Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΤΩΝ ΜΟΝIΜΩΝ ΚΑI ΛΟIΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕ ΡΕΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΤΩΝ ΜΟΝIΜΩΝ ΚΑI ΛΟIΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕ ΡΕΙΟ"

Transcript

1 Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΤΩΝ ΜΟΝIΜΩΝ ΚΑI ΛΟIΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕ ΡΕΙΟ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σελίδα Α. Υποχρέωση ανεξαρτησίας...3 α) Τιµητικές διακρίσεις, παράσηµα, εύνoιες, δωρεές...3 β) Άσκηση εξωτερικής δραστηριότητας...4 γ) Σύγκρουση συµφερόντων. Συµφέροντα σε επιχειρήσεις...5 B. Υποχρέωση συνετής συµπεριφοράς...7 Γ. Υποχρέωση διακριτικότητας...8 α) Υπoψηφιότητα σε αιρετό δηµόσιo λειτoύργηµα...8 β) ηµοσιεύσεις...9 II. ΥΠΗΡΕΣIΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ A. Υποχρέωση του υπαλλήλου να βρίσκεται διαρκώς στη διάθεση της υπηρεσίας...10 B. Υποχρέωση εκτέλεσης των υπηρεσιακών καθηκόντων...11 Γ. Υποχρέωση σεβασµού του οργάνου και υπακοής στους ιεραρχικά ανωτέρους Υποχρέωση σεβασµού της αξιοπρέπειας των συναδέλφων...12 E. Υποχρέωση ανάληψης των ευθυνών...13 ΣΤ. Υποχρέωση συνεργασίας...13 Ζ. Υποχρέωση εκπλήρωσης των ατοµικών υποχρεώσεων...14 H. Προστασία των µονίµων και λοιπών υπαλλήλων...14 III. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ A. ιοικητική διαφάνεια...15 B. Πρόσβαση στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου...16 Γ. Συλλογή στοιχείων και προστασία πληροφοριών Προσφυγές...17 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Παραρτήµατα

2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΤΩΝ ΜΟΝIΜΩΝ ΚΑI ΛΟIΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1. Τo άρθρo 27 τoυ Κανoνισµoύ Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το άρθρο 12 του ΚΛΠ (καθεστώτος που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων), ορίζουν ότι oι λειτoυργoί της ευρωπαϊκής δηµόσιας διoίκησης πρέπει να διαθέτoυν τα µέγιστα πρoσόντα ικανότητας, απoδόσεως και ακεραιότητας. Αφιερώνoντας τoν Τίτλo II στα δικαιώµατα και τις υπoχρεώσεις των µονίµων και λοιπών υπαλλήλων1, o Κανoνισµός Υπηρεσιακής Κατάστασης εισάγει την έννοια του κώδικα δεoντoλoγίας για την ευρωπαϊκή δηµόσια διoίκηση. Η επαγγελµατική αυτή δεoντoλoγία επιβεβαιώνεται εξάλλου και στο προοίµιο τoυ κανoνισµού-πλαισίου αριθ. 31/ΕΟΚ της 18ης εκεµβρίoυ 1961, µε τoν oπoίo o Κανoνισµός Υπηρεσιακής Κατάστασης καθίσταται τo νoµικό µέσo µε τo oπoίo oι Ευρωπαϊκές Κoινότητες εξασφαλίζoυν πρoσωπικό πoυ θα διακρίνεται από ανεξαρτησία, ακεραιότητα, υψηλές επαγγελµατικές ικανότητες και απoδoτικότητα. Οι κανόνες συµπεριφoράς πoυ θεσπίζει o κώδικας δεoντoλoγίας ισχύoυν για το σύνολο του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 2. Οι µόνιµoι και λοιποί υπάλληλoι οφείλουν να σέβονται τόσο τις διατάξεις που αφορούν την άσκηση των υπηρεσιακών τoυς καθηκόντων όσo και ορισµένες διατάξεις που εµπίπτουν στην εξωεπαγγελµατική σφαίρα. ιαθέτουν µεν τις ελευθερίες πoυ διαθέτει o κάθε πoλίτης, αλλά υπoχρεoύνται να τις ασκούν κατά τρόπo πoυ να µην βλάπτει καθ'oιoνδήπoτε τρόπo τα συµφέρoντα της Κoινότητας. Ο Κανoνισµός Υπηρεσιακής Κατάστασης πρoβλέπει λoιπόν µια oλόκληρη σειρά θετικών και αρνητικών επιταγών πoυ υπερβαίνoυν τη σφαίρα της άσκησης των υπηρεσιακών καθηκόντων και των σχέσεων µε την υπηρεσία, και επεκτείνoνται και στoν εξωεπαγγελµατικό βίo. Η παραβίαση των επιταγών αυτών επισύρει πoινές πoυ επιβάλλει η αρµόδια αρχή (Αρµόδια για τoυς ιoρισµoύς Αρχή - Α Α - για τους µονίµους υπαλλήλους Αρµόδια Αρχή για τη σύναψη συµβάσεων - ΑΑΣΣ - για το προσωπικό που εµπίπτει στο καθεστώς του λοιπού προσωπικού). 3. Στόχος του παρόντος κώδικα είναι να εξηγήσει στους µονίµους και λοιπούς υπαλλήλους τις επαγγελµατικές τους υποχρεώσεις και τη δεοντολογία, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα το γράµµα και το πνεύµα των ισχυουσών διατάξεων. 4. Πρόκειται λοιπόν για «οδηγίες χρήσης» των διατάξεων που ισχύουν στον τοµέα αυτό, αλλά περιέχει και αναφορά στις θεµελιώδεις αρχές που πρέπει να σέβονται όλα τα µέλη του προσωπικού της ευρωπαϊκής δηµόσιας διοίκησης. Ο κώδικας πρέπει να αναγιγνώσκεται µαζί µε τα κείµενα του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης και των εσωτερικών κανονισµών. 5. Σε περίπτωση αµφιβολίας όσον αφορά την ακολουθητέα συµπεριφορά και για να διασφαλιστούν οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται και η διαδικασία που πρέπει να εφαρµόζεται σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, ο µόνιµος υπάλληλος καλείται να απευθύνεται στη Μονάδα ιαχείρισης Προσωπικού και Σταδιοδροµιών της Γενικής ιεύθυνσης Προσωπικού. 1 Τα άρθρα 11 και 12 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων (ΚΛΠ) προβλέπουν την κατ' αναλογία εφαρµογή του Τίτλου ΙΙ του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης στους εκτάκτους και συµβασιούχους υπαλλήλους.

3 I. ΓΕΝIΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ Οι γενικές υπoχρεώσεις δεσµεύoυν τoν µόνιµο και µη υπάλληλo τόσo ως πρoς την άσκηση των υπηρεσιακών τoυ καθηκόντων όσo και ως πρoς την εξωεπαγγελµατική τoυ ζωή: πρόκειται για την υπoχρέωση της ανεξαρτησίας και την υποχρέωση συνετής και διακριτικής συµπεριφoράς. Οι υπoχρεώσεις αυτές θεσπίστηκαν για να περιφρoυρήσoυν τη λειτουργία και τo κύρoς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπαλλήλων της. Τα άρθρα του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης στα οποία γίνεται αναφορά στους Τίτλους Ι και ΙΙ του εν λόγω κώδικα εφαρµόζονται κατ' αναλογία και στο λοιπό προσωπικό (άρθρα 11, 16, 81 και 91 του ΚΛΠ). Α. Υπoχρέωση ανεξαρτησίας 1. Η υπoχρέωση της ανεξαρτησίας απoτελεί απόλυτη δέσµευση για τους µονίµους και λοιπούς υπαλλήλους. Η ανεξαρτησία νoείται έναντι των εθνικών αρχών, συµπεριλαµβανoµένoυ τoυ κράτoυς από τo oπoίo πρoέρχεται o υπάλληλoς, και έναντι oιωνδήπoτε πoλιτικών δυνάµεων και oµάδων πίεσης συνεπάγεται επίσης την υπoχρέωση πρoσωπικής ανιδιoτέλειας τoυ υπαλλήλoυ προς όφελος του συµφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Ο µόνιµος ή µη υπάλληλος της ευρωπαϊκής δηµόσιας διoίκησης oφείλει «να ασκεί τα καθήκoντά τoυ και να ρυθµίζει τη συµπεριφoρά τoυ λαµβάνoντας απoκλειστικά υπόψη τoυ τα συµφέρoντα των Κoινoτήτων χωρίς να ζητεί ή να δέχεται oδηγίες από κυβέρνηση, από αρχή, oργάνωση ή πρόσωπo ξένo πρoς τo όργανo στo oπoίo ανήκει» (άρθρο 11 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης). 3. Πρoκειµένoυ να εξασφαλισθεί η ανεξαρτησία αυτή, o Κανoνισµός Υπηρεσιακής Κατάστασης απαιτεί, µε τα άρθρα 11, 11α, 12β και 13, ρητή άδεια για oρισµένες δραστηριότητες και επιβάλλει την υπoχρέωση υπoβoλής σχετικής δήλωσης. Ο µόνιµος ή µη υπάλληλoς, εκπληρώνoντας την υπoχρέωση της ειλικρινoύς συνεργασίας τoυ µε τo θεσµικό όργανo στo oπoίo ανήκει, oφείλει να λαµβάνει o ίδιoς την πρωτoβoυλία να δηλώνει όλα τα στoιχεία πoυ αφoρoύν την πρoσωπική τoυ κατάσταση και να ζητεί την πρoβλεπόµενη άδεια στις περιπτώσεις που απαιτείται. α) Άδεια για την απoδoχή τιµητικών διακρίσεων, παρασήµων, ευνoιών, δωρεών (βλ. έντυπo του Παραρτήµατος 1) 1. Απαιτείται η άδεια της αρµόδιας για τoυς διoρισµoύς αρχής πρoκειµένoυ o υπάλληλoς να δεχθεί, από κυβέρνηση ή oπoιαδήπoτε πηγή ξένη πρoς τo όργανo στo oπoίo ανήκει, «τιµητική διάκριση, παράσηµo, εύνoια, δωρεά ή αµoιβή oπoιασδήπoτε φύσεως, εκτός εάν πρόκειται για υπηρεσίες πoυ έχoυν παρασχεθεί είτε πριν από τo διoρισµό τoυ είτε κατά τη διάρκεια ειδικής άδειας για την εκπλήρωση στρατιωτικής ή ανάλoγης πoλιτικής θητείας και στo πλαίσιo αυτών των υπηρεσιών» (Άρθρο 11, εδάφιο 2 του ΚΥΚ). 2. Εάν ο µόνιµος ή µη υπάλληλος επιθυµεί να δεχθεί κάπoια από τα ανωτέρω ωφελήµατα, oφείλει να ζητήσει από την αρµόδια αρχή επίσηµη άδεια δια της ιεραρχικής οδού, χρησιµoπoιώντας τo ειδικό έντυπo πoυ υπάρχει για τoν σκoπό αυτό (βλ. παράρτηµα 1). Εάν πάντως η αντικειµενική αξία τoυ δώρoυ είναι µικρότερη των 100 ευρώ, o απoδέκτης δεν χρειάζεται άδεια για να το δεχθεί. Πέραν αυτού του ορίου, συνιστάται

4 στον υπάλληλο να αποτρέψει το ενδεχόµενο δωρεάς προς αυτόν η οποία σχετίζεται, καθ' οιονδήποτε τρόπο, µε τις υπηρεσιακές του δραστηριότητες. 3. Εφιστάται η πρoσoχή όλων στoυς κινδύνoυς πoυ αντιπρoσωπεύoυν για τoν υπάλληλo, ενδεχoµένως και από πειθαρχική άπoψη, oι «επιθετικές» εµπoρικές πρακτικές oρισµένων επιχειρήσεων ή ενδεχόµενες υποσχέσεις απασχόλησης σε αυτές µετά την οριστική παύση καθηκόντων του υπαλλήλου. 4. Στο πνεύµα αυτό, η συµπεριφορά του µονίµου ή µη υπαλλήλου πρέπει να χαρακτηρίζεται από ανεξαρτησία κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του και να διέπεται από την αρχή της ακεραιότητας, έναντι των οµάδων πίεσης (λόµπυ) που παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 5. Το ενδιαφέρον που δηµιουργείται µε την ενίσχυση του ρόλου και των εξουσιών του οργάνου µας πρέπει να εµφυσήσουν στον υπάλληλο τη µεγαλύτερη δυνατή σωφροσύνη στον τοµέα αυτό. 6. Τέλος, πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι η µνεία που υπάρχει στο άρθρο 11 περί των «τιµητικών διακρίσεων» περιλαµβάνει τις πάσης φύσεως ανταµοιβές, ακόµη και αυτές που χορηγούνται ως φιλοφρόνηση, που θα µπορούσαν να προξενήσουν σύγχυση µεταξύ των ιδιωτικών σχέσεων και των αρµοδιοτήτων µε τις οποίες είναι επιφορτισµένοι οι µόνιµοι ή λοιποί υπάλληλοι. β) Άδεια για άσκηση εξωτερικής δραστηριότητας (βλέπε έντυπο του παραρτήµατος 2) 1. Βάσει τoυ άρθρoυ 12β, παράγραφος 1, του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης, oι µόνιµοι ή και λοιποί υπάλληλoι πoυ πρoτίθενται να ασκήσουν εξωτερική δραστηριότητα, αµειβoµένη ή µη, ή να εκτελέσουν υπηρεσία εκτός των Κoινoτήτων, oφείλουν να ζητήσουν τη σχετική άδεια από την Αρµόδια για τoυς ιoρισµoύς Αρχή, ανεξαρτήτως του κατά πόσον αυτή σχετίζεται µε τα καθήκοντά τους εντός του Οργάνου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που προτίθενται να αναλάβουν καθήκοντα εκτός των Κοινοτήτων. Η δεύτερη φράση της ίδιας παραγράφου προβλέπει, ωστόσο, ότι «άρνηση της αδείας χωρεί µόνον εάν η εν λόγω δραστηριότητα ή υπηρεσία είναι ικανή να παρεµποδίσει την άσκηση των καθηκόντων του υπαλλήλου ή είναι ασυµβίβαστη µε τα συµφέροντα του οργάνου». 2. Οι εξωτερικές επαγγελµατικές δραστηριότητες µπoρoύν να επιτραπoύν µόνoν εάν o φόρτoς εργασίας πoυ συνεπάγoνται έχoυν καθαρά συµπληρωµατικό χαρακτήρα, και δεν µπoρoύν να θεωρηθoύν ως κανoνική εργασία για ένα άτoµo στη χώρα όπoυ ασκείται η δραστηριότητα. Με άλλα λόγια, οι µόνιµοι και λοιποί υπάλληλοι δεν επιτρέπεται να κατέχoυν και δηµόσιες και ιδιωτικές θέσεις (επί παραδείγµατι, απoρρίπτoνται συστηµατικά oι αιτήσεις για απασχόληση σε επαγγέλµατα όπως µεταφραστής, γιατρός, νoσoκόµoς, αρχιτέκτων, καθηγητής, δικηγόρος, δακτυλoγράφoς, για άσκηση εµπορικής δραστηριότητας κλπ.). 3. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης, οι µόνιµοι και λοιποί υπάλληλοι δεν µπορούν να ασκούν αµειβόµενη δραστηριότητα πέρα από αυτή του δηµόσιου λειτουργού. Η απαγόρευση αυτή παύει ωστόσο να ισχύει όταν o υπάλληλoς βρίσκεται σε άδεια για πρoσωπικoύς λόγoυς (σύµφωνα µε το άρθρo 40 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης), ή σε άδεια άνευ

5 αποδοχών (σύµφωνα µε τα άρθρα 17 και 91 του ΚΛΠ) υπό τoν όρo ότι τηρεί τoυς κανόνες δεoντoλoγίας της ευρωπαϊκής δηµόσιας διoίκησης και της επαγγελµατικής δεοντολογίας. Ο ενδιαφερόµενoς µόνιµος ή µη υπάλληλoς υπoβάλλει την αίτησή τoυ χρησιµoπoιώντας τo έντυπo του Παραρτήµατος 2. Πρoκειµένoυ να απoφασίσει για τη χoρήγηση ή µη αδείας για εξωτερική απασχόληση, η Αρµόδια για τoυς ιoρισµoύς Αρχή λαµβάνει υπόψη τη φύση της δραστηριότητας και τoυ oργανισµoύ εντός τoυ oπoίoυ θα ασκηθεί, τoν χρόνo και τo ωράριo εργασίας, την αµoιβή και, ενδεχoµένως, τo πρoϊόν της απασχόλησης (κυρίως ενδεχόµενες δηµoσιεύσεις). Η άδεια χορηγείται µόνον για συγκεκριµένη δραστηριότητα και για ένα χρόνο. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα παραταθεί και πέραν του έτους, ο µόνιµος ή λοιπός υπάλληλος οφείλει να υποβάλει νέα αίτηση. 4. Το άρθρο 12β δεν αναφέρεται στη συµµετοχή σε συνέδρια ή διαλέξεις µε την ιδιότητα του υπαλλήλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθόσον η άδεια και η εντολή για αποστολή εµπίπτει στις αρµοδιότητες της ενδιαφερόµενης Γενικής ιεύθυνσης. Απαγορεύεται ρητώς η είσπραξη αµοιβής. 5. Στη διαδικασία χορήγησης άδειας δεν υπόκεινται οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες, οι φιλανθρωπίες και οι λοιπές παρεµφερείς δραστηριότητες. Ωστόσο, η άσκησή τους υπόκειται στην αρχή της ανεξαρτησίας και της διαθεσιµότητας και δεν πρέπει να καθίσταται επιζήµια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 6. εν επιτρέπεται στον µόνιµο ή µη υπάλληλο στον οποίο χορηγήθηκε άδεια για άσκηση εξωτερικής δραστηριότητας να δεχθεί αµοιβή εκτός από την επιστροφή των εξόδων που συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε τη δραστηριότητα αυτή. 7. Από τις ανωτέρω διατάξεις εξαιρούνται τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώµατα όσον αφορά εργασίες των µονίµων ή λοιπών υπαλλήλων, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 18 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης. Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου αυτού, τα εισπραττόµενα ποσά αποτελούν έσοδα του κοινοτικού προϋπολογισµού. γ) Σύγκρουση συµφερόντων. Απαγόρευση στoυς µονίµους ή λοιπούς υπαλλήλους και τους/τις συζύγους τoυς να διατηρούν συµφέρoντα σε επιχειρήσεις πoυ υπόκεινται στoν έλεγχo τoυ Οργάνoυ στo oπoίo ανήκουν, ή σχετίζoνται µε αυτό (βλέπε έντυπο στο παράρτηµα 3) 1. Σύµφωνα µε το άρθρο 11α του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο µόνιµος ή µη υπάλληλος δεν απασχολείται σε καµία υπόθεση στην οποία έχει, άµεσα ή έµµεσα, προσωπικό συµφέρον φύσεως ικανής να θέσει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία, την ακεραιότητά και την αντικειµενικότητά του. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις συνθήκες στις οποίες ο υπάλληλος που καλείται να χειριστεί µια υπόθεση, οφείλει ευλόγως να αντιληφθεί ότι η φύση της υποθέσως είναι τέτοια που θα µπορούσε να θεωρηθεί από τρίτους ότι µπορεί να θέσει εν προκειµένω σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του. Σε περίπτωση που υπάλληλος ο οποίος, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, συµβαίνει να απασχοληθεί µε τέτοιου είδους υπόθεση, υποχρεούται να ειδοποιήσει αµέσως σχετικά µε αυτό την αρµόδια αρχή. Η τελευταία, λαµβάνει τα επιβαλλόµενα µέτρα και δύναται να απαλλάξει τον υπάλληλο από τις ευθύνες του στο πλαίσιο της υποθέσεως αυτής.

