ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις αρχές, τις υποχρεώσεις και τη συμπεριφορά που πρέπει να ακολουθούν κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους τα μέλη του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) που ασχολούνται με τη μελέτη, έρευνα, σχεδιασμό, παραγωγή, διάθεση, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία φωτοβολταϊκών συστημάτων ή εξοπλισμού τέτοιων συστημάτων. 1.2 Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας συμφωνήθηκε από τα μέλη του ΣΕΦ προκειμένου να προληφθούν πράξεις ή παραλείψεις που θέτουν εν κινδύνω το κύρος του Συνδέσμου και κατ επέκταση όλου του κλάδου. 1.3 Η δραστηριότητα των μελών του ΣΕΦ πρέπει να είναι συμβατή με τους σκοπούς του Συνδέσμου οι οποίοι, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 του Καταστατικού, είναι: (1) η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της εξοικονόμησης και της ορθολογικής χρήσης των ενεργειακών πόρων, με έμφαση στην ηλιακή ενέργεια. Πρωτίστως ο ΣΕΦ προωθεί την τεχνολογία των φωτοβολταϊκών συστημάτων για την παραγωγή ηλιακού ηλεκτρισμού, (2) η μελέτη ζητημάτων που ενδιαφέρουν τους εταίρους-μέλη του, (3) η προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των εταίρων-μελών του και η αλληλεγγύη μεταξύ των εταίρων-μελών του, (4) ο συντονισμός δράσης των εταίρων-μελών του για την επίτευξη των κοινών στόχων τους και η αρμονική συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των εταίρων-μελών του. 1.4 Η δραστηριότητα των μελών του ΣΕΦ θα πρέπει να είναι σύννομη, να ακολουθεί τους κανόνες της καλής πρακτικής και να σέβεται τους πελάτες-καταναλωτές. Ο Κώδικας Δεοντολογίας θα καλύπτει συνεπώς και κάθε δραστηριότητα των μελών του ΣΕΦ που αντίκειται στα παραπάνω. 1/6

2 1.5 Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας προσδιορίζει το πλαίσιο του ανταγωνισμού μεταξύ των μελών του ΣΕΦ, καθιστώντας τον κατά το δυνατόν υγιή, σύννομο και προς το συμφέρον των καταναλωτών. Τα μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν τη μεταφορά του εταιρικού ανταγωνισμού στα εσωτερικά του Συνδέσμου, σεβόμενα τη συλλογική λειτουργία που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κλάδου. 1.6 Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας τίθεται για να εξασφαλίσει ότι οι πελάτες των μελών του ΣΕΦ λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών. Άρθρο 2. Διαφήμιση προϊόντων-υπηρεσιών 2.1 Διαφήμιση κατά την έννοια του Κώδικα αυτού είναι κάθε ανακοίνωση που γίνεται στα πλαίσια εμπορικής, βιομηχανικής, ή εν γένει επαγγελματικής δραστηριότητας με στόχο την προώθηση της διάθεσης προϊόντων ή υπηρεσιών. 2.2 Η διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών που διενεργούν τα μέλη του ΣΕΦ πρέπει να είναι απόλυτα σύννομη, μη παραπλανητική και να ανταποκρίνεται στην ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Αν το διαφημιστικό υλικό περιέχει αιτιάσεις για την απόδοση του παρεχόμενου εξοπλισμού, θα πρέπει να συνοδεύεται από τεκμηριωμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν τις αιτιάσεις αυτές ή να παραπέμπει σε τέτοιου είδους στοιχεία, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να εκτιμήσει το βάσιμο των επιχειρημάτων. 2.3 Αν εταιρίες έχουν στο παρελθόν προβεί σε παραπλανητική διαφήμιση που δεν ανταποκρίνεται στην ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, η ενέργειά τους αυτή αποτελεί επαρκή λόγο για τη μη αποδοχή τους ως μέλη στον Σύνδεσμο εφόσον το αιτηθούν, αφού η ενέργειά τους αυτή δυσφημεί συνολικά τον κλάδο. 2.4 Τα μέλη του ΣΕΦ δεν πρέπει να προβαίνουν σε αρνητική διαφήμιση, ή να δυσφημούν προϊόντα και υπηρεσίες άλλων μελών του ΣΕΦ. Σε περίπτωση που τεκμηριωμένα έχουν αντιρρήσεις για την ποιότητα προϊόντων ή υπηρεσιών άλλων μελών του ΣΕΦ ή για τον τρόπο που αυτά προωθούνται και διαφημίζονται, οφείλουν να τις καταθέσουν στα όργανα του Συνδέσμου για περαιτέρω διερεύνηση και πιθανή επιβολή κυρώσεων. 2.5 Η μετάδοση διαφημιστικού μηνύματος απευθείας στον καταναλωτή μέσω τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτόματης κλήσης ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας επιτρέπεται μόνο αν τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής. 2/6

