ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» ΣΥΜΒΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» ΣΥΜΒΑΣΗ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 15/03 03/201 /2012 Αριθµ. πρωτ. : ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήµερα 15, του µηνός Μαρτίου, του έτους 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 π.µ., στο ηµοτικό κατάστηµα, οι κάτωθι υπογεγραµµένοι: 1. Του ήµου Αχαρνών που εδρεύει στην οδό Φιλαδελφείας 87 & Μιχαήλ Μπόσδα Αχαρνές Αττικής, µε Α.Φ.Μ ,.Ο.Υ. Αχαρνών και εκπροσωπείται νόµιµα στην προκείµενη περίπτωση από τον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κο Αθανάσιο Φυτά,, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα «Ο.Τ.Α» και 2. Της ανωνύµου εταιρείας «Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε. (ΕΛ.ΤΑ.)», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Απελλού 1, µε ΑΦΜ: , ΟΥ: Μεγάλων Επιχειρήσεων, και εκπροσωπούνται νόµιµα στην προκειµένη περίπτωση από τον Κωνσταντίνο Φλωκόπουλο, ιευθυντή της ιεύθυνσης Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων & Υπηρεσιών, καλούµενης εφεξής ο «ΕΛΤΑ», συµφώνησαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα: Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, µε την ιδιότητα που παρίσταται, έχοντας υπόψη : 1. Τις ιατάξεις του άρθρου 72, του Ν. 3852/ Τις ιατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 209, του Ν. 3463/ Τις ιατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/ Τις ιατάξεις της παρ. 13, του άρθρου 20, του Ν.3731/ Τις ιατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/ Τις ιατάξεις του Π.. 28/ Την µε αριθµ. 2319/2011 απόφαση ηµάρχου, µε την οποία ορίζεται Αντιδήµαρχος ο κος Αθανάσιος Φυτάς και στον οποίο µεταβιβάζει τις αρµοδιότητες της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και της /νσης ιοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου υναµικού. 8. Το µε αριθµ. πρωτ / έγγραφο της /νσης Κοινωνικής Πολιτικής, για την ανάγκη της καταβολής προνοιακών επιδοµάτων µέσω ταχυπληρωµής. 9. Την µε αριθµ. 1/2012 µελέτη. 10. Την µε αριθµ. 209 και µε αριθµ. πρωτ / απόφαση Αντιδηµάρχου, που αφορά στην διενέργεια πρόχειρο διαγωνισµό της καταβολής προνοιακών επιδοµάτων µέσω ταχυπληρωµής. 11. Την µε αριθµ. Α-230/ πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 12. Την µε αριθµ. 116/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α..Α.: ΒΟΖΖΩΨ8-4Φ4), που αφορά στην έγκριση της ανωτέρω µελέτης, στην σύνταξη των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού και ψήφιση πίστωσης ποσού ,00, για την ανωτέρω καταβολή. 13. Την µε αριθµ. 194/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α..Α.: Β44ΘΩΨ8-Ζ9Ο), που αφορά στην ορθή επανάληψη της µε αριθµ. 116/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 14. Την µε αριθµ. πρωτ / περιληπτική διακήρυξη (Α..Α.: Β44ΕΩΨ8-ΨΛ1). 15. Το µε αριθµ. 2257/ φύλλο της εφηµερίδας «Συνείδηση».

2 16. Το µε αριθµ. 738/ φύλλο της εφηµερίδας «Χτύπος». 17. Την οικονοµική προσφορά της εταιρείας «Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε. (ΕΛ.ΤΑ.). 18. Το µε αριθµ. πρωτ / πρακτικό της Επιτροπής ιενέργειας ηµοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών του Π.. 28/ Την µε αριθµ. 334 και µε αριθµ. πρωτ / απόφαση του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών Υπηρεσιών (Α..Α.: Β44ΘΩΨ8-Λ90), που αφορά στην κατακύρωση του ανωτέρω πρακτικού και στην κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την καταβολή προνοιακών επιδοµάτων µέσω ταχυπληρωµής, στην εταιρεία «Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε. (ΕΛ.ΤΑ.)». 20. Την µε αριθµ. πρωτ / κοινοποίηση. ΑΝΑΘΕΤΕΙ Στο δεύτερο των συµβαλλοµένων ο «ΕΛΤΑ», την καταβολή των προνοιακών επιδοµάτων µέσω ταχυπληρωµής που ανέρχεται σε τεµάχια (7( δίµηνα Χ 4000 επιταγές), συνολικού ποσού ,00, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%., όπου αυτός επιβάλλεται. Ο «ΕΛΤΑ» αναλαµβάνει την παροχή µε τους παρακάτω όρους: Άρθρο 1 - ιακριτικός αριθµός Λογαριασµού Ο Ο.Τ.Α αναθέτει στον ΕΛ.ΤΑ. και αυτός αναλαµβάνει το έργο της πληρωµής των επιδοµάτων πρόνοιας σε όλη την Επικράτεια µέσω της Υπηρεσίας Ταχυπληρωµής, µε το διακριτικό αριθµό λογαριασµού : « » Άρθρο 2 - ιαδικασία Οι ανωτέρω πληρωµές πραγµατοποιούνται µέσω τυποποιηµένων µηχανογραφικών εντύπων ασφαλείας (εφεξής: "Tαχυδροµικές Επιταγές Πληρωµής") οι οποίες παράγονται, εκτυπώνονται, εµφακελώνονται και διανέµονται στους δικαιούχους µε φροντίδα του ΕΛ.ΤΑ.. Οι Ταχυδροµικές Επιταγές Πληρωµής εξοφλούνται µόνο στους δικαιούχους τους ή τους νοµίµους πληρεξουσίους αυτών, κατ οίκον από τους Ταχυδροµικούς ιανοµείς ή Ταχυδροµικούς Πράκτορες και σε περίπτωση απουσίας του δικαιούχου από οποιοδήποτε Ταχυδροµικό Κατάστηµα, µόνο κατά τις προκαθορισµένες ηµεροµηνίες πληρωµής και σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 5 του παρόντος. Ο ΕΛΤΑ φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τον έλεγχο των στοιχείων των δικαιούχων ή των νόµιµων πληρεξουσίων τους. Άρθρο 3 - Περιγραφή της Ταχυδροµικής Επιταγής Πληρωµής Η µορφή, οι διαστάσεις, η γραµµογράφηση, η ποιότητα του χαρτιού, οι συνθήκες ασφαλείας της Ταχυδροµικής Επιταγής Πληρωµής, αναφέρονται στο Παράρτηµα Τεχνικών προδιαγραφών. Άρθρο 4 - Παράδοση Ταινίας / ισκέτας και επιταγής 1. Ο Ο.Τ.Α υποχρεούται δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν την έναρξη των πληρωµών να παραδίδει ή να αποστέλλει, µαγνητικό αρχείο (µαγνητική ταινία ή δισκέτα ή CD) σύµφωνα µε τις επισυναπτόµενες προδιαγραφές, το οποίο περιέχει αναλυτικά όλες τις εγγραφές των πληρωµών, στην ιεύθυνση Πληροφορικής ΕΛ.ΤΑ (Αδριανουπόλεως 45, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ηλεκτρονική διεύθυνση : net.gr. Στο τέλος του µαγνητικού αρχείου θα υπάρχει ο συνολικός αριθµός των εγγραφών, το συνολικό ποσό πληρωµής καθώς και τα "συνολικά τέλη" που αποτελούνται από το τέλος πληρωµής, την προµήθεια χαρτιού ασφαλείας και φακέλων, την εκτύπωση την επισήµανση των µεταβλητών στοιχείων, την

3 εµφακέλωση και το τέλος αποστολής και επίδοσης στους δικαιούχους των Ταχ. Επιταγών Πληρωµών. Το κόστος των µέσων αυτών βαρύνει τον Ο.Τ.Α Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του µαγνητικού µέσου καθώς και η περιγραφή των Records καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ των τεχνικών προδιαγραφών. Για ενδεχόµενες καθυστερήσεις που θα σηµειωθούν στις πληρωµές των δικαιούχων, λόγω µη έγκαιρης παράδοσης στον ΕΛ.ΤΑ των µαγνητικών µέσων, αποκλειστική ευθύνη φέρει ο Ο.Τ.Α., η δε καθυστέρηση έναρξης των πληρωµών είναι ισόχρονη της καθυστέρησης στην παράδοση του µαγνητικού µέσου. 2. Το συνολικό πληρωτέο στους δικαιούχους ποσό µαζί µε τα ανωτέρω "συνολικά τέλη" θα κατατίθενται από τον Ο.Τ.Α. στο λογαριασµό του ΕΛ.ΤΑ. µε ΙΒΑΝ: GR που τηρείται στο Κεντρικό Κατάστηµα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και θα πρέπει να βρίσκονται στο λογαριασµό αυτό, ανεξαρτήτως διαδικασιών, το αργότερο τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµέρα έναρξης των πληρωµών, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5. Αµέσως µετά την κατάθεση το παραστατικό θα αποστέλλεται µε FAX στη ιεύθυνση Οικονοµικών του ΕΛΤΑ (αριθµ. FAX: και ) και ρητά θα αναγράφεται επί του δελτίου κατάθεσης το όνοµα του ΟΤΑ. ιευκρινίζεται ότι για την περίπτωση αυτή εργάσιµες ηµέρες θεωρούνται εκείνες κατά τις οποίες λειτουργούν οι Τράπεζες. 3. Σε περίπτωση µη έγκαιρης καταβολής µέρους ή όλου του ποσού των πληρωµών στο λογαριασµό του, ο ΕΛ.ΤΑ. διατηρεί το δικαίωµα να καθυστερήσει ανάλογα την έναρξη των πληρωµών. Άρθρο 5 - Έναρξη πληρωµής 1. Η ηµεροµηνία έναρξης πληρωµής των επιδοµάτων πρόνοιας του άρθρου 1 ορίζεται σύµφωνα µε οδηγίες που περιέχονται στο µαγνητικό αρχείο. Αν η ηµέρα έναρξης των πληρωµών συµπέσει µε αργία, τότε η έναρξη πληρωµής µετατίθεται στην πρώτη µετά από αυτήν εργάσιµη ηµέρα. ιευκρινίζεται ότι εργάσιµη ηµέρα, θεωρείται εκείνη που όλα τα Ταχ. Καταστήµατα λειτουργούν. 2. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, συµπεριλαµβανοµένης και της απεργίας, η έναρξη των πληρωµών µετατίθεται αντίστοιχο χρονικό διάστηµα. 3. Κατά την άνω ηµεροµηνία έναρξης πληρωµής πρέπει να έχει αποσταλεί και επιδοθεί στους δικαιούχους το σύνολο των Ταχυδροµικών Επιταγών Πληρωµών, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 4. Σε περίπτωση απεργίας των υπαλλήλων ΕΛΤΑ κατά το τελευταίο 5νθήµερο του χρονικού διαστήµατος µέσα στο οποίο γίνονται πληρωµές, η ηµεροµηνία λήξης παρατείνεται ανάλογες εργάσιµες ηµέρες, ύστερα από σχετική ενηµέρωση του ΟΤΑ. Άρθρο 6 - Λήξη πληρωµής. 1. Η ηµεροµηνία λήξης των πληρωµών ορίζεται η δέκατη πέµπτη (15 η ) ηµερολογιακή µέρα από την ηµεροµηνία έναρξης των πληρωµών ή σύµφωνα µε το περιεχόµενο του µαγνητικού αρχείου.

4 2. Ο ΕΛΤΑ υποχρεούται τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από τη λήξη πληρωµής να παραδίδει στον Ο.Τ.Α, ως µία τελική εκκαθάριση : 2.1 Απόσπασµα λογαριασµού στο οποίο θα αναφέρονται: Τεµάχια και ποσά που έστειλε ο Ο.Τ.Α Τεµάχια και ποσά που πλήρωσε ο ΕΛΤΑ Τεµάχια και ποσά που δεν πλήρωσε ο ΕΛΤΑ ("ποσό επιστροφής") 2.2 Μαγνητικό αρχείο που θα περιέχει αναλυτικά (κατά δικαιούχο) αφενός τα στοιχεία των πραγµατοποιηθεισών πληρωµών αφετέρου ποιες πληρωµές δεν πραγµατοποιήθηκαν, όπως, εξάλλου, το περιεχόµενο της ταινίας αυτής προσδιορίζεται στο επισυναπτόµενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ τεχνικών προδιαγραφών. Το ανωτέρω αρχείο θα επιστρέφεται από τον ΕΛΤΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΤΑ. Η κατάθεση των επιστρεφοµένων χρηµάτων θα γίνεται στο λογαριασµό του Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων, µε IBAN: GR που τηρεί ο Ο.Τ.Α. σε αυτό. 3. Υπέρβαση της ανωτέρω προθεσµίας συνεπάγεται την εκ µέρους του ΕΛΤΑ καταβολή τόκων υπερηµερίας για την καθυστέρηση καταβολής του προς επιστροφή ποσού. 4. Οι Ταχυδροµικές Επιταγές πληρωµής µετά την επεξεργασία τους από τον ΕΛΤΑ δεν επιστρέφονται στον Ο.Τ.Α αλλά θα είναι κατά περίπτωση και µετά από αίτηση στη διάθεσή του θα καταστρέφονται δε µετά την πάροδο δύο ετών. 5. Τα µαγνητικά αρχεία των πληρωµών καθώς και τα µικροφίλµς (microfilms) µε τις πληρωµένες επιταγές τηρούνται στον ΕΛΤΑ για (6) έξι έτη από την ηµεροµηνία έναρξης των πληρωµών. Άρθρο 7 - Αιτήσεις Πληροφοριών Για κάθε πληροφορία περί της τύχης των "Ταχυδροµικών Επιταγών Πληρωµής", ο δικαιούχος θα απευθύνεται στον ΕΛ.ΤΑ. Στον ΟΤΑ ο δικαιούχος θα απευθύνεται µόνο για τη διαπίστωση της αποστολής εντολής πληρωµής προς τα ΕΛ.ΤΑ Σε περίπτωση αντικανονικής εξόφλησης ή αµφισβήτησης, ο Ο.Τ.Α θα απευθύνεται στη ιεύθυνση Εργασιών Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων ΕΛΤΑ από τον επόµενο µήνα, από εκείνο που λήγουν οι πληρωµές, γνωστοποιώντας συγχρόνως και το µοναδικό αριθµό της αντίστοιχης αναλυτικής εγγραφής στο µαγνητικό µέσο πληρωµής και τον Κλειδάριθµο Ασφαλείας. Ο ΕΛΤΑ υποχρεούται, σε περίπτωση που διαπιστωθεί αντικανονική πληρωµή σε τρίτο πρόσωπο από υπαιτιότητα του, να καταβάλει το σχετικό ποσό στο δικαιούχο. Άρθρο 8 - Απώλεια Ταχυδροµικής Επιταγής Πληρωµής Σε περίπτωση που το έντυπο της Επιταγής δεν φθάσει στον δικαιούχο, τότε αυτός απευθύνεται αποκλειστικά στον ΕΛΤΑ, ο οποίος υποχρεούται να εκδώσει αντίγραφο επιταγής και να πληρώσει τον δικαιούχο µόνο την 5 η ηµέρα από την ηµεροµηνία λήξης των πληρωµών.

5 Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της Επιταγής, τότε ο δικαιούχος θα απευθύνεται αµέσως στο Ταχυδροµικό Κατάστηµα της περιοχής του. Άρθρο 9 - Αµοιβή ΕΛΤΑ Η αµοιβή του ΕΛΤΑ για την εκτέλεση όλων των εργασιών, ανέρχεται σήµερα (παλαιό τιµολόγιο πρώην Νοµαρχιών) σε 2,13, για κάθε εγγραφή πληρωµής στο µαγνητικό αρχείο που θα παραδώσει ο Ο.Τ.Α. Στην παραπάνω αµοιβή συµπεριλαµβάνεται το κόστος που αφορά στην παραγωγή, εκτύπωση, εµφακέλωση, διανοµή, πληρωµή και απόδοση των πληροφοριών καθώς και ο προβλεπόµενος ΦΠΑ, που επιβάλλεται µόνο επί των εκτυπωτικών, τα οποία ανέρχονται στο ποσόν των 0,08 ανά εγγραφή. Το ύψος της αµοιβής θα καθορίζεται κάθε φορά, στο πλαίσιο του ενιαίου τιµολογίου για τις πληρωµές ΕΛΤΑ και θα αναπροσαρµόζεται, ύστερα από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του. Ο ΕΛΤΑ οφείλει να γνωστοποιεί στον αντισυµβαλλόµενο κάθε αλλαγή που αφορά στο ύψος της αµοιβής τουλάχιστον ένα(1) µήνα προ της ισχύος της. Άρθρο 10 - ιάρκεια ισχύος Σύµβασης. Η παρούσα σύµβαση ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και για χρονικό διάστηµα που διαρκεί για επτά (7) πληρωµές, εκτός εάν κάποιος από τους συµβαλλοµένους, παραβεί όρο αυτής, οπότε ο τερµατισµός της επέρχεται αµέσως µετά την έγγραφη καταγγελία εκ µέρους του άλλου των συµβαλλοµένων. Λήξη ισχύος της παρούσας σύµβασης µπορεί να επέλθει επίσης (3)( µήνες µετά από έγγραφη ειδοποίηση ενός των συµβαλλοµένων. Ο ΕΛΤΑ δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύµβασης και προσκόµισε την µε αριθµ / εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων, ποσού 2.982,00 (ποσοστό 5 % επί της αξίας της σύµβασης). Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε σε έξι (6) ) αντίγραφα και έλαβε κάθε συµβαλλόµενος από τρεις (3). Για τον «ΟΤΑ» Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών & ηµοτικής Κατάστασης ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για τa «ΕΛΤΑ» Αθανάσιος Φυτάς Κων/νος Φλωκόπουλος ιευθυντής

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: Β41ΓΩΨ8-Υ19 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: Β41ΓΩΨ8-Υ19 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 17/07/2012 Αριθ. πρωτ.:69160 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002839790 2015-06-11

15PROC002839790 2015-06-11 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 9-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 34678 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002824885 2015-06-05

15PROC002824885 2015-06-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 26-05-2015 Αρ. Πρωτ.: Α1Ζ/Φ306/7 Γενική /νση: Οικονοµικών Υποθέσεων /νση: Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Προµηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β. Βλάχου Τηλ.: 210-8110974 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια λογισµικού υλοποίησης διατραπεζικών χρηµατικών µεταφορών και αυτόµατης

ΘΕΜΑ : «ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια λογισµικού υλοποίησης διατραπεζικών χρηµατικών µεταφορών και αυτόµατης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα: Προµηθειών Πληροφορίες :.Αναγνωστόπουλος ιεύθυνση: Ακαδηµίας 40, 101-74 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210 3694 445 e-mail d.anagnostopoulos@tpd.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 5 / 10-03-2014 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003090300 2015-09-25

15PROC003090300 2015-09-25 15PROC003090300 2015-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. πρωτ. : 25840/ 25-9-2015 ΕΡΓΟ : Υποεργο 2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ CPV : 34928480-6 «οχεία και κάδοι Απορριµµάτων»

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ CPV : 34928480-6 «οχεία και κάδοι Απορριµµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑ 14/8 /2015 Αρίθµ. Πρωτ.: 4424 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ CPV : 34928480-6 «οχεία και κάδοι Απορριµµάτων» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΜΑΡ/01/2015 ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο 1. Η Δημοτική

Διαβάστε περισσότερα

T.K. 52100. Fax: 24670 29748

T.K. 52100. Fax: 24670 29748 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αναρτητέο στο διαδίκτυο Καστοριά, 14/04/2014 Αρ.Πρωτ.: 1636 16 H ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες :B εγαίτη Τηλέφωνο : 23-20636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοσχάτο, 11/06/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-TAYΡΟΥ Τηλ. 2132019632 FAX.: 210-9416154 Πληρ.: κα Γρηγοροπούλου Αθηνά ΠΡΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ email :

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210 5217327 Fax: 210 5217315

Τηλ.: 210 5217327 Fax: 210 5217315 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:180.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ (υπάρχουσα πίστωση για το οικ.έτος 2014 50.000,00 ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 30-09-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:180.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ (υπάρχουσα πίστωση για το οικ.έτος 2014 50.000,00 ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 30-09-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 30-09-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.:17724 ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Π/ΣΜΟΥ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-04-2015 ΑΡ. ΙΑΚ/ΞΗΣ: 7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002806802 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Α Α: ΩΟ6 ΩΡΜ-7ΕΡ ********** ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Θήβα:27/5/2015 ----------- Πληροφ:Σ. Χαριζάνη Αρ. Πρωτ. : 12627 Τηλ.: 2262 350 618 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ηλεκτρονικού Ανοικτού ηµόσιου Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την Προµήθεια Κινητής Οδοντιατρικής Μονάδας και Συνοδού Εξοπλισµού

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ηλεκτρονικού Ανοικτού ηµόσιου Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την Προµήθεια Κινητής Οδοντιατρικής Μονάδας και Συνοδού Εξοπλισµού ΠΑΑ 2007-2013 Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας ΕΥΕ ΠΑΑ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προµήθεια:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.: 210 6426319 FAX: 210 6426319

ΤΗΛ.: 210 6426319 FAX: 210 6426319 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Φορέας διενέργειας : Γενικό Νοσοκοµείο ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» Οικονοµικό Τµήµα/ Γραφείο Προµηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 16/6/2015

TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 16/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002866351 TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 16/6/2015 Κεντρική Υπηρεσία Αριθµ. Πρωτ:17654 Ακαδηµίας 40-10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 213 21 16 100 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2 Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ H /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ H /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Ν.Π...) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε ΡΑ : ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 58 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ /νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Περαία, 03.04.2012 Αρ.πρωτ.:9049 Αρ.απόφασης:89

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Περαία, 03.04.2012 Αρ.πρωτ.:9049 Αρ.απόφασης:89 : 4 2- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο Προµηθειών Περαία, 03.04.2012 Αρ.πρωτ.:9049 Αρ.απόφασης:89 Τίτλος: «Προµήθεια καυσίµων

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα Προµηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τηλ.: 213 2072469 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ >> 10ης Ιουνίου 28 ΔΙΣΤΟΜΟ Τηλ. 2267350107 ΔΙΣΤΟΜΟ 13-1-2015 Fax. 2267022063 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 171

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ >> 10ης Ιουνίου 28 ΔΙΣΤΟΜΟ Τηλ. 2267350107 ΔΙΣΤΟΜΟ 13-1-2015 Fax. 2267022063 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 171 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ > 10ης Ιουνίου 28 ΔΙΣΤΟΜΟ Τηλ. 2267350107 ΔΙΣΤΟΜΟ 13-1-2015

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014

Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15PROC002527679 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2015-01-15 ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 2015» Αρ. Μελ. : 13/2015 Ανοικτός ιαγωνισµός σε ευρώ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 2015» Αρ. Μελ. : 13/2015 Ανοικτός ιαγωνισµός σε ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνη, 20 Μαΐου 2015 Ταχ. /νση : Πλ. Νίκης 1 Αριθµ. πρωτ. : 25365 Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Πληροφορίες : Γρηγοριάδης Ιωάννης Τηλέφωνο : 24613

Διαβάστε περισσότερα