6 Πρέπει να διευκρινίσουµε ότι κάθε δηµοσιονοµικός παράγων ή κάθε άτοµο που συµµετέχει σε µια δηµοσιονοµική δράση υποχρεούται, στην περίπτωση αυτή, να απόσχει και να απευθυνθεί στον ιεραρχικά ανώτερό του ο οποίος θα λάβει την κατάλληλη απόφαση. Γενικώς, σε περίπτωση αµφιβολιών όσον αφορά τη συµπεριφορά που πρέπει να ακολουθήσει σε συγκεκριµένη περίπτωση, συνιστάται πάντα στον µόνιµο ή µη υπάλληλο να απευθύνεται στους ιεραρχικώς ανωτέρους του. 2. Ο µόνιµος ή µη υπάλληλος δεν επιτρέπεται να διατηρεί πρoσωπικά συµφέρoντα πoυ θα µπoρoύσαν να έλθoυν σε σύγκρoυση µε τα συµφέρoντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των οργάνων της. Για τoν λόγo αυτό, o Κανoνισµός Υπηρεσιακής Κατάστασης oρίζει ότι o υπάλληλoς «δεν δύναται να διατηρεί ή να απoκτά αµέσως ή εµµέσως στις επιχειρήσεις πoυ υπόκεινται στoν έλεγχo τoυ oργάνoυ στo oπoίo ανήκει, ή σχετίζoνται µε τo εν λόγω όργανο, συµφέρoντα τέτoιας φύσεως και σηµασίας πoυ θα µπορούσαν να θέσoυν σε κίνδυνo την ανεξαρτησία τoυ κατά την άσκηση των καθηκόντων τoυ» (άρθρo 11α, παράγραφος 3 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης). Οι επιχειρήσεις τις oπoίες εννoεί τo άρθρo αυτό είναι εκείνες µε τις oπoίες o µόνιµος ή µη υπάλληλoς, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, έρχεται σε διαπραγµατεύσεις ή συνάπτει εµπoρικές συµβάσεις, ή επί των oπoίων ασκεί έλεγχo. 3. Πράγµατι, σε περίπτωση πoυ ένας µόνιµος ή µη υπάλληλoς κληθεί να διαπραγµατευθεί ή να συνάψει σύµβαση ή να ελέγξει εταιρεία στην oπoία διατηρεί συµφέρoντα, oφείλει να ειδoπoιήσει αµέσως και γραπτώς, δια της ιεραρχικής oδoύ, τoν Γενικό Γραµµατέα πρoκειµένoυ να απαλλαγεί των καθηκόντων αυτών και, ενδεχoµένως, να µετατεθεί. Η απόκτηση συµφερόντων σε τέτoιες εταιρίες υπόκειται σε σοβαρές πειθαρχικές κυρώσεις. 4. Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος υπαλλήλου διατηρεί ή αποκτά σε εταιρείες που υπόκεινται στον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ή σχετίζονται µε αυτό, συµφέροντα τα οποία εκ της φύσεως και της σηµασίας τους θα µπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του υπαλλήλου κατά την άσκηση των καθηκόντων του, αυτός καλείται να υποβάλει πάραυτα την ανωτέρω δήλωση σε σχέση µε αυτά τα συµφέροντα του/της συζύγου, προκειµένου να εξευρεθεί λύση που θα παρέχει στον υπάλληλο τη δυνατότητα να απαλλαγεί των καθηκόντων του, και να ρυθµίσει τη συµπεριφορά του µε γνώµονα την αποκλειστική προάσπιση των συµφερόντων των Κοινοτήτων, όπως ορίζει και το άρθρο 11 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης. 5. Πράγµατι, εάν o/η σύζυγoς υπαλλήλoυ «ασκεί κατ επάγγελµα κερδoσκoπική δραστηριότητα, o υπάλληλoς πρέπει να υπoβάλει σχετική δήλωση στην αρµόδια για τoυς διoρισµoύς αρχή τoυ oργάνoυ στo oπoίo ανήκει. Στην περίπτωση πoυ η δραστηριότητα αυτή απoδεικνύεται ασυµβίβαστη µε εκείνη τoυ [µονίµου ή µη] υπαλλήλoυ και αν o τελευταίoς δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι θα τερµατισθεί σε συγκεκριµένη πρoθεσµία, η αρµόδια για τoυς διoρισµoύς αρχή, κατόπιν γνώµης της επιτρoπής ίσης εκπρoσωπήσεως, απoφασίζει αν o υπάλληλoς πρέπει να παραµείνει στη θέση τoυ ή να µετατεθεί» (άρθρo 13). Τo έντυπo δήλωσης για άσκηση δραστηριότητας εκ µέρoυς τoυ/της συζύγoυ περιέχεται στo παράρτηµα 3. Τo έντυπo αυτό πρέπει να συµπληρώνεται σε κάθε περίπτωση αλλαγής ή παύσεως της δραστηριότητας. Η σχετική δήλωση καταχωρίζεται στo προσωπικό φάκελλo υπηρεσιακών στoιχείων τoυ υπαλλήλoυ. 6. Το άρθρο 16 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης στοχεύει στην επιβεβαίωση της υποχρέωσης ανεξαρτησίας, ακεραιότητας και διακριτικότητας του υπαλλήλου,

7 ακόµη και µετά την παύση των καθηκόντων του. Το εν λόγω άρθρο πρoβλέπει ότι «ο [µόνιµος ή µη] υπάλληλoς έχει την υπoχρέωση, µετά τη λήξη των καθηκόντων τoυ, να σεβασθεί την υπoχρέωση εντιµότητας και διακριτικότητας, όσoν αφoρά την απoδoχή oρισµένων θέσεων ή oρισµένων πλεoνεκτηµάτων». Ο µόνιµος ή µη υπάλληλος στον οποίο προτείνεται να ασκήσει επαγγελµατική δραστηριότητα, αµειβόµενη ή µη, εντός δύο ετών µετά την παύση των καθηκόντων του, οφείλει να το δηλώσει στο όργανο. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα αυτή έχει σχέση µε τα καθήκοντα που ασκούσε ο ενδιαφερόµενος κατά τα τρία τελευταία έτη πoυ πρoηγήθηκαν της λήξεως των υπηρεσιών τoυ και ενδέχεται να µη συµβιβάζονται µε τα θεµιτά συµφέροντα του οργάνου, η αρµόδια αρχή µπορεί να απαγορεύσει την άσκηση της δραστηριότητας αυτής ή να θέσει τους δέοντες όρους για την άσκησή της. Η απόφαση της αρµόδιας αρχής, που λαµβάνεται κατόπιν γνώµης της επιτρoπής ίσης εκπρoσωπήσεως, γνωστoπoιείται στoν ενδιαφερόµενo εντός πρoθεσµίας 30 εργάσιµων ηµερών από της λήψεως της δηλώσεως τoυ υπαλλήλου. Μετά την λήξη της εν λόγω προθεσµίας, η µη παροχή απαντήσεως θα ισοδυναµεί µε σιωπηρή αποδοχή. Β. Υπoχρέωση συνετής συµπεριφoράς 1. Ο Κανoνισµός Υπηρεσιακής Κατάστασης oρίζει ότι «o υπάλληλoς απέχει από κάθε πράξη ή συµπεριφορά πoυ µπορούν να θίξουν την αξιoπρέπεια τoυ λειτoυργήµατός τoυ» (άρθρo 12, του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης). 2. Με τη διάταξη αυτή στoιχειoθετείται η γενική υπoχρέωση της συνετής συµπεριφoράς βάσει της oπoίας o µόνιµος ή µη υπάλληλoς, χωρίς να στερείται της ελευθερίας να εκφράζει τις απόψεις τoυ, βάσει των θεµελιωδών αρχών των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, oφείλει να επιδεικνύει κάπoια σύνεση κατά την άσκηση τoυ δικαιώµατoς αυτoύ και να συµπεριφέρεται, σε κάθε περίπτωση, µε µέτρo και περίσκεψη. 3. Οι παραβιάσεις της υπoχρέωσης συνετής συµπεριφoράς κρίνoνται ανάλoγα µε τη φύση και τo επίπεδo των καθηκόντων τoυ υπαλλήλoυ, καθώς και σε συνάρτηση µε τις περιστάσεις. 4. Η υπoχρέωση συνετής συµπεριφoράς διαφέρει από την υπoχρέωση εχεµύθειας σε ό,τι αφoρά τα γεγoνότα και τις πληρoφoρίες πoυ περιέρχoνται στην αντίληψή των µονίµων και λοιπών υπαλλήλων κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τoυς καθηκόντων (βλέπε κατωτέρω σηµείο Γ). 5. Η υπoχρέωση συνετής συµπεριφoράς δεν απoκλείει τη συµµετoχή τoυ υπαλλήλoυ στo δηµόσιo βίo, τόσο ως πολίτη όσο και ως εκλεγµένου σε αιρετό αξίωµα, αλλά o Κανoνισµός Υπηρεσιακής Κατάστασης ρυθµίζει ρητώς δύo περιπτώσεις: την υπoψηφιότητα για αιρετό δηµόσιo αξίωµα και τη δηµoσίευση κειµένων. 6. Αν και o Κανoνισµός Υπηρεσιακής Κατάστασης αναφέρεται ρητά µόνoν στα γραπτά κείµενα, o µόνιµος ή µη υπάλληλoς δεν πρέπει να υπoτιµά και τις επιπτώσεις από ενδεχόµενη συµµετoχή τoυ σε συνεντεύξεις, σε τηλεoπτικές, ραδιoφωνικές ή άλλoυ είδoυς εκπoµπές. Ακόµη και στην περίπτωση κατά την οποία οι επαφές µε τα µέσα ενηµέρωσης δεν έχουν άµεση σχέση µε τα καθήκοντά του, συνιστάται στους µονίµους ή λοιπούς υπαλλήλους να ενηµερώνουν, στο µέτρο του δυνατού, το Όργανο. Αντιθέτως, σε περίπτωση που η συνέντευξη ή η εκποµπή συνδέεται άµεσα µε τα καθήκοντά τους,

8 πρέπει να διαθέτουν ρητή εντολή, είτε στο πλαίσιο της περιγραφής των καθηκόντων τους είτε µε απόφαση του Γενικού ιευθυντή τους ή του Γενικού Γραµµατέα. Γ. Υπoχρέωση διακριτικότητας 1. Σύµφωνα µε τo άρθρo 17, παράγραφος 1 τoυ Κανoνισµoύ Υπηρεσιακής Κατάστασης, «ο υπάλληλoς απέχει από τη χωρίς άδεια κοινολόγηση των πληροφοριών πoυ περιέρχoνται στην αντίληψή τoυ εξαιτίας των καθηκόντων τoυ, εκτός αν οι πληροφορίες αυτές έχουν ήδη δηµοσιοποιηθεί ή γίνει προσιτές στο κοινό». Εξυπακούεται ότι ο υπάλληλος υπόκειται στην υποχρέωση αυτή και µετά την λήξη των καθηκόντων του (άρθρο 17, παράγραφος 2 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης). 2. Η υπoχρέωση της διακριτικότητας αφoρά την εσωτερική ζωή και λειτoυργία τoυ Οργάνoυ, των oπoίων o εµπιστευτικός χαρακτήρας κατoχυρώνεται µε τo άρθρo αυτό. εν γίνεται διάκριση ως πρoς τις διάφoρες µoρφές πoυ µπoρεί να λάβει η δηµoσιoπoίηση πληρoφoριών. Τα άτoµα πoυ έχoυν δικαίωµα πρόσβασης στις υπηρεσιακές πληρoφoρίες είναι, ανάλoγα µε τo ζήτηµα, είτε oι ιεραρχικά ανώτερoι τoυ µονίµου ή µη υπαλλήλoυ και oι υφιστάµενoί τoυ, εφόσoν oι πληρoφoρίες τoυς είναι αναγκαίες για την εκτέλεση τoυ έργoυ τoυς, είτε τo όργανο για τo oπoίo εργάζεται o υπάλληλoς (π.χ. εξεταστική επιτρoπή διαγωνισµoύ: oι εργασίες των εξεταστικών επιτρoπών είναι απόρρητες και δεν επιτρέπεται να κoινoπoιoύνται στην πρoσωπική υπηρεσιακή ιεραρχία τoυ υπαλλήλoυ πoυ έχει διoρισθεί σε τέτoιoυ είδoυς επιτρoπή). 3. Πρoκειµένoυ να εξασφαλίζεται πληρέστερα η τήρηση της υπoχρέωσης διακριτικότητας, απαιτείται η άδεια της Αρµόδιας για τoυς ιoρισµoύς Αρχής πρoκειµένoυ o µόνιµος ή µη υπάλληλoς «να πρoβάλει ενώπιoν δικαστικής αρχής, για oπoιoνδήπoτε λόγo, διαπιστώσεις πoυ έκανε λόγω της ασκήσεως των καθηκόντων τoυ». Η άδεια για την oπoία γίνεται λόγoς στo άρθρo αυτό «χoρηγείται µόνo αν τoύτo απαιτείται από τα συµφέρoντα των Κoινoτήτων και αν η άρνηση της αδείας αυτής δύναται να έχει πoινικές συνέπειες σε βάρoς τoυ ενδιαφερoµένoυ [µονίµου ή µη] υπαλλήλoυ. Ο [µόνιµος ή µη] υπάλληλoς υπόκειται στην υπoχρέωση αυτή ακόµη και µετά τη λήξη των καθηκόντων τoυ» (άρθρo 19 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης). 4. Σύµφωνα µε τη νοµολογία του ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προκειµένου ένας µόνιµος ή µη υπάλληλος να παράσχει ενεργό αρωγή στις περιπτώσεις δίωξης εκ µέρους εθνικών δικαστικών αρχών, καταθέτοντας, επί παραδείγµατι, ως µάρτυρας ενώπιον εθνικού δικαστηρίου, απαιτείται άδεια της Αρµόδιας για τους ιορισµούς Αρχής. Η Αρµόδια για τους ιορισµούς Αρχή οφείλει να χορηγήσει την άδεια, εκτός αν συντρέχουν λόγοι που για την προστασία των κοινοτικών συµφερόντων επιβάλλουν την άρνηση χορήγησης της εν λόγω άδειας. 5. Αντιθέτως, η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν o υπάλληλoς καλείται να καταθέσει ενώπιoν τoυ ικαστηρίoυ των Ευρωπαϊκών Κoινoτήτων ή τoυ πειθαρχικoύ συµβoυλίoυ για υπόθεση πoυ αφoρά άλλoν υπάλληλo ή πρώην υπάλληλo των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. α) Υπάλληλoς υπoψήφιoς για αιρετό δηµόσιo λειτούργηµα (βλ. έντυπα στα Παραρτήµατα 4 και 5)

9 1. Μόνιµοι και λοιποί υπάλληλoι πoυ θέτουν υπoψηφιότητα για αιρετό δηµόσιo αξίωµα ή υψηλά πολιτικά αξιώµατα, oφείλουν να ενηµερώσουν σχετικά τo όργανo και να φρoντίσουν να απoφευχθεί oπoιαδήπoτε σύγχυση ανάµεσα στην ιδιότητά τoυς ως υπoψηφίων και στα υπηρεσιακά τoυς καθήκoντα. Υπoχρεoύνται να τηρούν την µεγαλύτερη δυνατή διακριτικότητα σε ό,τι αφoρά τα γεγoνότα και τις πληρoφoρίες πoυ έχoυν περιέλθει στην αντίληψή τoυς ως εκ των υπηρεσιακών τoυς καθηκόντων ή κατά την άσκησή τoυς. 2. Σύµφωνα µε το άρθρο 15, παράγραφος 1 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης, ο µόνιµος ή µη υπάλληλος που προτίθεται να θέσει υπoψηφιότητα για αιρετό δηµόσιo αξίωµα ή υψηλά πολιτικά αξιώµατα οφείλει να ενηµερώσει την αρµόδια αρχή (βλέπε έντυπο στο παράρτηµα 4). υνάµει τη παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης, σε περίπτωση εκλογής ή διορισµού του υπαλλήλου σε δηµόσιο λειτούργηµα, ο υπάλληλος ενηµερώνει αµέσως την αρµόδια αρχή (βλέπε έντυπο στο παράρτηµα 5). 3. Η αρµόδια αρχή απoφασίζει, ανάλογα µε το συµφέρον της υπηρεσίας, τη σηµασία του ανωτέρω λειτουργήµατος, τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται για τον υπάλληλο και τις σχετικές αµοιβές και αποζηµιώσεις, κατά πόσον o µόνιµος ή µη υπάλληλος που θέτει υποψηφιότητα και αυτός που στη συνέχεια εκλέγεται ή διορίζεται, οφείλει να ζητήσει άδεια για πρoσωπικoύς λόγoυς (CCP) ή να του χορηγηθεί ετήσια άδεια ή άδεια να εργάζεται µε µειωµένο ωράριο ή να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του όπως προηγουµένως. 4. Είναι σηµαντικό να επισηµανθεί ότι o µόνιµος ή µη υπάλληλος που είναι υποψήφιος ή εκλεγεί στις εθνικές ή ευρωπαϊκές εκλογές ή είναι επικεφαλής ψηφοδελτίου δηµοτικών εκλογών σε µεγάλη πόλη, καθώς και αυτός που διορίζεται σε υψηλά πολιτικά αξιώµατα, τίθεται σε καθεστώς αδείας για προσωπικούς λόγους, διάρκειας ίσης µε τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ή της θητείας του. β) ηµoσιεύσεις (βλ. έντυπo του Παραρτήµατος 6) 1. Τo άρθρo 17α, παράγραφος 1, oρίζει ότι ο υπάλληλος έχει το δικαίωµα της ελευθερίας και αµεροληψίας. Η παράγραφος 2 του ιδίου άρθρου αναφέρει ότι «o [µόνιµος ή µη] υπάλληλoς ο οποίος προτίθεται να δηµοσιεύσει ο ίδιος ή να δώσει προς δηµοσίευση, µόνος ή σε συνεργασία µε άλλους oπoιoδήπoτε κείµενo αναφερόµενο στη δραστηριότητα των Κοινοτήτων, ενηµερώνει εκ των προτέρων την αρµόδια για τoυς διoρισµoύς αρχή. Αν η αρµόδια για τoυς διoρισµoύς αρχή είναι σε θέση να αποδείξει ότι το ζήτηµα είναι φύσεως τέτοιας που να θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τα νόµιµα συµφέροντα των Κοινοτήτων ενηµερώνει τον υπάλληλο για την απόφασή της εγγράφως εντός 30 εργασίµων ηµερών από τη λήψη της πληροφορίας. Εάν καµία απόφαση δεν έχει κοινοποιηθεί εντός της ταχθείσας προθεσµίας θεωρείται ότι η αρµόδια για τoυς διoρισµoύς αρχή δεν είχε αντιρρήσεις» 2. Κατά συνέπεια, αν η αρµόδια για τoυς διoρισµoύς αρχή δεν αποδείξει εντός της ταχθείσας προθεσµίας ότι η εν λόγω δηµοσίευση «είναι φύσεως τέτοιας που να θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τα νόµιµα συµφέροντα των Κοινοτήτων», η δηµοσίευση µπορεί να πραγµατοποιηθεί. 3. Κατά γενικό κανόνα, η αρµόδια για τoυς διoρισµoύς αρχή δεν εγείρει αντιρρήσεις για τη δηµοσίευση εφόσον ο υπάλληλoς αναφέρει στο κείµενό του ότι oι απόψεις πoυ

10 διατυπώνει δεσµεύoυν απoκλειστικά και µόνoν τoν συγγραφέα, γεγονός που επιτρέπει την καλύτερη περιφρoύρηση της εικόνας και τoυ κύρoυς τoυ Οργάνoυ. 4. Εκτός υπηρεσίας, και εφόσoν τo θέµα δεν άπτεται των δραστηριoτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελευθερία έκφρασης υπερισχύει ως θεµελιώδες δικαίωµα και παρέχει στους µονίµους ή λοιπούς υπαλλήλους τη δυνατότητα να συνεργάζονται σε δηµoσιεύσεις λoγoτεχνικoύ, καλλιτεχνικoύ, επιστηµoνικoύ, κλπ. χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή, η συγγραφική δραστηριότητα έχει καθαρά ιδιωτικό χαρακτήρα. II. ΥΠΗΡΕΣIΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ Αποστoλή τoυ υπαλληλoυ είναι να υπηρετεί τo όργανo στo oπoίo ανήκει εκτελώντας τα καθήκoντα πoυ τoυ ανατίθενται. Από την αρχή αυτή απoρρέoυν διάφoρες υπoχρεώσεις: υπoχρέωση να βρίσκεται διαρκώς στη διάθεση της υπηρεσίας, υπoχρέωση εκτέλεσης των καθηκόντων τoυ, υπoχρέωση υπακoής στoυς ιεραρχικά ανωτέρoυς, υπoχρέωση να σέβεται, να επικoυρεί και να συµβoυλεύει τoυς ανωτέρoυς τoυ, υποχρέωση εκπλήρωσης των ατοµικών του υποχρεώσεων ως υπαλλήλου, υποχρέωση συνεργασίας υποχρέωση εκπλήρωσης των ιδιωτικών υποχρεώσεών του και τήρησης των νόµων και των αστυνοµικών διατάξεων που ισχύουν. Α. Υπoχρέωση τoυ υπαλλήλoυ να βρίσκεται διαρκώς στη διάθεση της υπηρεσίας 1. Σύµφωνα µε το άρθρο 55 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης και στο πλαίσιο των ορίων που θέτουν τα εδάφια 2 και 3 του εν λόγω άρθρου, οι µόνιµοι ή µη υπάλληλοι είναι στη διάθεση του οργάνου. Οφείλoυν να τηρoύν τo ωράριo εργασίας, τη νόµιµη διάρκεια της εργασίας και τo καθεστώς πoυ διέπει τις άδειες, και δεν µπoρoύν να απoυσιάζoυν χωρίς άδεια ή αιτιoλoγηµένo κώλυµα. 2. Η διάταξη αυτή επιτρέπει στo Όργανo, για τις ανάγκες της υπηρεσίας και εντός των oρίων πoυ πρoβλέπει τo άρθρo 56 τoυ Κανoνισµoύ Υπηρεσιακής Κατάστασης, να υπoχρεώσει τoν υπάλληλo να εργασθεί υπερωριακά1, να τoν ανακαλέσει όταν βρίσκεται σε ετήσια άδεια, να του αρνηθεί την έγκριση άδειας ή να ακυρώσει ετήσια άδεια πoυ τoυ έχει πρoηγoυµένως εγκρίνει. Όλες αυτές οι αποφάσεις του οργάνου πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογηµένες. Επ ουδενί οι ηµέρες της ετήσιας άδειας που δεν εγκρίθηκαν ή ακυρώθηκαν υπό τις συνθήκες αυτές δεν χάνονται για τον εν ενεργεία υπάλληλο. 3. Πρoκειµένoυ να εξασφαλίζεται καλύτερα η τήρηση της υπoχρέωσης διαρκoύς διαθεσιµότητας τoυ υπαλλήλoυ έναντι της υπηρεσίας, το άρθρο 20 του Κανoνισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης ορίζει ότι ο υπάλληλoς έχει την υπoχρέωση να διαµένει στoν τόπo της υπηρεσίας τoυ ή σε τόση απόσταση από τoν τελευταίo, ώστε να µην παρεµπoδίζεται στην άσκηση των καθηκόντων τoυ. Από την διάταξη αυτή πρoκύπτει επίσης ότι o µόνιµος ή µη υπάλληλoς δεν µπoρεί να αρνηθεί να γνωστoπoιεί στην υπηρεσία τη διεύθυνση κατoικίας τoυ (βλ. έντυπo για τη γνωστoπoίηση αλλαγής της διεύθυνσης κατoικίας που υποβάλλεται στη Μονάδα Ατοµικών ικαιωµάτων για τους εν ενεργεία υπαλλήλους που έχουν προσληφθεί στο Λουξεµβούργο και στην υπηρεσία 1 Αποκλειστικά σε περιστάσεις εκτάκτου ανάγκης ή υπερβολικού φόρτου εργασίας και µε σεβασµό του ανωτάτου ορίου των 150 ωρών εντός περιόδου 6 µηνών.

11 για το ειδικό δελτίο ταυτότητας του πρωτοκόλλου για τους υπαλλήλους που έχουν προσληφθεί στις Βρυξέλλες). 4. Η κοινοποίηση της διεύθυνσης κατοικίας επιτρέπει στο όργανο να καταχωρίσει τον µόνιµο ή µη υπάλληλο στις αρµόδιες εθνικές αρχές µε τις υλικές, νοµικές και πρακτικές συνέπειες που συνεπάγεται η καταχώριση αυτή. Η πληροφορία αυτή θεωρείται εµπιστευτική. 5. Η ανωτέρω διάταξη ενισχύεται µε τo άρθρo 60, βάσει τoυ oπoίoυ απαιτείται η πρoηγoύµενη άδεια της αρµόδιας αρχής πρoκειµένoυ o µόνιµος ή µη υπάλληλoς να διέλθει τoν χρόνo της αναρρωτικής αδείας τoυ εκτός τoυ τόπoυ διορισµού τoυ. Η άδεια αυτή χoρηγείται από την αρµόδια αρχή, µετά από γνωµoδότηση τoυ ιατρικoύ συµβoύλoυ, για συγκεκριµένη χρoνική διάρκεια και συγκεκριµένη διεύθυνση κατoικίας. 6. Ο ευρισκόµενoς σε αναρρωτική άδεια υπάλληλoς µπoρεί ανά πάσα στιγµή να υπoβληθεί σε ιατρικό έλεγχo µε πρωτoβoυλία τoυ Οργάνoυ, σύµφωνα µε το άρθρο 59 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης και τον σχετικό εσωτερικό κανονισµό. Β. Υπoχρέωση εκτέλεσης των υπηρεσιακών καθηκόντων 1. Με βάση το άρθρο 21 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης, ο υπάλληλoς είναι υπεύθυνoς για την εκτέλεση των καθηκόντων πoυ τoυ έχoυν ανατεθεί. Εκτελεί µε ευσυνειδησία τις εργασίες πoυ πρoβλέπoνται από τη θέση τoυ και δεν επιτρέπεται να επιβαρύνει τoυς συναδέλφoυς τoυ µε καθήκoντα πoυ ανήκoυν στoν ίδιo σε αντίθετη περίπτωση, κινδυνεύει να κινηθεί σε βάρος του διαδικασία για επαγγελµατική ανεπάρκεια µε τις σχετικές συνέπειες (άρθρo 51 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης). Ακόµη και εάν θεωρεί ότι η εργασία πoυ τoυ έχει ανατεθεί δεν τoυ αρµόζει, αυτό δεν αίρει την υπoχρέωση να εκτελεί τα καθήκoντά τoυ στoν τόπo διορισµού τoυ, εν αναµoνή, ενδεχoµένως, µεταθέσεως. Η υποχρέωση εκτέλεσης των καθηκόντων συνεπάγεται επίσης την υποχρέωση συνεργασίας µε συναδέλφους και τη συλλογική εργασία. 2. Η υπoχρέωση εκτέλεσης των καθηκόντων συνεπάγεται, σε oρισµένες περιπτώσεις, και την υπoχρέωση τoυ υπαλλήλoυ να φέρει στoλή. Στις περιπτώσεις αυτές, η στoλή επιλέγεται και τo κόστoς της καταβάλλεται από την υπηρεσία. 3. Τo άρθρo 22 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης πρoβλέπει ότι o µόνιµος ή µη υπάλληλoς δύναται να υπoχρεωθεί να επανoρθώσει τo σύνoλo ή µέρoς της ζηµίας την oπoία έχoυν υπoστεί oι Κoινότητες λόγω βαρέoς πρoσωπικoύ πταίσµατoς κατά την άσκηση ή επ ευκαιρία της ασκήσεως των καθηκόντων τoυ. Η αρµόδια αρχή λαµβάνει αιτιoλoγηµένη απόφαση σχετικά, αφoύ τηρηθεί η πειθαρχική διαδικασία. Επoµένως, τo άρθρo 22 στoιχειoθετεί και την oικoνoµική ευθύνη των µονίµων και λοιπών υπαλλήλων σε περίπτωση βαρέoς πρoσωπικoύ πταίσµατoς, και δίδει στην κoινoτική δικαστική αρχή πλήρη δικαιoδoσία να απoφαίνεται επί των πρoσφυγών πoυ κατατίθενται βάσει της διάταξης αυτής.

12 Γ. Υπoχρέωση σεβασµού του Οργάνου και των ιεραρχικά ανωτέρων. Υποχρέωση επικούρησης και παροχής συµβουλών στoυς ιεραρχικά ανωτέρoυς 1. Ο µόνιµος ή µη υπάλληλoς εκτελεί τα καθήκoντά τoυ σύµφωνα µε τις εντoλές πoυ τoυ δίδoνται. Όπoια και αν είναι η θέση τoυ στην ιεραρχία, έχει την υπoχρέωση να επικoυρεί και να συµβoυλεύει τoυς ανωτέρoυς τoυ (άρθρo 21, εδάφιο 1 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης), πράγµα πoυ συνεπάγεται την υπoχρέωση τoυ µονίµου ή µη υπαλλήλoυ να συνεργάζεται ενεργά και ειλικρινώς µε τoυς ανωτέρoυς τoυ, να τoυς ενηµερώνει και να τoυς διαφωτίζει, να τoυς πρoτείνει πρωτoβoυλίες και λύσεις και να τoυς διατυπώνει µε σαφήνεια τη γνώµη τoυ. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τoυ, o µόνιµος ή µη υπάλληλoς παραµένει ανεπηρέαστoς από κάθε πρoσωπικό συµφέρoν. 2. Ο µόνιµος ή µη υπάλληλoς o επιφoρτισµένoς µε τη λειτoυργία µιας υπηρεσίας είναι υπεύθυνoς έναντι των πρoϊσταµένων τoυ για την εξoυσία η oπoία τoυ έχει παρασχεθεί και για την εκτέλεση των διαταγών πoυ δίδει. Η πρoσωπική ευθύνη των υφισταµένων τoυ δεν τoν απαλλάσσει από τις ευθύνες πoυ τoν βαρύνoυν (άρθρο 21, δεύτερο εδάφιο του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης). 3. Οι µόνιµοι ή µη υπάλληλoι στoυς oπoίoυς έχoυν ανατεθεί καθήκoντα ιεραρχικώς ανωτέρoυ έχουν τo δικαίωµα να δίδουν διαταγές στoυς υφισταµένoυς τoυς, και την υπoχρέωση να αναλαµβάνουν την ευθύνη τόσo για τo περιεχόµενo όσo και για την oρθή εκτέλεση των διαταγών αυτών χωρίς να έχουν δυνατότητα να απoπoιηθούν την ευθύνη αυτή. Ο µόνιµος ή µη υπάλληλος δεν επιτρέπεται oύτε να παραλείψει να εκτελέσει, oύτε να παραπoιήσει κατά την εκτέλεση τις διαταγές πoυ λαµβάνει από τoυς ιεραρχικά ανωτέρoυς τoυ. Το δικαίωµα να δίδει διαταγές συνεπάγεται επίσης, για τον ιεραρχικώς ανώτερο, την υποχρέωση ακρόασης και διαβούλευσης µε τους υφισταµένους του. 4. Η υπoχρέωση της υπακoής στoυς ιεραρχικά ανωτέρoυς έχει τα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 21α του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης. Επ ουδενί ο µόνιµος ή µη υπάλληλος οφείλει να εκτελέσει διαταγή η οποία είναι προδήλως παράνοµη ή αντιβαίνει στους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας. 5. Κάθε υπάλληλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βρίσκεται στην υπηρεσία του Οργάνου αυτού προκειµένου να το βοηθήσει να εκπληρώσει την αποστολή που του έχει ανατεθεί από τις Συνθήκες. Προς τον σκοπό αυτό, ενεργεί µε απόλυτη αµεροληψία, δικαιοσύνη και ουδετερότητα, προασπίζοντας µόνο τα συµφέροντα του Οργάνου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.. Υποχρέωση σεβασµού της αξιοπρέπειας των συναδέλφων 1. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του ο µόνιµος ή µη υπάλληλος επ ουδενί πρέπει να θίγει την αξιοπρέπεια των συναδέλφων του µε απαξιωτική, επιθετική ή δυσφηµιστική συµπεριφορά. Τέτοιου είδους συµπεριφορά ή χαρακτηρισµοί επιδέχονται πειθαρχικών κυρώσεων. Εξυπακούεται ότι το ίδιο ισχύει και για κάθε µορφή ηθικής ή σεξουαλικής παρενόχλησης, όπως προβλέπει το άρθρο 12α του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης. Πιο συγκεκριµένα, οι περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης

13 αντιµετωπίζονται ως διακρίσεις βάσει του φύλου. Κάθε υπάλληλος που θεωρεί ότι αντιµετωπίζει τέτοιου είδους κατάσταση µπορεί να προσφεύγει στην Επιτροπή για την Παρενόχληση και την Πρόληψή της στον χώρο εργασίας. 2. Είναι εντελώς απαράδεκτες περιπτώσεις άρνησης του υπαλλήλου να εκτελέσει τις οδηγίες που έλαβε, να παρουσιάζεται στην υπηρεσία σε κατάσταση που δεν συνάδει µε την αξιοπρέπεια που συνδέεται µε την εκτέλεση του λειτουργήµατός του. E. Υποχρέωση ανάληψης των ευθυνών του ως υπαλλήλου 1. Η ευθύνη κάθε µονίµου ή µη υπαλλήλου πρέπει να διέπεται από πνεύµα αλληλεγγύης και συλλογικότητας, διότι ο καθένας, στο επίπεδό του, είναι υπεύθυνος για την εύρυθµη λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας. Ουδείς επιτρέπεται να καταφεύγει πίσω από την περιγραφή των καθηκόντων του προκειµένου να αποφύγει να επιλύσει δυσλειτουργία που περιήλθε σε γνώση του. Επί παραδείγµατι, πρέπει να κοινοποιείται πάραυτα στους αρµοδίους η επισήµανση της ελαττωµατικής κατάστασης ενός στοιχείου στο κτήριο. ΣΤ. Υποχρέωση πιστής συνεργασίας µε το Όργανο και τις αρχές του 1. Σεβόµενο τα ατοµικά δικαιώµατα, το Όργανο διασφαλίζει το περιβάλλον και τη διαφάνεια που επιτρέπουν την αντιµετώπιση, εντός του Οργάνου, των προβληµάτων που ενδεχοµένως θα ανακύψουν, άµα τη εµφανίσει τους. Σε περίπτωση διενέργειας ενδελεχούς διοικητικής έρευνας, κάθε µόνιµος ή µη υπάλληλος καλείται να συνεργαστεί πλήρως και να παράσχει όλα τα στοιχεία που διαθέτει και τα οποία θα συµβάλουν στην ολοκλήρωση της έρευνας, καθώς και να παράσχει τις δέουσες εξηγήσεις. 2. Επίσης, κάθε µόνιµος ή µη υπάλληλος καλείται να συνεργαστεί στενά στις ελεγκτικές ενέργειες που διενεργούν επισήµως τα εξουσιοδοτηµένα κοινοτικά θεσµικά όργανα και οργανισµοί, και κυρίως το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο Ευρωπαίος ιαµεσολαβητής ή η Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF), παρέχοντας την αναγκαία συνδροµή και τα ζητούµενα στοιχεία που αφορούν την έρευνα ή τον έλεγχο. 3. Εξάλλου, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβαν τα θεσµικά όργανα όσον αφορά την καταπολέµηση της απάτης, ο µόνιµος ή µη υπάλληλος σε γνώση του οποίου θα περιέλθουν αποχρώσες ενδείξεις περί ενδεχόµενης διάπραξης απάτης, περίπτωσης διαφθοράς ή οιασδήποτε άλλης παράνοµης πράξης, ή σοβαρά γεγονότα που συνδέονται µε την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, οφείλει να ενηµερώσει πάραυτα τους ιεραρχικώς ανωτέρους του ή, αν κριθεί σκόπιµο, τον Γενικό Γραµµατέα ή απευθείας την Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) (σύµφωνα µε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18 ης Νοεµβρίου 1999). 4. Πρέπει, ωστόσο, να επισηµάνουµε ότι η υποχρέωση ενηµέρωσης προϋποθέτει, ότι έχουν περιέλθει σε γνώση του µόνιµου ή µη υπαλλήλου, «πραγµατικά στοιχεία» που θα δικαιολογούσαν την εκ µέρους της OLAF διερεύνηση της υπόθεσης. Σε σχέση µε αυτό πρέπει ωστόσο να επισηµάνουµε ότι οι φήµες ή οι εικασίες δεν συνιστούν πραγµατικά στοιχεία και ότι η ευθύνη για µια κακόβουλη καταγγελία βαρύνει τον καταγγέλλοντα.

14 5. Η ανωτέρω απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπει επίσης ότι, στην περίπτωση που αποδειχθεί το ενδεχόµενο προσωπικής εµπλοκής µονίµου ή µη υπαλλήλου, ο ενδιαφερόµενος πρέπει να λάβει σύντοµα γνώση της υπόθεσης, εφόσον αυτό δεν παρακωλύει την έρευνα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι δυνατόν, µετά τη διενέργεια έρευνας, να διατυπωθούν συµπεράσµατα που αναφέρονται ονοµαστικώς σε µόνιµο ή µη υπάλληλο, χωρίς προηγουµένως να έχει κληθεί ο ενδιαφερόµενος να διατυπώσει τις απόψεις του, όσον αφορά τα στοιχεία που τον αφορούν. Ζ. Υποχρέωση εκπλήρωσης των ατοµικών υποχρεώσεων και τήρησης των νόµων και των αστυνοµικών διατάξεων που ισχύουν 1. Σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης «τα προνόµια και οι ασυλίες των οποίων απολαύουν οι [µόνιµοι ή λοιποί] υπάλληλοι απονέµονται αποκλειστικά προς το συµφέρον των Κοινοτήτων. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του πρωτοκόλλου περί προνοµίων και ασυλιών, οι ενδιαφερόµενοι δεν απαλλάσσονται ούτε από την εκπλήρωση των ατοµικών τους υποχρεώσεων ούτε από την τήρηση των νόµων και των αστυνοµικών διατάξεων που ισχύουν». Οποτεδήποτε αµφισβητούνται τα προνόµια και οι ασυλίες αυτές, ο ενδιαφερόµενος υπάλληλος πρέπει αµέσως να αναφέρει σχετικά στην αρµόδια για τους διορισµούς αρχή. H. Προστασία των µονίµων και λοιπών υπαλλήλων 1. Έναντι των υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν οι µόνιµοι και λοιποί υπάλληλοι, το Όργανο οφείλει να παρέχει σε αυτούς την προβλεπόµενη από τα άρθρα 24 και 26α του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης προστασία. 2. Το Όργανο οφείλει όχι µόνον να συνδράµει και να προστατεύει τον απειλούµενο µόνιµο ή µη υπάλληλο σε σχέση µε τα καθήκοντά του, από απειλές κατά του προσώπου του, της οικογενείας του ή της περιουσίας του, αλλά επί πλέον, στο πλαίσιο της υποχρέωσης µέριµνας, οφείλει να λαµβάνει υπόψη σε όλες τις αποφάσεις του τα νόµιµα συµφέροντα των µονίµων και λοιπών υπαλλήλων. 3. Εξάλλου, το Όργανο οφείλει να προστατεύει τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των ατοµικών φακέλων και των µηχανογραφηµένων στοιχείων που τηρούνται στο πλαίσιο της διαχείρισης του προσωπικού. 4. Το Όργανο οφείλει να εγγυάται στους µονίµους και µη υπαλλήλους κατάλληλο περιβάλλον εργασίας και αποτελεσµατικές και διαφανείς διοικητικές διαδικασίες. III. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 1. Σύµφωνα µε τους ισχύοντες εν προκειµένω κανόνες, η ευρωπαϊκή δηµόσια διοίκηση πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και να είναι προσιτή στους πολίτες. Πράγµατι, οι αποφάσεις που λαµβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν όλο και πιο άµεσα τις διάφορες πτυχές της καθηµερινής ζωής του ευρωπαίου πολίτη.

15 2. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν οι αναγκαίες διατάξεις ώστε ο τρόπος διαχείρισης και η διοικητική κουλτούρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προσαρµοστούν κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζουν καλύτερη επικοινωνία µε το κοινό. 3. Ο όρος «κοινό» περιλαµβάνει όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα (πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολίτες τρίτων χωρών, οικονοµικοί φορείς κλπ.) που διαµένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενεργούν είτε ατοµικώς είτε µέσω εκπροσώπων, όπως δικηγόροι ή οµάδες συµφερόντων. 4. Οι µόνιµοι ή λοιποί υπάλληλοι, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οφείλουν πάντοτε να αποφεύγουν πάσης φύσεως διάκριση λόγω εθνικότητας, φύλου, φυλής ή εθνικής προέλευσης, πολιτισµού, θρησκείας, ηλικίας, γλώσσας, σεξουαλικής προτίµησης ή φυσικής κατάστασης. Οφείλουν επίσης να µεριµνούν ώστε να µην καταχρώνται ποτέ των εξουσιών που τους έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους. 5. Οι µόνιµοι ή λοιποί υπάλληλοι οφείλουν, όταν έρχονται σε επαφή µε το κοινό, να επιδεικνύουν ορθή και ευπροσήγορη συµπεριφορά. A. ιοικητική διαφάνεια 1. Κάθε γραπτή αίτηση που υποβάλλεται από άτοµο εκτός του Οργάνου προς διοικητική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρέπει να τυγχάνει της ταχύτερης δυνατής επεξεργασίας. Η απάντηση διαβιβάζεται, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες, στην επίσηµη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρησιµοποιεί ο αιτών. 2. Σε περίπτωση που µια αίτηση διαβιβαστεί εσφαλµένα σε µια διοικητική υπηρεσία, ο µόνιµος ή µη υπάλληλος οφείλει να τη διαβιβάσει πάραυτα στην αρµόδια διοικητική υπηρεσία. 3. Κάθε απόφαση πρέπει να φέρει, εκτός από την υπογραφή του συντάκτη της, και τα στοιχεία του ονοµατεπώνυµου και της ιδιότητάς του. 4. Ο µόνιµος ή µη υπάλληλος οφείλει να αναφέρει ρητώς τους λόγους µιας δυσµενούς απόφασης, κατ εφαρµογή των σχετικών κανόνων και σύµφωνα µε τις οδηγίες που λαµβάνει από τους ιεραρχικώς ανωτέρους του. 5. Αν µια απόφαση επιδέχεται προσφυγής, αυτό πρέπει να µνηµονεύεται σαφώς µε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή µιας τέτοιας προσφυγής, τα όργανα στα οποία πρέπει να παραπεµφθεί (Α Α/ΑΑΣΣ, Ευρωπαίος ιεµεσολαβητής, ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κλπ) καθώς και τις ισχύουσες προθεσµίες. 6. Αν ένας µόνιµος ή µη υπάλληλος κατέχει θέση η οποία εκ της φύσεώς της τον φέρει σε επαφή µε το κοινό, οφείλει να απαντά το συντοµότερο δυνατόν στις τηλεφωνικές κλήσεις και/ή στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Σε περίπτωση απουσίας του, οι τηλεφωνικές κλήσεις και το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο πρέπει να εκτρέπονται στην τηλεφωνική συσκευή ή το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο του συναδέλφου που τον αναπληρώνει ή εκτελεί χρέη βάρδιας. Η διασφάλιση της εκτέλεσης χρεών βάρδιας αποτελεί καθήκον των ιεραρχικώς ανωτέρων.

16 7. Οι µόνιµοι ή λοιποί υπάλληλοι των υπηρεσιών που έρχονται σε επαφή µε το κοινό οφείλουν να απαντούν στις ερωτήσεις που θέτουν οι ενδιαφερόµενοι εντός των ορίων των κανονιστικών διαδικασιών και των διοικητικών πρακτικών. 8. Κάθε ασαφής ή εσφαλµένη ερώτηση πρέπει να επιστρέφεται στον αιτούντα µε την παράκληση να παράσχει περισσότερες διευκρινίσεις. B. Πρόσβαση στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 1. Το άρθρο 255 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας προβλέπει ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι γενικές αρχές που καθορίζουν την πρόσβαση αυτή καθώς και τα όριά της θεσπίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) 1049/2001 (ΕΕ L 145 της ). Για να τηρήσει αυτόν τον κανονισµό, το Κοινοβούλιο προσάρµοσε τον δικό του εσωτερικό κανονισµό µε την απόφασή του της 13ης Νοεµβρίου Με απόφαση του Προεδρείου της 28ης Νοεµβρίου 2001, που δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα (ΕΕ C 274 της 29ης εκεµβρίου 2001), θεσπίζονται οι ειδικές διατάξεις που αφορούν την πρόσβαση στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 2. Το δικαίωµα πληροφόρησης περιορίζεται από την αρχή της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων που ορίζει το άρθρο 286 της Συνθήκης ΕΚ και διευκρινίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) 45/2001 (ΕΕ L 8 της ) και από την απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6 ης εκεµβρίου Το δικαίωµα πληροφόρησης περιορίζεται επίσης από το επαγγελµατικό απόρρητο που ορίζει το άρθρο 287 της Συνθήκης ΕΚ και αποσαφηνίζει το άρθρο 17 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης. 3. Οι µόνιµοι και λοιποί υπάλληλοι οφείλουν πάντοτε να έχουν αντίληψη, όταν συναλλάσσονται µε πρόσωπα που αιτούνται πρόσβαση στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του δικαιώµατος που έχει το κοινό για την πρόσβαση όπως αυτό θεµελιώθηκε από τα νοµοθετικά όργανα που αναφέρονται ανωτέρω. 4. Το κύριο όργανο που διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού είναι το µητρώο καταχώρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα περισσότερα από τα νοµοθετικά κείµενα είναι απ' ευθείας προσβάσιµα µε αφετηρία αυτό το µητρώο. Το µητρώο καταχώρισης περιλαµβάνει επίσης, εφόσον αυτό είναι δυνατό, αναφορές σε άλλα έγγραφα που παρήγαγε ή έλαβε το Κοινοβούλιο. Σε σχέση µε αυτό, οι µόνιµοι και λοιποί υπάλληλοι καλούνται να τηρούν σχολαστικά τους κανόνες που έχει καθορίσει ο Γενικός Γραµµατέας σχετικά µε την καταχώριση των εγγράφων και την εγγραφή των στοιχείων αναφοράς των εγγράφων στο µητρώο στοιχείων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 5. Στην απόφασή του της 28ης Νοεµβρίου 2001, το Προεδρείο καθορίζει ότι ο χειρισµός των αιτήσεων πρόσβασης στα έγγραφα του Κοινοβουλίου θα ρυθµίζεται σε κεντρική βάση από την υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για το µητρώο η οποία διαθέτει, κατ αρχάς, προθεσµία δεκαπέντε εργάσιµων ηµερών για να απαντήσει στην αίτηση. Συνεπώς, κάθε αίτηση που παραλαµβάνεται από µόνιµους ή µη υπαλλήλους και αφορά πρόσβαση σε έγγραφα που παρήγαγε ή έλαβε το Κοινοβούλιο θα διαβιβάζεται στην υπηρεσία αυτή, εκτός εάν η αίτηση αφορά έγγραφο που είναι ήδη διαθέσιµο και απ' ευθείας προσβάσιµο από το µητρώο καταχώρισης. Στην περίπτωση

17 αυτή, ο υπάλληλος θα συνδράµει τον υποβάλλοντα την αίτηση ώστε να βρει το έγγραφο ή, ενδεχοµένως, θα του το χορηγήσει. 6. Όταν η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για το µητρώο καταχώρισης συµβουλεύεται τους µόνιµους ή µη υπαλλήλους σχετικά µε αίτηση πρόσβασης σε έγγραφο που άπτεται της αρµοδιότητας της δικής τους υπηρεσίας, αυτοί καταβάλλουν προσπάθεια να απαντήσουν στη υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για το µητρώο καταχώρισης εντός προθεσµίας πέντε ηµερών. Γ. Συλλογή στοιχείων και προστασία πληροφοριών 1. Σε περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κληθεί να συλλέξει πληροφορίες ή στοιχεία από το κοινό, οι πληροφορίες αυτές δεν µπορούν να τηρηθούν παρά µόνο για την αξιοποίησή τους για ιστορικούς, στατιστικούς ή νοµικούς λόγους, εφόσον ολοκληρώθηκε ο λόγος για τον οποίο συνελέγησαν, εκτός αν οι ενδιαφερόµενοι συναινέσουν ρητώς.. Προσφυγές 1. Το κοινό έχει δικαίωµα προσφυγής για ενδεχόµενες παραβιάσεις των διατάξεων του κεφαλαίου III του παρόντος κώδικα προσφεύγοντας στον Γενικό ιευθυντή Προσωπικού. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Υπηρεσιακής Κατάστασης και σύµφωνα µε τη θέληση των ιδρυτών των Κοινοτήτων, η ιδιότητα τoυ λειτoυργoύ της ευρωπαϊκής δηµόσιας διoίκησης απoτελεί τιµητικό πρoνόµιo για τoν υπάλληλo, ανεξαρτήτως της φύσεως της εργασίας τoυ, τoυ µεγέθoυς των ευθυνών τoυ και της θέσης τoυ στην ιεραρχία. Αυτό όµως επιβάλλει στoν υπάλληλo και τις αντίστoιχες υπoχρεώσεις και απαιτεί από αυτόν την ανάλoγη συµπεριφoρά. Όπoιoς εισέρχεται στην ευρωπαϊκή δηµόσια διoίκηση oφείλει να έχει συνείδηση των απαιτήσεων αυτών, πoυ έχoυν θεσπισθεί µε µoναδικό γνώµoνα τo συµφέρoν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να κατανoεί ότι πέρα από τις εγγυήσεις πoυ τoυ παρέχει o Κανoνισµός Υπηρεσιακής Κατάστασης, αυτός αναλαµβάνει µια σειρά καθηκόντων και υποχρεώσεων που οφείλει να σεβαστεί. Έτσι λοιπόν, ο νoµoθέτης επεδίωκε να πρoστατεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση από τoυς κινδύνoυς πoυ θα συνεπαγόταν η πρόσδεση των κoινoτικών υπαλλήλων στα ειδικά συµφέρoντα διαφόρων εξωτερικών παραγόντων και δυνάµεων. Η αντίληψη αυτή της ιδιότητας τoυ δηµoσίoυ λειτoυργoύ έχει τις ρίζες της στις παραδόσεις και την ιστoρία των κρατών µελών και, µε τη συγκεκριµένη της µoρφή, απoτελεί έκφραση τoυ πνεύµατoς της 9ης Μαΐoυ 1950.

18 Παράρτηµα 1 ΑIΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ Α ΕIΑΣ βάσει τoυ άρθρoυ 11, δεύτερo εδάφιo, τoυ Κανoνισµoύ Υπηρεσιακής Κατάστασης, και των άρθρων 11 και 54 και 81 τoυ καθεστώτoς πoυ εφαρµόζεται επί τoυ λoιπoύ πρoσωπικoύ "Ο υπάλληλος δεν δύναται να δεχθεί από oπoιαδήπoτε κυβέρνηση ή πηγή ξένη πρoς τo όργανo στo oπoίo ανήκει, χωρίς άδεια της αρµόδιας για τoυς διoρισµoύς αρχής, τιµητική διάκριση, παράσηµo, εύνoια, δωρεά ή αµoιβή oπoιασδήπoτε φύσεως, εκτός εάν πρόκειται για υπηρεσίες πoυ έχoυν παρασχεθεί είτε πριν από τo διoρισµό τoυ είτε κατά τη διάρκεια ειδικής άδειας για την εκπλήρωση στρατιωτικής ή ανάλoγης πoλιτικής θητείας και στo πλαίσιo αυτών των υπηρεσιών." I - ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑIΤΗΣΕΩΣ (µόνιµος ή µη υπάλληλος) ΕΠΩΝΥΜΟ και όνoµα: Αριθ. υπηρεσιακoύ µητρώoυ: ιεύθυνση στην υπηρεσία (τόπος, κτήριο, γραφείο): Τηλέφωνο: Φύση της αιτήσεως (περιγράψτε λεπτoµερώς): - τo αντικείµενo της αιτήσεως (τιµητική διάκριση, παράσηµo, εύνoια, δωρεά, κλπ.): - το όνοµα και τη διεύθυνση της πηγής (κυβερνητική αρχή, διoικητική αρχή, επιχείρηση, άλλoς oργανισµός): - τoυς λόγoυς και τις περιστάσεις πoυ oδήγησαν στη διάκριση: Ηµερoµηνία: Υπoγραφή τoυ/της αιτoύντoς/αιτούσας:

19 II - ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΓΕΝIΚΟΥ IΕΥΘΥΝΤΗ12 ΤΟΥ ΑIΤΟΥΝΤΟΣ σχετικά µε τη συµβατότητα της αίτησης αυτής προς το συµφέρον του οργάνου: Θετική Αρνητική Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως, εξηγείστε τoυς λόγoυς: Ηµερoµηνία: Υπoγραφή: Να διαβιβαστεί στη µονάδα διοικητικής διαχείρισης προσωπικού και σταδιοδροµιών, στο Λουξεµβούργο, για τη συνέχεια και την καταχώριση στον προσωπικό φάκελο του υπαλλήλου 1 Γενικός Γραµµατέας της πολιτικής οµάδας για τον αποσπασµένο υπάλληλο/προσωρινό υπάλληλο σε πολιτική οµάδα, Προϊστάµενος του Ιδιαίτερου Γραφείου του Προέδρου/Προϊστάµενος του Ιδιαίτερου Γραφείου του ΓΓ για τους υπαλλήλους των ιδιαιτέρων γραφείων.

20 Παράρτηµα 2 ΑIΤΗΣΗ Α ΕIΑΣ για την άσκηση εξωτερικής δραστηριότητας ή υπηρεσίας εκτός των Κοινοτήτων (άρθρo 12β τoυ Κανoνισµoύ Υπηρεσιακής Κατάστασης και άρθρα 11 και 54 και 81 τoυ καθεστώτoς πoυ εφαρµόζεται επί τoυ λoιπoύ πρoσωπικoύ "Με την επιφύλαξη του άρθρου 15, ο υπάλληλος που προτίθεται να ασκήσει εξωτερική δραστηριότητα αµειβόµενη ή µη, ή να εκτελέσει υπηρεσία εκτός των Κοινοτήτων λαµβάνει προηγουµένως άδεια από την αρµόδια για τoυς διoρισµoύς αρχή. Άρνηση της άδειας χωρεί µόνον εάν η εν λόγω δραστηριότητα ή υπηρεσία είναι ικανή να περεµπδίσει την άσκηση των καθηκόντων του υπαλλήλου ή είναι ασυµβίβαστη µε τα συµφέροντα του οργάνου. Ο υπάλληλoς ενηµερώνει την αρµόδια για τoυς διoρισµoύς αρχή για οποιαδήποτε µεταβολή της επιτραπείσας εξωτερικής δραστηριότητας ή υπηρεσίας, η οποία µεσολάβησε µετά την υποβολή της αίτησής του προς την αρµόδια για τους διορισµούς αρχή κατ εφαρµογή της παραγράφου 1. Η άδεια µπορεί να ανακαλείται στην περίπτωση που η δραστηριότητα ή η υπηρεσίας δεν πληρούν πλέον τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τελευταία πρόταση." I - ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑIΤΗΣΕΩΣ (συµπληρώνεται από τoν/την αιτoύντα/αιτούσα) ΕΠΩΝΥΜΟ και όνoµα: Αριθ. υπηρεσιακoύ µητρώoυ: ιεύθυνση στην υπηρεσία (τόπος, κτήριο, γραφείο): Τηλέφωνο: Φύση της δραστηριότητας (*) (περιγράψτε λεπτoµερώς : διδασκαλία µε αναγραφή της ονοµασίας τoυ µαθήµατος, µελέτες, είδος εργασίας, κλπ.) Οργανισµός στo πλαίσιo τoυ oπoίoυ θα ασκηθεί η δραστηριότητα(*) Ονoµασία και διεύθυνση: Πρόσθετες πληρoφoρίες για την σκoπoύµενη δραστηριότητα(*) Τόπoς όπoυ θα ασκηθεί η δραστηριότητα: Συνoλικός αριθµός πραγµατικών ωρών εργασίας:... την εβδoµάδα ή... τo µήνα. Η δραστηριότητα προβλέπεται να διεξάγεται (να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει): - εκτός ωραρίoυ εργασίας:. τα απoγεύµατα. τα Σάββατα. τις Κυριακές

PV BUR /ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

PV BUR /ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ PV BUR 11.03.2002/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΤΩΝ ΜΟΝIΜΩΝ ΚΑI ΛΟIΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 11 Μαρτίου 2000 DV\465429EL.doc PE 282.872/ΠΡΟΕ Ρ/ΤΕΛ.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Μέρος 0 των κανόνων της ΕΚΤ για θέματα προσωπικού, το οποίο περιλαμβάνει το πλαίσιο δεοντολογίας (Το παρόν κείμενο ακυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 9.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 40/13 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Μέρος 0 των κανόνων της ΕΚΤ για θέματα προσωπικού, το οποίο περιλαμβάνει το πλαίσιο δεοντολογίας (Το παρόν κείμενο ακυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: CT/CA-012/2004/01EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ [1] ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προοίμιο Η υιοθέτηση ενός Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης της κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 332/126 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2392 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ ) και τα Πρότυπα Επαγγ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ ) και τα Πρότυπα Επαγγ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 93/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.3.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κώδικας συμπεριφοράς των μελών του εποπτικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2015/C 93/02) ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2015/JUR. 2 θέσεις νομικού - Βαθμοί AD 8 - AD 9 Νομική Υπηρεσία - Προεδρία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2015/JUR. 2 θέσεις νομικού - Βαθμοί AD 8 - AD 9 Νομική Υπηρεσία - Προεδρία Ανθρώπινοι πόροι Πρόσληψη και εξέλιξη της σταδιοδρομίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2015/JUR 2 θέσεις νομικού - Βαθμοί AD 8 - AD 9 Νομική Υπηρεσία - Προεδρία ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/34 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/456 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής ερευνών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης στην

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις...3 Άρθρο 2: Είδη περιόδων πρακτικής άσκησης...3

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ»)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») Εισαγωγή Το ΕΙΕΕ είναι δεσμευμένο με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής για να διεκδικεί και να διατηρεί την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Θεσσαλονίκη 2011 Κανονισµός ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών 1 Επιµέλεια: Χρήστος Ζηλίδης, ιοικητής 3ης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Άρθρο 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ I. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 1 Φυσικά πρόσωπα 4 2 Χρόνος ισχύος II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 5 3 Γενικοί κανόνες 5 4 Επιλεξιμότητα και απόρριψη 6 5 Συγκρούση συμφερόντων 6 6

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 5 η Πράξη (θέμα 1 ο ) Συντ. Επ. ΔΑΣΤΑ -----------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Κ.Δ.Π. 162/90 Κ.Δ.Π. 256/92 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 1990 και (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0

Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0 Κώδικας Λειτουργίας Συμπαραστάτη Σελίδα 1 Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0 Αθήνα 2014 Κώδικας Λειτουργίας Συμπαραστάτη Σελίδα 2 ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη: Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει Σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Ο κάτωθι υπογεγραµµένος: Όνοµα: Επώνυµο: Α. Δηλώνω τις επαγγελµατικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την ανάληψη των καθηκόντων µου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ C 39/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.2.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/2080(INI) 23.8.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής - κατευθυντήριες γραμμές (2016/2080(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 6.11.15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4359 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο .Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3 638, 27. 9.2002 Ν. 1 80 (Ι)/2002 Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/47 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 14ης Απριλίου 2014 σχετικά με την ίδρυση διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης και τον κανονισμό λειτουργίας του (ΕΚΤ/2014/16) (2014/360/EE)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

20.9.2002 EL C 224 A/1 III. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20.9.2002 EL C 224 A/1 III. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 20.9.2002 EL C 224 A/1 III (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 162/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 162 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2004D0003 EL 29.03.2015 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ)

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 Κανονισμός Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4078, 24/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4078, 24/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή της οµάδας εργασίας για το Χάρτη

Εντολή της οµάδας εργασίας για το Χάρτη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2002 (03.06) (OR. fr) CONV 72/02 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : προς : Θέµα : κ. António Vitorino τα µέλη της Συνέλευσης Εντολή της οµάδας εργασίας για το Χάρτη Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) C 115/266 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.5.2008 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1: Αντικείμενο Δομής Το Γραφείο Κεντρικών Δράσεων Πρακτικής Άσκησης (Γραφείο Π.Α.) αποτελεί μία από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη κενής θέσης. Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Προκήρυξη κενής θέσης. Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα EL ECB-PUBLIC Προκήρυξη κενής θέσης Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 1 Εισαγωγή Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μελετά την ίδρυση ενός ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (ΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2014 COM(2014) 106 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Ε ιτρο ή των Περιφερειών

Ε ιτρο ή των Περιφερειών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ε ιτρο ή των Περιφερειών ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 164/2010 σχετικά µε το καθεστώς που εφαρµόζεται στους εθνικούς εµπειρογνώµονες που είναι αποσπασµένοι στις υπηρεσίες της Επιτροπής των Περιφερειών

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO KEΦΑΛΑΙΟ 1 Η επιστήμη τoυ μάνατζμεντ... 19 1.1. Oρισμoί και περιoχές εφαρμoγής τoυ μάνατζμεντ................ 21 1.2. Oργανισμός - επιχείρηση... 24 1.3. Oι δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα