση της Δ.Α. για το σχεδιασμό κατάλληλων στρατηγικών επιλογής του προσωπικού αναφορικά της αποτελεσματικότερης άσκησης της παραπάνω αρμοδιότητας και κατ επέκταση της βελτίωσης και αναβάθμισης παροχής υπηρεσιών της Δ.Α. προς τους πολίτες. Τα περιβαλλοντικά θέματα παραμένουν ένα από τα κύρια ζητήματα που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο και επομένως η Δ.Α. σαν ένας από τους κύριους μηχανισμούς προστασίας του περιβάλλοντος θα πρέπει να γίνει όσο πιο αποτελεσματική μπορεί στο ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος. Επομένως, το όφελος από την διεξαγωγή τέτοιων ερευνών είναι μεγάλο. Πρακτικές εφαρμογές Τα αποτελέσματα των ερευνών σχετικά με τη συμπεριφορά του προσωπικού της Δ.Α. προς το φυσικό περιβάλλον, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τη Διεύθυνση της Δ.Α. ως μιας κατάλληλης μεθόδου επιλογής του προσωπικού. Η αρμοδιότητα της «προστασίας του πρέπει να ασκείται από άτομα εκπαιδευμένα κατάλληλα ώστε να βελτιώνονται και να αναβαθμίζονται οι αντίστοιχες υπηρεσίες που προσφέρονται στους πολίτες. Η Διεύθυνση της Δ.Α. θα πρέπει να επιλέγει για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, Δημοτικούς Αστυνομικούς που διακρίνονται από υψηλό βαθμό περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Η διοίκηση κάθε Δήμου θα πρέπει να παρέχει επαρκή μέριμνα για ζητήματα συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού της Δ.Α. και μετά την αποφοίτηση τους από τις σχολές Δ.Α., καθώς το θεσμικό και νομικό πλαίσιο της περιβαλλοντικής προστασίας, διαρκώς μεταλλάσσεται και εξελίσσεται. Επομένως, ο Δήμος θα πρέπει να φροντίσει για την διοργάνωση σεμιναρίων που αφορούν σε θέματα περιβάλλοντος, όπως και στην επιμόρφωση της αποτελεσματικότερης άσκησης της αρμοδιότητας της «προστασίας του. Ο Δήμος θα πρέπει να παρέχει στο προσωπικό της Δ.Α. την δυνατότητα διοργάνωσης περιβαλλοντικών εκδηλώσεων, προκειμένου να του καλλιεργήσει το αίσθημα ευθύνης απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος και κατ επέκταση να βελτιώσει την περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά του. Η διεύθυνση της Δ.Α. θα πρέπει να λαμβάνει συχνότερα πρωτοβουλίες για περιβαλλοντικές δράσεις, π.χ. χρήση «φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων», προκειμένου να ευαισθητοποιήσει και να επηρεάσει περισσότερο το προσωπικό της για ενεργή περιβαλλοντική δράση και συμπεριφορά. 26

14 Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες Εάν οι Δήμοι της χώρας θέλουν να πάρουν μέτρα για να διαχειριστούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα, θα ωφεληθούν από έρευνες που γίνονται τόσο στο γενικό πληθυσμό, όσο και σε ειδικούς πληθυσμούς, ώστε να διαμορφώσουν ή να επηρεάσουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και συνεπώς συμπεριφορά τόσο του προσωπικού της Δ.Α. όσο και των πολιτών. Επομένως είναι άμεση ανάγκη η διεξαγωγή παρόμοιων ερευνών στο μέλλον. Βιβλιογραφία Barr, S., Gilg, A., & Ford, N. (2005). The household energy gap: Examining the divide between habitual and purchase-related conservation behaviours. Energy Policy, 33, Bjerke, T., Thrane, C., & Kleiven, J. (2006). Outdoor recreation interests and environmental attitudes in Norway. Managing Leisure, 11, Bun Lee, E. (2008). Environmental attitudes and information sources among African American college students. Journal of Environmental Education, 40(1), Chan, K. (1999). Market segmentation of green consumers in Hong -Kong. Journal of International Consumer Marketing, 12(2), Collins, C. M., Steg, L., & Koning, M. A. S. (2007). Customers values, beliefs on sustainable corporate performance, and buying behavior. Psychology and Marketing, 24(6), Conraud-Koellner, E. & Rivas-Tovar, L. A. (2009). Study of green behavior with a focus on Mexican individuals. ibusiness, 1, Δοξαστάκης, Ε. Ζ. (2005). Οργάνωση & Λειτουργία Δημοτικής Αστυνομίας. Τόμος Α. Ηράκλειο: Γραφικές Τέχνες Γ. Δετοράκης Α.Ε.Β.Ε. Dunlap, R. E., Van Liere, K. D., Mertig, A. G., & Jones, R. E. (2000). Measuring endorsement of the New Ecological Paradigm: A revised NEP scale. Journal of Social Issues, 56(3), Ewert, A., Place, G., & Sibthorp, J. (2005). Early -life outdoor experiences and an individual s environmental attitudes. Leisure Sciences, 27, Fransson, N. & Garling, T. (1999). Environmental concern: Con ceptual definitions, measurement methods, and research findings. Journal of Environmental Psychology, 19, Fryxell, G. E. & Lo, C. W. H. (2003). The influence of environmental knowledge and values on managerial behaviours on behalf of the environment: An empirical examination of managers in China. Journal of Business Ethics, 46(1), Gadenne, D., Sharma, B., Kerr, D., & Smith, T. (2011). The influence of consumers environmental beliefs and attitudes on energy saving behaviours. Energy Policy, 39, Ilie, M. P., Transilvania, A. B., & Truţa, C. (2012). The locus of control as a psycho-social determinant of pro-environmental attitudes. Global Journal of Psychology Research, 2, Kaiser, F.G. & Fuhrer, U. (2003). Ecological behaviour s dependency on different forms of knowledge. Applied Psychology: An International Review, 52(4), Kaplan, S. (2000). Human nature and environmentally responsible behavior. Journal of Social Issues, 56(3), Kennedy, E. H., Beckley, T. M., McFarlane, B. L., & Nadeau, S. (2009). Why we don t walk the talk : Understanding the environmental values/behaviour gap in Canada. Human Ecology Review, 16(2), Kilbourne, W. & Pickett, G. (2008). How materialism affects environmental beliefs, concern, and environmentally responsible behavior. Journal of Business Research, 61(9), Kouthouris, Ch. & Kontogianni, E. (2013a). The effect of green marketing issues in shaping future behavior among recreational swimmers. Paper presented at ICERI2013, 6th International Conference of Education, Research and Innovation. Seville (Spain) ανακτήθηκε στις 10/5/2014 από Kouthouris, Ch. & Kontogianni, E. (2013b). Environmental friendly services in sport centers. Paper presented at ICERI2013, 6th International Conference of Education, Research and Innovation. Seville (Spain) ανακτήθηκε στις 10/5/2014 από Laroche, M., Bergeron, J., & Barbaro-Forleo, G. (2001). Targeting consumers who are willing to pay 27

15 more for environmentally friendly products. Journal of Consumer Marketing, 18(6), Lea, E. J. & Worsley, A. (2008). Australian consumers' food -related environmental beliefs and behaviours. Appetite, 50(2-3), Maloney, M. P., Ward, M. P., & Braucht, G. N. (1975). Psychology in action: A revised scale for the measurement of ecological attitudes and knowledge. American Psychologist, 30, Mobley, C. (2010). Exploring additional determinants of environmentally responsible behavior: The influence of environmental literature and environmental attitudes. Environment and Behavior. 42(4), Mobley, C., Vagias, W. M., & DeWard, S. L. (2010). Exploring additional determinants of environmentally responsible behaviour: The influence of environmental literature and environmental attitudes. Environment and Behavior, 42(4), O Connor, R. E., Bord, R. J., & Fisher, A. (1999). Risk perceptions, general environmental beliefs, and willingness to address climate change. Risk Analysis, 19(3), Ozaki, R. & Sevastyanova, K. (2011). Going hybrid: An analysis of consumer purchase motivations. Energy Policy, 39, Sivek, D. J. & Hungerford, H. (1989/1990). Predictors of responsible behavior in members of three Wisconsin conservation organizations. Journal of Environmental Education, 21(2), Tilikidou, I. & Delistavrou, A. (2006). Consumers ecological activities and their correlates. Paper presented at 9th International Conference on Marketing and Development, Thessaloniki Greece. Vicente-Molina, M. A., Fernández-Sáinz, A., & Izagirre-Olaizola, J. (2013). Environmental knowledge and other variables affecting pro-environmental behaviour: Comparison of university students from emerging and advanced countries. Journal of Cleaner Production, 61, Ζαφειρούδη, Α. & Χατζηγεωργιάδης, Α. (2012). Περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά & άσκηση σε υπαίθρια αθλητικά κέντρα. Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 9(1), 1-9. Ζαφειρούδη, Α. & Χατζηγεωργιάδης, Α. (2009). Περιβαλλοντικό ενδιαφέρ ον, ανθρώπινη συμπεριφορά και συμμετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής. Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 5(2), Νομοθεσία Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». Ανακτήθηκε στις 8/4/2014 από Κανονισμός καθαριότητας & προστασίας περιβάλλοντος. (2013). Δήμος Τρικκαίων, Τρίκαλα. N. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α / ). «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». Προεδρικό Διάταγμα 23/02 (ΦΕΚ Α 19/7-2-02). «Αρμοδιότητες, σύστημα πρόσληψης, προσόντα, καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας». Προεδρικό Διάταγμα 410/95. Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας. Διαδικτυακές πηγές Τα πρώτα οικολογικά αυτοκίνητα στη Δημοτική Αστυνομία. Ανακτήθηκε από: 2009/09/25/electric-cars-athens-municipality/. Πάτρα: «Οικολογικές» περιπολίες της Δημοτικής Αστυνομίας. Ανακτήθηκε από: Περιπολίες με ηλεκτροκίνητα ποδήλατα η δημοτική αστυνομία στο Μαρούσι. Ανακτήθηκε από: comcontent &view =article&id=3312:peripolies-me- ilektrokinita-podilata-i-dimotiki-astynomia-sto-maroysi&catid=51: &itemid=86 Προμήθεια ηλεκτρικών ποδήλατων για τη Δημοτική Αστυνομία, Δήμος Καβάλας. Ανακτήθηκε από: &catid=32. 28

16 Υπεύθυνος έκδοσης: Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού, Υπεύθυνος συντακτικής επιτροπής: Αλεξανδρής Κωνσταντίνος. Συντάκτες: Αυθίνος Ιωάννης, Γαργαλιάνος Δημήτρης, Κριεμάδης Αθανάσιος, Κώστας Γεώργιος, Τζέτζης Γεώργιος, Κουστέλιος Αθανάσιος, Κουθούρης Χαρίλαος,, Γουλιμάρης Δημήτριος, Θεοδωράκης Νικόλαος, Τσίοτσου Ροδούλα, Τσίτσκαρη Ευθυμία, Παπαδημητρίου Δήμητρα, Γλυνιά Ελένη, Νάτσης Παντελής, Κιάφας Ζαχαρίας, Δράκου Αμαλία, Μπάρλας Αχιλλέας. Τεχνική επεξεργασία και μορφοποίηση κειμένου: Ζαφειρούδη Αγλαΐα.. 29

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ;

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ; ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Ονοματεπώνυμο:Σταματιάδη Φραγκίτσα Σειρά:9 η Επιβλέπον καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Ονοματεπώνυμο: Ευελπίδου Μαριάννα-Γεωργία Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική των Ελληνικών Επιχειρήσεων

Περιβαλλοντική Πολιτική των Ελληνικών Επιχειρήσεων Περιβαλλοντική Πολιτική των Ελληνικών Επιχειρήσεων Δημήτρης Μανιατάκης Διευθύνων Σύμβουλος ΙCAP A.E. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής, την Δρ. Αγνή Βλαβιανού-Αρβανίτη

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας ικανοποίησης για. Evaluation of a new product

Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας ικανοποίησης για. Evaluation of a new product MARKETING RESEARCH SERVICES Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας ικανοποίησης για Evaluation of a new product Αύγουστος 200 0304prs (KM/MK) Περιεχόμενα TO ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ APPENDIX 2 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT

LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT Identification of Constraints and Obstacles Greek Executive Summary Nicosia, 2010 Action 5 Nicolaides

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 09 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8.444 Γραφείο Δημάρχου Προς Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μέσα από την κύρια αποστολή του, την εκπαίδευση και την έρευνα, έχει συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας. Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος

Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας. Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος Δομή Κεφάλαια 1. Εισαγωγή- αναφορά στο θέμα της εργασίας 2. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" Εμπειρική διερεύνηση αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών σε προωθητικές ενέργειες για διαρκή προϊόντα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γιώργος Μιχαήλ Κλήµης, ΜΒΑ, PhD ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ι.Ο.Α.Σ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. 1 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Το συνολικό δείγµα απαριθµεί 918 ερωτηµατολόγια που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικό Ενδιαφέρον, Ανθρώπινη Συµπεριφορά και Συµµετοχή σε Υπαίθριες ραστηριότητες Αναψυχής

Περιβαλλοντικό Ενδιαφέρον, Ανθρώπινη Συµπεριφορά και Συµµετοχή σε Υπαίθριες ραστηριότητες Αναψυχής Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής 5(2), 23-40 ιοίκησης Αθλητισµού Περιβαλλοντικό Ενδιαφέρον, Ανθρώπινη Συµπεριφορά και Συµµετοχή σε Υπαίθριες ραστηριότητες Αναψυχής Αγλαΐα Ζαφειρούδη &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 0-0 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Το παρόν ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται σαν συμπλήρωμα του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σίφνου για τα έτη 0 0, το

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π.

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 e-business Τεχνολογική σύγκλιση Click

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the future

Welcome to the future Welcome to the future Γεωργία Ακριβείας (Precision Agriculture) είναι μια νέα μέθοδος γεωργικής πρακτικής, η οποία χρησιμοποιεί πληροφορία με σαφήνεια προσδιορισμένη ως προς το χώρο και το χρόνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding.

Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding. Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding. Ονοματεπώνυμο: ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. Δεκέμβριος 2014 BRAND ΚΑΙ BRANDING Kotler and Armstrong

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την απόδοση των συστημάτων CRM:

Αυξάνοντας την απόδοση των συστημάτων CRM: Αυξάνοντας την απόδοση των συστημάτων CRM: 1 η Έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Αυλωνίτης, Καθηγητής Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. (avlonitis@aueb.gr) Νικόλαος Παναγόπουλος, Λέκτορας Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, ώρα 12:00 16:00 Αίθουσα Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Ρέθυμνο) Η Περιφέρεια Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Climate Change & Business Opportunities

Climate Change & Business Opportunities Climate Change & Business Opportunities Μαβίκα Ηλιού Senior Manager Εργασίες Green Banking Σοφία Φραντζή Μονάδα Περιβάλλοντος Αθήνα, 17.12.2013 Τράπεζα Πειραιώς, Κλιματική Αλλαγή και Περιβάλλον Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το ΑΠΘ έχει δεσμευθεί στην υιοθέτηση θεμελιωδών αρχών της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης με κύριους στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. LinkedIn: Vassilis Zissimopoulos

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. LinkedIn: Vassilis Zissimopoulos Όνομα: Βασίλης Ζησιμόπουλος Ειδικότητα: Μηχανολόγος Μηχανικός Μηχανικός Ενέργειας, Μέλος ΤΕΕ με Αριθμό Μητρώου ΤΕΕ 101838 Ημερομηνία Γέννησης: 15/06/76 Τόπος Γέννησης: Ηράκλειο, Κρήτης Οικογ. Κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΦΕΙΡΟΥ Η ΑΓΛΑΪΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. aglaiazaf@hotmail.com

ΖΑΦΕΙΡΟΥ Η ΑΓΛΑΪΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. aglaiazaf@hotmail.com 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΖΑΦΕΙΡΟΥ Η ΑΓΛΑΪΑ aglaiazaf@hotmail.com 1. ΣΠΟΥ ΕΣ ιδακτορικό ίπλωµα στη Φυσική Αγωγή του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» των τµηµάτων Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος.

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος. 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

«Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών»

«Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών» «Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών» Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Τσούτσου Σειρά: 9 η Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Ι. Σιώμκος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών

Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Με την επιστημονική ευθύνη του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η αποκωδικοποίηση του STAKEHOLDER ENGAGEMENT μέσω της ONLINE έρευνας αγοράς

Η αποκωδικοποίηση του STAKEHOLDER ENGAGEMENT μέσω της ONLINE έρευνας αγοράς Η αποκωδικοποίηση του STAKEHOLDER ENGAGEMENT μέσω της ONLINE έρευνας αγοράς page...2 Ποια είναι η Global Link? Γιατί ONLINE έρευνα αγοράς? Αποτελέσματα έρευνας Global Sustain Stakeholders Engagement page...3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Αΐντα Ανθούλη, Σύμβουλος Περιβάλλοντος, D-Waste/ΕΠΕΜ 23-9-2014, Χαροκόπειο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 9 Συγγραφική Ομάδα: Universidad

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός στόχος: Επιμέρους στόχοι:

Βασικός στόχος: Επιμέρους στόχοι: Στόχος Βασικός στόχος: η συγκριτική παρουσίαση και ανάλυση της παρούσας κατάστασης υιοθέτησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στις διάφορες Περιφέρειες της χώρας. Επιμέρους στόχοι: διερευνώνται:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνη συσκευασία: Προσδοκίες και προβληματισμοί από την πλευρά των χρηστών - Ευρωπαϊκή έρευνα

Έξυπνη συσκευασία: Προσδοκίες και προβληματισμοί από την πλευρά των χρηστών - Ευρωπαϊκή έρευνα 1 Έξυπνη συσκευασία: - Ευρωπαϊκή έρευνα Θεοφανία Τσιρώνη Χημικός Μηχανικός (PhD), Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πέτρος Ταούκης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Exercise for people with disabilities Poster Presentations of the 18

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Το παρόν ερωτηµατολόγιο αφορά σε µία προσπάθεια της ιεύθυνσης. Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ήµου Παλαιού Φαλήρου να συγκεντρώσει,

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Το παρόν ερωτηµατολόγιο αφορά σε µία προσπάθεια της ιεύθυνσης. Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ήµου Παλαιού Φαλήρου να συγκεντρώσει, ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Παρνασσού & Αρτέµιδος, 17561 ΤΗΛ. : 213 20 20 298 ΦΑΞ. : 213 20 20 296 E-mail: prasino.dpf@palaiofaliro.gr Website: www.palaiofaliro.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ISO 14001/EMAS. Φελέκη Ελένη, Χημικός Μηχανικός, MSc

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ISO 14001/EMAS. Φελέκη Ελένη, Χημικός Μηχανικός, MSc ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ISO 14001/EMAS Φελέκη Ελένη, Χημικός Μηχανικός, MSc 18/05/2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Εργαλεία οικολογικού σχεδιασμού Ανάγκες έκδοσης κανονισμών και προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα