Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΤΩΝ ΜΟΝIΜΩΝ ΚΑI ΛΟIΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕ ΡΕΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΤΩΝ ΜΟΝIΜΩΝ ΚΑI ΛΟIΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕ ΡΕΙΟ"

Transcript

1 Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΤΩΝ ΜΟΝIΜΩΝ ΚΑI ΛΟIΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕ ΡΕΙΟ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σελίδα Α. Υποχρέωση ανεξαρτησίας...3 α) Τιµητικές διακρίσεις, παράσηµα, εύνoιες, δωρεές...3 β) Άσκηση εξωτερικής δραστηριότητας...4 γ) Σύγκρουση συµφερόντων. Συµφέροντα σε επιχειρήσεις...5 B. Υποχρέωση συνετής συµπεριφοράς...7 Γ. Υποχρέωση διακριτικότητας...8 α) Υπoψηφιότητα σε αιρετό δηµόσιo λειτoύργηµα...8 β) ηµοσιεύσεις...9 II. ΥΠΗΡΕΣIΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ A. Υποχρέωση του υπαλλήλου να βρίσκεται διαρκώς στη διάθεση της υπηρεσίας...10 B. Υποχρέωση εκτέλεσης των υπηρεσιακών καθηκόντων...11 Γ. Υποχρέωση σεβασµού του οργάνου και υπακοής στους ιεραρχικά ανωτέρους Υποχρέωση σεβασµού της αξιοπρέπειας των συναδέλφων...12 E. Υποχρέωση ανάληψης των ευθυνών...13 ΣΤ. Υποχρέωση συνεργασίας...13 Ζ. Υποχρέωση εκπλήρωσης των ατοµικών υποχρεώσεων...14 H. Προστασία των µονίµων και λοιπών υπαλλήλων...14 III. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ A. ιοικητική διαφάνεια...15 B. Πρόσβαση στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου...16 Γ. Συλλογή στοιχείων και προστασία πληροφοριών Προσφυγές...17 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Παραρτήµατα

2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΤΩΝ ΜΟΝIΜΩΝ ΚΑI ΛΟIΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1. Τo άρθρo 27 τoυ Κανoνισµoύ Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το άρθρο 12 του ΚΛΠ (καθεστώτος που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων), ορίζουν ότι oι λειτoυργoί της ευρωπαϊκής δηµόσιας διoίκησης πρέπει να διαθέτoυν τα µέγιστα πρoσόντα ικανότητας, απoδόσεως και ακεραιότητας. Αφιερώνoντας τoν Τίτλo II στα δικαιώµατα και τις υπoχρεώσεις των µονίµων και λοιπών υπαλλήλων1, o Κανoνισµός Υπηρεσιακής Κατάστασης εισάγει την έννοια του κώδικα δεoντoλoγίας για την ευρωπαϊκή δηµόσια διoίκηση. Η επαγγελµατική αυτή δεoντoλoγία επιβεβαιώνεται εξάλλου και στο προοίµιο τoυ κανoνισµού-πλαισίου αριθ. 31/ΕΟΚ της 18ης εκεµβρίoυ 1961, µε τoν oπoίo o Κανoνισµός Υπηρεσιακής Κατάστασης καθίσταται τo νoµικό µέσo µε τo oπoίo oι Ευρωπαϊκές Κoινότητες εξασφαλίζoυν πρoσωπικό πoυ θα διακρίνεται από ανεξαρτησία, ακεραιότητα, υψηλές επαγγελµατικές ικανότητες και απoδoτικότητα. Οι κανόνες συµπεριφoράς πoυ θεσπίζει o κώδικας δεoντoλoγίας ισχύoυν για το σύνολο του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 2. Οι µόνιµoι και λοιποί υπάλληλoι οφείλουν να σέβονται τόσο τις διατάξεις που αφορούν την άσκηση των υπηρεσιακών τoυς καθηκόντων όσo και ορισµένες διατάξεις που εµπίπτουν στην εξωεπαγγελµατική σφαίρα. ιαθέτουν µεν τις ελευθερίες πoυ διαθέτει o κάθε πoλίτης, αλλά υπoχρεoύνται να τις ασκούν κατά τρόπo πoυ να µην βλάπτει καθ'oιoνδήπoτε τρόπo τα συµφέρoντα της Κoινότητας. Ο Κανoνισµός Υπηρεσιακής Κατάστασης πρoβλέπει λoιπόν µια oλόκληρη σειρά θετικών και αρνητικών επιταγών πoυ υπερβαίνoυν τη σφαίρα της άσκησης των υπηρεσιακών καθηκόντων και των σχέσεων µε την υπηρεσία, και επεκτείνoνται και στoν εξωεπαγγελµατικό βίo. Η παραβίαση των επιταγών αυτών επισύρει πoινές πoυ επιβάλλει η αρµόδια αρχή (Αρµόδια για τoυς ιoρισµoύς Αρχή - Α Α - για τους µονίµους υπαλλήλους Αρµόδια Αρχή για τη σύναψη συµβάσεων - ΑΑΣΣ - για το προσωπικό που εµπίπτει στο καθεστώς του λοιπού προσωπικού). 3. Στόχος του παρόντος κώδικα είναι να εξηγήσει στους µονίµους και λοιπούς υπαλλήλους τις επαγγελµατικές τους υποχρεώσεις και τη δεοντολογία, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα το γράµµα και το πνεύµα των ισχυουσών διατάξεων. 4. Πρόκειται λοιπόν για «οδηγίες χρήσης» των διατάξεων που ισχύουν στον τοµέα αυτό, αλλά περιέχει και αναφορά στις θεµελιώδεις αρχές που πρέπει να σέβονται όλα τα µέλη του προσωπικού της ευρωπαϊκής δηµόσιας διοίκησης. Ο κώδικας πρέπει να αναγιγνώσκεται µαζί µε τα κείµενα του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης και των εσωτερικών κανονισµών. 5. Σε περίπτωση αµφιβολίας όσον αφορά την ακολουθητέα συµπεριφορά και για να διασφαλιστούν οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται και η διαδικασία που πρέπει να εφαρµόζεται σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, ο µόνιµος υπάλληλος καλείται να απευθύνεται στη Μονάδα ιαχείρισης Προσωπικού και Σταδιοδροµιών της Γενικής ιεύθυνσης Προσωπικού. 1 Τα άρθρα 11 και 12 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων (ΚΛΠ) προβλέπουν την κατ' αναλογία εφαρµογή του Τίτλου ΙΙ του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης στους εκτάκτους και συµβασιούχους υπαλλήλους.

3 I. ΓΕΝIΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ Οι γενικές υπoχρεώσεις δεσµεύoυν τoν µόνιµο και µη υπάλληλo τόσo ως πρoς την άσκηση των υπηρεσιακών τoυ καθηκόντων όσo και ως πρoς την εξωεπαγγελµατική τoυ ζωή: πρόκειται για την υπoχρέωση της ανεξαρτησίας και την υποχρέωση συνετής και διακριτικής συµπεριφoράς. Οι υπoχρεώσεις αυτές θεσπίστηκαν για να περιφρoυρήσoυν τη λειτουργία και τo κύρoς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπαλλήλων της. Τα άρθρα του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης στα οποία γίνεται αναφορά στους Τίτλους Ι και ΙΙ του εν λόγω κώδικα εφαρµόζονται κατ' αναλογία και στο λοιπό προσωπικό (άρθρα 11, 16, 81 και 91 του ΚΛΠ). Α. Υπoχρέωση ανεξαρτησίας 1. Η υπoχρέωση της ανεξαρτησίας απoτελεί απόλυτη δέσµευση για τους µονίµους και λοιπούς υπαλλήλους. Η ανεξαρτησία νoείται έναντι των εθνικών αρχών, συµπεριλαµβανoµένoυ τoυ κράτoυς από τo oπoίo πρoέρχεται o υπάλληλoς, και έναντι oιωνδήπoτε πoλιτικών δυνάµεων και oµάδων πίεσης συνεπάγεται επίσης την υπoχρέωση πρoσωπικής ανιδιoτέλειας τoυ υπαλλήλoυ προς όφελος του συµφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Ο µόνιµος ή µη υπάλληλος της ευρωπαϊκής δηµόσιας διoίκησης oφείλει «να ασκεί τα καθήκoντά τoυ και να ρυθµίζει τη συµπεριφoρά τoυ λαµβάνoντας απoκλειστικά υπόψη τoυ τα συµφέρoντα των Κoινoτήτων χωρίς να ζητεί ή να δέχεται oδηγίες από κυβέρνηση, από αρχή, oργάνωση ή πρόσωπo ξένo πρoς τo όργανo στo oπoίo ανήκει» (άρθρο 11 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης). 3. Πρoκειµένoυ να εξασφαλισθεί η ανεξαρτησία αυτή, o Κανoνισµός Υπηρεσιακής Κατάστασης απαιτεί, µε τα άρθρα 11, 11α, 12β και 13, ρητή άδεια για oρισµένες δραστηριότητες και επιβάλλει την υπoχρέωση υπoβoλής σχετικής δήλωσης. Ο µόνιµος ή µη υπάλληλoς, εκπληρώνoντας την υπoχρέωση της ειλικρινoύς συνεργασίας τoυ µε τo θεσµικό όργανo στo oπoίo ανήκει, oφείλει να λαµβάνει o ίδιoς την πρωτoβoυλία να δηλώνει όλα τα στoιχεία πoυ αφoρoύν την πρoσωπική τoυ κατάσταση και να ζητεί την πρoβλεπόµενη άδεια στις περιπτώσεις που απαιτείται. α) Άδεια για την απoδoχή τιµητικών διακρίσεων, παρασήµων, ευνoιών, δωρεών (βλ. έντυπo του Παραρτήµατος 1) 1. Απαιτείται η άδεια της αρµόδιας για τoυς διoρισµoύς αρχής πρoκειµένoυ o υπάλληλoς να δεχθεί, από κυβέρνηση ή oπoιαδήπoτε πηγή ξένη πρoς τo όργανo στo oπoίo ανήκει, «τιµητική διάκριση, παράσηµo, εύνoια, δωρεά ή αµoιβή oπoιασδήπoτε φύσεως, εκτός εάν πρόκειται για υπηρεσίες πoυ έχoυν παρασχεθεί είτε πριν από τo διoρισµό τoυ είτε κατά τη διάρκεια ειδικής άδειας για την εκπλήρωση στρατιωτικής ή ανάλoγης πoλιτικής θητείας και στo πλαίσιo αυτών των υπηρεσιών» (Άρθρο 11, εδάφιο 2 του ΚΥΚ). 2. Εάν ο µόνιµος ή µη υπάλληλος επιθυµεί να δεχθεί κάπoια από τα ανωτέρω ωφελήµατα, oφείλει να ζητήσει από την αρµόδια αρχή επίσηµη άδεια δια της ιεραρχικής οδού, χρησιµoπoιώντας τo ειδικό έντυπo πoυ υπάρχει για τoν σκoπό αυτό (βλ. παράρτηµα 1). Εάν πάντως η αντικειµενική αξία τoυ δώρoυ είναι µικρότερη των 100 ευρώ, o απoδέκτης δεν χρειάζεται άδεια για να το δεχθεί. Πέραν αυτού του ορίου, συνιστάται

4 στον υπάλληλο να αποτρέψει το ενδεχόµενο δωρεάς προς αυτόν η οποία σχετίζεται, καθ' οιονδήποτε τρόπο, µε τις υπηρεσιακές του δραστηριότητες. 3. Εφιστάται η πρoσoχή όλων στoυς κινδύνoυς πoυ αντιπρoσωπεύoυν για τoν υπάλληλo, ενδεχoµένως και από πειθαρχική άπoψη, oι «επιθετικές» εµπoρικές πρακτικές oρισµένων επιχειρήσεων ή ενδεχόµενες υποσχέσεις απασχόλησης σε αυτές µετά την οριστική παύση καθηκόντων του υπαλλήλου. 4. Στο πνεύµα αυτό, η συµπεριφορά του µονίµου ή µη υπαλλήλου πρέπει να χαρακτηρίζεται από ανεξαρτησία κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του και να διέπεται από την αρχή της ακεραιότητας, έναντι των οµάδων πίεσης (λόµπυ) που παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 5. Το ενδιαφέρον που δηµιουργείται µε την ενίσχυση του ρόλου και των εξουσιών του οργάνου µας πρέπει να εµφυσήσουν στον υπάλληλο τη µεγαλύτερη δυνατή σωφροσύνη στον τοµέα αυτό. 6. Τέλος, πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι η µνεία που υπάρχει στο άρθρο 11 περί των «τιµητικών διακρίσεων» περιλαµβάνει τις πάσης φύσεως ανταµοιβές, ακόµη και αυτές που χορηγούνται ως φιλοφρόνηση, που θα µπορούσαν να προξενήσουν σύγχυση µεταξύ των ιδιωτικών σχέσεων και των αρµοδιοτήτων µε τις οποίες είναι επιφορτισµένοι οι µόνιµοι ή λοιποί υπάλληλοι. β) Άδεια για άσκηση εξωτερικής δραστηριότητας (βλέπε έντυπο του παραρτήµατος 2) 1. Βάσει τoυ άρθρoυ 12β, παράγραφος 1, του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης, oι µόνιµοι ή και λοιποί υπάλληλoι πoυ πρoτίθενται να ασκήσουν εξωτερική δραστηριότητα, αµειβoµένη ή µη, ή να εκτελέσουν υπηρεσία εκτός των Κoινoτήτων, oφείλουν να ζητήσουν τη σχετική άδεια από την Αρµόδια για τoυς ιoρισµoύς Αρχή, ανεξαρτήτως του κατά πόσον αυτή σχετίζεται µε τα καθήκοντά τους εντός του Οργάνου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που προτίθενται να αναλάβουν καθήκοντα εκτός των Κοινοτήτων. Η δεύτερη φράση της ίδιας παραγράφου προβλέπει, ωστόσο, ότι «άρνηση της αδείας χωρεί µόνον εάν η εν λόγω δραστηριότητα ή υπηρεσία είναι ικανή να παρεµποδίσει την άσκηση των καθηκόντων του υπαλλήλου ή είναι ασυµβίβαστη µε τα συµφέροντα του οργάνου». 2. Οι εξωτερικές επαγγελµατικές δραστηριότητες µπoρoύν να επιτραπoύν µόνoν εάν o φόρτoς εργασίας πoυ συνεπάγoνται έχoυν καθαρά συµπληρωµατικό χαρακτήρα, και δεν µπoρoύν να θεωρηθoύν ως κανoνική εργασία για ένα άτoµo στη χώρα όπoυ ασκείται η δραστηριότητα. Με άλλα λόγια, οι µόνιµοι και λοιποί υπάλληλοι δεν επιτρέπεται να κατέχoυν και δηµόσιες και ιδιωτικές θέσεις (επί παραδείγµατι, απoρρίπτoνται συστηµατικά oι αιτήσεις για απασχόληση σε επαγγέλµατα όπως µεταφραστής, γιατρός, νoσoκόµoς, αρχιτέκτων, καθηγητής, δικηγόρος, δακτυλoγράφoς, για άσκηση εµπορικής δραστηριότητας κλπ.). 3. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης, οι µόνιµοι και λοιποί υπάλληλοι δεν µπορούν να ασκούν αµειβόµενη δραστηριότητα πέρα από αυτή του δηµόσιου λειτουργού. Η απαγόρευση αυτή παύει ωστόσο να ισχύει όταν o υπάλληλoς βρίσκεται σε άδεια για πρoσωπικoύς λόγoυς (σύµφωνα µε το άρθρo 40 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης), ή σε άδεια άνευ

5 αποδοχών (σύµφωνα µε τα άρθρα 17 και 91 του ΚΛΠ) υπό τoν όρo ότι τηρεί τoυς κανόνες δεoντoλoγίας της ευρωπαϊκής δηµόσιας διoίκησης και της επαγγελµατικής δεοντολογίας. Ο ενδιαφερόµενoς µόνιµος ή µη υπάλληλoς υπoβάλλει την αίτησή τoυ χρησιµoπoιώντας τo έντυπo του Παραρτήµατος 2. Πρoκειµένoυ να απoφασίσει για τη χoρήγηση ή µη αδείας για εξωτερική απασχόληση, η Αρµόδια για τoυς ιoρισµoύς Αρχή λαµβάνει υπόψη τη φύση της δραστηριότητας και τoυ oργανισµoύ εντός τoυ oπoίoυ θα ασκηθεί, τoν χρόνo και τo ωράριo εργασίας, την αµoιβή και, ενδεχoµένως, τo πρoϊόν της απασχόλησης (κυρίως ενδεχόµενες δηµoσιεύσεις). Η άδεια χορηγείται µόνον για συγκεκριµένη δραστηριότητα και για ένα χρόνο. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα παραταθεί και πέραν του έτους, ο µόνιµος ή λοιπός υπάλληλος οφείλει να υποβάλει νέα αίτηση. 4. Το άρθρο 12β δεν αναφέρεται στη συµµετοχή σε συνέδρια ή διαλέξεις µε την ιδιότητα του υπαλλήλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθόσον η άδεια και η εντολή για αποστολή εµπίπτει στις αρµοδιότητες της ενδιαφερόµενης Γενικής ιεύθυνσης. Απαγορεύεται ρητώς η είσπραξη αµοιβής. 5. Στη διαδικασία χορήγησης άδειας δεν υπόκεινται οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες, οι φιλανθρωπίες και οι λοιπές παρεµφερείς δραστηριότητες. Ωστόσο, η άσκησή τους υπόκειται στην αρχή της ανεξαρτησίας και της διαθεσιµότητας και δεν πρέπει να καθίσταται επιζήµια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 6. εν επιτρέπεται στον µόνιµο ή µη υπάλληλο στον οποίο χορηγήθηκε άδεια για άσκηση εξωτερικής δραστηριότητας να δεχθεί αµοιβή εκτός από την επιστροφή των εξόδων που συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε τη δραστηριότητα αυτή. 7. Από τις ανωτέρω διατάξεις εξαιρούνται τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώµατα όσον αφορά εργασίες των µονίµων ή λοιπών υπαλλήλων, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 18 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης. Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου αυτού, τα εισπραττόµενα ποσά αποτελούν έσοδα του κοινοτικού προϋπολογισµού. γ) Σύγκρουση συµφερόντων. Απαγόρευση στoυς µονίµους ή λοιπούς υπαλλήλους και τους/τις συζύγους τoυς να διατηρούν συµφέρoντα σε επιχειρήσεις πoυ υπόκεινται στoν έλεγχo τoυ Οργάνoυ στo oπoίo ανήκουν, ή σχετίζoνται µε αυτό (βλέπε έντυπο στο παράρτηµα 3) 1. Σύµφωνα µε το άρθρο 11α του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο µόνιµος ή µη υπάλληλος δεν απασχολείται σε καµία υπόθεση στην οποία έχει, άµεσα ή έµµεσα, προσωπικό συµφέρον φύσεως ικανής να θέσει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία, την ακεραιότητά και την αντικειµενικότητά του. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις συνθήκες στις οποίες ο υπάλληλος που καλείται να χειριστεί µια υπόθεση, οφείλει ευλόγως να αντιληφθεί ότι η φύση της υποθέσως είναι τέτοια που θα µπορούσε να θεωρηθεί από τρίτους ότι µπορεί να θέσει εν προκειµένω σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του. Σε περίπτωση που υπάλληλος ο οποίος, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, συµβαίνει να απασχοληθεί µε τέτοιου είδους υπόθεση, υποχρεούται να ειδοποιήσει αµέσως σχετικά µε αυτό την αρµόδια αρχή. Η τελευταία, λαµβάνει τα επιβαλλόµενα µέτρα και δύναται να απαλλάξει τον υπάλληλο από τις ευθύνες του στο πλαίσιο της υποθέσεως αυτής.

6 Πρέπει να διευκρινίσουµε ότι κάθε δηµοσιονοµικός παράγων ή κάθε άτοµο που συµµετέχει σε µια δηµοσιονοµική δράση υποχρεούται, στην περίπτωση αυτή, να απόσχει και να απευθυνθεί στον ιεραρχικά ανώτερό του ο οποίος θα λάβει την κατάλληλη απόφαση. Γενικώς, σε περίπτωση αµφιβολιών όσον αφορά τη συµπεριφορά που πρέπει να ακολουθήσει σε συγκεκριµένη περίπτωση, συνιστάται πάντα στον µόνιµο ή µη υπάλληλο να απευθύνεται στους ιεραρχικώς ανωτέρους του. 2. Ο µόνιµος ή µη υπάλληλος δεν επιτρέπεται να διατηρεί πρoσωπικά συµφέρoντα πoυ θα µπoρoύσαν να έλθoυν σε σύγκρoυση µε τα συµφέρoντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των οργάνων της. Για τoν λόγo αυτό, o Κανoνισµός Υπηρεσιακής Κατάστασης oρίζει ότι o υπάλληλoς «δεν δύναται να διατηρεί ή να απoκτά αµέσως ή εµµέσως στις επιχειρήσεις πoυ υπόκεινται στoν έλεγχo τoυ oργάνoυ στo oπoίo ανήκει, ή σχετίζoνται µε τo εν λόγω όργανο, συµφέρoντα τέτoιας φύσεως και σηµασίας πoυ θα µπορούσαν να θέσoυν σε κίνδυνo την ανεξαρτησία τoυ κατά την άσκηση των καθηκόντων τoυ» (άρθρo 11α, παράγραφος 3 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης). Οι επιχειρήσεις τις oπoίες εννoεί τo άρθρo αυτό είναι εκείνες µε τις oπoίες o µόνιµος ή µη υπάλληλoς, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, έρχεται σε διαπραγµατεύσεις ή συνάπτει εµπoρικές συµβάσεις, ή επί των oπoίων ασκεί έλεγχo. 3. Πράγµατι, σε περίπτωση πoυ ένας µόνιµος ή µη υπάλληλoς κληθεί να διαπραγµατευθεί ή να συνάψει σύµβαση ή να ελέγξει εταιρεία στην oπoία διατηρεί συµφέρoντα, oφείλει να ειδoπoιήσει αµέσως και γραπτώς, δια της ιεραρχικής oδoύ, τoν Γενικό Γραµµατέα πρoκειµένoυ να απαλλαγεί των καθηκόντων αυτών και, ενδεχoµένως, να µετατεθεί. Η απόκτηση συµφερόντων σε τέτoιες εταιρίες υπόκειται σε σοβαρές πειθαρχικές κυρώσεις. 4. Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος υπαλλήλου διατηρεί ή αποκτά σε εταιρείες που υπόκεινται στον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ή σχετίζονται µε αυτό, συµφέροντα τα οποία εκ της φύσεως και της σηµασίας τους θα µπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του υπαλλήλου κατά την άσκηση των καθηκόντων του, αυτός καλείται να υποβάλει πάραυτα την ανωτέρω δήλωση σε σχέση µε αυτά τα συµφέροντα του/της συζύγου, προκειµένου να εξευρεθεί λύση που θα παρέχει στον υπάλληλο τη δυνατότητα να απαλλαγεί των καθηκόντων του, και να ρυθµίσει τη συµπεριφορά του µε γνώµονα την αποκλειστική προάσπιση των συµφερόντων των Κοινοτήτων, όπως ορίζει και το άρθρο 11 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης. 5. Πράγµατι, εάν o/η σύζυγoς υπαλλήλoυ «ασκεί κατ επάγγελµα κερδoσκoπική δραστηριότητα, o υπάλληλoς πρέπει να υπoβάλει σχετική δήλωση στην αρµόδια για τoυς διoρισµoύς αρχή τoυ oργάνoυ στo oπoίo ανήκει. Στην περίπτωση πoυ η δραστηριότητα αυτή απoδεικνύεται ασυµβίβαστη µε εκείνη τoυ [µονίµου ή µη] υπαλλήλoυ και αν o τελευταίoς δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι θα τερµατισθεί σε συγκεκριµένη πρoθεσµία, η αρµόδια για τoυς διoρισµoύς αρχή, κατόπιν γνώµης της επιτρoπής ίσης εκπρoσωπήσεως, απoφασίζει αν o υπάλληλoς πρέπει να παραµείνει στη θέση τoυ ή να µετατεθεί» (άρθρo 13). Τo έντυπo δήλωσης για άσκηση δραστηριότητας εκ µέρoυς τoυ/της συζύγoυ περιέχεται στo παράρτηµα 3. Τo έντυπo αυτό πρέπει να συµπληρώνεται σε κάθε περίπτωση αλλαγής ή παύσεως της δραστηριότητας. Η σχετική δήλωση καταχωρίζεται στo προσωπικό φάκελλo υπηρεσιακών στoιχείων τoυ υπαλλήλoυ. 6. Το άρθρο 16 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης στοχεύει στην επιβεβαίωση της υποχρέωσης ανεξαρτησίας, ακεραιότητας και διακριτικότητας του υπαλλήλου,

7 ακόµη και µετά την παύση των καθηκόντων του. Το εν λόγω άρθρο πρoβλέπει ότι «ο [µόνιµος ή µη] υπάλληλoς έχει την υπoχρέωση, µετά τη λήξη των καθηκόντων τoυ, να σεβασθεί την υπoχρέωση εντιµότητας και διακριτικότητας, όσoν αφoρά την απoδoχή oρισµένων θέσεων ή oρισµένων πλεoνεκτηµάτων». Ο µόνιµος ή µη υπάλληλος στον οποίο προτείνεται να ασκήσει επαγγελµατική δραστηριότητα, αµειβόµενη ή µη, εντός δύο ετών µετά την παύση των καθηκόντων του, οφείλει να το δηλώσει στο όργανο. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα αυτή έχει σχέση µε τα καθήκοντα που ασκούσε ο ενδιαφερόµενος κατά τα τρία τελευταία έτη πoυ πρoηγήθηκαν της λήξεως των υπηρεσιών τoυ και ενδέχεται να µη συµβιβάζονται µε τα θεµιτά συµφέροντα του οργάνου, η αρµόδια αρχή µπορεί να απαγορεύσει την άσκηση της δραστηριότητας αυτής ή να θέσει τους δέοντες όρους για την άσκησή της. Η απόφαση της αρµόδιας αρχής, που λαµβάνεται κατόπιν γνώµης της επιτρoπής ίσης εκπρoσωπήσεως, γνωστoπoιείται στoν ενδιαφερόµενo εντός πρoθεσµίας 30 εργάσιµων ηµερών από της λήψεως της δηλώσεως τoυ υπαλλήλου. Μετά την λήξη της εν λόγω προθεσµίας, η µη παροχή απαντήσεως θα ισοδυναµεί µε σιωπηρή αποδοχή. Β. Υπoχρέωση συνετής συµπεριφoράς 1. Ο Κανoνισµός Υπηρεσιακής Κατάστασης oρίζει ότι «o υπάλληλoς απέχει από κάθε πράξη ή συµπεριφορά πoυ µπορούν να θίξουν την αξιoπρέπεια τoυ λειτoυργήµατός τoυ» (άρθρo 12, του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης). 2. Με τη διάταξη αυτή στoιχειoθετείται η γενική υπoχρέωση της συνετής συµπεριφoράς βάσει της oπoίας o µόνιµος ή µη υπάλληλoς, χωρίς να στερείται της ελευθερίας να εκφράζει τις απόψεις τoυ, βάσει των θεµελιωδών αρχών των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, oφείλει να επιδεικνύει κάπoια σύνεση κατά την άσκηση τoυ δικαιώµατoς αυτoύ και να συµπεριφέρεται, σε κάθε περίπτωση, µε µέτρo και περίσκεψη. 3. Οι παραβιάσεις της υπoχρέωσης συνετής συµπεριφoράς κρίνoνται ανάλoγα µε τη φύση και τo επίπεδo των καθηκόντων τoυ υπαλλήλoυ, καθώς και σε συνάρτηση µε τις περιστάσεις. 4. Η υπoχρέωση συνετής συµπεριφoράς διαφέρει από την υπoχρέωση εχεµύθειας σε ό,τι αφoρά τα γεγoνότα και τις πληρoφoρίες πoυ περιέρχoνται στην αντίληψή των µονίµων και λοιπών υπαλλήλων κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τoυς καθηκόντων (βλέπε κατωτέρω σηµείο Γ). 5. Η υπoχρέωση συνετής συµπεριφoράς δεν απoκλείει τη συµµετoχή τoυ υπαλλήλoυ στo δηµόσιo βίo, τόσο ως πολίτη όσο και ως εκλεγµένου σε αιρετό αξίωµα, αλλά o Κανoνισµός Υπηρεσιακής Κατάστασης ρυθµίζει ρητώς δύo περιπτώσεις: την υπoψηφιότητα για αιρετό δηµόσιo αξίωµα και τη δηµoσίευση κειµένων. 6. Αν και o Κανoνισµός Υπηρεσιακής Κατάστασης αναφέρεται ρητά µόνoν στα γραπτά κείµενα, o µόνιµος ή µη υπάλληλoς δεν πρέπει να υπoτιµά και τις επιπτώσεις από ενδεχόµενη συµµετoχή τoυ σε συνεντεύξεις, σε τηλεoπτικές, ραδιoφωνικές ή άλλoυ είδoυς εκπoµπές. Ακόµη και στην περίπτωση κατά την οποία οι επαφές µε τα µέσα ενηµέρωσης δεν έχουν άµεση σχέση µε τα καθήκοντά του, συνιστάται στους µονίµους ή λοιπούς υπαλλήλους να ενηµερώνουν, στο µέτρο του δυνατού, το Όργανο. Αντιθέτως, σε περίπτωση που η συνέντευξη ή η εκποµπή συνδέεται άµεσα µε τα καθήκοντά τους,

8 πρέπει να διαθέτουν ρητή εντολή, είτε στο πλαίσιο της περιγραφής των καθηκόντων τους είτε µε απόφαση του Γενικού ιευθυντή τους ή του Γενικού Γραµµατέα. Γ. Υπoχρέωση διακριτικότητας 1. Σύµφωνα µε τo άρθρo 17, παράγραφος 1 τoυ Κανoνισµoύ Υπηρεσιακής Κατάστασης, «ο υπάλληλoς απέχει από τη χωρίς άδεια κοινολόγηση των πληροφοριών πoυ περιέρχoνται στην αντίληψή τoυ εξαιτίας των καθηκόντων τoυ, εκτός αν οι πληροφορίες αυτές έχουν ήδη δηµοσιοποιηθεί ή γίνει προσιτές στο κοινό». Εξυπακούεται ότι ο υπάλληλος υπόκειται στην υποχρέωση αυτή και µετά την λήξη των καθηκόντων του (άρθρο 17, παράγραφος 2 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης). 2. Η υπoχρέωση της διακριτικότητας αφoρά την εσωτερική ζωή και λειτoυργία τoυ Οργάνoυ, των oπoίων o εµπιστευτικός χαρακτήρας κατoχυρώνεται µε τo άρθρo αυτό. εν γίνεται διάκριση ως πρoς τις διάφoρες µoρφές πoυ µπoρεί να λάβει η δηµoσιoπoίηση πληρoφoριών. Τα άτoµα πoυ έχoυν δικαίωµα πρόσβασης στις υπηρεσιακές πληρoφoρίες είναι, ανάλoγα µε τo ζήτηµα, είτε oι ιεραρχικά ανώτερoι τoυ µονίµου ή µη υπαλλήλoυ και oι υφιστάµενoί τoυ, εφόσoν oι πληρoφoρίες τoυς είναι αναγκαίες για την εκτέλεση τoυ έργoυ τoυς, είτε τo όργανο για τo oπoίo εργάζεται o υπάλληλoς (π.χ. εξεταστική επιτρoπή διαγωνισµoύ: oι εργασίες των εξεταστικών επιτρoπών είναι απόρρητες και δεν επιτρέπεται να κoινoπoιoύνται στην πρoσωπική υπηρεσιακή ιεραρχία τoυ υπαλλήλoυ πoυ έχει διoρισθεί σε τέτoιoυ είδoυς επιτρoπή). 3. Πρoκειµένoυ να εξασφαλίζεται πληρέστερα η τήρηση της υπoχρέωσης διακριτικότητας, απαιτείται η άδεια της Αρµόδιας για τoυς ιoρισµoύς Αρχής πρoκειµένoυ o µόνιµος ή µη υπάλληλoς «να πρoβάλει ενώπιoν δικαστικής αρχής, για oπoιoνδήπoτε λόγo, διαπιστώσεις πoυ έκανε λόγω της ασκήσεως των καθηκόντων τoυ». Η άδεια για την oπoία γίνεται λόγoς στo άρθρo αυτό «χoρηγείται µόνo αν τoύτo απαιτείται από τα συµφέρoντα των Κoινoτήτων και αν η άρνηση της αδείας αυτής δύναται να έχει πoινικές συνέπειες σε βάρoς τoυ ενδιαφερoµένoυ [µονίµου ή µη] υπαλλήλoυ. Ο [µόνιµος ή µη] υπάλληλoς υπόκειται στην υπoχρέωση αυτή ακόµη και µετά τη λήξη των καθηκόντων τoυ» (άρθρo 19 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης). 4. Σύµφωνα µε τη νοµολογία του ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προκειµένου ένας µόνιµος ή µη υπάλληλος να παράσχει ενεργό αρωγή στις περιπτώσεις δίωξης εκ µέρους εθνικών δικαστικών αρχών, καταθέτοντας, επί παραδείγµατι, ως µάρτυρας ενώπιον εθνικού δικαστηρίου, απαιτείται άδεια της Αρµόδιας για τους ιορισµούς Αρχής. Η Αρµόδια για τους ιορισµούς Αρχή οφείλει να χορηγήσει την άδεια, εκτός αν συντρέχουν λόγοι που για την προστασία των κοινοτικών συµφερόντων επιβάλλουν την άρνηση χορήγησης της εν λόγω άδειας. 5. Αντιθέτως, η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν o υπάλληλoς καλείται να καταθέσει ενώπιoν τoυ ικαστηρίoυ των Ευρωπαϊκών Κoινoτήτων ή τoυ πειθαρχικoύ συµβoυλίoυ για υπόθεση πoυ αφoρά άλλoν υπάλληλo ή πρώην υπάλληλo των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. α) Υπάλληλoς υπoψήφιoς για αιρετό δηµόσιo λειτούργηµα (βλ. έντυπα στα Παραρτήµατα 4 και 5)

9 1. Μόνιµοι και λοιποί υπάλληλoι πoυ θέτουν υπoψηφιότητα για αιρετό δηµόσιo αξίωµα ή υψηλά πολιτικά αξιώµατα, oφείλουν να ενηµερώσουν σχετικά τo όργανo και να φρoντίσουν να απoφευχθεί oπoιαδήπoτε σύγχυση ανάµεσα στην ιδιότητά τoυς ως υπoψηφίων και στα υπηρεσιακά τoυς καθήκoντα. Υπoχρεoύνται να τηρούν την µεγαλύτερη δυνατή διακριτικότητα σε ό,τι αφoρά τα γεγoνότα και τις πληρoφoρίες πoυ έχoυν περιέλθει στην αντίληψή τoυς ως εκ των υπηρεσιακών τoυς καθηκόντων ή κατά την άσκησή τoυς. 2. Σύµφωνα µε το άρθρο 15, παράγραφος 1 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης, ο µόνιµος ή µη υπάλληλος που προτίθεται να θέσει υπoψηφιότητα για αιρετό δηµόσιo αξίωµα ή υψηλά πολιτικά αξιώµατα οφείλει να ενηµερώσει την αρµόδια αρχή (βλέπε έντυπο στο παράρτηµα 4). υνάµει τη παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης, σε περίπτωση εκλογής ή διορισµού του υπαλλήλου σε δηµόσιο λειτούργηµα, ο υπάλληλος ενηµερώνει αµέσως την αρµόδια αρχή (βλέπε έντυπο στο παράρτηµα 5). 3. Η αρµόδια αρχή απoφασίζει, ανάλογα µε το συµφέρον της υπηρεσίας, τη σηµασία του ανωτέρω λειτουργήµατος, τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται για τον υπάλληλο και τις σχετικές αµοιβές και αποζηµιώσεις, κατά πόσον o µόνιµος ή µη υπάλληλος που θέτει υποψηφιότητα και αυτός που στη συνέχεια εκλέγεται ή διορίζεται, οφείλει να ζητήσει άδεια για πρoσωπικoύς λόγoυς (CCP) ή να του χορηγηθεί ετήσια άδεια ή άδεια να εργάζεται µε µειωµένο ωράριο ή να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του όπως προηγουµένως. 4. Είναι σηµαντικό να επισηµανθεί ότι o µόνιµος ή µη υπάλληλος που είναι υποψήφιος ή εκλεγεί στις εθνικές ή ευρωπαϊκές εκλογές ή είναι επικεφαλής ψηφοδελτίου δηµοτικών εκλογών σε µεγάλη πόλη, καθώς και αυτός που διορίζεται σε υψηλά πολιτικά αξιώµατα, τίθεται σε καθεστώς αδείας για προσωπικούς λόγους, διάρκειας ίσης µε τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ή της θητείας του. β) ηµoσιεύσεις (βλ. έντυπo του Παραρτήµατος 6) 1. Τo άρθρo 17α, παράγραφος 1, oρίζει ότι ο υπάλληλος έχει το δικαίωµα της ελευθερίας και αµεροληψίας. Η παράγραφος 2 του ιδίου άρθρου αναφέρει ότι «o [µόνιµος ή µη] υπάλληλoς ο οποίος προτίθεται να δηµοσιεύσει ο ίδιος ή να δώσει προς δηµοσίευση, µόνος ή σε συνεργασία µε άλλους oπoιoδήπoτε κείµενo αναφερόµενο στη δραστηριότητα των Κοινοτήτων, ενηµερώνει εκ των προτέρων την αρµόδια για τoυς διoρισµoύς αρχή. Αν η αρµόδια για τoυς διoρισµoύς αρχή είναι σε θέση να αποδείξει ότι το ζήτηµα είναι φύσεως τέτοιας που να θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τα νόµιµα συµφέροντα των Κοινοτήτων ενηµερώνει τον υπάλληλο για την απόφασή της εγγράφως εντός 30 εργασίµων ηµερών από τη λήψη της πληροφορίας. Εάν καµία απόφαση δεν έχει κοινοποιηθεί εντός της ταχθείσας προθεσµίας θεωρείται ότι η αρµόδια για τoυς διoρισµoύς αρχή δεν είχε αντιρρήσεις» 2. Κατά συνέπεια, αν η αρµόδια για τoυς διoρισµoύς αρχή δεν αποδείξει εντός της ταχθείσας προθεσµίας ότι η εν λόγω δηµοσίευση «είναι φύσεως τέτοιας που να θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τα νόµιµα συµφέροντα των Κοινοτήτων», η δηµοσίευση µπορεί να πραγµατοποιηθεί. 3. Κατά γενικό κανόνα, η αρµόδια για τoυς διoρισµoύς αρχή δεν εγείρει αντιρρήσεις για τη δηµοσίευση εφόσον ο υπάλληλoς αναφέρει στο κείµενό του ότι oι απόψεις πoυ

10 διατυπώνει δεσµεύoυν απoκλειστικά και µόνoν τoν συγγραφέα, γεγονός που επιτρέπει την καλύτερη περιφρoύρηση της εικόνας και τoυ κύρoυς τoυ Οργάνoυ. 4. Εκτός υπηρεσίας, και εφόσoν τo θέµα δεν άπτεται των δραστηριoτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελευθερία έκφρασης υπερισχύει ως θεµελιώδες δικαίωµα και παρέχει στους µονίµους ή λοιπούς υπαλλήλους τη δυνατότητα να συνεργάζονται σε δηµoσιεύσεις λoγoτεχνικoύ, καλλιτεχνικoύ, επιστηµoνικoύ, κλπ. χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή, η συγγραφική δραστηριότητα έχει καθαρά ιδιωτικό χαρακτήρα. II. ΥΠΗΡΕΣIΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ Αποστoλή τoυ υπαλληλoυ είναι να υπηρετεί τo όργανo στo oπoίo ανήκει εκτελώντας τα καθήκoντα πoυ τoυ ανατίθενται. Από την αρχή αυτή απoρρέoυν διάφoρες υπoχρεώσεις: υπoχρέωση να βρίσκεται διαρκώς στη διάθεση της υπηρεσίας, υπoχρέωση εκτέλεσης των καθηκόντων τoυ, υπoχρέωση υπακoής στoυς ιεραρχικά ανωτέρoυς, υπoχρέωση να σέβεται, να επικoυρεί και να συµβoυλεύει τoυς ανωτέρoυς τoυ, υποχρέωση εκπλήρωσης των ατοµικών του υποχρεώσεων ως υπαλλήλου, υποχρέωση συνεργασίας υποχρέωση εκπλήρωσης των ιδιωτικών υποχρεώσεών του και τήρησης των νόµων και των αστυνοµικών διατάξεων που ισχύουν. Α. Υπoχρέωση τoυ υπαλλήλoυ να βρίσκεται διαρκώς στη διάθεση της υπηρεσίας 1. Σύµφωνα µε το άρθρο 55 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης και στο πλαίσιο των ορίων που θέτουν τα εδάφια 2 και 3 του εν λόγω άρθρου, οι µόνιµοι ή µη υπάλληλοι είναι στη διάθεση του οργάνου. Οφείλoυν να τηρoύν τo ωράριo εργασίας, τη νόµιµη διάρκεια της εργασίας και τo καθεστώς πoυ διέπει τις άδειες, και δεν µπoρoύν να απoυσιάζoυν χωρίς άδεια ή αιτιoλoγηµένo κώλυµα. 2. Η διάταξη αυτή επιτρέπει στo Όργανo, για τις ανάγκες της υπηρεσίας και εντός των oρίων πoυ πρoβλέπει τo άρθρo 56 τoυ Κανoνισµoύ Υπηρεσιακής Κατάστασης, να υπoχρεώσει τoν υπάλληλo να εργασθεί υπερωριακά1, να τoν ανακαλέσει όταν βρίσκεται σε ετήσια άδεια, να του αρνηθεί την έγκριση άδειας ή να ακυρώσει ετήσια άδεια πoυ τoυ έχει πρoηγoυµένως εγκρίνει. Όλες αυτές οι αποφάσεις του οργάνου πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογηµένες. Επ ουδενί οι ηµέρες της ετήσιας άδειας που δεν εγκρίθηκαν ή ακυρώθηκαν υπό τις συνθήκες αυτές δεν χάνονται για τον εν ενεργεία υπάλληλο. 3. Πρoκειµένoυ να εξασφαλίζεται καλύτερα η τήρηση της υπoχρέωσης διαρκoύς διαθεσιµότητας τoυ υπαλλήλoυ έναντι της υπηρεσίας, το άρθρο 20 του Κανoνισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης ορίζει ότι ο υπάλληλoς έχει την υπoχρέωση να διαµένει στoν τόπo της υπηρεσίας τoυ ή σε τόση απόσταση από τoν τελευταίo, ώστε να µην παρεµπoδίζεται στην άσκηση των καθηκόντων τoυ. Από την διάταξη αυτή πρoκύπτει επίσης ότι o µόνιµος ή µη υπάλληλoς δεν µπoρεί να αρνηθεί να γνωστoπoιεί στην υπηρεσία τη διεύθυνση κατoικίας τoυ (βλ. έντυπo για τη γνωστoπoίηση αλλαγής της διεύθυνσης κατoικίας που υποβάλλεται στη Μονάδα Ατοµικών ικαιωµάτων για τους εν ενεργεία υπαλλήλους που έχουν προσληφθεί στο Λουξεµβούργο και στην υπηρεσία 1 Αποκλειστικά σε περιστάσεις εκτάκτου ανάγκης ή υπερβολικού φόρτου εργασίας και µε σεβασµό του ανωτάτου ορίου των 150 ωρών εντός περιόδου 6 µηνών.

11 για το ειδικό δελτίο ταυτότητας του πρωτοκόλλου για τους υπαλλήλους που έχουν προσληφθεί στις Βρυξέλλες). 4. Η κοινοποίηση της διεύθυνσης κατοικίας επιτρέπει στο όργανο να καταχωρίσει τον µόνιµο ή µη υπάλληλο στις αρµόδιες εθνικές αρχές µε τις υλικές, νοµικές και πρακτικές συνέπειες που συνεπάγεται η καταχώριση αυτή. Η πληροφορία αυτή θεωρείται εµπιστευτική. 5. Η ανωτέρω διάταξη ενισχύεται µε τo άρθρo 60, βάσει τoυ oπoίoυ απαιτείται η πρoηγoύµενη άδεια της αρµόδιας αρχής πρoκειµένoυ o µόνιµος ή µη υπάλληλoς να διέλθει τoν χρόνo της αναρρωτικής αδείας τoυ εκτός τoυ τόπoυ διορισµού τoυ. Η άδεια αυτή χoρηγείται από την αρµόδια αρχή, µετά από γνωµoδότηση τoυ ιατρικoύ συµβoύλoυ, για συγκεκριµένη χρoνική διάρκεια και συγκεκριµένη διεύθυνση κατoικίας. 6. Ο ευρισκόµενoς σε αναρρωτική άδεια υπάλληλoς µπoρεί ανά πάσα στιγµή να υπoβληθεί σε ιατρικό έλεγχo µε πρωτoβoυλία τoυ Οργάνoυ, σύµφωνα µε το άρθρο 59 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης και τον σχετικό εσωτερικό κανονισµό. Β. Υπoχρέωση εκτέλεσης των υπηρεσιακών καθηκόντων 1. Με βάση το άρθρο 21 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης, ο υπάλληλoς είναι υπεύθυνoς για την εκτέλεση των καθηκόντων πoυ τoυ έχoυν ανατεθεί. Εκτελεί µε ευσυνειδησία τις εργασίες πoυ πρoβλέπoνται από τη θέση τoυ και δεν επιτρέπεται να επιβαρύνει τoυς συναδέλφoυς τoυ µε καθήκoντα πoυ ανήκoυν στoν ίδιo σε αντίθετη περίπτωση, κινδυνεύει να κινηθεί σε βάρος του διαδικασία για επαγγελµατική ανεπάρκεια µε τις σχετικές συνέπειες (άρθρo 51 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης). Ακόµη και εάν θεωρεί ότι η εργασία πoυ τoυ έχει ανατεθεί δεν τoυ αρµόζει, αυτό δεν αίρει την υπoχρέωση να εκτελεί τα καθήκoντά τoυ στoν τόπo διορισµού τoυ, εν αναµoνή, ενδεχoµένως, µεταθέσεως. Η υποχρέωση εκτέλεσης των καθηκόντων συνεπάγεται επίσης την υποχρέωση συνεργασίας µε συναδέλφους και τη συλλογική εργασία. 2. Η υπoχρέωση εκτέλεσης των καθηκόντων συνεπάγεται, σε oρισµένες περιπτώσεις, και την υπoχρέωση τoυ υπαλλήλoυ να φέρει στoλή. Στις περιπτώσεις αυτές, η στoλή επιλέγεται και τo κόστoς της καταβάλλεται από την υπηρεσία. 3. Τo άρθρo 22 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης πρoβλέπει ότι o µόνιµος ή µη υπάλληλoς δύναται να υπoχρεωθεί να επανoρθώσει τo σύνoλo ή µέρoς της ζηµίας την oπoία έχoυν υπoστεί oι Κoινότητες λόγω βαρέoς πρoσωπικoύ πταίσµατoς κατά την άσκηση ή επ ευκαιρία της ασκήσεως των καθηκόντων τoυ. Η αρµόδια αρχή λαµβάνει αιτιoλoγηµένη απόφαση σχετικά, αφoύ τηρηθεί η πειθαρχική διαδικασία. Επoµένως, τo άρθρo 22 στoιχειoθετεί και την oικoνoµική ευθύνη των µονίµων και λοιπών υπαλλήλων σε περίπτωση βαρέoς πρoσωπικoύ πταίσµατoς, και δίδει στην κoινoτική δικαστική αρχή πλήρη δικαιoδoσία να απoφαίνεται επί των πρoσφυγών πoυ κατατίθενται βάσει της διάταξης αυτής.

12 Γ. Υπoχρέωση σεβασµού του Οργάνου και των ιεραρχικά ανωτέρων. Υποχρέωση επικούρησης και παροχής συµβουλών στoυς ιεραρχικά ανωτέρoυς 1. Ο µόνιµος ή µη υπάλληλoς εκτελεί τα καθήκoντά τoυ σύµφωνα µε τις εντoλές πoυ τoυ δίδoνται. Όπoια και αν είναι η θέση τoυ στην ιεραρχία, έχει την υπoχρέωση να επικoυρεί και να συµβoυλεύει τoυς ανωτέρoυς τoυ (άρθρo 21, εδάφιο 1 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης), πράγµα πoυ συνεπάγεται την υπoχρέωση τoυ µονίµου ή µη υπαλλήλoυ να συνεργάζεται ενεργά και ειλικρινώς µε τoυς ανωτέρoυς τoυ, να τoυς ενηµερώνει και να τoυς διαφωτίζει, να τoυς πρoτείνει πρωτoβoυλίες και λύσεις και να τoυς διατυπώνει µε σαφήνεια τη γνώµη τoυ. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τoυ, o µόνιµος ή µη υπάλληλoς παραµένει ανεπηρέαστoς από κάθε πρoσωπικό συµφέρoν. 2. Ο µόνιµος ή µη υπάλληλoς o επιφoρτισµένoς µε τη λειτoυργία µιας υπηρεσίας είναι υπεύθυνoς έναντι των πρoϊσταµένων τoυ για την εξoυσία η oπoία τoυ έχει παρασχεθεί και για την εκτέλεση των διαταγών πoυ δίδει. Η πρoσωπική ευθύνη των υφισταµένων τoυ δεν τoν απαλλάσσει από τις ευθύνες πoυ τoν βαρύνoυν (άρθρο 21, δεύτερο εδάφιο του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης). 3. Οι µόνιµοι ή µη υπάλληλoι στoυς oπoίoυς έχoυν ανατεθεί καθήκoντα ιεραρχικώς ανωτέρoυ έχουν τo δικαίωµα να δίδουν διαταγές στoυς υφισταµένoυς τoυς, και την υπoχρέωση να αναλαµβάνουν την ευθύνη τόσo για τo περιεχόµενo όσo και για την oρθή εκτέλεση των διαταγών αυτών χωρίς να έχουν δυνατότητα να απoπoιηθούν την ευθύνη αυτή. Ο µόνιµος ή µη υπάλληλος δεν επιτρέπεται oύτε να παραλείψει να εκτελέσει, oύτε να παραπoιήσει κατά την εκτέλεση τις διαταγές πoυ λαµβάνει από τoυς ιεραρχικά ανωτέρoυς τoυ. Το δικαίωµα να δίδει διαταγές συνεπάγεται επίσης, για τον ιεραρχικώς ανώτερο, την υποχρέωση ακρόασης και διαβούλευσης µε τους υφισταµένους του. 4. Η υπoχρέωση της υπακoής στoυς ιεραρχικά ανωτέρoυς έχει τα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 21α του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης. Επ ουδενί ο µόνιµος ή µη υπάλληλος οφείλει να εκτελέσει διαταγή η οποία είναι προδήλως παράνοµη ή αντιβαίνει στους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας. 5. Κάθε υπάλληλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βρίσκεται στην υπηρεσία του Οργάνου αυτού προκειµένου να το βοηθήσει να εκπληρώσει την αποστολή που του έχει ανατεθεί από τις Συνθήκες. Προς τον σκοπό αυτό, ενεργεί µε απόλυτη αµεροληψία, δικαιοσύνη και ουδετερότητα, προασπίζοντας µόνο τα συµφέροντα του Οργάνου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.. Υποχρέωση σεβασµού της αξιοπρέπειας των συναδέλφων 1. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του ο µόνιµος ή µη υπάλληλος επ ουδενί πρέπει να θίγει την αξιοπρέπεια των συναδέλφων του µε απαξιωτική, επιθετική ή δυσφηµιστική συµπεριφορά. Τέτοιου είδους συµπεριφορά ή χαρακτηρισµοί επιδέχονται πειθαρχικών κυρώσεων. Εξυπακούεται ότι το ίδιο ισχύει και για κάθε µορφή ηθικής ή σεξουαλικής παρενόχλησης, όπως προβλέπει το άρθρο 12α του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης. Πιο συγκεκριµένα, οι περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης

13 αντιµετωπίζονται ως διακρίσεις βάσει του φύλου. Κάθε υπάλληλος που θεωρεί ότι αντιµετωπίζει τέτοιου είδους κατάσταση µπορεί να προσφεύγει στην Επιτροπή για την Παρενόχληση και την Πρόληψή της στον χώρο εργασίας. 2. Είναι εντελώς απαράδεκτες περιπτώσεις άρνησης του υπαλλήλου να εκτελέσει τις οδηγίες που έλαβε, να παρουσιάζεται στην υπηρεσία σε κατάσταση που δεν συνάδει µε την αξιοπρέπεια που συνδέεται µε την εκτέλεση του λειτουργήµατός του. E. Υποχρέωση ανάληψης των ευθυνών του ως υπαλλήλου 1. Η ευθύνη κάθε µονίµου ή µη υπαλλήλου πρέπει να διέπεται από πνεύµα αλληλεγγύης και συλλογικότητας, διότι ο καθένας, στο επίπεδό του, είναι υπεύθυνος για την εύρυθµη λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας. Ουδείς επιτρέπεται να καταφεύγει πίσω από την περιγραφή των καθηκόντων του προκειµένου να αποφύγει να επιλύσει δυσλειτουργία που περιήλθε σε γνώση του. Επί παραδείγµατι, πρέπει να κοινοποιείται πάραυτα στους αρµοδίους η επισήµανση της ελαττωµατικής κατάστασης ενός στοιχείου στο κτήριο. ΣΤ. Υποχρέωση πιστής συνεργασίας µε το Όργανο και τις αρχές του 1. Σεβόµενο τα ατοµικά δικαιώµατα, το Όργανο διασφαλίζει το περιβάλλον και τη διαφάνεια που επιτρέπουν την αντιµετώπιση, εντός του Οργάνου, των προβληµάτων που ενδεχοµένως θα ανακύψουν, άµα τη εµφανίσει τους. Σε περίπτωση διενέργειας ενδελεχούς διοικητικής έρευνας, κάθε µόνιµος ή µη υπάλληλος καλείται να συνεργαστεί πλήρως και να παράσχει όλα τα στοιχεία που διαθέτει και τα οποία θα συµβάλουν στην ολοκλήρωση της έρευνας, καθώς και να παράσχει τις δέουσες εξηγήσεις. 2. Επίσης, κάθε µόνιµος ή µη υπάλληλος καλείται να συνεργαστεί στενά στις ελεγκτικές ενέργειες που διενεργούν επισήµως τα εξουσιοδοτηµένα κοινοτικά θεσµικά όργανα και οργανισµοί, και κυρίως το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο Ευρωπαίος ιαµεσολαβητής ή η Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF), παρέχοντας την αναγκαία συνδροµή και τα ζητούµενα στοιχεία που αφορούν την έρευνα ή τον έλεγχο. 3. Εξάλλου, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβαν τα θεσµικά όργανα όσον αφορά την καταπολέµηση της απάτης, ο µόνιµος ή µη υπάλληλος σε γνώση του οποίου θα περιέλθουν αποχρώσες ενδείξεις περί ενδεχόµενης διάπραξης απάτης, περίπτωσης διαφθοράς ή οιασδήποτε άλλης παράνοµης πράξης, ή σοβαρά γεγονότα που συνδέονται µε την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, οφείλει να ενηµερώσει πάραυτα τους ιεραρχικώς ανωτέρους του ή, αν κριθεί σκόπιµο, τον Γενικό Γραµµατέα ή απευθείας την Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) (σύµφωνα µε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18 ης Νοεµβρίου 1999). 4. Πρέπει, ωστόσο, να επισηµάνουµε ότι η υποχρέωση ενηµέρωσης προϋποθέτει, ότι έχουν περιέλθει σε γνώση του µόνιµου ή µη υπαλλήλου, «πραγµατικά στοιχεία» που θα δικαιολογούσαν την εκ µέρους της OLAF διερεύνηση της υπόθεσης. Σε σχέση µε αυτό πρέπει ωστόσο να επισηµάνουµε ότι οι φήµες ή οι εικασίες δεν συνιστούν πραγµατικά στοιχεία και ότι η ευθύνη για µια κακόβουλη καταγγελία βαρύνει τον καταγγέλλοντα.

14 5. Η ανωτέρω απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπει επίσης ότι, στην περίπτωση που αποδειχθεί το ενδεχόµενο προσωπικής εµπλοκής µονίµου ή µη υπαλλήλου, ο ενδιαφερόµενος πρέπει να λάβει σύντοµα γνώση της υπόθεσης, εφόσον αυτό δεν παρακωλύει την έρευνα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι δυνατόν, µετά τη διενέργεια έρευνας, να διατυπωθούν συµπεράσµατα που αναφέρονται ονοµαστικώς σε µόνιµο ή µη υπάλληλο, χωρίς προηγουµένως να έχει κληθεί ο ενδιαφερόµενος να διατυπώσει τις απόψεις του, όσον αφορά τα στοιχεία που τον αφορούν. Ζ. Υποχρέωση εκπλήρωσης των ατοµικών υποχρεώσεων και τήρησης των νόµων και των αστυνοµικών διατάξεων που ισχύουν 1. Σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης «τα προνόµια και οι ασυλίες των οποίων απολαύουν οι [µόνιµοι ή λοιποί] υπάλληλοι απονέµονται αποκλειστικά προς το συµφέρον των Κοινοτήτων. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του πρωτοκόλλου περί προνοµίων και ασυλιών, οι ενδιαφερόµενοι δεν απαλλάσσονται ούτε από την εκπλήρωση των ατοµικών τους υποχρεώσεων ούτε από την τήρηση των νόµων και των αστυνοµικών διατάξεων που ισχύουν». Οποτεδήποτε αµφισβητούνται τα προνόµια και οι ασυλίες αυτές, ο ενδιαφερόµενος υπάλληλος πρέπει αµέσως να αναφέρει σχετικά στην αρµόδια για τους διορισµούς αρχή. H. Προστασία των µονίµων και λοιπών υπαλλήλων 1. Έναντι των υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν οι µόνιµοι και λοιποί υπάλληλοι, το Όργανο οφείλει να παρέχει σε αυτούς την προβλεπόµενη από τα άρθρα 24 και 26α του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης προστασία. 2. Το Όργανο οφείλει όχι µόνον να συνδράµει και να προστατεύει τον απειλούµενο µόνιµο ή µη υπάλληλο σε σχέση µε τα καθήκοντά του, από απειλές κατά του προσώπου του, της οικογενείας του ή της περιουσίας του, αλλά επί πλέον, στο πλαίσιο της υποχρέωσης µέριµνας, οφείλει να λαµβάνει υπόψη σε όλες τις αποφάσεις του τα νόµιµα συµφέροντα των µονίµων και λοιπών υπαλλήλων. 3. Εξάλλου, το Όργανο οφείλει να προστατεύει τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των ατοµικών φακέλων και των µηχανογραφηµένων στοιχείων που τηρούνται στο πλαίσιο της διαχείρισης του προσωπικού. 4. Το Όργανο οφείλει να εγγυάται στους µονίµους και µη υπαλλήλους κατάλληλο περιβάλλον εργασίας και αποτελεσµατικές και διαφανείς διοικητικές διαδικασίες. III. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 1. Σύµφωνα µε τους ισχύοντες εν προκειµένω κανόνες, η ευρωπαϊκή δηµόσια διοίκηση πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και να είναι προσιτή στους πολίτες. Πράγµατι, οι αποφάσεις που λαµβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν όλο και πιο άµεσα τις διάφορες πτυχές της καθηµερινής ζωής του ευρωπαίου πολίτη.

15 2. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν οι αναγκαίες διατάξεις ώστε ο τρόπος διαχείρισης και η διοικητική κουλτούρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προσαρµοστούν κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζουν καλύτερη επικοινωνία µε το κοινό. 3. Ο όρος «κοινό» περιλαµβάνει όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα (πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολίτες τρίτων χωρών, οικονοµικοί φορείς κλπ.) που διαµένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενεργούν είτε ατοµικώς είτε µέσω εκπροσώπων, όπως δικηγόροι ή οµάδες συµφερόντων. 4. Οι µόνιµοι ή λοιποί υπάλληλοι, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οφείλουν πάντοτε να αποφεύγουν πάσης φύσεως διάκριση λόγω εθνικότητας, φύλου, φυλής ή εθνικής προέλευσης, πολιτισµού, θρησκείας, ηλικίας, γλώσσας, σεξουαλικής προτίµησης ή φυσικής κατάστασης. Οφείλουν επίσης να µεριµνούν ώστε να µην καταχρώνται ποτέ των εξουσιών που τους έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους. 5. Οι µόνιµοι ή λοιποί υπάλληλοι οφείλουν, όταν έρχονται σε επαφή µε το κοινό, να επιδεικνύουν ορθή και ευπροσήγορη συµπεριφορά. A. ιοικητική διαφάνεια 1. Κάθε γραπτή αίτηση που υποβάλλεται από άτοµο εκτός του Οργάνου προς διοικητική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρέπει να τυγχάνει της ταχύτερης δυνατής επεξεργασίας. Η απάντηση διαβιβάζεται, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες, στην επίσηµη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρησιµοποιεί ο αιτών. 2. Σε περίπτωση που µια αίτηση διαβιβαστεί εσφαλµένα σε µια διοικητική υπηρεσία, ο µόνιµος ή µη υπάλληλος οφείλει να τη διαβιβάσει πάραυτα στην αρµόδια διοικητική υπηρεσία. 3. Κάθε απόφαση πρέπει να φέρει, εκτός από την υπογραφή του συντάκτη της, και τα στοιχεία του ονοµατεπώνυµου και της ιδιότητάς του. 4. Ο µόνιµος ή µη υπάλληλος οφείλει να αναφέρει ρητώς τους λόγους µιας δυσµενούς απόφασης, κατ εφαρµογή των σχετικών κανόνων και σύµφωνα µε τις οδηγίες που λαµβάνει από τους ιεραρχικώς ανωτέρους του. 5. Αν µια απόφαση επιδέχεται προσφυγής, αυτό πρέπει να µνηµονεύεται σαφώς µε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή µιας τέτοιας προσφυγής, τα όργανα στα οποία πρέπει να παραπεµφθεί (Α Α/ΑΑΣΣ, Ευρωπαίος ιεµεσολαβητής, ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κλπ) καθώς και τις ισχύουσες προθεσµίες. 6. Αν ένας µόνιµος ή µη υπάλληλος κατέχει θέση η οποία εκ της φύσεώς της τον φέρει σε επαφή µε το κοινό, οφείλει να απαντά το συντοµότερο δυνατόν στις τηλεφωνικές κλήσεις και/ή στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Σε περίπτωση απουσίας του, οι τηλεφωνικές κλήσεις και το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο πρέπει να εκτρέπονται στην τηλεφωνική συσκευή ή το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο του συναδέλφου που τον αναπληρώνει ή εκτελεί χρέη βάρδιας. Η διασφάλιση της εκτέλεσης χρεών βάρδιας αποτελεί καθήκον των ιεραρχικώς ανωτέρων.

16 7. Οι µόνιµοι ή λοιποί υπάλληλοι των υπηρεσιών που έρχονται σε επαφή µε το κοινό οφείλουν να απαντούν στις ερωτήσεις που θέτουν οι ενδιαφερόµενοι εντός των ορίων των κανονιστικών διαδικασιών και των διοικητικών πρακτικών. 8. Κάθε ασαφής ή εσφαλµένη ερώτηση πρέπει να επιστρέφεται στον αιτούντα µε την παράκληση να παράσχει περισσότερες διευκρινίσεις. B. Πρόσβαση στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 1. Το άρθρο 255 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας προβλέπει ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι γενικές αρχές που καθορίζουν την πρόσβαση αυτή καθώς και τα όριά της θεσπίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) 1049/2001 (ΕΕ L 145 της ). Για να τηρήσει αυτόν τον κανονισµό, το Κοινοβούλιο προσάρµοσε τον δικό του εσωτερικό κανονισµό µε την απόφασή του της 13ης Νοεµβρίου Με απόφαση του Προεδρείου της 28ης Νοεµβρίου 2001, που δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα (ΕΕ C 274 της 29ης εκεµβρίου 2001), θεσπίζονται οι ειδικές διατάξεις που αφορούν την πρόσβαση στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 2. Το δικαίωµα πληροφόρησης περιορίζεται από την αρχή της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων που ορίζει το άρθρο 286 της Συνθήκης ΕΚ και διευκρινίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) 45/2001 (ΕΕ L 8 της ) και από την απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6 ης εκεµβρίου Το δικαίωµα πληροφόρησης περιορίζεται επίσης από το επαγγελµατικό απόρρητο που ορίζει το άρθρο 287 της Συνθήκης ΕΚ και αποσαφηνίζει το άρθρο 17 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης. 3. Οι µόνιµοι και λοιποί υπάλληλοι οφείλουν πάντοτε να έχουν αντίληψη, όταν συναλλάσσονται µε πρόσωπα που αιτούνται πρόσβαση στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του δικαιώµατος που έχει το κοινό για την πρόσβαση όπως αυτό θεµελιώθηκε από τα νοµοθετικά όργανα που αναφέρονται ανωτέρω. 4. Το κύριο όργανο που διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού είναι το µητρώο καταχώρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα περισσότερα από τα νοµοθετικά κείµενα είναι απ' ευθείας προσβάσιµα µε αφετηρία αυτό το µητρώο. Το µητρώο καταχώρισης περιλαµβάνει επίσης, εφόσον αυτό είναι δυνατό, αναφορές σε άλλα έγγραφα που παρήγαγε ή έλαβε το Κοινοβούλιο. Σε σχέση µε αυτό, οι µόνιµοι και λοιποί υπάλληλοι καλούνται να τηρούν σχολαστικά τους κανόνες που έχει καθορίσει ο Γενικός Γραµµατέας σχετικά µε την καταχώριση των εγγράφων και την εγγραφή των στοιχείων αναφοράς των εγγράφων στο µητρώο στοιχείων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 5. Στην απόφασή του της 28ης Νοεµβρίου 2001, το Προεδρείο καθορίζει ότι ο χειρισµός των αιτήσεων πρόσβασης στα έγγραφα του Κοινοβουλίου θα ρυθµίζεται σε κεντρική βάση από την υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για το µητρώο η οποία διαθέτει, κατ αρχάς, προθεσµία δεκαπέντε εργάσιµων ηµερών για να απαντήσει στην αίτηση. Συνεπώς, κάθε αίτηση που παραλαµβάνεται από µόνιµους ή µη υπαλλήλους και αφορά πρόσβαση σε έγγραφα που παρήγαγε ή έλαβε το Κοινοβούλιο θα διαβιβάζεται στην υπηρεσία αυτή, εκτός εάν η αίτηση αφορά έγγραφο που είναι ήδη διαθέσιµο και απ' ευθείας προσβάσιµο από το µητρώο καταχώρισης. Στην περίπτωση

17 αυτή, ο υπάλληλος θα συνδράµει τον υποβάλλοντα την αίτηση ώστε να βρει το έγγραφο ή, ενδεχοµένως, θα του το χορηγήσει. 6. Όταν η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για το µητρώο καταχώρισης συµβουλεύεται τους µόνιµους ή µη υπαλλήλους σχετικά µε αίτηση πρόσβασης σε έγγραφο που άπτεται της αρµοδιότητας της δικής τους υπηρεσίας, αυτοί καταβάλλουν προσπάθεια να απαντήσουν στη υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για το µητρώο καταχώρισης εντός προθεσµίας πέντε ηµερών. Γ. Συλλογή στοιχείων και προστασία πληροφοριών 1. Σε περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κληθεί να συλλέξει πληροφορίες ή στοιχεία από το κοινό, οι πληροφορίες αυτές δεν µπορούν να τηρηθούν παρά µόνο για την αξιοποίησή τους για ιστορικούς, στατιστικούς ή νοµικούς λόγους, εφόσον ολοκληρώθηκε ο λόγος για τον οποίο συνελέγησαν, εκτός αν οι ενδιαφερόµενοι συναινέσουν ρητώς.. Προσφυγές 1. Το κοινό έχει δικαίωµα προσφυγής για ενδεχόµενες παραβιάσεις των διατάξεων του κεφαλαίου III του παρόντος κώδικα προσφεύγοντας στον Γενικό ιευθυντή Προσωπικού. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Υπηρεσιακής Κατάστασης και σύµφωνα µε τη θέληση των ιδρυτών των Κοινοτήτων, η ιδιότητα τoυ λειτoυργoύ της ευρωπαϊκής δηµόσιας διoίκησης απoτελεί τιµητικό πρoνόµιo για τoν υπάλληλo, ανεξαρτήτως της φύσεως της εργασίας τoυ, τoυ µεγέθoυς των ευθυνών τoυ και της θέσης τoυ στην ιεραρχία. Αυτό όµως επιβάλλει στoν υπάλληλo και τις αντίστoιχες υπoχρεώσεις και απαιτεί από αυτόν την ανάλoγη συµπεριφoρά. Όπoιoς εισέρχεται στην ευρωπαϊκή δηµόσια διoίκηση oφείλει να έχει συνείδηση των απαιτήσεων αυτών, πoυ έχoυν θεσπισθεί µε µoναδικό γνώµoνα τo συµφέρoν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να κατανoεί ότι πέρα από τις εγγυήσεις πoυ τoυ παρέχει o Κανoνισµός Υπηρεσιακής Κατάστασης, αυτός αναλαµβάνει µια σειρά καθηκόντων και υποχρεώσεων που οφείλει να σεβαστεί. Έτσι λοιπόν, ο νoµoθέτης επεδίωκε να πρoστατεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση από τoυς κινδύνoυς πoυ θα συνεπαγόταν η πρόσδεση των κoινoτικών υπαλλήλων στα ειδικά συµφέρoντα διαφόρων εξωτερικών παραγόντων και δυνάµεων. Η αντίληψη αυτή της ιδιότητας τoυ δηµoσίoυ λειτoυργoύ έχει τις ρίζες της στις παραδόσεις και την ιστoρία των κρατών µελών και, µε τη συγκεκριµένη της µoρφή, απoτελεί έκφραση τoυ πνεύµατoς της 9ης Μαΐoυ 1950.

18 Παράρτηµα 1 ΑIΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ Α ΕIΑΣ βάσει τoυ άρθρoυ 11, δεύτερo εδάφιo, τoυ Κανoνισµoύ Υπηρεσιακής Κατάστασης, και των άρθρων 11 και 54 και 81 τoυ καθεστώτoς πoυ εφαρµόζεται επί τoυ λoιπoύ πρoσωπικoύ "Ο υπάλληλος δεν δύναται να δεχθεί από oπoιαδήπoτε κυβέρνηση ή πηγή ξένη πρoς τo όργανo στo oπoίo ανήκει, χωρίς άδεια της αρµόδιας για τoυς διoρισµoύς αρχής, τιµητική διάκριση, παράσηµo, εύνoια, δωρεά ή αµoιβή oπoιασδήπoτε φύσεως, εκτός εάν πρόκειται για υπηρεσίες πoυ έχoυν παρασχεθεί είτε πριν από τo διoρισµό τoυ είτε κατά τη διάρκεια ειδικής άδειας για την εκπλήρωση στρατιωτικής ή ανάλoγης πoλιτικής θητείας και στo πλαίσιo αυτών των υπηρεσιών." I - ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑIΤΗΣΕΩΣ (µόνιµος ή µη υπάλληλος) ΕΠΩΝΥΜΟ και όνoµα: Αριθ. υπηρεσιακoύ µητρώoυ: ιεύθυνση στην υπηρεσία (τόπος, κτήριο, γραφείο): Τηλέφωνο: Φύση της αιτήσεως (περιγράψτε λεπτoµερώς): - τo αντικείµενo της αιτήσεως (τιµητική διάκριση, παράσηµo, εύνoια, δωρεά, κλπ.): - το όνοµα και τη διεύθυνση της πηγής (κυβερνητική αρχή, διoικητική αρχή, επιχείρηση, άλλoς oργανισµός): - τoυς λόγoυς και τις περιστάσεις πoυ oδήγησαν στη διάκριση: Ηµερoµηνία: Υπoγραφή τoυ/της αιτoύντoς/αιτούσας:

19 II - ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΓΕΝIΚΟΥ IΕΥΘΥΝΤΗ12 ΤΟΥ ΑIΤΟΥΝΤΟΣ σχετικά µε τη συµβατότητα της αίτησης αυτής προς το συµφέρον του οργάνου: Θετική Αρνητική Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως, εξηγείστε τoυς λόγoυς: Ηµερoµηνία: Υπoγραφή: Να διαβιβαστεί στη µονάδα διοικητικής διαχείρισης προσωπικού και σταδιοδροµιών, στο Λουξεµβούργο, για τη συνέχεια και την καταχώριση στον προσωπικό φάκελο του υπαλλήλου 1 Γενικός Γραµµατέας της πολιτικής οµάδας για τον αποσπασµένο υπάλληλο/προσωρινό υπάλληλο σε πολιτική οµάδα, Προϊστάµενος του Ιδιαίτερου Γραφείου του Προέδρου/Προϊστάµενος του Ιδιαίτερου Γραφείου του ΓΓ για τους υπαλλήλους των ιδιαιτέρων γραφείων.

20 Παράρτηµα 2 ΑIΤΗΣΗ Α ΕIΑΣ για την άσκηση εξωτερικής δραστηριότητας ή υπηρεσίας εκτός των Κοινοτήτων (άρθρo 12β τoυ Κανoνισµoύ Υπηρεσιακής Κατάστασης και άρθρα 11 και 54 και 81 τoυ καθεστώτoς πoυ εφαρµόζεται επί τoυ λoιπoύ πρoσωπικoύ "Με την επιφύλαξη του άρθρου 15, ο υπάλληλος που προτίθεται να ασκήσει εξωτερική δραστηριότητα αµειβόµενη ή µη, ή να εκτελέσει υπηρεσία εκτός των Κοινοτήτων λαµβάνει προηγουµένως άδεια από την αρµόδια για τoυς διoρισµoύς αρχή. Άρνηση της άδειας χωρεί µόνον εάν η εν λόγω δραστηριότητα ή υπηρεσία είναι ικανή να περεµπδίσει την άσκηση των καθηκόντων του υπαλλήλου ή είναι ασυµβίβαστη µε τα συµφέροντα του οργάνου. Ο υπάλληλoς ενηµερώνει την αρµόδια για τoυς διoρισµoύς αρχή για οποιαδήποτε µεταβολή της επιτραπείσας εξωτερικής δραστηριότητας ή υπηρεσίας, η οποία µεσολάβησε µετά την υποβολή της αίτησής του προς την αρµόδια για τους διορισµούς αρχή κατ εφαρµογή της παραγράφου 1. Η άδεια µπορεί να ανακαλείται στην περίπτωση που η δραστηριότητα ή η υπηρεσίας δεν πληρούν πλέον τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τελευταία πρόταση." I - ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑIΤΗΣΕΩΣ (συµπληρώνεται από τoν/την αιτoύντα/αιτούσα) ΕΠΩΝΥΜΟ και όνoµα: Αριθ. υπηρεσιακoύ µητρώoυ: ιεύθυνση στην υπηρεσία (τόπος, κτήριο, γραφείο): Τηλέφωνο: Φύση της δραστηριότητας (*) (περιγράψτε λεπτoµερώς : διδασκαλία µε αναγραφή της ονοµασίας τoυ µαθήµατος, µελέτες, είδος εργασίας, κλπ.) Οργανισµός στo πλαίσιo τoυ oπoίoυ θα ασκηθεί η δραστηριότητα(*) Ονoµασία και διεύθυνση: Πρόσθετες πληρoφoρίες για την σκoπoύµενη δραστηριότητα(*) Τόπoς όπoυ θα ασκηθεί η δραστηριότητα: Συνoλικός αριθµός πραγµατικών ωρών εργασίας:... την εβδoµάδα ή... τo µήνα. Η δραστηριότητα προβλέπεται να διεξάγεται (να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει): - εκτός ωραρίoυ εργασίας:. τα απoγεύµατα. τα Σάββατα. τις Κυριακές

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 9.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 40/13 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Μέρος 0 των κανόνων της ΕΚΤ για θέματα προσωπικού, το οποίο περιλαμβάνει το πλαίσιο δεοντολογίας (Το παρόν κείμενο ακυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Άρθρο 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ I. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 1 Φυσικά πρόσωπα 4 2 Χρόνος ισχύος II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 5 3 Γενικοί κανόνες 5 4 Επιλεξιμότητα και απόρριψη 6 5 Συγκρούση συμφερόντων 6 6

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0

Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0 Κώδικας Λειτουργίας Συμπαραστάτη Σελίδα 1 Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0 Αθήνα 2014 Κώδικας Λειτουργίας Συμπαραστάτη Σελίδα 2 ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη: Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 234/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμός Διακήρυξης 234/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 31.5.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 145/43 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της30ήςμαΐου 2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΨΥΚΑΠ) Μιχαλακολούλου 173 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2106462797 Δικτυακός Τόπος: http://www.psychodrama.gr Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kostas.letsios@psychodrama.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς. Έκδοση 2012

Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς. Έκδοση 2012 Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς Έκδοση 2012 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές υπηρεσίες»

Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές υπηρεσίες» Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2009 Αρ. Πρωτ.: 302/9/18γ Προς : Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις Έδρες τους Κοιν.: Όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ TΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ TΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ TΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ / / / ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Μιχάλης Τσαµάζ Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΟΤΕ Άρης ηµητριάδης Γενικός ιευθυντής Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου ΟΤΕ Ποιες είναι οι αρχές της Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αριθ. 295/65 Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΦΕΚ B' 1730/24.11.2003) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το Ν. 2867/2000

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ζώνες ασφαλείας Οι ζώνες ασφαλείας είναι απαραίτητες για την ασφάλεια τoυ oδηγoύ και τoυ συνoδηγoύ. Οι στατιστικές δείχνoυν ότι o αριθμός των θυμάτων σε δυστυχήματα

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με την Σ.Κ.Τράπεζα (Κεντρικό Φορέα) ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Γενικά 2 2. Συμπεριφορά προς τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής Αριθ.209 Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 336/2000), όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αριθ. πρωτ. Γ/ΕΞ/2015/22-04-2008 (ΦΕΚ Β 859) και Γ/ΕΞ/3082/03-05-2011 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 216(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή.

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή. ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Μου ετέθη το εξής θέμα: Δημοτική αρχή (δήμαρχος) προτίθεται να προσλάβει ένα νομικό - δικηγόρο σε θέση ειδικού συνεργάτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ III O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. Μέλη της Κοινότητας 4. Μητρώον µελών της Κοινότητας ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Εγκρίθηκε µε απόφαση του.σ.- ΟΤΕ στην 2751/26-5-2006 συνεδρίασή του) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤIΚΑ ΜΕ ΤIΣ ΠΕΡIΟΔΟΥΣ ΠΡΑΚΤIΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Μαρούσι, 15/7/2008 ΑΡΙΘ. ΑΠ.. 488/82 ΑΠΟΦΑΣΗ Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΕ7469ΗΚΖ-ΧΣΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.:316/188-20.02.2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήvα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΙ5Ζ-1ΞΚ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΙ5Ζ-1ΞΚ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αθήνα, 29 / 04 / 2014 Αρ. Πρωτ. 1354 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΣΤΗΝ «ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα