ΡΩΜΑΪΚΗ TATTOTHTA, ΕΛΛΗΝΙΚΗ (ΙΓ'-ΙΕ'αί.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΩΜΑΪΚΗ TATTOTHTA, ΕΛΛΗΝΙΚΗ (ΙΓ'-ΙΕ'αί.)"

Transcript

1 ΡΩΜΑΪΚΗ TATTOTHTA, ΕΛΛΗΝΙΚΗ (ΙΓ'-ΙΕ'αί.) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ* Δεν είναι ιδιαίτερα δυσχερές να συλλάβουμε και να κατανοήσουμε τα εμπόδια, στα όποια προσέκρουαν οι ιστορικοί και ειδικότερα οι "Ελληνες, τους δύο τελευταίους αιώνες μετά τή σύσταση του ελληνικού κράτους, όταν έπρεπε να προσεγγίσουν και να εγκύψουν σε θέματα πού άπτονταν ενός παρελθόντος, λιγότερο ή περισσότερο μακρινού, το όποιο όμως συχνά επιστρατευόταν για να στηρίξει το παρόν 1. Αύτη ή διαπίστωση ισχύει κατ* εξοχήν για την ταυτότητα, δηλαδή το σύνολο των στοιχείων εκείνων, τα όποια οδηγούν ενα άτομο ή μία κοινωνική ομάδα να αποκτήσουν μία συγκεκριμένη εικόνα του εαυτού τους, ένώ ταυτόχρονα τους διαφοροποιούν άπο τους άλλους. Στις δυσκολίες αυτές, υποκειμενικές ώς ενα βαθμό, προστίθενται άλλες, αντικειμενικές, πού απορρέουν άπό τήν πληροφορία τήν όποια διαθέτουμε για τον άνθρωπο και τήν κοινωνία στα τέλη τοϋ Μεσαίοονα" πιο συγκεκριμένα για το Βυζάντιο: Διατηρούνται οι μαρτυρίες πού προέρχονται κατά κύριο λόγο άπο τήν άρχουσα τάξη. Το υλικό το όποιο προτίθεται ό ιστορικός να επεξεργασθεί έχει ήδη υποστεί τή φθορά τοϋ χρόνου, καθώς και τις αλλεπάλληλες επιλογές είτε άπο τούς συγχρόνους με τα γεγονότα εϊτε άπο τους λογίους των μετέπειτα γενεών. Λαμβάνοντας υπόψη όλους αυτούς τούς περιορισμούς θα επιχειρήσουμε να διακρίνουμε τήν εικόνα πού είχαν για τούς 'ίδιους οι πολίτες-ύπήκοοι του ρωμαϊκού κράτους καί της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, εικόνα πού βέβαια πρόβαλλαν και προς τα εξω. * Ή εργασία αυτή at μία. πρώτη μορφή ανακοινώθηκε στο Διεθνές Συμπόσιο «Représentation du passé et transmission de l'identité dans les Balkans du XlVème au XIXème siècle», Παρίσι,'Οκτώβριος Είναι γνωστό δτι το θέμα της ταυτότητας καί της συνέχειας τοϋ Ελληνισμού αποτελεί μέχρι σήμερα αντικείμενο συζητήσεων, οι όποιες λαμβάνουν συχνά χαρακτήρα πολεμικής. Περιορίζομαι να παραπέμψω στην εργασία τοϋ S ρ. V r y Ο n i s, The "Past" in Medieval and Modern Greek Culture, Byzantina kai Metabyzantina 1 (1978), σελ , όπου παρουσιάζεται σφαιρικά το πρόβλημα καί παρατίθεται ή σημαντικότερη σχετική βιβλιογραφία.

2 I«'. ΥΚΩΜΔΛ MAVPOMMATH Για τίς ανάγκες αυτής της εργασίας κρίνεται σκόπιμο να αποφευχθούν οι οροί Βυζάντιο καί Βυζαντινός, μολονότι έχουν καθιερωθεί άπο τον ΤΣΤ' αιώνα καί μία χρήση τεσσάρων αιώνων δημιουργεί καθεστώς. Καί τούτο διότι, ή εισαγωγή Ορου πού επινοήθηκε μεταγενέστερα άπο τήν εξεταζόμενη περίοδο θα προκαλούσε σύγχυση, εφόσον αναφερόμαστε σε προβλήματα ταυτότητας. Οι άνθρωποι τοϋ Μεσαίοονα είχαν να επιλέξουν, ανάλογα βέβαια με τήν εποχή καί τή συγκυρία, μεταξύ τριών ονομασιών: 'Ρωμαίος, Γραικός, "Ελλην. ""Ας μή λησμονείται οτι για εκείνους Βνζάντιον καί Βυζάντιο/ αντιπροσώπευαν αυστηρά, καί μόνο σε λόγια γλώσσα, τήν Κωνσταντινούπολη καί τούς κατοίκους της. "Ετσι, τουλάχιστον μέχρι τήν άλωση της Κωνσταντινούπολης άπο τούς 'Οθωμανούς, είναι τόσο σαφές, ώστε νά μήν επιδέχεται αμφισβήτηση οτι οι 'ίδιοι χρησιμοποιούσαν κυρίως τον δρο 'Ρωμαίοι' το κράτος συνιστούσε τήν 'Ρωμαίων αρχήν και ώς προς τήν επικράτεια αναφέρονταν στην 'Ρωμανίαν, στην 'ΡωμαΪδα, στην 'Ρ(ύμαίνίν επικοάτειαν κλπ. Δεν πρόκειται για απλή νομική αντίληψη καί έκφραση, άλλα για πλήρη συνείδηση ταυτότητας όταν ό τελευταίος αυτοκράτορας, πού θα προβεί στην ακραία πολιτική επιλογή ταυτίζοντας τήν προσωπική του τύχη με τήν τύχη τοϋ κράτους, τοϋ οποίου αποτελούσε τήν ύψιστη έκφραση, ύποσημαίνεται πιστός εν Χριστώ τω Θεώ βασιλεύς και αύτοκράτωρ 'Ρωμαίων. Εϊναι νόμιμο νά θέσουμε το έρο^τημα σε ποιο κόσμο ζούσαν οί Ρωμαίοι αυτή τήν περίοδο, ποιο παρελθόν διεκδικούσαν καί τέλος πώς έ'φθασαν νά διατηρούν μία ονομασία πού θα μπορούσε νά εκληφθεί ώς αναχρονιστική. 'Αδρά θα ήταν δυνατόν νά διατυπωθεί ή απάντηση οτι το ρωμαϊκό κράτος παγιδευμένο σε σοβαρά εσωτερικά κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα, οφειλόμενα κυρίως στην άπαρτίωση ενός ιδιότυπου φεουδαρχικού συστήματος, αποτελούσε πλέον μία πολιτική μονάδα μεταξύ πολλών άλλων, ή οποία ύφίστατο τή συνεχή πίεση ένος κατακτητικού 'Ισλάμ, τίς έπετακτικές τάσεις των σλαβικών κρατών των Βαλκανίων καί κυρίως τήν επιθετικότητα της Δύσης, ή οποία ήδη άπο τον IB' αιώνα είχε πάρει ιδιαίτερα απειλητικές εκφράσεις. Ό σκληρός αυτός ανταγωνισμός ανάμεσα στα δύο μέρη της Χριστιανοσύνης, της οποίας το ισχυρότερο επεδίωκε τήν υποταγή τοΰ ασθενέστερου καί ή αμφισβήτηση της ρωμαϊκής ταυτότητας άπο μία Δύση εφοδιασμένη με πολλά μέσα πίεσης, ύποχρέίοναν τούς Ρωμαίους να υπερασπίζουν αυτή τήν ταυτότητα, τή συνυφασμένη με τή μακραίο^νη ζωή τού ρωμαϊκού κράτους καί απότοκο της βαθιάς πίστης ότι αποτελούσαν τούς μοναδικούς συνεχιστές της αρχαίας ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Οί Ρωμαίοι Ομως δεν ήταν οί μόνοι μέσα στις δύο Χριστιανοσύνες πού διεκδικούσαν αυτή τή συνέχεια. Ή πολιτική καί οί στόχοι της Άγας "Εδρας {Ecclesia Romana) καθώς καί ή ύπαρξη καί τα σχέδια, τουλάχιστον άπο τον

3 ΡΩΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΕΛΛ1ΙΝΙΚΠ TAVTOTIITA (ΙΓ'-ΙΕ' αι.) 185 Γ αιώνα, της 'Αγίας Ρωμαϊκής (Γερμανικής) Αυτοκρατορίας είχαν ανάγκη άπο-τήν ιδεολογική στήριξη πού τούς απέφερε ή σύνδεση τους μέ τήν αρχαία ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Μέσα άπο αυτή τήν οπτική, οί Δυτικοί μπορούν νά δεχθούν τον αυτοκράτορα Ρωμαίων μόνο ώς Imperator Novae Romae ή Imperator Constantinopolitanus ή τέλος Imperator Graecorum. Είναι χαρακτηριστικό οτι ό πάπας Νικόλαος Ε' ( ) στή διαθήκη του καί μετά τήν οριστική απώλεια τοϋ ρωμαϊκού κράτους δεν ονομάζει τον Κωνσταντίνο IB' αυτοκράτορα 'Ρωμαίων άλλα αυτοκράτορα Γραικών, στον όποιο μάλιστα είχε υποσχεθεί κάθε δυνατή αρωγή για νά αντιμετωπίσει τούς 'Οθωμανούς 1. Οί ρωμαίοι συγγραφείς όταν αναφέρουν τον Ορο Γραικοί στή συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων είναι για νά αποδώσουν τή χρήση του στους Λατίνους 2. Το περιεχόμενο της επιστολής τοΰ αυτοκράτορα Μιχαήλ ΙΓ προς τον πάπα, στον όποιο εκθέτει τα προβλήματα στις σχέσεις του μέ τον Κάρολο Άνδεγαυό καί άπο τον όποιο ζητεί βοήθεια, είναι ιδιαίτερα σαφές καί διαφωτιστικό: είναι γαρ καί 'Ρωμαίους, ους αυτοί Γραικούς όνομάζουσι, τοϋ αύτοϋ Χρίστου και της αυτής εκκλησίας τοις Ίταλοΐς Ό Μιχαήλ αισθάνεται τήν ανάγκη νά άντιδιαστείλει τίς δύο ονομασίες καί νά υπογραμμίσει, ίσως, στον πάπα τήν πραγματική ταυτότητα των Ρωμαίων. Μετά μία τόσο μακρά πρακτική Ρωμαίων καί Λατίνων, οί μεν νά διεκδικούν τή ρωμαϊκή ταυτότητα, οι δε νά τήν αρνούνται διαπιστώνουμε οτι ό κανόνας, Οπως όλοι οί κανόνες εξάλλου, δεν έ'χει καθολική ισχύ. Τα δύο παραδείγματα πού ακολουθούν είναι ενδεικτικά. Ό Enea Silvio Piccolomini, επίσκοπος τοΰ Graz καί σημαντικός λόγιος τοΰ ΙΕ' αιώνα, στην αλληλογραφία του χρησιμοποιεί σχεδόν όλους τούς τύπους ονομασιών: οί κάτοικοι της κατακτημένης άπό τούς 'Οθωμανούς αυτοκρατορίας αναφέρονται ώς Graeci, ή χώρα ονομάζεται Graecia, ό Κωνσταντίνος IB' είναι Imperator Novae Romae καί τέλος ή κατεστραμμένη αυτοκρατορία είναι το Imperium Romanum*. Στην επίσημη αλληλογραφία τοΰ 'Ισιδώρου τοΰ Κιέβου απαντάται ή έκφραση... ulti- 1. Α. Ρ e r t u s i, La caduta dì Constantinopoli, τόμ. Β', Βερόνα 1976, σελ. 144,...Constantini imperatorie Graecorum Βλ. παραδείγματος χάριν Νικήτα Χωνιάτη, Χρονική διήγησις {Nireta Chonialae Historia, Ικδ. L- Α. V a n D i e t e n, CFHB 11/1, Βερολίνο 1975), σελ Ό Φρειδερίκος Βαρβαρόσσας απευθυνόμενος στο γιό του και στους επισκόπους της συνοδείας του τούς προτρέπει: άναπαύσασθαι χρεών υμάς ενταυθοϊ... εκ τοΰ παρίστασοαι τω βασιλει Γραικών άναρρωσοείητε. 'Επίσης στή σελ. 477 ό Χωνιάτης γράφει: οί ό' 'Αλαμανοί... ηί>χοντο τάχιον κρατήσαι Γραικών. Γεώργιος Παχυμέρης (Georgii Pachymeris, De Michaele et Andronico Palaeologis, Ικδ. Im m. Bekker, GSHB, Βόννη 1935), τόμ. A', σελ Πιεζόμενος άπο τον Κάρολο "Ανδεγαυο νά επιτρέψει τήν εκστρατεία...άντεπήγε γαρ και ο πάπας τα υπέρ των Γραικών δίκαια Γεώργιος Παχυμέρης, τόμ. Α', σελ Ρ e r t u s i, ο.π., τόμ. Β', σελ. 48, 50, 52, 54.

4 186 ΑΕΩΧ1ΔΑ MAITOMMATH mi Constantini Romanorum imperatorum.., 1, ή όποια αναφέρεται στον Κωνσταντίνο IB' Παλαιολόγο. Αυτό Ομως δέν εμποδίζει τον 'Ισίδωρο νά αποδώσει καί στον Φρειδερίκο Γ' τών 'Αψβούργων (ό όποιος στέφθηκε στή Ρώμη τό 1452) τον τίτλο Imperator... Romanorum 2. Εντούτοις, οί ενδιαφερόμενοι επέμεναν νά αναγνωρίζονται ώς Ρωμαίοι, νά προβάλλουν δηλαδή τήν ταυτότητα πού ανέκαθεν είχαν 3, άν υιοθετούσαν τήν ονομασία Γραικοί, οί συνέπειες θά ήταν σοβαρές. Θα σήμαινε άμεσα ή Ιμμεσα τήν παραδοχή της υποταγής τους στην παγκοσμιότητα της 'Αγίας "Εδρας, ή οποία καταργούσε τήν οικουμενικότητα της αυτοκρατορίας τους καί τής Εκκλησίας τους. 'Ακριβώς σέ μία περίοδο αδυναμίας τοΰ ρωμαϊκού κράτους τής όποιας προφανώς καί οί 'ίδιοι οί Ρωμαίοι είχαν σαφή συνείδηση 4 ήταν εύλογη ή ανάγκη διατήρησης αυτής τής οικουμενικότητας ακόμη καί μέσα άπό τή λειτουργία ιδεατών άντιρροπιστικών μηχανισμών. 'Αναμφίβολα, ή πραγματικότητα τών τελευταίων αιώνων ερχόταν σε αντίθεση με τή ρωμαϊκή ιδεολογία, τής οποίας κυρίαρχα στοιχεία μεταξύ άλλων αποτελούσαν ή αρχή οτι ό αυτοκράτορας αντιπροσώπευε τήν υψίστη εξουσία επί τής γης καί ή πίστη οτι οί Ρωμαίοι ήταν ό περιούσιος λαός τοΰ Θεού 5, τής όποιας έσχατολογική προέκταση συνιστούσε ή αντίληψη οτι τό τέλος τής αυτοκρατορίας συνέπιπτε μέ τό τέλος τοΰ κόσμου 6. 'Αλλά ή Ρωμανία δέν ήταν πια ένας χώρος χωρίς Ορια, μία οικουμένη τής οποίας ή απεραντοσύνη μπορούσε νά δέχεται στους κόλπους της Ολα τα άτομα ή όλες τίς εθνότητες πού αναγνώριζαν τήν απόλυτη εξουσία ενός αυτοκράτορα, εκλεκτού τοΰ θεού, ό όποιος μεριμνούσε για τό κοινό καλό. Ή συρρίκνωση τής επικράτειας καί ταυτόχρονα ή οριστική απώλεια του πολυ-εθνικοΰ χαρακτήρα παρέχουν βαθμιαία στους Ρωμαίους μια ομοιογένεια, 1. Perl u s i, ο.π., τόμ. Α', σελ Ρ e Γ 1 u s i, ο.π., τόμ. Α', σελ. 62,...christianissimo el \invictissimo] illustrissimo Romanorum invittissimo imperatori. Βλ. καί σελ. 377, ΰποσ Πρβλ. P. C h a r a n i s, How Greek was the Byzantine Empire'! Bucknoll Review, 11,3 (1963) \ Studies on the Demography of the Byzantine Empire, Variorum Reprints, Λονδίνο 1972, άρ. XXII, σελ. 101 ). P. G ο u n a r i d i s, "Grecs", «Hellènes» et "Romains" dans l'etat de Nicêe, 'Αφιέρωμα στον Νίκο Σβορώνο, τόμ. Α', Ρέθυμνο 1986, σελ Πρβλ. ακόμη Τ. Λ ο υ γ γ ή, Ό 'Ελληνισμός ατό Βνζαντινο κράτος ανάμεσα στις όνο αλώσεις ( ), Τομές (1978), σελ Πρβλ. Ι. Sevöenko, The Decline of Byzantium Seen, through the Eyes of its Intellectuals, DOP, 15 (1961) [= Society and Intellectual Life in Late Byzantium. Variorum Reprints, Λονδίνο 1981, άρ. II, σελ. 186J. 5. Νικήτας Χο,ινιάτης, σελ, 117,..,τύ σον αγιον εβνος, δ το ι' περ πάν όνομα τα σον άγων επικκίκλι\ται όνομα καί ακόμη... άπόόος τοϊς πονηροίς γείτοσιν ημών εις το επταπλάσιον ίίσα ιπανηρεύσαντο κατά της κληρονομιάς σον. 6. Βλ. (». Ρ ο (1 s k a 1 s k y, Reprêsentention du Temps dans Γ eschatologie impériale byzantine, Le temps chrétien de la fin de l'antiquité au Moyen-Age, IlIe-XIlIe siècles, Παρίσι 1984, σελ. Ί

5 ΡΩΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΙΓ'-ΙΕ' αϊ.) 187 ιδιαίτερα στην άρχουσα τάξη καί ως ενα μεγάλο βαθμό, στα αρχόμενα κοινωνικά στρώματα. Ή ομοιογένεια αυτή χαρακτηρίζεται άπό τρία στοιχεία: Τούς δεσμούς μέ ενα κοινό παρελθόν. Τήν ελληνική γλώσσα. Τήν 'Ορθοδοξία. Οί διαψεύσεις τοΰ παρόντος τούς υποχρεώνουν νά καταφεύγουν σε ένα απώτερο παρελθόν ρωμαϊκό καί κυρίους ελληνικό, πλούσιο σέ επιτυχίες καί δόξα, τό όποιο έλκουν προς αυτούς, δίνοντας έ'τσι τήν εντύπωση στο σημερινό αναγνώστη τών πηγών ότι ελαχιστοποιούν τό χρόνο πού τούς χωρίζει άπό αυτό. Τό παρελθόν αποτελεί, ακόμη περισσότερο σέ αυτή τήν περίοδο, σύντροφο τοΰ παρόντος καί το σημείο αναφοράς για τή μελέτη, ανάλυση καί εκτίμηση μιας ανησυχητικής επικαιρότητας. Μέ αφετηρία τή δική τους καθημερινότητα κάνουν μέσα στα κείμενα τους τόσο συχνή μνεία προσώπων καί γεγονότων άπό τήν αρχαία Ελλάδα ή ακόμη άπό τήν αρχαία Ρώμη ή άπό άλλους προηγούμενους πολιτισμούς, ώστε ή παράθεση κάποιων παραδειγμάτων θα μείωνε ή καί θα αλλοίωνε τή σημασία τοΰ πράγματος. Ή προσέγγιση αύτοΰ τοΰ παρελθόντος ήταν δυνατή μόνο μέσω τής ελληνικής παιδείας {θύραθεν παιδεία), προνόμιο βέβαια τής άρχουσας τάξης καί αυτών πού εϊχαν τήν τύχη νά επιλεγούν για νά υπηρετήσουν τό κράτος καί τούς μηχανισμούς του 1. Ή κατάκτηση αυτής τής γνώσης σήμαινε επίσης τή δυνατότητα διείσδυσης τόσο στο γράμμα, Οσο καί στό πνεΰμα τοΰ ορθόδοξου δόγματος, ώστε έκτος τών άλλο^ν νά καθίσταται δυνατή ή στήριξη καί ή υπεράσπιση του. Αυτή ή πεπαιδευμένη αριστοκρατία θεωρούσε ήδη άπό παλιά «βαρβάρους» όλους εκείνους πού δέν εϊχαν ανατραφεί μέ τήν αρχαία παιδεία, πού δέν κατείχαν τήν ελληνική γλώσσα καί πού τέλος δέν αποτελούσαν μέλη τής οικουμενικής Εκκλησίας. Είναι ακριβώς αυτές οί τρεις παράμετροι πού διαφοροποιούσαν τούς Ρωμαίους άπό τον κόσμο πού τούς περιέβαλλε. Ή δυτική Χριστιανοσύνη όμως δέν περιοριζόταν μόνο στην αμφισβήτηση τής ρωμαϊκής τους ταυτότητας. 'Αμφισβητούσε επί πλέον Οτι αποτελούσαν μέρος τοΰ χριστιανικού κόσμου. 'Αποκαλώντας τούς Ρωμαίους (Γραικούς) λευκούς 'Λγαρηνούς, οί Δυτικοί τούς κατέτασσαν στην ίδια μοίρα μέ τό 'Ισλάμ, δηλαδή τούς «άπιστους», κατ' εξοχήν εχθρούς τής Χριστιανοσύνης 2. Μέσα άπό αυτή τήν οπτική ό Κάρολος Άνδεγαυός, αδελφός τοΰ Λουδοβίκου Θ', ανεξάρτητα άπό τό πόσο ήταν σέ θέση νά πείσει άλλους χριστιανούς ηγεμόνες, μπο- 1. Πρβλ. Ι. Sevèenko, δ.π., σελ Τοΰ ϊδιου, Society and Intellectual Life in the Fourteenth Century. Actes du XlVe Congrès International des Etudes Byzantinesμ τόμ. Α', Βουκουρέστι 1974 [= Society, ό.π., άρ. 1, σελ ]. L. M a ν r ο inni a t i s, Héritage antique et réalités à Byzance à la fin du Moyen-Age, Héritages et emprunts culturels dans le monde médiéval, Παρίσι (υπό εκτύπωση). 2. Γεώργιος Παχυμέρης, τόμ. Α', σελ. 367.

6 188 ΑΕΩΝ1ΔΛ MAVPOMMATH ρούσε νά νομιμοποιεί τήν επιθετική του δράση εναντίον τών Ρο^μαίων ώς προάσπιση Οχι μόνο τών προσωπικών του συμφέροντος, άλλα καί τής ακεραιότητας τής Χριστιανοσύνης. ΊΙ εξομοίωση τών Ρωμαίων μέ τούς απογόνους τής "Αγαρ υποχρέωνε τόν Μιχαήλ Η' Παλαιολόγο νά τονίζει μέ κάθε ευκαιρία στους πάπες ή στον βασιλιά τής Γαλλίας τή χριστιανική πίστη τών Ρωμαί<υν σέ Ολη τή διάρκεια τών διαπραγματεύσεων πού προηγήθηκαν τής "Ενωσης τών 'Εκκλησιών τής Λυών (1274). Γιά τήν άρση αυτού τοΰ μεγάλου σκανδάλου 1 άπό μηχανής θεός υπήρξε γιά τόν Μιχαήλ Η' ή εκλογή ώς πάπα τοΰ Γρηγορίου Γ (1271/2-1276), ό όποιος προερχόμενος άπό τή Συρία, ήταν αναμφισβήτητα σέ θέση νά εκτιμήσει τα πλεονεκτήματα τής διατήρησης τοΰ status quo στην 'Ανατολή. 'Αποδίδοντας στους Ρωμαίους τή χριστιανική τους ταυτότητα, ύπό τήν προϋπόθεση βέβαια τής ένωσης τών Εκκλησιών, ενίσχυε καί έπεξέτεινε τόν ηγεμονικό ρόλο τής 'Εκκλησίας τής Ρώμης ενώ ταυτόχρονα προωθούσε τα ευρύτερα συμφέροντα καί τα όρια τής Χριστιανοσύνης απέναντι στο 'Ισλάμ. 'Αξίζει νά σημειωθεί ότι ενώ ό Παχυμέρης χρησιμοποιεί σέ Ολο του τό έ'ργο τόν όρο Ρωμαίοι, καταφεύγει στην ονομασία Γραικοί όταν αναφέρεται καί καταγράφει τίς σχέσεις καί τίς συναλλαγές τής Ρωμανίας μέ τή Δύση Οσον άφορα στό ζήτημα τής "Ενωσης τής Λυών. Εϊναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά δύο χωρία του, στα όποια φαίνεται νά υπάρχουν δύο επίπεδα γραφής: στό πρώτο, Οπου ή ακριβής αποτύπωση καί μεταφορά σέ πλάγιο πάντα λόγο τοΰ προφορικού ή γραπτού διαλόγου μέ τούς Λατίνους, χρησιμοποιεί τόν Ορο Γραικοί ένώ τό δεύτερο αποτελεί τόν προσωπικό λόγο τοΰ συγγραφέα, ό όποιος καί επανέρχεται στην ονομασία 'Ρωμαίοι. Τά χωρία αυτά Οπου περιγράφεται ή αποστολή πρέσβεων στον πάπα είναι τά έξης: α)... ύπερ Γραικών αδελφών καί αυτών όντων και τοϋ αύτοΰ ήξχυμένων ονόματος, και όντως εκκόπτειν πειράσθαι τα κατά τών 'Ρωμαίων... μηχανήματα?-. β)... ι'περμαχείν τών Γραικών... δια δε τον πάλιν ασφαλώς τούς 'Ρωμαίους εχειν Ό ίδιος συγγραφέας καταγράφοντας τήν ιδιότυπη δίγλωσση ιερουργία ενώπιον τοΰ αυτοκράτορα καί τών πρέσβεων τοΰ πάπα στην Κωνσταντινούπολη, ή όποια συνιστούσε τήν επίσημη υλοποίηση της "Ενωσης τών 'Εκκλησιών μέ αποκορύφωμα τή μνεία τοΰ πάπα Γρηγορίου Γ ώς άκρου άρχιερέιος τής αποστολικής εκκλησίας καί οικουμενικού πάπα*, φθάνει νά χρησιμοποιήσει τό έπίρ- 1. Γεώργιος Παχυμέρης, τόμ. Α', σελ Γεώργιος Παχυμέρης, τόμ. Α', σελ Γεώργιος Παχυμέρης, τόμ. Α', σελ Ί. Γεώργιος Παχυμέρης, τόμ. Α', σελ Βλ. καί V. Lauren I el.1. D a r- r ο u ζ è s. Dossier grec de l'union de Lyon ( ), Παρίσι 1976, σελ. 317: χρυ-

7 ΡΩΜΑΪΚΗ ΤΑΤΤΟΪΙΙΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΙΓ-ΙΕ' al.) 189 ρήμα Γραικικώς (δηλαδή σέ ελληνική γλώσσα) σέ αντιδιαστολή μέ τό 'Ρωμαϊκώς (δηλαδή στή γλώσσα τής 'Εκκλησίας τής Ρώμης, λατινικά) 1. 'Ενδεχομένως, γιά νά διατυπώσουμε μία υπόθεση, ό Παχυμέρης σκόπιμα επιλέγει μία έκ πρώτης Οψεως παράδοξη διατύπωση προκειμένου νά υπογραμμίσει πώς τό γεγονός βρίσκεται εξω άπό τό χώρο, τή συνέχεια καί τήν αντίληψη τής ρωμαϊκής ορθοδοξίας επισημαίνοντας ίσως έτσι τό συγκυριακό πολιτικό του χαρακτήρα, δεδομένου οτι 'Ορθοδοξία καί ρωμαϊκή ταυτότητα ήταν έννοιες αδιαχώριστες. Ή 'Ορθοδοξία βαθιά ριζωμένη στή συνείδηση Ολων τών κοινωνικών τάξεων, συστατικό θεμελιακό καί αναπόσπαστο τής ταυτότητας τους, δέν ήταν δυνατόν νά απεμποληθεί ακόμη καί αν τό καλούσαν επιταγές πού απέρρεαν άπό τήν πολιτική πράξη, όπως οί "Ενώσεις τών 'Εκκλησιών. Ή επιλογή τοΰ Μιχαήλ Η' νά υπαγάγει τήν ορθόδοξη 'Εκκλησία στην "Αγία "Εδρα, προκειμένου νά πλήξει τόν εχθρό τής Ρουμανίας Κάρολο Άνδεγαυό, προκάλεσε στή ρωμαϊκή κοινωνία σημαντική ένταση, ή όποια κατέληξε σέ κλιμάκωση βίαιων άντιδράσεο^ν καί καταστολής αντίστοιχα. Δύο παραδείγματα άρκοΰν γιά νά καταδείξουν πόσο αυτή ή πρωτοβουλία καταδικάστηκε Οχι μόνο ώς υποθήκη γιά τό μέλλον άλλα καί ώς προδοσία αυτής τής ίδιας τής 'Ορθοδοξίας, πεμπτουσίας τοΰ ρωμαϊκοΰ κράτους. Μία προσωπικότητα τής Κο^νσταντινούπολης ό Μελέτιος, γνωστός ώς «άγιος», τιμωρήθηκε μέ έκτομή τής γλώσσας επειδή δέν δίστασε άποτεινόμενος στον αυτοκράτορα νά τόν αποκαλέσει δημόσια δεύτερο 'Ιουλιανό 2. Ή σορός τοΰ Μιχαήλ Η' δέκα χρόνια σχεδόν αργότερα έτυχε ευτελέστατης ταφής άπό τό γιο καί διάδοχο του 'Ανδρόνικο Β', ό όποιος μέ τόν τρόπο αυτό υπογράμμιζε τήν πίστη του στην 'Ορθοδοξία καί τήν αποδοκιμασία του για τήν πολιτική πρακτική τοΰ πατέρα του στα θέματα τής 'Εκκλησίας' 5. Τα προβλήματα πού ανεφύησαν άπό τήν in extremis "Ενωση τών 'Εκκλησιών τής Φερράρας-Φλωρεντίας (1438/9) δέν ήταν λιγότερο σοβαρά για τή ρωμαϊκή κοινωνία. Μπορούμε Ομως νά υποθέσουμε οτι οί παρατεταμένες διαπραγματεύσεις πού κατέληξαν στην "Ενωση καθώς καί ή μακρά παραμονή έκτος αυτοκρατορίας τής ρωμαϊκής πρεσβείας, τής όποιας ήγεϊτο ό ίδιος ό αυτοκράτορας, έφεραν πλησιέστερα τούς Ρωμαίους στην αποδοχή τής ταυτότητας Γραικοί, τήν οποία οί Δυτικοί τούς απέδιδαν. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει άπό τήν ανάγνωση τοΰ ιστορικού τής "Ενθεσης Συρόπουλου, ό όποιος σόβουλλος λόγος τοϋ Μιχαήλ ]Γ (τφ τε τόν άγιώτατον πρόεορον 'Ρώμης, ώς οίκονμενικον πάπαν και τον αποστολικού θρόνον οιάδοχον, άκρον εχειν και πρώτον αρχιερέα). 1. Γεώργιος ΙΙαχυμέρης, τόμ. Α', σελ Γεώργιος Παχυμέρης, τόμ. Β', σελ Νικηφόρος Γρηγορας, Ρωμαϊκή 'Ιστορία {Nicephori Gregorue, Bizantina H istoriti, Ικδ. Γ. R e h ο ρ e n, CRHB, Βόννη 1829), τόμ. Λ', σελ. 153, 159

8 190 ΛΕΩΝΙΔΑ MAÌTOMMATH χρησιμοποιεί τήν ονομασία χωρίς δυσκολία ή επιφύλαξη σέ όλο του τό έ'ργο 1. Πρόκειται πια γιά τετελεσμένο γεγονός καί ό Ορος είχε ήδη γλιστρήσει στό λεξιλόγιο τών Ρωμαίων; "Ισίος. ΙΙάντ(υς θα πρέπει νά σημειωθεί ή βίαιη αντίδραση, όπως αναφέρεται άπό τον ίδιο τόν Συρόπουλο, τοΰ μητροπολίτη Μήδειας Στεφάνου, ό όποιος πριν άπό τήν αναχώρηση τής ρωμαϊκής πρεσβείας γιά τήν 'Ιταλία δήλίοσε δημόσια στην Κωνσταντινούπολη ότι θεωρούσε υβριστικό τό περιεχόμενο τής επιστολής τοΰ πάπα Ευγενίου: 'Υβρίζει ημάς - καλεί γαρ ημάς Γραικούς καί τυντό εστίν ύβρις. Πώς ούν άπελενσόμεοα εκεί, επει υβρίζει μας; 2. Ό πάπας ποιους άλλους, εκτός άπό τούς Ρωμαίους, εξύβριζε αποκαλώντας τους Γραικούς; 'Αναμφίβολα ή περίπτωση τοΰ Στεφάνου δέν ήταν μεμονωμένη. Ή ονομασία Γραικός για πολλούς Ρο.)μαίους προφανώς εξακολουθούσε νά διατηρεί μία έννοια ταπεινωτική καί μειωτική, συνδεδεμένη μέ τήν υποταγή στον ηγεμονισμό τοϋ Πάπα καί τής Δύσης. 'Αντίθετα μέ τήν ειδική χρήση τής ονομασίας Γραικοί, ή οποία είναι αναμφίβολα αρνητικά φορτισμένη, στα τέλη του ΙΔ' καί στον ΙΕ' αιώνα, οί Ρωμαίοι δέν διστάζουν νά χρησιμοποιούν τόν όρο "Ελληνες 3. Θα ήταν Ομως λάθος νά πιστέψουμε οτι ή ρωμαϊκή ταυτότητα έχει χάσει τό περιεχόμενο καί τό βάρος της 4. *Αν καί ή χρήση τοΰ "ΕλΛηνες δέν είναι ακόμη ευρεία, είναι προφανές οτι δέν υπάρχει πια ασυμβατότητα ή καλύτερα αντίθεση ανάμεσα στις ονομασίες 'Ρωμαίος καί "Εί.λην. Πρόκειται γιά έ'να φαινόμενο ώσμωσης μεταξύ τών δύο εννοιών, τής όποιας ή πιό γνωστή καί διαυγής έκφραση βρίσκεται στα γραπτά τοΰ Γεωργίου Γεμιστού. Οί αναφορές του χρησίμευσαν εδώ καί καιρό γιά νά στηρίξουν τή θέση οτι ό Γεμιστός ήταν ό τελευταίος Βυζαντινός καί ό Ι. V. L a u ι" e n t, Les "mémoires" du grand ecclèsia repue de l'eglise de Constantinople Sylvestre Syropoulos sur le concile de Florence ( ), Παρίσι Lau re n t, O.K., σελ, 124. Ό αυτοκράτορας φαίνεται να μή θεωρεί «ΰβριν» τήν ονομασία Γραικοί. Είναι πιθανό ή αυτοκρατορική αντίδραση στα λεγόμενα τοϋ Μήδειας Στεφάνου να υπαγορεύεται άπο λόγους καθαρής πολιτικής σκοπιμότητας. 3. Για τήν οικονομία τής εργασίας αυτής δέν κρίνεται σκόπιμη ή αναφορά στή γνωστή εξέλιξη τοϋ όρου "Ελληνες μέσα στή μακρά διάρκεια. '». ίίφχ. Ι). Α. Ζ a k y t h i n os, Crise monétaire et crise économique à Byzance du XlIIe au XVe siècle, 'Αθήνα 1948 \ Byzance: Etat-Société-Economie, Variorum Reprints, Λονδίνο 1973, άρ. XI, σελ ύποσ, 1). ' λξίζει να σημειωθεί ή έμφαση με τήν οποία ό Μανουήλ Β' τονίζει στους Θεσσαλονικείς τή ρωμαϊκή τους ταυτότητα καί τήν ελληνική τους καταγωγή: Μνιμιονεντέον νιιΐν εστίν οτι 'Ρωμαίοι εσμΐν, ότι ή Φιλίππον καί y Αλέξανδροι 1 νμΐν νπάρχει πατρίς καί ώς τοντοιν τοίν γενοϊν τοις αιαάόχοις Άσπερ τις κλ.ηρος έλαχε κατιών επί μακρόν διαρκής... Β. Α α ο υ ρ δ α, Ό σνμβονλ.εντικος προς τους θεσσαλονικείς τον Μανονήλ Παλαιο/Λγον, Μακεδόνικα 3 (1953/55), σελ Μέ τήν 'ίδια έμφαση προβάλλει τή ρωμαϊκή του ταυτότητα άπο τον τόπο τής εξορίας του ό τέως πατριάρχης 'Ιωάννης Βέκκος...epe τον παρά 'Ρωμαίοι; καί εκ ' Ριομαύον γεννηθέντα τε καί τραψέντα... (Γεωργέ Παχυμέρης, τόμ. Β', σελ. 89).

9 ΡΩΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ίγ'-ιε' αι.) 191 πρώτος Νεοέλληνας 1. "Ομως μια τέτοια άποψη μέ βρίσκει διαμετρικά αντίθετο, διότι συνεπάγεται καί προϋποθέτει τήν έννοια τής τομής, ενώ πρόκειται γιά μία συνεχή ζύμωση, προκαλούμενη άπό τήν καθημερινή πραγματικότητα στην οποία ή ελληνική γλώσσα, ή ελληνική παιδεία καί ή σύνδεση μέ τό ελληνικό παρελθόν αποτελούν στοιχεία σταθερά καί πανταχού παρόντα. Ή σύζευξη αυτών τών στοιχείων παρέχει στον Γεμιστό τήν αδιάψευστη απόδειξη τής ελληνικής ταυτότητας, εσμεν γαρ ούν..."ελληνες τό γένος ώς ή τε φωνή καί ή πάτριος παιδεία μαρτυρεί 2, ενώ ταυτόχρονα έ'χει τήν άνεση νά επικαλείται οτι ανήκει στην 'Ρωμαίοι ήγεμονίαν &. Ή εικόνα τοΰ παρελθόντος τήν οποία έ'χει ό Γεμιστός καί επιχειρεί νά μεταδώσει στους άλλους, καί στην προκειμένη περίπτωση στό δεσπότη Θεόδωρο καί στον αυτοκράτορα Μανουήλ, φθάνοντας μέχρι τούς Δωριείς καί τούς Πελοποννησίους, προγόνους κατ' αυτόν τών Σαβίνων καί επομένως τών Ρωμαίων, δημιουργεί τήν πολιτική καί ηθική ύποχρέίοση νά δεσμευθούν γιά τή σωτηρία τοΰ κράτους, τό όποιο ενσαρκώνει τήν άμεση συνέχεια αύτοΰ τοΰ παρελθόντος..μέ άλλα λόγια, ενώ ή ονομασία Γραικός παρουσιάζεται νά έ'χει εισαχθεί, ακόμη κι Οταν οί Ρωμαίοι φθάνουν νά τήν χρησιμοποιούν, ή ελληνική ταυτότητα φαίνεται ότι είναι ή απόληξη μιας μακράς εσωτερικής διαδικασίας καί οτι γεννήθηκε άπό αυτούς, γιά αυτούς. Τελειώνοντας πρέπει νά προσθέσουμε ότι καί οί τρεις ονομασίες 'Ρωμαίος, Γραικός, "Ελλην μετά μακρά διαδρομή, ή κάθε μία μέσα άπό ιδιαίτερους δρόμους, μέ τή δική της δυναμική καί τό δικό της φορτίο κατέληξαν στους νεώτερους χρόνους νά εκφράζουν στην ουσία μία καί μόνη ταυτότητα 4. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑίΤΟΜΜΑΤΗΣ 1. Zaky t h in os, δ.π., σελ Σ π. Λάμπρου, Γεωργίου Γεμιστού εις Μανουήλ Παλαιολ.όγον περί τών ίν Htλοποννήσφ πραγμάτων, Παλαιολόγεια και Πελοποννησιακά 3 (1926), σελ Σ π. Λάμπρου, Πλ,ήθωνος συμβουλευτικός προς τον δεσπότην θεόδωρον περί τής Πελοποννήσου, Παλαιολόγεια καί Πελοποννησιακά 4 (1930), σελ 'Από τούς λόγους τοϋ Γεμιστού δέν προκύπτει οτι δέν ήθελε πια νά είναι Ρωμαίος, όπως υποστηρίζει ό D. Α. Ζ a k y t h i n ο s, δ.π., σελ Στο πρόσωπο τοϋ Γεμιστού συμφιλιώνονται αρμονικά ή ρωμαϊκή καί ή ελληνική ταυτότητα, βλ. L. Mavrommatis, Storia del pensiero politico, La civiltà bizantina dal XII al XV secolo, Ρώμη 1982, σελ Πρβλ. I. D j u r i c, Sumrak Vizantije, Βελιγράδι 1984, σελ Κ Θ Δ η- μ α ρ α, Νεοελλ.ηνικάς διαφωτισμός, 'Αθήνα , σελ

10

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΠ11 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βυζάντιο και Χριστιανισμός: η δυναμική της θρησκείας στον καθορισμό της φυσιογνωμίας της αυτοκρατορίας και των

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Συμπλήρωση κενών Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις (τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής»

Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής» Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής» Οι γενικές πληροφορίες του διαγωνισμού. Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, (Δ.Σ.Ο.)

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο

Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Οι Έλληνες και η ελληνική γλώσσα 3-4 Η καταγωγή του ελληνικού αλφαβήτου 5-7 Οι διάλεκτοι της Αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ (Θεωρία Σχολικού βιβλίου, σελ. 249-257) A.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ 1. Κρατώ σηµειώσεις κατά παράγραφο 1. Εντοπίζω τα κύρια συστατικά της παραγράφου 2. Παρουσιάζω παραλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί εγώ τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 17448 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Κατσικογιώργου Ειρήνη Θέματα Α. Στο κείμενο καταγράφονται τα χαρακτηριστικά του δημοσιογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: συχνά η θεματική πρόταση διασαφηνίζεται και αναπτύσσεται καλύτερα με την παράθεση συγκεκριμένων παραδειγμάτων. Όσο πιο κοντά μας διαδραματίζεται ένα γεγονός,

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου.

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΟΡΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (Βρυξέλλες 4/12/2013) Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιληπτική Απόδοση Κειμένων ΑΣΚΗΣΗ: Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων. (Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 142 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα Θέµατα: 4 1ο ΣΧΕ ΙΟ Ευνοϊκές συγκυρίες για τον Ελληνισµό κατά τον 18 ο αιώνα Ο Νεοελληνικός ιαφωτισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ 1.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ 1.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ασχολήθηκα 30 χρόνια με τη διδασκαλία των Μαθηματικών του Γυμνασίου, τόσο στην Μέση Εκπαίδευση όσο και σε Φροντιστήρια. Η μέθοδος που χρησιμοποιούσα για τη

Διαβάστε περισσότερα

Κλασικές Σπουδές και Σύγχρονη Κοινωνία

Κλασικές Σπουδές και Σύγχρονη Κοινωνία Κλασικές Σπουδές και Σύγχρονη Κοινωνία Γιατί εξακολουθεί να είναι σηµαντικό να σπουδάζουµε αρχαία Ελληνικά και Λατινικά, γλώσσες που σπάνια πια χρησιµοποιούνται στη σύγχρονη κοινωνία; Γιατί να ξοδεύουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων: α. Εξαρχία β. Σοβιέτ γ. όγµα Τρούµαν Μονάδες 15 ΘΕΜΑ Α2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο Θουκυδίδης, Ιστορίαι Ζ,48 («Αλκιβιάδης δε κατοικίζειν») ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ο δε Αλκιβιάδης είπε ή [:ισχυρίστηκε ] ότι οι (Αθηναίοι),

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης έχει τρεις πυλώνες αναφοράς: την εταιρική

Η λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης έχει τρεις πυλώνες αναφοράς: την εταιρική Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα Η λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης έχει τρεις πυλώνες αναφοράς: την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την εταιρική διακυβέρνηση, και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πυλώνες επιφανειακά ανεξάρτητοι

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ. Τεταρτημόρια

ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ. Τεταρτημόρια ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ Οι οίκοι είναι ένα από τα κυριότερα ερμηνευτικά μέσα που χρησιμοποιεί η αστρολογία. Μαζί με τους πλανήτες, τα ζώδια και τις όψεις αποτελούν τις βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΑΘΗΝΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ) Η πρόταση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. προς τη Γ.Σ. για τη διαγραφή της Ε.Λ.Μ.Ε. Πρότυπων

Διαβάστε περισσότερα

4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (1517-1555)

4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (1517-1555) 4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (1517-1555) Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): Ρώμη, Βυζάντιο, βούλλα, συγχωροχάρτι, επιστήμη, Αναγέννηση, Μεσαίωνας, τυπογραφία. Από τα τέλη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Εξαρχία β. Σοβιέτ γ. Δόγμα Τρούμαν Μονάδες 15 ΘΕΜΑ Α2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κοινωνική Παθητικότητα Ο άνθρωπος στην πορεία της μετεξέλιξής του από βιολογικό σε κοινωνικό ον, πέρα από την εκμάθηση κάποιων ρόλων, ωθείται, πότε συνειδητά και πότε ασυνείδητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΟΖ.GR Political Map. Lesvosnews.net

ΝΟΟΖ.GR Political Map. Lesvosnews.net ΝΟΟΖ.GR Political Map Lesvosnews.net Οι εκλογές της 6ης Μαΐου έχουν χαρακτηριστεί ως οι πιο σημαντικές Εθνικές εκλογές στη Μεταπολίτευση. Έχοντας αυτό ως βάση, το Nooz.gr φιλοδοξεί να βοηθήσει τους αναγνώστες

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

ί.ύ/μ <.?..βλ Μ...Δ Ά...3 Μ.Μ,.. Λ Χ ^...τ...

ί.ύ/μ <.?..βλ Μ...Δ Ά...3 Μ.Μ,.. Λ Χ ^...τ... - :.... ι... ; Λ ^ι. -..>....V,.. --- --.., ;»* Ινϊ»-*- *' Ο Μ Ο ΣΠ Ο Ν Δ ΙΑ ΦΟ ΡΤΗΓΩ Ν A Y T fjk i.n r t f.t U in ώ Λ Α Α Δ ζ» $ λ * * ν * η τ η. ι ^ '^ Λ Ι? ΑΡΙ@. ΓΪΡΟ Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

2. Με βάση τις γνώσεις σας από το βιβλίο να απαντήσετε στο ερώτηµα: Ποια η γνώµη των υτικών για το Βυζάντιο;

2. Με βάση τις γνώσεις σας από το βιβλίο να απαντήσετε στο ερώτηµα: Ποια η γνώµη των υτικών για το Βυζάντιο; ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Η Ευρώπη του Μεσαίωνα Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Με βάση το παράθεµα του σχολικού βιβλίου (σ. 23) και τις γνώσεις σας από το κείµενο να επισηµάνετε τους παράγοντες που συνετέλεσαν στη βαθµιαία

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CENTER FOR SECURITY STUDIES. EXPOSEC- DEFENSE WORLD 2015, Τετάρτη 6 Μαΐου 2015, Athens Lydra Hotel

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CENTER FOR SECURITY STUDIES. EXPOSEC- DEFENSE WORLD 2015, Τετάρτη 6 Μαΐου 2015, Athens Lydra Hotel ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CENTER FOR SECURITY STUDIES EXPOSEC- DEFENSE WORLD 2015, Τετάρτη 6 Μαΐου 2015, Athens Lydra Hotel «εκεί που αρχίζει η ασφάλεια τελειώνουν οι ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ]

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Φαινομενολογική θεωρητική κατεύθυνση η οποία υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος διαθέτει από μόνος του την ικανότητα για προσωπική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Δρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια ερμηνεία της λογικής αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015 Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές και αποδίδονται για να διευκολύνουν τους μαθητές να κατανοήσουν το σύνολο του διαγωνίσματος και απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και από τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και περιεχόμενο

Δομή και περιεχόμενο Δομή και περιεχόμενο Διάλεξη Δεύτερη από την σειρά Το Βιβλίο των Πράξεων Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα το μαθήματος;

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ Εμείς και οι αρχαίοι χώροι θέασης και ακρόασης

ΚΕΙΜΕΝΟ Εμείς και οι αρχαίοι χώροι θέασης και ακρόασης ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Εμείς και οι αρχαίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΡΑΛ ΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΙΑΣΗΜΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΥΛΗΣ

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΡΑΛ ΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΙΑΣΗΜΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΥΛΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΡΑΛ ΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΙΑΣΗΜΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΥΛΗΣ Ο Αναστάς Ιησούς αναπαριστώμενος ως Καβαλάριος (Ιππότης), ενδεδυμένος πορφυράν στολήν Αυτοκράτορος,

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Cleopatra (Κλεοπάτρα) 69 30 π.χ. Αίγυπτος Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.x και βασίλεψε στην

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014 Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Βασικότερος και παράλληλα αναπόφευκτος κίνδυνος όλων των κοινωνιών αποτελεί η γήρανση του πληθυσμού. Για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε.

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Μάχη Νικολάρα: Θα μιλήσουμε για τον τομέα της εκπαίδευσης από μια άλλη σκοπιά. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας εχθές ανέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο τον προγραμματισμό αυτής της εκπομπής, όμως όλα

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η λέξη ΠΑΙΧΝΊΔΙ προέρχεται από την λέξη παίχτης παίζω παις. Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των παιδιών που έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες 11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Συλλογή-επιλογή:Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια: Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ Κλεοπάτρα 69 30 π.χ. Αίγυπτος -Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.χ. Βασίλεψε στην Αίγυπτο

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Κοινωνικές ταυτότητες Οι κοινωνικές ταυτότητες είναι πολλές, είναι ιεραρχημένες και άνισες. Τις ταυτότητες τις αποκτάει ο άνθρωπος μέσα στην κοινωνία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κύκλος Συνεδρίων Μια πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων κ. Νικήτα Κακλαμάνη, συνδιοργάνωση του Δήμου Αθηναίων και του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών με την συμμετοχή των

Διαβάστε περισσότερα

Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης

Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης Επώνυμο Όνομα Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης Μιχαήλ Υπογραφή Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήνα 1984. Σφραγίδα Σφραγίδα Μιχαήλ Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

ωμοφόριον Ξενόγλωσσα Λατινικο Mafora, ή Mavors, ἤ Mafors, Σημασία:

ωμοφόριον Ξενόγλωσσα Λατινικο Mafora, ή Mavors, ἤ Mafors, Σημασία: ωμοφόριον Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013 4:32 μμ Σημασία: 1. Ιεαρατικον αμφιο του επισκόπου. Το ωμοφόριο είναι άμφιο του επισκόπου της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι διακριτικό του βαθμού του και, σε περίπτωση που

Διαβάστε περισσότερα

Το Βυζάντιο και τα κληροδοτήματα της Αρχαιότητας

Το Βυζάντιο και τα κληροδοτήματα της Αρχαιότητας Το Βυζάντιο και τα κληροδοτήματα της Αρχαιότητας Πολλοί είναι εκείνοι που κατά καιρούς έχουν υποστηρίξει τον Ανατολικό χαρακτήρα του Βυζαντίου, τονίζοντας πως το κρατικό και πολιτισμικό περιεχόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία (55 ΒΥ1) Διδάσκων: Andrew Farrington (eduserv@otenet.gr)

Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία (55 ΒΥ1) Διδάσκων: Andrew Farrington (eduserv@otenet.gr) Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία (55 ΒΥ1) Διδάσκων: Andrew Farrington (eduserv@otenet.gr) Ενότητα 2: H ρωμαϊκή αυτοκρατορία: Εξάπλωση της κυριαρχίας της Ρώμης μέχρι το τέλος της Δημοκρατίας 1.). Η γεωγραφία

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18673 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Α. Ο συγγραφέας του παρόντος κειμένου παρουσιάζει τον προβληματισμό του αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ 43

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ 43 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ 43 1 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Ιδεολογία: χειραγώγηση ή χειραφέτηση; Τεκμηριώστε τη θέση σας σχολιάζοντας με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Είτε κάνετε αίτηση για θέση εργασίας, είτε για τη συμμετοχή σας σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ή ακόμα και σε πρόγραμμα προπτυχιακών σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Ο Φραντς Κάφκα στη σκιαγραφία του σύγχρονου ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Ι-2: Η βασιλεία του Ηρακλείου. Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις

Ενότητα Ι-2: Η βασιλεία του Ηρακλείου. Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις Ενότητα Ι-2: Η βασιλεία του Ηρακλείου. Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις Κατάσταση της αυτοκρατορίας στις αρχές του 7 ου αιώνα: Επιδρομές Σλάβων και Αβάρων στη βαλκανική χερσόνησο Καταστροφή πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιητικοί κανόνες (Considerations before judgment)

Προειδοποιητικοί κανόνες (Considerations before judgment) Προειδοποιητικοί κανόνες (Considerations before judgment) της έσποινας Γιαννακοπούλου Ένα ευαίσθητο κεφάλαιο, που φαίνεται ότι δεν έχει κατανοηθεί πλήρως από τους ασκούντες την Ωριαία, είναι οι προειδοποιητικοί

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ 1 ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας με ιδιαίτερη συγκίνηση συμμετέχει στην σημερινή εκδήλωση, τιμώντας κατ αυτόν τον τρόπο τόσο την μνήμη δύο επιφανών τέκνων της

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Θ.Σ. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1962, όπου και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ &

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Τι είναι αρχείο; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να χαρακτηρίσουμε μια πληροφορία ως αρχειακή; Τι είναι αρχειονομία; Ποιος είναι ο αρχειονόμος;

Διαβάστε περισσότερα

Το θέμα που καλούμαι να πραγματευτώ είναι «ο Νέος Ευρωσκεπτικισμός και η Μετανάστευση».

Το θέμα που καλούμαι να πραγματευτώ είναι «ο Νέος Ευρωσκεπτικισμός και η Μετανάστευση». Καλησπερίζω το εκλεκτό κοινό. Καταρχάς, προτού ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές της ημερίδας, καθώς αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα να βρίσκομαι εδώ, ενώπιον όλων εσάς τη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Ρομαντισμός Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Τζον Κόνσταμπλ Το κάρο του σανού Ρομαντισμός Τέλη 18 ου αι. μέσα 19 ου αι.

Διαβάστε περισσότερα