3 Άρθρο 3. Πωλήσεις 3.1 Η διενέργεια πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών των εταιριών μελών του ΣΕΦ πρέπει να είναι σύννομη και εναρμονισμένη με το δίκαιο της πώλησης, όπως αυτό ρυθμίζεται στον ελληνικό Αστικό Κώδικα, αλλά και στις Κοινοτικές Οδηγίες που εκδίδονται κατά περίπτωση. Ταυτόχρονα, οι εταιρίες του ΣΕΦ πρέπει να ασκούν τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με τη νομοθεσία προστασίας του καταναλωτή, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. 3.2 Τα μέλη του ΣΕΦ πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι το προσωπικό και οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους έχουν επαρκή εκπαίδευση ώστε η πώληση να επιτυγχάνεται με την παράθεση τεκμηριωμένων και μη παραπλανητικών επιχειρημάτων. 3.3 Οι εταιρίες του ΣΕΦ πρέπει να αντιμετωπίζουν τους πελάτες με σεβασμό και με τρόπο ανταποκρινόμενο στο κύρος του Συνδέσμου. Επιπλέον, οφείλουν να επεξηγούν πλήρως και με κατανοητό τρόπο στους πελάτες κάθε τεχνική και οικονομική λεπτομέρεια που αφορά στην επένδυσή τους. 3.4 Όλα τα δεδομένα, οι περιγραφές και οι συγκρίσεις που διενεργούνται από τους πωλητές, πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένες και να βασίζονται σε εθνικά και διεθνή πρότυπα. 3.5 Τα μέλη θα πρέπει να υπογράφουν με τους πελάτες σύμβαση για κάθε ανάθεση. Η σύμβαση πρέπει να είναι σαφής και κατανοητή, χωρίς κρυφές χρεώσεις και να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: Το είδος, την ποιότητα και το κόστος των προσφερομένων προϊόντων Το είδος, την ποιότητα και το κόστος των προσφερομένων υπηρεσιών Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και τελικής παράδοσης του έργου Τους όρους και τις προϋποθέσεις ισχύος των εγγυήσεων. 3.6 Τα μέλη του ΣΕΦ οφείλουν να παρέχουν στους πελάτες γραπτώς, στην ελληνική γλώσσα (ή στα αγγλικά ή σε άλλη γλώσσα προτίμησης του πελάτη αν κρίνεται σκόπιμο) ή με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα, σαφείς και πλήρεις οδηγίες για την ασφαλή χρήση, λειτουργία, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος και ενημέρωση για πιθανούς κινδύνους και υποχρεώσεις κατά τη χρήση και λειτουργία του. 3.7 Τα μέλη του ΣΕΦ οφείλουν να παρέχουν στον Σύνδεσμο ακριβή στοιχεία για τις πωλήσεις τους (σε ότι αφορά στην ισχύ των συστημάτων που πωλήθηκαν ή εγκαταστάθηκαν) προκειμένου να τηρούνται αξιόπιστα στατιστικά δεδομένα για την ανάπτυξη της αγοράς. Σε περίπτωση που μέλος του Συνδέσμου δηλώσει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία για τις 3/6

4 πωλήσεις του ή χρησιμοποιεί τέτοια στοιχεία για διαφημιστικούς ή άλλους λόγους, αυτό θα θεωρείται επαρκής λόγος για την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων. Άρθρο 4. Απαιτούμενες άδειες 4.1 Πριν από τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας, τα μέλη του ΣΕΦ οφείλουν να συμβουλεύουν και να ενημερώνουν τον πελάτη για όλες τις άδειες που απαιτούνται από τις αρχές για την ολοκλήρωση του έργου και την πιθανή σύνδεσή του με το δίκτυο. Άρθρο 5. Εγγυήσεις 5.1 Τα μέλη του ΣΕΦ είναι υποχρεωμένα να παρέχουν στους πελάτες εγγύηση για τα προϊόντα που προμηθεύουν, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Περαιτέρω, είναι υποχρεωμένα να παρέχουν και υπηρεσίες συντήρησης για την ομαλή λειτουργία των συστημάτων, γνωστοποιώντας εκ των προτέρων στον πελάτη το κόστος για την υπηρεσία αυτή. Σε περίπτωση που αδυνατούν να παρέχουν τέτοια υπηρεσία, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στον πελάτη άλλους τρόπους για να παρασχεθεί αυτή η υπηρεσία. 5.2 Τα μέλη του ΣΕΦ οφείλουν να χρησιμοποιούν κατάλληλα και άρτια εκπαιδευμένα συνεργεία για την εγκατάσταση των συστημάτων και να παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και αποζημιώσεις στους πελάτες για τυχόν μη ορθή εκτέλεση των έργων από τους συνεργάτες τους. 5.3 Τα μέλη του ΣΕΦ θα πρέπει να χορηγούν στους πελάτες αντίγραφο κάθε διαθέσιμου πιστοποιητικού που αφορά στα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. Άρθρο 6. Σχέση μελών με αρμόδιες αρχές 6.1 Τα μέλη οφείλουν να μεριμνούν για την κατά το δυνατόν αρμονική συνεργασία του Συνδέσμου με τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες. Στην περίπτωση θεσμικών αιτημάτων, τα μέλη οφείλουν να εναρμονίζονται με τις προτάσεις που έχουν διαμορφωθεί από τα όργανα του ΣΕΦ και να μην προωθούν αντικρουόμενα προς αυτές προτάσεις και αιτήματα προς τις αρχές. 6.2 Τα μέλη θα πρέπει να προστατεύουν τα συλλογικά συμφέροντα του Συνδέσμου και του κλάδου, μη ερχόμενα σε αναίτια ρήξη με αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες για την προώθηση των εταιρικών τους επιδιώξεων. Σε περίπτωση που συμπεριφορά μέλους του Συνδέσμου επηρεάσει αρνητικά τη σχέση του ΣΕΦ ως θεσμικού οργάνου με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, αυτό θα θεωρείται επαρκής λόγος για την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων. 4/6

5 Άρθρο 7. Εμπιστευτικότητα πληροφοριών 7.1 Τα μέλη του ΣΕΦ οφείλουν να χειρίζονται με τη δέουσα προσοχή και εμπιστευτικότητα πληροφορίες που αφορούν στην εσωτερική λειτουργία και τις αποφάσεις του Συνδέσμου και οι οποίες δεν προορίζονται για διανομή και κοινοποίηση προς τρίτους. Σε περίπτωση που μέλος του ΣΕΦ παραχωρήσει τέτοιου είδους πληροφορίες προς τρίτους και προκύψει ή επαπειληθεί ζημία για τα συμφέροντα του Συνδέσμου ή συγκεκριμένων μελών του, αυτό θα θεωρείται επαρκής λόγος για την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων. Άρθρο 8. Κυρώσεις 8.1 Η μη συμμόρφωση προς τις αρχές, υποχρεώσεις και απαγορεύσεις του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας, συνιστούν αντιεπαγγελματική πρακτική η οποία δυσφημεί το Σύνδεσμο. Επιπλέον αποτελούν πειθαρχικά παραπτώματα, τα οποία επισύρουν πειθαρχικές κυρώσεις, ανεξάρτητα από κάθε άλλη τυχόν ευθύνη κατά τους κείμενους νόμους. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού του ΣΕΦ, η Γενική Συνέλευση έχει την εξουσία με απαρτία του ½ του συνόλου των εταίρων μελών και πλειοψηφία των 2/3 των μελών της να διαγράφει από το Σύνδεσμο μέλη, εάν παρακωλύουν τη λειτουργία ή βλάπτουν το έργο του Συνδέσμου καθώς και αν δεν επιδεικνύουν συστηματικά το κατά την καλή πίστη, αναμενόμενο ενδιαφέρον για την προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου. 8.2 Αν μέλος του ΣΕΦ καταδικαστεί από τα αρμόδια δικαστήρια για μη σύννομη παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών ή γιατί με τις πράξεις και παραλείψεις του έβλαψε τα συμφέροντα πελάτη του, αυτό αποτελεί λόγο για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων. Η ίδια αιτία αποτελεί λόγο μη εγγραφής κάποιας εταιρίας στον Σύνδεσμο όταν και εφόσον το αιτηθεί. Άρθρο 9. Αποδοχή νέων μελών 9.1 Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού του Συνδέσμου, δικαίωμα να γίνουν εταίροι-μέλη του ΣΕΦ έχουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα με έδρα εντός της ελληνικής επικράτειας, των οποίων ο σκοπός συναρτάται με τους σκοπούς του Συνδέσμου. Η εισδοχή φυσικών προσώπων γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ως αναγνώριση της προσφοράς των εν λόγω προσώπων στην ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών. 9.2 Το ενδιαφερόμενο υποψήφιο μέλος υποβάλει σχετική έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του ΣΕΦ, την οποία το Δ.Σ. φέρει προς λήψη απόφασης στη Γενική Συνέλευση των εταίρων-μελών. Η απόφαση λαμβάνεται με απαρτία του ½ του συνόλου των εταίρων-μελών και απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων των παρόντων και εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση εταίρων-μελών. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του 5/6

6 Καταστατικού, σχετική απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης εφόσον την απόφαση αυτή υπογράψουν όλα τα μέλη. 9.3 Οι νέοι εταίροι-μέλη δεσμεύονται από τις αποφάσεις και συμφωνίες του Συνδέσμου που ελήφθησαν κατά το παρελθόν. 9.4 Για την αποδοχή νέων μελών στον Σύνδεσμο, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αποδοχή εκ μέρους τους των όρων, υποχρεώσεων και περιορισμών που περιγράφονται στον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας. 9.5 Μέλος του ΣΕΦ μπορεί να επικαλεστεί μη τήρηση των όρων, υποχρεώσεων και περιορισμών του παρόντος Κώδικα για να απορρίψει την αίτηση συμμετοχής νέου μέλους στον Σύνδεσμο. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η τεκμηρίωση των όποιων αιτιάσεων. Στην περίπτωση που κάποιες πληροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικές, αυτές μπορούν να διατυπωθούν με την δέουσα διακριτικότητα στον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου χωρίς να κοινοποιηθούν στα υπόλοιπα μέλη. Η επίκληση προσωπικών λόγων για την άρνηση συμμετοχής νέων μελών, είναι μεν σεβαστή και βαρύνει στην τελική απόφαση, πλην όμως δεν αποτελεί αφ εαυτής επαρκή λόγο απόρριψης. Άρθρο 10. Χρήση του ονόματος και του διακριτικού σήματος του Συνδέσμου 10.1 Τα μέλη του Συνδέσμου μπορούν και ενθαρρύνονται να κάνουν χρήση του ονόματος και του διακριτικού σήματος του Συνδέσμου στην επικοινωνία τους με τρίτα μέρη Σε περίπτωση που η χρήση αυτή θεωρηθεί καταχρηστική ή συνοδεύει μη σύννομη ενέργεια ή παραπλανητική πληροφόρηση και διαφήμιση, το υπεύθυνο μέλος βαρύνεται εξ ολοκλήρου για όποιες ευθύνες κατά τους κείμενους νόμους και παραπέμπεται στα αρμόδια όργανα του Συνδέσμου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων. Στην περίπτωση αυτή, το μέλος αυτό οφείλει να αποσύρει άμεσα τα σύμβολα του Συνδέσμου και να αποκαταστήσει, με όποιο τρόπο κριθεί δόκιμος, το κύρος του Συνδέσμου. Άρθρο 11. Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας 11.1 Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας συμφωνήθηκε και υπογράφηκε από τα μέλη του ΣΕΦ. Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου έχει την εξουσία με απαρτία του ½ του συνόλου των εταίρων μελών και πλειοψηφία των 2/3 των μελών της να αναθεωρήσει τον Κώδικα αυτό. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης ΣΕΦ, /6

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 32005L0029 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή και λειτουργία της υπηρεσίας Προεπιλογής Φορέα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή και λειτουργία της υπηρεσίας Προεπιλογής Φορέα Μαρούσι, 26-4-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 432/146 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή και λειτουργία της υπηρεσίας Προεπιλογής Φορέα Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση του καταναλωτή

Ενηµέρωση του καταναλωτή 5 Ενημέρωση του Καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου Ενηµέρωση του καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συµβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ) ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01.01.2007. Ι. Γενικές Αρχές Διαφήμισης και Επικοινωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ) ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01.01.2007. Ι. Γενικές Αρχές Διαφήμισης και Επικοινωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ) ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01.01.2007 Ι. Γενικές Αρχές Διαφήμισης και Επικοινωνίας Άρθρο 1 - Βασικές Αρχές α. Όλες οι διαφημίσεις πρέπει να είναι νόμιμες, ευπρεπείς,

Διαβάστε περισσότερα

WorldVentures Marketing, LLC ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ

WorldVentures Marketing, LLC ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ WorldVentures Marketing, LLC ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 2 WorldVentures Marketing, LLC Πολιτικές και Διαδικασίες Πίνακας περιεχομένων ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1 Η αποστολή της Εταιρείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 14 15 Μαρτίου 2013 Περιεχόμενα Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής... 3 Άρθρο 2: Γενικές Αρχές...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Αναθ. Μαΐου 2010 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ε.Κ.Δ.-Ε.)

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ε.Κ.Δ.-Ε.) ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ - ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01.01.2007 Ι. Γενικές Αρχές Διαφήμισης και Επικοινωνίας Άρθρο 1 - Βασικές Αρχές α. Όλες οι διαφημίσεις πρέπει να είναι νόμιμες, ευπρεπείς, έντιμες και να λένε την αλήθεια. β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008 Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ H PROGRAMMA η εταιρεία που δημιούργησε τo δικτυακό τόπο realestate.hellinika.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός Άρθ.1 ν.3468/2006, άρθ.1 ν.3851/2010, άρθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντονιστής της Επιτροπής Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας 1. ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕΦΑΜ

Ο Συντονιστής της Επιτροπής Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας 1. ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕΦΑΜ To 1990 ιδρύθηκε από είκοσι πέντε (25) στελέχη του Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ, η Ελληνική Εταιρία Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ (Αριθμ. Ιδρυτ. Απόφασης Αθηνών 3889/90.Αρ.καταχ. εις ν. μητρ. 17702/26.2.1991).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα